89851

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

9/8/1941

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  υ γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 19 — Αριθ. 19
  3 ϋΓβΒοΙπη© — Τιμή Δραχ. 3

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, ΟΗαπί&
  ιιηά ϋπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3, Οΐι&πϊα
  Οη&ηϊα άβη 9· Ατι^αδτ 1941
  Χανιά 9 Αύγοΰστου 1941
  Ι
  ίεΙΙεοΗΐε Ζα&Ιαη άετ ΒΐΓαδδεη Κοδδΐαηάδ νεΓΐιίηάεη ά&8 δθΐιηεΐΐε ΙΙοΓνν'αΓΐδκεΙΐεη άεΓ ΐηε-
  οΙΐΣΐηϊδίεΓΐεη άεαΐδεΐιεη δΐΓείΙΙίΓίίίίε
  *Η άδλΐα κατάστασις των άδων τής ΡωσσΙας δέν έμποδίζει ουδαμώς την ραγδαίαν προέλασιν
  των μηχανοκινήτων Γερμανικών δυνάμεων.
  ϋΕΓοΊΕΜϊ^¥1Β^^^Iίδδ
  Αιΐδ άετη Ρίΐ!ΐΓεΓΐΐ3.υ.ρ(:-
  ί, 7· Αα^α&Ι.
  ΟβεΓΐίθπιτη&ηάο άεΓ
  οεΓεϊτδ άαΓθΙι δοιι-
  Ιΐίΐϋ άίε ΗεεΓεδ^Γαρρε
  Οεη6Γα1{ε1(Ιΐη&Γί>ς1ι»1ΐ5 ν. Βο-
  οΐαΐη Ζιΐδ&ΓηΐτιεηννΪΓΐίεη ΐτιίτ
  <1(?γ Ι^υ.ίτ'.ΗοΓ.ΐε άεδ ΟεηεΓαΙ- Κεδ5ε1πη£ άίε δοηΐαοΐιί νοη δηιοΐειΐδΐΐ § ζιι Επάε Βεί πΐ0εδδΐ&εη ,εί Ιαδίεη δΐΐκΐ άίε οΐαΐΐ&εα Ιαβΐε άεδ Οε^ηεΓδ αη&εννοε- ΓΐηΙΐοΗ ΙίοοΙι. Ναηά 3ΐο·°οο Ό.:£3ηί>:εηε ίΐεΐεη ϊη αη&ετε
  Ηαηά. 3 205 Ρ&ηζβΓ^αιτιρί-
  να^εη, 3 Ι2ο Οεδθΐιυετζε ιιηά
  ί
  —Α1)δ-
  ΜοβΊΙενν
  . τεΐάί&ιιηδ: άεδ
  I
  οΐιηΐΐτδ δΐιεάΐΐοΐι
  ιιηά Ογ5ο1ι£ι ιη ρ1
  άιΐΓθΙι οεντΐϊοΐιε
  αηΙεΓεταετζΙ: τεη
  ιιείοεΓ άεη Ρ1ιι&ί,ί>
  άιπ-οΙΐϋΓοςΙιεπ. Ιη άεη ίοΐ^εη-
  άεη Τα@·εη δτεΐιεη άαηη άϊε
  ',εΐιηεΐΐεη νετΐοαεηάε Ιοεΐάει·-
  ι ηεηηεη δίηά. |Μίΐ; άεηι Ματε
  Ι άετ νεΓζιαεί£1ιιη§; ιιηά ιιηίεΓ
  Ιο1ατΐί>δίεη Ορ£εΓη
  Ι. Όΐε 8ονν]ε11ιιίΙ;ναίίε νεΓ-
  Ιοτ ι οφ Ρΐα^ζειι^ε. ΙΙεΙοεΓ
  άεη νεΓΐαιχί άεΓ δοΐιΐαϋιτ
  Ιΐαηη ηιιηηιειΐΓ ίο1^εηάεί> οε-
  Γΐοΐιτεΐ νεΓ(1εη:
  Νοοΐι όγ άεηι Αθί5θ1ι1ιΐ8'3
  ϋορρεΙ^οΗΙαοΙιΙ: ίοεΐ Βΐαΐν-
  ιιηά Μϊηχΐί ννατεη 5<:1πιι;1- 1ι_· νετϋο&εηάε άεδ Ηεει-εβ ιιηά άατ ννίΐίίεπ>>ί> ααΐ άϊε δΙαι-Ις
  ΚιαΗηΙΐηΐε &ε-
  , άϊε, ΙιΐηιεΓ άεηι
  υπά άθΓ ορεΓεη Ι)αΰ-
  η:ι ν εΓΐααίεηά, ίη άοπ 5ε1^-
  8: ΟΠεη Μορΐΐενν, Ογ-
  ιη, ννΐτο1)δ1< αηά Ροΐοζΐί ηε- 1>εΓ
  Κ<>οπιμίΜΐ
  εδ,
  οΐίεηΐίοερίε ζα οϊΐάόΐι.
  ) ι ϊιιΗ πιπΓάε
  δηιοΐεηδΐί ιη θΓεϊίεΓ ΡγοιιΙ
  ηοοΐι ΟδΙεη. Ατη ΐ6. Τπΐϊ
  νντΐΓαε άαδ νοηι Ρείηά αιΐί.-
  δεΐΌΓάεηΐΗοΙι ζαεΐι νεΐ'τεϊάί-
  βίε δηιοΐεηδΐί νοη εϊηεΓ ηιοτ.
  Ιηίαηΐπε—ϋΐνί&ίοη ίιη Κ&ΐηρί
  τηϊΐ: άεΓ Ιοΐαή^εη νναίίε ^ε-
  ηοιτιηιεη ιιηά 8££εη ίον^ε-
  δεΐζίε ννιιεΐεηάε Αηβτϊίίε άεδ
  Ρεϊηάεδ ^ςΐι^ΐΐεη. νν"αε1ΐΓεηά
  άεΓ ΌιΐΓοηοπιοΙι &ιιεάοΜ;ννίΐ-
  ιιηά ηοΐ'άοδΐ-
  δ.ηοΐεηδΐί άιιιοΐι
  ιεηάε ιιηά ηιυΐ.
  ΙηίαηΐΓΪεάϊνϊδίοηεη ΙγοΙζ
  !5θ1ιννει·ί>ΐ6Γ Ο ^ΐηαη^τίίίε ετ-
  ννιΐΓάε, άοο!.·: ε ι άϊε
  ΙηΙαηΐΓΪεάί-
  νΐδϊοπεη ίη ιιη^ενν^ε η ϊοΐιεη
  ΙνΙ ΐΓδθΙι-ηηά ΚαΊψΓΐεΐδτιιη-
  £εη, άίε νοηι Ρείηάε ΐππηεΓ
  ννϊεάεΓ αη«ε{ίΓ.££εηεπ Ρΐαη-
  αηά ιιε-
  άίε Ειη^Γεϊ^ιιη^
  άε-> νοη άίη 5θ1ι:ιε11εη ΥεΓ-
  Ιο ιηάεη άαΓϋιΙοΐΌθΙιπεη ιιηά
  ϊη είηζεΐηε Τεϊΐε γεΐδΓεηβ;-
  Ιεη ΗεεΓεδβπψρεη, Ιη ειηειη
  Καηιπε νοη 250
  η·ιά ιε;υε;ηι Τϊεΐε
  ΊοιηιΙ ειηε ίίεηαΐΐί^ε 8ι:1ι1αι:].ιΙ.,
  αί·» άετεη 1.3ΐιρΐ5>αε Ιιτΐι-
  οΙιεΓ ΒΓεηηραηΙίΐ ιι»υεη 8ιυο-
  1οη·>1< άιε Οτίο ννΐΐοΐΐδΐί Ι'ο- , Ν&ν«1 αϋ1! λΐυΐιϊΐςια ζ,α άίε είη§·εδοη1οδ5εηεη Τείΐε άε^ Ρείηάεδ, ίΐιτε ΡΓείΙιείτ ιιχίεάεΓ ζα &ειιχίηηεη, ιιιαεΐι- τεηά ηεα ΐιη^είαεΙΐΓΐε Τπιρ- ρίη ίη άεη Κ&ηιρί §:εαΐοΓ£εη ιυαΓάεη, αηι ίΐιηεη Ει-δ&Ιζ /α Ιοπηκεη. Α11^ άΐε^ε νεΐδΐιοίιε δθΙιειτειΊεα αη άεΓ νεηάίί>·-
  1<είΙ αηά Ζαεΐιι^^ειτ αηδετ^Γ Τηχρρεη. ϋ^δ δοΐιί^δαΐ άεΓ ίηι Κ,ααηυ ζαχΐί>οηεη άεΐη
  ·, Όαεηα αηά δηιοΐεΐΐδΐί
  ιαατ
  ά";Γ άεατδοΐιεη Ραεΐιπιη^, άετ
  Ιη ειατινε ά .τ υητεΓίαεΐΐΓαη^
  δο αίε άθΓ Ταρ ετΐίείτ αηά
  Ααί>άα ιεΓ άεΓ Τταρρεη ΐδΐ εδ
  ζα ν,επΐαηΐ^η, ά^δδ 1ιί?Γ ΙγοΙζ
  Η ι Ιΐηΐ'ϊε ε η Εγ£ο1§· εΓΓΐιη§·εη
  ιιιεπΐίη Ι: π ΐι§, άεΓ ίαετ άίε
  ΡοΓΐΐαεΙΐΓαιΐίί αηδεΓϋΓ Ορί-
  ΓΛΐιοηειι νοη αιι§ες1ι1<Ίί>;^είοεη-
  ιιΐΛΐ£ε ΙιαΙ αη άιοϊεηι δ
  ΙιεΓνυπ-α^εαάεη Αηΐείΐ. Ιη
  ηηεπτπιεάΐίοΐιειη Ε η-,αΐζ
  ί,οΐιίεη άίε Ηεει·ε··>{Πεί>βΓνεΐ'-
  Ιοα;ηάε άϊε Αα£ 1 ει·αη^^-
  (τιαικΐΐε^εη ΙαεΓ αίε Κιηιρί-
  £αίΐΓΐιη^ ααΐ άεΓ Ετάε. ]άκά -
  8£ΐΐΓΑαηιρ - αηά Καηιρ£ΐ1ϊε-
  }>εΓ εΓοίΕηάε, άαι^ΐι ΡεΓ ιαη£-
  Ιί1ίεΐ"αη<ί αηΙεΓ^ΙιιεΙζΐ, ίπεΐιΐ'- Ιεη πηΙεΓ δθΙΐννίεΓί^^ίεη *ι.γ- 1ηι;11ιιίΛδεη ά>;η Καηιρΐ κ^εη
  ά ε ΟροΓαΐχθηςΐ'εί,εΓνεπ άε^
  Κεπκΐεδ αηά δίηετ είη^^δεη-
  1οδί>εηεη Τείΐε. δΐβ ί,'ΐίίκη
  Όίε ΕηίϊΙδηάεΓ οοηι53ΓθίεΓΐ; εη αχίεάεΓ ΊνοηηΜαδεΓ δοαιίε
  Κγ&π ^εη 1ΐ£ΐειΐ5εΓ ίη ΒεΓΐίη. Ώϊε Ρΐιυιο^ταίίε ζεί^Ι άεη ΟρεΓα-
  ίίοπδϋαΐ ά^Γ ΚΙίηίΙ: ΚοοεΓΐ Κοοη
  Οί "Αγγλοι έβομβάρδισαν καί πάλιν πολλάς κατοικΐας καΐ νοσοκο-
  μεία τοθ ΒερολΙνου. Είς την φωτογραφίαν βΚέηομζ/ την αΤθουσαν έγ·
  ηειρίσεων τοϊ ΝοσοκομεΙου Ρόμπερτ Κώχ.
  Ναοΐιΐ; ζαηι η. Αα§:αδΙ αη άεΓ
  ογϊτ. Ο$11:αεδτδ είη Ηαηάεΐδ-
  5θ1ιί££ νοη ΐο.οκχ) ΒΚ.Τ. Ιη
  Οδϊ—αηά ΜίιΙ:ε1εη&.αηά νναΐ'-
  άεη ηιεΗτεΓε Ρΐα^ρΐαειζε ηιίί:
  άεη νίάεΓ5>Ιαηά άεδ
  ζα ΐ)Γεο1ιεη 126
  ζαε»ιειι ΟαΙοεΓ-
  δΛη. Ηοΐδ δοιιιίεΐίε Γ-#ιι£ΐ:ιχ.ΐαί-
  Ιεηνεποίκηάε άεΐ' Οεηεηιΐε
  αρτ Ρΐιε^ετ ^^εΓι:ζ_■^ αηά
  ΡΓ,ίΙιειτ νοη Κί ΙιΙ',ο ε ι
  ίεη ίη άεΓ Ιετζΐεη Ναςΐιι ιιΐίε·
  άεΓ Μο^ΐίαα >ίγ. ΖηΗΐΓθίΓηε
  Βοηι1)εηνο11ΐΓε££;Γ ιιιιΐΓά η ίη
  Ιιη Μο^ενΐιι ιΐοο^εη αηά υϊ>ι-
  αχϋΕΓΐ^ ά^νοιι οηΐ^τ ιιά η
  ιηεηΐί-τε ΙΐθϋθΓΛηάε.
  Ιπι ΚΗηιρ£ δτε&εη άίε Ιογϊτ.
  Π' άι,ι
  ίιη
  Καηαΐ είηεη γ)γϊτ. ΒοΐηοεΓ αβ.
  Ιη Νοη1α£π1ίΕΐ εΓζίεΙΙεη
  άεαϋδοΐιε ΚατηρΗΙα&ίεα&ε
  Βοιηο2ΐιΐΓεί£εΓ δοΙιννεΓεη Κα-
  ΙίοεΓδ ίη Ι*&8:εΓΐι&δεΓη αηά
  ΜαΙεΓίαΙδοαΙιρρεη σεί Τοβπιΐε
  αηά ΜαΓδ& ΜαΐΓαΤί. Είη ννεί-
  ^α£ιαη-
  ί, άει· οη είηειη δΐ86Γ-
  άεαΐϊ,οΐιεη Καηιρ££Ηε-
  νναιάε, ΓΓθΙιΙετε δίοΐι
  άίε Ηα£εηαη1α§·εη νοη διιεζ.
  Ηείηά ιιΐαΓ£ ίη άεΓ ΙεΙζΙεη
  αη νεΓδοηίεάεηεη
  Οττεη λνβδΐ-αηάδαεάιυεδΐάει ι
  δοη ηάδ ΒΓαηά - αηά δρΓεη^-
  ιοϋΐηΐοεη. Όίε Ζίνί11οενο2ΐ1ίε-
  ί ΙιαΙΙε είηϊ;ίε ν'εΓΐΐϋΐι;
  Τοίεη ααά νετΐεΐζιεη.
  αηά
  Γίε δοΐιοδδεη 5 ( ΓΪί.
  αϋ,

  5ΕΙΤΕ 2
  ΜΙΤ~ΕΙ_υΝΟ5ΒΙ,ΑΤΤ
  ΚΚΕΤΑ
  ΟΕΚ
  ΚΒΙΕ6
  Υοη Οτ. νΥΟΙ,ΡσΑΝΟ δΤΕΙΝΒΙΟΗΙ, (Βετΐΐπ)
  Ιη άΐεβεη Τ&βεη Ιτείίεη
  ζιαεΐ ΤΓαηδροΓίε ϋεαΙδοηεΓ
  ααδ άεηι Αηβΐαηά ΐη άεΓ Ηεΐ-
  ηΐ3ϊ είη: 3αί άεηι
  ιααΓάεη άατ
  άετ ΤαεΓ!<εΐ άεαϊδοηε αηά ι, αα£ άεηι δεειυε- ΙεεΙΐΓεη άεαΐδοηε Κοηδα- αηά Αη^εδΐεΐΐΐε άεη νεΓεΐηί^Ιεη δΐ33ίεη νοη ΝοΓά3ηιεπ1ΐ3 οε&εΓ Ρογ- ηβοΐι ϋεαΐδοΐί Ιαηά ζα- Ιη βείάεη Ρ3ε11εη η3Π- άεΐΐ εδ δΐοΐι αηι νόΠ£εΓΓεο1ιΐ- Πογι νοΓί?εδβ1ιεηε Μαδδη,ιη- ηιεη, άίε η >ΓΓηα1επιιεΐδε άίη
  Κπε&δζαδίαηά οάεΓ ζαηι ηιιη-
  άεδΐεη άεη ΑβθΓαοη άετ Βε-
  ζΐεΐΊαη£εη ζιπίδθΐιεΐι ζαΐεΐ
  δΙα3(:εη ζατ νοΓαα3δεΙζαη&
  1ια5εη. Οε§·εη άαδ οοΐδοηειαίδ-
  Ιίδθΐιε Καδδΐ3ΐιά ίιιεΙΐΓτ Ειιγο-
  ρα ηεάΐβ Κπε#; άαδ ρΙαΙο^Γα-
  τίδθΗε Αηιεη^α δεϋζΐ: ζηιηγ
  αΐΐβδ άηΓαη, δίοΐι βεΐΐ^δΐ ζανετ-
  δΐεοΐιετη, εδ βεΐ «6εΓείϊδ ΐτη
  ΚΓΪε§·ε»; άίο Βεζΐεΐιαη^εη ζα
  άεη Αοΐΐδεηηιαεαΐιΐεη δΐηά
  α])ετ ηΐοΙΐΓ 3Το§:εοΓθΰΗεη αηά
  ηίειηαηά ^εηδε^^$ άεδ Οζβαηβ
  δθΐιεΐηι δο γοΙιΙ ζα αιΐδδεη, ιπαδ
  αητεΓ άεηι δο οίί νοΓααδ^εδβ^-
  ΐεη «ΒΓαοΙι» ηαη είβ-εηΐΐΐοη
  ζα νεΓδϋεηεη δεί. ΙηΐΓηεΓΗΐη
  ΙιαΙ εβ ΗεΓΓ Κοοδενεΐΐ δίΐιοη
  δοιπείΐ ^εθΓαοΗι, άαδδ ΤΓαηά-
  ροΓΐε άεΓ οεΐάεΓδεΐΐΐ^εη Ιςοη-
  δαΙαΓΪδοΙιεη ΥεΓΐΓεΙεΓ ζΐιιϊδ-
  οΗεη Εατορα αηά ΑηιεΓίΙεα
  •ννεΓάεη αΐδ ζυπδθΐιεα Εατορα
  αηά ά^ιη ^αηάε άεβ ΒοΙδθΗε-
  λνΐβηιαδ, ννοΙ>εΐ οεζεΐοΐιηεη-
  άεΓννείδε άίε Μοάαΐΐΐϊΐεηη
  άεΓ ϋιΐΓθ1ιία1ΐΓαη& νοιη νν'εΐδ-
  $εη Ηααβ ίη νν3ηδ1ιίη§Ίοη
  ΙίΙείηΙίοΙιεΓ &εηαηά!ΐ35ΐ: ννβΓ-
  άεη αΐδ νοη άεηι ΐη άϊεβεη
  άοοΗ ^εννϊδδ νοη Ν»-
  ααδ ηΐοΗί αΐΐζα
  Ιίοηιηιεηάεη Μοδΐία
  νΐε ιυ3Γ εδ ηιδ&ΙΐοΗ,
  ζαιΐδοηεη άεηι §·εεΐη(:εη Εα-
  Γορα ηηά άεη «
  νοη
  εΐη 8 ρ
  1ΐ3ΐ(:ηΐδ εηΙδίεΗεη
  ΚοηΙίΓεΙε βκ
  δδΐζε ζικΐδεΗεη άεη οεΐάεη
  ΚοηΙίηεηΙεη £Ϊβι εδ καυηι
  ιιχεηη ηιαη νοη άεη ηο<Λ ίηι- ηιεΓ ηΐοΐιτ οεζαΐιΐΐεη 3ΐΗεΓΐβη Κπε^δδθΗϋΙάεη βϋδΐεΐιί, άΐε ΐηζαΐΐδθΗεη άυΓοΗ άαδ Ααδδ- ςΐιεΐάεη Εη^ΐ3ηάδ 3ΐΐ5 Ειιγο- ρΆ 3ΐδ Κεΐΐ3αη&δΓηοηιεηΙ: ΐη νε^ί3ΐ1 §ε1ςοηιηιεη δΐηά. Οε- ταάε νοη δεΐΐεη ϋεαΐδοηΐλαηάδ ιυαΓάεη ^ε^εηδ^η^ε^εδδεη αηά άεΓ ΙΤδΑ δΐετδ 3ηεΓΐί3ηηί: ιιηά ιαεάεΓ ροΗΐίδθπε ηοοΗ εϋαια ψΆτ ΙεΓΓΪΙθΓΪΒΐε ΑηδρΓαεοΗε ΐη άεΓ ΐΗεδΓ,ΗοΙιεη Ηεΐηΐδρηαε- τε 3η0εηιε1άεΙ οάεΓ ^εΐΐεηά &εη:α±»:. ΤΓοιζάεηι ιιΐατάε ΐη άεη ν'εΓείηΐ&ΐεη δΐ33ΐεη αη- ί-^Γ Ραϊ1ΐΓηη§: άεδ ΡΓαεδΐάεη- ΐεη Κοοδενεΐϋ ρΐαηηκιεδδΐβτ εΐηε 3ηιίάεαΙδο1ιε' Ηαδδδΐΐηι- ηιιιη£ Γ^Γα ίεη ιιηά άιΐΓοη άΐε οίδ ζηηι ΕΓ5ΓεοΗεη ιυ^εάε^1κ>1^ε^αε8■ε,·
  άιε υδΑ δεΐεη άαΓοΗ βΐηεη
  άέαΐδθΐιεη Αηβτϊ/ί
  εΐηε Κπε£3ρ8·ς1ιο$ε
  Ραεΐιτεηάε ί
  τεη άεΓ ϋδΑ αη άεΐ" 'δρΐΐζε
  άεΓ δρΐΐζε άυΓ ΡΓαεϋΐάεηί.
  ηηά ρΓοηιΐηεηίε Μϊΐ^ΙΐεάεΓ
  ιιηά Μίΐ3Γ6εΐΐ:εΓ «εΐηεΓ Κε-
  ', 1ια5εη ΐη υηζ3ε1ιϋ-
  £ Κεάεη 3ΐ1ε. &εε3η, ιιηι
  άΐε 3η δΐοΐι ίΓΪεάΗςΙιε 3ΐηεπ-
  ^3ηΐδο1ιε ΒενοεΙΙςεΓϋηβ· 311-
  ηιαεΗΗοΙι Ιίπε^δΓεΐί ζαη ηΐ3-
  οηεη. νεηη ΗεαΙε νοη
  νεΓδοΙιΐεάεητΙίςΙι
  αιΪΓά, ά3«8
  άΐε άοαΐδςηι-· 'Ε.ραΐϋ>ΐου^ ααί
  άεη 3οηεη;>εηίεΐηα1ΐςΗεη Κ
  ιαατ-'β, «ο
  πιιγ
  δενεΐΐ δεΐηε Ηειζΐΐτβάεη δοΐιοη
  ζα εΐηεΓ ΖεΐΙ νοηα δϊαρεΐ 1ΐεδ3,
  άα άεΓ Ρεΐάζα^ ΐη Ροΐεη ηοοΐι
  ΙεεΐηεΒαΐε&δ ζαηι νοπααηά
  άίεηεη Ιΰοηητε. δο οεδοΐιίηιρίΐε
  εΓ ζ. Β. οεΓεΐΐβ αηι 5·ΐθ· !937
  ΐη εΐηεΓ Κεάε ΐ«ι ΟΗΐ1ία?ο άΐε
  αιεη» άΐε 9° ο)ο άεΓ
  ΒενόΙΙίεΓαηο; σεάΓθΗΐεη αηά
  άΐε ιηαη ΐη ^ϋ3^3η^3εηε ηεΐι-
  ηιεη ηιαεδδε. ϋΐε ΙΙδΑ - ΒοΙ-
  δ^Ιιηίίετ ΐη Ρ3ΓΪδ, ^οηάοη αηά
  Υν3Γ3<:1ΐ3α εητίΕΐΐεΙεη, κΐΐε αα? άεη ΌοΙίαηιεηΙνεΓοΡίεη- τΐίοΐιαη^εη άεΓ νοπι Αα»ιιι ιεΓ- ϊ ΑγπΙ: 1ιεΓ3αδΐίε&ε6εη2η είηάεαΐΐβΤ ΗεΓ- ηΐοΐιΐ ηαΓ ηιΐΊ: Βε- δοηάεΓη ΐηι άΐτε- Αα£(:Γ3^ Κοοβενεΐΐδ Ιαη- νοΓ ΚΓΐε§:33ϋδ[)Γαο1ι εΐηε νΥΕΙΤΕΡΕ ΡΟΡΤδΟΗΡΓΓΤ| ΑΝ ΡΕΡ Ρυ68Ι30ΗΕΝ ΡΡΟΝΤ ΜΟδΚΑυ ΒδΊνΪΒΑΡΟΙΕΠΤ _____—------------- λ___ τ»Τ*Τ* Αιη 3 ΙαεηηεΓ 1939 Κοοδενεΐΐ ΐη δεΐηεΓ Βο(:δθΓΐ3£ΐ; 3ΐι άεη Κοη^Γεδδ άΐε Ροπηεΐ οί αιαΓ», ά3δ ΙιείδΙ, Απιε- ΐεΓάε άεη 311ε Ηϋίε 1>ΐδ 3αί άεη
  &ε&εη άΐε Αη°;ΓβΐίεΓδΙ:33ΐ;εη
  £εΙ)εη. ΐηι Μ»ϊ 1939 οε^αηη
  δοάαηη άΐε Κ3τηρα§:ηε ζατ
  Αθ3εηάβτν.η§τ άβδ ΝεαΐΓβΙΐ-
  ίδ, άίε 3τη φ Νο-
  ζατ ΑϋΗιεοαη§: άεδ
  ίεαΓ 'νν3{-
  ίεη αηά Κπε£δΐτΐ3ΐ:επ3ΐ ίεα-
  ΙΐΓΐε.
  υ«ρΓαη8·1ΐοη Ιιβΐυεη άΐε
  ϋΓ3ΐιΙζίε1ιεΓ ααΐ Κοοδενεΐϋ
  άίε ΕηΙ:-
  §:ρ
  ηιίΊ άεΓ
  ζα Ιςοεηηεη,
  άΐε Εη&ΐ3εηάϊΓ αηά
  5εϋοεΠε νοεΙΙΐεΓ δο^ηβ-ε ίαεΓ
  Ατηεπΐκι Ιίαεηιρίεη αηά ρΐα-
  Ιεη δοΐΐεη, άΐδ άΐε Ζείϋ
  άΐΐ Βεεηάί^αηβ· άεδ ^
  άατοη βΐη ηαοΗ 3ΠΐεπΙς3ηΐδ-
  οΙιεΓ Αηδίοΐιΐ: ηιΐϋ Οεί3ΠΓ
  ηΐοΐιΐ: πΐίΙΐΓ νεΓ5αηάεηεδ Είη-
  ΕΤΓείίεη άεΓ υδΑ
  8:εαΐεδεη
  άατοΐι άίε Μαδδη3ηΐηεη
  ΡαεΙΐΓεΓδ αηά άίε ΙΤαδί-
  οΙιεΓΐιεΐί: αΐε^εη άεΓ άαΓοΙι
  άεη ϋΓεΐεΓραΙςϋ 5εδϋίιηπιΙεη
  αρ3η3 δεί»;
  αηά ηε
  άεη ΚΓεαζζα§; ΕαΓο-
  άεη Βοΐδοΐιειυίδ-
  πιαδ εΓδοΙιαεϋΙεη. ϋ^η Κπε^δ-
  ιυΐΓά ηαη ΐηιηΐ2Γ
  είη §τε§·εη Κιΐ5·
  311ε Μοε§τ1ίαηΙεείί:εη άεδ Εηά-
  δΐε§:εδ ίη άεΓ Ηαηά 1ΐ3ί. δο
  ιοίΓά άίε ϋαΓςΙιίαεΙΐΓαηΐί άεΓ
  Ρΐαη^δ ΐη
  &εδΙ:ε111; αηά είη ενυ,Ι.
  γϊΙε ηίοΐιΐ ηιεΙΐΓ άαΓοΗ ά^η
  Ζεΐΐραηΐίΐ ΒεδΙΐτηΐτιΙ:, ΐη άειη
  είη Είη§:Γεΐίεη ηιΐΐ
  ΐειη Κίδίΐίο ^028:1101! ,
  δοηάεΓη άιΐΓοη άεη Ζεΐΐραηΐχΐ:,
  ϋίβ ζα άεηι ιηαη ?ΐ3ΐιο1:, άίε
  ΚΓΪε^κτΓείΒεΓ ίη Εη^ΐαηά
  ηο,:η 5εί άεΓ δί3η^ε ζα Ιιαΐ-
  Ιεη αηά ά-ιηιίί: άεη Κπε#
  αΐ2ίίεΓ νεΓΐΛεη^οΓη ζα Ιΐοεη-
  ηεη. ϋΐεδίΓ ΖύΙρηχύιί δ:1ιείηι
  άεη ΑιηεπΙίαηεΓη ααί Οπιηά
  ΐ3ηά ο{ίεΐιΙ)3Γ ηΐοΐιί: ηι^ΙΐΓ αΐ-
  Ιζα ίεπι ζα 1Ϊ€^εη. άεη-η ΐηζ-
  ιαΐ^οΐιοι Ϊ8ΐ άίν οίδΐιεπ^ Ροΐί-
  Ιίΐί (1·^ ΑΙ)—αι ΐΓΐεηδ
  άΐε Ροΐίΐίΐί άε»
  ηαοΐι άεηι Κπ3£ε
  Αηβ άβηα ΡυβΙΐΓβΓΐιααρτ:
  ^ίβΓ, 5· Αηβταβτ.
  ι ΟθβΓΚοηΐΓηαηάο
  Ζίβΐβ
  8/Γίίίβη
  Η
  ίη Μο8ΐ£&α βΓΧθΙ-
  ηιίί δρΓβηβ: ηηα
  Ββί Αη-
  άίβ
  ΐβ.οοο
  βίη
  ΑαΒθΓιΐοΙιβνβΓβαθ
  &χιί βησ;βΐη Κακαί ζιιβ&πι-
  πιβηβτβάΓββηβΓτβη ίβίηάΐί-
  εήβη ΚΓβείτβ
  Τβϋβ
  άβη ά&οεί
  Ββί
  Ιη άβΓ υΐκΓαίηβ ν,ιΐΓάβη ------ -—---- ,.-
  ί&ΙΐΓί: νβΓββηκτβ αιβ
  νναίίβ ·ννβ8Τ,1ίοη Εηο
  ηηά ίηι δΐετ. ΟβοΓ£3ΐ<£ΐ- ηαΐ ζν/βί Ηαηάβΐβ οΗίίίβ πή* ζαβ&ηαηιβη ΙΟ.3©0 ΒΚΤ. Ιη ΝοΓά&ίΓί^& βοΗβί- " " " βίη 1)Γί; ι ίίβοηβΓ Κηβϊϊβ ηητβΓ βίηβ ίβίηάϋοΗβ Ι βοην/βΓβη νβΓΐηβίβη ___β______Ληηζ άητ- άβη Ρβιηα. αβοβΓΓ&βοηβηάεη ν*οΓ- ϋβηίβοΐιβ Κ&ηιρίΠιιβΓ- βτοββ ίβίΐβ νβΓηίοΗΐβί ζβιΐβτβ £Γΐ£ίβη αιιοΗ ίη ίιβίΐβ οίη8Τβ3οη1ο33βη, ίη Εβΐΐβηά ννιΐΓάβ άίβ δίαάί ΐοο Κγπ ννιιηΐε ΒΚΤ. ηηά τΓβίβη ΡΓβοηιβοηίίί βοην/β ϋβΓ Ρβίηά ί10ϊ ννβάβΓ οεί Τ&« ηοοη οβί ίη άαβ ΚβίοΗβ.'β· βίη. Ιηι Κ&πιρίβ ίβ. £·βη άίβ ΙΐΓίΐίβοηβ Η&η- άβΐ33οηίίί_-Γτ νβΓββη- Ιετβη άβητ:30Γΐβ ΚβηιρΙ ίηι Μοηατ ]αΙΊ Κ&ηιρί ζβη^β ο&ΐββττβη ίη ΙβΓ,ΖΓβη Ν&οΗί ΐη γοΙ- Ιβηύβΐη Εΐηβατζ ΜίΗτ. ηηά νΫβηι: ννίΓτβε ζ β α & β £ΐ. ίίίβη α Ιβτζίβη Ν&οητ Ιη ααι δηβζ— άβΓ Ναοηΐ: ρ Ιεβη&Ι &η· ζατη 4 83Γ_ αιιί άβΓ Κββάβ νοη διιβζ ζννβί ΙϊΓίτίβοηβ Η&ηάβΐβ- βεηΐίίβ ηιίτ ζηβαηιηιβη ίη3ίβ3&ηΐι. 4°7 6°° ΒΚΤ. ίβίηάΐ Η&ηάβΙββοηίίΓβαηι. ΑαβββΓ άίβββη ν/ηΓάβ ηοοΐι βίηβ ^Γθ33β Αηζαηΐ ίβίη- 1ί ο ηβΓ Ηαηάβΐββοηίίίβ βο 3οην?6Γ ϋββοηββάί^τ, άβιβ βίβ ίαβΓ 1»ηυβΓβ Ζβΐί ηίοΗτ: ζιιγ νβΓβθΓ^αηιΐ άβΓ θΓϋίβεηβη Ιηββΐ β Ιίοβπηβη. ϋίβ άίβ άβΓ Ρβίηά άχΐΓοη Μί- ρ εΐΙΙβη Η&τ, 3ΐηά ζ&ΗΙβηηιβεββΐο; ηίοητ βηίΗβΙτβη. ΜΟδΚΑϋ ΒΕδΟΝΟΕΚδ ΗΕΡΤΙΟ ΒΟΜΒΑΚΡΙΕΚΤ __________________ ΥοΙΙτΓβίίβΓ ηηά ζδΗΐΓβίοΗβ ΑΓδηάβ ίη άβη ηιίΙίτ&ΓίβοΗβη ΑηΙαβΓβη Ααδ ϋ35 άειη ΡϋΙΐΓεΓΐιααρ!:- , 6. Αα§:. Ο^εΓΐΐοιηηιαηάο άεΓ άΐε ΟρεΓίΐΐΐοηεη ΐτη ΟδΙεη ΐδΐ ΐιη ^3αίε άεδ Ηεαΐί§'εη Τ^^δ άατοΗ δοηάεΓηιεΙάαη^εη έε- πςηΐεΐ. ννοΓάεη. 1)3εηάε ϋεΐε^ιεη ίη άεΓ ζατη 6. Αα^αδΙ: Ιοεί £αΙ,εΓ δίοΗΐ: ηιίΙίΐΒεΓΪδοΙιε Αηΐα^εη ίη Μθδ- 1ς3α ηιίί νΐεΐεη Τοηηεη δρΓεη§·όοΐηβεη αηά Ζεΐιηίαα- βεηάεη νοη ΒΓ3ηά6οηιοεη. \-εΓ^εη άετ ίε δθννΐε Ζ3.Η1- ΐζ Γείοηε Βιτεηάε ΐη &αη§;5θεΙ:πεΰ6η Ιΐεδδεη άεη Ετίοΐο; άίεδεδ Αη£π£ίεδ ηεη. Αη άεΓ βπίίδοηεη νεΓηίοΙιίεΙε άίε ^αί1;νναίίε είπεη ΡΓαοΙιΙετ νοη β.οοο ΒΚΤ αηά ιπιί εΐη ζννείϋεδ Η3ηάε1δθ1ιίί£ δοΗιιΐϊΓ ΑηάεΓε ίεη ίη άεΓ ΙετζΙεη Ναοΐιΐ; ηιίϋ ΐιη ΝοΓάοδτεη αηά ΐηι άει- Ιηδκΐ. ννεΐϊθΓε ^α£- Γΐςηϋεΐεη δίοΐα §·ε- Ιη Νοτάίΐ£ι·ί!<3 Βγ&οΙι ΐη άεΓ Ν3θη£ ζαηι 4- Αα&αδΙ: εϊη εΓ- ηεατει· θΓΪτίδοΙιει· Αιΐ3£α11νεΓ- ΤοΙοΓαίς ηετ&ιΐδ ίηι ΡεαεΓ άεΓ ΑΓΐίΙΙεπε ζαδαηιιπεη. >^γ Ρεΐηά Ιιαίυε Ιιοΐιε 61αΙΐο;ε
  ΓεΓΐαδ4:ε αηά νετΙοΓ είηε Αη-
  Οε£αη^εηεΓ.
  Όζτ Ρείηά ηΐαΓί ΐη άεΓ
  Ιεΐζΐεη ΝλοΙιγ αη νεΓδοΙιΐεάε-
  ηεη θΓίεη ΥεδΙ-απά δαά-
  ννεδΐάεαΐδοΐιΐαηάδ, όγ βΐΐεπι
  ΐη Κ3ΓΐδΓα1ιε αηά Μιηηΐιεΐπι,
  ϋίε ΖίνίΙΙοίν'οεΠίεΓ'ΐηβ· ΙιαΙΙε
  νεΓΐαδϊε αη Τοίεη α«α Υβτ-
  Ιείζΐτεη. ΡΙαΙίαΓΐΐΠβίίε αη<1 ΝαοΙι^'ίΕ^εΓ δΛοδδεη αοΐιΐ άετ αη^Γεί£εηάεη σΓΪΐίδοΗεη Βογπ- ΟΕΝΕΡΑί ΑΝΤΟΝΕδθυ ΜΙΤ ΡΕΜ ΚΙΤΤΕΚΚΚΕΠΖ ΑϋδΟΕΖΕΙΟΗΝΕΤ Ρ&ΙΐΓβΓ η&Ηιη άίβ νβΓΐβίηαηβ: ρβΓβδηΙίοη νοΓ Ααδ άεηι ΡϋηΓεΓηααρτςααΓ- ΙΐεΓ, 6. Αα&αδΙ. Ααδ Αηΐ33δ άεΓ Β^ίΓεϊαη^ Βε3δ£ΐΓ36ίεηδ νοη οοΐδοηεννί- ϋ^Γ ΡιιεΙΐΓδΓ εΐιτυε άαηιΐΐ άεπ 8επιεΐηδ3ΐηεη ίηι ΚαΙιηΐΰη άεΓ ΟόΙορεΓαΙίυηεη εΓζΐεΙίεη αηϋεΓ άεΓ αηεΓ- ______ _ .. _ ( Ιαρ£εΓεη Ραεΐι- άεΓ Ραεΐιτει· αηά ΟΙοεΓδϋε Βε- Γαη§· άεδ Οεηει-αΐδ ΛηΙο- ηεδοα. Γαιητεηίδθΐιεη δτα&Ι- αηά ΟοεΓθε£ε1ι1δ- αηΐ Γαηΐ3ε· άεηα ΤΓαρρεη δαεά£Γοηϋ ΡαεΙΐΓεΓ ηιΐπη άίε ΗεαΙε απ οεδΐΐίοηεη Ιίοΐι νοη ΕΝΤΗυΕΐΛ,υΝΟΕΝ υΕΒΕΚ ΌΕΚ Ο. Ρ. υ. ζΓΐίη, 8. Αα£δο1ι1α3δΓείο1ιε ηι^ηΐε αεβεΓ άίε ΑΓοείΐ: Ο Ρ υ ίη αΐΐεα ^α:ηάε^η ιααΓάεη ίη Ραπδ ^ε£αηάεπ. ϋΐε δοια]εϊ5οϋ3θ1ΐ3£ΐ: ΐη Ραπδ επιιεΐβΐ δίεΐι αΐδ, είηε άεΓ τα£- ίΐηίεΓυεδΙεη ααβ ΥεΓ^ΓεοΙιεΓη αηά ΜοεΓάεΓη ζαβιηιηΐϊη ^εδΐεΐΐιε ΚΙίΙίε άεΓ Ο Ρ υ. Εδ αχαΓάε Ρεδΐβεδΐεΐΐΐ: άΐε ηΐδδίδοΐιε αηά ίη ^ ^εαΓοείΐεΙ: 1ια5εη. νεΓΐοι·εο1ιεΓζεη(:Γα1ε ΐη Ραηΐδ ιαατά αΐΐε αηά δαοοτασ/ νεΓδοΙηιιϊηά^η άεδ ιαεδ- Οεηει·α1δ ΜίΠει- εηεΓαΙδ ΚιΐΓΪε££ Καΐίε δοιιιίε αηάετεΓ ΡαΓΐδ δί αα£ άαδ ΚοηΙο άεΓ Ο. Ρ. ϋ. ζα δίΙΐΓείΙοίη. Όίε άεΓ Ραΐιδ?Γ Αα£- ιΐι άβΓ α. Ρ. υ. Οβηααβ Ρΐηζεΐ- Ιιείτεη αείοει- άεη Ιηΐιαΐΐ άεΓ ϋΐ ιυΐΓά ίη Καει-ζε ΒειΊίη, 8 §α3. Αηι Οίεηβια^ νεΓδαοΙιΐε είη άΐε αη- βίί,ϊη. \Γίε νοη ίΐ ννΪΓά, νναι-άε νοη άεη ϋιη ο^ΐεί^ηα^η ;%61-η (Ιπμ νοιη ΜαδΙβτ Ορίΐίί^ αα£ ΤΟΟΕ55ΤΚΑΡΕ :ΡΚΕIδ^ΗΑΚ^ΕΚ Είηβ ΑηζαΗΙ Αη^βΗδ- άβΓ ΙεΓβΙίβεΗβη Ββ· β ιπβ^εη Τβϋηβη- — — - ~■-—-**_»εΒ·,4Γ1βΓ &Ο1 Ρβηιρίθ 8τβ~βη άίβ άβηίβ- άαΓεΙι 2 α ηι Τοάβ ίβίΙτ. υΓτβίΙ «χαηΐβ ί ηββΓβ ΐίι αεη ίη άεη Μίΐΐίοηβη- ποΙηεη οοΐοηηΐ^ε· ζαηΐβηιη -δδΐ^εη Εγ- π82ΓεΓ Οδΐ£ΓοηΙ Ιια- ίί^η ηπ82ΓεΓ υεη«ιο1ι άίε ΐπι ϋεποΐιΐ; νοιη 11. ;„« ,,ι. αεΐεη Οε^α ηϊζαΐιΐεη νοη 40α οου Οο£αη.·>εηεη. 7-615 Ρβη-
  3κίΓΛ3ηιρ!ιιιι)β·εΠι 4·4-2 ί Οεδ-
  αηά 6.233 Ρ1α?7.εα-
  ιΐ828αηιΐ
  13-145
  10.388
  9ο82
  ηηά
  ο1ιη2 βΐ
  δΐαΐζρ
  δΐε άίβ
  ΒεΓΐίη, 8. Α
  Μιχ 8ς1ιιηε1ίη£, - άεΓ άεαΐ-
  ίη
  , η
  Ρΐατζεα.-β
  βνίοΙιΙδη
  ηΙΙογ Κ1:ΐδδ-η άοι- ααί
  ί ΡΙΙ
  ιε ΡΙοΜβπνβΓοαηα ν«Γ-
  άβ άαΓοΙτ ά« ΕίΐΐίίΓοίίοη ηη-
  κβΓν-τ Κιηιρί£1α§·{»αϊε
  νίΐΓ, ίί,ι η,,'ί ^εηι Είκ
  ηεη ΚΓ^αζ ι. „
  ίΐ ννοΓάεη αηά
  ζα»η υ
  £εη ααί ΚΓεΙα
  ΐηι
  αβΓεη νβΓΟίίεηΛΐΐοΗαηκ άαΓθΗ άβδ άεαΐδοηε ΒεδεΙζαη^δΙιεεΓ νετ-
  οοΐεη ίδΐ, ιιπΓά οεδΐΓβίΙ.
  § 7
  ννεΓ ηΐοηΐάεαΐδοηε Καηάίαη1ίδεηάηη£εη δίίεηΐΐΐοη οάεΓ
  ιηι Οεηιεΐηδο1ΐ£ΐίί;δεηιρίίΐη& ΣΐιΛδΓί οάεΓ ιπεΓ άίε Μδ&ΐίοΐιΐεεΐΐ ΙιΐεΓ-
  ζα δθΐιβίίΐ, ιιπΓά οεδΐΓβίί.
  Αιΐί,εεηοΐηΓηεη ηΐετνοη δίηιΐ ηίςητάεαΐ-δςηε δεηάετ άΐε
  ά&5 Βεδ»ιζαη&δ1ιεεΓ άατοΐι δίίεηΐΐίοΐιε ΒεΙίΕηηΙΐηϋθΙιαηϊ: ζαΐϋδδΐ.
  §8
  νεΓ άεαΐδοΐιίβΐηάϋοΐιε ΡαηΙίηβοΙΐΓΪοΙιΙβη οάετ
  άειιΐ.δοηίεΐηά1ί<:ηε Ν&ςΙΐΓΪςηϊεη ιιχεΐϊεΓνεΓΟΓείΐετ:, αΐΪΓά ΤςάεΓ αηβείαίτΐε νεΓΐςεΙΐΓ πιίί; Κπε£5 οάεΓ Ζΐνΐΐ£εί3η.£ε- ηεη, άΐε δΐοΗ ίη ΟεννΒΐΐΓδ&τη άετ άεαΐδοΗεη νν*6ΐιπη3<:ΐΊΐ οάετ άετ άεαΐδοΐιεη ΒεΗδΓΐΙεη οάετ Βεαηιιεη οείίηάεη, αιΪΓά 1>βδίΓ3ίτ·.
  ΟϋβΓθείεΙιΐΒη&οεΓ άββ
  V
  Β ΚΟΚϋΝ
  ΑοΗβίβηιηο; νοη ΡαηΙτ.ββ
  1οι οβββίζτβη β,ΗβοΗΙβοΙιβΐι
  Ααί Οταηά άεΓ π»ϊγ νοηι ΡαΙιτεΓ ιιηά ΟβεΓδΐεη Βείεηΐ-
  (ΙεΓ ννεηΓΓηαοηί: εΓΐεϋΐεη Επη1<:1ιτΐί>:αη£ νετοΓάηε ίοη,
  § 1
  ΑΗε Ραη^δεηάεβ-εΓ&Ιε, εΐηδοηΙίεδδΙΐθΓΐ άετ Αηιατ,εαΓδεηάεΓ,
  οηά άίε ζή ΐΙΐΓεηι ΒεΙπεο βεηατ,ζοαΓεη ίΓβπ'ίροΓΕ&οΙβη δΐΓθΐηεΓ-
  ζεη^ετ, Β»ι<:εΓΪεη ιιηά ΑΙενΐυιτιαΙαΓθΓεη δΐηά υ.ηνεΓζ02Πο1ϊ ηιΐΐ αΐΐεηι ΖποεΗοΓ Ηεΐ άετ ηαςηδΐεη άεαΐδθΗεη ϊ νναδ § 2 εηι&εβ-εη άεΓ νοΓδΐεΙιεηάεη Αηοηΐηυηβ αΐΐετ Αγι οάετ Ζυ5εΙιοΓΐεί1ε ΐη ΒεδϊΙζ 1ΐ3ΐ, νΪΓά πιΐΐ; άειη Τοάε. ίη ΙείοΗιεΓεη Ρ&Πεη ηιϊί: Ζυχητ.η&ιΐδ οάεΓ ΟθβΓΐϊβίβΐΐΙβΓΙΛΟβΓ άββ ΗββΓββ νΕΚΟκΟΝϋΝΟ ύΙ>βΓ άίβ ροΗζβίΗεΙιβ 8ΐΓβίο;βννΛΐτ;
  ά&ητβη ΐΐη οβββΐζτεη β:Γί«€ΐιΐ80ΐιβΐι Οοοίβτ
  Ααί Οτυηά άετ πιϊγ νοΐι ΟυεΓοείεΗΙδΗ&οεΓ άε§ ΗεεΓε» εΓ-
  Επηα(:1ιΐ:ί@Ίΐη& νεΓΟΓάηε ΐοΐι, νν&δ
  Ι^οηηεη
  §1
  ίηι οεβεΐζΐεη επεοΐ-ιίϋοηεη
  ΡεΓδοηεη, άΐε ηΐοΗΐ: άεηι ηιΐΗΐαΓΪδαΙιεη
  ιαηΙεΓδΙεΙιεη, 0Γάηαη&δδΐΓ3ίνεΓίϋ&αη&εη
  §2
  Οεοίει:
  & !<δηηεη δΐτ&ίΙ&Ιεη §τε&1ιη- α,εί ννεΓάεη, ννεηη άεΓ δ&οΗνεΓΐιαΙί; β-εηΰ&εηά ^εΙίΙαΓτ: ίδΐ υηά άεΓ δοηιιΐά άεδ Τ»ΙεΓδ αηά άεη Ροΐ^επ άεΓ Ται άίεδε Εγ- §3 ΟγΙΗοΙί ζαδΙϋηάί£ ίδί: άεΓ Κοιηηΐίΐηάίΐητ:, ΐη άεδβεη άΐε δΐΓαίιαι 1>είίΐη8:εη ννΟΓάεη ϊί.»; οάετ ΐη άεδδεη ΒεΓείςΗ
  ΤαιεΓ αϋίΗαΙ»: οάεΓ εΓ^πίίεη ννΐΓά.
  §4
  νεΓάεη
  οΐιεη.
  ϋαιοΗ 0Γάηιιηα·δ8ΐΓαίνεΓία&ιιη£ Ιίδηηεη
  ι. Ηαίΐ ϋΐκ ζα 6 ννοοΐιεη.
  2. Οεΐάδΐπιίε 1)18 ζυ 30.000 ΚΜ. ιιηά ίητ άεη Ρ&Π, άαδδ δΐε
  ννεΓάεη 1:αηη, εΐηε ΕΓδίΐΐζΙιαίυ 5ΐδ ζα 6 νν"ο-
  §5
  ϋϊε θΓάηαη&δδίΓαίνεΓίά^αηβ: δοΐΐ εηΐΐιαΐιεη :
  ι. Ναηιε, νοΓηαηιε, Βεηιί, ννοΐιηοη άεδ Β
  2. άΐε δΐΓαί^ατε Η»ηά1αη& ;
  3. άαδ «η&εννεηάειε δί
  4. άΐε ΒεννεΐδΓΠΪΓΐεΙ ;
  5. άοη Ηίηννεΐδ, άαδδ άεΓ 1ίεδ<.ηη1άΐ£ΐε όΐηηεη 24 δΙα«άε« ϋεΐηι οΐΓαίεηάεη ΒεδθΗννεΓάε &ε&εη άΐε δΐΓ£ΐίνεΓία8:αη& εΐηΐε- ^εη Ιεαηπ. ϋΐε 0Γάηαη^5»;ΓαίνεΓία{ίαη£ ίί>Τ ηαςΐι ΑηΙιοΓεη άεδ Βεί
  η αιηεΓζακΙΐοΙι ζα εΓΐαϋ.επ, άειη ΒεΜ-ΊιαΙάί^Ιεη υείαηπι-
  υαά
  ζα
  §7
  εΐηε 0Γάηαη£δδΐΤ3ίεΓία£αη£ ννίτά οίηε
  ηϊοΐιΐ
  §« ,
  σις απηγορεύθη υπό τού γερμανικόν στρατοΰ κατοχής,
  τιμωρεΐται.
  "Αρδρον 7
  "Οστις άκροαται δημοσίως ή είς κοινήν λήψιν μή
  γερμανικάς ρσδιοφωνικάς έκπομπάς ή όστις καθιστα
  δυνατήν τοιαύτην ακρόασιν, τιμωρεΐται.
  Έξαιροΰνται τής παρούσης διατάξεως οί μή γερμα-
  νικοί σταθμοί έκπομπής, τους όποίους ό γερμανικός
  στρατός κατοχής έπιτρέπει διά δημοσίας άνακοινώσεως.
  "Αρδρον 8
  "Οστις μεταδίδει άντΐγερμανικάς ραδιοφωνικάς εί·
  δήσεις ή, άλλας είδήσεις έχθρΐκάς πρός την Γερμανίαν,
  τιμωρεΐται.
  "Αρθρον 9
  Πασά αύθαίρετος έπικοινωνία πρός στρατιωτικούς ή
  ττολιτΐκούς αίχμαλώτους, οί όποΐοι ευρίσκονται υπό την
  φρούρησιν των γερμανικών ένόπλων δυνάμεων ή των
  γερμανικών άρχών ή ύπαλλήλων, τιμωρεΐται.
  Ό 'Ανώτατος Διοικητής τοθ ΧτρατοΟ
  ΔΙ ΑΤΑΓΗ
  ΠερΙ παραδόσεως συσκευών ρα&ιοφωνικής έκπομπής έν
  τφ κατεχομένω Έλληνικφ έδάφο.
  Επί τη βάσει τής έξουσιοδοτήσεως ή οποιγ. μοί εδόθη
  υπό τοΰ Φύρερ καί Ανωτάτου Άρχηγοΰ των Ένόπλων Δυ¬
  νάμεων διατάσσω τα εξής :
  "Αρθρον 1
  Πάσαι αί συσκευαί ραδιοφωνικής έκπομπής, συμπερι¬
  λαμβανομένων καί των πομπών έρασιτεχνών, καί των πρός
  λειτουργίαν των χρησιμευουσών κινητών γεννητριών μη·
  χανών, μπατταριών καί συσσωρευτών, δέον νά παραδοθούν
  άμεσως μεθ' δλων των έξαρτημάτων των είς την πλησιέ¬
  στερον γερμανικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν.
  Άρθρον 2
  Όστις κατά παράβασιν τής ανωτέρω διατάξεως κατέ-
  χει ραδιοφωνικήν έκπομπήν παντός εΐδους ή έξαρτήματα
  αυτών τιμωρεΐται μέ την ποινήν τοΰ θανάτου, είς έλαφρο-
  τέρας δέ περιπτώσεις μέ είρκτήν ή φυλάκισιν.
  Ό 'Ανώτατος 4ιοικητής τοθ ΖτρατοΟ
  Δ Ι ΑΤΑΓΗ
  ρ τής άστυνομικης ποινικης έξουσΐας των τοπικών
  στρατιωτικών διοικητών έν τώ κατεχομένφ Έλληνικώ
  έδάφει.
  Επί τή βάσει τής παρά τοϋ Ανωτάτου Διοικητοΰ τού
  Στρατοϋ χορηγηθείσης μοί έξουσιοδοτήσεως διατάσσω τα
  άκόλουθα :
  Άρθρον 1
  ΟΙ έν τφ κατεχομένψ έλληνικφ έδάφει τοπικοί στρατι-
  ωτικοί διοικήται δύνανται νά έκδίδωσιν άποφάσεις, δι" ών
  νά έπιβάλωσι ποινάς τάξεως κατά πρόσωπον μή ύπαγο-
  μένων είς τό στρατιωτικόν πειθαρχικόν ποινικόν δίκαιον.
  "Αρθρον 2
  Διά τοιούτων άποφάσεων περί ποινών τάξεως δύναν¬
  ται νά κολασθώσιν άξιόπαινοι πράξεις, οάν αί πραγματικαί
  περιστάσεις έχουσιν αρκούντως διαλευκανθή, καί εάν, λαμ·
  βονομένης ύπ' όψιν τής ύπαιτιότητος τού δράστου καί των
  συνεπειών τής πράξεως, θεωρηθή ώς έπαρκής ή τοιαύτη
  κύρωσις· ,
  "Αρθρον 3
  Τοπικώς άρμόδιος είναι ό διοικητής τοΰ τόπου τ·ή·ς τε-
  λ«σεως τής άξιοποίνου πράξεως ή τού τόπου τής διαμονής
  ή τοΰ τόπου τής συλλήψεως τοΰ δράστου.
  "Αρθρον 4
  Διά των άποφάσεων περί ποινών τάξεως δύνανται νά
  έπιβληθώσιν :
  1) κράτησις μέχρις εξ έβδομάδων.
  2) χρηματική ποινή μέχρι 30.000 μάρκων καί έν άδυνα-
  μία καταβολής αυτών πρός αντικατάστασιν «'.ράτησις μέχρις
  έξ έβδομάδων.
  "Αρθρον 5
  Ή απόφασις περί ποινής τάξεως δέον νά περιέχ η :
  1) Τό ονοματεπώνυμον, τό έπάγγελμα καί την κατοι¬
  κίαν τού καταοικασθέντος.
  2) την άξοιόποινυν πράξιν.
  3) τόν έφαρμοσθέντα ποινικόν νόμον.
  4) τα άποδεικτικά μέσα.
  5) την υπόδειξιν δτι ό «αΐηγορούμενός δύναται έντός
  είκοσιτεσσάρων (24) ώρών νά ασκήση ενώπιον τοΰ έπιβα-
  λόντος την ποινήν ανακοπήν κατά τής αποφάσεως περί τής
  ποινής τάξεως.
  "Αρθρον 6
  Ή απόφασις περί ποινής: τάξεως δέον, μετ* ακρόασιν
  τοΰ κατηγορουμένου, νά εκδοθή παραχρήμα, νά κοινοποιη¬
  θή πρός αυτόν καί νά εκτελεσθή άμέσως.
  Άρθρον 7
  Ή έκδοσις αποφάσεως, δι' ής έπιβάλλεται ποινή τάξε¬
  ως, δέν άποκλείει τόν δικαστικόν κολασμόν ένεκα πλτ,μμε-
  λήματος ή κακουργηματος Ή έκτιθεΐσα ποινή δέον νά συ·
  ?θή '
  1>ίιιη<;η 24 /•Αρθρον δ . . . ; . , Κατα τής αποφααεως, δι' τς έπιβάλλεται ποινή τα|«ως.. >
  δύναται ό κατηγορούμενος έντός 24 ώρών άπό τής ΜοινΟ'ο
  ποιήοεως νά ασκήση ανακοπήν ενώπιον τοΰ έπιβαλ'οντος ν ■
  την ποινήν διοικητοΰ. Πεοί αύτΐς άποφάσίζει ό π<>οΐστάμέ,·
  χ:
  — β —
  Γηβηαβηιβη ΒεδοίΊτιΐεΓάε είηΐε^εη. ΤΛεΓ δίε εηΐδοηεΐάει άετ
  άεδ δίΓΛίεηάεη ΒεδοηννεΓάε ηίςηί; 3Γ>ηΐ1ίΙ.
  ϋετ ίίίΓ άίε ΒεδθΙπαεΓάεεηΐδοΙιβΐάϋπβτ
  δεΐζίε Ιίηηη, . .
  ι. άΐε θΓάηυη&δδΐΓ3ίνεΓ{ϋ&αη& οεδΐϋιί&εη.
  2. άΐε 0Γθηαη&δδϊΓ·αίνεΓίϋ8ΐΐ·ί'? 3ΐ»ίηεΙ)ειι ηηά ?1εΐ<:ηζεΐ:Ϊ£ εΐηε ηεαε θΓθηυηΒδδΐΓβίνεΓίιϊ^αηβ: «Γΐαδδεη. #ε°;εη δΐε ΐδΐ }ςεΐη Κεοΐιίδΐτιίΐΐεΐ ^ε&εοεη. 3. άΐε 0Γάηαη£3δίΓ&{νεΓ£ύ;£ΐιη£ αηίΗεοεη αηά ά3δ ΙΐΓεη εΐηδΐεΐΐεη. - § 10 .ϋαΓοη άΐβ Βεδοηννεπΐε ννΐτά άΐε δοίοΠΐ^ε ηΐςηχ αηί&εηουεη. νΕΚθκϋΝϋΝΟ νβηΐηηΐκβΐηηί ϊτη ϋβββΐΐτβη Ετΐβοηίβοηβη Οβοίβί Αιιί Οηιηά άετ γπϊγ νοηι Ο5εΓοε.£6ΐι1δ1ιαΙοεΓ άεδ Ηεετεδ εΐ·- Ιεΐΐιεη ΕΓηΊδοΙιΙΐ&υηδ: νετοτάηε ΐοη, ναδ Μΐΐ ζα νεΓάιιηΐίεΙπ. § ι ΐδΐ νοη 3οηηεηαητεΓ?3ηε βίδ δοη- §2 ΑΗε Οεβ&αάε δΐηά δο ζα νετάϋηΐςεΐη, ά35δ Ιίεΐη ΙΛοηΐδοΗεΐη ηαοη 3υδδεη άπεβΐ. §3 Τεάε Ααδδεηοε1εαοηιαη& ΐδΐ δο ζα νετάαηΐίεΐη. ά3δδ 3αδ 500 ηι Ηδηε ΐη δεηΙίΓΧοηιεΓ αηά δθ1ιΧ3£εΓ ΒΙΐοΙεΓΐοΙιταη^ ^^^11.Γ.ε^^ηε^- ηαη&εη ηΐςηΐ ηιεΐιτ νναΙΐΓβεηοηιηιεη ννεΓάεη Ιςόηηεη. ΑΙΙε εηΐ- οεΙΐΓΐΐςΙιεη ίΐεΐιτςυεΐΐεη δΐηά 3αδετ Βεΐπεβ ζα βεΐζεη. Ι^ίοΙιΐΓεΙεΙ»- ηαε αηά 8ςη3αίεηδΙ:εΓοε1εαι:1ιΐ:αη& δΐηά 3αδζαδθΗ3ΐτεη. §4 Βεΐ 3ΐ1εη νεΓΚεηΓδηιίΐΙεΙη (ΚΓαίΐί3ηΓζεα&εη, Εΐδεηοαΐιηεη, 8ΐΓ3δ3εηΙ>3ΐιηεη, δοΐιΐίίεη αδνν.) ΐβΐ άΐε Ιηπεηυεΐεαοηΐαηίϊ η3ςΗ
  Ιιΐη νοΐΐίβ: 35ζηάαη1εε1ιι. ϋΐε δοΙιείηννεΓίεΓ < βο αΐοζαάαηΐίεΐη, ά3δδ ρ«Γ εΐη ννα&εΓεςΙιΙεΓ 5-6 επι αηά 1,5 οηι ΙιοΙιεΓ ΑαδδοηηίιΙ ά3δ ^^^ηι: 3ϋδΐΓεΐεη ΙδδδΙ. ΚΓ3ίΙ- ί&ΙΐΓζειι^ε ίαΐιτεη 3αί ίΓεϊετ ^αηά:>ι:^3ί>5ε ιηΐΐ: αο^εάεο1ίΙ:επι 8οΗεΐπ-
  ννεΓί'ετ υηά Ρετηΐΐςΐιι. Βεΐ Οε^εηνεΓΐχεΙΐΓ αηά ΐη £εδοΗ1οδδεηεη
  δΐηά άΐε 8οΙιεΐηννεΓίεΓ ν3.β£ Ναΐιΐΐοΐΐϊ
  ΒΓεπΐδΙΐΛιεΓ 308;εάες1ί1: οείζαοε1ΐ3ΐΐεη.
  δΐηά ννεΐιεΓ ζα οεηαιζεη. Ρ3Γΐίεηάε
  δίηά ηβοΗ νοτη αηά Ηϊηϊεη άατοΐι 3σ§:εάεο1ϊί:ε ΙΛοϊΊτ,ραεΙΙεη «:εη
  ηιΠοΙι ζα ηΐ3οηεη.
  ιΙεΓ- δίίεητΐίοηεη ΕΙε^ΐΓίζΐΐΕΐδ-αηά β3δνεΓδθΓ-
  3αδ Οταηάεη άεΓ νεΓάαη^εΙαηβ· ίδϊ νεΓοοιεη.
  ΖαννΐάεΓιΐ3ηά1αηίίεη
  1>εδΙ:Γ"3ίι.
  §6
  άίεδε
  ννεΓάεη
  01>6ΐΊ)βίβη1βηβι>βΓ άβΓ ΑΐΓ-ΐββ
  Ν- 2
  ΙΜ ΡΕΙΙΕ,
  νος τοΰ έπιβαλόντος την ποινήν διοικητου, έο? όσον ο τβ
  λβυταΐος ούτος δέν αποδεχθή ό ιδιος την ανακοπήν.
  Άρθρον 9
  Ό άρμόδιος διά την απόφασιν επί τής άνακοπής προ!·
  στάμενος δύναται : , , „,,. , .
  1) νάέπικυρώση την απόφασιν, δι'ής επεβλήθη η ποινη
  2) νά <5ρη την απόφασιν, δι* ής επεβλήθη ποινη τάξε¬ ως καί ταυτοχρόνως νά έκδόση νεαν απόφασιν, οί ής να επιβάλη ό ίδιος ποινήν τά|εως. Κατά τής τελευταίας ταύ¬ της δέν χωρεί ενδικον μέσον· 3) νά άρη την απόφασιν, οί] ής επεβλήθη ποινη ταίεως καί νά αναστείλη την διαδικασίαν. Άρθρον 10 Ή ύποβολή τής άνακοπής δέν άναστέλλει την άμεσον εκτέλεσιν τής ποινής. *Ο 'Ανώτατος Διοικητής τής Ιτρατιάς ΔΙΑΤΑΓΗ Π€ρΙ συσκοτ.σε:ως είς τό κατεχόμενον Ελληνικήν ίδαφος Επί τβ βάσει τής έξουσιοδοτήσεως τής δοθείσης μοί υπό τοΰ Ανωτάτου Διοικητου τοΰ Στρατοΰ, διατάσσω τα εξής : Άρθρον 1 Άμα τή ενάρξει τής ίσχύος τής παρούσης έπιβάλλβται ή συσκότισΐς άπό τής δύσεως μέχρι τής άνατολής τοΰ 4* λίου. Άρθρον 2 Πάσα οίκοδομή δέον νά συσκοτίζεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε ούδεμία άκτίς φωτός νά είναι έξωθεν όρατή. Άρθρον 3 Πάς εξωτερικάς φωτισμός δέον νά συσκοτίζεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε ούδεμία φωτεινή άνταύγεια νά είναι όρατή έξΰψους 500 μέτρων είς κάθετον ή έπικλινή όπτική»1 κατεύθυνσιν. Πάσαι αί μή άπαραίτητοι πηγαι φωτός δέον νά άχρηστευθώσιν. Ή χρήσις φωτεινών διαφημίσεων καί ό φω· τισμός προθηκών άπαγορεύεται. Άρθρον 4 Είς άπαντα τα συγκοινωνιακά μέσα (αύτοκίνητα, σιδη- ροδρόμους, τροχιοδρόμους, πλοΐα κλπ) δέον νά συσκοτίζη· ται ό εσωτερικάς φωτισμός απολύτως, ούτως ώστε νά μή διακρίνηται έξωθεν. Οί φανοί των τροχοφόρων δέον νά συσκοτίζωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε τό φώς νά διέρ- χηται μόνον δι" ΟΓ-ιζοντίου τομής μήκους 5—6 έκατοστών τοΰ μέτρου «αί ΰψους 1,5 έκατοστών. Είς τάς όδούς τής ύπαίθρου τα αύτοκίνητα δύνανται νά «ικλεφοροϋν μέ άκα- λύπτους τούς φανούς καί προβολεΐς. Κατά την συνάντησιν αντιθέτως έρχομένων αύτοκινήτων ώς καί είς κατωκημένα μέρη δέον νά χαμηλώνουν τα φώτα των. Ό όπίσθιος φα· νόςκαί ό φανός τού φρένου δέον νά διατηοοννται άκάλυ- πτοι. ΟΙ φωτεινοί δεικταί «ατευθύνσεως δέον νά λειτουρ- γώσιν έπίσης. Σταθμεύοντα τροχοφόρα πρέπει νά διακρί- νωνται έκ των έμπροσθεν καί έκ των όπισθεν ο»' άκαλύ- πτων φωτεινών σημάτων. Άρθρον 5 Ή διακοπή τής παροχής είς τό κοινόν ηλεκτρισμόν καί φωταερίου λογψ συσκοτίσεως άπανορεύεται. Άρθρον 6. Πάσα παράβασις των ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται. Ό 'Ανώτατος Διοικητής της Ιτρατιδς ΕΙ! ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ, 9. 4. 1541 - ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝ Α- Διάταξις πρός άμυναν κατά λεηλασίας νβΓθΓάηπηβ: ΑοβΓ 5τβυ€ΐ*η ιιηά Αιιίΐα^βη ίη άβη οβββτζτβη Οβοίβτβη Διάταξις διά φόρους καί τέλη είς τα κατοχληψθέντα έδάφη τής Ελλάδος •νβΓθΓαηαηο; αοβΓ άαβ νβΓθθϊ νοη .. „—Τ Διάταξις διά την άπαγόρευσιν ύψώσεως των τιμών. ΥβΓοπΙηιιηκ ΔρβΓ ΒββεΗΙα-η&ηηιβ Ιη άβη Ιιβββτζτβη ^ΓίβοΗίεηβη ΟβΜβτβη Διάταξις διά την κατάσχεσιν είς τα καταληφθένΐα έλληνικά έδάφη Αηΐ&ρβ ζα § χ άβΓ νβΓθΓάηηη^ ΔοβΓ <Η« Παράρτημα πρός § 1 διατάξεως διά κατάσχεσιν. νβΓθΓάηιχη^ ύΙϊβΓ άίβ θΓάηηη^βπι&ββίίβ Οθβοη&ίΓδίύηΓπηο; αηά νβΓννβΙταηβ· νοη ιηαηκβη αηά ΒβίΓίεοβη ίη άβη οβββτζτβη βτΗβεηίβοηβη Οβοίβτβη. ΔίΛτΓϊΓ ι *- ηΐητ την νοτνηυι κλυ αοτλι ι·%/1ηΐ ι*·—Ι Χι — ϊ^ — *^ι %■— Α^ Α. ...».Μχ—_______ --»: — , αι των καταστημάτων είς τσ καταληφθέντα ζναη ΒοΙιηίζε Ααί θΓαηιΙ αετ ιιιϊγ υπι ΟοεΓοείε1ι1δ1ΐ3θεΓ ετιείΐΐεη Επηαοΐιΐΐ^ιϊη^ νειοπΐηε ΐοΐι, νναδ {ΐ § Ι. ν'6Γ ρΐΰπ,ιΐβη, λϊγ<Ι ιπΐι άεπι Τυαε Τη πιίηάβΓ ^ςπννετεη ΡϊίΙςηΛαπη ^τιί Ζαςΐιΐΐιαταδ οάέΓ Οε- ΐ 1 £ 129 5 Κγ&Λ. ΔΙ ΑΤΑΞΙΧ Πρός άμυναν κατά ΑεηλασΙας Επί τή βάσει τής έντολής, ', όποία μοΰ έδό§τι Λ-Α ανωτάτου διοικητου τού στρατοΰ, διατάσσω τα έξΛς § 6 εηλατΕί> τιμω^ίται μέ ποινήν τοΰ" θανά
  -ρι,ΐώσείς δύναται νά
  ηύί
  ΐη
  Ο'οβΓίιβίβϊιίβηίΐι^Γ άβΓ ά'βιιτ'βο.βό ΑΓα»ββ.
  § 2. Ή διάταξις αύτη λαμβάνει κΰρος άπό τί,ν
  τής γνωστοποιήοεώς της. δ ° την -»~ι
  Ο ΑΝΟΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  7 -
  νΒκΟΚΟΝυΚΟ
  ύΙϊβΓ δΙβιιοΓ» αηά ΑηΠββΓβη 1η αβη οβββίζτβη Οβοίβ
  ίβη θ
  ϋΐβ δίίεηΐΐίοηε Οτάηαη^ αηά ά&δ δίίεηϊΐίοΐιε —ββεη ΐη άεη
  ζΕβη Οεοϊεΐεη ηιαεδδεη ΐη ϋοεΓείηδΐΪΓηΐηιΐη^ τηΐι άεη νοτ-
  δοΐιπίΐεη άετ Ηαα&ετ Ι»3ηά1ίπε£·δθΓάηαη£ δοη1εηηΐ£δτ; νΐεάεΓ-
  Ηβτκεδΐεΐΐΐ: νιηά αηίΓε<:ητ.εΓ)·>Σΐ1ιεη ννεΓάεη. Εδ άατί άεδηαΐΐ) άΐε
  ΕΓΓΐεοϋηβ· άετ ζατ Όεοΐίαη0; άεΓ Βεάαετίηΐδδε άεδ Ηεετεβ αηά
  άεΓ νεΓνναΙΐαηδ: εΓίοΓάεΓΐΐοΙιεη δΙεαεΓη αηά δοηδΐΐ^εη Α&^αοεη
  άαπ:η δΐ33ϋ, Ρτονΐηζεη ηηά Οετηεΐηάεη Ιίεΐηε ΙΙηιεΓθΓεοΙιυηβ·
  ετΐεΐάεη. Εδ τηαδδ ίετηετ άΐε Μό^ΐΐςηκεΐΐ ^εβοΐιαΐίεη -ννεΓάεη,
  ννεΐΙβΓε ΕΐηηΕΗηιεςιιεΙΙεη ίαεΓ άΐεδε Ζννεοΐίε ζή εΓδθΜΐεδβεπ.
  Α αί Οταηά άεΓ ηαΪΓ νοιτι ΟοεΓοείεπΙδηαβεΓ άεδ ΗεεΓεδ
  βιΐβΐΐΊεη ΕιτηαοΙιΙΐ&αηβ: νετοΓάηε ΐοη άεδηαΐο ννβδ ίοΐ^ΐ :
  § ι. ϋΐε Όΐεηδΐδΐβΐΐεη ΐη άεη οεδεΐζΐεη Οεϋΐεΐεη Οπεοήεη-
  Ιαηάδ, άΐε ίαετ άΐε ΕΓΐιεοαηβ αηά νεΓνναΙιαη^ νοη δΐεαετη αηά
  δοηδΐΐ^εη Α5&α5εη ζαδΐ&εηάΐ£ δΐηά, ήαοεη άΐε δίεαεΓη αηά δοη-
  δΐΐ&εη ΑΙϊβ-αοεη ΐηι Κ.Εηηιεη ΐητεΓ 1>ΐδ1ιεπ£εη ΖαδΐΕηάΐ&Ιίεΐτ
  αηά η&οη άεη οΐδΐιεπ^εη §:εδειζ1ΐς1ιεη ΒεδΐΐηιΐηοηίΓεη ααοΐι ιΐΐεΐ-
  ΙεΓηΐη ζα εΓηεβεη αηά ζα νεπυαΐτ,εη.
  § 2. ϋΐε ζαδϋαηάϊ&εη άεαΐδθΐιεη ϋΐεηδίδΐεΐΐεη δΐηά ετηια-
  ύ
  ι. άΐε νοΓδοΙΐΓΪίιεη ηεβεΓ ά&δ νετί&ηΓεη άεΓ
  υηά «ευεΓ άΐε ΥεΓηιεηάηη£ αηά ννεΐΙ:εΓΐεΐτ;ηη£ άετ
  άεη δίεαεΓη αηά Αο^ίΐάεη ζα αηάεΓη.
  2. άΐε Βε&αίδίςηΐίίίαηί»· άςτ δΙεαετ5εηδΓάεη αϋηιείοηεηά
  νοη άεη οΐδ1ιεπ£εη ΒεδΙΐΐηπιαηίίεη ζα τε&βΐη;
  3· 3αδδετ άεη ΐηι § ι &εη»ηηιεη δτεαετη αηά Αο^αοεη
  Ααί1ί»&εη ΐη Οεΐά ζα εΓηεβεη.
  § 3· ϋίβδε νεΓΟΓάηαηβ· ιπτ.1 γηϊι ΐΙΐΓετ νεΓΐΐαεηάαη& ΐη
  01>βΓΐ)β{β1ιΐ8_α1)6Γ άβΓ άβατβοΐιβη Αηηββ.
  Α Ι Α Τ Α 3
  II
  Διά φόρους καΐ τέλη είς τά καταληφθέντο εβάφη
  •Ελλάδος
  . »
  Ή δημοσία τάξις καί ό δημόσιος βίος είς τά καταληφθέν
  τα έδάφΛθέον νά άποκατασταθοθν καί νά διατηρηθοθν ταχύτα
  τα συμφωνως πρός τόν είς την Χάγην κανονισμόν τοθ κατά
  ξηράν πολέμου. Διά τοθτσ ή υπό τοθ κράτους, τής επαρχίας καί
  τής κοινότητος είσπραξις των φόρων, οί όποΐοι άπαιτοθνται
  πρός κάλυψιν των άναγκών τοθ στρατοθ καί τής διοικήσεως,
  καί άλλων δχχσμών δέν έπιτρέπεται νά διακοπή. Πρός τούτοις
  πρέπει νά καταστή δυνατόν νά άνακαλυφθοόν άλλαι πηγαι
  των εΐσοδημάτων διά τόν σκοπόν τοθτον.
  Επί τή βάσει τής έντολής, ή όποία μοθ εδόθη υπό τοθ
  ανωτάτου διοικητοθ τοθ στρατοθ, διατάσσω διά τοθτο τό εξής;
  § 1. ΑΙ υπηρεσίαι είς τά καταληφθέντα έδάφη τής Ελλά¬
  δος, αί οποίαι είναι άρμόδιαι νά είσπράττουν καί νά διοικοθν
  φόρους καί, άλλους δασμούς, πρέπει νά έξακολου-
  θοθν νά είσπράττουν καί νά διοικοθν τούς φόρους καί τούς
  άλλους δασμούς είς τά δρια τής μέχρι τοθδε άρμοΒιότητός των
  καί συμφώνως πρός τούς μέχρι τοθδε νομΐμους όρισμούς.
  § 2. ΑΙ άρμόδιαι γερμανικαί διοικήσεις είναι πληρεξούσιοι :
  1. νά άλλάσσουν τάς διατάξεις διά την μέθοδον τής φο·
  ρολογΐας καΐδιάτήν μεταχε(ρισιν.καΙ την περαιτέρω διεύθυν¬
  σιν των εΐσπραχθέντων φόρων καί δασμών ;
  2. νά κανονΐζουν την εποπτείαν των άρχών τής εΐσπρά-
  ξεως διαφόρως άπό τούς μέχρι τοθδε όρισμούς.
  3. νά είσπράττουν άλλα τέλη είς χρήματα έκτός των είς §
  1 όνομασθέντων φόρων καί δασμών.
  § 3. Ή διάταξις αυτή λαμβάνει κθρος μέ την γνωστοποΐη·
  σίν της.
  Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  V
  Ε ΚΟ Κ ΌΝ υ
  άαβ νοΓΐϊοτ νοη
  ΝΟ
  Ααί Οταηά άεΓ πιϊγ νοΐη ΟυεΓοείεηΙδηαοεΓ άεβ ΗεεΓεδ'ετ-
  Ιεΐΐιεη ΡΓηιαοΗΙΐΐίαη& νετοτάηε ΐοΗ, ιιΐ&δ ίοΙβΤΓ. :
  § ι. ϋΐε ζαΓζεΐτ άεβ ΕΐηηιαΓδθΙιεδ ^εΐτεηάεη Ρτεΐβε αηά Εηι-
  8"εΙιε ]εάετ Αγι, ΐηδυεδοηάεΓε ίίΐΓ αΐΐε ΒβάΰΓίηΐδδε άε5 ί'άίϊΊοϊι&η
  ^ε^εηδ, ίατ άΐε 8·εδ&ηιΙε ΐ3ηάαιίΓ<;δοΗ&ίτ-1ΐοΙιε, ^ειιΐεΓθΗοΗε αηά ΐηάα9ΐΓ»ε11ε Ετζεα&αη0; αηά ίαετ άεη νετΙιεΗΓ ηιίΐ Οαειετη αηά νν3Γεη 3εάεΓ Αγι, άαετίεη ΐηηεΓΐιαΙϋ άεβ νοη άεη άεαΐδοΐιεη Τταρρεη 5εδειζιεη ΟευΐεΙεδ αηά ΐηι ΥεΓΐίεπΓ νοη άίεδεΐη Οε- άεηι Οεοΐει: άεδ Όεαΐδοηεη ΚεΐοΗε» ηίοΐιτ αχεΓάεη. ΥεΓΐΓϋκε, άΐο νοη Ιιεΐάεη νεΓΕΓα&δρ&ΓΐηεΓη ετίαεΐΐί: δΐηά, 1)1εΐΙ)εη αηοεΓακΙ.Γί. § 2. Εδ ίδΐ νεΓοοΐεη, Η^ηάΐαη^εη νοΓζΜηεΗηιεη, άαΓοΙι άΐβ ηιΐΐΙβΙοΗΓ οάεΓ «ητηίτ,εΙΒίΐΓ άΐε νοΓδοΙΐΓΪίίεη άεδ § ι αιεΓάεη οάετ αηι^&ηκεη ιηεΓάεη δοΐΐεη. Αΐδ ΕΓΐιόΗαηβΤ νοη ΡΓεΐδεη ιιηά Εηϊ&εΐΐεη ΐδί; ααοη ηιΐιτ.ε11>3Γε οάετ αηηιΐΐιεΙΒαΓε νεΓδοη1εο1ιιεΓαη§: άεΓ Οε&εηΐεΐ-
  ^ ΐηδοεβοηάεΓε άεΓ Ζ&ηΐαη&δ- αηά ^^^ίε^αηί>;δ^εά^η^ϊαη-
  δοηΐΐε άΐε αη&εΓεοΙιΐίεΓΐΐ&ΐε νεΐβεΓαηκ, Υν&Γεη ΙιεΓζαδΙεΙ-
  Ιεη οάετ ζα ΗείεΓη, αηζαδεΗεη.
  § 3· δοαΐεΐ*: »αδ νοΙΙςδΐΐΐΪΓΐδςΙιβίΐΙΐοΙιεη Οταεηάεη οάεΓ ζαΓ
  νεΓηιεΐ4ιιη8' νοη αη5ΐ11ΐ&εη ΗαΓΐεη εΐηε ΕΓΐιδ1ιαη& νοη Ρτεΐδεη
  αηά Εητ£εΐ£εη εΓίοΓάεΓΐΐοη ΐδΐ, Ιε^ηη άετ δΓΐΙΐοΙι Ζαδΐαηάΐ^ε
  ΡεΙάΙίοηΐΓηαηάΕηι: οάεΓ άΐε νοη ιτπγ υεδιΐηιηιΐε ϋΐεηδΐδΐεΐΐε Αα-
  δηαηηιεη ζαΐαδβεη αηά αηοΓάηεη.
  § 4· ννεΓ άεη νοΓδθΙΐΓΪίΙεη άΐεδετ νεΓοτάηαη^ οάεΓ άεη
  ζα ΐΙΐΓεΓ ϋαΓΰΙιίαεΗΓαηβ: ετΐαδδεηβη ν^ΓδθΙΐΓΪίΙεη αηά ΑηοΓάηαη-
  ^εη ζαιϋΐάεΓΐιαηάεΙΐ, ιηΐτά πιίτ. Οεΐάδΐταίιε 5ΐδ ζα 30.000 ΚΜ αηά
  ΐηίΐ Ηαίΐ 1>ΐδ ζα 6 ΥνΌοΙιεη οάεΓ ηιΐί; εΐηκΓ άΐεδεΓ δΐταίεη ϋε-
  δοιηείΐ ηΐοηΐ αηάεΓε&εδεΙίζΙΐςΙιε Βεδίηιηιαη&εη εΐηε ΙιδΙιεΓε
  αηάΓθΗεη Ααοΐι Ιίαηη βι ί Είηζΐεηηη& άεΓ ΐάΐ
  νεΓΐεαεΓΐεη Οε&εηδΐαεηάε εΓΐςαηηΐ ιυεΓάεη.
  ΟΙϊβΓΟβίβΙΐΙβΙΐβΟβΓ άβΓ ΑΓΓΛββ.
  ΔΙ ΑΤΑ ΞΙΖ
  διά την απαγορεύση ϋφώσεως των τιμών
  Επί τή βάσει τής έντολής, ή όποία μοθ εδόθη υπό τοθ ά-
  ν-ττάτου διοικητοθ τοθ στρατοθ, διατάσσω τά εξής :
  1. Αί τιμαί καί άμοιβαί παντός εΐδους, αί οποίαι ήσαν έν
  Ισχύϊ πρός τό παρόν τής είσελάσεως, Ιδιαιτέρως διά όλος ανάγ¬
  κας τοθ καθημερινοθ βίου, διά δλα άγροτικά, τεχνικά καί βιο-
  μηχανικά προϊόντα καί διά εμπόριον μέ κτήματα καί έμπορεύ-
  ματα παντός εΐδους ΰέν έπιτρέπεται ν ά ύψωθοθν έντός τής
  υπό τοθ γερμανικοθ στρατοθ καταληφθεισης περιοχής καί είς
  συγκοινωνίαν έξ αυτής τής περιοχής μ£ την περιοχήν τοθ γερ·
  μανικοθ Ράϊχ.
  Συμβόλαια, τά ότιοΐα εξετελέσθησαν υπό των αμφοτέρων
  συμμετόχων τοθ συμβολαίου, παραμένουν άνέπαφα.
  § 2. Άπαγορεύεται νά έπιχειρίζονται δράσεις, διά των
  ■όκοΐων περιΚυκλώνοντατ οί όρισμοί τοθ § 1 έμμέσως ί άμΐσως
  ή πρέπει νά περικυκλώνονται.
  Ώς ϋψωσις τιμών καί άμοιβών νομΐζεται καί πάσα έ'μμε·
  σος ή άμεσος χειροτερεύση τής άνταλλαγής, ιδιαιτέρως των
  συμφωνιών πληρωμής καί χορηγίας, καθώς ή αδικαιολόγητος
  άρνησις τής κατασκευής καί τής χορηγίας έμπορευμάτων.
  § 3. Καθ" δσον διά τάς οικονομικάς αΐτίας ή διά την απο¬
  φυγήν άδίκων σκληροτήτων άπαιτεΐται ΰψωσις των τψών καί
  άμαβών, ό άρμόδιος διοικητής τοθ τόπου ή ή ύπ' έμοθ 6ρι-,
  σμένη διοίκησις δύναται νά έπιτρέπεται καί νά διατάσσει έ-
  ξαιρέσεις.
  § 4. "Οστις άντιπράττει κατά τούς όρισμούς τής διατάξεως
  αυτής ή κατά τούς διά την πραγματοποίησίν ^της έκ&οθένχας
  όρισμούς καί τάς διατόξεις, τιμωρεΐται μέ πρόστιμον μέχρι
  30,000 ΚΜ. καί κράτησιν μέχρι 6 έβδομάδων ή μέ μίαν άπ°ό
  αυτών ποινών, καθ' δσον άλλοι νόμιμοι όρισμοΐ δέν άπειλοθν
  μίαν ανωτέραν ποινήν. Προσέτι δύναται νά τιμωρηθή μέ την
  κατάσχεσιν των κατά την άπαγόρευσιν ύπερΐιμηθέντων πραγ-
  μότων.
  Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑ1ΟΥ
  νΒκΟκΟΝϋΝΟ
  ΒββοΗΐΛϊηαΐιιηβ ΐη άβη Ιιβββτζΐβη
  Οβοίβίβη
  ( ΒεδοΙι&ΙΐΓη,^ )
  ί,εο,εηίαηΐΐ:ίε1, Κοΐΐδΐοίίε αηά ΗαΙϋίβθΓΪ^αΙε δΐηά ίίΐΓ άίβ
  \ΤΪΓΐδθ1ιηίΙ; άεΓ οεδεΐζιεη ΟεΙ>ΐε(:ε Ιεϋεηδαΐίοΐιΐίβ:. ΠΐΓε βαΓείοΙιεηάε
  ΖαίαΙΐΓ ΐϋΐτά άαΓθΙι άϊε Ρεΐηάοΐοςΐί-Ηάε &αί Ιϋηδ-εΓε δίαΐιΐ ^είϋΙΐΓ-
  άεΐ. Εδ ψΐί, ηιΐί άεηι ν'οΓήαηάεηεη δρίΐΓδίΐηι ζα ιιιΪΓΐδοΙΐίΐίιεη. Εΐηε
  ε ΒεαχΪΓΐδθΗίΐ£ΐ;αη& αηά ^εΓεοηΐε ΥεΓΐεΐΙαη^ δοΐΐ ^ΙεΐοΗ-
  ΒεδθΓΐ3είιΪ8ταη§: άεΓ ΒεΐΓΐεοε δΐοΙιεΓη. ΐηι ΙηίεΓεδδε άθΓ
  ΟεΤοΐεΙε ιαετάεη άίΐηεΓ αΐΐε Ιΐηαρρεη ΙαηάαιΪΓΐδοΙιη&τΙΐ-
  ε, ^ε^εηδη1^ί:ιε1, Κοΐΐδτοίίε, Ηα15ία}ΐΓΪ1ίίΐτε αηά
  αηά 1ΐ 5Ϊ
  οηεη
  ί
  Ό'κ Βεδςΐιΐακηαΐιηιε 1ιεΙ>1 άαδ Εΐ^οηϋαηι ιιΐοΐιΐ αυί, άΐε
  ^«Γ^ειΐΐα11: ιηΐτά ]εάυο1ι εΐη^εδοΙΐΓαεηΙΐΐ. Κΐηε Όί
  Εί&είΐΙαηΐϋ «ιαί ίΐηάεΓε. ΡεΓδυηεη οάεΓ Ρΐτηιεη αιΐπΐ ηαΓ αη-
  ιιιεΓάεη, αχεηη άΐε υυεΓΐΐ'α^αη^ μπ ΙηίεΓεδδε άεΓ ΑΠ^ε-
  ηιεΐηαΐΪΓδςΊιαίΙ ηοιιιΐεπάί^ ΐδΐ.
  Ααί Οπιπά άετ ηιΪΓ νυιη ΟοεΓϋείεΙιΙϋΙιαοεΓ άεδ ΗεεΓεδ εΓΐεΐΙ-
  Ιεη ΕπηαεϋιΙίϋαη^ ν ί:ΓυΓάηε ΐοΐι άαΐί^τ, ιιΐαώ ΙΌ1«1:
  ■ § ι, ι) Όΐε ΐπ άεΓ Αη1α§·€: ^εζεϊςΐπιεΐκη ν'αΓ&π άίηά νοπι
  Ιη^ΓαίΙΐΐε1:<;η άϊε26Γ λ'εΓΟΓάηυηΐϊ· αη υε&οΐιΐα^οαΐιπιί. 2) Υοη άετ Ββδοηΐαΐίη.ιηπιε ϋΐηά αΐΐε νναΓεη &ϋδ4?εηοΐτι- ηιοη, ιΐΐΐ' δίςΐι ΐηι ΚΑΐιΐτιβη οΓο!ηιιη·;δΐηαε55Ϊ{ίθΓ ΒδνοΓΓαΙαηβ: ΐη 1] Ιϊά β ΔΙΑΤΑΞΙΙ διά κατάσχεσιν είς τά καταληφβέντα έλλληνικά εβάφη (Διάταξις διά κατάσχεσιν) Τρόφιμα, άκατέργαστα προϊόντα καί ήμιτελέα κατα- οκευάσματα είναι σΓίουδαϊα διά τόν βίον τής οίκονομίας είς τά καταληφδέντα έδάφη. Ή άρκετή προσκόμισις αυτών κινδθνεύεται υπό τού έχ&ρικοϋ άποκλεισμοϋ διά πολύν και¬ ρόν. Πρέπει νά διαχειρισταί φειδωλώς μέ τα πσρόντα. ΜΙα οίκονομική διοίκησις καί δικαία διανομή πρέπει νά έξασφα- λίζει σύμμετρον εργασίαν των καταστημάτων. ΔΓ αύτό πρός δφελος των καταληφ&έντων εδαφών πρέπε» δλα σπάνια γεωργικά προΤόντα τρόφιμα, άκατέργαστα προϊόντα, ήμι- τελέα κατασκευάσματα καΐ άλλα προΤόντα κατάσχονται ικαί διοικοϋνται επισήμως. * Ή κατάσχεσις δέν άναιρεί την ίδιοκτησίαν, δμως ή "έξουσία διαθέσεως περιορίζεται. Μία μεταβίβασις τής ίδιο- κτησίας είς άλλα πρόσωπα ή φίρμας δα διατάσσεται μόνον, άν ή μεταβίβασις είναι άναγκαία πρός δφελος τής κοινής ©ίκονομίας. ΔΓ αύτό επί τή βάσει τής έντολής ή όποία μοΰ εδόθη υπό τού ανωτάτου διοικητοΰ τού υτρατοΰ διατάσοω τά εξής : §1. 1) Τά είς τό παράρτημα οημεΐομέν/α έ^πορεύματα εΤναι κατεσχημένα άπό την ί)^ές>α/, είς την οποίον ή διά¬
  ταξις αυτή λαμβάνει κϋρος.
  2). Άπό την κατάσχεσιν έξαιροϋνται όλα τά έμπορεύ-
  ματα, τά όποία ευρίσκονται είς τά νοικοκυριά είς τά δρια
  • /ι ν
  —. 8·-
  ιιεΓοεΓ άίε ηεδςηΐ3£η&ηηιτ,βΓ, νν*3Γ6η υηά νετ&εηάεΓαηβ·βη αη
  ίηηεη (Βε - ηηά νεΓ3Γ0βΐί·.αη{ίεη), 3β£εδεηεη νοη άεη ΐη § 3
  ίεδΐ^εδεΐζΐεη &11(?εηιείηεη Ααδηαΐιηιεη, ηογ ηιίΐ Οεηε1ιιτιΪ£ϋη§·
  (Ιετ ζιΐδΐαεηάϊ^εη άεητδοηεη ϋΐεηδϊδΐεΐΐε νοΓ£εηοηιιηεη ιπεΓάεη
  άαεΓίεη. Κ.εοητ.δ§·εδ(:ηΕε£<:οη δςεΐιεη νεΓίαε^αηρεη ίιη Υν^ιίε άβΓ Ζαιαη&δνοΙΙδΐΓεοΙίαηε οάεΓ ΑΓΓεδΙνοΙΙζίεηαηί»· £ΐείο1ι. »£ § 3· χ) Οΐιηε Οεηεΐιηιΐ&αηβ: ηαςΐι § 2. άαεΓίεη 1>ϊδ ααί
  ά. νναΓεη (ίηδοεδοηάεΓε Κοΐΐδΐοίίβ, ^ε^εηδ—αηά ΡαεΙΐεΓ-
  ηιίττεΐ, Η&Ιοί&οτΐ^Ιε) βε - αηά νεΓ&Γβείτ.ετ. ιιΐεΓάεη ίη άεΓ]εηΐ-
  &εη Μεηεε, άΐε άεΓ ΒεΙπεο ΐηι £ΐεΐοηεηι Μοη&Ι: άβδ νοΓ)3ηΓε5
  5ε ηηά νεΓαΓθείτεΐ 1ι&1.
  ϋ. νν£ΐτεη εΐηετη Βειπεΐ), άεδδεη είκεηε Βεδΐ&εηάε £αετ άΐε
  η3θ1ι Ζίίί. ι ζιιΐπεδδϊ^ε Βε-αηα νεΓ3Γϋεΐί:αη& ηίοηΐ 3αδΓείοηεη,
  £ηετ άΐεδεη Ζαΐεςΐί ζα§;είαε1ιΓΐ αιβΓάεη.
  ε. άΐε Βεΐπεβε, ηιεΐεΐιε Ιαηάιαΐτδθΐΐίΐίΐΐϊοΐιε Ε.ζ-α&ηίδδε, ^ε-
  οεηδ-ιιηά ΡαττεΓηίΙΙεΙ ηει-δΐεΐΐβη, βε-αηά νεΓ3Γοεΐιε;ι αηά νεΠεΐ-
  Ιεη, είηδοηΐίεδδΐίοπ άεΓ Ηοΐεΐδ ηηά Ο3δδΐ3ε1εη, Γϊε3εηί&εη Μεη-
  §·εη ΐ3ηάιηίΓΐ:δοη£ΐ£τ1ίοηεη Ετζεϋ&ηίδδε νεπιειΐδδεΓη οάεΓ βεζΐεΐιεη,
  ιιιεοΐιε ζογ 0Γάηαη£δΠΐΕΐεδδ:£-ιη νεΓδθΓ£αη§: ϋΐΓεδ ΚαηάεηΙΐΓεΐδεδ
  ά.
  ιθεη&εδθΐιβείΐε ηηά ΚΙείηη^ηάιπεΓκοΓ λΥίΐΓεη 3η
  <ιο§;εΐ)εη, δθΐιΐείτ άΐεδ ζατ θΓάηαη^δηΐΗεδδίυεη ΐιη£ ΐΙΐΓ. Κηηάεη1ςΓεΐδεδηοΐιιΐεηάΪ£ ίδτ. ε. Κ.αηάηο11ς ιιηά ίοΓδτΙίοηε ΝεοεηεΓζεα&ηΐδδε 8 οεαΓοείΐετ: οάεΓ ζαιη Ζιαεοΐί,ε άετ ΒεΕΐΓοείΙαηβ: ζα 8εΗηίΙΙ:1ιο1ζ νεΓβειΐδδεΐ Ι ιιηά αη&εδοΐιηΐΐΐεη ιαεπΐεη. 2. ϋϊε ζαδϊϊηάί&εη άειιτδθΗεα Βΐεηδΐδαεΐΐεη Ιίϋηηεη άΐε Βε- νιηά νεΓ^Γοεΐΐαηβδτηεηάεη άεδ Α1>8. ι ΒαοΙΐδίαΓοε &) αηάετ-
  αΐΐε
  § 4·
  ι)
  § 4· ι) ^εΓ οεδςΐιΐ^ΐι ϊη 0ενν3ΐΐΓδ3Γη ΙιηΙ,
  ιηαίδ ατη ετδΐεη Τίΐ§: είηεβ ]εαεη Μοηαίδ, εΓδϊηΐΒΐϊδ: δοίοη ηαοΗ
  άετη ΙηΙίΓαίυΐΓεΙεη άΐεδετ νετοΓι1ηαη& εΐηε Απίζεΐοΐιηιιη^ ϋ5εΓ
  άΐε ΐη δείηειη ΒετΓΪεο οείίηάΐίοΐιεη οεδο1ιΐ3£η;ιηηιτ:εη νν3ΐ*εη
  ηαοΗ λΥαΓεηαΓτ, Μεηκε ηηά ^3Εεηο^ι αηίεηΐ^εη. ϋΐε νν3Γεη
  δίηά ΐη άεΓ Αηίζεΐο1ιηηη§: ηαςΗ δοΓΐεη βηίζη^ΙΐεάεΓη ηηά Ιιαη-
  ζή βεζεΐοηηεη.
  Ι)ΐε Βε-ηηά νεΓΛΓοεϊΐηα&δ-δοννΐε ΗαηάεΙδοεΐΓΪβΙοε άεΓ
  ΕηιαΙΐΓπηίίδηηά Ι1«ίΐηάννΪΓΐ8ΐ.1ι ιίί: τεΐςΐιεη ΐΗτε Αηίζεΐοΐιηηηάεη 3ΐδ
  Μεΐάηη^εη αη άϊε δι ΙΙεη είη, άΐε νοη· άεη ζηδΐαηάΐ&εη άΐ
  οΐιεη ϋΐεηδΐδΐεΐΐβη οεδΐΐηιηιι ιαετάεη. ϋΐε ζηδίαηάί^ε
  οεδτΐηΐΓη'· άεη Ζειΐρηηΐςί άεΓ
  2.
  3)
  Γζεη£εΓυεπεΙ)ε άεΓ ^3ηάιη^^τδ^11^£ι ηηά Εΐηζε11ι3ηάε1δ-
  ιιητει-ϋε^οη ίοϊδ αη£ ιαεΐΙεΓεδ ηΐοΐιί άεη ΡΠΐοηιεη ηαοη
  δ. ι ιιηά 2.
  § 5· ι) ^·β ζυδΐϋηάϊίίεη άεηΐϊθΐιεη Οϊειΐδΐ«(:ε11εη Ιΐοεηηεη νοη
  ίεάεηηαηη Αηδΐίηηίτ ηΙ>εΓ ηιΪΓτδ(:1ΐ£ΐ£ι1ϊι:1κ: νεΓΐιϊίΙΙηΐδδε, νοΓΓϊΙε
  νεΓϋΓαηοΓΐ, Εα&εΓηη^, Βεζη# ιιηά ΑοδΒΐζ νοη νναΓεη, Οε&εηδΙαεη-
  άεη οάετ ΕΓζεη^ηΐδεη 3ΐ1εΓ ΑγΙ νεΓΐαη^εη. ϋαΐίεΐ 1ί3ΐιη άΐε
  νοΓΐα^ε νοη ΒηεάηεΓη, Βεΐε&εη οάεΓ δοιΐδίΐ&εη υηιεΓΐα^εη, άΐε
  νοΓΐ,ι&ε οάεΓ ϋοεΓδεηάηη^· νοη ν7εΐΓεηιηυ.δΙ:εΓη ηηά νναΓεηρΓθ-
  Βεη ιιηά άαδ ρεΓδοηΙΐοΗε ΕΓδςΙιείηεη άεδ Αηδ1;αη£τ.δρΐ1ΐ<:1ΐίΐί>;εη
  ιπβτάεη.
  2) ϋΐε Αηδ1ίΐιη£ϋδεΓΐ:εΐ1ιιη8: 1ί3ηη δθ1ΐΓΪ£τ1ΐο1ι οάεΓ ηιηεηοΐΐςη
  άητοΐι οεδοηάετε Αη££θΓάεπιη& οάεΓ άατοΐι δ££εη11ΐς1ιε Βε»ΐ3ηηΙ;-
  ιιιεΓάεη.
  3) ϋΐε Αηδΐίηηίΐ ΐ«1 !<οδτ,εη£Γεΐ ζή εΓΐεϋεη. 4) Όίε ίηι Αυδ. ι 8:εη3ηηϊεη διεΐΐεη Ιεδηηεη 3εάετζεΐΐ Βειτΐε- ϋε, ΒεΐΓΪεοδείηΓΪοΙιΙηη^εη ηηά Κ.3ηηιε, ίη άεηεη ΥΥβΓεη ΙιεΓ&εδ- τεΐΐί, &ε1α§:εΓΐ οάεΓ £εΐΐ8;εη3ΐΙεη ιιιετάεη οάεΓ ζα νεΓΓηιιίεη δίηά, ί § 6. νεΓ 5ε5θ1ι1α^ηα1ιηιΙ:ε ΥνίΐΓεη ΐη ΟεαιαΙΐΓδαηΐ ΙιαΙ, ηιηδδ δΐε ρ£1ε^1ίο1ΐδΙ οεΐιαηάεΐη ηιιά ιηό&ΙΐοΗδ*. ·ογ ΥεΓάετϋ δθΗηειζΰη. § 7- !) ^εΓ νοΓδαεΗϊζΗοή οάετ £3ΐΐΓΐ3εδδί& άεη "θΓδθ1ΐΓΪ£(:εη άΐεδεΓ νεΓΟΓάηαηβ: οάεΓ άεη ζα ϋΐΓετ ΕΓ^αεηζηη^; ετ&εΐιεηάεη ΑηοΓάηαη^εη ζααπάεΓΐΐ3ηάε1ΐ, αΐΪΓά ηιΐΐ: Οείίΐϊη&ηΐδ ηηά οάετ εΐηετ άΐε*ε 8£ ΐ£ 2. ϋΐε 'νναΓεη, 3α£ άίε δΐςη άΐε ΖαιυΐεάεΓΐΐΒηάΙαιψ* οεζίεΐιι ιηεη ζα&αηδΐεη είηετ ϊηι δϊα£εη1ίεηηίηίδ ζα οεζΐΐιηηιβηάεη δτεΐΐε εϊη£εζο§;εη ιιιεΓάεη. ΙδΙ άίε ΒβδΐΓαίΊιηκ είηεΓ οεδΐΐιηηιιεη ΡεΓδοη ηίοΐιτ. ΐηοεβΐίο'ι, δο Ιςαηη δεΐθδταεηάίβ: 3η£ Είηζίεΐιαηβ· ιιιεΓάεη. § 8. ι) λΥε^εη είηεδ ΜΐΕάεηδ άεΓ άατοΐι Αηιυε1άαη§: άίδδει- νθΓ0Γ?.ηαη& εηΐδίεΐιτ, ννΪΓά είηε Εητδοΐιαεάΐ&αηβ: ηίοητ ^ενναεΙΐΓΐ. 2) ϋίε νεΓΟΓάηαηβ: τπιτ. ηιίί ϊΙιγβγ νεΓΐεαηάαηβ: ίη Κτβίΐ. ΟΙιεΓΟβίβηΙβηβΙϊβΓ άβΓ Αηηββ τής κανονικής προμηδείας. 4 § 2. Ή κατάσχεσ.ς προζένε., ότι σεις μέ τα κατασχημένα έμπορεύματα καΐ με (έπεξεργασΐα. καίκατερνασΐαι), έκτός των είς § νων έζαιρέσεων, πρέπει ν6 έπιλαμβάνοντα. μόνον άδε.αν τής αρμοδίας ^ερμαν.κης διοικήσεως. Πρός: κός έπιχειρήσεις όμοιάζουν διατάγματα έξ άξιωσεων στικών άποφάσεων καί ψηφιομάτων. § 3. 1. Χωρΐς άδειαν κατά § 2 έπιτρέπετα. μέχρι άνα- έπεξεργάζονταΐ ή νά κατεργάζονται έμπορεύ¬ ματα (Ιδιαιτέρως άκατέργαστα προϊόντα, τρόφΐμα, κτηνο- τροφικά, ήμιτελέα κατασκευάσματα) είς εκείνην την ποσθ- τητα, είς την όποιαν τό κατάστημα πέρυσι είς τάν ιθιον μηνα έπεξειργάσθησαν. β. Νά παρέχονται έμπορεύματα είς ένα κατάστημο, τού όποίου Ιδίαι προμήθειαι δέν φτάνουν διά την κατα αριθ. 1 έπιτετραμένην επεξεργασίαν καί κατεργασιαν. γ. Τα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ζενο- δοχείων, τα όποΐα κατασκευάζουν, έπεξεργάζοντσι, καΎ*Ρ' γάςονται καί διανέμουν γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόν¬ τα καί τρόΦιμα, νά έκποιούν καί νά προμηθεύονται έκεΐνας τάς ποσότητας των γεωργικών προΤόντων αί οποίαι είναι άναγκαΐαι πρός την κανονικήν προμήθειαν τής πελα- τείας των. ο. "Ολα τα μαγαζεϊα καί ρλοι οί τεχνίται νά πωλούν έμπορεύματα είς καταναλωτάς καθ" δσον τούτο είναι άναγ- καΐον πρός την κανονικήν προμήθειαν τής πελατείας των. ε. Στρογγύλον ξύλον καί δασικά δευτερεύοντα προΤόν- τα νά έπεξεργάζωνται καθ'όσον ή κατεργαοία των είναι συνήθυα είς τό δάσος, ή πρός σκοπόν τής επεξεργασίαν νά τό έκποιοϋνται είς σανίδας καί νά τό κόπτονται. 2. Αί άρμόδιαι γερμανικαί διοικήσεις δύνανται νά διορί- ζουν άλλως τάς ποσότητας τού τμήματος 1 γράμμα α) διά επεξεργασίαν καΙ κατεργασιαν. § 4. 1) "Οστις έχει είς την φυλακήν κατασχημένα έμ¬ πορεύματα, πρέπει νά κατασκευάζει μίαν καταγραφήν των ευρισκομένων είς τό κατάστημα τού κατασχημένων έμπο- ρευμάτων κατά εΐδος, ποσότητα καί αποθήκην είς την πρώτην ημέραν εκάστου μηνός, πρώτον άμέσως μετά τό λαμβάνειν κύρος τής διατάξεως αυτής. Τα έμπορεύματα πρέπει νά διαμερισθοϋν είς την άναγραφήν κατά εϊδη καΐ νά σημειωθούν έμπορικώς. 2) Τα έμπορικά καταστήματα καί τα καταστήματα πρός επεξεργασίαν καί κατεργασίαν τής τροφής καί τής γεωρ¬ γίας έγχειρΐζουν τάς καταγραφάς των ώς άγγελίας είς τούς τόπους, οί όποϊοι όρίζονται υπό των αρμοδίων γερμανικών διοικήσεων. Ή αρμοδία γερμανική διοίκησις διορίζει την ώραν τής άγγελλΐας. 3) Καταστήματα των γεωργικών παραγόντων καί λια- νοπουλήματα δέν ύφίστανται τάς ύποχρεώσεις κατά τμήμα 1 καϊ 2 μέχρι άνακλήσεως. § 5. 1. Αί άρμόδιαι γερμανικαί διοικήσεις δύνανται νά άπαιτούν άπό έκαστον πληροφορίαν περΐ οίκονομικών κα- ταστάσεων, προμηθειών, καταναλώσεως, άποθήκης, άγορά- σεως καί πωλήσεως έμπορευμάτων, πραγμάτων ή προΤόντων παντός εΤδους. Προσέτι δύναται νά διατάσσεται ή παρου- σίασις βιβλίων, τεκμηρϊων ή άλλων ύποστάσεων ή παρου- σϊασις ή αποστόλη δείγματος καί δοκιμής καί ή προσωπική εμφάνισις τού ύποχρέου νά δώση πληροφορίαν. 2) Ή παροχή πληροφοριών δύναται νά διαταχθή εγγρά¬ φως ή προσωπικώς διά Ιδιαιτέρας έπιταγής ή διά δημοσίας γνωστοποιήσεως. 3) Ή πληοοφορία πρέπει νά δοθή δωρεάν. 4) ΑΙ είς τμήμα 1 όνομασθεΐσαι διοικήσεις, δύνανται νά έπιθεωροϋν είς όποιονδήποτε καιρόν καταστήματα, κα- ταρτισμούς καταστημάτων καί χώρους, είς τους όποίους έμπορεύματα κατασκευάζονται, άποθηκεύονται ή είναι πρός πώλησιν ή ϋποτίθεται δτι ύπάρχουν. § 6. "Οστις έχει είς φυλακήν κατασχημένα έμπορεύ¬ ματα, πρέπει νά φροντίζη διά αύτά κα! νά βάζη τα δυ· νατά τού διά νά τα προφυλάττει άπό τό χάλασμα. § 7. 1) "Οστις άντιπράττει έκ προμελέτης Λ άμελώς κατά των προσταγών τής διατάξεως αυτής ή των πρός συμπλήρωσιν αυτών άνηγγελμένων όρισμών, τιμωρείται υέ φυλακήν καί πρόστιμον ή μέ μίαν άπό αυτών των ποινών 2) Τα έμπορεύματα, είς τα όποΐα άναφέρεται η άντί- πραξις, δύνανται νά κατασχεθούν πρός δφελος μιάς διοική¬ σεως, ή όποία θ' ορισθή είς την απόφασιν τής τιυωοΙαεηίΓαε<:1ιΙε, Ηαο1δεη£Γαα1ιΙίίεηιεη8:6 ηηά '' ϋηά Ρςΐίηιεοΐιΐε, ΠΑΡ.ΑΡΤΗΜΑ πρός § 1 τής διατάξεως διά κατάσχεσιν 1. Γεωργ.κά προΐόντα, τρόφιμα καί κτηνοτροφ,κά μέοα. Ειτος, ανάμικτον αίτος, αλ,ι,υοον κγτϊ έκτος αρτου καί ζυμαρικών. όρΤα κβ1 θήκευσι, προϊόντα όρθζης, κόλλα όρυ άποθήκευσιν προϊόντα αυτής, δσπρι«Ρ ά καιττροιόνταόσπρίων, έλαιώδεις σπόροι Χά Ικανα (χόνδρος, φαρός ά^ ϊ

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 9 Αύγουστον 1941
  Ο
  Σ
  Υπό τοθ ΌΚ. νΌ1->ΡΟΑΝΟ 3ΤΕΙΝΒΙ0ΗΧ
  Κατά τάς ημέρας αύτάς
  δύο μεταφοραί Γερμανών
  έκ τής αλλοδαπής άφι-
  κνοΰνται είς την γενέτει-
  .ρα^.
  Διά ξηράς, μεσολαίήσει
  τής Τουρκίας, άντΓ,λλάγη-
  σαν Γερμανοί καΐ Ρώσσοι
  ΰπήκοοι, ένφ διά θαλάσσης
  έπιστρέφουν είς Γερμανίαν,
  μέσω ΠορτογαλλΙας, Γερ¬
  μανοί προξενικοί ύπάλληλοι
  προερχόμενοι έκ των Ήν.
  Πολιτειών τής βορείου Ά-
  μερΐκής.
  Είς αμφοτέρας τάς περι-
  πτώσεις πρόκειται περί μέ-
  τρων προβλεπομένων υπό
  τού διεθνοϋς δικαίου, άτινα,
  υπό κανονικάς συνθήκας,
  προϋποθέτουν εμπόλεμον
  κατάστασιν ή τουλάχιστον
  διακοπήν των διπλωματικόν
  σχέσεων μεταξύ δύο κρα-
  τών.
  Εναντίον τής μπολσεβικι-
  κής Ρωσσίας ή Εύρώπη διε-
  ξάγει σήμερον πόλεμον.
  Ή πλουτοκρατική 'Αμερι-
  κή καταβάλλει βεβαίως πά¬
  σαν προσπάθειαν διά νά
  πεισθή καί ή (δία, δτι «εύρϊ-
  "σκεται ήδη είς πόλεμον»,
  ο μετά των Δυνάμεων
  δμως τού "Αξονος διπλωμα¬
  τικαί σχέσεις δέν έχουν
  διακοπή καί ουδείς εκείθεν
  τού Ώκρανού φαίνεταΐ ."κα¬
  λώς γνωρίζων τί ακριβώς
  σημαίνει ή τόσον συχνά έ-
  παναλαμβανομένη «διακο¬
  πή» των διπλωματικών σχέ¬
  σεων. Έν πάση περιπτώσει
  ό Ροϋζβελτ έπροχώρησε
  μέχρι σημείου ώστε αί με-
  ταφοραί των εκατέρωθεν
  προξενικών άντιπροσώπων
  ν' άνταλάσσωντσι μεταξύ
  Εύρώπης καί 'Αμερικής κατά
  τόν Ιδιον ακριβώς τρόπον
  ώς καί αί μεταξϋ Εύρώπης
  καί τής Σοβιετικής Ενώ¬
  σεως, ένφ συγχρόνως εί¬
  ναι χαρακτηριστικόν τό γε-
  γονός, δτι οί δροι διεκπε-
  ραιώσεως τής άνταλλαγής
  γϊνονται αντικείμενον πε¬
  ρισσότερον μικρολόγων συ-
  ζητήσεων έκ μέρους τοΰ
  Αευκοΰ Οϊκου τής Ούασιγ-
  κτώνος παρά έκ μέρους
  τοΰ Κρεμλίνου τής Μόσχας,
  τό οποίον φυσικώς είς πα·
  ρόμοια ζητήματα δέν είναι
  καΐ τόσον πρόθυμον.
  Πώς ήτο δυνατόν μετα¬
  ξύ τής Ήνωμένης Εύρώπης
  καί των Ήν. Πολιτειών τής
  'Αμερικής νά δημιουργηθή
  μία τοιαύτη κατάστασις εν¬
  τάσεως ;
  Ιυγκεκριμέναι άντιθέσεις
  συμφερόντων μεταξύ των
  δύο ήπείρων είναι ζήτημα
  εάν ύπάρχουν, έκτός των
  μή πληρωθέντων εισέτι
  διασυμμαχικών πολεμικόν
  χρεων, τα όποϊα έν τώ με-
  ι ταξύ, διά τής εκδιώξεως
  τής "Αγγλίας έκ τής Εύρώ·
  πης έπαυσαν ν' άποτελοϋν
  αίτιον προστριβών.
  Μάλιστα άπό Γερμανικής
  πλευράς τα ζωτικά συμφέ-
  ροντα καΐ ό ζωτικός χώρος
  τΐΐν Ήν. Πολιτειών έτυχον
  πάντοτε άνεπιφυλάκτου ά-
  ναγνωρίσεως καί ουδέποτε
  διετυπώθησαν πολιτικαί ή
  έδαφικαί αξιώσεις επί τού
  δυτικοΰ ήμισφαιρίου.
  Παρά ταυτα, υπό την κα-
  θοδήγησιν τού Προέδρου
  Ροΰζβελτ έκαλλιεργήθη ου-
  • στηματικώς έν ταίς Ήνωμέ
  ναις Πολιτεϊαις τεχνιτή άν-
  τιγερμανική διάθεσις μ'σους
  καί διά τού μέχρις άηδίας
  έπαναλαμβανομένου ψεύ-
  δους, δτι δήθεναί Ήν. Πό
  λιτείαι άπειλοΰνται άπό
  γερμανικήν έπιδρομήν,
  προεκλήθη ψύχωσις πολέ
  Σημαίνουσαι προσωπικό-
  τητες των Ήν. Πολιτειών
  μέ έπικεφαλής τόν Πρόε¬
  δρον καί έξέχοντα μέλη
  καί συνεργάτας τής Κυβερ¬
  νήσεως τού είς άμετρήτους
  λόγους έπραξαν τό πάν
  δπως καταστήσουν τόν
  καθ* εαυτόν φιλειρηνικόν
  αμερικανικόν λαόν ώριμον
  πρός πόλεμον.
  "Εάν σήμερον ή άμερικα-
  νική προπαγάνδα παντοιο-
  τρόπως ύποστηρίζει, ότι ή
  'Αμερική έξηναγκάσθη νά
  λάβη θέσιν εχθρικήν πρός
  τόν "Αξονα λόγω τής γερ¬
  μανικής εξαπλώσεως, άρ-
  κεϊ είς ανασκευήν αυτού
  νά ύπομνησθή δτι ό Ρούζ¬
  βελτ ήρξατο χειρών άδίκων
  είς εποχήν, καθ" ήν ή εναν¬
  τίον τής Πολωνίας έκστρα-
  τεϊα δέν ηδύνατο άκόμη
  νά χρησιμεύση ώς πρό-
  σχημα.
  Ούτω είς λόγον τού εκ¬
  φωνηθέντα έν Σικάγω την
  5ην Όκτωβρίου 1937 κατη-
  γόρει τα ούτω λεγόμενα
  «έπιθετικά κράτη» ώς απει¬
  λούντα τα ένενήκοντα έ-
  κατοστά τού πληθυσμοΰ τού
  κόσμου καί υπεδείκνυε την
  ανάγκην τής καθάρσεως αυ¬
  τών.
  Ώς σαφώς έξάγεται έκ
  των εγγράφων των δημο-
  σιευθέντων είς τάς υπό
  .τού 'Υπουργείου των "Εξω
  τερικών τού Ράϊχ έκδοθεί-
  σας λευκάς βίβλους, οί έν
  Παρισίοις, Λονδίνω καΐ
  Βαρσοθίςι Πρεσβευταί των
  Ήν. Πολιτειών τής Άμερι-
  κής δχι μόνον τή συγκατα-
  θέσει, άλλά κατόπιν ρητής
  έντολής τού Ροΰζβελτ, ά-
  νέπτυσσον ζωηράν άντΐγερ-
  μανικήν δράσιν πολύ πρό
  τής κηρύξεως τού πολέμου.
  ' Την 3ην Ίανουαρίου 1939
  ό Ροΰζβελτ είς διάγγελμά
  τού πρός τό Κογκρέσσον
  διετύπωσε την αρχήν
  «8ΗΟΚΤ ΟΡ ννΑΚ», δηλ.
  δτι ή Άμερκή δα παράσχη
  είς τάς δημοκρατίας εναν¬
  τίον των έπιδρομέων «πά¬
  σαν βοηθεία/» μέχρι τοθ
  πολέμου».
  Τόν Μάϊον τού 1939 ήρ¬
  χισεν ή έκστρατεία πρός
  τροποποίησιν τού νόμου
  περί ούδετερότητος, ή
  όποία την 4ην Νοεμβριού
  ωδήγησεν είς την κατάρ¬
  γησιν τής άπαγορεύσεως
  τής έξαγωγής δπλων καί
  πολεμοφοδίων.
  ι Κατ' αρχάς οί άνθρωπο'
  των παρασκηνίων τού Ροΰζ-
  βελτ'ένόμιζον ότι ηδύναντο
  ν' άναμείνουν την εξέλιξιν
  των γεγονότων έν τή πε¬
  ποιθήσει ότι οί "Αγγλοι καί
  οί λοιποί παραπλανηθέντες
  λαοί θά ήσαν είς θ^σιν νά
  συνεχίσουν τόν πόλεμον
  μέχρις ού θά ήρχετο ή στιγ-
  μή τερματισμοθ αυτού διά
  μιάς, κατ^ την αμερικανι¬
  κόν αντίληψιν, άκινδύνου
  επεμβάσεως των Ήν. Πο-
  λιτειών.
  Τό σχέδιον αύτό παρηνο-
  χλήθη άλλοτε υπό των
  υπό τού Φύρερ ληφθέντων
  μίτοων καί άπό την άβε-
  βαιότητα την όπο'αν εδη¬
  μιούργησεν ή στάσις τής
  Ίαπωνίας κατόπιν τής ύπο-
  γραφής τού τριμεροός συμ-
  φώνου καΐ τελευταίως διε¬
  σαλεύθη άπό την εύρωπαϊ-
  κ
  V
  στουροφορ'αν εναντίον
  τού μπολσεβικισμόν.
  Οί ύποκινηταί τού πολέ¬
  μου αντιλαμβάνοντο! σήμε¬
  ρον δτι μία έναντον τής
  Ρα)σσίας νικηφόρος Γερμα-
  νία κρ3τεί|είς χιΤ^ας της
  όλας τος δυ,νατότητας διά
  'ύλονύκτιος βομβαρδισμός
  τής Ρωσσικής πρωτευούσης
  Έρρίφδησαν χιλιάδες βομβών καΐ ιδία έμπρηστικών.—Έττυρπολήβησαν
  έργοστάσια πυρομαχικών καΐ τοιαϋτα έφοδιασμοϋ.—Καταβύδισις
  αγγλικών πλοίων καί 6ομ6αρδισμός άεροδρομίων.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ,
  6 Αογούστου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τού
  Γίρμανικοϋ στρατοθ ανακοινοί:
  Ισχυραί άεροπορικαί δυ¬
  νάμεις έρριψαν χιλιάδας
  έκκρηκτικάς καί έμπρηστι·
  κάς β5μβας, κατά την νύ¬
  κτα πρός την 6ην τρέχον¬
  τος, είς στρατιωτικάς έγ·
  καταστάσεις τής Ρωσσικής
  πρωτευούσης. Αί ρΊφθεϊ-
  σαι μόνον έμπρηστικαί 0όμ
  βαι άνέρχονται είς 10 χι¬
  λιάδας. Αί έκραγεϊσαι πυρ-
  καϊαί .υπήρξαν μεγάλαι καί
  πολλαί. Κατεστράφησαν έρ
  γοοτάσια πυρομαχικών καί
  τοιαΰτα έφοδιασμοϋ·
  Είς τάς ακτάς τής άνατο-
  λικής Αγγλίας ή Γερμανι-
  κή άεροπορία κατεβύθισεν
  έν φορτηγόν 6.000 τόννων
  επέφερε δέ ζημίας είς έτε¬
  ρον.
  Άλλα άεροπλάνα έβομ-
  βάρδισαν κατά την τελευ·
  ταίαν νύκτα» μετ" ίκαν οποι-
  ητικοΰ άποτελέσματος, λι-
  μενικάς έν«αταστάσει ό είς
  την βορειοανατολικήν καί
  ανατολικήν Αγγλίαν. Άε·
  ροπορικαί έπιθέσεις έγιναν
  έπίσης κατά πολλών άερο¬
  δρομίων.
  Είς την βόρειον Άφρι-
  κήν, παρά τό Τομπρούκ,
  απεκρούσθη λίαν επιτυχώς
  άντεπίθεσις των Άγγλων,
  ένεργηΰεϊσα την νύκτα
  πρός την 4ην τρέχοντος. Αί
  απώλειαι τοΰ έχθροΰ είς
  φονευθέντος, τραυματίας
  καί αίχμαλώτους είναι ση¬
  μαντικαί.
  Ό έχθρός έρριψε κατά
  την παρελθούσαν νύκτα είς
  διάφορα μέρη τής δυτικής
  καί νοτιοδυτικής Γερμανί-
  ας, ιδία είς Καρλερούην
  καί Μάνχαμ έκκρηκτικάς
  καί έμπρηστικάς βόμβας.
  Ό άμαχος π^ηθυσμός έ-
  πχεν απωλείας είς νεκρούς
  καί τραυματίας. Τό άντιαε-
  ροπορικόν πΰρ καί τα κατα-
  διωκτικά άεροπλάνα τής
  νυκτός κατέρριψαν όκτώ
  έκ των έπιτεθέντων Άγγλι
  κων βομβαρδιστικών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8.—Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρακτο¬
  ρείον πληροφορεΐται δτι την
  νύκτα τής 5ης πρός την 6ην
  καί τής 6ης πρός την 7ην τρέ¬
  χοντος εγένοντο κατά τής
  Ρωσσικής πρωτευούσης πέν-
  τε άεροπορικαί έπιδρομαί. Τα
  Γερμ. άεροπλάνα, παρά την
  δρασιν τοθ άντιαεροπορικοθ
  πυρός, έβομβάρδισαν σφο¬
  δρώς τούς κυριωτέρους στρα-
  τιωτικούς στόχους τής Μό¬
  σχας ώς καί τα έργοστάσια
  κατασκευής άεροπλάνων πα¬
  ρά την βορείαν καμπήν τοθ
  Μόσκοβα. "Ενα έκ των σπου-
  δαιοτέρων Ρωσσικών έργο-
  στασΐων κατασκευής κινητή-
  ρων κατεστράφη τελείως.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται 1) Πάνντες οί δια-
  μένοντες είς την περιφέρειαν
  τού ΝομοΟ Χανίων άλ,λοδαποί,
  ών αί άδειαι παραμονής καί
  εργασίας εληξαν ή λήγουσι.
  2) ΟΙ Αρμένιοι οΐτινες έχου¬
  σι έγγράψει τα τέκνα των είς
  τόν Δήμον ή Κοινότητος, καί
  3) ΟΙ άλλοδαττοΐ οίτινες υπέ¬
  βαλον είς τάς "Αστυν. Άρχος
  αΐτήσεις άπό της 1ης Απριλίου
  έ. Ετ. καί εντεύθεν δπως παρου
  σιασθώσι τό ταχύτερον οί μέν
  διαμένοντες έν τη πόλει είς τό
  Γραφείον "Αλλοδαττών τής Δι¬
  οικήσεως ημών, οί δέ διαμένον¬
  τες έκτός αυτής είς τάς κατά
  τόπους "Αστυνομικάς Αρχάς
  πρός τακτοποίησιν.
  Έν Χανίοις τή 5Αόγούστου1941
  Έκ τής Διοικήσεως Χωροφυ-
  λακής Χανίων
  ΚΛΗΣΙΣ
  Μαρία; Κ. Μπικάκη, κατοίκου
  Χανίων
  Κατά
  Νικολάου Μ. Χατζηδάκη κατοί¬
  κου τέως Χανίων καΐ ήδη .αγνώ¬
  στου διαμονής
  "Ενώπιον
  Τοθ Πρωτοδικείου Χανίων
  Καλείσθε νά έμφανισθήτετ ενώ¬
  πιον τοθ Πρωτοδικείου Χανίων
  δημοσία έν τή αιθούση αυτού
  συνεδριαζόντας την 33ήν Όκτω-
  θρΐου 1741, ήυέοαν Πέμπτην καΐ
  ώραν Γ συνήθη των συνεδριών
  πρός συζήτησιν τής υπό χοονολ.
  10 Ιεμπτεμβρίου 1?43 άγωγής
  μου καδ' ύμΙ>ν περί δισζεύξεω-,
  δλλως ή συζήτησις γενησεται έρή-
  μην υμών.
  'έπιδοθήτω νομίμως ή' δέ τψ κ.
  Είσαγγελεί των Πλημμελειοδικών
  Χανίων διά τόν καλούμενον καΐ
  δημοσιευθήτω διά τής έν Χανίοις
  εκδιδομένης έρ-μ ρίδος.
  Έν Χανίοις τή 2 Αύγοόστου Ι°41
  Ό πληρεζούσιος Δικηγόρος.
  ΣΠΥΡ. ΑΓΚ/ΣΟΥΛΑΚΗΣ
  την τελικήν νίκην.
  Ούτω τίθεται έν άμφιβό-
  λω ή, εκτέλεσις τού άρχι-
  κόύ σχεδίου, ένδεχομένη
  δέ εΐσοδος τής 'Αμερκής
  είς τόν πόλεμον δέν θά έ-
  πρεπε νά καθορισθή πλέον
  άπό τόν χρόνον, καθ" ήν
  μία επέμβασις θα ήτο συν,ι-
  φασμένη μέ τούς όλγοτέ-
  ρους κινδϋνους, άλλά άπό
  τόν χρόνον μέχρι τοΰ ό·
  ποίου οί έν "Αγγλία ύποκι¬
  νηταί τοΰ πολέμου θά ηδύ¬
  ναντο ν' άνθέξουν κσί νά
  παρατείνουν τόν πόλεμον.
  Τό χρονικόν αύτό σημεί¬
  ον φαίνεται είς τούς άμερι-
  κανούς, έιί τή βάσει των
  έζ Αγγλίας πληροφοριών
  ασιτών, ότι δέν ευρίσκεται
  μακράν, διά τόν λί>γον αι-
  τΰν ή μεχρι τοΰδε πολιτική
  τής άναμονήςάντεκατεστά-
  θη άπό την πολιτικήν τής
  διά παντός τρόπου έμπλβ·
  κης είς την π5λεμον.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  Ανακοινούται δτι κάτοικο! τίνες, χωρίων τής
  Κρήτης κατεδικάσβησαν είς θάνατον-
  παρά τού 'Εκτάκτου Στρατοδικείου, διότι δέν ύπή-
  κουσαν είς τάς διαταγάς τής Γερμανικής 'Αρχής καΐ
  διότι άντέταξαν βίαν κατά των Γερμανικόν Ζτρατευ-
  μάτων.
  Ή απόφασις έξετελέσθη άμεσος διά τυιρεκισμοθ·
  άποδειχθείσης τής ένοχής των.
  ΔΝΔΖΗΤΗΣΕΙΣ
  'Αγνοείται ή τύχη τοθ ΓεωργΙου
  Α. Τρικάκη έκ τοθ χωρίου Κουρ¬
  νά Άποκορώνου. Ό γνωρΐζων τι
  άς πληροφορήση τόν οΓνομάγειρα
  Μιχ. Γ.;Βανταράκη, όδός Μουσού-
  ρων άριθμ. 25.
  —Παρακαλεΐται ό γνωρίζων τι
  περί τής τύχης τοθ Κωνσταντίνου
  Ν. Λουκαδάκη Στρατιώτου κλά¬
  σεως 1?38 άκολουθοϋντος την
  κλάσιν 1943, ξαφανισθέντος έξ
  "Ηρακλείου κατά τό διάστημα των
  έπιχειρήσεων, παρακαλεΐται νά
  γράψο είςτόν Θείον τού Μακάριον
  Δουλουφάκην Άρχιμανδρΐτην είς
  Δαφναίς Ηρακλείου, πρός παρη-
  γορίαν τής άτυχοθς μητρός τού.
  —ΠαρακαλεΤται ό γνωρίζων τι
  περί τής τύχης τού Μηνά Άθ.
  Μόσχου κληρωτοθ κλάσεως 1940,
  έκ Μυτίκων Χαλκίδος, νά εΐδο-
  ποιήσΓ) τα γραφεία μας.
  —Παρακαλείται ή γνωρίζων τι
  περί των Αποστόλου Ν. Λιμπερί-
  δη, ΆντωνΙου Ν. Μανωλέσσου
  καΐ Χρήστοιι Ν. Λογοθέτη στρα-
  τιωτύν νά είδοποιήση τόν κ.
  Ιωάννην Χατζηπαυλήν είς Λιμε¬
  ναρχείον Χανίων.
  —"Ομοίως ό γνωοΐζων τι περί
  τής τύχη; τού Ίω5ννου "Ανδρ.
  Νάζου στρατιώτου κλάσεως 1?43
  4ου Λόχου Πολυδόλων νά είδο-
  ποιήσ.ι τα Γρςιφεία μας.
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ
  Μ ΚΤΗΜΑΤΟΝ
  |
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Α ΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
  ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Ό Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων έκ-
  θέτει είς φανερόν πλειοδοτικόν
  διαγωνισμόν την ενοικίασιν
  των εξής μετοχίων αύτοθ. επί
  μίτν διετίαν. 1) "Αγιος Γεώο-
  γιος Νρροκούρου, 2 Χαρωδιδς
  Περιβολίωυ, 3) Πρινο5άσους
  Άκροοτηρίου, 4) Γρά Κεράς Πά
  λαιοκάστρου, 5) ΝησΙ Τοπολί-
  ω ι, 6) Κορδελή Δαιρμαροχωρι-
  ου, 7) Γρά Κερέχς Πανεθύμου,
  8) Τυλίφου Άζωγυρέ, 9) "Αψρά
  των Κισσάμου.
  Ό διαιγωνισμ6ς θά διεξαχθή
  είς τα Γραφεία τοΰ Ο. Δ. Μ. Π.
  Χχνί-ον την 1β Αύγοΰστο.υ έ. Ι.
  ημέραν Δευτέραν καΐ ώραν 11
  -12 π. μ. Είς περίπτωσιν μα-
  τ χι-όσεως θά επαναληφθή την
  21 Αύγοϋστου ημέραν Πέμπτην
  Κ3Ϊ την 23 Αύνοΰστου ημέραν
  Σά5βατον κητά την Ιδίαν ώραν. „
  ΟΙ όροι της ενοικιάσεως ευ¬
  ρίσκονται εΐ«· τα Γραφεία τοΰ
  Οργχνισμοΰ.
  'Ζ; Χανίοις τη 1 Αύγουστου
  1941.
  (Το Συμβουλιον το3 Ο. Δ.
  Μ. Π. Χανίων).
  Πρόσκλησις
  Καλοϋνται άπαντες οί πα-
  ραμείναντες άστεγοι συνε¬
  πεία των βομβαρδισμών τής
  πόλεως Χανίων, δπως μέχρι
  τής 15ης Αύγούστου υποβά¬
  λωσιν είς τό Γραφείον Ανοι¬
  κοδομήσεως Πόλεως (Πρα-
  κτκόν Λύκειον όδός Κοραή)
  ύπεύθυνον ΰήλωσιν είς ήν νά
  άναφέρωσιν :
  1) "Ονοματεπώνυμον τοθ
  οίκογενειάρχου.
  2) Αριθμόν μελών οίκογε-
  νείας>
  3) Συνοικίανδδόν καί αριθ¬
  μόν οικίας είς ήν κατώκεϊ
  πρό των βομβαρδισμών.
  4) Ένεστώσαν διαμονήν
  αυτών.
  (Έκ τοθ Γραφείου Ανοι¬
  κοδομήσεως Πόλεως Χανίων).
  ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ
  Όφθαλμίατρος
  "Επανελθών δ*χεται έν τφ α·
  τρεΐφ τού ^ υλωνογιάννη 49
  8-12 π.μ. καΐ 4—5 μ. μ.
  ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
  ήγγυημένης διαρκεΐας
  ενός έτους Δραχ. 200
  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
  ΠΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ είς κρίκος ρέ τρία
  μικραι κλειδάκια. ΠορακαλεΤται ό
  εύρ^ν νά τα παραδώση είς την
  Διεύθυνσιν τής εφημερίδος, παρ'
  ής θά λάβη ώ; αμοιβήν δραχ.
  πεντακοσίας.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρός ενοικίασιν
  Πιάνο. Πληροφορίαι η%ρ'
  ημίν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μσγεΐρου, άν¬
  δρας ή γυναίκα, δι" οΙκίαν κατοι-
  κςυμένην υπό Γερμανών αξιωματι¬
  κών. Πληροφορίαι ίντάς τής ο'κΙ-
  ας (Μετεωρολογικός Σταδγός Χ
  ν ω / πά,: ό τζ| Δζ^
  • ι
  - ι·.
  ΣελΙο 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  •Μ ·Α ° Α.',γούοτου 1941
  Ή μεγάλη μάχη τοϋ Σμο-
  λένσκ εληζε
  Οί Γερμανοι κατήγαγον
  περιφανή νίκην
  Είς χείρας των Γερμανικών στρατευμάτων περιήλθον 310.000 αίχμάλω-
  τοι, 3205 άρματα μάχης, 3120 πυροβόλα καϊ άλλο πολεμικόν υλικόν.—
  Κατερρίφθησαν 1098 Ρωσσικά άεροπλάνα.
  ΑΠΟ ΤΟ ΓΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 7 Αύγούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί :
  Ώς δι" έκτάκτου ανακοινωθέν¬
  τος εγνωστοποιήθη, αί υπό τόν
  Στρατάρχην Φόν Μπόκ Γερ¬
  μανικαί δυνάμεις, τή συνεργασΐα
  των υπό τόν άρχιστράτη/ον Κε-
  σερλίγκ άερθΓτορικών τοιούτων,
  έφερον είς πέρας την μεγάλην
  μάχην τού Σμολεύσ<. Αί ήμέτε- ραι απώλειαι εΤναι μέτριαι, ένφ αί απώλειαι τοθ έχθροθ υπήρξαν κολοσσιαίαι : Είς χείρας των Γερμανικών στρατευμάτων περι¬ ήλθον 310.000 αίχμάλωτοι, 3.205 άρματα μάχης, 3120 πυροβόλα καί ΰλλο παντοειδές υλικόν, κα- τά τάς διεξαχθεΐσας δέ άερομα- χΐας άνωθεν^ τοθ πεδ ου των μα- χών ώ; καί .υπό τοθ άντιαεροπο- ρικοθ πυρός κατερρίφθησαν 10°8 ρωσσκά άεροπλάνα. Τα Γερ- μανικά όεροπλάνα κατέστη-ψαν, κατά την διάρκειαν των μαχϋν, 126" ϊσιδηροδρομικούς συρμούς, χι¬ λιάδας όχημάτων, 15 γεφύρας, πολλά όχυρά (φρούρια) καί αρκε¬ τάς δεκάδας άρμάτων μάχης. Έν τφ άγώνι εναντίον τής Αγ- γλικής ναυτιλίας έφοδιασμοθ, κα¬ τά την νύκτα πρός την 7ην Αύ¬ γούστου, Γερμανικά μαχητικά άε¬ ροπλάνα έβύθισαν είς τάς άνατο- λικάς άγγλικάς ακτάς 6ν εμπορι¬ κόν πλοΐον 10,000 τόννων. Είς την ανατολικήν καί νότιον Αγ¬ γλίαν έβομβαρδίσδησαν πολυά- ριθμα άεροδρόμια, μετά Ικανοποι ητικοθ άπο ελίσματος. Άνιχνευ- τικά άεροπλάνα κατέρριψαν είς τό στενον τής Μάγχης έν αγγλι¬ κόν βομβαρδιστικόν άεροπλάνον. Είς την βόρειον Άφρικήν τα Γερμανικά άεροπλάνα έρριψαν βόμβας μεγάλου διαμετρήματος μέ πλήρη επιτυχίαν, κατά άποθη- κω' συγκεντρώσεως πολεμικοθ ϋΛΐκοΟ, παρά τό Τομπρούκ καί την Μάρσα Ματρούχ. Τα άεροπλάνα μας έβομβάρδι- σαν, δι' άλλην μίαν φοράν, χδές, τάς λιμενικάς έγκαταστάσεις τοθ Σουέζ. Αί προξενηθεϊσαι ζημίαι εΤναι σοβαρόταται. Ό εχθράς έρριψε κατά την τε¬ λευταίαν νύκτα έππρησπκάς καί έκρηκτικάς βόμβας είς διάφορα μέρη τής δυτικής καί νοτίου Γερ- μανΐας. Ό δμαχοΰ πληθυσμός έσχε μερικάς απωλείας είς νε- κροϋς καί τραυματίας. Τα κατα διωκτικά νυοτός καί τό άντιαε- ροπορικόν πυροβ ολικόν κα τέρριψαν 5 όγγλικά βομβσρδιστι κ!ι άεροπλάνα. Έπανέρχονται είς την πατρίδατων οί έν Γερμανία Γάλλοι αίχμάλωτο* ΒΙΣΥ, 8—Κατά πληροφο- ρίσς έκ Παρισίων έφθασαν χβές έκεϊ, προερχόμενοι έκ ΓερμανΙας, 30.850 Γάλλοι αίχμάλωτοι. Ούτοι έκδηλώ· νούν τόν θαυμασμόν των διά την συντελουμένην έν Γερμανία πρόοδον, ώς εδή¬ λωσαν δέ έντός των ημε¬ ρών 5ά φδάσουν είς Σαλον Σύρ Μάρν οί έναπομένον- τες εισέτι έν Γερμανία Γάλ¬ λοι αίχμάλωτοι. Ο ΡΟΥΖΒΕΛΤ Μ ΠΡΟ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΞΤΑΒΑΙΝ ΟΥΤΣΙ ΡΤΣΙΛ Ν. ΥΟΡΚΗ, 8.-ΤΟ Πρα¬ κτορείον Τρανζόσεαν πλη- ροφορείται έκ Βοστώνης δτι ό Πρόεδρος των Ήν. Πολι- τειών κ. Ροΰζβελτ, έπιβαί- νων σαλαμηγοϋ, ταζειδεύει κατά μήκος των παραλίων τής Ν. Αγγλίας. Κατά τάς πληροφορίας τής εφημερί¬ δος «Κηρυξ—Βήμα» τής Ν. "Υόρκης, ό κ. Πρόεδρος πρόκειται νά συναντηθή με¬ τά τού . "Αγγλου Πρωδυ- πουργοϋ είς κάποοι σημείον τοΰ 'Ατλαντικού Ώκεανοΰ Μ Α ΣΤ )ΥΣ ΓΕΩΡ Τ ΙΣ ΑΓΡ. ΥΣ ΣΥΝΕ ΡΑιΊ ΑΙΡ ΖΗ Μ ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΡΑΜΠΙΤΡΑΝΑΒ ΤΑΓΚΟΡ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8.-ΤΟ ημι¬ επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορείται έκ Βομβάης των Ινδιών ότι ό μέγας φΐλόσοφος καϊ ποι- κτής Ραμπιτρανάθ Ταγκ:>ρ
  απέθανε χί)·ές περί την
  8ιν εσπερινήν ώ>αν είς
  την αρχαίαν ελληνικήν πό¬
  λιν Δελχί.
  ΟΙΙΝΔΟΙΗΡΧΙΣΑ|ΙΙΑΦΟΒΟΥΝΤ/
  ΥΣ
  Ή αύξησις των είσοδημάτων των άγροτών κα) ή εξα¬
  σφάλισις των μέσων διατροφής τού πληθυσμοϋ.
  των σιτηοών, των όοαρίων καί των
  λαχανικων πρέπει νά αποτελέση
  την ίδιαιτέραν όπασχόλησιν των
  άγροτών. Πρός τουτο πρέπει άπά
  τώρα νά αρχίση ή έξασψάλησ'ς
  των σπόρον καί ή προετ-οιμασία
  των άγρων.
  Ιδιαιτέρως δμυ; πρέπει νά
  φροντίσουν οί παρανωγοΙ διά την
  εξασφάλισιν των σπόρυν καί Ι
  δίως των σ.τηρών καθόσον αί πα-
  οουσιαζόμεναι σήμερον δυσκο-
  λΐαι δέν έπιτρέπουν οΰτε την
  συγκέντρωσιν, οϋτε την μεταφο¬
  ράν, οΰτε καί την δγκαιρον διά¬
  θεσιν σπόρον σΐτου, κριθή; κ.λ.π.
  Δέον συνεπώς έκαστος παραγω-
  γός νά μεριυνήση μόνος τού, διά
  την εξασφάλισιν τή; απαραιτήτου
  ποσότητος καταλΑήλων σπόρον
  έκ τή; έφετεινής εσοδείας, είτε
  έ< τής Ιδίας αύτοθ παραγωγή; είτε έκ τής περιφερείας. Είς τάς προσπαθείας των ταύτ^ οί παραγωγοΐ δέον νά έχουν ύπ' Λψει των δτι ή Άγροτική Τράπε- ζ3 8ά συντρέξη αύτούς έν τώ μ^· τρω των δυνάμεών τη; μεριμνωσα διά την Ικανοιοίηοιν των άΌγ- κων αυτών καί πρ5ς τοθτο διά παν σχετικόν μέ τό ανωτέρω ζή τημα παρακαλούμεν οπω; άπευ- θύνεσθε ήμΤν. Μεθ' υπολήψεως Άγροτική Τραπέζα τής Ίλλάδο; 'Υποκα-άστημα Χανίων Ό Διευδυντής Τηλ. Παγκάρας Πρός άπαντας τούς Γεωργικοϋς Συνεταιρισμούς τής περιφερείας τού ενταύθα Ύποκαταστήματος τ(-,ς 'Αγροτικής Τραπέζης εκοι¬ νοποιήθη ή κάτωθι έγκύκλιος, ή όποΐα δέον νά άναγνωσθη μετά τής δεούσης προσοχής έκ μέρους των ενδιαφερομένων. Πρός "Απαντας τούς Συνεταιρι¬ σμούς Περιφερείας Ύ¬ ποκαταστήματος Κύριε Πρόεδρε, Αποκατασταθείσης ήδη τής ο¬ μαλότητος μετά ιά τελευταία πο- λεμικά γεγονότσ έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά επικοινωνήσωμεν μετά των Διοικητικόν 5 υμβου λΐων των Συνεταιρισμόν καί 6ι' αυτών μεθ' ολοκλήρου τοθ Άγρο- τικοθκόσμου τής περιφερείας μας, Υνα άπευθύνωμεν πρός αυτόν τάς κατωτέρω συστάσεις καί υποδεί- ξεις μας. Δέον νά κατανοηθή άπό δλου; έν γένει τούς αγρότας δτι υπό τάς σημερινάς συνθήκας έπιβάλ- λεται περισσότερον άηό κάσε άλλην περίστασιν ή έντατι ·ή καλ- λιέργ,εια τής γής. Δέν πρόκειται πλέον διά τής έντατικής καλλιερ- γείας νά επιδιωχθή ή αύξησις των είσοδημάτων των άγροτών μόνον όλλά έκ παραλλήλου νά έξασφα- λισθοθν' καί τα μέσα διατροφής τοθ πληθυσμοΰ τού τόπου μας. Ή είς^ εύρείαν κλίμακα καλλιέργεια ΡΩΜΗ, 8.—Τό πρακτορεί¬ ον Στέφανι πληροφορείται έκ Τεχεράνης δτι κατά τάς ■πληροφορίας των Ίρακινών εφημερίδων ό άνπβασιλεύς των Ίνδιών διέταξεν δπως είς 40 Ίνδικάς πόλεις τοπο- θετηθοϋν άντιαεροπορικά πυροβόλα καΐ σειρήνες συνα γερμοΰ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ζητοΰνται παρά των Ά· γροτικών Φολακών Άγυιά; παλαιά έξαρτήματα κτηνών (χάμουρα) έν καλή κατα· στάσβι πρός αγοράν είς καλάς τιμάς. 1 ^ Έπίσης 10 άνατρεπόμενα ή καί δίτροχα είς καλήν κα¬ τάστασιν· Χανιά τή 9)8)1941 ΙΕΡΙΗ?Β_ΗΙΐυΐ?ΰΙ« ΈκτίθετΓ,ι είς πλειοδοτι¬ κήν δημοπρασίαν ένεργη- θησομένη" την 27ην Αύγού στου 1911 ημέραι» Τετάρ¬ την καί ώιαν 5 μ. μ. ή έ- νοικίασις των ακολούθων άκινήτων. 1) Των ύπ' αριθ. 456 οικόπεδον τα 10)14 Σ^νοι- κια "Αν. "Ιωάννης 2) Των ύπ' άοιίΚ 4367— 4373 οίκοπέδων ό5ό; Γ. Χά τζιδάκη 3) Τού ύπ' ά.η». 855 έρει- πίου όδος Τσουδερών 4> Τοϋ ΰπ' αριθ. 3453 —
  31.0 Μετοχίου Χαπάν Σά-
  ραφ, Παχια»'ά μέ 432 έαπε-
  ρ Γο.ι5ή, 363 έ? α.όδενδ^α
  κλπ
  5) Τή; ύπ' ό^ιθ. 557 οι¬
  κίας όδος Χάληδων
  6) Τοΰ ύτ' αριθ/ 558 κα-
  ταστηματος όδός Χάληδαΐν.
  Οί δροι έτοιχοκολλή&η-
  σαν είς τα Γραφεϊα Διαχ)-
  σεω'ς / μ ι ι · ; 1φ Δ
  Τραγικον άεροπορι-
  κόν δυστύχημ-
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ θΙίθΣ ΤΟΥ_ΜΟΣΣΟΥΛΙΝΙ
  ~~ ~ ό Μουσολίνι
  ΡΩΜΗ, 8.—Τό πρακτορεί¬
  ον «Στέφανι» πληροψορεϊ-
  ται έκ Πίζας ότι είς τό αε¬
  ροδρόμιον Σάν Ζούστο συ-
  νέ6η τραγικον δυστόχημα
  κατά τάς δοκιμάς ενός νέ-
  ου τύπου μεγάλου τετρα-
  κινητηρίου βομβαρδιστικού
  άεροπλάνου ούτινος έπέβαι
  νόν πλεΐστοι άσσοι τής
  ταλικής άεροπορίας, μετα-
  ξύ των οποίων καί ό υιός
  τού κ. Μουσολίνι, · Μπροθνο
  Μουσολίνι. Κατά την προσ-
  γπ'ωσίν τού τό άεροπλά¬
  νον προσέκρουσεν επ! τοΰ
  έδάφους καί κατεσυνετρίβη.
  Έκ των έπιβαινόντων έφο;
  νεύδηααν ό Μπροϋνο Μου¬
  σολίνι καϊ ό Βιτόλι ΣακθνΊ,
  νεαρός άσσος τής άεροπο¬
  ρίας τοΰ Βασιλικοΰ Ιταλι¬
  κού ναυτικοΰ. Εύσύς μετά"
  την άναγγελίαν τού δυστυ-
  συνοδευόμενος υπό τοθ
  ετέρου υΐού τού Βιττόριο,
  έπέβΓ) άεροπλάνου, καί
  I-
  φδασεν είς Πίζαν, κατευ-
  βυνσείς άμέσως ες τό Νο¬
  σοκομείον Σάντα Σταρσ,
  ένβα είχον μεταφερθή τα
  πτώματα των άτυχών άε-
  ροπόρων. Ό κ. Μουσολίνι
  έ/δακρυς καί κατασυντε-
  τριμμένος ήσπάσση τόν νε¬
  κρόν υϊόν τού, ώς κα! τόν
  νεκρόν τοΰ Βιτόλι Σακόνι.
  Μετά τό προσκύνημα των
  νεκρών ό Μουσολίνι έ-
  πεθεώρησε τό αεροδρόμι¬
  ον τής πόλεως, μεδ' δ επέ¬
  στρεψεν είς Ρώμην. Ό
  Μαυσολίνι έλαβε συλλυπη-
  τήριον τηλ)μα έκ μέρους
  τοΰ Βασ λεως κα'ι τής Βασι
  λικής οικογενείας.
  Ε ι ς τόν κεντρικόν το-
  μέα τού Α. μετώπου
  κατεστράφησαν 2 Συντάγμα-
  τα Ρώσσικου ίππικοΰ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8.— Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανκόν Πρα¬
  κτορείον πληροφοοεΐται έκ
  τού κεντρΐκού τομέως τού
  άνατολικοΰ μετώπου δτι 2·
  συντάγματα ρώσσικου ίππι-
  κοϋ, έπιχειρήσαντα νά δια-
  σπάσουν τόν κυκλωτικόν
  κλοιόν, επετεθησαν δι' έπε-
  λάσεως και όιά κραυγών
  κάτά των Γερμανικών στρα
  τευμάτων. Οί Γερμανοί ά-
  φησαν άπό σκοποΰ τό ρωσ-
  σικόν ίππικόν νά προχωρή·
  ογ) διά μέσου ενός μικροΰ
  δάοους, δταν δέ έφσασεν
  είς απόστασιν 500 μέτρων
  Ι ά πό τάς γερμανικάς γραμ¬
  μάς, τό Γερμανικόν πυροβο·
  λ ι κόν ήνοιξε πυκνόν πύρ
  κατ' αύτοα, μέ άποτέλεσμα
  νά φονευδοϋν οί πλεϊστο'
  έκ · των Ιππέων. "Ο-
  σοι δέν έ^ο/εύθηοαν συνε·
  λήρ3ησαν αίχμάλωτοι.
  ΜΙΑ
  ΤΗΣ ΣΟΥΗΑΙΧ
  ι ΕΙΔΗΣΙΣ
  "ΤΙΤΝΙίΚΕΝ
  'Η Αγγλία υπεσχέθη είς
  γίαν Σοβιετ.κο3 κρατιδίου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.-ΤΟ ήμ ε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορείται,
  ότι ή εφημερίς «Τιτνιγκεν»
  τής Στοκχόλμης δημοοιεύει
  την άποκαλυπτικήν είδησιν,
  δτι διά τής συμμαχίας Αγ¬
  γλίας,—Ρωσσία, ή "Αγγλία
  ανέλαβε την υποχρέωσιν
  έν περιπτώσει νίκης, νά πα-
  τήν Ρωσσίαν την δημιουρ-
  ειςβάρος τής Τουρκίας
  ραχωρήσΓ) είς την Ρωσσ.αν
  τα στενά τού Βοσπόρου κα
  τώ-/ Δαρδανελλίων. Ή 'Αγ-
  γλοσ33ιετική αυτή συνομω·
  σια-γάφει έν τέλει ή εφη¬
  μερίς άποσκο-τεΐ είς την
  δημιουργίαν σοβιεπκοθ
  κρ3τ-δίου είς βάρος τής
  Τουρο'ας.
  Συνάντηοις Χΐτλερ-
  Άντωνέσκο
  .ου έκ Βου·
  κουρεστΐου ό σφααηγός Άν-
  Χίτλ
  ε
  ΤΟ° Αδόλφου/
  εΐ5 τάς άκτά^τή^Λι3ύης
  Ι λ^ΛΛΐΐε ί?.~~* 1 Ο Π Γϊ "ϊ ϊί* Τ Γ .
  • Ι ■>- · »ν <Ι|^^ίΐυ~ · νΈΤ/Ίΐ πλ - λ/· Τλ > >^ ν _^.___..... _._ ι τ·—ι ν.11 Πή Τι ο ν /^ »™ί« μ —. -_
  Η, 8.—-Γό Πρ3κτο-
  ρεϊο ' «Στέφανι» μεταδίδει
  τα έζής
  Χδέςτην πρωΐαν 3 τορ-
  π.λλοπλάνα τού Ιταλικού
  στολου, περιπολοθντα κατά
  μή<ος τώ/ ά<τών τής Αι- βύης, διέκριναν, κατά τήν' 4ην απογευματινήν, 4έχ5ρι κά πολεμικά, άτινα ώς φ3:. Έν Χανίοις τή 8 Αύγού- στου 1941 Υ Ό ΠρΓ.ίστάμΕ;>ς Γ. Δ. Α
  ΐν. Χανίων
  Κ.
  πΡ3ηγο0ντα
  • Τα τΟρ ,ιλ
  τα πό
  κα-
  Ματρούχη
  ούτω" τό
  , ένώ το
  δ,έκρναν τά άερ3πλά
  υπέαΓη σοβαράς ζημ'-
  Τάέτεο3 δύο πολεμι-
  ηνο.ξαν σφοδρόν άντ.α.