89822

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

27/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί ϋ γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 14 — Αριθ. 14
  2 ϋΓίεοΙιηΐθ — Τιμή Αραχ. 2

  V.
  ΡΕΚΡΙΚ.ΑΚΙ8, ΟΗαπίβ
  ιιηά Οπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  Οηαηία άβπ 27. Τιιϋ Ι94χ
  Χανιά 27 Ιουλίου 1941
  Κείο1ΐ5ΐη&Γ5θ1ΐ3ΐ1 Οόπη»; ίπηιίτιεη
  άχι άεΓ ΟδΙίΓοηΙ:
  Ρ1ΐεο/ει
  Ό Στρατάρχης, ΓκαΤριγκ έν μέσω των άεροπόρων τού
  κάπου είς τό μέτωπον
  ΗΕυΤΕ ΠΕδ Ε
  Β

  Ε»
  ΕίΕΙΤΖϋΕΕδ
  Όαπιίβη ηιίτ 37·Ο°° ΒΚΤ νβΓββηΙεί: —
  ΚΓβηζβΓ τοΓρβάΐθΓΐ:
  Κοπι, 26. ^η1^.
  άεΓ
  βεΐίαηητ:
  Ι)εγ Οεΐείτζιιρ νοη 18 Όατπ-
  ρίεπι αικΐ άαδ ζανΐιΐινΐοΐιε
  Οεΐεΐί νοη δθΓπίίεη άεΓ Ιοπ-
  Κπε£.δηι&πηε, άίε
  τηΐττΙεΓε ΓνΙϊίΙεΙηιεεΓ
  Β& ιιηά οεΓεΐΙδ νοη
  ιιιΐδβΓεη 8εε - απόϊ Εηίτ.ί>τΓεΐΙ:-
  ΙίΓδείτοη δοΙηυεΓε δςΐιΐίοβτε εΓ-
  ΙίΙιεη Ικιττεη ιιΐαΓεη αιη £ε-
  δΐΓΪ^εη Τίτβε ΐιιΐεάεΐΐΐοΐίεη
  Αη§τίίίεη ιιηδεΓει- Ι^ιιίΙιΐΐίΐίίβ
  '". Βοπιοεη - , Βειιγζ-
  ί- υ.ηά Το'ρεάοΗυ^ζευβ-ε
  Ιιαΐοεη ΐη αηεπηποΠίοηειτι
  δοΐπιιαηρ άϊε Κε&ϊε άεΓ εηβΐϊ-
  κοΐιεη Εΐπΐιεΐτεπ, οΐΐε (ίπι-οΐι
  ίΐινε Ααίΐεΐΐιιηβ- ιιηά άίε &ε1ι1ε-
  Βε-
  δοΓιίίίε ο/ετΐ'οίίεη αηά νετ-
  ί,εηΐίΐ", ιιηά ζιπαΓ εΐηεη Όαηι-
  ρίετ νοη ΐ2.οοο ΒΚΤ ιιηά
  είηεη Ταηΐίετ νοη
  ΐ.^.οοο ΒΚΤ. Ααςΐι εϊη
  ΚτεαζεΓ, άετ απτ άει· Κύχκία-
  ΙΐΓΓ. ηαοΐι ΟϊθΓαΙτατ Ιοεβπίίεη
  ιιΐιΐΓάε νοη ιιηκεΓεη
  τοι-ρεάΐεΓΓ. Εϊη
  ■/η εηΐζίεΐΐϋΐι Ιιοίίίεη, άα άίε
  εϊίΓεηε Ρΐοτίε ζα εϊηειη ιπϊγ-
  1<^ιπιεη δοΐιαΐζ ηΐοΐιΐ ηιεΐπ- ίπΐί.ταηάε αΐαΓ, ζιιπίεοΐιδΐ ιιηά ϋίδ ζιιγ Οτεη/ο Τοηπαίτε τυιΐΓάε ηιϊτ ΒοηιΙοεη νοη Ι)ίο ΙίοπιΙκτ 1ιαΙ)ί·ιι είικ-π ΠαιηρΙϋΓ υη ιυ.υυυ ΒΚΤ ιιηά ηιίΐ: είηεηι βΐΐΓθίίθΠ, Μ) άΐ% Όϊε Ααδ πΐεΐτεΓεη ΕΠΙ 2.λ. αηοΐι ε:η πηδϊΓεη Βοπιοεη ιυιιτάε αηά είηετ άεΓ ίεηεη ΌαιηρίεΓ §·εδαη1ίεη ί.',ί. Όϊε ΖλΙιΙ άεΓ νυηι Ρεϊηά νεΓΐυΓεηεη Ρΐα&ζεαςε εΓΐιοεΙιϋ δίοΐι νοη δίεοεη ίΐαί αοΐιτ, άΐε άεΓ αη&εΓεη νοη άτοΐ ααί ίηεηί. Βεϊ άεΓ ΤυιμεάϊεΓαηκ-νι- Ιίΐϊοη ηαοεη δίοΐι άίε Τ,ίηη 5>ο1ιαίΙ:εη ιιηιεΓ άενη Κοτπ-
  ΐιΐΕπάο άεΓ ΡΙα«ζ
  Ηαηριητιηη Λΐοΐίο,
  Κινοΐί, ΕοαΙπ ιηι Ι)ϊ Πεΐΐα ηηά
  άιο ίίΐιΐΓζε%&ηιρ{6;Γΐοαηάε αη-
  Ιί.*Γ άεηι Βείκΐιΐ άετ Ηααρι-
  Ιεαιε Ζποουηϊ απά Κϊζζί αιΐδ-
  αη
  Ιη Νογ<3.3,£γϊ_3. νοη δίαΐΐαδ τηίί Βεηζίη Άνεφοδιασμός Στούκας διά πετρελαΐου Ρ.ΑΝΜΑΕδδΙΘΕΒ ΡΟΡΤΘΑΝΘ ΡΕΡ ΟΡΕΡΑΤΙΟΝΕΝ βΓηβιιτ: οοχηοαΓάίβΓτ—'ννϊβάβΓ 3θΗ·ννβΓβ Νίβα-βΓΐα^β άβΓ Ινΐιίΐχΐχ&ίίε 3.η άβΓ Καηαΐϋίϊβίβ Αηδ α&ΓίίεΓ, 25 ]χΙΊ. Ό&3 ΟοεΓΐίοηιηι&ηάο άβΓ &θΓΐΙ & ϋΐβ ΟρβΓατίοηβη ίηι Οδίβη βοΙΐΓθΐτβη αιιί άβΓ β-ββ&ιηίβη Ργοπτ: ιλπτθγ τβίΐννβΐδβη Η&Γΐβη Κεεηιρ ίβη ρ1αηηΐ3ε53ί& ίθΓί. Οιθ536 Μβη&βη νοη Οβ- ί&η^βηβη ηηά τβΓΐ&Ι ά Κβίηά νβΓΐθΓ 33 &β, νοη άβηβη 27, ηβιιη ά&πιη- ιιηά ββοΗβ άιπ-οη Κίηζβΐηβ Κ&ηιρίίιιΐβ·- ζβη&β οβ1β§ττβη ΐη άβΓ Ιβτζτβη Ν&οΗτ; ηιΐΐίτεει-ί- 3θΗε Αηΐα&βη ΐτη ΟβΙίβϋ άβΓ δί&ύί Μοί,ΙίΕΐιΐ αηά ηοΒΓάΙίοΗ άβ3 ΚΓβηιΙ ηιίτ Βοτηοβη. Ιγπ Καηιρί ζβιΐ£β, άΐβ ζιλγ οβνν&ίίηβ- ίβη ΑαίΊ£ΐ86πιη§· βίηδΓβ ββτζτ ΛνίΐΓβη, Η&ϊβη&ηΐίΐ- ίπι Ιηββΐ. 3ββ3ΤΓβΐτ1π·8βίτ:β 30Γ1Ο35ΘΠ άΓεί ΙϊΓΪτί- βοηβ Κ&ηιρϊΐΙΐΛ&ζεη&ε βΛ>.
  ϋίβ θΓΪΙίβοΙιβ ΙιαΙϊνταΙ-
  ίε εΓΐΐΙτ λιλογι §:33ί:εΓη αη
  άβΓ Κ&ηβΐΐίΰβτε βΐηε
  άετ ΤοΙιηι^ΓΓοητ ίοϊη Ιΐΐ
  , άίε δίοΐι εϊιιεηι
  ιιη.ςει ]
  η ι,ΊιυιΙ ΙκιΙιοη, πιίι λ'εΓ
  /-ΐπτι^'€Κ^ε&ο1ι1<Λ';ί:ΐι. Ιη θΗΐίΐϊπ^α ΛΓΐίΙΙΰ τί^ΐίεϊΐ: ϊη άειη Λίοδοΐιηϊτΐ" νοη ννυΙοΙιείΪΓ. ιιηά ΟΙ (Οοηάαν). >
  ββη ννιΐΓάεη. νίβΓ βί^βηβ
  1δ 29- ΟίΗζϊεΓ άεΓ άεαΐδ-
  ςΐιεη "ννοΙιπηΗθΙιι: άα§ ΕΐοΗεη-
  Ιηιιίι ζαηι ΚΐϋΙεΓΐΕΓβιιζ άεδ
  Είδει-ηεη Κτεαζεδ.
  ΙθΓβη.
  ΒΓίτίβοηβ
  ζβιΐ£β νν&ΓΓβη ίη
  ίβη Ν&οηί ίηι ηθΓάννββΐ-
  (ΙβιΐίίδθΗβη Κϋδΐεηβ-βοΐεΙ
  δρΓβη^-ηηά ΒΓ&ηάοοηι-
  οβη. ϋίβ Ζίνΐΐοενοεΐΐζβ-
  Γΐιηδτ η&ττβ νβΓΐηβτβ &η
  Τοίβη ιιηά νβΓΐείζίεη.
  ■ννεηΓννΪΓτβοη&ίΐ: 1 ί ο Η ε γ !
  οητβί
  ΒεΓΐΐη, 26. ^α1^.
  ρ νοηι δοηάεΓ-
  β Βει·1ίη αΐδ
  ά1ίη£ ηηά
  ζαηι Τοάε νεΓΠΓςεϋΐε Ρίΐαΐ
  Ο^οΓζοια Ϊ5ΐ Ιιειιΐο
  οΐιτεΐ: ιιΐΟΓάεη.
  ΜβΙΐΓβΓβ ηηηάβΓΐ; Κίΐο-
  τηβτβΓ η&οΐι Οβΐβη νοΓ-
  ηΐί1ίΪ8βΓΪ8θ1ΐ8Γ
  άεη βητβΐ&ηά ηΐοΗΙ. Νβ-
  εηί]8ε8τεΓ ηηά ΡΙβΙε&ΓϊίΙ-
  ΙεΓΐε 3θΗθ53εη ζννεί άβΓ
  ειη^ΓβίίεηιΙεη ΟΓίίΐβοΙιβη
  αο.
  Μ&-
  Ό33 Εΐοηεηΐαιιο ίιΐΓ
  ^ο^Ρ^8^η8^^ νοη
  ζαηη.
  Ιίοΐιίη, 26
  Ιπιυΐπχτ ιιικΐ
  · άεΓ ννΊ-Ίιΐ'ηιιοΙιί:
  άεηι ΚοηιιηοάθΓε
  Μ.ι]ογ ΡτείΙιεΓΓ νοη ΜιΙΙζ&Ηη
  ϊοΐάι^ ΕΊοΗοηΙαιιΗ ζαιπ Κϊτγργ-
  ΙίΓ^αζ άθ5 Εϊ'ίΰΓηοη Κνεηζί";
  πηά δίΐηάτο ϊΐιτη Γ^εηά-'δ Τε-
  Ιο/Γ.ιΐηπι:
  Ιη
  ΙΙΐΓοδ 1ιε1ά&η1ια.[Τυη
  ζο.^ ΐιη Καιηρί ιΊιογ άϊε Ζαΐία-
  ηίί; αη22Γΰδ ΥθΙΙίβδ νκΓΐεϋικ
  ϊοΐι Ιΐιηεη ζα ΙΙΐΓβΓη 40. —ιιΕΐ:-
  ΒαάαρεδΕ, 26. ]χϊι.
  Οΐιεί άεδ Ηοηνεά - Οε-
  ηιεΐάεΐ :
  Τι-αρρεη δϊηά ΐηι
  ε άεΓ Ιεϋζτεη Ύα§ε ιηχ. ι-
  άει- ΝαοπτΙςίεηιρίε ιηεΐι-
  ΙιαηάεΓ): ΚϊΙοιηεϋεΓ ηαοΐι
  ΚαηιρίΞ αΐατάεη εη11&η§·
  Βα§: αιΐδ&είοοΐιΐίη, ιιιο δίοΐι
  ΡεΙηά ζιιγ νεΓ
  Ιιαί.
  Τηιμρεη Ικιίοεη Ιοε-
  ί»υιιάει·3 ;ιπι 22. αηά
  ηιίΐ ίίΐ-ο8<,εηι ΕΓίοΙ ρϊΐ. Εδ ιπαΓάεη άίΐΓοεΐ ζίΐΐιΐ- Γεϊειιε Οείαη^εηε εϊηοεΙ)Γα- αΐιΐ. Όϊτ νεΓΊιΐί.1 άεί, ΡομιΊεδ αιι Οκ£α11εη^ιι αηά Υεηιιαη- άεΐεη αεί>εΠ:πίίί: ιαείΕααδ άΐε
  Ζ.ι1ι1 σ.2Γ Ο^ίι

  5ΕΙΤΕ 2
  ΜIτΛ·ΈI^υΝ^5Β^ΑΤτ· ρυεκ κκετα
  ΡΙαηηιαβδΐ^βΓ νβΓΐαηί άβΓ ΟρβΓατΐοηβη—δοΙπνβΓ ΝΪ2:1:ϊΐ,1:ΐ£;β άβΓ ΟΓΐτ,ΐβοηβη
  Ι,ηίτνναίί'β—54 ΡΙιΐΒΖβηβτβ αορ;β8θ1ιθ33βη
  Αηβ άβιη ΡηηΓβΓηαηρί:-
  ςιι&ΓΐΐβΓ, 24· Τηΐΐ.
  ϋαβ ΟοβΓΐεοηιιηαηάο άβΓ
  "ννβηπηαοηΐ: £ΐοτ οβΐεαη-
  ητ:
  Αη άβΓ ο;β3αηιτ.βη Οδτ-
  ΪΓοητ ηβηηιβη άίβ ΟρβΓα-
  τ,ίοηεη άβΓ άβητβεηβη
  "■βηπηαοητ· ηηά
  νβΓθηηάβτ.βη
  ΒβΓ ΟβΓΓ,ΙΐθηβΓ
  •ννβΙΐΓ αηά β
  ΐηΓβη
  Ογοβ-
  ΙθΓβη.
  Ιηα Καιηρί
  βθΓΪταηηΐβη ______
  άΐβ _ηίτ.νναίί6 ΐηάβΓΐβίζ-
  τβη Ναοητ Ηββίβη ηηά
  { ηιΐΙΐτ,δβΓΐβοηβ Αηΐα^βη αη
  άβΓ ννββί—ηηά
  ΕηςΊαηάβ.
  ΒΓΐτΐδοΗβ
  ρ
  νβΓθβεηάβ οβΐβ^τβη αηοη
  ΐη άβΓ Ιβίζτβη Ναοητ
  ν/εΙΐΓννίΓτβοΙι&ϊΐΙίοΙιβ ηηά
  τηΐΙΐτβεΓΪδεηβ Αηΐαη^βη
  άβΓ 8τ.αάτ. Μοδΐεαη ηιΐτ,
  Βοχηοβη αΙΙβΓ ΚαΙΐοβΓ.
  ϋΐβ ΙϊΓίτίβςΙιβ Ινηίτ,νναί-
  ϊβ βΓΐίττ αηι σ/β8τΓΪ£Γβη
  Τβϊβ οβΐ νβΓδηοηβη, άίβ
  ΚαηαΗίηδίβ αηζηβτβΐίβη,
  βίηβ ΐΙΐΓβΓ 8ΟΓ1ννβΓ3ΐβη
  ΝΐβάβΓΐαβ-βη.Τββο,βΓ βοηοβ-
  βεη 46. ΡΙαΙΐαΓτίΙΙβΓΪβ ηηά
  νοΓροβΙβηοοοΐβ ΐ& 3» Μ&-
  ΓίηεεΐΓϋΙΙεΓίβ 2 θΓΪτ.Ϊ8οηβ
  Ρ1η£Ζβη£β αο. ρ&ηιίΐ
  νβΓΐθΓ άβΓ Ρβΐηά ΐηηβΓ-
  γι&Ιο ν/βηί^βΓ 8ΐ;ηηάβη#54
  Ρΐηίτζβηβτβ. Ββί άίβββη
  Ι,ηίίΐίεεηιρίβη £ΐη£βη (ΐΓβί
  βΐβ,βηβ Ρ1ηο;ζβη°;β νβΓ-
  ■νναΓίβη ΐη άβΓ Ιβτζ-
  τβη Ναοητ. ΐη βΐηΐβΓβη
  θΓΐβη δΰάννβδτάβηΐβεη-
  Ιαηάδ δρΓβη^-ηηά Βταηά-
  οοηιοβη. ϋΐβ Ζΐνΐΐοβνοεΐ-
  Ιΐβηιηβ· ηαττβ ^βΓΪησ/β
  νβΓΐηβτβ. ϋβΓ βητβταη-
  άβηβ δοηβάβη ΐβί ηηοβ-
  άοητβηά.
  ΜΟδΚΑϋ ΜΙΤ ΒΟΜΒΕΝ
  ΑίίΕΚ ΚΑίΙΒΕΚ ΒΕίΕΟΤ
  ΙΝ3 ΓΕΟΕΒ ίΕΓΟΕΗΒΤΕ
  ΠΕ0Τ30ΗΕΗ ΡΑΗΖΕΗΗ ΪΕΗΗΙΟΗΤΕΙ
  5ΟννϋΕΤΡΕΟΙΜΕΝΤ ΑΜ
  Ε.ΑΡΟΘΑ-3ΕΕ νΕΚΝΙΟΗΤΕΤ
  Ρβίηάΐΐοηβ ΤΓηρρβηνβΓθαηάβ νοη άβη Ρΐηηβη
  ΐ
  Ηεΐδΐηΐά, 24·
  Ιη άεη Ιετζτεη 25 δϊαηάεη
  Ιιαβεη, αΐίε νοη ηητεΓποΙιΙε-
  ΐει· 8εΐτε ηιΐΐ$ϊεΙ:εΐΐΓ. ιυΪΓά, άϊε
  Ηηηΐδθΐιοη Τταρρεη 3ΐι άεΐ'
  ΟδτίτοηΙ ιυϊεάεΓ §:Γθ55ε Εγ-
  εΓζίεΙΙ. Οε5ΐΗο1ι άεδ
  αΐαΓάε ζηί δοιιΐ-
  Οε5ίε(; εϊη 3000
  Μαηη δτβΓΐίεδ ίεϊηάΐίοΐιεδ Κε-
  §·ίηιεηΙ: νοη εΐηεηι ζαηΐεη-
  ηΐ3ε85Ϊ& οεάεαίεηά δθηιιιιιοΐιε-
  τεη βηηϊδοΐιεη διοδδΐΓυρρ
  νεηιΐοΐιΐεΐ αηά νεΓ5θ1ιίεάεηεδ
  ρεη νεΓβίεηάε ^
  ιυεΓαεη. Εϊηε Αηζαΐιΐ
  2:Ϊ5θ1ι
  Αη νεΓδθΙιΐεάεηεη αηάεΓεη
  δτεΐΐεη άεΓ Ργοιιι Ιίοηηυεη
  δθτυ]είϊδθ1ιε Τταρ-
  ιπείΐεΓ ΐη ^ΙςαΓε
  Ιϊεη οεδοΐζί:. Εδ ΙιαΙ άεη Αη-
  δςΐιείη, 3ΐδ οσ άεΓ Ρείηά δϊοΐι
  3ΐΐ£οηιείη δγδΐειηατίδοη ζιι-
  ηιεοΐίζαζίεΐιεη υηά ηεαε 8τε1-
  Ιαη^εη εΐηζαηεΐιηιεη νεΓ-
  δαοΐιί.
  ϋΐε ίΐηηίδοΐιε ^αί(:ιιIαί£ε
  ιάϊ ΐη άεη ΙεϋζΙεη 24 δΐαηάεη
  άεη Ρεΐηά νεΓδθΙιΐεάεηΙΙΐοΙι
  νοη ΕΐηίΙυ^δ
  τεη Ιςοεηηεη. Ιη ^υίιΙΐΕειτιμ
  ίεη τιηά άιΐΓθΙι άΐε Βοάεηαΐο-
  τιΐεηΓ πιυΓάοη βοΙιΙ ίείηάϋοΐιε
  νεΓηΐοΙιίεΙ.
  ϋΕΕ-ΟΝΟ ί0ΡΤ80ΗίΑ0ΗΤ ΙΜ ΜΙΤΤΕίΜΕΕΒ
  8γ.3γ1<θγ ϊβΐηάΙΐεΗβΓ δεηίίίδνβΓοαηά Κοηι, 24· \/ε1ΐΓηΐ3θ1ιτ ί Αιπ β-εδΐΓΪ^εη Τα^ε ννζτ άα.55 πιΐιιΙεΓε ΜΐΙτεΙΐηεεΓ ά δαηααρ1α.1ζ εΐηεΓ ΙιείΙΐ^εη δεε —ιπκΐ ΕηίίδοΙιΐΒθΙιτ, άΐε ί αηϊεΐ'ε ταρίεΓεη ίίειι 5ΐε§:ι·είο1ι εηάευε ΒεΓεΐϋ νοιη ΜθΓ &η ιιηά άεη §αηζεη άΐε ΕαίΙεΓΐίαηάιιπβ· άΐε §§·εη εΐηεδ ΙοεΙ"Γ3εο1ι- Ιΐΐοΐιεη ίεΐηάΐΐςηεη, νοη} δοΐι- Ιειςΐιτδαΐιΐίίεη, ΚΓειιζεΐ'η, Τογ- ρεάοΙ>οοΙεη ηηά Ρΐιχ^ζενΐβ:-
  /εδΐοΐιει-ΐεη Οεΐεΐτζυ-
  ^ 5εο1ο^ο1ιτε(; νιηά
  άετ, άεΐ' ^ΐοη ΐη νεδΐ -
  ίείηάϋοΐιε δοΙιΐίίδνεΓ-
  νιΐΓάε. ννΐεάειΊιοΙ): νοη
  αη-
  άΐε αη&ε&εΐιΐεί: άεΓ
  ΕηίΙαοννεΙΐΓ ιιηά άεΓ
  ^ίεσ;ε^ άειη Ρεΐηά
  δθΙιιυεΓε νεΓΐαδϊε ζιιίϋ^ιεη.
  Εδ υαυΓάεη νεΓδεηΙίΐ: Εΐη
  ϋβιηρίεΓ νοη 15.000 ΒΚ.Τ
  ιιηά εΐη Ώαηιρίετ νοη ΐο.οοο
  ΒΚ.Τ, άετ τηΐτ Μιπιΐϋοη 5ε1&-
  άεη αιαΓ νιηά ΐη άΐε ^ηί1; ίΐο^.
  Το/ρεάΐεΓΐ ιιιαΓάεη: Εΐη
  Κΐ'εαζεΓ νοη ΐο.υοο Τοηηεη
  νοηι Τγρ «δοαΐΐιαΐηρΐοη»
  ιιηά εΐη ΚτειιζεΓ νοη 8.οοο
  Τοηηεη.
  ΒοηιοίΐΓάΐεΓΐ; ιιηά β-εΐΓθίϊεη
  ιιιαΓάεη .· Είη δοΐιΐαςΐιτδθΐιίίί,
  εΐη ^ΚτειΐζεΓ, εΐη ΤοΓρεάο-
  ΙοοοΐδζεΓδΙοεΓεΓ, εΐη Β&τηρίεΓ
  ^ΓθίίδεΓΤοηη^ε ηηά εΐη ηΐοΐιτ
  ηαεΙιεΓ ίίεζΰΐοΐιιΐΰΐεδ οθΐιΐίί.
  Ιη νεΓδοΙιΐεάεηεη Ι-.ιιίι-
  Ιίίεπιίεη ηιαΓάεη δΐεοεη ίεΐη-
  άΐΐοΐιε Ρ1ιΐ8Ρζειι§'ε αΐοσεδςΐιοδ-
  δεη. Όΐ'εΐ άεΓ αηδετεη Ιεεΐιτ-
  Ιεη ηΐοΐιτ ζα ΐΐιτεη δταίζριιη-
  ΙίΙεη ζαΓαοΙί. Υΐεΐε αιΐδεΐ'εΓ
  Βε5ατζιιη§:εη Ιίαιηεη ηιΐΐ νεΓ-
  ιιΐαηάαη^εη ζαΓίίοΙί.
  Βεΐ Ιςαεΐιηεη Αη§τΐίίεη άεΓ
  ΤοΓρεάοίΙα^ζεα^ε Ιιαβεη δΐοΐι
  Γ>εδοηάεΓδ άΐε Μαηηποΐιαίτεη
  άεΓ Ρ1α^ζεα§ε ιιηιεΓ άεηι
  Κοιιιιηαπάο άαδ Ηαιιριπιαηιΐϋ
  ΐ1ί ^ ^ Ε
  τεΓ Μ^Γΐηε ΐη Ιΐύΐιηεηι Αη-
  £πίίδ§:εΐδτ άΐε ϋΓΪΙΐδςΙιεη
  δοηΐίίε αη^εσι-ΐίίοη.
  Εΐη δοηηεΐοοοί ιιηίεΓ άεηι
  Βείεηΐ άεδ
  ΐ3εηδ Ρογζ&
  ηΐςΐιΐ ηεεη
  δοΐιΐίί νεΐ'δεηΐίΐ:, αΐδεΙΐΓεηά εΐη
  ΟοβΓβί ΜδΙάβΓβ νοηι Ρύή"
  ΓβΓ ί
  Αηδάεηι
  25-
  εΐη
  αηϊεΐ'
  άεηα Κοτηηΐίΐηάο νοη Κ&ρι-
  ίΒεηΙεαΙηαηΙ Ραδοΐΐηϊ εΐηεη
  ΤθΓρεάοΤοοοτδζεΓδτοεΓεΓ νεΓ-
  δεηΐίϋε. ΑΙΙεη αηδεΓεη Εΐη-
  Ιιεΐτεη §:ε1αη§· εδ, δΐοΐι &α5 άεηι
  Οείεαΐιί 1οδζιι1θ25εη ιιηά ηιΐΐ
  ηιΐΓ §·αηζ Ιεΐοΐιΐεη δοΗίεάεη
  ζα ίΐινεπ δϋαΐζρπηΐίτεη ζαηι-
  . ϋΐε ΚίΙΙυησ; άετ
  ΒεΓ ΡύΙΐΓεΓ αηά
  ΒείεηΙδηεώεΓ άεΓ ννεΙΐΓηιαςΙιΐ:
  ειηρίΐη§· Ιιεαίε ΐη ΟεΙιεηνν&Π:
  άεβ ΟοεΓ^είεΙιΙδη&ΓοεΓδ άεΓ
  Ι^υίϋνναίίε άεη εΓίοΙ^τεΐοΙΐδΐεη
  άεαίδοΐιεη Ια&ά[1ΐεα-6Γ ΟοεΓδί.
  ιιηά ϋοεΓΓείοητε ΐΐιηι
  ϋιτη ηαοΐι δεΐηεηι ιοι. Αο-
  ιαϊδ νεΓΐΐεΙιεηε Εΐοΐιεηΐβαο
  ηιιί: δςΙΐννεΓΐεπι αηά ΒΓΪΠαη-
  ΐεη ζαηι ΚΐΙΙει-ΙίΓεαζ άεδ Εΐ-
  δετηεη ΚΓεαζεδ.
  0ο1ιΐ££ΰΓαο1ιΐ§;εη άεΓ νε*5εη-
  Ιΐιεη £εΐηά1ΐο1ιεη δο1ιΐ££ε ίδΐ
  ι ιη Οαη§·ε.
  Ιη άεΓ Ναοΐιί ζαηι 23. Ιιαΐιε
  εΐηεδ αηδεΓετ
  V
  - ΒοοΙε τηϊί
  Τοτρεάθδ είη δο1ιΐ££ νοη επ>δ-
  δεΓ Τοηηα^ε άεδ ^Ιεΐοΐιεη
  νεΛαηάεδ ΙοΓρεάΐεΓΐ:.
  Αηι 23· 7- ηαοεη £εΐηά1ΐο!ιε
  εΐηεη
  ΌαηιρίεΓ νεΓδεηΙίΙ. ϋΐε
  Βεδ&1:ζυη§: ΐδί β
  νοη ίΐιηεη δΐηά νετ-
  ιυαηάεί.
  Ιη ΝθΓάαίΓΪΙία βοιαοΐιΐ _ αη
  άει· ΡΐΌηΙ νοη Τοβηιΐΐ ιυίε
  νοη δοΐΐαηι Ιίεϊη Εοεΐ§:ηΐδ
  νοη Βεάεατιιη^. ϋΐε Ι^ηίί-
  ιΐΐειίίε άεΓ ΑεΗδε Ιιβε άΐε Αη-
  ^εη νοη Το5Γα1ΐ δοιυΐε
  Αηδαηιηι1αη§:ειι επ§;1ΐδο1ιεΓ
  ΐη άετ ΙΙηι§:ε-
  νοη Βϊγ ΗαοαΙα οοηι-
  οηβ
  ΒεΓΐΐη, 25- Ιαΐΐ.
  ϋεΓ ΡαΙΐΓει- αηά ΟΙοεΓδτε
  ΒείεΙιΙδΙι&ΙοεΓ άβΓ νε1ιπηαο1ιΙ
  Ι ααί νοΓ3ο1ι1αο· (163 θοεΓ-
  άεΓ Εαίίννίΐίίε,
  οζΓΪη^, άαδ
  ΐίΓεαζ άεδ Εΐδετηεη
  ΚΓεαζεδ νεΓΐΐεΙιεη αη :
  05εΓΐεα(:ηαηΙ: Ερρεη, δΐαί-
  ΙΙρΐ ίη εΐηεηι δίατζ-
  ά
  ε
  θ5εΓίε1άννεοε!
  ΐη είηεΐη
  Ιη ΟδΙαίΓΪ1ί& Ιι&οεη ίεΐηάΐΐ-
  οΐιε ΑΙοιεΐΙαη&εη ^ε^εη ιιηδετε
  ΌΓ§:ε5θ1ιοΙ)εηε δϊεΐΐιιη^εη ΐηι
  Οεοΐεΐ νοη Οοηάατ εΐηεη
  ι ιιη-
  ΙεΓηοηιηιεη. δΐε ιιΐιΐΓάεη
  άυτςΐι ιιιΐδ2Γ δοΙθΓίΐ^εδ Εΐη-
  ΐη άΐε Ρΐαοητ §εδο1ι-
  ΐε ΕΪΓρπαηΐ ιιηά Κο5εηε
  ιη άίΓ Χαςΐιί
  Εΐηΐιεΐίεη
  Αιη °;εδΙ:π£εη
  ΙιαΙοεη £εΐηά1ΐο1ΐ2
  εΐηεη Εΐη£1α§· αα£ ΤΓ.-ιραηΐ
  αηΐεΐ'ηοπιηιεη. Οΐε δο£θΓί ΐη
  Τίχ;τΐ^1:εΐΙ; ΐΓετεηάε Βοάεηαο-
  ιιιεΙΐΓ Ιιατ κΐηοη ΒοηΐϋεΓ υιη
  Τγρ Βΐεηΐιεΐιτι α5^ε5θ1ιθ55εη.
  Είη υεΙοειΊεόεηάίίΓ άεΓ Βε-
  ιιΐαΓάς; §;ο£αη§:εη-
  υη-βάΐβηίβ ΜββηηβΓ ΐη
  άβη Καηιρϊ
  φ Ιΐ.
  Βεΐ άεη ΟρεΓαΐΐοηεη ΐηι
  Κααηι νοη δηιοΐεηδΐς ννυΓάε
  3Π12Ο. αηά 21. Ιαΐί εΐηε δοαΐ-
  ΐετΐδεΐιε ϋΐνΐδΐοη αιιίβ-εΓΪε-
  αηά νεπποΐιΐεϋ. Αιΐδ
  η νεπααηάεϋει· Οε-
  ιιηά 3αί§-είαηάεηεη
  ϋΐ"νΐδΐοηδ- αηά Κε^ΐιηεηΙδοε-
  ίεΐιΐεη ^εΐιΐ ΗεΓνοτ, ά&δδ άΐε-
  δε Όΐνΐδΐοη ίη Μοδΐίίΐιι ζαδαηι-
  ηιεη^εδΐεΐΐΐ ιιΐαΓάε. ;αη§ε αη.
  &εάΐεηϋε ΜαηηεΓ ιυαΓεη ΐη
  αΐίΐΐνε Εΐηΐιεΐίεη
  ιιΐοι·άεη, άΐε ΐη άεη
  ίίεΐιεηάεη Κίεηιρίεη
  ΥεΓΐιΐδτε κεηηοΐ ΙιαΙΙεη. Ε-
  ίοοιΐδο Ιιατίε ηιαη
  άεηι Ρεΐηάε Ζα.ίί αηά Κοηι-
  άΐε

  ΒβΓΐΐη, 24
  Εΐηβ ΐηι Καηηι νοη
  δηιοΐβηβΐί βΐη^βββτζτβ
  άβητδοηβ ΡαηζβΓάΐνΐβΐοβ
  βΐΐββδ αηι 2Σ.7 1>βί ΐ-Γβ—
  ταβΐΐβΓβη νοΓηιαΓβοΙι &ηϊ
  άΐβ δρΐίζβ βΐηβΓ νοη άβη
  8οχπ3βί8 ίΗβοη α«3 άβΓ
  Οβ^βηά νοη Μοτΐεαιι ηβΓ-
  αη^βίαηΓίβη ϋΐνΐβΐοη.
  ϋΐβ άβητβοηβ ΡαηζβΓάΐνΐ-
  βΐοη, άΐβ ίη άβη βΓβτβη
  νΐβΓ νν"οο1ιβη άβδ Ρβΐάζα-
  οβΓβΐτβ ηιβηΓ αΐβ 1200.
  Ιίδεηιρίβηά ζηΓϋο^-
  ^βΐββττ Ηαττ-β, Ιΐβββ άΐβ
  δοτα3δτάΐνΐ3ΐοη ηΐοητ ζιιγ
  Εητίαΐτηηβ: _οηιηιβη. Ιη
  ΙΐύΗηεηι νοΓδίοββ ύοβΓ-
  Γαηητβη άΐβ άβηίβοΐιβη
  ΡαηζβΓΐεατηρίταα^βη ζταβί
  3ίΐ ΙϊΙΪ
  Γβη?τ. Ρββτ οηηβ βΐ
  ΐ ναητάεά 44 ·ο-
  βίβ Οθΐ3
  ΌΊ νΐβΐοηβη οβΐ δοηΐίο-
  ΐηίΓ
  ΒεΓΐΐη, 24. ]η1
  Ιιη Κ&αηι ηοΓάοδίννίεΓΐδ
  νοη δοηΐϊοηιΪΓ ννατάεη αιη
  ΐ
  ο;ΐηιβητβΓ, άΐβ νοΐΐβτβεη-
  άΐο; νβΓηίοηΙβί: ταηΓάβη
  ϋαβ άβΓ Βο^βτάΐνΐβΐοη
  ϋδί&β^βοεηβ ΡαηζβΓΓβϊί-
  ΐηβητ ταηΓάβ ΐηι Καηιρί
  ΡαηζβΓ 8Γβ£βη ΡαηζβΓ
  ηηά
  2ΐ.7·
  ΚεδΙε ηι
  ΙιεΓ Ρΐνίδίοηεη
  . ϋΐε 51αίΐ&εη
  άεΓ δο^ετδ σεΐΐείεη δίοη ΐη
  άΐεδεηι Αθδθΐιηίΐΐ 3αί τηβΐη
  αΐδ 4οο° ΤοΙε. ΖΕΐιΐΓείΑε
  Βοΐδοΐιεννΐδΐεη ^εΓΪειεη ΐη
  άεατδθΐιε Οεί3η^εη3θαίΐ. Αη
  ΕηάετεΓ δΐεΐΐε ντυΓάε οεΐ
  οΐηεΓ δοεαπϊεΓαη&δα^Ιϊοη είηε
  ^Γθδδε Αηζαΐιΐ νοη Οείαηκε-
  ηεη νοη 18 νεΓδοΗϊεάεηεη
  „!... αηά 2Ο ΡίΐηζεΓ δοννίε 30
  Ι Οεδοηϋΐζε νεπιΐοΐιΐεί;
  Ηαη&δννεΐδε
  ΗΟΩϋΕνΕΙΤ'ΡΙΛΝΤ ΝΕΟΕ 30ΗΗΙΤΤΕ
  δαάαηιβΓΪ1ε&3 δβΐΐϊβταβηάΐ^βΐΐ; βοΙΙ —βΐτβΓ ηηίβΓ-
  οηηάβη ντβΓάβη
  δΐοοηοΐηι, 24· Ι~>·
  λνΐε άεΓ ΕοηάοηεΓ Ναοΐι-
  πεΐιΐεηάΐεηδΐ: ττιεΐάεΐ:, εεαδδεΓ-
  ίε Κοοδενεΐτ, άαδδ νναΐιτδθΐιεΐη-
  Ιΐοΐι ηεαε εηεΓ^ΐδεΙιε δοΐιτΐΐίε
  8·ε&εη άΐε ΙηίΙΙΐΓαεΐοη δϋάα-
  ηιεΓΪΙίαδ εΓ8τΐ££εη ννεΓάεη
  η ΐδτεη.
  Μΐΐ: δεΐηεη δοΙινναΓζεη Ι^'ι-
  δΐεη ηα£ άεΓ υδΑ-ΡΓίΕδΐάεηΙ
  νΐε εΓ δΐεΐι άΐεδε
  &ε§:εη εΐηε
  οΐιε άεαΐδοΐιε ___________β
  δαάαηιεπΐίηδ άεηΐίΐ. Αιΐδ άεη
  ζαΐιΐτεΐοΐιεη ΡΓεδδεδϋΐηιΐτιεη
  άετ οεΐΓοί£εηεη Είεηάετ άαΓίε
  εΓ αοετ ααοΐι §:εηιεΐ
  άαδδ ηιαη δεΐηεη
  άαΓοΙΐδοΙιααΙ: Ιιαί: αηά δεΐηε
  ννΪΓΐίΙΐοΙιεη ΑοδΐοΙιΙεη ΙςεηηΙ,
  άΐε δαάαιηεΓΪ^ΕΐηϊδθΓΐεη δΐό_-
  ιεη νοΙΙίΟΓηηιεη ΐη
  νοη άεη ΙΙ8Α ζα
  αηά άαδ άευΐβοΐιε Οε-
  αη δΐοΐι ζα Γεΐδβεη.
  Βαεηοδ Αΐτεδ. 25. }νΊ.
  Ιιώ ΑαδδεηηιΐηΐδΓεπαηι Ιΐε-
  ίεη ζαΗΐΓείοΙιε Βεδεΐιννεπΐεη
  αΓ&εητΐηίδοΙιεΓ ΙηάυδΐΓΪεΙΙεΓ
  αηά Καηηεητε οΐη, εΐε δίοΐι
  ίίε^εη άΐε ΕΐιΐΓθίΙιαηίί ίπΓεΓ
  Ναιηεη ίη άΐε δοίιαΓζεη ^^-
  δ(;εη νοη άεη ΥεΓεηίο^εη
  δΐααΐεη ααοΐι άετ Ζννεοΐ^ νετ-
  ίοΐ^εη, ^εννΐδδε ΚοηΙίηΓΓεηΙεη
  ζα Ιΐοεηηεη.
  Εβ ιοΐΓά
  ϋΐε ίιη δεΓ5ΐδο1ιεη Κααιη !
  Ιίε^εηάεη ΗεεΓεδ^εΓΐοΙιΙε -
  Ιιαΐοεη ΐη άεη Ιείζίεη ζιιιεΐ Τ
  12 ΤοάεδαΠεΐΙε
  ^αηάεδε^ηιαο11ηε^ τ
  αηεΓΐααΙιΐεη ■νν'^ίίεηϋεδΐΐζεδ
  &εί£Εΐ1ι.. δχιηΐΐΐοηε ΙΐΓΐεϋε
  δίηά οεδ(:3εΙ:ΐ§:(: ννοΓάεη αηά ΐη
  πΐΐεη Ρίεΐΐεη ϊδΐ
  ΟΗνΐΓοηΐΙΙ ΐη βΐηβΓ Κβάβ
  αηι 9·4·Τ9—Ι
  Ααεΐι ΐη Οπεοΐιεηΐαηά ΐδΐ:
  άεΓ Κα££ε»δΐεάεΓ ΑΙεχαηάεΓ
  Βαδΐδ αχε^-εη αηεΓΐαιΛΐεη
  Λ,ΙΛα —Ιΐν.,11 ί, χ \
  Τοάε νει-αΓΐεΐΙΐ αηά άαδ
  υηεΐΐ αιη 12.7. ΐη άεΓ Ν-εΙιε
  νοη Αΐΐιεη νοΙΙδί-ΓεΙίΙ; ιιιοΓάεπ-
  Ιγπ Κατηρί §^ε§^εη νεΐ'θΓε-
  οΙιεΓ ?ί5ΐ εδ Ιίείηβ Οπαάε. δΐε
  ιιΐεΓάεη αηικιοΐΐδίοΐιΐ Ιΐεΐι άετ
  νεΐ'άϊεηΐεη διταίε
  ννανβΐ βτβΐιΐ ηαοη Μοβ^αη
  δο1ιαη§·1ιαΐ, 25. Ιαΐΐ.
  νιε άΐε Ζβίΐαηβ: «δΐη δαη
  Ραο» ααδ εη§·1ΐδο1ιεη Κι-εΐδεη
  ετίΒεΙΐΓΐ, δοΐΐ άεΓ ΙιαΓζΙίοΙι ζαηι
  ΟιοεΓΐοείε1ι1δ1ιατ)ει- ΐη Ιηάΐεη
  επιαηηιε Οεηει-,ιΐ "νν&νεΐΐ ΐη
  Και-ζε ηαςΐι Μοδΐςαα αΙϊΓεΐδεη.
  Εγ δθΐΐε αη&εδΐοΐΐδ άεδ άεατ-
  δθΐιεη ΥΌπηπΓδςΙιεδ ΐη άεΓ
  δοιΐ^εΐιιηίοη, αητοΐι άεη
  Εη-ΐαηά ΐη Ιηάΐεη
  ίαΐιΐε, ιιιΐι άεη
  ΖαδΐιηιιιεηαΓ5εΐΐ ζαχεοΐίϋ Εγ-
  Γΐςΐιΐαη- εΐηει- ίτεηιεΐηδΐτηεη
  ΛΙηιχεΙΐΓΐΓοηί: Υ
  ΜΐΙΗοηίη ννετάεη ΐη Καδ-
  δΐαηά νοη ^οπιηιαηΐδΐΐδοηεΓ
  Τ>ταηηεΐ όεΓάηιοΐίΙ. ΌογΙ
  δεΐιεη δΐε άΐε Εϋδοΐαίε Ηβπ-
  δθΐιαίΐ εΐηκΓ ΜΐηάεΓΐιεΐί: αΒεΓ
  άΐε νϋηδε1ιε άεΓ ΜεΙΐΓΐιείι.
  ΒογΙ δεηεη δΐε Ζνναηβ· ίπ ]ε·
  άεΓ ΡοΓηι: ΙΙηά δείΐε,ιη δεΐίε
  ηιιί άΐεδεηι άΐε ΚοΓΓαριΐοη
  ιη ]εάετ Ρογπι. Ιτηά ννΐε δΐηά
  άΐε ΕΓίοΐ£ε? Καδδΐαηά, άίβ
  ^Γθδδε ΚθΓηΙίαηιηιεΓ Ειιγο-
  ραδ, ΐδΐ δοηηεΐΐ ΐη είηε νϋδΙταηηεΐεη ΐδΐ, άϊβ ]ε-
  "ΐαΐδαιιί άεΓ ^βΐι εχΐδΐΐεΛ
  ηαοεη.
  Αιη 24 άΐεδεκ Μυικιΐεδ, νεΓ-
  Ιογ εΐη ϋίαΙβοΙιβΓ δοΐάαΐ ΐηι
  οΐκίίΐ ΜοαΗυιΐΓΪΗ Ιοΐιαηη
  Ηοάιοη δΐταδδε Νο ΐΧεΐπι;
  Ιίπεΐΐαΐ ιη:,ί; εΐηεη
  Ιιοΐιε Βεΐοΐια·
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 27 Ιουλίου 1941
  Μεγάλη άεροναυμαχία
  είς την Κεντρικήν Μεσόγειον
  Ό'Αγγλικόςστόλοςκατενικήθη δι'άλλην μίαν φοράν
  ΔιεσκορπίσΘη τεραστία Αγγλικη νηοπομπή. - Κατεδυθίσδησαν πλοΐα κατά-
  φορτα πυρομαχικών. Έτορπιλλίσθησαν καταδρομικά καί άλλαπολεμικά σκάφη
  ΡΩΜΗ 26 "Ιουλίου.—Τό Γε¬
  νικόν Επιτελείον Στρατοϋ
  ανακοινοί :
  Κατά την 23ην τρέχον¬
  τος ή Μεσόγειος υπήρξε τό
  Βέατρον ζωηράς άεροναυ-
  μαχίας, ήτις έληζε νικηφό-
  ρως διά τ6 άνδρεϊα πληρώ-
  ματά μας.
  "Ηδη άπό τής χαραυγής
  κα! καδ'δλην την ημέραν
  τής 23ης τα άναγνωριστικά
  όεροπλάνα μας είχον επι-
  σημάνει τάς κινήσεις μιάς
  μεγάλης νηοπομπής συνο-
  δευομένης υπό δωρηκτοϋ
  μάχης, καταδρομικών, άντι-
  τορπιλλικών καί άεροπλα-
  νοφόρου, ήτις ήκολού&ει
  πορείαν πρός τα νοτιοδυ-
  τικά.
  Ή έχ&ρική συνοδεία υ¬
  πέστη έπανειλημμένως επί¬
  θεσιν υπό των άεροπορικών
  μας δυνάμεων, αί οποίαι,
  παρά τό σφοδρόν άντιαε-
  ροπορικόν πύρ καί τα πο-
  λυάρι&μα καταδιωκτικά τοΰ
  έχδρού, επέφερον βαρείος
  απωλείας είς αυτόν.
  Κατεβυοίσθησαν : "Εν φορ
  τηγόν 15000 τόννων καί έ¬
  τερον ατμόπλοιον 10.000 τό·
  νυν έμφορτον πυρομαχικών,
  όπερ άνετινάχ&η είς τόν
  άέρα.
  Έτορπιλλίσδησαν : "Ενα
  καταδρομικόν 10.000 τόννων
  τύπουΣοούσαμπτον καί έτε¬
  ρον καταδρομικόν β.ΟΟΟτόν-
  νων.
  'Εβλήδησαν υπό βομβών :
  "Ενα δωρηκτόν μάχης, έν
  καταδρομΐκόν, ;2ν άντιτορ-
  πιλλικόν, έν μέγα φορτηγόν
  ατμόπλοιον καί έτερον, μή
  έξακριβωδέντος τύπου.
  Είς διαφόρους άερομαχί-
  ας κατερρίφσησαν 7 έχδρι-
  κά άεροπλανα. Τρία έκ των
  ήμετέρων δέν έπανήλδον
  είς τάς βάσεις των. Πολλά
  μέλη των πληρωμάτων μας
  έπέστρεψαν τραυματισμένα.
  ΤελΊκώς κατά την έπακο-
  λουδήσασαν νύκτα, έλαφραΐ
  μονάδες τού πολεμικοϋ μας
  ναυτικοΰ, προσέβαλον μετά
  τόλμης καί έπιθετικοΰ πνεύ-
  ματος τα άγγλικά πλοϊα.
  Μία τορπιλλάκατος κατε-
  βύδισεν έν μέγα πλοϊον μή
  έξακριβωδέντος τύπου ένϋ
  ετέρα τορπιλλάκατος κατε-
  βύδισεν έν άντιτορπιλλικόν.
  "Ολαι αί μονάδες μας κα-
  τώρδωσαν νά έπιστρέψουν
  είς τάς βάσεις των ύποστά-
  σαι έλαφράς μόνον ζημίας.
  Την νύκτα τής 22ας πρός
  την 23ην ύποβρύχιόν μας έ-
  τορπΐλλισεν ατμόπλοιον με-
  γάλου έκτοπίσματος τής
  αυτής νηοπομπής. Ή διάσω-
  σις των ναυαγών των βυθι-
  σδέντων πλοίων έξακολου-
  δεΐ.
  Την 23ην τοΰ μηνός έχ-
  δρικά άεροπλανα έβύδισαν
  έν των πλοίων μας. "Ολον
  τό πλήρωμα έσώδη. Πολλοί
  έξ αυτών ήσαν πληγωμένοι.
  ΡΩΜΗ, 26. Ό είδικός ά·
  πεσταλμένος τού Πρακτο-
  ρείου Στέφανι, παρακολου-
  δήσας την διεξαχδεϊσαν
  κατά την 23ην καί 24ην,
  μεγάλην άεροναυμαχίαν είς
  ν την Κεντρικήν Μεσόγειον
  Ι τηλεγραφεϊ τα εξής:
  Άεροπλανα διώξεως καί
  άνιχνεύσεως, περιπολοΰντα
  είς την Μεσόγειον την πρωΐ
  αν τής 23ης τρέχοντος, πα-
  ρετήρησαν ερχομένην έκ
  Γιβραλτάρ καί κατευθυνο·
  μένην πιδανώς είς "Αλεξάν¬
  δρειαν μεγάληννηοπομπήν,
  την οποίαν συνώδευον 2
  βαρέα καΐ 2 έλαφρά κατα¬
  δρομικά, 1 δωρηκτόν μάχης,
  1 άεροπλανοςόρον καΐ άλ-
  λα πολλά έλαφρά πολεμικά
  σκάφη. "Αργότερον τ' άνι-
  χνευτικά μας διέκριναν καί,
  άλλην νηοπθμπήν, άκολου-
  δοΰσαν την πρώτην. "Αμέ-
  Ι σως έτέδησαν είς καταδίω¬
  ξιν τού έχδροΰ τα νέου τύ¬
  που άεροπλανα μας Σπερ-
  βιέρο, άτινα έπετέδησαν
  μετά σφοδρότητος κατά τής
  νηοπ.μιής.
  Μέ την πρώτην έπίδεσιν
  δύο βόμβαι έπληξαν τό δω¬
  ρηκτόν μάχης, τό οποίον
  ήρχισε βυθιζόμενον. Είς νέ¬
  αν έπίδεσιν τα άεροπλανα
  μας, κατελδόντα είς χαμη¬
  λόν ύψος, έρριψαν βομβας
  μεγάλου διαμετρήματος καί
  επληζαν δύο πλοΤα, έν 10.
  000 τόννων χωρητικότητος
  καΙ έτερον 8.000. Τα Χαρι-
  καίην άνυψωδέντα άμέσως
  έκ τού άεροπλανοφόρου έ-·
  τέδησαν είς δράσιν, άλλά
  τα τορπιλλοπλάνα μας, ά-
  ψηφοϋντα τα Χάρικαιην, κα-
  τήρχοντο μέχρι ϋψους 70
  μέτρων ρίπτοντα τάς τορ-
  πίλλας των.
  Μία τορπίλλη έπληξε ενα
  βαρύ καταδρομικόν τύπου
  Σαούδαμπτον. "Ενα δμως
  Χαρικαίην συγκρουσδεν μέ
  έν τορπιλλοπλάνον μας κα¬
  τέπεσεν εις την δάλασσαν,
  ένώ τό τορπιλλοπλάνον
  ήναγκάσδη νά προσδα-
  λασσωδή, λόγω βλάβης.
  Την 24ην τα τορπιλλοπλά¬
  να μας ένήργησαν νέαν έ-
  πίδεσιν κατά των έχδρικών
  σκαφών. Κατά την έπίδεσιν
  αυτήν έπλήγησαν δύο πλοϊα
  ενα 15000 τόννων καί έτε¬
  ρον 8000, κατώρδωσαν δέ
  τα άεροπλανα μας νά δια-
  κρίνουν τό ήμιβυδισμένον
  καταδρομικάν Σαούδαμ¬
  πτον, όπερ καί κατεβύδι-
  σαν τελικώς.
  Ή μεγάλη αυτή άεροναυ
  μαχΐα είς την Μεσόγειον,
  άναφέρει έν τέλει ό άντα-
  ποκριτής τοΰ Στέφανι, εΤχε
  τα κάτωδι τελικως άποτε-
  λέσματα.
  Κατεβυθίσδησαν 2 φορτη-
  γά χωρητικότητος 25000
  τόννων. 1 καταδρομικόν τύ¬
  που Σαούδαμπτον 10000
  τόννων καί έτερον 8000.
  1 δωρηκτόν μάχης 33.5Ρ0
  τόννωνδέον νάδεωρεϊταιώς
  άπωλεσδέν. "Ενα άλλο έ-
  λαφρόν καταδρομικόν, 1
  άντιτορπιλλικόν 1 μέγα φορ
  τηγόν καί έν άλλο πλοϊον
  ύπέστησαν σοβαράς ζημίας.
  Κατά τάς διεξαχδείσας δέ
  άερομαχίας κατερρίφδησαν
  7 έχδρικά άεροπλανα. 3 έκ
  των ήμετέρων δέν έπανήλ¬
  δον είς τάς βάσεις των.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.-Περί
  τής μεγάλης άεροναυμαχί-
  ας,ήτις διεξήχδη είς την
  Κεντρικήν Μεσόγειον, έγνώ
  σδησαν συμπληρωματικώς
  τα εξής:
  Μετά την καταδίωξιν καΐ"
  τόν διασκορπισμόν τής άγ-
  γλικής νηοπομπής, έν των
  συνοδευόντων αυτήν κατα¬
  δρομικών επεχείρησε νά ε¬
  πιστρέψη είς Γιβραλτάρ, κα·
  ταδιωχδέν δμως υπό των
  Ίταλικών άεροπλάνων, τύ¬
  που Σπερβιέρο, έβλήδη και-
  ρίωςκαί κατεβυδίσδη.'Επίσης
  τόάεροπλανοφόρον έδέχδη
  μίαν βόμβαν των 500 κιλών.
  Κατά τάς διεξαχδείσας άε-
  | ροναυμαχίας κατερρίφβη-
  σαν 7 Άγγλικά άεροπλάνα,
  έγνώσδη δέ δτι 6 έκ των
  Ίταλικών δέν έπέστρεψαν
  είς τάς βάσεις των.
  ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 26.-Κατ' α¬
  νακοίνωσιν τοΰ 'ΑγγλικοΟ
  ναυαρχείου "Αγγλικη νηο-
  πομπή, συνοδευομένη υπό
  καταδρομικών μάχης, ενός
  άεροπλανοφόρου καΐ ελα¬
  φρών τίνων μονάδων έδέ¬
  χδη σφοδροτάτην επίθεσιν
  έκ μέρους έχδρικών άερο¬
  πλάνων κατά την 23ην καΐ
  24ην "Ιουλίου. Κατά την έ¬
  πίδεσιν ταύτην έβλήβη 1
  εμπορικόν σκάφος, άπωλέ-
  σδη τό άντιτορπιλλικόν «'Α-
  τρόμητος» 1200 τόννων
  καί έβλήθη σοβαρώς 1 βα·
  ρΰ καταδρομικόν. Νεώτε¬
  ραι λεπτομέρειαι δ' άνακοι-
  νωδοΰν υπό τοΰ Ναυαρ¬
  χείου.
  ΤΑ ΑΕΛΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των νυν
  κατοΐκων τού Δήμου Χανίων δτι
  ή άνταλλαγή των παλαιών δελτί¬
  ον τροφίμων διά νέων τοιούτων
  ο' αρχίση κατά την 28ην τρέχον¬
  τος μηνός καΐ ώραν 7ην π.μ. είς
  τα ΓραφεΤα τής Διευθύνσεως Ά-
  γορανομΐας.
  Ώς γνωστόν κατόπιν διατα/ής
  τής Γερμανικής Στρατιωτικής Διοι¬
  κήσεως δελτΐα τροφίμων δικαιοθν
  ται μόνον οί νυν κάτοικοι τού
  Δήμου Χανίων. Δημόται Χανίων
  κατοικοθντες ήδη έκτός τοθ Δή
  μου Χανίων δ' οιονδήποτε λόγον
  δέν δικαιοθνται δελτίων τροφί¬
  μων.
  Διά την προμήθειαν των νέων
  δελτίων τροφίμων, δέον νά προ-
  σκομίσωσιν οί κάτοχοι των παλαι¬
  ών τοιούτων τό ανω άπόκομμα
  τοθ δελτΐου των συμπεπληρωμέ-
  νόν ύποχρεωτικώς μέ τό ονομα¬
  τεπώνυμον τοθ κατόχου ώς καΐ
  τής διευθύνσεως τούτου μετά τοθ
  ϋξοντο; άριθμοθ τοθ δελτΐου.
  Ή άνταλλαγή θά γίνη κατά την
  εξής σειράν καΐ ημέρας:
  Την 28ην Ιουλίου ημέραν Δευ-
  • τέραν άττό την 7ην πρωϊνήν μέ¬
  χρι τής 12ης 8ά γίνη ή άνταλλα¬
  γή των δελτίων των οποίων ό αθ-
  ξων άριθμάς φέρει τα στοιχεία
  Α Β. Γ. Δ. ήτοι των οίκογενειαρ-
  χων ή των εχόντων ϋπογράψει
  τάς παλαιάς ύπευθύνους δηλώσεις
  των οποίων τα έπώνυμα άρχονται
  όπά τα ψηφΐα Α. Β. Γ. καΐ Δ.
  Την 2?ην Ιουλίου καΐ τάς αύ¬
  τάς ώρας βάτγ1ν;| ή άνταλλαγή
  των δελτίων ών ό αϋξων άρι&μός
  φέρει τα στοιχεϊ Ε. Ζ. Η. Ο. Ι.
  Την 30ην Ιουλίου των Κ.Λ.
  Την 31ην Ιουλίου των Μ.Ν.Ξ.Ο,
  Την 1ην Αύγούστου των Π. Ρ. Σ.
  Την 2αν Αύγούστου των Τ. Υ. Φ.
  Χ Φ. Ω.
  Τα άποκόμματα των παλαιών
  1 δελτίων διά την προμήθειαν τϋν
  είδίν παντοπωλείου καΐ άρτου μέ-
  1- ΧΡ' τΠς 3ης Αύγούστου προτοϋ ά-
  ποΚοπγι τό άνω μέρος τοϋ δελτί-
  . ου δπου αναγράφηται τό ονοματε¬
  πώνυμον κα! 6 άριθμός τοθ δελ-
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Πάσα απόδειξις είσπ'ρά
  ξεως τής Εφημερίδος
  μ.·χς διά νά εΖναι έγχυρος
  δέον νά φέρη την ύπογρα
  φήν τοΰ εκδότου καί δια-
  χειριατοΰ αυτής κ. Γ.
  Ζαμα^ία.
  ( Έκ τής Διευθύνσεως )
  ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ02 ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
  Γνωστοποίηιις
  Είς τόν έν Χανίοις Γερ¬
  μανικόν Κινηματογράφον
  των στρατιοιτών (πρώην
  Πάνθεον)θά γίνεται προ|3ο-
  λήέκάστηνΤετά^τηνκαί Κυ¬
  ριακήν, άπό τής 5ης μέχρι
  τής 7ης άπογευματινής,
  προοριζομένη διά τό κοινόν.
  Τιμή είσόδου 10 καί 15
  δραχμαί.
  τίου διά την ανταλλαγήν 8ά παρα-
  δίδωνται υπό τώνκατόχων είς τούς
  παντοπώλας καί άρτοποιοϋς παρ'
  ών προμηθεύονται καΐ μέχρι σή¬
  μερον τα ειδή ταυτα ϊνα άναγρά
  ψωσιν οί παντοπώλαι κα! άρτοποι-
  οΐ τα όνοματεπώνυμα, διεύθυνσιν
  καΐ αΰξοντα άριθμίν δελτίου καΐ
  νά λαμβάνωσι κατόπιν τςι τρόφι-
  μα μίχρι τής ίσχύος των νέων
  δελτίων.
  "Οστις καθ" οΐονδήποτε τρόπον
  επρομηθεύθη δελτίον χωρΐς νά εΐ-
  ναι κάτοικος τοϋ Δήμου Χανίων,
  ή επρομηθεύθη τουτο έξ άλλου
  δσπς ανεχώρησεν έκ Χανίων, νά
  μή πρ3θ<ο^ίση τα δελτία πρός άνταλλα/ή/ κα:)" δσον 8ά γίνη αυστηράς έλεγχος καί οί παρα- βάται σά τιμωριιδοϋν κατά παρά¬ βασιν Γερμονικής έντολής. Τα δελτία δέον νά φυλάσσ^ν- τ-ΐι καλώς καοώσον τ' άπωλεσ3η- σόμενα δέν άναπληροθνται. (Έκ τής Διευθύνσεως Ά- ) Η ΥΠΟΧΡΕΩΘΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανακοίνωσις Κατόπιν τής άπό 13 "Ιουλίου έ. ε. άνακοινώσεως ημών, διά τής οποίας ανεστάλη πνοσωρι- νώς ή προσέλευσις των κοτοί- κων τής πόλεως, δημοτών ή'μή καί ήλικίας 18—45 έτών, πρός εκτέλεσιν υποχρεωτικής έργα- σί"ς, κανονίζομεν διά τής πα¬ ρούσης ώς ακολούθως τόν κα¬ ταρτισμόν Φάΐλαγγος Εργα¬ σίας. Την 28 καί 2? Ιουλίου έ. 6. θά παρουσιασθώσιν έκεΐνοι των δττοίων τό επίθετον άρχεται ά¬ πό το ψηφίον Ρ, Την <0 καί 31 Ιουλίου έ. Ι. έ- κείνοι ών τό επίθετον άρχεται άπό τό ψηφίον Σ. Την 1 καΐ 2 Αύγούστου έ. Μ. έ<εΐνοι ώι* τό επίθετον άρχεται άπό τό ψηφίον Τ. Τ'ΐν 4 κί'ι 5 Λϋγούστου έ. 2. έκεΐνοι δν τ6 επίθετον άρχεται άπο τό ψηφίον Υ καί Φ. Την 7ην καΐ 8ην Αΰγούστου έ. έ. έκεΐνοι ών τό επίθετον άρ¬ χεται άπο τό ψηψίον Χ. καί Την 9ην καί Μην Αύγούστου, έκεΐνοι ών τό επίθετον άρχεται άπό τό ψηφίο./ Ψ καί Ω. Τόπος ουγκϊντρώσ^ως ό,οίζε- ται ώ; καί πρότερον τό Γυμνά- σιον "Αρρενων καί ώραι ή 7 π.μ. 'Υπομιμνήσκομεν καί αύθις τάς συνεπείας τής μή προσε¬ λεύσεως των ύποχρέων. Έν Χανίοις τή 2* "Ιουλίου 1341 Ό Δήααρχος Χανίων Ν ΣΚΟΥΛΑΣ Τήν2ΐΓ)ν λή /οντο" ε'νις Γ?ρ- μανος Στρατιωτης έχισεν έντός τοθ καταστήαιτος τοθ Ιωάννου Μουσούρ ι όϊός Ώδείου 18 ί!να γαοτθφυλακα π^ρ'^χοντ χ σ'ΐ'ΐτν- τικον χρη ΐςχτικόν τιοσον. Παρα- καλεΐται ό εύοών δπως τό πσ- ρ^δώση είς τί άνω κατ^σΐημα 'τ είς την Γερμανικήν Στρατιωτι¬ κόν Αστυνομίαν καί άμς>ιφ3ήσ5-
  ται γενναίως.
  ΤΗ
  1ΑΡΕΧ0
  ΣΣΑΙΓΚ
  ΗΘΗΣΑΝ ΑΙ ΝΑΥΤ
  )Ν ΚΑΙ ΧΑΝΟΪ ΕΙΣ
  ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ
  ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26.- Κατά
  τηλεγραφήματα έκ Παρισίων
  αί Γαλλικαΐ έφημερίδες,$άσχο
  λούμεναι μέ την επελθούσαν
  συμφωνίων μεταξύ Βισύ καΐ
  Τόκιο δ ά την παραχώρησιν
  νςχυτικών βάσεων είς την Ια¬
  πωνίαν έν Ίνδοκίνα, παρατη·
  ροΰν δτι ή Γαλλία, λόγω των
  έκ τοΰ πολέμου πληγμάτων
  έδει νά διαφυλάξη καί περι¬
  φρουρήση όπωσδήποοε τάς
  άποικΐας της. Ώς έκ τούτου
  συνεχίζουν αί έ|>η ιερΐδες, ή
  Γαλλική Κυβέρνησις ορθώς
  σκεπτομένη προήλθε είς συμ¬
  φωνίαν μετά τής Ίαπωνίας
  καΐ παρεχώρησεν είς αύτην
  τάς ναυτικάς βάσεις τής Σαίγ
  κόν καί τής Χανόι'. Ή Γαλ¬
  λική Κυβέρνησις εζήτησεν ά¬
  πο την Ιαπωνίαν ευκολίας
  στρααιωτικής φύσεως, ή δέ
  Ίαπωνία ανέλαβε την υπο¬
  χρέωσιν νά εξασφαλίση τάς
  κτήσεις τής Γαλλίας έν τή
  "Απω Ανατολή άπό πδσαν
  απειλήν τής Κίνας καΐ Μ.
  Βρεττανίας.
  Τέλος αί έφημερΐδες πλη-
  ροφοροΰνται, δτι έκπρόσω-
  πος τής Γαλλικής Κυβερνή¬
  σεως, έν Τόκιω, εδήλωσε σή¬
  μερον, πυός τους δημοσιογρά
  ψους, δ«ι θε^ρεΐ άααραΐτη-
  τον την Γαλλοιαπωνικήν συ
  νεργασΐάν πρός προάσπισιν
  της ΊνδοχΙνας.
  ΤΟΚΙΟ, 21— Ή άνταεθεί-
  ί σα είς τόν Ντάφ Κοϋπερ ά-
  •λ. :■ ,
  .ι" ' '■
  ποστολή σκοπόν εχει νά δη¬
  μιουργήση Ί τετελεσμένα γε·
  γθνότα και νά επιτύχη την
  κατάληψιν τής Γαλλικής Ίν-
  δοκΐνας υπό τής Κίνας καί
  τής Μ. Βρεττανίας.
  Ή εφημερίς «Γιομούρι Σιμ-
  πούν», ασχολουμένη μέ τό
  ζήτημα τουτο, νράφει δτι ή πά
  ρουσια τοΰλόρδου Χάλιφαξ
  είς Λός "Αντζελες καί ή απο¬
  στόλη τοθ Ντάφ Κοθπερ είς
  "Απω Ανατολήν άποσκοπεΐ
  είς τό νά πολιορκηθή ή'Ιαπω-
  νία έξ άνατολών καίδυσμών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΜ, 26.— Γό
  Πρακτορείον Τρανζόσεαν
  πληροφορεΐται έκ Τ )κιο, δτι
  ό νέος ύττουργός τής! Ίαπω¬
  νίας Τογιόντα εδέχθη είς μα¬
  κράν συνεργασίαν τούς Πρε¬
  σβευτάς Γερμανίας καί Ιτα¬
  λίας Ή συνεργασία ήτο
  σχεκή μέ τό ζήτημα
  τής Ίνδοκΐνας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.— Κατά
  νεωτέρας πληροφορίας έκ Βι·
  σύ ή μειαξύ Γαλλίας καΐ Ία¬
  πωνίας συμφωνία υπεγράφη
  χθές. Ή Γαλλία υπέγραψε
  την σομφωνΐαν διά την πα¬
  ραχώρησιν ναυτικών βάσεων
  είς την Ίν&οκίναν, κατόπιν
  των υπό Ι τής Κυβερνήσεως
  τού Τόκιο παρασχεθεισών
  έγγυήσεων, πάσα δέ απόπει¬
  ραι τής Αγγλίας καΐ τής Κί¬
  νας κατά τής Ίνδοκίνΐς θά
  Τφοσ φούση, είς την Γαλλι¬
  κήν αντίστασιν.
  > >
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ~π...λ οί Ιουλίου 1941
  Νέα μεγάλη έπιδρομή
  κατά τής Μόσχας
  'Εβομβαρδίσδησαν έπίσης σφο¬
  δρώς ή Όδησσός & Μουρμάνσκ
  * ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26. —
  Τό Πρακτορείον Τρανζό-
  σεαν πληροφορείται, ότι
  χθές εγένετο ή τετάρτη
  μεγάλη άεροπορική έπι¬
  δρομή κατά τής Μόσχας.
  Τα Στούκας, είς έπα-
  νειλημμένα κύματα, έπέ-
  δραμον καεά τής ρωσσι-
  κής πρωτευούσης, μία
  δέ έκ των ριφθεισών |3ομ
  βών, 500 χιλιογράμμων,
  έπληξε τό Κρεμλίνον.
  Οί κάτοικοι, κατά τάς
  έπιδρομάς, καταφεΰγουν
  είς μικρά καί έπισφαλή
  καταφύγια. Χρησιμοποι-
  οΰν έ-ιίιης τάς ύπογεί-
  ους στοας τοΰ σιδηρο-
  δρομικοΰ σταθμοΰ Μό¬
  σχας ώς καταφύγια.
  Έπίσης διά 200 Στού¬
  κας καί άλλων βομβαρ-
  διστικών ή Γερμανική
  άεοοπορία επέφερε
  τρομεράς καταστροφάς
  είς την Όδησσόν.
  Έκτός των δύο μέχρι
  τούδε βυθισθέντων πλοί
  ών επί τοϋ λιμενοβραχί-
  ονος, έβλήθη χθές καί εν
  βαού καταδρομικόν 14
  ΟΟΟ τόννων.
  Έπίσης Γερμανικά
  βομβαρδιστικά έβομβάρ-
  δισαν τό Μουρμάνσκ επί
  τής Σιβηρίας. Έκ τοΰ
  βομβαρδισμοΰέβυθίσθη-
  σαν 2 έμπορικά σκάφη
  εν 1500 τόννων καί έτε¬
  ρον 500.
  ————————————
  Μία Γερμαν. δήλωσις
  έπΊτπςΧΡΠθΐΜθ"011!"
  σεως των άεριων
  Ό Γουέϊβελ μεταδα ί-
  νει είς Μόσχα ν
  ΣΑΓΚΑΗ, 26 Ιουλίου.- ι
  Καθ" ά πληροφορείται έξ
  αγγλικών κύκλων ή εφημε¬
  ρίς »Σίν Σόν Πέο» ό νεω-
  στί διορισθείς άνώτατος
  άρχηγός των έν Ίνδίαις Αγ
  γλικών δυνάμεων στρατη·
  γός Γουέϊβελ, πρόκειται νά
  μεταβή συντόμως είς Μό-
  σχαν, μέ τόν σκοπόν όπως
  ενώπιον τής διαγραφομένης
  άπειλής κατά των Ίνδιών,
  λόγω τής προελάσεως έν
  Ρωσσία των Γερμανικών
  στρατευμάτων, συνεννοήθη
  μετά των στρατιωτικών ή"
  γετών τής Σοβιετικής "Ενώ¬
  σεως περί τής δημιουργίας
  κοινοΰ άμυντΐκοΰ μετώπου
  Διάφοροι είδήσεις
  ΑΓΚ7ΡΛ, 26.— Πρόσφυγες άφι-
  χθέντες είς Έρζερούμ, έκ Καυκά-
  σου, διεκτραγωδοϋν μέ τα μελα-
  νότερα χρώματα την έπικρατοθ-
  σαν είς τό εσωτερικόν τής Ρωσ-
  σίας κατάστασιν.,Μόνον είς Καύ-
  κασον 300.099 μίλη τής ΓκεπεοΟ
  προσπασοϋν μέ κάθε μέσον νά
  καταιτνΐξουν την θέλησιν τοθ λα-
  οθ καί νά έπιβάλουν τάς διατα¬
  γάς τοθ Στάλιν καί τής παρέας
  τού. Ή έξασκουμένη τρομοκρα-
  τία είναι άφάνταστος, ό δέ λαός
  ευρίσκεται έν άπογνώσει. Οί πρό-
  σψυγες, ώς εδήλωσαν, θεωροθν
  εαυτούς εΰτυχεϊς, οιότι κατώρθω¬
  σεν νά διαφύγουν άπό την Ρωσσι-
  κήν αυτήν κόλασΐν.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 26.—Τηλεγρα-
  φοθν έκ Ρώμης δτι σήμερον την
  μεσημβρίαν ανεχώρησαν εκείθεν
  ό Πρωθυπουργός τής Βουλγαρίας
  κ. Πωπώφ μετά τοθ υπουρ νού εξω¬
  τερικών κ. Φιλώφ, έπανερχόμενοι
  είς Σοφίαν. Είς Ρώμην παρέμει-
  ναν επί τετραήμερον,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΜ, 26. —Τό ήμιεπΐθη-
  μόν Γερμανικόν ΠρακτορεΤον
  πληροφορεΐται έκ Δουγκέρκης δτι
  σήμερον την πρωΐαν τα έπάκτια
  πυροβολεΤα ήνοιξαν πθρ κατά έχ-
  Ορικής νηοπομπής, διερχομένης έκ
  τού στενοθ τής Μάγχης.
  ΡΩΜΗ. 2ο.—Τηλεγραφοΰν έκ Ν.
  "Υόρκης δτι ό λόρδος Χάλιφαξ ο¬
  μιλήσας έκ νέου είς Λός "Αντζε-
  λες Καλλιφορνίας εδήλωσεν δτι
  έφ' δσον ή "Αγγλία ήρχισε πρώτη
  τόν πόλεμον αυτή καί θά τόν
  τελειώση, Είναι ή πρώτη Τσως φο-
  ρά, πού ό Χάλιφσξ ωμίλησεν μέ
  την γλώσσαν τής αληθείας καί
  ώμολόγησε ότι ή Αγγλία πρώτη
  έκήρυξε τάν πόλεμον, την 3 Σε-
  πτεμβρΐου 1938, κατά τής Γερμα-
  νΐας.
  ΓΕΡΟΛΙΝΟΝ 2<$.-Ό Φύρερ καί Άνώτατος Άρχηγός των ένόπλων δυνάμεων άπένειμε σήμερον τάν σταύρον μετά δάφνης είς τόν Συνταγματάρχην τής άεροπορίας ' Μέλτζερ επί τή 101η νΙ,;η τού. ΡΩΜΗ 26.—Τηλεγραφοόν έκ Ν. "Υόρκης δτι ή οίκονομική έπιτρο- πή τής Γερουσΐας υπέβαλε χθές νομοσχέδιον περ έπιβολής φορο· λογίας ενός δισεκατομμυρίου δολ λαρΐων ύ ΐέρ τής έθνικής αμύνης τής χώρας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2ο.—Αγγέλλεται έ:< Σαγγάης δτι αί Ίαπωνικαί άρ- χ-ΐΐ κατέσχον τα Αγγλικόν πλοϊ- ον «Χίνταμονλέν», γενομένης δέ νηοψΐας επ" αύτοθ απέδειξεν δτι τα έμπορεύματα, ΰτινα μετέφε¬ ρεν, άνήκον είς την Κυβέρνησιν τοθ Τσούν—ΚΙγκ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26 — 'Ανσυ-τοβρύ- χιόν μας, παρά την θάλασσαν τοθ Δάρεν, κατεβύθισε Σοβιετι- κόν ύ οβρύχιον. ] ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2ό-Λόγω τρομε- Ι ράς άνεμοθυέλληςείς τήν'Δφρικήν είς τό υέτωπον Τομπρούκ καί Σολούμ εσημειώθη δράσις περιπο λιων. ΑΙ Αγγλικαί περΐπολοι ά- πέφυνον την επαφήν μετά των Γερμανοϊταλικων. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠαρακαλεΓται θερμώ; ό γνωρ!- ζων περί τής τύχης τού στρατιώ- τού Εύαγγέλου Χριστοφόρου Πα¬ παδάκη νά ειδοποιηθη τόν κ. Πέ- τρον Μιχελιουδάκην Διευθυντήν Κοινωνικήν Άσφαλίσεων Χανίων. —Έπίσης παρακαλείται ό γνωρΙ- ζων τι περί τοθ στρατιώτου Γεωρ- γΐου Καράντζαλη νά εΐδοποιήσο τούς άδελφούς τού, Τηλέμαχον κα' Λεωνίδαν Καράντζαλην, όδός, Σμύρνης 13—Χανιά ή τα ΓραφεΤα τής εφημερίδος μας. ΠαρακαλεΓται πάς ό γνωρίζων τι περί τής τύχής τοθ Άγγέλου Άντ. Βλάχου έκ Κερκύρας νά πλη¬ ροφορήση σχετικώς την διεύθυν¬ σιν τής εφημερίδος π.οός κοθησ!ι- χασιν τής μητρός τού "Αναστασισ. Έπίσης πορα καλείται ό γνωρί- ζων τι περί τή; τύχης τοϋ Κων¬ σταντίνου Γ. Κοτρωνάκη, στρατι· ώτου κλάσεως 1?40, Γ.' Πολυβο λαρχΐας Δ' Διμοιρίας, ύπηρετοϋν- τος είς τό Ηράκλειον κατά τάς έν Κρήτη έπιχειρήσεις καί έξαφα· νισθέντος έκτοτε, νά" ειδοποιηθη προφορικώς ή εγγράφως τα γρα- 4 υα; ή" τα νραφεΐα τού «Κρη- ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό Ίατρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ έπανήρχισε τάς ερ¬ γασίας τού, δεχόμενος είς τό νέ¬ ον "Ιατρείον τού καθ'έκάστην. τα νέον "Ιατρείον είναι παραπλεύ¬ ρως τοϋ παλαιοϋ, καί ακριβώς ά¬ νωθεν τοθ Φαρμακείου τοθ κ. Μανιουδάκη. Άριθμός τηλεφώνου 2.22 Ό Ίατρός Μενέλαος Μ. Ξενου- ι δάκη; έγκατασταθείς είς τό Νέον | Ιατρείον τού παρά την οδόν Νό¬ ελ αριθ. 21 δέχεται τούς πελάτας τού ώς καί πρότερον. ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη μαγείρι- σα διά τό Κέντρον τοϋ Δημοτικοΰ ΚήποΙ), καθώς καί ετέρα γυναΓκα δι" εργασίας τής ΚουζΙνας. Μισθός δι" αμφοτέρας ϊκανοποιηαικός. Πληροφορίαι παρά τιρ ίδιοκτήτη τού Κέντρσυ κ. Χατζπδάκι. τικοθ Τύπου» εί'τε τούς οί.<εΐους τονΐ (κατοικίο όδός Βροσών 30, Λενταριανά Χαλέπας). ΑΠΕΚΑΤΕ.ΤΑΘΗΣΑΝ ΑΙ ΗΠΟΙΙ.ΙΙΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΩΜΗ, 26.— Τό Πρακτο¬ ρείον «Στέφανι» πληροφορεΐ' ταΐ έξ Αθηνών, δτι άπεκα- τεστάθησαν αί σιδηροδρομι- καί συγκοινωνίαι μεταξύ Α¬ θηνών — Θεσσαλονίκης καί Φλωρίνης. Ό πληθυσμός, έπ' εύκαιρία τής άποκαταστάσε· ως των συγκοινωνιών αυ¬ τών, έκφράζει τόν ενθουσια¬ σμόν τού, τοσούτον μάλλον καθόσον χθές αφίκετο είς Α¬ θήνας τό πρώτον φορτίον έξ έξήκοντα τόννων φρούτων καί άλλων είδών. Αί έφημε- ρΐδες των Αθηνών, τονίζου- σαι την σημασίαν τής άτο- καταστάσεως των συγκοινω- •νιών διαμετακομήσεως,παρα- τηροΰν δτι ή συντέλεσις τοϋ £ργου άφεΐλεται είς τα στρα- τεύματα κατοχής, τα δποια κατέβαλον μεγάλας προσπα¬ θείας διά την επισκευήν των γεφυρών καί σιδηροδρομικών γραμμών, τόσον τής Βορείου Ελλάδος δσον καί τής Πε- λοποννήσου. ΦΕΛΝΤΚΟΜΑΝΤΑΝΤΟΥΡ 606 ΔΙΑΤΑΞΙΣ Άφορώσα την ρύθμισιν των Δημοσίων Αύτο- κινήτων άπό τής 16ης Ιουλίου 1941. 1) Δημοσία αύτοκΐνητα δύναν¬ ται νά χρησιμοποιηθοϋν μόνον διά τό συμφέρον τοϋ Δημοσίου, δηλ. δταν προορίζονται διά δια- δρομάς απολύτως άναγκαίας. 2) Δημοσία αύτοκίνητα δύνανται μόνον τότε νά κυκλοφορούν δταν εχουν ειδικήν αδεία > άπό τόν αρ¬
  μόδιον Νομάρχην, τό έγκρίσει τής
  Κραϊοκομαντα/τούρ ή τή;Φέλντ-
  κομανταντούρ είς την περιοχήν
  Χανίων. Ή αδεία δίδεται τότε
  μόνον δταν έξυπηρετοΰνται δι"
  αυτής δ.ημόσιαι άνάγκαι. Ή δδεια
  δύναται νά άνακλη&Ι καί δύναται
  πάλιν νά χορηγηθή τή αίτήσει τής
  Κράϊς η της Φάλντοκομανταντούρ.
  2) Τής διατάξεως έξαιοοϋνται
  τα γεωργικά άχήματα, τα όποία
  άποκλειστκως χρησιμοποιοθνται
  είς γεωργικάς εργασίας.
  4) Δια την χορήγησιν αδείας
  πρέπει νά δοθή πρώτον μία βε-
  βαίωσις παρά τής αρμοδίας 'Ελλη-
  νικής Αρχής, ή όποία θά έβιβε-
  βαιωδή καί θά σφραγισθή παρά
  τής Κράϊς ή' Φέλντχομανταντούρ.
  Ή δδεια κυκλοφαρΐας θά τεθή
  είς τα όχήματα (έχτός των ποδη-
  λάτων), είς τό τζαμι πού ευρίσκε¬
  ται έμπροσθεν τοϋ όδηγού, ώστε
  νά είναι καλώς όρατή.
  5) Κάθε μεταρρύθμησις πού θά
  κατέστρεφε ή θά έβλαπτεν την
  χρήσιν τοϋ αυτοκίνητον άπαγο-
  ρεύεται.
  6) ΟΊ παραβάται τής διατάξεως
  ταύτης θά τιμωρούνται μέ φυλάκι¬
  σιν καί πρόστιμον. Όχήματα τα
  όποΓα παρά τάς διαταγάς ταύτας
  κικλοφοροϋν θά κατάσχωνται ά¬
  πό την άρΓιο3Ιαν Κράϊς ή' Φέλντ-
  κομανταντούρ.
  /) Ή διάταξις μέ τάς συνεπείας
  τη; τίθεται έν Ισχύϊ.
  *Ο Δ:οικήτής των
  Κρήτης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26— Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον είναι έξουσιοδο-
  τημένον νά δηλώσπ. τα ε-
  ξήζ: ,
  Έπειδή οί Ρώσσοι Ισχυ-
  ρίζονται ότι εχουν είς χεί¬
  ρας των ένγραψα» οι< ων α" ποδεικνύεται ότι εδόθησαν οδηγίαι είς τα Γερμανικά στρατεύματα, υπό τού Γερ- μανικοΰ Έπιτελείου, δια την χρησιμοποίησιν άερίων, δηλούται δτι κατά τό πρω¬ τόκολλον τής Γενέυης τα έμπόλεμα Κράτη ανέλαβον την υποχρέωσιν νά μή χ?Ψ σιμοποιήσουν αεοια. Πάν¬ τως «άθβ στρατός ,εχβι ό- δηγίας,πβρί τοΰ τρόπον τής χρησιμοποιήσεως των άβρί- ών καίτης καταπολεμήσεως αυτών έν περιπτώσει χρη¬ σιμοποιήσεως των. Ο 1· σχυρισμός ούτος των Ρωσ- σων άποδεικνύει την ποό- θεσιν των Μπολσεβίκων νά ι χρησιμοποιησουν τα άέρια, ώς δπλον αμύνης. Εάν τα Σοβιέτ χρησιμοποιήσονν ταυτα ή Γερμανία θά δώ· ση την κΓ.τάλληλον απάν¬ τησιν. Αναχωρήση Προξενικών υπ)λων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.—Τηλε- γραφοΰν έκ Λισσαβώνος Ο¬ τι έφθασαν έκεί, προερχό- μενοι έκ Ν. Υόρκης, οί έν Άμερική Γερμανοί Προξε- νικοί ύπάλληλοι, οί όποίοι ] ανεχώρησαν άμέσως διά Ι Βερολίνον. Τό ατμόπλοιον, όπερ μετέφερε τούτους «ίς Λισσαβώνα, θά αναμείνη *· πί 2—3 ημέρας έκεί διά νά παραλάβη τούς έν Γερμα¬ νία Άμερικανούς Προξενι. κούς ύπαλλήλους. Νέα πιεστικά μέτρα τοθ Ροθσβελτ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.—Τό Πρα¬ κτορείον Τρανζόσεαν πλη¬ ροφορεΐται έκ Ν. "Υόρκης δτι ό Πρόεδρος Ροθσβελτ συνε¬ χίζων την πολιτικήν τής«πυρ· καϊάς» καί κατόπιν είσηγήσε- ων των έν Ούασιγκτώνι Πρε- σβευτών τής Μ. Βρεττανίας καί Κίνας έδέσμευσε σήμερον τα έν ταίς 'Ην. Πολιτεΐαις Ίαπωνικά κεφάλαια. Τό ίδι¬ ον μέτρον έλαβε καί διά τα κεφάλαια τα κατατεθειμένα είς 2'Αμερικανικάς τραπίζας και άνήκοντα είς Ίάπωνας ή Κινέζους κατοικοθντας καί Κινεζικά έδάφη κατεχόμενα υπό τής Ίαπωνίας. Έπίσης κατ' είσήγησιν τής Ούάσιγ- κτων ή Όλλανδική Κυβέρνη σις έδέσμευσεν δλα τα Κινε· ζικά κεφάλαια τα κατατεθει¬ μένα είς τάς Τραπέζας των Άν^τολ. Ίνδιών. (Όλλανδι· κων Ίνδιών). Αποχώρησις Ύφ)γου Βολιβίας είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τάς εναντίον τού Γερμανοΰ ΤΤρεσ3ευτοΰ ενεργείας ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ 26 Ιουλίου.—Κατ' είδήσεις ληφ&είσας έκ Λά Πάζ, ό ύ· φυπουργός των Εξωτερι¬ κών τής Βολιβίας παρητή¬ θη μή έπιθυμών νά θεωρη¬ θή συνυπεύθυνος των έναν τίον τού Γερμανοΰ πρεσβευ τοΰ κ. Βέντερ ένεργειών τής Κυβερνήσεως. "Ετόνι¬ σεν δτι οί ?όγοι επί των οποίων, στηριχθβίσα ή Β