89842

Αριθμός τεύχους

18

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

6/8/1941

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τν
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ ι8 — Άριβ. 18
  2 ϋΓβεοΙιπιβ — Τιμή Δραχ. 2
  δοηΓίίτ.1βίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, ΟΗβηίβ
  ΗβΓαη3£βοβΓ ηηά Οηιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8, Οη&ηί&
  Οηειηία άβη 6. Αη£ηβτ, 1941
  Χανιά 6 Αγγούστου 1941
  εηΐδθΐιθδ Ρΐη^ζευ^ ηευ.εδϊεη Μοάεΐδ Νο 156
  Γερμανικόν άεροττλάνον νεωτάτου τύτιου 155
  τΓδΟΗΕ - υΝΟΑΡΙδΟΗΕ νΕΡΒΑΕΝΡΕ
  ΡΡΙΝ3ΕΝ ΙΝ ΡΕΚ ΙΙΚΚΑΙΝΕ ΕΙΝ
  Αη~ άβτη ΡηβηΓβΓηαηρτ-
  αη&ΓχίβΓ, 5 Αηκηβί:
  Ό&9 ΟοβΓ^θχηηιαηάο άβΓ
  "ννβηΓΐη&οητ. £ίοτ αιη
  Μοητ&β: ίηίττ&Β οβ_&ηητ,:
  Ιη άβΓ ΙΓΙίΓ&ίηβ ηαοβη
  βοηηβΐΐβ άβητδοηβ ηηά
  Ϊ &
  βΓΟ&ηάβ 1β
  οοη3ταίοητί£β Είββηοαηη-
  νβΓθίηάηηζβη άββ Ροίη-
  άββ &θ£ββοηηίττ.βη. ϋίβ
  Μαβββ άβΓ οβττπεΐΓτβ δηιο-
  Ιβηβΐε βίη£β3οη1θ83βηβη
  Κ ά 8θν·ίβΙν·3ΐΐΓ-
  τ,πιΐΕ ΒοηιοβηνοΙΙτΓβίίβΓ
  αχχίζ }τίί. ^βΓβίδΓβΓ. "ννβί-
  ΙβΓβ Ινΐιϊίβη&Γίίίβ ιίοητβ-
  τβη £62βη ^£ι8β^11&νι33β^
  ηηά Ρΐ&^βτβΐΐηη&βη άββ
  Ρβίηάβ3 )&ι ΤοΙΐΓμ^. Ιη
  ^ηίτ;1^^4^ηρίβη χπχΐΓάβη 4
  Ϊ Ι 3ΐ>8:β3θΗθ33βη
  ΚΓ Γ 8θννίβΙν
  χηαοητ 181 ηηηηιβηΓνβΓηί-
  οητβτ,. Όίβδβΐοβ βτ,βηί νοτ
  Αίΐδηβ: Καχηρί-
  ϋβητβοηβ Κ&ηιρίϊΐη^ζβη-
  8Γ& βτίίίβηίη άβΓ νβΓβΉη-
  £βηβη Ν&οητ. ηιΐΙίΐ&Γΐδοηβ
  Άχη δηβζ Καη&1
  βη. ϋβΓ Ρβίηά ταεΐΓί ίη
  άβΓ Ναοηί ζητη 4· 8. βίηβ
  ΕβΗη£β Ζ&ηΐ νοη δρΓβηβ;
  ηηά ΒΓαηάοοτηοβη ίη
  ΝοΓάηΐββΙ «ηά δϋάάβητ:-
  βοΗΙ&ηα. Εε βητβταηάοη
  ηΐβάβΓ ΓηίΙίΐ&ΓίβοΗβ ηοοΐι
  τα6ΐΐΓταίΓτ3εηειίτ1ίεΗβ δοΐιδ
  άβη. Ν&οηί: 3&?βΓ ηηά Ρΐβ-
  Ιζ&ΓϊίΙΙβΓΪβ 8οηο88βη 3
  άβΓ βη&Γβίίβηάβη
  βοηβη ΒοηιοβΓ αο.
  ΛΛΑΙ.ΙΜ υιν·^ δυεζ νοΝ
  ΝΕυΕΜ^ρΜΒΑΒϋΙΡΕΤ
  ίη άβΓ Ιβτζΐβη Ν&οΗτ
  οβίΓΐβοβ ίη Μοβΐί&η ηηά
  βίηβη ΛνϊοΗΐίο/βη νβΓΐίβ-
  1ΐΓΒΐίηοΐ6ηρυ.ηΙϊ.ί ϊγπ ειιβΐ-
  ΙβΓβΌϊβί άβΓ ϋ&ηβ.. Ιγπ
  τειηίβη ΓΐοΚτβτβη 9ίοΗ
  Τ^Γίίίβ
  άβΓ
  αη άβΓ
  Εη-
  Βΐββηΐιαΐιη
  Βύάοβτ. «πά δ
  £ΐ&ηά3. Ββί άβη
  ββΐη ννιΐΓάβ βίη
  νοη ΐ,2θο ΒΚ.Τ. νβΓββ
  Ιη άβΓ Ιβτβΐβη Ναοητ. ο^ΐβ-
  ρ;τβη Κ&τηρίϊΐνι&ζβιι^ε πιΐ-
  ΙϋβΒΓΪβθΓΐβ Αηΐ&^βη ίη
  νεΓβοΗΐβίΙβηεη Ηαίεη-
  ετ&άίβη αη άβΓ βοηοττί-
  βεΗβη ηηά βηβΊίβεηΐη
  Ο3χ«εη3ΐε ηητβΓ αηάβΓΐη
  ίη Ηηΐΐ, χη'Λ Βοητοβη βοΐι-
  ννβΓβη Κα1ίοβΓ&3. Οτοββ-
  σΓ&ηάβ βηΐ8ΐ3.ηάβη. Ιγπ
  ΜίίτβΙτηββΓ βΓζίβ1ι1ΐ2η
  ιιηά ίΐαΐ. 3ΐ.ηΓΖ
  2. 8.
  Κ.οηι, 5·
  3 ΟθΐΓ^θίηηιαηάο ά=Γ
  νΓβηΓηι&οηΙ: &ίο! απι
  ί ονΐ&ηητ;:
  ϋβΓ
  Μαΐτα 181 νοη
  ίβίηϋίβοΐιβ Ρ1ηΖ3α8Τ
  Ιιαοεη άίβ Ρΐιΐ3Τρ1«ίι.Ζ2 νοη
  Οαΐαηζα ηηά Κ.ε§:^ί ηιΐτ.
  Ν. Ο. ΡβηβΓ οβΐβ^ΐ:. Εβ
  8Γ&0 βίηίσ;© νβΓηηηάβί.ε
  ηηά Ιβίοητ,δ δοΜάβη. Ιη
  Ϊί ΓηβΜίοηε
  νοη . -_„
  Ροβτβη &η άβΓ
  Είη2 ίβιη-
  άΐίοηβ ΓηοτοΓΐ8ΪβΓΐ.β ΤΓηρ-
  ρ3, άίβ νβΓ3αοΗτβ, βίοη
  ηΐ33Γβη δίίΐΐηη^βη ζα
  ηϋη2Γη, ηΐηΓάβ άηΓΰίι Αγ-
  ηηά
  3 Τοτβ ηηά βί.αχ3. ΐο
  ηΐαηάβτβ ζηΓ Ροΐ&β
  η&ο3η. Ρ1ητζεη2:νβΓΐ)νη
  άβΓ Αοηβε ηΕΐ)3ηΒοηιΐ33η-
  8.ϊ>3τ;ε11ιιη3:βη, 1,ζ%ζτ ηαά
  Κ&Ϊ3 νοη ΤοοπιΙί ϋ3πιο·ΐΓ-
  άίβΓί: ηηά ΒΓ&ηάε ηεΓνοΓ-
  8·βΓη£βη. δΐβ βΓζίοΙΙβη
  "ΐ3ίίβΓ νο111:ΓβΓ£βΓ »η£ άίβ
  ν·>η Μ&Γ33.
  ίβίηά'.
  δεηϋίβ η3Γθΐ ^5ΐϋ νοη
  άβτ δ!:α11, ηοοβί
  ΓβΓ^3ίΓοίϊβη ναιΐΓά- η. Ό.β
  Ιί νΐ^ Η ΐ03ΐ
  ναοηε αη άεΓ ΪΓΛΐΐδθδίαΙι—5θ1πιΐεϊζεΓΪ5θ1ιεη Οτοηζε
  ιιπιετ/ΐι&ΐι δίοΗ ίΓεαηάδοΙιαίιΙίοΙι ηιϊτ (ΙεΓ 5θ1ιυ.νείζεΓ Μν^οηε
  Γερμανός φρουρός συνομιλεϊ φιλικώς μέ 'Ζ ^βετόν συνάδελφον τού
  είς τα Έλβετο—Γαλλικά σύνορα.
  Μαηη Βε3Εΐζαη§- ταιΐΓάεη
  8-βΓβΙτβτ ηηά
  £·βηοηκηβη. Ιη
  βίηά βίηί^-β ΑΒ
  ηηββΓβΓ ΤΓηρρβη ίηι Αο
  βοηηίίτ νοηϋοηάβΓ Ι^ηεηη
  ίη άίβ νοΓ£β3οηοβεηβ
  ίβίηάΐ δτβΐΐηησ; βίη§-β-
  άΓηη^βη. Εβ ιααΓάβη
  τπ3.££βη βΓοεαίεί: ηηά άβηι
  β ζη^ε-
  Αα&αδι..
  Ο'-οεΓ-
  δοιιιίεΐιηα-
  Γΐηε, Αάιηϊπιΐ ΚαΙζηεΐ'ϊθΓη,
  ϊηΙ: ηαοΐι νιαΓΐί-ν'υ^τοΙ: νεΐ'-
  Οηιρρεη πήίεΓ ^Γθδδεη Ύει-
  δΐιοΐιε άεν Βοΐδ.ΐΐϊΐηϊίτεη, Οε-
  ζα ϋηίεΓηειιηιεη,
  ηη άει- ιιηεΓδθΙηιεΙ-
  ΙεΓΐίοΙιεη ΤΗμίεΓΐίοΐτ άετ ά&ηί&-
  οΐιεη Τρπρρεη. Οΐε ΐη άίε85εηι
  ί ί11ε
  ίη
  ζα
  ορ
  Β:>οτ.3 131 ηΐοΗΙ:
  δΐη δταβΐιζρνιηΐΐτ: τχ-
  1. 8Γ
  ΟΓΐε ίη άβΓ
  ]ί& Βοηιθ3η ιιηά
  1)θηι1)ΰΐι
  3:£6^εηΓΓ.. ϋ&? β§^
  υ Β-ίθΐ Οα:1ια1^1: νοη
  1.503 Τ. χ»Λτά3 νοη βίηεοι
  ΤοΓρ^άβθίοτ ηηΐ3Γ άβηι
  Β3ίβΙι1 νοη ^^ηί;η3.η1 Ιϊβί
  ά3Γ Β383Γν& ΟϊηΟΓ0ΧΗ211&
  ηηΐ ίη 2 Τοϋδ
  91
  ννοΓάεη, ννίε
  ΙίΛΐι πεΓΪοΙιτετ ιη'ΐΓά. Ζή 5^ϊ-
  ηεηι Ν ιοΙιΕοΙ^ει· ιιιιιγΛε ηηΙεΓ
  Βίίυ^άεπιη^ ζαιη ΑΛιιιΊιμΙ
  (ΙεΓ 1οϊϋ1ιεΓΪ<ίε Οΐ'εοιυ επιαηητ. «υ ΟΙιεί άει- ιιχαΓάε ί>2Ϊη2δ Ρο^ι^Β εηΐ-
  Ιιοβεη.
  ίεΐηάΐϊαΐιεη ΤΓαρρεη
  αυ,Ε ίπιιτιεΓ εη&εΓεη Κ&ιιηι
  ζθ5Εππη.η8:εάΓ3.εη&1. ϋΐε Οε-
  ί&η»εηεη ιιηά Βενιΐεζαΐιΐβη
  δΐηά ηοο1ι| ηίοΐιι αηηαοΙιεΓηα.
  ζυ. ιιεοεΓ^ο ιεη.
  ΒεΓΐίη, 5 &
  ίΌίε Βυΐϋθΐιεννΐδτεη νεΓΐΟΓεη
  αηι 8υηηαοειια. ϊιΐί>ο ^ιιηΐ: 59
  Ρΐα^ζεα^ε, νυη άειιζη 6 αιη
  Βοάοη ζεΓδΙυϊΓΐ; ννιΐΓάεη, ιιιΐΓά
  αηι Μοηια^ νοη ζακΙ
  ΒεΓΐΐη, 5· &
  άϊε Κΐ2ΐηρ£ε Ιοεί
  ιαίηΐ Ι
  ν >η
  8.ε11ε η^
  1)ίε ίιιι Κ-ιιιηΐΰ νυη
  ιαίεα2Γ ηαοΐι
  αιη 5οηη-
  ίη άεν Ναοΐιΐ /.αηι
  άεη διιε/ΛηαΙ αη.
  Ααοΐι αΐιΐΓιΙί άίε Κε^άί νοη
  δαεζ Μϊι ^Γοδδειη Εγ{ο11ι
  ϋαΓϋεΓί. Είη
  νοη ΐοοθο ΒγΙ. δοιιΐΐε εΐη Ργλ.
  νοη 8οοο ΒγΙ, ηιυΓάεη
  ά νοΐΐτνείίει· νεΓ§βη1;1·
  Λα«δ2Γ(1εηι ενΐιΐεΐΐ εΐη ΡταοΐΓ
  Ιεο1ιΐ££ νυη ιηίηάεδίεηϋ 2ΰυυυ
  Ετϊ άίΐΓθΙι Ττ^ίίεΓ ιηϊϊΐ3θ1αϊ£ίδ
  5ΕΙΤΕ 2
  ΡΐϊΚ ΚΚΕΤΑ
  ΟΛ3ΠΪ3, άβη 6.
  ΓΕΙΝΟϋυΗΕ νΕΒΒΑΕΝΟΕ ννΕδΤϋΟΗ
  ΡΕΙΡυ5- 5ΕΕ5 νΕΚΝΙΟΗΕΤ
  χο.000
  £β_.αθΓΐτ. - ϋΐβ Ι,Ηίτνν-αίίβ νβΓ8βη_τβ 40.000 ΒΚ.Τ.
  Αι19 άβΓΠ
  νιβΓίίβΓ, 3 Αιβτβ
  ϋαβ ΟϋβΓ-οηηηαηάο άβΓ
  ~βηΓχηαοητ βτίοτ ϋβΐεαηητ:
  Ββί άβΓ νβΓηίεηταηρ;
  ίβίηάϋοηβΓ νβΓΐ>8Βηά'β
  ■ννββΙΙίοΗ άββ Ρβίραβ-δβββ
  ■ννιΐΓάβη ηιηά σο.οοο Μαηη
  βο-
  ννΐβ ζ&ηΐΓβίεηβ ΡαηζβΓ-
  ΙΐβηιρίννΒΕβη, Οββεηύχζβ
  ηηά αηάβΓββ ΚΓίβ?8ετβΓεβτ
  βΓϋβητβτ.
  Αη άβη ϋθΓΪΒβη Τβϋβη
  άβΓ ΟβτίΓοητ. νβΓΐ&αίβη
  άίβ ΟρβΓαΐ,ίοηβη ογϊοΙ-
  ί
  ΚαιηρίΈίβ-
  οοχηοαπΗ-
  βΐ-τοη ΐη άβΓ Ιβτζίβη
  Ναοητ πιίτ; κατβΓ νΤίΓΐιιιηί
  ιηϊ1ίτ·£ΓΪΒε1ιβ Αη1α?βη ίη
  Μοβΐκαιι.
  Ιιη Κατηρί κβ?βη άίβ
  ' ΙϊΓίΐΐβθΙΐβ ν
  βοηίίί&ηΓτ ντατ άΐβ Ι,ιιίτ-
  νναίίβ ατη ~βΒτ.Γί?βη Τα?β
  αηά 1η άβΓ Ιβτζτβη Ναοητ.
  1οβ*οηάβΓ3 βΓίοΙ^ΓβΐοΙι.
  δίβ νβΓηίοητβτβ ααβ βτ&Γ_
  ΚββίεηβΓτβη Οβΐβίτζ&β'βη
  νοΓ άβΓ ΟΓΪΙίβΟΓΐβη Οβΐίχύ-
  βίβ 6 ΗαηάβΛββοηΐίίβ, άα-
  ηιητβΓ ζννβί ΤαηΙιβΓ τηίτ
  ζιΐ3βΐηιηβη 4°όοο ΒΚΤ.
  ηηά οββοΗδεάϊ^ΐβ βίηβη
  ΡΓαοητβΓ
  βοηννβΓ.
  Ββί άβη ΡαΓοβ - Ιηΐΐΐη
  —αΓάβ βΐη Ηαηάβΐββοήίίί
  1η ΒΓαηά κ
  ΕΓΪοΙβΤβίοηβ υ
  άβητ,βοηβΓ Καηιρίηηκζβα-
  £β ΓΐοΗτβτβη βίοη ίη άβΓ
  Ιβτζτ,βη Ναοητ £β?βη νβΓ-
  βοηίβάβηβ ΡΙακρΙββτζβ ααί
  άβΓ ΒΓίίίβοΗβη Ιηββΐ.
  ν*θΓ άβΓ ηοΐΐβεηάίβοηβη
  Κϋβτβ βεηοΒββη ζννβΐ Ηα-
  ίβηβεαηΐζοοοΐβ 3β βίη ογϊ-
  τίβεηββ ρ
  ϋβΓ θΓίϋβοηβ ΡΙοτΙβη-
  βτ.ϋτ.ζριιηΐΐτ. ΑΙβχαηάΓΐα
  ννΊΐΓάβ ίη άβΓ Ν&οητ. ζιιΐη
  2. ΑαβΊΐβτ νοη άβατ,βεηβη
  ίίΙ οογπ-
  ζβΗ£β νν&ΓΪβη ίη άβΓ
  Ιβτζτβη Ναοητ αη βίηί£βη
  ΟΓτβη ΝθΓάννββτ, - ηηά
  ΝθΓάάβατβοηΙαηάβ βϊηβ
  ΚβΓίη^β Ζ&Η.1 νοη 8ρΓβη?
  —ηηά ΒΓ&ηάοοηιοβη. δοη-
  •νναοηβ ΚΓβεϊτβ άΓ&^βη
  Ιΐίβ ΒβΓΐίη νοΓ. Ιηίοΐ£β
  άβΓ ΡΙβΙΐβοννβιΐΓ ^
  η«Γ βίηζβΐηβ
  άβη δΙβάτΙΐβΓ
  ϋίβ ΖίνϋοβνοεΙΙΐβηιησ;
  ν/αΓάβη
  βεηοβββη.
  ΑυδννΕΙβυΝΘ
  ΡΕυΤβΟΗΕΝ ΥΕΡίΑΝΘΤ
  Είηητΐβεηαηβτ Εη^Ι&ηά» ίη άίβ Ροΐίτίΐε
  Όετ

  Οεδαηάτε ΐη
  παίς άεηι ΪΓαηίδοΙιεη
  ΑηδδεηηιΐηίδΙεΓ εϊηε Νοτε
  ίη άβΓ νοη άεΓ
  Κε^ίεΓηηδ: ηηιετ
  αηί άίε
  είηετ
  Αηζαηΐ ϋώητκοηεΓ ΐη Ιταη άίε
  άϊεδε
  ηΐοΗΐδ
  άΓείδίε ηηά
  ταίι-ά, αΐΐο ϋεατδθΗεη 3ΐΐδ Ιγ&π
  αυδζιιαιεΐδεη. ΖαΓ Βε&Γϋη-
  βι-ΐίΐίεη άίε Νοτε ΐη
  Οίίεηΐιείτ, άαδδ άΐε
  &Π8;εο1ΐο1ιε Αηιαεδεηΐιεΐΐ; άΐε-
  Οεατδθΐιεη άΐε ίί
  ίη Ιταη
  Νοιε Ιιΐΐάβι άεη Τεϋ
  είηετ νοη οπίήδοηεΓ δεΐΐε ΐη
  (ΙεΓ ννεΐΐ νεΓΟΓεΐιεΙεη Ιϋ^ηε-
  Γΐδοηεη ΡΓορα&αηάΕΐ ιιηά Οε-
  ΓαεαΙιιεηιειαΙιεΓεΐ, θίε τηΐΐ
  υαεδαπΐΐΐίτεη,
  ΐηι
  ζιχ Ιταη
  Ιεη. ϋΐε νοεΐΐί&ε Ηίΐΐτΐοδίίϊΐίείι
  ιϋεδεΓ ΡΓορα£3ηάα ΐδϊ νοη άετ
  ΪΓίΐηίδοΙιεη Α&εηιιΐΓ ΡΓ&δ
  ιποΓάεη, άΐε εΓ-
  κδ (ϋε Οαεΐΐεη, άΐε
  Οεηιεο1ιτ.ε ΐη ΙΙηα-
  Ι&ιιί δείζεη, (Ιίε ^η&ε ΐη
  ηηά <1ΐε θΓ& 1<ίΐηάε5 ηΐοΗΐ ζή Ι^εηηεη δθΐιί- εηεη. Εδ ιυεεΓε ιυυεηδθΐιεηδ- ιιχεΓ»:, αΐεηη δΐε όγ άεΓ 1)Γεΐϊΐιη& ά^ Ιίεΐιεη νεΓδαςΙιΐεη, άίε ηοΐ- Αιΐδΐΐιιεηίΐιε ζα , υιη (ϋε δο ζή δεΐιεη, ΐπίε δίε ΐη Ιίΐίςΐικεΐι δεΐεη, ϋΐε δεη ηηά ίεδϊβεδΐεΐΐΐ. άαδδ δίοΐι ΐη Αί&ΗδηίδΙαπ ηητ εΐηε &ε- τίιι^ε Αηζ&ΐιΐ νοη ϋεηΐδθΐιεη ηιΐΐ ΟεηεΗηιΐσ/ηηβ· άετ Κε&ίε- τηη£ ΒηίΗίεΙΙ, ηηά οειοηΐ;, άαδδ δΐε Ιίεΐηετη Ρτεηιάεη ίτο;εηάηΐε1οηε ροΗΐίδοΗε ϊγπ ^αηάε Όίβ βίοη άβηι ΟΓΐτίβεηβη νοΓ βτβΐιβη αη. Τεΐιετ&η, 4 νίε αηδ (^ηεΐΐε νεΓΐ3η!:εΙ:, 1ΐ3ΐ ηηοΐι άετ δοιιι]εΙίδς1ιεη Οεβαηάΐε ίη ΤεΗεΓαη 6εί άεΐη ΑηδδεηηιίηΐδΙεΓ ιιΐεί?εη είηετ ^Γδδδεη Αηζ^ΗΙ ΐιη Ιτπη ηηά δΐοΐι άεΓ άΐεΐε ΌεηΙδοΗεη Βεη1θ33βη αηδζηιαεΐδεη, ΟΕΡΑΗΚ ΡύΚ ΌΙΕ ΙΚΑΝΙ80ΗΒΝ ϋβ Οαηΐΐβ ίαββΐτ νοη άβη άβΓ 5· Κοΐοηηβ Τεηετ&η, 4 Αη§:η<;1, οίϋζίοεδε «Ιοητη^Ι άε ΤεηεΓαη» δεΐζτ: δίοη ίη είηεηι Ατίΐΐίεΐ ηηιεΓ άΡΓ ςηπίΐ:: «Τεηάεηζίοζδε ίεηΐΐίοΐιηηίίεη» ίη ΐεΐη Τοη τηίΐ Μεΐάηη^εη άετ βοηάετε ΑαίηιεΓ^δ3ηιΙίείτ βαί άίε ΕΓΐΐίΐΙΙαη^: άετ θΓάηυη§: ηηά Κηΐιε ΐηι Είΐηάε ιιηά ?ιηί άΐε ΒειχΐΛΐΐπιη^ δΐπΙίτεδτεΓ ΝεηςΓ&Ιΐιεετ. Μ&η Ιςεηηε Τ32- ΒεΓηί ηηά ^ε^εηδ- ΐδε &11εΓ ΑηδΙδεηάεΓ, ηηά ηίεηι&ηά Ιίοεηηε άίε ηεη Οτεηζεη , άίε νοη άεΓ ίηεηίΐεη Κοΐοη- ηε ίιη Ιτβη, ΑίρΙΐΕηίδΙαη, ίηι Κ3η1ΐ£ΐδηδ ηηά ΤηΓΐΐεδΐΛη ΰε- ποητετ., ιιιαδ εΐηε 1>εδοηάεΓε
  ΟεΓ^ΐΐΓ ίηετάίε δηεάίΓαηίδ-
  οΗεη ΟεΙίεΙάεΓ ΙΐεάεηΙε.
  ϋΐε ίητπ^αηΐε Τεηάεηζ
  άΐεδετ ^ηε^ε δρπηρε ΐηδ
  Αη&^. ϋΐεδε υηϊεΓδΙεΙΙηηρεη
  δ&ΐεη νσείΐίβ· υ.ηαΐ3ίΐΓ, ηηά
  ηι&η ίτίΐ£ε δΐοΐι, χιιΐε είη Κογ-
  Γεδροηάεηί άει-αΓί: ηηΐηίθΓ-
  ηιΐεΓΐ δείη Ις&ηη. &ηζηηε1ΐΓηεη
  £ε£;εη άΐε Κηΐιε ηηά
  ΐΓΕΐηδ ηηΐεπιοηι-
  ηιεη ιαεΓάεη Ιςοεηηε. ϋΐο,δε
  ΒεΓΪοΙιΙε εηΐδί&ηιηιτεη άεΓ
  Οειυίκδεηΐθδΐμΐΐεΐτ, ηηι άεη
  ΡΓΪεάεη Ιτ^ηδ ζή δΙοεΓεη, άεΓ
  τεη ΑηίηιεΓ^δαηιΙίεΐτ:, υιεΙοΗε
  άΐε ΪΓ&ηίδοηε Κε^ίεΓηη§; άετ
  ΑηίΓες1ιΙ:εΓΗ3ΐΙ:ηη& άετ Οτά-
  ιαίάηιεΐ,
  εΐηε δΐΓεηβ- ηεηΐΓ&Ιε ΗαΙΙηηΗ
  είιΐίίεηοηιηιεη ηηά άαάητοΐι
  ζηΓ ΕτΗαΙΙηη^ άεδ Ρτΐεάεηδ
  ΐη άΐεβεΓ ■ννεΐΐεςκε
  ^εη Ιι&οε.
  Εγ ΐδΐ Ιοεκ&ηητ, ά&δδ άαδ
  Οεΐ ηητεΓ δΐαΓ^εηι ηηά πηδ
  Γείςΐιεηάεηι 8ο1ιηΙζ άεΓ Ιταη-
  ΚεκίεΓηηίί δΐεΐιε, ηηά άαδ ίη
  αΐΐεη άίεβεη Οεβίεϋεη νοεΐΐί-
  εΓΓδθΗε. Ε5εηδο
  δεί άίε Βεΐι^ηρ-
  αεβεΓ άίε ΑΓ^εΐΐ αηδ-
  Οτηρρεη.
  ΑΙΙε ΙταηεΓ ιυαεηδοΐιιεη
  Κηΐιε αηά ιυείίεΓεη
  δθΗΓΪΙΙ ϋΐΓεδ Είΐηάεβ ηηά
  οαη δίοΐι ηίεηΐίΐΐδ ζή
  Ρο1ίιί!< δϊθ2ΓεηάεΓ Ιητπ^εη ΙιεΓ. Είηηιί3- βηοΗ ίη Αί^Ηα- ηΐβί&η νίε αηδ ΗλΙ δίαΗ άίε Κ.ε#ίεπιη{τ άιΐΓθΙι ϋΐΓεη Οε- δ&ηάιεη εοεηδο ιιΐίε ίη Τβΐιε- ταη ίΓ^ςη ίη άίε ΐηηεπι Αη- ΟΕΗ ΕΟΕΒΕΒ ΜΙΙ5501ΙΗΙ άβ& ϋιιεβ - ϋθΐη ^βηιβίηβ&ηΐΘη ΒεΓΐΐη, 4· - ΡηβΙιτεΓ Ιιατ, άεηι ϋηοε ζηιη ΟεσηΓδΙαδ: £ο1ρεηάεδ Τε- ΙβίΊΓίΐηιηι ηεοβΓΓΠΪιτβΙτ: ΐη ϊΓενιεΓ ΚαηιεΓαάδθ1ια£ί; δρτεοΐιε ίεΐι Ιΐιηεη, ϋηοε, ιηεί- ηε ηηά άεδ άεηϊδοηεη Υοΐΐΐβδ ηηά ιαε»εη άεΓ αη&εοΐίοΐιεη Αηιιιεδεηΐιεΐΐ ζαηΐΓείςΗεΓ ϋκηΙδοΗεΓ, άίε βίηβ Βεάτοΐιηηρ Ιηάΐεηδ άαΓ- δΐεΐΐίεη, Γ^-Π, ϋΐε ζή Ιΐιτεηι ΟεοηΓΤδΙα&ε δίε δθΐιΐίεδδεη ίη βίοΐι άίε αηί- Γίοΐιΐί&δΐεη ννηεηδοΐιε ίηετ ΙΙιγ ρ-Τδοκ:ι1ίς1ιεδ ννοΙιΙεΓ- αιιε ί*ΛκΓ 'ΐΐ6 Ζηΐίηηίτ ΐΐαΙίεηΓδθΗίη νοΐΐίεδ, άαδ ηηΐεΓ Ιΐιτετ Ρη^ΙΐΓηη^ ίη ηιϊΐ άεηι άεηΐδθΐιεη εΐη ηενιεδ ΕιΐΓορα κκιηρίΐ: ηηά άεηι &ειηείηδαηιεη ί ΙΝΟΙΕΝ ΒίΕΙΒΠΝΚΒ ΕΗΒΜ30ΗΕΜ ΒεΓΐίη, 4- άηΓοΙι άίε ηηά Αηδ- ' ίη Ιηάίεη άεΓ Ι^^&ε Ιίαηι ίη είηεΐ' ΙΙη- ΙεΓΐιαηδάε^αίΙε ζηΓ ίη άεΓ άίε βπΓ.ίδοηε 1α είηε ΕΛΙίεηιηκ Ιΐίοΐιεη Οι&τά^^Τ'- .. „ άίε δο α5&είαδδΐ δείη τηηεδδε, άαδδ δοαΐοΐιΐ Ιηάίεη αΐδ αηΛ άίε εαηζε νε11 ΪΗγ ΟεΙιοβΓ " · Εγ δ=ί ηεοεΓζεηκΙ. " _ · τ-> ι 1_______—
  άε ,
  ροΠΐίδαΙιεη Οείαη&εηεη ίη
  Ιηάίεη ίι·είζη1αδδεη ηηά άαδ
  νεΠΓαηεη ΐηάίεηδ ΐη Οτοδδ-
  θΓΪιαηηίεη άαάηΓοΙι ννίεάεΓ-
  ΙιεΓζηδΐεΙΙεη, ΐηάεηα ηιαη Ιη-
  άίεη εηάΐίοΐι άεη δοΐιοη νεΓ-
  δρΐΌθΙιεηεη Οοηιίηίηιι-δΙ'α-
  Ιηΐδ ζηετκεηε.
  ΌδΓ ^οηάοη^^ ΚοΓΓεδροη-
  άεηΐ νοη /Νγα ΌαβΊίίτΙ; Α1-
  Ιεΐιαηάα» ΙοεΓΐοΙχτεΙ; ΙιίεΓζα οε-
  ΕίηζβΠι;τεη.
  Γΐςΐΐΐεΐ: άεΓ Ε.οο.ιγ-
  Αο^εοΓάηεΙε Οοΐ'άοη Μαο Όο-
  ηαΐά βίηεη Αρρεΐΐ αη ϋΙιηΓ-
  οηίΐΐ, άαδδ εΓ άοςΐι ρεΓδαεη-
  Ιίοΐι ίηεΓ είηε Β6Γείηί§;ηη&
  άεΓ νεΓΐιεεΙτηίδδε ίη Ιηάίεη
  είηΐΓείεη δοΐΐε. Ώζτ Κ,εάηεΓ
  Α^ε δα^Ιε, άαδδ άΐε νεΓ^αη-
  ^εηΐιείτ ΟηηΓθΙιίΙδ ινΙίδδίΓαηεη
  ΐη Ιηάίεη ΙιεΓνοΓ^ει-ηίεη Ιια-
  υε. Ό^ηη ΟΙιηΓαΗίΠ Ιιαοε 5ε-
  Ιίαηητΐίεΐι _)α1ΐΓε1αη§;
  άίε ίηάίδοΐιε δΙ
  2 Ιιατ ηίΐ ηαοΐι-
  δϊεΐιεηάειη ΤεΙε&Γαηιηι ^ε-
  ΟηηΓοΙιίΙΙ δεί, δο υεΐοητ.
  «Νγα ϋα^Ιί^Ι: Αΐΐεΐιαηάα», 1>εί
  άίεδδεηι Αρρεΐΐ Μα,ο Όοηαΐάδ
  ηΐοΐιΐ ζα£ε§εη ^ειιιεδεη. ΌαΙιεΓ
  Ιιαοε δίοΐι Μαο ϋοηαΐά αη
  Ιοΐιη ΑηάεΓδοη ^ειααηάτ, άεη
  άετ ΕοηάοηοΓ Κοπ-ε^ροηάεηΙ:
  αΐδ άεη δοΙιτιΐεΓ νεΓΐιαδδΐεη
  είηδΐί§:εη ΟοηνεΓηεηΓ νοη
  Βεη&αΐεη οεζείοΐιηεϋ. Εγ Ιιαβε
  ΟΙήΙΙ δοΐ-
  ζ ι
  ίάβηΐβη
  ννετάε.
  αηταΐοΓΐεΐε άεΐ' 1η-
  άίεηΐηίηίδΐ ΑηιεΓγ, άετ άα-
  ηιίΐ άαδ ΐηιιηεΓ ζγηΐδθΐι »ε-
  θΓϋοΙιεηε ΥεΓδρΓεοΙιεη ιαΐβ-
  άβι-ποΐΐβ, άΐδδ Ιηάΐεη ειηεη
  ϋαιηιηίεηδίαΐυδ εΓΐιαΙΙβη αΐεΓ-
  άε, δοοαΐΐ άΐεδ ρΓακ,τΐδοη άητ-
  δεί.
  )3αδ ΙναοοηΓ- Μίΐ&Ηεά Αηι-
  ιηεη ΓΟϊΙοηΙε, άαδδ ίηεΓ Ιηάΐςη
  είηεΓηδΙε Ρτα^ε άαάηΓοη βηΐ-
  δϊαηάεη δεί, άαδδ ηιαη άίεβεδ
  ^-ιηά &1δ ΙςΓίε&ίηεΙΐΓεηά Ιΐβ-
  ζεΐοΐιηεΐ: 1ια5ε, οΐιηε εδ δε16δΙ
  . Εγ επηαΐιηΐε άίε
  , άίε ρο1ΐ(:ΐδθ1ιεη
  ΟείΛη&εηεη ίη Ιηάίεη ζυ 5ε-
  ίτείεη ηηά ^Ιεΐοηζείΐΐ^ άβη
  Ζείτρηηΐίτ ίεδΐζηΐε&βη, αη άβηι
  Ιηάίεη εΐηε δεΐβδΐνεπυαΐΐηηβ:
  εΓΐιαΙτεη δοΐΐε.
  ϋεΓ ΙηάΐεητηΙηίδΙεΓ ΑιηβΓν
  δοΐιΐοδδ άίε Αη^δρΓίΐθΓΐε, ίηάβτη
  εΓ ϊε^Ιί-Ηε Ηυίίηηη^ αηί άίε
  ΒείΓεΐηη& άεΓ ροΐίτίδθΐιεη Οβ-
  ίαη^εηεη βε^Γηβ. Εγ εΓΐίΙίβΓ-
  νε, άαδδ άίε]εηί&εη, άΐε ΐηδ
  Οείοεη&ηίδ ^εΐιεη αΐοΐΐΐεη,
  αηοΐι ϋΐΓεη "νν'ίΐΐεη 1ια5εη δοΐΐ-
  ίεη (!)· Ιηι ηεϋΓΪ^εη ετΙίΙίΕΓΐβ
  6Γ, άαδδ βτ άίε Ργ3£6, οί}
  ΟΙιηΓθΙιίΠ τηίΐ είηεΓ ΒοΙδοηαίΙ
  &η Ιηάίεη ΙιεΓαηΐΓετεη ιαοΐΐε,
  άεηι ΡΓετηίεπηιηΐδΙεΓ δε15δΐ
  ζηι·
  δεη ιιΐοΐΐε.
  ΐο ΡΗ^ΙΡΡΙΝΙδΟΗΕ ΚΕΟΙΜΕΝΤΕΚ
  ΕΙΝΒΕΚ-ϋΡΕΝ
  15000 Μ&ηη άβΓ ατηβΗΙεαηίβοηβη ΡβΓηοβταΓηιβη
  βίηίβ&ΙίβάβΓτ
  Μαηίΐα, 4·
  Ναοη άεηεΓ ϋηίΐεά
  Με1άηη§· τΐε£
  ΟΜΜΙΝΙΕ
  ΗΕΠήΚίΙΟΗ
  ΙοΗ οίτΐε 8ίε, ΡπεΙΐΓβΓ, ιηεί-
  ηεη ΙιεΓζΙίςΙΐδΙεη Ό,ιηΐί εηίίίε-
  &εηζηη2ΐιηΐ2ΐι ίπει* άαδ Τεΐε-
  8:Γα·ιιιη, άαδ δίε ΐηίτ ^εΐε^εητ-
  Ποΐι ηϋίηε·ίΟε1ηΐΓδΙι^εδ ιιοΙοογ
  δαηάΐ Ιιαυεη; όγ αΐΐεηι αΐρει-
  άαηΐςε ίαΐι Ιΐιηεη ίηεΓ άίε
  , άίε δίε £η^Γ άαδ ΐιαΐΐε-
  ·Ό11ί ίαηά,εη, άαο
  ι Αα£ΐΐδΐ 5ίδ 31
  ΙοεΓ 1941
  Α. ^^η^β ΟΗαηία - Κ.βτηγ-
  ηιηοη - ΗβΓαϋΙίοη.
  Οΐιαηία αο. 8 υΐιτ
  Καΐΐνεδ άχι. 8. 45
  αο. 8. 55
  ντίδδεδ αη. 9· 3°
  α5. 9· 4°
  Ερίδΐίορΐ αη. 11
  αβ. ιι.ιο
  Κεΐΐιγιηηοη αη. 12
  α5. 14
  ΡεταηΐΒ. αη. 15.15
  α5. 15-25
  ]εηί-Οανε αη. 16.30
  α5. 16.40
  ΗεΓαΐ1ίοη αη. ΐ8.
  Β. Ιτίηίβ ΗβΓαίίΙίοη - Κβ-
  τηγηιηοη - Οηαηία
  ΗεΓακΙίοη α5. 8 ΙΙΙιγ
  }εηί -Οανε αη. 9.30
  α5. 9·3Ο
  ΡεΓαηια αη. 10.45
  αο. ι ο. 5 5
  Κεϊΐιγηιηοη αη 12
  αΐο. 14
  Ερίδΐίορί αη 15
  αο. 15
  νΓΪδδεδ αη. 16.30
  α5. 16.40
  Καΐΐνεδ αη. Ι7-Ι5
  α5. 17.15
  Οιαηία αη. ΐ8.
  ΡαηχρΓβίββ
  Οΐιαηία-Κεΐΐιγιτιηοη ΐ6ο ϋΓοΗ
  ΟΙιαηία-ΗΰΓακΙίοη 300 ϋιτη
  Κει1ιγηιηοη-ΗεΓα1<1ίοη 150 ϋΓθΙΐ Οΐιαηία άεη 30 Ιηΐΐ 1941 Τ3. ζοη ζεΐιη Ρΐιίΐίρρΐηίδθΐιε Κε- δεΓνε-Κε&ίηιεητεΓ ηιί*. ΐηδ&ε δαηιΐ: 15.000 Μαηη ζα άβη Ραΐιηεπ. ϋίε Τπιρρεη δοΐΐεη άεΓ ΙίηεΓζΙίοη νοη Κοοδενεΐΐ ίίεΐίίΐάεΐεη αιηεπΐ^αηίδθΐιεη ΡεΓηοδΙβπτιεε ^ •ννεΓάεη. ΛΛΓΐε Γηίΐεά ν,νεΐΐβΓΐιίη ^εΓίοΗ ^ άΐ3 Είηζίεΐιηη^ αηί Ετδηοΐιεη άεδ ΟβεΓβείεηΙδηαβεΓδ άετ ΟεηεΓαΙ Μαο Βτβηηβηάβ ΗοίίηιιηβΓ διοοΐνΐιοΐηι, 4 Αη^ηδΙ. Αηί είηεΓ Τα&ηη»; άβδ 1>π-
  τίδοΐιεη Αηδδοΐιηδδβδ £{ϊγ δοζία-
  1ε ηηά ΐηΐεΓηαΐίοηαΙε Βεζίε-
  Ιιηη^οη άεΓ ΥΥίδδεηδοηαΚ ίη
  ^οηάοη νναΓάε είηε Κεδθΐη-
  τίοη ^είαδδΙ:, ίη άεΓ άεΓ ϋΓεη-
  ηεηάεη Ηοίίηπη^ Αηδάτηοΐί
  ^ε^εΐοεη ννΪΓά, άαδδ άίε ΓνΓΪιίδ-
  ςΐιε ηηά δον]εΐΐδο1ιε νΐδβεηδ-
  οΐιαίι ίη ατοδίΙιοαΓεΓ ΖείΙ ζη-
  δαηιηιεη^εΐιεη λΪΓά, ητη εΐηε
  ηεηε ηηά ^1ηςΙ:Ηο1ιεΓε Ογ-
  άηηιΐ}ί άεδ ΖηδΙαηάε» άεΓ
  Μΐΐί
  ϋίεδδε ϋιεηηεηάε Ηο££ηηηκ
  ! ννίι-άδίοΐι αΙΙει-άΐηίίδ^υδθΓηη-
  άεηάεϊ Ο^ηΐοΐχδοΐιηδδεδ, άεηεη
  άίΰ οεάοηΐεηάδϊεη νίδδεη-
  δοΙΐΓίιΙεΓ ΐη (1ει- δονν]εΐηηίοη
  ζηιη Ορί«Γ ^είαΐΐεη δίηά,
  ηίοΙΐΓ ει-ίηΐΐεη Ιαδδεη.
  ίδΐ, τηίΐ Ιΐιηεη δ
  αη δείίε ζή πιαΓκοΙιίενεη
  ι ζηηι 5«ηί
  Ηβ.Ηίαχ
  Νεν ΥογΙ;, 4. Λη^
  Υΐε «ΙΊπΐεά Ρτεδδ»
  τεΐ, Γο2δΐκ:1ΐΓ.ε άεΓ οΐιΐίδοΐι
  ΒοΙδθΙιαίΙβΓ Ηαΐίίαχ Κοοδενοΐΐ.
  ϋ.Λεί Ιιατοε εί· ίΐιη ίηι νναττΤ5·
  Ιεη 8ίηηε άεδ \*υι·ιβ5 ηΙοεΓ-
  Ι.ιάεη ιηίΐ: Οεδθΐιεηΐςεη ααί-
  ^οδηοΐΐϊ. Ε γ Ιιαΐιε ίΐιηι ηιίτ
  εεΙθΓαεΙιΙ: είη Βΐΐά ΟιηΓθΙπΙΙδ-
  άίε Οοΐάηιοάαίΐΐε άετ Κοναΐ
  δίοΐγ οί Α«8, άαδ ϋίρΐοηι
  δ ΕΙΐΓεηάυΙίίθΓδ άετ Ιτηί-
  Ϊϊίεδ ΟχίυΓά ηηά !,ς1ι1ίε»-
  είηε δαιηηιΐηιΐίτ νοη Κε-
  άεδ νεΓδϊοΓοεηεη 1)ΠΐΪ5-
  Β1£ ί
  νΕΚΟΚϋΝυθΝΟδΒίΑΤΤ
  ΡΙΙΕΒ ϋΑ5 ΒΕ5ΕΤΖΤΕ 0ΠΙΕ0ΗΙ50ΗΕ ΟΕΒΙΕΤ
  Η Ε Κ Α υ δθ ΕΟ Ε ΒΕΝ νΟΜ ΟΒΕΚΒΕΡΕΗ18ΗΑΒΕΚ ϋΕ8 Η Ε Ε Κ. Ε δ .
  Βθβτβΐΐΐιιη^βη ηβητηβη α 1β ΚοηιπιβηάβηΙηΓβη άβΓ Μϋίτ&ΓνβΓννα1ττιηο; αη.
  Β η«Γ οβΐ άίβββη. Λ. Αυίΐαςτβ ΐηίτ οβΓίοΙιτΐβ'τβΓ βτΐεοΐιίδοΗβΓ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΛΙΑΤΑΞΕΩΗ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ
  ΕΚΛΙΑΟΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΤΑΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΖΤΡΑΤΟΥ
  Συνδρομάς δέχονται πάσαι αί αρχαί της Γερμανικής Στρατιωτικης Διοικήσεως. Μεμονωμένα φύλλαι πωλοϋνται μόνον παρ' αύταϊς.
  Δευτέρα ΜκΕοσις έν βελτιωμέντι 'Πλληνική μεταφράσει.
  ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  'Αφορώσα την κατά μέρος ισχύν τοϋ Γερμανικοϋ
  Δικαίου τοϋ ίσχύοντος έν τή Στερεςί Ελλάδι,
  άπό 22 Ιουλίου 1941.
  ΔΙ>6Γ άίβ τβίΐτνβίββ ΙηΙΐΓ&ίίββίζηηβ: άββ βηί άβπι β,
  οΗΙβοΗβη "ββτΐβηάβ ^βΐτβηάβη άβιιτβοηβη Κ,βοητβΒ
  νοΐη 22. Τιιΐί ΣΟ4Ι.
  , ι.—Όίε ΐη άεΓ Αηΐα&ε ι η&ΙιεΓ υεζείοηηευεη, ίηι
  ηυη&δθΐίΐΐΐ: ίίΐΓ ά&δ οεδεΐζΐε βτίεοηίδοηε Οεοίετ.
  ΓθΓάηαη^εη αηά ΒεΙί&ηητιη&οΗαη&εη λνεΓάεη ίιΐΓ άεη ΒεΓείεΙι
  ά£Γ Ιηβεΐ ΚΓεΐα αηά άεΓ νεΓν&1τιιη£5ηια55ί£ ζο ϊΙιγ ^εΙιοΓΪ^εη
  Ιηβεΐη, ιιηβεδοηαάευ άεΓ Ζίίί. ι, ΑβδαΙζ 2 άεΓ Υεπ)Γάηηη£ ϋυι?Γ
  άΐε Εΐηίαηπιη£ άεαί-δεηεη δίταίΓεοΙιίεδ ιιηά δτΓ3ίτε<:ηΓ.ΗοηεΓ Βεδ- ίΐη οεδεΐζΐεη ^Γίεοΐιίδοΐιεη ΟεϋΐεΙ νοπι 5-4-Ι941» η1^ νοτη 20.5.1941 ΐη ΚΓΗίί; βτεδετζτ. 2.1—Οΐε ΐη άετ Αηΐβ^ε II ίΐιιί&είϋΙΐΓϊεη, ίίΪΓ άίε Ιηδεΐ ΚτβίΆ νεΓθΓάηιαη^εη άεδ ΜΐΗΐ&ΓοείεηΙδηαοεΓδ νοη ΚΓετα πιίΐ άεη ΐη άετ Αη1α§;ε δεΐίοδΐ εΓδΐοΙιΐΗοΗεη Αιΐδη&ΙΐΓηεη £οη υΐεΐοεη αιΐδά-ΓίχοΙίΗοΙι άΐε ίη άεΓ Αηΐα^ε III ΚεοΙιΐδνοΓδεΙΐΓΪίΐεη αυίΓεοΙιΐ: εΓΐΐίΐΙιεπ. 4.—νεΓθΓ(1ηυ.η£τεη, ΑηοΓ(1ηιιη&εη ιι. δ. ν. άεδ Κοηιΐη&ηα'αη- Ιεη ιΙεΓ Ρ. Κ. 6ο6 ννεΓαεη άυ,ΓςΙι άίε νοΓδΙεΙιεηάε Κε^εΐαη^ ηϊ- οπΐ: οεηϊηιΐ:. 5·—Βΐε νοη ηιΪΓ οάετ νοτη Κοτηηι&ηάαηΙεη άεΓ Ρ. Κ. αιιί Οηιηά άετ ΐΗηι εΓΐεϊΙτεη ΕΓηιαοΙΐϊί&τιη^ . ετΐδδδεηεη άηιιη^εη, ΑηοΓάηαη^εη νιηά Βε1ί&ηηιηΐΕθ1ιιιπ§:εη ΐΓείεη ηιΐΐ άεπι Τ3§·ε ϊΙιγογ ΙΤηιεΓζεΐοηηιιηίϊ ΐη ΚΓ3ίΙ, δοννεΐΐ &ιΐδάΓαεο!κ1ΐο1ι εΐη ειηάετεΓ Τεηηϊη ^εηαηηΐ ίδΐ. ΡαεΓ άίε αη ε ιιηά Αυ.5ΐε§;ιιη£ ΐδΐ ίη 3εάεΐη Ραΐΐε άεΓ άειιΐδοΐιε ΤεχΙ τη&δ- 3·— 6ο6 6.—ϋίε νοη άεαΐδοΐιεη ηιίΗϋ&ΓΪίίοηίη ϋΐειΐδΐδΐεΐΐεη ηεη Κ.εο1ιΐδνΌΓ5θ1ΐΓίίΙ:εη 1ια6εη άεη Υογγ&π^ νοΓ άεη ηεη νοτδεΙΐΓΪίίεη. Ιηι ιιεΙ>Π£εη 51εί6εή άίε ^&ηάεδ8:εδει;ζε ίη
  ΚΓαίί, βοννείι »ίε ηΐοΐιτ άεη Ζννεοΐΐεη άεΓ Βεδ&Ιζαηβ: ·ννίάεΓδρΓε-
  οΐιεη.
  εΙιοΓδ^ηι &ε§:εη Βεδΐίηιηιυηο/εη άίε νοη άεαίδοΐιεη ηιίΐί-
  δίεΐΐεη εΓΐαδϋεη «ίηά, Ιί&ηη ηίοΐιτ ΓΠίί: υηΐίεηητηίδ οάεΓ
  ΓηίΙ: άεπι Ηΐηννείδ αυί Ηεδϋεΐιεηάε ^&ηάεδ8:εδε^ζε εηΐδθΐιυΐάΐ&τ
  ννεΓάεη.
  ΒΕΡΕΗ^δΗΑΒΕΚ υΝΌ ΚΟΜΜΑΝϋΑΝΤ
  ΌΕΚ ΡΕδΤυΝΟ ΚΚΕΤΑ
  1.—ΑΙ είς τό Παράρτημα 1 τής εφημερίδος διαταγών
  τυπωθεΐσαι διαταγαί καί άνακοινώσεις διά τό κατεχό¬
  μενον Ελληνικόν εδαφος θά ίσχύουν καί διά την Μήσον
  Κρήτην καί τάς είς αύτην άνηκούσας Νήσους, χωρίς νά
  βλαφθτ) ό αριθ. 1 παράγρ. 2 τής διατάξεως περί είσα-
  γωγής τού Γερμανικοϋ Ποινικοΰ Δικαίου καί των Ποινι-
  κών Διατάξεων είς τα κατεχόμενα Έλληνικά έδάφη τής
  5)4)1941 μέ άναδρομήν τής 20)5)1941. ,
  2.—ΑΙ είς τό Παράρτημα 2 άναφερόμεναι διά την
  Νήσον Κρήτην διατάξεις τοϋ Στρατιωτικου Διοικητοΰ
  Κρήτης, θά άνασταλοΰν μέ τάς είς την αύτην παράγρα-
  φον άναφερομένας έξαιρέσεις.
  3. θά παραμείνουν δμως ρητώς έν Ισχύϊ αί είς τό
  Παράρτημα 3 διατάξεις δικαίου.
  4.—Διαταγαί, διατάξεις κ.λ.π. τοΰ Διοικητοΰ τής
  ΦΕΛΝΤΚΟΜΑΝΤΑΝΤΟΥΡ 606 δέν θά θιγοΰν άπό τόν πά
  ρόντα κανουισμον.
  5.—ΑΙ ύπ' έμοΰ ή υπό τοΰ Διοικητοΰ τής ΦΕΛΝΤΚΟ¬
  ΜΑΝΤΑΝΤΟΥΡ 606 έκδοθεΐσαι Διαταγαί, διατάξεις ή ά¬
  νακοινώσεις τίθενται έν ίσχύϊ άπό την ημέραν τής ΰπο-
  γραφής των, εάν αθτοΐι δέν άναφέρουν χρονολογίαν
  ενάρξεως ίσχύος Διά την εφαρμογήν καί εξήγησιν είς
  κάθε περίπτωσιν είναι αρμόδιον τό Γερμανικόν κείμενον.
  6.—ΑΙ υπό τής Γερμανικής Στρατιωτικης Άρχής
  έκδοθεΐσαι διαταγαί δικαίου, £χουν τΐροτεραιότητα των
  τοπικών διατάξεων. Έξ άλλου αί τοπικαί διατάξεις πα·
  ραμένουν έν Ισχύϊ έφ' δσον δένεύρίσκονται είς άντίθεσιν
  μέ αύτάς τής κατοχης. ~
  Άτΐείθεια πρός τάς διατάξεις των Γερμανικών 'Αρ-
  χών δέν δύναται νά δικαιολογηθή μέ άγνοιαν ή παρα¬
  πομπήν πρός τούς ίσχύοντας Κρητικούς Νόμους.
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝίΑΟΕ Ι.
  ΝΕϋ 1Ν ΚΚΑΡΤ ΤΚΕΤΕΝϋΕ νΕΚΟΚΙΝϋΝΟΕΝ.
  ι.
  3εάοο1ι
  Οαοίβΐ . 5-4-Ι941
  Νο ι νοηι 5·4·ΐ94ΐ δείτε 2,
  Ζίί.εΓ
  IX,
  Αϋ3&τζ 1 ίοΐ^εηάε Ρ&§-
  ΡίΪΓ άεαΐδοηε αηά Ιηηάεδεί^εηε
  υεδΐεΐιΐ Αηηαίιηιεζννίΐη£·. Όίε Αηννεηάαη§: είηεδ
  ΐδ άεδ ^ενν·^^1δ &ηι(:1ϊο1ι
  2. ΥεΓ0Γάηιιη& ίίοεΓ άβη ν&ίίεηοε3ΪΙζ ΐηι υεδεϋζΐεη
  £Πεοηίδοηεη (ΐε5ίεΙ..........ν. 541941
  ΥοΓθΓάηπη}ίί»ύ1;ιΙΙ Νο ι νοπι 5·4·4ΐ· δείιε 5·
  4. ν'υ
  ί> αιιά «>ΐΓαί
  ε:1ιΐδθ1ιεη Ο^ί.'τ.......ν. 5·4·ΐ94ΐ·
  Νο ι ν. 5·4·4ΐ !»εΐτε 5&6
  νοη
  ίηι ϋκν'ΙίΙί,-η Η:πεϋπ^ο1ΐ€Π Οβ*)ίεΙ: . . . ν. -,.^.ΐ ^ι.
  "ίΤΰπ1ηυη&βΙ)1α*;ί: Νο ι ν. 5 4 4-1 ^εΐτε η.
  άίε ρ
  ΟιΙϊΊΐοηιιηαηάαηΙεπ ίηι
  Οί-οΐεΙ.........ν. 5·4·ΐ94ΐ
  Νο ι ν. 54-41 δείιε 7>
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
  Νέαι διατάξεις τιθέμεναι έν ισχύϊ. *
  1—Γνωστοποίησις διά τό κατεχόμενον "Ελληνι¬
  κόν έδαφος........τής 5)4)1941
  Εφημερίς διαταγών Νο 1 τής 5)4)1941 σελίς 2.
  Ό άριθμός 9 παράγ,ρ. 1 περιλσμβάνει καΐ
  την εξής διόρδωσιν:
  Διά τό Γερμανικόν καϊ τό έν/χώριον νό-
  μισμα υφίσταται άναγκαστική κυκλοφορϊα. 'Η
  χρήσις άλληζ τιμής μετατροπής, έκτός τής ό-
  ρισδείσης, είναι άξιοποινος.
  2.—-Διαταγή περί κατοχής δπλων είς τό κατεχόμε¬
  νον Ελληνικόν έδαφος ..... τής 5)4)41
  Εφημερίς διαταγών άριδ.1 τής 5)4)41 σελίς 5.
  3.—Διαταγή περί είσαγωγής Γερμανικοϋ Ποινικοΰ
  Δικαίου καί Ποινικών διατάξεων είς τα κατε¬
  χόμενα Έλληνκά έδάφη . . . ' . τής 5) "41
  Εφημερίς διαταγών Νο 1 τής 5)4)41 σελίς 5 καί 6
  4.—Διαταγή περί παραδόσεως των ραδιοφωνικών
  συσκευών εκπομπής είς τό κατεχόμενον Ελ¬
  ληνικόν εδαφος ... *. . τής 5)4)41
  Εφημερίς διαταγών άριδ. 1 τής 5)4)41 σελίς 7.
  5.—Διαταγή περ'ι τής 'Αστυνομικής Ποινικής έξου-
  σίας των Τοπικών Στρατιωτικών Διοικητών έν
  τώ κατεχομένη Έλληνικώ έδάφει
  Έφ.ιμερίς δ.αταγών άριδμ. 1 τής 5)4)41 σελίς
  /■'
  ΕΓδετζιιηβ· άεδ ννΌΓΐεδ
  6. νεΓθΓάηαη^ ιιεβεΓ νεΓάιιηΐ£ε1υ;η£ ΐηι βεδείζιεη £ΓΪε-
  οηίδςηεη Οεοϊετ,...........ν. 5· 4·
  νεΓθΓάηΐιη&δτοΐΕΐτ Νο ι ν. 5- 4· 4* δείϊε 9·
  η. νεΓεΓάηαη^ ζαιη δοΐιυΐζε ^ε^εη Ρ1υ.εηάεπιη£ . ν. ο.· 4· 194*
  νεΓθΓάηαη^δϋΙαΙΙ Νο 2 ν. ς. φ 4* δεΐιε 2.
  8. νετοΓάηαη§: αβεΓ δΐεηεπι υηά Αιιίΐ&^εη ίη άεη οο-
  βειζΐεη Οαβίετεη Οπεοΐιεηΐαηάδ . . . . . ν. ο,· 4· 1941
  νεΓΟΓάηαη&δοΐΕττ Νο 2 ν. ο.· 4· 4* δείΐε 2.
  9- νεΓθΓάηαη^ ιιοεΓ ά&δ νεΓθοτ νοη ΡΓείδεΓηόΗυ.η£6η ν. 9.4· 194*
  νεΓθΓάηαη&δ^Ι&ΙΙ; Νο 2 ν. 9· 4· 4* δείϊβ 4·
  ΐο. ΥεΓθΓάηιιη& ϋ&εΓ Βεδςΐιΐα&ηαΐιηιε ΐη άεη οεδεΐδΐεη
  £πεοηίδοηεη ΟεΓηείεη.........ν. 9· 4· 194*
  νεΓΟΓάηυη&δΙοΙαΙΙ: Νο 2 ν. 9- 4· 4* δεΐΐε 5
  ηεβδτ Αηΐα^ε ζιι Ζϊίί. 1.
  νεΓθΓάηυη^δθΙαΐΙ; Νο 2 ν. 9· 4· 41 δείΐε 8.
  ιι. νεΓΟΓάηαηβ: ϋβεΓ άϊε θΓάηιιη&δπι&δδΐ&ε Οεδϋ.αίϊδ-
  ίϋ1ιπιη£ ιιηά νεΓν3ΐΙ:ιιη£ νοη υητεΓηεΙιηιυη&εη
  υηά ΒετπεΙ>εη ϊη άεη βεδείζιεη £πεοηΐδςηεη
  Οεβΐεΐεη..............ν. 9· 4· 1941
  νεΓοπ1ηυ.η£δΙ}1αττ Νο 2 ν. 9· 4· 4* δ6»!6 "·
  12. νεΓΌΓάηιιησ. ηιοεΓ άεη Αηΐίειαί ^ΓΐεοηΐδεΙιεΓ ΤίώίΐΙί.6 ν. 18.4.1941
  "ντεΓθΓ(1ηϋη§:δο1α'-ί: Νο 4 ν. ΐ8. "φ 4ΐ δ«τ.ε ι.
  Ι3· νεΓΟΓάηαπβ; ύ5εΓ άΐδ νεΓθοι άεΓ Ηίΐίεΐεΐδΐαη^
  ϋ ΗδΪ ίεΐηάΙίοΙιεΓ δΐΓείΐ^Γ&ίΐε ν. 9· 5· χ94ΐ
  Νο 5 ν. 20. 5· 4ΐ·δεΐτε ι.
  8 ζιιγ νεΓθΓάηϋη& νοηι
  5· 4· 41 τΐΓοεΓ άεη Υναίίεηβεδίΐζ ίτη ^εδεΐζΐεη
  ΟεοίεΙ:......... ν. 28. 5· Ι941
  ^ Νο 6 ν. 12. 6. 41 δεΐΐε ι
  Ααδη3ΐιηιεάε5 Ιειζτεη ΑΙ>5αΙζεδ.
  5ΜΜ1
  9)4)41
  7, μέ αντικατάστασιν τής λέξεως Ορτσ Κο-
  μαντάντ μέ Κράϊς Κομαντάντ.
  6.—Διαταγή περΐ συσκοτΐσεως είς τό κατεχόμε¬
  νον "Ελληνικόν έδαφος.....τή^
  Εφημερίς διαταγών άρι&μ. 1 τής 5)4)41 σελίς 9.
  7.—Διαταγή πρός άμυναν κατά λεηλασίας, τής
  Εφημερίς διαταγών άριβμ. 2 τής 9)4)41, σελίς 2.
  8.—Διαταγή διά φόρους καΙ τέλη είς τό κατεχό-< μενον Ελληνικόν έδαφος . . . τής 7)4)41 Εφημερίς διαταγών άριβμ. 2 τής 9)4)41 σελίς 2. 9.—Διαταγή διά την άπαγόρευσιν ύψώσρως τιμών,τής 4)9)41 Εφημερίς διαταγών, άρισμ. 2 τής 9)4)41 σελίς 4 10.—Διαταγή περΙ κατασχέσεως είς τα καταλη- φ&έντα 'Ελληνικά έδάφη .... τής 9)4)41 ^ΕφττμερΙς διαταγών, άρι&μ. 2 τής 9)4)41 σε- τ!ς 5 παραπλεύρως παραγρ. 1 Εφημερίς διαταγών άριβμ. 2 τής 9)4)41 σελίς 8. 11.—-Διαταγή διά την κανονικήν λειτουργίαν καΙ διοίκησιν των έπιχειρήσεων των καταστημά- των είς τα κατεχόμενα Έλληνικά έδάφη, τής 9)4)41 Εφημερίς διαταγών άριδμ. 2 τής 9)4)41 σελίς 11. 12.—-Διαταγή διά την αγοράν Έλληνικών Καπνών, τής 18)4)41 Εφημερίς διαταγών άριδμ. 4 τής 18)4)41 σελίς 1. 13.—Διαταγή περΙ άπαγορεύσεως παροχής βοη¬ θείας είς τοΰς ανήκοντος είς έχδρικας Στρα¬ τιωτικάς Δυνάμεις......τής 9)5)41 Εφημερίς διαταγών άριδμ. 5 τής 20)5)41 σελίς 1. 14.—Έκτελεστικαΐ διατάξεις τής διαταγής περΙ κα- τοχής δπλων είς τό κατεχόμενον Ελληνικόν έδαφος.........τής 28)5)41 Εφημερίς διαταγών άριδμ. 6, τής 12)6)41 σε¬ λίς 1 μέ εξαίρεσιν τής τελευταίας παραγράφου. ΑΝΙ_ΑΟΕ II. Α08ΗΠ ΚΗλίΙ ΤΙΕΤΕΝΟΕ ΗΕΕΗΙϋνθΗίΕΗΙΙΓΤΕΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Διαταγαί άνευ (σχύος. ι. ΑΙΙ^εηιεϊηε νοΓοπΙηυιΐδ· άεκ ΜΐΙϊιαΓοείεΙιΙδΙΐΗθεΓδ νοη (οΐιηο ϋατιιηι) ιηϊτ ίοΐ^εηάεη Ααδηαΐιηιεη: 3.) ϋΐε ΗεΓαιΐδ^αοε οάεΐ' νεΓθΓείίαπβ" νοη ϊΙΪί ΡΙΙΙιεΓη δοννΐε ΐδτ νοη εΐηεΓ οεδοηαεΓεη Οεηεΐιιηί- αΐοΐιαη&ΐβ:, άΐε ιιπγ νοη πιϊγ ^ε&εοεη λνεΓάεη Ιςαηη. υ) Κιιηάίιΐηΐίδεηάαιΐβεη άϊΐΓίεη ηυ,Γ νοπ άειιΐδςηεη αηά ίΐ δεηάεΓη αΓο^εΙιοΓΐ ννεπΐεη. ο) ΒΓΪείΙααϋεη βίηά δΜηιΐΠοηδΙ; άϊι άΐε Ρεΐά - οάεΓ ΟτΙδΙίοηιηιαηάΗητιΐΓ ά) ΑΓοείΐδνεΓΐι&Ιιηΐδδε ιιηά ^ο11η^^>^η.£ι^ηηηί>;εη
  ηηΓ τηΐΐ Βί1Η£υ.η£ άεΓ Ρεΐά - αηά ΚΓεΪ5^οπιηΐ3ηάαπτυ.Γεη
  δτεΐόδΐ: ννεΓάεη.
  ε) Βεδοΐιΐα^ηαΐπηΐ: δϊηά ηιϊτ. δοίοΓΐί^εΓ ννίΓΐίΐιηβ· ^Πε
  ΒαιΐδτοΓίε υηά Βαυ.ηιατεΓΪ&1ϊεη, αΐΐε 1αηάννίΓί;8θΗ&ίε.ΗθΓΐβη
  ε, ΕεοεηδΓηίτΙεΙ, Κοΐΐδΐοίίε, Η3ΐ5ίαοΓί!<βΙ:ε ίϋτ ΕΓη&ΙΐΓυη&δζννεοΙΐβ νοΓΐι&ηάεηεη ηϊδδε. 2. Ζννεΐΐε νεΓθΓάηαη^ άεδ ΜΐΙϊΙαΓοείεΙιΙδΙιαοεΓδ νοη ΚΓεΙα..............ν. 2. 6. 194* 3. 8οηάεΓνεΓθΓάπιιη§: άεδ ΜίΗτ&ΓυείεΗΙδΙιαοεΓδ νοη ίίΐοει· άΐε Αο^&σε νοη 3ςηαδδναίίεη . . . ν. 2.6.194* 1.—ΓενικαΙ Διαταγαί τοθ Στρατιωτικόν) ΔΐοικητοΟ Κρήτης (άνευ ήμερομηνίας) μέ τάς άκολού- δους έξαιρέσεις. α) Ή έκδοσις ή διάδοσις εφημερίδων, περιοδικών, λιβέλλων, καί κάβε προϊόντος τύ- που άπαιτεί ωρισμένην άδειαν, ήτις μόνον παρ' εμού δύναται νά έκδοδή. β) Ραδιοφωνικαί έκπομπαΐ δύνανται μό¬ νον άπό Γερμανικούς καί Έλληνικούς Σταβ· μούς νά ληφδοϋν. γ) Νά παραδοδοϋν άμέοως άπαντα τα ταχυδρομικά περιστέρια είς την πλησιέστε¬ ρον Φέλντ ή "Οττς Κομανταντούρ. δ) Κρατήοεις έργατών καί κανονισμός ήμερομισδίων δύνανται μόνον τή έγκρίσει τής Φέλντ ή ΚράΤς Κομανταντούρ νά γίνουν. ε) Κατάσχονται άμέσως δλα τα ύλικά οΐκοδομήσεως, γεωργικά προΐόντα, είδη δια- τροφής, πρώται Ολαι καί γενικώς κάδε εΤδος διατροφής. 2·—Δευτέρα Διαταγή τοθ ΣτρατιωτικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης,.........Τής 3.—Ιδιαιτέρα Διαταγή τού ΣτρατιωτικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης, διά την παράδοσιν των πολεμικών δπλων.......... 2)6)41. 2)6)41 ΑΝίΑΟΕ ΥΕΙΤΕΚΗΙΝ ΟΕΙ/ΓΒΝΒΒ ΥΕΚΟΚΟΝυΝΟΕΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 . Διαταγαί έξακολουθοϋσαι νά (σχύωσιν. ι. 2. 3· 4» 5· ύϋ€Γ άίε Ρβδΐΐε^αηβ: άετ Ροΐίζεϊδΐιιηάε ν. 12.6.1941 » » 8ΐο1ιεΓδίε11υη£ άετ . . . . ν. 14.6. 1941 »Εΐη£ϋ1ΐΓϋη^ άετ ΑΓ5εΐίδρί1ΐς1ιΐ ν. 2Ο. 6.1941 ν ΡοΠζεΐνεΓίια&αη^εη άεΓ Κυηι- • · - . · . Ι . . . ν. ΐφ'7.1941 αιε κε^εΐηηβ: αββ ζινιΐεη ΚΓαίι- ί^ΙΐΓννεδδεηδ...... ν. ΐ6. 7· Ι941 1.—Διαταγή διά τόν κανονισμόν 'Αστυνομικής ώρας,.........Γ τ^ 2.—Διαταγή περΙ έξασφαλΐσεως δερισμοθ δηυη- τριακών........ 7ή τριακών........ 7ή 3.-Διαταγή περΙ ^Iσ^^γωγής ύποχρεωτικής εργα¬ σίας ..... , . . . ΤΛς 4.—Διαταγή διαδέσεως των 'Αστυνομικών Άργών υπό τού Διοικητοϋ,,...... γΑς 5.—Διαταγή περΙ ρυομίσεως κυκλοφορϊας Ιδιωτι- κων αύτοκινήτων,..... _*_ 12)6)41 14)6)41. 20)6)41. 14)7)41. 16)7)41
  — 3 —
  Ν° 1
  ΙΜ Η1ΙΕ,
  ΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, ί. 4.
  1941
  Ι Ν Η ΑΙεΤ
  - ΠΕΡΙ ΕΧΟ Μ Ε Ν Α-
  κ {Αγ αββ οβββτζτβ ΕΓΪβοηίβοηβ Οβοίβτ,
  ΓνωστοποΙησις διά τα κατεχόμενον ελληνικόν έδαφος
  β: ΑΙϊθγ άβπ Τν&ίίβηοββϋζ ΐπι οβββίζίβπ £ΓΪβοηΪ3οη6η Οβοίοτ,
  Διαταγή περί κατοχής δπλων είς τό κατεχόμενον ελληνικόν έδαφος
  ύοβΓ άΐβ ΕίηΙΰΗηιηο; άβητ,βοηβη δτ,ΓαίΓβεητβ ιιηά βτ,Γ&ίΐ'βεητΙίΛβΓ Βββτίΐηιηιιηβτβη ίΐη
  οβββτζτβη κΓΪεεηίβεηβη Οβοΐβ*
  Διαταγή περ) είσαγωγής τοΟ γερμανικοθ ποινικοθ δικαΐου καί ποινικθν διατάξεων είς τα κατεχόμενα έλληνικά έδάφη
  νβΓθΓάηηηςτ ύΙϊβΓ Αοΐίβίβπιηο; νοη Ραηΐΐββηάβ^βΓ&τβη ίτη οβδβίζτβη βτΐβοηίβοηβη '
  Διαταγή περί παραδόσεως συσκευων ραδιοφωνικής έκπομπής έν τψ κατεχομένω έλληνικφ έδάφει
  ν; ύοβΓ άίβ ροΙίζβΗοηβ βττ&ίκβν&ΐτ άβΓ θΓΤβΙεθΓηηι&ηάβητβη ΐιπ οβ36τ.ζτβη ^ΓίβοΗΪΒθΗβπ
  Διαταγή περί τής αστυνομικάς ποινικής έξουσΐας των τοπικών στρατιωτικών διοικητήν έν τώ κατεχομένω έλληνικφ έδάφει
  νβΓθΓάηαηρ &06Γ νεηάηη-βΐιιηβ: ί«ι Ιιβββτζίβη κΓΐβοηΐβοηβη ΟβοίβΙ
  Διαταγή περί συσκοτΐσεως είς τό κατεχόμενον ελληνικόν έδαφος
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗϋΝΟ
  ί&Γ άαβ οβββτζτβ β,Γίβοηΐβοηβ Οβοίβί.
  Ααί Οηιηά1 άεΓ γπϊγ νοπι ΡηεΙΐΓεΓ ιιηά Ο&εΓδίεη Βε£εη1δΙΐ3-
  άεΓ νεηπη3<:ηΙ. εΓΐεϋίεη Επη3<:ητ.ί£αη£· ΐηαοΐιε ΐοΐι βε- ΙςαηηΙ: . Ι. ϋΐε άοΐΛΕδοηε νεηΓΠΐ3οηΐ: £εηΐ1ηΓΐεΐδΙ:εΐ. άεη Εΐηαΐοΐιηεηι νοΐΐε δΐοηεΓηείι ΐητετ ΡεΓδοη ιιηά ΐητεδ Εΐ&επίαηιβ. 'ννεΓδΐαη ταΗΐδ αηά ίπεάΐοη νεΓηαΙτ., ΗηΙ ηΐοΐιΐδ ζιι οείαεΓοηιεη. II Οεια&ΙΙΙβΐεη ιιηά δ3ΐ>οτ&§:εα1ςΐ:ε δίηιΐ ηιΐί: άεη δθΗιιΐεΓδΐεη
  δΐτίΐίεη οεάΓοηι. Αΐδ δ&οοΐβ&ε τιπΓά &ιιο1ι ϊεάε Βεδ(:1ΐ3άΐ£αη£
  οαετ ΕηΙζΐεΪΗΐιηδ: νοη ΕΓηΐεεΓζεα&ηϊδδεη, ΙεΓΪεα.&δΐιΐΐθΓΐΙϊ&εη νοΓ-
  ΓϋΙεη ιιηά Αηΐδ&εη αΐΐετ Αγι δοχιΐΐε άαδ ΑβΓείδδεη. υηά Βεδςΐια-
  άί&εη αη&εδοηΙβ&εηεΓ ΒεΙί3ηηΙπιαο1ηιη&εη βτειαεΓΐετ;. ΙΙηΙεΓ άεηι
  5εδοηάεΓεη δοΗτιΙζ άεΓ άεαΐδοΐιεη ν^εΙΐΓηιαοΙιΙ: δίεΐιεη .· 036,-^36-
  - ιιηά ΡΙεΙίτπζίΐΙτ,δπΐεΓΐίε, Εΐηδεηοίΐΐιη - ιιηά δοΐιΐεαδεη&η-
  δοιχΐίε Καηδΐδοηαίζε.
  III.
  ΑΙΙε Ριιηΐίδεηάε&επϊτε εΐηδθΐιΐίεδδΐίοΐι άεΓ ΑηιαΙβιΐΓδεη-
  ιίηά θΐε ζα ΐΙΐΓεηι Βετχίεο ΰοηαιζοαΓεη ΐΓαηδροΓΐαοΙβη δΐΓθ-
  ΓηεΓζεαίίεΓ, ΒηίΙεπεη ιιηά ΑΙίΙίϋηιαΙ&ιοΓεη «ΐπά αηνΰΓζυε«1ΐο1ι
  τηϊΐ αΐΐεηι ΖυεοεηοΓ υεΐ άεΓ ηαςηδΐεη άεατδοηεη ΡεΙαοάεΓ
  ζ&
  ϋίε Αθβ-αΐνε νοη δοηϋδδτχΐ3ίίεη υηιΐ ΚΓΪεβ·δ§:εΓ3ΐ ΐδΐ
  άετε Βεΐ^ηηΐηιαοηιιηίί αη&εσΓάηετ;.
  ϋΐε ΒευΓ&βτηιεΐδίεΓ δΐηά ίειΐΓ (ϋε ^εηαιιε ΌϋΓο1ιίεα1ΐΓαη&
  IV.
  ι. νεΓδΐόδδε ?ε&βη άίε ΡίΗοΙιί; ζατ ΑΤρΙίείεΓαη^ νοη
  δοιιπε δοηαδδαΐ3ίίεη αηά Κε&&εΓΪΙ
  2. Ιεάε υηΐΰΓδΙειΐΐ;ζαη& ηίοήΙάευΐδθΙιεΓ ΜΐΗί:3ΓρεΓί.οηεη ίιη
  Οΐ
  άεη
  3. 3εάε Ηϋίε οεί άετ Ρΐαςηί: νοη ΖΐνϋρεΓδοηεη ΐη ηίοΐιΐ
  ΟεοΐεΙε,
  4. ]εάε ΝαοΙΐΓΪοΙιιεηεα^εΓηιϊϊΙΙτιηβ: 3η Ρετδοηεη οάετ ΒεΙιδΓ-
  ϋδδεΓη3ΐο άεδ ϋεδεΐζΐεη Οε5ΐεΙδ ζαηι δο1ΐ3άεη άεΓ άευτ.-
  λνβΗηηαοΙιΐ: αηά άεκ Κείςΐΐδ,
  5. 3εάεΓ ΥεΓΐιεΙΐΓ ηπί: Κτΐε^^είαη^εηεη,
  6. ]εάε Βεΐεΐάΐ^αηβ άεΓ άεατ,δοΐιεη νε1ιπιΐ3ς1ιΙ; αυά
  Βείε1ι1ί>1ΐ35εΓ,
  η. ά3δ ΖαδβηΐΓηεηΓοΐΙεη 3ΐιί άεΓ δτ.Γ3δδε, ά&δ
  νοη ΡΙυ&δοΙΐΓΐίτεη, άϊε νεΓαηδΐ3ΐίαη& νοη όίίεητΐΐοΐιεη
  ΐηΐιιη&εη ιιηά Ααίζεα&εη, άΐε ηίοΐιΐ νοΓήεΓ νοη εΐηεηι άεαΐδθΐιεη
  Βε{ε1ι1δ1ιαΙ)εΓ ίτεηεΐιηιί&ι: ιιΐΟΓάεη δίηά, δοιιΐΐε ιεάε 3ηάετε άεϋί
  ά
  8. νεΓΐείιηη& ζατ ΑΓοείΐδεΐηδΙεΙΙαη^, οόδΐιΐίΐΐΐ&ε
  5είηδΐ.ε11αη£, δϊΓεΐΙί ηηά ΑϋδδρεΓΓηη^· ,
  V.
  ϋΐε δτα3ΐδ-αηά Κοηιηιιιη3ΐοε1ιδΓάεη, Ροΐιζει ιιηά
  Ιεη η&[)εη ιαείΙεΓ ζιι 3Γϋοίί;εη. δίε άΐεηεη άαιηΐΐ άεΓ εί&εηεη
  Βονό11ίεηιη&. ΙΙΐΓε ^ε^τ:εΓ δΐηά ίηεΓ 1ογ3ΐεδ νεΓΐιαΙιεη ^ε&εηειι-
  άετ Βεδεΐζαη^δηΐ3θ1ΐϊ νεΓ3ηιηιοΓΐΗο1ι. ϋίε ΐτη δίίεητΐιοΐιεη
  3ΓοείΙεηάεη ΡεΓδοηεη εΓΠ3ΐιεη ϋΐΓε οΐδΙιεΓΐ&εη Βεζειι&ε
  VI.
  ΑΙΙε ^εαιεΓθΙΐοΙιεη ΒεΓΐίεϋε, Η3ηάε1δ&εδθ1ΐ3ίιε υηά
  Β3η1ΐεη δΐηά ίιη ΙηΙεΓεδδε άεΓ ΒενοΠίεπιηβ: οίίεη ζή Ιιαΐτεη.
  δοηΐΐεδδεη ιιχΪΓά &ε3ΐιηάεΙ.
  VII
  Ιηι ΙηΙεΓεδϋε είηετ ^εοΓάηειεη ιιηά
  άετ Βενδ1!ίεΓαιι& Ιιαι 3εάε« ΗαίηδΙεπι νοη
  ΠοΙιεη Βεάατίδ (ίεάε εαοεπιΐ3εδΜ8:ε ΒενοΓΓ3ΐαηβι) ζα αηιεΓ-
  η. Η3ηΐδΐεΓη Ι^αηη αΐδ δαΙ)οΙα&ε ^εαιεΠει αΐεΓάεη.
  ϋεΓ ίεατ άεη Ιαεκΐίςΐιεη ^ει^εηδI^εάί1^ί άεΓ Ζ>νΐ1υεϋ11:ε-
  πιη·' πόιΐ&ε ΥεΓΐίεΙΐΓ, ΐηδ^ε^οηάετε ^αοΐι άεΓ ΜΑΓΐεΙνκΓίβΙίΓ
  πΐΪΓα, ^_6ϊτ 63 άίε ιηΐΗΐΑεπ^ηεη νέΓη^ΐΕΠί^ ζαΐ^εη, η
  άεη. Ετζεα&εΓ ηηά
  ίδ _6ΐτ,6Γ άεπι
  VIII
  ϋΐε Εΐ-1ιό1ιιηΐί? νοη Ρεΐ&εη ιιηά Εηΐ£Τβ1τβη ΐεάετ Αγτ
  νοη Ι ά Τ ά
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  τό κατεχόμενον Ελληνικόν
  Βάσει τής παρά τού Φύρερ καΙ Ανωτάτου
  'Αρχηγοϋ των Ένόπλων Δυνάμεων χορηγηθείσης μοί
  έξουσιοδοτήσεως γνωστοποιώ τα έπόμενα:
  Ι. Ό Γερμανικός Στρατός έγγυδται είς τούς κατοίκους
  πλήρη ασφάλειαν τού προσώπου αυτών καΙ τής ίδιοκτησίας
  των. "Οστις συμπεριφέρεται ησύχως καί είρηνικώς ουδέν έ-
  χει νά φοβηθή.
  II.
  Βιαιοπραγίαι καΐ πράξεΐς σαμποτάζ ύπόκεινται είς τάς
  αύστηροτάτας ποινάς. Ώς σαμποτάζ δεωρεϊται ωσαύτως
  πάσα βλάβη ή αφαίρεσις προΐόντων τής συγκομιδής, πολεμΐ-
  κώς χρησίμων άποβεμάτων καΐ έγκαταστάσεων πάσης φύσε¬
  ως, ώς κα) ή καταστροψή ή φ&ορά άνηρτημένων γνωστο-
  ποιήσεων. "Υπό την ιδιαιτέραν προστασίαν τοϋ Γερμανικοθ
  Στρατοϋ τελοθσιν αί έγκαταστάσεις άεριόφωτος, ύδατος καΙ
  ήλεκτρισμοΰ, σιδηροδρόμων κα! ύδροφρακτών ώς καΙ οί
  καλλιτεχνικοΙ σησαυροί.
  III.
  Πάσαι αί συσκευαϊ ραδιοφωνικής έκπομπής, συμπερι¬
  λαμβανομένων των είς ερασιτέχνας ανηκουσών καΙ αί πρός
  λειτουργίαν αυτών χρησιμεύουσαι φορητα! γεννήτριαι μη¬
  χαναί, μπαταρίαι καί συσσωρευταί δέον νά παραδοδώσι πα-
  ραχρήμα μετά πάντων των έζαρτημάτων αυτών είς την πλη-
  σιεστέραν γερμανικήν ανωτέραν ή τοπικήν στρατιωτικήν
  διοίκησιν.
  Ή παράδοσις δπλων καί πολεμικον ϋλικοϋ διετάχθη δι*
  ιδιαιτέρας γνωστοποιήσεως.
  01 Δήμαρχοι εΤναι ύπεύβυνοι διά την άκριβή εκτέλεσιν.
  ΙΥ. Διώκονται υπό των στρατιωτικών δικαστήριον :
  1. Α! παραβάσεις τής υποχρεώσεως πρός παράδοσιν των
  συσκευών ραδιοφωνικής έκπομπής, ώς καί των δπλων καί
  τοΟ πολεμικοθ ύλικοθ.
  2. Πάσα ύποστήριζις πρός μή γερμανούς στρατιωτικούς
  έν τφ κατεχομένφ έδάφει.
  3. Πάσα άρωγή διά την δραπέτευσιν πολιτών είς μή κα¬
  τεχόμενα έδάφη.
  4. Πάσα μετα6ί6ασις είδήσεων πρός πρόσωπα ή αρχάς
  έκτός τοΰ κατεχομένου έδάφους επί βΚάβτ} των γερμανικόν
  ένόπλων δυνάμεων καί τοϋ Ράϊχ.
  5) Πάσα έπικοινωνία μετ' αίχμαλώτων.
  6) Πάσα έξύβρισις των γερμανικόν ένόπλων δυνάμεων
  καί των Διοικητών αυτών.
  7. Αί είς τάς όδούς συγκεντρώσεις, ή διανομή έντύπων
  φυλλαδίων, ή διογάνωσις δημοσίων συναοροίσεων καί διαδη-
  λώοεων, διά τάς οποίας δέν έδόΒη προηγουμένως αδεία υπό
  γερμανοϋ Διοικητοΰ ώς καί πάσα ετέρα άντιγερμανική εκ¬
  δήλωσις.
  8. Ή παρότρυνσις πρός παύσιν τής εργασίας, ή κακό-
  βου'λος παϋσις ταύτης, ή άπεργία των έργατών καί ή άπερ-
  γία των έργοδοτών (λόκ ■ άουτ).
  Υ. Αί Κρατικαί καί Δημοτικαί Αρχαί, ή άστυνομία καί τα
  σχολειό οφείλουσι νά έξακολουδήσωσι τάς εργασίας των.
  Ούτω πως έξυπηρετοϋσι τόν έγχώριον αυτών πληθυσμόν. Οί
  διευθύνοντες ταύτας εύδύνονται διά την νομιμόφρονα συμ·
  περιφοράν των έναντι των Δυνάμεων τής κατοχής. Οί έν δη¬
  μοσίοις ύπηρεσίαις έργαζόμενοιέξακολουδοϋοι νά λαμβάνω¬
  σι τάς μεχρι τούδε άποδονάς των.
  ΥΙ. Πάσαι αί επαγγελματιαι έπιχειρήσεις, τα έμπορικά
  καταστήματα καί αί Τράπεζαι οφείλουσι νά παραμένωσιν α¬
  νοικταί πρός εξυπηρέτησιν τού πληδυσμοϋ. ΟΙ άνευ λόγου
  κλείοντες αύτάς τιμωροϋνται.
  ΥΙΙ. Πρός εξασφάλισιν τής τάξεως καί ίσότητος κατά τόν
  έφοδιασμόν τοϋ πληδυσμοϋ άπαγορεύονται αί ϋπέρμετροι
  προμήδειαι δι* έμπορευμάτων πρώτης άνάγκης. ΑΙ τοιαύται
  πράξεις δύνανται νά δεωρηδώσιν ώς σαμποτάζ
  Αί χάριν τής προμηδείας των είδών καδημερινής χ^ρείας
  άπαραΐτητοι συναλλαγαΐ .τού πληδυσμοϋ ιδίως δέ αι'εν τη
  άγορςι, δέν δα άπαγορευδοϋν έφ' όσον στρατιωτικαί λόγοι
  δέν επιβάλλουσι τό αντίθετον. ΟΙ παραγωγ,ρΙ καΙ οί εμποροι
  οφείλουσι νά έξακολουδήσωσι προσφέροντες τα ειδή καδη-
  μερινής χρείας πρός κατανάλωσιν.
  ΥΙΙΙ. 'Απαγορεύεται ή αύξησις των τιμών κςιΙ άντιπαρο-
  χύν ποντός εϊδους ώς καί των άμοιβών πέραν τού σημείου
  είς τό οποίον ευρίσκοντο κα τα την ημέραν τής κατοχήν
  — 4 —
  IX.
  ΡεοΓ άεαΙδοΗε αηά Ιαηάεδεί^εηε
  ^β·. ϋΐε Αηιιΐεηάαηκ εΐηεβ &ηάεΓεη
  ίεϋτ&εδεΐζΐεη υηΐΓεςηηιιη^δΙςιΐΓδεδ ΐδί
  άεκ ^ειιI.ε^1δ
  ΙΟ
  Οεδεΐζΐΐοηε Ζ^ηιοη^δηιΐιτ,εΐ δΐηά ηεβεη άεη ^
  αίε άεατδθΐκ-'η ΚεΐοηδΚΓεάίιΙίΗδδεηδοΙιείηε αηά
  Ιηιηϋεηζεη. ϋβηεβεη δΐηά άεηΐδοηε 8οίιεΐάε-
  ΐηαεηζεη ίηι νν"εΐΓε νοη ι αηά 2 Ρίεηηΐ£ δοιυΐε ι, 2, 5
  Κεΐ<:ΐδρίεηηΪ2 οάεΓ Κ.εηιεηρίεηηΪΒ' ΐηι Ζ&η1ηη£δνεΓ)Λεη & ΐΒδδεη. ϋϊε ϊΐτι ΟεβϊεΙ: άεβ ϋεαϊδοηεη ΚείοΗδ ^εΐΐεηάεη Κεΐοηδ- υαηΐίηοΐεη, Κεηΐεηο&ηΐςδοηεΐηε αηά δοηεΐάεηιαεηζεη ϊτη λν νοη 5ο Κείοΐΐ3ρ{εηηί& αηά τηεηΓ δίηά ηΐοηί. £ε5εΙ:ζΚ(:ηε Ζ δΐηΐτΐεΐ ΐηι βεδεΐζιεη Οεοΐεΐ. 3ΐε άαετίεη ά»ηεΓ υΐεάεΓ ΐη ηοοη &η&εηοηιΐηεη ιιΐεΓάεη. Χ. ϋΐε Ιοεαΐδοηεη 8ο1άαίεη ηηά Κ.είοΗδ£ΐη£εηΟΓΪ£εη άεη ϋΐΓε Κ&αίε ηηά ΐΐιτε ΑΓοεΐΐ53ΐι{ΐΓΪ8'ε 1>εγ ΤοεζΗηΙεη. Οΐε
  Τταρρε δΐεΐΐΐ βηδΐεΐΐε άεΓ ΒαΓζαηΙαη^ ^ε^δ';ϋη,ί^.<;^εδ^ηε^η^^αη- Ιγπ ΑρΓϋ ΟοβΓΟβίβηΙβηβοβΓ άββ ΗββΓββ ν ε κ ο κ όν υ ν α άβη Ϋ&ίίβηΙ>68Ϊι.ϊ ίχη οβββτζτβη
  Οβΐϊίβί.
  Ααί Οταηά άετ πιϊγ νοπι ΡιιεΗτεΓ αηά ΟβεΓδΙεη ΒείεΗΙ-
  άετ νεηηη3θ1ι(: εΓτεϋΐεη Εηηαοΐιτί&αη0; νεΓΟΓάηε ΐοΗ,
  ιχιαδ ίοΙβΊ: :
  § 1
  δέίηΐίΗςΙιε δοΐιαδ ιιΐίΐίίεη (βίηδςΗΗεδϋοΙι ^^§^άδ^^^αδδι1Iα{-
  ίεη) δοπΐίε Μαηΐΐΐοη, Ηαηά&Γ^ηίΐΐεη, δρΓεη^ιηΐίτεΙ αηά δοηδΐϊ^εδ
  Ι δϊηά αοζαΙίείεΓη.
  ϋίε ΑοϋείεΓαηβ· Ιιατ ϋϊηηεη 24 δταηάεη υεί άεΓ
  8ΐεη άεαΐδςΐιεη Ρεΐάοάετ ΟΠδΙεοηιηΐΛηάίΐηεαΓ ζα εΓίοΙ^εη. ^Βεά-
  δθηαδδΐηαίίεη δΐηά ΐη άεΓ ^Ιείοΐιεη Ρπδί. αηΐετ Κεηηιΐϊΰΐιηι»-
  οΗαα§: νοη Νατηεη, Βεταί αηά νν/οΐιηαηβ: άεδ Εϊ^εηΙηεηιεΓδ Όεϊ
  άεηι ζαδΐβεηάϊεεη ΒαεΓ&εΓηιείδΙεΓ αοζαΙίείεΓη.
  Ααδ^εηοηιηιεη δΐηά ΕΓΐηηεΓαη^δΐιιαίίεη οηηε ΟεβΓααοη-
  § 2
  ννεΓ εητ&ε^εη άίεδε*.· ΒεδΙΪΓπηιαηίΓ δοηαδδ^ιΠΕΐίίεη (είη-
  δθΐιΐΐεδδΐΐοη ^ί18:άδ^11α5δι1I&{ίεη), Μαηίΐΐοη, Ηαηά&ΓΛηαιεη, δρΓεη^-
  πιϊΐτεΐ οάεΓ δοηδΐί^εδ ΚΓΐε^δ^εΓ&εΙ ΐηι Βεδΐΐζ Ιιαι, χιΐΐτά ΐηΐτ άεηι
  Τοάο, ΐη ΙεΐοΙιτεΓεη Ρ&εΐΐεη ηιΐΐ ΖαοΗΐηααδ οάετ Οίΐ
  ί
  Ιηα Αρτΐΐ Ι94χ·
  Η.66Γ6Β
  νΕκΟκϋΝυΝΟ
  άΐβ Είηίύηηιηίτ άβητβοηβη βτΓ&ίΓβοΗτβ αηά
  Βββτΐιηΐηηηβτβη ίΐη οβββτζΐβη
  Οβοΐβτ.
  Ααί Οταηά άεΓ γπϊγ νοηι ΡαεΙιτεΓ αηά ΟίιεΓδΕεη Βείεΐιΐ-
  άετ ν"εηπηα<:η1: εΓΐεϋΙεη ΕΓηιαεςΙιΙΐεαηρ νετοΓάηε ίςΐι, § δοιιΐεΐΐ εΐηε Ηαηάΐαη^, άΐε ηίΐοΐι άεαΐδοηεηι Κ.εο1ιί δΐ, ζαΓ ΑΙ>αΓτεΐ1αη& άαΓΐι νεηΓηιαο1ιτ&εΓΪο1ιΙ:ε 5εοΓ4οηΐ
  ηιΪΓά, αΐΪΓά άεατδςΗεδ δτΓηίτεςΙιι: &η8·ειιΐαηά(:.
  ϋΐε ννΤεηΓηιαοητ8;εΓΪο1ιΙ:ε Ιίόηηεη βαοΐι δΐΓαίθίΐΓε Η&ηάΐαη-
  β·εη, άΐε όγ άεηι ΕΐηπιεοΙίεη άεΓ άεατδοΐιεη Τταρρεη υε^αηςεη
  δΐηά, α&ηΓΐεϋεη.
  Εΐη νεΓίοΙ&αη&δζιααη^ οεδΐεΐιι ηίοΐιΐ:.
  Βεΐ άεΓ ΑοαΓΐεΐΙαηβ: νοη Ταΐεη ^α8:εηά1ί^11ε^ Ιίόηηεη άΐε
  άεαΐδοΐιεη ΟεποηΙε άΐε αη&εάΓοΙιΙε δΐΓαίε αηαοΐιϊη&ΐε νοη άεηι
  Αΐΐετ άεδ ΤϊίΙεΓδ ίεδΐδετζεη, αιεηη άίεδετ ηαοΐι δείηετ Εηιαιΐ-
  εΐηβΓ αε5ετ ΐ8 )α1ΐΓε αΐΐεη ΡεΓδθη ΐ
  § 2
  εδ ΐηι βεδεΐζτεη Οεοίεί αηΙεΓηΐηιηιΐ, Οειυαΐΐταΐεη
  οάετ δ3Γχ>ΐ3£ε3ΐίτ.ε ΪΓ»;εηάιπε1ο1ιεΓ Αγϊ &εσ;εη άΐε άεαΐδεηε λνεΙΐΓ-
  ηιαοΗΐ, ΐΙΐΓε Αη&εΙιΟΓΪ&εη οάεΓ ΕίηΓΪοΙΐταηβεη ζα ΰε&εΐιεη, τιιΪΓά
  τηίΐ άεηι Τοάε ί
  §
  νν*εν άΐε ΑΓ5εΐι είηδτεΐΐΐ ΐη άεΓ ΑθδίοηΙ:, ά&ηιίι άϊε Ιητε-
  τεδδεη άετ άεαΐδοΐιεη Βεδεΐζαηβ- ζα δοΗ&άΐ&εη, ιαεΓ ΑΓοεΐΙηε-
  ηπιεΓ &αδδρεΓΓΐοάεΓ ννεΓ απάετε ζα ΑΓοεΐΐδεΐηδΐεΙΙαη^ οάετ
  §4
  Ζαδ3ηιηιεηΓοΙΙ:εη ααί άεΓ δΐΓ&δδε, άαδ Ηεΐδτεΐΐεη αηά
  άαδ νεΓΐεϋεη νοη ΡΙα^δΰΙΐΓΪίΙεη, άαδ ΥεΓίΐηδταΙτεη νοη ο ί ί ε η-
  I
  1 ι α 1ι ε η νεΓϋίΐιπηιΙαιΐβεη αηά Λαίζαε^εη δοαΐΐε άΐε ΒεΙεΐ-
  ΐΜ: νβΓθοΙ^η αηά αΐΐΓά
  §5
  Όεαΐδθΐιίεΐηάΐΐςΐιε Καηά8εοαιΐ}>εη αΐΐοΐ' ΑγΙ, ίιΐδϋεδοηάειε
  οιΙογ Ιοϋΐεΐάΐ^υηά*; Λαϊ,ΰ<.ταιΐίίί;η. δίπά νοΓϋοτι,'η αιΐιΐ η οάςτ ΖοΐΙϋοΙΐπίΐΐΜΐ Ναοΐιποΐιΐοη νβΓ'δί- ΐ ΐιι καΐ έφ'δσον δέν έπετράπησαν ρητώς έξαιρέσειζ. IX. Διά τό Γερμανικόν καί τό έγχώριον νόμισμα ι/φΐ- σταται άναγκαστική κυκλοφορία. Ή χρήσις άλλης τιμής με- τατροπής έντός τής ορισθείσης είναι άξιόποινος. Νόμιμα μέσα πληρωμής θεωροΰνται, έκτός των έλληνι- κών τοιούτων, τα γερμανικά χαρτονομίσματα των Πιστωτι- κων ΤαμεΙων τού Ράϊχ καΐ τα μεταλλικά νομίσματα των Πι- στωτικών Ταμείων τού Ράϊχ. "Ομοίως έπιτρέπεται ή κυκλο- φορΐα γερμανικών κερμάτων άξίας ενός καΐ δύο πφένιχ, ως καΐ ενός, δύο, πέντε καΐ δέκα Ράϊχσπφένιχ ή Ρεντενπφένιχ. Τα έν τφ έδάφει τού Γερμανικοΰ Ράϊχ ίσχύοντα τραπεζο- γραμμάτια τής Ράϊχσμπάνκ καί τα τραπεζικά όμόλογα καΐ κέρματα, άξίας υπέρ τα 50 Ράϊχσπφένιχ, δέν έπιτρέπονται ως νόμιμα μέσα πληρωμής έν τώ κατεχομένη έδάφει. Ένεκα τούτου άπαγορεύεται ή είς τάς συναλλαγάς είσαγωγή καΐ άποδοχή αυτών. Χ ΟΙ Γερμανοΐ στρατιώται καΐ ΰπήκοοι όφείλωσι κατά τάς συναλλαγάς των νά πληρώνωσι τοίς μετρητοϊς. Τό στράτευ- μα άντ! τής πληρωμής τοίς μετρητοϊς χορηγεϊ άποδείξεις περ! των ληφδεισών ύπ' αυτού παροχών. Ό Άνώτατος Διοικητής τού ΖτρατοΟ Δ Ι Α Τ Α Γ Η ΠερΙ τής κατοχής δηλών είς τό κατεχόμενον Ελληνι¬ κόν έδαφος. Επί ττ| βάσει έξουσιοδοτήσεως χορηγηθείσης μοί υπό τοθ Φύρερ καί Ανωτάτου ΆρχηγοΟ αών Ένότΐλων Δυνάμεων διατάσσω τα εξής : "Αρθρον 1 "Απαντα τα δπλα (συμπεριλαμβανομένων καί των κυνηγετικών δπλων) καθώς καί τα φυσίγγια, αί χειρο- βομβίδες, αί εκρηκτικαί ϋλαι καί τό λοιπόν πολεμικόν υλικόν δέον νά παραδοθώσι. * Ή παράδοσις δέον νά λάβΐ] χώραν έντός 24 ώρών είς την πλησΐΈστέραν γερμανικήν Ανωτέραν ή χοπικήν Στρατιωτικήν Διοίκησιν. Τα κυνηγετικά δπλα δέον νά παραδοθώσιν έντός τής αυτής προθεσμίας είς τόν αρμό¬ διον δήμαρχον άφοθ σημειωθή έιτ' αύτών τό όνομα, τό έπάγγελμα καί ή κατοικία τοθ ίδιοκτήτου αυτών. Έξαιροϋνται άναμνηστικά δπλα άνευ στρατιωτικάς άξίας. "Αρθρον 2 "Οστις κατά παράβασιν τής ανωτέρω διατάξεως έχει είς την κατοχήν τού δπλα (συμπεριλαμβανομένων καί των κυνηγετικών δπλων), φυσίγγια, χειροβομβίδας έκρηκτικάς υλας ή άλλο πολεμικόν υλικόν, τιμωρεϊτατϊ μέ την ποινήν τοΰ θανάτου καί είς έλαφροτέραΓ πεοι πτώσεις μέ είρκτήν ή φυλάκισιν. ^ Άπρίλιος 1941. Ό Άνώτατος Διοικητής τού Στρατοϋ Δ ΙΑΤΑ Γ Η ΠερΙ εΐσαγωγής τοθ γερμανικοθ ποινικοθ δικαΐου καΐ πο.νικών διατάξεων είς τα κατεχόμενα έλληνικά έδαφη. δ ^1 ΐς ξ,ιοδ°τήσεως, ή όποία μοθ έ- οή ο τού Φυρερ και Ανωτάτου ΆρχηγοΟ των Ένό πλων Δυνάμεων, διατάσσω τα εξής: "Αρδρον 1 Επί πράξεων, αΐτινες είναι άξιόποινοι κατά τό νρο μανικόν δ^ικαιον καί αίτινες είσάγονταί πρός έκδ?κσο?3 ενώπιον των γερμανικήν στρατιωτικών δικαστηρ ωΓέ φαρμόζεται το γερμανικόν ποινικόν δίκαιον ιριων' ε Είς χά στρατιωτικά δικαστήρια δύνανται ύπαχθώσι καί άξιόποινοι πραξεΐς, αίιν°ς σαν πρό τής είσόδου των γερμανίαν στρατ' Υποχρεωσις πρός δίωξιν δέν υφίσταται _ Προκειμένου περί τής έκδικάσεως πράξεων «;««Ρ"*νΠλίκων, χά γερμανικά βιίαίτήρια δθνανχα; ^^^^ ξο,ς δθνατα1 νά θεωρηθ, ώς ^^^^^ -ο«τ ι - "Αρδρον 2 Οστις είς τα κατεχόμενα έδάφη έπιγ^ιο^ „ ' * σΠ βιαιοπραγίας, ή πράξις σαμποτάζ οΥοΙ^τγο" ^Ελέ κατά των γερμανικήν ένόπλων δυνατόν Π - εΐδ,°υς των ή των έγκαταστάσεών των τιμωρ^' δ|Τ"ντ-μελων νήςχοΰ θανάτου. ' ι^ωΡειται- δια της τιοι- "Αρθρον 3 Οστις παύει έργαζόμενος έτχί τώ σκοπώ τα συμφέροντα τής γερμανικής κατονήτ^: ί λύει τοϋς έργαζομένους ή όστις προκαλεΐ" παθσιν τής εργασίας η π^ός πα'ρακ^σιν Αρδρον 4 Αί είς τάς όδοΰς συναθροίσεις, νομή έντύπων (ϊεαϋΐ,, νοΐαηΐ^), ή ^ συναθροίσεων καί συλλαλητηρίων ώίϊ είς ταύτας άπαγορεύεται καΐ·τιμαΙρεΐτίΓ. "Αρδρον 5 νΑ κ^ - , παρακω" ΛΚ°1 δΐσ δημοσιων άπαγορεόονται καί τιμωροϋνταιΓ »Λ β "Αρδρον 6 Οστις δημοσιεύει είς έφημ σεις αί ό.τοϊαι δύνανται τα πρ γερμανικόν κράτος, η είδησειςΡ - ε
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝΕΙΔΗΣΕίΜ
  Χανιά 6 Αύγούστου 1941
  Αί έπιχειρήσεις
  είς τό Ανατ. μέτωπον
  διεξάγονται λίαν επιτυχώς
  Συνελήφδησαν 10.000 αίχμάλωτοι καΐ πολυάριθμον πολεμικόν υλικόν.—
  Βομβαρδισμός στρατιωτικών στόχων τής Μόσχας.—Καταβυθισις
  Αγγλικών πλοίων καΐ βομβαρδισμόςάεροδρομιων.
  ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 3 Αύγούοτου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ ΓτρατοΟ ανακοινοί:
  Δυτικώς τής λίμνης Πεΐί-
  ποΰς συνελήφθησαν περί
  τάς 10.000 αίχμάλωτοι, κα·
  θώς καί πολυάριθμα αρματα
  μάχης, όπλα καί άλλο πο¬
  λεμικόν υλικόν.
  Είς τούς λοιπούς τομεϊς
  τού Άνατολικοΰ μετώπου
  αί έπιχειρήσεις διεξάγονται
  λίαν επιτυχώς.
  Ισχυραί άεροπορικαί δυ¬
  νάμεις έβομβάρδισαν, κατά
  την τελευταίαν νύκτα, μετά
  Ικανοποιητικοΰ άποτελέ-
  σματος, στρατιωτικάς έγ-
  καταστάσεις έν Μόσχα.
  Κατά την χθεσινήν ημέ¬
  ραν ή δράσις τής Γερμανι-
  κής άεροπορίας, έν τώ άγώ-
  νι κατά της άγγλικής ναυ-
  τιλίας, ύπίίρξεν ιδιαιτέρως
  έπιτυχής, καθόσον κατώρθω
  σενά καταβυθίσηέ έμπορικά
  πλοΐα, έκ των οποίων δύο
  πετρελαιοφόρα όλικοΰ έ-
  κτοπίσματος +0.000 τόννων,
  έκ μιάς ισχυρώς προστα-
  τευομένης άγγλικής νηο-
  πομπής, προξενήσασα αμα
  σοβαράς βλάβας είς ενα με·
  γάλο φορτηγόν. Έπίσης πα·
  ρά τάς νήσους Φαρόρ άνε-
  φλέγη έν μέγα εμπορικόν
  πλοΐον.
  Έπιθέσεις πλήρους επιτυ¬
  χίας Γερμανικήν άεροπλά-
  νων εγένοντο κατά την τε¬
  λευταίαν νύκτα εναντίον
  διαφόρων αεροδρόμιον έν
  Αγγλία.
  Πρό των Όλλανδικών
  άκτών δύο πλοιάρια προατα
  αίας των λιμένων κατέρρι-
  ψχν, διά των άντιαεροπορι-
  κων πυροβόλων των, άνά έν
  αγγλικόν μαχητικόν άερο-
  πλάνον.
  Ή ναυτική "Αγγλικη βά¬
  σις έν Άλεξανδρεία έβομ-
  βαρδίσθη σφοδρώς υπό Γερ-
  μανικών άεροπλάνων.
  Άγγλικά μαχητικά άε-
  ροπλάνα έρριψαν, κατά την
  τελευταίαν νύκτα, είς μερ.-
  κά μέρη τής βορειοδυτικής
  καί βορείου Γερμανίας μι¬
  κρόν αριθμόν εκκρηκτικών
  καί έμπρηστικών βομβών.
  'Λσθενεΐς δυνάμεις έφθα¬
  σαν μέχρι τ·)ό Βερολίνου,
  λόγω όμως τού πυκνοϋ άν-
  τιαεροπορικοΰ πυρός, έλά-
  χιστα άγγλικά άεροπλάνα
  ήδυνήθηαχν νά φθάσουν είς
  τό Κέντρον τής πόλεις. Ό
  αμαχος πλη3υσμός έσχε με
  ρικά θύμχτα. Κατερρίφθη-
  σαν τρίχ άγγλικά άερο¬
  πλάνα.
  Ή Μ. Βρεττανία
  απεφάσισε νά παραδώση
  την Ήπειρωτικήν Ευρώπην
  είς τούς Μπολσε6ίκους ;
  ΕΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΩΝ »ΤΑ1ΜΣ»
  ΡΩΜΗ, 5.- Κατά
  κτορεϊον «Στέφανι»
  Άπό την άεροναυμαχίαν τής 25, 24, 25 Ιουλίου
  ι
  ΔΝΔΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΣΥΜΠΛ
  ΠΕΡΙΤΟΝΑ
  Ι
  1ΛΕΐΚΑΪΖΐΐΑΣΥΠ_ΕΣΤΗ
  ό αιγλΊκοσ στολοσ
  ΡΩΜΗ, 5.—Κατα υυμ-
  ιτληρωματικάς πληροφο¬
  ρίας τοθ ΆγγλικοΟ Ναυ-
  αρχείου, τοθ ΆρχηγοΟ
  τοϋ Ιταλικού -στόλου καί
  διαφόρων έμπειρογνωμό-
  νων, ή είς τό στενόν τής
  Σικελίας διεξαχθεΐσα άε-
  ροναυμαχία, κατά την
  23, 24 καί 25 Ιουλίου, έ-
  ττροϊ-ένησε τάς άκολού-
  θους απωλείας καί ζημίας
  εις τε τόν πολεμικόν καί
  εμπορικόν στόλον τής
  Μ. Βρεττανίας, α) Κατε-
  βυθίσθησαν 10 έμπορικά
  πλοΐα των 10 καί 15 χιλιά
  δών τόννων, μεταξύ των
  οποίων καί εν πετρελαιο-
  φόρον.β) "Ενα βαρύ θωρη·
  κτόν μάχης τύπου «Νέλ-
  σων» 35.000 τόννων υπέ¬
  στη αρκετάς βλάβας είς
  την πρώραν. γ) Τό άερο-
  ηλανοφόρον «"Αρκ Ρουα-
  γιάλ» υπέστη αρκετάς
  βλάβας είς την τιούμνην
  άπωλέσαν καί 8 άεροπλά¬
  να. 5) "Ενα βαρύ κατα-
  δρομικόν 9.000 τόννων,τύ-
  που «Μάζεστικ»/έφθασεν
  είο Γιβραλτάρ μέ μεγά¬
  λας ζημίας, δπου άπεβί-
  βασεν 56 νεκρούς καί 12
  τραυματίας έκ τού πλη-
  ρώματός τού, ώς καί 15
  τιερισυλλεγέντας τραυμα¬
  τίας στρατιώτας, ε) "Ε¬
  να βαρύ καταδρομικόν
  9,000 έπίσης τόννων, τύπου
  «Μττ,ίρμιχαμ», υπέστη τοι¬
  αύτας ζημίας, ώστε εγκα¬
  τελείφθη άπό τό πλήρω-
  μά τού. Τό ύπ' άριθμ. 69
  . άντιτορπιλλικόν έφθασεν
  είς Αλεξάνδρειαν, μέ
  ζημίας, δπου άπεβίβασεν
  200 νεκρούς καί 16 τραυ¬
  ματίας καί ζ') Κατεβυθί-
  σθησαν τ' άντιτοριτΐλλικά
  «θρυαλλίς» καί «Άτρόμη-
  τος». Τέλος κατά τάς άε-
  ρομαχίας, αΐτινες διεξή-
  χθησαν τάς τρείς ώς άνω
  ημέρας, άπωλέσθησαν 19
  Άγγλικά άεροπλάνα έ"-
  ί ναντι 8 Ίταλικών.
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚίΗΐΊΑΣΕΟΣ
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΙίΩ» ΚΤΗΜΑΪΟΗ
  Ό Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων έκ-
  θέτει είς φανερόν πλειοδοτικόν
  διαγωνισμόν την ενοικίασιν
  των εξής μετοχίων αύτοΰ, επί
  μίαν διετίαν. 1) "Αγιος Γεώρ¬
  γιος Νεροκούρου, 2) Χά ρω διός
  Περιβολίων, 3) Πρινο6άσους
  Άκρωτηρίου, 4) Γρά Κεράς Πά
  λαιοκάστρου, ί» ΝησΙ Τοττολί-
  ων, 6) Κορδελή Δαρμαροχωρί-
  ου, 7) Γρά: Κεράς Πανεθύμου,
  8) Τυλίφου Άζωγυρέ, 9) 'ΑΦρά
  των Κισσάμου.
  Ό διαγωνισμός θά διεξαχθή
  είς τα Γραφεϊα τοΰ Ο. Δ. Μ. Π.
  Χανίων την 18 Αύγούστου έ. έ.
  ημέραν Δευτέραν καΐ ώραν 11
  — 12 π. μ. Είς περίπτωσιν μα-
  ιαιώσεως £α επαναληφθή την
  21 Αύγούστου ημέραν Πέμπτην
  καΐ την 23 Αύγούστου ημέραν
  Σάββατον κατά την Ιδίαν ώραν.
  Οί δροι τής ενοικιάσεως ευ¬
  ρίσκονται είς τα Γραφεϊα τοθ
  "Οργανισμοϋ.
  Έν Χανίοις τη 1 Αύγούστου
  1941
  (Τό Συμβουλιον τοθ Ο. Δ.
  ί Μ. Π. Χανίων).
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΥΧΟΗΤΛ1
  ΤΗΝ ΝΙΚΗΙΜΙΙί ΡΩΙΣΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Κατά πληρο¬
  φορίας έκ Στοκχόλμης ή εφημε¬
  ρίς «Πρωϊνή Σουηδική ήμερησία»
  δημοσιεύει πληροφορίαν έκ Λον-
  δίνου, καθ* ήν ό άρχιεπίσ<οπος τοθ Κατενμπούρυ δι" έγκυκλίου τού συνιστά είς τούς ύπ' αυτόν έπισκόπους όπως άναπέμψουν ευχάς πρός τάν "Υψιστον, υπέρ εύοδόσεως καΐ επιτυχίας τοθ α¬ γώνος τής Σοβιετικής "Ενώσεως. Ή εφημερίς δημοσιεύουσα την είδησιν γράφει ότι τό κείμενον τής εύχής δέν συνετάχθη εισέτι καΐ ώς έκ τούτου είναι αγνω- Ο1 γνωρίζοντες τι περί των κά¬ τωθι άναφερομένων παρακαλοϋν· ται όπως γνωστοποιήσωσι τοθτο είς την Διοίκησιν Χωρ)κής Χα¬ νίων ίνα παράσχη σχετικάς περί αυτών πληροφορίας πρός τούς οί- κείους καί συγγενείς αυτών. 1) Σφήκας Δημήτριος τοθ Λάμ¬ πρου έ -. Πειραιώς έφεδρος ανθυ- πολοχαγός Μηχανικοΰ. 2) Βαλσαμάκης Χρυσότσομος Εϋελπις Α' τάξεως. 3) Χαλάς Σίμος Μηχανικάς "Ατ¬ μοπλοίου, «Αντώνιος» Πλοιοκτή- τού Γεωργαντή. 4) ©ωμόπουλος Βασίλειος τοθ ©εοχάρους έκ ΔομοκοΟ. 5) Γαρυφαλλδς Δημήτριος τοθ ΓεωργΙου έκ ©εσ)κης κλάσεως 1941. β) Λαζόπουλος Νικόλαος Σμη· νίτης έκ Τριπόλεως. 7) Φορμίνιος η" Ταρσίνης Σωκρά της Σ,τρατιώτης κλάσεως 1?41 έξ Άγίου Χρυσοστόμου Φυλλίδος. 8) Τζανίδης Παναγιώτης λοχα- γός πεζικοθ. 9) Ήρακλόπουλος Γεώργιος τοθ Νικολάου έτών 21. 10) Κουβάκης "Ιωάννης τοθ Χα· ραλάμπους έκ Χίου ναυαγός ατ¬ μοπλοίου «Κυριακή ΠονιοΟ». 11) Μαυρομιχάλης Γεώργιος τοθ Κων)τΙνου κλάσεως 1940. 12) Σέττας Γεώργιος δεκανεύς άνή<ων είς τα Γ" Κέντρον αίχμα- λώτων Βουσσων 'Αποκορώνου. 13) ΒλαχισΙδης Άλέξανδρος τοθ "Ιωάννου έτών 16 έξ Άθηνίον. 14) Πετρόπουλος Δημήτριος ά· ξιωματικάς άπό τό Φάρι Μεσση- νίας. —"Επίσης παρακαλεΤται ό γνω¬ ρίζων περί τής τύχης τοθ Στοατι· ώτου Τξενάκη Μιχαήλ τοϋ Γεωρ- γίου τεχνικοθ βοηθοθ, έξ "Ηρα¬ κλείου—Κρήτης κλάσεως 1?28, όπως ειδοποιηθη τάν πατέρα τού Γεώργιον Τζενάκην όδός Μινω ταύρου Ήοάκλειον—Κρήτης, θδ- τος εξηφανίσθη κατά τάς τελευ¬ ταίας μάχας τού "Ηρακλείου. ΠαρακαλεΤται έπίσης ά γνωρί' ζων τι περί τής τύχης τού Άν τωνϊου Κ. Αίκατερινάκη, Κέντρου έκπαιδεύσεως Τριπόλεως 22ου λό- χου, κλάσεως 1?40β' νά ειδοποιη¬ θη τόν κ. Γεώργ. Κουκουλαν ο δός Γιαμπουδάκη 31 Χανιά. —ΠαρακαλεΤπαι έπίσης ό γνω- ρΐζων τι περί τής τύχης τοθ Ιωάν¬ νου Κυρμιζάγλου, στρατιώτου ύπη- ρετοϋντος τόν μήνα Απρίλιον έ. έ. είς τα έμπεδα "Ιωαννίνων, νά πληροφορήση τόν κ. Κ. Ροδολά- κην είς Βουτά *>ε)
  —Παρακαλεϊται ό γνωρίζων τι
  περ'ι τής τύχης τού Στρατιώτου
  ΓεωργΙου Σταυγιανουδάκη τοθ
  έκ Καλαμιτσίου Ά
  Χανίων, ΰ
  σημος εφημερίς τοϋ Αον
  δίνου «Τάϊμς» χειρίζεται, είς
  άρδρον της, τό ζήτημα τής
  άναδιοργανώσεως τής Εύ-
  ρώπης ώς τό άντιλαμβάνε-
  ται ή Μ. Βρεττανία.
  Οϊ «Τάϊμς» γράφουν ότι
  αί Ηνωμεναι Πολιτεϊαι όφεί-
  λουν ν' άναλάβουν μέρος
  τής εύδύνης διά την άνα-
  διορνάνωσιν, τονίζουν δέ
  δτι ή 'Ανατολική Εύρώπη
  πρέπει νά ύπαχβή έξ ολο¬
  κλήρου υπό την επιρροήν
  των Σοβιέτ.
  Τό πρακτορείον «Στέφα¬
  νι» παρατηρεί δτι έκ των
  γραφομένων των «Τάϊμς»
  προκύπτει ή άκόλου&ος δια-
  πίστωσις: «*Η Μεγ. Βρετ-
  τανία άφοΰ παρέσυρε την
  Ευρώπην είς πόλεμον καΐ
  κατέστρεψε τόσα εύρω-
  παΐκά έθνη, δέν διστάζει
  νά ομολογήση, διά τού
  επισήμου οργάνου της,
  την απόφασιν της νά παρα
  δώση την Ήπειρωτικήν
  Ευρώπην λϋς τούς Μπολ-
  σεβίκους. 'Η Αγγλία όμο-
  λογεϊ τοιουτοτρόπως δτι
  είναι ό ύπ' αριθμόν 1
  εχθράς τής Εύρώττης».
  ΡΩΜΗ, 3.—Τό Πρακτορεί¬
  ον «Στέφανι» ανακοινοί δτι
  ή ένταθδα έκδιδομένη κα·
  δολ.κή εφημερίς «'Αβενίρε»
  δημοσιεύει άρδρον, έν τώ
  οποίω τονίζει δτι, εάν τό
  γενικόν συμφέρον ύπερί-
  σχυε μερικών έγωϊσμών,
  οί κ. κ. Τσώρτσιλ καί Ροϋζ-
  βελτ δέν δ,ά έβράδυναν
  Προ. | ν' όντιληφδοϋν δτι τα συμ-
  η επί- Ι βα,ΐνοντα σήμερον έν Εύρώ-
  άπό τής λευκής Θαλάσ-
  σ/ΐς μέχρις τού Εύζείνου
  Πόντου, ένέχουν κεφαλαιώ-
  |δη σημασίαν διά την σωτη-
  'ρίαν τοθ χριστιανικοϋ πο-
  λιτισμοϋ.
  ΉσωτηρΙα τοΰ πολιτισμού
  τούτου δέν εΤναι δυνατόν
  νά στηριχθή είς την νίκην,
  άλλά είς την ήτταν των «ά-
  δέων» καΐ έν τούτοις ό πο-
  λιτισμένος κόσμος είναι ύ-
  ποχρεωμένος νά υφίσταται
  την ταπείνωσιν τοΰ νά πα-
  ρακολουδή γεγονότα, τα
  όποϊα βεωροΰνται εντελώς
  άδύνατα είς τάς μελλούσας
  γενεάς.
  Τό προσωπικόν τηλεγρά-
  φημα τού Χόπκινς πρός τόν
  Ροϋζβελτ άγγέλλοντος ότι
  ό Στάλιν,'σφαγεΰ$ έκατομ-
  μυρίων χοιστιανών, συνεκι·
  νήβη άναγιγνώσκων την
  προεδρικήν επιστολήν, ό
  βομβαρδισμός υπό τής άγ¬
  γλικής άεροπορίας δύο ά-
  νωχυρώτων πόλεων τής Φι-
  λανδίας, πρός την οποίαν
  έν τούτοις ό Τσώρτσιλ πρό
  ενός έτους είχεν έκφράσει
  αίσδήματα εύγνωμοσύνης
  τού βρεττανικοΰ λαοΰ καΐ
  τής άνδρωπότητος ολοκλή¬
  ρου διά τόν ήρωϊκόν άγώ-
  να της εναντίον τοΰ μπολ«
  σεβικισμοΰ, έχδρού ύπ' ά-
  ριδμόν 1 τού χριστιανισμοΰ
  καί τοϋ πολιτισμοΰ, άποτε-
  λοΰν πράγματι γεγονόνα
  τα όποϊα 8α φαίνωνται
  άπίστευτα είς τάς μελ'
  λούσας γενεάς.
  ΗΣΥΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΧΑΝΙΩΝ-ΗΡΑΚΛΞΙΟΥ
  'Από 1 Αύγούστου έως
  31 Όκτωβρίου 1941.
  Α' Γραμμή Χανίων—Ρεδϋ-
  μ νού—Ηρακλείου.
  Άναχώρησις έκ Χανίων 8 π.μ.
  Ά<ρι;ις είς Καλύβες 8.45, άναχώ- ρήσις 8.55. "Αφιξις είς Βρύσσες 9.33', άναχώρησις ?.40'. "Αφιξις είς 'Επισκοπήν 11, άναχώρησις 11, 10'. "Άφιξις είς Ρέθυμνον 12ην με- σημβρινήν, άναχώρησις 2. μ. μ. "Α ριζις είς Πέραμα 3. 15', άναχώ¬ ρησις 3.25'. "Αφιξις είς Γενι— Γκαδέ 4.33', άναχώρησις 4.40'. "Αφιξις είς Ηράκλειον 6 μ. μ. 2) Γραμμή "Ηρακλείου — Ρεσύμνου—Χανίων. Άναχώρησις έξ "Ηρακλείου 8 π· μ. τής επομένης. "Αφιξις είς Γε¬ ν) Γκαβέ ?.30', άναχώρη^ι; ?.3)' "Αφιξις είς Πέραυ,α 10.45", άνα¬ χώρησις 10.53". "Αφιξις είς Ρέθυ¬ μνον 12ην μεσημδρινήν, άναχΐ)- ρησις 2 μ. μ. "Αφιξις είς Έπισ<ο· πήν 3, μ.μ. αναχώρησιν 3. "Αφιξις είς Βρόσσες 4.33', άνα¬ χώρησις 4. 40. "Αφιξις είς Καλύ¬ βες 5. 15, άναχώρησις 5. 15". "Α¬ φιξις είς Χανιά 6 μ. μ. Τιμή ΕΙσιτηρίων. Άπό Χανιά είς Ρέθυμνον 160 δρ. » » είς "Ηράκλειον 300 δρ. 'Από Ρέθυμνον είς "Ηράκλειον 153 δραχμάς. ΔΙΔΤΔΓΗ στον είς ποϊον Θεόν τοθ Κομμου νιστικοϋ παραδεισου θ άναπεμ- Ι πηρετΟ0ντος είς τό "Ηράκλειον φσοϋν αί εύχαΙ. ΑΡΙΣΤ. ΙΥΙΠΑΚΑΑΤΖΗΣ Όφσαλμίατρος Επανελθών δέχεται έν τψ ια¬ τρείω τού Μυλωνογιάννη 49 β-12 π. μ. καΐ 4-(> μ. μ.
  πηρετος
  νά είδοποιήση την σύζυγον τού
  Στυλιανήν είς τό ώς ανω χωρίον
  —ΠαρακαλεΤται ό γνωρίζων τι
  περί τής τύχης τού Κωνσταντίνου
  Μ. Λουκαδάκη Στραποτου κλά¬
  σεως 1?38 άκολουδοϋντος την
  κλάσιν 1?4α, ξαφανισ^έντος έξ
  Ηρακλείου κατά τό διάστημα των
  έπιχειρήσίων, παρακαλεϊται νά
  άψ είςτόν ©είον τού Μακάριον
  "ΑρχψανδρΙτην ί(ς
  ΔαφναΤς "Ηρακλείου, πρός παρη-
  γορΐαν τής άτυχοϋς μητρός τού.
  —ΠαρακαλεΤται έπίσης ό γνωρί¬
  ζων τι περί της τύχης τοθ Ίω'Ίν- |
  νού Κισσ3μιτά<η, ΟπαλλήΚου Ά- γροτικής Τραπέζης, ά/υμνάστου στρατιώτου, νά είδοπο'ήση τΊν εφημερίδα μας. —Ό γνωρίζων τι περί τής τύ¬ χης τοθ στρατιώτου Δημητρίου Μιχ. Παρασκάκη, ύπηρετουντος είς τόν ΐον λόχον πυροβολαρχΐας τοΰ 9Οστοϋ Συντάγματος, έν Άλ· βανΐα, νά είδοποιήσΓ) τόν πατέρα τού είς Νοπήγεια Κιοσάμου Χανίων. —Ό κ. Άντ. Μπορτολής, διευ- θυντής «Ερεύνης», παρακαλεΐ τόν κ. Κ. Μινέτταν έφεδρον άνθ)- γάν, όπως διέλθη έκ των νραφεί- ων τής έφημερίδοο τού, όδός Χά- ληδυν Χανιά, καΐ παραλάβη δύο επιστολάς αποσταλείσα^ έξ ' νδν. Ο ΝΟΜΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Πρός τους εργάτας, τε· χνίτας καί ύπαλλήλους τής Πόλεως Χανίων Έντέλλονται δπως άπαν¬ τες οί εργάται, τεχνίται καΐ ύπάλληλοι δλ,ων των είδικο- τήτων τής Πόλεως Χανίων, έφοδιασθώσιν διά δελτίου εργασίας, τό οποίον θέλει χορηγηθή είς αύτούς παρά τοϋ ΈογατικοΟ Κέντρου Χα¬ νίων. Τό δ:τΙον τουτο θά παρουσιάζηται παρ' εκάστου τεχνίτου, έργάτου καΐ ύπαλ- λήλου εκάστην εσπέραν, ευ¬ θύς μετά την λήξιν τής ήμεοη σίας έργασίαςτου, είς τό Έρ γατικόνΚέντρον πρός θεωρή σιν παρά τοθ Προέδρου τού¬ του ΜιχαήΚ Μαρκουλάκη. Πας μή έχων τεθεωρημέ· νόν τό δελτίον τού δέν δι- καιοϋται νά εργασθή είς ου¬ δεμίαν επιχείρησιν έντοπίαν ή τοθ ΣτρατοΟ Κατοχής. Πρός τούτοις δέ θά συλλαμβάνων- ται καί θά τιμωροθνται αυ¬ στηρώς. Έντέλλονται τα Άστυνομικά δργανα την αυ¬ στηράν παρακολούθησιν τής ανωτέρω διαταγής μου, συ· νεννοούμενα μέ τό Εργατι¬ κόν Κέντρον. Ή ίσχύς τής παρούσης άρ¬ χεται άπό αυριον. Έν Χανίοις τή 2 Αύγοό- στου 1941 Ό Νομάρχης Χανίων ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕΡΜΑΝΣΑΑΓΚΞΡ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ ήγγυημένης διαρκεΐας ενός έτους Δραχ. 200 Κ3ΜΜΩΤΗΡΙΟΝ ΠΙΙΙΙ
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  Α ΑΓιγούστου 1941
  Γερμανο - Ούγγρικαί δυνάμεις
  προελαύνουσαι είς Ούκρανίαν
  άπέκοψαν σιδηροδρομικά δίκτυα
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 4Αύγούστου. (ΜεσημβρΙα)
  Ή άνωτάτη Διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Είς την Ούκρανίαν μη-
  χανοκίνητοι Γερμανικαί
  καί Ούγγρικαί δυνάμεις προ
  ελαύνουσαι άπέκοψαν ζω·
  τικά σιδηρβδρομικά δίκτυα
  τοΰ ίχθροΰ.
  Ό βγκβς των ανατολι¬
  κώς τού Σμολένσκ περικυ-
  κλωμένων σοβιετικών δυ¬
  νάμει ν ευρίσκεται ήδη έν
  διαλύσει.
  Μαχητικά άεροπλάνα μας
  έβομβάρδιβαν, κατά την τε¬
  λευταίαν νύκτα, έργοστά-
  0 α διατροφής καί παραγω-
  γής πολεμικοΰ ύλικοΰ είς
  την Ρωσσικήν πρωτεύουσαν.
  Τ* άΐρβπλάνα μας έβομ-
  βάρ^ισαν έπίσης σπουδαίον
  κέ ν-τρον σιδηροδρομικοΰ
  δικτύου, πλησίον των πη-
  γών τοΰ Ντούνα ποταμοΰ.
  Έν τώ άγώνι κατά τής
  Αγγλίας ή Γερμανική άε-
  ροπορία έδρασε λίαν απο¬
  τελεσματικώς δι' ήμερ«σίων
  έπιθέσεων κατά σιδηροδρο¬
  μικήν έγκαιταστάσεων είς
  τοις νοτιοανατολικώς καί
  νοτίους ακτάς τής "Αγγλίας.
  Παρά τάς νήσους Φχρόρ
  εβυθίσθη έν φορτηγόν 12.
  000 τόννων.
  Κατά την τελευταίαν νύ¬
  κτα άεροπλάνα μαςέρριψχν
  βόμβας μεγάλου διαμετρή-
  ματος είς τάς άκτά- τής
  Εκωτίας καί τής Αγγλίας.
  Είς Χούλλ εσημειώθησαν
  μεγάλαι πυρκαΐαί.
  Γερμανικά καί ίταλικά
  άεροπλάνα, καθέτου έφορ-
  μήσεως, κατέστρεψαν την
  2αν τρέχοντος βορειοδυτι-
  κώς τής Μάρσα Ματρούχ
  δύο άγγλΐκχ άεροπλάνα.
  'Αλλα σμήνη έβομβάρδιααν
  αποθήκας καί θέσει; άντιχε-
  ροπορικοΰ πυροβολικοΰ τοΰ
  έχθροϋ είς Τομπρούκ. Είς
  άερομαχίας κατερρίφθησαν
  4 καταδιωκτικά άγγλικά ά¬
  εροπλάνα.
  Έπίσης Γερμανικά άερο¬
  πλάνα έβομβάρδισαν, την
  τελευταίαν νύκτα, στρατιω¬
  τικάς έγκαταστάσέΐς είς την
  διώρυγα τού Σουέζ.
  Ό έχθρός έρριψε κατά
  την νύκτα πρός την 4ην
  τρέχοντος μικρόν αριθμόν
  έκρηκτικών καί έμπρηβτι-
  κων βομβών είς την βορειο
  δυτικήν καί νότιον Γερμχ'
  νίαν. Δέν προεκλήθησαν
  ζημίαι είς στρατιωτικάς έγ-
  καταστάηεις. Τα καταδιω¬
  κτικά μας καί τό άντιαερο-
  πορικόν πυροβολικόν κα-
  τέρριψχν 3 έκ των έπιτε-
  θέντων αγγλικών βομβχρ-
  διστικών άεροπλάνων.
  Διαδηλώσεις έν Σαγκαη _
  υπέρ τής Ίαπωνίας και των
  Κρατών τού Άξονος
  ΤΟΚΙΟ, 5.-
  ματα έκ ΣαγΛ»-»·!^ ••ι---» ,
  τό Πρακτορείον Ντομέϊ ι
  άγγέλλουν ότι μεγάλη δι¬
  αδήλωσις, αποτελούμενη
  έκ 50.000 Κινέζων, ■""■*
  Ή έξωτερική πολιτι-
  κή τής Τουρκίας
  ΠΑΗΡΡΦΡΡΙΑ1 ΐθϊ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙ&ΗΗ8Η
  ΒΑΣΥ, 5.—Τό Γαλλικόν Γρα- | φορεΤται περαιτέρω ότι την
  φεΤον είδήσεων πληροφο- Ι Τουρκικήν κοινήν γνώμην
  ρεϊται έξ "Αγκύρας δτι χδές , άπασχολεϊ ήδη τό ποίος 6ά
  συνήλθεν ή Τουρκική 'Εσνο εΤναι ό άντίκτυπος έν Τουρ
  συνέλευσ ς. Ουδέν δμως
  συνεζήτησε περΙ τής έξωτε-
  ρικής πολιτικάς τής Τουρ-
  κΐας, οθτε καί προβλέπεται
  δτι 6ά άσχολησή μέ τό ζή-
  τημα τούτο. Πάντως είς μυ-
  στικήν συνεδρίασιν τοΰ ΛαΤ
  κου Κόμματος, ήτις δα λάβη
  χώραν αυριον, βα ληφθή
  απόφασις περΙ τής στάσεως
  τής Τουρκίας έναντι τού
  σημερινοθ πολέμου. Τό Γαλ¬
  λικόν Πρακτορείον πληρο-
  κΐα έκ τοΰ Γερμανορωσσι·
  κου πολέμου. Οί Τοΰρκοι
  δέν άρνοΰνται την μέχρι
  τοθδε οικονομικήν ενίσχυ¬
  σιν τής Μ. Βρεττανίας πρός
  την χώραν των, άλλ' ή Τουρ
  κ'α πρός τό συμφέρον της
  είναι ύποχρεωμένη νά συ¬
  νεχίση την πολιτικήν, ήτις
  άαορρέει έκ τού τελευταί·
  ου Γερμανοτουρκικοϋ συμ-
  φώνου.
  ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Μ. ΒΡΕ
  ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΟΙΕ
  ΚΑΙ ΝΕΟΖΪ
  ΤΑΝΙΑΗ ΝΑΚΑΒ
  ΪΥΡΡΑΞΕΰϊ
  ίΙΑΚΔΟΙ ΖΗΤΟΥΝ
  ΙΡΙΣΗ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ
  Σ ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Τό πρα¬
  κτορείον Τρανζόσεαν πληρο-
  ψορεΐται έξ Ούάσιγκτων δτι
  άντιπρόσωποι τής Ν. Ζιλαν-
  δΐας καί τής Αύστραλίας,
  έπισκεψθέντες τόν λόρδον
  Χάλιφαξ, κατόπιν τής έπιδει
  νώσεως τής καταστάσεως
  είς Τόν Ειρηνικόν, Εζήτησαν
  νο π η ο,ορηθοθν τα εξής :
  «Έν περιπτώσει ενάρξεως
  των έχθροπράξιών έν τώ
  Είρηνικώ ποία θά είναι ή
  στάσις καί ή βοηθεία τής
  Μ. Βρεττανίας πρός τάς
  ΆποικΙας τής ΑύστραλΙας
  καί τής Ν. Ζιλανοίας ; » Ό
  λόρδος Χάλιφαξ δι' ύπεκφυ-
  γών άπέφυγε νά δώση κα-
  ταφατικήν απάντησιν πρός
  τούς ώς άνω άντιπροσώ-
  πους, δηλώσας είς αύτούς
  δτι δέν ίίχει εισέτι όδηγΐας
  τής Κυβερνήσεως τού επί
  τοθ ζητήματος τούτου.
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΠΑΣΤΩΡ
  Ι.ΡΟΪΕΙΝΕΠΙΡΗΝΗΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.- Τηλε-
  γραφοϋν έκ Ν. "Υόρκης δτι
  ό Χόπ Πάστερ, είς έκ των
  άρχηγών τής 'Αμερικανι-
  κής ΈκκλησΙας, εζήτησε
  δι' έκκλήσεώς τού πρός
  τόν Ροϋζθελτ, νά έξασκή-
  οη δλην τού την επιρροήν
  πρός επίτευξιν είρήνης με-
  ταξύ των εμπόλεμον, διά
  την σωτΓ,ρΙαν τής ανθρω¬
  πότητος.
  Η ΛΙΩΡΥ: ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
  ΡΩ·νΗ, 5.-Κατ· εξηκρι¬
  βωμένας πληροφορίας έντός
  3 έΒδομάδων ή διώρυξ τοθ
  Σουέζ έβομβαρδίσθη επτά¬
  κις, αί δέ προξενηθεΐσαι έπ'
  αυτής ζημίαι είναι σημαν-
  τικα..
  Τυφεκισμοί κομμουνιστήν
  είς την Σερβίαν
  ΡΩΜΗ, 5.-Κατά πληρο- |
  αορίας έκ Βελιγραδίου συ- ι
  νεχίζεται ή άπεινής κατα- |
  δίωξις των «ομμουνιστικών
  καί «λλων ληστρικών συμ-
  μοριών, αΐτινεςδροΰνείς τα
  άρη τής Σβονίας καί λυμαί-
  νονται τάς πόλεις τοΰ Βα-
  νάτου· Πρό ημερών βτυφβ-
  κίσθησαν είς Κράς Μπετ-
  οκερέκ 93 σημαίνοντες Κομ
  μουνισταί καταγόμενοι έκ
  Βανάτου, λόγω των ένβρ-
  γειών σαμποτάζ είς άς προ¬
  έβησαν ούτοι. Έπίσης αί
  διαμάχαι μεταξύ των Βοσ-
  νίων καί των Μουσουλμά¬
  νων τής Έρζεγοβίνης, αΐτι¬
  νες έλάμβανον χώραν τή
  ή τής Μόσχας, «α
  τεστάλησαν τελείως, ή έξόν
  τωσις δέ των πρωτοστατη·
  σάντων συνεχίζεται.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΑΓΟΥ
  ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΑϊίΛΙΙΙΗΣ «ΡΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 5—Τό ήμι·
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεΐται δτι
  άπό τής 1ης ΊανουαρΙου
  μέχρι τής 31ης Ιουλίου έ. ε.
  κοτερρίφθησαν είς άερομαχΐ-
  ας καί διά τοθ άντιαεροπο-
  ρικοθ πυρός 1607 άγγλικά
  άεροπλάνα.
  εσχηματΤσΙτΓ"
  νεα σουηδικη__κυβερνησισ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5 .—Κατά
  πληροφορίας έκ Στοκχόλ-
  μης εσχηματίσθη νέα Σουη-
  δική Κυβέρνησις υπό την
  προεδρείον τού κ. Χαάν-
  σον.
  ταλίας καί Κίνας, διέσχι-
  κραυ>
  Ίατΐωνίας καί των Κρη·
  των τοθ "Αξονος, διά την
  επίσημον ύπ' αυτών άνα·
  γνώρισιντής Κυβερνήσεως
  τού Νανκίν.
  1ΝΣΤΑΝΖ
  Ν
  Σ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Τηλεγρα
  φοΰν έκ Βουκουρεστίου δτι
  έπηκολούθησ(χν άντίποινα
  διά τόν άπάνθρωτον καί
  βάρβαρον βομβαρδισμόν τής
  Κωνστάντζηςύπο τής Ρωσσι-
  κής άεροπορίας. Τα ρωσσικά
  άεροπλάνα επετεθησαν κατα
  σμήνη κατα τού Κέντρου τής
  πόλεως, διά νά επιτύχουν τε-
  λικώς την κατάρρευσιν έκα-
  τοντάδων οίκιών καΐ τόν φό·
  νόν πλείστων άθώων κατοΐ-
  κων.
  Ή Γερμανική άεροπορία
  επιτεθείσα καί αυτή μέ την
  σειράν της, κατά τής ΡωσσΙ-
  άς, επέφερε σοβαροΐάτας
  ζημίαςείς άεροδρόμια καί ό¬
  ϊ χυρωμένας πόλεις αυτής,
  ι κατέρριψε δέ 14 σοβιετικά ά·
  ! εροτί-λάνα.
  Ή Παγοποιητική Έται-
  ρία «Λευκά "Ορη» ανακοι¬
  νοί δτι ήρχισε λειτουργοΰ-
  σα τό οργοστάσιόν της επί
  τής όδοΰ Σκαλίδι 49 (όδός
  Κισσάμου) καί πωλεΐ πό¬
  νον είς τό κοινόν άνευ ου¬
  δενός περιορισμοΰ. Έπομί-
  νως δέν είνε άνάγκη λ ά „'·
  νοχΑ,οΰνται πλέον αί Γερ¬
  μανικαί Αρχαί διά την προ
  μήθειαν πάγου.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΚΑΙ ΑΑΑ3Ι ΑΗΕΡΓΟΙ_ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΒΙΣΥ, 5. —Κστά πληροφορίας
  έκ Μπόφαλο της Ν. Υόρκης,
  λόγω τοΰ κλεισίματος τής Εύ-
  ρωπσικής άγορόϊς μετάξης,
  διεκόπησαν αί έργτσίαι των
  έν τη τΐόλει ταύτη, έργοστασί-
  ων έπεξεργασίας μετάζης καί
  κατασκευάς ύφασμάτων. Τ6
  μέτρον τουτο είχεν ώς αττοτέ-
  λεσμα νά παροτμείνουν άνευ έτ-
  γασίας, άπό τής γθές, 175.030
  εργάται.
  ΕΚΓΡΟΧΙΑΙΜυΣ ΑΜΑΞΟ-ΤΡΙΧΓΑΙ
  ΑΓΚΥΡΑ, 5.—Κατά ιτληοοφο-
  ρίας έκ Σόφιας ή μεταφέρου-
  σα τα έν Μόσχα μέλη τής
  Γαλλικής Πρεσβείας άμαξο
  στοιχία έξετροχιάσθη έντος
  τοθ ΒουλγαρικοΟ έδάφουο.
  ύιτάρχουν άκόμη ττληροφο
  εάν εσημειώθησαν Ουμιΐτα.
  ΗΑΜ
  ΝΑΥΤ
  ίΡΙΧΗ
  ΧΗΝ
  [ΠΙΖΗΤΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
  3ΑΣΙΝ ΕΙΣ ΒΑΑΑΙΒΟΣΤΟΚ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5—Κατά πλη | πόν έχει νά έζασφαλίσΓ) ή
  ροφορίας τοθ Πρακτορείου 'ΑμερικΓΐ ναυτικάς βάσεις
  Τρανζόσεαν ή άφιξις τού < επί τού Βλαδιβοστόκ καί άντιπροσώπου τοΰ Ρούζβελτ ! τής νήσου των άλιέων Τα- Κόπκινς είς Μόσχαν σκο- ' χελίνης. Ή ίνίάλτα έ6ομ8αρδίσ9η έκ νέ- ου υπό τής Ίταλ. άεροπορίας ΡΩΜΗ, 5.—Τό "Ανώτατον Αρχηγεΐον τοθ ΊΓαλικοΟ στρατοθ ανακοινοί . Ή ναυτική βάσις τής Μάλ τας έβομβαρδίσση έκ νέου ύί.ό των άεροπορικών μας δυνάμεων, μέ σημαγτικά άποτελέσματα. Έχδρικά άε¬ ροπλάνα έ6ομ6άρδισαν τα άεροδρόμια τής Κατάνης καϊ Ρεγγίου επί τής Σικελί άς καί έπολυβόλησαν πολί¬ τας. 'Υπάρχουν μερικοί τραυματιαι, προεκλήθησαν δέ έλαφραι ζημίαι. Είς την βορειον Άφρικην σημαντι- κή δράσις των προφυλακών μας είς τό μέτωπον τοΰ Τομπρούκ. Μ α μηχανοκίνη- τος έχθρικ,ή ομάς έπιχειρή- σασα νά πλησιάσΓ) είς τάς γραμμάς μας, εξεδιώχθη διά τού ττυρ6ς τοΰ πυροβο- λικοΰ μας. Συνελήφϊηοαν μερικοί αίχμάλωτοι. ΗΑΜΕΡ1ΧΗ ΥηΕ&£1Ξ£Η£ΙΣ ΤΗ»ΒΡΛΖ ΝΑ ΚΑΤΑΜΒΙ ΤΑΣ ΑΖΟΡΑΣ ΝϋΣ ΙΥΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Τό Πρα κτορεΐον Διεθνών πληρο φοριών τοΰ Σικάγου με- ταδίδει ότι ή εφημερίς «Βήμα—Κηρυξ» της Νέας Υόρκης δημοσιεύει την εξής είδησιν : «Κατόπιν των τελευταίων δηλώσε¬ ων τής Πορτογαλλικής Κυβερνήσεως διά την τύ¬ χην των Άζορών νήσων και τοθ Προχσινου Άκρω- τηρίου ή Άμερικανικί) Κυβερνηοις εζήτησε άπό την Βραζιλιανήν νά κα¬ ί ταλ.ά(3ΐ] τό Προτεκτορά- τον των Άζορών νήσων, διά λογαριασμόν της. Γ Υπεγράφη Ρωσσοαμερικανική συμφ^νία ΒΙΣΥ, 5.-ΤΟ Γαλλικόν Γραφαϊον Είδήοεοον πλη- ροφορεΐτοι έξ Ούάσιγ¬ κτων ότι 6 Πρεσβευτάς τής Σο3ιετικής Ρωσσ ος κ. Ο-όμανσκυ εγένετο δε- κτός υπο τοΰ Ύπο,οργοϋ των Εξωτερικών κ. Σά- μο.ελ Ούέλλες μεθ' οθ υ¬ πέγραψε νέαν συμφωνίαν, δι' ής αί Ήν. Ποιτρΐαι άναλαμβάνουν την υπο¬ χρέωσιν νά άποστείλουν πολεμικόν υλικόν είς Ρωσ οίαν. ΑΙ Ήν. Πολιτειαι διά τοΰ συστήματος τού· τού τής συγκεντρώσεως δηλονότι τοΰ χρϋσοΰ, ά¬ ναλαμβάνουν ύποχρεώ· °εις σ:ς είναι αμφίβολον αν θά δυνηθούν νά έκτε· λέσουν. Ή Ρωσσική πρωτεύουσα δομδαρδίζεται συνεχώς ΓΟα»ΕίοΛϊΛ* Τ0 Γαλικόν Ι °Χαζ άεροποΡ,κο·,3ομ6αρ5ι· (πρ^χδές)τό άοπέρος έγέ- κά καταδ,ωκτ, ά νοντο ι.πτά κυτό της Μ6-