89827

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χ Λ Γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Νγ Σ5 — Αριθ. 15
  ΡΓβΙβ 2 ϋΓ8βο1ιηι«ϊ — Τιμή Δραχ. 2

  V.
  ΡΒΚ.ΡΙΚΑΚΙ3, Οη&ηία
  Η6ΓΗΐΐ3ο;βΐ36Γ ιιηά ϋηΛθΙί : Ο. ΖΑΜΑΕ.ΙΑ3, Οηαηία
  άβπ 28. Τιιΐί 1941
  Χανιά 28 Ιουλίου 1941
  Ι)ευτ-5θΗεδ υ-οοοι /^
  ΓΗίον Γερμανικόν ύποβρύχιον έτοιμον νά εκτελέση τόν δοκι,,α-
  σόν τού πλούν
  ρύχιον έμ ά
  στικόν τού πλούν.
  ΥΕΗΕΟ
  Ο
  ί!Ν0Ε8
  3
  ΕίΕυυΗΙΑβΕΝΕυ
  6Ε5ΕΤΖΤ
  Ββββ&Γ&Ιοίβηβ — ΑΙβχ&ηάΗβη ιτιϋ Βοπιοβη
  αΙΙβΓ ΚαΙίοβΓ οβΐββ,τ:
  Αιιβ άβτη ΡαβηΓβΓη&ιιρτ-
  ίΓ, 27 ΤιιΗ.
  Οΐ
  νΓβηπηαοητ
  Ιεαηιιτ:
  Ιη άβΓ ϋΙΐΓβίηβ
  οβΓϋίο-βΓ ννίάβΓ
  ίβΐηάΐ. Ν&οηηιιτβη σ;βθΓθ-
  οηβη. ϋϊβ νβΓθαβηιΙβτβη
  Τπιρρβη ββτζτβη τ.Γοτ.ζ
  1 " *ΐ
  82η1βο
  ιιηά βοηΐβοητβη
  ί άΐβ
  £8:
  ίθΓΐ. ϋΐβ Ηαβιι-
  «Ιιιγογι ηιτηαβηίδθΗβ ν"βΓ-
  Ιϊ&βηάε βτβΐιί: νοΓ άβηι
  Ιγπ Καιιτη
  ιιηά 8Λβ1ννβ2ΐίο1ι
  8;ΐιβΑΪ:βΓτβη Αη
  ίβΓ ίη Βαηηαηΐα^βη
  δίαάτ: Μοεΐί&η. Ιχη
  οΐβτ; «πι Εηδ-ΐαησ. νβΓηί-
  οΗΐβτβ άΐβ Ι_(ΐιί1νναίίβ
  βΐηβη ΡΓαοΗίβΓ νοη 4000
  ΒγΙ. ΑηάβΓβ Κατηρίίΐιιο;-
  ζβιΐβ·© νν&Γίβη ίη άβΓ Ιβτ-
  ζίβη Ν&ο
  οβτΓΪβοβ άβδ Η&ίβη5
  3.1 Υ&ΓΓηοητΗ ίη Βΐ-ίΐηά
  ηηά οοηΐΓϋΓάΐβΓΪθη
  ρΐαοτζβ ίηι Οβΐβη
  Ιηββΐ.
  8θΗθ85βη 2 ΟΓΪΐίβθΗβ
  αο. Ιη
  ρρ^ νοΓ
  . ΐ3βιιτ:8θ1ιβ ΚαιηρΓ-
  ^ £ ίη
  Ναοηί ζαηι δοηηα-
  ννΜαΒ
  £τΐίίβ βτβΐΊίβΓ ηβη ίη άβη
  Κατηρί ί
  βονν-
  3θΗν7βΓβη
  Ιεη ίηβΓ άβη
  ΚαηιρίίΙαϊΖβτΐβτβ
  τβη ϋει εΐηϊ§,βη
  Ρβίηΰ.
  οΐιβ αηΐα^,εη άβδ Ρΐοΐ-
  8 Αΐβ-
  ηιίί ΒοηιΙϊεη
  &11βΓ
  ίη άβΓ Ιβΐζτβη Ναοηί: ίη
  5 ο η 1 3. η ά
  ηηά
  Ρ1ΐε§·εΓο£ίίζίεΓε οεδοηρΓεεΙιεη ηειιεη Ειη&ατζ £ε#εη
  ΓερμανοΙ συοκέπτονται είς τό Γραφείον διευθύνσεως έπιχειρήσεων μιάς βομβαρδιστικ,ής ομάδος
  ρ^ΓΙΈΓ^ΑδΓ^^
  ΜΙΤ ΙΤΑυΕΝΙδΟΗΕ 8ΤΟΗΜΒΟΟΤΡίΟΤΤΙίΕ ΑΝ6Ε6ΗΙΓΕΝ
  ίΐηι
  7ΟΟΟΟ ΒΚ.Τ Η&ηάβΐβοηΐίίότ&ιιηι ιιηά 2
  Κοηι, 27- ΤιιΗ·
  Η^αρΙςααΓΐίεΓ άεΓ ίΐα-
  νε1ΐΓηιαο1ιυ £ίίοτ
  8οηηα1οεηάιηίίΙ:εΐ£ οε-
  άεΓ
  Ιηι οε^ΐΐίοΐιειι ΜΐΐΐεΙηιεζΓ
  Ιι&βεη ααεΐι ΡΓείτα^· ΒοηΛεΓ-
  νεΓοαεηάε αητεΓ άεηι Βεί^ΐιΐ Ι βίπκΐ.
  νοη Οοΐτηΐ:. δϊείαηΐ αηά ^^η^■.
  Ρ&Πεηζοηα |είηεη ίείηάϋο'αεη
  νοη ^η§^άΠα8:ζεαίϊ^η δΙαΓΐ;
  Οε1είτζα§: αη^ε-
  Ιηι δοΙιιιιεΓεη Καηιρί
  ιιιαΓάεη 6 εη&ΐί^οΐιε Ρΐα^ζεα-
  §·ε νοη ΜαδΙεΓ ϋ^Ι
  5θ1ιθ55εη. ΕίηεΓ
  Βοηι5ετ ί^ι ηΐοΐιτ;
  αΐΐεη αηάεΐ'εη Ρΐα^ζεα-
  ϊΐαη^ ε5 οοιιχοΐιΐ δίε τιιίε-
  άεΓΐιοΙϋ ^εΐΓθίίεη αιατάεη αηά
  νεπιΐαηάεΐε αη ΒοΓά Ιΐίΐτΐεη,
  ίΐιτε 8ίαε1:ζραηΙς1:^ ζα εΓΓεϊ-
  οΐιεη. Ιη άεη Ναεοΐιτεη /απι
  ΡΓείΐ£ΐ§· αηά δοηηαοεηά ιιΐαν-
  άε ά2Γ
  νοη Ιά Υαΐετΐα
  οβη, ηιΐΓ βίηζβΐηβη
  ζβη§Γβη β-βΐβηπτ βδ οΐδ
  νο2
  5ί3ΐ1εη
  Ζΐνϋτΐβ-
  ηατ. ^βΓΪη^ε
  Αη είηζεΐηοη
  Ο-
  Ιίαηι ε^
  ζιπίδοΐιεη
  ιιηυεΓ
  νοη οΜιηϋ. Κο-
  ιιηά Μι]ογ ΚεςοαΓΐα
  ζα εΐπίηι Ιιείτί^οη Καηιρί
  ιηϊΙ: είηειη ίεϊηάϋοΐιεη
  8ριΐ£ΐι·ε
  ί>ίηά ηΐοΐιί
  είηΐ^ε αΐαΓάεπ
  άϊ^-ί. Εϊηεδ ιιιΐ52ΓεΓ
  II—
  Βοοτε
  15): ηίοΐιί ζα δεΐηειτι 8ίαθΙ;ζ-
  ραηΐίΐ ζαπιεο1ε§:ε1ίε1ΐΓ<;. Όϊε αιη 23 τιιΗ Ιοε^οηηεηο ίνΐιΕΐ; ιιηά δε^δθΐιΐααΐιΐ: Ιιαι ίΐιτεη νβΓβΒηΙετ. Ι άίεΓ(:ε αηά νεΓβεηΙίΙε άεη εη- §1ΐδθ1ιεη ΌαιηρίεΓ δαρετΙ: άε 5 387 Βγ(: ; αηά Κογπ, 28. ]χ\. ΗίΐαρΙςαατ- ίη εΐηεΓ δοηάεΓ- ιηε1άαη§ αηιΐ Ρΐ&1ι&Γΐ:ί1- ΙβΓΪβ :-εΐ£βηάβη αα. άεη. Ιη5>"·ε5 ιηιιηΐ ιιΐατάεη
  αεοεΓ 7ΟΟ33 ΒΚΤ. ίείηάΐί-
  ε1ΐ2η ΗαπάεΙδδοΙιίίίΓααηι δοιιΐίε
  2 Κπεο'3δ":1ηίϊε νεΓδεηεΐτ ιιηά
  ιιιείτεΓ^ ΐο δοΐπίίε Ιοε^ςΐιοε-
  άί§Ί: Αη·5δεΓάεηι ιαιΐΓάεη 21
  ίείηάΐιαΐιε
  5θ1ιοδί>εη. Ιη
  ίυε ΑΓί-ίΙΙεπεΐ
  οη ΤοϋΓαΙς
  ιηι. Ιη άεη
  21 ιιηά 25·
  Ρ1π<ίζειΐ}ίε Ιπ ιιτΐ Ιεΐοΐι ι- ιη άεπ αηά ζιιτη Ιη άεΓ νεΓ^αη^εηεη ίδΐ άίε αα&δεΓθΓάεηιΙίοΙι Ο2ίε^τί§;1:ε ΡΙοΙεεηοαδίδ νοη Μ ιΐτβ ηιϊτ ιιιΐδεΓεΓ δΙιΐΓΓη· ϋοοτίΐοΐιίΐΐε άεΓ ΐΐαΐίεηίδοΐιεη Μειπηε ^Γίίίεη τιΐοΓάεη. ΒοοΙε Ιΐαηπΐεη ίη ΕηΙίεΓηαιι^ Ιοΐϊ, «ιη άίε ίεηεΐηίαΙΐΓΐ; νοΓάΓΪη^εη, Βοοίε Ιίτπΐίη άΛεϋ ίη §·εί> ΚΓεα^ίεαεΐ' άεπ
  ΑηΐΠεπε. 8
  ΙιοΙτϊ^ε Εμ1οί>ίοηεη ιιιιτάεη
  πή ΗαΙεηαιεΓτεΙ ν*: ι* Γ^ειοΐιτ,
  ιιυάατοΗ άεΓ αηπΐίεΙεΓΐε-
  {ίϋοΐιε Βεαιείδ ςε^εΐιεη ίίΐ,
  άΐε
  πή
  υιι Κ
  γκγπ
  Ε ιΐ25
  ιηι
  ι πιειι άε;> ΕίηΙ)πιο1ι«» ιη άει·
  1*11 Η,αίεη οη ιΐεη Υ· ΓΪ)4επ-
  ' άε ι ιηίι Ετίοΐ^ §·6ΐ· γ ;εηί οιιιγ·
  ά25, άεΓ άεη Υ«ΐ2ειιιαΙ:
  ϋη ΜαΓΪηί: ^α

  δΕΙΤΕ 2
  ΡϋΕΚ. ΚΚΕΤΑ
  δΕΒΕΝΜΜΕΤδ
  Μΐτ Ρΐοββαοΐε ιιηά δταηηοοοτ ϋοβΓ άβη Βη°;
  1 ΡΚ. Εδ ϊδΐ: ΜίΐΙδοηιηιεΓηα-
  οΐιτ, άα νεΓΐδδοΙιΙ άεΓ Ιιεΐΐε
  δεΐιείη αηι Ηίηιΐηεΐ ηίεηιαΐδ
  νόΐΐίβ·. Αΐδ ννΪΓ £ε#εη ΜίίΐεΓ-
  ηαοΐιΐ άιΐΓοΙι άίε ννοβ-εηάεη
  ΚθΓηίεΙάεΓ βηι υίεΓ άεδ Βα£
  β-εΐιεη, άοΓΐ ννο ηιαη είηεη
  ννείΐεη ΒΗο^ ηαοη ΟδΙεη Ιιατ,
  άα ΙιεΓΓδοΙιτ Ιίηΐίδ ιιηά Γεοΐιΐδ
  νοη ΠΠ5 είη ^εδοΙιαίΓί&εδ Ττεί-
  βεη, αηά ννο αηι Τά% πιιγ
  δοηιηιεΓΐϊοηε Κιιΐιε ^εννεδεη
  ίδϋ, άα δοηείηεη ^Ιζ£ ΐηι
  δοίιηΐζ άεΓ ΝαοηΙ ΟείδϋεΓ αηι
  ννεΓίίε ζα δείη. Βείεηΐε ννεΓ¬
  άεη ίιη ΡΙϋδΐεΓΐοη εΓΐείΙΙ:,
  δραΐεη ΙίΙΪΓΓεη βείηι ΑηδννεΓ-
  ίεη νοη ϋεοΙίΐιη&δΙοοΙιεΓη,
  Ρΐοδδαοΐνε ννεΓάεη άαΓοη άαδ
  Οβτ,Γεϊάε, άαΓοη άαδ ΟεΙοαδοη
  άεδ. ΡΙαδδϋίεΓδ β'εδεΐιΐείΐΐ:.
  δτίΐΐε ίδΓ. αηυείοΐιΐεη,
  ηΐοΐιτ £εΓααο1ιΙ ννεΓ¬
  . Νιιγ ηοοΐι ΙίΐΐΓζε Ζείΐ
  ΐΓεηηυ υηδ νοη άεΓ δ(:αηάε,
  άα άεΓ ΡϋΙιτεΓ άεη Αηβτϊίί
  ααί Καδδΐαηά υείοΐιΐεη ήατ....
  ε« 181 είδϋ ννεηΐβ· ηαοΐι ΜίιΐεΓ-
  ηαοΐιτ, υηά απι 3 υΐΐΓ 15
  ννεΓάεη άίε νειίίεη δρΓοοΙιεη.
  Είηε Ρτα^ε οεΙιεΓΓδοΙιτ ννοΐιΐ
  άαδ ϋεηΐίεη εϊηεδ ^άεη άεΓ
  ΜαηηεΓ, άίε Ιιίετ ζιιηι Αη-
  8τίίί ΒΠ&εϋΓεΙεη δίηά, νοη
  αεΓ Ρα1ιηιη§· βίδ ζιιηι δοΐ-
  άαΐεη: ΗαΙοεη άίε άπίοεη
  ετνναδ βεηιεΓΐίΤ, δίηάδϊε οΐϋΐ'&ιιί
  ^•είαδδΙ:, άαβδ ΛνΪΓ' ϊη άίεδεΓ
  Ναοΐιτ, ΐη άίεδεΓ δτπηάε αη-
  βτεΐίεη νεΓάεη? λΥϊτ νίδδεη
  }Ά, άαδδ ιιηδει-ε
  #εη οίδ ϊηδ είηζεΐηε
  νναπΐεη, ά,ΐδδ Ιίείη Καάοήεη
  ίη (ΙεΓ βτοδδεη Μαδςΐιίηεπε
  αοδδει· αεΐιτ §·ε1αδδεη νναΓάε.
  ΙΙηα άοοΐι, αΐδ ννΪΓ αιη Ναοΐι-
  ΓηίΐΙίΐ^ ζιινοΓ άαδ Οεΐέίηάε
  αοίαΐιΐ'εη,άα δοΐιίεη άίε ^Βηά-
  δοΐιαίΐ άεηι υηεί£ενεϊπΙεη
  ηιεηδοΙιεηΙεεΓ ηηά
  βεη ζιι δείη, εϊη
  ί, οά άίε Ναοΐιτ Ιεβεη-
  ^εννθΓαεπ ίδΐ, δςΐιείητ ηοοη
  άαδ Ιείδεδτε Οεπΐηδςΐι ζιι ΙαοΓ.
  νίΓ Ιαιΐδθΐιεη αη^εδραηηΐ: ίη
  άίε Ναοΐιΐ. ΗιιικΙε^εΐΊεΙΙ
  άΓΐη&Ι: νοπι βηάεΓεη υίετ
  ζιι αηδ ΙιεηϋοεΓ, τηαηςηηΐΕΐΙ
  ίεπιεΓ, ήι&ηοΐιηιβΐ ηαΙιεΓ, εδ
  Ιι&Ι εΐννβδ ΕΓΓε^εη4εδ πή δίοΐι.
  δοΐΐΐε εδ ίιιηδ ΤΓαρρεηΙ)εννε-
  <1εδ Οε^ηεΓδ αηζεί- Ιηι ί^ΐιΐεη Ινϊοΐιΐ: ίηι Οεβΰδοΐι 'δίεΐιεη ααί άεηι δρΓηη#; Ιοίδ ζαηι υίεΓ άεδ Ρΐαδδεδ δίηά εδ εΐννα 8ο ΜεΙεΓ, νοη άΓαΙχτη £ατ είηζα- δεΗεη. ϋοεΓ άϊεδε Ρΐαοηε δίηά άίε δοΙΐννεΓεη ΡΙοδδβοοΙε ζα δοπΐείίεη. Είη ΙίατζεΓ Βείεΐιΐ, Ηαηάε ραεΐΐεη αη, ίηι ■ίτΐ £ε1ιΙ εδ άεηι υίεΓ ζα. Είη ]εάεΓ Ιιοΐί ααδ δίοΐι ΙιοΓααδ, ναδ εΓ Ιίαηη, εδ 1«>ηι-
  ηιτ ααί δεΐαιηάεη αη. ϋοεΓ
  αηδ, ααί αηδεΓεηι υίετ, οε^ίη-
  ηεη ΜαδοΙιίηεη^εννεηΓε ζα
  ΙιαηιηιεΓη, δίε ηαβεη ιιη«!τεη
  ϋΝΤΕΚ δΤΚΕΝΟΕΚ
  ΒΕΥνΑΟΗϋΝΟ
  ΟΡϋ
  βΐοΙιβάθαίΒοΙΐθ Κοΐοηΐβ αα
  ΑΙΙβ άίρΐοιηατΐβοΐιβη ΟβρίΙοβΓβηΙιβίΓβη
  27-
  άαβδ βΐβ ζϋΓ
  ΟΓβηζβ »ο-
  υίεΓ ίδΐ ειτείοΐιτ, άαδ
  ΡΙθδδβοοΙ ^ΙείΙεί; Ι&η^δΒηι ίη
  άαδ ννΈδδεΓ, είηε δαηάΐο&ηΐί
  ηιαδδ ηοοΐι αοεΓννΐιηάεη ννεΓ¬
  άεη, αηδεΓε δΐίείεΐ δίη&εη Ιίεί
  ίη άεη ίεαοΗϋεη δαηά είη, ννίΓ
  αοΐιΐεη ηίοΐιυ άαΓ&αί, άβδδ άαδ
  νναδδεΓ ζα άεη δίίείεΐδοηαοη-
  Ιεη 1ιεΓείηί1ίεδ5ΐ, ννα3 ίαΐ εδ
  ίη άίεδεηι Αα§·εη^5ΐίο]
  βοΗβίί: ΐη ΜθΒΐίβιι, άβΓ ηιΐτ
  άβΓ Κ.βΐοΗβάβηί8θΗβη Κο-
  Ιοηίβ αηβ Μοδΐεαη αηι
  Μΐ1τν7οε1ιαοβηά ίη ννΐβη
  βΐηΐΓ&ί, ς-αο άβηι ϋΝΒ
  βΐηβ δοΗΐΙάβΓυηβ: άβΓ Ε-
  ΓβΐβΤηΐδββ Οβΐ ΚΓΪΘ£83118-
  ογιιοΙι ΐη άβΓ 8θ·«Γ}βτ.ΐ-
  βεηοη Ηαυρΐδταάί.
  ϋΐβ Τβΐββοηβ άβΓ ΚΓΪβο,β-
  •ννηΓάβ άβΓ
  βΓβτ ΐη άβη
  άβη ά&8 8:
  . Μαη Ηαττβ άβη
  , άαββ άΐβ Ββ-
  να;11ΐεηιη^ άβη
  τβΐ1ηαηηΐ8ΐθ9
  ϋΐβ β
  άβΓ ΒβαίβοΗβη Βοί-
  ιιηά άαβ ^ββαηιτβ
  ΡβΓβοηαΙ ν/ιΐΓάβη,. ζηηεε-
  εηβτ αητβΓ οηιταΙβΓ Μΐββ-
  βοΗίαπβ: ροϋτΐβοηιϋρΐο-
  ηι&τΐβεΗβ Οβρίΐο^βηηβΐ-
  τβη ΐη ΐΙΐΓβη ΗββηββΓη ίη-
  ΓβΓηΐβΓί: ηηά ιιητβΓ βΐβΓ-
  Ιΐβ Ββνναοηιιιΐβ' άβΓ ΟΡΙ7
  β-ββΐβΐΐτ. Αηι 24. Ταηί
  αοβηάβ ννιΐΓάβη άΐβΚβίεηβ-
  ΐη βίη ηιίτ:
  ηηά Γηΐτ ^
  ννβΗΓβτβεηάβη νβΓδβΗβηβδ
  Αγ-
  ΐη ΚαβίΓοννο
  βοΐΐΐβη. ν7βΒΐΐΓβηά άΐβ βηβ
  ΒβΓΐΐη ηαοΐι άβΓ δον/ίβτ-
  ιιηΐοη ΗβΐηιΙίβΙΐΓβηάβη
  8ονν3βτ - ΒϋΓ&βΓ ηιΐί βΐ-
  ηβηι νοη άβΓ ΚβΐοηβΓβ-
  ςτίβΓαηβ· ζηΓ νβΓίαβτχιηβΓ
  ς'ββτβΐβτβη 8οηάβΓΖΐΐ8'β
  ίηΗΓβη, αΐΐβ βΓάβηΙεΙΐοΗβη
  ΒβηηβηιβίοΗΙεβίτβη β-βηοβ-
  ββη ηηά ααοη αηί Κοβτβη
  άβΓ ΗβΐοΗδΓββτίβΓηηβΓ νβΓ-
  ρίΐβ^ΐ ΛνιΐΓάβη, ηιηβΐβη
  άΐβ Κβίεηβάβητβεηβη αηβ
  άβΓ υάδδΚ αητβΓ άβη
  ΙηηβΓβ άββ Ι/βηάββ ζή
  ΐ5ΓΪη?βη. νοη άβΓ Ββνοβΐ-
  Ιίβηιη^ τοηΓάβ άΐβ ϋβιιτ>
  βεΐιβ Κοΐοηίβ βηβ Μοβΐκαη
  ιαί11_οηι·
  ηιΐί βΐηβπι
  Ναοη Τα^βη άβΓ
  ■ννΐδΒηβΐτ βΓίαΗΓβη άΐβ
  Κβΐοηδάβιιίβοΐιβη βηάΐΐοη,
  ρΓίηιΐίΐν
  βίβΐβτβη ΖΧ8 άβΓ Ηοΐζ-
  Γΐαβββ ίΐΐΓΐΐβο ηβηηιβη. 8ΐβ
  άαΓίτβη άβη Ζκ% ηιΐΓ ββΐ-
  τβη νβΓΐαβθβη. ΠΐΓβ Ινβ-
  οβηΒτηΐΐΐβΙ ηιαββΐβη βΐβ
  ββΐοβί ϋααίβη. Όΐβ
  ίΙββΊΐηβ· ινβΓ νοεΐΐίβτ
  ΖΗΓβΐοηβηά. ϋίβ
  Γβη νβΓΗβΒΐτηΐβββ Ιΐββββη
  βτ&Γΐτζιΐ Λνϋηβεηβη ύθΓΪβ:,
  βο άβ8β ηιβΙΐΓίαεη ΚγηπΙι-
  Ηβίίβη αιιίτΓατβη. Αηι 6.
  Ταΐΐ βΓΓβίοΗτβη άΐβ Κ,βί-
  εηδάβιιτβεΐιβη Ι/βηίηΐ<αΓ βη άβΓ 8ο«Γ|ετ.Ϊ8οη-τ.αΓΐι:ΐ- δοηβη ΟΓβηζβ. Αη άΐβ Κβΐββ η&οΗ Αη- 1σ&γ& άβηΐίβη άΐβ Κβΐοηβ- άβατδοηβη ϋίε Ηατΐβ αΐΐββ &ηί£βΙ>οτ.βη,
  ιιηι άΐβ ϋβνιίβοΐιβη ηιΐτ
  Αυτοοηβΐεοΐοηηβη ΰΙ>βΓ
  άαβ ΗοοΙι^βοίΓ&β ΐη άαβ
  Ιη Ιβταηοαΐ νβΗΐββ» —
  άβητβοηβ ΒοτβοήβίίβΓ ίη
  Μοβΐεαιι, ΟΓβί νοη άβΓ
  8οη«1βη1ϊϋΓ8·, άίβ Κβίοη·-
  άβαίβοΗβ Κοΐοηίβ, αη» η»ίΐ
  άβτη Ρΐηβτζβαβτ ηβοη ΒβΓ-
  , τηΐηββηΐβοηβ Οβββηάϊβ ίη
  , Μοβΐεαιι ηηά ίΓύΗβΓβ Αηβ-
  ββηηιίηΐδΙβΓ Οαίβηοη
  ' " ~ ΐη δοίΐα ααβ ηηά οβ-
  __ βΐοΗ ηαοη ΒαΙίβΓββΐ.
  υβΒβΓ άΐβ νβΓηεεΙτηίβ-
  ββ ΐη ΜοβΚαη βΓ-ΙβΒΓΐβ
  άειββ άβΓ δουββίβΓ
  βαοη ηβατε ηοοη ζυηιβΐβτ
  νοη Κοηΐ, ΚοΗΙβαρρβ οητΐ
  8εηιπ&ΓΖ0Γοτ Ιβοβ. Κΐβΐ-
  άιιη?β3τίί(:_β ιιηά δοίηη-
  τηβΓ_ νβΓβοΗΙβεηηβη νΐβΐ
  Οβΐά, άα βίη ΡααΓ δοΗηηβ
  βτιπα 3ΟΟ Καοβΐ ΐΕοβτβτβη,
  να&Β άβη Μοηατββΐηΐκοΐη-
  ηιβη βΐηεβ ΒαααΓθβίίβΓ»
  βητβρΓβοΗβ. Ρΐβ ν
  Μοβ_ααβ
  τβ βΐοη ϊηζιπΐβοηβη βτβΓ_
  δεηοη ιχΐββΙΐΓβηά άββ ίϊηΐη-
  ν7Ιη-
  ηι&εητ βίοη ίη
  , ηχΐβ ααοη ίη άβη
  ΡΓονΐηζβίβεάίβη, βίη λΧ,βχ.
  _βΓ ΒΓοτηιαηο;β1 1>βηιβΓ_*
  ΙϊβΓ.
  ηβοβΓ άΐβ Κββτβΐχιηβ- άββ
  ζΐνΐΐβη ΚΓαίτ£βΙΐΓτ~3-
  ββηβ νοηι ΐ6 Τιιΐΐ 1941
  ι. Ζίνίΐε ΚΓαίΙίαηΓζεα&ε
  άαεΓίεη ηατ ίηι οείίεηυΐίοηεη
  ΙητεΓεδδε, ά. 1ι. ζα ΡαΙΐΓΐεη
  ίαετ άπη&εηάε Ιεοεηδννίοΐιΐί-
  &ε Ζαχεοΐεε, ΗεηατζΙ ιιΐεΓάεη.
  2. Ζίνίΐε ΚΓαίτίαΗΓζεα§·ε
  άαεΓίεη ηαΓ άαηη νεΓ^επΓεη,
  ννεηη δίε νοη άεηι ίαεΓ άεη
  ννοΐιιΐδίΐζ άεδ ΡαΙΐΓζεα^δΙιαΙ-
  τει-δ ζαδΐαεηάί^εη Ρταείεΐίΐεη
  ηιίί Οεηεΐιηιί^αη^· άεδ ΚΓείδ-
  ΙίοηιηιαηάαηίαΓ, ίηι Κτείδε
  Οΐιαηία άεδ Ρεΐάΐχοηιηιαηάαη-
  Ιεη, 5εδοήάεΓ5 ζα^'εΐαδδεη δίηά.
  Όίε Ζα1αδδαη§- εΓίοΙβ-Ι: ηαπ
  υαεηη άεΓ νεΓΐνεΙΐΓ ίηι οεί-
  ίεηΐΐίοΐιεη Ιητει-εδδβ Ηε§·(:
  (νεΓ&Ι. Ν. ι), ϋίε Ζα1αδδαη§·
  ίδ(; ]"εάεΓ ζείΐ αΐίάεΓΓαίΙίςΙι, δίε
  ηιαδδ ααί νεΓΐαη&εη άεδ Κτείδ
  οάβΓ Ρεΐά ^οηιηιαηάαηταΓ
  ζαΓαεοΙίβεζο&εη ιαεΓάεη.
  3· νοη άει· ΑηοΓάηαη§: άεΓ
  Νγ 2 δίηά Ζα^ηιαδοΐιίπεη
  ααδ^εηοηιπιεη, άίε ααδδοΐιΐίεδ-
  δΐίοΐι ίη, ΙαηάαπΓΤδςΙιαίίΙίςπεη
  ΒεΐΓΪΓοεη νεΓαΐεηάεΙ ιιΐεΓάεη.
  4- ΙΙεοεΓ άίε Ζαΐαδδαη^· ίδϋ
  νοη άεη ζαδΙαεπάί§·εη §"ΓΪε-
  οΐιίδοΐιεη υίεηδίδΐεΐ Ιεη είηο
  Βεδοΐιείηίβαη^ ααδζαδΐεΐΐεη,
  άίε νοη άεηι Κτείδ οάετ Ρεΐά-
  Ιίοηιπιαηάαητεη ηιίι
  ϋίβ βΐη&οδθΗΙοβββηβ δοτα· , ΕΐηΪΓΪβΓαη^ βαβηιηιτΙΐεηβΓ
  3Ϊ τηιρρβη Ι δραηΐδοηβΓ ΟητηαΙιβη
  ϋΐε
  ΒεΓΐίη, 27· ___
  Βεί δηιοΐεηδΐί ιιΐαΓάεη άίε
  απ ηιε1ΐΓει-εη ΑΙθδοηηίτϊεη είη
  δοΐιεη ΤΓαρρεη ηοεΐι εη&εΓ
  νοη ιπΐδεΓεη Τταρρεη ζαβαηι-
  ηιεηβ-εζο^εη. Ιη Ηείΐί&εη
  Καειτιίεη δοΐιΐαβ-εη άίε άεαί-
  δοΐιεη ΤΓαρρεη άίε Ααδίίεΐΐε
  άεΓ Βοΐδςηειιπδϋεη αηίεΓ βτοδ-
  δεη νεΓΐαδΙεη ίαεΓ άίεδε ζα-
  Γεαοίί.
  ΒεΓΐίη, 27- ]ύι.
  δοιιΐ;εΐΓθδδίδο1ιε Ραηζετ άίε
  είηεη Αη§τίίίδνει·δας1ι τηαοΐι-
  Ιεη αΐαΓάεη ζαδαηιΐηεη^ε-
  δθΐιθδδεη, ιαίε αιΐδ ζαδΐίεηάί-
  £εη ηιίΙίτεεΓίί,οΙιεη Κτείδεη
  αηά Οείαη§·ειιειιααδδα8εη,
  δοαΐίε ααδ ααί^είαηάεηεη
  ϋοΐίαηιεηίεη
  Νοοη βΐη
  ζα νεΓβε-
  Ιιεη ίδτ, άίε Ζα1;ΐδ5πη§· πιιΐδ-
  δνοηι Κτείδ οάετ Ρεΐάΐίοηι-
  πιαηάαηΐεη αηά άεΓ ζιΐδΐαεη-
  άί&εη ΟίεηδΙδΙεΙΙε , ηιίΐ άει·-ι
  ϋΐεΐϋτδϋεηιρεΐ νει-δεΐιεη δ?ίη.
  ϋίε Ζα1αδ3αη»δΙοεδθ1ιείηί^αηί{·
  181 αη άεηι ΚΓαίτία1]Γζεα§:—
  ααδδεΓ αη ΚΓαίτπιεάεΓη—αη
  άεΓ Ιπηεηδίίτε άεΓ \/ίηά-
  δθΐιαιζδοΐιείΐοε
  5· ^^ά^ \·ΐΜυηάεπιιΐϋ αη
  , άίε ίΐιτε (τε-
  ααίΐΐι,οΐ
  οάεΓ νεπηίηάεΓΐ, ίδΐ: νεΓθθτεη.
  6. \γογ ^ί&εη άίε Β^τίπι-
  , 27· ^α1^.
  Νεοεη άεπι νεΓΐαδΙ άεδ
  Ζει-δΙ:ο2ΓεΓδ ΟαΓεΙδ, ^αο άίε
  οπιίδοΐιε ΑάηιΪΓαΙίΐίεΐ: δοηηα-
  ϋεηά ααοΐι ηοοΐι άίε Βεδοΐιεε-
  ά^αη^εη είη£δ ιαείΐει εη ϋπΐί-
  δοΐιεπ ΖεΓδϋοεΓεΓδ ίηι "ν/εΓΐααί
  άατ ΟρεΓαΐϊοηεη ίηι ΜΪΙΙεΙ-
  ηιεει· ζιι. Αη^αοεη άαΓυεϋει-,
  αηπιιεΐοΐιεπ ΖεΓΛΐικΓεΓ εί» δίεΐι
  άαοεϊ Ιιαηΐεΐΐ, ιιιεΓάεη ηίοΐιΐ
  & ηιϊί: ν'ίΓΐίαη^ νοηι
  26. 7· άίε ΕίηίπεΓαπ£ δαεηιΐ-
  ΙίεηεΓ δραηίδοηεΓ ΟϋΐΗ&οεη
  ίηι ^εδαηιηιΐεη θΓίΐίδθΙιεη Ιηι-
  ρεΓΪαιη, αΐίε ααδ ^ηάοη ^ε-
  ηιεΐάεΐ ιιηπΐ Ιη ροΐίΐΐδθΐιεη
  Κτείδεη ιαείδδΐ ηιαη άαΓααί
  Ιιίη, άαδδ άίε 1>πτ:ίδί>ς1ιε Κε-
  &ίεηιπ8- ζαηι εΓδΙεη Μ&1 εΐηε
  δοΐοΐιε Μαδδηαΐιηιε 8"ε^εη είη
  Ι-αηά Ιπίίι, άαδ ιιΐεάετ »1δ
  ΡείηάδΙ&αΙ ηυςΗ αΐδ νοηι
  Ρείηά ΙίυηΐΓοΙΙίεΠ; ιαοτάβη
  ίδϊ.
  8Γΐιτ.η&Ιϊβη Ιη
  , αΐίι-ά ηιίϋ Οείαεη§--
  ηίδ ηηά ιηίΐ Οεΐάδτταίε οάεΓ
  ιηίΐ: είηει- άίεδίΓ δΐΓαίεη υεδ-
  ι-αίτίαΙΐΓζεα^ε, άίε
  άεη Βεδΐίιηηιαη^εη
  Γ ΥεΓθΓάηαηκ1 οκηιιεΐζί:
  νεΓαεηάεΓΐ; ιιΐθΓάεη δίηά.
  Κο^ηπεη άιΐΓοΙι άεη ίαεΓ άεη
  ννοΐιηδίτζ άεδ ΡαΙΐΓζοα^ΙΐίΐΙ-
  ίεΓδ ζαδταεπάί^εη Κΐ'είδ οάει·
  ΡεΙεςυιηπΐΛΐιά.ιητεη είηά,^ε-
  ζο§·εη αΐεΓάεη.
  η. Ι)ίε νοΓοη1ηαπ.!>· Ι π 11
  ηιίτ: ϊΙιγογ '<:Γ!ίαι;ιιι1αη» ίπ Ι ΒείεΙιΙδΙιαΓΐεΓ αηά Κοιη- ηιαηάαηΐ: υ.δ.Α. Νενν ΥοΓΐί, 2-. Κοοδβνεΐΐ: νεΓίαε^Ιε ΐα&ίΐοεηά, άαδδ αΐΐε ί δοΐιεη ΟαΐΗαοεη ίη άετ/ δοηηαοεηάνοπηίιΐα^ &1δ είη- &είΓθΓεη ζα οεΐΓαοΙιΐεη δίηά. Οΐείοΐιζοίΐί^ ννατάε υεΙ<αηηί- ίίεβεη, άαδδ ααοΐι αΐΐε ΟδΙαδία» Ιίδοΐιεη Οαΐΐιαοεη ζαηι Είη- ίτίεΓ Ι ά Ιβ1*η1β Ζιη-ι , 23 Ι άρΓ ηά Β ίΐδΐίκςΐιεη Ιδΐαηάδ, άεηεη εδ κεΐαη- 8-^η ιηΐΓ, αα5 ά-Γ εη-,ΊίδοΙιεή ΙηΙ:εΓηιει·αη§: ζα Ηίεΐιεη, γϊοΙι- ιετεπ ιη άεΓ ΡΓε5δ-ί οίηεη Ααίηιίαααΐΐε ίη 31νΐηαίηανί- εη Ιεοβηάϊΐΐ ΙδαΙπεηάεΓ, ίηι Κ11ηρ^Ζα^ Ε2ίΓείΠη« Ιηδ'11 ^.αδαηιη^ηζιΐδοΐιΐίυ Όίο οείάεπ όεΓΪεΙη6η, ηαοΐι άετ ΑηκηηίΙ ά=Γ οΐιειι ΒόδΛΐζιιη^δΐΓαρρε ,ιπί Ιδΐαηά ίΐΗβ ΜΐΐιτΙΐοιΙαΓ (10Γ η-ΛϊΐοπαΙδθζίαΙΪΗΐΐδοΙι^η ΡαΠεί ίη άετ νοΐΐίεπάΐί^ΐι^ΐ^π .Μκί·,» νεΓίοΙ^η αΐοΓά^η 3ίη± Ιη &^ Ζιιΐΐδςΐιεηζείΐ: Ιιαεΐΐε α,^2 Υί Ιοει-είϋδ άίε ΑιΐΠαε- ΐ
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΡΙΑΗΓΡΟΝ
  Χανιά 28 Ιουλίου 1941
  Άπό τάς έιτιχειρήσεις
  τού Ανατολ. μετώπου
  Καταστροφη εκατθντάδων Ρωσ-
  σικών άρμάτων μάχης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27. — Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεΤται έκ
  τού μετώπου δτι κατά τάς
  διεξαχθεΐσας την 25ην τρέ¬
  χοντος μάχας, ανατολικώς
  τοϋ Σμολένσκ, 230 τεδωρα-
  κισμένα ρωσσικά άρματα
  μάχης περιήλθον είς χείρας
  τού Γερμανικοΰ Στρατοΰ.
  Έκ τού Ρουμανορωσσικοϋ
  μετώπου αγγέλλεται ότι τα
  Γερμανορουμανικά στρα-
  τεύματα προελάσαντα διά
  τού Μπούκ καί Δνειστέρου,
  άφοθ έξεμηδένισαν τό 502
  ρωσσικόν σύνταγμα πεζι-
  κοΰ, δύο Γερμανικαι ταξιαρ
  χίαι έπροχώρησαν εις βά-
  8ος 50 χιλιόμετρον συνε-
  κρούσδησαν μετά Ρωσσικής
  τεβωρακισμένης μεραρχίας
  κατέστρεψαν 1036 άρματα
  καί εΤτα έπανήλβο/ είς τάς
  δέσεις των. Έκ τής συγ-
  κρούσεως ταύτης απεδεί¬
  χθη ότι ένφ κατά τάς πρώ¬
  τας ημέρας τού πολέμου οί
  Ράυσοι διέδετον χιλιάδας
  άρμάτων μάχης, ήδη κατα-
  δεικνύεται δτι τό πλείστον
  τούτον ετέθη έκτός μάχης.
  Ούτω σί ρωσσικαί μεραρχί-
  αι δέν διαθέτουν τόν άριδ-
  ι μόν εκείνον πού διέδετον
  τό πρώτον δεκαήμερον τής
  Γερμανορωσσικής συγκρού-
  σεως.
  ΡΩΜΗ 27.-Ό είδικός
  άπεσταλμένος τού Πρακτο-
  ρείου Στέφανι είς τό Ούγ-
  γρορωσσικόν μέτωπον τη-
  λεγραφεϊ δτι τα Ούγγρικά
  στρατεύματα,κατά την προ
  έλασίν των, άντιμετώπισαν
  Ρωσσικά άρματα έφόδου,
  έξ ών ήχρήστευσαν σημαν
  τικόν αριθμόν. Ό αύτός
  | άνταποκριτής μεταδίδει δ
  Ι τι άπό τής ενάρξεως τοϋ
  πολέμου κατερρίφοησαν 18
  Ρωσσικά άεροπλάνα υπό
  τής Ούγγρικής άεροπορίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27,-Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεΐται
  δτι είς τόν νότιον τομέα
  τού άνατολικοΰ μετώπου
  οί συλληφθέντες αίχμάλω-
  τοι εδήλωσαν δτι κατά την
  25ην τοϋ μηνός τα Γερμανι-
  κά στρατεύματα είς την έ-
  πισεσίν των ανατολικώς τοΰ
  Σμολένσκ έξεμηδένισαν 3
  τεδωρακισμ'ένας μεραρχίας.
  Έξ άλλου είς τάν τομέα
  Πετρουπόλεως ρωσσική φά-
  λαγξ μεταγωγικών ενέπε¬
  σεν είς παγίδα τοϋ βαρέως
  | γερμανικοΰ πυροδολικοϋ
  Ι καϊ έξϊμηδενίσ^π τελείως
  Σημαντικαί απώλειαι
  τής ΆγγΑικής άεροπορίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27,-Τό ήμι- ■ Αγγλικη άεροπορία έσχε
  επίσημον Γερμανικόν Πρα- | τάς εξής απωλείας ε(ς άερο
  κτορεΐον πληροψοεΐται έξ
  έγκ >ρου πηγής δτι την 25ην
  πλάνα άπό τής 22 έ'ως 24
  Ιουλίου: α) την 22 Ιουλίου
  - .... · ι —---------— -—·/·■■▼ μμ ΐνν'χΐυν
  τρέχοντος, έντός 3 ώρ 2>ν, ή Ι 15, β) την 23 Ιουλίου 54 καί
  λ
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ
  ΔΙ) ΙΚΡΟΜ,ΟΜΟΝ ΚΑΤΟΧΗΝ Ο Π Λ Ο Μ
  Τά έν _.εροία Γ'εμμ.α-
  νικά Στρατοδικεΐ'α έΐέ-
  δοοαν, κατ<χ τάς τελευταί¬ ας δύο έβδομάδας, 1% ΚαταΠικαατικάς είς Θάνα¬ τον αποφάσεως εναντίον Κατοίκων δια παράνομον κατοχήν δπλων. "Ολαι Λί άποφάπε:ς ώθ «αί οί " εξετελέσθησαν. Ωσαύτως είς την Έλ· λάδα κατεδικάσθη ό κα· φεπώλης Άλέξανορος Λίτούσης κατόπιν συνο- πτική'ς οΊαδικασίας είς θάνατον έπΐ'άπηγορευμέ- νη κατοχη δπλων. Ή α¬ πόφασις έξετελέοθη την 12ην Ιουλίου πλησίον των Αθηνών. ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘγΓ (ΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΑΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.-—Συμ- πληρωματικόν ανακοινωθέν τού Άγγλικοΰ Ναυαρχείου, άναφέρει δτι έκτός τού άν- τιτορπιλλικοΰ «Άτρόμη- τος», όπερ εβυθίσθη κατά την άεροναυμαχίαν ήτις διε¬ ξήχθη είς την Κεντρικήν Μεσόγειον την 23—24 "Ιου¬ λίου, καί άλλον έλαφρόν άντιτορπΐλλικόν βληθέν υ¬ πό βομβών άεροπλάνων έ- πλήγη καί κατεβυθίσθη. "*7Ίη « τ ε ρ ψ ι σ» ' Ό Στάλιν κηρύσσει έκ νέου την παγκό¬ σμιον επανάστασιν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-Κατά τηλ)ματα έκ Κο>ν)λεως τό
  Πρακτορείον «Ανατολή»
  πληροφορεΐται οκ Μόσχας
  δτι ό Στάλιν, κηρύσσων έκ
  νέου την παγκόσμιον επα¬
  νάστασιν, απεφάσισε την
  αποστολήν μεγάλων έμπο-
  ρικών άντιπροσωπειών είς
  Αμερικήν καί Αγγλίαν. Ή
  άρχηγία των δήθεν έμπορι-
  κών αυτών άποστολών θ'
  ανατεθή είς τόν Λιτβίνωφ,
  καθόσον εκρίθη ό καταλλη-
  λότερος διά τοιούτου εϊ-
  δους αποστολάς. Αί «κα-
  | μουφλαρισμέναι» αύται αν¬
  τιπροσωπείαι δέν είναι τί-
  ποτε άλλο παρά ώ^γανο-
  με'ναι όμάδες διά την κήρυ¬
  ξιν τής Ρωσσικής επανα¬
  στασεωσ καί την διάδοσιν
  των ά^χών τοΰ Κομμουνι-
  σμοϋ είς τάς δύο αύτάς χώ¬
  ρας. "Ηδη μάλιστα ή στιγ-
  μή εκρίθη κατάλληλος διά
  τάς Ήν. Πολιτείας, όπου
  τούς τελευταίους μήνας ή
  κατάστασις εδημιούργησε
  πρόσφορον εδαφος διά μίαν
  τοιαύτην προπαγάνδαν.
  ΐό γνωστόν Ζαχαροπλαστείον
  |ΐής πόλεώς μας «Τέρψις» έπα-
  'νηρχισε τάς εργασίας τού άπό
  της παρελθούσης εβδομάδος
  κσί προσψέρει είς τοϋς πολυ-
  ίΐληθεϊς πελάτας τού καί είς
  Λτοντα έπισκέπτην ο, τι εκλε¬
  κτον έχει νά επιδείξη ή ζαχα-
  ρο-τλοστική τέχνη · Π α σ τ ε ς,
  Έκλέρ, Παγωτά κ.λ.π.
  ; ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  1 Ό Ίατρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  'Π. ΙΩΑΝΝΗΣ έπανήρχισε τάς ερ¬
  γασίας τού, δεχόμενος είς τά νέ¬
  ον Ιατρείον τού καδ'έκάστην. Τά
  νέον Ιατρείον είναι ποραπλεύ-
  ρως τοθ παλαιοΰ, καί ακριβώς ά¬
  νωθεν τοθ ΦαρμακεΙου τού κ.
  Λ-ίανιουδάκη.
  Άριβμός τηλεφώνου 2.22
  Ό Ίατρός Μενέλαος Μ. ΐενου-
  δάκης έγκατασταδεΐς είς τό Νέον
  Ιατρείον τού πορά την οδόν Νό¬
  ελ όριδ. 21 δέχεται τούς πελάτας
  9< 'λ". ^3ΐ πρότερον. ΤΑ ΑΕΛΤΝΑ ΤΡΟΦΙΜΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των νυν κατοίκων τοθ Δήμου Χανίων ότι ή άνταλλαγή των πααιών δελτί- ων τροφίμων διά νέων τοιούτων 8' αρχίση κατά την 28ην τρέχον¬ τος μηνός καί ώραν 7ην π.μ. είς τά Γραφεία τής Διευθύνσεως 'Α- γορανομΐας. Ώς γνωστόν κατόπιν διατα /ής τής Γερμανικής Γτρατιωτικής Διοι¬ κήσεως δελτΐα τροφίμων δικαιοϋν ται μόνον οί νΟν κάτοικοι τοθ Δήμου Χανίων. Δημόται Χανίων κατοικοϋντες ήδη έκτός τοϋ Δή¬ μου Χανίων δ' οΐονδήποτε λόγον δέν δικαιοϋνται δελτίων τροφΙ- μων. Διά την προμήθειαν των νέων δελτίων τροφίμων, δέον νά προ- σκομίσωσιν οί κάτοχοι των παλαι¬ ών τοιούτων τό δνω άπόκομμα τοϋ δελτίου των σομπεττληρωμέ· νόν ύποχρεωτικώς μέ τό ονομα¬ τεπώνυμον τοϋ κατόχου ώ; καί τής διευθύνσεως τούτου μετά το3 Οξοντος άριθμοϋ τού δελτίου. Ή άνταλλαγή θά γίνη κατά την έ;ής σειράν καί ημέρας: Την 28ην Ιουλίου ημέραν Δευ- χέραν άπό την 7ην πρωϊνήν μέ- χρι τής 12η; οά γίνη ή άνταλλα¬ γή των δελτίων των οποίων ό αϋ- ξων άριθμός φέρει τά στοιχεΓα Α. Β. Γ. Δ. ήτοι των οίκογενειαρ- χών ( των εχόντων ύπογράψει τάς παλαιά; ύπευθύνους δηλώοεις των οποίων τά επ-όνυμα άρ;;ονται άπό τά ψηφΐα Δ. Β. Γ. καί Δ. Την 2?ην Ιουλίου καί τάς αύ¬ τάς ώρας θάγΐντ, ή άνταλλανή των δελτίων ών ό αΰξων άριθμός φέρει τά στοιχεϊ Ι:. Ζ. Η. Θ. Ι. Την 30ην Ιουλίου των Κ.Λ. Την 31ην "Ιουλίου των Μ.Ν Ξ Ο, Την 1ην Δύγούστου των Π. Ρ.Σ. Την 2αν Αύνούατου των Τ. Υ. Φ. Χ Ψ. Ω. | Τά άποχόμματα των παλαιών δλτΐνν διά την προμήδςιαν των ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΈπΙσης παρακαλεϊται ό γνωρΐ- ζων τι περΙ τής τύχης τοθ Κων¬ σταντίνου Γ. Κοτρωνάκη, στρατι- ώτου κλάσεως 1?40, Γ.' Πολυβο- λαρχΐας Α' ΔιμοιρΙας, ύπηρετοϊν- τος είς τό "Ηράκλειον κατά τάς έν Κρήτη έπιχειρήσεις καί έξαφα- νισθέντος έκτοτε, νά ειδοποιηθη προφορικώς ή έγγρόφ >; τί ^ρα
  φεϊα μας ή τά γοαφεία τού «Κρη-
  τι Όΰ Τύπου» είτε τούς οΐκείου;
  τού (κατοικία όδός Βρυσών 30,
  Λενταριανά Χαλέπας).
  εΐδών παντοπωλείου καί αρτου μέ-
  χρι τής 3ης Αύγούστου προτοϋ α¬
  ι π3Κοπγ) τό δνω μέρος τοϋ δελτί-
  I
  ου δπου άναγράφεται τό ονοματε¬
  πώνυμον καί ό άοιθμός τού δελ¬
  τίου διά την ανταλλαγήν θά παρα-
  δίδωνται υπό τώνκατόχων είς τούς
  παντοπώλας καϊ άρτοποιούς παρ'
  ών προμηθεύονται καί μέχρι σή¬
  μερον τά εϊδη ταυτα ϊνα άναγρά
  ψ οσιν οί παντοπώλαι καί άρτοποι-
  ^ τά όνοματεπώνυμα, διεύθυνσιν
  κα! α'όξοντα άριθμίν δελτίου καί
  νά λαμβάνωσι κατόπιν τα τρ5φι-
  μα μεχρι τ·ϊς ίσχύος των νέων
  δελτίων
  Όστις καθ" οΐονδήποτε τρόπον
  επρομηθεύθη δελτίον χωρΐς νά εί¬
  ναι κάτοικος τοϋ Δήυου Χανίων,
  ή έπρσμιθεύδη τουτο ίξ άλλου
  όστι; ανεχώρησεν έκ Χανίων, νά
  μ'ΐ προσ<ο^ι!σ^ τά δελτία πρός ανταλλαγήν κασ' δσον θ'ϊ γίνη α}3Γηρ3ς έλςν/χος κυί οί παρα· βιται 83 τιμ^ρ^^ο^ν κατά παρά βασ ν Γερ,ιανικής έντολής Τά δ·ολτία δέο/ νά φιλάςΐσων- -α καλώς καθόσον τ' άπ^λεσ3η· σόμε 'α δέν άναπληροόνται. (Έκ τής Διευθύνσεως Ά- γορ ΐνο,ιιίας) ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεππιρΐμένη μ^γεΐρι- σα διά το Κτντρον τοϋ ΔηυοτικοΟ Κήπου, καθώς καί ετέρα γυναίκα δι" εργασίας τής Κουζίνα;. Μισσός δι' αμφοτέρας ίκανοποιηαικός. Πληροφορίαι παρά τώ Ιδιοκτήτη τοά Κ4ντρ«υκ Χζδά άοαΐ5θ1ιεη Συντρίμματα καταρριφθέντων Αγγλικών άεροπλάνων Αγγλία απώλεσε 87 άερο- ι γ) την 24 33. Ήτοι ή Άγ- πλάνα είς άερομαχίας οιε· | γλία απώλεσε κατά τάς ξαχθεΐσας άνωθεν τοθ στε- τρείς αύτάς ημέρας 102 άερο νού* τής Μάγχης. Έν[[σης πλάνα έναντι 17 Γερμανι» ί ή Ι | ής γη κατ' επίσημον ανακοίνωσιν ή Ι κων. | Διάφοροι είδήσεις ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Κατά πληρο¬ φορίας έκ Παρισίων ό άριθμάς των έγγραφομένων είς την Λεγε- ώνα διά την εκστρατείαν είς την Ρωσσίαν αύζάνει συνεχώς. Την άρχηγίαν των συγκροτουμένων ήδη στρατιωτικών δυνάμεων ανέ¬ λαβον οί στρατηγο! Καβέ, 'Μπλάν Ροζέ καί Σαμπατιέ. ΡΛΜΗ, 27.— Τηλεγραφοϋν έ« Λισσαβώνος ότι ό Πρωθυπουργός τής Πορτογαλλίας Καρμόνα ανα¬ χωρεί αϋοιον διά τάς Άζόρας νή- σους, ακολούθως δέ θά επισκε¬ φθή τάς νήσους τοϋ Πρασίνου Άκρωτηρίου. Ό <. Καρμόνα θά επισκεφθή, έν συνεχεία, όλας τάς έν ΆφρικΓ) Πορτογαλλικάς κτή- σεις διά νά τονώθη τό φρόνηυα τοϋ λαοϋ, καθόσον τάς τελευ¬ ταίας ημέρας, έξ αίτίας των άρπα κτικών διαθέσεων τής Άμερικής, ή κοινή γνώμη ήρχισε ν' άνησυχή διά την τύχην των κτήσεων. ΑΓΚΥΡΑ, 27.—Τό; Πρακτορείον «Ανατολή» πληροφορεΐται έκ Ν. "Υόρκης δτι τά είς τάς νήσους Χαβάϊ αταθμεύοντα Άμερικανικά στρατεύματα μετεκινήθησαν καί κατέλαβον τάς εν τώ Είρηνικφ Ώκεανφ στρατηγικάς θέσεις. 'Επίσης ή διώρυξ τοθ Παναμά ενι¬ σχυθή χθές διά νέου έκστρατευ- τικοθ σώματος. ΑΓΚΥΡΑ, 27.— Ό 'Εμίρη; τής Τρανσιορδανίας 'Αβδολα ανέλα¬ βε την πρωτοβουλίαν, τής ενώσε¬ ως τής Τρανσιορδανίας μετά τής Συρια; τή ύποδείξει τής Μ. Βρζττα νίας, πρίς τάν σκοπόν δημιθϋρ/Ι- ας νέου Μεσογεια<οϋ Μουσουλμςι- νικοΰ Κρίιτους. ΡΩΜΗ, 27.— Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών αί "Ιταλικαι αρχαί 'έ- δωσαν εντολήν όπως, είς τά; ερ¬ γασίας αί οποίαι δημιουργοθνται μέ τά έκτελούμενα εργα ά·οικο· δομήσεως άφ' ενός καί μέ τόν διορισμόν ύπαλλήλων είς δημοσί¬ α; υπηρεσίας άφ' ετέρου, προσλαμ βάνωνται Κρήτες έφεδροι άξιω ματικοΐ, ΰπαξιωματκοί καί οπλί¬ ται, άττολυθέντες των τάξεων τοϋ στρατοό. 'Επίσης εδόθη έντολή είς τάς ναυτκά; άρχά; νά παρέ- χουν πάσαν εύκολ'αν είς τοΰς έ- πιθυμοϋντας νά παλινοστήσουν Κρήτας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Κατά πληροφο ρίας έκ Νέας Υόρκης ή εφημερίς «<όσμο;—Τηλέγραφο;» ττληρορο- ρεϊται έκ Λονδίνου ότι κατόπιν έντολή;τή; Κυβερνήσεως θά έ- φαομοσθϊ άπό τής 1ης Αύνοόστου αυστηρώς ή διά δελτίο ι παροχή τροφίμ^ν εί; δλα τά εΤδη Ή στά· νις των τροψίμων όφείλεται εί; την τελείαν εξαφάνισιν καί κατα- βύθισιν τοθ έμπορικοΰ στόλου τή; Αγγλίας ώς καί είς την 6ρνη- σιν πλείστων συμμαχκών χωρίν δπω; παραχωρηθούν τά πλοΤα τω/ διά μεταφορά; έμπορευμάτων είς την "Αγγλίαν. ΣΤΟΧΧΟΛΜΗ, 27.—Κατά πληρο¬ φορίας ίκ Λονδίνου ή μεγάλη "Αγγλικη έφημεοίς«Ήμερήσιο; Τη- λέγραιρος» διά δηλώσεώς της πρός τούς αναγνώστας της κααιστα γνωστόν ότι περ;ορίζει απο σήμε¬ ρον τόν αριθμόν των σΐλίδων της ώς καί τόν αριθμόν των έκτυπου μένων φύλλων, λόγω ελλείψεως χάρτου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Τό ήμιεπΐση- 1 μόν Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορεΤται ότι Ρώσσοι αίχμά- λωτοι συλληφθέντες είς τά ρου· μανοοωσσικόν μέτωπον εδήλωσαν ότι είναι άδύνατος ή άνασύνταζις των διαλυθεισών Ρωσσικών Με- ραρχιών, καθόσον αδται στεροϋν- ται πολεμικοϋ ύλικοϋ. ΒΙΣΥ, 57.—Κατά πληροφορίας τοθ Πρακτορείου Ντομέϊ 13 μέλη τοϋ έν Σαϊγκόν ΚινεζικοΟ Προ- ξενείου ανεχώρησαν χθές διά Τσούν—Κίγκ, έπιβαΐνοντα άγγλι- κοϋ πλοΐου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 27.-Κατά τηλεγρα φηματα έκ Ν. Υόρκης 6 ύπαρ· χηγάς τού Ρώσσικου 'ΕπιτελεΙο υ Κολέγκωφ άφίχθ-) χθές είς τά ς Ήν. ΠολιτεΙας, συνοδευόμενος υπό πολυμελοθς 'Επιτροπής, διά νά προβή είς αγοράν πολεμικοϋ ύλικοθ διά την Σοβιετικήν "Ενω σιν. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.-Κατά πληρο¬ φορίας, έκ Ν.'Υόρ,-.ης ό Πρόεδρος Ροϋσβελτ έπεμβαίνων καί είς ζή τήματα άκόμη αφορώντα ΰποθέ σεις ξένων χωρών, άνέλαβεν αύ- το3οόως την προεδρείαν των έν Άμερική ελευθέραν Γάλλων. ΕΝΔίλΦΕΡΟΥΣΗΙ&ΙΙΙΙΟΙΗΣΙΣ Όσοι θέλουν ν' άπ·)!ττείουν έτΐιστολικό: δελτάρια ή έμτοσ.ε¬ πιστολάς είς Γεομ.ανικην γώσ σαν δύναΐνται ν' <4ττευ90;ω /ται ε'ς τά Γοτρεϊοι της έ-ρη ΐΐρ'ιδΰς μ^ς, όδός Σουρμελή 22 (δπι· σθεν Καπρίς) άπό τ"ΐς 1—3 καί 6—3 καθ" έκίστην. δτιου θά ευρίσκουν ειδικόν μ'ττιρρα- στήν α ν τί λογικης άμοιβης. Μχγϊΐρεύϊτε μέ ΚΑΡΜΙΤΗΝ μΐγάλη οΐκονομίχ Κατάστημα ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΙΝΑΚΗ Τνα 'τι ΓυμνασΙου Αρρενων ΕΙ'ΓΡΑΐϋ ΚΙΙ ΠΙΙΙΑΚΙ1Ε: Κατασκευάζονται μέ Λα- τινικούς χαρακτήρος καί σομ ψώνως πρός τό ύπόδειγμα τής Γερμχνικής Στρατιωτι* κης Διοικήσεως είς τό παρά την οδόν Χαληδων Χρωμιΐο πωλεΐον « Χ ώ λ η ς » ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιάνο πρός ενοικία¬ σιν. Πληοορορίαι είς τά γραφεία τή; ίιρπμερϊδος μχ »6πιοΒπν Κο· πρίς» ΠΩΑΈΙΤΑΙ ~·υγε?ον έν αρίστη καταητίσει. II νη^οφο^ίΐί πχ,ρ* ημίν. '!*
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ή Ρωαοϊϋή πρωτεύουσα
  έβομβαρδίσ&ηκαι πάλιν
  Έβλήθη αποτελεσματικώς ό σιδηροδρομικός
  σταθμός καί τό Κρεμλίνον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-ΤΟ
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον πληροφο-
  ρείται, έξ έγκύρου πη-
  γής, ότι ή Γερμανική μα-
  χητική άεροπορία, κατά
  την ημέραν τής 27ης Ι¬
  ουλίου (χθές) ενήργησε
  δύο μεγάλας έπιδρομάς
  κατά τής Ρωσσικής πρω¬
  τευούσης. Ή πρώτη έ-
  πιδρομή εγένετο την
  πρωΐαν δι' 150 Στούκας,
  άτινα άφοΰ διεπέρασαν
  τό φράγμα τού άντιαε-
  ροπορικοΰ πυρός ήρχι¬
  σαν τόν βομβαρδισμόν
  τής Μόσχας άπό χαμη-
  λοΰ ΰψους. Είς μίαν κά-
  θετον έφόρμησιν 7 Στού
  κάς έβλήθη άποτελεσμα
  τικώς ό κεντρικάς σιδη-
  ροδρομικός σταθμός, μέ-
  χρι τοιούτου σημείοο ώ-
  στε νά διακοποΰν αί
  συγκοινωνίαι τής πόλε¬
  ως μετά τοΰ έσωτερι-
  κοΰ. Είς αλλο σημείον
  ! τής πόλεως τα Στούκας,
  | δι' έμπρηστικών βομβών
  ήναψαν πυρκαϊάς. Ή
  δευτέρα έπιδρομή έγένε
  το μετά μεσημβρίαν.
  Σμήνος έξ 75 βομβαρδι-
  στικών (συνσδευομένων
  υπό μαχητικών) άφοΰ
  άντιμετώπισαν Ρωσσι-
  κά καταδιωκτικά καί
  κατέρριψαν πλείστα έξ
  αυτών, είσεχώρησαν είς
  τό Κέντρον τής πόλεως
  καί έβομβάρδισαν τό
  Κρεμλίνον. Γενικώς έκ
  των δύο αυτών έπι-
  δρομών έβλήθησαν στρα
  τιωτικοί στόχοι καί απο¬
  θήκαι πετρελαίου.
  Ή όχυρωμέ νη ζώνη
  Μάλτας παρεβιάσθη
  υπό Ίταλ. πολεμικών
  ΡΩΜΗ 27.—Τό Πρακτο¬
  ρείον «Στέφανι» μετέδωσε
  τό ύπ' άριθμ. 417 έκτακτον
  ανακοινωθέν τοθ ΤταλικοΟ
  Στρατηγεΐου, όπερ έ'χει ώς
  εξής:
  Μοίρα ές ελαφρών μο-
  νάδων τοϋ Ιταλικού Βα
  σιλικοϋ Νκυτικοΰ παρε¬
  βίασε χθές την όχυρω-
  μένην ζώνην τής Μάλ¬
  τας και επέφερεν αρκε¬
  τάς καταστροφάς είς
  τάς έγκαταστάσεις τοΰ
  μεγάλου αύτοΰ Άγγλι-
  κοΰ πολεμικοΰ Ναυστάθ-
  μου. Ή παραβίασις τοΰ
  στενοΰ τοΰ κόλπου και
  ό βομβαρδισμός των ό-
  χυρωμένων θέσεων τής
  νήσου αποτελεί κατόρ-
  θωμα διά τό Ιταλικόν
  Ναυτικόν.
  ΕΙΣ
  ΚΑ
  1ΣΑΝ ΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΑΙ
  Ν ΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.—
  Ή Αγγλικη Κυβέρνη¬
  σις προέβη είς την άκι-
  νητοποίησιν δλων των
  Ίσπανικών αξιών είς ο¬
  λόκληρον την Βρεττανι-
  κήν αύτοκρατορίαν. Τό
  Λονδίνον όπερ μετέδω¬
  σε την είδησιν ταύτην
  προσέθεσεν ότι ή ίσχύς
  τοΰ μετρου άρχεται άπό
  τής 26ης τρέχοντος. Είς
  τούς πολιτικούς κύκλους
  σχολιάζεται τό γεγονός
  ότι διά πρώτην φοράν
  ή Αγγλικη Κυβέρνησις
  λαμβάνει τοιούτον μέ¬
  τρον εναντίον χώρας ή
  όποία ό'χι μόνον δέν ευ¬
  ρίσκεται είς εμπόλεμον
  μετ* αυτής κατάστασιν,
  άλλά οΰτε κάν υπό τόν
  έλεγχον τοΰ έχθροΰ.
  Συλλήψεις καί τυφεκισμοί
  είς την Σοβιετικήν Ρωσσίαν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27.—Αγγέλ¬
  λεται έκ Στοκχόλμης δτι είς
  την Σοβιετικήν Ρωσσίαν έ-
  νηργήθησαν τάς τελευταίας
  ημέρας πολυάριθμοι συλλή¬
  ψεις, κατ' εντολήν δέ τής
  ΓκεπεοΟ ,πλεΐστοι έξ αυτών
  έτυφεκΐσθησαν, κατηγορού-
  μενοι έτιΐ. εσχάτη προδοσΐα.
  Ό νέος ύπουργός των Έσω"
  τερικών καί τής Ασφαλείας
  Μπερνέτια, ομιλών σχετικώς,
  έκαυτηρίασε την στάσην των
  έν λόγω αξιωματικών καί
  ετόνισεν δτι ό πόλεμος πρέ·
  πει νά διεξαχθή, καΐ θά διε¬
  ξαχθή μέ τό ϊδιο σύστημα
  πού Εγινε καί ή έπανάστασις
  τοθ 1918.
  ΚΑΤΑΣΤ
  ΥΠΟ ΤΗΝ Γ
  ΟΦγ
  1ΥΡ0ΜΑ1
  ΡΑ
  ΕΥΜΑΤ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Τόήμιε- | χωρήσαντα είς 6άδος 30 χι-
  πίσημον Γερμανικόν Πρα- | λιομέτρυν άνεκάλυψαν μέ-
  κτορεϊον πληροφορεϊται ότι γα εργοστάσιον πολεμοφο-
  εΐς τόν τομέα τού Βιτέπσκ δίων, τό οποίον και κατέ-
  τά Γερμ. στρατεύματα εισ- Ι στρεψαν.
  Η ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΙΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΤΕ
  ΗΣ
  ΪΡΙ
  Ιουλίου 1941
  ΚΣΣΑΡΑΒΙΑΣ,
  ΥΜΑΝ. ΣΤΡΑΤΟΥ
  Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑΝ
  ΑΠΘ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΑΛΑΑΔΕΝΤΗΣ^ΡΕΣΧΕΘΗ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.-
  Κατά τηλεν/ραφήματα έκ
  Λονδίνου ή αφιχθείσα
  έκεί μεγάλη στρατιωτι-
  κή αποστόλη έκ Ρωσσί-
  ας εζήτησε την άμεσον
  παροχήν βοηθείας έκ
  μέρους της πρός την
  Σοβιετικήν "Ενωσιν. Οί
  έν Μόσχα ιθύνοντες ε¬
  δοκίμασαν μεγάλην α¬
  πογοήτευσιν δταν έπλη-
  ροφορήθησαν δτι ή Μ.
  Βρεττανία αδυνατεί νά
  χορηγήση πολεμικόν ύλι
  κόν είς την Σοβιετ. Έ¬
  νωσιν.
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ _ΒΠ ΕΝ ΝΗΝ
  ίΜΙΑΗΣΕΝ Ο ΤΠΟΥΡΓΟ. ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ
  ΜΟΝΑΧΟΝ, 27.—Ό ύπουρ¬
  γός τής Προπαγάνδας κ.
  Γκαΐμπελς αφιχθείς ενταύθα
  έκαμε τα έγκαΐνΐα τής Μεγά-
  λης Εκθέσεως Τέχνης τοϋ
  1941. Είτα ωμίλησε περί τής
  Γερμανοϊταλικής τέχνης καί
  φιλολογΐας, ή όποία έδωσεν
  είς την Ευρώπην μεγάλα έρ·
  γατ καΐ συνέβαλε τα μέγιστα
  είς την πρόοδον καί ανάπτυ¬
  ξιν τού εύρωπαϊκοθ πολι-
  τισμοθ.
  ΔΙΕΣΩΜΐΤί ΑΓΓΛΟΙ ΠΙΑΟΤΟΙ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΜ ΑΝ09ΕΝ ΜΑίΧΗΣ
  -ΥΗΕΑΑΗΦ8Η-ΑΚΟΑΟΙ ΑΙΧΜΑΛΟΤθ'
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον είς εκδοθέν συμπλη
  ρωματικόν ανακοινωθέν τού,
  σχετικώς μέ την κατάρριψιν
  των 87 αγγλικών άεροπλά-
  νων άνωθεν ΐής Μάγχης κα¬
  τά την 25ην, άναφέρει δτι 37
  έκ των πιλότων έπεσαν είς
  τάς ακτάς τής ΓαλλΙας δπου
  συνελήφθησαν αίχμάλωτοι.
  ΑΜΕΧΟΡΗ-ΑΗ ΟΙ ΠΡΟΞΕΗΙΚΟΙ ΪΠΑΑΑΗΑΟΙ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ?7.-Αγγέλλε-
  ται έκ Λισσοβώνος δτι χθές
  την· πρωίαν έπεβιβάσθησαν
  τοΰ άμερικανικοθ^ύττερωκεανεί-
  ου «Ούέστ Πόϊν» δλοι οί έν
  Γερμανία και Ίταλίςΐ Προξινι·
  κοΐ υπάλληλοι των Ήν. Πολι-
  τειών άνακληθέντες υπό τής
  Άμερ. Κυβερνήσεως. Τοϋ Ιδίου
  πλοιου έπιβιβάσθη κοί ό έν
  Βερολίνω πρεσβυς τής Κίνας.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Είς την ΟύκρανΙαν συνε-
  τρίβη ή είς ωρισμένα ση-
  μεΐα προβληβεϊσα άντίστα-
  σις υπό των όπισβοφυλα-
  κων τοθ έχδροϋ. Τ6 συμμα-
  χικά στρατεύματα συνέχΐ-
  σαν την καταδίωξιν τοθ ήτ-
  τηδέντος έχθροΰ παρά τάς
  δυσμενείς άτμοσφαιρικάς
  καΐ συγκοινωνιακάς συνθή¬
  κας. ΑΙ έπιχειρήσεις εκκα¬
  θαρίσεως τής Βεσσαραβίας,
  διεξαγόμεναι ύιΐό τοϋ Ρου-
  μανικοθ στρατοϋ ευρίσκον¬
  ται έν τφ περατοΰσδαι. Δυ
  τικώς καΐ νοτιοδυτικώς τής
  Βγιάσμα έπιδέσεις τοθ έΧ-
  δροϋ διά νέων ίσχυρων σο-
  βιετΐκών δυνάμεων, αΐτινες
  έρρφ§Γ)οαν είς την μάχην,
  έναύν,ησαν. ΑΙ απώλειαι τοϋ
  έχσροΰ υπήρξαν μεγάλαι.
  Βομθαρδιστικά άεροπλάνα
  έπιδραμόντα κατά τό διά-
  στημα τής ημέρας εναντίον
  τής Μόσχας κατέστρεφον
  σιόηροδρομικάς έγκατα-
  στάσεις.
  Είς την περί την /Αγγλίαν
  δαλασσίαν περιοχήν ή άερο
  πορία μας κατέστρεψε
  φορτηγόν ατμόπλοιον τοΰ
  έχδροϋ 4000 τόννων. "Ετε¬
  ραι άεροπορικαΙ δυνάμεις
  κατά την παρελβοΰσαν νύ¬
  κτα επετεθησαν εναντίον
  τσϋ λιμένος τοθ Γκρίητ
  Γιάρμουβ καί έπροζενηοαν
  πυρκαΤάς είς τάς βιομηχα-
  νίκας έγκαταστάσεις τι)ς
  πόλεως. Έβομβάρδισεν ω¬
  σαύτως άεροδρόμια είς τα
  άνατολικά τής νήσου. ΑΙ
  ναυτικαι μας δυνάμεις κα¬
  τέρριψαν δύο 'Αγγλικά άε¬
  ροπλάνα.
  ΓερνανικαΙ άεροπορικαΙ
  δυνάμεις έβομβάρδισαν διά
  μίαν άκόμη φοράν κατά την
  νύκτα τής Παρασκευής
  πρός τό Σάββατον τάς στρα
  τιωτικας έγκαταστάσεις τής
  ναυπκής βάσεως τής 'ΛΑε-
  ξανδρείας διά βομβών παν¬
  τός διαμετρήματος.
  'Αγγλικά άεροπλάνα €ρ·
  ριψαν κατά την παρελβοθ-
  σαν νύκτα έμπρηστικάς καΐ
  έκρηκτΐκάς βόμβας είς την
  βορειοδυτικην -Γερμανίαν.
  Μόνον μεμονωμένα άγγλι-
  κά άεροπλάνα κατώρθω¬
  σαν νά φδάσουν υπεράνω
  τής πρωτευούσης τοθ Ράϊχ
  Ό αστικάς πληδυσμός υ¬
  πέστη έΚαφούς απωλείας.
  Είς μερικά μέρη έπροξενή-
  βησαν βλάβαι είς οίκοδο-
  μήματα.
  Τα καταδιωκτικά νυκτός
  καΐ τό άντιαεροπορικόν πυ-
  ροβολικόν κατέρριψεν 8
  έχδρικά άεροπλάνα.
  Εις την περιοχήν τού
  Μογκίλεφ συνελλή-
  φβησαν 20*000 Ρώσ-
  σοι αίχμάλωτοι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—
  Τό ημιεπίσημον Γερμ.
  Πρακτορείον ανακοινοί
  τα εξής:
  Καθ' όλην την ημέραν
  τής χθές νέαι σφοδραί
  μαχαι διεξήχθησαν ανα¬
  τολικώς τοΰ Σμολένσκ
  μέ τα περικυκλωμένα ι
  Ρωσσικά στρατεύματα. Ι
  Είς την περιοχήν τοΰ ;
  Μογκίλεφ συνελλήφθη- Ι
  σαν 20.000 ρώσσοι αίχμά '
  λωτοι, είς χείρας δέ των '
  Γερμ. στρατευμάτων πε¬
  ριήλθον 230 άρματα μά-
  χης·,
  Είς τόν νότιον τομέα
  τοϋ μετώπου τα Γερμ.
  στρατεύματα εΐσέδυσαν
  έντός των ρωσσικών
  γραμμών, καταστρέψαν-
  τα πλήρω; τάς σιδηρο-
  δρομικάς γραμμά;. ΟΙ
  θελήσαντες νά άντιπα-
  ραταχθοΰν ρώσσοι ήτ-
  τήθησαν.
  ΈβομβαρδίσΒη
  σφοδρώς ή διώρυξ τού Σουέζ
  —,« — - ^, ! τί«5 οΊώρυγος έλλιμενι-
  1ο Πρακτορειον Τραν» | ομ,ένα πλοία καΐ αυτή ή
  ζοοεαν πλ*ΐροφορεΕτ*6 έκ διώρυξ ύπέστησαν οημ*ν
  Ρωμης ότι καθ' δλην την τικας ζημία- παοα τό
  διάρκειαν της χθεαινής ή- οφοδρόν δέ Υντιαερυπο·
  με^ας έ6ομ.6αρδ£σΟη σφο ρικόν πΰρ αρκετάς ζημί-
  δρως ή διωρυς τού Σου- ας υπέστη καΐ τό κτίρΓον
  έζ. Τα είς την Κξοδον ι τή.- - - - · ι
  Άνταλλαγή έπιστολών
  μεταξυ Στάλιν καί Τσώρτσιλ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-Τό ημι¬
  επίσημον Γερμ. Πρακτορεί¬
  ον πληροφορεϊται έκ Λον¬
  δίνου ότι μεταξύ Στάλιν καΐ
  Τσώρτσιλ αντηλλάγησαν ε¬
  πιστολαί, τό περιεχόμενον
  των οποίων δέν έγνώσδη
  εισέτι. Συμπεραίνει τις δμως
  Οτι οί δύο ένδροί δα άπη-
  σχολήδησαν με δύο τινά
  ζητήματα.
  α) Ό Στάλιν ζητεί κατε-
  πειγόντως άπό τόνΤσώρτσιλ
  καΐ την Μ. Βρεττανίαν βοή¬
  θειαν ε|ς άεροπλάνα κα'
  άλλο πολεμικόν υλικόν κα!
  β) Ό Τσώρτσιλ άπαντα πρός
  τόν παίζοντα ρόλον την
  σσιγμήν αυτήν Επίσκοπον
  Καντερβουγίας, εύχόμενος
  όπως στέψη ή νίκη τα ρωσ·
  σικά δπλα, πλήν αδυνατεί
  νά τού παράοχΓ) την ζητοι,
  μένην βοήθειαν.