89812

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜίΊτβΠυ
  Τ ϋ Γ
  ΚΚΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ ΐα — Άριβ. 12
  ΡΓβΙβ * ϋΓβεοΗηιβ - Τψή Δραχ. 2
  3οηΓίίτ.1βίϊβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηαηία
  ιιηά Ότηοί : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8, Οηβηία
  Οηαηία άβη 23. ΤαΗ 1941
  Χανιά 23 Ιουλίου 1941
  ΖΑΗίΡΕΙΟΗΕ ΕΙΝΘΕ30ΗΙ_08δΕΝΕ ΘΡΙΙΡΡΕΝ
  ϋΕΡ ΡΟΤΕΝ ΑΡΜΕΕ ΥΕΡΝΙΟΗΤΕΤ
  ϋΕ5 ΟΕ80ΗΧΑΟΕΝΕΝ ΡΕΙΝΌΕ8 ΙΜ 3ύ_ΤΕΙΙ, ΌΕΚ. ΟΒΤΡΚΟΝΤ
  Αιιβ άβπι ΡϋηιβΓηααρτ-
  ςη&ΓίΙβΓ, η. ΤιιΗ.
  ϋειβ ΟοβΓΐεοιηηιαηάο άβΓ
  Βοηιοβη. Ιη
  ΛνηΓάβη άΓβί θΓίίίβοηβ
  _αηητ:
  Ιΐη δαάτβϋ άβΓ ΟβτΪΓοητ
  ▼βΓίοΙϊβη άβτιτβεηβ, πι-
  ιηεβηΪΒθηβ ιιηά αη?αΐ*ί-
  βοηβ Τπιρρβη άβη ρ;ββοη-
  1&Κβηβη Ρβίηά.
  Αη άβΓ βτββαηιτβη ηθΓΐ-
  Ι?βη Ριτοη.τ ηβηΐηβη άΐβ
  Καΐηρίη&ηά1ιιη?βη ιιητβΓ
  νβΓηίοηταηβ: ζβηΐΓβΐοηβΓ
  βΙηκββοηΙοβββηΐΓ ίβΐηάϋ-
  οηβΓ τηιρρβη ν/βίτβΐ'ηΐη
  βΐηβη βΓΪοΙίΓβίεηβη νβΓ-
  Ι·*ιί.
  Ιηι Κατηρί κειτβη Ογοββ-
  ΙΐΓΪταηηίεη νβΓββηΙετβ άίβ
  ΐΛΐίτνταΐίβ 1η άβΓ Ιβτζτβη
  Ναοητ νοΓ άβΓ
  Οβτ-αβίβ ζν,βί
  βοηϋίβ ηιίτ ζηβαηηηβη
  Σΐ.οοο ΒΚΤ βονίβ βΐη Βοη-
  ηβΐΐοοοτ. ΚαιηρίΐΊιΐκζβιικβ
  οοχηοαΓάίβΓίεη Η&ίβηβη-
  1β?βη αη άβΓ 8οηοτ.ίβοηβη
  ΟβίΐΕηβτβ, αη άβΓ 8αά-
  οβτ,1τ.ΰβτε Εηκΐαηάβ αηά
  Κΐαρ;ρ1βεϊζβ ίιη δΰάοβτβη
  ά Ιηββΐ.
  Ιη ΝοΓ(1αίΓί-& οβΐββτίβη
  Κ&χηρίίΙυβΓΖβιιβΤβ
  ΑΓτϋΙβΓίββίβΙ-
  β ηηά ΚβΐβηΙ&βΤβη
  ίη ΤοογιιΙε ν/ίΓ-ββιη ηιϋ
  βέη.
  Ββΐ νβΓβτιείβη
  βεΗβΓ Ρΐυ^ζβα^β αηι β.β-
  Τ»8Γβ υηά ΐη άβη
  ΜθΓβτβηβτηηάβη
  άίβ Κ&η&ΙΙετίβτβ αηζηςτΓβί-
  ίβη, βεηο&8βη Ιβε^βΓ αηά
  ΡΙβΙΐβΓίϋΙθΓίβ βοητ:, νοΓ-
  ροβΐβηοοοίβ ιιηά δρβΓΓ- !
  '—-1-— νίβΓ ίβίηάϋεΗβ '
  ΡΙΐ1ΚΖ611£6 &0.
  ΒίίΗΚ
  ρβτ
  νν&Γίβη ίη άβΓ Ιβτζτβη
  ΝβοΗτ αη βίηίβ'βη Οττβη
  —ηηά ΒΓ&ηάοοηιοβη. ϋίβ
  Ηαττβ
  ΕΐοΗβηΙ&χιο ζιΐ— ΚίίίβΓΐΐΓβχιζ ί&τ ΜαίθΓ Ινϋζονν
  ηηά ΟοβΓΐβιχίηβηΙ; ΡΓΪΙΙβΓ
  Αηβ άβηι ΡΰηΓβΓΗααρτ-
  ί 2ΐ. Ι«1ΐ.
  ΡΙΙηΓβΓ αηά ΟοβΓ-
  βΐβ ΒβίβΗΐβηαοβΓ άβΓ
  ν7βηηηαεητ. βαηάτβ Κοηι-
  ηιοάθΓβ Μα]θΓ ί,ύίζοντ
  ιιηά άβηι |8(.&ίίβ1ύ:£ΐρΐ1&εη
  ΟϋβΓΐβατηαητ ΡΓΪΙΙβΓ ζιιγ
  νβΓΐβίΗιιηβΓ άββ Είοηβη-
  Ιβηοβ ζηηι ΚίττβΓ_Γβιιζ
  ηαοΗίοΐ8:βηά68 Τ β 1 β -
  ^νι6IΖΟιιI,
  Η6ΓΓΠ
  ΚοΐηιηοιΙοΓε.
  Ιη
  ίιιι Κ^ηιρί ίαεΐ' άΐε Ζιιΐίΐιηίΐ
  Υοΐΐίεδ, νεΓΐεϊηε ϊοΐι
  ΙΗηεη ζή ίΐπΓεηι 40. ^α£^8^ε£
  αΐδ 27· ΟίήζΐεΓ άθΓ
  ζιιηι ΚΐιιεΓΐίΓευζ άε§
  ηεη Κτεαζεδ.
  §^εζ. Α^Ο^Ρ ΗIΤ^ΕΚ)
  ΗεΓΓη Ο&εΓΐειιΐηίΐηΙ ΡπΙΙβΓ
  Ιη
  ΗβΙάεπΗαίΙεη
  ΐηι Κ&ηιρί ίαετ ,άίε Ζαΐςαηίΐ
  ιιηδεΓεδ νοΐ^εδ, νεΓΐεΐηε ίοΐι
  Ιηηεη ζαΓ ΙηΓειη 40. ^υ.ίτ5^ε8:
  Εΐδ 28. ΟίΠζΐεΓ άει· άεατδοΐιεη
  ννεΙΐΓηΐΒοηΙ; άα§ Είοηεηΐαιιο
  ζαηι Κϊί;τει·1ίΓεαζ άεβ Εϊδεηιεη
  Κτεαζεδ.
  ΗΟΟΚΡΕίίΕΗ ΚΑυΡΤ ΟΙΕ 8ΕΝΟΕΖΕΙΤ
  ΖννΕΙΕΒ ΒΟ5ΤΟΝΕΒ 3ΕΝΡΕΒ
  Κοο8βνβ1τ&4
  Ιύτ
  νν
  νν'ΐε άιε
  , 22. ]ηΊ.
  αςΙιζείΐδθΙΐΓΪ
  ηιίΐιεΐΐΐ, ιιιϊτά
  ΐ
  Γ&ηηΐδαιϊοη Ν
  , (Ιίε ΐηι ΑαίϊΓ&^ε
  Ηαιιίϊεδ ιιηοΐ άεδ
  ΐη Ιοε-
  υεί αεΓ
  άεη
  οεααίΐΓΐείίε ζα ει·τεϋβη,
  άαπιίΐ δίε ααί άίεβε νεΐδε
  ίαεΓ ίΐ
  ηαοΐι
  άίβΐ ιαεΓάεη.
  ΝβΓνβη
  I
  Βοοτεη αηίΐ Μΐηεη άΐο Νει·-
  νεη ζεΓπιεϋπε. Ιη δαεαϋοΗεπ
  ΟειαζεδδεΓη ιιιεΓ^ε ]εά
  ροΓδςΙιηεΙΙεηάε Ρίδθΐι,
  ΚιΐΓζιιιε11εη8^
  ίιι Βοϋΐοη άίε 8εηά.εζείι ζαΐεΐ-
  6Γ δεηάεΓ ΐη Ηοεΐιε νοη 2οο.
  οου ϋοΙΙίΐΓ Ιίααίεη.
  ΚοοκείεΙΙεΓ ΙιαΙ {ιιεΓ ά>β
  Α^ΐταΐίυη ΐηι Ιαυίεηάεη Εΐ»1δ-
  ]α1ΐΓ δΐεοεη ΜίΙΠοηεη ϋοΐΐατ
  ΙιιεΓ ΒαΓζαΙιΙαη^εη αηά άτεί
  Μίΐΐίοηεη ίιιετ <1ίε υευεΓ- ηιΐιηικ νοη ΥβΓρήΗοΙιΐαη^εη, άΪ ά Εΐί1 Ιιίη- ] Βαεηο3 ΑΐΓεδ, 23. ]ι\. Ι ϋαδ ΒΙαΙΙ άεΓ οπΐΐδθΗβη Κοΐοηίε ίη Βμεηοδ Αίτεδ «Ηεταΐά» νεΓοε(ίεη(:1ίς1ι(: άεη Ββποΐιί. είηεδ εη^ΐίδοΐιεη δεε- ΐι, ίί νηδ (Ιίε ΚιΐΓζιαεΙΙειΐδεπάεΓ νοη ζιιιεί ιαεΐϋειεη II 8Α- ΐ ;>ίο1ι,
  ιΐϊε
  ικ,η ,
  νίεΐε ΙΙ8Λ -Ιη<1ΐϋ>Ι:ΐ6ΐ1ε άαζιι
  , ιΐΐίίδςα οεί-
  ηι ηαΐηηιεηδ νν,
  άβΐ" η&οΐι ίαεηί ΤοΓρεάϊεΓαη-
  8-εη δεϊηεκ δοΐιϊίίεδ ιιιε^εη
  νοίΐϋβεη ΝεΓνεηζαδΐηιηιεη-
  ΙΐΓαοΙΐδ ίη Βα^ηοδ Αίτεδ ίηα
  Ηοδρϊΐαΐ Η
  δϋεΐ 11 ζιιηχοΐΐδϋ ππγ.
  ίεδϊ, άίΐδδ οΐίε
  ιη Ειΐ}>1αηά «Γοΐοϋΐνϋ Αιΐϋΐιια!»-
  8»; αη^εηυηιΐΗίΜΐ ΙιαΙοι;.
  ^ε^εη αιιί 8ε
  αιιίΓείοεηά. Μ&η Ιίοεηηε £.ίο1ι
  Ιίααηι νοΓδΙεΙΐΒη, αί.- <ϋε νοη υ- εηι- ΤοΓρεάο. ϋΐε ρ^ άεΓ ί,οΐιίίίε, ααί άκηεπ ννΌοΙ- ηιοΓε δίοΐι ϋείίΐιΐα, δείεη αΓεϊ- χΐίΰλ ϊιη Κοηνοί ιιηά ζιιιείηιαΐ εΐηζοΐη οβίηι ΡϋηΓβΓ Αα άεηι ΡυεΙΐΓεΓΐιαιιρΙ- α.αίΐΓτΐει·, 21 ^α1^. αεΙκεΓ ετηρ£ϊη8· 3.ιη ίη δείηεηι Ηααρι- άεη ζα είηεηι Βεδποΐι ίη Όίαΐδθΐιΐαηά ιιΐείΐεηάεη δτεΙΙνεΓΐΓεΐεηάεη ΙίΓο.ιιίίϊθΙιεη ιπιά Μμμ<3γχ·γ Μιΐ'&ο1ι«ι11 Κχ'αΙεηπΙ: αηά ηιίι ίΐιηι είηε Ιιεΐ'ζΐίοΐιε ΟΟΟΡΕΚ ΑΒΘΕ8ΑΕ5Τ η&οη άβηι ίβΓηβη Οβίβη - ΝβαβΓ Ιηίοηηα· ΙΐοηβηιΐηίβτβΓ βΓηαηητ Εγ ΒεΓΐίη, 22. Ι νεΓοείίεηΙΙίοΙιΐ είη απιτΐίοΐιεδ ΚοηΐΓηαηίςαε, ταο- η&οΐι άεΓ Ιηίοπη&ΐίοηδΐηίηί- ϋηίί ΟοορεΓ ΚαηζΙεΓ άεδ Ι ά Ι ηαοΐι άεηι ίεΓηεη ΟδΙεη, άΐε . Κεαιετ αΐδ ΗαΓηιΙοΙδε Ρετδο- η£ΐ1νεΓίίηάεΓαη8: άετ Οείίεη- ι ιΙίθΓΐ^είτ: δεΓνίεΓΐ, αηά άεΓ Βε- αηά δίοΐι ηαοΐι άεηι ίεπιεη Οδίεη οε&ίοί;. δοχηίΐ Ιι&τ είηεη ηεαεη δαεη- ^είαηάεη, άεη εΓ ίη άίε ΤεΓ[οαηηαη§: δοηίοΐίΐ;. ϋεΓ Ν^οΙιίοΙ^εΓ ϋαίί ΟοορεΓδ ίδΐ ΒΓεηάαη ΒΓ&οΙΐεη, άεΓ δείΐ ηιεΙΐΓεΓεη ^αη1■εη ραΓΐ&ηιεη- ί ΟΙιαΓοΙιίΙΙδ ΐηαΓ. ΑαδδβΓάεηι ίδΐ άεΓ ρ&ΓΐίΐηιεηταΓΪδςΙιε δτα- αΕδδεΙίΓετοεΓ ίτη ΑιΐδδεηαηιΙ, ΒαίΙεΓ ζαηι ΕΓζίεΙιαη^δηιίηί- δϊεΓ εΓηαηητ ιιΐοΓάεη. ΟηαΓ- οΐιίΐΐδ δοΙιαΐίε&εΓδοΙιη 8αηάγδ ίδΐ ααοΐι οείοεΓάεΓΐ χποΓάεη, αηά ζαΐατ ζαηι Ρίηαηζδεΐίχε- ιεγ ϊηι <ΡβΓ&οηα1νβΓ&η- άβηιη^βη» ΒεΓΐίη, 22. ^α1^ Ιηι Ζαδαηιηιεηΐιαη^ ηιϊΐ άεΓ νει-ιχιηηαη^ ϋαίί ΟοορεΓ ΙοεΓεϊτδ δοηηταβ' ααί Είηΐα- άαη§· άεδ Κείοΐΐδίΐαδδεητηηιί- ηίδΙεΓδ ίη ΒεΓΐϊη είη^εΐΓθί- ίεη, αιο εΓ ααί άεηι Ρΐα&ΐια- ίεη Τεηιρεΐΐιοί νοη ΙΤηεεΓ- ννοεΓηιαηη 1>ε-
  ιααΐ'άε.
  ΡύΙΐΓβΓ αη ΡΓθίββ-
  8ογ Ηβίηΐεβΐ
  2ΐ 7
  ΌεΓ ΡαεΙΐΓεΓ δαηάτε αη
  ΡΓθίεδδθΓ Ηεΐηκεΐ αηΐαδδϋοη
  δείηεΓ
  Ιίείί αΐδ
  ΙεαΓ ίοΐ^εηάεδ Τεΐεβταηιπι:
  ΡαεΙΐΓεΓΐιααρια,ααΓϊίεΓ, 19
  ]η1
  Αηι Ιιεατί&εη Τα§·ε, αη άεηι
  8ίε ααί είηε
  ΐι αΐδ
  ζαηιεοΐίυΐίοΐίεη Ιίοεη-
  ηεη, ^εάεηΐΐε ίοΐι άαη^ΙοαΓ
  άεΓ ^ΐΌδδεη νεΓάίεηδΙε, άίε
  8ϊε ί>ϊο1ι αηι άίε άεαΐδοΐιε
  Ιό>ιαίι:£α1ιι-ί; ίιη ΚΓΐε^ ααά Ρπε-
  άεη επιιθΓ^εη 1κι5εη αηά
  ί,ρΓεοΙιε Πιηεη ηιείηε ΙιεΓζΙί-
  οΐΐδΐεη Οΐαεοΐίΐααεηδθΐιε ίαεΓ
  ααδ.
  νβΓΐί-
  β,βββη Μοβΐΐαα
  ιιιιγοΙ,
  , 23
  β ΒΓαο^εηβ ααί άεη·
  ΡοδΙεη άεδ Ιηίοππαΐίοηδηιίηί-
  δΙθΓδ, ιυατάε, ηΐίε ΚεαίεΓ
  ηιοΐάεΐ, ααοΐι ίαετ άεη 1>ΓΪΐ:ί-
  Καηάίαηΐς είη ηεαεΓ
  νοη 0ηαπ;1ιί11 είηβτβ-
  : ΗβΓοΙά Νίοΐιοΐδοη ιαατ-
  άε ^ε^τ:εΓ άεΓ ΒΒΟ, άετ Βγϊ-
  Ιίδΐι ΒΓθίΐάοαδΐίη§· ΟθΓροΓβ-
  ΐίοη.
  Αΐδ Βεαΐείδ, άαδδ ΟΙιαΓοΙιΐΠ
  ίΐαοΐι 3η|άίε εη&ΗδοΗεηΑΓοείΙδ
  Ιοδεη άεη^ΐ, Ηαί: βτ άοη
  Κ.αηΐδ6οί;1ΐ3Γη ζαηι Ρεετ ηι&-
  οηεη Ιαδδεη αηά ηιίΐ: άβΓ Ργϊ-
  δίάεηΙδοΗ&ίΙ άεδ
  , ιιΐοηιίΐ άίε Νοι άετ ζαΐιΐ-
  ΑΓ&είΐδΙοδεη ιηίεάεΓ
  είηιηαΐ ααδ άετ
  άβΐ, άαδδ άίε πιείδΐεη
  Γαη^δδτεΐΐεη ΜοδΙίαα
  νετΐαδδεη 1ια5εη. Εδ δείεη ηατ
  ηοςΐι είηί^ε ΒαεΓοδ ζαταεοΐί-
  £εβΠεοεη. 8ϋα1ΐη αηά Μοΐο-
  Ιοιχι δείεη ζιιΐαΓ ηοοΐι ίη Μοδ-
  ΙοεΓείΐετεη
  νοΓ. Όίε
  αηά άβΓ
  ϋδΑ δίηά δείΐ Ταβτεη ηιίι άετ
  ν νοη Αΐίίεη
  ΡΙαεοΙιΐΙίηβ-δδδίΓοηι,
  άβΓ δίοΐι ααδ άεη ννεδί&εοίε-
  Ιεη ηεβεΓ Μοδΐί&α ηαοΐι. άεηι
  ΟϋΙεη εΓ^ίεδδΙ, ιιπΓά νοη Τα&
  ζα Τα§· δΐαΓΐςεΓ. ΌίενεΓΐίεΙηΓδ-
  νεΓδΙορίαηο;εη, άίε άαάατοη
  ΙιεΓνοΓ^εΓαίεη αιεΓάεη οεΐπη-
  άει-η άίε ΝαΙΐΓαη&δηιίΐιεΙζα-
  ίαΙΐΓ ηαοΐι Μοβΐίαα αηά Ιιαοεη
  5βΓείΐδ ΕΓηϊΗΐ'ϋηβδΛ-
  εηί,δΐεΐιεη Ιαδ-
  ι>είεη αΐΐβ
  αδαΐ.
  δεη.
  Ιη Μο:,1ςαα
  ζαΐ'
  ϋίηιΐΐΓθίί η&οΐι άβη ϋ8Α
  βηΐ,βαηάτ
  ^^^· ^ε^1;6^
  ί, αΐαΓάε νοη δί^ΐίη
  8ΕΙΤΕ 2
  ΜIτ~ΕI^υΝ^5Β^Αττ
  κκετα
  θ
  05ΤΥνΑΕΚΤ5 ΡΕ5 ΡΝ.ΙΕ5ΤΚ
  ϋίβ ΟρβΓ&ΐΐοηβη ιιιη δηιοΐβηβΐε νβΓΐαιιίβη ρΐα
  ΕίΙ &η άβΓ ίΐηηΐβοηεη Κγοπτ;
  Αηβ άβηι ΡηηΓβΓηααρτ.-
  φΐαΓΐίβΓ, 20. ΤαΗ.
  Ό&β ΟοβΓΐίοιηιηβηάο
  άβΓ ννεηπηβοητ.
  σβΐιαηητ..
  ϋίβ 8113 ΒβββαΓ&θίβη
  νθΓ^βηεηάβη άεατβεη-
  πιχη&ηίβεηβη ΚΓβείτβ
  ηαοβη ηβοη ΒΓβεηηηρ;
  άββ ίείηάΐίεηβη νΫίάβΓ-
  δί&ηάεβ βαϊ άβηι ΟβτιιίεΓ
  άββ ϋηίββϊΓ άίβ νβΓίοΙ-
  %χηχ ααί£βηοηιηιβη.
  Ιΐη Β.αυΐη νοη δητοΐβηβΐί
  νβΓΐαηίβη άΐβ ΟρβΓατίο-
  ηβη ν/είτβΓηίη ρΐβηχηβεβ-
  βΐυ»
  Αη άβΓ Γΐηηίβεηβη
  ννηΓάβη ννβίτβΓβ
  βΓΖίβΙτ.
  Αη ζαηΐΓβίεηεη δτβΐΐβη
  άβΓ ΟβτίΓοητ βοηβΐτβΓη
  νβΓΖ·ννβίίβ11β Αηβοηι-
  οηβνβΓβνιοηβ βίηβτββοηΐοβ-
  ββηβΓ δονν^βττ,πιρρβη.
  ϋβΓ Ρβίηά βΓΐίτ! ηίβΓΐ>«ί
  ννίβάβΓ βεηννβΓβ οΐατίρβ
  νΐί
  Ιηι Κβηιρί βΤθβ-βη Ογοβ-
  30Γίταηηίβη οοηιο&ΓάίβΓ-
  ΐεη Καηιρίίιιικζεαρ/β ίη
  άβΓ Ιβτζτβη Νβοητ ιηΐϋ-
  ίβεΓίβοηθ Αη1α?6η ίη
  Μϋτβΐ-ηηά Οβτβηβτΐαηά.
  Ββί νβΓβαεηβη άββ
  Ρβίηάββ, βηι Τα^β άΐβ
  οεβετζτβη Οβοίβτβ βηι
  Κβηαΐ ηηά αη άβΓ ηθΓννβ-
  ^ίβοΗεη Κίϊδΐβ αηζα&Γβί-
  ϊβη, βοηοβββη Τβε^βΓ ηηά
  βίβοβη,
  ΜβΓΐηβ&ΓτίΙΙβΓΐβ Ζ'ννβί,
  βίη νοΓροβΙβηοοοί βίη
  τζβηρ βο.
  ΚαηιρίηηβΓ-
  ζβη?β νναΓίβη ίη άβΓ
  Ιβτζτβη ΝαοΗτ αη ννβηί-
  8Γβη ΟΓΐβη ΝθΓάννββτ.-
  άβυτβεΗΙαηάβ, νοΓ αΐΐβηι
  ααί άίβ δταάτ. ΗαηηονβΓ,
  δρΓβηβτ - ιιηά ΒΓαηάοοιη-
  οβη. ν7βΗΓν/ίΓτ;8θΗ&ίτΗ-
  οΗβΓ οάβΓ ηιίΙίτββΓΪβοΗβΓ
  δοΗαάβη βητβταηά ηίτ-
  £βηάβ. Ναοητ^βΒ^βΓ βοηοβ-
  ββη βίηββ άβΓ αη-
  βΤβϋβηάβη οΗτίβοηβη
  αο.
  δΤΑίΙΝ Αίδ νΕΗΤ£Ι0Ι6υΝ_δΚ0ΜΜΙ5δΑΗ
  ΜαΓβοη&ΙΙ ΤίηιοΒοηβηΐΣΟ ζα ββίηβιη 8τβ11νβΓ*ΓβΙ·Γ
  βΓηβηητ
  22. ^α1^.
  ΚεατεΓ ηιΐτΐείΐι, βΒΪ>
  ΐδΙίααεΓ Κηηάίαηΐε 5ε-
  Ιΐαηητ, άαδδ δταΐΐη αηιεΓ Βεί-
  οκΕΝ
  5ΜΟίΕΝΚ5 ΙΝ ΒΚΑΝΡ
  Οβνν*α1τί£'β Ραηίΐι νοΓ άβΓ Εΐηη&ηηιβ άβΓ δταάτ
  Ιν * ΒεΓϋη, 22. ]ιΊ.
  δηιοΐεηδΐί ννεϊδϋ αΐΐε τγρΐ-
  δθΐιεη Αηζείοΐιεη είηεΓ νοη
  άεη Βοΐδθΐιεννΐδΐεη
  δταάΐ: &αί. Νοοΐι ϊηιιηεΓ
  Ιεη νεΓκοΙιΙίε Κεδΐε άεΓ
  Γ, άΐε νοΓ ΓΐϋοΗϋεηοΙεη
  ϊΐδοΜιίεη οΐιηε Κϋοΐί-
  ίΐιιί <3ΐε Ζίνΐ15ενοε11ίε- κ ΐη Βπιηά ^εδΐεοΐίΐ: νυτ- ' άεη. Λιΐδ ιΐεηι Οείεεηβ-ηίδ δΐΓο;- ηιεη ρε&τίΙεπζ&Γτϊ^ε ΟεΓΰοΙιε. ΗΐεΓ ΙΐίΐΙοεη οΐϊε Μοπΐΐίοπιηιαη- (3θδ άει· ΟΡυ β-εΕΐ'οείίεί:, ίοΐδ άεΓ δίε§· άετ άευτδθΐιεη Υίΐί-. ίεη ϋΐΓεηι βιΓααεηΙΐΕίτεηΗ&ηά- εΐη Εηαε οεΓεϊίεϊε. Ζιά νεΓάεη (ίΐε &Γαιι- νεΓδΙϋπιηιεΙίεη ΟρίεΓ ΐίΐ δά &^, ιιηι ζυτ ΙεΙ- ζίεη Κιιΐιε ^εΐοεΐτεΐ: ζα νεΓ- αεη. νν/δεΙΐΓεηά άΐε άειιΐδοηε Αγ- ιίΙΙεΓΪε 3Γη 16.7. άϊε δοΐιεη δτεΐΐαηο/εη 5εΐ αηά ΐη δηιοΐεηδΐί αηΐεΓ ΙιείΙΐβ'εδ Ρεα- εΓ ηαΐιηι, δτεΐ^εΓίε δΐοΐι ΐη άεΓ Ηείδδαιη1ί«πιρ{τε,η δταάΐ άΐε υηΓαΙιε νοη δταηάε ζα δταηάε. ΙΤε5εΓ άΐε δΙ:ίηιηιηη§·, άΐε ΐη ΰηιοΐεηδΐί 5εΐ άεη είη- ^ε^οΐιΐοδδεηεη οοΐδοΐιεννΐδτΐ- δοηεη δοΐάατεη αηά Ζΐνΐΐίδΐεη \ (.ηΐβ-ε διαηάεη όγ άεΓ Εΐη- ηαηηιε άεΓ διαάι ΙιεΐΓ&οηΙε, άεΓ ΐη άεαΐδθΐιε ίεΓαΐεηε δεΓ- ^^■α^ε^^1α1^ : Βεΐ άεη δοΐάατεη ηιαοητε δίεΐι ΐηι ^ααίε άεδ Τα#εδ ^Γθδδε Αη§·5ί νοΓ άεηι άεαί- δθΐιεη ΕΐηΙοΓαοΙι ΙοεηιεΓΐίοαΓ, άίε άαπ:η άαδ νεΓηαΙΙεη εΐη- ζεΙηεΓ ΚοηιηιΐδδαΓε ηοοη §ε- δΙεΐ&εΓΐ νναΓάε. δο ηαιϋε ζ.Β· άεΓ δΐεΙΙνεΓΐΓετεΓ άεδ δταάΐ- ΙίοηιηιαηάεαΓδ, άεΓ Κοηιηιίδ- δαΓ Οδζαΐοοζαΐί ϊη ΙεΙζΙεΓ Μΐ- ηαΐε άΐε Εν·3ΐίαίεΓαη§· νοη ΡΓααεη αηά ΚΐηάεΓη 3η#ε- :, α]1εΓάΐη^δ ν3Γ άΐεδ εΐη.νοΓνναηά, αηι δείηε Ι Ραηιΐΐΐε ηιίι. είηεηι σεΓείϋ- δΐεΐιεηάεη Αατο ίΐΙ>ζατΓ3ηδροΓ-
  ΐΐετεη. ΡίΪΓάίε ύοπ^εη Ζεηη-
  τααδεηάε δταηάεη Ιίείηε Τι-αη-
  δροΓϊηιΐττεΙ ζαΓ νεΓίύ^αη^,
  δο άίΐδδ δΐε νν-είΙεΓ ΐη άεΓ
  διαάΐ οΐεΐοεη ηιαδδΐεη. Είηε
  β'ενναΐΐίβ'ε ΡαηίΙί νναΓ άίε Ροΐ-
  &ε. ν8ε!ΐΓεηά αηΙεΓ άεΓ Ζΐ-
  νΐ1τ>ενοε11ίεΓαη^ ΐηιηιεΓ ννίε-
  άεΓ ΡΓθΐεδΐΓαίε ΙααΙ νναΓάεη,
  αυεΓ^α5 Οδζαοοζαΐί βεΐη Κοηι-
  πιαηάο αη άεη ΗααρΙηιαηη
  ϋίάεηΐζθ αηά ίαΙΐΓ ίη τβδεη-
  ά&ηι Τειηρο ηιϊΐ δείηεΓ ΡΓαα
  αηά άεη ΚΐηάεΓη άανοη.
  Ναοΐιάεηι ΐςΗ άΐ«5 ηιΐΐ &η
  ίτεδεΐιεη ηαττε, νναΓ Γηίτ άίε
  Ι;ιβΙ νεΓ^αη^εη, ηιΐοη ίίΐΓ
  άΐεδε Ρεί^ΐίη^ε
  ζα Ιαδδεη, δοΐιΐΐεδδΐ; άεΓ
  δεϊηεη ΒεΓΪςΙιι.
  ΙΑΡΑΝ8 ΟΚυΝΡΡΟΙΙΤΙΚ
  Τθΐίίθ, 22. ]ΐ1
  Ααδδεηροΐΐτίΐί, δο
  _______ «Ηοΐδοΐπ δοΐιΐηι-
  1>αη» ννετάε ΙγοΙζ άεΓ ΕΓηεη-
  ηαη^· ΑάηιίΓαΙδ Τογοάα Ιίείηε
  νεΓ3εηάεΓαη§: εΓίαΙιιεη. ϋίε
  θΓηηάΙαβΐ νοη Τογοάαδ Ααδ-
  δεηροϋϋΐΐς ίαδ?ΐ άϊδ Βΐαιί
  ννΐε ζιΐδαηιηιεη:
  νεΓίο1§ταη§· άεδ άαΓθΙι άεη
  Τεηηο - Ετΐαδδ ααί&εζεΐβ-τεη
  ϋίε Μρ&ηίηοΐιε Ρτεβββ ζηηι ΚβΜηβϊτβννβοΗβε !
  νβ§:ε5, Εϊηδετζαηβ: αΐΐετ
  Κι·εείιε ζατ Εοεδπη§ άεδ οΐιΐ-
  ηεδΐδθΐιεη ΚοηίΙΐίΣτδ, δοΗαί-
  εΐηεβ
  Όΐρ1οηΐ3ΐΐε > δρτεοΐιε. Βε-
  ηιεΓΐΐεηδιιΐεΓΐ: δεί άεΓ ΕΐητΓΪΙΙ
  ζαΙιΙτεϊοΙιεΓ ΥεΓΐΓεϋεΓ άεΓ
  νε1ΐΓηΐ3θ1ιτ ΐη ά&δ ηεαε Κα-
  1)ίηε1;(: αηά άαδ νεΓβοΙιιαΐπάεη
  άεΓ ρΕΓυεΐηιεεδδΐβ· §:ευαηάε-
  ηεη ΜΐηΐδίεΓ. δοΐιοη άΐε Εγ-
  ΙΙ άεδ Μαπηε- αηά άεδ
  ϊΐ
  ζεΐ§·):, άαδδ !<εΐη ηεαεΓ ΚαΓδ άεΓ ]αραηΐδο1ιεη Ροΐΐΐΐΐς ζα δεί. άΐεβ άΐε ηαΐζαηβ άεΓ β'αηδΐΐ^εη ΐηίεΓ- ηαΐΐοηαΐεη ^α§■ε, ΌαΓοΙιίαΙι- ταη§: άεΓ Ααδδεηροΐΐΐΐΐς αηά νοΓ5εΓΐί ίί άΐε &ο£ογΙϊ- 8 άεΓ Ααδδεη- ^ ΐηι Ραΐΐε εΐηεδ Κτΐε- ζννΐδοΐιεη ^αραη αηά αηάε- δΐ τεη δΐ33ΐεη. Αΐδ «Τοΐ^ΐο Αδαΐιΐ δςΐιΐιτι- οαη» ζαίοΐ^ε Τονοά3 ΐη εΐηεηι ΡτεεΙΙΐ ί Ονβΐίοηβη ίύΓ Μβΐβηοΐΐα ΐαο, 22. Ιαΐΐ. δοΐιεΐάεηάεη Ααδδεη- ηιΐπΐδυεΓ Μαΐδαοΐζα υααΓάε αηι δοηη&ΐοεηά, ηιΐε Όρηιεΐ ηιεΐάεΐ, νοηι ^εδαηιΐεη Ααδ- δεηαηιί εΐη αη&ειυοεΐιηΐΐοΐι ηεΓζΙΐοΙιει- Α5δο1ιΐεά ζατεΐΐ Αΐδ Μαίδαοΐςα ΐηι ΑαδδϊηαηιΙ ζαΓ ΙΤε5εΓ&αοε άεΓ Οεδεΐΐίείτε αη άεη ηεαεη Αιΐδδεηηιΐηΐ- δΐετ Τογοάα εΓδθΙιΐεη, ιαατάε εΓ νοη ηιεΐπ· αΐδ ΐοοοΜΐι^Πε- άετη άεδ ΑιτιΙεδ ειηρίαη^εη άΐε 5εδοηάεΓδ βεί δεΐηεηι Αοδοΐιΐεά Ιιεΐ'ζΐΐοΐιε Ονβυΐοηεη ΙοΓαοΤιΙεη. ΑϋΓΗΕΒυΝΟ ϋΕυ ΝΕ0Τ8ΑίΙΤΑΕΤ!ΙΒΕ8ΕΓΖΕ!! ΙΝ υβΑ νΥοοά : «Ιβΐαηά - Βεββτζηης: ίβί αιατάε, ο5 άει- αηεΓδθΙιατΙει-τ 1ο1εΐ52, ηιεΐητε άεΓ ΑιΐδδεηηιΐηΐδΙεΓ, άεΓ ΡΓε- ηιΐεπιπηΐδτεΓ 1ιαΙ)ε οΓΐίΙίΕΓΐ, άαδδ Ιίεΐηε Αεηάεΐ'απ^ άεΓ ]αρα ηΐδοΗεη θΓαηάροϋϋίέ εΓίοΙκο. «Νΐΐδθΐιΐ Νίΐδοΐιΐ. δΐεΐΐΐ ίεδΐ-, £3 δεί ίαΐδοΐι, εΐηε νεηάε ίη Ταραηδ Ροΐίΐΐΐί ζα εππαΓΐεη, ίηάεηι ηιαη εταΐα νοη <'Το>ό-
  <1α;> ϋϊρΐοηιαιίε αηά Ινΐαι&αο-
  Νενν ΥοΓΐί, 22. Ιαΐΐ.
  ϋΐε Ν3θ1ΐΓΪς1ιτεηα§·εηΙ;αΓ
  Αδδοοΐατεά ΡΓεδδ ηιεΐάβΐ ααδ
  δ-ιΐτ ^;11^ε Οίτ>·:
  Όϊΐ νοΐδϊϊζεηάε άεδ Αηιε-
  ΓΪ03 ΡΪΓδϋ- ΑαδδθΗαδδεδ, Οεηε-
  γλΙ ννοοιΐ, εΓΐ«1α.ι·Ιε ίη εΐηεηι
  ΡΓεδδεΐητεΓνΐενν, εΐηε νεΓΐεεδ-
  δΐΐοΐιε Οαεΐΐε Ιΐίεΐτε ΐΐπη ηιΐτ-
  ί, άαδϊ> οαΐά ίπι Κοη^
  ή αηΐεΓηοηππεη
  άεη,
  Υοοά η&ηητε άΐε Ιδΐαηά -
  ΒεδεΙζαηίί εΐηεη αηαηδίεεη-
  άΐ^εη αηά
  , αηι άΐε
  ΐη άεη Κπε£Γ ζα $τϋΓ-
  ζεη. ϋΐε νεΓεΐηΐ^Ιεη δΐααϋεη
  ΙιεεΙιεη ΟΓοοηΙαηά Ιοεδειζτ, υπι
  άΐε Κάδτεη άεΐ" ννοδΐΊιεηιίδ-
  ρΐΐίετε ζα δεΐιαίζεη. Ιδΐαηά
  ναΐ"άε άαηη ζαηι δοΐιαΐζ ^ε-
  Οτεεηΐαηά 5εδεϋζΙ:, αηά
  &ΐη";ε άαδδ άαηη ΐηιπιεΓ
  ζαηι νοΐΐΐδ-
  ίίΪΓ άίε νεΓίεί-
  αηά ΜαΓδοηαΙΙ Τίιηο-
  ζα δεΐηεηι δϊεΙΙνεΓ-
  επιαηηΐ" νν^^άεη ΐδϋ.
  ϊ[ είη Ζείοΐ.ε.1 άεΓ ααδ-
  Νοίΐ3^ε Μο-
  δκααδ, άαδδ ιηίΐ άεπ ΙεΙζίεη
  ΚεδεΓνεη άεΓ Ναηιε άεδ 51α-
  τί§·εη δΐαΐΐη αΐδ νεΓΐεΐάί^απβ'δ-
  ίη άίε ν33^"-
  ννΐΓά. Οΐείοΐι-
  άίε δονν]εΙ;πια-
  ά3ΐηίΐ: άίε ίηηεΓε
  ζα νεΓάεοΙίεη, άΐε
  ααεΐι άεη ΒοΙδεΙιεννΐδΙεηίΓεαη-
  άεη ίηιιηεΓ ίαΓθΙιτοαΐ'εΓ ζα
  Βονα5δΙδείη ΐΕοηιπιΙ.
  ^ε»·
  Τ/ΓΑηΙΙοίΙ
  ίτη Οβίβη
  ΒειΊίη, 22. Τυϊϊ.
  5<>0
  Ό&5 Τ£ΐ£άί>τε«:1ιννΑ(ΐ6Γ «ηιοτ
  ΡαΙΐΓαηρ; άεκ ΜΆ)ητ& Ττβυ·
  Ιΐοίί, άαδ δΐοΐι δςΐιοη αηι 30.6
  ίη ^α{(;Iίίε^ηρίεη ύσβΓ βίηετη
  ρ βη άβΓ ϋϋη»
  άεη ΑθδοΗακκ νοη 65
  δονν^εΐΙίΒΐιιρίίια^ζεαβ'εη οβ-
  δοηάεΓδ 1ιεΓνοΓβεΐ3η Ιι^ίΐε,
  αηι 18.7. δεΐηεη 500.
  βη άβΓ Οί
  Όΐεδε Ι^εΐδΙαηβτεη βίηβί εΐη-
  ί Οεδθ1ινναάεΓ5 δΐηά εϊη
  Βεννείδ ίίΐΓ άεη Τοάεδπιυΐ
  αηά
  αηά
  . Όάά ^εηαπηΐε Οβ-
  ί,οΙΐνναάεΓ 1ΐ3ΐ άαιτιίΐ: βείί
  Κΐ ννείΐ αΙ>εΓ 8οο
  δρβΐίΐιΐ&ίίοηβη
  νβΓίβηΙί
  -------„„.„;, 22.
  ϋΐε ΙΙδΑ-αηιεΓΪ1ς3ηίοηεη
  δρεΐίαΐαΐίοηεη, ηαοΗ άεηεη
  άαδ εΓδΙε ΚαοΐηεΙΙ: Κοηογε
  άηΓοη ΚοιΐδεΓναΙίνε αηά Ιη-
  άαδΐΓίεΙΙε ^εδταΓζϋ ιποΓάεη
  εί, αηι άεη άοηιίηίεΓεηάεη
  Είηίΐαδδ άεδ Μί1ίΐ£εΓ5 ζα 5ε-
  δείίί^εη, Ηαοε δΐοΗ, δο δο1ΐΓβί5(:
  «δτοοΐίΐιοΐηΐδ Τίάηίη^εη» ίη
  ειηεηι Ι^εϋαΓΗΐνεΙ, αΐδ ίαΐεοΐι
  επυιεδεη. ϋαδ ηεαε Κα5ίηεΙΙ:
  αΐεΓάε ηιοε^ΙίαΗεπαείδε αηιεΓ
  ηοοΐι δϋίεΓΐίεΓεη ηιίΐΐΐα
  Εΐηίΐαδδ δΐεηεη αηά
  :ίη, §·;ιΠζ ^^ (1εη ^
  Όβά - ΒοτβοηβίΙ νοη Μο·-
  Ιΐβιι ηβοη Καβαη
  Νεαι ΥογΙκ, 22.
  ΒβΓΐίπ, 22.
  ϋεΓ ΡιιΙΐΓεΓ αηά
  ΒείεΙιΙδΙιαΙοεΓ άεΓ
  ηΐ κ&"[, , νοΓκηΙαβτ άεδ
  ΟοεΓΓΐεϊεηΙδηΕΛεΓί; άετ Γ,πίΙ-
  ■νναίίε, ΚεΐοΗδηιαΓδεΙΐαΠ Οοε-
  πη§:, άαδ ΚΐΐϋεΓΐίΓεαζ άεδ Εί-
  δεΓηεη Κι·ειιζεδ νεΓ1ΐεΗεη
  Γ31ηΐ] ΚΗ
  ^ χνΐοδκαα ηιεΐάει, δίηά Ι
  Ι άτεί ΒεαπιΙε αηά νίβΓ
  δτεΐΐτε άεΓ ϋδ/
  ηαοΐι Κίίϊαη α5^ετεΐδΙ. ΙίβΓ
  ΒοΙδθΙιβίίεΓ δϋείηοαΓάΐ.
  άεη δοΗπιι αΐδ Υογ-
  εζείοΐιηβΐ
  αηά νεΓδίοηεΓΐ, βΓ ιαεηΐε νοτ-
  ΙίκαΗδ: ηοοΐι ΐη Μοχ1ί3η οΐοΐ-
  1>εη.
  ·Α—
  η—
  Νεαι ΥοΓΐς, 22 Ιαΐΐ.
  τ άεαΐδςΐι - 5οαι]ειίδ€Ηε
  Κπε§- δεί 3πι Εΐΐϋ
  ?1^1 ΐ
  ΟεηβΓ31ηΐ3]οΓ ΚαηιηιΗαοεΓ,
  Κοηιηιαηάεαι- εΐηεΓ Ναςΐιί-
  ]α§:άάινί
  ^ Ηαΐιη,
  ίιιπΓβΓ ΐη είηεηι
  Ι
  Ο5εΓίε1άννε5ε1 Οί1άηεΓ>
  α-ζεαδ-ίαηΓεΓ ίη είηεηι
  ά
  - Ηίΐίβ ηίοΗϊ ηιδ-
  αη^εΐ3«5ΐ:, δο1ΐΓ
  Βεποητ-εΓ8τ.3«βΓ νοη
  λνίε&αηά. Κεΐηεβίαΐΐβ οιϋπΐε
  ΡαΙΐΓεΓ άίε ΡεΙιΙεΓ Ναροΐεοηδ
  οε^εηεη, άεηη ηίεηωηά ΙςεηηΙ
  άιβδβ Ρεη1εΓ όεββεΓ 3ι5 ^^
  1-αβΙΐΓβΓ «εΐοβΐ. ΑΙΙβ, άίκ άϋδ
  ηοοΐι αΐδ ί1ιΓε ΙεΐζΙε Ηοίίηαη&
  ηΐηεΓάεη ΐά
  Ι
  ίοο.οοο
  βοηΐβρρΐ:

  -——«ν^,,.ΐ, 22. Ταΐί.
  Εη-ΐαηά ϋαε α11ε3, Ια3δ ίη
  561 πεΓ Μ^ΛΙ δΐβΐιε, άετη δο-
  ζα Ιιεΐίεη, δο ετΐςΐίεηε
  Ι^αίΙίαΙΐΓΐηππΐ.
  ϊν. .-- ---"ΐοβΐίΐ δίηοΐΗΪΓ
  η ειηβτ Κεάε ΐη Εοηάοη. Α1-
  ΙεΓάιη^δ, δο ίπε^Ιε εΓ Ι,ί,,ζιι,
  ΙΐΒΕίΙε Μοβΐεαα ηΐε ζανοΓ 8-ε-
  &βη εΐηεη δο^ειααΐιί^εη Οε&.
  ηεΓ ιΐΐΐε &ζί ε^χΐαρ{^ Αη5
  &εο8Γαρ1αΪ5ο1ιεη Οταεηάεη δεί
  εδ Ειΐβ-ΐαηά ηίοΐιί :
  άετ δοαΐ]ε(:αηίοη ίη
  Ηΐΐίε ζ,
  ι. δο ιυΪΓά δίοΐι ^^
  ■Λ&εη, Ιιαΐ Εη81αηά άαηη
  άαδ νεΓδρΓεοΙ,εη &ε&εοεη,
  ιαεηη ε5 νοη νοΓηηει·εΐη
  ΐααβδϋβ, άαδδ άΐεδε Ηΐΐίε αη.
  ιαΪΓΐίδαηι Ιοΐΐεο.
  , ί2 ]νΛ
  Τίάηΐη^εη,
  είηεη ΒεΓΪοΙη ΪΙΐΓεδ
  ΪΗδΙδΐΐεΓδ, άβτ
  βίοη εΐη Βίΐά άεΓ
  ΐαΐεη άεΓ ΒοΙδοΗειιΐίδ-
  Ιεη ηιαο'ιεη ΙίοηηΙε. ϋα5 ΙεΙ-
  Ιΐδοΐιβ νοΐΐ: νεΓΐοΓ,δοβτΗκη
  άεΓ δοΐιιαεάΐϋοΐιε ΚοΓτεδροη-
  αβηΐ, ΐη ειηεηι ΤΛ1,Γ αη?ε{β;1ΐΓ
  ΐο 1 Γοζεηΐ δείηεδ ΧΌΙΙκοεδ-
  ίδηάβδ. 2οο.οοο ΕίηιαοΙιηεΓ
  νοηι ΗειηδΙ:εη Κΐηά οΐδ ζαι»
  «οΐίεΐιπίε Ο;
  άΐε
  η αηά ίη άίε
  δ
  ιιηά ίηηβΓβ ν"βΓν/»1-
  ΙδΐαηΙ^αΙ, 22
  .ννιε ααδ ΜοδΙΐαυ.
  ΐΓά, 1ι3Ι άαδ ΡΓί^ίάίαηι άε5
  εΓδΙεη ΚαΙεδ άεΓ δοαΐ}εΙα-
  Ηΐοη ά,ε ΟΡυ αηά άίε .„»«€
  νεΓαιαΙίηπ^ ζι1 βίηειη ίί
  ΐ
  ταα άεη Κπβο;8·κοηιιιιί58.ΐΓε
  ααοΐι & ά
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗυΝΘ
  ΣγΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΛΗΣΕΩΝ
  Χανιά 23 Ιουλίου 1941
  ΙΊΕΡΙ ΙΙΑΡΑΜΣΕΟΣ
  ΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  ΒΕΗΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΕΛΑ1ΟΥ
  [Υπό τής Νομαρχίας Χα¬
  νίων εξεδόθη ή κάτωθι
  πρόσλησις κα! διαταγή άμα,
  περϊ άμέσου παραδόσεως
  τής είς χείρας πολιτών εύ-
  ρισκομένης βενζίνης καΙ
  όρυκτελαίου, προκειμένου
  αί συγκεντρωθησόμεναι πο-
  σότητες να διατεοοΰν διά
  την κίνησιν των αύτοκινή-
  των έκείνων,άτινα 86 άπα-
  «χολοθνται διά την εξυπη¬
  ρέτησιν καΐ μόνον των ά-
  ναγκών τοϋ Νομοϋ μας):
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Δ ΓΧΤ Α Γ Η
  Ή έλλειψις βενζΐνης, πού παρα-
  τηρείται είς τα εμπόριον, όφειλο-
  μένη ώς είναι φυσικόν είς την
  εμπόλεμον κατάστασιν, ή άγρΐα
  εκμετάλλευσις πού γίνεται είς
  βάρος των αύτοκινητιστων άπά
  μέρους έκείνων είς τάς χείρας
  των οποίων ευρέθη ποσότης βεν-
  ζίνης έκ διαφόρων λόγων, τούς
  όποϊους δέν θέλομεν νά εξετάσω¬
  μεν, καΙ ή έπιαυμία μας νά έξυπη·
  ρετήσωμεν τάς γενικάς ανάγκας
  τοθ τόπου, μας έφερον είς την
  απόφασιν νά περισυλλέξωυεν ά¬
  πασαν την υπάρχουσαν είς χεί¬
  ρας πολιτών ποσότητα βενζίνης
  καί όρυκτελαΐου, την αξίαν των
  οποίων θά καταβάλωμεν είς τούς
  κατόχους αυτών," μεθ' ό θά τα
  διανέμωμεν είς τα αύτοκίνητα έ-
  κεΤνα τα όποΤα θά κινοθνιαι διά
  την εξυπηρέτησιν των γενικων
  τού τόπου άναγκών. Πρός τουτο
  Εκαστος πολίτης, κατέχων βενζί-
  νην ή όρυκτέλαιον, χωρΐς νά έξε
  τάζηται πού τα ευρήκε, καλεί¬
  ται νά τα παραδώση επί αποδεί¬
  ξει είς τόν Πρόεδρον τής Κοινό¬
  τητος τού ή είς τόν πλησιέστε-
  ί ρον Αστυνομικόν Σταθμόν. Βάσει
  τής άποδείξεως ταύτης ό παρα-
  δΐδων βενζίνην θά πληρώνηται
  την αξίαν τής παραδοθείσης πο¬
  σότητος, σύμφωνα μέ την τρέχου
  σαν τιμήν της άπό τόν Πρόεδρον
  τής Κοινότητος ή άπ' εύσείας
  παρ' ημίν.
  Μετά την συγκέντρωσιν τής οϋ-
  τω παραδιδομένης βενζΐνης ή ύ-
  πηρεσία ημών θέλει χορηγεΤ ταύ¬
  την είς έκεΐνα τα αύτοκΐνητα, τα
  όποΤα 9ά άπασχολοθνται αποκλει¬
  στικώς διά τάςάνά/κας τού Νο-
  μοθ καί μόνον . Πδν αυτοκίνητον
  μή έφωδιασμένον μέ βενζίνην
  τής υπηρεσίας δέν θά κινήται.
  Κατά συνέπειαν καί αν υποτεθή
  ότι δέν ήθελε τταραδοθή βενζΐνη
  σήμερον άπό μέρους τού κατόχου
  της θά είναι δχρηστος δΓ αυτόν,
  διότι δέν θά δύναται νά την χρη·
  σιμοποιήση κανέν αυτοκίνητον.
  Μέ την πεποίθησιν ότι ή παροθ
  σα πρόσκλησις καί διαταγή θά
  κατανοηθή πλήρως καί θά εκτε¬
  λεσθή, διά τό καλόν τού τόπου,
  καλούμεν πάντα κατέχονται έστω
  καΙ Ενα δοχείον, έκ των ανωτέ¬
  ρω εΐδών, νά παραδώση ταθτα
  ώς ανωτέρω όρΐζομεν, βέβαιος ότι
  είς την παροθσαν περίστασιν προ-
  οφέρει μεγάλην υπηρεσίαν είς
  τόν τόπον τού.
  "Εν Χανίοις τή 21) 7) 1?41
  Ό Νομάρχης
  ΕΡΡ. ΠΕΡΜΑΚΣΛΑΓΚΕΡ
  Διάφοροι είδήσεις
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22. Τό ημιεπίσημον
  Γερμανικόν Πρακτορείον πληρο-
  φθρεϊται ότι είς τόν Κεντρικόν
  τομέα τού άνατολικοθ μετώπου
  προσήλθον καί παρεδόθησαν είς
  τα γερμαν. στρατεύματα 200 αύ-
  τόμολοι στρατιώται τοΓι Ρώσσικου
  στρατοθ. Μεταξύ αυτών ύπάρχουν
  καΤ τίνες όξιωματικοΙ.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΓΗ, 22.-ΤΟ Πρακτο¬
  ρείον Τρανζόσεαν πληροφορεΤται
  έκ Ν. Υόρκης ότι εσημειώθη μεί-
  ωσις είς την παραγωγήν αερο-
  ττλάνων κατά τούς μήνας Μάρτιον
  καί "Απρίλιον. "Ενν λ. χ. τόν μή-
  να Μάρτιον εγένετο έξαγωγή έκ
  των έργοοτασΐων 511 άεροπλά-
  νων άξίας 40.000.000 δολλαρίων,
  τόν μήνα "Απρίλιον ή παραγωγή
  εμειώθη κατά 42 άεροπλάνα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.—Ό Φύρερ καί
  'Ανώτατος Άρχηγός των ένόπλων
  δυνάμεων άπένειμε χθές τόν πο¬
  λεμικόν σταύρον μετά δάφνης είς
  τούς Λοντσάου καί Μοθργερ, δι-
  οικητάς σμηνών άεροπλάνων, οί
  όποΤοι άπά τής ενάρξεως τοϋ πο¬
  λέμου, μέχρι σήμερον, κατήγαγον
  τή1/ 4Οήν νίκην των.
  Ρ ΡΩΜΗ, 22.-Άγγέλλεταιέξ'Ελ-
  σίγκι ότι ΦινλανδικαΙ ισχυραί μο-
  νάδες άπέκοψαν Σοβιετικάς στρα-
  τιάς ύποχωρούσας πρός Λένιγ-
  χραδ.
  ΡΩΜΗ, 22.—Βεβαιοθται ότι ά-
  νοικτά των νήσων "Ααλαντ εβυ¬
  θίσθη Ιοβιΐ-τικόν ύποβρύχιον υπό
  ΓερμανικοΟ άεροπλάνου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22. Είς τό 'Ελσίγ -.ι
  εσημειώθη καί σήμερον συναγερ-
  μός, χωρίς όμως τα Σοβιετικά άε¬
  ροπλάνα νά δυνηθούν νά προ-
  σεγγΐσουν την πόλιν, λόγω τοϋ
  σφοδροϋ άντιαεροπορικοϋ πυρός.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.—Κατά την χθε¬
  σινήν ημέραν Γερμανικά άεροπλά
  να κατέρριψαν είς άερομαχίας
  45 Σοβιετικά, κατέστρεφον δέ 32
  τοιαϋτα είς διάφορα άεροδρόμια
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.—Είς την Β. "Α-
  Φρικήν άεροπλάνα τής Γερμανικής
  άεροπορίας έβομβάρδισαν έχδρι-
  κάς νηοπομπάς παρά "Μτό Τομ-
  προύκ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.—Μοίρα Γερμα-
  νικών άντιτορπιλλικών κατεβύθι-
  σεν είς την Άρκτικήν θάλασσαν
  Σοβιετικόν άντιτορπιλλικόν.
  ΡΩΜΗ 22.—Ό Ιταλικάς τύπος,
  έπ' εΰκαιρία τής άφίξεως τοϋ Βουλ
  γάρου πρωθυπουργόν) κ. Πω'<ώφ καί τοϋ ύπσυργοθ των εξωτε¬ ρικών κ. Φιλώφ είς την ίταλικήν πρωτεύουσαν, γράφει ότι ή Βουλ¬ γαρία άντιστδσα είς τάς πιέσεις των έχθρών τοϋ "Αξονος συνεδέ- θη διά φιλίας μετ" αύτοϋ, ούτως ώστε νά επιτευχθή ή πλήρης άναγέννησις τής Βουλγαρίας καί νά .δημιουργηθοθν οϋτω σχέ- σεις καλήο γειτονίας καί στε- νής συνεργασίας συμβάλλουσαι οϋτω σπουδαΐως είς την εδραίω¬ σιν τής νέας τάξεως έν Εύρώπη. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22— Αγγέλλε¬ ται άττό κάπου, άπό τό 'λνατο*. Μέτωπον, δτι 6 ύπουργός των Εξωτερικών Φόν Ρίμπεντροπ εδέχθη είς συνομιλίαν τόν Στρατάρχην Βάτερνικ'Αρχηγόν τοϋ Κροατικοϋ ΣτρατοΟ. ΤΟΚΙΟ 25.—Ό νέος ύπουργός των εξωτερικών ναύαρχος Τογ- κόντα εγένετο δεκτός είς μα¬ κράν ακρόασιν υπό τοϋ Αύτο- κράιορος, πρός τόν οποίον οπέ- βοιλε μακροσκελή έκθεσιν επί τής έξωτερικής πολιτικάς τής Ίατΐωνίας. • ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.—Είς την Κων στάντζαν έτυφεκίσθη είς Κομ- μουνιστής, διότι προσε¬ πάθησε ν' άνάψη. τα φώτα τής •πόλεως κατά τίνα: εχθρικήν άε- ροττορικήν έττιδρομήν. Ο ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΝ ΜΟΥΡΝΙΩΝ Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι ήρ¬ ξατο λειτουργών είς Μουρνιές ό άλευ^όμυ· λος τού Αναστασίου Στρατουδάκη, επί άμοι- βή 1Ο ο)ο επί των άλε- θομένων σίτου καί κρι- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Κατά την διαδρομήν άπό Χα- νία είς Μουρνιές απωλεσθη ύ- ιτό τοθ Σσκήρ Άγαζαδέ τα πορτοφόλιον τού περιέχον πλέ¬ ον των 2.00 δραχμών καί διά- φοοα Εγγραφαί ταυτότητος. ΈΚληνικής καί Γερμανικής, Γαλλικον διαβατήριον κ.λ.π. Π:χρ-καλείται ό ευρών νά κρατήση τα χρήματα καί ν' α¬ ποδώση τα λοιπά έγγραφα ως λί «Ις ούτον δχρηοϊα ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ Ό "Ιωάννης Καρανικόλας,στρα- τιώτης, απώλεσε άπό Παιδικάς 'Ε- ξοχάς 6ως Χανιά, τό πορτοφόλιον τού περιέχον ταυτότητας, βεβαίω- σιν τοϋ 'Υπουργείου Γεωρ /Ιας ότι τυγχάνει Μηχανικάς, διαφόρους φωτογραφίας κα! άλληλογραφΐαν. Ό εΰρύν παρακαλείται νά τα προσκομΐση είς τα γραφεΤα τής εφημερίδος μας, καθόσον άνή- κουν είς αίχμάλωτον. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Παρακαλείται ό γνωρίζων περϊ τής τύχης τοϋ στρατιώτου Βλαντή Ελευθερίου, νά ειδοποιηθη τα γραφεία τής εφημερίδος μας. — Έπίσης παρακαλαναι ό γνω¬ ρίζων τι περϊ τής τύχης τοθ Άν· τωνίου Άντ. Κουμή στρατιώτου έκ Πειραιώς όπως ειδοποιηθη τό Πρακτορείον εφημερίδων έντός τής Δημοτικάς Άγορας Χανίων. Ο ΧΑΛΙΦΑΞ ΑΡΐΙΙΟΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΦΑΛΑΤΓΟΣ ΡΩΜΗ, 22.—Τό Πρακτο¬ ρείον «Στέφανι» πληροφο- ρεΐται έκ Βοστώνης δτι ή Άμερικανική κοινή ννώμη είναι άνάστατος καί πάλιν έκ τού τελευταίου λόγου, τόν οποίον εξεφώνησεν ό λόρδος Χάλιφαξ πρός τούς εργάτας των ναυπηγείων τής Καλλιφορνίας. Τό «Στέφανι» σχολιάζον την νέαν ταύτην πράξιν τού Χάλιφαξ καί έχον ύπ' όψιν τού τα σχόλια των βορειοα- μερικανικών εφημερίδων, παρατηρεΐ δτι ό Πρεσβευ- τής τής Μ. Βρεττανίας, λόρδος Χάλιφαξ, κάνει κα- τάχρησιν τής θέσεώς τού, προσπαθεί δέ μέ κάθε τρό¬ πον νά παρασύρη την Αμε¬ ρικήν είς τόν πόλεμον. Ή εφημερίς «Νταίηλυ Μίρορ» τής Ν. "Υόρκης έπι- τίθεται δριμύτατα κατά τού Χάλιφαξ άποκαλοΰσα αυ¬ τόν αρχηγόν τής 6ης φά- λαγνος, ή όποία παρασύρει οριστικώς πλέον την Αμε¬ ρικήν είς τόν πόλεμον. ΔΡΑΣΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΑΧΗΤΙΚαΗΑΕΡΟΠΑΑΗαΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.—Τό ημι¬ επίσημον Γερμ. Πρακτορείον μεταδίδει τα εξής. Όμάς έξ 20 μαχητικών ά¬ εροπλάνων κατέρριψε χθές 9 Ρωσσικά βομβαρδιστικά άεροπλάνα, άφοθ προηγου¬ μένως κατέστρεψε δύο σιδη- ροδρομικούς συρμούς, 7 άρ- ματα μάχης, 36 τεθωρακι· σμένα αύτοκίνητα καΐ διαφό¬ ρους σιδηροδρομικούς κόμ- βους. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.—Τό ίδιον πρακτορείον ανακοινοί τ' ά- κόλουθα: Γερμανικά μαχητι- κά άεροπλάνα είς έπανει· λημμένα σμήνη,την 18ην καΐ 19ην Ιουλίου, έβομβάρδισαν σφοδρώς τάς θέσεις των κυ- κλωμένων Ρωσσικών στρατευ μάτων, τα όποΐα, μετά την διάσπασιν τής γραμμής Στά- λιν, υπεχώρησαν έκ Σμολένσκ μέ τόν αντικειμενικόν σκοπόν νά διασπάσουν τόν περισφύγ- γοντα αύτά άπό πενθημέ- ρου κλοιόν. Ή άεροπορία μας έπιφέρει μεγάλας φθοράς είς τάς Ρωσσικάς αύτάς δυ¬ νάμεις. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.— Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον ανακοινοί δτι σμή- νος άεροπλάνων, καθέτου έφορμήσεως.έπέδραμεν κα¬ τά τοθ λιμένος Μούρμανσκ τής Σιβηρίας καΐ κατέσιρεψε τάς έν αυτώ υπαρχούσας πετρελαιοδεξαμενάς, έξωθι δέ τοθ κόλπου έβόθισε φορ. τηγόν π'.οΐον 2.000 τόννων. 1 Απώλειαι των Ρώσσων είς την περιοχήν Σμολένσκ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.— Έξ ύπευθύνων στρατιω¬ τικών κύκλων ανακοι¬ νούται δτι είς την περι- χήν τοΰ Σμολένσκ οί Ρώσσοιάπώλεσαν, κατό¬ πιν σφοδροΰ βομβαρδι- σμοϋ τής Γερμανικής ά¬ εροπορίας, 340 φορτηγά αύτοκίνητα ώς καί 26 τε- θωρακισμένας μονάδας. Έπίσης έκ τής αυτής πηγής ανακοινούται δτι Σοβιετικαί Μεραρχίαι ά- πεδεκατίσθησαν έξ άε- ροπορικών έπιδρομών. Έσωτερικαί διαμάχαι είςτόν Μπολσεβικικόν στρατόν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22.—Έξαίχ- μαλώτων καΐ λιποτακτών συ¬ νεκεντρώθησαν πληροφορίαι καθ" άς μεταξύ των Σοβιετι- κών στρατιωτικών κύκλωνκαί των πολιτικών τοιούτων ήρχι σαν διαμάχαι συνεπεία τής έπιβολής είς τόν στρατόν των πολιτικών κομισαρίων, οΐτι- I νες έπεμβαίνουν σκανδαλω* Ι δώς είς τα τής στρατιωτικής ] διοικήσεως, φθάνοντες μάλι- στα είς τό σημείον ν' άντι- καθιστοθν Διοικητάς μονά- δων διά νέων άπειροπολέμων αξιωματικών, αφιχθέντων έκ τοθ έσωτερικοθ. Ανασχηματισμός τής Άγγλικής Κυβερνήσεως ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.- Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεϊται έκ Στοκχόλμης δτι μόλις χθές ανηγγέλθη ό πλήρης άνα- σχηματισμός τής Άγγλικής Κυβερνήσεως. Ό Ντάφ Κοΰπερ, μέχρι τούδε Ύπουργός των Πλη¬ ροφοριών διωρίσθη Καγκελ· λάριος τοϋ Λάγκεστερ, ανετέθη δέ είς αυτόν συνα- μα μεγάλη αποστόλη είς "Απω Ανατολήν, καθώς καί ή έντολή νά επισκεφθή την ναυτικήν βάσιν τής Σιγ- γαπούρης. Τέ Υπουργείον Πληροφο¬ Ό Ίατράς κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ έπανήρχισε τάς ερ¬ γασίας τού, δεχόμενος είς τό νέ¬ ον Ιατρείον τού καθ'έκάστην. Τό νέον "Ιατρείον είναι παραπλεύ¬ ρως τοϋ παλαιοϋ, καί ακριβώς 3- νωθεν τοϋ Φαρμακείον τοϋ κ. Μανιουδάκη. "Αριθμός τηλεφώνου 2.22 Ό 'ατρδς Μενέλαος Μ. Ξενου- δάκης έγκατασταθεΐς είς τό Νέον Ιατρείον τού παρά την οδόν Νό¬ ελ αριθ. 21 δέχεται τού; πελάτας Τ3υ ώς καί πρότερον. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΓ μακράς πείρας διαδέτων ώρας άναλαμβάνει την τήρησιν Γερμανικής Άλλη>ογρα
  φαςσοΓα^ών 'Εμπορκών Οΐκω/,
  Τραπεζών κλπ. Πληρο^ρίαι Με-
  τσξά 64 ("Εναντι κήττου). Διαθέτει
  κα' Ιραφομηχανπν.
  ριών άνέλαβεν ό Μπρά·
  κεν.
  Ύφυπουργός των Εξωτε¬
  ρικών διωρίσθη ό δόκτωρ
  Λόου.
  , Ύπουργός τής Παιδείας
  ι διωρίσθη ό κ. Μπάτλερ.
  Ύψυπουργός παρά τψ Πο-
  λιτικω Γραφείω διωρίσθη ό
  κ. Βάτ.
  Ύπουργός τής ραδιοφω-
  νίας ό Χάρολ Νίκολσον.
  ΟΊ κ. κ. Τόμ Γουΐλιεμς,
  Μπάλφουρ, Λούδ Τζώρτζ (υΙ-
  όςτοϋ τέως ΠρωθυπουργοΟ),
  Θούρλε, καί Σίλυ Μπράκεν
  ανέλαβον διάφορα ύφυπουρ
  γεϊα.
  Έντός ενός μηνός
  κατερρίφ8ησαν422άεροπλάνα
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.— Έν- Ι τώνάποτελεσμάτωναύτών ά-
  τος ενός μηνός, άπό τής 18
  ΊουνΙου μέχρι 18'ΙουλΙουήΓερ
  μανική άεροπορία κατέρριψε
  422 άγγλικά άεροπλάνα. Έκ
  ποδεικνύεται διά μίαν άκόμη
  φοράν ή τεραστία ύπεροχή
  τής Γερμανικής άεροπορίας.
  Οί «Τάϊμς» τού Λονδίνου διά
  τόν βομβαρδισμόν τού Χούλλ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-ΤΟ Πρα¬
  κτορείον Τρανζόσεαν πλη-
  ροφορεΐται έκ Στοκχόλμης
  ότι ή εφημερίς «Βένσκα Τα-
  σκελαβ» άναδημοσιεύει έκ
  των «Τάϊμς» τοϋ Λονδίνου
  πλήρη περιγραφήν των κα-
  ταστροφών, 6ς έπροξένη·
  σεν ή Γερμανική άεροπο-
  | ρία είς την βιομηχανικήν
  1 πόλιν τού Χοϋλλ. Ή πόλις
  αύτη, κατά τούς «Τάϊμς»
  τοϋ Λονδίνου, υπέστη σο-
  βαροτάτας καταστροφάς
  παρά την δράσιν τοϋ άν¬
  τιαεροπορικοϋ πυρός κα!
  των άεροπλάνων διώξεως
  1 τής νυκτός.
  Ελλειψις τροφίμων έν Λονδίνφ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.— Πλη¬
  ροφορίαι έκ Στοκχόλμης άγ-
  γέλλουν δτι άπό τής 1ης Αύ-
  γούστου θά εφαρμοσθή καί
  έν Αγγλία τό σύστημα τής
  διά δελτίων παροχής τροφΐ-
  μων είς τόν λαόν. "Ηδη κατέ¬
  στη τόσον εκδηλος ή έλλει¬
  ψις τροφίμων έν ΛονδΙνφ.
  ώστε έξωθι των έδωδιμο-
  πωλείων σχηματΐζονται τε¬
  ράστιαι ούραί έξ άνθρώπων
  πάσης τάξεως καΐ (δία έκ γυ-
  ναικών, αί οποίαι άναμένουν
  επί 5 καΐ 6 ώρας πολλάκις
  διά νά προμηθευθοθν όλΐγες
  πατάτες, ζυμαρικά κ. λ. π.
  Μαγεί(>εύετε μέ .ι
  ΚΑΡΜΙΤΗΝ
  μεγάλη οίκονομία
  Κατάστημα
  ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΙΝΑΚΗ
  "Εναντι Γυμ<-ασ!ου "Αρρενων Η ΑΕΜΒΕΡΓΗ ΕΠΑΗΕΑΑΒΕ ΤΗΝ ΚΑΝ^ΝΙΙΙΙΙΙΠΗΣ ΖΩΗΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22 -Τό ήμι επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον αγγέλλει δτι τα Σλοβακικά στρατεύματα προέβησαν είς την πλήρη άναδιοργάνωσιν τής κατα- ληφδείσης πόλεως Λεμβέρ- γη μετά των περιχώρων αυ¬ τής καί απε,κατέστησαν τάς αυγκοινωνίας. Οϋτω ή Ίστο- ρ.κή πόλις τοϋ Βλόφ έπανέ- λαβε την κανονικήν της ζωήν. ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΣΙ ΝΟΡΒΙΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.—Τό ημιεπίσημον Γερμ. Πρα¬ κτορείον ανακοινοί δτι μοϊρα Γερμαν. άντιτορ¬ πιλλικών έβομβάρδισε σφοδρώς την πόλιν Φόρ- τσι ΝόρΙ^ικ επι τοϋ Άρ- κτιποΰ Ωκεανοΰ. Κατε¬ βυθίσθη ενα φορτηγόν 3.000 τόννων.
  ουλίου 1941
  Σελίς 4η
  -ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Αί έπΐχεΐρήσεΐς
  είς τό Άνατ. μέτωπον
  Τελεία έκμηδένισις πολλών εχ¬
  θρικόν τμημάτων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22 Ίουνίου.
  —Τό άνακοινωδέν τής Ά-
  νώτάτης Διοικήσεως τού
  Γερμανικσϋ στρατοΰ, τό εκ¬
  δοθέν την 20ην τρέχ. ανέ¬
  φερεν ότι αί Γερμανορου-
  μανικαΐ δυνάμεις μετά την
  εκδίωξιν των έχθρικών τοι¬
  ούτων έκ τής άνατολικής
  δχδης τού Δνείστερ ήρχι¬
  σαν την καταδίωξιν των.
  ΈπΙσης άναφέρει δτι είς
  τό Φινλανδικόν μέτωπον
  εσημειώθησαν νέαι έπιτυ-
  χίαι καί ότι είς πολλά μέρη
  τού άνατολ. μετώπου άπηλ-
  πισμέναι απόπειραι των πε-
  ρικυκλωθεισών ρωσσικών
  δυνάμεων,δπως διαοπάσουν
  τόν πέριξ αυτών σχηματι-
  σδέντα κλοιόν, έναυ ιγ-η-
  σαν. Έντέλει τό άνακοινω-
  δέν άναφέρει ότι οί ρώσσσι
  ύπέστησαν αιματηράς απω¬
  λείας.
  Έξ άλλου τό ανακοινω¬
  τής 21ης ομιλεί περ! έ-
  | ξακολουθήσεως τής διώξε- |
  | ως τοΰ φεύγοντος έχ&ροϋ
  είς τόν νότιον τομέα υπό
  των Γερμανσρουμανοουγ-
  γρικών στρατευμάτων. Ά¬
  ναφέρει έν τέλει δτι
  είς όλον τό υπόλοιπον
  μέτωπον τό χαρακτηριστι-
  κόν τής ημέρας υπήρξεν ή
  τελεία έκμηδένισις πολ¬
  λών περικυκλωμένων ήδη
  έχδρικύν τμημάτων.
  Έχθρικη στάσις της Αύστραλίας
  εναντίον τής Ίαπωνίας
  ΤΟΚΙΟ, 22 Ιουλίου.—Ή
  άντιιαπωνική σημασία πολ¬
  λών βρεττανικών καί 0ο-
  ρειοαμερικανικών μέτρων,
  άτινα ελήφθησαν κατά τόν
  τελευταίον καιρόν είς ολό¬
  κληρον την περιοχήν τού
  ΕίρηνικοΟ, πιστοποιεϊται σή¬
  μερον καί υπό Αύστραλια-
  νών πηγών, καθ' άς είς την
  Αυστραλιαν συζητεΐται α¬
  προκαλύπτως ή περίπτωσις
  έχδρικής ενεργείας εναν¬
  τίον τής Ίαπωνίας.
  Ούτω ό έν Μελβούνη άν-
  τιπρόσωπος τής «'Ασάχ
  Σιμπούν» τηλεγραφεΤ δτι ή
  έκεϊ έκδδοΓένη εφημερίς
  «Άμπέους» γρσφει Οτι ή
  Σοβιετική "Ενωσις, ή 'Αμερι
  κή καί ή Αύστραλία έχουν
  ί συμφέρον νά συνταυτίσωσι
  τάς εναντίον τής 'ίαπωνί-
  ας ενεργείας των. Ό ατύός
  άνταποκριτής παρατηρεΓ
  ότι επί τή εύκαιρία τής δη-
  μιουργίας διπλωματικήν
  σχέσεων μεταξύ τάς Αύ¬
  στραλίας καί τής Κυβερνή¬
  σεως τού Τούσν-Κίγκ, τα
  σχόλια τού Αύστραλιανοϋ
  τύπου υπήρξαν έξαιρετικώς
  έχθρικά έναντι τής Ίαπω¬
  νίας.
  ΤΟΚΙΟ, 22.-Ό άποχωρή-
  σας ύπουργός των εξωτερι¬
  κών τής Ίαπωνίας Ματσουό
  κα, κατά την παράδοσιν
  τού ϋπουργείου είς τόν διά¬
  δοχον τού Τογιόντά έπευ-
  φημήδη ζωηρώς υπό 1000
  καί πλέον ύπαλλήλων τού
  ύπουργείου εξωτερικών.
  Ή Αγγλία εχθρά τής Γαλλίας
  Λόγος τού στρατηγοΰ Βεϋγκάν
  ΒΙΣΥ, 122.-Ό στρατηγός
  Βεϋγκάν εξεφώνησεν λόγον
  ενώπιον των Μαροκινών
  λεγεωναρίων είς την Κα-
  ζαμπλάκαν, είς τόν όποΐο/
  εδήλωσεν ότι άπό ημέρας
  είς ημέραν διαγράφεται κα-
  θαρότερον τό καθήκον τής
  Γαλλίας. Τα θλιβερά γεγο-
  νότα έξέσχισαν τούς τελευ
  τάίους πέπλους (Σημ. 'Εφ.—
  Προφανώς ύπαινίσσεται τα
  έν Συρια γεγονότα). Έκα¬
  στος όφείλει νά γνωρίζη ό¬
  τι τό εθνικόν καθήκον τής
  Γαλλίας δέν είναι νά σταθή
  σήμερον παρά τό πλευρόν
  τής παλαιάς συμμάχου της,
  διότι ή Αγγλία απεδείχθη
  εχθρά τής Γαλλίας, ή ό-
  ποία μέ άττατηλάς ύποσχέ-
  σεις καί μέ διάφορα προ-
  σχήματα προσεπάθησε νά
  παρασύρη την Γαλλίαν μέ
  τό μέρος της. Επετέθη κα¬
  τόπιν διά δριμυτάτων φρά-
  σεων εναντίον τού Ντέ
  Γκώλλ καί των ακολούθων
  τού, οί όποϊοι, είπεν, δέν
  επολέμησαν εναντίον των
  έ,χθρών τής ΓαλλΙας άλλ' ε¬
  ναντίον χωρών αί οποίαι εύ
  ρίσκοντο υπό την Γαλλικήν
  κυριαρχίαν καϊ ύπερηοπϊ-
  ζοντο υπό Γάλλων στρατιω-
  τών. Ήμποροθν νά ίσχυρί-
  ζωνται ότι ηθέλησαν νά σώ
  σουν την Γαλλίαν άλλ' είς
  την πραγματικότητα την
  ωδήγησαν είς εμφύλιον
  σπαραγμόν. Δέν ύπάρχει
  ούδεμία απολύτως δικαιολο
  γία διά μίαν τοιαύτην προ-
  δοσίαν εναντίον τής Πατρί¬
  δος.
  Κατελήφθη τό
  Γερμανορουμ.
  Ισμαήλ υπό των'
  στρατευμάτων|
  ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ^»
  ΡΩΜΗ 22.—Ό είδικός
  πολεμικός άπεσταλμέ-
  νοζ χον «Στέφανι» μετα
  δίδει τα εξής:
  Τα έν Βεσσαραβία
  δρώντα Γερμανορουμα-
  νικά στρατεύματα συνε-
  χίζοντα την καταδίωξιν
  τοΰ έχθροΰ, διέβησαν τόν
  Προΰθον έξακολουίΌ^ν-
  τα δέ την προέλασίν των
  πρός δυσμάς, κατέλαβον
  τό τό Ισμαήλ, δπου συ-
  νέλαβονπλείστους αίχμα
  λώτους καί ήχρήστευσαν
  12 τάνκς.'Ο 'ίδιος αντα¬
  ποκριτάς λέγει δτι κατά
  ανακοίνωσιν ταϋ Πρα-
  κτορείου Ράντορ άπό
  τή; ενάρξεως τού κατά
  των Σοβιέτ πολέμου κα·
  τερρίφθησαν υπό τού
  άντιαεροπορικοΰ πυρός
  22 Ρωασικά άεροπλάνα.
  ΣΧΟΛΙΑ -
  ΕΠΙΤΙΙΣΑΠϋΜϋΚΡ/ΝΣίΩ! ]
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟ/ ϊηΊϊγ,Ο, ΗΤΑΦ ΚΟΥΠΕΡ ]
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.— Ή υπό
  τού Ρώυτερ άνακοινωθεΐσα
  επισήμως άπομάκρυνσις τού
  Ντάφ Κοθπερ έκ τού "Υπουρ¬
  γείω Πληροφοριών καί ή ό-
  νομασ:α τού είς Καγκελλά-
  ■ριον τού Δουκάτου τοΰ Λαγ-
  κάστερ, ή όαοία δέν αποτε¬
  λεί παρά £να κενόν τίτλον,
  άποδεικνύουν δτι ό Τσώρτσιλ
  ευρήκε καί αυτήν την φοράν
  έ'να άποδιοπομπαΐον τρά-
  γον είς τόν οποίον έφόρτω-
  σεν την ευθύνην τ£>ν άινοτυ-
  χιών. Ή μέλλουσα αποστό¬
  λη τοθ Ντάφ Κοθπερ είς "Α
  πω Ανατολήν καί μάλιστα
  δχι ύττύ τή /|ί£ιότητα μέλους
  ά νλά και' εντολήν τοθ Πο-
  λεμικοΓ) ΣυμβουλΙου, άτΐο ■
  σκοπεΓ, εάν πιστεύσωμεν τάς
  Άγγλικάς άνακοινώσεις, είς
  τ.Ίν έναρμόνΐσιν των ένεργει-
  ών των έκεΐ πολιτικών καί
  στρατιωτικών άρχών.
  ΤΟ Κ Χ Ο Λ Μ Η,
  *. — Οί Αμερικανικόν
  ίσχυρισμοί, κατά τούς ό-
  πο£ους ή πρώτη Ίαπω
  νίκη Κυβέρνησις Κονό-
  γιε παρητήθη κατόπιν
  «ιέοεω; των συντηρ,ητί-
  κων Χα^ διομηχανικών
  κύκλων, άποσκοπούσης
  είς την έςουδετέ^ωσιν
  "=ή5_ κ'^ρΐχ,οχούοης έπιρ-
  ί>ί>ής των στρατιωτεκών,
  Απεδείχθη ψευΏής, γρά-
  96; είς κύριον &ρθρον της
  ή εφημερίς «Τίντνιγκεν».
  *Η νέα Ί-κπωνική Κυ¬
  βέρνησις ευρίσκεται έτι
  περισαότερον υπό την ε¬
  πιρροήν -,ών στρατιωτι¬
  κών κύκλων καί εϊνα: 2-
  τοιμ,ο; #χ συμβχΏίιη με¬
  τά τοΰ α"ςονυς.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Παρακαλεϊται π3ς ό γνωρΐζων
  τι περΐ τή; τύχης τοθ Άγνέλου
  Αντ. Βλάχου έ< Κερκύρας νά πλη¬ ροφορήση σχετικώς την διεύθυν¬ σιν τής έφημερίδο; πρός καθησύ¬ χασιν τή; μητρός τού Άναοτίιοίας Σύγκρουσις Γερμανι¬ κόν στρατευματων μετά τήςΜ9 τεθωρακΐσμενης ή^ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ 2ΥΝΕΑΗΦ8Η ΑΙΧΜΑΑΟΤΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.— Τό ημιεπίσημον Γερμα¬ νικόν Πρακτορείον ανα¬ κοινοί τα εξής .' Γερμανικά στρατευμα- τα,ύπό την άρχηγίαν τοΰ Στρατηγοΰ Σμίθ, δρών¬ τα βορείως τοΰ Σμο- λένσκ, ήλθον είς σύγ¬ κρουσιν μετά τής 19ης τεθωρακισμένης Σοβιε- τικής Μεραρχίας. Ή Με- ραρχία αυτή, άκολου- θουμένη υπό συντάγμα- τος πεζικοΰ, ενέπεσεν είς καλώς στηθείσαν πα- γίδα, μετά πεντάωρον δέ μάχην έξεμι,δενίσθη τελείως, των πλείστων στρατιωτών τοΰ Συνταγ- ματος συλληφθέντων αίχμακώτων. μεταξυ των οποίων συγκαταλεγεται καί ό υίός τσΰ Σταλιν ύπολοχαγος Ίάκωβος Στάλιν. Ούτος μετα την σύλληψιν τού εδήλωσεν δτι ή κατάστασις είς την Ρωσσίαν είναι άπελπι- στική καί δτι διά ν' ά- παλλαχθύ άπό την Σο¬ βιετικήν κόλασιν ηναγ¬ κάσθη τελικώς νά παρο· δοθή. Ή πρώτη μεγάλη αε- ροπορική έπιδρομή κατά τής Μόσχας ΕΛΣΙΓΚΙ, 22. — Ώς πληροφορείται τό Φιν- λανδικΰν Γραφείον εί- δήσεων, ό ραδιοφωνικός σταθμός τής Μάλτας α¬ νήγγειλε χθές δτι περί ώραν 22αν εγένετο ή πρώτη μεγάλη έπιδρομή Γερμανικών άεροπλάνων κατά τής Μόσχας. Όκτώ ι σμήνη έξ 25 άεροπλάνων ι έκαστον χαθέτσν έφορ- ! μήσεος (Στούκας) έβομ- ι βάρδισαν επί 5 1)2 ώρας { την πρωτεύουσαν τής Σοβιετικής Ρωσσίας. ΑΙ ! προξενηθεΓσαι ζημίαι εί- ι ναι σοβαραί, έβλήθησαγ δμως κυρίως στρατιωτι- ' κοί στόχοι. Όγερουσιαστής Γουίλερ εζή¬ τησεν απέλασιν έξ Άμερικής Αγγλων πρακτόρων των ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22. Τό Πρακτορείον Τρανζόσε- αν πληροφορείται έξ Ούάσιγκτων δτι ό Γε- ρουσιαστής Γουΐλερ είς δηλώσεις τού έπρότεινε την απέλασιν των Βρετ- τανών πρακτόρων καί των άλλων Άγγλων, οΐ¬ τινες διενεργοΰν προπα¬ γάνδαν διά την έξοδον τής Άμερικής είς τόν πόλεμον. Ό κ. Γουΐλερ επετέθη δριμύτατα κατά των ύπουργών Νόξ, Στίμψον καΐ 'Ίκκες, τούς όποίους κατηγορεί δτι διά τής πολιτιχής των έ¬ γιναν ό'ργανα τοΰ Λονδί- νού, τό οποίον έπιζητεί με κάθε τρόπον την κα· | ταστροφήν τής Βορειοα* Ι μερικανικής Δημοκρα¬ τίας. Έξ άλλου ή Γενική Γερμανική'Εφημερΐς τοΰ Βερολίνου σχολιάζουσα τό τελευταίον διάγγελμα τοΰ Ροΰσβελτ παρατη- ρεί δτι ό κίνδυνος διά τάς Ήν. Πολιτείας δέν προέρχεται έξ Εύρώπης άλλ' άπό αυτόν τούτον τόν Λευκόν Οίκον, ό ο¬ ποίος διά διαγγελμάτων, λόγων, δηλώσεων, προ- κηρύξεων κ. λ. π. εδημι¬ ούργησε την σημερινήν κατάστασιν είς τήνΒό- Αμερικήν. Τα έν Λένιγκραντ Ρωσσ. στρατεύματα έχουν κυκλωδή πανταχόθεν ΒΙΣΥ, 22. Τό Γχλ- λικΐ,ν Γραφείον είίίή,βων ι δτι ή πόλις " το<3 πληροφορείται δ^ ή Οέ. | χρχντ έκκ£νι>.τι16
  σις των έν Αΐνιγκρχντ σμένω: ύ-ϊό -ί»Λ
  ΡΤ'"ω; «Ρ««υ|**ΐων σ|Λθύ "»«. * οποίος 'αι»
  κατέστη έπηφαλής, καθό-
  βον ίχουν κυχλωθή παν- Ι ηλοιχρ·;ων
  ταχόθϊν υπό των Γβρμχ- ττΛι 6^- ^.
  νίκων τοιούτων. -Αναμέ.___*___
  -6»?.' '' 1"ώ'·-5 ^ ρ«*β,
  4ρ*£»ϊτη
  » ημίν»