89837

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

2/8/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤϋΓ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ τη —.
  ΡΓβίβ 2 ϋΓββοηηιβ
  Αριθ. 17
  — Τιμή Δραχ. 2
  8οηΓΐίτ.1βίτ.βΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙΒ, Οΐιαηίβ
  Ηβΐ-£ΐΛΐ8£βΙ)6Γ ιιηά ϋηιοΐ£ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ5, Οη&ηί»
  Οηαηΐα άβη 2. Αιΐ£αβτ 1941
  Χανιά 2 Αύγούστου 1941
  ΌεΓ Όεαίδθΐιε ΡΙΐε&εΓ Κοηιηΐ3ηά3ητ ΜοΙάεΓδ άεΐ' Ιοίδΐιετ ιοι Ρ1υβζεα§:ε 3ΐόδθϊιθδδ νοΓ
  δεΐηεΓ Μ&δεΐιΐηε άΐε ϋιηι άΐε ΒεΓβ-Ιεηΐο νοη 3χεγ 8-εδθΙιεηΙίΙ; Ιιαίοεη.
  Ό Γερμανός δσσος τή; άεροπορΐας Μέλδερς Υσταται πρό τού άεροπλάνου τού, τό οποίον τού έδύρησαν
  οί εργάται ενός άνθρακωρυχείου τού Σάαρ.
  σ&Β^^^^ε'ε^^_^|ε^^ε'ε^^Μ^^ΐΗ^^^^''*^ε^^εν^ΐΒΔΐ^*^ε^Δΐ'^ε^^Β^^|εν«^^^Ι^^^' ε^^^^^^κ^^^^^^^ε^^^^
  ΤΙΕΡΕΡ νθΒ3ΤΟ63 ΙΝ ΡΕΡ υΚΡΑΙΝΕ
  Ρβΐηΰ. ίπ Εβϋαηά ζαηιβο^βν/θΓίβη— Μοβίχδΐι οοΓηοβΓάίβΓτ— Οβ
  άββ 1>Γίίί8θ1ιβη Οβΐβΐίζιΐβτβδ αυί 140.5^0 ΒΚ.Τ βΓΗδΗτ
  Ααδ
  ΡαεΙΐΓεΓηααρΙςυαΓ-
  Όά& ΟοεΓΐίοηιπααπαο άεΓ
  ■νλ'εΐιηπαοΐιΐ £ΪβΙ ϋεΐκιηηί.:
  Βεί άβν νβΓίοΐ£υιΐ£ άεΓ ΐπ
  άεΓ υΐίΓίπηε §:εδ<:1ι1α£εηεη δοαφΐ-ΑΓπιεεη δΐΐβδδεπ άεα- Ιδθΐιε ΚΓΛίιβ Ιΐεί ίη άίε ίεΐηάεϊοΐιεη Καεο1ίζιΐ£δοεΐϋε- βτηη^εη ηΐηεΐη.ΟΐεΕίη οΐιΐΐεδ- δαη& (Ιεδ Ρείηάεί» οδϊιαίΕΓΐδ διηοΐεηδΐί ιυατάε ιχΐεϊΐεΓ νε- Γεη&Ι. ϋίε ϊη Εδΐΐαηά Ιίίκηιμ- ίεηιΐεη ΥεΓθίεηάε αΐαΐ'ίεη άβη Ρβίηά ηαοΐι ΝθΓάεη ι ΐη ζεΓδρΓεη&τεη Κεκτε Αιΐαηιϊΐί αη^εβΤΓίίίεηοη αηά νεΓδεηΙίίεη 5 οειιι&ίίηεΐε Ηαηάεΐδ- ηιίΐ ζιΐδ&ιτιιηεη 24-ΟΟΟ ΒΚΤ. ϋίε ΟεδϊηιινεΓΐυδΙε Ρεΐηάεδ άιΐΓοη. άϊεδε Ορε- ΙιαΓοεη δίοΐι άαπιΐΐ; Άιί 140.500 ΒΚΤ. εΓποεηί·. Ιιη Καηιρί β·ε^εη Ε1 άίε ^ι1ίι;ιυ<1ίίε ΒοηιοεηιιΐτΐΓί εΐη §;ΓΟ5- ϊη άεΓ ΐη άετ νβΓ&αη&εηεη ΝαοΙιΙ: ηιίΗΐ-ΠδοΙιε Ζΐεΐε ΐη Μοϋΐς&υ. 5θΐυΐε άεη Είδεηΐοίΐΐιηΐίηοΐεη- ρυηΐίί; Οτεΐ ιιΐΐΓδΙςδίΐηι ηιίτ Βυπιοεη. νει-ίοΐ^τεη ιυεδΐοηε ποΐιτετεη δϊοΐι Ιετζίεη Ναοΐιι ααί &ρ ΐηι δηεάοδτεη ιιηά διιεάιαεδΐεη άεΓ Ιηβεΐ. Εΐη ΑηέΤπίίδνεΓΗΐιοΙι νοη ταηά 4Ο ΟΓΐτΐδοΙιοη Ρΐιι^ζεα- 8;εη ίϊε^εη Βέη Ηίΐίεη ΚΐΓΐίε- ηεδ, άΐε νοη εΐηεηι Ρ1ιΐ£ζειΐ£- ίιη ηοει-άΐΐαΐιεη Εϊδ ιτιεεΓ ^εδΙαΓτεΙ: ιααΓβη, αΐυ,Γ άε νεΓεΐΐεΙΙ:. )3εί· Ρείηά νεΓΐοι- ΐη ^τ1ί^1^αηφίεη 23 άιΐΓοη Ρ1α1ί3Γ(:ΐ1- ΙεΓΐε υηά ΜαΓΪηεαΓΐϊΙΙεΓΪε 5 άεΓ Όεαΐδοΐιεη Βπαΐιί εη- εΐηεπι λ/εΓΐοαηά νοη §;1Ϊ5α1ιεη Βοηι5επι ίυεηί ζεαβ"ε αίο. ΜαπηεαΓΐίΠεΓΪε θΓαοΙΐτ-ε ζιαεΐ, εΐη Καιιηιοοοΐ: εΐη οπιίδοΐιεδ Καπιρίηα§·- ζειΐβ· ζϋΐιι ΑΙοδΙιΐΓζ. Ιπ εΐηΐβεη ΟΓΐεη ννεδΐάευΐ:- δθΐιΐαηάδ αΐαΓίεη ηπτΐδΐΊιε Ρΐα^ζευ^ε ΐη ά ηεη Ναοΐιΐ δρι·εη§:-αάά Ιοοπιΐοεη. ϋΐε ΖΐνΐΙΙοενοεΠίε- ΙιαϋΙε εΐηΐ^ε νεΐιΐΐ5(:ε Τυτεη αηά ΥεΓΐειζΐεη. ΒΟίδΟΗΕννΐδΤΙδΟΗΕ ΕΝΤ5ΑΤΖΑΝΘΡΙΡΡΕ Ο6ΤννΑΕΒΤ8 5ΜΟίΕΝ8Κ ΘΕ50ΗΕΙΤΕΡΤ ΥαΓ_ιοιιί.1ι «ηιΐ Αηΐβ&βη Αιιβ άβΐη βΓ, 3< ΟοεΓΐίοπιηι&ηάο άβΓ Ετηβατβ νβΓ3«ο1ιβ άββ ΟβεηβΓβ, ββίηβ οδΙννββΓίδ 3ηιοΐβηβΐε βίη&οβοΐιΐοβββ- ηβη ΚΓβείτβ άαΓθΗ Βηί- ζιι οβίΓβΐη, Ρβΐηά βοΐΐ άβη . Αη Τβίΐβη άβΓ νοι-Ι&ιιίοη άίβ οβΓβίτβ άιΐΓθΗ δοη- άβηηβΙάαη@; Ι νβΓββηΙείβη τβΓδββοοοτο ίπι Καηιρί ΒΓΐίίβοΗβ Οβΐβίτζϋ&β Ηβίτΐ&βΓ Αον/βΙΐΓ ΖβΓδίοδΓβΓ, Κογ- νβττβη, ϋητβΓβββΙϊοοΙίβΙ- Ιβη ιιηά ΗίΙϊδΙίΓβηζεΓ 19 Η&ηάβΐ33θΗίίίε ηιίτ ζιι 3&ηιηιεη 116.500 ΒΕ.Τ 30- -ννίβ οίηεη ΖβΓεΙοεΓΰΓ ιιηά βίηβ Ιίχίίνναίίβ βΐηεη νοηόοοοΒΚΤ. ρ ζεη&β οοηιο&ΓάίβΓϊβη ίη άβΓ ΙβτζΓεη Ν&οΐιτ: ηιίτ ΒγΙο1& Ηβίβη&η- ^ νοη θΓβ&ί Γηοιιτΐι βοννίβ βΐηβη ρΐατζ ίη νοη βείιοη Κίίδΐε νβΓββηΙίΙεη υηά ίΐαΐΐβηίδοΐιβ ρβ Τοοηιΐί βΐηεη αηά οβ- ·-——■ Ε ι^ΙαηάθΓ ϋοηΐϋαΓάίεΓΐεη είηεη Ιςΐεΐηεη Ογτ ΐη Ηοΐΐαηά ιπο νΐεΐε Ζίνΐΐρει-ίϊθηειι βετοϋει απά νοπυαηάεί ιαατάεη Άγγλικά βομβαρδιστικά έβομβάρδισαν τελευταίως μικράν πόλιν τής "Ολλανδίας μολονότι δέν ύιρίστανται έκεϊ στρατιωτικαί στόχοι. Αί ςιφθεϊσαι 6όμ6αι εφόνευσαν καΐ έπλήγωσαν άρκετούς Όλλανδούς πολίτας ε αί κατέστρεψαν αρκετάς οικίας. βΐη δοΗννβΓ. νν'βί- τβΓβ ίβ άβιιτΓθΗβΓ ρ ζβιΐίίβ ίΐοητβΐβη δίοΗ 8:βη ΟΓΐτΐδοΙιβ 1&8·βΓ οεί ΜαΓδβ. Ατη διιβζΐί&ηαΐ ννηΓάβη ίη άβΓ Ναοηί: ζτιηι 29. ΓηίΙΐΐβεΓΪδοΙιβ ΙίοηΐΓοαΓάϊβΓτ;. Καηιρίΐι&ηά- Ιιιη^βη άβδ Ρβίηάβδ ϋΤοζτ άβηι Ε.βίο1ΐδ8·9θΐβ1: ίαηάβη ηΐοητ διατί:. . ι βηΐννβηιΐβτβ Ζ11Γ&- δ Αΐιχ·δ, 3· Ι—»· Ιη άβΓ Ηαοεη βίοΐι άίβ οοοΐε ιιητβΓ ΡηΙΐΓαηο; νοη Καρΐίβεηΐβιιΐη&ηΐ: ΜύΙ- Ζ3ΐΐΤιΐΓ£, Καρΐίεβηΐβαί:- η&ηΐ Β&112Γ ηηά ΟββΗβ- ητηαηΐ. ζπγ Οαοπε π^εΓ^αΙ) ΐηι Νατηεη άεδ αΓ^επίΐηΐδςΙιε Ααδδεηηιϊ- ηΐδί,επιιπϊ·, άεηι νεΓΓΓεΙεΓ άεΓ άεαίδοΐιεη Βοίδα1ι&[(: άΐε ααί ΑηοΓάηαηβ- άεδ υηιΐπεοε Εΐΐδ εΐηεπι Γα-ΚΙαίίζεα^· εηΙίϋΙΐΓΐβ 2 άεΓ ίαΓ άεη -' ' Βονΐΐη, 3ΐ· -Ιιι1φ Βεΐ άεη Καιηρίειι ιιηι εί- ηεη νοη άεαΐκεΐιεη Τπιρρεη $ίθ!)ΐ1(1εΙο« ΒπιεοΙνίΊΐΙίορΓ ηπ ιΐεΐ' Νοι1υϊΐιτοη(: ιααΐ'ιΐοι ιιιι εϊηκη Τα^ε 33^ δεοΐΐε αΐδ Κα- νοΓάεη ίεΐιΐίεη άίε πη,Ι Ρΐοιηηεη. Λη άθΓ 200ϋ νατάε άαζα άΐϋ ζαΊΤ;^ικ1ΐ<>·εη
  Βε1ια_Γάκη άϊο ηυε-
  Ιΐ§οη ΒςΙΐΓίτΕε ζαΓ Αυ-ίίίΐε-
  Γαηο>· άβι, Ραΐΐθί, απά ζαΓ 15ο-
  άετ 5^11υ.1ά^^6η βίη-
  5ΕΙΤΕ 2
  Μϊ--ΕI^υΝ^3Β^Αττ
  κκετα
  άεη 2. Αυ£ϋδ1:
  ΚΒΑΕΡΤΕΟΊΙΙΡΡΕΝ ΒΕΙ $ΜΟίΕΝ$Κ
  ΑϋΡΒΕΒΙΕΒΕΝ
  Μΰηάαη£9?β1}ίβ1: άββ ϊ)η3ββτΓ βΓΓβίοητ — Ρβϊηάΐίοηβ
  ΐΗΙ — Μοβΐϊβΐΐ οοΐησίΐΓάίβΓτ
  &ηι Ρβίραβ — 8ββ
  Ααβ άβηι ΚϋηΓβΓηαυρί-
  α,ηβΓτίβΓ, 29. Τηΐί-
  ϋ&3 ΟοβΓΐεοηιηιαηάο άβΓ
  Ιεαηητ. :
  Κυηιεεηίβοΐιβ Τ/Γυρρβη
  ηαοβη άββ Μηηάηη?8£β-
  Μβτ άββ ϋη3ββτ.Γ βΓΓβί-
  οητ. ΒβββαΓαοίβη ίβτ άα-
  _ίτ Γββτΐοβ νοηι Ρβίηάβ
  αβίΓβΐτ.
  Ιη άβΓ υΐα-βίηβ βοηΓβί-
  τβη άίβ ΟρβΓ&τίοηβη βτβ-
  ίίβ: ίοΓΐ.
  ϋίβ ίτη Ζυ£β άββ ϋιΐΓθΗ-
  θΓΐιοηβ άιΐΓοη άίβ 8τα-
  Ιΐη—Ιήηίβ ίη άβΓ Κίοη-
  τηη£ αυί δΐηοΐβηβΐε ϋοβΓ-
  Γ&ηητβη ΚΓββίτβ&Γηρρβη
  άββ Ρβίηάββ βίηά ηηη- ι
  ηιβΙΐΓ ίηι ν/β86ητ1ίοηβη |
  αηίβτβΓίβοβη. ΌβΓ Ιβτζτβ !
  Κββββΐ οβΐννβεΓϊβ δχηο- Ι
  Ιβηβΐε β·βητ, ββίηβΓ
  οητηη°; βητ°;βΐϊβη. ΟΓοβββ
  Ζαηΐβη αη Οβϊβη^εηβη
  ηηά Ββατβ Ιεοβηηβη αΐβ
  άίβββΓ Εβνναΐΐί-
  νβΓηίοηΐ«ηο;88οη-
  Ι&οητ. ίη τνβηί&βη Τ&£βη
  ^εηιβΐάβτ. ννβΓάβη.
  ννββτΐίοΐι άββ Ρβίρηβ -
  δβββ βίηά ίβίηάΙίοΗβ
  ΚΓ&βίτβ άιΐΓθΗ άίβ ηιίτ άβΓ
  Εβτΐηηάβ
  Ιηι Κ&Γηρί ^ββΓβη Εη
  νβΓββηΙιΙβ άίβ ^ίί-
  ν*-&ίίβ ηοΓάννββτΙίοη άβΓ
  1 δηβτΐαηά" - Ιηββΐη βίη
  Ηαηάβΐββοηίίί νοη ΐοοο
  ΒΚΤ. νοΓ άβΓ βίη^ΙίβοΚβη
  δΰάοβΐΐ^ΰβΐβ βΓηίβΙί βίη
  βτοββββ ΗαηάβΙββοΜίί
  βίη&η ΒοηιοβηνοΙΙτΓβίίβΓ.
  ^τΐίταη^Γίίίβ ΓΪ-
  2η βίοη ίη άβΓ νβΓ-
  βοβηίβΐΐβ βίηβ'ββοηΐοβββη
  ηηά βίβΗβη νοΓ ίητβΓ
  νβΓθβεηάβ οοηιοαΓάίβΓτβη
  ίη άβΓ Ιβτζτβη Ναοηχ ηιίτ
  βννβΓΐΐβ,
  Ιτΐεοε ηηά
  1&8Γεη άβΓ δταάτ Μοβ^αα.
  Ηαίβηεηΐββ-εη υηά άβΓ
  ΝοΓάοβτ - ηηά δΰάοβίΐεα-
  βτβ άβΓ Ιηβεΐ. Είη νοΓρθ-
  βτβηοοοτ βοηοββ βίη ογι-
  ίίβοΗββ Ρΐακζβηβ; &ο.
  Κβηιρίΐιβηάΐυηβ'βη άββ
  Ρβίηάββ ΰοβΓ άβηι Κβί-
  οΗβ^βοίβΙ ίαηάβη ννβάβΓ
  αβί Τα^β ηοοΗ οβί ΝαοΗτ
  βτ&ττ.
  ΤΑΡΡΕΚΚΕΙΤ ϋΝϋ ΚϋΕΗΝΕ
  Κ,ίίτβΓΐεΓβαζ αη ββεηδ ΟβηβΓ&Ιβ νβΓΐίβΗβη
  ΒεΓΐίη, 3ΐ- ^τι1^. Ι
  ΡϋΙατεΓ υηά Λν ^
  Βε£ε1ι1δ1ιαΙ)εΓ άετ
  νεΓΐΐεΙι αυ£ νοΓαδθΙιΙα^
  ΟοεΓΐοε£εη1δηα1οεΓδ άεδ Ηεε-
  Γθδ, ΟεηεΓα1£ε1άηΐ3.Γδθ1ια11 νοη
  Είϋ2Γηεη Κτευζεδ αη :
  Οοηειαΐ άεΓ Ιη£αη(:εΓίε
  δοΙαΓοιΙι, ΚοΐΏτηαηάΐετεηάεΓ ί
  εΐηεδ
  ΟεηεΓαΙ άεΓ ΡΒηζετΐΓυρρεη
  Οεγτ νοη 8οΗννερ-
  Οεηοταί είηεδ
  Οεηεταΐ άετ Ιη£αηϊεΓΪε νοη
  Βοΐΐι, ΚοιηηιαηάΐεΓεηάεΓ Οε-
  ηεταΐ είηεδ ΑπηεεΙίΟΓρδ ;
  - Οεηει-αΐΐεατηαηι Μοάεΐ,
  Κοηιηιαηάευι· εΐηεΓ Ραηζερ-
  άΐνΐδίοη ;
  ΟεηεΓαΙΙευΙηαηΙ; Καυ££ηιαηη,
  ΚοηιπιαηάευΓ εΐηεΓ Ιη^αηΙε-
  Γΐεάϊνίδίοη ;
  ΟεηεΓαΙΙευιηαηΙ: δίηηΐιυ-
  Τ)εΓ, ΚοηαηιαάευΓ εΐηεΓ Ιη£αη-
  ΐεπεάϊνίδίοη.
  Οεηεταΐ άεΓ Ιη£αητεπε
  δοηΓΟΐΙι ΪΛΆί άεη Αη§:Γίί£ αη£ !
  άΐε Ρεδτ,υη£ Βΐ'εδί-Εΐτοννδΐί '
  υηά υηαδίοΐιιίβ: νοτοε- :
  υηά άίε ΌυΓε1ι£ϋ1τΓυη§^ ι
  ατΙίΓΕε^ίβ: 8·ε1είΐεΐ.'
  Οεηεταΐ δοΙΐΓοτΙι Ιιατ ηιίΐ; δεί-
  άίε εΓζϊεΙίεη Ει-ίο1§·ε ηίοΐιί:
  πιοε§;1ϊο1ι 8-εννεδεη.
  Οεηεταΐ άεΓ ΡαηζεΓΐΓηρρεη
  ΡΓείηεΐΎ Οεγτ νοη δοΐιννερ-
  ΐΐ&ϋ, άεη ΑηβΓΪίί 5εΐ-
  Ραπζ6Γΐί;οΓρ3 ίϊΙσεΓ άεη
  Άηί άΆ3 δο^ίδεΐίϊ&δΐε άπ-
  £ϊ υηά ιτιίτ §τοδδεΓ ΕηεΓ-
  άηιχΙι^είηΙΐΓΐ. Εδ ϊδί νοη
  άοι-ϊ ηη&ηίηαΙΐδΑηι ϊη ίίΐηί
  Τα^εη 1)ϊδ Εηοΐ
  δεη. Εγ Π3ΐ δϊοΐι δΐεΐδ
  Εϊηδαίζ ΐη άετ
  Καηιρίζοηε
  ηΐοη ΙιαΙ άΐε ΡαηζεΓάίνίδΐοη
  Ρϋ1ΐΓυη§·
  . ι
  ζίε15εννυδδΐεπ.
  ΡϋΙΐΓυη^ άεδ Οεηεταΐδ άεΓ
  Ιη£αηίεΓΪε νοη ΒοΐΗ ίδν. εδ ζή
  νεΓάαηΙίεη, άαδδ άαδ ΚοΓρδ ,
  ηιίΐ δείηεη υητεΓδΙεΙΐΓεηϋΐνί- '
  δΐοηεη Ιγοϊζ δϊαΓ^εη υηά
  ζεεΐιεη 'ννΐάεΓδΙαηάεδ άεΓ Βοΐ-
  δοηεννΐδίεη ίη ννεηϊ^εη Τα-
  8:εη αυδ άεηι Καυΐη οεδΐΐΐοΐι
  Ηεγάε1ίΓυη§: Γ>ίδ ηαςΐι δοΐι&υ-
  Ιεη νοΐ'δτοδ εη ΙίοηηΙε. Μίΐ
  άεΓ ΕΓοΙοεΓυη^ δοΐιαυΐεηδ
  ννυΓάε άεηι Ρείηά είηε νί-
  δοΐιΐϋδδεΐδΐεΐΐυηκ- ηηά
  ηεηι
  άεη Αηΐείΐ άχι άεηι Οεΐΐη&εη
  άεδ ΏηΓθΙιΙθΓηοηδ ηηά ειι άεηι
  δείηεΓ ΡβηζεΓΐτηρρεη. Οΐιηε
  άεη τηοΐςδΐοΐιτδΐθδεη ρεΓδοεη-
  Ηοΐιεη Είηδαίζ άεδ Κοηιηιπη-
  άϊεΓεηάεη Οεηεταΐδ ννεεΓεη
  «οηοηιηιεη. ΤγοΙζ άεΓ
  ειί^εη ΡαηΓηη^ νναΓ Οεηε-
  τά νοη Βοΐΐι ΐπιιηεΓ ννίεάεΓ
  νοΓη οεΐ άεΓ Ττηρρε υηά
  ίηΐιιΐε §·1εΐς:ηζείΙ:Ϊ£ ρει-δοεηΐίοη.
  ΟεηεΓ&ΠεηιηαηΙ: Μοάεΐ νναΓ
  ΐηι Ρο1εη£ε1άζη§· Οΐιεί άεδ Οε-
  ηεΓ&ΙδΐΕθεδ εΐηεη Αηηεεΐίοιτι-
  ιηαηάοδ ηηά ΐηι "ννεί,ΐίοΐά^αο;
  Οΐιεί άεδ ΟεηεΓαΙδϋαοεδ εΐΐιεδ
  ΑΓηιεεουεΓΐίοπιηιαηάοδ. Ιηι
  Ρε1άζη§· £ε§·εη άϊε
  Αΐδ δρΐΐζεηάίνΐδΐοη άεβ Κοι·ρδ
  δΐΐεδδ άΐε Όΐνΐδΐοη ηιίί &Γθδ-
  5εΓ δοΙιηεΠΐβΙίεΐΙ νοΓ ηηά
  δϊ&ηά 3ηι Αοεηά άεδ 5· Ορε-
  ΓαΙίοηδΙακεδ 3°° ΚΐΙοηιεΐεΓ
  ^εηδε^ι:δ άεδ Βα&δ. Όΐε αηδδε-
  ΓθΓάεητΙΐοΙιεη ΕΓίο1§·ε άεΓ
  Όΐνΐδίοη δΐηά ά&δ
  άεΓ 1ιεΓνοΓΓβ§:εηάεη Ρη
  άεδ ΟεηεΓ&ΙΙεπΐηαηίδ Μοάεΐ.
  ΟεηεΓαΙΙεητηαηΐ Κ&αίίηιαηη
  η&Ι δεΐηε Όΐνίδίοη ·νν3ε1ΐΓεηά
  άεΓ δοΙιννεΓεη Καεηιρίε άεδ
  ΚοΓρδ ΐη Αη§τΐί£ ηηά Αϋ-
  ■ννεΙΐΓ ΐη ιιηεπηηάΐΐοηεηι ρετ-
  δοεηϋοΗεηι ΕΐηδαΙζ ΙιεΓνοΓ-
  ταβεηά §;ε£ίί1ΐΓΐ υηά άηΓθΙι
  δείη Εϊη&ΓείΙεη &η εηΐδοηεί-
  άεηάεΓ δτεΐΐε ζή άεη Εγ£ο1-
  §·εη δεΐηεΓ ϋΐνΐδΐοη ννεδεη-
  ίΐΐοΐι οεΐ^είΓαβ'εη.
  δΐηη!ιη5εΓ
  άαιχη εΐ^εηε Εγ-
  η ΐη νοΓάεΓδτετ Ι^Ί·
  ηΐε Άτη εΓδίεη Αη§·ι·ί££δτα8·ε
  ΐη άεΓ δονν]εΙ:ηηΐοη, άαδδ άεΓ
  ζθεΐιε νΐάεΓδΐ3ηά άεΓ
  Βε£εδΐΐ§·ηη§εη ηΐεΐιΐ ΐη
  ζεΓ Ζεϊΐ ζή ΙθΓεοηεη ννπΓ. Εγ
  ά&ΙιεΓ αηδ εΪ£εηεηι ΕηΙ-
  δηάΐϊοΐι άανοη
  ηη&η£1ια1ΐδαηι ΐη άΐε Τΐε£ε
  άεδ Ρεΐηάεδ όγ. Εδ ΐδί δεΐη
  ρεΓδΟΞηΙίοΙιεδ ν>?Γάΐεηδ1:, άαδδ
  άΐε ϋΐνΐδΐοη οεΓεΐΐδ αηι ετ-
  Καηιρ£ΐ:α&ε αοεηάδ άΐε
  ηηά άεη Ν3εηιεη η5ει·ννηηάεη
  ΕΙΝΒΕΚΒΕΙδΤΠΙΡΕΙ νΕΗΝΙΟΗΤΕΤ
  Ηβΐβίηΐεί ηιβΐάβί ρΐαηηιϋββί^βη ΥβΓΐαηί άβΓ Ορε-
  Ηε1δ:η1α,
  Γοη &Γη11ΐο1ιεΓ
  δεΐτε ννΪΓά ηιΐΐ:§ε(;εΐ1ΐ, άαδδ αη
  άεΓ ηοεΓάΙΐοΙιεη ΡτοηΙ: ννΐεάεΓ
  εΐη&εΙίΓεΐδτε £εϊηά1ΐα1ιε ΤΓαρ-
  ρεη νεΓηΐοΙιΙεΙ; ννοΓάεη ί>εΐεη.
  Εΐηε δεΐιτ Ιοεάεατε ηάε Μεη^ε
  νοη ΡαηζεΓαΙοννεΙΐΓΐίίχηοηεη,
  ΜαδοΙιΐηεη^εννεΙΐΓεη, ίΐητοηια-
  τϊδοηεη ν3££εη, θΓαηαΙννετ-
  £εΓη ηηά αηάεΓεη Κπε§:-
  δπιατεΓΪβΙ ΐκτ εΓΐοεηΙετ. νοΓάεη.
  Ώ'ιε ννεΐΙεΓεη ΟρεΓαΐΐοηεη
  ηεΐιιτιεη εΐηεη ^ίΊηβδτΐδτεη
  υηά ρΐαηηιοεδδΐ^εη νεΓΐαυ£.
  ρεη ιχΐίι-ά ίη άεΓ
  δθΐιεη Η<ιηρΙ:δ(:αά(: :, ιιπε άαδ &Γ§εη(;ϊηΐδθ1ιε εηπιΐηίδΙεΓΐηηι αηι Μοη- ΐηι ΥεΓ£ο1§· δεΐηεΓ Βε- Η υηι άϊε δοΐΐδΐι- δ ΛΪΓεϋ, 3ΐ· ΖεΐτρυηκΙ άεΓ Ζί άεΓ Ιοεΐ άεηι Οιεηζ- ζιπΐδοΐιεη Ρεπι υηά £ΐ1β ^. νΐε ΝαοηηεΙιιεΜ £ΐηδ ^^η1α Γοεδα^εη, δοΐιεΐηεη άΐε Καηιρ£ε ]εάοα1ι ηοςΐι ηΐςη ζαχη. Αϋδοΐιΐηδδ δεΐςοηιηιεη ζυ δεΐη. Ιη εΐηεηι νοπι ρίπιαηΐδοΐιεη Αηδδ|ηηπηΐδί:εΓΪηηι νει·ϋ££εη- τΐΐοΐιίβη ^Ο1ηI11αη^^ϋ? νοιιι Μ ΙιεΐδδΙ: εδ, άαδδ άΐε ^ίί η^εϋετζΙ; Ιιίΐτ- Ιεη, Μΐι άεΓ ΒζδβΙζυη^ ηιεη- είηζεΐη ^είυεΙΐΓ Οττε δεί ά:ε ΝίεάεΓΐα§·ε Ε άΐ νο11ι;η1:-(: Ι δοΐιαη&ΐιαί, 31. ]ηϊ. Όετ ΑΙΛΓυοη άεδ ΝΐεάεΓ- Ιαηάΐςκΐι—Ιηάίδθΐιεη Ζαΐιΐυη^·- δνετΙίεΙΐΓβ ηιΐΐ: ^αραη αχΐι-ά αηι Μοητα^· αυδ ΒαΙανάα ^εηιεΐ- άεΐ. Οΐεΐοΐιζείΐϊβ- ιυυτάε άετ §-εδΐηι(:ε ηΐεάεΓΐαηάίδοΙι—ΐη- άΐδεΐιε ΕχροΓΐ: ηαοΐι ^αραη, Μαηάδοΐιυΐίυο υηά Ιηάοαηίηα υηίΰΓ ΙοεδοηάεΓεη ^^ζεηζ- ιιΐ:ι§: ^εδΐεΐΐΐ. νίοΐιν, 31. Τνιΐϊ. Ζαΐεί δευοίζρυηΐίΐιε αη άεΓ ίηάας1ιΐηε3Ϊ5ο1ιεη Κυεδϋε υηά ιυείϋεΓε δΐυεΙζρυηΙίΕε ίηι Ιη- ηετη νοη Ιηάοαΐπηα χηεΓάεη νοη ^αραη^δ^11εη Τπιρρεη βε- 5ετζτ ιιιίο αιη Μοη- ία^Λΐοεηά ίη νίαΐιγ ξ·ε^ε5εη υΐΐτά. Οίε Ιιιη^εη, άΐε ζυ άίεδ^ηι ιαίδ £υε1ΐΓεη, ΐιΐιΐΓάεη ίη Ηα- ποί (Ργπζ. Ιηάοοΐιϊηα) ζΐηΐ- κοΐιεη άεηι ΟεηεΓαΙ^υυνεΐ'- ηεαϊ Ιηάοαΐιίηαδ, Οεηεταΐ Όείουχ, υηά άεηι Οιεί άεΓ Ι ^αρΛη^δ^11ει1 ΜίΙίταΓηιίδδΐοη, 1 Ο-ΐιεΐ'αΙ Βυιηίαΐ 0Β055ΕΠ ΕΗΓΟίβ ΙΜ ΑΤίΑΝΤΙΚ Αηβ άβηι αβΓίίβΓ, 29· Ιι ϋαβ ΟοβΓΐίοηιηΐΛηάο άβΓ Ιεαηητ : Όβητβεηβ "ϋηίβΓβββοοο- ΐβ Ηβοβη ίη άβΓ Ατΐβηΐίϋ- βοηΐαοητ. -ννίβάβΓηηι %τοβ- ββ ΕΓίοΙβτβ βΓζΐβΙτ. νοη ΖβΓβταΒΓβΓη, ΚοΓνβίίβη, ϋητβΓβββοοοτβη αηάΗϋίβ- ΙεΓβιιζβΓη υαηίβΓβββοοοίβ ----- - βίηβη ΙϊΓίτίβοηβη Οβΐβιτ- ζχ«. δίβ νβΓ8βη_ίβη ίη- 8Ο;β88.ηΐΐ 19 ϋ&—·Ρ^βΓ *—^ ζηββηιηιβη 165.500 ΒΚΤ. ννιΐΓάβ νοη άβη βίη ΖβΓ- ιιηά βίηβ ΚθΓνβί- ΐβ ΒΗΕΝΝΕΝΡΕ ννβί1:βΓ«2Γ βΓίο1ρ;Γβίο1ιβΓ άβαίβοΗ - Ηη-Ι- ΥβΓθαβηάβ Ηεΐδΐηΐίί, 31· -Τ"1»· | Όεηΐδθΐι-^ηηίδθΐιε νεΓϋίεη- . άε δίϊεδδεη αη άεΓ ίΐηηΐδοΐιεη Ι ΡΐΌηΙ ταεΐΐεΓ εΓ£ο1ριεΐοΙι (?ε- ι &εη άΐε 8οιπ3ε<:5 νοτ. Ναοΐι | 1ιε£τΐ§εη Κ3εηαρ£εη ιιιΐοηεη άΐε Βοΐδοΐιειυΐδίεη ζυΓϋοΙί. Βεΐ ϋΐΓεηι Κϋοΐχζυσ; §:οδδεη δΐε Ναρΐιιΐια ΐη άΐε νΥίεΙάεΓ υηά δθΐιοδδεη δΐε ΐη ΒΓαηά. ΙΙαΓε άαηιίτ. άεη νοΓ- άεΓ άευΐδοΐιεη ηηά £ΐηηΪ5θ!ιεη τεΓ[)3εηάε αη£- ζυηαΐΐεη, δοΐιΐηβ· £ε1ι1. Όΐε νεΓ- βϋηάεϋεη ΤΓυρρεη οΓαςΙιεη άυΓοΙι άίε νν*£ΕΐάεΓ ΙιίηάυΓεΙι ηηά δεϋζτεη άίε νεΓ£ο1σ·ηησ; δ £ογι. Οβοίβτββτβν/ίηη Ηεΐδίηΐίί, 31. Ιυΐΐ. Αιηϋΐίοΐι .ιαΪΓά ηιΐΐ^εϋείΐΐ; : υ άΐε Κπε&3ορεΓ3τ.ιοηεη ΐη ^&άο§^^ - ΚαΓεϋεη Ιί&ηη ιυεΓάεη, άββδ ιϋε νοΙΙδΐΒεηάϊ^ ίη Βεβΐΐζ ΐδί. ^Εηάαη8:8νε^δυ^^4^ άεδ Ρείηάεδ αυ£ Μδηυδηαίΐπ βίηά ίυεΓ δΐε ηιίΐ 5θΗαΐεΓ«η ιποΓάεη. Οΐε ΐη άεη Κ3ετηρίεη εΓθοεΓίε ΚΓΪε^δ5ευ»:ε ΐδΐ οβ- άευΐεηά. Οίε ίίηηίδοΐιεη Ττυρρεη Ηαοεη οεδΐΐίοΐι άβδ Εαάο§·α-δεε5 ΐη αΐεηί&εΓ .1.3 άτεί ννΌοΗεη είη νϊεΐε Μαιβ ^ΓθίδδεΓεδ ΟεοϊβΙ εΓο^εΓΐ, αΐδ άΐε δοΐχΐ]εί:ί·Γυ.ρρεη τιΐδεΗΓεηά άεδ ΙεΙζΙεη Κηε^εβ ΐη ά*Γβί ΜοηαΙεη οεδεΐζΐεη, υηά βε- άευΐεηά ΐηεΙΐΓ άΐβ ΐηι ΟδΙεη άεη Βοΐδοΐιειχΐΐδΐεη άηΓθΗ άεη ΜοδΙΐ3υεΓ Ρτΐεάεη ζυίίεΐ. βηΐννβηάβί , 3ΐ· Ιυ Αηι 25- Ιαΐί δίηά &υ£ αΓ &εηΙ;ΐηίδα1ιεηι Οεοίετ ίη Οογ- άοσα αυδ εΐηεηι Ρ1υ§;ζεο§· άΓεΐ αΐδ άΐρΐοηιαΐίδοΐιεδ Κυ- πεΓ^ερεεοΙς 1ίεηη(:1ίοη σ;ε. ηιαοΐιίε ΚυΓΪεΓδΙϋοΙζε εηΐιυεη- άεΐ τιΐοΓάεη, άίε νοη άει· ·1ε- ΐ1Οά Οε3αηάΐ;δο1ια£ΐ: ΐηυίβι* αη άϊε άευϋδοΐιε ΒοΙδο1ια£ΐ: ίη Βηεηοδ ΑΪΓεδ υηίεηυεσ/δ ιιιαι-οη. Όίο άευίδςΐιε ΒοΙδο1ια£ί: ίη Βυεηοδ ΑΪΓεδ Ιιεε άα^ε^εη δθ1α3Ε;Γ£δτ;εη ΕΐηδρΓυοΙι εΓΐιο- οεη υηά άίε Κϋοΐζ^ασε άεδ βη ΒΕΚΚΑΝΤΜΑΟΗϋΝΟ Ι ϋίβ Ρβΐά^οηιηι&ηάαη' ίιΐΓ η&τ άβη Η&ηάΙβΓ Κοη- βταηΐιίηίάββ βηβ Ατηβη, άβΓ ίη Καβτβΐΐί Ζί^αΓβΙ- τβη ζή ννηοηβΓρΓβίββη νβΓ^αηΙτ Ηαΐτβ, ιηίτ. βίηβΓ ΟβΙάβτΓαίβ νοη 4—οο Κ.Μ. =252.000 ϋΓβοΗηιβη Ββ- Ιββττ. ΑηβββΓάβηι βίηά άίβ νοη ίηηι β'βτϋίίκτβη Αη- Ιΐ&ιιίβ νοη Οΐίνβηδΐ ίύΓ ηη^ΰΐτίρ; βΓ_1&Γτ ννοΓάβη, ά& ηιΐΓ άίβ νοη άβΓ Ββ- Ββί η»οΗ βΓ30ΐΐΟ33βη νοΓ είηΐ^εη Τα&εη νεΓ- δυοΐιΐεη ηιεΙΐΓετε ΖΐνΐϋδΙεη, ίη άετ Νίεηε νοη Αίΐιεη είηεηι ^ ^ΥΙΐΓ ηιαοΐιίδ εί&εηίηηι ζή εηΐιιΐεη άεη. ΗίεΓόεΐ ιιΐυΓάεη ζιπεί άετ ΕΐηβΓεςΙιεΓ νοη άεη νναοΐιΐροδΐεη άυπ:1ι ^εΐοεΐει:, άίε υεσΓΐ^ ηοηιηιεη. 11 δαΐοηΐΐςϊ ίδΐ είη «τίεοΐιί- δθΐιει- Ζίνΐΐίδύ, άει· αυδ εΐηεΓ Ταη^δί,εΐΐε ίη άεΓ Ν^εΐιε άεδ Βα1ιη1ιο£δ ΒΓεηηδΙ;ο££ δΐεΐιΐεη υΐοΐΐΐε, ηβοΐι Αητυί νοηι άβζη οββίίηιηιτβη ΗέΙηάΙβΓ ζή άβΓ&Γϋ;βη Κ&ηίβη οβΓβοητίβΓΤ βίηά. ννοΓάεη. "νναηβοηΗβΙβ άβΓ Βοΐβοηβ- ντίβτβη ίη ΧΙ8Α Γβίοητ νΐδ1πηοΓ.οη, 3ΐ. Ιυΐΐ. Ναςη είηεΓ ΙΝΒ - Μβΐάιιη» ΐΙ άΐε 1ιϊβΓ ννεΐΐεηάε ί εΓηιΐδ- δΐοη υηίεΓ άειη ΟεηεΓαΙ Ροΐί. 1ίθ££ άεηι Μίηίδΐάί Ιδη Αςΐιεδδοη ίιη υδΑ - αΙδάερ&ΓΕπιεηΙ: άΐε ΙίδΙε άεΓ δο^εΐβ £ϊϊγ Γ/δΑ—- ^^ε£ε1·υη&εη. Όΐε ς 1)εΐ ννεΐΐειη άαδ, ναδ άίε ϋδ ηαοΐι Απδίοΐιΐ είηεδ ΙΤδΑ— ΒεαηιΙ:εη ζυΓ. Ζδίΐ ζυ Ιίε£επι Ζιιβαηιηιβηβτ'οβεβ ίη Αΐβρρο ΙδΙαηου], 31. ,ΤυΙί. Ιη Αΐερρο ^α-ι εδ ίηίοΐ&ε ΗεΓ ζυ 61υΐΪ8τεη Ζυδβηιηιεη- δΐοεβδεη ζιυίδοΗεη άβΓ Βεναίΐ- κεΓυη^" υηά άεη ΒεδαΙζυηίΓδ- ΐΓυρρεη. Όίε οπΐΐδβΗεη Μίΐί- ΙίΕΓοεΙιοζΓάεη Ιιαοεη ΐη£οΐ2'εάε- δδεη άαδ ΚΓίε^ΓεοΙιΙ υεοεΓ άίβ δΐαάΐ νεΓΐΐίεη§Π: υηά άίε ίηι Βεδίΐζ άεΓ Βεδαΐζυη^δΐΓυρ- ρεη οείίηάΐίοΐιεη νν'&ίίεη ειηετ δΐΓεη&εη ΚοηΐΓοΙΙβ ΙηηεΓΐιαΙο άεΓ 5ΐηά ΖυδαηιηιεηδΙοεδδε ζνί- ΑυδΙταΙίεΓη υηά Μ»- εΓη ζιιγ Τα^εδθΓάηιιχ ίϊεννοΓάεη, 5ο άαδδ άίε ΜίΗ- ΐΞετοεΙιοεΓάεη ^εΐΓεηηΙε Ααβ- &ε1ΐδε1ΐ5ΐ;υηάεη ίυεΓ άίε είδ- ζβΐηβη ΤΓυρρεη 1ι6 Ροΐ^εη Ιιασεη φε ΐδδε ζυπδοΐιέη υηά Βπΐεη. Ιη αη^ΙορΗϋεη £Γαηζοε- ΚΓβίβεη, 1>εδοηάεπ: ΐη
  πιιΙιΐαεΓίδθΙιεη, ίδϋ είηζ
  αηιηαοΐΐδεηάε
  ί?«'8Γβη άίε Εη^ΙκηάοΓ ζυ
  Βει-ΐίη, 3ΐ
  Ιηι δοΐιυίζε είηετ
  Νεοεΐικ.ιηιΐ
  είη εΐηζεΐη
  αηι 26.
  ΐη
  Γΐχιικΐ
  πι άετ Νοτάϋεε αηζυετε
  Ναεΐι ΙιεΚί^εη Αη&Γίίίεη {ίη^
  ααδ ιοπΙΐδ.Ίιε Ρ1π·;ζευ« ΡευεΓ
  υηά {τϊη^ αυ£ άειη ν α
  —τΐ
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  _Χανιά 2 Αύγούστου 1941
  "Ενα μεγάλο κατόρβωμα
  των Γερμανικόν ύποβρυχίων
  ΚλΤΕΒΥΘΙΣΘΗΣΑΝ 19 ΠΛΟΙΛ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 116.500 ΤΟΝΝΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1.-Τό ήμιεττί- Ι
  σημον Γερμανικόν Πρακτορείον
  ανακοινοί: ι
  Γερμανικά ύπο8ρύχια,
  δρώντα είς τόν Ατλαντι¬
  κόν Ωκεανόν, έφερον είς
  πέρας προχβές την πρωΐαν
  μίαν μεγάλην αποστολήν.
  Κατεβύδισαν 19 πλοΐα συ-
  νολικής χωρητικότητος 116.
  500 τόννων.
  Σχετικώς μέ τό μεγάλον
  αύτο κατόρθωμα ύπάρχουν
  αί εξής πληροφορίαι: Γερ- ι
  μανικά ύποβρύχια περιπο-
  λοΰντα είς τόν Ατλαντι¬
  κόν Ωκεανόν άντελήφβη-
  σαν, την 8ην νυκτερινήν ώ¬
  ραν τής 27ης Ιουλίου, μέγα
  λην εχθρικήν νηοπομπήν
  πλέουσαν τόν Γασκονικόν
  κόλπον. Ή νηοπομπή αύτη,
  συνοδευομένη υπό κατα-
  δρομικών, άντιτορπιλλικών
  καί άλλαν πολεμικών καΐ
  κατευβυνομένη είς "Αγγλίαν
  άπετελείτο άπό 25 μεγάλα
  φορτηγά σκάψη. Τα Γερμα¬
  νικά ύποβρύχια μόλις έπλη-
  σίασαν τήννηοπομπήν έπετέ
  οησαν κατ' αύτη<:. Μέ την πρώτην επίθεσιν επέτυχον νά πλήζουν καιρίως έν πε- τρελαιοψόρον 12 000 περί- που τόννων, τό οποίον ήρ¬ χισεν άμέσως νά καϊεται. 'Η νηοπομπή καί τα συνο- δεύοντα αύτην πολεμικά σκάφη, μόλις έδέχδησαν την επίθεσιν των ύποβρυ- χΐων, ή&έλησαν δι' έλιγμών καΐ άναπτύξεως τής1 ταχύ¬ τητος των ν' άποφύγουν τό μοιραίον τέλος των,άλλ' ένέπεσαν είς παγϊδα, άπο- τέλεσμα τής οποίας υπήρξε νά τορπιλλισσώσι καϊ κατα βυσισβώσι 7 άκόμη σκάφη. Τότε τα συνοδεύοντα την νηοπομπήν πολεμικά, έγ- καταλεΐψαντα αυτήν, ήρχι¬ σαν την καταδίωξιν των ύ¬ ποβρυχίων, ένω τα έναπο- μείναντα φορτηγά διασκορ πισ&έντα έχωρίσθησαν είς δύο όμάδας. Ό αγών μετα- ξύ των Αγγλικών πολεμικών καί ύποδρυχίων διήρκησε δύο ημέρας καί δύο νύκτας. Κατά τόν διήμερον αυτόν άγώνα τα ύποβρύχια επέτυ¬ χον νά καταβυδίσουν έν άντιτορπιλλικόν καί μίαν κορβέτταν, χωρ'ις αύτά νά ύποστοΰν καμμίαν βλάβην. Έν τω μεταξύ είδοποιηθέν- τα Γερμανικά άεροπλάνα έ- πεσήμαναν την δέσιν των διαφυγόντων σκαφών. Τα ύ¬ ποβρύχια είδοποιηδέντα ά¬ μέσως υπό των άεροπλάνων ετέθησαν καί πάλιν είς κα¬ ταδίωξιν των έναπομεινάν- των φορτηγών, έπιτυχόντα την καταβύθισιν καί άλλων έξ αυτών, ώστε ό άρι&μός των καταβυδισθέντων τελτ κώς σκαφών ν' ανέλθη είς 19. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 1.1.1. _________ ι. Πρός τούς κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων καί τάς Αστυνο¬ μικάς Αρχάς |Νομοΰ Χανίων εκοινοποιήθη υπό τής Νομαρ- χίας Χανίων τό κάτωθι τηλ}μα τ.τ.0 'Υπουργείου Γεωργίας, «περί καθορισμοϋ τιμής αλεύ¬ ρων, σίτου, βρώμης, κριθής καί σικάλεως». 'Η κυβέρνησις ά" α /νωρίζου σα πολλαπλάς ά άγκας σι- τηροπαρα>ωγών απεφάσισε
  σημαντικήν αύξησιν τιμών
  σττηρών. ΟΟτω βασικαί τι¬
  μαί σίτου δρ. δέκα όκτώ, κρι
  θής δ.έκα τρείς, βρώμης δώ·
  οεκα λεπτα τεσσαράκοντα,
  σικάλεως δέκα τέσσαρας.
  Τιμαί αδται απολύτως Ικανο-
  ποιητικαί διά παραγωγούς,
  ώστε νά δυνηθοθν νά άντι-
  μετωπΐσουν πλήρως καλλι-
  εργητικάς ανάγκας καί τοι¬
  αύτας συντηρήσεως των. Έν
  τολή Προέδρου Κυβερνήσεως
  δι' δλων των μέσων χρησι-
  μοποιοθντες πρός τοθτο έν
  συντονισμώ απάσας Δημο¬
  σίας καί Κοινοτικάς υπηρε¬
  σίας, Αστυνομικάς Αρχάς
  καί πάντας δυναμένους ώς
  έκ το6 κύρους των παρά τή
  Άγροτική τάξει δπως; συμ-
  βάλωσιν είς την επιτυχίαν
  ένεργήσατε εύρυτάτην δια·
  φώτησιν παραγωγών περί
  Ιερδς υποχρεώσεως των καί
  υπερτάτης Έθνικής άνάγ-
  κης παραδόσεως Κ. Ε.Π.Ε.Σ.
  απάντων πλεονασμάτων πα·
  ραγωγής των ύπενθυμΐζον-
  τες αυτοίς δτι επί σειράν ά-
  στικαί τάξεις έπεβαρύνοντο
  σημαντικώς έκ προστασΐας
  παραγωγής. Έπίσης δέον
  τονισθή δτι ανωτέρω τιμαί
  είναι όριστικαί καί δέν πρό-
  κείται εφεξής νά μεταβλη-
  θώσιν έπ' ούδενί λόγω. Ά-
  γροτράπεζα απεδέχθη παρα-
  κρατή έξ άξίας παραδιδομέ-
  νων σπηρών μόνον μέχρις
  ημίσεως έτησίος δόσεως
  χρεών παραγωγών. Παρα-
  γωγοί δυστροποΰντες συμμορ
  ψωθώσι πρός ανωτέρω άπο-
  κρύπτοντες παραγωγήν Των
  ή διαθέτοντες ταύτην πρός
  τρΐτους κερδοσκοπικώς ού
  μόνον θά τιμωροϋνται αύ-
  στηρότατα συμφώνως σχε-
  τική ΝομοθεσΙα άλλά καί
  θά άποκλε'.ωνται δανεισμοΰ
  Άγροτραπέζης θά έκπίπτουν
  τού κλήρου των καί θά χα-
  ρακτηρίζωνται ώς προδόται
  τοθ "Εθνους είς στιγμάς υ¬
  περτάτης άνάγκης τούτου.
  'Ε.ττ,1 των ανωτέρω υμέτεραι
  Διάφοροι είδήσεις
  Α
  ΙΕ ΡΑΙ ΤΩΝ ΡΙ
  ΙΣΟΥΝΤΑΣΑΝΑΤ
  ΣΣΩΝ ΟΠΩΣ Α
  ΑΙΚΩΣΤΟΥΣΜ
  Μ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠ
  ΙΕΛΕΥ-
  ΛΕΝΣΚ
  ΤΥΧ(
  Ν
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟ ΦΥ- Ι
  ΡΕΡ, 29 Ιουλίου. '
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ
  Γερμανικοϋ στρατοΰ ανα¬
  κοινοί:
  Νέαι άπονενοημέναι από¬
  πειραι τού έχσροϋ, δπως ά-
  πελευδερώση τάς ανατολι¬
  κώς τού Σμολένσκ περικυ-
  κλωμένας δυνάμεις τού, εί¬
  χον ώς άποτέλεσμα νά υ¬
  ποστή καί πάλιν ούτος βα-
  ρείας απωλείας είς έμψυχον
  καί άψυχον υλικόν.
  Είς τούς λοιπούς τομεΐς
  τού μετώπου αί έπιχειρήσεις
  έξελίσσονται πάντοτε εύ-
  νοϊκώς διά τα στρατεύμα-
  τά μας.
  Ώς δι' έκτάκτου ανακοι¬
  νωθέντος άνηγγέλδη, ύπο¬
  βρύχια μας έβύδισαν, έν
  τώ 'Ατλαντικώ Ώκεανώ, 19
  έμπορικά σκάφη έξ ισχυρώς
  προστατευομένης άγγλικής
  νηοπομπής, χωρητικότητος
  116.500 τόννων.
  Πρό των Σκωτικών άνα-
  τολικών άκτών ή άεροπο-
  ρία μας κατεβύδισεν έν
  φορτηγόν 6.000 τόννων.
  Έπίσης μαχητικά άερο¬
  πλάνα μας έβομβάρδισαν
  την τελευταίαν νύκτα, μέ
  καλά άποτελέσματα, τάς
  λιμενικάς εγκατάστασις
  τού Γιαρμάουδ καδώς καϊ
  έν αεροδρόμιον είς την α¬
  νατολικήν Αγγλίαν.
  Γερμανικά καί Ίταλικά άε¬
  ροπλάνα, καδέτου έφορμή-
  σεως, κατεβύβισαν πρό τοθ
  Τομπρούκ ένα μεγάλο πε·
  τρελαιοφόρον καί επέφερον
  σοβαράς ζημίας είς έν πλοί-
  ον έφοδιασμοΰ.
  Έπίσης έτερα σμήνη άε¬
  ροπλάνων μας έβομβάρδι¬
  σαν επιτυχώς αποθήκας πα¬
  ρά την Μάρσα Ματρούχ.
  Είς την διώρυγα τού Σου-
  έζ έβομβαρδίσδησαν, κατά
  την νύκτα πρός την 29 Ι¬
  ουλίου, στρατιωτικαί έγκα¬
  ταστάσεις.
  Ό έχδρός δέν έπεχείρη-
  σεν οΰτε κατά την χθεσι¬
  νήν ημέραν πτήσιν υπερά¬
  νω Γερμανικού έδάφους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.-Κατά πληρο¬
  φορίας έκ ΒουκουρεστΙου ό Βασι¬
  λεύς τής Ρουμανίας Μιχαήλ πα-
  ρεσημοφόρηοε χθές 35 Γερμανούς
  άεροπόρους, οί όποίοι έδρασαν
  νικηφόρως είς τα Ρουμανορωσσι-
  κόν μέτωπον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Κατά τηλ)μα
  έκ Τόκιο ό Πρωθυπουργός Κονό-
  γε, είς χθεσινάς δηλώσεις τού,
  είπεν δτι ή Ίαπωνία συνεχίζει τό
  άπά έτών καθορισθέν πράγραμ-
  μά της, ήδη δέ είναι ετοίμη διά
  πάν ενδεχόμενον έν τη Άπω Α¬
  νατολή.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.-Τ6 ημιεπίση¬
  μον Γερμανικόν Πρακτορείον α¬
  νακοινοί ότι τα μεταδοθέντα υπό
  ξένου ΡαδιοφωνικοΟ ΣταθμοΟ, ότι
  εγένοντο παραστάσεις παρά τή
  Κυβερνήσει τού Ίράν, παρά τοθ
  έκεί ΓερμανοΟ Πρεσβευτού, σχε¬
  τικώς μέ την θέοΊν των έν Περ¬
  σία εργαζομένων Γερμανών, είναι
  άνυπόστατα. 290 Γερμανο'ι εργά¬
  ται θά συνεχίσουν έργαζόμενοι
  είς τα έν Περσία Ιίργα καί θά φέ-
  ρουν είς πέρας τό άνατεθέν είς
  αύτοΰς έργων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Άπό τής 25ης
  Ιουλίου ή Αγγλικη άεροπορΐα
  δέν έπεχείρησεν ουδεμίαν έπι-
  δρομήν κατά τοθ Γερμανικοϋ έ¬
  δάφους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Κατά τηλ)μα
  έξ "Αμστερδαμ Γερμανικόν ΰπο-
  βρύχιον έτορπίλλησεν αγγλικόν
  σκάφος 6.000 τόννων είς τα πα-
  ράλια τής ΣκωτΙας.
  ΜΑΔΡΙΤΗ, 1.— Ό ύπουργός
  των "Εξωτερικών της Ίσπανΐας
  Τεράνο Σοϋνερ, δεχθεΐς χθές
  δύο Ίταλούς δημοσιογράφους,
  προέβη είς μακράς δηλώσεις το¬
  νίσας δτι ή Άμερική έπεμβαΐνου-
  σα διά τού ίπμεριαλιστικοθ αυτής
  συστήματος είς τα εύρωπαπαϊκά
  ζητήματα θά έπιδεινώσι, χωρίς
  αμφιβολίαν, την κατάστασιν. Ή
  Άμερική, είπεν έν τέλει ό κ. Ύ¬
  πουργός, θησαυρίζει είς βάρος
  των μικρών Κρατών, ένω σήμε¬
  ρον διεξάγεται αγών κατά τοθ
  κοινοϋ έχθροϋ, τοθ Κομμουνισμοϋ,
  όστις έφερε την σημερινήν άνέ·
  χειαν τοϋ κόσμου.
  ΒΙΣΥ, Ι.—Κατά πληροφορίας
  έκ Σαγκάης ό έν τή πόλει ταύτη
  Πρέσβυς τής Ίαπωνΐας, είς έρώτη
  σιν δημοσιογράφου, εδήλωσεν ό¬
  τι οί φιλικοΙ δεσμοΙ μεταξύ Ίαπω-
  νίας καί Γαλλίας ίσχυροποιοϋν
  την θέσιν των Γαλλικών άποικι-
  ών τής "Απω Άνατολής, κατόπιν
  δέ τής στρατιωτικής βοηθείας,
  πού παρέσχεν ή χώρα μου, θ' ά-
  ποτραπή ασφαλώς κάθε επέμβασις
  ξένης δυνάμεως έν ΊνδοκΙνςι.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.-ΤΟ ημιεπίση¬
  μον Γερμ. Πρακτορείον πληρο-
  φορεΤται έξ 'Ελσίνσκι ότι τα Γερ-
  μανοφιλανδικά στρατεύματα εση¬
  μείωσαν χθές μεγάλας προόδους
  είς την λί;ινην Λοδόγκα. Είς τό
  μέτωπον τής Καρελίας συνεχ'ζε-
  ται ή καταδίωξις τοϋ ύποχωροϋν-
  τος έχσροϋ.
  ΒΙΣΥ.—Κατά πληροφορίας έκ
  Σαγκάης Αγγλικη ναυτική μοίρα
  έτοιμάζεται νά σχηματίση φράγ-
  μα πέριξ τής Μαλαϊκής νήσου.
  ΤΟΚΙΟ, 1.—Την Ίαπωνικήν Κυ¬
  βέρνησιν άποσχολεϊ ήδη τό ζήτη-
  μα τής μετοφορδς των έν Ίνδο-
  κίνα ζώντων 250,030 Κινέζων, οϊτι
  νες άπωσδήποτε πρέπει νά έγκ3-
  ταλείψουν την χώραν.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΤΟΥ ΣΜΟΛΕΝΣΚ
  ΟΙ ΡΟΣΣΟΙ ΕΧΟΥΗ ΥΠΟΣΤΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ! ΑΠΟΑΕΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—
  Ανατολικώς τοΰ Σμο¬
  λένσκ, δπου έξακολου-
  θοΰν νά συνάπτωνται
  πεισματώδεις μαχαι, οί
  Ρώσσοι εχουν υποστή
  τεραστίας απωλείας είς
  έμψυχον καί άψυχον υ¬
  λικόν. Ή ήττα αυτή των
  Ρώσσων όφείλεται άφ'
  ενός είς την όρμητικό-
  τητα τοΰ Γερμανικοϋ
  Ι στρατοΰ καί άφ' ετέρου
  1 είς τάς διαταγάς άς έ-
  χουν λάβει οί Ρώσσοι
  στρατιώται όπως μή ύ-
  ποχωροΰν άλλά κρατοΰν
  όπωσδήποτε τάς θέσεις
  των διότι άλλως θά τυ-
  ! φεκίζωνται επί τόπου.
  ΔΙΚΑΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ
  Ή ενταύθα Στρατιωτι
  κή Διοίκησις Ρβΐάΐΐθΐπ-
  ΐηβ.ηάατ'ΐΐΓέπέβαλε την ποι
  νήν των 42ΟΟ μάρκων
  ΟΟΟ)είς τόνέξ »Αθηνών
  έμπορον Κωνσταντινιδη ν,
  διότι είς Καστέλλι Κισσά
  μου έπώλησε σιγαρέττα
  είς υπερβολικήν τιμήν.
  Προσέτι δλαι αί ύπ'
  αυτού συναφθείσαν άγο-
  ραπωλησίαι ελαίου θε.ί«>-
  ροΰνται Ακυροι,διότι ά^ί-
  μόδιοι διά την άγορα-
  πωλησίαν ελαίου είνε μό¬
  νον οί υπό των άρ»χών κα·
  τοχής έτ;ί τούτφ χαθορι-
  σθέντες
  ενέργειαι δέον ώσιν άμεσοι,
  συντονισμέναι καΐ άποτελε-
  σματικαί.
  Ύπουρ''Ό Γεωργίας
  ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ
  ΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΕΦΕΔΡΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ, 1.— Κατόπιν
  διαταγής τοθ ύπουργεΐου
  των Στρατιωτικών άπό τής
  1ης Αύγούστου, οί άπολυθέν·
  τες των τάξεων'τοθ στρατοΰ
  εφεδροι καιί μή επιστρέφον¬
  τες είς τάς έστίας των, θά
  παύσουν νά λαμβάνουν τό
  παρεχόμενον είς αύτούς έπ(-
  δομα. Έπίσης δτι δσοι έξ
  αυτών έπιθομοϋν νά έπανέλ
  θοον είς τάς έσιίας των θά
  καταβάλ'.ουν έξ ίδίων τό κε
  κανονισμένον εισιτήριον.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΑΓΟΥ
  Ή Παγοποιητική Έται-
  ρία «Λευκά Όρη» ανακοι¬
  νοί ότι ήρχισε λειτουργών
  τό εργοστάσιον της επί
  τής όδοΰ Σκαλίδι 49 (όδός
  Κισσάμου, καί πωλεΐ πάγον
  είς τό κοινόν άνευ ουδε¬
  νός περιορισμοΰ. 'Ρπομε-
  νως δέν είνε άνάγκη νά έ-
  νοχλοΰνται πλέον αί Γερμα
  νικαί Αρχαί διά την προμή
  θείαν πάγου
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΕΙΑΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ Τ.Τ.Τ.
  —Ώς καί άλλοτε ανεκοι¬
  νώθη, άπό τής 1ης Αύγού¬
  στου έ·έ· έπαναλαμβάνον-
  ται αί διαχειριστΐκαί υπηρε¬
  σίαι έπιταγών καί ταμιευ-
  τηρίου έν Κρήτχ), ώς καί
  πρότερον.
  Τα μέχρι σήμερον έν ι¬
  σχύϊ γραμματόσημα τής 1
  δρ. 3 δρ. 8 δρ. καί 100, ώς
  καί οί φάκελλοι οί φέρον¬
  τες την προτομήν τού Βασΐ
  λεως Γεωργίου ήρθησαν
  τής κυκλοφορίας, δι" δ είδο
  ποιοΰνται οί κάτοχοι τοι¬
  ούτων νά σπεύσωσιν δπως
  τα άνταλλάξοισι δι' άλλων
  'ίσης άξίας.
  —Άπό τής δηςΑύγούστου
  πυκνοϋται ή μεταφορά των
  ταχ. σάκκων κ.λ.π. μεταξύ
  των Τ.Τ.Τ. Γραφείων τής
  Κρήτης, διά πεζών, άπό
  τρίς είς τετράκις τής εβδο¬
  μάδος.
  — Άπό ΙηςΑύγούστου έ..έ.
  έπαναρχίζει τα τακτικά, ώς
  καί πρότερον καθημερινά
  δρομολόγιά της δι* αύτοκι-
  νήτων, ή 137η "Υπεραστική
  Κοινή Διεύθυνσις μεταξύ
  Χανίων— Ρεθύμνης— Ηρα¬
  κλείου καί τάνάπαλιν. ΤΩ-
  ρα αναχωρήσεως έκ Χανί¬
  ων καί Ηρακλείου ή 8η
  πρωϊνή.
  Η Τί,τΚΙΚΝ ,ΕΟΗΟΣΥΗΕΛΕΥΣΙΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 1.— Τήνπροσε-
  χή Δευτέραν ή Τουρκική
  Εθνοσυνέλευσις έπαναλαμ-
  βάνει τάς εργασίας της. θε-
  ωρεΐται βέβαιον δτι μετά την
  συζήτησιν των θεμάτων τής
  ημερησίας διατάξεως αί ερ¬
  γασίαι αυτής θά διακοποθν
  καί πάλιν έπ' άόριστον.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Παρακαλείται ό γνωρίζων τι πε¬
  ρί τής τύχης τοϋ Νικολάου Σιμ.
  Μανδρινοϋ έκ ΜαιεδονΙας νό εί-
  δοποιήση τα γραφεία τής εφημε¬
  ρίδος μας,
  — Έπίσης παρακαλεϊται θερμώς
  ό γνωρίζων τι περί τοϋ στρατιώ-
  του Γεωργίου Καράντζαλη τοθ Α'
  έμπέδοιι τάγματος Χανίων—1ου
  Λάχου—νά είδοποιήση τούς άδελ-
  φούς τού Τηλέμαχον καί ΛεωνΙ-
  δαν Καράντζαλην, όδός Σμύρνης
  13 Χανιά, ή τα Γραφεϊα τής εφη¬
  μερίδος μα;.
  —Έπίσης παρακαλείται ό γνω¬
  ρίζων τι περί τής τύχης τοϋ Κων¬
  σταντίνου Καμττάκου, στρατιώτου,
  νά ειδοποιηθη τα γραφεία τής ε¬
  φημερίδος μας.
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΔ
  Την 7ην Αύγούστο'υ
  ημέραν ΙΙέμπτην καί ώ¬
  ραν 1Ο π.μ. Οά διεξα¬
  χθή είς τό χωρίον Βρύσ-
  σες'Αποκορώνουπλειοδο
  τική δημ.οπ^'χοί'α πωλήσε
  ως άλόγων, (Χτινα προέρ-
  χονται έκ λχφύρων. Ή
  «ώλησις θάγένη τής με-
  τρητ,οΐς. . ^
  ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
  ήγγυημένης διαρκεΐας
  ενός έτους Δραχ. 200
  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
  ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μαγείρου, άν¬
  δρας ή γυναίκα, δι' οικίαν κατοι-
  κουμένην υπό Γερμανών αξιωματι¬
  κών. Πληροφορίαι έντός τής οίκΙ-
  ας (Μετεωρολογικός Σταθγός Χα¬
  νίων παρά τγ) Δεξαμενη.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη μαγείρι-
  σα δια τό Κέντρον τοϋ ΔημοτικοΟ
  Κήπου, καθώς καί ετέρα νυναΤκο
  δι' έργασ'ας τής Κουζίνας. Μ σίός
  δι' αμφοτέρας )κανο·Όΐ-ακός.
  Πληροφοροι παρά τώ ίδ
  τοθ <έντρου κ. Χατζάκι.
  Σελίς 4η
  -ΦΗΜΕΡΙ Σ ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  ο ΑΜγούστου 1941
  ΉΒεσσαραβίαάπηλευθερώθηέξι
  ολοκλήρου άπό τούς Ρώσσους
  Βομβαρδισμός στρατιωτικών στόχων τής Ρωσσικής πρωτευούσης.—Ό αγών
  κατά τής Αγγλίας πάντοτε είς έντασιν.
  Ισχυραί ·όντεπι9έσεις
  των Ρώσσων άπεκρούσθησαν μέ
  σοβαράς δι' αύτούς απωλείας
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ 30 Ιουλίου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοϋ ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  ΑΙ Ρουμανικα! δυνάμεις
  προελάσασαι έφθασαν είς
  τάς έκβολάς τού Δνειστέ-
  ρου ποταμοΰ. Τοιουτοτρό¬
  πως ή Βεσσαραβία άπηλευ-
  θερώδη τελείως άπω τούς
  Ρώσσους.
  Είς την Ούκρανίαν αί έπι-
  χειρήσεις έζελίσσονται εύ-
  νοΤκώς διά τα στρατεύμα-
  τά μας.
  ΡωσσικαΙ δυνάμεις έπιχει
  ρήσασαι νά διασπάσουν
  την γραμμήν Στάλιν πρός
  την διεύδυνσιν τού Σμο·
  λένσκ έξοντώδησαν κατά
  τό μεγαλειτέρον μέρος αυ¬
  τών υπό των στρατευμάτων
  μος.
  Τα τελευταία ϋπολείμμα-
  τα τοϋ Ρώσσικου στρατοϋ,
  ανατολικώς τού Σμολένσκ,
  τείνουν νά έξοντωσοϋν καί
  ταυτα έξ ολοκλήρου.
  Ό μέγας άρισμός των
  αΐχμαλώτων κα! λαφύρων,
  όστις Θέλει γνωστοποιηδή
  δι' (διαιτέρου άνακοινωδέν-
  τος, Θά δώση μίαν είκόνα
  τής μεγάλης αυτής μάχης
  τοϋ Σμολένσκ.
  Δυτικώς τής λίμνης Πεϊ-
  ποθς αί άποκεκλεισ,ιέναι
  έχδρικαΙ δυνάμεις τείνουν
  νά έζοντωδοΰν έξ ολοκλή¬
  ρου.
  Ισχυραί άεροπορικαΐ δυ¬
  νάμεις μας έβομβάρδισαν,
  κατά την τελευταίαν νύκτα
  μέ σημαντικά άποτελέσμα·
  τα, σιδηροδρομικούς κόμ-
  βους, άποδήκας καί άλλους
  στρατιωτικούς στόχους τής
  Ρωσσικής πρωτευούσης.
  Είς τόν άγώνα κατά τής
  Μ. Βρεττανίας ή άεροπορία
  μας έβύσισε βορειοδυτικώς
  των νήσων Χετλάντ έν
  εμπορικόν πλοΐον 1,000 τόν¬
  νων. 'Επϊσης είς τάς νοτιοα-
  νατολικάς ακτάς τής Αγ¬
  γλίας υπέστη καίριον πλήγ-
  μα έν μέγα φορτηγόν πλοΐ¬
  ον. άπό βόμβαν μ^γάλου
  διαμετρήματος.Τέλος έβομ-
  βρρδίσβησαν, κατά την πά- ,
  ρελδούσαν νύκτα, λιμενικαΙ
  έγκαταστάσεις είς τάς νσ-
  τιοανατολικάς καί βορειοα-
  νατολικάς ακτάς τής Αγ¬
  γλίας. Κατερίφθη 1 άνιχνευτι
  κόν "Αγγλικόν άεροπλάνον.
  Όέχδρός οθτε κατά την χδε
  σινήν Ημέραν οΰτε κατά
  την νύκτα επεχείρησε πτή¬
  σιν υπεράνω τοϋ Γερμανι-
  κοϋ έδάφους.
  Αί προελαύνουσαιΓερ.δυνάμεις
  είσέδυσαν 6α8έως έντός τής Οίικρανίας
  Ό εχθράς απεκρούσθη είς Έσθονίαν.—Αί συνολικαί απώλειαι τής Βρεττα-
  νίκης νηοπομπής άνήλθον είς 140.500 τόννους.
  ΔΠΟ ΤΟ ΓΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ 31 Ιουλίου
  Ή άνωτάτη Διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Κατά την καταδίωξιν τού
  είς Ούκρανίαν ήττηδέντος
  Σοβιετικοϋ στρατοϋ αί Γερ¬
  μανικαί δυνάμεις κατώρδω-
  σον νά είσδύσουν βαδέως
  έντός των όδών όπισδοχω-
  ρήσεώς τού.
  Ή περικύκλωσις τοϋ έχ-
  δροΰ, ανατολικώς τοϋ Σμο¬
  λένσκ, κατέστη στενοτέρα.
  Είς 'Εσδονίαν μεμονωμέ·
  να τμήματά μας άπώδησαν
  τόν έχδρόν πρός βορράν.Τά
  άεροπλάνα μας έβομβάρδι-
  σαν καί κατά την παρελ-
  δοθσαννύκτα στρατιωτικούς
  στόχους εις Μόσχαν, καδώς
  καΐ τόν συγκοινωνιακόν
  κόμβον τοϋ Όρέλ.
  Τα ύπο6ρύχιά μας κατα-
  διώξαντα τα διασπαρέντα
  ϋπ^λείμματα τής είς τόν
  'ΑτλαντικόνΏκεανόν προσ-
  β,ηθείσης άγγλικής νηο¬
  πομπής κατεβύδισαν έ¬
  τερα 5 έξοπλισμένα έμπο-
  ρικά σκάφη,συνολικού έκτο
  π'σματος 21.000 τόννων. Ου
  τω αί συνολικαΙ απώλειαι
  τοϋ έχδροϋ άνήλδον τελι-
  κώς είς 140.500 τόννους.
  Είς τόν κατά τής Αγγλίας
  άγώνα ή άεροπορία μας
  έπροξένησεν βαρείας βλά-
  βας είς ένα μέγα εμπορι¬
  κόν σκάφος ανατολικώς τοϋ
  Λόβεστομ.
  Άεροπορική επίθεσις έ-
  νηργήβη καί κατά την πα-
  ρελδούσαν νύκτα εναντίον
  άεροδρομίων είς τα Ν. Α.
  καί Ν. Δ. τής Νήσου.
  40 έχδρικά άεροπλάνα
  όρ^ηδ^ντα έξ ενός άερο-
  πλανοφόρου είς την Βόρει-
  ο/ Παγωμένην δάλασσαν
  καί έπιχειρήσαντα νά έπιτε-
  &ο3ν κατά τοΰΐ λιμένος τού
  Κίρκενες "ύπέστησαν μεγά¬
  λας απωλείας.
  Είς διεξαχβεϊσαν άερομα-
  χίαν κατερρίφδησαν 23 έξ
  αυτών, έτερα δέ 5 υπό τοϋ
  άντιαεροπορικού ττυρός καί
  τού πυρός τοϋ ναυτικοϋ
  μας.
  'Αγγλικά άεροπλάνα έρρι
  ψαν κατά την Γταρελδοϋ-
  σσν νύκτα έκ.ρηκτικάς καί
  έμπρηστικάς βόμβας είς με-
  ρικά μέρη τήός Δ. Γερμανί-
  ας. Ό αστικάς πληδυσμός
  έσχεν απωλείας τινάς είς
  νεκρούς καί τρουματίας.
  Οί Κινέζοι των κατεχομένων
  υπό τής Ίαπωνίας μερών κα¬
  τά των Ήνωμένων ΤΤολιτειών
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.- Κατά πλη¬
  ροφορίας τοϋ έν Σαγκάη
  άνταποκριτοϋ τοΰ ημιε¬
  πισήμου Γερμανικοϋ Πρα-
  κτορείου οί Κινέζοι κάτοι-
  κοιτων κατεχομένων υπό
  τής Ίαπωνίας μερών έχουν
  έξεγερδή κατά των Ήν. Πο·
  λιτειών. Αί έν Τσίν—Τάου
  πετρελαιοπηγαί ψρουροϋν-
  ται υπό ίσχυράς Ίαπωνικής
  δυνάμεως, επί τή προόψει
  άντιποίνων έξ αίτίας τής
  δεσμεύσεως των έν Άμε"
  ρική Κινεζικών κεφαλαίων-
  Έπίσης μέγας ένδουσια-
  σμός (παρατηρείται μεταξύ
  των έν Κίνα διαμενόντων
  Λευ^ορώσσων καϊ έξορί-
  στων τού παλαιοϋ Τσαρικοϋ
  καθεοτώτος, οΐτινες κα¬
  τήρτισαν ήδη έθελοντικόν
  θώμα, διά νά μετάσχη τοΰ
  κατά τής σημερινής Ρωσσί-
  ας αγώνος.
  Άπεσταλμένος τού ΡοΰσδεΑτ
  είς την Ρωσσικήν πρωτεύουσαν
  ΕΛΣΙΝΣΚΙ, Ι.-Κατά
  πληροφορίας έκ Κων)λε
  ως είς την Ρωσσικήν
  πρωτεύουσαν έφθασε
  χθές την πρωΐαν ό άπε¬
  σταλμένος τοϋ Προέδρου
  ΡοΰσβελτΧάρυ ΛΟπτινς
  Ούτος άμα τή αφίξει τού
  είς Μόσχαν εδήλωσε,
  πρός έπισκεφθέντας αυ¬
  τόν δημοσιογράφους, ό¬
  τι ό Άμερικανικός λαός
  θαυμάξει τόν άναλη-
  φθ^ντα υπό των Ρώσ·
  αα)ν άγώνα, ουδέν δμα>;
  είπεν πρός τούς Στάλιν
  καί Μολοτώφ περί παρο
  χής βοηθείας τής Άμερι
  κης πρός την Σοβιετικήν
  Ένωσιν. Ό κ. Χόπτινς
  θά παραμείνη είς την
  Ρωσσικήν πρωτεύουσαν
  επί δύΛ εισέτι ημέρας.
  Καβάλλας πληροφο¬
  ρίας ό Πρόεδρο; Ροΰ-
  σβελτ απέστειλε καί προ
  σωπικήν επιστολήν πρό;
  τόν Στάλιν, άλλ' ούίέν
  εγνώσθη έν σχέσει μέ τό
  όό
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 1.—Κατά
  πληροφορίας των είς τό
  Ρωσσοφιλανδικάν μέτωπον
  άπεσταλμένων των Σουηδι-
  κών εφημερίδων τα είς λί¬
  μνην Λαδόγκα δρώντα Φι-
  λανδικά στρατεύματα άπέ-
  κρουσαν Χδές δύο ισχυράς
  άντεπιδέσεις των Ρώσσων.
  ΟΙ Ρώσσοι ύπέστησαν μεγά¬
  λας απωλείας καί αργότε¬
  ρον έπανήλδον είς τα χα-
  ρακώματά των. Έν συνε-
  χείςι ή εφημερίς «Σουηδική
  ήμερησία» πληροφορεΤται
  έκ Πετρουπόλεως ότι ή κα¬
  τάστασις είς την πόλιν εί¬
  ναι άπελπιστική. Καδημερι-
  νώς εγείρονται όδοφραγμα
  τα είς τα προάστεια, ή άνη-
  συχία δέ κα! σύγχισις ήτις
  έπικρατεΤ έκεϊ, έκ τής 0υ-
  νεχώς αύξανομένης πιέθ€-
  σεως των Γερμσνικών στρα¬
  τευμάτων, καταφσίνεται καί
  έκ των έκπομπών τοθ ρο·
  διοφωνικοΰ σταδμοθ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.— Τηλ)τα
  έκ Βουδαπέστης άγγέλ-
  λουν ότι τα νικηφόρα ΟΟγ-
  γρικά στρατεύματα άντ·μ€-
  τώπισαν εχθρικήν άντεπίσε-
  σιν. Είς την λίμνην ΠεΤπούς
  έν ρωσσικόν σύνταγμο έ-
  ξεμηδενίσδη τελείως, όλό-
  κληρος δέ σοβιετικάς λόχος
  μεβ' ολοκλήρου τοθ όηλι-
  ομού τού συνελήφθη οίχμά
  λωτος.
  Χδές ένηργήδησαν 2 βομβαρ-
  δισμοί κατά τής ΙΜόσχας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.— Κατά , τής Ρωσσικής Πρωτευούσης,
  πληροφορίας τού Πρακτο- | διά 300 άεροπλάνων. Έβλή-
  ρείου Τρανζόσεαν χδές Ι δησαν σημαντικοΙ στρατιω-
  καδ'όλην την ημέραν έγέ- Ι τικοί στόχοι καί έσημειώβη-
  νοντο δύο έπιδρομαί κατά σαν αρκεταί πυρκαϊά).
  Νέαι άπώλεαι
  τής ΆγγΑικής άεροπορίας
  πυροβολικοΰ τοΰ ναυτι¬
  κοϋ μας καί τα έτερα
  18 κατά την διεξαχθεί-
  σαν άερομαχίαν. Έπί¬
  σης κατά προχθεσινήν
  Ι απόπειραν τής Άγγλι-
  | κή; άεροπορίας, δπως
  πετάξη άνωθεν τής Β.
  Γερμανίας, κατερρίφθη-
  σαν 5 έχθρικά άεροπλά-
  ΑΓΚΥΡΑ.-]ίατά πληρο¬
  φορίας έκ Καΐρου ή Αγ¬
  γλικη Κυβέρνησις εδω-
  σεν εντολήν είς τάς δη¬
  μοσίας υπηρεσίας τής
  Αιγυπτου δπως άπομα-
  κρυνθοΰν έξ Άλεξανδρεί
  άς καί έγκανασταθοϋν
  είς ΐά ένδότερα τής χώ¬
  ρας, ώς έπίοης καί ό ά-
  στικός πληθυομός ό κα-
  τοικών πέριξ των στρα¬
  τιωτικών έγκοταστάσε-
  ων. Ή Αίγυπτιακή Κυ¬
  βέρνησις διεμαρτυρήθη
  δια τό μέτρον*το^το τής
  Άγγλικής Κυβερνήσεως
  καί ύπέδειξεν Οπ<ός αί Αγγλικαί στρατιχοτικαί έγκαταστάσεις <5ιπομα- κρυνθοΰν έξ Άλεξαν- δρείας καί Καΐροι», ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.—Τό Πρακτο¬ ρείον Τρανζόσεαν —ληροψο- ρεΐται έκ Μπουένος "ΑΟρες δτι ό στρατηγός Μολίνα άρ· χηγός των ΈΘ'νυχιστών τΡ,ς Άμερικής είς «ιάλεξίν τού γενομένην ένώπ.ον πολυπλη- θοθς άκροατηρί ου, εδήλω¬ σεν δτι οί «ΓιΛν"·<ηδες» προ- σπαθοθν νά δέσουν είς τα 6ργιά των κο.ί την Αργεντι¬ νήν, άλλαι-., ανθος τής Άρ- γεντινής θά αντιταχθή κατό πάσης έπ'βουλή,ς εναντίον τή; χώρας ι £αϊ θύ συνεχίση την ένύικήν τιαράΒοσιν τής άνεξαρτησί ρ τής Αή ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.— Ή Αγγλικη άεροπορία είχε νέαν πάλιν άποτυ- χίαν. Άποπειραθείσα νά επιτεθή χθές κατά στρα¬ τιωτικών στόχων είς την Β. Νορβηγίαν απώλεσε 23 άεροπλάνα1, Έξ αυ¬ τών 2 κατερρίφθησαν υ¬ πό τοϋ άντιαεροπορι- κοϋ πυρός, 3 υπό τοΰ να. ΝΕΑ ΑΠ( ΤΟΥ ΡΟΣΣΙΚ ΕΓΓΡϋΦΛ Υ ΣΤΡΑΤΟΫ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.— Έκ νεωτέρων εγγράφων τοθ Ρώσσικου έπιτελείου, άτινα περιήλθον είς χείρας τής Ά- νωτάτης Διοικήσεως τοθ Γερμανικού ΣτρατοΟ, έξάγε· ται δτι 15 σώματα Ρωσσι- κοθ στρατοΰ ήσαν έτοιμα δπως είσβάλουν είς την Ανα¬ τολικήν Πρωσσίαν καΐ την Γερμανίαν καΐ δτι ή συνολι- κή δύναμις των 15 αυτών ρωσσικών σωμάτων ά ν ήρχε¬ το είς 319.643 άνδρας, οΐτι¬ νες έξεμεδηνίσθησαν ήδη υπό των προελαυνόντων Γερμανικών στρατευμάτων. Κατάσχεσις Ιαπων, πλοιαρίων ΒΙΣΥ 1. —Αγγέλλε¬ ται έξ Ούάσιγκτων ότι ή Άμερική κατέσχε 19 Ί- απωνικά άλιευτικά σκά- φη ώς επί τό πλείστον, διότι δήθεν ανεκάλυψεν εντος αυτών πομπούς άσυρμάτου καί αλλα στρατιωακή; φύσεως δργανα και δτι οί κυ· βερνήται των είναι Ίά- πωνες άξιωματικοί. ΥΤΕ ΤΗ ΑΙ ΤΑΣ Α ΤΗΣ ΑΜ ΑΑΣ ΚΗΣ ΤΟΚΙΟ 1.— Ό-Ίαπωνι- κός τύπος τονίζει καΐ σήμε¬ ρον δτι ή χώρα Θ' αποφύγη την στρατιωτικήν κύκλωσιν των έχθρών αυτής, ώς άπέ- φυγε καί την οικονομικήν τοι- | αύτην καί «τι τό τοιοθτον θά ι τό επιτύχη διά των (δ(ων της δυνάμεων, μή φοβουμένη τάς απειλάς οΰτε τής Αγγλίας άλλ οθτε καίτης Άμερικής η και των δύο όμοθ Σφοδράς βομδαρδισμός τού Τσούν - Κίγκ ΣΑΓΚΛΗ, ι — Κατά"πλη- ροφορίας τοθ Πρακτορείου Ι^τομέϊ ή ώεμοΐτ.ορία τοθ Ία- πωνικοΰ Ναυτικοϋ έβομβάρ· δισε σήμερον δι' 25ην φοράν τό Τσούν —ΚΙγκ, Ό β:>μβαρ-
  δισμόΓ, αύιή^ την φοράν,διήρ-
  κεσεν έτπά ΟΛθκλήροϋς ώ-
  ρας^Τέσσαρα σμήνη έξ 2ί
  ρομβαρδιστικών άεροπλά-
  νων £φερον είς πέρας την
  μεγάλην αιΊτήν αποστολήν
  των. Πέντε δεξαμρναί βενζί-
  νης κατεστάν ΤΓλεΐως