89832

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

31/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ ι6 — Άριβ. 16
  ΡτβίΒ β ϋΓβΒθΗΐηθ — Τιμή Δραχ. 2

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, ΟΗ&ηία
  χιπά ϋπιοϋ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8, Οη&ηί&
  άβπ 3°. Τιιΐί Σ941
  Χανιά 31 Ιουλίου 1941
  Αυδΐ&ηάϋδοπε ΒεποητΐεΓδι:αϊτ.εΓ ηαοεη αημεδΐΐιεη ^ε^^1^£η νοπ ΗεΐηεΓ ΚίηάεΓ άίε
  εη&ΗδοΙιβ ^αίτ.3ηρ;^^ίΓε ηεβεΓ Βετΐΐη ϊη εΐηκη Κταηΐίεηηαυδ ^εΐόΐεί; ιιΐιΐΓάεη
  Χένοι ανταποκριταί βλέπουν πτώματα μικρων παιδιων φονευθέντων κατά τόν βομβααδισμόν υπό
  των "Αγγλων νοσοκομεΐου έν Βερολίνω.
  ϋΕΡ ,ΟΗ-ΑΟΗΤ 5Μ01.ΕΝ6Κ8
  Ι,οηάΌη Ιϊοηιο&ΓάίβΓτ: — νβΓίοΙβΤΐιηβ: άβδ Ρβΐηάββ ίη υΐίΓ&ίηβ £θΓτ.8,β5βτζ
  ΑτιβίΙβΐηΡυβηΓβΓπ&ιιρτ,- Ι
  • Γ, 28. Ταΐί. '
  ' άβΓ
  £ίβ δοηΐ&οηί νοη 8χηο-
  Ιβηβΐε η&ΗβΓΐ βίοη βΐηβιη
  βΓίθΙ&Γβίθ-β- Αθ3θ1ΐ-
  1«8β. ΑΠβ νβΓΒαοΗβ,
  Ϊΐ άβΓ βίη-
  ββη ζα νβΓΓίη&βΓη,
  <1βη νβΓβίτβΙτ. Ιη άβ ΤΙΙίΓβίηβ άΓ&η^βη άΐβ νβΓ &&ηάβτβη Τηιρρβη Ϊί ίΪίβτ νν Ηαβ1τ;ηί336 άβιη ννβίΛιβη- άβη ΟββτηβΓ ιΐηβητ.νν·β£ΐ. ηιοη. Αη άεΓ ίΐηηίβο'ιβη ΡΓοητ βτβτπ&ηηβη αΐβατ- βεηβ χιηά ίίηηίβοηβ Τταρ- ρβη βΓβδτηαοζΓ ζαβΐιβπι ιααΓάβη ηβηβη Βοάβη. Αΐβ βτβΐΐηη^ ίύΓ άΐβ ταί ηοΐτ,βη ^νιί^;Εη&^^ίίβ &υί άζηί· άίβ ΙίίΐϊτΐΗαίίβ ΐη βη Ν&οΐατ; άΐϊ ογ Ηιαρι.3ΐ:5ΐ!ΐτ. . ΚΕΐηρί- άβη ΡαΓδΓίηββΙη βίηβη £ΓΟ332η ΡΓΛθηΐβΓ «ηΰ 08 ϊη βίη 8 2 η οί 1:13 οη 2η βΓΐΐίβΙί βίη £ΎΟ33β8 Η3.η1εΐ33 2ηίίί βίηβη ^ίτΐ:οΓρ3:Ιοτ.ΓβίίβΓ. Όβτ Ρβίηά. ίΐοβ- χπβιΙβΓ Ο2ΐ Τ&2Γβ η^οΗ Ιοεί Ν&οητ ίη άΐ3 Κ.βΐο1ΐ3£2ΜβΓ. βίη ΒεΓΐίπ, 29· ■αηα ζαηι ύΐυηΐαΐί 123 & 2εα&ε άετ τιί^ϊδοΐιβα ^αίϋ- αΐΛίίε 30, ιιΐίε νοη ζαδΐαηάΐ- <τογ Βΐεΐΐε 1>επ<:ηιβΓ ιαΐΓ- Λυί»5εΓίΙειη ιιχιΐΓαεπ 17 ί-»η- <11ϊε1ιε Μαδοΐιΐηειι αια ΒοάΰΠ .ζογ^ιογΙ:, «ο άαδϋ άΐε 8^ια^ει^>
  ΪΜ αίβΗβιη Ζ<ί;τν^νιπι ΐϋίΓΒ 1ί1ιΐ4ίζοιΐ£ε νεΓΐοτειι. Β, 29. ίπι Κιπηι νοη εΐη (1:5 ΙΙεεΓε» δοΐι- |£οη·ιί;αι? Γαδθΐι ίο Ι Ζαΐιΐ ιΙογ ΟοΓαη^οπ'.-η Ιιαί ,ΐς «ιη ιΐι^επι Τ^ νυη Ι2θϋοαιιί 35 ο·» 6γ1ιο'1ιΙ:' αιε Ζ ιΐιΐ άκΓ εΓθκατετεη Οεδαΐϋ Ι άαρρ-ΐΐ' Ιααίΐ δΐοΐι ααί 250. ίΐεΐεη αΐΐεΐη ΐη άΐε^εηι Κιηι- ρίΓαα.η 75^ Μΐδΐΐιϊη ιιΐίΙΐΓε ΐη άΐε,Ηαηάε άε5 ϋθΐιεη ΜιϋΐαΓδ. Βεΐπιοηΐε 1^85 ε γ δεΐιΐδΓ Κε
  Βι·ΐεί,}άοη εΓ αη ά.%η άοαιι>ο1ιειι
  ]οΐΐ2Γ 8εϊΙ:ε
  ιιΐΐηΐ, ά.ΐϋδ εΓ,
  Β^ΐηυηίε, ηηΐδΙιΐΓζΗοΙιε Βε-
  ζιιτ άΐίαΐΗαΙιοη Κε-
  οιΙεΓ ζή ν"ΐιά1εΓ
  ΙϋΙ.
  ε!>εη Ηίοϊπ δ^ΙΙ. Βο'ηι ιηο 1)0-
  το.ν.ς· ιιιΪΓΐΙίοΙι αί.ι ΟιίΐζϊεΓ
  ζιι Ιίό'ηιυη, (1α; ογ
  άΐβϋεη ΐΐιπι ζα^εδαΐι-
  υη Βπεί ηοοΐι ϊγβγοπ^
  Ίΰ ε^> 8-Ίιγο 1)-·η ο ΙυΓ
  ^ποΐιΐετ ΙϋΙ, ηιιιΐ
  ίίΐ'ϊκί
  Βε.Ίΐη, 2 ). Ιαΐί.
  Ιιη Ζιΐτ ιιηαι.ΜΐΙιαη^ ηιΐΐ αει·
  Ει·1ί1αι·απί»· άε5 1)ο1ΐνΐ<χηΐδ2ΐιεη ΜιΙίϋ,'Ίΐ'αίΙ: ιοΐιέ^ ϊη Ρ.ογΙϊπ Β;1- ηυηϊε, νεΓΟΗεηΙ;1ϊς1ιΙ άΐε Ϊ& αιη Μ»ηΙη^- εΐιυ Ν >το αη ιϋε Κε
  ^ νυη Πυΐίνϊεη. Ιη Βυ-
  πι^ αιιί ιϋο άεηΐϊοΐ^
  ο.η 22.)α1ΐ αη άίε οο-
  , αιιί <ϋ& ,^Ι.χ,ΙΙ, Ρΐοηΐεΐ'ε ίοαιιοη ειηε Βταεαΐΐε αιι^οιιιι.Ί- ν^τε Ιε Οί.ί:ίΐΌπΙ. Γερμανοϊ σ;απανείς γεφυροποιο! κατασκεκάζουν μίαν γέφυραν κδπου V είς τό άνατολικόν μέτωπον ΜΑίΤΑνΟΝ ΠΕ ΑβΤΙίΙΕϋ ΙΤΑίΙΕΝΕΗ Ε ΓΑΕΤΙ6Κ II ΙΝ ΑΓ ΕΗΤ Κοηι, 29- Ταΐί. ίί άβΓ «ί3ί Άτη Μοητ&^πιίτ- ΐί Ιη άβΓ Ναοηΐ ζηηι 28. ηαοεη ιιηββΓβ Ρ1ιισ·ζβη£6 βΓηβιιί. άβη Ρΐοΐτβηβτίίΐζ- ριιη^τ νοη !,& ν&ΐβΐΐα (Μαΐΐα) οοηιο&ΓάίβΓτ;. Ιη ΝοΓάαΪΓΐΙεα Η&ί άβΓ Ρβΐηά αη άβΓ ΤοθΓαΙί βΓηβητ: αηί-βΓηοπιΐηδη, τπιΐΓίΙβ ^β- άοοη &ιιίβ:βηα11βη αηά ζαιη Ε,ϋοΐεζιΐδ· ^βζτηυη- 8Γβη. Αη άβΓ 8ο11ηηιίΐ·οητ ΑΓί:ΐ11βΓίβ Ρβίηάΐίοΐιβ 8.Ζΐί?6 Η&οβη βίηβη ηβηβη Εΐη- Π ί Β . Ιη _βίτ. υΐη ΟΙοΗβίίτ ηοοη ίηιηΐδΓ Η&γγ . ΒΓΪτίβεΗβ Ηαοβη οΐΐεΐιεη Βΐ'ΐείε^ νοη Β^1ηυηί:ε ο.η ννεηάΙεΓ νοη 5)1ϊνΐΐιηί- δεΐιε δοννίε ανι£ <ϋε Εγ- άεη ΜΊΙίΐαΓαΐΙ: ιοΐιέδ ννΐαΐΐη άΐίδεΓ Νοτε κίοΐι α,ΐε Ιοο- ΐεΓαπίί αυί εΐηϊΓ άπτΐεη Μιοΐιΐ: αηά υΐιηε &·αοη ιιογ άεη ΥεΓ- ϋΐι:Η ζα εΐηεΓ ΑαίΙίΙ&Γαηβ άε3 δαοΙτνεΓΐιαΙτεδ ζα ηιιαΐιεη, ιιηύ ζα εΊιΐ2ΐι ίη ΐητεΐ'ηατίο- η ιΐεη νεΓΐίεΙΐΓ τ)εΪ5ρΐε11θ8?π ν"οΐ·£ε1ιεη §τε§·εη άεη άΐρΐο- ΥεΓΐΓεΕθΓ άεδ Κεΐ- ίΐ(:ίίείαηάεη ΙιαΙ. ΗΐεΓ}ϊε»εη ΙιεΐίϋΙ: εί> ίη άεν
  άεαι^οΐιεη Νοΐε &1)δο1ι1ΐεδ8εηά,
  Ιε&Ε οΐΐε ΚεοΙΐδΓε^ϊεΓαη^ ετ-
  ηεηΐ άΐε δθΐιατίδϊε
  οί π.
  Ηεΐδΐηΐνΐ, 29.
  ΕΊη «οια]εΙταδδΪ3θ1ιεΓ Υει·-
  δαοΐι, αηι δοηηΐα^ 'ιιΐεδίΓιάι άε»
  Ϊ1
  8ΐ"αεΙ:ζΐ)πη1;1:εδ (^
  £.")) ϊη ίΐιΐ2άια25ΐ:ίΐηΙαικ1 ζα
  Ιαηάεη, ιιιαΓάε νοη ίίηϊδοΐιοη
  Τπιρρ^η ιιηϊεΓ δοΙηυεΓεη Υετ-
  Ια^Ιεΐ' ίαοΐ' άεη Λη^Γεΐίεν αΐο-
  ■,-ο^οΗΙα^κη. Υοη άοη ίΐηάεινη
  Ρι·οηζάθ5θ1ιηΐΐΙ·2ΐι . άετ ίΐηΐιΐ-
  _5θ1ιεη Λΐ'ηυε ιαίτά ' οΐη ιυ^ΐ-
  , 29· ^^^.1^.
  Ο^γ άεαΐδθΐιε ΒείεΗΙδΙιαΙοεΓ
  ίαει· 8εΓΐ>ίεη, ΟϊηεΓαΙ άετ
  Ρ1αΙίαΠ:ΐ11επε ν. 8ο1ΐΓοεάεΓ,
  άεΓ αηι 19. Ιαΐϊ ααί άεηι Βεΐ-
  βταάει- Ρΐιι&ρΐαΐζ αΙοί,ΙαεΓζτε
  αη 1 βέη™2Γ νεΓΐεΐζΙ: ιχιαΓάε,
  ίδΙ: ηαοΐι εΐηεΓ 1μει· απι Μοη·
  ί&Ζ εΐη&ε§ταη}ίεη2η Μεΐάαη»;
  ίηι ^^.ζα1·^ι■^. Ηοΐιεηΐγοΐιεη Βεϊ
  Βει-ΐΐη αη εΐηεΓ Εΐη5ο1ΐε νεΓ-
  δΐθΓΰεη. ϋ^Γ ηεαε άεαυδοηε
  ΒείεΙιΙδΙιαοεΓ ΐη δεΓθϊεη Οε-
  ιΐ2ΐ·α1 άεΓ ΡΙΐε^εΓ ϋαηΐίεΐ-
  ηιαιιη, £άεΓ αη^είϊςΐιΐ^ άεΓ
  δοΙιαι^Γεη ΥεΓΐε(:ζηη§εη νοη
  Οεηει-αΐ ν. ΰοΙΐΓοεάεΓ οεΓεΐίδ
  νοι· άεδδεη Τοάε επιαηηΐ
  ιιιοΓάεη ιιιαΓ, (:Γα[ αηι Μοη-
  1·.ι»-ηιο1πηΐΐ:Ι:ι<ί ΐη υϊη. ΤοΙίΐο, 2 7- ^υ.1ΐ. Ό2Γ ]αραηΐδοΙιε ^εΐιεΐιηε ΓαΙ αηι ΜοηΙα«:ηιΐΐ- ΖΠ 0ΪΠ2Γ αΐΙδ&ΟΓΟΓΓίθηΐΙΪ- Βΐΐζαηίί ΐηι ΙίίιίδεΓϋοηεη ΐη Τοΐίΐυ ζαδαιιπιεη. Ιη Οε^εηιυΛΓΐ άεδ Μΐ^/αάο ιτιαι-άυ ΙιΐθΓθεΐ άϊο ΚαΙϊίΐζϊε- ιιηά ΕΓαηΙίΓώΐοΙι £·;". η. ϊ ' Λ

  8ΕΙΤΕ 2
  ΜIΤ^ΓΕI^υΝΟ8Β^ΑΤΤ ΡϋΕΚ ΚΚΕΤΑ
  0Ε6ΕΝ ΕΙΝΕΝ ΗΜΕΤΜίηΛΤΖ
  Όίβ Η&ΐΐτβ άβΓ ίβίηάΐίεηβη Ρ1ιι?ζβα?β
  ΥΟΝ ΚΚΙΕΟδΒΕΚΙΟΗΤΕΚ. 0Ρ.Ι8Τ0ΡΗ ΥΟΝ ϋΒΚ. ΚΟΡΡ
  ϋίβ δΙβΓηβ 8Τ,Γ3ΐΐ1βη
  νοηι Ηΐηπηβΐ άίβ ΒΙ&βββ
  άββ βΓβΐβη ΜθΓ£·βη8εηβίη8
  ζβίεηηβτ βίεη ΰοβΓ άβχη
  ηοΓάδβτϋεηβη ΗοΗζοητ.
  εο. ϋίβ ΜοτοΓβη Ιαηίβη,
  ββ £βηΐ ζιιπι Εΐηββίζ £β-
  8Τ6η άίβ Κ&ΐβΓβρηοΙίΙε.
  ϋββ Ζίβΐ ίβτ βίη Γαββί-
  βεηβΓ |ΡΐΗ£ρ1βτζ αη άβΓ
  δϋάοβίίΓοητ Ιη ηηβ βΐΐβη
  ίβτ 3βηβ αηοββτίηπητβ
  ΕΓΓββ,ηηβ,, ννίβ ηιβη βίβ
  νοη βηάβΓβη ?Γθ8ββη «ηά
  ηβα&Γΐΐβ-βη ΒίηβΜζβη
  Ιεβηητ. Μίτ άβηι Ζίβΐ ηηά
  άβηι Οβ^ηβΓ ίβτ ΐηαη ηοεΐι
  ηίεητ βο νβΓτ,Γ&τιτ,. ΡϋΓ
  άβη βΐηζβΐηβη Μαηη ίβτ:
  άίβββΓ Είηβ&ίζ βίηβ Οΐβί-
  εηηη& ηήτ. νίβΐβη ΙΤηοβ-
  , νοΙΙβΓ ΙοεΙεβηάβΓ
  ρ
  Βίη Ρΐχΐβ-ζβαβ" ηαεη
  άβιη αηάβΓβη ζίοητ. άανοη.
  ϋβηιητβΓ Ιίββΐ ηοεη βτί11
  άαβ 1<αηά. Ββ ννΪΓά ΗβΙΙβΓ ηηά ηβΙΙβΓ, άίβ ν7ο11ίβη βίοη Γδτ.1ίοη, ^3Γί;Ϊ8Τ ίβτ άίβ δίεηί ηβητβ. νοη ίετη βΐβητ ηιαη βοηοη άίβ δτ&άτ ΟζβΓηοννίτζ 1ίβ?βη. ΌβΓ Ρ1α8ρ1βτ.ζ Ιΐοηιηιτ. ίη δΐοητ. Γβββη ίΓηΤίβίΐΊαρ; δεηοηΙΊ&ηη χηβη εη ηηά υητβΓΐπΙηίτβ ΒΓ^οΗΰΜβη. δοννίβ &ηί άβηι Κοΐΐΐβΐά βίηηιοίθΓίβΤβ Ρ1α&ζβιισ;β βηί άβηι Ρΐβίζ βτβηβη. δεηοη ί&ΙΙβη άίβ βΓβτβη Βοηιοβη, «ηά αηβ άβη ΒθΓάνναΐίβη βρΗτζτ άίβ .βαεητβριΐΓηιαηίτΙοη ζννί- βοηβη άίβ Κβίηβη άβΓ β ϋίβ υΐϊβΓΓίΐ- ίβτ, βίηάβατίβ". Νιχγ οβί ζννβΐ οάβΓ άτβί υίη- άΐίοΐιεη Ρ1ϋ8'ζειΐ£βη Ιϋηίτ: άβΓ ΜοτοΓ. Βΐηβ Μαβοΐιίηβ γοΙΙΙ β-βΓαάβ ύοεΓ άβη ΡΙ&ίζ, ζννβί νοη άβη ίβίη- άΊίοηβη ^βτβΓη βΓβτ βίηά ίη άβΓ Ι/ΐιίτ: Οΐβίεΐι άίβ βΓβτβη Ρΐιΐβτ- ζβυ^β ιιηββΓβΓ Οηιρρβ Ηαοεη βίηβη άιΐΓθΗβοη- Ια^βηάεη ΒγΙοΙο;. Μίηάβ- βτβηζ ζεΗη άβΓ 3ον?3βίί- βοήβη Ρΐηρζβιιβ'β βίηά βοίοΓί νβΓηίοητβτ, εΐηί^ε ΟΓβηηβη ΙίοΗτβΓΐοΙι, αηάβ- Γβ ίΐΐβ&εη ίοπ-ηΐϊοΐι ίη άίβ ^ιιίτ. ϋηΓοη άβη δταιιο αηά Οαδΐηι ζαοΐίΐ άβΓ γ6- Ιΐίεηβ δεΐιβίη άβΓ Βοηιοβη άβΐοηατίοηβη. δοΗοη βίηά άίβ η&οηβτβη άβιιτβοΗβη Κειΐηρίίΐνΐβτίβιΐβτε ΗβΓ&η. Βΐηβ ν7β11β ηβοη άβΓ &η- άβΓβη 3&%1 ίπι Τίβίί1«8Γ ύϋβΓ ά&η ΡΙ&ϊζ. Α1πι&- Ηΐίοΐι ηύΐΐτ βίεη άβΓ ΡΙ&τζ ΐη άίοητβ δεΗνναάβη νοη Οιι.ιΐηι αηά δί&ηο. ϋίβ Ηαΐΐεη Ιιεβ-ίηηβη ζή ΙΐΓβη- ηβη, αηι ΡΙ&τζΓ&ηά £·βητ βΐηβ 8Τδ83βΓβ Κβΐΐιβ νοη 1ί 8β ίη Ζ»Μ. Εβ £βη ΐΓ βοηηοΐΐ. Μ&η Ιί&ηη ο ηοοΐι Βοηδτζβη, άαβδ δο οΐβ ΐοο χηβίβτ ίη άίβ Ινΐιίτ. Ζντ&ί }} νβΓβιιοΙιβη ηοεη ζή βτ&Γίβη. ΑοβΓ άβ3 Κοΐΐβηβ βοηοη βΓβίΙτ βίβ ϊΗγ Οβ- βοΐιΐοΐί. ΒίηβΓ νοη ίΗηβη οΐβϊοτ: ΟΓβηηβηά Ιίββτβη. ϋβη βηάβΓβη Ηβοτ άβΓ ^ι1ίτά^11^ύ βίηβΓ άίοΗτ ηβοβη ίΐιηι άβτοηίβΓβηάβη Βοΐηοβ ίη άίβ ^ηί^. ΑιιοΗ άίββββ Ρΐιιβτζβιΐβ: ηιηββ αΐβ νβΓηίοΗτβί: αηϋΓβββηβη ννβΓάβη. ϋίβ Αον7βΗΓ ίβτ ητΐΓ βοΗτπ&οη υηά ταβηίβτ ταίΓ- . δο Ιςαηη άβΓ Αη- ρΐαηηι&ββίο;, ηιίτ άβΓ ΡΓαζίβίοη βίηββ υηΓταβΓ- ΙίβΒ ααββτβίΙΙΙΐΓτ τοβΓάβη. ϋίβ Ιβτζβη Ρΐηςτζβυβτβ άβΓ Οηιρρβ ββηβη ηιΐΓ ηοοΗ βίη ΤΓΰηηιβΓΪβΙά ηηίβΓ βίεη, τποοβί άβΓ 8Τ&ηζθ υηιίβηβ, άββ ΒγΙοΙ- 8*69 ίηίοΐςτβ άβΓ υη^βΗεη- Γβη δίαηοβητταίοΐεΐαΐιβ: 8:3Γηϊοηί: βίηηιαΐ οβοοα- οηίβί τηβΓάβη Ιΐβηη. ΑοβΓ βηοη βοΗοη ά&9, τηαβ ηιίΐ Βββτΐηιηιτηβίτ ίββεζαβτβΐ- Ιβη ΐβτ, ηιηββ αΐβ ΰοβΓ- τηα1τίο;βηάβΓ ΒγϊοΙβ: οβ- ζβΐοΗηβτ τχχβΓάβη. Ρύη£- ζί~ νοηι ΗυηάβΓΐ άβΓ ίβΐηάΙΐοΗβη Ρΐιι^ζβυρ/β, άίΐ8 Βίηά ϋαεΓ 40 Μ&3οηί- ηβη, 3ΐηά ηιίΐ δΗ νβΓηίοϊιτβτ;. ΙίοΗ αοβΓ ηοεη ΓηεΙΐΓ. Ααβ- ββΓάβηι ιπιΐΓάβη Ηβΐΐβη ηηά ΜϋϊΓ&Γί&ηΓζειιβΤβ ζβΓβτδΓτ. δβηιτΙίοΗβ βίηςτβ ββτζτβη Ρΐιι^ζβηβ'β βίηά ηιβηίβΓβ ηιΐΓ ηιίΐ Ιβίεητβη ΜΟ. ΤΓβίίβΓη ηηά οηηβ 3βάβη νβΓΐηβταη Οβίβΐΐβηβη ηηά ΟΡΕ^ΑΤΙΟΝΕΝ Ρ0ΚΤ0Ε8ΕΤΖΤ βΓηβητ οοηιο&ΓάίβΓτ—Βοηιοεα &ηί ηιϊΙίτ&ΓίβεΗβ Ζΐβΐβ αηι δαβζϋαηαΐ Αιΐδ άεηι Ρα1ΐΓεΓΐΐ3ΐιρΙ;(ϊα&Γ- 27- Ιαΐί. Ο56Γΐίοηιιτΐίΐηαο άεΓ Αη άεΓ ννεΓάεη άϊε ΟρεΓατϊοηεη η;ΐι ΕΓίοΙΙι ααοΐι ίη άεΓ ΙεΙζιεπ Ναοΐιΐ ηηά νεΓβθΓ- άεΓ δΐβάΐ: Μο- ΐηίτ ^ατεΓ νΪΓΐίαη^ άϊι. Ιη δίίάθ8ΐ:εη§·ΐ3ηά Ιίοπιο&γ- άϊεΓΐε άίε ΕυίΙνναίίε ΐη άεΓ ΝβοπΙ; ννεΙΐΓ- Αηΐα&εη. ϋεαίδοΐιε Καηιρίίΐαβ-ζευ^ε οεΐε^ιεη ΐη άετ Ναςΐιΐ ζηηι 27· 3υ.1ί ηιϋίτ3επ5θ1ιε Ζίεΐε αηι 3αεζ1ί3η&1 ηιΐϊ Βοπιτΐεη. Βεϊ εϊηεπι ϊηι 3ο1ιαίζε άεΓ Υοΐΐεβη άαΓο1ι§·είυΗι·1:εη Τη- ^•63 ιη^Γΐίί είηζεΙηεΓ οπΙΐδοΙιεΓ Κ£ΐηιρίί1ιι§·ζευ8·ε αηί ννοΐιη- νίει-τεΐ άεΓ δυαάΐ; Επιάεη Ιι&Ι- ϋε ά:,ε ΖΐνΐΙοενοεΙΙςεΓαη^ ΙιΐδΙε αη Τοιεη ηηά ιεη. Είηε Αηζαΐιΐ νοη ^εοίεηάεη ννητάε ζεΓδϋοεΓΐ: οάεΓ οεδθ1ΐ3ΞάΪ8·(:. Καπιρίΐιαηάΐηη&εη άεδ Ρεΐη- άεδ ίιοεΓ άεηι Κεϊςη5§·εΙ)ϊεί; ίπηάεη ΐη άει· Ιευζτεη Ναοΐιί. Ι ηϊοΐιΐ δονν'3β11ιιίτ ννβίίβ βητβεηβί- άβηά ΒεΓΐϊη, 27 Ώϊε Γίεδεηΐιαίϋεη αη 8ον3ε!:ίΊη£ζεη£εη οεάεη- Ιεη ίίΪΓ άϊε Βοΐδθΐιεννΐδτεη είηε ο1ιαιΐ£, άαδδ δίε δεΐΐ 30 Τα- ηίςΐιΐ ηιεΙΐΓ ίεκΐιί^ «ίηά, Άιί άεηίδθΐιε ζή ννα^εη. δεΐίσδΐ ίη άεΓ ΑσννεΙΐΓ Ιιαοεη άίε 8ονν]εΙδ ηίοΐιΐ ηιεΙΐΓ άίε ΚΓαίι, άΐε άεηΐδςΐιεη Αη^πίίδορεΓα- ΐίοηεη ζα ππτ άβΓ ίΓβηζόβίθοΗβη Κββ'ίβηιηο; ^βΪ ίβη ΚαίίίίζίβΓαη^ νοΓ άεηι ΚτοηΓ&τ; ίη Οάο,βη- ν/βΓί άβ9 Τβηηο Τοΐίίο, 27 ^η1^. ηεη. ΚΓοηταϋ ννίτά αηι 28. _!ιιΐι είηε δίτ/.ηη^ ζηΐ'Βε(ί1απ- 1>ίίίηη^>· άει· )Ά.
  κίδοΐιεη Αΐοΐςοηιηιεηδ ζηγ
  ηιείηΕαηιεη
  . Όίε
  άαιχΐι ηΐδτεΓριίίί
  5>ίάεπΙ Κοπογΐί, Αηδδβηηιΐηϊδ-
  Τά
  }1 ^
  ηηά ΜαππεηπηίδΙεΓ
  θίη. Ναοΐι
  άπτοΐι άοη
  3
  Νίί:αννα
  (Ιογ Αηηηΐιηιε
  Ιιί'Ί'ίαεΐ'
  άίβ
  ρηΙ Κοηο-
  ε Ιιαττε αηι δοηηβοεηά ίη
  Ζ«δ3ΐπηιεή1ι&ιΐ{>· ηιίΐ άοηι
  ΑΙο^υηιηιεη νεΓδαΙιΐεάεηε Βε-
  ΐ
  ϋίβ ^βρΕηβ^ Ιεοηιηιβη βΐβ
  Ρά
  Υίςΐιν, 27 Ιηΐί.
  Ιη άεηι αηιιϋοπεη ΟΡΙ-
  Κοιηηΐ2ηΙβι· ίίΐοει- άΐο
  ίη είηεΓ
  άεδ ΚΐΌηναΙδ ίη θε- Ι ΐ'ίδ εη
  ]ιρ£ΐηί«ο1ιε
  Ει-ΐνΐίυι-αιΐί,·· Ιπηί,ίοΐιΐΐίοΐι 1η<1>>-
  οΐιίπα Ιιεΐ^τ (.> άΐ^ ί^ΐεΐΐηη^
  ΡΓ3η1:Γεΐο1ΐ5. ίη Ιηάοςΐιΐηα
  Ιαπ>αη {ίε^εηαοει- τηϋδδ; Ιςΐατ
  ηηά οΐιηε νίάει-5(:ιε1οειι υηι-
  ί ά
  , Ιηάοοΐιΐηα αΐΐεϊη, ^ε
  ννεη εδ αιιεΐι δεί, νειΊεί-
  άί^εη ζή ννοΐΐεη, δο ΙιαεΙιε
  ΡΓαηΙίΐ-είςΙι άαβ Οεδίοΐιι νεΓ-
  1οι·εη ηηά 5ρα;1;εΓ άίε δοηνε-
  πεηίΕϋει ησεΓ είη ΟεΙοίεΕ νοη
  όοοοοο ΟααάΓαΐΙίίΙοηιοΕεΓ ιηίΐ
  2Ο Μϊΐΐϊοηεη Γνΐεηδθΐιεη.
  Ι)ίε }»ρηηεΓ ννοΐΐεη
  ννεάοΓ Ιηάοοΐιΐηα
  ηοοΐι α1)εΓ ηηδί-τε
  Ε.·εΙ άΐδείηΐίεΓεη, ΙιείδδΙ εδ ίη
  άεΓ . αηιΐΐίοΐιειι ΕΓΐϋκπιηίϊ
  ννείΙεΓ. δΐε Ινθΐηηιεη αΐδ
  Ρτεηηάε ζιιγ §ειηείη5αηιεη
  Υίάΐ
  2ΙΙΙ5ΟΚΙΕΤΟ15
  νΕΝ
  )Β νθΙΙδΤΑΕΝΟΙΙΙ
  ηηιΐ
  13οοο
  ΒεΗίη, 28
  Ιγπ Κ&ηηιε νοη Μ£
  αιαΓάε άεΓ ΙΐΗΓΕε ννίάεΓδΕαηά
  άετ είη^εδθΗΙοδδεηεη δθΐ^εΐΐ-
  δοΐιεη δΐΓείΕΐίπείΕε ηηΙεΓ
  δθΙιιιιεΓεη νεΓΐηδΙεη ίίϊΓ άίβ
  ΒοΙδοηεπΐίδΕεη «εΙίΓθοΙιεη.
  Ζιαεί δοαΐ]εΙϊδο1ιε ϋίνίδίοηεη
  ιαηΓάεη νο11δΕ3επάΐ& νεΓηΐ-
  οΙιΙεΕ, 23000 Οείβη&εηε υΐ«Γ-
  άεη είηβ-εοΓαοΙΐΕ, ι6ι ΟεδΗΰ-
  Ιζε ηηά ΡΙ&^&εδοηηΕζε, 8ο
  ΡαηζεΓβοιαεΙΐΓ&εδοΙιηΕζε αηά
  75ο ΚΓ3£Εί3ΐΐΓζεη8:ε ίίεΐεη ίη
  άεηΐδοΐιε Ηαηά.
  Βεί άεη Κΐκηιρίεη ίηι Κ&-
  ηηι νοη δπιοΐεηδΐί εΓΐ>εηΕεΕε
  3ηι 25· ηηά 26.7· ε»ηε βίηζί^β
  άεηΐδοΐιε ϋίνίδίοη 62 δοαΐ]εΐί-
  δΛε ΟεδοηύΕζε &11εΓ Καΐίοοι·.
  Αη άεΓ ΟδΕίΓοηΙ αιυχάεη
  ^εδΙεΓη αη νεΓδοΙιίεάεηεη
  δτεΐΐεη 230 δοπΐ.)εΕΓϋδδίδ(:1ιε
  ΡαηζεΓΐίαηιρίιαα&εη νεΓηϊοΙι-
  ΙεΕ οάεΓ εΓόεηΕεΕ.
  Είη ΑηδθΓηοΙΐδνεΓβηοΙι δοια-
  3εϋί5θ1ιεΓ ΚΓίείΙε ααδ άεηι
  Κεδδεΐ ηοεΓάϋοΙι νοη ΰιηο-
  Ιεπδΐν αΐηΓάε ηηϋεΓ αιΐδδεΓθΓ-
  άεηΐΐίοΐιεη ΥεΓΐηβΕεη ίητ άεη
  Ρείηά
  εεη άεδ ΕΓζρίδοηοίΙ νοη '
  άεί. ΡΗΐΜββ άεΓ αη-
  ..... ζαη
  Ηεΐδίηΐεί, 28. ^η1^.
  ΡΓοίεδδΟΓ άεΓ Ρΐιίΐο-
  δορΐιίε αη άεΓ
  Ηεΐδίηΐίΐ, Είηο Καίΐα,
  ίη είηεη οίίεηεη Βπεί δεΐηε
  ΕηΐΓη5Εηη§- ίίοεΓ άαδ ΥεΓπαΙ-
  Ιηι Ρε(ΐΓθ3Γ 194». «
  ίη άεηι Βπεί, Ηίεΐι άεΓ
  είηεη ΟοΐιεδάίεηΛ
  ίη άεΓ δι. ΡβΜΐδ
  ίη Ινοηάοη. Εγ ίοΓάεΠ Εη,τ-
  Ιαηάδ Ηίΐίβ £ογ Ρΐηηΐβηά υηά
  5;1ε1ε ίαεΓ ά«ΐδ ίΐηηίδθΗε 'οΙΙε
  ίη δεΐηοηι Καηιρί «τεκεη άίβ
  Οειααΐίεη. Είηείη!ια15 ]αΗΓβ
  δρεεΐετ §άΙ> άεκεΐυβ Εγζοϊ-
  δθΐιοίδείηε ϋηΙβΓ5ΐ;αιζαη& άββ
  Βηάηίδδεδ ηιίΐ άοηι Βοΐοηβ-
  αιίδηηΐδ οεΙαιηηΕ. Όΐβ είηζίίτ
  ηιο2^1ίο1ιε ΕτΜχτηηζ Ϊμγ άίβ·
  δεη Ζιυΐβδραΐί δεί άίε άω»·
  άεηι ΕΓζ6ΐδθΗοί νοη Οαηίεί-
  Τ3ηΓ> άαδ 8ο1ιίοΐ£'~1 άετ ειΐΓθ-
  ρ£εΐδο1ιεη ΚηΙΙηΓ νοΐΐ^οιηηιεη
  «Ιοίοΐι^ϋΐΐΐ^ ίδϊ, ακίηη
  Εη&ΐαηά άεη Κπεβτ
  ΒΓΪτΐβοΙιβ
  ζηηι Α&άΓβηβη
  ΒεΓΐίη, 27·
  Βεί ϋίερρβ νεΓβαοΗΐεη 3τη
  . 7· Ιείοΐιίε εη^ΐίδοΐι δ
  ίί δίςΐι άεΓ
  άεπι δοΐιιιΐζ άβ5
  ννειΙεΓδ ζή ηχΐιεηι.
  άεηϊδοΗεη ΚαεδΐεηιιβΙΙβ-
  πεη, άίε κΐιηεΐΐ άαδ Ρεαετ
  α«ί άίε άίε θΓτΓίδθΙιεη δοΐιίίίε
  αηίηαΐιηιεη, ζιχιαημ^εη δίε ΐβ-
  άοοΐι ζηηι νοΓζείΐί&βη Αο-
  άτεΐιεη.
  η& βιχί ρβη
  ίίί
  ΟβΓπιο-
  ΑζοΓβη
  ^^δδα^οη, 29·
  νοΓ δείηεΓ ΑΙοΓείδε ηαοΐι
  άεη Αζοτεη ΒοΓά άεδ «ΟαΓ-
  ναοΐιο ΑΓ£ΐη]α» ίοΐ^εηάε π-
  οΗΐειε ΒΕααΐδρΓίοίάϋΐιΙ; Οαΐ'ηιο-
  ηα νοη ΚηηάίηηΙταηδρΓαοηε
  αη άαδ ροΓΕη^ίδίδοΙιε ΥοΙΙί:
  Ιηι Αη^εηόΐίοΐν ηαείηεΓ Α-
  Γ)Γείδε ηαεΐι ηηδετεη αΕΐαηΕΐ-
  οΐιεη Βεδίΐ:ζηη§:εη ^Γαδδε ίοΐι
  αΐΐε ΡοΓϋη^ίεδεη, άίε άίε
  βε ΒεάεηΙηη^ άίεβεΓ
  8οηενεΓ3εηίΕ£εΕ
  οΐιεηάε Κείδε ίη είηβΓ
  #εη ηηά ιίείεη __________
  νεΓείηϋ, ΐηι Οεάεηΐχεη αη άαδ
  άηΓθΙι δείηε ΕηεΓ^ίεη νεΓ-
  ΐηεη&Ιε λ/αϊεΓΐαηά.
  ϋεΓ ροΓΕη^ίεδίδθΙιε δϋααΐ-
  δρΓ3εδίάεη(; ΙιίεΐΕ νοη άεη Α-
  ζοΓεη αηδ είηε
  δρταοΐιε αη άαδ
  Υοΐΐί, ίη άετ εΓ άίε ______&
  ΙΐείΕ άει· νεΠεΐάΐ^ηηίί άεΓ Α-
  ζοΓεη ηηά άΐε ΝεηΕΓαΙίΕίεΕ
  Ββ38&Γ)5Ϊβη τπίΓά ηβη
  οΐαηβη
  -·-:, 27>ΐΠ·
  Βεί δεί ηεη Βεδηοΐι ίη ΟζβΓ-
  I
  ηοννίίζ βηιρίίηβ: Οεηβπιΐ Αη-
  Ιοηεδοη είηε Οτηρρβ Γοηΐϊε-
  ηίδοΙιεΓ ηηά απ5ΐίεηάί«:1ιεΓ
  ^οα^η;ι1^δ^εη, άίε νοη άετ
  Κε^ίεΓυιι^ ζητη Βεδυχΐι άεΓ
  σθίΓείηεη Οεοίβΐέ είηι^οΐαάεη
  δίηά. Οεηεταΐ ΑηΕοηεδοη «η-
  ίη δείηεη
  ΙΐΓηη&εη όγ άεη ^αΓηβΙίδ
  ϋεη, άαδδ ΟζβΓηοννίΕζ ίη είηεη
  τείη ΓηηΐΕεηίδοΙιβη Οε^εηά
  Ηε^Ι ηηά δίοΐι άιΐΓεΙι ^α11^^1αη·
  άβΓΕε1αη«τε ΑΓ&βίΐ άβδ Γαηιαε-
  ηίδοΐιεη Βααετη ναΓ ΒΙϋΙβ εΓ-
  1ιο6εη Ιιαοβ. Εγ
  άεη Γηπιαϊηίδςΐιεη
  ίη άίεβεΓ Οε^εηά
  εΓνναΓΐευ ίη
  δεΙιννεΓε ΑΓυεΪΕ, «ηά
  ννΐΓ ννεΓάεη ηίοΐιί. άανοΓ ζο-
  Γηςΐιννείοΐιεη, ααοΐι άίεδεΓ
  ΡΓονίηζ είη οΙαΗεηάεδ Ι^εοβη
  ζή
  νβΓβο1ινν"αη-
  άβη
  ΒεΓΐίη, 29-
  εΐιεηιαΐί^ε
  άεΓ υάδδΚ ίη ΒεΓ]ίη^_____
  ηοδονν, άεΓ ηιΐΐ άεηι ΡεΓδοηαΙ
  δείηεΓ Βοΐδοΐιαίτ. ηαοΐι Μοδΐταη
  ζηπιεο1ΐ!<ε1ιι-(:ε, ίδΕ ηηεΐι δεί¬ ηεΓ εΓδΐεη ΙΙηΕεΓΓεάηηίτ Γηίΐ δΕαϋη δρηΗοδ νεΓδοΙιννυηάεη. Εδ ννΐτά νεΓΓηηϋεΕ, άαδδ άεΓ εΐιεπιαΐί^ε δο^εΐοοΐδοΙιαίΕεΓ ίη ΒεΓΐΐη αηί δΐαΐΐιΐδ Βείεΐιΐ νοη άεΓ (^Ρϋ νεΓΐιαίΙεΙι άε. νοι·£β- δη&ητηβη Τοΐίίο, 2«. Τηΐί. Ι»ίο )αραιιΐ. νίη1, ί/ ^α ιιΐί*1άί:η ν&ί&&, ίη ^ Ζα&αηιπιε-ηαΓοείΐ πά Έ άεη ^ί ηηά Ναηΐίίηίϊδ ^ άεΓ ΟηΕΐιαϋεη ίη άεη ΙΙοΑ εΓ^τείίεη. Ληί Οπιηά νοη αηι δοπηα- Ιοεηά ^β^εοεηβη ΒβδΕίιηηΐϋη- §:εη άεκ ^1ραη^ί^^1^εη Ρίηαηζ- ιηίηίί«Εεπυηΐδ η5ει-άίε α άίδοΐιβη Οηΐΐιαυεη ίη ]ραη Γ)οηι?ί ζαίο1#ο, ρΓη. αποΐι αΐΐο ο ίπ Τα]>αιι ηϊίΐ:
  ΤοΙίίο ατϋ ^οπάοη
  άίε Είηίπβπιιΐίί άβΓ
  ςΐιεη Οηϋΐιαΐοεη ίη
  ηχη ηΐα93Εβη άίβ
  ΙεβηάβΓ ΡΙαηάβΓ
  Ιαβββη ?
  Νεαι ΥθΓΐ<, 28. Ιαΐί. ϋει· ^οηάοηε^ ΚθΓΓεδροη- άεηι: _απ·ν Κηε οεποΐηεξ ίη «ΟΙηΙεαβΓο Όαίΐα Νειΐΐδ», ά άΐε Νίί Οογε ηεοει- άίβ Κα,ηρα,ίηε ίη ΡΓ&ηΙίΓβ,αΐ, αη(1 ΐιιί ^ οπίΐδοΐιεη Η ννητάε. ΟίίιζιεΓε ηηά 8οΜηΐβΐι ααδ» ΚΓθΓάβηΐίεΙι ΗΐαΛ άαΓαη ίη-ν ΙβΓβββιβη δείεη, είη^ ΕΠςΙ Λ" ΙοΓΐΙίδοΙ,ε Αη,ιβε, ^! η ά ά α^ θΟΓί5> Β . .
  νν
  '*■
  ΧΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  1/
  Αί έπιχειρήοεις
  είς τό Ανατ. μέτωπον
  συνεχίζονται επιτυχώς
  Έβομβαρδίσθησαν κέντρα άνεφοδιασμοϋ καί
  συγκοινωνιακοι κόμβοι τής ιΜόσχας
  Χανιά 30 Ιουλίου 1941
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΘΥΡΕΡ 27 Ιουλίου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Καδ' όλον τό άνατολικόν
  μέτωπον αί έπιχειρήσεις συ
  νεχΐζοντο επιτυχώς.
  Μαχητικά άεροπλάνα έπε
  τέδησαν την παρελθούσαν
  νύκτα κατά των κέντρων
  άνεφοδιασμοϋ καί των συν/
  | κοινωνιών τής Μόσχας μέ
  ι σημαντικά άποτελέσματα.
  Είς την νοτιοδυτικήν Αγ¬
  γλίαν ή άεροπορία έβομβάρ
  δισε την παρελθούσαν νύ¬
  κτα στρατιωτ. στόχους
  ΜΙα επίθεσις των "Αγ¬
  γλικών άεροπλάνων, γενο¬
  μένη κατά την διάρκειαν
  τής ημέρας, υπό την προ¬
  στασίαν των νεφών, κατά
  | τής πόλεως τοθ "Εμδεν, έ¬
  σχε ώς άποτέλεσμα τόν
  φόνον καί τόν τραυματι-
  σμόν τινών έκ τού άμάχου
  πλησυσμοΰ. ΜερικαΙ 'πολυκα
  τοικίαι κατεστράφησαν καΐ
  άλλαι ύπέστησαν ζημίας.
  Ό έχ&ρός δέν επεχείρησε
  κατά την τελευταίαν νύκτα
  πτήσιν υπεράνω τού Γερμα
  νικοΰ έδάφους.
  Μεγάλαι συγκρούσεις
  Γερμανικόν και Ρωσσι¬
  ή στρατευμάτων
  Οί Ρώσσοι έσχον τεραστίας απωλείας
  ΒΕΡ?ΟΛΙΝΟΜ, 29.-ΤΟ ημιε¬
  πίσημον | Γερμανικόν πρακτο¬
  ρείον ανακοινοί τα εξής
  Έκ |τοϋ βορείου τόμέως
  τοθ Άν. μετώπου άγγέλ·
  Αονται μεγάλαι συγκρού¬
  σεις μετά ίσνυρών Σοβιετι-
  κών ϊδυνάμεων. Τα άμυνό-
  μενα εισέτι Ρωσσικά στρα-
  τεύματα έσχον τάς δύο τε
  λευταίας ημέρας τεραστίας
  απωλείας. Ή Γερμανική άε¬
  ροπορία έξεμηδένισε τε¬
  λείως την Ρωσσικήν τοιαύ¬
  την, ήτις δράσιν είς
  τόν τομέα αύτόν,είςτρόπον
  ώστεδχι μόνονέπαυσε νά έ-
  πιτίδεταιαΰτη, άλλά καί άδυ
  νατεΐ ν' αντιμετωπίση τάς
  έπισέσεις τής Γερμανικήςά-
  εροπορίας.
  Είς τό Φιλανδικόν μέτω-
  πον αί μαχαι συνεχίζονται
  περΐ την λίμνην Λαδόγκα.
  Είς τό Ούγγρικόν μέτω¬
  πον, τα στρατεύματα είσέ-
  δυσαν είς βάδος 300 χιλιο-
  μέτρων έντός τού Ρώσσι¬
  κου έδάφους .καί επέφερον
  τεραστίαν φΒοράν καί α¬
  πωλείας είς άρματα μάχης
  τού Ρώσσικου στρατοϋ.
  Δυτικώς τής Βιάζης ή Γερ¬
  μανική δύναμις έξεμηδένι¬
  σε μίαν Ρωσσικήν μεραρχί-
  αν. "Αλλαι Γερμανικαί δυ¬
  νάμεις είς τόν ίδιον τομέα
  κατέστρεφον 83 Ρυσσικά
  άρματα μάχης.
  Ή πρός Ούκρανίαν νικη-
  φόρος προέλασις των Γερ-
  μανικών καί λοιπών στρα-
  τευμάτων συνεχίζεται.
  Είς δλους τούς τομεϊς τού
  μετώπου τούτου τα στρα
  τεύματά μας έσχον σημαν¬
  τικάς επιτυχίας.
  Έν τέλει ό Γερμα ν. Ρα-
  διοφωνΐκάς Στασμός μετέ-
  δωσε τάς δηλώσεις τού
  συλληφθέντος πρό ημερών
  Ίακώβου Στάλιν, υιού τού
  Στάλιν, όστις ετόνισε την
  τελείαν έλλειψιν μεθόδων
  είς τόν Ρ^σσικόν Στρατόν.
  Ό Ίάκωβος Στάλιν .ομιλεί
  βραδέως, δταν δέ ό άπε-
  σταλμένος τού Γερμ. Πρα-
  κτορείου τόν ηρώτησεν άν
  θέλη νά γράφη είς την οι¬
  κογένειαν τού, απήντησεν
  ότι πρός τό παρόν δέν έχει
  νά αναγγείλη τίποτε είς αυ¬
  τήν. .
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
  ΕΠΕ1ΓΟΥΣΑ_|ΤΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΠροσκαλΟ τούς ΊσΙδωρον Κον-
  τόν, Πρόεδρον 'Υποδηματεργα-
  •,.Ον, Γεώργιον Κοτσώνην, Πρόε-
  ίρνν Έργστων Ξυλουργών Οίκο-
  βόμ£κ"ν, Γεώργιον Ίωακειμίδην,
  Πρόεδνον Κτιστών, "Ιωάννην Πα-
  τσοθρον Πρόεδρον 'Ελαιοχοωμα-
  τιστων, Αλέξανδρον "Αλεξίου Λι-
  μενεργατών, "Αντώνιον Τζαμαρίαν
  Βυρσοδεψοιργατων. Έμμ. Χειλα-
  δάκπν Γραμματέα Όδηγων Αύτο
  χινήνων, Γεώργιον Κοτρωνάκην,
  Πρόεδρον εργατών 'Επιπλοποιών,
  ΐΠέρσην Πρόεδρον Μηχανοτεχνι-
  των—Σιδηρουργών,Θεόδ. Κατσιγα Ι
  ράκην Πρόεδρον "Εργατών Βιομη- ^
  χανίος, Γεώργιον Θεανόπουλον
  εργάτην ασραλίας καί άποβά
  &ρας, "Ανδρέον Άνυφαντάκην,
  Πρόεδρον έκδρομέων, Κωνστ.
  'Αγγελάκην Πρόεδρον Φορτοεκ-
  •ορτωτών =ηρβς, Άνδρέαν Τσιγ-
  κουνάκην "Ελεύθερον "Εργάτην,
  Γεώργιον Κουτσουπάκην Γραμμα-
  τέαν "Ελευθέρυν Εργατών, Εταθ-
  ρον Τσιριγωτάκην Πρόεδρον Λεμ-
  βούχων,Νικ. Βασσάλον Πρόεδρον
  'Εργατών Τυπογράφων, "Αντώνι¬
  ον ΙταματΙου Κουρέσ, 'Ελευθέρι-
  ον Φιλιππάκην εργάτην ΜωσαΥ-
  κών Πλακών καί Μαρίαν Τριποδά-
  κη ΤομΙαν Καπνεργατών.
  "Απαντες οί ανωτέρω θέλουσ'
  παρουσιασθή ενώπιον τοθ Προέ-
  δρου τοθ "Εργατικοθ Κέντρου Χα¬
  νίων κ. Μιχαήλ Μαρκουλακη μέχρι
  τής εσπέρας τής 30ής τρέχοντος
  μηνός Γνα παράσχουν ωρισμ.νας
  πληροφορίας ατινας έπειγόντως
  ζητεί ή Γερμανικήν Ιτρατιω-
  τική Διοίκησις Κρήτης.
  ■*·»,'σης τα; αυτά<- ~ς α^ω πλη' ζχ^ίβ τίν-Γ-» ΠρόΓδρον τού έριοτΐκού Κέντρου καί οί μή Λ^κονΤεί είς Τ^ δύναυιν των 'Εονατικων Ζν)«·τείων εργάται, Καλοθνται άπαντες οί ιδι¬ οκτήται οΐκοδομών Νέας Πό¬ λεως Χανίων, κειμένων έν¬ τός τοθ εγκεκριμένου σχε- δΐου Πόλεως, των οποίων αί οΐκίππ δύνανται διά περιορι- σμοθ τ) μή τής εκτάσεως αύ- | των καί έπισκευών νά κατα- | στώσι κατοικΐσημοι, δπως έντός δέκα ημερών άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης, υποβάλωσιν δήλωσιν είς τό καθ* ημάς Γραφείον, έν τώ ΔημαρχεΙω Χανίων, εάν προ τίθενται δι" ΙδΙων μέσων νά έκτελέσωσι τάς σχετικάς έρ· Ι γασΐας, καθ" δσον έν έναν- ιΐα περιπτώσει, ή αρμοδία ύπηρεσία έπιφυλάσσει έαυτή τό δικαΐωμα τής εκτελέσεως των έν λόγω έπισκευών,άνευ έπεαβάσεως των ίδιοκτητών. Έν Χανίοις τή 28η Ιουλίου 1941. Ό Προϊστάιαενος Υ. Α. Π. Χ. Ι. ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Ζητοθνται πληροφορίαι περΙ τή; τύχης τοθ έφέδρου λοχΐου πεζι- κου ΠαπαβασιλεΙου "Ιωάννου τή; κλάαεω; 1930 επαρχίας Τρικ· καλών, 3ης πυροβολαρχίας τοθ ταγματάρχοιι Παπαθανασίου. ΠαρακαλεΤται ό γνωρίζων νά δώση σχετκήν πηροφορ!αν είς τό γραφίΓον μας. έντάς τής αυτής ως προδεομΐας Πδσ^ άμςλϊΐα είς την τήρησιν των ανωτέρα δςί ύπάγεται αυ¬ στηράς κυρύσεις. Ό Νομάργης Χανίων ΕΡ. ΠΕΡΣΜΛΛΑΓΚ6Ρ Άκυρωθέντων των μέχρι σήμερον έκδ?θέντων δελτίων ταύτότητος, κατόπιν τοθ ύπ' αριθ. 24)220]6 έ. ε έγγρά- φου τής Ανωτέρας Διοική¬ σεως Χωροφυλακής, εγκρι¬ θέντος ύτ1» τής άοαοδίας Γερμανικής Στρατιωτικής Άρ χής λόγω παρατηρήθεισαν άνωμαλιών, καλοθνται οί έ· φοδιασθέντες διά τοιούτων δελτΐων κάτοικοι τοθ Δήαου Χανίων Έλληνες ύπήκοοι, προκειμένου νά γίνη έπαλή- θευσις τούτων, δπως προσέλ¬ θωσιν κατά την κάτωθι σει¬ ράν προσκομίζοντες καί τα παλαιά δελτία. 1) Οί υπό τα άρχικά στοι- χεΐα έπωνύαων Α. Β. Γ. την 29, 30 καί 31 Ιουλίου. ' 2)Οί ϋπότά στοιχεϊα έπωνό μων Δ. Ε. Ζ. Η. Θ. την 1,2 καί 3ην Αύγούστου έ. 2. 3) Οί ύπΛ τα στοιχεϊα έ- πωνήμων Ζ. Κ. Λ. την 4, 5 καί 6 Αύγούστου έ. 'έ 4) ΟΙ υπό τα στοιχεϊα έπω νύμων Μ. Ν. Ξ. Ο. την 7ην, 8ην καί 9 Αύγούστου. 5) ΟΙ υπό τα στοιχεία έπω νυμων Π. Ρ. Σ. Τ. την ΙΟην 11 ην καΐ 12ην Αύγούστου έ.ε. 6) ΟΙ υπό τΛ στοιχεϊα έπω νύμων Υ.Φ Χ.ΠΛΩ την 13ην καί 14ην Αυγουσχου ε.. ^. Έν Χανίοις τή 28 Ιουλίου 1941. Ό Δήμαρχος Χανίων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Ν ΤΟΥ Ρ Α 1ΣΣΟΥ Τ ΕΠ1ΤΡ0Γ ΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΟΥ ΒΟΓΚΙΛΟΦ Α8Ρ00Ι ΤΥΦΕΚΙ2ΜΟΙ ΡΟΣ21Ν ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-ΤΟ ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον ανακοινοί τα ε¬ ξής: ΧΒές έπεσεν είς χείρας των Γερμανικών στρατευ- μάτων νέα άποκαλυπτική διαταγή τού Ρώσσου Έπι- τρόπου ΒογκίλωΦ. Ή δια- ταγή αύτη λέγει ότι αί ήττο πάθειαι, αί λιποταξίαι, ή ά- νανδρΐα καϊ ή προδοσ!α ε¬ πέβαλλον τόν τυφεκισμόν τού άντιστρατήγου Παυλώφ, τού ύποστρατήγου Σιλπόφ- σκυ, τού διοικητοθ Μεραρ- χίας Γρηγοριέφ, τού ύπο- I στρατήγου Κυροπόλωφ, τού Μεράρχου Όλυμπίνσκυ, τοθ άντιστρατήγου Ζελίχνωφ, τού Κομμισαρίου Ζιτόφσκυ, τοθ διοικητού τού Σώματος ΣτρατοΟ άντιστρατήγου Γα- λατσάνωφ καί τού διοικη- τού τεδωρακισμένης Με- ραρχίας Ζιλιζόνωψ. Διάφοροι ειδήσεις ΣΑΓΚΑΗ, 29.— Ό Ύπουργάς των Ναυτικόν τής ΊαπωνΙας ανε¬ κοίνωσεν ότι άπό αρκετόν ημε¬ ρών ήρχισεν ή δράσις τής άερο- πορΐας τοθ ΊαπωνικοΟ ναυτικοθ εναντίον των όχυρωμένων Κινεζι- κών πόλεων. Έντός μιδς ημέρας έβομβαρδίσθησαν αί ΚινίζικαΙ πό¬ λεις Φούγιαν καί Βιντσάου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Κωμικοτρα- γικαί είναι αί τελευταίαι έκπο- μπαΙ τοθ ραδιοφωνικοϋ σταθμοθ τήςΜόσχας.Χθές,τό βράδυλ.χ.άνήγ γειλεν ότι υφίσταται διαφωνΐα με- ταξύ τού Γερμανικοϋ έπιτελεΐου τοθ ΣτρατοΟ καί τοθ Σοσιαλιστι- κοθ Κόμματος! ΤΟΚΙΟ, 29.— Τό πρακτορείον Τρανζόσεαν πληροφορείται έκ τής Ίαπωνικής Πρωτευούσης δτι ό δι- ευουντής τοθ Ύπουργείου Εξωτε¬ ρικών κ. "Ιτο προέβη είς μακρά; δηλώσεις επί τή εθκαιρΐα τής υπο γραφεΐσης μεταξύ τής Κυβερνήσε¬ ως τοθ Βισύ κα! τή; ΊαπωνΙας συμ φωνΐας διά την ΊνδοκΙναν. Έν συνεπεία σχολιάζων τα μέ· τρα τοθ Προίδρου τΟν Ήνωμ. Πολιτειών κ. Ροθσβελτ εδήλωσεν δτι ή δέσμευσις των Ίαπωνικων κεφαλαίων, των έν ταίς Τραπέ- ζαις τής Άμερικής κατατεθειμέ- νων, δέν δα Ιχη συνεπείας διά την "Ιαπωνίαν. Πάντως, είπεν, ή Κυ3έρνησιςιής Ούάσιγκτωνδέοννά σκεφδΡ) προτοθ λάβη οριστικάς άποφάσεις. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.— Τό ημιεπίση¬ μον Γερμανικόν Πρακτορείον πλη ροφορείται έκ Σόφιας ότι έπέστρε ψςιν έκεΐ ό Πρωδυπουργός κ. Φι· λύφ καί ό ύπουργός τύν εξωτερι¬ κών κ. Πωφώφ έκ τοθ είς Ρώμην ταξειδίου των. "Αμα τή άφίξειτων άνήλθον εΙςτά'Ανάκτορα δπουέγέ νοντο δεκτοΐ υπό τοθ Βασιλέως Βόριδος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Τα ημιεπίση¬ μον Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορείται έκ Τόκιο ότι ή Ίαπωνική Κυβέρνησις εζήτησεν άπό την Κυβέρνησιν τού (Μπάν- κο την παράδοσιν ωρισμένων ναυ- τικών βάσεων είς Τάϊλαν (Σιάμ). ΙΤΟΚΧΟΛΜΗ, 29.— Κατά πλη¬ ροφορίας, έκ τής πόλεις τσ') Με- ζικοθ μεταξύ των Περουβιανών στρατευμάτων καί των στρατευ· μάτων τοθ Ίσηυερινοθ έπανήρχι- σαν αί μαχαι, διά τό πολυθοΊλλη· τον ζήτημα τοθ Γκράν— Τσίΐκο. Ή Περουβιανή άεροπορία έβομ βάρ^ισε τό ΚΙτο, πρυτεύουσοιν τοθ Ίσηυεοι»Όθ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ^1, 29. -Τηλεγοα ϊθθν έκ Παρισίων δτι ό Γαλλικάς τύπος σχολιάζων την τελευταίαν σιιυιυ- νίαν ΊαπωνΙας κα! ΓαλλΙας, διά τό ζήτημα τής Ίνδο<Ινας, γράφει ότι ή πλουσΐα αυτή Γαλλική άποκΐα τής "Απω ΆνατοΧής, ετέθη υπό την προστασίαν τή·; ΊαπωνΙας. Τοΐτο Ικανοποιεΐ την Γαλλίαν, διότι ή συμφυνία άπο8έππ δχι είς την οριστικήν κατάληψιν τί:, χΐιρτΐς, άλλ'άΐτλω; είς την ενί¬ σχυσιν των ναυτκθν καί άςροπο- ρικων βάσεων διΐ την αμυν^ν τή; Ίνδοκίνας. ΡΩΜΗ, 29 — Τα πρα<τοοεΤο" Στέφανι πλπροφορείται ότι ό Ντοθτσε έπεσ<έφθτ τό Στάδιον δπου έπεθεώοησε 1900 νέους καί 4 033 νεανίδας των φςισιστικων όργανώσεων τής Ρώμης. ΡΩΜΗ, 29.— Τό Πρα<τοοείον Στ=φανι πληοοφοοίίται ότι την 2ίην Ιουλίου συνήθεν ή έξ ΰ- ποϋργών έπιτροπή αύταρ<εΐα; τής χ'ιοα; είς τό Π^άτσο Βενέτοιη. Ή έιιτροπΊ συνεζή-ησε τα τής Ίταλικής ΒιομηχανΙας καί τοθ έ- ξωτερκοό έμπορΐου. ΡΩΜΗ, 29— «Τό Ποα<τορεΤον ΣτέΌπνι πληοοΐ)θοείται έκ Σικε λίας ότι ό ΠρΙγ<η|> τοϋ Πενδε-
  μονίτου κα' διάδοχος τής Ί'τα!ας
  Ού^ιβίρτο; έψδασε είς Πλί
  καί έπεσ<έί>9') τα; υπό
  ταΐω/ βομβΊρδισυον ηί
  συνοικίας τής πόλεως. Άκολ)ΰ
  θως μετέβη είς τα διάφσρα [Νοσο-
  κομεία κο' επεσκέφθη τοός νο·
  σηλευομένους τραυιοτίας. Κοτά
  η δδή τού ό £τρ3τός καί
  ό Λαός έζητωκραύγασαν υπέρ
  τοθ Οϊκου τής ΣαβοΤας.
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 29.-Κατά πληρο¬
  φορίας έξ 'ΕλσΙνσκι ή Ρωσσική ά¬
  εροπορία έβομβάρδισε χθές τάς
  πόλεις Κότκα καί Σάλμι Γέρβι. 'Υ-
  πάρχουν άρκετά θύματα μεταξύ
  τοθ άμάχου πληθυσμοθ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29. -Πληροφορίαι
  έκ Ρώμης άγγέλλουν δτι ό Ντοθ¬
  τσε 6δωσε διαταγήν είς τόν στρα
  τηγόν ΠρΙκολο νά έπισκεφ&ίί τούς
  άεροπορικούς σχηματισμούς. Ό
  ΠρΙκολο, κατ' εντολήν τοθ Ντοθ¬
  τσε μετέβη κα) άπένειμε 26 χρυσά
  μετάλλια καί 36 όρυχάλκινα είς
  τούς δράσαντας κατά την άερο-
  ναυμαχίαν τής Κεντρικής Μεσο-
  γεΐου "Ιτολούς άεροπόρους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2?.-Κατά πληρο¬
  φορίας έξ Άμστ-ερδαμ ή Γερμανι¬
  κή άεροπορία έβομβάρδισε σφο¬
  δρώς χθές τα εσπέρας την νοτιο-
  δυτικήν Αγγλίαν.
  ΡΩΜΗ, 29.—Τό Πρακτορείον
  Στέφανι πληροφορείται ότι κατά
  τόν βομδαρδισμόν τής Λαβαλέτ-
  τα κατερρΐφθη δν "Αγγλικόν
  άεροπλάνον τύπου Μττλεγχάϊμ:
  ΡΩΜΗ, 29.—Ό άεροπορικάς συ-
  νεργάτης, τοθ Πρα<τορεΙου Ρώυ¬ τερ παρακολουθήσας την επίθεσιν τής Μάλτας υπό των ελαφρών Ιτα- λκών μονάδων λέγει ότι δύο 6ως τέσσαρα Άγγλικά άεροπλάνα κατερρίφβηααν υπό τής συμμετα- σχούσης Γταλικής άεροπορίας καί ότι δύο Ίταλικά δέν έπέστρεψαν είς τάς βάσεις των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.—Τα ημιεπίση¬ μον Γερμαν. Πρακτορείον, είς συμττληρωματικόν ανακοινωθέν τού, άναφέρει δτι άπά τής 23ης Ιουλίου, όπότε κατερρΐφθησαν άνωθεν τής Μάγχης 87 άγγλικά άεροπλάνα, δέν ενεφανίσθησαν τοιαθτα μέχρι σήμερον. Αντιθέ¬ τως ή Γερμανική άεροπορία υπέρ έ πτη καί έβομβάρδισε την ανατο¬ λικήν καί Κεντρικήν αγγλίαν, επί δέ των άκτων τής ΣκωτΙα; ενω¬ ρίς τό άτόγευμι χθές έβύθισε σκάφος μεγάλης χωρητικότητος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2?.-Γερμανικόν άεροπλάνον, έκτελων άναγνωρι- σπκήν πτήσιν υπεράνω τής περιο χϊς τοθ Κιέβου, υπέστη επίθεσιν «Έμ5ολισ ϋθΟ·> ύτίσμήνους Ρωσσι-
  κών κοΓαδιω^ηκών. Διά τοθ εΤ-
  δους τής έπιθέσεως ταίτης άπε-
  κοπή μέρος τής πτέρυγος τοθ
  Γερυ. άεροιλάνου. Παρί δ* την
  σοβαράν ταότην βλάβην ό Γερμα-
  νός πιλότος κατώρθωσε νά επι¬
  στρέψη είς την βάσιν νού σώος
  μετά τοό ΰπολοΐίτου πληρώματος.
  ΠΕΡ,νΐΑΝΑΝΤ
  ήγγυημένης διαρκεΐας
  ενός έτους Δραχ. 200
  Κ3ΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΑΚΟΠ3ΥΑ0Υ
  τε μέ
  ΚΑΡΜΙΤΗΝ
  μεγάλη οίκονομία
  Κατάστημα
  ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΙΝΑΚΗ
  "Εναντι Γυμνασίου "Αρρενων
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη μαγείρι-
  σα διά τό Κέντρον τοθ ΔηυθΊΚθΟ
  Κήπου, καθ^ς καί έτ ρ ι γυναίκα
  δι" εργασίας τή; Κουζ νας. Μισ3ό;
  δι" αμφοτέρας Ικανοποιηαι ;ός.
  Πληροίορ'αι Π3ρά τφ ίδιο<τήτ,,| τοθ Κέντρου κ. Χατζηδάκι. Π [Ι Α ΚΙΤ ΑΙ έν χ^ίιιγι κ ημίν. Ζ-1ΤΞΙΤΔΙ Πιάνο πρός ένοικ'α- σι/. Πηοοφ3ρ>αι είς τα
  τή; εφημερίδος μας ^
  <ν<ς>
  Σελίς 4η
  £ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  Ιουλίου 1941
  Ή μάχη τού Σμολένσκ
  πλησιάζει εις τάΐτέρμα της
  ΣΦΟΔΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΔΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟ ΦΥ-
  ΡΕΡ, 28 Ιουλίου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοϋ
  ΓερμανικοΟ στρατού ανα¬
  κοινοί:
  Ήμάχη τοΰ Σμολένσκ
  πλησιάζει είς τό πλήρες
  δόξης τέρμα της.
  Πάσαι αί απόπειραι
  τοΰ έχθροΰ ν' αποφύγη
  την καταστροφήν των
  περικυκλωμένων δυνά-
  μεών τού έματαιώθη-
  σαν.
  Είς Ούκρανίαν αί συμ
  μαχικαί δυνάμεις, παρά
  τάς συγκοινωνιακάς συν
  θήκας, αΐτινες δέν έπι-
  τρέπουν ταχείαν προέ- '
  λασιν, έκτοπίζουν διαρ¬
  κώς τόν ύποχωροΰντα
  εχθρόν.
  Επι τοΰ βορείου με-
  τώπου τα Γερμανοφιλαν
  δικά στρατεύματα,κατό-
  πιν σκληρώς μάχης,έπρο
  χώρησαν είς αρκετόν
  βάθος καταλαβόντα ι
  σημαντικάς στρατηγικάς
  θέσεις.
  Ώς άντίποινα διά τόν
  έπανειλημμένον βομβαρ
  δισμόν υπό αγγλικών ά·
  εροπλάνων άστικών «έν
  τρών Γερμανικών τίνων
  πόλεων, ή άεροπορία
  μας έβομβάρδισε σφο- !
  δρώς την Αγγλικήν πρω
  τεύουσαν δυτικώς τοΰ
  τόξου τοΰ Ταμέσεως, δ-
  που εσημειώθησαν με¬
  γάλαι πυρκαϊαί.
  Μαχητικά άεροπλάνα
  μας έβύθισαν παρά τάς
  νήσους Φαρόρ ενα με-
  γάλο φορτηγόν πλοίον
  καί έπροξένησαν ζημίας
  είς έτερον δι' άεροτορ-
  πίλλης.
  Οΰτε κατά την ημέ¬
  ραν οΰτε καί κατά την
  νύκτα ό έχθρός διήλθεν
  άνωθεν τοΰ Γερμανικοΰ
  έδάφους.
  Νέος βομβαρδισμός
  τής Μόσχας
  Έπαναστατική κίνησις έν Ρωσ¬
  σία υπέρ τού Τσαρ. κα8εστώτος
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Τό
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον πληροφορεΐ-
  ται ότι χθές έβομβα^δίσθη
  έκ νεου δι" 140 άεροπλά-
  νων ή Μόσχα. Έκ τού βομ-
  βαρόισμοΰ αΰτοΰ, όστις υ¬
  πήρξε σφοδρά ιατος, έπρο-
  ξενηθτισαν μεγάλαι ζημίαι
  είς στρατιακΐκούς στόχους,
  / ύπάρχουν δέ καί άρκετά
  θύμαια.
  Έπίσης πληροφορεΐται
  ότι κατά τόν χθεσινόν βομ-
  βαρδισμόν τής Πέτρου·
  πόλεως καί τής Μόσχας ε¬
  σημειώθησαν πολλά σαμπο
  τάζ μεταξύ τοϋ πυροσβεστι
  κου σώματος καί ότι έκ
  Όν συλληφθέντων συνερ-
  γών έτυφεκίσθησαν οί πλεΐ
  στοι.
  Κατ' άλλας πληροφορίας
  τό Κομμουνιστικόν Κόμμα
  καλεϊ δι' έγκυκλίου τα μέ-
  I
  λη τού νά είναι ήνωμενα
  ( «αί νά καταδιώκουν τούς
  Ι παλαιούς Τσαρικούς άνδρας
  καί γυναίκας, διότι έπωφε
  λούμενοι τής περιστάσεως
  προβαίνουν βίς έπαναστα
  τικάς ενεργείας υπέρ τοΰ
  παλαιοΰ καθεστώτος. Πλη
  ροφορεϊται έπίσης ότι είς
  πλείστα μεγάλα κέντρα τής
  ρωσσίας έγιναν άπόπειρα1
  έπαναστάσεος.
  Διακοπή διπλωματ. σχέσεων
  Αγγλίας - Φινλανδίας
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 29 Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμαν. Πρακτο¬
  ρείον πληροφορεΐται έξ Έλ·
  σ.νσκι δτι αί διπλωματικαί
  σχέσεις μεταξύ τής Φινλαν¬
  δίας καί Μ. Βρεττανίας διε¬
  κόπησαν. Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Φιν'.ανδίας
  δεχθείς τόν είς ΈλσΙνσκι Πρε
  σβευτήν τής Μ. Βρεττανίας
  εδήλωσε πρός αυτόν δτι ή
  Φινλανδία έχει ύπογράψει
  στρατιωτικήν καί πολιτικήν
  συμμαχίαν μετά τής Γερμα-
  νΐας καΐ κατά συνέπειαν εί¬
  ναι ήναγκασμένη νά διακό¬
  ψη τάς μετά τής Μ. Βρεττα¬
  νίας σχέσεις της.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, 29.—Ό ένταθθα
  ευρισκόμενος Γενικάς Γραμ¬
  ματεύς τής Διοικήσεως Κρή¬
  της κ. Δασκαλάκης εγένετο
  δεκτός είς συνεργασίαν υπό
  τού κ. ΠρωθυπουργοΟ καΐ
  τίνων έκ των κ. κ. ύπουργών.
  *Η συνεργασία ήτο σχετική
  μέ την διευθέτησιν διαφόρων
  ζητημάτων τής Κρήτης. Μετά
  τοΰ ΎντουργοΟ Έπισιτισμοΰ
  ό κ. Δασκαλάκης συνειργά¬
  σθη διά τό ζήτημα τής μετα·
  φοράς έλαιολάδων ίκ Κρή¬
  της είς την λοιπήν Έλλάδα.
  ΕΠΑΝΗΡΧ1ΣΕΗ Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ _πΓΒΙΙΚ_ΒΟΙΕΪΒΒΚ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 29.-Κατά
  πληροφορίας έκ Λονδίνου,
  μετ* άνάπαυλαν άρκετοΰ
  χρόνου, ή Γερμανική άερο¬
  πορία έβομβάρδισε χθές είς
  πλείστα σημεϊα τό Λονδί¬
  νον. Έκ τοΰ βομβσρδισμοΰ
  επροξενηθησαν αρκεταί ζη¬
  μίαι.
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ
  141 ΡΩΣΣΙΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ29. Γερμανικά
  καταδιωκτικά άεροπλάνα,
  δρώντα είς τό άνατολικόν
  μέτωπον, κατέρριψαν κατά
  τό διάστημα άπό 27 Εως 28
  "Ιουλίου 123 Ρωσσικά άερο
  πλάνα. Έπίσης υπό τοϋ άν-
  τιαεροπορικοΰ πυροβολικοθ
  κατερρίφθησαν έ'τερα 18Ρωσ-
  σικά άεροπλάνα.
  ΣΧΟΑΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΜ ΙΤΑΛΙΚΟΝ -ΤΡΑΤΟΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΡΩΜΗ, 29.— Τό Πρακτορείον
  Ρωμη πληροφορείτίΐ έξ Αθηνών
  δτι μεγάλην 1<ανοποίησιν ησθάν¬ θη ό λαός διά την τελευταίαν είς ύγειονομικόν υλικόν ενίσχυσιν, ήν παρέσχεν ό Ιταλικάς Στρατός είς τάς λαϊκάς ιδία μάζας 'ΕπΙσης ό Άθττναϊκός τύπος σχολιάζων την τολμηρόν έπίσεσιν τόν έλα φρϋν Ίταλικών μονάδων κατά τοϋ Φρουρίου τής Μάλτας, γράφει δτι είς τόν λαόν έσχε βαθείαν εντύπωσιν τό κατόρθωμα τουτο, διότι αί μονάδες αδται έπέ-ρερον καταστροφάς ε'ς την μεγάλην αυτήν Βρεττανικήν ναυτικήν βά 1 σι/. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙΕΦΗΜΓΡΙΛΕΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΓΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒίΛΤ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ,29.-1 ό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεΐται έκ ι Ν. "Υόρκης ότι ή Άμερική καταρτίζει στρατόν μέ μόνον τόν σκοπόν νά επιτεθή κατά τής Εύρώπης' Ούτω ό Πρόε- δρος Ροϋσβελτ παραβαίνει ψανερά πλέον τό δόγμα τοϋ Μονρόε. Ή εφημερίς «'Ημερήσΐ3 Νέα» τίς Ν. Υόρκης έπιτίθε- ται κατά τής πολιτικής τού Ροθσβελτ. Καΐ ή εφημερίς «ΤαχυδρόμοςτήςΝ. Υόρκης» καιηγορεΐ τόν Ροϋσβελτ καί γράφει δτι αί γυναΐκες τής Άμερικής πολύ συντόμως θά πενθΐσουν, ύπονοοθσα δτι ή Άμερική προετοιμάζεται νά εισέλθη είς τόν πόλεμον. ΑΙ ΣΥΚΟΛΙΚΑΙ ΑΠΙΙλΕΙλΙ ΤϋΝ ΑΙίλΙΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΝΙΚ2ΠΜ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Κατ' εξηκρι¬ βωμένας πληροφορίας αί συνολι- καί απώλειαι τοθ ΒρεττανικοΟ ναυτικοθ, κατά την άερο- νσυμαχΐαν τής Κεντρι -ής Μεσο- γεΐου, άνέρχονται είς 2 άντιτορ- πιλλικά βυθισθέντα, 1 βσρύ κατα- δρομικόν, τύπου Ιαούθαμπτον μή δυνάμενον νά επανέλθη είς την ένερνών υπηρεσίαν πρό τής πα· ©ελεύσεως δμηνύν καίείσέμπορικά σ<άφη 70.03.) τόννων βισισθέντα. "ΪΙΕΙΙΙΕΙΡΚΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΜϋΡΟΥΚ ΡΩΜΗ 29.—Μεταξύ τής 26 καΐ 27 "Ιουλίου ή φρουρά τοθ Τουπρουκ έπιχειρήσασα άντεπΐθεσιν εναντί¬ ον Ιταλικόν θέσεων απέτυχεν οίκτρώς. "Επί τοθ πεδίου τής μά- χης έγκατελήφθησαν πολλο! άγ¬ γλοι νεκροί καΐ τραυματίαι. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κατά διαταγήν τοθ έντε ταλμένου καΐ διοικητοθ τοθ Φρουρίου Κρήτης προσκαλού¬ μεν άπαντας τούς Ιδιοκτή¬ τας ραδιοφώνων τής περιφε¬ ρείας ημών νά παραδώσωσι ταυτα είς την Φέλδ-κομαν- ταντούρ καί νά ύποβάλωνσι ημίν δήλωσιν έν ή ν' άναφέ· ρεται τό ονοματεπώνυμον τοθ κατόχου καθώς κσί ή διεύ¬ θυνσις αύτοθ, τό εΤοος, ή μάρκα, ή σημερινή κατάστα¬ σις τοθ παραδοθέντος ραδιο- οφώνου, ή Γερμανική άρχή | είς ήν τα^έδωσαν τοθτο καί ή ήμερομηνίο παραδόσεως τούτου. ; Προθεσμία παραδόσεως των ραδιοφώνων καί ή υπο- βολή των αιτήσεων έτάχθη μέχρι τής31 Ιουλίου. Ή μή συμμόρφωσις πρός την ώς ' άνω διαταγήν θέλει εχει βα- ! ρυτάτας συνεπείας. Έν Χανίοις τη <_'7 "Ιουλίου ]?ά Ό Διοικητής Α'. Τμήματος ΝΙΚΟΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ "V Αναπόφευκτος ή σύρραξις μεταξύ Ίαπωνίας-Ήν. Πολι- τειών-Μ^Βρεττανίας „____.__ ^ _ · -!._-λ«.Αθ'ίΐνπνί ΤΊ π?ΤΙ*Ί V Οί * ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Τό ημιεπίσημον Γερμ. Πρακτορείον πληροφο¬ ρεΐται έκ Τόκιο δτι ή ε¬ φημερίς «Μιγιάκο»,άσχο λουμένη μέ την δημιουρ γηθείσαν όξύτητα καί την έντασιν των σχέσε¬ ων μεταξΰ Μ. Βρεττανί¬ ας, Ήν. Πολιτειών καί Ίαπωνίας, γράφει δτι πλανώνται δσοι νομί- ζουν δτι δύναται νά ε¬ πέλθη συνεννόησις καί ν' αποφευχθή ή έπικει· μένη μετα|ύ των χωρών τούτων σύρραξις. Είς την Αμερικήν—συνβχί- ζει ή εφημερίς—καλλι- εργείται τό μΐσος εναν¬ τίον τής χώρας μας. Ή κατάστασις αύτή,βεβαί- 1 ως, δέν δύναται νά πα¬ ραταθή καί μοιραίως θά φθάσωμεν έντός ολίγον είς την ανάγκην νά λά¬ βωμεν τα δπλα άνά χεί¬ ρας. Άπεργίαι είς Αυστραλιαν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29.—Τό Πρα- Ι ηθέλησε ν' άποφυλακίση 2 κτορεΐον Τρανζόσεαν τιληρο- φορεΐται έκ Σίδνεϋ τής Αύ- στραλίας δτι χθές απήργη¬ σαν 23.000 εργάται τής πό¬ λεως, διότι ή Κυβέρνησις δέν κομμουνιστάς. Άπειλεΐται επέκτασις των άπεργιων και είς άλΛας μεγάλας πόλεις τής Αύστραλ' -ς. Νέος Άρχιστράτηγος των έν Άπ.Ανατολή Άμερ. δυνάμεων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Τηλεγραφοΰν έκ Ν. Ύόρ κης δτι κατ' όμόφωνον απόφασιν τής Γερουσί- ας ό στρατηγόν Μάκ— χιστρατηγιαν των εν τό Άπω Ανατολή, Φιλιπ- πίνας καΐ νήσους τοΰ ΕΙρηνικοΰ Άμερικανι- Άρτον ανάλαβε την άρ- | κϋν στρατευμάτιον. Ίαπωνικά στρατεύ- ματα απεβιβάσθησαν είς Ίνδοκίναν ΓΑΓΚΑΗ, 23. — Έπείγοντα τηλ)τα έκ Σαϊν/κόν τής Ίν· δοκίνας άνγέλλουν ότι άπό χθές τό άπό/ευμα ήρχισεν ή άπόβασις των Ίαπωνικών στρατευμάτω/. Τα μεν/αλεί- τερα ξενοδοχεία τής Σαϊν- κόν καϊ Χανόϊ είναι πλήρη Ιαπώνων αξιωματικών, ένώ ό στρατός κατέλαβε μέχρ τής σπγμής τ6 8 άεροδρό μια, συμπεριλαμβανομένων τού Χονάν καϊ τοϋ Καμα- ράδεν. Έπίσης κατελήφθη- σαν αί λιμενκα! έγκατα- στάσεις τής Χανόΐ. Ό λαός | ύπεδέχδη ένβουσιωδώς τα ·· Ίαπωνικά στρατεΰματο. ΤΑ ΚΑΤΑΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ Φ1ΝΛΑΝΔΩΝ ΜΕΧΡ! ΣΗΜΕΡωΓΡΠΣΣΙΚΑ_ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΡωσσοφινλανδικοΟ πολέμου κατερρφΒηαα ί ά ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ(2?Τό Σουηδι κόν Γραφείον είδήσεων πληροφορεΐται έκ Φ.λαν· δίας δπ μεχρι σήμερον,άπό τής ενάρξεως τοΰ νέου μ ρρφη είς άερομα- χιας καΐ υπό τοϋόνταερο- πορικοΰ πυρός ΐ9ι βά άεροπλάνα. ΔΕΣΜΕΥΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ί ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Τό Πρακτορείον Τρανζόσεαν πλ,ηροφήρεϊται έκΤόκιο δτι ή Ίαπονι^ή Κυβέρνησις εις άντίποινα προέβη χθές είς την δέσμευοιν των κεφα¬ λαίων 16 μεγάλων Αγγλι¬ κών οϊκων τοϋ Χον—Κόγκ καί τής Γιόκο—Χάμας. Έ¬ πίσης ή Κυβέρνησις, συ¬ νερχομένη αυριον, θά κα¬ θορίση την στάσιν ήν ί)ά Τό γνωστόν Ζαχαροπλαστείον της πόλεώς μας «Τέρψις» επα. νηρχισε τάς εργασίας τού άπο ι της Παρελθούσης ί,βίιομάοο-. Ι Κ7ΐ· προσφερει είς τοίς π^λυ- ι ■κληθείς πε άτας τού κγ ί ε ς ' π ντα έπισκέπτην δ,τι έκλε- ι κτόν έ^ί,ι νσ: έπι^έίξ^ η - . .. ή Κυβέρνησις ττΐς «ατεχομένης Κίνας χγ.Ι τής Μαντζουριας έναντι τής δη¬ μιουργηθείσης καταστά- σεως. ΣΑΓΚΑΗ, 29.- Ή Ίαπω νίκη αεροπορία διά σμήνους 110 άεροπλάνων έβομβάρ- δισβ τό Τοούν-Κίγκ, Τσύν Τού και Σέν—- Σονάν τής 1 ιουΐναν. ΑΝΔΖΗΓΗΣΕΙΣ Ό γνωρΐζων τι περι Τ«ς τυχης τού Αλεξάνδρου Φα κίΡη ί£· Αθηνών νδ ί'δοηοι- 1αΠ τα γραφεί ϊ μςς. ΠοΤσΤΓ