89869

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

13/8/1941

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΔΕΛΤΙΟΝ Α^ΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 2ΐ — Αριθ. 21
  ΡΓβίβ 3 ϋΓίβοΗιηβ — Τιμή Δραχ. 3
  δοΙΐΓίίΐΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚ.ΑΚΙ8,
  ΗβΓ&ιΐ5£β06Γ «ηά ϋηιο^:; Ο. ΖΑΜΑΚΙΑΒ, Οΐ£ΐηΐ&
  Οχ&ηία. άβη ΐ3. Αιι&ιιβτ: 194Σ
  Χανιά 13 Αύγούστου 1941
  Οί.ϋΐΓοιιΙ, ίιθΙιιιΐεΓε δοτιπετΐδοΐιε ο-2δα
  ) »? Ρα Ρωσσικά πϋΡο3όλα ικαταστρα-
  φεντα άπό έπθεσιν Γερμανκών Στούκα-. *
  \τ;ιΐί1ΐΓ(;πά ιίιε Κιι^εη ΐΓετεη αιΐ8 άεΓ ϊη Βπιηά ^δεΐ^η !ϋδι·."ι.Γ ζαΓαεοΙί,
  άΐε ϋειι(:!>(:ηεη ηιίτ, ιιΐΐε πιο&ΐίοΐκΐπ Ρα1ΐΓζειΐ£Έ;ηρ<ί1<Λΐ 1'Ίι.Ββ ν.-εββτ· Ένΰ οί ΜπολσεβΤκοι ύποχωροθν άπό τα καιόμενα χωρία ο! ΓερμανοΙ δίιαπεροϋν τόν ποταμόν μέ παν μέσον ϋΕ3 ΡΕΙΝΡΕ8 ΙΝ ΡΕΚ 5υΕΡΐ)ΚΒΑ1ΝΕ Υΐβΐβ Τοηηβη δρΓβη£ - ιιηά ΒΓαηάοοηιϋβη ααί Μοβΐί&ιι Αιΐ3 άβηι ΡαηΓβΓηααρτ.- ςΐιι&ΓΐΐβΓ, ΐΐ. Αη?α3ΐ. Ώ&β ΟοβΓ_οηιΐηαηάο άβΓ ν7βη.Γ ηαοητ ςτί_τ: οβΐεαηητ.: Ιη άβΓ δαβάηΙΐΓ&ΐηβ τηαοητ. άίβ νβΓίοΙβταηβ: άββ ννβΐοηβη άβη Ρβΐηάββ ηβ- 06Γ3.11 βοΗηβΠβ ΡθΓτβοη- τΐττβ. Ααοη &η άβη ηβθΓΐ- £βη Τβΐΐβη άβΓ Οβτ,ίΓοητ. νβΓΐαηίβη άΐβ ΟρβΓαΙΐο- »βη γ ΐ3.ηηΐ3633Ϊ8·. Καηιρί- ίΙίβχβΓνβΓθ&βηάβ οβΐββ·- ίβη ίη άβΓ Ιβτζίβη Ν&οητ άβΓ ΜοβΙεαηβΓ Κ.ηβ ,νοΓ αΐΐβηι ίπι ΝθΓάννββτβη αηά Οβτβη άβΓ 8ίαάί, ηιΐτ νίβΐβη Τοηηβη 8ρΓβη°; - ιιηά Ιηι Κατηρί ιι. Αα£α3Τ ππ1ΐί:8βΓΪ3οηβ Αηΐα^βη αηί Εΐηζβΐηβ ίβΐηάΐΐοηβ ζβιι^β ί1οβ·βη ΐη ύετ Ιβτ.- ζίβη Ν&οΐιτ; ειιιβ ΝθΓάο- βΐβη ΐη 8 βΐη ηηά νβΓβηοηίβ'η οί ΒβΓΐΐη νοΓζαάΓίηβ-βη. δΐβ ννατάβη άαΓθΙι ά&β ΡβαβΓ ΡΙαΙε&ΓΐΐΙΙβΓΪβ ΕΚΡΟΙ/ΟΚΕΙΟΗΕ ΙΝ ΝΟΚ.ΏΑΡΑΙΚΑ. Κογπ, ιι. Η&αρτςια&ΓίΐβΓ άβΓ ίταΐίβηίβεΐιβη ννΤβηΓηια- οητ είΐιτ: βηι νοη Ιΐηί βϊηεη Ιιηζΐιηβη ι Ιη ποητεΐβπ βίοη Ν&οηί&η- άβί Ι^αίτνναίίβ £β- £ Η&ΐβηαηΐα^βη &η άβΓ βεηοττ.ίβεηβη ηηά βη^ϋ- βεηβη Οβίΐίτΐββτβ. Ιγπ Κ&- ηαΐ^βοίβ^ βοηοβββη &ηι 14 ^Χ,-Ίξ&η Τ&^β Ιβ6ο;βΓ «ηά ΡΐειΐΕίΐΓΓΐΙΙβΓΐβ 1ο ογϊ- τ.βοηβ Ρΐη^ζβιΐβτβ βο. Εϊη 8ρβΓΓΐΐΓδΟ11βΓ άεΓ 3-ηαΓίηβ οΓβοΗτβ 4» νοΓρο3τβηΙ)3οΐ 2 αηά βΐη Μΐηβηβηοΐιΐϊοοΐ: βΐη Α03ί.αΓΖ. Ιη βΓΖΐβΙτοη ΐταΐίβηίβοηβ ζαηι ΐΙκα αηά ΡΓοηΙ νοη ΤοΙΐΓηΙε Ρ&- ι αηά Ιβη. % 2; άβΓ ΑοΗδβ Η&οβη βοηβ Ζΐβΐβ, Ρ1α1ί3ΐ.β11αη- &3η αηά ΐ:η Η&ίεη νοη Το1θΓα1ί νοΓ ΑηΙεβΓ Ηβ- δοΐιίϊίβ αηζ&ζτα- ΗίβΓθεί νναΓάεη ααά Εχρΐοβίο- . Αη- ϊίαϋβηίδοηβ Ρΐα^·- Η&ΐϊεη άΐβ Εϊβζη- αηά άΐβ Ηϊ· νοη Μ3.Γ3& αηά Ο33τ1ΐοη νοη δΐάί βΐ ΒαΓαηΐ ηοη άβΓβ ιη Ηβίεη ιηΐϊβτεη νοη,Τοΐ3ΐα!ΐ αηά ζαχη . . Εΐη Ρ1ιΐ8·3ΐ".αβί".ζραη- ΐη Αε§τγρί;β αη^ΰ^Γΐί- ίβη.ΌβΓ Ροίηά ίαεΙΐΓΐ^ Εΐη ίΐιιο^ε &Μ.Γ Β^Γάία «ηΐ άΐβ ΚαεβΙβ άβΓ 0Γ033βη8γΓΐβ ααβ. Ιη ΝθΓά&£Γί1ί& Ηαΐιβη 3ΐβ 80ϋ1ιΐ8·βη δΐβ ΐη άΐβ Ρΐηοητ αηά ίαβ^ίεη ΐηηεη βηιρίίηάΐΐοΐιβ ζα. ΒΓΪτ·Ϊ30ΐιβ & νοη ηοαβηι Οοη- αηά άΐβ δ!β11αη§· νοη ϋ">1οηβίΐτ. ΙοοΓηϋ-ΐΓάΐβΓτ;·
  Ιη ά2Γ Νβοΐιί ζαηι ιι.
  Ρίη^ζβα-
  ΟαϋίθΓηίίΐ
  8ϊο
  β3 ηιΐτ: βΐηβχη
  Ό3.5 δοη.ίί ΐβΐ
  Τηιρρ^ιι ηιΐΐ ά;ι-ίΐι Ρι'
  κΐ οΐι άεη
  Διά σχεδιών περνοθν Γερμανο! στρατιίίΓαι καί μηχανήματσ! είς την άλ¬
  λην δχ·5(")ν δπο.ι 2χε έή ΐ
  Ό'ε ΐϋίΐιι^";η ΐιι άΐεδ^ιη Οί-
  ΰΐεε νοΓηιηάειΐ3ΐιΕΪ52ΐι)·ι1ιπ'5- |
  αιηΓάεη αη νΐεΐεη
  άανοΐι Β )ΐη'3εηνο111ι·εί-
  1ι &αί -ϊξιιι^Ι
  Ηοη όείιΙΐΓοαι· δϊη 1.
  Βεΐιίη, 12
  υρ3ΐ'ΐεΐ"1εη ίιι Ι-ζΐαίεάει· 1ε1:ζ-
  ϊειι Τα·>ε εΐ'ίοΐ^ι-εΐοΐι ΐιτι ηο-
  Ει&ιιιεδΐ'. ιιΐίε αιη
  νοη
  ιαΐνά. 15εί εΐηειη
  12
  ϋίε Α
  αηί
  αηά
  Τηιρρϋΐ
  ίη
  ο! ε γ
  α:η 8οιιη!.
  Ιείιι-
  οπιϊ-
  νοι*
  ία
  Κοιηαι«ΐίΐάο
  .Ιιη
  ίΙΠοΙιε Κοΐοηιιε.ι
  απίίίεΓΪοΤοεη, 54 Ρ-ΐη
  I
  οΐιΐοί ιπκΐ ιΐϋ.οοΐ'
  1 ^^αί Ι: υΐ_ϋ*.α ζεΓΞΪ
  ί·ί.ιπι,)ί &-'4-η αιε
  ^^',^1^^ ΛΠιΙΙ τΐε τιιιΐΓά.η 2
  , εΐη δΐυπη^ΐδ-
  ιιικΐ 3 Αηϊ11οπ2οαΙ-
  Οβίεοΐαϊ
  8
  δθΐιε Ζεΐ'ί>τοει·εΓ εϊη Βειιια-
  οΗαη^ί>1α1ιι·/:εαίί άεΓ τοΐεη
  Κηερ,ϊ>ιιι ιπηε.
  νεΓ δ^ηΐίΐειι επι
  εεοο'οΙ; άηνοΐι Τονρεάο
  εΐηεπ 5
  12. Λα
  ηρί-
  νεπ>ειι1ί£ε .ιηι ι,Ιυΐι-
  ίιη &ΐ1αηΐΪ5θ1ιοιι Οζλιπ
  Κίΐ Μΐκ-'ίΐΜ' νο^ί-ΐίοΐι οΐι
  Οίΐάι_ επιεη οπΐί^οΐ.κη ΐαιι-
  1ς{·τ· νοη 8οοο Τυηηεη Ό^γ
  ννιιιάε αα*> οίηειη
  τεη Οϊΐεϊΐ: ΙγοΙζ
  12.
  υίεΓ ά^3 Όηΐερτ
  νεΐτ<.£η1ί(:ε ΑΓϋίΙΙεΓΪε άεδ άο- ιιϊδθΐιεη Ηεετεδ αηι δοηηΙα§: 2700 Τοηηεη δοιι^εΐπΐδδί- δΰηεπ 8ο1ιϊίίϋ'ααπιε5, αχίε αηί ΜοητΛίί νοη ζαΗΐαεηάί^εΓ δτεΐΐε ιηϊΐ^εΐείΐΐ ιιιΪΓά. Ό3Γ Βο1ιϊίί'ίΐιΐ2ΐί· &υί άειη ΙΙητεΓ- Ιααί άεί, ϋη]ερΓ αΐΐΐΊ νοη άεη άεΐ" τιεθΓΪ^^Ίΐ ΥειΊίεΙΐΓΐϊδηϊεη ΐη άεΓ ϋαεάαΐίΐαίηε ζατ Ζείί: βεηοε- Ιδΐαηοαΐ, 12. εϊηεη ηεαεη άειιΐδοΐι^—τιιεΓ- κΐ^οΐιεη Ηίΐηάεΐ5νεΓΐΓ&^ ιιηά εΐη πεα^ί» 01εαΓΪη«·—-Αοΐίοΐη- ηιεπ ί,ΐηά ηαοΐι νοΓοεδρΓδ- οΐιιιπ^εη ζννΐδοΐιεη άει· άειιΐδ- οΐιεη ΒυΙ^οΙ αΕί ηηά άεΓ ΙηεΓ- 1<.ΐί>^1ΐ(.η Κκ^ΐειαπβ· ΐη άϊε
  Ειιάρΐιαδ": εΐη^εεΓειεπ, ννϊε
  άίε ΕηεΓεΠ5<:1ιε Ρτεδκε αιη Γ.ΙοηΙα{ϊ ηιεΐάεί. Ααί> ΌεαΙδ-
  οΐιΐαηά ΐ^τ Η(.τείΐί> κϊηε Ηαη-
  άε'.βάίΐε^ατΐι η ΐηι
  §·ετ.Γοιίί.η. λνεΐιεΓε
  ηεη αιεΓάεπ ηο.ΐι
  ϋΐε ΐαεΓ^ίκοΙιε Α5 >Γ1ηΐιη£
  Ϊ3ί ΐηζιιιίδοΐιοη
  8ΕΙΤΕ 2
  ΜIΤ'ΓΕI^υΝΟ5Β^ΑΤΤ ρϋκ κκετα
  ΟΙΕ 80ννΐΕΤ5 νΕΑίΟΒΕΝ ΒΙ8ΗΕΚ υΕΒΕΒ
  10.000
  Ναοη άβη νβΓηίοηταη£88οη1αοητ.6η : ννβίτβΓηίη ρ1αηπιαβΒίο;β ΟρβΓαίίοηβη .—
  Μοβΐεαιι οββοηάβΓβ βΓίοΙβτβίοη οοαιΙιαΓάίβΓτ:.
  Ααβ άβηι ΡαηΓβΓηαηρτ-
  Γ, χο. Α
  ϋαβ ΟθβΓΐέθΐηΐηΗηάο άβΓ
  οβ_αηητ:
  I
  τβη ΟβΙίΓοητ, βίηβεηΐίβββ-
  Ιίοη άββ ίίηηίβοηβη Καιη-
  ββίτ άβιη 22.
  ϋίβ ΟρβΓατίοηβη ίΐη
  Οβτβη νβΗαηϊβη ννβΐ-
  ΐβΓΐιίη ρΙαηητ&Βββίβ:.
  ΚαχηρίίΊίβ-
  β οοχηοαΓάίβΓτβη
  ίη άβΓ Ιβτζτβη Ν&οητ χηίτ.
  οββοηάβΓβηι ΕγϊοΙ^ Κ.11-
  «ηά
  ρβΓ,
  ί«ηί ΰοβΓ ΐοοοο Κΐα^ζβα-
  ΐ
  ϋβΓ Καιηρΐ άβΓ
  νταίίβ ?β?βη άίβ ΟΓίτίβεηβ
  νβΓβθΓ^ιιης'ββεηί ί ί β η τ τ
  ΟΓαοήτβ ηβιιβ "οβββ Εί ·
  ίί
  ^β ίη
  Μοβΐεατι. Ιη άβΓ δταάτΐηίΐ:-
  τβ αηάηοΒΓάΙίεη άββ Μοβΐε-
  νν& - Βθ£βηβ βητβταηάβη
  ζαηΐΓβίοηβ θΓοββίβηβΓ.
  Ναεηάβηι άβΓ Πατήρ!
  άβΓ άβατβεηβη ί
  ?β?βη άϊβ
  Ρ 1β£βΓτταρρβ βηοη ίη
  άβη ΐβτζτβη Τα?βη ύοβ-
  ΓΑΗ8 βΓίθΙ^ΓβΐθΗ νν&Γ, η&Τ.
  ά 2Τ Ρβίηά αη άβΓ &βββΐη-
  νβΓββηΙετβη οβί ^
  θΙβννββΓίβ άβΓ ΡαΓΟβΓ-
  Ιηββΐη βίηβη ΡΓαοατβΓ
  νοη 6οοο ΒΚ.Τ αηά ίη άβΓ
  ι Ιβτζτβη Ναεητ αιιβ βίηβηι
  Οβΐβίτζαρ; αη άβΓ βηβΐί-
  βεηβη δαάοβΜεαΒτβ νίβΓ
  Ηαηάβΐββοηίίίβ ιηίτ ζα
  ' βΕΓπηιβη 23000 ΒΚ.Τ. Οβτ-
  1 γνεεΐ-τβ ΟΓβα Υαπηοατη
  ννΐΙΓάβ βίη ϊΓΟβββΓ ΡΓβ-
  οΗτβΓ ίη ΒΓβηά βΓβννοΓίβη.
  Ι Ββί άβη Ι,αίταηβΤίίίβη
  Ι ααί άίβ Κ,ββάβ νοη 8αβζ
  ίη άβΓ Ναοητ ζιιαι 9. Αα-
  Ι β-αβτ νβΓββηΙετβη Καιηρί-
  ί1α£Ζβα?β βίη Ηαηάβιβ-
  βοηίίί νοη 8οοο ΒΚΤ αηά
  οββοηβεάΪΒΪεη βίηβη Ιβί-
  οητβη ΟΓίτ,ίβοηβη ΚΓβαζβΓ
  άαΓοη ΒοηιοβητΓβίίβΓ.
  Ιη άβΓ Ιβττίβη Ναοητ
  Γίεητβτβη βίοη -ννβίτβΓβ
  Ι,νιίτ&ηβτίίίε ~ β 8Γ β η
  Ηββίβη αη άβΓ Βθτΐοτ,Γ,ι
  βοηβη θΒτϋΰβτβ αηά κβϋβη
  ίη
  άβΓ
  Αη άβΓ
  νβΓΐθΓ άίβ θΓίτίβοηβ Ι/αίτ-
  νναίίβ αηι «^ββτΓί^βη Τβ?β
  ίη Ι^αίτΐεεβηιρίβη ζ6 αηά
  άαΓοη ΡΙαι^αΓϋΙΙβΓίβ άΓβΐ
  Εΐη βίο;βηββ
  ^ίηο; νβΓΐοΓβη
  Ρβίηά ί1ο? ννβά2Γ
  ι οβί Τα?β ηοεη οβί ΝαεΗί
  ίη άαβ Κ.βίοή8^βοίβί; βίη
  5ΑΒ0ΤΑ0Ε
  ΟΕΒ ΒϋΕΟΚΜίΑΕΒΤΙΕΕΝ νΕΒΒΙΝΡΟΝΟΕΝ
  ΟΙιϊιγογιΠΙ ηι&οΗί δοηιιΐε
  ΒεΓΐίη, 12.
  ζή νοβΐΐΐειΓβοΗτ,βννίάΓΪβτβηι
  ηαΐτβη ί
  ϋϊε
  ΙιΙδΙι
  οδθΐι
  η&1)ΰΐι
  δοΐιεη
  5ίεΙε
  Βετΐίη, 12.
  δθννϊετΐδθΐιεη
  νοΓθδθ1ιί1ον, Τϊ-
  αηά Βυάΐεηηγ
  ίη νεΓθΓεοΙιεΓΪδΰΙιετ
  νει-δΐιςηΐ, άϊε Ζΐνϋοε-
  άεΓ νοη άεη άειιΐ-
  Τπιρρεη οεδεΐζίεη Οε-
  ζαΓ ΒεΙεϊΗ^αηκ· αηι
  αηά ζιι
  3υ.ίζα1ιεΙζεη. ΡΓβαεη ιιηά
  ΚίηΙεΓ ϋθΐΐεη πιΐτ ειΐΐεη ετάεη-
  Ιίΐϊοΐιεη Μΐίτεΐη άϊε ΓαοΙίννίΕΓ-
  ΐί^εη νετοΐηάαη&εη άετ άεαΐ-
  δοΗεη Τταρ,εη δ3ΐ)οί:ίεΓεη
  ιιηά άϊε Η&α3^Γ, ίη άεηεη δίε
  Κιιΐιε δαοηεη, Ηηζίϊηάεη.
  ΑιιΐίθΓάεηιη§τ
  ννΐε ννεηϊδ: άΐε δονν]ε(:ΐδο1ιεη
  ΜαοΙιΙΙιαοεΓ δίοΐι ϋϋεΓ άεη
  ΟεΐδΙ άεΓ άεαΐδθΗεη νε1ΐΓ-
  ίηι Ιίΐατεη δΐηά, άεΓ
  ϋοΐοΐιε Μπδδηαΐιπιεη
  ίηι &εΓΪη8·δίεη εΐη^ε-
  ννοΓάεη "καηη.
  Οΐιηε £εία1ιΐ5ηΐίεδδί£2 Κϊίοΐί-
  δίοΐΐϊ υηά ηιίϊ ιιηεΓθΐΐΓΐΐςηεΓ
  ννΪΓά άίε άειιΐδθΐιε
  άεη ^εΓΪη^δΐεη
  άαδ να;11ίεΓ-
  Γεςΐιΐ ζα Ηηηάεη ιιηά άεη
  δοηιιτζ ϊΙΐΓεΓ εί&εηεη ΙηΙεΓεδ-
  δεη αηηιϊδδνεΓδΙίεηάΙΐοΙι άυτ-
  οΐιζαδεΐζεη ννίδδεη.
  δίε ΙιεεΙΙεη Βρείδεοϊΐ ιιηά
  ΡοΙτε δοννίε βτοδδε Μεη»;εη
  νοιι ΚοιΐδεΓνεη αη Β^^ά
  δίε άεη δραηϊδθΐιεη
  ΌαηιρίεΓ «Ραΐηιαδ» ^εδίοΐιιετ.
  ΜεΙΐΓεΓε οπΐίεοηε Ηαηάεΐδ-
  άαηιοίεΓ, άίε ίΐιηεη ιιΐ3εηΓεηά
  άίεβεΓ Ζείΐ ^εβ-ε^ηεΐε
  Ιεη δίοη ηίοΐιΐ ιιηι δίε
  Ιετεη άίε ηιϊΐ ΙιοΙιεΓ ΡθιΙιγΙ:
  Ιαυίεηάεη Ιοπΐίδοΐιεη Ηαηάεΐδ-
  δοΐιίίίε άαΓθΗ είηεη Αιιίεη-
  ΐΗ&Ιΐ είηεηι άεαΙδθΗεη ΙΙηΐεΓ-
  δεε&οοτ; ζιι
  ν7ββτβη άβΓ ΙητβΓηίβηιηκ
  ΟβηβΓ&Ι ϋβηΐζ νοΓ-
  γ, ΐ2. βτ
  & άετ ΙηΙεΓηίεηιησ;
  άεδ ίΓαηζοεδίδοΙιεη ΟσεΓΐίοηι-
  ηιΐδδαΓδ ίϋΓ 8γΓΐεη υηά ^^-
  Τοαηοη, Οεηεταΐ ΌεηΙζ, ηηά
  ιαείΐεΓεΓ 35 ίπιηζοεδίδοηεΓ
  ΟϊϊίζίεΓε άιΐΓθΙι άϊε ΒπΙεη
  ΙιαΙ άΐε ίΓβηζοεδΐδοΙιε Κε»;ίε-
  πιη£ ϊΗΓβη ΒοίδοΙιαίΐεΓ ίη
  Μ&άΓΪά, Ρπιηδοίδ ΡίεΐΓΪ, νε-
  Γαηΐαδδΐ, άίε οπΐίδοηε Κε^ίε-
  τιη§ ηιίΐ άΐεδεΓ ΡΓ&§:ε ζα 5ε-
  {&δδβη. Βοΐδθΐιαίΐεη Ρίειπ ΗαΙ
  οεί άεηι 1)Γίί:ίδο1ιεη Βοΐδθΐιαί-
  ίη Μ&άΓίά, 8ϊγ δειηιαεΐ
  χη 24 δΐαηάβη νβΓββη.τβ
  άίβ ^ίίί-νν&ίίβ 37000 ΒΚ.Τ
  ΒβΓΐΐπ, ΐ2- Αα^αδΐ.
  37ΟΟΟ ΒΚΤ οΓίιίδοΙιεη Ηηιι-
  άεΐ5δο1ιί{{δΓ3αιηεδ ιυαΓάεη ίη
  άεη Ιετζιεη 24 δΐαηάεη νοη
  άεΓ Εαίΐιιΐίΐίίε νβΓηίοΙιίβί. Ιη
  άεη ΟειιΐίΕδδεΓη αηι άίε Ιϊγϊ-
  ιίδοΐιεη Ιηδεΐη νεΓδεηΙίΙεη
  άεαίδοΐιε ΚαΓηρίΗα&ζεα^ε επι
  9· Αα&αδΙ αηά ίη άεΓ Ναοΐιΐ
  ζαηι ΐο. Αα&αδΙ &Γοε5δτεη(:εί1δ
  ααδ δΙαΓΐζ &εδίς1ιεΠ;εη Οεΐείί-
  ζα^εη Γίϋπί Ηαηάεΐδδοΐιίίίε
  ηιΐϊ ζαδαηιηιεη 29000 ΒΚΤ
  αηά 1)εδς1ΐ£εάί£ΐεη είη ιοεί-
  0δ5εδ Ηαηάεΐδδθΐιίίί
  Γ. Βεί άεηι Αη§ΓΪίί ααί
  δαεζ ίη άεΓ Ναοΐιτ &αί άεη 9·
  Αιι^αδΙ ιοαΓάε είη ΡΓαοΙιτετ
  νοη 8οοο ΒΚΤ άαΓοΙι πιεΙΐΓετε
  Βοηιβεπ δο δςΙιαιεΓ ^εΐΓοίίεη,
  ετί παοΐι Κεδδεΐεχρΐοπίοη
  ί. ΛαδδΰΓάειη ιααΐ'άε ηοοΐι
  είη οι-ΐΐίδθΙιεΓ ΙείςΙιΐεΓ
  6ο.οοο νβΓΐίββββη άίβ 8α-
  Ζοηβ
  Ιδϋαη1)α1, 12. Αα^ακΐ.
  6ο.οοο ΡεΓδοηεη Ιιαοεη άίε
  δαεζΙχαηαΙ-Ζοηε, άίε ιυίεάει·-
  Ιιοΐΐ νοη άεαίδοΐιεη Καηιρί-
  ίΐα&ζεα^εη οοηιϋαΓάΐεΓΐ: αΐαΓ-
  άε, ίηηεΓΐια15 νοη άΐ'εί Ταβ-εη
  νετΐαδδεη.
  Είη αηιεπΙίαηίδοΙιεΓ ^οα^-
  οεΓΐοΙιΙεΙε, άαδ ίηίοΐβ-ε
  άεΓ ΙεΙζΙεη άεαΐ3ο1ιεη Βο.ιι-
  Ιοεηαη^πΓίε 3αΕ δαεζ 2υο δοΐιί-
  ίε ηίοΐιΐ: ίη άεη Κειηαΐ είηίαΐι-
  τεη Ιεοεηηεη.
  Ββίΐβίά άββ ΚβίοΗβηι&Γ-
  βεηαΐΐβ
  ΒεΓΐίη, ΐ2.
  ιαΠ Οθ2Γίη}ί
  δρΓαοΙι άεηι Όαοε ζαηι Τοάε
  ϋείηεδ ζιιιείΐιεΐΐεδτεη δοΐιηεδ,
  ΡΙίεβ-εΓηααρΙ-ηΐΛηη ΒΓαηο
  Μαδδοΐίηί, ΙεΙε^ΓϋρΙιίδοΙι 5?ίη
  Β&ϊΐαηΐ
  ΙηίοπιιαΐίοηδοαΓο, άαδ αηδθΐιεί
  ηεηά οεί ΟΙιαΓθΗΠΙ είηεη
  δοΙιηεΙΙΙίαΓδΐΐδ ΕβδοΙνίεΓΐ: ΙιαΙ,
  δίοΗ ηεαεΓάίη&δ ααί
  νοδΐΐίβτε ^εα8·ηεη αΐΐεδ
  Βεδΐεΐιεηάεη. Εδ %ί)ί ^ε^ζι
  Ιΐείηε δτ,βΐίη - ^ίη^ε ηιεΐιι-,
  Ιίείηε Οοΐΐΐοδεηοε-ννε^αη^
  Ιιείηεη ΒοΙδοΗεννίδηιαδ, ά.α ίδΐ
  εδ δθ£αΓ ΡΓα§·ε, ου άεΓ δον3ετ-
  άί^ΙίΐΙοΓ δΐ&ΐίη α
  εχίδΙίεΓΐ.
  Αΐδ ννώίΙεΓε Νεαΐιείΐ;
  ηΐίΐη αηδ ΟΙιαΓοηίΙΙδ δοΐιαΐε
  εΓίαΙιι-εη, άίε ΤαίδαΛεη είη-
  ίαοΐι αιηζαάΓεΙιεη. Μίΐ Γείοΐιΐί-
  οΐιετ νεΓδρα?Ιαη§· ννίΓά άίεδείί
  Ιιοίίηαη^δΙοδε.ΜίΐΙεΙ ααί άίε
  οοΐδοΐιεννίδΐίδςΐιεη θΓεαε1(·Ηΐε ι
  ίη ^ε1η^ε^£ αη^ενν&ηάΐ:. ϋ&ρ
  δοννϊβείδθηε ΙηίθΓηΐΗΐίοηδοα οί
  δο οεΐιααρΐεΐ: τηβη η92ηι1ίς1ι
  3είζι; ίη Μοδΐίαα, Ιιαΐοε ζαΜ-
  τείοΐιε ΒΓίείε νοη β-είΐαεΐιΐε-
  Ιεη ΒίΪΓ&εΓη, άίε Αα§τεηζεα
  #εη άεΓ νοη άεη Ρ&δοΐιίδΐεη
  νεηιοΐεη ΟΓεαεΙΐΕυεη §·ε-
  νεδεη δείεη, άίε 6ενίεδεη,
  άαδδ άίε Ναζί - δοΙιεΓ&εη άίε
  ΒίνοεΙΙςβΓαη^ · άεΓ βεδειζΐεη
  Οε5ίείε οενναδδΙ:
  Ιη άίεδεπι
  ννΪΓά ηιίΐ &επιάεζα
  ΝαίνίΐΕεί: αΐΐεδ άαδ ^Ιιΐ:,
  νναδ άίε άεαΐοΐιεη Βεποΐιΐε
  δείηεΓζείΙ ίΐοεΓ άίε ρ;Γααεηη-
  αίΐεηνεΓϋΓεςΙιεη αη άεΓ α&Γαί-
  ηΐδοΐιεη ΕίηαΐοΙιηεΓδοΙι&ίτ; #ε-
  ηιεΐάεϋ ΙιαΙΙεη. Ηοεοΐΐδΐεηδ αη
  άεη ααίίεεΐΐϊβ· &ε1ΐίεα[1εηδο1ιΐ1
  άεπιη&εη νοη
  ηιαη άίε
  άίδοΐιρη
  ίι: ]άεΓ _)ϋ-
  Εηρ;1βηά ογ&ποΗΙ: ϋοΙΙβΓ
  ΜίΗίαΓάβη
  Νεαι ΥγΙε, ι τ> ΑαβταδΙ.
  Ζα άεηι Εηάε Αα&ιΐδΐ εΓ
  αιαΓΐεΐ-εη Βεϋαοΐι άε»
  νοη ΚεηΙ ίη νναδΐιίη^ΐοη
  δοΙΐΓειΙοτ άϊε «Οΐιΐαΐβ-ο Τπ-
  Ιοαηε» ααδ νναϋΐιίη^ΐοη, Εη-
  §·1αηά ρΐαηε είηε ηεαε Οίίεη-
  δίνε ίη άεΓ ηοΓάαηιεηΙίαηί-
  δθΐιεη Ηααρΐδΐαιΐΐ: ζητ Επιιϊγ-
  Ιίαηίί ιυείΐετ ΒίΙΓ
  ίί ΐετεΓ Β
  ίίΪΓ άαδ Εηο·1ηηά
  Όιε ίηι Μπ;γ^ ζΗγ νεΓία^αη^
  8-κδΙεΙΓΓεη δϊεο.-η ΜίυΐαΓά.>η
  ΒοΙΙ δείεη δυ «αί ιαίε ααί^ε-
  Ι, αηά ηιαη δρι-εοΐιε νοη
  ηεαεη Βϊ11ί
  ΜιΊΗΐιΙ
  ΒεΓΐΐη, 12. Αιι&αδί:.
  Ιιη Καηιρί&εΙίΐετ άεΓ
  &ϊηε ίίίΙΐΓΐε άΐε άβα
  Σ,ηίίιΐΐΆίίε άιϊϊ <Λ ιη άεη ^η^ερ^- Βεζίΐ^επ βΓίο1ί?Γβιο1ιβ Αη^πίίε αηί 5οαΐ]εΙΐϋα1ιε ιηο- ϋ Κοΐοηηεη, ΡαηζεΓ, ιιηά ΤΓαρρεπ- άΙ η ^ ιπΐΐΓάεη ιη ϋιε- δειτι Αη^ΓΪίίδΓ&ιπτι 63 ΐ, Ι ϋ ζεΓδΙοετΙ: ιχηά είηε ^ ΑιιζεΗΙ ααδδεΓ ΟείεοΗΐ: . Ιπι Καηιρί &ε&εη άίβ ^αί^δ1:^ε^- αΐαΓάεη ^εβίεΓη ίπι ,ΊείοΙιεη Κααπι 32 ίδίηάΐίοΐιβ α^ε αο^ώδςΐιοδδεη ιχηά / Βοάεη ζβΓδίοεΠ. Ιϊεδεη άβη ΒεΓΐίη, 12. Α·α£αδϊ. ϋεατδοΐιε δΙαΙία- άίε αηι ΡΓείΐα^ οεΓείΙδ ΒΓαοΙΐεη ίηι ηοεΓάΙίοΙιεη Καηιρΐαο.ϊ;1ιηίΙΙ άεΓ ΟδΐίΓοηι ζεΓδτοεΠ ΙιαΙιεη, δεΐζΐεη αηι 8οηηαΙ>επά ίητε Αηκπίίε αα{
  άίε Ρ1ι·55αΙ>εΓ8:αη^ε ίοΠ.
  νίί
  είηε Είδεηο-ΐΗηοΓαεοΙ<ε, οιιιγ- άεη ναεΙΗκ- ζεΓ»Ιθ2ΓΕ. Οΐείςΐι- ζείΐίβ' ννατάε είη Βαΐιηΐιοί αη£ε£πίίεη αηά ηιίΐ ΒοΓάνναί- ίεη είη Ταη^νναο;εη ίπ Βτεικΐ Βχηβηΐβηΐϊ ίΛτ Κίτΐηιεί- βτβΓ Ααδ άεηι ιΠΪ2Γ, ΐΐ. ΌεΓ ΡαΗΓεΓ αηά ΟβεΓδΙε ΒείΙιεΙδΙιαοεΓ άετ ννεΙΐΓΓηαοΙιΙ: νεΓΐίεη άεηι ΚίΐΙηιείδτεΓ Ν ίε- αι α ο 1ί, ΚοηιηιαηάεαΓ είηεΓ ΑαίΙίΙίεΓαηβΤδαϋΙείΙαηβ: είηεΓ ΙηίαηΙ:εΓίεάίνίδί3η, ίίΪΓ δείηεη Ιιεΐάεηΐιαίΐεη Είηδαΐζ ίηι ίεΐάζα"; αΐδ 30. Οίίίζίετ ^αΐδςΐιεη ννεΙΐΓηιαοΙιΙ; άαδ Είοΐιεηΐαα'ο ζαηι ΚΐΙΙεΓΐίΓεαζ άεδ Ε.δεπιεη Κΐ'εαζεδ. ϋ^Γ ΡϋπΓεΓ Ιιαί άεηι Ιαρίε- τεη ΟίίίζίεΓ άίε Ιιοΐιε Ααδ- ζείε1ιηαη& ΙιεαΙε ρεΓδαεηΙίοη άοειτείοΐιΐ:. νΕΚ.ΟΚ.ΌΝϋΝΟ ΰοβΓ άίβ ΑΓθβίτβηιβΙάβ- ρϊΐίοητ ίη άβΓ δταάτ Οηαηία νοηι 4.8.1941· Μεΐάερίΐίοΐιΐίβτ ΐδΐ ]ε- ηιίηηΐίοΐιε ΡεΓδοη δννί- ϊα άεηι 17. αηά 6ο. Ι^ε- Οβ ΐδίαΙΐΓ δοννίε 3εάε ννεί51ίο1ιε ΙΙινεΓιΐεΪΓατεΙε οάεΓ ΙάηάβΓ- χθί>ε ΡεΓδοη νοπι 17.—50. ^ε-
  υεηδ3α1ΐΓ, βΊείοΙι&αΙΙίβ:, οο δίε
  Ατοείΐ: ΙιαΙ οάεΓ ηίοΐιτ:, αηά
  οΐιηε Καοΐίδίοΐιΐ: αα£ άεη Βε-
  τα£ (αΐδο ααοΐι ΒεαηιΙε, Κα-
  αίΐεαυε α. δ. ν.).
  2. ΡαΓ άίε Μεΐάαησ; ίδΐ άεΓ
  οεί άεηι ηεα^εοίΐάεϋεη ΑΛείϊ-
  δΛηιΙ:, Οάοδ Οΐιαΐίάοη, ααίΐίε-
  £εηάε νοΓάΓαοΙί ζα νεΓννεη-
  άεη.
  Α. ΜαηηεΓ
  Βαοΐΐδυαοε ΑΙ νοηι 11.-16.8.41
  Κ-Ρ » ΐ8.-23.8.4ΐ
  Κ-Ζ » 25--3Ι-8.4Ι
  Β. ΡΓααεη
  Βαςΐΐδταΐοε Α-Ι νοη ι.- 6.9.41
  Κ-Ρ » 8.- 13.9.41
  Κ-Δ » 15.- 20.9.41
  3. Ιεάε ΡεΓδοη βΓΐιαΙΐ είηε
  ΙΙ
  ααί ννεΙοΙιεηάεΓ
  )εί Βεεηάίβαηίί
  νει-ΐιαΐτηίδδεδ άίε
  ζα εΐΐί Ι
  ζα
  ι Α· Μ Ρ2Γ3(:)η ΙδΙ νειμΐιΐςπ-
  ϊεί, α,ιε πιγ ζα§:ενίεδς;ηε Αγ-
  οείί: αηζαηεΐιηιεη. Υετννεί-
  &εΓαηβ· ΙιαΙ «Ιεη Αα
  νοη άεΓ ΖαΙεί1αη? ί
  5· Ραΐδοΐιε Βεαι-ΐίαηάαη-εη
  ννεχά ννε^εη Ρα1δα1ιαΠί? αηά
  Βεΐτα^ ηαοΐι άεη Ιαη.1εδ&ε52ΐ-
  ζεη νεΓίίοΙιτΐ,βον/εϊΐ: ηίοΐιΐ άΐε
  άεηΐδεηεη ΚΓίε^ββΓΪοηΐε άίε
  Β^δίΓα£αη^ ίη βεδοηάεΓΗ βοΐι-
  ννεΓεη Ρϋΐΐεη νν^εη
  ία^ε ϋϋεΓη.Ίιηιεη.
  * "·'!}, ^η ΖαννκΙεΓ-
  Ιιαηάΐαπί,^η ννεΓάεη ηιΐΐ Ο^.
  'ΐδ ζα 3θοοο
  Ρνείς1ΐ8ηι ιγ1< ™-1 Ηα£ϋ οΐ8 ζη 6 ( ννοαιεη ι—«■--- - ' αηί Κοηι, 12. «Κεηθννη» ίδΐ ίη είη&εΐΓθίίεη αηά ννατάε ννεο;εη βείηεΓ δθΗννεΓεη Βεδ€Γΐ3ε(ϋ· ααί ϋοςΐε 8:ε1ε?ί. ^ Κπβ^δ οηίίί ί,ρίΐε», άαδ ννοίί.'η δείηετ ίτη ΜίεΐεΙηιεεΓ εΓΐΓΐΙεηεη δθΗ- ννεΓβη δοΐιεεάεη ίη δίη^αραΓ ΓεραΓΪεΓΐ: ννετάεη δοΐΐΐε, ίδΐ, άα άαδ ίαΓ άίε ΚεραηιιαΓ «γ- ίοϊάεΓΐίοΙιε ΜαΙεΓΐαΙ άθΓΐ ηίοΐιε νοΓΐιαηάεη νναΓ, γπϊΙ ΚαΓδ ηαοΐι άεη ΙΙδΑ ααδ^εΐααίεη. ίίηηίβεΗβΓ Αη- αιιβ _αάθ£α-5ββ Ηεΐδίηΐίί, 12 Αα?α5(;. Αηιτΐίοΐι αΐίτά ίίεηιευει : ΝαεΓάΙίαΙι άεδ ί,ΆάοζΆ—3«- εβ ιυαΓάε άεΓ ζιΐΐείΐε ΑηβτίΚ άετ ίίηηίδεΐιεη Τταρρεη ρΐ3.ι- ί ϋε^οηηεη. ΙΗε πιί· ί & ιπιιγ- άεη άαΓθΙιθΓοοΙιεη, υιοόεί <3εΓ Ρείηά δθΙιαΐεΓε ΥεΓΐδΙε βτΐίΐΐ- ΌεΓ Αηί>Γί£{άεΓ ίίηηίδθΐιεη
  Ττηρρεη ιιιιιτάε άαΓθΗ Αγ-
  ΐίΠεΓΪε αηά ^αίι:α1^££ε οιϊγΙϊ-
  δαηι αηΙεΓδΙαΙζί..
  Ι_ΟΗΐΙι_Ι3ΤΕ.
  Τα^εΐδΐιηε ϊύΓ ΗβηάννβΓ-
  _βΓ ηηά ΑΓθβίτβΓ
  Όίε ^ο11η1^δι:ε νοηι 12.;.
  Ι94ΐ, ννεΐοΐιε ΐη άετ Νγ. ιο
  άιεδετ Ζείϊαη^ νοηι 19.7· Ι941
  νεΓΐααΐοαΓΐ νναΓάε, ιιΐΪΓά Ιιίετ-
  ηιίΐ ααδδετ ΚταίΙ ^εδετζΐ.—Αη
  ίΙΐΓε δτεΐΐε ΐΓίΐί: ηαοΐΐδΐεΐιεηάε
  ΖιηιηιεΓΐεαΐε
  210
  ΜααΓεΓ
  Μοηϊεατε
  200
  ΕίδεηΙε^εΓ
  2<ίΟ ΑηδΐΓείςΙιεΓ 2Ο0 ννεΐδδραϋζεΓ 2α) ΗΛηάιιΐ'Γΐίδ^ϋϊΠει ι Ι5ΰ ΥθΓαΓυείΐεΓ 150 ΑτΙ>είΐ:εΓ
  Ι2Ο—150
  Κ.Γα£ΐιαα8;^η£α1ΐΓεΓ
  450
  Βεί£α1ΐΓει-
  150
  Ο^Ρίΐ—ΙζεηίιιΙΐΓ^
  !Γ 3°°
  Οε1ιί1£εη
  150
  ΜείδΙεΓ ίιη 8ιείηθΓαι:η 200
  δΐείηοΓυοΙιαΐ'υείΐεΐ'
  ιδο
  ίϊΐβΐηΙιΙορίεΓ
  ΐ6ο
  ΚαϋδοΙιεΓ
  ΐ5ϋ
  δΟΗΙΑΟΗΤΥΙΕΗ
  ΥΕΚΒΟΤ.
  ιαίΓά ηειιεΓάίη^δ &&■
  δοΐιΐαοΐιΐεη νοη Κίη,ΙνίοΙι "Π;1
  αηά
  α----- άίε άεαΐβίΐιβ Ηε·
  ει;;ϋνει-αια1ΐ;αιι>ϊ ϊ^ΐ ζοτη Ααί·
  Τί&Γ(ϊ
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 13 Αύγούστου 1941
  Α ρ ι ο τ ε ρ ά Μία φωτοδολίς ριφδείσα υπο των
  Α ε ξ ι ά : Γερμανικόν ατομικόν καταφυνιον.
  Άγγλων είς το Βερολίνον.
  ΑΡΘ?Α ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Ή 22α Ίουνίου είναι ή
  μεγαλυτέρα ήμέρα τού
  εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοθ:
  τα γερμανικά 6πλα, ανέ¬
  λαβον τόν άπελευθερωτι-
  κόν άγώνα, έν ονόματι
  ολοκλήρου τοΰ πεπολιτι¬
  σμένου κόσμου, εναντίον
  χθ3 θανασίμου έχθροθ αύ·
  τοΰ : τοΰ μπολσεβικισμόν).
  Την 5.30' πρωϊνήν,
  τής ώς ανω ημέρας, ό
  ύπουργός τοΰ Ράϊχ Δρ
  Γκαΐμπελς έγνωστοποίη-
  σεν από τοΰ ραδιοΦώνου,
  πρός ολόκληρον τόν κό¬
  σμον τό διάγγελμα τοϋ
  Φύρερ, διά τοΰ ότχοίου ά-
  πεκαλύπτετο ό τρόπος τής
  ύπούλου καί μυστικής συ-
  νεργασιας τής σοβιετικής
  κυβερνήσεως μετά τής
  Αγγλίας, εναντίον της
  Γερμανίας, παρά την εί-
  λικρινή ίϊολιτικήν τοΰ
  Ράϊχ πρός συνεργασίαν,
  επι τη βάσει τοΰ συμφώ·
  νού φΐλίας. Περαιτέρω,
  άπεκαλύπτετο είςτό διάγ¬
  γελμα, κατά ποίον τρό¬
  πον, ή Μόσχα επίστευεν
  ότι θά ηδύνατο νά δια-
  πράξη άναισχύντους έκ-
  βι-χσμοθς εναντίον τοΰ
  γβρμανικοΰ Ράϊχ, πώς συ-
  νεκεντροθντο διαρκώς
  ίσχυρότεραι στρατιωτικαί
  σοβιετικαί δυνάμεις είς
  τα γερμανικά άνατολΐκά
  σύνορα καί τέλος, την
  οργάνωσιν καί την εκμε¬
  τάλλευσιν υπό τής σοβιε¬
  τικής Ρωσσίας τοΰ σερ-
  βικοΰ κινήματος εναντίον
  τής Γερμανίας, ύποσχε-
  θεϊσα οτρατιωτικήν ενί¬
  σχυσιν είς την κυβέρνη¬
  σιν των κινηματιών τοΰ
  Βελιγραδίου εναντίον τοΰ
  Ράϊχ.
  Ή Μόσχα ήλπιζε πάν-
  ιοτε, δτι θά ηδύνατο νά
  περιπλέξη την Γερμανίαν
  είς πολυμήνους αγώνας
  είς την νοτιοανατολικήν
  Ευρώπην, διά νά δυνη¬
  θούν έν τβ μεταξύ, οί σο·
  βιετορώσσΌι νά περατώ·
  σουν τάς κινήσεις των
  στρατευμάτων των, πρός
  τόν σκοπό,ν νά καταπνί-
  ξουν καί ίκατασυντρίψουν
  οριστικώς, έν συνεργασιαι
  . μετά τής Αγγλίας, το
  γερμανικόν Ράϊχ
  Ό Φύρερ διεπίστωσεν
  είς την προκήρυξιν τού
  πρός τόν γερμανικόν λα¬
  όν, δτι ή Μόσχα έπρόδω
  σε, κατά τρόπον οίκτρόν,
  τάς συμφωνίας τής συν-
  ' Οήκης φιλίας μετά τοΰ
  . Β οολίνου. Τώρα όμως,
  η6ε/ή στιγμή, όπα^ εί¬
  πεν ό Φύρερ, κατά την ο¬
  ποίαν ή Γερμανία θά άν-
  την συνωμο·
  οίαν ταύτην. Ό Άδόλφος
  Χίτλερ εδήλωσε περαιτέ- |
  ρω, δτι κατόπιν αύτοΰ, ά- |
  πεφάσισε νά παραδώση
  είς τάς χείρας των γερ- *
  μανών ατρατιωτών τό πε¬
  πρωμένον καί τό μέλλον
  τοΰ γερμανΐκοΰ λαοΰ. Η¬
  νωμένοι μετά των φιλλαν
  δών συναγωνιστών καί
  συμβαδίζοντες μετά των
  ρουμάνων στρατιωτών,
  άνελάβομεν, κατά την
  στιγμήν ταύτην, δπως
  διακηρύττει ό Φύρερ είς
  την προκήρυξιν τού, την
  προέλασιν εναντίον τής
  σοβιετικής Ρωσσίας, μίαν
  προέλασιν έκτεινομένην
  άπό τής βορείου παγω·
  μένης θαλάσσης μέχρι
  των άκτών τοΰ Εύξείνου
  Πόντου, δηλαδή είς μίαν
  έκτασιν έπιχειρήσεων
  πρωτοφανή είς την παγ¬
  κόσμιον Ιστορίαν.
  Ή προκήρυξις τού Φυ¬
  ρερ, άναγνωσθεΐσα την
  πρωίαν τής 22ας Ίουνίου
  υπό τοΰ ύπουργοΰ τής
  Προπαγάνδας Δρος
  Γκαΐμπελς, επέρανε μέ
  τάς άκολούθους λέξεις :
  «Εϊθε, ό Παντοδύναμος
  νά μάς βοηθήση είς τόν
  άγώνα τούτον».
  Ταυτοχρόνως, ό Φύρερ
  καί Άνώτατος Άρχηγός
  τών Πολεμικήν Δυνάμεων
  απηύθυνε την κάτωθι ημε¬
  ρησίαν διαταγήν πρός
  τούς γερμανούς στρατιώ
  τας : Γερμανοί στρατιώ¬
  ται, άναλαμβάνετε σκλη¬
  ρόν καί πλήρη βαρυτάτων
  εύθυνών, άγώνα, καθ"
  όσον ή ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩ¬
  ΠΑΣ, τό μέλλον τοΰ γερ-
  μανικοΰ λαοΰ καί ή υπό¬
  στασις τοΰ γερμανικοΰ
  Ράϊχ, ευρίσκονται τοΰ λοι¬
  πού είς τάς χείρας σας.
  Μετά την άνάγ ώσιν
  τοΰ διαγγέλματος^ τοΰ
  Φυρερ ό ύπουργός τών Έ
  ξωτερικών τοΰ Ράϊχ φόν
  Ριμπεντροπ, παρέσχε πρός
  την παγκόσμιον κοινήν
  ννώμην, τό κείμενον τής
  διακοινώσεως τοΰ ύπουρ-
  γείου τών Εξωτερικών
  πρός την σοβιετικήν Έ¬
  νωσιν.
  Ό ΰπουργός των Έξω
  τερικώντ-)ΰ Ράϊχ έδηλω
  σεν έν αύτη, δτι εδέχθη
  τόν πρεσβευτήν τής σοβιε¬
  τικής κυβερνήσεως Ντεκχ
  ν5ζωφ καί ανεκοίνωσεν
  είς αυτόν, ότι ή κυβέρνη
  σις τοΰ Ράϊχ προέβη είς
  την λήψιν στρατιωτικών
  άαυντικών μέτοων εναν¬
  τίον τή- σοβιετορωσσικής
  άπειλής.
  •ϋΕΙςτην γερμανικήν ταύ¬
  την διακοίνωσιν άο3&ι
  κνύεται, έν ταίς λεπτομε-
  ρείαις, τίνι τρόπω ή σοβι-
  ετική κυβέρνησις ένίσχυ
  σε την διαλυτικήν της
  προσπάθειαν, στρεφομέ-
  νην εναντίον τής Γερμα¬
  νίας καί της Εύρώπης, πώς
  κατηύθυνε, διαρκώς εύ·
  κρινέστερον την έξωτερι-
  κήν της πολιτικήν εναντί¬
  ον τής Γερμανίας καί τίνι
  τρόπω, συνεκέντρωνςν ό¬
  λας τάς στρατιωτικάς της
  δονάμεις είς τα γερμανι¬
  κά σύνορα, πρός επίθεσιν.
  Δι* αύτοΰ, ή σοβιετική κυ¬
  βέρνησις, όπως διατυποΰ-
  ται είς την ανακοίνωσιν
  τής κυβερνήσεως τού Ράϊχ,
  διέρρηξε τάς συμφωνίας
  μετά τής Γερμανίας καί
  έπρόδωσεν αυτάς. Τό μϊ-
  σος τής μπολσεβικική^
  Μόσχας έναντίοντού έθνι·
  κοσοσιαλισμοΰ, ήτο Ισχυ¬
  ρότερον τής πολιτικής
  σωφροσύνης. "Η μπολσεβι
  κική Μόσχα προΐταρε-
  σκευάζετο νά πλήξη έκ
  τών νώτων την έθνικοσο·
  σιαλιστικήν Γερμανίαν,κα
  τάτήν στιγμήν κατά την ο¬
  ποίαν αυτή διεξαγάγει
  τόν υπέρ πάντων άγώνα
  της.
  Έν τέλει τονίζεται, ότι
  ό έπικείμενος αγών άπο-
  σκοπεΐ είς τό νά διαφυλά-
  ξη ολόκληρον τόν πολι¬
  τισμένον κόσμον έκ τών
  8ανασίμν>ν κίνδυνον τού
  μπολσεβικισμόν κα! είς
  τό νά χαράξη την οδόν
  τής κοινωνικάς άνόδου
  τάς Εύοώττης. Ό ύπουρ¬
  γός των Εξωτερικών τοΰ
  Ράϊχ έγνωστοποίησεν έπί-
  σης, ότι ή γερμανική κυ¬
  βέρνησις θά δημοσιεύση
  καί ετέροι εγγρα^α άτο·
  δεικνύοντα σαφώς, δτι ή
  σοβιετική Ένωσις ειργά¬
  ζετο πρός κατα-στροφήν
  τής έθνικοσοσιαλ,ισπκής
  Γερμανίας, διά πράξεων
  σαμποτάζ καί άλλης δια-
  λυτικής προπαγάνδας. Τα
  έγγαφα τοΰτα περιλαμ-
  βάνουν : "Εκθεσιν τοΰ ύ-
  π )^ργ£ίου τών Εξωτερι¬
  κόν περί τής προπαγάν¬
  δας καί πολιτικής δρά¬
  σεώς τής σοβιετικής κυ
  βεφνήσεως, εκθΐσιν τοΰ
  γενικοΰ έπιτελείου τού
  στρατοΰ περί τής σ^<εν· τρώσεως τών σοβιετικών στρατευμάτων έναντ όν τής Γερμανίας καα έκθέ· σεις τοΰ υπουρ /είου τών Εσωτερικόν περί τής ά· ποαυνθετικής πρττκνάν δας τ^ς σοβιετικής "Ενώ¬ σεως, στρεφομενης εναν¬ τίον τής Γερμανίας καΐ χοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ. ώ <ϊ ό 4ώ *ΐ Παρέλασις Γερμανικοΰ στραηθ είς τίνα πόλιν τής Φινλανδίας Μηχανοκίνητον συνεργεΓον ραπτών άντιαεροπορικοθ σώματος εγκα¬ τεστάθη ίίς έ'να μικρόν δάσος παρά τα Πολωνοριοσσικά σύνορα. Ή μάχη τοϋ Άτλαντικοΰ ΑΠΟΛΕΙΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕ1Σ ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΑΓΓΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Κατά τόν μήνα Μάϊον, 1941, ώς έμφαίνεται έκ τού γερμανικοΰ στρατιωπκοϋ άνακοιναΐ'ϊέντος, ή χωρητι κότης τών βυθισθέντων έχ· θρικών έμπορικών σκαφών ανήλθεν είς 746.000 τόν· νους, έκ τών οποίων υπέρ τα δύο τρίτα έβυθίσθησαν υπό τών ναυτικών πολεμι- κων δυνάμεων καί κυρίως υπό τών ύποβρυχίων καί σχεδόν τό εν τρίτον υπό τής άεροπορίας. Ούτω, αί βυθίσεις σκαφών, άπό τού. ι Φεβρουαρίου καί εντέυθεν ύπερβαίνουν μηνιαίως τό όκτόπισμα τών 700.000 τόν¬ νων. Ήτοι, αί συνολικαί απώλειαι τών αγγλικών καί τών είς την αγγλικήν υπη¬ ρεσίαν ευρισκομένων σκα- φώ; άνήλθον είς 11.632.211, ύπερβάσαι, έντός Ιδμήνου πολεμ κου χρονικοΰ διαστή ματος» τάς Ιΐετείς καθελ κύαεις των αγγλικών ναυ· πηγείων, κατά την ειρηνι¬ κήν περίοδον. Ούτω, άπό τής 1ης Φε βρουαο/ου έβυθιζοντο ήιιε ρησίω; 3Ϊ.000 τόννον πολυ- τίαου πολεμικου ύλικοΰ, χρησιμωτάτων είδών πρώ· της άνάγκης καί άνεκτιμή- των πρώτων ύλών. δηλαδή ποσότης διά την μεταφο ράν τής όποία; θά απήτει- το, ή χρησιμοποίησις συρ- μών έκ 2ίδΟ βαγονία)ν, τών 15 τόννων έκαστον, καί μη- κους, κατά προσέγγισιν, 15 χιλιομέτρο>ν.
  χισε. Τα £νδοξα γερμανι-
  κά στρατεύματα βαδίζουν
  άπό τής 22ας Ίουνίου, ε¬
  ναντίον τοΰ κοινοΰ έχ
  Θροΰ, ώς φορεΐς τής βα
  θείας καί άκλονήτου θέλη
  θεως τών λαών τής εύρω-
  παϊκής κοινόιητος, νά
  πληγη θανασίμως πλέον
  ό άσπονδος άρνητής τοΰ
  εύρωτταικοθ κοτί π.ΐνκο
  σμίου ποιτισμοΰ: ό μπολ
  σεβικισμός. Και άιφ-χΛ,ω^*
  θά νι<ή70ϋν είς τον σκ*η· ρόν αυτόν άγώνα, διότι πρ!> κείται περί τού αγώ¬
  νος τής ελευθερίας καί
  κοινοονικής αναγεννήσεως
  τής Εύρωτταικής Ηπείρου.
  Ι. Κ.
  "Οαυν μεγαλύτεραι είναι
  αί ά-ώλειαι τής βρεττανι-
  κής έμπορικής ναυσιπλοΐ·
  άς, τόσον μεγαλυτέρα είναι
  ή σημασία εκάστου βυ^ιζο-
  μένου τόννου διά την Μ.
  Βρεττανίαν. Κατά τούς ύ·
  πολογισμούς τών άμερικα-
  νών είδικών έπίζητημάτων
  τής έμπορικής ναυτιλίας,
  ό άγγλικός εμπορικάς στό-
  λος, όμοΰ μετά τού έπιτα-
  χθέντος νορβηγικοΰ, άλλαν
  δικοΰ καί έλληνικοΰ, άνέρ
  χεται είς 23—25 έκατομμύ-
  ρια τόννους Έκ τούτου,
  δέον νά άφαιρεθή ποσότης
  σκαφών, άνερχομένη είς
  3—3 1)2 έκατομμύρια τόν¬
  νων, χρησιμοποιουμένη υπό
  τού βρεττσ.νικοΰ πολεμικου
  ναυτικοΰ είς βοηθητικάς
  υπηρεσίας, ώς μεταγωγικά,
  βοηθητικά, πολεμικά, πλοι-
  άοια προφυλακών κλπ. Ού¬
  τω, μέχρι τής 1ης Ίουνίου
  1911, ή Ά'γλία απώλεσε
  τό ή'μισυ τού εμπορικον
  της στόλου. Κατόπιν αΰτοΰ,
  αί βυθίσεις των 4 τελευταί·
  ών μηνών παρουσιάζουν
  διαΓ^>ορετικήν είκόνα διότι,
  τα άπο^έματα σκαφών, έ-
  ξαιρουμέυων τών τοιούτων
  τής βορείου ΆμΓρικής, έ-
  ξηντληθησαν διά την Αγ¬
  γλίαν.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοθνται οί ένδΐΐφερό-
  μενοι δτι άπο 1—5 προΐεχοΰς
  Σεπτεμβίίου Θά ένεργηθοον ιΐν
  Χαινίρις συμΐτληρωματικαΐ εΐσι-
  τηριοι έξετάσεις άνευ περιο-
  ρισμοΰ άριθμοϋ ρΐσακτέων διά
  το Ακλο. έτος 1940—41 διά τα
  Πανεπυτη,ιια Αθηνών κ^Ι θϊσ·
  σαλονικης. ΑΙ έ;εη4ΐεις αδΓο^!
  θέλουν διενεργηθή δι' δλας τάς
  Σχολ-τς πλήν ·
  α ) ΤοΟ Χημικοϋ τμήαοτος
  της Φιοακομαθηματικής Σ ό-
  λής τού Πανεπιστημίου Άθη
  νώ^, καί β') τσΰ γε-οΐτονικοθ
  τμήματος τής Γεωττονικής κοΐ
  Δαυολογικ,ής Σχολής τοθ
  ΓίΛν)μΐώυ θεσσαλο· (κης.
  ΑΙ α'ιτησεις μετάί τών σχετι-
  κίν δικαιολ,ογητικ'"ον δέον νά '—■>
  οτοβληθΛσιν είς την Γεν. "Επι- 'ϊ *
  θεώρησιν μέχρι τής έσιτέρϋς -
  τ ις 2^ς Αύγούστου.
  (Έκ τού Γραφείί-υ τ^ς
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  'Υπό 'Αλφρέδου Ρόζενμπεργκ
  Ή ώρα τής άς
  σημαΐνει την αναγέννησιν
  τής Εύρώπης. Τούτο άπέβη,
  έντός ελαχίστων μόλις η¬
  μερών, τό κυριαρχοϋν κα)
  συγκλονιστικόν ουναΐσσημα
  δλων σχεδόν των λαών τής
  Ηπείρου μας. ΑΙ απειλαί
  των τελευταίων 23 έτών,
  αί συκοφαντΐαι κοτά τής
  έβνικής θυσίας κα! τής α¬
  ξιοπρεπείας των' λαών τής
  Εύρώπης, κατέστησαν έκ
  νέου βαδεΤα συνείδησις
  κατά τάς ημέρας αύτάς
  τής ενάρξεως τού άποφα-
  σιστικοό αγώνος.
  Το ξίφος τής άφυπνισ&εΙ-
  σης καί άνανεωδεΐσης πα¬
  λαιάς Εύρώπης, ήκονΐσ&η
  σήμερον υπό τού Φύρερ
  καΙ καθημερινώς πολλαπλα-
  σιάζονται τα τάγμοτα των
  άγωνιστών, έξ δλων των
  λαών τής ήπεΐρου,πού προσ-
  τρέχουν έδελουοϊως, διά
  νά συμμετάσχουν είς την
  άπελευβερωτικήν ταύτην
  εκστρατείαν.
  Ό Φύρερ ωμίλησεν είς
  τό διάγγελμά τού, διά την
  Γερμανίαν καί την Ευρώπην.
  Ή συγκλονιστική έξ άλλου
  εκδήλωσις τοθ Φιλλανδοΰ
  Προέδρου τοΰ κράτους, α¬
  ποτελεί την περαιτέρω α¬
  πόδειξιν, περΙ τής έκοιαστι-
  κής καί ύπούλου διαγωγής
  των σοβιετικών καταπιε-
  στών, έναντι τοθ φιλλανδι-
  κοθ λαοθ.
  Τώρα δμως, &ά τεβή τέρ-
  μα είς την παγκόσμιον ταύ¬
  την εκβιαστικήν πολιτικήν
  των Μοσχο6ιτών μπολσεβί¬
  κων καί 8ά επιβληθή ή Ιστο-
  ρική έκείνη ποινή, ή άντα-
  ποκρινομένη πρός τάς πο-
  λυετεϊς έκβιάσειζ, τάς οποί¬
  ας υπέστη ή εύρωπαΤκή
  ήπειρος.
  Ή δευτέρα διάγνωσις, ή
  προκύψασα έκ τής Ιστορι-
  κής ταύτης ημέρας, είναι
  δτι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα
  φέρει την μεγαλυτέραν συ-
  νενοχήν διά την επιβράδυν¬
  σιν τής άναγεννήσεως τής
  Εύρώπης. Περιφρονοΰσα ό¬
  λας τάς συμβιβαστικώς προ-
  τάσεις τού Φύρερ, εκήρυ¬
  ξεν αύτη τόν πόλεμον ε¬
  ναντίον τής Γερμανίας καί
  παρέσυρεν δλλους λαούς
  είς τόν άγώνα εναντίον
  τού Ράϊχ.
  Ούτω, ήρχισεν ή έπΐσεας
  εναντίον τής μοναδικής με¬
  γ Λλης δυνάμεως, ή όποία
  ήτο είς βέσιν ν' αντιμετω¬
  πίση καί νά αποκρούση την
  απειλήν έκ τής Σοβιετικής
  Ενώσεως. Εάν ή "Αγγλία
  ένίκα λ. χ. καί κατε·
  στρέφετο τελείως ή Γερμα-
  νία, τότε βά έξεχύνοντο αί
  όρδαί των μπολσεβίκων μέ·
  χρι τού Ρήνου καί μάλιστα
  εκείθεν αυτού, καταστρέ-
  φουσαι κα) συμπαρασύρου¬
  σα ι τα πάντα.
  Ή νίκη είς τό δυτικόν μέ¬
  τωπον, άπετέλει συγχρόνως
  την προϋπόδεσιν τής σημε· |
  ρινής εκστρατείας δλων
  των λαών εναντίον τής
  μπολσεβικικής 'Ανατολής,
  μιάς εκστρατείας, ή όποία
  έγιγαντώ&η χάρις είς τό έν¬
  στικτον καί είς τα βιώματα
  δλων των ϊ&νών έκ τού έ-
  παπειλοΰντος την ϋπόστα-
  σίν των, κινδύνου.
  Αμφότεραι αί διαγνώσεις
  αύται, δτι ευρισκόμεθα έν
  μέσω μιάς μεγάλης εύρω-
  παΤκής έπαναστατικής άνα-
  γεννήσεως καί δτι ή κατα-
  πολέμησις τής έπαναστάσε-
  ως ταύτης, αποτελεί έγκλη-
  μα, συνιστοϋν τα δύο στο.-
  χεία, τα όποΤα όφείλουν νά
  γνωρίζουν οί έκτός τής εϋ-
  ρωπαΐκής ηπείρου διαβΐοϋν-
  τες λαοί, οί όποϊοι γνωρί-
  ζουν ήδη έκ πείρας, την ά-
  νατρεπτικήν εργασίαν τοΰ
  μπολσεβικισμόν.
  Τόσον τό χρήμα, δσον τα
  άλλα ή&ικά μέτρα αμύνης,
  τα όποία χρησιμοποιοΰν σή¬
  μερον οί λαοί τοΰ κόσμου
  εναντίον τής έπαναστατι¬
  κής δράσεώς τού παγκο¬
  σμίου μπολσεβικισμοΰ, άπο-
  τελούν, έν τφ συνόλω των,
  μίαν αφάνταστον σπατάλην
  πολιτιστικών, κρατικών καί
  οίκονομικών δυνάμεων, σ'ι
  οποίαι δα ηδύναντο νά δι-
  ατεδοϋν πρός άνόρδωσιν
  των άντιστοίχων χωρών καί
  κατά μέγα μέρος, πρός εύ-
  λογίαν δλων των Έδνών.
  Ούτω, διεξάγει σήμερον
  τόν άγώνα ό άναγεννη'
  δεΐς παλαιάς εύρωπαϊκός
  κόσμος, έναν άγώνα δμ^κ,
  ό οποίος, έν τελευταία άα
  λύσει, είναι κοινός διά τόν
  πολιτισμόν δλων των λαών
  τής Υήζ καΙ ώς έκ τούτου
  έξηγεΐται ή πανταχόδεν
  ενδεικνυομένη κατανόησις
  τής παγκοσμίου Ιστορικής
  ταύτης στιγμής.
  Ό 'Αδόλφος Χίτλερ, ό πα-
  ρεξηγηδείς καί καταπολε-
  μηδείς υπό πολλών πα¬
  λαιών άντιπάλων 'Αρχηγός,
  άπέβη εύδύς μετά την κή¬
  ρυξιν τοΰ άγγλοεβραΐκοΰ
  πολέμου, τό σύμβολον τής
  συνειδητής βελήσεως τής
  Εύρώπης, πρός διάσωσιν καί
  επιβολήν τού πολιτισμού
  καί ό φορεύς τής μαχητικής
  δυνάμεως πρός καταπολέ¬
  μησιν τής άποσυνδετικής
  επεμβάσεως ξένων κόσμων,
  έπιδιωκόντων την κατάρ-
  ρευσιν τής ηπείρου μας,
  δπως συνέβη άλλοτε, μέ
  τάς μεγάλας αύτοκρατο-
  ρίας τής παγκοσμίου Ιστο-
  ρας.
  Ώς έκ τούτου, ή έδνικο-
  σοσιαλιστική Γερμανία χαι-
  ρετίζει δλους έκείνους, ο
  όποϊοι προσχωροθν τώραι
  είς τόν άγώνα τής έξουδε-
  τερώσεως οριστικώς τής
  αΐτΐας τής ασθενείας των
  τελευταίων δεκαετηρίδων
  διά νά δημιουργήσουν ένα
  νέον έδαφος διά μίαν ισχυ¬
  ράν Ευρώπην καί διά τάς
  άληβινάς δημιουργικάς
  δυνάμεις των λαών αυτής
  ΜΙΑ ΕΚΟΕΣΙΣ ΕΙΣ ΕΑΣΙΝΣΚΙ
  Ή Γερμανική έκθεσις είς
  Σελσίνκι Ετυχεν έξαιρετικής
  επιτυχίας. Ό άριθμός των
  έ-πισκεπτών ανήλθεν είς 100.
  000 καί υπερέβη εκείνον των
  έπισκεπτών δλων των φιλαν-
  δικών έκθέσεων τοθ 1940)41.
  Τα ^έκτεθέντα εϊδη ήσαν
  προΐόντα χάλυβος, μηχαναί,
  έργαλεΐα, ύφάσματα κυττα-
  ρΐνης κλπ. Τα ύφάσματα έ¬
  τυχον έξαιρετικής προσοχής
  καί επιτυχίας, αί δέ παραγ¬
  γελίαι είναι τόσαι, ωστε θά
  χρειασθή παράτασις παρα¬
  δόσεως.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  " Ό κ. Γενικό< Γραμμα. Τ€ύς Γεν. Διοικήσεως Κρήτηο δα δέχηται τούς πολίτας εκάστην Δευτέ¬ ραν, Τετάρτην καΙ Παρα¬ σκευήν καί ϋραν 11—12, άπαγορευομένης απολύ¬ τως τής εΐσόδου πολιτών είς τα ΓραφεΤα Γεν. Δι¬ οικήσεως καθ* οιανδήπο¬ τε άλλην ημέραν καΙ ϋ¬ ραν. Χανία 11 Αύγούστου 1941 Ό Γενικάς Γραμματεύς ΓΕΩΡΓ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΆγνοεΓται ή τύχη τοθ Άνθ)γο0 Ήρακλή Βαβουράκη έκ Κρύος • Βρύσσης Αγ. ΒαοιλεΙου Ρεθύμνης. Ό γνωρίζων τι ηοροκαλεΤται νά είδοποιήσο την Καν Βαλσαμούλαν Βαδουράκπ, όδος Φλονρόνς 3ί, ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ,ΦΑΓΙΟΗ Περί ύποχρεωτικής ερ¬ γασίας είς την πό¬ λιν Χανίων 'Από 4)8)1941 1. "Εκαστος άνήρ ήλικΐος 17 ϊως 60 έτών κασώς καΙ εκάστη γυ¬ νή ήλικΐας 17 μέ 50 έτθν άγαμος ή ίγγσμος 6ν*·υ τέκνων ύποχρε-1 οθνται δπως υποβάλωσι δήλωσιν, άδιαφόρως &ν έξασ-ωσιν εργασί¬ αν ή δχι κοΙ άδιοκρίτως έπαγγέλ- ματος (ύπάλληλοι, έμποροι κ.λ.π.). 2. Ή δήλωσις αυτή δέον νά ύ- ποβληθή πρός τό νεοσυσταθέν Εργατικόν Κέντρον (όδός Χάλπ.· δών). Ημέραι δηλώσεων : Α'. Άνδρες Άρχικά Α—Ι άπό 11 —Κ. 8. 41 Κ-Π όπό 18-23. 8. 41. Π—Ω άπό 25—31. 8. 41. Β'. Γυναίκβς Άρχικά Α—ί Από 1—6. 9. 41' Κ—Π άπό 8—13. 9. 41· Π-Ω άπό 15-20. 9. 41· 3. "Εκαστον πρόσωπον θά κα¬ τέχη δελτίον εργασίας είς τό ο¬ ποίον ό έργοδότης μετά τό πέ¬ ρας τής εργασίας θά έπιβεβαιώνο τος ώρας κα&' άς είργάοβη. 4. "Εκαστος ύποχρεοθται νά ε¬ κτελή την είς αύτήνάνοτεθησομέ- νην εργασίαν. Οί δυστροποθντες Βά στεροθνται των δελτΐων τρο- φΐμων. 5. 'Υποβολή ψευδών δηλιΌςων είτε έκ προθέσεως είτε έκ πα- ραδρομής θά συνεπάγεται τάς σχετικάς συνεπείας τοθ Νόμου, είς σοβαράς δέ περιπτώσεις 8ά παραπέμπεται είς τα Γερμανι¬ κόν Στρατοδικείον, μέ την κατη¬ γορίαν ενεργείας σαμποτάζ. ΟΙ έν ύποτροπή παραβάται δα τιμωρωνται μέ χρηματικήν ποινήν μέχρι 30.000 μάρκων ή μέ κράτη σιν £ως 6 έβδομάδων. Ό Στρατιώτας Διοικη- ή Κ?|Τ^ Φέρεται είς γνώσιν των κχΐοίχων δτι άπαγορεύε- ταιαύβτηρώς ή σφαγή βοί ών καί χοίρων.Δςκαίωμ.α σφαγής τοιούτων ζώων 8- χει^ μόνον ή Διοίκησις τού Γερμανικόν Στρα- τοΰ. Οί παραβ*ται θά τνμωροΰνται αύβτηρώς. ΝΕΟΣ ΑΑΗΡΟΜΥΛΟΣ 'Από τής παρ. εβδομάδος ήρζα το λειτουργών ό νέος ήλεκτροκΙ- νητο; Άλ^υρόμυλος τοθ ΚΩΝΙΤ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Μηχονουρνοΐ πρός ίξυπορέιησιν τοθ ΚοινοΟ. Άλέθει με τα τελειότατα μηχανήματά τού σίτον, κρ.θήν, σμ.γόν κλπ. Ταχύτης ολέσματος-άΓτόδοσ.ς τε- λείρ. ν.ηχανουργείον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Όδός Σούοας αριθ. 55 (πρώην Άποκορώνου, παρά τα Δερμιτζί- δικα) ΑΡΙΣΤ. ΙυΙΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Όφΐσλμ'ατρος Επανελθών δέχεται |έν τ? Ια¬ τρείω τού Μυλωνογιάννη 4? 8—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ ήγγυημένης διαρκειας ενός έτους Δραχ. 200 ΜΜ'<ΟΩ>ΡΟΝ
  ΠΗΚΗ
  ΤΑ 6ΥΙΥΙΑΤΑ
  ΤΟΥΐνΐΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ
  Είναι πασίγνωστον πλέον,
  δτι ή καταπίεσις των Μπολ¬
  σεβίκων συνοδεύεται παντοϋ
  υπό τερατουργημάτων Σή¬
  μερον δμως, εγνώσθησαν ά-
  ριθμοί περί των αΐματηρών
  θυμάτων των Μπολσεβίκων,
  μεταξύ των λαών τής Σοβιε¬
  τικής Ενώσεως, οί όποϊοι
  δέν δύνανται να διαμφΐσβητη-
  θοϋν, καθ" δσον προέρχονται
  έκ τής σοβιετικής πλευρας.
  Κατά την πρώτην πενταε-
  Ιαν τής σοβιετικής τυραννί-
  ας, έκαρατομήθησαν 1 800.
  000 άτομα. Μεταξύ των θυ¬
  μάτων τούτων περιελαμβάνον
  το 6000 διδάσκαλοικαΐ καθη¬
  γηταί, 88.000 Ιατρο1, 54.000
  άξιωματικοί, 260.000 στρατιώ
  ται, 105 000 αστυνομικον
  49.000 χωροψύλακες, 12.000
  ϋπάλλη'.οι, 255.000 διανοού-
  μενοι, 152.000 έργάτες καί
  815.000 άγρότες.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  10 ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
  ΠΟΑΕΜΙΣΤΩΗΝΟΜϋΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Αριθ. Πρωτ. 388
  178
  Τό ΤαμεΤον Εφέδρων Πο-
  λεμιστών Νομού Χανίων
  ρηρ φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ενοικιάσεως δν έν
  Ετος, ήτοι άπό 1—9 —
  19413
  των κάτωθι κτημάτων αυ¬
  τού μ£ την έναντι εκά¬
  στου έμφαΐ'Όμένην πρώ¬
  την προσφοράν.
  1) Μετόχιον "Αγιο;
  Αντώνιος Καστελλίου
  ΚισσάμουϊΙρ. 1Κ.ΟΟΟ
  «) Κτήματα πε^ιοχής
  Χρυσοπηγής Κυδωνίας
  δρ. «8.ΟΟΟ
  3) Ελαιόδενδρα Δρα
  κώνας Κισσάμου δρ.
  4.ΟΟΟ
  4) Άγρός Λΐακαρίου
  Στερνών Άκρωτηρίου
  δρ. 4ΟΟ
  54) Μετόχιον Άϊ—
  Κυρ—Γιάννης Κουφοΰ
  δρ. *.ΟΟΟ
  β) Άνοικτός άγρός
  Κολυμβα^ίου Κισσά¬
  μου «μ. «.ΚΟΟ
  Ή Δημοπρασία ενερ¬
  γηθήσεται έν τοίς Γρα¬
  φείοις τοϋ Ταμείου την
  2 Ιην Αύγούστου 194 1
  ημέραν Πέμπτην κ·αί ώ¬
  ραν 1Ο—Ιίί π. μ· ενώ¬
  πιον τής οίκείας Έπιτρο
  πής καί συμφώνως τοίς
  δροις εκμισθώσεως κτη¬
  μάτων τού Τχμείου, ών
  δύνι.νται νλ λαμβάνωσιν
  γνώσιν οί ένδιαφερόμε-
  νοι καθ'έκάστην, προσερ-
  χόμενοι πρός τούτο είς
  τό Ταμείον, ώς καί πά¬
  σης Χλλης σχετικης πλη¬
  ροφορίας καί δή ώς πρός
  τα «εριεχόμενα εκάστου
  κτή Α-ατος.
  »15ν Χονί'>'.ς τή 11
  Αύγούστου 194 1
  Ό Διευθυντής τού Τα¬
  ι· είου
  Γ. Ζ. ^ΠΟΛΛΑΚΗΣ
  Κατασκευάζονται μέ Λα-
  τινικούς χαρακτήρας καί συμ
  ψώνως πρός τό ύπόδειγμα
  τής Γερμανικής ΣτΓατιωτι-
  κής Διοικήσεως είς τό παρά
  την οδόν Χάληδων Χρωματο
  πωλεΐον « Χ ώ λ η ς »
  Μαγειρεύετε μέ
  ΚΑΡΜΙΤΗΝ
  μεγάλη οίχονομίχ
  Κατάατημα
  ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΙΝΑΚΗ
  ^ ΓΙ
  ΑΓιγούστου 1941
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΚΟΕΣΕΙΣ
  Αί εμποροπανήγυρις τού
  φθινοπώ^ου 1941 θά άπο-
  δείξουν έκ νέου. ότι ή
  γερμανική οίκονομία δέν
  εΐχε καμμίαν δυσχέρβιαν
  κΓ,τά τόν πόλεμον. Καιί πά¬
  λιν αί έκθέσβις αύται ί?ά
  δώαουν μίαν είκόνα τής
  γερμανικής* πα^αγωγικής
  ίκαν ότιτος καί θά έπιδβί·
  ξουν την εργασίαν των τε-
  χνικών, έφευρετών, καλλι-
  τεχνών καί έργοστασιαο-
  χών, των οποίων ή σημερι-
  νή έργατικότης αποτελεί
  την καλύτερον εγγύησιν
  διά την μεταπολεμικήν πε¬
  ρίοδον.
  Τα Λε^ισσότε'/α των έκ-
  θβμάτω^ των φ^ινοπωρι-
  νών έκ^έοεω*1 τοΰ 1911 ϊ>ά
  άπ^^ελέσο^ν άαφαλώς καί
  μ&τ-ά τόν πόλεμον τα άντι-
  κ ίμενα τοΰ ένδιαφέροντος
  των ξενων έπισκεπτών.
  Σήμερον ομως, οί έπυκέ·
  πται των έκ^έσεων αύιών
  θά δυνηθούν νά κατατοπι-
  οθοΰν μόνοι των καί νά έν-
  νοήσουν, κατά πόσον ή
  γερμανική οί;:ονομία είναι
  προητοιμασμένη διά την
  μεταπολεμικήν παραγωγήν
  καί άν πρόκειται νά πα¬
  ρουσιάση δ,τι νέον καί ε¬
  κλεκτόν.
  Αί φθινοπωριναί έχθέ-
  σεις θά λάβουν χώραν ώς
  εξής :
  Έκθεσις Καινιγσβέργης :
  17. 8.-20. 8. 1941.
  Έκθεσις Βιέννης : 21. 9.
  -28. 9. 1941
  Έκθεσις Κολωνίας : 14.
  9.—16. 9. 1941
  Έκθεσις Λειψίας: 31.8.
  -4. 9. 1941, ,
  ΠΙΝΑΞ
  ημερομίσθιον διά τεχνΙ-
  τας καΙ εργάτας
  Ο πίναξ ήμερο' ιαΘΙων
  τής 12-7-1941, όστις εδη¬
  μοσιεύθη είς τό ύπ' άριθμ.
  10 φύλλον τής 19—7—41 ά·
  κ-οροθται διά τής παρούσης
  καΐ θέλει ίσχύσει άντ" αύτοθ
  ό κάτωθι πίναξ ημερομί¬
  σθιον διΎ τεχνΐτας καί ερ¬
  γάτας :
  Μαραγκός
  ΚτΙστης
  Έφαρμοστής
  Σιδεράς
  Σοβατζής
  Μπογιατζής
  Βοηθός τ
  γατζής
  Βοηθός τεχνιτού
  Άρχιεργάτης
  Έργάτης
  Όδηγός αύτ)νήτου
  Βοηθός αύτ)νήτου
  Όδηγός όδοστρ.
  Μηαιά όΕ
  δραχ 210
  » 200
  » 200
  » 200
  » 200
  200
  150
  150
  »
  »
  »
  120-150
  »
  »
  ηχαικάς όΕο
  Βοηθός όδοστρ.
  ' Άρχιμιναδόρος
  Μιναδόρος
  Λατόμος
  ΣκυροΒραύστης
  Όδηγός κάρρου
  »
  »
  »
  250
  150
  300
  200
  150
  200
  180
  160
  160
  150
  ΪΑ ΔΕΛ]ΙΗΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
  Ύπομιμνήσκεται δτι ή προ
  εο^ία διά την έπαλήδευ-
  σιν των δελτίων ταυτότητος
  λήγει την Ηην τρέχοντος
  και έστω πρός γνώσιν τού
  κοινοϋ.
  Σήμερον καΐ αύριον δέ¬
  ον να προσέλθουν, προσκο
  μίζονχες τα δελτία των, οί
  υπό στοιχεϊα έπωνύμων
  γ· Φ- Χ- Φ Ω, συμφώνως
  τίΐ1 °χετΐ!<ή άνακοινώοε
  ΣΕΛΙΣ 5 η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΕΩΝ
  Χανιά 13 Αύγουστον 1941
  Βομβαρδισμός της Β.
  Σκώτ ί άς υπό τήςΓερ-
  μανικης άεροπορίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.—Τό ήμιε
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορείται
  δτι ή Γερμανικη μαχητική
  άεροπορία έβομβάρδισε
  χδές τό "Αμπερντιν παρά
  την βόρειον Σκωτΐαν. Αί
  προξενηδεΐσαι ζημίαι, παρά
  ! τό πυκνόν άντιαεροπορικόν
  φράγμα, εΤναι μεγάλαι.
  Έπίσης ή μαχητική άεροπο
  ρία τού Ράϊχ κατεβύδισεν
  είς τόν "Ατλαντικόν ·Ώκεα-
  νόν Αγγλικόν πλοΐον χω¬
  ρητικότητος 8.000 ]τόννω/,
  όπερ μετεϊχε νηοπομπή;.
  Αγγλ. καταδρομικόν
  άπεβίβαοε 7 πτώμα-
  τα είς Γιβραλτάρ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12,-Τό Πρα¬
  κτορείον Τρανζόσεαν πλη¬
  ροφορείται έκ Μαδρίτης ό¬
  τι ή εφημερίς «Α Β.Σ.» δημο
  σιεύει τηλ)μα τού έν 'Αργε-
  δϊρα άνταποκριτού της,
  καδ' δ χδές τό άπόγευμα
  βαρϋ "Αγγλικόν καταδρομι¬
  κόν εϊσελδόν είς τόν λιμέ¬
  να τού Γιβραλτάρ άπεβίβα-
  σεν έπτά πτώματα, άτινα
  έτάφησαν άμεσος είς τό
  νεκροταφείον τού Φρου-
  ρίου.
  Όστρατηγός Καρμό-
  να έπανέρχεται
  είς Λισσαβώνα
  ΡΩΜΗ, 13.-ΤΟ Πρακτο¬
  ρείον Στέφανι πληροφορεί¬
  ται έκ τής Πορτογαλικής
  πρωτευούσης δτι ό πληβυ-
  σμός τής Λισσαβώνος προε
  τοιμαζει ένδουσιώοη ύποδο-
  χήν είς τόν έπανερχόμενον
  έκ τής περιοδεΐας τού άρ-
  I
  χηγ°ν τού ίΠορτογαλλικοϋ
  ι Κράτους στρατηγόν Καρ-
  ί μόνα Τής ύποδοχής δα υε-
  ι τάσχη ό Πρωδυπουργός Σα-
  λαζάρ, δστις δα ΰποδεν,δή
  επί τής άποβάδρας τοθ Τά-
  γου των στρατηγόν Καρ·
  μόνα.
  ΑΊ μηχανορραφίαι
  τής Αγγλίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.—Τό ή-
  μιεπΐσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον μεταδΐδει δτι ή
  «Γενική Γερμανική Εφημερίς»
  τοθ Βερολίνου, ασχολουμένη
  μέ τό ζήτημα τής δημιουργίας
  νέου μετώπου υπό τής Αγ¬
  γλίας, έν "Ανατολή, γρά-
  φει, δτι άφοΰ δι" αυτήν ορι¬
  στικώς έχάθητό Εύρωπαίκόν
  ζήτημα ουδένα άλλον σκο¬
  πόν, εχει αυτή έκτός |
  άπό τοθ ν* άποσπάση την Ι
  ■προσοχήν τοθ ΆγγλικοΟ
  λαοθ. Ώς έκ τούτου ή "Αγ¬
  γλία απέστειλε τόν Ντάφ
  Κοθπερ είς Σιγγαπούρην,
  τόν Γουιέβελ είς τάς Ίνδίας,
  τόν Λεκόν είς Μ. "Ανατολήν
  καΐ τόν Πρωθυπουργός τής
  Αύστραλίας είς Βόρειον 'Α
  φρικήν, μέ αντικειμενικόν
  σκοπόν την προετοιμασίαι
  τής κοινής γνώμης των χω
  ρών τούτων, επί τή προσέχη
  ενάρξει νέων πολεμικών γε-
  γονότων.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ΤΟ ΤΑΜΕΙθΤ ΕΦΕΔΡΩΝ
  ΠΟΛΕΜΙΣΤ9ΙΙ_||ΟΜϋΥ ΙΑΝΙΟΗ
  Αριθ. Πρφτ. 388
  ι 178
  Τό Ταμείον Έφέδρων Πο-
  λεμιστώγ Ηομοϋ Χανίων
  η φανεράν
  πλειοδοτικήν οημ.οπρα·
  βίαν ενοικιάσεως δι* 8ν
  £τος, ήτοι άπό 1—9 —
  1941=43 1—8-19 1«
  των κάτωθι κτημάτων αύ-
  τοΰ μέ την έναντι έκά-
  ατου έμφαινομένην πρώ¬
  την προαφοράν.
  1) Μετόχ'.ον "Αγιος
  Αντώνιος Καστελλέου
  Κισβάμ.ουο'ρ. 1&.ΟΟΟ
  Κτήματα περιοχής
  ή Κυ?ϊωνίας
  δ^. 2Κ.ΟΟΟ
  :*) 'Κλαιόδενϊΐ^α Δ^α
  κιϊινας Κισπάμου δρ.
  4.ΟΟΟ
  4) *Αγρός ί
  Χτερνών Λ
  δρ. 4ΟΟ
  Κ) Μετόχιον "Αί—
  Κυρ—Γιάννης Κου·Το*>
  δρ. *.οοο
  β) Άνοικτός 4γρό$
  Κολυμβαρίου Κιισά-
  μου δρ. 2.ϊ*ΟΟ
  Ή Αημοπρασία ενερ¬
  γηθήσεται έν τοίς Γρ**
  «οβίοις τοΰ Ταμείου τί ν
  5£ Ιην Αύγούστου 194 1
  ημέραν Πέμπτην ν<α· ώ¬ ραν ΙΟ—12 π. μ., ενώ¬ πιον τή"; οίκείας Έπιτρο «ής καί συμφώνως τοίς οροις εκμισθώσεως κτη- !·.άτων τοΰ Ταμείου, ών δύνανται νά λαμβάνωσι1* γνώσιν οί ενδιαφερομέ¬ νη κγθ'έκάστην, προαερ- χόμενοι πρός τουτο είς τό Ταμείον, ώς κ»1 πά¬ σης 4λλης σχβτικής πλη¬ ροφορίας καί δή ώς πρός τα ηεριεχόμενα εκάστου ή 'Κν Χανίοις τη 11 Αύγούστου 194 1 ΌΔ'.ευθυντής τοΰ Τα- μείου Γ. 2. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ -ύλληψις κομμουνιστών έν Μασσαλία ΒΙΣΥ 12.—Τηλεγραψοθν έκ Μασσαλίας δτι ή Γαλλική άστυνομία προέβη έν τή πόλει ταύτη είς εύρείας συλ λήψεις κομμουνιστών 22 παράγοντες καϊ άρχηγοΙ κομμουνιστικών πυρήνων έ- τέδησαν χδές υπό περιορι¬ σμόν, προβλέπεται δέ ότι έντός τής ημέρας δα συλ- ληφδούν καΙ άλλοι πολλοί. Καταβύθισις Σοβιετ.πλοίου ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 12.-Ό έπ| τοϋ μετώπου τής Καρελίας άνταποκριτής τής εφημερί¬ δος «Ήμερησία τής Στοκ- χόλμης» τηλεγραφεί δτι τα είς βόρειον Άρκτικήν δάλασσαν δρώντα Γερμα- νικά πολεμικά κατεβύδισαν Σοβιετικόν πλοΐον χωρητι¬ κότητος 10.000 τόννων. ΤΙ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΜΑΤΙΚΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεϊται έκ τοΰ Κεντρικοΰ τομέωςτοϋ 'Ανατολικοΰ μετώπου τα εξής : Γερμανί,ς άνδυπολοχα- γός συλληφδεΐς πρός στιγ¬ μήν σίχμάλωτος υπό των Ρώσ:σων προέβη είς σοβα¬ ρώς άποκαλύψεις : Ιδού τί είπεν : «"Αμα τή συλλήψει μου υπό των Ρώσσων καί εύδύς μόλις μετεφέρδην είς στρατόπεδόν τι ήρχισε διαμίΐχη μεταξύ ρώσσων στρατιωτών καΙ άνδρών των άρμάτων μάχης, ποίος δα λάβη πρώτος τό δακτυλίδιον μου . 'Επεμβάς δμως ό διοικη- τής των άρμάτων μάνης έλαβε τοΓτο βιαίως υπό την κατοχήν τού καΙ ούτω ή διαμάχη δέν έλαβε διαστά- σεις μεταξύ των Ρώσσων στρατιωτών. "Αργότερον τα Γερμανικά άρματα μάχης κατετρόπωσαν τούς Ρώσ· σους καΐ άπηλευδερώδην». "1ίπΐΡΕΠΒ_»πΠ0Ι Φίρεται είς γνώσιν των κατοίκων δτι άπαγορεύε- ταιαΰστηρώς ή σφαγή βο? ω* καί χοι'ρων.Δικαίωμα σφαγής τοιούτων ζώων 8- χβι μόνον ή Διοίκησις τοΰ Γερμανικοδ Στρα- τιΰ. Οί παραβάται Οά τνμωροΰντ'χι αύτπηρώς. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙ'οτοιοΟνται οί ίνδιαφερό μενοι δτι άπο 1—5 ττοοσε)(οΰς ίεπτεαβρίου θά ένε γιθοΰν ίν Χανίο ς συμιτληρωματικαΐ εισί- τήριοι έξετάσεις άνευ περιο- ρισμοΰ άριθμοθ <=1σακτί;ων διά τό Άκιδ. ετος 1940—11 διά τα Πανεπυτή .πά Αθηνών και θεσ- σαλονικις. ΑΙ έξετάσ:ις αυται θέλουν διεν:ργηθό δι' όλος τας Σχολας πλήν : α') Τοϋ Χημικοο τμή,ιατος τής Φυσκο,ιαΒ-ιματκής Σ ό- λϊς τοϋ Πινεπιστημίου 'Α3η νών, καί β) τοΰ γεωπονικοΰ τμήμςίτο; τής Γεωτονικής κο·ί Δασολογιιν.ης Σχολης ιοϋ Παν)^1ίο^ θεσσαλο (κης. ΑΙ σΐτήσεις μετ^ των σχετι¬ κών δικαιολ,ογητικών δέον ι ά; ύποβλη9ι2σιν είς τ ΐν Γεν. Επι¬ θεώρησιν μέχρι της έσπέρστς τής 2.)ης Αύγούστοο. (Έκ τοϋ Γρςιφείαυ τ κ Γη, ΚΡΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΧΟΛ Α Ε.:ΕΛΙ.:ΕΟΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.- Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα κτορείον πληροφορείται έκ Βοστώνης δτι ό τύπος καί ή Άμερικανική κοινή γνώ· μη παρακολουθοΰν μετά μεγάλου ένδιαφέροντος την εξέλιξιν των πολεμικών έ- πιχειρήσεων επί τού Άν. μετώπου. ΑΊ έφημερίδες ιδιαιτέρως τονίζουν τάς μεγάλας επιτυχίας τοΰ Γβρ- μανικοΰ στρατοΰ, υπό κτυ- πητούς τίτλους, είς τόν Κεν τρικόν καί Δυτικόν τομέα τοΰ Άν-ϊτολικοϋ μετώπου. Ή «Έοπερινη Βοστώνη» γράφοι 'όίΐ πΐ'ριττή είναι ή (}οη Ιεια πρός την Σοβιετι¬ κήν Ρωσσίαν, καθ" όσον αυτή ευρίσκεται ήδη υπό κατάρρευσιν. Έντός όλί- γου—γράφει έν συνεχεία ή εφημερίς — τα γερμανικά στρατεύματα θά καταλά- βουν την Όδησσόν «αί την Μόσχαν καί συνεπώς άσκο- πος θά είναι ή έκ με'ρους των Ήν. Πολιτειών παρο' χη βοηθείας πρός την Ρωσ¬ σίαν. Τέλος τονίξει ότι ή γενομένη πρότασις περί μεταφοράς πολεμικοϋ ύλι- κοΰ είς Ρωσσίαν, διά τοΰ Βεριγγείου πορθμοΰ, θά παρουσιάση μεγίστας δυσκο λία;, λόγω τοΰ έπερχομέ· νού χειμώνος. Έίτεχτείνονται αί άπεργίαι είς τάς Ήν. ΤΤολιτείας ΒΖΡΟΛΙΝΟΝ, 12 —Τό Πρα | συμβανίας εκήρυξαν άπό κτορείον Τρανζόσεαν πλη- χδές απεργίαν, ένώ ή ε ίς ροφορείται έκ Ν. "Υόρκης | Μπόφαλο τής Ν. Υόρκης δτι 4.700 εργάται των έρ- ι κηρυχδείσα άπό ημερών γοστασίων αύτοκινήτων | άπεργΐα των έργατών μετα Μάκ "Αλεμπους τής Πελ- Ι ζουργίας συνεχίζεται. Οί Άγγλοι είναι κατηγανακτι- σμένοι μέ την στάσιν τού Στρα- τηγοΰ Ούΐλσωνος ΡΩΜΗ, 12 —Τό ΠρακτορεΤ όν Στέφανι πληροφορείται έκ Παρισίων ότι ή Γαλλική κοινή γνώμη είναι κατηγα- νακτισμένη μέ την στάσιν τοΰ στρατηγοϋ Ούΐλσωνος όστις παρά την υπόσχεσιν τού καί την υπογραφείσαν συμφωνίαν έδεσεν υπό πε ριορισμόν τόν άλλοτε έν Συρια Γάλλον Στρατιωτικόν καΐ Πολιτικόν Διοικητήν Στρατηγόν Ντένς. ΔΙΑΤΑΞΙΣ Περί ύποχρεωτικής ερ¬ γασίας είς την πό¬ λιν Χανίων 'Από 4)8)1941 1. "Εκαστος άνήρ ήλικΐας 17 έως 63 έτύν καθώς κα) εκάστη γυ¬ νή ήλικΐας 17 μέ 50 έτθν άγαμος Ι έγγαμος ανευ τέκνων υποχρε¬ ούνται όπως υποβάλωσι δήλωσιν, άδιαφόρως αν έξασΌσιν εργασί¬ αν ή δχι κοί άδιακρίτως έπαγγέλ- ματος (ύπάλληλοι, έμποροι κ λ.γ.). 2. Ή δήλωσις αυτή δέον νά υ¬ ποβληθή πρός τό νεοσυσταδέν "Εργατικόν Κέντρον (όδός Χάλη- δων) Ημέραι δηλώσεων : Α'. Άνδςες •Αρχκά Α-Ι άπό 11-16- 8. 41 Κ—Π άπό 18-23. 8. <1 Π-Ω άπό 25—31. 8. 41. Β'. Γυναϊκες Άρχικά Α—Ι άπό 1—6 ? 41. Κ-Π άπό 8-13 9. 41. Π-Ω άπό 15-20. 9. 41. 3. "Εκαστον πρόσωπον θά κα¬ τέχη δελτίον εργασίας ε'ς τό ο¬ ποίον ό έργοδότης μετά τό ττέ- ρα; τής εργασίας θά επιβεβαιοί ν) τάς ώρας καθ' βς ειργάσθη. 4. "Εκαστος ύποχρεοϋται νά έ· κτ;λή την είς αύτήνάνατεθησομέ- νην εργασίαν. Οί δυστροποθντες βί στεροθνται των δελτίων τρο- φίμων. 5. Ύποβολή ψευδών δηλώσεων ε'ιτε έκ προθέσεως είτε έκ πα- ρα3ρομή; θά συνεπάγεται τάς σχετικάς συνεπείας τοθ Ν3μου, είς σοβαράς δέ περιπτώσεις θά παϊαπέμπ^νται είς τό Γερμανι¬ κόν Στρατοδικείον, μέ την κατη¬ γορίαν ενεργείας σαμποτάζ. Οί έν ύποτροπή παραβάται θά τιμορθνται μέ χρη,ιατικήν ποινήν μέ <ρι 33 030 μάρ<ων ή μέ κράτη αι' δως 6 έβδομάδων. Ό Στρατιωτικάς Διοικη- τήζ Κρήτης. ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Όφ9αμίατρος Έπανελεω/ δέχεται έν τφ Ια- τρείψ τού Μυλωνογιάννη 47 θ—12 π. μ. *α! 4—0 μ. μ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΟΟΥΑΓΑΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΡΩΜΗ, 12.—Τηλεγραφοΰν έκ Σόφιας ότι άντεκατεστά- θη ό άρχηγός τοθ Βουλγα- ρικοϋ Έπιτελείου στρατηγός Λουκώφ καί τίνες άλλοι στρατηγο! καΙ συνταγμα- τάρχαι, διαφόρων δπλων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό κ. Γενικάς Γραμμα¬ τεύς Γεν. Διοικήσεως Κρήτης 9ά δέχηται τούς πολίτας εκάστην Δευτέ¬ ραν, Τετάρτην καί Παρα¬ σκευήν καΙ ίόραν 11—12, άπαγορευομένης απολύ¬ τως της εΐσόδου πολιτων είς τα Γραφεία Γεν. Δι¬ οικήσεως καθ* οΐανδήπο- τε άλλην ημέραν καΙ ώ¬ ραν. Χανιά 11 Αύγούστου 1941 "Ο Γενικάς Γραμματεύς ΓΕΩΡΓ. ΔΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Πένβη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΣ Εκηδεύθη την παρ. ^Παρασκευ- ήν {σεμνοπρεπώς καί έν συρροή κόσμου ό άεΐμνηστος συμπολίτης μας Άναστάσιος Γιαννές. Είς την πληγεϊσαν οικογένειαν καΙ τόν φιλοπρόοδον υϊόν τού Εύάγγελον καί λοιπούς συγγε- νείς ευχόμεθα την έξ ϋψους πο· ραμυθίαν, τψ δέ μεταστάντι την έν τιρ χορώ των δικαΐων ανάπαυ¬ σιν τής καλο<αγάθου ψ,ιχής τού. ΝΕΟΣ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ Άπό τής παρ. εβδομάδος ήρξα¬ το λειτουργών ό νέος ήλεκτροκΙ- νητος Άλ^υρόμυΊος τοθ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Μηχανουργοθ πρός εξυπηρέτησιν τού Κοινοϋ. Άλέθει μέ τα τελειότατα μηχανήματά το^ σίτον, κριθήν, σμιγών κλπ. Τα 'ύτης άλέσματος—απόδοσις τε¬ λεία. Μ-χ ινουργεϊον Κ. ΣΤΥΛΙ ΝΑΚΗ '5ό Ιο'Ίόας άοι9 55 «ιιρώην , πςιρά τα ΔερμιτζΙ-
  1941
  Σελίς 6η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Αι έπιχειρήσεις είς τό
  Α. μέτωπον σημΕΐώνουν
  καθημερινώς προόδους
  Εναντίον τής Ρωσσικής πρω¬
  τευούσης έρρίφδησαν τόννοι
  όλόκληροι βομβών
  ΑΠΟ ΤΟ ΓΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 11 Αύγούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί :
  Έν τί} νοτίω Ούκρανία
  αί έπιχειρήσεις συνεχίζον
  ται λίαν επιτυχώς, τοθ
  ύποχωροθντος έχθροθ κα- |
  ταδιωκομένου κατάπόδας.
  - Καί είς τους λοιττούς
  τομί,ϊς τοθ άλατολικοθ
  μετώπου έξελίσσονται επι¬
  τυχώς αί έπιχειρήσεις.
  Αεροπορικαί μαχητι-
  καί δυνάμεις έρριψαν '
  κατά την τελευταίαν νύ¬
  κτα έμπρηστικάς καί έ-
  κρηκτικάς βόμβας κατά
  των έν Μόσχα εργοστα¬
  σιον πυρομαχι"κών, Ιδίως
  είς τό βορειοδυτικόν καί
  άνατολικόν μέρος αής πό¬
  λεως.
  Έν τω άγώνι κατά τής
  Μεγάλης Βρεττανίας ένηρ
  νήθησαν νυκτεριναί έπιθέ-
  σεις τής άεροπορίας ε¬
  ναντίον 'τών λιμενικών
  έγκαταστάσεων των Σκω-
  τικών καί Αγγλικών άνα
  τολικών άκτών.
  Είς την Μάγχην, κατά
  την χθεσινήν ημέραν τα
  άεροπλάνα καταδιώξεως
  καί τό άντιαεροπορικόν
  πυροβολικόν κατέρριψαν
  δέκα Άγγλικά άεροπλά-
  Υπό τοθ άντιαεροπορι-
  κοθ πυρός άνιχνευτικών
  καί άλλον πλοιαρίων μας
  κατερρίφθησαν 7 άγγλι-
  κά άεροπλάνα.
  $»Είς την βόρειον Άφρι-
  κήν επέτυχον γερμανικά
  καί ίταλικά μαχητικά άε¬
  ροπλάνα, καθετου έφορ-
  μήαεως νά ρίψουν βόμ¬
  βας μετά μεγίστης έπιτυ-
  χίας είς τάς λιμενικάς
  έγκαταστάσεις τοθ Τομ-
  προύκ ηνάγκασαν δέ νά
  σιωπήσουν άγγλικά άντι-
  αεροπορικαί πυροβολαρ-
  χίαι. Μία ίσχυρά μοϊρα
  γερμανικών μαχητΐκώ
  άεροτιλάνων κατέστρεψε
  κατά την νύκτα τής 1
  Αύγούστου, στρ χπάΐΓΚά
  έγκαταστάσεις είς την δι
  ώρυγα τοθ Σουέζ.
  Μερικάέχθρικάάεροπλά
  να έπέταξαν κατά την τε¬
  λευταίαν νύκτα άνωθεν
  τού γερμανικου "έδάφουο
  καί απεπειράθησαν νά
  Φθάσουν μέχρι τοθ Βερο-
  λίνου. Άπωθήθησαν ομως
  υπό τοθ άντιαεροπορικοθ
  πυρός. Δύο έκ των έπιτε-
  θέντων βομβαρδιστικών
  άεροπλάνων κατερρίφθη¬
  σαν.
  Τα Σοβιέτ άπώλεσαν
  μέχρι σήμερον
  10.000 άεροπλάνα
  ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 10 Αύγούστου.
  *Η άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί :
  ΑΙ έπιχειρήσεις είς τό
  Άν. μέτωπον διεξάγονται
  συμφώνως τώ σχεδίω.
  •Ισχυραί αεροπορικαί δυ-
  νά μεις έπέδραμον την τε¬
  λευταίαν νύκτα μετ" άσυ-
  νήσους σφοδρότητος κατά
  τή5 Ρωσσικής πρωτευούσης.
  Έβλήδησαν έργοστάσια έ-
  φοδιασμοϋ, συγκοινωνιακαί
  έγκαταστάσεις καί άποθή-
  και πολεμ-νροδίων. Είς τό
  κέντρον τής πόλεως καί
  βορειότερον τοϋ ποταμοϋ
  Μοσκάβ παρετηρήθησαν
  μεγάλαι πυρκαϊαί.
  Ο έχδρός έχασεν είς ό-
  λκληρον τό Άνατολικόν
  έτωπον, συμπεριλαμβανο-
  μένου καί τοϋ Φιλανδικσΰ, ι
  άπό τής 22 Ίουνίου μέχρι '
  σήμερον, 10.000 άεροπλάνα ι
  διαφόρων τύπων.
  Βομβαρδιστικά άεροπλά- |
  να μας ,έβύθΐσαν παρά τάς ι
  νήσους Φαρόρ έν αγγλικόν
  φορτηγόν πλοϊον 6.000 τόν¬
  νων, κστά δέ την τελευταί¬
  αν νύκτα, έκ μιάς σχυρώζ
  προστατευομένης νηοπομ-
  πής, έτερα 4 συνολικής
  χωρητικότητος 23.000 τόν¬
  νων νοτιοανατολικώς τής
  Αγγλίας.
  Έπίσης· ανατολικώς τοΰ
  Γιαρμάουσ άνεφλέγη έν
  φορτηγόν σκάφος.
  Είς επίθεσιν κατά τής
  διώρυγος τού Σουέζ την
  νύκτο πρός την 7ην Αύγού
  ότου τα άεροπλάνα μας
  έβύθισαν ενα εμπορικόν
  πλοΤον 8.000 τόννων έπρο
  ξένησαν δέ σοβαράς ζημίας
  είς ένα αγγλικόν καταδρο
  μικόν.
  Την τελευταίαν νύκτα αί
  αεροπορικαί μας έπισέσεις
  κατηυδύνθησαν εναντίον
  λιμένων τής Σκωτίας καί
  εναντίον στρατιωτικών έγ¬
  καταστάσεων τής Κομη-
  τείας τού Μάντζεστερ.
  Είς τό στενόν τής Μάγ-
  χης ή Αγγλία απώλεσε
  χδές 16 άεροπλάνα είς άε-
  ρομαχίας καί 3 άπό τό άν¬
  τιαεροπορικόν πθρ τοϋ ναυ
  τ.κοϋ μας. "Εν Γερμανικόν
  άεροπλάνον δέν επέστρε¬
  ψεν είς την βάσιν τού.
  Όέχδρός δέν ϋπερέπτησε
  άνωδεν τοϋ έδάφους τοΰ
  Ράϊχ εθτε κατά την ήμέ
  ραν οΰτε κατά εήν νύκα'
  'Εξαφάνισις έκ Μαδρίτης
  Γάλλου ύπολοχαγοΰ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12.-Ό έν
  Μαδρίτη άνταποκριτής τού
  Πρακτορεΐου Τρανζόσεαν
  τηλεγραφεϊ δτιόίν τή Ίσπα
  νίκη πρωτευούση Πρεσβευ-
  τής τής Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας Σέρ Σάμουελ Χόαρ φέ-
  ρεται άναμεμιγμένος είς
  την υπόθεσιν τής εξαφανί¬
  σεώς τοϋ Γάλλου 'Υπολο-
  χαγοϋ Λαπλάν Κομοντέν,
  όστις διοφυγών έξ Αγγλίας
  τελευταίως ε'φσασε διά τού
  Γιβραλτάρ είς Μαδρίτην. Ό
  Σέρ Σάμουελ Χόαρ ανέλαβε
  διά λογαριασμόν τής Ίντέ-
  λιζεν Σέρβις την εξαφάνι¬
  σιν τοϋ Λαπλάν Κομοντέν,
  όστις γνωρίζων τα τής έν
  Αγγλία, έσωτερικής κατα-
  ς>ά προέδαινςν είς
  σοβαράς άποκαλύΨεως δμα
  | τή έπιστροφή τού είς Γαλ-
  | λίαν. Ώς έκ τούτου ή Αγ¬
  γλικη άστυνομία έχουσα
  λόγους νά ψοβήται έκ των
  άποκαλύψεων τού Γάλ¬
  λου Ύπολοχαγοΰ προέ¬
  βη είς την εξαφάνισιν τού.
  ΟΊ Γαλλικοϊ άρμόδιοι κύ-
  κλοι διεμαρτυρήθησαν έντό
  νως πρός τάς έν Μαδρίτ
  αρχάς διά τοϋ Πρεσβευτο
  των Φρανσουά Πετρΐ κα
  προέβησαν είς παραστά
  σει<# παρά τή Αγγλικη Κυ¬ βερνήσει. Τέλος ό Ίσπανι- κός τύπο^ γέμει κατηγορι- ών περΐ τής σκανδαλώδους άναμίξεως τού Σάμουελ Χόρ. Ό άνεφοδιασμός τής Ρωσσίας παρεμποδίζεται υπό τού Ιαπωνικου στόλου ΡΩΜΗ, 12.—ΑΙ Ιταλικαι έψημρρίδες γράφουν δτι ό ά- νεφοδιασμος τής Ρωσσίας είς πολεμικον υλικόν ίξ Άμερ·- κής, μέσω Βλαδιβοστόκ, πα¬ ρεμποδίζεται υπό τού 'ίαπω- νικοθ στόλου. Δίκη επί κατασκο- πεία είς την Σοφίαν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.- Αγ¬ γέλλεται έκ Σόφιας ότι έν- τός των ήμεοών πρόκειται ν' αρχίση αύτόθι μεγάλη δίκη επί κατασκοπεία. Είς την υπό έκδίκασιν υπόθε¬ σιν είναι άναμεμιγμένος καί ό επιτετραμμένος τής Αγγλίας. Οί κατηγοοούμβ- νοι είναι 8, είς τό εδώλιον δμως θά καθίοουν μόνον 7 τοΰ ενός, έβραίου ονόματι Άνρύ Ίοιδώρ άντιποοσώ· που τού στρατηγού Ντέ Γκώλλ, διαφυγόντος Τ|δη. Ανασκευή ψευδολογιών υπό τού πρακτορείου «Ράντορ» ΡΩΜΗ, 12.—Τηλεγραφοθν έκ ΒουκουρεστΙου δτι τό Ρου μανικόν Πρακτορειον Είδή- σεων «Ράντορ» απαντών είς τάς φευδεϊς είδήσεις ξένου ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ, περί δήθεν τεραστίων άπωλειών άς υπέστη ό Ρουμανικός στρατός καί περΐ λιποταξιών, Ι δηλοί δτι ό άναληψθείς κατά Τής Ρωσσ.ας πόλεμος έχεΐ σκοπόν Ιερόν διά την Ρουμα¬ νίαν καί δτι αί διά τοθ πολέ¬ μου τούτου άνακτηθεΐσαι χώραι, Βεσσαραβία καί Μπου κοβίνα, έπανήλθον είς την μητέρα Ρουμανίαν. Σχόλια Ίαπωνικών εφημερίδων επί της προτάσεως τού Γκουάνι ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12.- Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα κτορείον μεταδίδει τα σχό¬ λια των Ίαπωνικών έφημε· ρίδων, επί τής προτάσεως τού Ύπουργοΰ των Εξω¬ τερικών τής Ούραγουάης Γκουάνι, ύπερμάχου τής πό λιτικής τοΰ Ροΰζ(3ελτ. Ό Γκουάνι επρότεινεν όπως αί χώραι τού Δυτικοΰ Ήμι- σφαιρίου παραχωρηθούν Ι είς τάς Ήν. Πολιτείας 0ά- ! σεις είς Ν. Ατλαντικόν. ΑΙ έφημερίδες γράφουν ότι ή ] πρότ'ασις Γκουάνι, δέον νά ι μή ληφθή ύπ' όψιν. Ή Νό* τίος Λμερική πρέπει νά παραμείνη μακράν τής συρ· ' ράξεως- "ΑλλΓος τε ή Βρα- ζιλία, ή Βολυβία καί ό Ίση- μερινόζ άπέρριψαν ήδη την πρότασιν τού Γκουάνι. Ήπολιτική τώνΉν.ΤΤολιτειών είς τό ζήτημα τής Ταϊλάν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12 —Ό έν Τόκιο άνταποκριτής τής εφη¬ μερίδος οΆαίκός Παρατηοη- τής», :οϋ ΒερολΙνου τη/νε- >ραφεΐ δτ1 ή εφημερίς
  «Γιοπμούρι Σιμπυύν», έπιτίθε-
  τ.-ι κατά τής Αγγλίας καί
  ΐων Ήν. Πολιτειών διά την
  ουνδεδυασμένην επέμβασιν
  αυτών είς Ταϊλάν, μέ μόνον
  σκοπόν ν' άποσπάσουν αυ¬
  τήν έκ τοθ τριμεροΰς συμφώ-
  νου Μαντζουκοό—Ίαπωνίας.
  Ή άκολουθουμένη έχθρική
  πολιτική των Ήν. Πολιτειών
  καίτης "Αγγλίας είς τό ζή-
  τηυα τής Ταΐλάν, Ιπεισε τόν
  Ίαπωνικον λαόν δτι αί δύο
  αυται δυνάμεις 'έπζητοΰν
  παντί σθένει νά έλθουν είς
  σύγκρουσιν μετά τής Ίαπω-
  νίας.
  "Αλλως τε—γράφει έν συ-
  νεχεία ή εφημερίς—αυτόν
  τόν σκοπόν Μχει καί ή προα¬
  ναγγελθείσα συνάντησις
  Ροΰζβελ—Τσώρτσιλ, ήτις καί
  άν τελικώς πραγματοποιηθή
  δέν πρόκειται νά έπηρεάση
  την έν "Απω Ανατολή κατά¬
  στασιν.
  ΟΙΚΟΝΟΜ!» ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.-Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεΐτα,ι μέ-
  ω Άγκυρας, δτι σοβαρά οί-
  Κνομική κρίσις ένέσκηψεν
  ο Αιγύπτω. Κατ' έπανάλη-
  νιν τα Άγγλικά καί Λίγυ-
  τιακά στρατεύματα προέ-
  Τό Ίράν
  Θά τηρήση
  ούδετερότητα
  ΡΩΜΗ, 12 —Τηλεγραφοθν
  έκ Τεχεράνης δτι ή εφημερίς
  «'Ές Ταλάτ» ασχολουμένη
  μέ τάς δελεαστικάς προτά-
  σεις τής Αγγλίας πρός τό
  Ίρ-νν παρατηρεΐ δτι ή νώρα
  θά τηρήση αυστηράν ούδετε¬
  ρότητα, ποτέ δέ δέν θά ύτνο-
  κύψηείς τάς αξιώσεις της
  "Αγγλίας.
  Η ^™"
  βησαν είς λεηλασίας των
  έμπορικών καί λοιπών κατα-
  στημάτων. Ό άρτος ήρχισε
  ήδη νά σνιανίζΓ). Πολλάς φο¬
  ράς δέ έληστεύθησαν α( ά-
  μαξοστοιχΐαι ΆλεξανδρεΙας
  — Καΐρου.
  Κατα6ύ8ισις
  Ρωσσικών
  πολεμικών
  , ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.Ί2.-ΤΟ ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληοοφορεϊται έκ
  Βουκουρεστίου δτι την 10ην
  Αύγούστου μεταξύ Όδησ-
  σου κα. Όρτάκου κατεβυ-
  βισδησαν Ρωσσ,κα πολευικά
  χωρητίκόΐητος ι8.800 τέν-
  νων.
  ΒΙΣΥ, 12. - Αγγέλλεται
  εξ Αγκυρας ότι ή απόφα¬
  σις της Τουρκικής Έθνοσυ-
  νελεόοεως επί τού νόμου
  περί στρατολογίας δέν με
  ,αϋάλλει τόν άρχικόν περι
  οτρατεύσεω-; των πολιτώι»
  ,ς τό 20όν έτος τής ηλί¬
  ας των, προσετέθη ΰμως
  κ α παράγραφος καθ" ήν ή
  υ βερνησις ε'χει τό δικαί-
  ΒΙΣΥ, 12.--Αγγέλλεται έκ
  Μαδρίτης ότι κατόπ.ν διατα
  ΥΠς τού στρατηγοϋ Φράν¬
  κο άπελύβησαν 1486 πολι-
  τ"κο. κοτάδικοι.
  ωμα, έν περιπτώσει 'άναγ·
  'η:, να καλη υπό χά δπλα
  τους κληρωχούς καί άπό
  τού 19ο ^ ετους τής ήλικίας