89817

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

25/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ~~ ~ ε~ — —ε—|
  ^ϋ Γ
  ΚΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 13 — Αριθ. 13
  ΡΓ6Ϊ8 2 ϋΓβεοΗπιβ — Τιμή Αραχ. 2
  δοΗΗίτΙβίτ-βΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, ΟΗαπίβ
  αηά Ότηζΐι ι Ο. ΖΑΜΑΚΙΑδ,
  Ι
  ΟΗαπϊα άβπ 25. Ταΐΐ 1941
  Χανιά 25 Ιουλίου 1941
  ΡΟγ Ιιεΐάεηΐιαίτεη Εη§ΐαηάεΐηδαΙ:ζ ααδ£εζεΐ(:1ιηεΙε ΟίίϊζΐεΓ
  Γερμανο) άξιωματικοΙ, ήρωϊκϋς δράσαντες είς τούς άεροπορικούς βομ-
  βαρδισμούς τής Αγγλίας, παρεσημοφορήθησαν υπό τού Φύρερ
  Ι.ΙΙΕ6Ε
  ΜΟδΚΑυ -
  ο
  ΒεΓΐίη, Τυΐΐ
  Γ)εΓ
  ΕΓίαΙΐΓΐ Ιιεηίε ζα δεΐηειη Εγ-
  δΐαυηεη, άαβδ άΐε δοιιΐ]εϋ5 ίϋτ
  ΡΓεΐπεΐϋ Ιίίίπιρίεη, άαδδ ϊη
  Λ αΐΐεδ ζαηι οεδϋοη 5ε-
  δίεΐΐΐ: δεί, άαί>δ άοτί ΐηοπιεη-
  ίίΐϊ&ε ΡΐΌπιππ&Ιίείι ζή Ηαηδε
  86Πΐ δοΐΐ, ηαοΐιάεηι ετ δεΐΐ
  1917 ηεβεΓ (Ιΐε Βοΐδοηειιπΐίεη
  (Όοΐι αηηΜΙιεπιά άίε νν'αΙΐΓΐιοίΐ
  {Γ^ΙιθΓΐ: Ιιατιε—αο^εδεΐιεη νοη
  άεη ΙςΙεΐηεη Ιητεΐΐεΐίΐαεΐΐεη-
  Ιίΐαεη^εΐη, άΐε δΐοΐι τηϊί ίΐπεηι
  αΙ>£εδταηάεηεη δαΐοηβοΐδοΐιε-
  ηιίδηιηδ ίητεΓεδκαητ ζα ηια-
  οΐιεη δΐιοΐιιεη. ϋαβ ΚαάεπιιεΓΐ< ι- (ΙειηοΙίΓαΐΐί,οΙιοη Ιιαι ^ίοΐι ηυη ίη Βεαΐίίίίΐιπίί ^εδεΐζι, ιιηι &ο νο11: ΐηδ Βειυαδδΐδείη άει- εΐηζαίαεΐιΐ'εη. Όΐε ΐη ^α»;ε βεΓεοΙιι ζα ιαεΓ- «Ιεπ. ΜοίίΙίΛΐι, ιιικΐ Εηηίΐοη ιιγργ- ί(·ιι ί»ΐο1ι ϊπ.',Ικν>οηαοΐΊΊΐη Τ.-ιι:1ι
  ηίοΙΐΓθΐιπκ'δεα ιΐίο Βαΐΐε ζα,
  ι ηι άίΐ8 Οε«.ΙεΓη νεΓ8"εδί>επ ζα
  ■ αϋί>ι.Ίΐ ππιΙ 1
  αϊε
  αικΐ ζα-
  ϊη
  ιΙεΓ ΜοΙΙεηΙίϊδΐεάεΓ Ιοπΐίδοΐιεη
  ηοοΐιηΐίΐΐδ
  β ΙπνεηεαΓ '^επυοΐιϋ
  αηά ιΐΐίιΐΊεη ηίιη πιίΐ αΐΐ άεη
  ααί. άίε δεΐΐοδΐ: ΐη
  Αη1ν1ίΐη§· ηιεΐιτ ίίηάεη.
  α11)ει-ηδ(:είΐ
  ϋϊε Εαβε ϊη
  Ιαηά αχεΓαεη ίΐιιίβ-ειΐΐαΓΠΐτ, (3&δ
  5ε1ϊεΰΐε Μϋίοΐιεη νοη ίεη
  ίεΐιΐεηιΐεη ΚιΊείίδΓοΙΐδΙ-οίίεη
  ααί ΐ'αδδϊδθΐι §ειτΐ£ΐα5ς1ιε11,
  Γαπιρεΐη άΐε άεαΐ-
  Ταπΐί^ ;ιιΐν> Ηοΐζ ιπκΐ
  Ραρμε αευςτ ά'ιε 8 ζεη ε, ιιηα
  έ>υ1άαιεπ ^εοεη
  ί,, ηΐέηη &ίε ηαΐ· είηε
  Κοί>ίΐ1ίΐίηηιαεΙ:ζε δεΐιεη -
  ζαηι, αΐΐείί αΐτε ναΓε
  ηεαοη ΚίΊτεη.
  Ιλιίιιοι- ζι,'ίκοπ Μ'εΐι γΠο Εοη-
  ΐη
  «Γκεπηιΐϊοΐι.
  <Πε ΕϋΐηουΓ^- η είπί<ιο1ι νοη (Ίεη «4>εδ(:ε11ΐ»
  ΐη
  ^ 1)η ]α^άΐ1ϊε^ϋΓδ
  Τό μικρά λεοντάρι εΤναι τό μασκώτ ενός ΓερμανικοΟ καταδιωκτικοθ άεροπλάνου
  νΕΚΡΟίΟϋΝΟ ΟΕδ ΡΕΙΝϋΕδ
  ΙΝ υΚΚΑΙΝΕ ΡΟΚΤΟΕ8ΕΤΖΤ
  Νβιιβ ΕγϊοΙ&θ ίη Ρΐηηΐ&ηά—Μοδ^αχι ιΐΐΐθάβΓ ΐηίτ Βοΐηοεη οβ!βο;τ
  Ααδ
  άεηι ΡεαΙΐΓεΓΠίΐαρΙ:-
  23·7·4Ι:
  Ιοεΐί&ηητ:
  Ιη άβΓ ϋΙίΓβίηε άΉηβ,βη |
  άβατδεηβ, Γαηι&ηΐδεηβ,
  βοΗβ Τταρρβη ΐη τ&βίΐο-
  3βΓ νβΓίθΙβΊΐηβ" ννβΐΐβΓ
  νοΓ. Ιη άβη ϋΙϊΓίβ-βη Τβΐ-
  Ιβη άβΓ ΟβίίΓθηί ννβΓ-
  άβη άϊε Είηδοηΐΐεββνιηβ
  αηά νβΓηίοηΐαηο; Ιεΐβΐηβ-
  αηά
  νβΓΐ&αίβη άΐβ Ορβ-
  ταϋοηβη οβΐ ΛνβίτβΓβτη
  ρΐΗηηι&3
  ϋίβ Ι/αίτνν&ίίβ οοηιΙϊ&Γ-
  άίβΓτβααοΙι ΐη άβΓ Ιβίζίτβη
  Ναοητ; ηιΐτ; βΐΜ,ΓΐεεΓεη
  1α§~βη ίη Μοβΐεαα. ΒτΐΓοΙι
  ΒοΓηοεηΐΓβίϊβΓ δοηιπεΓβη
  αηά δοηιχΐεΓδΙεη ΚαΙΐοβΓβ
  βοτηϊβ ςΙνΐΓθΓΐ ςτοβββ Μεη-
  β·εη νοη ΒΓ&ηάοοηισεη
  ιηαΓάβηΙ χπβΐΙβΓβ ίοΐβ-βη-
  ββτζτ.
  Ββί ββίηβη ίϊοβΓ&Π
  ϊ- Ι
  νβΓβιιοΗβη ηηά Εηίΐα-
  βταη^ΕΠβΓΓχίϊβη Η&ΙΙβ άβτ
  Ρβΐηά ιιη8"βνν·δ1ιη1ίο1ι οΐη-
  Αη άβΓ ίΐηηίβοΗβη
  &η£βΐ·ΐοηίετ.. ΒΓ&ηιΙε ααδ
  άβη Αηβτίίίβη άεΓ νοΓ-
  Ιβίζτβη Ν&οΗτ χπαΓβη
  ηοοΗ ηΐοΗτ είηβ*βά^ηιηΐΓ.
  Ιγπ δβ&β'δθΐβί αηι Εη-
  £*1αηά νβΓββηΙ^τβη Κ&ηιρί-
  βοηΐίί νοη 5θοο ΒΚ.Τ. ν7βΐ-
  ίβη βΐοΐι ΐη άβΓ Ιβτζτβη
  Ν&οητ: β-ββτβη Ηβίεη&ηΐβ-
  8Γβη βπι Ηα 9 οβΓ ΐη δαάο-
  ΐ βοταΐβ
  Αγπ Τ&βτβ 8θΗο83βη βη
  Κβηβΐΐΐαβτβ ]&«βτ ηηά
  ΡΐβΙεαΓϊίΠβΓΪβ ιι, ΜβΓΐ-
  ηβαΓίΐΠβΓίβ αηά
  βτβηοοοτβ 4
  Ρΐα&ζβα&β αο.
  ΒΗτ,ΐβοηβ ΚβΜρίίΙα»-
  Ζϊα&β ιη&Γίβη ΐη άβΓ Ιβτ-
  ζτβη ΝβοΗτ βη νβΓ - δοΗίβ-
  άεηεη θΓΐβη βαάΊαββΙ:-
  άβαίβοΗΙ&ηάβ
  Ιοβ βΐηβ β
  νοη δρΓβηο; - αηά
  ίΐοηιοβη.
  ΙεΓ άανοη, άίεδε εηΐδεΐζΐΐοΐιεη
  Μ Ιδδεηδο1ι1αο1ιτει·εΐεη εΓΓε-
  £ΐεη ααί άεΓ ϋΓΪΐΐδοΙιεη Ιη&εΐ
  ιηαΓ < α11§:εηιεΐηε Ηΐη<ίθΚ'εη ιαε«1εη άίε 5εΓΐο1ιτε νοη άεη ΡΓοητεη αΐδ Ναοΐπ'ϊοΐιτεη- ,'ερπθί>^π, ιυαι»
  ^, άεΓ
  ίΐΐτε ΟεηεΓαΙ Οοα*>1ι, ^Ιεΐοΐι
  άεΓ ίΤΐπιεδ» ζα εΐ^επ ηιαοΐιϊ.
  Τΐεί ^ει·αε1ΐΓΐ ίδΐ τηηη νοη
  (Ιργ οΙΐΓίχΐΗοΙιεπ Η.ιΐτππ^, άϊε
  <1ει· ΚιχίιιΙ ιηίΐ άεΓ Λπίάηη- . υηά ν Οιίΐγ δΐίεΐοΐι >
  , άίε δυαυ'εΐΓθίίίε-
  νεΓδαοΙιο, '^ΐοΐι ΐη άΐε
  ΚοηιΐηεηιαΙροΗίϊΙχ
  Μθδκαα ηαΓ ζα εΐ'ίίη-
  άεη ιυεΐδδ, ίΐηάεΐ ίΐαίδΐηπνοΐ-
  Ιεη ΙΤιηιιιε^εη υοοεΓ ν'αδ-
  Ιιΐη^Ιοη οάεΓ Τοΐνΐο δεΐηεη
  Ρΐαϋζ ΐη άεΓ ^ΓΪΙΐδοΙιεη Ρι·εδ-
  δε, ιιιο ηιαη δΐοΐι η<κ;η Κτ&ί- Ιοη Βεππιεΐιτ, ίΐιιοΐι άΐε ίηίαηιν 1<-'π ηηά άιιεηιηΐί>1εη ϋεΜ.Ίιΐ-
  οΐιτοΐιεη αεΙοεΓ άεαΐδθΐιε
  /Οχ·εαε1ν αηά δοΐπιΐΐεπβ'κεΐ-
  Ιεη ϊγπ ΗΐητβΓΐαηά άει· Οί,Ι:-
  ίΐ'οητ 1ιοΓίίίΗΐ<ί· ζα πιλοΙιριι αηά η1*5 ςενΐοδ αΙ)ζηδΙεηιΐ)ε1η. Κΐηε Ι)ε1ΐεΙ)Ιε ()ιιεΙ1ε ΐχϊ ιΙ<ΐδ Μλ'ϊ- ΙίαιιεΓ ΙηίοηηαΕΪυηδαιηΙ: άεί>
  }αά(.·η Ευ^οιΐϋ.κ>, άαδ άααε-
  πιά νοη Γΐε^ίκεη άεαι^ΐιεα
  ία^ΐΐ υηά νυη
  δΐοΙιεΓΐιεΐϋ
  8·ΛΓ3ηΙϊει·εη υΐαεΓάεη, αΐοίαεΓ
  νοΓ αΐΐεηι άαδ Ιιεαε «δοιχΐ3εΙ;-
  νοΐΐί» δΐαΐΐηδ δθΓ^εη ιυεΐ'άε.
  Ζιυΐδοΐιεη άεη Ζεΐΐεη άίεβει·
  ΤαΙαΓεηηιεΙάπη^εη αα& Μοδ-
  Ινίΐιι Ιναηη ηιαη ΐη ά ι; γ εη/ΐΐ»-
  οΐκ,η ΡΓυ^ε }^ι.ταάεζα εΐηε
  &Γ,Π1ε ΒεηΐαηάεΓαη§ ίαεΓ άΐε
  άεΓεη
  ε:εΐτ άίο είρεηοη
  £α!)οη ηοοΐι αεηοιτιΐίίϊ. Γοοΐι
  ιιιΐΠ ηιαη άα'πηΐίτ ηΐοΐι». ζη-
  ΓαεοΙίίοΙεΐΤοεη. Όΐε δοα^εια-
  πΐοη αί;, ίΓεϋιεΐΐί,άαΓΰΙΐ^ε Όο
  αιΐδζιαιηαΐεη, άΐε,
  ^ρ ]
  β ί1ιηι;η <1»ϋΐ ϋι'είί ιηΐΐ υαη- οΐι ΟρίεΓ 2 δβϊϊε)
  5ΕΙΤΕ 3
  ΜIΤΓ·ΛΕI^υΝ^5Β^ΑΤτ
  κκετα
  Γ,ηηΆ. άεη 2$. Ταΐι
  ΕΚδΤΕΚ ΟΚΟδδΑΝΟΚΙΡΡ
  Αυρ ΚΑυ
  Ααβ άεχη
  α.η&Γτ:ϊβΓ, 22. Ταΐί.
  Όαβ ΟΐοβΓΐΐοηιπΐόΐηάο άβΓ
  ν7εηπηβ<:ητ. ϋίε ρ τίοηεη άεΓ άεητ.δοΐιεη ννβΓΐΓΓη&θΓΐί ηηά ϋΐΓβΓ νεΓθαηάεΐεη ηαοεη άίε ■ αηά ΡΙβεοηεηοΓδεηάε ηεΓ- I νοΓ. Οεοβεαάε ηοηεΓ Κοτη- ! ΐηαηάοβτεΐΐεη αηά ϊη ζαδαηι- Οηιρρεη Τγογζ ζβεηεη οεΓΐίίοηεη "ννίάεΓδΐειηάββ ιιηά δονν,ΐετ.9 βοννίβ άεΓ δι :άτ. οβΓΪ οάεΓ ς-ετ,Γθίίεη. ΐΓηδεε&εοίετ αηι Ι&ηά εΓζΐεΙΐεη ρβ ζειι&ε ΒθΓηοεηνοΙΙτΓεϊίεΓ ειαί ζννεΐ £Γθδδεη Ργ&οΜ- δεηίΐίεη. ΑηάεΓε Κ&ηιρί- βΐ&Γΐ^εη ΚβηιρίίΙίεο/εΓνεΓοβηάεη οοϊηοβΓάίεΓΤ — ΒοίηοεηνοΙΙίΓείίεΓ ίηι Βε- Γείοη άεβ Κτεΐηΐ αηά άεβ Μοδΐτννα - Βο^εη δοννοετίβοηε νεΓίείάί&αη&δίΓοητ ζεΓ- Γίδβεη — Είηηείτΐίεηε ΡαηΓαης: άεδ Ρείηάεβ ηίοητ ηιεΙΐΓ ζα εΓΐεεηηεη ΟΕΒΑΕυϋΕ ΗΟΗΕΒ ΚΟΜΜΑΝ0Ο5ΤΕΙ-- Ι_ΕΝ ΙΙΝϋ ΒΕΗΟΕΒΡΕΝ ΖΕΡ3ΤΟΕΒΤ ΟΓΟδδίεαεΓ ίη άεη ιηίΙίΙί&Γίβοηεη Αηΐα^εη Μοδΐε&αβ Κ&ΙίοεΓ. ]ΒΒ£&Τ 3011088 311 081 νεΓδαεΗεη άεβ Ρείηάεβ, αηι Τα&ε άίε ΚβηβΐΚαβτ,ε αηζα?Γείίεη, βεοηβ Ιϊγϊ- ΐίβεηε Ρΐαβ-ζεαβτε βο. ΒΓίίίδοΗεΚαηιρίίΙα&ζεα- «?ε ·νν8.Γ£εη ίη άετ Ιετζ- τεη Ν&οηί: &η νεΓβοηίε- άεηεη θΓίεη δαάΛτνεβτ- άβ ιίβοΗΙ^ηά 8ρΓεη£ - κηά ΒΓ&ηάθοΐηοεη. ϋίε Ζίνί.- ΙοενοεΙΙΐεΓαηβ: η&τΐε είηί- &ε νεΓΐαβτε &η Τοίεη ίη άεΓ Ιεΐζίεη ΝβοΗτ Ηα- | αηά ίεηαηΐβ^εη ίηι δϋάοβτεη άεΓ Ιηβεΐ. Αηι δαεζΐεαηαΐ ϋεΐε^ίβη άεατβοΗε ΚαηιρίΒαβ'ζεα- ίη άεΓ Ναοηΐ ζαηι 22. Τηΐί ηιίΙίΐεεΓίδοηε Αηΐα- ηιίτ Βοηιοβη αΙΙεΓ δίοη είηε είηηείτΐίοηε ΡαηΓαηβΓ άεβ Ρείηάεβ ηίοηΐ _ε1ΐΓ ετΐεεηηεη. Αη άεΓ ^εδαΐητεη Οβτ- ϊγοπϊ βοΙΐΓείτεη άΐε βαί αηά νεΐ·- β είηζεΐηεη ΚΓεβίτε-Οηιρρεη άεΓ δονν- ίετννεηΓΐη&οητ ηίηζίεΐεη- άεη ΟρεΓ&τίοηεη δτ,εΐίβ1 ίθΓΐ. Αΐβ νεΓ&εΙΙαη^ ίϋχ άίε άεη ζεΓδϊοειΐ οάεΓ οε- είηδ άεΓ ί ίεηάεη ΟΓίτίδοηεη Καηιρί- αο. &ηϊ άίε οίίεηεη άεΓ νεΓ- Ιιίΐηάετεη ΒαΙεεΐΓεδτ αηά Ηοΐβΐηδΐά, βτΐϊϊ άίε Ιίαίτ- νναίίε ίη άεΓ ΙετζτεηΝαεητ Μοβΐεαη αη. ββεηάε Τοοηιο&ΓάίεΓίβη οεί 8:ιιΙεΓ ΕΓάδίοΚτ ίη Γθΐΐεη- άεη Αη£Γΐίίεη ηιΐΙίίκΓί- δοηε Αηΐα&εη άεβ οοΐ- -αηά Ιηι ΒεΓείοη άεδ ΚγθπιΙ υηά άε& Μοδ1ΐννα-Βθ£;εη ΓΪείεη Βο_ά)εηνο11τ.ΓείίεΓ ζαηΐΓείεηε 1ΟΟΟΟ ΟΕΡΑΝΟΕΝΕ ΙΜ ΡΝϋΕ3ΤΒ - ΑΒ8ΟΗΝΙΤΤ 220 ΡαηζεΓνναχεη αηά 40 ΟεδθΗύίζε εΓθεαΐεί: οάετ νεΓηίοΗτεί Βοτΐϊη, 24· Ι αι ζίί&ί&εη νοι-§·ε1ιεη ίηι ϊ άειιτδοΐιε Ρ&ηζεΓΤΓαρρεη &ηι 2Ο.7- ΐο.οοο Οείίΐηβ'εηε ηηά εΓίοευΙετεη οάεΓ νεπιϊοΐι- τειεη 22Ο δοννΐει - 1ίατηρίννα§:επ ιιηά 40 τζε. Ζα 1ιε£ΐ;ί^εη Οείεοΐιτεη ζννΐ- δοΗεη άεαίδοΐιεη υηά Βο^εί- ΡαηζεΓΐίαπιρίννα^εη Ιίαηι ε» 3Γη 2Ο.7 ϊηι Κ&αηιε νοη ννί- Ιη οΐ'εϊΐεη, Ιϊεί ίεΐΐεη ■ννΤε11εη δΐϊεδδεη άίε άίε άεαΐδθΐιεη ^^η^εη 'ΟΓ. δοεηιίΐίςΐιε Αη^τίίΐε άεΓ Βοΐδθΐιεννίδΐεη οΓαοΙιεη ίτη άεατδθΐιεη ΡεαεΓ ζαδαηιηιεη. Όίε Βοΐδεΐιεννίδΐεη ννατάεη αητετ 130 § Υοη αη&ε- &η§:Γείίεηάεη βοΐ- Ρ&ηζεΓΐίαηιρί- νεΓηίοΙιτετε είηε άειιί- Ρ&ηζεΓάίνΐδϊοη ^Ιΐεΐη 73 υδΑ 300ΗΕΝ ΗΕΟΕ "3Τ0ΕΤΖΡΜΝΚΤΕ,, • Ιδΐ&ηά ά&3 νοΓδρίεΙ ίϋΓ άίε Βεδετζαη^· ννείτεΓ6Γ Ραηΐεΐε ? Νενν ΥογΙι, 24· Ιη άεΓ ίτΖεΐταιΐίί «-Νενν ΥθΓΐί Τϊηιεδ» 5θ1ΐΓείΙ)ΐ άεΓ Μί- 1ίτ8ει·3£ΐο1ιν6ΐ·5ΐ;3εηάΪ8·ε Ηαη- δοη Υ. Βαΐάα, άακδ άίε υδΑ- άΐε είη ΥοΓ5ρίε1 ίίΐΓ ^ Ρυηΐίϊε ί,εί. Εγ ηεηηΐ Ρεπηαηιγΐαδ (Βΐ'αϋίΐίεη), δοννίε άίε θΓ&δίϋαηίδοΙιοη Ιη- δεΐη δίΐη Ρ&οΐο ιιηά ΡεΓηαη- άο άεΓ ΝαΐΌΠΓθ, ννεϊΐεΓ Όά- ίΆτ, άίε ΑζοΓεη, Καρ ΥεΓάί- ί,ο1ιεη Ιηδεΐη, Μαάείπι ιιηά άίε 1ίαη&Π5:ηεη Ιηκεΐη. Ραΐΐδ άίε ίη άεη άίεχε Ραηκίε ίη Ηίεηάεη ϋίε ηεαε ΒαηΙεεΓ - Ι,ίηίε άεΓ υδΑ Τοΐίίο, 24- ]ηι. Όίε ϊαραηίδθΐιε Ζείτιιη§: }ρ ,ίςΙ οΐιηεΐ: ίη είηεηι ΕείΐαΓτίΙίεΙ ηιΐί: Ιίατζεη δαείζεη ΤΓείίεηά άίε &8§τε55ίνε Ροΐίτίΐί υδΑΙί1ΐ άεηί Κοοδενεΐτ Ηίΐ5ε ννοΗΙ νΐεΐε Μοε^ΐίοΐιΐίείτεη ίιη νδί ηειιε ΒαηΙίεΓ - Είηίε άεΓ ϋδΑ 1νθ2ηηε Τηιΐδε/ιάε νοη Μείΐεη νοη Βθδίοη επΙίεΓηΐ; Ιίεβ'εη. Ιδΐαηά. Οαΐίαι·, άϊε Καρ νεΓάί* κεΐιεη ΙπδεΙη οάει· άίε Αζοι-εη Ιίοεηηίεη άαίίΐΓ ΐη ΒεΐΓαοΙιυ Ιίοπιηΐ2ΐι Είΐϋδ αοεΓ δζί ιιλοΙι άετ Όίη§;ε δίοΐιει·, αιιί άΐε^Γ Ο^υίίιΙε άίε υδΑ ααοΐι ίπιηιεΓ άίε ηεαε /ίηίε ζυιη «δο1ιαίζ·>
  ΡΓείΙιείϋ επ'ΐοΐιΐεη 5θ11-
  Ιεη, ίηιηιεΓ β-εδοΐιεΐιε εδ αα£
  ΚοδΙεη άετ ΡΓείΙιεΐΐ
  Κ.οο9ενε1τ αΐδ ΡΓείηαβαΓεΓ
  Βει-ΐίη, 2. ]\Χ.
  νίε άαδ ΌΝΒ εΓίδεηΓΤ, δίηά
  ίη άεη Α^τεη είηεΓ ηοΓνε§·ί-
  δθΐιεη ΡΓείπιαιΐΓεΓΐο§:ε δεηδα-
  ιίοηεΐΐε υητεΓΐα§·εη ίΐΐΓ άίε
  ^0Β·εητ,ίε^^£:1ίείί■ άεδ ποΓάι.ηε-
  ΓΪ1<;αηΪ8α1ιεΗ ΡΓΞεδίάεηϋεη Κοο- δενεΐί: &είιπιάεη νθΓάεη. Εδ Ιιαηάεΐτ 5Ϊοΐι αηι είη ^εΐιείπιεδ Βίΐιΐάοΐίαηιεηΐ, άα§ Κοοδενεΐΐ: υδΑ-ΤΓαρρε ίη Οααγαηα ?ε1αηάετ Βετΐίη, 24 Αα. ΟεοΓ^είοννη (ΒπιίδοΗ- Οααγαηα) ηιεΐάεΐ: άεΓ Εοη- άοηεΓ ΝΕθΙΐΓΪςΙιτεηάίεηδΙ:, ά&δδ Τταρρεη άεΓ ντεΓείηί§:(:εη δΐ3αΐεη άθΓΐ Εΐη^εΐίοηιηιεη δείεη. ΒΙΪ1 ΙιοετΙ ζα δΐαετζραηΐίτεη, άίε &αίθηιηά άεδ Εεί1ι-ιιηάΡ3θ1ιτ- ^εδείζεδ νοη Εη§:1&ηά αη άίε υδΑ ίΐο^ετΓειεη νναΓάεη. ίη ΡΓείηι:ιαΓεΠ;πκ:πΙ ίιη νοη ^αάεη απά Ρεΐ'δοηεη άεδ οΞίίεητΙίοΙιεη Εεΐοεηδ ειΐδ Μίϋ^ΐίεά είηεΓ Νενν ΥοτΙίεΓ Εο^ε ζεί§·(;. Ι)αδ ΌοΙεαηιεηΓ. ννΪΓά νοη Οδΐο &α£ άεηι βεΐιηεΐίδτεη νε$?ε η-ιοιΐ Βειΐίη ^εδαηάΐ, αηι άεΓ άεαΐ- δοΐιεη Οείίεηΐΐΐοΐιΐεείς 5εη ζα ννεΓάοη. ΟηηΓθΗίΙΙ αιη 30. Μ&γζ 1940 <Ί)ίε δανν]εί-Κε§·ίεΓαη(? ο£- £εη5ίΐΓ(:ε ηιΐι ίπΓειτι υεοενίαΐΐ 3ΐι£ άίε ΙιεΐΌΪδοΙιειι Ρίηηεη άοΓ νεΐΐ άίε *εΓνα«1:απ- , άίο άεΓ Κοηιπιαηίεππΐδ άίε δα5δΙαηζ ]εάοΓ Νατίοη ααϊαΐοι, άΐε είη ΟρίεΓ άίεδεΓ τιΕ.ΙΙίαΙιειι, ^είδτί^ΰη αηά ηυΐ'αΐίδαΐιεη Κηιηΐςΐιεΐΐ; ννΪΓά.ι Είη π υ-Βοοτ 24· 2ΐ. ^α1^ ίη Οδίδεε είη 5οιιι]ε- υηΐεΓδεεϋοοΙ, οΐιηε ά;ΐδδ άίεδεδ νοη δείηεη ναί- ίεη Οευι-ααςΐι ηΐΛθΗεη ΙίοηηΙε Ό&τ ΕγΙοΙ0; εΐηβ3 Βει·1ίη 24· ■ννίε νοη ζαδΐχηάίσ/ει- δείτε Γος.·1ίαηη(:8:ε§·εΓ)εη ιιΐΐΓά, νεΐ'- πίοΐιΐεΐε ιιηι 17. Ιαΐί είη είη- οαηά 19 Ρείηάίία&ζεα^ε ίη Εαίτΐίηεΐηρίεη αη άεΓ 0.51:- {ιόιιτ, 8 ΡαηζεΓ αηά 6οο ΚΓαί(:ία1ΐΓζ2α8·ε 3ηι Βοάεη. Αηι δεΐΰεη Ύά§* ζεΓ5ΐ(ΕΓ[ε άεΓ ΡΙίε,'ίεΓνεΐ'οαηά 6 Βτα- οΐΐεη, 5Εΐδεη');ι1ιηδ(;Γεε1ίεη ηιίΐ ιι ΕίίίηοΛΐιπζαβ-εη αηά δϊΐζΐε είη Μιιηίΐίοηδάβροΐ αηά ζιιΐοί ΤίΙίίΙ ίη ϋίε νεΓΐαδΙβ άεΓ Οοηί, 24· Ι νΪ3 άίε ίΓαηζοεΐίδθΙι ΝαοΙΐΓΪ- ί,ίηά ηεαΐΓ«ι1ε Αιΐ3Ϊο1ιΤ, άο,δδ Ιιαί. άεΓ ΟΕΗΕΙΜΝΙδνθίίΕ Όίε __________ άιΐΓθΙι άεη Ραηα- ηιαΐίαηαΐ ννεΓάεη ζαΓζείτ νοη άεη Καηαΐβεηοεΐ'άεη ηαοΐι είηεΓ υηΐίεά- ΡΓεδδ - Μεΐάαη^ αιΐδ Νενν ΥογΙε αο&εΐεΐιη!:. Αηι δοηηΕα^αΤοεηά νεΓΐΐεδδεη ζννεί ]αραηΐδ<:1ιε ΌαηιρίεΓ θΓΪδίο- σαΐ, ηαοΗάεπι άίε ΚαηδΙβεηοεΓ- άεη ίΐιηεη άίε ΌαΓο1ι£α1ΐΓτ ηύί άεΓ Βε§ταιιάαηβ νεΓννεΙιτΙ; ΙιαΙΐεη, άαδδ άεΓ Καηαΐ ζατ- ζείΐ ΓεραΓΪεΓΐ ιιιεΓάε. υδΑ— δο1ιί££ε, δο εΓΐεΙοεΐ'ί; υηίίεά ! αη, άαδδ υυιι «<--------- - Ιεη Λαδ&ε£α1ΐΓ(: αΐεΓάεη, ηιαη νοη ]αραηίδθΗεη Αι νετϋθΓ&εη ΙιαΙΙεη ιυοΐΐε. Ιη άεΓ κΐείοηεη οΐίΓά ίεπιοΓ τηίΐ^εί^ι.^, *_.-. ίαη£ ]αραηΐδθΗε δοΐιΐίίε Άιί άεΓ Κεεάε νοΓ θΓΪδΙοοα! Ιΐε- #εη. Όίεδε δοηΐίίε ιυβΓάεη ίηι ^αα£ε νοη 24 δΐαηάεη βΊεΐοΗ- ζεί1;ί& αοία^Γίη. αηι άΐε Κεΐ»ε αηι Καρ Ηοτη αηζα- ΡΟΟδΕνΕίΤ ΜΑίΤ "ΟΡΟΗΕΝΡΕ ΟΕΡΑΗΚΕΝ,, άεΓ είηί&ΗΓίβτεη ϋίεηβΐζβίτ ι, 24- }νϊι. Κοοδενεΐΐ ίοΓάεΓϊε αηι Μοη- ίη είηεΓ ΒοΙδς1ια£(: αη άεη Βαηάεδ1ίοη£Γεδδ άίε §:ει·αηβ· άεΓ Οίειΐδίζεΐτ. ίαΓ άίε Α^ϋίνάίε- ηεηάεη, άίε ΝαίίοηαΙ&αΓάε αηά ΚεδεΓνΐδΙεη. Κοοδενεΐΐ οε§ΓαηάεΙ;ε άΐε είηεΓ νεΓΐίεησ/εΓΐεη ζείϊ άαηιίτ, άαδ , ιιΐεηη άίεδε ηίι±1 νεΓΐίεη^εΓΐ; αχΐΓά, άίε ΝαΙίοη είη εΓΠδίεδ Κίδίΐΐο αα£ δίοΐι ηεΐιιηε, αηά άΐε Ατηιεε ^ίαΐι ίηιιεΓΐιαΙο νοη ζιπεΐ Μο- ηιίεη ΐη Αα£1οε;,αη£ Ιοείΐηάεη ηιάδδΐε. Όίε ϊηεεΓηαυίοηαΙε 1<Ά%ε δεί Ιιεατε νίεΐ εΓηδτεΓ αΐδ όγ αηά άίε Αα£1ο2- άεΓ βτοδδεη θΓ^αηίδα- ιίοη άαΓθΙι Εητΐαδδΐιπβ- άεΓ ίη Ααδΐοίΐάαηβ· οεηηάΐΐοΐιεη οοΐάαιεη 1:οεηηε ηίοΐιΐ νςτ- αηΐιιΐοΓΐεΙ; ταΐεΓάεη. Οίε άεαΐ- δθΐιε ΕΓοοεΓαη§· νο11ζοε»;ε δίοΐι ηαοΐι δθΓ§:ί£ε1(:ί§·εηι Ρΐαη, αηά ]εάεΓ δο!ι1α§: οπη§ε άίε Ηε- ετε η^εΙιεΓ αη άίε ιιιεδτΐΐοΐιε ΗεηιίδρΙιχΓε ΙιεΓαη. ΑηιεΓί)<α Ιίοεηηε άαΙιεΓ ηιΐΐ άεπι δεΐιίοΐς- δαΐ δείηεδ είο/εηεη ^αηάεδ ηίοΐιΐ: Υαοαηςαε δρίεΐεη. /.α Ιίοεηηεη. Όίε δϋαΓΐίε Ορροδίιϊοη δρίβ- #ε11 άΐε Ταΐδαοΐιε αιΐάεΓ, άαβδ άαδ αηιεπΐίαηΐδοΐιε ΥοΙΙχ είη Οε£αε1ι1 άα£αετ ΙιαΙ, άαδδ άίε νοη Κοοδενεΐΐ νεΓΐαη^Ιε ϋΐεηδΐζεΐΙ:νεΓΐα?η8ΤεΓαη8: ηΐοΐιτ: άεΓ δΐοΙιεΓΐιεΐί άεΓ ΥεΓεΐηΐ^- Ιεη· δΐααΐ^η άίεη*:, δοηάετη ααδδΰΓΐΙΐεδδΙίεΙι ΐηι ϋιεηδΐε Κηε£δρδνο1ιοδε δΐεΐιι. Κοοβε- νεΐΐ ηιαί>δ δείηε Μ&δδΠίΐΙιηιεη
  αΐδο ^ε^εη άεη ννίΐΐεη άεδ
  Υοΐΐςεδ άαΓοΙΐδεΙζεη, αηά ά
  Καηη εΓ ηαΓ άατοΐι
  αηά
  ταη^εη.
  Καηαάα ίβΐ
  ναΐοαηςαε - δρίεΐεη ΐδΐ
  ηιιη αΐΐηΐΰεΐιΐίαΐι είη 01ιαΓα1<Ιε- Πδΐίΐίαπι Κοοδενεΐίδ. Βεάεη- Ιίεηΐθδ δεΐζι εΓ άαβ δοΙιΐΛ- δαΐ δείηεδ εί&εηεη ^αηάεδ αα£δ δρίεΐ, ΐηάεηι εί- εδ άαΓεΙι δείηε άεηια^ο^ίδοΐιεη Βεδθΐι- ιααεηιη§:εη ίηιπιεΓ Ιΐε£εΓ ίη άίε Κπε£·δρδγςηοδε Ιιίηείη- , ϊΓείοΙ. ΝαΓ τηϊΐ: άεΓ Ιοεΐίαηη- Ιεη 1>α§;ε νοη είηειη άτοΐιεη-
  ά^η άεατδοΐιεη Αη^τΐίί αα£ άίε
  ιιΐεδΐΐίςΐιε ΗεηιίδρΙΐίεΓε νεΓ-
  ηιείηΙ; εΓ, άίε Ζαδϋΐΐηπιαη£;
  άεδ Κοη^τεδδεδ ζατ ΌίεηδΙ:-
  εΓζτιιίη§εη
  άα Ιχ>αρ, 24-
  νΐε Αίδ>οΐαΐεά Ρτεδδ ηιεΐ-
  άεΐ, εΓΐς1ί£Γίε ΜΐηίδΙερΓίεδί-
  άεηΐ ΟοάοοΙ; ΐη είηεΓ
  δΐηπηΐαηβ, άεΓ
  Οαε^εοδ ιαίεΕαοη άετ Καη&-
  άαδ υιίάεΓδΐΓεοε άίε Υεηιΐεη-
  νοη ΚαηαάΐβΓη ΐηι
  αδδεΓ ^αηάεδ.
  \7εηη ]&ίζί ίηι ΜαΙΙεΗαηάε
  νοη ΕΙΐΓεηρΠΐεΙιί: δοιπίε νοη
  ΟρίεΓ η υοά
  ^^ £ρπχ:ηεη
  ιπεΓάε, δο ηιΰδδε ηι&η ΐη Ι·οη-
  άοη ίη ε.δΐεΓ ΙΥηίε αη άιβ
  εί&εηε Οεαΐΐδδεη αρρεΠΐεΓεη
  αηά οεί άεΓ δΐεΐΐαη^ νοη
  ΡΓοη(:(:Γαΐ;ρεη ζανοΓ άιβ Ιε'-
  δίεη, ιιιαδ (^αεοεο ΐηι ^ιιϊε
  άίεδεδ Κπε££δ δεΐιοη &η Ορ-
  ίεπι ^Ι
  ρ ^ειυοΐιητε οπΐΐδοΐιε Τα-
  Ιίϊίΐί, αηάετε ^3εηάε^ ίατ δΐοΗ
  ο1αΙ:εη ζιι Ιαδδεη, παι άεηιηαςΐι
  αιιοΐι ϊ ι ς) εϋ^ς δΙαΛε ΥεΓ-
  ΐ
  ιααδ αηϋο νεΓδΐΰεηάϋοΗεΓ ΐδΐ,
  αΐδ άεΓ ^Γοεδδΐε Τεΐΐ άετ Υε-
  Καηαάίεπι
  ιιΐοι-άεη δ?ΐη
  νοη ι. δείιε) Ι Αΐδ άίεδεΓ
  Α^Γεδδίοη» β·";- ι 52
  εΐηε
  ί3(:
  άεΓ |αάεπ &δΐυοι·άεη, άίε άεη
  ΒΙαεΙτ-.επχυ.Ιά νοη άεΓ «Τΐηιεδ» (
  •οίδ ζαηι «Όαίΐγ ΗεΓαΙά» ηιίτ
  ίΐιΐ'ειη ΟεδοΙΐΓίί εΓίαεΙΙεη.
  Ιη Μοδΐί.ια ΙιαΙ ηιαη δίοΐι !
  ηο^ΐι εΐιααδ ΒΐδοηάεΓεδ ααδ-
  ίίεάαοΐιΐ. υηι άεη Αιΐδθΐιεΐη ζιι
  επιιεοΐίεη' άαδδ άίε άεαΐδθΐιεη
  δοΐάαιεη ίη Ιιεΐΐεη δοΐιατεη
  Γ α
  ίβη ιιΐαΓΐε, 1ΐε85 μοί δοι
  ια 2Γ ίεδϊδΐεΐΐεη, άαδδ εχ άΐβδε
  ιη άεηι εη^ε^εΐοεηεη Ο«
  ιιείοειΐ^αρΐ; ηΐοΐιΐ ^αο. Οεη; α
  άει·
  αε1οει-1ίε£εη
  ϊΠεη. Ιη
  άοηηιηηηΐ: πιιη ΗΟεΓ
  άιε8^ Τ1ιβ3ΕβΓ ίϋ5Γ
  Μαβη.2 οάεΓ 8αΓ α1β
  ,Ηαηια-
  υ; ,ηιη ϋε1)2Γ
  άεΓ ΒΙαΐορί.Γ
  ΐ1εΓζί1ς1ι
  8ε»
  ιαίο
  άεη
  ιη=η
  αε^εη-
  αεΤοεΓ άίε Αηδδεπιη-
  νοη (,οίβηϊεηοη αηά
  αη *Αη»το1ιδπ.
  άίε ε5 εοειΐδο αχβηΐο; ρίίοτ.
  άίε -εη ιηηΐοη Ηοΐάαΐεη,
  η ηιαη Ικίηίΐβ- νοΓκοτη-
  1βΝιηι;η, ιαϊο ΜαεΙΙίΓ,
  ΐ-^ οκά ί^ !
  Ι1011 ηηΓ
  άεη, άετ άΐε
  οΐιεη»
  151 αηά
  ΚΡ.
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 25 Ιουλίου 1941
  Πρώτη μεγσλη επίθεσις
  εναντίον τής^Μόσχας
  Βομβαρδισμός διά μεγάλων άεροπορικών δυ-
  νάμεων.Έπαυσεν ύφισταμένη ένιαία διοίκησις
  των Ρωσσικών στρατευμάτων
  Τό άνακοινωδέν τής 22ας
  Ιουλίου τής άνωτάτης διοι¬
  κήσεως τοϋ Γερμανικοϋ
  στρατοϋ αγγέλλει την πλή¬
  ρη διέσπασιν τού άμυντι-
  κοΰ μετώπου των Ρώσσων
  καϊ την κατάτμησιν αυτού
  είς μονάδας μικράς ή μέγα
  λας άνευ συνοχής μεταξύ
  των. Παρά την επίμονον
  κατά τόπους αντίστασιν των
  Ρώσσων, καϊ παρά τάς όντε
  πιθέσες, τάς οποίας διεξή-
  γαγον μέ μεγάλον όμολο-
  γουμένως πεΐθμα, άρχίζει
  νά καταφαίνεται δτι ούδε-
  μία πλέον υφίσταται ένιαία
  διοίκησις των Ρωσσικών στρα
  τιών.
  Είς άνταπόδοσιν των ε¬
  ναντίον των άνοχυρώτων
  συμμαχικον % πρωτευουσών,
  τοϋ Βουκουρέστιον! καϊ τού
  Έλσίνσκι, διεξαχδεισών άε¬
  ροπορικών έπιδέσεων, ή άε-
  ροπορία μας έβομβάρδισε
  χδές την νύκτα διά πρώτην
  φοράν την Μόσχαν. "Ισχυραί
  δυνάμεις έπήλδον κατ' άλ-
  λεπάλληλα κύματα εναν¬
  τίον τής Ρωσσικής πρωτευ¬
  ούσης. Στρατιωτικαί έγκατα
  στάσεις, κτίρια στεγάζοντα
  άνωτάτας στρατιωτικάς δι-
  | οικήσεις καί έργοστάσια ε¬
  ξυπηρετούντο ανάγκας τής
  πόλεως κατεστράφησαν,
  πυρκαϊαί έζερράγησαν ιδί¬
  ως περί τό Κρεμλϊνον.
  Άεροπορική έπίσης έπίδε-
  σις εγένετο εναντίον στρα¬
  τιωτικών έγκαταστάσεων
  τής διώρυγος τού Σουέζ.
  Κατά τόν συνήδη άεροπο
  ρικόν μεταξύ Γερμανίας καί
  Αγγλίας πόλεμον, εβυθίσθη
  σαν 2 φορτηγά περϊ τάς α¬
  κτάς τής Αγγλίας καί έόΌμ
  βαρδίσσησαν κατά την νύ¬
  κτα λιμενικαί έγκαταστά-
  σεις είς τα Νοτιοανατολικά
  τής νήσου.
  ΟΊ "Αγγλοι επετεθησαν
  κατά την διάρκειαν τής ήμέ
  ρας άνεπιτυχώς άπωλέσαν-
  τες 6 άεροπλΐι/α υπεράνω
  τής Μάγχης, καδώς έπίσης
  καί κατά την νύκτα προζε-
  νήσαντα βλάδας είς Οικήμα-
  τα καί δύματα μεταξϋ τοϋ
  άμάχου πληδυσμοϋ τής Νοτι-
  οδυτικής Γερμανίας.
  10.οοο αίχμάλωτοι
  εις τό τμήμα τού Ανειστέρου
  Κατεστράφησαν ή συνελήφθησαν 220 άρματα
  μάχης καί 40 τηλεβόλα '
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Ιου¬
  λίου.—Είς τό τμημα τού
  μετώπου παρά τόν Δνεί-
  στερον, Γερμανικαί μο-
  νάδες άρμάτων μάχης
  μας συνέλαβον, κατά την
  2Οήν Ιουλίου, δέκα χι¬
  λιάδας αίχμαλώτων και
  κατέστρεψαν ή έκυρίευ-
  σαν 220 Σοβιετικά άρ¬
  ματα μάχης καί 40 τη¬
  λεβόλα.
  Ζωηρά μάχη έλαβε
  χώραν είς τόν περι τό
  Βιτέμπσκ χώρον, μεταξύ
  Γερμανικών και Ρωσσι¬
  κών τμημάτων άρμάτων
  μάχης.
  Κατά εύρέα καί είς
  βάθος κλιμακωτά κύμα¬
  τα Σοβιετικά άρματα μά¬
  χης επετεθησαν εναντί¬
  ον των γερμανικών γραμ
  μών, άλλ' όλαι αί έπιθέ-
  σεις των συνετρίβησαν
  υπό τού Γερμανικοϋ πυ-
  ρό;. Οί Μπολσεβίκοι ά-
  πεσύρθησαν μέ βαρείας
  απωλείας. Έκ των 130
  περίπου έπιτεθέντων
  ρωσσικών άρμάτων μά¬
  χης μία μόνον γερμανι-
  κή μεραρχία άρμάτων
  κατέστρεψε τα 73.
  ΙϋΠΩΝΙΚΗ &ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΜΗ-ΪΜ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΜ
  ΤΟΚΙΟ, 24. — Έκ τού "Υ-
  πουργείου των εξωτερικών
  άνεκοινώδη, δτι πληροφο¬
  ρίαι άμερικανικοΰ πρακτο-
  ρειου αναφέρουν δτι ή Κυ
  βέρνησις τής Κού6ας απη¬
  γόρευσεν είς 500 Ίάπωνας
  άλιεϊς νά έργάζωνται είς
  τα χωρικά ϋδατα τής Κού-
  βας. Εάν ή πληροφορία αυ¬
  τή άληδεύη ή'ίαπωνική Κυ¬
  βέρνησις, έντός τής ημέρας
  βά προβή είς έντονον δια¬
  μαρτυρίαν πρ&ς την Κυβέρ¬
  νησιν τής Ούάσιγκτων, δχι
  μόνον διά τό ζήτημα τούτο,
  άλλά καί διά την απόφασιν
  τής 'Αμ^ρικανικής Κυβερ-
  ** νήαεως, νά απαγορεύση είς
  τα Ίαπωνικά πλοΐα νάδ.έρ-
  χυνται έκ τής διώρυγος τού
  Πρναμά, διά νά μή λαμβά-
  νουν γνώσιν οί έπιβαίνον-
  τες αυτών των νέων οχυ¬
  ροματικών έργων άτινα κα-
  τασκευάζονται έπ' αυτής.
  ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Τό Ταχυδρομειον Χανίων,
  όπερ ήτο έγκατεστημένον
  προσωρινώς εις τι οίκημα
  πα^α την πλατείαν Αγ.
  Κων)νου Ν. Χώρας, μβτε-
  φέ^ίίτι, άπό προχ&έα,είς τό
  Μέγαρον Κουρουτάκη* δπου
  ήτ<> καί πρότερον.
  Είς τό ίδιον Μέγαρον θα
  ένκατασταθοϋν -συντόμως
  καί αί λοιπαί Τ. Τ. Τ. ύπη-
  ρς ιίαι.
  ΚΑΤΕΡΡΙΦ9ΗΣΑΝ
  ΕΙΪ0ΣΙ&1ΪΑ ΑΙΤΛΙΚΛ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24. —Κατ'
  επίσημον ανακοίνωσιν χθές
  τό άπόγευμα, μέχρι τής 18ης
  ώρας, εΤχον καταρριφθη 24
  Άγγλικα άεροπλάνα είς τό
  στενόν τής Μάγχης. "Εν έκ
  των Γερμανικήν καταδιω<τι- κών δέν επέστρεψεν είς την βάσιν τού. Έν συνεχεία είς άλλας άερομαχΐας, 3 Άγγλι¬ κα ΜιτρίσΐΌλ Μπλεγχάίμύ- πέστησαν την ίδιαν τύχην. Μ ΤΙΜΑΙ ΙΜ ΕΙ&ΏΗ ϊίί Μ3»3ΠΟΜί!ΟΥ Αί τιμαί των είδών, άτι¬ να πωλεΐ τό Μονοπώλειον Χανίων, καί>ωοίσ3ησαν ώς
  κάτωθτ άπό 23)7)41.
  1) "Αλας τό κιλόν δραχ. 5.
  2) Πυρεία τό κυτίον δραχ
  μας 2,70.
  3) Κολτσίνες δραχ. 83
  εκάστη.
  4) Πρε'φες δραχ. 70 εκά¬
  στη.
  Κ1ΗΗΜΑΤ3ΓΡΑΦΡΣ ΔΙΑ ΪΟ Κ0ΙΗ3Η
  Είς τόν έν Χανίοις Γερ¬
  μανικόν Κινηματογράφον
  των στρατιιοτών (πρώην
  Πάνθεον^ά γίνεται πί)θ|3ο-
  λήέκάστηνΤϋτάοτηνκαί Κυ¬
  ριακήν, άπό τής 5πς μέχρι
  τής 7η; άπογευμαπνιΐς,
  ποοοριζομένη διά τό κοινόν.
  Τιμή είσό5ου 10 καί 15
  δραχμαί.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  Παρα<αλεϊται ό γνωρίζων περ) τοθ Νίκου Σταόροκ, έκ Τριπόλεως κλάσεως1?37, ύποψηφίου έφ. ά*ιω· μαπκοό, νά ειδοποιηθη τόν κ. Ν. Τωμαδάκπν είς τό Ίστορκόν Άρ χεΤον Κρήτης (Χανιά, άπο3ά8?3.) Έπίσης παρακαλείται ό γνωοί- ζων τι περί τή; τύχη- τοό Εύανγέ λου Χριστοΐ) Παταδίκη έξ Ήο-ι- κλείοο, ά·/υ^νίιοτ(Μ κλάσις 13 Ο β' νά είδοιοιήστ, γ·Ι> ΚαφενεΓον
  Ίωσήρ Κα3ροό είς Χανιά
  Παρ3ίαλεϊΓαι πας. ό γνωρ'ζων
  τι περί τή; τύχης τού Άγγέλου
  Άντ. Βάχου έκ Κερ<ύρ3; νά πλη¬ ροφορήση σχετικώς την διε,ιδυν- σιν τής εφημερίδος πρ6ς καθησύ¬ χασιν τή; μητρός τού ΆνασΓασ.ας. Έπίσης παρςικαλεΤται ό γνωρί- ζων τι περί τή; τύχης τού Κων¬ σταντίνου Γ. Κοτρ,,ινάχη, στραπ ώτου κλάσεως 1?40, Γ." Πον3ο λαρχίας Λ' Διμοιρΐας, ύπηρετοΰν- τος είς τό Ηράκλειον κατά τάς έν Κρήτη επιχειρήσας καί έξαφα· νισσέντος έκτοτε, νά είδοποιήσ^ προψορικώς ή έ ν γρ ά ,ρ .ο; τα γρα- φεία μα; ή τα γραρεΓα τοό «Κρη¬ τικού Τύπου» είτε το!ι; οίκεϊου; τού (κατοκΐα όδό; Βροσ"όν 30, Λενταριανά Χαλέπας). ΙΑΤΡΙΚΗ^ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό Ίατρ5ς κ. ΝΤΟΥΝΤθγΛΑΚΗΓ. Π. ΙΩΑΝΝΗΣ έπινήρχισ: τα; έρ- γασ'α; τού, δεχόμενοι είς τα ν:· όν Ίατρΐίον τού καδ'έκάστην. Τό νέον ΊατρεΤον είναι παρατλεύ- ρ'^ς τοϋ πααιοΰ, καί άκριδΰς δ- νωίεν τοΰ Φαρμςκείου τού κ. η Άριομος τηλεφ!>νου 2.22
  Ό Ίατρ5ς Μενέλτο; Μ. Ξενου-
  δά<η; έγκατασταδείς είς τό Νίο/ ΊατρεΤον τοο παρά την οδόν Νό¬ ελ άριο. 21 δ-:χεται τ Ο; πόλάΐας τού ώ, καϊ πρόταρον. Αί Ήνωμ. Πολιτειαι είς αναζήτησιν νέον «άμυντικωνβάσεον» ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 24 Ιουλίου.— Είς την εφημερίδα «Τάϊμς τής Νέας Υόρκης» ό στρα¬ τιωτικάς πραγματογνώμων Χάνσκ Μπάλντα, γράφει δτι ή κατάληψις τής Ίσλαν- δίας υπό των Ηνωμένον Πό. λιτειών υπήρξε, κατά πάσαν πιθανότητα, ό πρόλογος καί άλλων στρατηγικών βάσεων. Άνέφερε τάς Περμαμύλας (Βραζιλία), καθώς καί τάς Βραζιλιανάς νήσους Σάν Παθλο καΐ Φερνάνδο ντέ Να- ρόνρο, τό Ντακάρ, τάς Ά- ζόρας νήσους, τό Πράσινον Άκρωτήριον, την Μαδέραν καΐ τάς ΚαναρΙους νήσους, Είς περίπτωσιν καθ" ήν ή Ά- μερική εισέλθη είς τόν πόλε¬ μον θά ήτο, είπεν, απαραίτη¬ τον όπως τα σημεΐα ταύτα ευρίσκονται είς Άμερικικα- νίκας χείρας. Ή νέα άμυντική γραμμή των Ήνωμένων ΤΤολιτειών ΤΟΚΙΟ 24 Ιουλίου.—Ή Ί- απωνική εφημερίς «Ίαπωνικά Χρονικά» είς κύριον άρθρον, ' έκαυτηρίασεν επιτυχώς την ] έπιθετικήν ίμπεριαλιστικήν πολιτικήν των Ήνωμένων Πολιτειών. Ό Πρ>εδρος Ροθσβελτ—
  γράφει—εΤχεν πολλά κατά
  νοθν, δταν εΤιτεν: «Ή νέα
  άμυνχική γραμμή των Ήνω¬
  μένων Πολιτειών δύναται νά
  ευρίσκεται είς απόστασιν χι¬
  λιάδων μιλίων άπό τής Βο·
  στώνης». Οίίτω δύναται νά
  υπονοηθή καί τό Ντακάρ, τό
  Πράσινον Άκρωτήριον ή αί
  Άζόραι νήσοι. 'Ένα δμως
  πράγμα είναι βέβαιον. Είς
  οιανδήποτε έκ των περιοχών
  αυτών αί Ηνωμεναι Πολι
  τεΐαι έγκαταστήσουν τή ν
  νέαν «άμυντικήν» γραμμήν,
  πρός προάσπισιν τής έλευθε -
  ρίας των, τουτο θά συμβή
  πάντως είς βάρος τής ελευ¬
  θερίας άλλων.
  Ό Ροΰσδελτ ώς
  έλεύθερως τέκτων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Ιουλίου.— Ι
  Κατά πληροφορίας τοϋ Γερ- ι
  μανικόΰ Γραφείου Πληροφο¬
  ριών είς τα άρχεΐα μιάς Νορ
  βηγικής στοας, Έλευθέρων
  Τεκτόνων, ανευρέθησαν έντυ-
  πωσιακά στοιχεία, περί τής
  δράσεώς τοΟ προέδρου ΡοΟ-
  σβελτ ώς τέκτονος. Πρόκειται
  περί φωτογραφίας τηρουμέ-
  νης μυστικής, έν τή όποία έμ-
  ψανίζεται ό Ροθσβελτ, έν μέ¬
  σω κύκλου Ίουδαίων καί
  γνωστών προσωπικοτήτων,ώ ς
  μέλος μιας Στοδς τής Νέας
  "Υόρκης φέρων την στολήν
  των Έλευθέρων Γεκτόνων.
  Τό δοκουμέντον τοθτο έστά·
  λη έξ "Οσλο είς τό Βερολί¬
  νον, δπως παραδοθή είς την
  δημοσιότητα.
  έν
  ΑΙ ΒΑΣΕ1Σ ΤΗΣ ΙΚΑΟΚΙΝΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.— Τό
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον πληροφοοεί-
  ται έκ Βισύ δτι ή Γαλ,λική
  Κυβέρνησις παρεχώρησε
  τας έν Ίνδοκίνα Γαλλικής
  (3άσεις είς την Ιαπωνίαν.
  Ουδέν ο,ιιως μεχοι τή; στιγ
  μής έξεδόί)·ιι επίσημον ανα¬
  κοινωθέν, έκ μέρους τή; Ί·
  απωιίΐκή; Κυβερνήσεω;, έ-
  πι;3ε[3αιοΰν τό γεγονό;.
  ΒΣΡ3ΛΙΝ3Ν 21.— Κατά
  νυκεερινά; πλητοφο^ίσ; εκ
  Τόκιο τα σχέ5ιο, τή; Μ.
  Βοεττανία·; στρέφονται την
  σοιγμην αύτην κατά τή;
  Γαν,λική; Ίνδθ/<ίνα;. Η ΔΡΑΣΙΣ ΙΙΑίΙΗΠβΙϋΡ/ΙΙΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.-Κατά πληροφορίας έκ Ρώμης Ίτα- λικα ϋτΐοβρύχια, '-πο τής ε¬ νάρξεως τοΰ πολέμου, κατε- βύθισαν πλοΐα χωρητικότη¬ τος 503.000 τόννων, έξ ών 430 000 είς τόν Ατλαντικόν και 100.000 είς τήνΜεσόγειον. έπίσης τα ύκοβρύχια κατε- [3ύθισαν, κατά τό διάστημα τοήτο, 11 άγγλικα πο'.εμικα καΐ 5 ύΐτοβρύχια. ΟΤΑίΤΡίΠΠΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΕΙΣ0Σ4ΚΑΚΜΤ0ΧΙ0 ΒίΣΥ, 24.—Μικρά τηλ)τα έκ της Ίαπωνικής Ποωτευού- σης άγγέλουν δτι καταιγίς, ή ΟΓτοία διήθε χθές την Ό- σάκα καί τό Τόκιο, επέφερε πρωτοψανεΐς κατασυροψάς είς τάς δύο αύτάς μεγάλας Ίαπωνικάς πόλεις. Ή καται· γίς έκράτηαε 7 ώοας 100.000 άστεγοι παραμένουν είς Τό¬ κιο κατεσφάφησαν δέ 13. 500 οίκία . Μέχρι τής στιγμής άνεσόρ9ηααν έκ των έρειπί- ών 35 νεκροί καί χιλιάδες τραυματίαι. Έκφράζονται φόβσΐ δτι ύιτάρχουν πολλαί έκατοντάδες νεκροί. Ο ΑΛΕΥΡΜΛΟΣ Μ3ΥΡΜ Φερεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων οτ; ήρ¬ ξατο είς ΐτ; %.ζ ΚΑΡΜΙΤΗΝ μ,γάλη οίκον» μία Κατάστομα ΑΝ Γ· Ν. ΜΆΛΙΝΑΚΗ "Εναντι Γυμνασίου 'Αρρςνων Μουηνιές ό άλευρόμυ· λος τού Αναστασίου Στρχτουδάκη, επ: άμο:· 6ή 1Ο ο)ο επί των άλε· Οο λένων σίτυυ καί κ^·.- θής. "Οσοι θέλουν ν' άποστείουν έπυτολικά δελτάρια ή έμττορ.ε¬ πιστολάς είς Γερμανικήν γλώσ σαν δύνανται ν' άπευθύνωνται ε'ς τα Γραφεΐα' τής εφημερίδος μας, όδος Σουρμελή 22 (όπι¬ σθεν Καπρίς) άπό τής 1-3 και 6—Β καθ* εκάστην, δπου θο ειόοίσκουν είδικίν μεταφραΐ- στ'ιν άν τί λογικης αμοιβής. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιάνο πρό; ενοικία¬ σιν. Πληοορορίαι είς τα γραφεϊα τή; εφημερίδος μςις <0πΐ9^ϊ/ Κα¬ πρίς). -ο»
  -ΦΗΜΕΡΙΣ Τ ΟΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  Χονιά 25 Ιουλίου 1941
  Εξακολουθεί ή δίωξις
  τώνΡώσσων είς τήνϋΰκρανίαν
  ΠροέΑασις είέ τόΦινλανδικόν μέτωπον-Νέος
  καταστρεπτικός βομβαρδισμός τής Γνΐόσχας
  Άπό τό Στρατηνείον τοθ α>ιΊ· »//..· ..-<·-... ·**·------■ Άπό τό Στρατηγείον τοθ Φύ- ρερ 23 Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί; Είς την Ούκρανίαν έζα- κολουδεϊ ή άδιάκοπος κα¬ ταδίωξις τοϋ έχσροΰ υπό των Γερμανικών, Ρουμανι- κών, Ούν. γρικών κα! Σλοβα- κικών στρατευμάτων. Είς τάλοιπά τμήματα τοϋ άνατο λικοΰ μετώπου συμπληρού¬ ται Γ) έκμηδένησις μικρών καΐ μεγάλον περικυκλωμμέ- νων ήδη δυνάμεων τού Σο- βιετικοΰ στρατοΰ. Κατ'άποπείραςτοϋ ένδροΰ όπως διασπάση τόν κλοιόν κα! όπως άντεπετεθή, υπέ¬ στη ούτος άσυνήσως βαρεί- ας αιματηράς απωλείας. Είς τό Φινλανδικόν μέτω¬ πον αί έπιχειρήσεις έξακο- λουθοϋν, καταλαμβανομέ- νων νέων εδαφών συμφώ¬ νως πρός τό προδιαγεγ ραμ- μένον σχέδιον. | ΙΉ Γερμανική άεροπορία έβομβάρδισεν έπίσης, καί κατά την παρελθούσαν νύ¬ κτα δι' ισχυρότερον δυνά¬ μεων, στρατιωτικάς έγκατα στάσεις είς την πόλιν τής Μόσχας. Διά βομβών μεγά- λου καΙ μεγίστου διαμετρή- ματος, αΐτινες επέτυχον τού στόχου των, κασώς καΙ διά μεγάλου άριθμού έμπρηστικών 6ομ6ών, έπρο ζενήθησαν νέαι μεγάλαι καταστροφαί. ΑΙ έκραγείσαι πυρκαϊαί κατά την προχθε¬ σινήν επίθεσιν δέν είχον εισέτι κατασταλή. Είς την περί την "Αγγλίαν δαλασσίαν περιοχήν τα άε- ροπλάναμ^ςκατεβύθισαν έν φορτηγόν ατμόπλοιον 5000 τόννων. Έτεραι άεροπορι- καΙ έπισέσεις ένηργήθησαν την παρελθούσαν νύκτα ε¬ ναντίον των λιμενικϋν έν· καταστάσεων τού λιμένος Χοϋμπερ είς την Νοτιανατο λικήν Αγγλίαν καθώς κα1 εναντίον πολλών άεροδρο μίων. Κατά την διάρκειαν τής ημέρας τα καταδιωκτικά μας καΐ τό άντιαεροπορικόν πυροβολικόν κατέρριψαν ένδεκα Βρεττανικά άερο- πΚάνα, τα δέ περιπολικά σκάφη μας έτερα τέσσαρα. Την παρελθούσαν νύκτα Άγγλικά βομβαρδιστικά έρ¬ ριψαν είς διάφορα μέρη τής νοτιοδυτικής Γερμανίας μι¬ κρόν αριθμόν έμπρηστικών καί έκρηκτικών βομβών ά¬ νευ επιτυχίας. ΤάΓερμανικάκαί συμ* μαχικά στρατεύματα καταδιώκουν τόν εχθρόν Μεγάλη άεροπορική επιδρομή κατά τής Μόσχας καί Όδησσού Τά Στούκας επέφερον τεραστίας καταστροφάς ΕΛΣΙΝΣΚΙ. 21—ΤΑ Λ.- —~ - « ΕΛΣΙΝΣΚΙ, 2Φ.-Τ© Φι λανόικόν Γραφείον ειδή- σρων πληροφορεΐται ότι χθές εγένετο ή δευτέρα με- γαλη κατά τής Μόσχας ε¬ πίθεσις έκ μέρους τής Γερ¬ μανικήν άεροπορίας, ήτις διήρκεσε 3 1)2 ώρας. Παρά τό πυκνόν άντιαεροπορικόν πϋρ 'τά Στούκας επέφερον σημαντικάς ζημίας είς σπου- δαίους στρατιωτικάς στό- /ούς καϊ είς τό Κρεμλΐ- νον. Μετά την έπιδρομήν αυτήν, ήτις έλαβε χώραν Οί Ρώσσοι διέταξαν ότι ουδείς αίχμάλωτος πρέηει νά πίπτη είς χείρας τοΰ έχθροΰ, οί δέ τραυμα· τίαι των νά φονεύωνται επί τόπου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24.-Τ6 ήμι ι Πρακτορείον τηλεγρα· επίσημον Γερμανικόν Πρα- φ6[ βτι μία όλόκληριχ κτορεϊον ανακοινοί: ,,κοαογία. ανηαητ,η*2. 1α Ι ερμανικα, Ρου- μανικά, Ούγγρικά καί λοιπά συμμαχικά στρα¬ τεύματα έκκινήσαντα έκ της νοτίου Βεσσαραβίας, την οποίαν πρότερον έ- ξεκένωσαν συνεχίζουν την καταδίωξιν τού έχ¬ θροΰ βοηθούμενα υπό τής Γερμανικής άερο- πορίας. —ίς πολλά σημεία τοΰ μετώπου αί κυκλωθεί- σαι Ρωσσικαί δυνάμεις απεπειράθησαν νά δια- σπάσουν τόν κλοιόν, άλλ' απέτυχον είς τάς προσ¬ παθείας των λόγω των μεραρχία, σχηματισθεί· σα τελευταίως καί άνα· συνταχθεΐσα έκ των υπο λειμμίτων δύο διαλυθέν* των Ρωσσικών Στρατιών έξεμηδενίσθη τελείως Τελευταία διαταγή τοΰ Ρώσσου άρχισ· τρατήγου, έκδοθεί- σα την 18 ην Ιου¬ λίου, ή όποία περιήλθεν είς χείρας τοΰ αρχηγόν των Γερμανικών στρα¬ τευμάτων, περιέχει τάς άκολούθους όόηγίας πρός τά Οποχωροϋντα στρατεύματα. «Ουδείς αίχμάλωτος πρεπει νά μεγάλων έπιθέσεών τής ι £ιπΙΠ είς Ζε19<*ϊ τού έχ· άεροπορίας,μα". ί "6ου» οι οε τραυματίαι, άεροπορίας,μα,,. Ό παρακολούθων τά όσοι δέν είναι δυνατόν στρατεύματα είδικός πό- Ι νά π-χραληφθοΰν, πρέ- λεμικό; άνταποκριτής ' πει νά φονεύωνται επί τού ημιεπισήμου Γερμ. τόπου.» ι κατά τίϊν διάρκειαν τίι; ή- μέρα;, εγένετο καί τρίτη την νύκτα κατά τής Μόσχας. Κατά την έπιδρομήν αυ¬ τήν τά Στοΰκας επέφερον τεραστίας καταστροφάς, πα¬ ρά την δράσιν των προβο- λέων, τοΰ άντιαεροπορικοϋ πυρός καΐ των καταδιωκτι- κών τής νυκτός. Έπίσης τό Γαλλικόν Γρα¬ φείον είδήσεων' πληροφο- ρείται έκ Βουκουρεστίου ότι ή Γερμανική άεροπορία έ- βομβάρδισε την Όδησσόν ΤΑ ΑΕΑΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των νΟν κατοίκων τοΰ Δήμου Χανίων ότι ή άνταλλαγή των παλαιών δελτί- ων τροφίμων διά νέων τοιούτων Θ' αρχίση κατά την 28ην τρέχον¬ τος μηνός καΙ ώραν 7ην π.μ. είς τά Γραφεία τής Διευθύνσεως Ά- γορανομίας. Ώς γνωστόν κατόπιν διατα/ής τής Γερμανικής Στρατιωτικής Διοι¬ κήσεως δελτΐα τροφίμων δικαιοϋν ται μόνον οί νυν κάτοικοι τοΰ Δήμου Χανίων. Δημόται Χανίων κατοικοΰντες ήδη έκτός τοϋ Δή¬ μου Χανίων δ' οΐονδήποτε λόγον δέν δικαιοΰνται δελτίων τροφί¬ μων. ίαΐα την προμήθειαν των νέων δελτίων τροφίμων, δέον νά πρρ- σκομΐσωοιν οί κάτοχοι των παλαι¬ ών τοιούτων τό δνω άπόκομμα τοθ δελτίου των συμπεττληρωμέ- νον υποχρεωτικώς μέ τό ονομα¬ τεπώνυμον τού κατόχου ώς καί τής διευθύνσεως τούτου μετά τού ΰξοντος άριθμοΰ τοθ δελτίου. Ή άνταλλαγή θά γίνη κατά την εξής σειράν καί ημέρας: Την 28ην Ιουλίου ημέραν Δευ¬ τέραν άττό την 7ην πρωϊνήν μέ- χρι τής 12ης θά γίνη ή άνταλλα¬ γή των δελτίων των οποίων ό αϋ- ξων άριθμός φέρει τά στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. ήτοι των |οίκονενειαρ- χών ή των εχόντων ϋπονράψει τάς παλαιάς ύπευθύνουξ δηλώσεις των οποίων τά έπώνυμα άρχονται άπό τά ψηφία Α. Β. Γ. καί Δ. Την 2?ην "Ιουλίου κα! τάς αύ¬ τάς ώρας θά_ γίντ, ή άνταλλαγή των δελτίων ών ό αϋξων άρ<8μος φέρει τά στοιχεΤ Ι:. Ζ. Η. ©. Ι. Την 39ην Ιουλίου των Κ.Λ. Την 31ην Ιουλίου των Μ.Ν.Ξ.Ο, Την 1ην Δύγούστου των Π. Ρ. Γ. Την 2αν Αύγούστου των Τ. Υ. Φ. Χ .Ψ. Ω. Τά άποκόμματα των παλαιΐιν δελτίων διά την προμήδειαν των εΐδών παντοπω^εΐου καΐ αρτουμέ- χρι της 3ης Α^ούστου προτοΰ ά- ποκοπι,ί τό α'νω μέρος τοθ δελτί¬ ου δπου άναγράφεται τό ονόματι· (ΐώνυμον καί ό άριθμός τοθ δελ- ' μέ σημαντικά άποτελέ- σματα. Ρ^ΜΗ,24. —Συμπλητικαί πληροφαρίαι ληφ^είσαι έκ Βουκουρεστίου άναφέρουν δτικατά την χθεσινήν μέγα λην έπιδρομήν εναντίον τής Όδησσοΰ, ννωσθείσαν σήμερον, κατεβυθίσθησαν 3 φορτηνά έλλιμενισμένα έ- κεΐ κατάφορτα πετρελαίου, 5 δέ δεξαμεναί πετρελαίου έκάησαν. Διάφοροι ΑΓΚΥΡΑ, 24.—Πληροφορίαι έξ Ούάσιγκτων άναφέρουν δτι έπΐκει ιαι Ίαπωνική δράσις είς την ΣΊ- βηρΐαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.—Τόήμιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον ανακοι¬ νοί 8τι χθές τό άπόγευμα τό Γερ μανικόν πυροβολικόν ήνοιξε πΰρ κατά των προφυλακών τοθ Λένιγ- κραντ καΙ είς διάστημα 25 λεπτών αί ρωσσικαί δυνάμεις διεσκορπί- σθησαν. Ή δράσις τοθ πυροβολι- κού έφηρε τοιούτον άποτέλεσμα ώστε 26" ίκ των έναπομεινάντων πυροβολητών προήλθον καί παρε¬ δόθησαν είς τά Γερμανικά στρα¬ τεύματα. ΑΓΚΥΡΑ, 24:—Τό Πρακτορείον «Ανατολή» ανακοινοί δτι ο ύφυ- πουργός των Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Μενεμεντζόγλου, άν- τικαθιστών τόν άπουσιάζονται κ. Σαράτσογλου, εδέχθη χθές είς μακράν συνεργασίαν τάν έν Αγ¬ κύρα Πρέσβην τής Μ. Βρεττανίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.— Κατά πληρο· είδήσεις φορίσς έκ τοϋ μετώπου ό Γερμα- νός συνταγματάρχης τής άεροπο- ρίας καΙ διοικητήςσμήνους Γκόλαν επέτυχε,κατά τήνχθεσινήν ημέραν (23 Ιουλίου, την 71ην καΙ 72αννΙ- κην,του, διά τής καταρρΐψεως 2 αγ γλικων καταδιωκτικων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.— Τό ημιεπί¬ σημον Γερμ. Πρακτορείον πληρο- φορείται έκ τοϋ μετώπου δτι ο) συλλαμβανόμενοι υπό των Ρώο- σων Γερμανοΐ αίχμάλωτοι φονεύον ται άμέσως. ΒΙΣΥ, 24.—Κατά πληροφορίας έκ Ν. Υόρκης ό Άμερικανός στρα. υηγός Μαρσάλ, άρχηγός το3 Ά - μερικανικοθ στρατοϋ, προέβη είς δηλώσεις διά των οποίων ετόνι¬ σεν δτι θά διατηρηθή ή 24 μηνός θητεία είς τόν 'Αμερικανικόνστρα τόν. Χαώόης ή κατάστα σις έν Ρωσσία Μία άποκαΑυπτική έπιστολή τού ΒοροσίΑωφ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.— Τό ημιεπίση¬ μον Γερμ. Πρακτορείον ανακοι¬ νοί τά άκόλουθα, σχετικώς μέ την έν Ρυοοιςί κατάστασιν. Διαταγή τοΰ άρχιστρα τήγου Βο^οσςλωφ, ή όποία έπεσεν είς χείρας των Γερμανικών στρα- τευμιάτων την 5£ Ιην Ι¬ ουλίου καέ φέρει ήμε- ρομηνίαν 18 Ιουλίου 1941, άναγράφει τά ε¬ ξής : «'Ένώ ό τοΰ ζ την χώραν τά Στρατεύ ατα τοϋ Άνατολικοΰ μετώπου δέν έκτελοΰν —ιστώς τό καθήκον των. ΠολλυΙ στρατιώται καί άξΐϋ>μ.ατικοί έγκαταλεί-
  πουν τας Οέσεις των, 4λ-
  λοι «αραίίδονται, πολ·
  λοί λιποτακτούν καί άρ·
  κετοέ £χουν κυριευθή ύ·
  πό πανικοΰ. Δι* ν* παύ¬
  ση τό φαινόμενον τουτο
  καί διά νά αωθη' ή _α6ιε-
  τική Ένωαις ίίΠωσα έντο-
  λήνείς τούς Σωμιατάρχας
  χαί Διοιχοιτάς των !Ηε-
  ραρχιών καί είς τούς
  Κομμιΐβαρίους ν* τυφε-
  κίζουν άμ,έσω; τούς λιπο*
  τάχτας».
  τΐου διά την ανταλλαγήν 8ά παρα-
  δίδωνται υπό τϋνκατόχων ϋίς τούς
  παντοπώλας καΙ άρτοποιούς παρ'
  ών προμηθεύονται κα) μέχρι σή¬
  μερον τά είδη ταυτα 1'να άναγρά
  ψωσιν ο! παντοπώλαι καί όρτοποι-
  οΙ τά όνοματεπώνυμα, διεύθυνσιν
  καί αϋξοντα αριθμόν δελτι'ου καί
  νά λαμβάνωσι κατόπιν τά τρόφι-
  μα μ;χρι τής ίσχύος τΟν νέων
  δελτίων.
  "Οστις καθ" οΐονδήποτε τρόπον
  επρομηθεύθη δελτίον χωρϊς νά εί¬
  ναι κάτοικος τοΰ Δήμου Χανίων,
  ή έπρομηδεύδη τούτο έξ άλλου
  δοτις ανεχώρησεν έκ Χανίων, νά
  μή προσκομίθΓ| τά δελτία πρύζ
  ανταλλαγήν κα9' όσον δα γίνη
  αυστηράς έλεγχος καΙ οί παρα-
  βάται θά τιμωρηθοϋν κατά παρά¬
  βασιν Γερμανικής έντολής.
  Τά δελτία δέον νά <*υλάσσων- τοι καλώ; καθόσον τ' άπα)εσδη· σόμενα δέν όναπληρούνται. (Έκ τής Διευθύνσεως Ά γορανομίας) ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Καλεΐ τού; ί^ιοκτήμο- νας, έμπόρους κλπ. εκά¬ στην Κυριακήν καί ώραν Ι 9—1 1 π. μ. δπως προ- ι σέρχωνται καί άναγνωρί· ζωσι τά προσκομισθέντα κλοπΐ]ΐ.αϊ* £ΐό*η, ήτο: ύ- φάσματα, οργανα. ρχπτο μηχανάς, άρζαντέ, ωρο¬ λόγια κλπ. ών διετάχθη ή απόδοσις είς τούς ίΐικαι- ούχους. Έν Χανίοις τή «« Ι¬ ουλίου 11> ί Ι .
  ('Κχ τοΰ Γραφείου τής
  Είσ.*γγδ.λίας Χανίων).
  -·ιμ**τ · είναι εϊϊΙΤ
  των ΦινΑανδών
  ΒΙΣΥ, 24,-Τό Γαλλ,κόν
  Γραφε.ον είδήσεων πληρο-
  φορεϊται έξ Έλσίνσκι δτι αί
  έπιτυχίαι των Φινλανδικών
  1 Φ,ν
  ρατευμάτων/;Γευ
  τα>ας_ημέρας είς τά μέτω- Ι
  πον της Καρελίας εΙναμ, ". Ι
  , — <.»ΐΜ|ουν. ' νίκην των ταύτην νδικά --■ ' ■ -^ν^ν.υιν ιυ 'νιουρμανσκ επροχώρησαν 100 χιλιόμε-' τρα δπου άπέκρουσαν, κατ' επανάληψιν, ισχυράς άντε Πίθεσεις των ---- τα. ητθ Γερ στρατεύμα 9ύ Μουρμάνοκ. ΑΙ άναλο- καί ό Μοιοσουλμανικός κό έξηγέρθη σύσσωμος κα- ή Α στρατηγοθ ς Καί Ιοΰ Γοϋειβελ διότι Ι . ανυπακοήν. τούς