89860

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

11/8/1941

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  4+> "0 ^
  τ υ γ
  ^
  ϊϊ^^
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 20 — Αριθ. 20
  ΡΓβίβ 3 ΡΓ8Βθίτηβ — Τιμή Δραχ. 3

  V.
  ΡΕΚ.ΡΙΚΑΚΙ3, Οη&ηί*
  ΗβΓβη3£βοβΓ ηηά ϋπιοΐί : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑδ, ΟΗαπία
  ία άβη ιι. Αιι^ιΐδτ: 1941
  Χανιά 11 Αύγούστου 1941
  ΡΓαηζοδε §·είαη£6η6 άίε ΐη Τ)ετιτ5θΗΓ3τΐ(1-Βηιι αιΐδίπεΐπ-εϊι
  Γάλλοι αίχμάλωτοι έκτελοθντες οίνοδομικάς εργασίας είς την Γερμανίαν.
  (Σημ. 'Εφημ. Είς ΓηρμανΙαν παραμένουν είσέτι έλάχιστοι Γάλλοι αίχμάλωτοι, άλλά καΐ αΰτοϊθ' άφεθοϋν
  κατ' αύτάς έλεΰσεροι, διά νά έπιστρέψουν είς την Πατρίδα των).
  ^
  ΡΕΚ νΥΙΟΗΤΙΟΕ ΕΙδΒΝΒΑΗΝΚΝΟΤΕΝΡυΝΚΤ ΙΝ ϋΕϋΤδΟΗΕΚ. ΗΑΝΌ
  ιοο
  Αιΐδ άβπι ΡΰΗΓβΓΗ&αρίςα&ΐ-τίβι-, 9·
  Ό&8 ΟΙ)βΓ^οΐηηι&ηάο άβΓ ννβΐιπη&οητ.
  θβΐεαηητ::
  Όϊβ ιτα 'ννβΙιηη&θΓΐτδθΘΓΪοΗΙ: νοιη 5· Αηρ;ιΐ8ί
  ΚϊΙοπιοΙθγ δΐΐάοδΐννδεΓΓΒ δπιοΐεηδΐί βΐη§·β5ο1ι1θ55επ ^ε-
  πιεΐάβτβη 8ονν]βτ.Ϊ5οηβη νοΓθεβηάβ ν/ηΓάβη νβΓηϊοη-
  τβτ. ϋβοβΓ 38.000 Οβίαηβτβηβ ■ννιΐΓά'βη βιη^βθΓβοηί.,
  250 ΡαπζεΓΐί&πιρίνν&βτεη, 359 Οββοηητ,ζβ νχπά ν/βίΙβΓβδ
  ίΪ
  ϋΕΚ. ΕΚΡΟΙ,Ο ΥΟΝ ϋΜΑΝ
  Αιΐ3 άβπα ΡηηΓβΓη&αρτ;-
  ςιιβΓΐΐεΓ, 9· Ατι&ιιβί: :
  Ό&3 ΟθβΓΐίθηιηι&ηάο άεΓ
  "ννβΐιηη&οΐιί £ΐοτ οβεεβηητ,:
  ννίβ οβΓβίτβ άιΐΓθΗ 3οπ-
  άββ Ρβίηάβδ
  ι ΓπεΙΐΓ &13 2Ο0.ΟΟ0 Μαηη.
  ΌίοΗτ βιιβάΐϊοΐι άβΓ Ργι-
  Ναεηί: οοηιοα γ
  αΐθΓίβη Κ&ηιρίϋΐΑ&ζβηβ'ε
  ΟΙβΙΐΓβΓβ Ρ1ΐ1£ρΐ8ΒΤ.Ζβ ϊη
  Εηβ-ΐαηά. 8ίβ βΓΖΪβΙίβη
  ΒοπιοεηΐΓβϊίβΓ ίηηιΐίΐβη
  2:β
  ηηά ΐη Ηαΐΐεη. Αη άβΓ
  Οδτ - ηηά
  ιπχΐΓάβη Ηλ-
  οοηι
  ρβπ
  ηαοβη ίπ άβΓ
  άβΗΪβοΙιβ Τπιρ-
  άβΓ τ&ρίβΓβη
  βΐηβη
  Ιη άβΓ ( 8οΗ1&ο1ιί νοη
  V
  αι α. π νννΐΓάβη άίβ 6.
  ιιηά 12. 8 3ν7ίβ Τβΐΐο άβΓ
  ΐ8. βθννίβτΐβοΐιβη Αηηβε—
  25 δοΐιύΐζβη -,
  ηηά Ρ&ηζβΓ -
  ϋΐνίβϊοηβη νβΓηίοΙιτβτ.
  ΙΙβοβΓ 103.000 Οβί&η&βηε,
  άαθβί άίβ Οϋθ"^)^ίβ1ιΐ8ΐι&-
  1>βΓ άβΓ 6. ιιηά 12. Αητιεθ,
  Πβΐβη ϊη ιιηΒβΓβ Ηαηά.
  317
  858 Οββοΐιιιεΐζε, 242
  ιιηά Ρ1α1ίβτβ3θΗιιβί:ζβ, 5-250
  , Σ2 Εί-
  ιχηά ζαΐιΐ-
  νναΓάβη βΓθβιιτβί.
  - δηβηιρίβ ηαηπιβη
  άβηΐδεηβ ΤΓηρρβη
  ρ
  ίη ηηννβ^ββπιβη νν"&1<1- ηηά βπΓηρίβ-βΙββηιΐΘ άβη ν/ίοίΐΓίβ-βη Εΐδβηο&Ηη- Ιαιοτ,βηριιηΐΕί. Κ ο γ ο - β ι β π. Αηοΐι άίβ ΐιη Κ.&ιιηι ηηι Κ. ο 5 1 & ιπ 1 — ιοο Κτη 8ΐιβ(1οδττιΐδβΓ 1.3 διηοΐεηδΐί— ρη^ β §:Γϊίίβη αηοΐι ΐη άβΓ Ιβΐζτβη Ν&ο1ιί: ηιίΐϊτβε- 1&§:βη &γπ δηβζ- αη. Βεί άβηι Ι,ηίτ.αηβτίί'ί αηϊ άβη 1>ΓίτΪ8οηεη Ρΐοΐ-
  ΐεηβτιιβΐζριιηΐεί; Αΐβχ&η-
  άπ& ϊη άβΓ Ναοητ; ζτιπι 8.
  Αιΐ£η3τ ΐΓαίβη Βοηιοβη
  δοηιαεΓβη ηηιΐ δοηιαβΓ-
  βτβη ΚαΙιοβΓδ εϊη δεηαΐίηι
  1 είη
  Ρβιηά ναο,ΐί ίη άβΓ
  Ιβίζίβη Ν3οηΐ ΐηι ηοτά-
  ηηά
  τίβοΐιβη
  άεη, ΐχΐίβ εοβηίαΐΐδ
  χιιιιγ-
  άιΐΓθΙι
  3
  ιπιΐΓάβη εΐηβ-εοΓβοΙιτ:. 250
  ΡαηζοΓΐε&ιηρίιαΕ^βη, 359
  Οβδοΐιιιβτζβ ιιηά αΐβίΐβΓββ
  Ογ -;85θΓΪτ&ηηΐεη
  ίιιβΙΐΓτβ άΐβ Ι,ηίίνα&ίίΒ &ηι
  Τ&ο;β νπβίτΓβεηηαΐβΓβ Αιιί-
  ΙΐΙδεΓΐιη&δίΙιιββτε άιΐΓοη.
  Ζκΐεί οπτίδθΐιε Τα§:ά'ίΊ1ιΐ§·-
  ικιΐΓάβη
  . Ιη
  ηηά
  &ηί
  3ρΓβη§· -
  ΒΓ&ηαο^ηιϋεη, η. α.
  Ό άβΓ
  ^ ηηά
  Κίβΐ. Όίβ
  τηη^ η&ττβ β
  ΙηβΙβ. Ειηι§·β ίβιηάΐΐοηβ
  Κιη^ζεη&ε, άϊβ άβη νβΓ-
  δηοή ϊηΐΛοηί;8η, ΒβΓΐϊη
  βηζη^τβιΐβη,
  δεη. Ν&οηί]3ε^βΓ βοηοδ-
  δβη άΓβί, Μ&ΓΐηεΕΓΐίΠβ-
  Γίβ βΐηεη ΙΐΓΪίίδοη^η Βοην
  ΑαίΙνΙαεηιπ^δΐΓυρρε ϊη Ο&ΙίθΓηΙ: ύαεΐϊβ:
  Γερμανική όμα·, άνιχνευσεως εν δίάσ<=ι είς ι ο Ανατολή < ν μέτω ι «νίβΐβ άβηΐβοηβ ^^βΓ» Βετ/ΐπΐ, ςτ. ΑιιβΙΐδί. Ιπι Ζιΐί>αιτιπιεη1ιαη£: ηιϊτ.
  ιΐεη ΕαίίΙίίΕΐτιρίεη &ηι η, 8.
  ίηι Κ&ιι&1§ε5ΐεϋ, 5εί άεπ 24
  οπτίί>ο1ιο Ρΐιι^ζεα^ε ίΐΐο^ε-
  υΐαΐ'άεπ, .Ιίοπιηιΐ: άετ
  ζα είηεπι
  Ειη^ε5ΐ:3ί;η(1ηΪ5. Ε»
  η£ειπ1ΐο1ι, ά355 νΐεΐε
  ^£ε§:^^ ΐη άεΓ ^ν& §:ειιΐε5εη
  δείεη, άίε ααί άίε υπϋϊδαΐηεη
  Επίτ&ΐΓΰίΙνΐοείτε ιιΐΕΓτεΙεη.
  δεί άϊε Ιΐΐ'δαοΐιε
  νεπιιϊδδτ ιιΐαεηΐεη.
  ϋα» Τεϊΐ^εδταεηαπϊί) νοη
  ζεΐιη ζιι νίεΓαπ^ζιααηζΐίί δίηά
  Ϊ ΐ
  ιιχαεΐιηΐΐοΐι α5&Γ ίί,ϋ άϊο Εοη
  ϋοηεΓ Ρεβίίίΐεΐΐιπΐί», αα^5 νϊεΐε
  άειιί^ΐιε ^ε^εΓ ϊη ά^Γ Εαίτ
  2η δείεη, οΐϊε ααί άΐε
  ΟηβΓδοη οοηιοαΓάίβΓτ
  Ί>εΐ·Πη,
  ϋΐε άειιϋδθΐιε ^η^^νναίίε
  αιιοΐι ϊΙΐΓε Αη^Γΐίίδίίε-
  αη άεΓ ΟδϋίΓοηΙ: ηιίΐ
  ΕτίοΙ§; ίθΓΐ. Όεαΐδεΐιε
  Κ.3?ηιρίβιι§;ζειι^ε ρηίίεη άζη
  ΙΙ&ίεη ΟΙιεΓδοη
  δοΙινναΓζΐηεεΓΐίϋδΐε
  οΙΙ αη. ΜεΙΐΓεΓε ίείη-
  άΐϊοΐιε Ηαηιΐεΐδδοΐιίίίε, άαηιη-
  τετ ααοΐι ΤΓαπδροΓϊεΓ νεΐ'
  ϊά νναηΐεη
  «οΙιννεΓ
  αη
  Ιηι ΚαιΐΓηε νοη ννΊ,αηιηια
  νναΓίΙεη ηιεΙΐΓετε Μαηϊΐΐοιΐδ -
  αηά Νεο]ΐ3ς1ιαΙο1ίΐ§:ει· άεΓ Βοΐ-
  5θ1ιενΐδτεη ιηίτ ζλ.1πΊΓεϊο1ιεη
  Βοπιθίΐι αη§·ε§:ΓΪί£εη. Αη νεΐ'-
  ΰθΐπεάεηεη δίεΐΐεη νναΓάεη
  άϊε Βε^Ιαΐηάε άαΓθΙι δΙαΓκε
  Ερ1οΐ3ίοηεη αηά Βΐ'Βεηάε
  νεπιίοΐιΐεί:.
  άεη
  ι Μην^είίίϊςπεη Ηα£εη
  Ιίοια αιι οΐετ δοΐηιι
  πτε ειΊ'οΙ^ΓείοΙι αη. Μεΐιτετε
  δοα^Ι; 5ρι·ας1ι ιηαη
  ίπιιηοι· άίΐνοπ, ά 155 άΐε ογϊ-
  _ιιίΙ:ιΐτ. ι£ί^
  Ικιΐοε
  ΓΪοηΐβΐ
  Ηίη^ο-
  Ι5-ί1ϊιι, ιυ Λα^ΐ
  Ιειΐΐ:
  Ώϊτ νοφ ίί
  ιαε&εη ΕΊΐκΙει,νεπ-αί
  Το^ε πηά άαιιεπιάεΐη
  νει·1αί>1: νεπιΠεΐΙτε 42
  αΐτε ΥιΙίΙθΓ Κηΐρρΐΐί αιιτ
  ί<ιη:»1ι ιίη ΐί,Ι: Ιιειιτε ΙπηείεποΙιΙεΙ πιογγΙθπ Ό2Γ Ιοεϊηι ιηίΐ; : /ιιιη ΕΙιγ- δηεΐιΐ: ίηβΓ άβη Οεπΐίηη- Αηϊ 6.8. ίαεΙΐΓτ,εη Καΐηρ££1α8'ζεα§·ε εϊηεη 5εΓθΓ<3εητ1ΐο1ι αιΪΓΐεαη^δ νοΐ- Ιεπ ΑηβτΐΓ£ αα£ εϊηεη Είχεη- ΐηι ίη άετ Νίεΐιε ί άΊιπ:π. Ιπι ιηΐΐιΙεΓεη ΚαηιρίΓααιη ΐ' ΟλτΙιοπΙ ΙκιΙ είη απι 6. Αα^αδΙ 13 υηά δΐΓαδδεη- ί>οαιΐε
  ιηε-
  ΙιγΙιοΙι ιιπτεΓΐοΓθοΙιεπ. ϋεαϊ-
  ί.ο1ιε Βταΐία - Υει-Ιοαηάί ΙοΓα-
  ι±εεη αηϊ η Αα&ιΐδΙ ζυΓΪϊοΙΐ-
  Βεΐιοηάεπ δου,^εΐ:- 'εΓ5ίεηάεη
  πή ηιτηΐΐίοΐιεπ
  ηιΐ.1

  8ΕΙΤΕ 2
  ΚΚΕΤΑ
  ν/Ε ι Τ ΡΗ ΑΕ8Ι0 ΕΝΤ ΒΟΟβΕΥ ΕίΤ.
  Εδ Ιίόηηιε είηεη
  ν/ΪΓΐίΗθΓΐ νεΓβΙαίίεη, ννεηη '
  6Γ ΙιοΓΐ, άαδδ εΐηε απιβΓΪΙωηί- Ι
  δοΐιε Ζείΐαηβ: ΐπι Αηδοηΐαδδ ι
  αη άίε Κ,εάε νοη δαηιηεΓ
  λνεΐΐεδ Κ.οοδενε1τ. αΐδ άεη
  ηεαεη ννϋδοη ίείεΓί, άετ άεη
  νό1!<εΓοαηά ννίεάεΓ Εΐαίζΐεΐιεη λνετάε. «Νενν ΥογΙε ϋαίΐγ Νεαΐδ» νεΓΓαεΐ αηδ, άαβδ Κοο- δενεΐτ, νϋδοη δο^αΓ ηοοΐι αε- οεΓΐτείίεη ννετάε. ϋεηη άίε- δηιαΐ νναεΓάε υδΑ, ΙαΙδαε- οΐιϋοΐι ϊη άεη νοβιΊκβΓθηηά ' εϊηϊτειεη πηά δο#αΓ άαπη ΐοη- αη£ευεηά δεϊη. Εδ δεί αη· δοηιιΐεΓ ζα εΓΓαΐεη, ιαεΓ άεΓ ΡΓβεδΐάεητ άίεβεΓ ννεΙΐΓε&ΐε- Γαη£ ηιεΓάεη ιααεΓάε. Νογ Οΐεπιεηςεαα αηά ^1ον■ά Οεοτ- £ε ΙιβεΙΙεη άαιηαΐδ ννίΐδοηδ Τταεαηιβ ζεΓδΙοεΓΐ:. ϋαδδ άετ | ηΐαΓ, άεΓ άεη ^ αεοεΓ Βοτά αιαΓί,^ Ιιαβεη δθ- άίε Οεηίετ ηοοΐι ηίοΐιΐ , άεηεη άαδ Νεαι— ΒΙαΙΙ οευεηεΓΐ:, ιηαη ηιεΓάε άίε αΐΐεη Ρεΐιΐετ ηΐοΐιΐ ιοΐεάεΓηοΙεη. ϋίε αη£ΐο-αιηεπ1ςαηίδ(:ηεη ΐηι Ρεπιεη Οδίεη οη άαδ Ζίεΐ, Ρταηζοε- ι—Ιηάοοηίηα άαδ δ<:1ιί- νοη δγπεη ζα οεΓείΐεη. είηεη ΕίηβΓαοη ίη άαδ ίΓαηζοεδίδοηε ΚοΙοηίαΐΓβίοΙι ιιιοΐΐΐε άεΓ ΌοΙΙαΓ—Ιπιρεπα- Ιίδηιαδ αηΐετ οπίίδθΗεΓ Μίί.- λνΪΓ^αη"; αιιί άεηι αδίαΐίδθΐιεη Ρεδΐΐαηά Ραδδ ίθδδεη. ϋίε ^ άεΓ Ααδβαα νοη Ηα- ηιαϋ, άίε νοΓνεΓΐε^αη^ άεΓ αηιεπΐίαηίδθΐιεη διαεΐζραηΐΐΐε ααί άίε Μίάιααν—Ιηδεΐη, άίε άβΓ ΡΙοΙιεη- ααί άεη ΡηΐΠρρίηεη ιχΐίΐΓεη <ϋε νοΓοεΓείιεηάεη δΐατίοηεη, άίε νοη Ιαραη αΐδ είηε αηηιϊΐΙεΙοαΓε ΒεάΓο1ιηη£ εηιρίαηάεη ιπεηΐεη ηιιΐδδΐεη. Ραετ άεη δοηιιΐζ Ιηάοοΐιίηαδ Ιίοηηί,ε Υίοΐιγ δεΐβδτ ηίοη4: ηιεΙΐΓ ΙιίηΓείοΙιεηά δοτ^εη. Ναοΐιάεηι ηαη ^&ραη άίεβεη δοηητζ δεΐθδΐ άαΓθηίαεΙΐΓΐ", άτεΐιτ άεΓ αηιεπΐίαηίδθΐιε δΐ3Εΐτδεΐ£:ΓεΙ:£ΐεΓ διιιηηεΓ νε1- 1ε5 άεη δρίεδδ υ,ηι αηά οε- ζείοΗηεϊε νοΓ είηεΐ ΙίοηίεΓεηζ ίπ εχ- ραηδίνε ΐΓηρεΓΪ^Ηδηιαδ Κοο- δενεΐίδ Ηαεΐτ εδ ίαεΓ είηε Α&- £Γε5δίοη, ιιΐεηη ΐΐιηι είη Κ,ίε- £ε1 νοΓ^εδθΙιοοεη αΐίίά. νε11εδ ΙιαΙ δΐοΐι ηίοΐιΐ εΐη- ηιαΐ Μαεΐιε ^ε^εΤιεη, άΐε Οταεηάε δεΐηεδ νεΓδοΙιΙεΐεΓη. Εγ ζα ΙηΙετεδδεη οείΓθίίεη δ°ίεη, ιιιεϋ άίε 3ΠΐεΓί1ί3ηί5θ1ιεη Ηίΐίδ ςαεΐΐεη βη Ζίηη αηά Οαηι- ηιί £εί3ε1ιΓάεϊ. ιααετάεη. Ό'ιε- δεΓ Ηίΐίδςαεΐΐεη αιε^εη &1δο δΐΓεοΙίΐε άεΓ αηιεΓίΙί&ηίδόΗε Ιηιρεπ3Πδπιηδ δείηε Ηαεηάε ηαεΐι ΙηάοοΗίηα ααδ αηά ίδϊ ηαη ααίδ αεαδδεΓδίε εηιροεΓΐ, άαδδ ^ίιραη είηε Ιτεηιάε Βε- βεΐζαηβ: άίεδεδ δθΚιιΙζΙοδ #ε- ιποΓάεηεη ίΓαηζοεδΐδοΙιεη Κο- Ιοηίίΐΐ&ευίεΐεδ ηίοΗΐ ζαΐαεδδΐ. ΟεΓαάεζα εΓΐχΙαεΓΐ νε11εδ, άίε ΕΓΠθηΐαη£ ΓηίΗϋαεΓΪδοΙιεΓ Βαδεη ^εί^εΐιτάε άίε ίπεά- ϋοΐιε Βεηαΐζαη^ άεδ Ραζίίίΐίδ άατοΐι ίΓΐεάΙίςΙιε Ναΐίοηεη. Βαδ 1ίΗη§;τ, αηιαεδαηΐ: ααδ άεηι Μαηάε είηεδ Ααϋδεηηιί- δ, άεϋδεη ΡΓαοδίάεηΐ αε- ίη άεΓ νΥεΙτ δΐΓατε&ν δθΐιε Ιηδεΐη δ^ηιηιεΐΐ:. ^αρ3η ϊδΐ άίε ίαεΙΐΓειιάε ΜαοηΙ 5εί άεΓ ΝεαοΓάηαιΐ£ άεδ οδΐαδίαιίδθΐιεη Κααηιεδ. ϋίε νεΓείηί&Ιεη δΐααΐοη νεΓ- δαοΐιεη &αο1ι Ιιίετ εΐηε Εϊηηιί- δθΗαηβ-, αηά ηιίΐ άετβεΐοεη Ηεαοΐιεΐεί, Γηίτ άεΓ ΙΙδΑ, δθΐιοη ίηι Αΐΐαηϊίΐί αηά ρε&εη δαεάαηιεΓΪΙία ορεΓΐεΓϊ,. ιιΐΪΓά ααοΐι άεΓ ννεδΐιαηά άεδ ραζί- ίίϋθΐιεη Οζεαηδ αΐδ είη Οεοίει ΓεΙίΙαηιίεΓΐ, ίη άειη ΑιηεΓΐΙ;.! ζα εηϋδθΐιείάεη ΙιαεΙΙε. Ναοΐι νοη είηεΓ ίεΓεηζ ίη ννίΐδΐιίη&ΐοη ^^^ε^^ί^ αΐδ ηεαεδΐε Μιπηε—αηά ^αί^^βδ^δ Κοοδενεΐΐδ ίη Ααδ- δίοΐιΐ ^εηοηιηιεη αΐιΐΓάε, οΐιηε άεδηαΐΐ) άίε αΐιεη ϋα- Ρΐαεηε ααΐ8"ε<ϊεΙ>εη
  4
  Κοοδενεΐιβ,
  § δαεά^ηιεΓΪΙςα αηΙεΓ δείηε
  ΒοΙηιαεδδί&Ιίείΐ ζα ζιυίη&εη,
  δΐεοΐίτ άεαΐΐίοΐι ΙιίηΙεΓ ^ευΐίδ-
  δοα νοΓίαεΙΙεη, άίε δΐοΐι ίη
  εΐηζεΐηεη βαεάαηιεΓΪΙίαηίδοΙιεη
  δτααΐεη ίη άίεδεη Τα^εη
  305ρίε1εη. Ό Αδ νοτρ/εΐιεη Κ.οο-
  ίη άεΓ Ρπι§:£ άεΓ
  ^^δι;εη ΙιεΙ &11εΓ-
  ααοΐι είηί§"ε νεΓδΙαεη-
  άΙίοΗε ΒεάεηΙςεη 3αδ§:ε1δδΙ. 8ο
  ηαοεη ίη Βαεηοδ ΑΪΓεδ αΓβεη-
  ιίηίδςΐιε ΗαηάεΙδίίΓηιεη, άίέ
  ααί άβΓ δοΐιαιατζεη Ι^Ϊ5ί:6 Κοο-
  δενεΐΐδ δΐεΐιεη, βεπη Αιΐδδϊη-
  ηιϊηΐδΙεΓ ρΓθΙεδΐίεΓΐ αηά εδ
  νεΓΐααιεΙ", άαδδ άαδ Ααδδεηηιί-
  ηίδΐεπαηι δίοΐι ε5εη£α11δ αΐδ
  ^ΓαηάδαεΙζΙίοΗεΓ Οε^ηεΓ δοΐ-
  οΙιεΓ ΑαδδεηηιίηίδΙεΓΪαηι δίοΐι
  εοεηίαΐΐδ αΐδ βταηάδαεΙζΙίοΙιεΓ
  δοΐοΐιετ οοηιιιαΓζεη
  Κοοββνεΐι άίε Οτβηζεη άεΓ
  ιυεδΐΙίοΗεη ΗεπιίδρΗ,ιεΓε ,
  αε5εΓ άίε ννεΙΐηιεεΓε Ηίηααδ
  ηαοη Εατορα αηά Αδίεη. Εγ
  Ιαεαίτ άειη Κτΐε^ε η&οη.
  Ιη δείηεηι ΑαίτΓα^ νεΓ-
  Ιίαεηάει 3εΙζ<: ννίΐίε, ηι&η ηιαβ- 5εϋεα(:δοΗΐ3ηά αεοετ ταηιρεΐη αηά ζα άίεδεηι Ζιαεοΐς ηιαεδδε ηΐ3ΐι οβεη είηεη αη^εηεαΓεη ϋταοΐί &α£ άίε όίίεηΐΐίαΐιε Μείηαηβ: ΑτηεΓΪΙ:&δ ααδαεοεη. ίδΐ άεΓ δίηη άετ Οείαΐι- Οΐιίοβ&ο ϋβίΐγ δΐεΐΐΐ Ιιεατε ιιΐίε- άεππη άίε ηιαη άειη νοΐΐί εί&εηΐΐίςΐι ηίοΐιΐ ιιΐθΓΪη άϊεδε ^Γθδδε Ο: ιΙιγ οεδΓηεηάε. ^εάε^ νεΓηαεηί(;ί- §·ε Μεηδθΐι ηιαεδβε άοοΗ εί§;εη- Ιΐίοΐι αηηεΐιιηεη, άίΐδδ ζατη Βείδρίεΐ άίε ΑθΓεαΙιηαη^ ϋ^αΐδοΐιΐαηάδ ηιίΐ: άεηι Βοΐ- δθΗειιΐίδΐηαδ άίε ΟείαηΓεη ίαεΓ αηάεΓε ^αεηάεΓ εηεΓ νεπ-ίη- ,&ετε 3ΐδ ετΐιόΐιε. ϋ&δ ΒΙειΙ: αΐεηάεΐ δίοΐι &ε§:εη άΐε ΑΙαΓ- ηιίδΐεη ααδ άεηι ^α8:ε^ Κοο- δενεΐΐδ. Εδ 1ι&1 εΓί&ΙΐΓεη, ^ίδ^εη 5ε!κεηηΙ:, άα άίεβε αηαη§:εηε1ιηιε 3α{ άίε αΓ^εηίίηίδοΙιεη Ηαη- άε1δΙ)εζϊε1ιαη^εη γπϊι: νεΓδςΙιίε- άεηεη ^αεηάε^η Ηαοεη. νεηη άίεδε ΕΓΐςεηηιηίδ δςΐιοη ίαεΓ άίε Οε^εηιααΓϋ ίΐΐ, δο Ιεδηηεη ιυίτ αη;ί υογ- , άαδδ άίε δοΙιιυαΓζεη ίη ΖαΙ^αηίΙ ίαεΓ §αεάα- ΡΪΓηιεη εΙιεΓ άεη ΟΗαΓαΙίΐεΓ είηεΓ Ααδζεί- αΐδ είηεΓ ΑηρΓαη&ε- 1ια5εη ιαεΓάεη. Ι3ϊε Αοΐι- δεηηιαεοΐιΐε ιιΐ2Γάεη άεη ΚΓΪε§: ίτειυ,ίηηεη, ααά ΕιΐΓορ.ι υΐίΓά δίοΐι είηε ηεαε Οΐ'άηαη^ &ε!)εη. δαεάαηιεΓΪΙΐα ηεβετ ιιΐΪΓά δείηε Ρτοάαΐίΐε ηίειη.ιΐδ ίη ΙΙδΑ αοδε(:ζιεη Ιίοηηεη, δοηάεπι ηιαδδ άεη εαταραεί- δθΐιεη ΜαΓΐίΙ ααςΐιεη, αΐεηη εδ ηίοΐιΐ ίη άίε νεπιπηαη£ νεΓδίηΙίεη αΐίΐΐ, άίε ίη άαδ νεΐΐδ ραδδΐ. Εδ ηιακ δείη, άαδδ εδ άαηη 1)εί άετ ννίεάεΓαη^· ηαερίαη£ άεδ Ηαηάεΐδ είη ΕΙΐΓεηΐίίεΙ ίαεΓ δαεάαηαεπΐία- ηίδθΐιε ΡΐΓηιεη ίδΐ, ]εΙζΐ ααί άετ δοΙιιιΐαΓζεη ^^διε Κοοδ2- νεΐΐδ ^εδΐαηάεη ζα Ιιαοεη. Μαη εςαηΐι ίϊοΐι δο§·αΓ νοΓ- δίεΐΐεη, άαδδ Ρίπηεη, άεηεη Κοοδενεΐε ίΙΐΓ βατεδ Βεηεΐι- ηιεη ^ε^εη Εατορα 5εδθ1ιεί- ηί&Ι, εδ εΐηεδδοΐιδηεη Τα^εδ δεΙηαεΓ οεΓεαεη ιιΐετάεη, ααί δείηετ νείδδεη ^^δ^ε §·εδΙαη- άεη ζα Ιιαοεη. Ι)αδδ Κοοδενεΐίδ Οενναΐΐρο- Ιίϊίΐί ίη Βααΐαΐι ααά Βο^εη ααοΗ ύτ)εΓ ηοΓδαιηεπΙίαηίδοΙιε ΟεδθΙιϋίΙδίητεΓεδδεη Ιιίηννε'τ- ϊΰΙΐΓείΐεΙ;, ΐαάεΐΐ άίο ίΐιηι ^οηδΐ: δο εΓ£εοέηε «Νίν Υοι-ΐί Τί- ιηεδ». δίε ηιεΐάίΐ; ααδ Κίο άε ΕΙΝΘΕδΟΗΙ-ΟδδΕΝΕ „-._.-- τ ΙΝ ΩΕΡ υΚΡΑΙΝΕ ΥΕΡΝΙΟΗΤΕΤ υ^οεΓ ^ο.οοο Ηβίαη^βηβ βΓβηιαοητ. — Ιη — ΙΧ-Βοοτβ Ααδ άεηα ΡαβΙΐΓεΙι&αρΙ- 8 Αα^αδΙ: ΟοεΓΐίοηιηιαηάο άεΓ £\>ϊ Ιίεκαηηι:
  Ιη άβΓ υΐεταΐηβ ννιΐΓάε
  βίηβ
  βίησ/ββοηΐοβββηβ ίβίηάϋ-
  οΗβ ΚΓβείίββταρρβ νβΓ-
  ηΐοΗτβί:. ΙΓβΙΐθΓ 30000 Οβ-
  ίαη^βηβ, άαηιητβΓ άβΓ
  ΟοβΓθβίεηΙβηειοβΓ άοΓ 6.
  Ατηιββ ηηά &η-
  ηοηβ ΡνιβΙΐΓβΓ ϊϊβί
  Ιβη οίβήβΓ ΐη άίβ Η&ηά
  άβΓ νβΓοΐΛβηάβτβη Τπιρ-
  ρβη. Όίβ Ββιιτβ ίβτ &γο33.
  ϋΐβ ίη Εβτΐαηά ^αβπιρ-
  ίβηάβη άβιιτβοΗβη Τηιρ-
  ρβη ηαΗηιβη ννβββη-
  οβΓο; ιιη ά βΐίββββη οΐβ ζιιγ
  Καεβτβ άβ3 ίΐηηϊβοΗβη
  ΜββΓοηβεηβ άΊαχη.
  Αη άβΓ ίίηηΙβοΗθη
  ίβί άβΓ Αη%τΙϋ άβΓ
  ηηΪ3οηβη Τηιρ-
  ρβη ίηι ν/βΐΐβΓβη βΓίοΙβ"-
  Γβϊοηβη ΚοΓίβοΙΐΓθΐτβη.
  ΚΓΪββ'βηιαΓίηβ αηά ^αιί-
  τνναίίβ ν/αΓβη ίΐη Κ&ηιρί
  άίβ θΓίτ.
  Ι^Γ υ-Βοοΐβ
  ^Γΐβΐι βϊηβη ηαοη
  1&ηά ίαΙΐΓβηιΙβη
  άβΓβ βτ,ίΐΓΐΕ &β3ΪοηβΓΐ:βη
  Οβΐβίΐζιιβ: αη, νβΓββηΐΐτβη
  4^500 Βγϊ. αηά ίοΓρβάϊβΓ-
  ίβη 4 ννβίτβΓβ δοηίΐίβ ηΐιί
  ζηβαηιτηβη 29.000 Βγτ,., πιίί
  άβΓβη ΤοΐαΙνβΓΐαβΙ ζιι
  Γβοηηβη ίβτ. Καηιρ££1ιι&-
  ζβα&β νβΓηίοητ,βτ,βη &η
  άβΓ βη^ΙίΒοηβη Οβϋειιββτβ
  3ΡΓαοήτβΓ πιϊγ ζα» 13000
  ΒΓτ. αηά Ιοββοηαβάί&ίβη 5
  8:Γθ333β Ηαηάβΐβοηίίϊβ,
  ά&ΓαητβΓ βίηβη ΤαηΑεβΓ
  βοηννβΓ.

  ρ
  ίβη Ρΐα^ρΐβείζβ ιη
  Ιαηά αηά βίηβη Η&ϊβη αη
  άβΓ
  Γ αηά
  3οηο33βη αηι
  Τ&βΤβ αη άβΓ Καηαΐΐΐαββ-
  ίβ 24 θΓίϋβοηβ ΡΙα&ζβαβ:β
  αο. Είβτβηβ ΥβΓΐαβίβ
  ίίηηίβοηβη
  59-5ΟΟ ΒΚΤ
  ίεη Ιϊβί άίβββη Ι,ηίτ,ΐΐαβίη-
  ρίβη ηίοηί: βίη.
  οαηά άβαίβοηβΓ Καιηρί-
  ίΐα&βα^β οοηι
  ίη άβΓ Ιβίζτβη Ναοητ ιηίτ
  ^αίβΓ ννίΓΐεαηβΤ δοΗίίίβ
  αηά Ηαίβηαηΐβυβη ίΐη
  ΤοΓίί. ΡΙοΐίβηβΙαβίζραηΐ!:*
  ΑΙβχαηάΗα-
  Ββί άβηι ^αίταη8^^1Iί
  ααί άίβ Κββάβ νοη 8αβζ
  ζαηι 7·8· τπατάβη άίβ
  Ταηΐΐαηΐαβτβη < ίηι ροΓΐ ΙΙϊΓαηίηι ίη Βταηά »?β- οΓίβη. # ϋβΓ Ροίηά κτιίί ιη άβΓ Ναοητ ζαηι 8.8. βίηί°;β θΓίβ ννββίάβαίβοήΐβηάβ, αηίβΓ αηάβΓβπι ΌοΓτπιαηά αη. Είηζβΐβ Ρΐα^ζβα&β Βοηιοβη ααί άίβ τβταάτ. ϋίβ ΖΐνίΙΙϊβνοβΙ-βΓαηβΓ Ηαίτβ ^βΓίη^β νβΓΐαβίβ αη Τοτβη αηά νβΓΐβτζτβη. Ναοητ3αββΤβΓ βεηοβββη 6 ίβίηάΐίοηβ ΡΙα&ζβαβΓβ αί». ΙιατΙε άίε —Ιηάαδΐπε αηά ηεη υδΑ.— Ηαηάεΐ ΐη ΒΓαδΐΙίεηίη νεΓ- ννΪΓΓαη^· 8ΓεΙ)Γας1ιΙ. ϋΐε άοΠ: αΓϋεΐΐεηάεη υδΑ.—Ρίπηεη δεΐεη αΐδ ϋΓαδΐΠαηΐδθΙιε Ρϊγ- ηιεη εΐη^ετΓα^εη αηά κόη- ηΐεη δΐοΐι Ιίααηι γνείβ-εΓη, ηιΐΐ αηάεπι ΟΓαδΐΙΐαΐιΐδ οΐιεη Ρΐτ- ιηεη ζα νεΓΐίεηΓεη, άίε νοη Κοοδενεΐΐ αηά ηίοΐιΐ νοη δίΐίεη ααί είηε ^^δ^ε ^εδείζΐ βείεη. ννεηη δίε ηαη ΐΓθϋζάεηι ΐίαΐε Ηαηάεΐδ- οεζΐεΐιαη&εη ίθΓΤδετζεεη, ζό- &εη δΐε δΐοΐι νοη Κοοδενεΐί ΚερΓεδδαΙϊεη ζα. Εδ ννατε άα- ηετ βεβδεΓ §:ενεδεη, άΐε οΓΐΙί- οΐιεη ΜαΓΐί(:1)εάίη&αη§:εΐι υόγ- ΗεΓ ζα ιϊρΓαίεη. Όΐε ΜαΓΐςΙ- οεάίη^αη^εη ννετάεη ηαοΐι αηδεΓεηι δΐε^ε ηαίαΓΐΐεΙι ηοςΐι §αηζ αηάει-ε δεΐη αΐδ ]εεζΐ, αηά άΐε «Νενν ΥογΙι Τίηιεδ» ΙεοηιιηΙ: ίη ϋΐΓεΓ νοι·ΐδΐο1ιΙ:ίο;εη ΚπιίΙΐ αη άεΓ ννΐΠΙαιεΓ άε5 ΡΓαδΐάίητεη άεη Όΐη§:εη είηεη δοηΓΪ4:4; ηαΙιεΓ. Νοοΐι άεατΗοηεΓ ννΐΓά άίε «01ιϊολ£γο ΌάΊΙυ Τποαηε». άετεη ΑΓίΐΙίεΙ αεΐοετ άΐε Κοη- 8ΤΓεδδ5οΙ:δς1ια£ΐ; Κοοβενεΐΐδ ζαΓ ΥεΓΐαηο/εΓαησ; άεΓ Όίεηδΐζεΐί άΐε ϋοεΓδςΙΐΓΪίΙ ίτ'έ,ξί «ϋΐε ΚΓΪε^δθοΙδοΙιαίΙ;)).· νΐετίαεηί- τεΐ άεδ υδΑ.—Υοΐ^εδ νΛΠΐεη ηΐοΐιΐδ νυηι Κτΐε&ε ννΐδδ^η, αηά άεΓ ΚΓίε§· Ιίδηηε νετ- ηιΐεάεη ννεΓάεη, ννεηη άεΓ Κοηστεδδ άαδ "νΌΙΙς ηΐοΗΐ: Βεί- ταε^ε. νεηη εΓ αίοεΓ άΐε ΡοΓάεΓαη^εη Κοοδενεΐΐΐδ αη- ηεΐιηιε, δο δεί εδ ηιΐΓ εΐηε ΡΓα§;ε νοη νν*ο<:1ιεη αηά Μο- ηαιεη, οϊδ υδΑ.—δοΐάαίεη ΐη αίπ&ιηΐδθΐιεη νναεδίεη (ηε- αεΓάίη§:5 ννίτά ααοΐι ΕϊοεΓΐα αΐδ δταετζαεαηΐςτ: άεΓ ννεδΐΐΐ- οΐιεη ΗεπιϊδρΙιαΓε ^^ηαηη*:) ααί δοηδ ϊΐ^εη δοΐιΐαοΐιι- ι. Κ,οοδενεΐΐ. οεΐιααρΐε, Ι'δΑ. δεί ιη ^τοδ- δεί ΟείαΙΐΓ, οΐιηε εδ οεννεί- δεη ζα Ιίδηηεη. Μαη δΐεΐιτ, νΐε Κ,οοδενεΐΐ; άΐε δ££εη(:1ίο1ιε Μεΐηαηβ: δοηάίεΓϊ. Ναοΐιάεηι εΓ άεη ΚΓΪε^ΛηιϊηΐδτεΓ Κηοχ ιιιΐΐ άΰΓ ΚΓΪε^δραΓοΙε νεΓ- δςΐιΐοΐίΐε, Ιά'δδΙ εΓ άαΐ'οΐι νν'εΐ- 1ε5 άεη νδΙΙίεΓΐοαηά νεΓ^αεη- άεη, αηι δίοΐι, ννίε Όαΐΐγ Νενδ>
  δροτΐεΐ, άεΓ νν'εΐι αΐδ ννεΐ1ιη:ι-
  οΐιΐδηνχηη ζα ειηρ£ε1ι1εη.
  Εδ ίδΐ αεοεπιΐΐ ά ΐδ β-ΐείοΐιο
  δρίεΐ. ^εάε^ Αηδταηά, ^εάε
  Ττεαε ννΐιά άεη Ζΐεΐεη άΐε^εδ
  ηεαεη αηιεΓΪ1ίαηίδ:1ιεη Ιβιρε-
  παΐΐδΐηαδ ααίίίεο])ίε;·τ. ΗεαΓ^Ι
  εΓΪηηεΐ'ϋ ίηι *Νειιι Υοι·1ί ^οιιΓ-
  ηαΐ ΑηιεΓΪοαη > άηταη, ιυΐε
  Κυυ^5ΰνε1I; νυΓ είηεηι ^α11^
  Ρίηηΐαηά ζαηι Καηιρί
  άεη Βοΐδθΐιειαΐδηιιΐδ Ιοε^
  ΗοαΙο Ιιοΐίΰ
  "5ΜΟΙΕΝ8Κ ΗΟΟΗ ΙΗ ΗΑΕΙΙΙΙΕΗ ΠΕΙ δΟΤΪΙΕΤί,,
  8ο Ιο&βη άάβ ροΐίίίδοηβη ΚοηΐΓηί33αΓβ-νδ11ί&β ΙΙηΙίβη-
  ηίηίβ α&βΓ άίβ τναΚΓβ Ι,α&ε
  ΒεΓΐΐη, 9· Α
  ΖαΗΐΓεΐοΗε
  Οίβζΐετε, άΐε ίη άΐεδεη Τα-
  ΐη
  ιηεΐδίεΐΐε αηι βιηοΐεηδΐί οΐη§:ε-
  Ηείει-ι αιαΓάεη, δΛ^εεη ααδ,
  άαδ άΐε ροΐΐιΐδθΐιεη Κοιηηιΐδ-
  δατε ιιΐΐεάεΓηοΙΙ: άΐε ΝαοΙΐΓΪοΙιί
  νεΓοΓείΐεΙ; Ιιοετιεη, ηυηαοΐι
  διηοΐεηδΐί ίη άεΓ Ηαηά άεΓ
  δοαΐ]εΙ;δ δίί. Μαη Ιιαοε ΐδίε
  οειυαδδ*; ίη υηκεηητηΐδ αεοεΓ
  άΐε ^α&ε ^εΐιαΐιεη, αηι δΐε
  ιΐΐΐεάεΓ ζαηι ΑηβΤΓΐίί αηδείζεη
  ζυ Ιίοεηηεη. 1(α δΐε νοη άετ
  Βεεηάΐ^αΐΐδ: άεΓ δοΐιΐαδητ νοη
  δηιοΐεηδΐν ηίοΐιΐδ &εαιαδδΤ- Ηα
  , ηίεΐΓ,εη δίε εγοΙιζ δθΐιαιε
  ΥεΓΐαδϊε ιπίεάεΓ άεη Υετ
  αΐΐΕεπιοηιηιεη, &ε&εη
  άίε οεΓείΐδ οδΙιχΐΒεΓΐδ νοη
  δηιοΐεηδΐν νοΓδεοδδεηάεη άεαϊ-
  Τταρρεη απζαΓεηηβπ.
  δΟΗίΑΟΗΤνΐΕΗΥΕΚΒΟΤ.
  άίβ Αα3αοαη£ άβΓ
  ααί Κτβτα αηά
  άβη άαζα
  Ιηββΐη ν. 24-7-41·
  α) Ιιη Βίΐ-εΐεΐι άεΓ Ιηδεΐ
  Κτεϊα αηά άεΓ νοπχΐαΐταησ-
  δΐηαεδδΐ^ ζα ϊΙιγ £·ε1ιθ2ΐι£εη
  Ιηβεΐη ιυΪΓά άΐε ]&£ά άανοΐι
  Αη§:ε1ιοεΓΪ«;ε άοΓ άεαΐδοηεη
  ιαηά ίιαΐίεηΐϋθΐιεη ν
  Ααδΐιαΐιηιεη
  άεΓ ΒείεΙιΙδΙιασεΓ αηά Κοηι-
  ηιαηάαϊιΐ άεΓ Ρεδίαη^ ΚΓνϊϋα
  νθΓ,
  5) Όαδ εΓΐεβΊε νί1ά
  οΐιηε Εηΐ-δο1ια.εάΐο-αηο- ί
  άεδ
  Εδ ιυΪΓά ηεαεΓάίη&δ
  τααί Ιιΐη^ 2ΐιχίεδ2η, άαδδ
  δεΐιΐαοηΐεη νοη ΚίηάνίεΗ αηά
  δοΐηαείηεη ^ΓαηάδαειζΙίςΗ
  νεΓοοτεα ίδί: αηά δΐΓεηε σε-
  δΓΓαίΐ ΤΠΪΓά.
  Τ-<εάί£ΐΐ<:η άίε άεαΐδΛε Ηε- εΓεδνεηπιΙΐαηβ: ίδΐ ζαηι Ααί- 1<;αα£ άΐεβεΓ ΤίεΓε οεία^Ι. ΒίβΙιβΓ 25Ο3 ο) ΖααπάεπΊαηάΙηη^εη :η άΐεδε νοΓθτάηαη^· ι___ άεη ηιίΐ; Οείαεη^ηΐδ- αηά ιηϊτ: Οεΐιάδϋταίε οάΰΓ ΐηίτ: εϊηεΐ" άΐε^ει- δΐΓαίεη ΙοεδΐΓαίΙ:. Όϊζ νοιυ Ιαεβ-ΟΓ οεηαΐζΐεη ΟθΓαετε Ιίοεηηεη τιχει-άεη. ΡΙαΙίαΓΐίΠοηε άεΓ άεαΐ- ΕαίΙαι.ιίίε Ιιαι 6ΐδ1ιεΓ ιιε5εΓ 2509 Ρείηά- Κοοδενεΐι άίεχειη Βοΐδοΐιειυΐδΐπιΐϋ. Εγ δΐαΐίη, άεη ΖεΓ- άεΓ ΌεπιοΙίΓαΐίε, άεη ιβη ΕΐΌ5ει·εΓ νοη Κε- ραίοΐΐΐςεη αηά άεη ΙΊιΐεΓ- ά αΐΐει- ίι·εΐεΓ Μεη- 1 " Η. ναΙεΓΐαηά; ΐδί; άει- ΥεΓΐαδΙ αη Ε1π·ε, άαδ Ορίεν αη αηά να1ΐ€Γΐιΐΐ;8ΐΪ6ί)ο. ΙϋΓΪοΙιΐ αηά §εηιείη, "άα ^,! Ι ηιιίάεηι Αη^πίί αηά άεΓ Τ.τΜ. ί Ι^ΓάΓαεοΙ^ιπι^ ζα« ιπι π-] Ιιαί; Κ.οο«ενε11; ΐιΐ 1" δΓ,ατζ- ραηΐεΐβ ίη ΤΗαίΙαηά Τυΐίίυ, 9. Αα^αδΙ. Βοιηεί ιηεΐάεΐ ααδ Βαη£· ΐ άίε εη^ΐίχοΐ^ Κε^ίε- :—ιιΐίε ίη ίταϋ αηΙεΓΓίοΙιΙε- 11:11 ΚΓοΐδοη νεΓΐααΐει—νοη Τΐιαίΐίΐηά άΐε ΟβακΕΐιπιιΐϊ νοη διαεΐζραηκΐεη {αεΓ εη- δΐΐ Τ ί>ΐ Ιιαίοε.
  ΟβηβΓαΙ ϋβητζ ίηίβΓηίβΓΐ
  νίεΐιν, ΐο.
  "νΥίε άίε Α^εη(:αΓ ΟΡΙ ηιεΐ-
  Ιι.-ιπεη άίε Βπτ,εη άεπ
  ΐη 8>τίι.·ιι,
  "ηιζ, αηά 3$ ΟίήζίεΓε ι^Γ
  ΐη 8>τίεη
  (ρ, , £ο, Μαίδη3εηΓΐηΐτ.Γ,ε1 ηδν.)
  Κβττοίίεΐη αηά αΐΐε ΙαεεΓίΗθΗίβτεη ΚαΓΐοίίεΙεΓζεα&ηΐδδε
  ειηδοΐιΐ. ΚαηοίίεΙδΐβεΓΐίε αηά άετεη ΕΓζεη&ηΐδδε.
  Ρΐεϊδθΐι αηά ΡΙείδθηλναΓεη (αηοΐι ϊη ΚοηδΟΓνεη) νοη Κίη-
  άετη εΐηδοηΗεδδΗοη Κ^εΙοεΓη, δοηιπεΐηεη, 8ο1ΐ3ίεη οηά Ζίε^εη.
  ΜΐΙοΗεΓζεϋ&ηΐδδε, Οεΐε αηά Ρεΐιε αΐΐετ ΑγΙ ΐηίΐ Ααδηαηηιε
  νοη Ρπδοηηιίΐςΐι αΙΙεΓ Αγγ ηηά ^αΕ^1^.
  ΖυχΙίεΓ αηά Μ3Γηιεΐ3άε,
  ΤΓοοΙίεηβ-εηιΰδε, Ι&^εΓίίίΗίβτε Οεννατζε &11βΓ Ατΐ. δρείδεζννϊε-
  σεΐη, ΤΓοοΙςεηοοδΐ, Οεπιηδε ιιικΐ ΟθδΐΙςοηδεΓνεη.
  ΚοηΙςΕΐίο, ΚβΙριορηΙνεΓ, Καίίεε, ΚΗίίεε-ΕΓδαΙζπιίηεΙ αηά Τεε.
  ΑΙΙε Ια^εΓίαΙιί^εη ΗΕηάεΙδίηΙΐεπτπτΙεΙ ΙΐεπδθηεΓ αηά ρίΐαη-
  ζΙίςηεΓ ΗβΓΐζαπίΐ; δθννίε ΜίδοηίαιΙεΓ ηίεΓααδ, δοννείΐ; δΐε ηίοηΐ: ζατ
  νί ϊηι εΐ^εηεη Βειπεβε οεηδτ,ΐ£ΐ νετάεη.
  2. Βΐββη υηά δίαηΐ.
  ΕίδεηεΓζε, ΚοΗεϊ^εη, να1ζννεΓΐίδεΓζεα&ηΐδδε, δϊίηΐϊΠςηε Α1-
  , νεΐδδο1ε<:η. 3· νβΓοάΊυη—βΓΖβ υηά Μβταΐΐβ. Μοΐγϋάϋη αηά ννΌΙίΓαηι είηδεηΐ. Ετζε, ΡεΓΓοςΙΐΓοιη, δα εηε δοηδΐί^εη ζαΓ ΗεΓ&ΙεΙΙαηίτ νοη ΡεΓΓοΙε^ΐεΓαη&εη νεΐ-ννεηάε- Ιεα νβΓεάΙαη&δεΓζε δοννΐε άΐε ΡεΓΓοΙε^ίεταη&εη δεΐθδΐ. 4. Μβταΐΐβ. Ζίηη, Νίοΐίβΐ, Κοοάΐϋ. ΟαβοΙίδΐΙ^εΓ, ΚαρίεΓ, Αΐαηιϊηίαηι, Βΐεί, Ζϊηΐε, ΑηΙίηιοη, Οαά- ιηΐαηι. ^ε£^β^αηβ:εη ααδ άεη νοΓ&ΙεΗεηά ^εηαηηΐεη ΜεΙβΠεη. Η&ΐβζεαίί (δΐβηβ-εη, Όγ&ΙιΙ, Βΐεοΐιε, ΚοΗτε αηά Ρτοίϋε) 3αδ άεη ^εη&ηηΐεη Μεΐαΐΐεη αηά Ινε^ΐεΓαη&εη άεΓδεΙΤοεη. Ετζε αηά νοΓΓηαιεπαΙΐεη, ννεΐοηε άίε νοτδΐεΐιεηά ^εηαηηιεη Μεΐαΐΐε εηΐΐιεΐΐεη. Αΐΐαιειαΐΐε. 5. Εάβΐηιοτ&ΐΐβ. ΡΐΛΐίη, Ρΐ3ΐίη-ΒείπΛεί:3Ης) ννίε Ιπάίαηι, Κάοαΐαηι, Ραΐΐαάϊαηι αδηι. ΟοΜ, ΡείηδϋοεΓ, Ιε&ΐεΓΐθδ δ 6. δίοΐηβ αηά , Αβοββί. αηά ΰο1ιηιε1ζα.α3ΓΑ Αδ5εδϋ, δρίηηαδ- , τηίι:τ:ε1αηά "καΓζίΕδπεεΓ ΑδηεδΙ, Αδ5εδεΙια15αηά ΐ ΒτααηδΙεΐη α&εΓ ηο ΡΓθζεηΙ ΜΝΟ2. ΒοηιιΐηεΓ3Ηεη (ΚαδθΓΐΙ, Οοΐεηιβηϊΐ, Κεηηί4:) δίΐΐίτηβηίί (Ζζ&ηίΐ:). Κί 7· Βάβΐβτβίηβ ηηΐ Ηίΐΐΐιβάβΐβτβΐηβ.' Εάεΐδΐεΐηε, η&ΙαΓΐίοΗ, γογι αηά ϋΐ3πι&ηΙρα1νεΐ. ΙηάαίιΙ;ηεαϊαηιαη'-εη, εΐηδθΙιϋεδδΠοη Βοαηΐ, ηαΙαΓΐίοΙιο αηά Ηαΐϋεάεΐ^ΐείηε ίίΪΓ Ιεςΐιηίδθΐιβ Ζννεΐίε. 8. ΙηάυβτΓίβΗβ Οβΐβ υηά Ρβττβ, ν7αοηββ, Ηβ, Ιίβΐηιβ. ΟγίζεΓΪη, τείη αηά γοΗ. Κΐοΐηαδδΐ, Κοΐορΐιοηίαηι, ρ Ιίηδΐ. Κοραΐε, δςΐιεΐΐαοΐί, ΡοΙο&βΐΕΐΐηε, ^είηοΐ, Ηοΐζδΐ, Κΐβαεηδΐ δοννίε δαηιΐΗςΗε Ιίεΐίδοηεη αηά ρίΐαηζΐίοΐιεη Οεΐε, δοαΐείΐ ηΐοΐιί; ζαηι Οεηαδδ ^εεί&ηεΐ:. δΗηιΐΗοηε ΡεΐΙδαατεη, Βίεηεηιοαοΐΐ!», Ορο- πΐ, Ηααΐΐείηι, Ι»εάεΓ1είηι Οεΐαΐϊηε. 9· ΚΑΐιίβοητΐ- υηά Καυτβοηυ-ΐηϋοη. Κο1ιΙ:3αΙδθ1ια1ε, ΡΙαΙιεη 3αδ Κ&αΐδθΐιαΐί, ηεαε α^δθΐιΐααοΐιε, νΌΙΐΓείίεη ααβ Κααΐδοηαΐί, ΚΓαίτίΙΐΓ/εα&ά ηεαε αηά ΐίεϋΓαιιςΙιΙε ΚααΙ^ΙιαΙίάΓαοΙίΙάοΙιεΓ ίαΓ ΡαθΓί!άί.'η αηά ίατ Κ£ί^ χο. δρίηη- υηά νοΐ1ε αηά Καηιηιζεα}ί, ΚαηαηιΠη&ε αηά Α6&&η&ε, ΜοΙιεγ- ιίΓ- Α1ραΙ<α, Καηιε11ια3Γ8:3Γη, Κίΐηιηΐβ-ίΐΓη αηά δΐτειοΙΐίίΗπι, "ννοΐΐβ-εαιεοβ, ΒαοηιαΐοΐΊε αηά Αοίϊΐΐε, Κεΐδδοααηκιΐοΐΐε, ΟεβρΐηδΙε ααδ ΒΕατηαΐοΙΙε αηά Κοΐι&εαΐεοε ΙιΐεΓ&αδ, Ιατε, δίδαΐ, Μαηϋα, ΙαΙεβ-βΓη, Ιαΐεδας1ςε(ηεααηά ^εΙΐΓαυοΙιΐ:), ^α^ε&εαιε^ε γοΙι, ΡΙαοΗδ- αηά Ρΐ3θ1ΐδ&&Γηε, Κοΐκοδκαπι, Ηαηί αηά Ηαηί&απιε, ^ε1ηεη8;^- αΐβυε, γοΙι, Κοΐΐί,είάε, ΡΙοΓεΙ^είάε, ΡΙοΓετ^εϊάεη^ει,ρίηί.ιε αιΐΝ ηαιαεΓΗοΙιεΓ δείάε. ισ. ^βάβ^, Ρβτίβ, Ηϋυί.6. Κοΐιε Ρεΐΐε αηά Η&αι:ε ζαΓ ^εάε^6ε^ε^ι:αη&, ^ηιηιίεΐΐε ζαΓ Ρε1ζαιεΓΐίνΡΓ3Γοεΐιαη& &εεί&ηεΙ, ^εάε^ αηνεΓαΓ^εΐίεΙ, ΟεγΙ>-
  δΐοίίε,
  χ». Κοηβτοίίβ υηά ΕΓΖβυβτηίβββ άβΓ οηοτηίβςΐιβη ΙηάυβτΓΐβ.
  (δΐεΐιε ααοΐι Νο 6. αηά 8.)
  Τοΐαοΐ, Α&3Γ - Α&3Γ, ΑΓδεηί&ε δ&αΓε, Βογλχ,
  0Ηίη3ΓΪηάε, ίηάαδΐΓΐεΙΙ αηά ρ1ΐ3πηαζεαιίδ(:η, Ιοά, Ορίατη, Ρηο-
  γοΙι, δοΐιννείεΐ.
  13- ΡθΓβί - υηά ΗοΙζννίΓΐδοΗαίίΗοΗβ ΚοΗ βτοίίβ υηά
  Εί
  * ΚαηάΗοΙζ ίη - αηά αα;>1ίΐιιάΐ:>ϋαεΓ ΗετΙίΐιηΚ;, ίθΓ^ΐΙιι-Ιιε Νε-
  (Ηα^τζε, ΟεΓϋπηάε), δοΐιηΐιιηοΐζ ϊη αηά άαδΐαη-
  ι, 1?β1ιααεηε5 Ηοΐζ ΡατηΐεΓε, δρεΓΓηοΙζ, Ηοΐζ-
  η, Ραδ^υοοεηΐειΐε Ρατΐί&τΐ - Κοη-
  Κ.λ.ΤΪ.).
  Γεώμηλακαί δλα τα Ικανά δι* άποθήκευσιν προΐόντα
  έκ γεωμήλων, συμπεριλαμβανομένης της κόλλας έκ
  γεωμήλων καί την έξ αυτών προιόντων.
  Κρέας καί κρεατινά (έπίσης κρέας παρασκευασμέ¬
  νον έν κυτίοις)έκ βωών, συμπεριλαμβανομένων μόσχων,
  χοίρων, προράτων καί αίγών.
  Προΐόντα γάλακτος καί λίποι παντός εϊδους έκτός
  φρέσκου γάλακτος παντός εϊδους μέ μυζήθρας.
  Ζάχαρις καί μαρμελάδα.
  Ξηρά λαχανικά, Ικανά δι' άποθήκευσιν, άρτύματα
  παντός εϊδους, κρόμμυα, ξηροί καρποί, λαχανικά καί
  καρποί κονσερβών, άκατέργαστον κακάον, κόνις κακά-
  ου, καφέ, αντικατάστασις τοΰ καφέ καί τεΐου.
  'Όλα τα Ικανά διά την άποθήκευσιν έμττορικά κτη-
  νοτροφικά προΐόντα έκ τής ζωικής καί φυτικής κατα-
  γωγής καί άνάμικτα έκ τούτων προΐόντα, καθ" δσον
  δέν είναι άναγκαΐα πρός τροφήν είς Ιδιαιτέραν χρήσιν
  τού καταστή ματος.
  2. ΣΙδηρος καί Χάλυψ
  Σιδηρόλιθοι, άκατέργαστ,ος σίδηρος, κυλινδροειδή
  προΐόντα, δλα τα παλαιά σιδηρικά, λευκοσίδηρος.
  3. Όρυκτά δι' έξευγενισμόν καί μέταλλα.
  Μολυβδαίνιον καί βολφράμιον συμπεριλαμβανομέ¬
  νων των όρυκτών, φερροχρώμιον, δλα τα αλλα όρυκτά
  δι' έξευγενισμόν, άτινα χρησιμοποιοΰνται πρός κατα¬
  σκευήν συνδέσμων μέ σίδηρον καθώς οί ΐδιοι σύνδεσμοι
  μέ σίδηρον.
  4. Μέταλλα
  Κασσίτερος, νικέλιον, κοβάλτιον, ύδράργυρος, χαλ-
  κός, άργίλλιον, μόλυβδος, τσΐγκος, άντιμόνιον, καδμεϊ-
  ον, σι/νδεσμοι έκ προλεγομένων μετάλλων, μεσέα πράγ·
  ματα (έλάσματα, συρμα, λευκοσίδηρος, σωλήνες καί κα-
  τατομαί) έκ προλεγομένων μετάλλων καί σύνδεσμοι
  αυτών. Όρυκτά καί ύλικά, άτινα τα προλεγομενα μέ¬
  ταλλα περιέχουν, παλαιά μέταλλα.
  5.Εύγενη μέταλλα.
  Πλατίνη, μέταλλα άκόλουθα τής πλατίνης, ώς Ιρίδι·
  όν, ράδιον, παλάδιον κλπ. χρυσός, 'καθαρός άργυρος,
  συμμιγής άργυρος.
  6. ΑΙΘοι καί χώματα, ασβεστος
  Σχισθόλιθος, χαλαζίας, ασβεστος, άραχναΐος άσβε·
  στος, ασβεστος μέ μεσιανά καί κοντα τίλματα, ήμιτελή
  καί τελεία έμπορεΰματα ασβέστου. Μαγγανικόν όρυκτόν
  υπέρ 70 τοίς εκατόν ΜΝΟ2, βορικά όρυκτά (ρασορΐτις,
  κολεμανϊτις, κερμΐτις).
  Σιλλιμανϊτις (Ζυανΐτις). Γραφΐτις διά λαμπίκους.
  7. Πολύτιμοι καί ,ήμιπολύτιμοι ΑΙβοι.
  Πολυτιμοι λίθοι, φυσικοί, άκατέργαστοι καί κατειρ-
  γασμένοι, κόνις άδάμαντος, βιομηχανικοί άδάμαντες,
  συμπεριλαμβανομένου τοΰ ΒυαΓά, φυσικοί καί τεχνητοΐ
  ήμιπολύτιμοι λιθοι διά τεχνικοΰς σκοποΰς.
  8. Βιομηχανικά ελαια καί λΐποι, κηρΐα, ρετσϊναι, κόλλαι.
  Γλυκερίνη, καθαρά καί άκατέργαστος, ρετσινόλα-
  δον, κολοψόνιον, τερεβινθέλαιον, Κορ3ΐε, 8ο1ιε11αςΙ: (βερ-
  νίκιον), φωτογραφική ζελατίνη.
  Λινέλαιον, ξυλέλαιον, όνυχέλαιον καθώς δλα τα ζώ-
  ΐκά καί φυτικά ελαια, καθ* δσον δέν είναι κατάλληλα
  διά τροφήν, δλα τα λιποειδή όξέα, κηρός μελίσσης, 6·
  ποκηρϊτις, δερματίνη κόλλα, ζελατίνη.
  9. 'Ελαστικόν κόμμι καί γάλα έλαστικού κόμμεως.
  Άκατέργαστον έλαστικόν κόμμι, πλάκαι έλαστικού
  κόμμεως· καινουργεΐς σαμπρέλαι, έλαστικά αύτοκινή.
  των έξ έλαστικοΰ κόμμεως, έλαστικά ύφάσματα πρός χρή¬
  σιν εργοστασιον (καινουργή καί χρησιμοποιηθέντα)
  10. "Υλαι διά γνεϋμα καί κλώσιν.
  Έριον καί ξασμένον εριον, άπομεινάρια, νήματα,
  άπό ΜοΙιαοΓ καί Καί>ο1ιπιΐΓ Άλπακά, καμηλόμαλλον, Καηι-
  ηι^απι καί δίΓειι-'Ιι^ϊΓη, μάλλινα ύφάσματα, βαμβάκΐον
  καί άπομεινάρια, Κει^ο ιαπΐννοΐΐε, βαμβακερά ϋφάσματα
  καί ήμικατεσκευασμενα ϋφάσματα άπό βαμβάκιον.
  3ιιΐε κάνναβις, μανίλα.
  )αΐείίαπι, σάκκοι έκ ^α^ε (καινουργεΐς καί ζχρησιμο-
  ποιηθέντες), άκατέργαστα ύφάσματα έκ )ατε.
  Λινόν καί νήματα έκ λινοϋ, νήΐα-α έκ κοκκοφοίνι-
  κος, κάνναβις καί νήματα έκ καννάβεως.
  Λινα ύφάσματα, άκατέργαστα, άκατέργαστος μέτα-
  ξα, μεταξα ΡΙογοτι ,Οφάσματα έκ φυσικής μετάξης ΡΙοΓείΐ.
  11. Δέρματα, λίποι, άκατέργαστα δέρματα.
  Άκατέργαστες προβιες καίδέρματα πρός κατασκευήν
  πολυτίμων ^δερμάτων, δέρματα άρνίων κατάλληλα
  πρός κατασκευήν ένδυμάτων, άκατέργαστα δέρματα,
  βυρσοδεψικαί Ολαι, έκχυλίσματα αύτόΐν.
  12. Άκατέργαστοι ϋλαι καί προΐόντα τής χημικάς βιο-
  μηχανίας.
  (Βλέπε έπίσης αριθ 6 καί 8)
  Τοΐαοΐ, Α&3ΐ·—Α&αΓ άρσενικόν όξύ, βόραξ, βορικόν
  όξύ, βιομηχανΐκός καί φαρμακευτικός φλοιός κινίνου,
  ίώδιον, όπιον, άκατέργαστα φωσφατίδια, θείον.
  13.Δασικαΐ κα) ξύλιναι άκατέργαστοι ϋλαι κα! προΐόντα.
  Κυλινδροειδές ξύλον, έγχωρίου καί ξένης παραγω-
  γής, δευτερεόοντα δασικά προΐόντα (ρητίναι, βυρσοδε-
  ψΐκοί φλοιοί, κεχαραγμενα ξυλα έγχωρίου καί ξενης
  παραγωγής, κεκομενα ξυλα.
  Ραπιιεη;, δρεΓΓΐιοΙζ,
  ξυλινα κατώφλια, καταρτια, δόγαι, μερη τής βασε-
  ως των βαρ,ελίων, μερη κιβώτιων καί άλλα διάφορα ξύ-
  λινα ύλικα' πρός κατασκευήν ελαφρώι καί βαρεων άν-
  τικειμενων.
  άΐβ
  νΒΚΟΚΌΝϋΝ Ο
  ^ ΟββεΙι&ΙτβίτΙίηιηο; ιιηά
  νοη ΤΙητβΓηβΙιιηηηβΓβη αηά ΒβίΓίΙϊβη ΐη
  άβη οβββτζτβη βτΗβοΗίβοΙιβη Οβοίβίβη.
  υπι άίε ν"6Γ5θΓ&αη& άεΓ ΒενοΙ^εΓυη^ ΐη (Ιεη βεδετζτεη
  Οεϋΐειεη ζιι £ενν&1ΐΓΐεΐδτεη, ΐδΐ εΓίθΓάεΓΐίοη, άαδδ άΐε
  νΐΠ:5ΰ1ιαίί: ηιΟΒΐίοΙΐδΐ ΗαίΓεοΗΐεΓηαΙΙεη ννΪΓά. ΑΙΙε
  εΓΠίϊηΓυη&δ - ιιηά 1αηάιΐΠΓϊδ<:ίΐΕίι1ΐι:ηεη, ίοΓδΙ: -ιιηά ΗΗΠϊθΗβΐ» υηΐβΓηεηηιπησ/εη ιιηά Βετπεβε δοΐΐεη άαΐιετ, δοίεΓη ηίοητ 3ΐΐδ ζιπϊη^εηάεη Οηιηάεη βηάεΓδ νεΓίϋ.£ΐ ιιχΐΓά, ταΐείίεΓ&Γ- οείΐεη. ΗΐεΓζα &ε1ιδΓ<: νοΓ αΐΐεπι, άζΐδδ άΐε θΓάηαη&ΗΠΐ&δδΐβε ΟεδοΙιαείΙδίΜΐΐΓαηβ: ιιηά νεηχΐβΐϊαπβτ άετ υηίειηεηηιυη^εη υηά Βείπεοε β'εδΐοηεΓΐ ΐδΐ. Αυί ΟΓϋηά άεΓ γπϊγ νοιη ΟοεΓοείεΙιΙδΙιαΙ,εΓ άεδ Ηεετεδ ΐείΐΐεη ΕΓηΐΗεςΙιτΐ^ηη^ νετοΓάηε ΐοη άαηεΓ, ηΐαδ § ι. ϋίε νεΓΒηταΐοηΙΐοηεη ^ε^^ε^ νοη £ειυ.εΓθ1ΐο1ιεη, ηπ.η£δ - υηά Ι&ηάιαΪΓΐδθΙιαίτΙίοΗεη, υηΙεΓηεΙιπιαη^εη ιιηά Βε- Ιπεοεη δΐηά νεΓρΠΐοΙιΐεΙ-, ϋΐΓε Οεδθΐιαείίε 0Γάηυη£δΓη3εδδί§· ζιι νεπιιβΐιεη υηά ιαεΐΙεΓζυίΰΐΊΓεη. § 2. ι) ΙδΙ εΐηε θΓάηυη^ηιαεδ ί#ε Οεδθ1ΐ£ΐείΐϊίϋ1ιιυη& οάεΓ νεηαΑΐίιιπ& άυπ± ΑΙκιιεδεηηεΐΙ: άεΓ ηΐεΓζυ οεΓεοηΙΐβΐεη ΡεΓδο- ηεη οάεΓ ηυδ δοηδίί^εη ζυΐΐη&εηάεπ ΟΓϋηάεη ηίςΐιΐ ^ευΐβεΙΐΓ- Ιεΐδΐεΐ, δο Ιίόηηεη άΐε ζυδΐαεηάϊ^εη άευΐδθΐιεη ϋίεηδτδΐεΐΐεη ίϋτ βοΐοΐιε υηΙεΓπεΙιηιυηΐίεη υηά Βετχίεοε Ιΐοηιηιίδδ&ΓΐδαΙιε νεηΐ'&Ι- ιεΓ εΐηδεΐζεη. ϋϊε ΕίηδεΙζυηδ" άεδ 1χοηιπιΐδδ3ΓΪ5θ1ιεη νεηχι&ΙΐεΓδ €Γίοΐ8·Τ άιΐΓοΗ Αυδΐιαηάΐβ-υηβ: εΐηεΓ Βεδϋβΐΐυησ;, άεΓ εΐηε Αοδοηπίΐ άίεβεΓ νεΓθΓάηυη§: οεΐ&είυε&Ι δεΐη δοΐΐ. ϋεΓ ΙίοηιηιίδδαΓΪδθΗβ νεπΗβ1ι:υη£ αυί εΐηεη ϋΓΪίτεη ζυ 2. ν&ε1ιτεηά άεΓ ϋαυετ άεΓ ΙίοηιηιΐδδαΓΪδοηεη ΓυΗεη άΐε Βείυ&ηΐδδε άεδ ΙηΗαοεΓδ οάεΓ Εΐη&εηιυεηιεΓδ υηά άεΓ δοηδΐ ζυΓ νεΠΓεΐυηδ: οάεΓ νεηυαΐτυησ; Βείυ^τεη ΡεΓδοηεη. 3. ϋΐε ζυδΐαεηάίβεη άευΐδθΐιεη ϋΐεηδτδΐεΐΐεη η^οεη άΐε Βε. δΐεΐΐυηβ: άεδ ΙίθτηΓηίδδΒΠδοΙιεη νεπααΙΐεΓδ άεηΐη ΑΤοδ. 2 &εηαη- ηΐεη ΡεΓδοηεη, δοιυεΐι άΐε^ ηιοβΐΐοΐι ΐδΐ, δουΐΐε άεη ΓηϊΙ άεΓ δίίεηΐΗοΗεΓ ΒυεςΙιεΓ (Οπιηάουοΐι, Η&ηάεΐδ- υηά Οε- ιιβαι.) οεΐΓβυιεη ΒεηοΓάεη ηιΐτζυτεΐΐεη. § 3· ι) ϋ2Γ 1ίοπιηιΪ583ΓΪδς1ιε νεΓυιαΙιεΓ ΐδΐ ζυ »11εη ^εΓΪοΙιΐΠ- οΐιεη υηά 3υδδεΓ8·6ΓΪο1ιϋ1ΐο1ιεη Οεδοΐιαείΐεη υηά Ηαηάΐυη&εη εΓ- ΐ:, άΐε άεΓ Βεΐπεβ άεΓ οεΐΓείίεηάεη υηΐεπιεΐιηιυη^ γπϊΙ 1)ΓΪη^ΐ. ϋΐε Εΐηδεΐζυηβ· αΐδ 1ίοπιηιΐδδ3Γίδο1ιεΓ Εεϊΐει· εΓδεΙζ*. ίη άίεδεηι Καΐιηιεη ]εάε ^εδειζΐίςΐι εΓίοτάεΓΐΐςΙιε δρεζΐαΙνοΙΙηΐΕθΙίΙ;· 2) Νυτ ηιΐι αυδάτυεοΙίΗοΙιεΓ νοΓΐιεΓΐ^εΓ ΕΓηΐ3εοηΙ:ίίίυη£ άευΐδοΐιεη ϋΐεηδΐδΐεΐΐε άατί άεΓ α) άεη Οε&εηδΙ&ηά εάετ άΐε ΚεοηΐδίθΓηι εΐηεΓ υηιεΓηεΙι- αεηάεΓη, 5) Κεςΐιΐδ&εδθΐιβείΐε νοΓηεηηιεη, ιπεΐοΐιε άΐε ^ οάετ Αοιαΐοΐίΐυηβ· οΐηεΓ ϋηΙεΓηεηηιυηβ: οάετ είηεδ Βεΐπεοεδ ζυΓ Ροΐ&β 1ια5εη. § 4· ϊ) —β* ΙίοηιηιΐδδαΓΐδςΙιε ν*εΓαΐ3ΐΙεΓ ΐδΐ νβΓρΠΐοΙιΙβΙ, 5εΐ Ρυε1ιπιη§- άετ Οεδθΐιβείΐε άΐε δθΓ^ίβΙΙ εΐηεδ θΓάεηΙΙΐοηεη Καυΐηιβηηεδ οάεΓ νεηιΐαΙΙεΓδ αηζυιυεηάεη. Εγ ΙδΙ άετ δεεΐΐε, άΐε ίΐιη εΐη^εδεΐζΐ ΙιαΙ, ίυεΓ &11ε Βυ§ άεΓ νετ·1εΐζυη£ άΐεδετ Ρίΐΐοΐιΐ: εηΐδΐεΐιεηάεη. δοΐιαεάεη % εΓ&ηΐυΐοΓυΙίοη υηά Ιίίΐηη ^εάε^- ζεΐΐ αββεΓυίεη υΐεΓάεη. 2) ϋΐε Κοδΐεη άετ Ιίοπιιη!δ53Γίδο1ιεη νεΓνα11υη§: Ιτά§1 άΐε ϋηΐ:εΓηεηηιυη£ οάεΓ άεΓ ΒετΓΐεο. Οΐε ΥΤεΓ&ϋΙυη§: άεδ Ιίοηηηϊί,- δαπδοηεη ΥεΓνναΙΐεΓδ υηά άετ ΐΐιηι ζυ εΓ5ΐα*.Ιεηάεη Αυδΐα^εη 5εδΐΐηιηιΙ: άΐε δΐεΐΐε, άΐε ΐηη εΐηρ;εδετ:ζΙ: ΙιβΙ. § 5· ννεΓ &1δ Εΐβ-εηιϋηιεΓ οάεΓ βΐδ νεπιηΐννοΓΐΙΐοΙιεΓ ^ε^ι:εΓ οάεΓ 3ΐδ ΙίοττιηιΐδδβΓΪδθΙιεΓ ΥεΓννΗΐυεΓ είηετ υηΙεΓηεΙιηιυη^ οάεΓ εΐηεδ ΒεΙπεοεδ '&εβ-εη άΐε Βεδΐίηπηυηεεη άΐεβεΓ νβΓδΐοι&Ε, ννΐΓά ηιΐΐ -Οείαη&ηΐδ υηά Οεΐάδΐτα.ε οάετ ηιΐΐ άΐεδεΓ οεΐάεη δΐΓαίεη εΐηεΓ § 6. Όίεβε νειοΓάηυη^: ΐΓΪΙτ ΐηϊί: ϋΐΓεΓ νεΓ^ϋηάυη§: ίη ΟοβΓθθίβηΙβηβοβΓ άβΓ ΑΙΑΤΑΙΙΙ Διά τόν κανονικήν λειτουργίαν καί δ.οίκησ.·/των χειρήοεων καί των καταστήματι^ είς τα τα έδάφη τής Ελλάδος. (Διάταξις διά την λειτουργίαν) Διά νά εξασφαλισθή δ.έφοδιασμός διά τόν πληθυ¬ σμόν είς τα καταληφθέντα έδάφη, άναγκαΐον είναι ν* διαφυλαχθη ή οίκονομική κατάστασις. Δι' αύτό πρέπεΐ δλαι αί επαγγελματιαι, αί παράγουσαι τροφίματα, αι γεωργικαί, δασικαί καί παράγουσαι ξυλικόν υλικόν επιχειρήσεις καί καταστήματα, έφ' δσον δέν είναι εντε¬ ταλμένα! άλλο τι ένεκα των επιβαλλομένας αίτιών, νά εξακολουθοΰν νά έργάζωνται. Ιδού διατί είναι άναγκαΐον πρό πάντων νά εξασφα¬ λισθή ή κανονική λειτουργία καί οιοίκηοΐς των έπιχει· ρήσεων καί των καταστημάτων. Δι' αύτό επί τη βάσει τής δοθείσης είς εμέ υπό τοϋ άνατάτου διοικητού τοΰ στρατοθ έξουσιοοοτήσεως, δια- τά^σω τα εξής : § 1. Οί σρμόδιοι οί διευθύνοντες τάς έπαγγελματι- κάς, τροφιμοπαραγωγικάς καί γεωργικάς επιχειρήσεις καί καταστήματα είναι ύποχρεωμένοι νά διοικουν καί νά έξακολουοοΰν νά καθοδηγοΰν τάς εργασίας των. § 2) Εάν μία κανονική λειτουργία καί διοίκησις δέν έξασφαλίζεται ένεκα τής άπουσίας των έξουσιοδοτημέ- νων τιροσωπων ή δι" άλΛαςμή άναβαλλομένας αίτίας, αί άρμόϋιαι Γερμανικαί διοικήσεις ήμποροΰν νά διορίσουν δια τοιαύτας επιχειρήσεις καί καταστήματα διοικητάς έπιτετραμμένους. Ή τοποθέτησιο τοθ διοικητοθ έπιτε- τραμμενου, γίνεται μέσον ενός διορισμοθ, πρός τόν ο¬ ποίον πρέπει νά είναι συνημμένον ένα αντίγραφον έκ της διατάξεως αυτής. Ό διοικών επιτετραμμένος δέν δύναται νά μεταβιβάζη την έπιτετραμμένην διοίκησιν είς τρίτον πρόσωπον. 2. "Εως ότου διαρκεΐ ή έπιτετραμμένη διοίκησις, τα δικαιώματα τού ίδιοκτήτου ή τού" διευθύνοντος καί των άλλων εξουσιοδοτημένων πρόσωπον δι' αντικατάστασιν η διοίκησιν μενουν άνευ ίσχύος. 3. Αι άρμοδιαι γερμανικαί διοικήσεις είναι ύποχρε- ομέναι να ανακοινώσουν είς τα άναφερθέντα έν τω τμή¬ ματι 2 πρόσωπα, την τοποθέτησιν τοΰ επιτετραμμένος ϊηοικητου, έφ' όσον αύτό είναι δυνατόν, οπος και είς τάς αρχάς τάς έξουσιοδοτημένας μέ την λειτουργίαν τον κοινωνικον βιβλίον, (κτηματολόγιον, έμπορικούς καί συλλογικούς καταλόγους). § 3. 1. Ο επιτετραμμένος διοικητής είναι έξουσιοδο- τημενος δι' όλας τάς πράξεις τάς Οπαγομένας είς την δικαιοσύνην καί μή, όστις φέρει μεθ' έαυτο6 την ένέρ- γειαν τής άντιστο.χου έπιχειρήσεως. 'Η τοποθέτησις έ¬ πιτετραμμένου διοικητοϋ άντικαθιστα είς αύτά τα σύ- νορα καϋε εξαίρετον έξουσιοδότησιν ΰπαγομένην είς τόν 2. Μόνον δι* έξαιρετικής προκαταβολικής έξουσιοδο- τησεωςέκ μέρους τής άρμοδίου Γερμανικής διοικήσεως δύναται ό επιτετραμμένος διοικητής : 1. Μά άλλάζη τό αντικείμενον ή την κανονικήν αοο- φην μιας έπιχειρήσεος. ' *^ γ 2) Νά έπιχειρη δικαστικάς πράξεις, αΐτινες Μχουν ώς συνέπειαν την εκποίησιν καί εξέλιξιν μιας έπιχειρήσε¬ ως ή ενός καταστήματος. ' § 4. 1. Ό επιτετραμμένος διοικητής είναι ύπσχρεω- μενος εν τη λειτουργία τον πράξεον νά έπιδεικνύη έ«ι- μελειαν ενός κανονικοΰ έμπόρου ^ διοικητοθ. Ούτος είνε ύπεύθυνος ενώπιον τής διοικήσεος, ήτις τόν έτοποθέτη- σεν, δι όλας τας ζημίας τας προερχομένας έκ της πά- ραβασεως τού καθήκοντος αυτού καί δύναται εκάστοτε να απολύση. 2. Τα έξοδα της έπιτετραμμένου διοικήσεως καταλο- γίζοντα. είς την επιχείρησιν ή είς τό κατάστημα. Την αμοιβήν τοϋ έπιτετραμμένου διοικητοθ καί τάέξοδα άτινα θα άναφέρονται είς εκείνον, ρυθμίζη ή διοίκη¬ σις, ήτις τόν έτοποθέτησεν. ^*ϋ ' "ιοικΠ· § 5. Έκείνος, δοτις είτε ώς ίδιοκτήτης είτε ώς διοι- κητης επιτετραμμένος μιας έπιχειρήσεως ή ενός κατ« στηματος παραβαίνει τάς παραγράφους τής διατά αυτής, τιμωρειται μέ φυλάκισιν καί πρόστιμον τί διά έκ των δύο τούτων τιμωριών. ' § 6. Ή διάταξις αύτη τίθεται έν ίσνύει ά-ό στιγμήν τής άναχοινώσεώς της. Ό Άνώτατος Διοικητής τοθ Στρατοθ
  — 11 —
  Ν° 4
  ΙΜ ΡΕίΟΕ,
  ΕΙ! ΤΩ ΜΕΤΩΠΟΝ, 18. ι.
  1941
  - ΠΕΡΙΕ Χ ΟΜΕΝ Α-
  νΙΒθΓ άβη Αηΐεαηί βΤΓίβοΗίβοΗβΓ ταοαΐεβ. νοηι ΐ8 ΑρΗΐ 1941
  Διάταξις διά την αγοράν έλληνικών καπνών. Άπό 18 Απριλίου 1?41
  νΕκΟκϋΝϋΝΟ
  ύοβΓ άβη αηΐεαυί ?γ ίβοΗίβοηβΓ
  νοτη χ8 Αρηΐ 1941·
  Αα£ Οταηά άβΓ νοηι ΟΙ)εΓοείε1δ1ιαοεΓ άεδ ΗεεΓε;» εΓΐεΠιεη
  Επηαο1ιί%υηίί νετοΓάηε ΐοη νναδ
  §
  8αηΊΚ.1ίοηε ΤβϋβΙεεΓζεα^εΓ ιιπά ΤβΙοαΙίΙι&ηάΊεΓ, ιαβΐοΐιε Ταβα-
  1<ε άεΓ Ετηΐε 1940 ΐΐη Βεδίΐζ Ηαβεη, δίηά νεΓρίΙϊοητβΙ:, άΐεδε άετ άεαΐδοΐιεη Μί1ίτ.&ΐ·νεπιΐ3ΐ*"ηη£ ίη Οπεοΐιεηΐαηά ζαΐη Κ»αί &ηζα- υΐεϋεη. §2 ΜίΙ άεΐη ΙηΙίΓαίΐΐΓεΐεη άΐε5εΓ]νεΓθΓαηαη§: ^εΐίεη άΐε ΐηι }} ι οεζεΐοΐιηεΐεη Τβ·>&1χε &1δ Βη&εόοΙεη. ϋΐε άεαΐδοΐιε ΜίΙϊΐ&ΓνεΓ-
  ιιΐα1τηη§: ηΐηιηιυ. ΐη ^Ιεΐοηεη ΖεΐίραηΙΐΙ: άαδ Αηβ-εβοΓ. &η.
  § 3
  ϋίε Καηίρτεΐδε δΐηά £Γαη<ίδαΙ:ζ1ΐ<-η άΐΐεδεΐυεη ιιΐίε α^εηΐίϊεη, αιεΐοηε άΐε άεαΐδθΐιε Ιηάηδϋπε ίύΓ άΐί* ΕπιΙε 1939 οεζαΐιΐΐ ηαΐ. Ό'β ΙΤητ-εΓδθΙιΐεαε ίη άετ (^υαΙΪΓϋ!: αηά ΐηι Κεηαβηιεητ. ιιΐεηΐεη άιιπ:η εηΐ-,ρΓεοηεηιΙε Ααί-ηηά ΑΌδθϊΊ1&&ε οεΓαοΙίδΐοηίΪΕί:. ϋΐε βεζαηΐαη^ εΓίοΙ&ί οεΐ άετ 1>εΓη&1ιτηε. ΐηι ϋΙ)ΓΪ^εη £εΐΛεη <3ΐβ 6εί άεη νετ^αιιίεη ίίΪΓ άΐε άεηΐδθΐιε Ιϋάϋδΐπε 5ϊδ1ιεΓ ϋβΗοηβη Κβιιί- · §4 ΤίΐΙ)&1ίεΓζειιβ;εΓ ιιηά Τ&βαΙςηίΐηάΊεΓ δίηά λειρίΐι- οΐιίεΐ:, άίε Ταϋβΐςε 5ίδ ζιιγ ϋοοΓΠΒΐιηιέ δο ζα ρίΐε&εη, ΰαδδ άίε §5 Όίε ΒαΓ(:ηίϋηπι.η£ <ίεΓ Κϋαίε ιαΪΓοΙ άεΓ νοη άΙεΓ άεηΐδςΐιεη β ΐη Οπεοηεηΐβηά ϋεδΐίπιηιΐεη δΐεΐΐε ϋ ^, Ώίεδε δΙε11& Ιΐβηη άΐε ΡεδΐδεΙζηηβ- ά.ετ §·ειη3δδ § 3 ι»1 Είηζεΐηεη 3πάεΓ^η διεΐΐεη αοειΐΓ^επ. § 6 ίΓίΐί: &ηι ΐ8 Αρπΐ 1941 ΐη ΚταΙί. ΟΙϊβΓθβίβΗΙβΗίΐΙϊβΓ άβΓ Αηηββ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΑΠΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 , „.», Βάσει τής διαταγάς, ή ό ποία μοΰ εδόθη άπό τόν Ανώ¬ τερον διο>κητύν τού στρατού, διατάσσω τα εξής :
  1) Όλοι οί ιδιοκτήται καπνών καί έμποροι αυτών» ο·
  όποΐοι έχουν είς την κατοχήν των καπνά τής εσοδείας 1940
  είναι ύποχρεωμένοι νά προσφέρουν αύτά πρός πώλησιν είς
  την γερμανικήν στρατιωτικόν διοίκησιν.
  2) Μέ την εφαρμογήν τής διατάξεως αυτής θεωροΰνται
  τα είς την παράγραφον 1 ύποδεικνυόμενα καπνά ώς πρός
  πώλησιν προσφερόμενα. Ή γερμανική στρατιωτική διοίκη¬
  σις άποδέχετχι άπό τής ιδίας ημέρας την προσφοράν.
  3) Αί τιμαί άγβρχς μένουν κατά βάσιν αί ΐδιαι, ώς έκεΐ-
  ναι μέ τάς οποίας έπλήρωσεν ή γερμανική βιομηχανία δια
  την εσοδείαν 1939. Αί διαφοραί είς την ποιότητα καί είς την
  απόδοσιν λαμβάνονται ύπ' όψιν μέ τάς άναλόγους των υπέρ·
  τιμήσεις καί ύποτιμήσεις.
  Ή πληρωμή θά γίνεται κατά την παραλαβήν. Είς τό
  εξής ίσχύουν οί έως τούδε ίσχύοντες όροι άγοράς κατά τάς
  πωλήσεις διά την γερμανικήν βιομηχανίαν.
  4) Όλοι οί ιδιοκτήται καί έμποροι καπνών είναι ύπο¬
  χρεωμένοι νά διατηροϋν τα καπνά έτσι, ούτως ώστε νχ μή
  πάθουν τίτο:ε έως την ημέραν τής παραλαβής.
  5) Ή έξαγωγήτών άγορών θά ανατεθή είς μίαν υπηρε¬
  σίαν ή όποία θά καθορισθή άπό την γερμανικήν στρατιωτι·
  κήν διοίκησιν.
  Αυτή ή ύπηρεσία μπορεΐ νά αναθέση τούς ορους άγοράς
  σύμφωνα με την παράγραφον 3 έν δεδομένη περιπτώσει είς
  άλλας ύπηρεσία-.
  6) Ή διάταξις αυτή ίσχύει άπό τάς 18 τού μηνός Απρι¬
  λίου 1941.
  Ό Άνώτατας Διοικητής τής Γερμανικής Στρατιάς.
  ΕΙΣ ΤΩ ΜΕΤΩΠΟΝ. 20. 5.
  ΙΝΗΑΙΤ-
  — ΠΕΡΙ ΕΧΟΜ ΕΝ Α -
  ύΒβΓ άΛ9 ΥβΛοΐ άβΓ Ηίΐίβΐβίβίιιηρ; βΤββ,βηϋοβΓ
  ; βΛοί άβΓ Ηίΐβΐίίρ; βΤϊ &βτ ίβίαάΙίοΗβΓ 8τΓβϋ-
  Διαταγι'ΓπερΙ άπαγόρεύοεως παροχής βοηθείας είς τούς ονήκοντα; είς έχβρικάς στρατιωτικάς δυνάμεις. Άπά τής 9 ΜαΤου 1941.
  ΟΚϋΝ ϋ ΝΟ
  ά&Β νβΓ&οτ
  ;8
  ίβίηάϋοηβΓ
  9 Μαί
  Ααί Οταηά άετ ηχϊτ νοηι Ο5εΓοείε1ι1δ1ιαοεΓ
  εΓΐεϋιεη Επη3εοηΐίι?υπίί νβΓΟΓάηβ ίοΗ, ίΐ
  §1
  ^3εη-
  Εδ ΐδί νεΓ»3θΐεη, Αη&ε1ιδΓΪ§·ε νοη δϋΓεΐτΙίΓαείΙεη άε^
  νεΓεΐηΐ^Ιεδ Κοηΐ§τεΐο1ι νοη ΟΓΌδδβπΙαηηΐεη αηα
  &ηά ηι'ιί (Ιεη Κοΐοηΐβη, ΡΓοΙεΙίτοΓΛΐεη αηά Μαηααΐ^
  δομιίε αεη Όοηιΐηίεη Καηβθ», ΑαδΐΓαΙΐδοΙιεΓ Βαηά, ΝεαδεεΐΗπα
  ηΜ ΰαάαίπ^βηΐδθΐιε υηΐοη, ίετηεΓ Κϋηΐετειοΐι άεΓ δετοεη,
  Κτοαΐεη αηά δΐοαΐεηεη ΐη άεηι νοη άεαΐδοηεη Τπιρρεη 1)εδείζ-
  ιεή ίΓΪβοΗίδθΙιεη ΟεοΐεΙ ίΐαίζαηεΐιηιεη, δΐε νεΓΟΟΓ&εη ζα Ιιαΐιεη,
  ΐηηεη ζϋΓ Ρΐαοΐιΐ ζα νεΓΐιεΙίεη, 3αί άεΓ ΡΙαοΙιΕ 5ε1ιΐ1ί1ιο1ι ζα δειη
  ' ΐΐιηεη δοπδΐαΐΐε Ηί1£ε ζα Ιεΐδίεη.
  ι
  Ι
  § ι
  ^εηαηη-
  αιετ νοη
  „„ Αη^εΙιδΓΪ^ε νοη δΐΓεΐΐΙ^ΓβείΙεη άεΓ ίηι
  Ιεη ^αεηάε^ οεί δίςΐι 3α{ηίηιηιΐ, νεΓθθΓ&εη ΙιϋΚ, ο^
  άερεη Ααίεΐιΐΐίαΐΐ ΚεηηΙηΐδ ΙιαΙ, οάεπιΐεΓ ηαοΐι άεη
  άεη αηηεΐιΐηβη ιηαδδ, άαδδ Αη&εΙιοΓΪ^ε άΐεί>εΓ δΐΓειί,ΙνΓαεΙΙε αη
  οεΒΐίηιηιΙεΓ 8τε11ε νετΙχΐΓ^εη δίηά, οάεΓ ιιιεΓ νοη άετ Γΐαακ
  είβεδ Αη&ε1ιοΓί&εη άΐεβεΓ δΐΓεΐιΙίΓίΐείΙ-ε ΚεηηΙηΐδ εΓηαεΙι, Ιιαϋ
  ' αηνεΓζαβΗοΙι άεΓ ηβεοήδίεη άεαΐδοΐιεη θΓτδΙίοηαηΐ3ηάβηταΓ
  δοηδΐΐίίεη ΓηΐΠιαεΓΪδθΙιεη Οΐεπδΐδΐεΐΐε αηζαζεΐ^εη.
  §3 ..
  υι'ιτά ΐυιί α&πι
  ΐΓϋπ ΐ ^
  ΐη Ι&ΐϋιιεΓ&η Ρ^εΐΐεη ιιιίΐ Ζαοΐιΐΐ
  Κοηιΐηαηά'αηΐ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  περΐ άπαγορεύσεως παροχής 6οΐσεία; είς τούς
  κοντας εΐ€ έχθρικάς στρατιωτικάς δυνάμεις.
  Από της 9 ΜαΤου 1941
  Επί τή βάσει τής δοθείσης μοί υπό ιοϋ ανωτάτου άρχηγοθ
  τοθ στραΐοΰ έξουσιοδοτήσεως, διατάσσω τα εξής :
  1
  'Απαγορεΰεται ή είσδοχή, άπόκρυψις, διευκόλυνσις δραπε-
  τεύσεως, βοηθεία κατά την φυγήν ώς καί ή παροχή οΐασδήποτε
  άλλης βοηθείας έντός των υπό των Γερμανικών στρατευμάτων
  κατεχομένων έλληνικών εδαφών, είς τούς ανήκοντος είς τάς
  στρατιωτικάς δυνάμεις των κάτωθι χωρών :
  Ήνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης ^Βρεττανίας κϊί Βο-
  ρεΐου ΊρλανδΙας μετά των άποικιών, ΠροΓεκτοράτων καί χω¬
  ρών υπό εντολήν ώς καί των κτήσεων τοθ Καναδά, τής Όμο-
  σπονδΐας τής Αύοτρϊλίας, Νέας Ζηλανδίος καΐ τής Νοτιοαψρι-
  κανικής Ενώσεως, καθώς έπίσης καί τοθ Βασιλείου των Σέρ-
  βων, Κροατών καί Σλοβένων
  2
  "Οστις δέχετοι παρ' αυτώ ή άποκρύπτει ή έλαβε γνώσιν
  τής διαμονής προσώπων ανηκόντων είς τος στρατιωτικάς δυ¬
  νάμεις των έν άρθρω 1 αναφερόμενον χωρών ή δστις κατά
  τάς περιστάσεις δέον νά νομίζη δτι πρόσωπα των ώς άνω
  στρατιωτικών δυνάμεων κρύπτονται είς ωρισμένα μέρη ή έκεϊ·
  νος ό οποίος λαμβάνει γνώσιν τής φυγής τινός έκ των ανωτέ¬
  ρω προσώπων, όφεΐλει άνευ άναβολής νά άναφέρη τούτο είς
  ιήν πλησιέστερον Γερμανικήν τοπικήν Διοίκησιν ή άλλην στρα·
  τιωτικήν ύπημε-σίαν. . -, ·
  3
  Ό παραβατης των διατάξεων τής παρούσης διβταγής τι·
  μωρεΐται μί την ποινήν τοθ θανάτου είς έλαψροτέρτίς δέ «ερι-
  πτώσεις μέ είρκτήν ή φυλάκισιν.
  Διά τόν ανώτατον Διοικητήν τού Στραίού
  Ό Διοικητής τής Στρατιωτικής -,ϊεριοχής των μετόπισθεν.
  — 12 —
  Ν- 6
  ΙΜ ίίΙΟΕ,
  ΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙ». 12. Ο
  Ι Ν
  -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-
  211Γ
  ϋαΓθΗΓνΐβηηιηκβΙίββϋηιηιιιηίτβη ζητ νβΐΌΓάηηη* νοιη 5·4·ΐ94ΐ
  Ι,βββτζτβη βτΗβοΐιΙβοηβη Οβοΐβΐ νο_ «8. Μαί 1941 Βχ . .
  Εκτελεστικόν διοτάζεις τγκ Διαταγάς περ! κατοχη"ς βπλων είς τα κατεχόμενον ελληνικόν εδαφος (της 5·»-
  αβη ν7βίίβηίϊββϋ* —
  Λ(. 2β ΜαΤου 1Μ1
  κ.
  ΒΕ5ΤΙ ΜΗ ϋΝΟΕΝ
  Ζητ νβΓΟΓάηαηβτ νοιη 5·4>Χ94ΐ
  4βη Μν*«ίίβηΙ)βΒΐτζ Ιηι Ιιβββτζτβη
  Οβΐΐΐβτ νοιη 38. Μαΐ 1941
  Ζατ ΟαΓθΗίαΗηιησ; (16γ νεΓΌΓάηυηκ ΰΒεΓ άεη
  ίηι οεδβΐζΐεη δ'ΓίεοΙπδαηεη Οεοίεκ: νοιη 5·4·ΐ94ΐ (
  Ι&Ιΐ ί«Γ (135 οεϋεΐζΕε ^πεοΐιΐδθΐιε Οβ6ίεΙ: Νγ. ι, δεΐϋε 5)
  ίοΐι άμΙ ΟγοπιΙ άετ πΐίΓ νοιη ΟοετοείεΙιΙδή&οεΓ άεβ Ηεε
  ΐβη ΕΓΓηαοΙιιί&αηβτ ~»5 ίοΐΒΐ:
  ϋηΐεΓ ΚΓΪε^5^ει·ϋΙ ίδΐ βΐΐεβ ηιίϋΐαπδοηεη Ζιαοοκεη άίεηεηάε
  Μαΐεηαΐ ζα νεΓδΙεΗεη, ^Ιεΐοΐι^ιΐΐΐΐβ·, οσ δβ άεη
  θΓΪεοίϊεηΙβηιΙδ, άοδ νεΓεΐηΐ&Ιεη ΚσΒΪ^ΓεΐοΙΐδ
  ιιηά ΝοΓάίΓΐΒηά Γηίι ιΐειΐ Κοΐοηίεη, ΡΓθί,εΙαοπΐΓ,εη ϋπ5
  &εΙοϊει»;η δθΐιχϊε άεη Γλΐηίϊηΐεη Κάχχάοά, ΑαδΐΓ&ΗδθΙιεΓ Βαηά, Νεα-
  ΐά ιιηά δαάαίΓΪΙςαηίδεΙιε υηϊοη ιΐίεητ,ε.
  αηιΐ
  ίαΐΐεη 3αοΗ ίϋ,Γ άίε Τηιρρϊ οεδΐΐιητηιε ^3ο;ε^ τηΐΐ
  ρε£ΐίοηεΓ Αγϊ. πΐίε ζ. Β. νεΓρίΙε&αη^δ - ΐίά
  ΤΓβίϋδΐοίί1α£(ίΓ, δίηαίε 8&ηΐΙαΙδ-οάεΓ
  αηά ΑηδηΐδΙαιψδ&ε^εηδΐαηΗε αΐΐετ Αγι, ίεπιετ
  αηά ΖιικΐίεΓε, ύίε ηιίΙίΐαΓΪδςΙιεη Ζαιεοΐςεη άίεηΐεη.
  άβη ΟΙιοΓΟβίβΓΐΙβΐΐβΙϊβΓ άβΓ Αηηββ
  ϋοΓ Κοηιηι&ηάαητ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΙ
  Της Διαταγης περ! κατοχπς βπλων είς τ6
  έΑΑηνΗκόν Ιδαφος (τής 5-4-1941) της 2βης
  Είς την εκτέλεσιν τής διαταγπ; «Φ *****& ?
  τό κατεχόμενον Ελληνικόν έδαφος τής 5-4-1941 ( φμρ{
  Διατο-.γών διά τό κατεχόμενον Ελληνικόν έδαφος, «ρΐθ. ι.
  ο«λ. 5) καί επί τή βάσει τή; πκρχ τού Ανωτάτου _»βικητ·0
  τού Στρατοΰ χορηγπβείοης μοί έξβυσιοδβτποί»;» οι«τ«οο«
  τα εξής:
  Ύπβ τόν όρον «πολεμικόν υλικόν» νοεΐτβ» «&ν, οτροι-
  τιωτικούς σκοπούς έξυπηρετούν υλικόν, άδιαφόρως Ι«ν «ΧΡη·
  σιμοπίΐβΐτο διά τάς ένόπλους δυνάμεις της Ελλάδος η τβυ
  Ήνωμένου Βασιλείου τής Μίγάλη; Βρεττανίας κ«1 Βορίίου
  Ίρλανδίας μετά των άποικιθν, Προτεκτοράτων κ«1 χ«ρών
  υπό εντολήν, ώ; καί των κτήσεων τού Καναδά, τής Όμββπβν-
  δίαςτής Αύστραλίας, Νέας Ζηλανδίας καί Νοτιοαφρικανικπί
  Ενώσεως.
  Είς τουτο ύπάγβνται ωσαύτως αποθήκαι π«ριορι£ομ·ν«.
  διά τα στρατεύματα, μέ άποθίματα "παντός βϊδους, «δ λ. χ,
  αποθήκαι τροφίμων, ένδυμάτων καί ύγράς καυσίμου ύληςΙ
  ώς καί ύγειονομικον υλικόν διαβιβάσεων, ώ; έπίαης στολαί
  καί άντικείμενα έξαρτύσεως παντός εΐδου;, έπίσης δέ κ«·
  μηχανοκίνητα όχήματα καί κτήνη ϊλξεως, άτινα έχρησιμοι
  ποιοΰντο διά στρατιωτικούς σκοπούς.
  Ό 'Δνώτατος Διοικητής τού ΖτρατοΟ.
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 11 Αΰγούστου 1941
  Ο
  Σ
  Δι" ένα εύρωπαϊον δέν&ά
  προξενήση ειμή κατάπληξιν
  τό γεγονός, ότι έπ' εύκαι-
  ρία τοϋ τελευταίου λόγου
  τού ύφυπουργοϋ των Εξω¬
  τερικών τής 'Αμερικής Σά-
  μερ Ούέλς, δημοσιεύει μία
  άμερικανική εφημερίς άρ¬
  δρον είς τό οποίον όνομά-
  ζει τόν Ροϋζβελτ ώς τόν
  νέον Ούΐλσωνα, ό οποίος
  μέλλει νά δημιουργηθή την
  νέαν Κοινωνίαν των 'Ε-
  βνών.
  Ούτω μός άναγγέλΚει ή
  ΝΚνΌΚΚ.ϋΑΙ_Υ ΝΕν"8,
  ότι ό Ροϋζβελτ είναι δια-
  τεθειμένος ν' άναμιχθή πε¬
  ρισσότερον τοϋ ΟύΤλσωνος
  είς τάς εύρωπαΤκάς διαφο¬
  ράς, καβ' ότι την φοράν
  αυτήν αί Ήν.ΠολιτεΤαι βάέ-
  χούν είς την Κοινωνίαν
  των ΈΒνών πρωτεύουσαν
  δέσιν. Δέν είναι δέ δύσκο¬
  λον νά έννοήση τίς ποίος
  δα είναι ό Πρόεδρος τής
  παγκοσμίου αυτής Κυβερ¬
  νήσεως.
  Ό Κλεμαναώ καΐ ό Λοϋδ
  Τζώρτζ κατέστρεφον τότε
  τα δνϊΐρα τού ΟύΤλσωνος.
  Την φοράν δμως αυτήν δέν
  πρόκειται νά έπαναληφεοθ/
  τα παλαιά σφάλματα.
  ΑΙ άγγλο—άμερικανικαΙ
  μηχανορραφίαι είς την "Απω
  Ανατολήν προετοίμαζαν νά
  έπιφέρουν είς την γαλλικήν
  Ίνδοκίναν την τύχην τής
  Συρίας. Διά τής εΐσβολής
  αυτής είς τάς γαλλικάς
  άποικίας, έπεδύμη ό Ιμπε-
  ριαλισμός τού δολλαρίου,
  βοηδούμενος υπό των
  βρεττανών νά δέση πόδα
  επί τού άστιατικοϋ χώρου.Ή
  υπό τοϋΤσού-κγκΐν βοηθεία,
  ά έξοπλισμός τής Χαβάϊ,
  ή μετατόπισις των άμερικα-
  νικών βάσεων είς τάς νή-
  σους τοϋ ΜΙΌνΆΥ, ή ενί¬
  σχυσις τής ναυτικής βά-
  σεως των Φιλιππίνων, έβεω-
  ρήβησαν υπό τής Ίαπωνίας
  ώς γεγονότα απειλούντα
  αυτήν.
  Τό Βισσύ δέν ήτο είς θέ¬
  σιν νά προστατεύση δι* Ιδί-
  ων δυνάμεων την Ίνδοκί¬
  ναν. 'Αφ' ής δέ στιγμής ά-
  νέλαβεν ή Ίαπωνία την
  προστασίαν αυτήν, προσπα-
  δεΐ δι' δλων των μέσων, ό
  Σάυελ Οϋέλς, νά διαστρε-
  βλώση την αλήθειαν χορα-
  κτηρίζων,είς ένα συνέδρον
  τοϋ τύπου, την Ιαπωνίαν
  ώς έπιτιδέμενον. Ό άχαλί-
  νωτος ίμπεριαλισμός τοϋ
  Ροϋζβελτ δεωρεϊ λοιπόν
  την πράξιν τής Ίαπωνίας
  ώς επίθεσιν.
  Ό Ούέλς έθεώρησεν πε¬
  ριττόν ν' άποκρύψη τούς
  λόγους τού θυμοΰ τού. Α¬
  νεκοίνωσεν απλώς ότι τ'
  άμερικανικά συμφέροντα
  άπειλοϋνται, καδ' ότι κιν-
  δυνεύουν αί άμερικανικαί
  πηγαι λευκοσιδήρου καί
  έλαστ.κοΰ. Διά τα; πηγάς
  αύτάς ήδέλησεν ν' άπλώση
  ό άμερΐκανικός ίμπεριαλι-
  σμός την χείραν αυτού επί
  τής Ίνδοκίνας, διαμαρτύρε-
  ται δέ σήμερον εντόνως,
  διότι άπαγορεύει ή Ίαπωνία
  την κατάλ ηψιν μιδς άνυπε-
  ρασπίστου γαλλικής άποι¬
  κίας υπό άλλων Δυνάμεων.
  Άφελέστατα δέ ανέφερεν
  ό Ούέλς ότι ή δημιουργία
  στρατιωτικών βάσεων ίπει-
  λεί την ειρηνικήν χρησιμο¬
  ποίησιν τού ΕίοΎ'ΐκοϋ Ώ-
  κεανοϋ υπό των είρηνοφ!·
  λων Έδνών. Είναι δμως γε-
  λοίον ν' άκούη τίς αύτά έκ
  τού στόματος ενός 'Υπουρ-
  γοϋ των Εξωτερικών, τού
  όποίου ό Πρόεδρος «συλλέ-
  γε.'» είς ολόκληρον τόν
  κόσμον στρατηγικής σημα-
  σίας νήσους.
  Ή Ίαπωνία είναι π πμω-
  τοστατούσα δύναμις είς την
  άναδιοργάνωσιν τοϋ άνα-
  τολικοΰ 'Ασιατικοϋ χώρου.
  ΑΙ Ήν. Πολιτειαι προσπα-
  βοϋν κι' έδώ ν' άναμιχδοϋν
  μέ την ίδιαν ύποκρισίαν μέ
  την όποιαν αί Ήν. Πολιτειαι
  δροϋν εναντίον τής Νοτίου
  "Αμερικής. Πρός δύο κατευ-
  δύνσεις μετατοπίζει ό Ροΰζ-
  βελτ τα σάνορα τοϋ δυτι-
  κοΰ ήμισφαιρίου: πρός την
  Ευρώπην καί πρός την "Α¬
  σίαν.
  "Ηδη, κατόπιν έντολή;
  τοϋ Προέδρου, άναγγέλει
  ό Ούΐλκι, δτι αί Ήν. Πολι¬
  τειαι δέ^ν νά έπιτεδόϋν
  κατά τής Γερμανίας καί διά
  την επίτευξιν τοϋ σκοποϋ
  αύτοϋ είναι άναγκαίον ν'
  άσκηδή μεγάλη πίεσις επί
  τής άμερικανικής κοινής
  γνώμης. Αυτή είναι ή έν-
  νοια των δήθεν κινδύνων
  τούς όποίους διατρέχει ή
  'Αμερική. Η . «0Ι0ΑΟΟ
  Ι3ΑΙΈΥ ΤΚΙΒΙΙΝΕ» έρωτά
  διατί δέν άναφέρουν είς
  τόν αμερικανικόν λαόν ποϋ
  ακριβώς έγκειται ό κίν-
  δυνος αύτός. Έκαστος λο·
  γικός άνδρωπος δέν ημπο¬
  ρεί παρά νά παραδεχδή ότι
  ή νίκη τής Γερμανίας κατά
  τοϋ μπολσεβικισμόν άποτρέ
  πει δλους τούς κινδύνους,
  τούς όποίους διατρέχουν
  αί χώραι. Ή εφημερίς έπιτί-
  δεται ακολούθως κατά των
  όπσδών τού Ροϋζβελτ. Δη¬
  μοσιεύει δέ την πληροφορϊ-
  ραν δτι είς μίαν συνεδρία¬
  σιν τής Κυβερνήσεως έν
  Ούασιγκτώνΐ" συνεζητήβη ή
  "ίδρυσις Ναυτικής καΐ Άε-
  ροπορικής βάσεως είς την
  Αιβέριαν, χωρΐς βεβαίως νά
  έγκαταλειφδοϋν τα παλαιά
  σχέδια διά τό Νταγκάρ.
  Ή προσπαθεία τού Ροθζ-
  βελτ νά δέση υπό την από¬
  λυτον επιρροήν αύτοϋ ολό¬
  κληρον την νότιον "Αμερι¬
  κήν καταψαίνεται έξ ωρι¬
  σμένων γεγονότων, τα ό-
  ποϊα έλαβον χώραν τελευ¬
  ταίως είς τα νοτιοαμερικα-
  νΊκά κράτη. Τό γεγονός τής
  δημιουργίας υπό τού Ροϋζ¬
  βελτ μαύρων πινάκων, έπρο
  ξένησεν, ώς ανεμένετο, με¬
  γάλας όντρρήσεις. Ούτω
  άπαντες οί είς τούς μαύ-
  ρους πίνακας τού Ρούζβελτ
  εγγεγραμμένοι "Αργεντινοΐ
  έμπορικοί οίκοι διεμαρτυ¬
  ρήθησαν εντόνως έν,Μπου-
  ένος "Αϋρες πρός τόν Υ¬
  πουργόν των "Εξωτερικών.
  Λέγεται δέ δτι καί τό "Υ¬
  πουργείον των "Εξωτερικών
  τής 'Αργεντινής δέν διάκει-
  ται ευμενώς πρός τούς μαύ-
  ρους αύτούς π!νακας, καθ"
  ότι είναι τής γνώμης δτι δα
  έπιφέρουν δυσαρέστους συ¬
  νεπείας είς τάς 'Αργεντινάς
  εμπορικάς σχέσεις πρός άλ¬
  λας χώρας.
  Ίάν ταύτα συμβαινουν
  σήμερον, τότε δυνάμεθα
  μετά βεβαιότητος νά είπω¬
  μεν δτι ο'ι μαϋροι πίνακες
  δ" άποτελοϋν είς τό μέλλον
  διά τούς νοτιοαμερικανι-
  κούςθκους, οί οποίος είνε
  εγγεγραμμένοι εις αύτο'ς,
  τίτλον τιμής. Αί Δυνάμεις
  τοθ άζονος θά νικήσουν είς
  τ3ν πόλεμον αυτόν καί ή
  Εύρώπη δα δημιουργήση
  μίαν νέαν τάξιν. Ή Νότιος
  δμως 'Αμερική ουδέποτε δα
  κατορθώση νά διαθέση τα
  προΐόντα αυτής είς τάς
  Ήν. Πολιτειαι Θ" αποταν¬
  θή δέ άναγκαστικώς είς
  την εύρωπαϊκήν άγορ'ιν,
  εάν βεβαίως δέν έπιθυμεί
  την καταστροφήν αυτής,
  την όποιαν ή ίμπεριαλιστική
  πολιτική τοϋ Ροϋζβελτ επι·
  διώκει. "Οταν δέ θά έπα-
  ναληφθοϋν αί έμπορικαί σχέ
  υ*; 00 ιιμ'ΐ^υυν αί έ
  ρήσος έκ^ίναΐ, αί οποίαι |
  είναι σήμερον έγγεγραμ- ,
  μέναι είς τούς μαύρους πί¬
  νακας. Ευνόητον δέ είναι
  δτι οί Οϊκοι έκεΐνοι οί ό-
  πο'ιοι σήμερον ευρίσκονται
  είς τούς λευκούς πίνακας
  τοϋ Ροϋζβελτ, θά μετανοή-
  σουν μίαν ημέραν πικρώς.
  Την εκβιαστικήν αυτήν
  πολιτικήν τού ^Ροϋζβελτ, ό
  οποίος δέν εδίστασε νά
  επέμβη καί είς τα νοτιοαμε-
  ρικανικά έμπορικά συμφέ-
  ροντα, έπικρίνει καί αυτή
  άκόμη ή τόσον φιλική πρός
  αύτόνΝΕ νΥ ΥΟΡνΚ ΤΑ/ΓΜά
  Άναγγέλει έκ Ρίου Ίανερί-
  ου, δπ οί μαϋροι πίνακες
  τοϋ Ροϋζβελτ επέφερον είς
  ολόκληρον την βιομηχανίαν
  καί τό εμπόριον των Ήν.
  Πολιτειών έν Βραζιλία, μίαν
  τεραστίαν σύγχισιν. ΑΊ έκεί
  δρώσαι βορόΐοαμερικανικαί
  έπιχειρήσεις, αί οποίαι θε-
  ωροϋνται ώς Βραζιλιαναί
  τοιαύται, δεν τολμοϋν νά
  συναλλάσσωνται μέ βραζι-
  λιανούς Οϊκους, οί όποϊοι
  είναι εγγεγραμμένοι υπό ι
  τοϋ Ροϋζβελτ καί δχι υπό
  τής Βραζιλίας είς τούς μαύ¬
  ρους πίνακας. Θά ήτο όθεν
  όρθότερον, καταλήγει, νά
  έξετάζωνται προηγουμένως
  αί τοπικαί προϋποθέσεις των
  διαφόρων άγορών. ΑΊ προϋ¬
  ποθέσεις δμως αύται, μετά
  την νίκην τής Γερμανίας, θά
  εΤναι ασφαλώς πολύ διαφο-
  ροι έκείνων, αι οποίαι ίσχύ-
  ουν σήμερον.
  'Ακόμη σαφεστέρα είναι
  ή ΟΙΟΑΟΟ ΌΑΙΧΥ ΤΚΙΒΙΤ-
  ΝΕ, τής οποίας τό άρθρον,
  αναφορικώς πρός τό διάγ-
  γ-λμα τοϋ Ροϋζβελτ, περί
  παρατάσεως τής στρατιωτι·
  κης θητΐίας πρός τό Κογ-
  κρέσον, φέρει τάν τίτλον
  «Τό πολεμικόν διάγγελμα».
  Τέσσαρα πέμπτα τού
  λαοϋ των Ήν. Πολιτειών,
  γράφει, είναι κατά τοΐ· πο¬
  λέμου, ό δέ πόλεμος δύνα¬
  ται ν' αποφευχθή, εάν τό
  Κογκρέσον δέν εξαπατήση
  τόν λαόν. "Εάν δμως έγκρί-
  νη τάς προτάσεις τοϋ Ροΰζ-
  ζελτ, τότε ό πόλεμος είναι
  ζήτημα έβδομάδων ή μη·
  νών, είς τόν οποίον οί
  στρατιώται των Ήν. Πολι¬
  τειών θάάποθάνουν είς τάς
  άφρικανικάς έρήμους (τε¬
  λευταίως άναφερεται καί ή
  Λι3έρια ώς καταλληλος βά¬
  σις τού δυτικοϋ ήμ^σφαι-
  ρίου), ή είς άλλα 'πεδία
  μαχών.
  Ό Ροϋζβελτ ίσχυοίζεται
  ότι αι Ήν. Πολιτεϊαι εύρί-
  σκο/ται έν κινδύνφ χωρίς
  βεβαίως ν!ι δύναται ν' άπο
  δείξη αύτό. 'Αί>οϋ προηγου¬
  μένως άνέθΐσεν είς τόν
  "Υπουργόν των Ναυτικών
  Νόξ την άναγγελίαν το0
  πολεμικοϋ συνθήματος, δα-
  τάσσει τώρα τόν Ούέλς ν'
  ανακοινώση την μελλοντι¬
  κήν "ίδρυσιν τής Κοινωνίας
  των Εθνών.
  Πίντοϋ παίζεται τ6 αύτό
  παιγνίδιον. Τα πάντα θυσιά-
  ζοντα; είς τούς σκοπούς
  τοϋ νέου άμερικανικοϋίμπε-
  ρ.αλισμοϋ. Ό ΗΕΛΚ,λΤ ύ-
  πενίυμζει είς την ΝΕν
  Υ0.<ι<Γ ίθΙΙΛΝ.^ ΑΜΒΚΙ- ΟΑΝ τάς ευχάς τού Ροϋζ¬ βελτ πρύς τή^ Φινλανδίον είς τόν άγώνα αυτής κατά τού μπολσεβικισμόν. Σήμ'- ρον βοηθεϊ ό αύτός ό Ροϋζ¬ βελτ τόν αυτόν μπολσεβικι¬ σμόν. Βοηθεί τόν Στάλιν, τόν καταστροφέα των δη- μοκρατιών, τόν φοβερόν κατακτητήν αύτϋν καί τόν δεσπότην των ελευθέραν άνθρώπων. Περαίνων δέ ό ΙΙΛΕΚϋΤ γράφει: «Απωλέσαυεν την •τιμήν μας, άτω^έσομεν την αγάπην πρός,τήν ελευθερί¬ αν. Είμεθα πρόστυχοι, διότι συνεργαζόμεθα μέ την επί- ιήν Οίαν καί »ήν κ^· ΕΞΕΜΗΔΕΝΙΣ8ΗΣΑΝ Α 1ΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΑΙ ΡΩΣΣ ΕΙΣ ΟΥΜΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 3Ο.ΟΟΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΦΥΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΠΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 8 Αύγούστου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοϋ οτρατοΰ ανακοινοί : Είς την Ούκρανίαν, νοτιοανατο¬ λικώς τού Ούμάν, αί περικυκλωμέ- ναι έχδρικαί δυνάμεις έξεμηδε- >
  νίσθησαν τελείως. Υπέρ τάς 30
  χιλ. αϊχμάλωτοι, μεταξύ των ό-
  ηοΐων ό διοικητή; τής 6 Σοβιετι-
  κής στρατιάς καί δλλοι άνώτεροι
  άξιωματικοί Ιπεσαν, μέχρι τούδε,
  είς χείρας των συμμαχικον δυνά¬
  μεων.
  Ό άριθμός των λαφύρπν πολέ¬
  μου είνε μέγιστος.
  Τα έν 'Εσθονία άγωνιζόμενα
  Γερμανικά στρατεύματα κατέλα¬
  βον τό Βέζενμπεργκ καί προωθήθη
  σαν μέχρι των ακτών τοθ Φιλαν-
  δικοθ κόλπου.
  Επί τού Φιλανδικοϋ μετώπου
  σημειώνει καθημερινώς προόδους
  ή έπίδεσις των Γερμανικών καϊ
  των Όινλανδικών στρατευμάτων.
  Ιδιαιτέρως έξαιρετικάς επιτυ¬
  χίας εσημείωσεν ή . Γερμανική
  Άεροπορία καί τό Γερμανικόν
  Ναυτικόν είς τόν άγώνα κατά
  τής Άγγλικής ναυτιλΐας έφοδια-
  ομού.
  'Υποβρύχιά μας επετεθησαν
  εναντίον μιας Ισχυρώς προστα-
  τευομένης νηοπομαής, έξ ής έβύ-
  θισαν πλοΓα χωρητικότητος
  4ό",500 τόννων καί έτορπΐλλισαν
  έτερα 4 έκτοπίσματος 2?000 τόν¬
  νων, των οποίων ή άπώλεια δύ¬
  ναται νά θεωρηθή βεβα'α.
  Μαχητικά άεροπλάνα μας κατέ
  στρεψαν είς τάς άνατολικάς α¬
  κτάς τής Αγγλίας 3 φορτηγά όλι-
  κοθ έκτοπίσματος 13 χιλ. τόννων
  καί έπροζένησαν μεγάλας ζημίας
  είς 5 μεγάλα έμπορικά πλοία, με¬
  ταξύ των οποίων καί £ν πετρε-
  λαιοφόρον.
  Μαχητικά έπίσης άεροπλάνα
  επετεθησαν κατά άεροδρομίων
  έν Αγγλία κσ) εναντίον ένβ£
  λιμένος είς τάς άνατολικάς ακτάς
  τής Σκωτίας.
  Τα άεροπλάνα μας καί τό άν-
  τιαεροπορικόν πυροβολικόν κα-
  τέρριψαν, κατά την χθεσινήν ημέ¬
  ραν, 24 άγγλικά άεροπλάνα. Ή ^
  Γερμανική άεροπορία ουδεμίαν |~|
  απώλειαν έσχεν.
  Ίσχυρά ομάς γερμανικών μαχη-
  τικών άεροπλάνων έβομβάρδιοε,
  κατά την τελευταίαν νύκτα, μετά
  Ικανοποιητικοϋ άποτελέσματος,
  πλοΤα καί λιμενικάς έγκαταστά-
  σεις τής έν Άλεξανδρεία ναυτι-
  κης βάσεως.
  Κατά την επίθεσιν κατάτων προ-
  υκμαιών τοθ Σουέζ, την 7 Αύγού¬
  στου, άνεφλέγησαν α! δεξαμεναί
  πετρελαίου είς Πόρτο Ίμπραχίμ.
  Ό εχθράς επετέθη κατά την νύ¬
  κτα πρός τήνβ Αύγούστουέναντίον
  διαφόρων μερών τής δυτικής Γερ¬
  μανίας, μεταξύ των οποίων ουμπε-
  ριλαμβάνεται καί τό Ντορτμοόντ.
  Μερικά άεροπλάνα έρριψαν
  βόμβας κατά τοθ ΒερολΙνου. Ό
  αμαχος πληθυομός έσχε ολίγας
  απωλείας εί; νεκρού; καί τραυ·
  ματίας. Καταδιωκτικά άεροπλάνα
  νυκτερινής πτήσεως κατέρριψαν
  6 έκ των έπιτεθέντων αγγλικών.
  Αί απώλειαι τής Άγγλικής
  άεροπορίας άνωθεν τού στε-
  νοΰ τής Μάγχης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10.—Τό. Πρα¬
  κτορείον Τρανζόσεαν πλη-
  ροφοοείται έξ έγ<ύρου πη- νής δτι ή "Αγγλικη άεροπο ρία,κατά τό διάστημα τούτε λευταίου τριμήνουάπώλεσεν άνωθεν τοϋ στενοϋ τήςΜάγ χης 463 άεροπλάνα, άτινα κατερρίφθησαν κατάτάςάε- ρομαχίας κα! υπό τού άντιαε ροπορικοΰ πυρός. Πολλοί έκ των πιλότω/ τώ/ "Αγγλικών άϊροπλάνων, άτινα κατέπε- σαν έντός τοϋ γερμανικοΰ έδάφους καί επί τώ^ υπό τής Γερμανίας κατεχομένων χωρΐιν, συνελήφθησαν αίχ- μάλωτοι καί κρατοΰνΓαι είς είδικά στρατόηαίδα, δσοι δέ ετραυματίσθησαν νοσηεύ· ονται είς Γερμανικά νοσοΐ κομεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 4»1ρεται είς γνώσιν των κατοέκων τού Δήμου Χά νίων δτ: διά τού ίΐίλτίου τροφ£μων τής π^οιεχοΰς εβδομάδος,ήτοι άττό τή; 11ης μίχρι τής 14ης τρέχοντος μηνός, ελλεί¬ ψει &οτου Οά χορηγηθη άν χ £/α κιλο (3 12,5 δράμ.) όρύ'ίης καί πεντή κοντχ δράμια ζακχάρεως κατ' άτομον. ('ίίΐκ τής Δ'-ευΟύ τής 'Αγορανομίας) ΑΝΑΖΗΤΗΖΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ διά τό κυνήγιον είς την Κρήτην καί τάς πέριξ νή¬ άπό 24—7—41 ΆγνοεΤται ή τύχη τού στρατιΐι- του Δημοσ3ένους Καρουσάτου. Οδτος ύπηρέτει είς τόν λόχον πο- λυβύλων τοθ 8ου Συ^τάνμστος. Ό γνωρίζων τι παρακαλεΓται νά εί- δοποιήσο τόν κ. Κ Καμπουράκην, Μονοπ'ϋλιον "Αλατος, Χανιά. ΓΝηΧΤΟΠΟΙΗΣΙΙ Γνωρίζομεν είς τάς οικογε¬ νείας των απόντων άξ)κών, αί όπηαι ύπέβ:χλον αΐτήσεις πρός γτατροχθΐν βοηθήμιτθς, ότι έχο- ρηνή^Π τί) άνάΛ.ογ->ν ποσόν
  καί δύναντηΐι νά εΐσ,τ,οάξοσιν
  ,>,τι δικαιοθντεχι ττ-χρά τοϋ Λο-
  ναγοθ Σιοατολ. κ. Κσνόαρά-
  κη Ιδομενέως. Δικαίωμι εΐσ
  πράξεως έχουσιν αί ύττογράψα-
  σαι τάς σχετικ-ϊς αΐτήσεκ.
  άποΈλειομένων των άντιπροσώ·
  πων. ΑΙ προσερχόμενΛΐ δέον νά
  έ'χωσι μεθ' έαυτών άποδεικ-ι
  κά τής ταύτότητός τω» καΙ τής
  Ιδιότητος των ώς συζύγων κτλ
  άττόντων άζ)ών
  ΪΪΟ'
  στροφήν».
  Είς αυτήν την κατάστα¬
  σιν έφερεν ό Ροϋζβελτ την
  Αμερικήν!
  α) Είς την περιφέρειαν τής
  Κρήτης, ώς και ε'ς τάς διοικη¬
  τικώς είς αυτήν ύπχγομένας
  νήσους, έπιτρέπεται χό κυνήγι¬
  ον μόνον είς τούς ανήκοντος
  είς τόν Γερμ^νιχ^ν καί "Ιταλι¬
  κόν στρατόν.
  Ό Διοικητής κυί Φρούρπρχος
  τής Κρίτης έιτιφυλάσσει είς ε¬
  αυτόν τό δικπίω,,ια διά πάσαν
  εξαίρεσιν!
  β) Τό προϊόν. τοϋ κυνηγίου
  περιέρχεται άνευ άνταλλάγμα-
  τος είς τ,ην κυριότητα τού κυ-
  νηγο3.
  8) Ί-ί π^ράβςισις τής άν;οτέ-
  ρω διαταγής τιμ ορΞΪται διά
  φυλακίσεως καί πραστίμου ή
  διά 'μιά; των ποινών
  αυτών. Τα χρησιμοποιούμενα
  υπό ·ιύν παιραΙΙατών δπλ,α καιί
  κυνηγετικϊ έργαλεΐι κιτά-
  σχονται.
  ΝΕΟΣ ΑΛΕΥΡΟΜΥΑΟΣ
  Άπϊ τής παρ έ35ομάδο; ήρξα¬
  το λειτουρ^ώ/ ό /έος ήεκτρο<1- νητο; Άλϊ,υρόμυ >ο; τού ΚΩΝΣΤ.
  ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Μη;ςινουργ3θ ποός
  έξυπηρΐιτησιν τοθ Κοινοϋ. Άέθει
  μέ τα τελειότα α μηχ3νήματά
  τού σΓτον, κρι£ή', σμιγά/ κλπ.
  Ταχύτης άλέσματο,—ίιηόδοσις τε¬
  λεία.
  ΜιχανουργεΤον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
  Ό5όςΣού5α;
  Σελίς 4η
  -ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  Νέαι μεγάλαι έπατυχίαι
  τού Γερμανικοϋ στρα-
  τοϋ είς Ούκρανίαν
  Οί Ρώσσοι ύφίστανται τεραστίας απωλείας
  είς έμψυχον καί άψυχον υλικόν
  Κατεστράφησαν 25 Ρωσσικαί μεραρχίαι καί εκυριεύθη πολυπληδές πολε
  μικόν υλικόν.—Συνελήφδησαν καΐ άλλοι αίχμαλωτοι
  #ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΎΡΕΡ, 9 Αύγούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ·
  μανικοϋ στρατοθ ανακοινοί :
  Ώς ήδη, δι' έκτάκτου ά*
  νακοινωθέντος, εγνωστο¬
  ποιήθη, τα έν Ούκρανία
  γερμανικά στρατεύματα έ-
  σχον μεγάλην επιτυχίαν, τή
  ήρωϊκή ουνεργασία των
  Ουγγρικών δυνάμέων.
  Κατά την μάχην τοΰ Ού·
  μά>> κατεστράφηοαν 2Στρα
  τιαί, ή βη καί ή 12η.καβώς
  καί μέρος τήςΐβης, ήτοι καχε
  σεβάφησαν έν συνόλω £5με·
  ραρχία,πεζικοϋ, άλπινιστών
  καί μηχανοκίνητοι. Συνε-
  λή(ρδνησαν υπέρ τούς 103.
  000 αϊχμάλωτοι. μεταξύ των
  οποίων καί οί διοικήται ι
  τής 6ης καί 12ης στρατιών. ·
  Είς χείρας μας περιήλθον
  έπίσης 317 δρματα μάχης,
  858 πυροβόλα, 249 άντιαε-
  ροπορικά πυροβόλα, 5250
  μηχανοκίνητα όχήματα, 12
  σιδηροδρομικοί συρμοί «αί
  ά?.λον πολεμικόν υλικόν.
  ΑΙ είς έμψυχον υλικόν
  άπώ' ειαι τού έχθροΰ υπέρ·
  βαίνουν -.άς 2ΟΟ.ΟΟΟ.
  Νοτίως καί παρά τα Έλη
  Πίήπκιετ, κατόπιν πολυημέ- '
  ρου αγώνος έντός άδιαβά-
  τού δάαους καί έλώδους |
  εκτάσεως, τα στρατεύματα
  μας έκυρίευσαν την σπου¬
  δαίον σιδηροδρομικήν δια-
  σταύρωσιν τού Κορύ-οτεν.
  Ωσαύτως τα είς Ροσλάβλ,
  100 χιλιόμετρα νοτιοανατο¬
  λικώς τοΰ Σμολένσκ περι*
  κυκλωθέντα ποβιετιχά
  στρατεύματα, ώς δι' έκτά-
  τού ανακοινωθέντος εγνω¬
  στοποιήθη, έξεμηδενίσθη-
  σαν. Συνελήφθησαν 38,000
  αίχμαλωτοι, 260 άρματα μά¬
  χης, 359 πυροβόλα ν αί άλ-
  λο άκόμη πο/.εμικόν υλι¬
  κόν.
  Υπεράνω τής Αγγλίας
  ενήργησε, κατά την χθεσι¬
  νήν ημέραν, ή Γερμανική
  άεροπορία μεγάλης εκτά¬
  σεως άνιχνευτικάς πτήσεις.
  Κατά τάς πτήσεις αύτάς
  κατερρίφθησαν δύο άγγλι-
  κά άεροπλάνα·
  Κατά την παρελθοΰσαν
  νύκτα μαχητικά άεροπλά¬
  να έβομβάρδισαν πολλά ά-
  εροόρόμια έν Αγγλία. Ε¬
  πέτυχον νά ρίψουν βόμβας
  μέ πλήρη επιτυχίαν έν τώ
  μέσ'4> άεροπλάνων ευρισκο¬
  μένων επί τού έδάφους.
  Είς τάς άνατολικάς καί
  νοτίους ακτάς τής Αγγλίας
  έβομβάρδισαν επιτυχώς λι·
  μενικάς έγκαταστάσεις.
  Γερμανικά άεροπλάνα έ*
  πετέθησαν ωσαύτως, κατά
  την παρελθοΰσαν νύκτα,
  εναντίον στρατιωτικών έγ·
  καταστάσβων είς την διώ-
  ρυγα τού Σουέζ.
  Κατά την επίθεσιν τής
  νυκτός πρός την 8 Αύγού¬
  στου τα Γερμσνικά σερο-
  πλάνα επέτυχον νά ρίψουν
  βόμβας μεγάλου καί μεγί-
  στου διαμετρήματος εί; την
  πλωτήν δεξαμενήν «αί μίαν ,
  ενός μικροΰ άγγλικοΰ πο-
  λεμικοϋ πλοίου. |
  Ό έχθρός έρριψε κατά Ι
  την παρελθοΰσαν νύκτα είς
  τα παράλια τής βορείου
  καί βορειοδυτικής Γερμα-
  νίας έκρηκτικάς καί έμπρη
  στικάς βόμβας καί είς τό
  αστικόν κέντρον των πόλε¬
  ων Άμβούργου καί Κιέλου
  Ό άμαχος πληθυσμός έσχε
  μικράς απωλείας.
  Μερικά έχθρικά άερπλάν
  να, άτινα άπεπειράθησαο
  νά έπιτεθοΰν κατά τοΰ Βε-
  ρολίνου, άπωθηθησαν υπό
  τοΰ άντιαεροπορικοΰ πυ-
  ρός.Καταδιωκτικά άεροπλά¬
  να νυκτβρινής πτήσεως κα-
  τέρριψαν 3 καί τό πυροβο-
  λικόν τοΰ ναυτικού 1 βομ-
  βαρδιστικά άγγλικά άε¬
  ροπλάνα
  Σχόλια τού Άμερικαν. τύπου
  διά τόν τραγικον Θάνατον
  τού Μπροΰνο Μουσολίνι
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣνΑΑΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΤΟΥΤΙΕ
  ΡΩΜΗ, 10.—Τό Πρακτο¬
  ρείον «Στέφανι» πληροφορεΐ-
  ται έκ Ν. "Υόρκης δτι όλό-
  κληρος ό Άμερικανικός τύ·
  πος δημοσιεύει, είς περΐοπτον
  Θέσιν, την είδησιν τοθ τρα-
  γικοθ Θανάτου τοθ υίοθ
  τοθ Μουσολίνι, ΣμηνσγοΟ
  ΜπροΟ ο Μουσολίνι, κατΐ-
  χωροΰσαι άμα καί την φωτο-
  γραφΐαν αύτοθ.
  Αί έψημερΐδες, δημοσιεύου-
  σαι την είδησιν ταύτην, γρά-
  φουν δτι ό Μπροθνο ήτο είς
  έκ των καλλιτέρων καί μα-
  χητικωτέρων άεροπόρων τής
  Ιταλίας. Ό Μπροθνο, γρα·
  φουν έν συνεχεία αί έφημε·
  ρίδες, εΤχεν επισκεφθή τάς
  Ηνωμένας Πολιτείας ώς άρν
  χηγός τού σμήνους τώ.
  «ΠρασΙνων Πουλιών», έθαυ.
  μάσθη δέ τότε διά τάς περι
  φήμους έπιδεΐξέις τού άνω¬
  θεν τής Ν. Υόρκης καί άλ-
  λων 'Αμερικανικών πόλεων.
  Συλληπητήρια τηλ)φήματα
  πρός τόν Ντοθτσε επί τώ θα¬
  νάτω τοΰ υίοθ τού, απέστει¬
  λεν ό ΧίτΛερ, ό Βασιλεύς τής
  Βουλγαρίας, ό Βασιλεύς τής
  Ρουμανίας, ό Άντιβασιλεύς
  τής Ουγγαρίας, ό Γουσταθος
  τής Σουηδίας, ό Φράνκο, ήΐ
  Έλληνική Κυβέρνησις, όϊ
  στρατόρχης Πεταίν κα
  άλλοι.
  ΑΙ ΠΡΟΠΣΑΘΕΙΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙϊΙΓ/ΙΙΣΑΡΙΩΝ
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΙΟΝΟΣΙΝ ΤΟΥ ΗΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΩΣΣΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10.—Ρώσσοι
  άξιωματικοί, έκ των συλλη¬
  φθέντων κατ' αύτάς, όδηγού-
  μενοιείςτό στρατόπαιδον συγ
  κεντρώσεώς των, παρά τό
  Σμολένσκ, εδήλωσαν δτι οί
  πολιτικοί κομμισάριοι των
  Σοβιέτ επανειλημμένας είχον
  διαδόσει την είδησιν, κατά
  ι την οποίαν τό Σμολένσκ εύρ
  ' σκετο δί,Εεν ίΐο >£Ϊ^οςτώ
  Ρώσσων. Την είδησιν ταύτην
  διέδωσαν σκοπίμως οί κομμι·
  ι οάριοι, πρός τόν σκοπόν νά
  τονώσουν τό ηθικόν τοθ στρα
  τοθ διά την ενέργειαν άντε-
  πιθέσεων.
  Έν άποκαλυπτικόν άρδρον
  των «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10.- Τό
  Πρακτορείον Τρανζόσεαν .:
  πληροφορεϊται δτι μέγα θό
  ρυβαν καί ανησυχίαν έπρο
  κάλεσεν έν Λονδίνω τό δή
  μοααευθέν σήιιε^ον είς
  ύ «Τάϊμς» άρθρον, είς
  τό οποίον τονίζεται δτι ή
  Αγγλία, δι" ιδιαιτέρας συμ
  φωνίας, άνβλαβεν όπως
  μετά την λήξιν τοΰ πολέ
  μου παραδώση την Νοτιο
  αματολικήν Ευρώπην είς
  την Σοβιετικήν Ρωσσίαν.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗ! ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ
  ΕΦΟΑΣΕΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΒΙΣΥ, 10·— Τό Γαλλικόν
  Γραφείον Είδήσεων πληροφο¬
  ρεϊται έκ Παρισίων δτι έφθα¬
  σεν έκεΐ, προερχομένας έκ
  Σσ,ΐγκον, ό Στρατιωτικάς Δι-
  οικητής τής ΊνδοκΙνας στρα·
  τηγός Ντέ Κου. 'Ο στρατη-
  γός προέβη, άμα τή αφίξει
  τού, είς μακράς δηλώσεις
  πρός τούς άντιπροσώπους
  τοΰ τύπου εξάρας ιδιαιτέρως
  την επελθούσαν μεταξύ τής
  Κυβερνήσεως τοθ Βισύ καί
  τής Ίαπωνικής τοιαύτης συμ¬
  φωνίαν, διά την άπό κοινο3
  άμυναν τής ΊνδοκΙνας. Ό
  στρατηγός προσέθεσεν δτι
  αί αφιχθείσαι είς Τονκίναν
  ΊατιωνικαΙ στρατιωτικαί δυ¬
  νάμεις είναι είς θέσιν νά ά·
  ποκρούσουν, μετά των έκεΐ
  Γαλλικών άποικιακών στρα-
  τευμάτων, πάσαν τυχόν α¬
  πόπειραν, ήτις θά έθετεν έν
  κινδύνω την ΊνδοκΙναν.
  ΚΑΤΑΑΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
  ΤΕΣΣΑΡΩΝΙΤΑΑΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.—Τ ό- η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον, πληροφορεΤται έκ
  Ν "Υόρκης 8τι επερατώθη ή
  διεξαγομένη έκεϊ, άπό ημε¬
  ρών, δίκη των πληρωμάτων
  των Ίταλικών σκαφών «Ά
  ράντα», «Άλμπέρτο», «Πρι-
  νέρο» καί Σάντα Λεο.νάρδο».
  Τ ά πληρώματα των πλοί-
  ων αυτών κατηγοροϋτο, διό¬
  τι είχον θέσει είς κίνησιν τα
  σ«άφη μέ σκοτνόν ν' άποπλεύ
  σουν δι<ν την "Ιταλίαν. Ή α¬ πόφασις τοθ Ναυτοδικείου τής Ν. Υόρκης σχολιάζεται ποικιλοτρόπως έν Εύρώπτ], ιδιαιτέρως δμως ή επιβλη¬ θείσα ποινή τής τριετοθς φυ· λακίσεως, ή όποία, κατά την γνώμην έγκύρων κύκλων, ε¬ πεβλήθη παρανόμως υπό τοϋ ΆμερικανικοΟ Ν,αυτοδικείου. Τυφεκισμο^^<ο ΕΗΗΡΓΟΥΜ ΐίΐΐ 11 Αύγοι'στου 1941 μμουνιστών ΤΗ! ΜΟΣΙΑΣ ΒΕ 1Ο- Τό ημιεπίσημον Γερμα¬ νικόν Πρακτορείον πλη- ροφορεΐται έκ Τεργέστης δτι έτυφεκίσθησαν χθες άκεΐ, υπό έκτάκτου στρα- τοδικείου, » Γιουγκο- αλαύοι κομμουνισταί^ διότι ένήργουν προπα- γάνδαν κατ' έηιταγήν τής Μόσχας. Έπίσης είς Ζάγκρεπ έτυφεκίαθηααν 1>Ο εβραϊοι κοΐί,μουνς-
  αταί καΐ είς Χεράγεβον
  Ετέροι Ηϊί.
  Είς τάς παραμονάς
  νέου Αγγλ. πραξικοπήματος
  ΒΕΡΟΛΙΐνΟΛί, 1Ο.
  —Τό ημιεπίσημον Γερ¬
  μανικόν Πρακτορείον
  πληροφορεΐται έκ Τεχε-
  ράνης δτι οΊαΠίδ'εται
  έκεϊ μετ» επιτάσεως, δτι
  ή Αγγλία Θά έπιχειρήση
  νέον πρας"ικόπημ.α, ίϊιά
  τής καταλήψεως των Πβ'
  τρελαιοπηγών τού Περ-
  αικοΰ κόλπου. Ή Αγ¬
  γλία φοβουμένη τήν^αντί-
  δρασιν των Άραοικών
  χώραν, ήτ-ς ήρχ^ε **'
  ίζται άπό τριετ^ας,
  υπέβαλε προτάσεις είς
  την Εταιρείαν Εκμεταλ¬
  λεύσεως των Ίρακικών
  πετρελαίων, Ώια των ο¬
  ποίων εζήτησε, κατά τάς
  αρχάς Ιουλίου, την μ.ο·
  νοπωλιακήν εκμετάλλευ¬
  σιν των πετρελαίων τής
  Περσίας. Αί προτάσεις
  ϋμ.ως αύται απερρίφθη-
  σαν υπό τής Ίρακινής
  ■4υβεΓ»νή«εως, Πι' αύτόδέ
  >-»; ά-.ίζφάσισεν ή Αγγλία
  ν α *χ ί6γ, τας τετρελαιο-
  πηγάς πραξικοπηματικώς.
  ΉΡωσσική πρωτεύουσα έβομ-
  6αρδίσ8η συνεχώς επί 4ι), ώρας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1Ο.
  — Τό ημιεπίσημον Γερ¬
  μανικόν Πρακτορείον χε·
  ταδίδει ότι την νύκτα
  τής 8ης πρός την 9ην
  Αύγούστου ή Ρωασική
  Πρωτεύουσα υπέστη καί
  άλλον βφοδρότατον 6ομ-
  βαρδισμόν υπό τής Γερ·
  μανικής άεροπορ'.ας.
  Άεροπλάνα «Στούκας»,
  είς -*4λλεπάληλα κύματα,
  βΠ
  συνεχως
  επί 4 1)» ώρας τήνΡωσ
  σΐκήν πρωτεύουσαν. Αίζη
  μ,ίαι, αί οποίαι έπροςένν)
  σαν, υπήρξαν μ,έγισται.
  'ΚδλήΟησαν κυρίω; στρα-
  τιωτικοί στόχοι. Αί
  έκραγεΐσαι «υρκαίαί ύ·
  πήρΞαν π«|Απολλαι καΐ
  εκτάσεως.
  Μεγάλη άεροπορική έπιδρομή
  κατά τού Σουέζ, τής
  Ίσμαηλίας, Πόρτ-Σάϊτ, Ίόππης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10.—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεϊται δτι
  ίσχυροί σχηματισμοί, άποτε-
  λούμενοι έκ τρικινητηρΐων
  βομβαρδιστικών άεροπλά¬
  νων καί καθέτου έφορμήσε-
  ως «Στούκας» έπέδραμον
  χθές κατά τής διώρυγος τοθ
  Σουέζ, την οποίαν έβομβάρ
  δισαν σφοδρώς. Είς την εί¬
  σοδον τοΰ λιμένος πλοΐον
  χωρητικότητος 8,000 τόννων
  κατεβυθίσθη, έβλήθη δέ και-
  ρ.ως έ'ν καταδρομικόν. Κα¬
  τεστράφησαν έξ άλλου πετρε
  ( λαιοδεξαμεναί, τα δέ άντια-
  | εροπορικά πυροβολεϊα ήναγ
  κάσθησαν νά σιγήσουν. Έν
  συνεχεία τα σμήνη έβομβάρ·
  δισαν την Ίσμαηλίαν κσί έ¬
  πέδραμον κατά τής Άλεξαν-
  δρείας τοθ Πόρτ—Σάϊτ καί
  τής Ίόππης.
  Ό Νταρλάν άνακηρύσσεται
  άρχιναύαρχος τής Γαλλίας
  ΒΙΣΥ. 10—Καλώς πληρο-
  φορημένοι κύκλοι ποοβλέ-
  πουν δτι σήμερον θά λάβη
  χώραν μεγάλη σύσκεψις
  μεταξύ πλείστων βουλευ-
  των καί τοΰ στρατηγοΰ
  Βεϋγκάν, ή όποία είναι
  άγνωστον εισέτι μέ ποία
  ζητήματα θ" άππσχοληθή.
  Κατά τό αυριανόν (σημερι¬
  νόν) υπουργικόν συμβού¬
  λιον ί Κυβέρνησις ύ' άνα
  κηρύξη τον Νταρλάν Άρ· ι
  ναύαρχον τής ΓΥ,λλίας, διά
  τας πρός την Πατ^ίδα πολ
  λαπλάς αύτοΰ υπηρεσίας.
  Ό τίτλος ούτος δίδεται
  διά πρώτην φοράν άπό ενός
  αιώνος. "Ισοδυνάμει πρός
  τόν τίτλον τοϋ Στρατάρχου
  Πεταίν καί ουδείς άλλος
  ζών Γάλλος φέρει τόν τί
  τλον τού ΆΡχιναυάρχου.
  Ή στάσις τής Ταϊλάν
  έναντι των Αγγλ. προτάσεων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10.—-Τό ήμιε
  πίσημον Γερμανικόν Πρακτο
  ρεϊον πληροφορεϊται έκ Σαγ-
  κάης δτι ή έπίσημος έφηαερίς
  τής ΚΙνας «Ήμερήσια Νέα
  τής Ν. ΚΙνας» σχολιάζουσα
  την στάσιν τής Ταϊλάν έναν.
  τι των Αγγλικών προτάσε¬
  ων, περί παροχής οίκονομι-
  κής καί στρατιωτικάς βοηθεί¬
  ας γράψει δτι ή Κυβέρνησις
  η)ς Ταϊλάν δέν -τρέτιει νά
  δελεασθή άπό τάς Άγγλικάς
  προτάσας, διότι έν
  ) τική περιπτώσει θά έχη την
  τύχην τής Γιουγκοσλαυΐας
  ΐ
  ΣΦΑΓΙΟΝ
  ·**ερεται είς γνώσιν των
  κατοίκων δτι άπαγορεύε-
  • αιχυστη^ώ: ή αΐαγ/ι βοί
  ΐς τοιούτων ζώων ί-
  "οΰ Γερμ^νικοΰ Στρα-
  -ου. Οί παραβάται 04