89876

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

16/8/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  υ γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 22 — "Αριθ. 22
  ΡΓβί8 3 ϋΓίΕοΙιηιβ — Τιμή Δραχ. 3

  V.
  ΡΕΚ.ΡΙΕ.ΑΚΙ8,
  ΗβΓαη3£βοβΓ ηηά ϋπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3, ϋΐιαηία
  ΟΗαηία άβη ΐ6. Αηκηβτ 1941
  Χανιά 16 Αύγούστου 1941
  ΥΓα άεαΙδθΗεΓ δΐιικαδ 'άΐε ηαοΗ Μοίίΐίαη ίΐίο^επ
  Ό τηλέγραφος μδς μετεβΐβασε τάς καταστροφάς πού υπέστη καΐ έξακολουθεΤ νά υφίσταται ή Σοβιετι-
  κή Πρωτεύουσα άπό τόν βομβαρδισμόν των Στούκας. Είς την ει'κόνα σμήνος Γερμανικήν Στούκας
  πετών πράζ την Μόσχαν.
  58 ΒΚΙΤΙ8ΟΗΕ
  ΑΒΟΕ3ΟΗΟ33ΕΝ
  Ββί ΑηβτίίίβνβΓβιιοΗ αιιί ν7β3Τ.άβητ3οη1&ηά ηηά οβί η&οητ,Κοηβη Εΐηί1η&βη .—
  Οτοδδβ νβΓΐιιβτβ άβίτ αΐβΐοηβηάβη δ^
  Αιΐ3 άβηι Ρ&ηΓβΓηαηρτ.-
  ί Α
  ι £αηβ. ΑηάβΓβ ΡΙη&ζβηβΤβ
  Ι οοηιθΕΓάίβΓίβη τηβηΓεΓβ
  3 /
  Ο&βΓΐεοΐηηιαηάο άβΓ
  %'\Α. απι Μΐΐί:-
  οβΐίαηητ :
  Ιη άβΓ δηβάηΙίΓαΐηβ νεΓ-
  ίοΐ^βη ΙηίαητβΓίβ-ϋίνί-
  βϊοηβη ιιηά βοηηεΐΐε Τηιρ-
  ρώη άβ3 άβητβοηβη Ηββ-
  Γββ ηηά άβΓ νβΓοηβηάβ-
  τ ηάβιβηίάίβΗΕΐθίβηάββ
  δίΙιτα-ΓΖβη ΜββΓββ ιαβί-
  οηβηάεη Ρβίηά. Ιΐη βοηαΓ-
  ίβη Ναοηάταβη&βη ίηβ£
  τβη είβ άβη ζηηι Κατηρί
  ίΓββτβΙΙτβη ίΐ
  Ναοηηηί.βη β
  Ιηβΐεζα. Αη άβη ηβΙϊΓί^βη
  Τείΐοη άβΓ ΟβίίΓοητ βΓ-
  ΐ-βίοητβη Αη&ΐίίβ άβητ-
  βοηβΓ Τηιρρβη ηβηβ ΕγϊοΙ-
  8 Κ&ηιρίίΗβ-
  Ι Ρΐηβτρΐ&βτζβ αιιί ά^Γ Ιη-
  8β1. Ββΐ άβΓη ίηι ννβ1ιπη&-
  νοηι 12. Αα-
  δοηηεΐΐ-
  1)οοΐ8νοΓ8ίθ33 ϊηι Κβη^Ι
  χπαΓάβ βίη ιηβίτεΓβΓϋ&ηιρ-
  ίβΓ νοη 4·°°° Βγι:.
  άίβΓΐ:. Ιη ΝθΓάΐ
  ΖβΓ-
  ο;β νν"β3τ;άβηί:3θ1ι1αηά ηηά
  άίβ Κηββτ,β άββ οβββτζτβη
  ΟβΙοίβΙΐθΒ &πι Καη&1 &η-
  ζιιίΐΐβ&εη θΓαοΗβη ίη άβ-
  ΑοικβΙΐΓ
  Γηηιεη.
  ΙβΓΐε ηηά Μ&Γίηβ&ΓΐίΙΙβ-
  ΓΪβ 3θΗθ83θη ΗίβΓΟβϊ 42
  Ρ1η§·ζβηβ·β ά}}. Εί^εη ι
  νβιΊαϊΐό ίταίβιι ηίοΐιί
  βίη. ΒΓΐτίβοΙιβ ΒοηιοεΓ
  ΐΐΐ'Γ.'βη 'η άβΓΐβΙζΐβη
  ίη άβΓ Ιβτζΐβη Ν&οΗΙ;
  ; ϋαΗηοτβη
  ραηί^τβ ίηι Κ,&ιιτηβ χαββτ:-
  ΙίοΗ Μορΐί&α ιπϊγ^β&πι ηιίτ;
  3ρΓβη» ιιηά ΒΓαηάοαηι-
  Ιϊβη. Ιηι Κ&ηιρΓ β-β^βη άίβ
  Ιί
  νβΓηΐοΙιτβίβη Κ&ηιρί
  ? &ηι Τα^β οβί
  άβη Ρ&βΓθββ1.-Ιη3ε1η ζαΐο
  ΚΓ&εΗΐβΓ ηιΐτ ζηβ&ηιηιβη
  14-000 ΒγΙ. ιιηά
  ίβη ϊη άβΓ
  Ν&οΗτ: νοΓ άβΓ βοΐιοίτί-
  βοΗβη Κιιββίβ βίη Ηαηάβΐδ-
  βοΗίίί νοη 5-ΟΟΟ ΒγΙ.
  ίοΐ8ΤΓ2ΐοηβ άβΓ
  Γ ΟΛίβίβη 3Ϊ0Γ1 &
  Κΐ ίη
  Η&ίβη&ηΐ&^βη νοη
  αηά
  ίαΙΐΓζβηβ'αηΙα^'βη ηηά Κο-
  Ι: αη
  ΤΓΟ* β -»1* ί λ Α λ ^
  ν ^ . Ο^ΙΑΙΙ**! ^ χ
  Ιοηηβηάβδ Ρβίηάββ ηΐ23Χ-
  ΟΓΐε
  α ν7β5ί η ιά ΝθΓάάβη
  χααεΓΕβ δοΐΐηηι. Ββΐ βίηβηι
  ηίβ ";1ι1αηά3
  Βαηιϋεη. ϋίβ
  Ι/ηΐΐαη^τΐίίΆηί βίηβη
  ιζνοβ.
  ΐ£βΓηη§: Ηαί
  οΓΪΙίεοΙιβη Ρ^«8·ρ1αΐζ ίη
  1θ 6
  !Ϊηί§·β
  νβΓΐηδΙΐθ αη
  άβΓ Ναοΐιί ζ-Λτα 12. Αη
  Τθΐ3
  η ηηά
  νβΓΐηηηάείεη.
  βτηβΐ ιηηΓάβη άηΓοη Βοιη-
  ν7β!ι
  οηαί τ 1 ι ο η β γ
  οβηΐΓβίίβΓ ΒΓαβηάβ ηηά
  ηηά
  ητΐΐίια
  βΓίβοΗεΓ δοηα-
  ηοίϋβ-β Εχρΐοβίοηβη ίη
  άβη
  βηΐ
  5ΐ.ηηά ηΐοΐιί.
  Ηαΐΐβη ηηά ΜηηίϋοηΒΐα-
  ΝσιοΙι
  ϊγ ηηά Μεγϊ
  ο;βΓ ηβΓναΓ^βΓηίβη. ν"βΓ-
  ηβίΐ3
  ΙΐαΓτι]
  12Γ1Θ 8ΰ'ιΌ38βη
  βιιοΗβ άβΓ οΓΪτίβοηβη ^ηϊ^-
  ΐδ άβτ α £ι
  •3 ίίηάβη Βογπ-
  ιααίίε, αηι &β8ΐΓΪ8·βη Τα-
  1>2ηί1
  νί^Ζ — ΰ
  §·ε αο.
  ϋΙΕ 2ΆΕΗΙΟΚΕΙΤ
  iτα^iενi8^ηεν
  ιτντεκ8εεβοογε
  Κοηι, Σ2 ^
  Ηαηρι.α.ηαΓΐ.ίΘΓ άβΓ
  &ηι
  ΐηίίία.%. οεΐεαηηί.
  Εΐηηείτβη άβΓ ίί_1 βί
  βοηεη Ι,αίτΐΗαίίβ ηηίβΓ-
  άαΗηιζη ΑηρτΓΐίίβ αη£ άίε
  Ιηββΐ Ογρ2Γη ηηή 3^XΏ.
  θΕΓάίθΓίβη άβη Ρΐη^β
  τιιοΐζρηηΐίΐ; νοη Νιοΐιο
  3ΐ&. Ιη ΡαιηαΗηβ'.α ιπηΓ-
  άβη δαηΐίίβ ηηά Ηαίοη&η
  βη. Ιη Νοι-
  ιηηΓάβη αη άβΓ
  ΡγοπΙ νοη Το&πιΐί
  οι-ί τίβοηε Αοΐβίΐηη-
  8Γβη α1ΐβ"β3θ1ιΐ3 &εη, άίβ
  δϊοη ηιΐτ; ϋηΐ:βΓ3
  ίηοΙζηη§· νοη ραηζβΓη
  πηά Κΐ'αίτηΐα^&η ζή η<1β- ΗβΓη νβ '3η:ηίβπ. Αη άβη ΐόΐηάΐίοΐιοη Εχρΐοβϊοηβη άίβ νοη Ι_ ναη ΜαΓβα Μαΐ- άϊε διιεηιίε ηοοΐι άεΓ Μαη&εΐ νοη δΐΓ^δεη ΐη Κα5ί>-
  Ιαηά Ιιαΐιεη άαδ ΡοΓΤδοΙΐΓεΐεεη αετ ΟεαΙδεηεη αη.
  Δέν άναχαιτίζουν τούς Γερμανούς οθτε τα τέλυατα, οθτε ή μή ϋ-
  παρξις όδών είς την Σοβιετικήν Ρωσσίαν.
  οΐιιείεη αειιΐί,οΐιε Καηιρί-
  Η&οβη αηάβΓβ ίΐαΐίβ-
  ηίδοηβ νβτοαβηάβ νβΓ-
  ΒΓαβηάβ οβηι-
  , άαι-ηηίβΓ βίηβη
  ΡΙη&Ηαίοη, ίη άβη βίβ οβτ-
  ΓαβοΗΐΙίοηβ Βταβηάβ ηηά
  240 ΡαΙΐΓζειι^ε ιιηά 8 Ρ&ηζεπ
  Αιιί ζ&1ιΐΓε1ο1ιεη αηδ^εάεΐιηΐεη
  Ρΐπε^εη ^ε^εη άίε 8οιιΐ]ε1;ιιηϊ-
  οη αιαηΐεη εΐηε β'Γθδβε Ζαΐιΐ
  νβΓηΓβα-
  οΐιτβη. ΕηβΉδοΙιβ ΡΙηΗ-
  ζβη&ο βΓΐίίβη ΤΓίροΙίβ. |
  Ό ηηά ΒβΓάία αη.
  άβη ίηι §·β3τΓΪ-
  Ι
  £βη
  ^βηιβΐάβτβη
  Εΐηίΐββ^εη ίη Ββησ/Ηαδί
  ηατ ηηββΓβ ΒοάβηαοταβΙΐΓ
  ζηΐα ίβίηάΐίεη Ρΐη^ζβη^β
  Ιΐα ΑΓΐίΙΙβΓΐο ηηά δραβητ:-
  Γηρρταβϋζΐχβίτ ΐη άβη
  ΑθδθΗηίϋβη νοη υοΐοηβ
  ίίτ ηηά υο1α.ηαο2Γΐ.. Βγϊ
  ίίβοΐιε Ρ^ηβ'ζεηδ'β Ηαοβη
  ΟοηάαΓδοτΐΐιβ Αζπγο οοπι-
  0-ΑΓάΐβΓί: ηεά ηητβΓ Μ&-
  ηοηιΐηεη. Είηββ
  υ Βοοΐβ ηηΙβΓ άεπι Κοηι
  τηαηάο ν^η ΚθΓνβίτβηΙΐα- |
  ρϊταβη ΡΓ&ηεεβοο ΜηΓζγ |
  ηατ ίπι Αί1βητ]1ε άβι βηβ·-
  Ιίβοηεη ϋΛηιρΙοΓ Μαπηοη
  Βοταΐβ βϊηβη ΤαηΙίβΓ νοη
  ζηβαηιηΐΐη ΐ8 200 Βγτ..
  δΐοη αυχΐι
  , ΙιιεΓΓοεΐ
  άεΓ Ιη§ε1 Μεΐιεΐ
  εΐη δοιι^ειπΐδΜδαηεΓ ΖεΓδΙοε-
  τεΓ Ιοεδθΐιαεάι^ΐ:. ϋΓεΐ ΡΓαοΗΐ-
  <3&ηιρίεΓ ιιΐπηΐεη νοη άεαΐ- ί>οηεη δοηηε1ΐ5οοίεη νεΓδεηΙ^ί,
  τΐΐΐε επι Μιΐτηχοοΐι οη ζυδία-
  εηάϊ^εΓ δείίε
  ιιιϊγοΙ. ϋϊε νε
  ΐο2ΐ άεηι ^
  δΛηεΙΙΙοοϋπε ααί εΐηεη Γοπι.
  Οε1ειιζα§: πή Καηζιΐ
  ΒεΓΐίη, 14 Αα^ηδΙ.
  Ιγπ Κ&ΐτιρί §·ε^εη άΐε
  &οιυ]εΙ:Γα55Ϊί>ο1ιε Ματίηε Τοε-
  άεαϋδθΐιε Καηιρί-
  &ηι Οϊ
  Β-τΙιη, 14
  αη 1 άεατί»αΙιε
  184
  ν ε αηι Μιΐτννοοΐι
  αιΐΓά 121
  ΐ ιαπηΐεη
  ^η, ιΐοι Κοί>ι αηι Γοάεη
  14
  ϊη δεείί·ε5ϊε1: άεΓ Νοταδ ε,
  ίΐιΐί, εΓάεη αιιΐΓάεη ΐηι §τ1εΐο1ιρη
  δεο^είηετ 2ίεϊηά1ΐαη9 Ηαηάεΐ;»
  ■;ο1πΐίε Γηϊΐ ζιΐί>ατηιιΐ2ΐι 45030
  ΒγΙ οΙιιγοΙι ΒοηιοεηΐΓείίεΓ
  14
  υ δ. Α — ΡΓαεί,ΐάεηΐεη-
  Ιιατΐε αηι Μοητα^ ταΐίε
  ΙοεΓειτ ^εηιεΐάεΐ, άϊε νει·1αεη-
  ίίει·αΐΐί? άετ ΜίΙιΐαεΓάΐεηδΙζεΐτ:
  ίη α!εη νεΓεϊηΐ^Ιεη δίααίεη
  νοη εΐηεηι απί ζιυεί ϋίεη&Ι-
  ^α11Γε νει·1αεη§:ει·1:. Εΐηε ζιχΐείιε
  ί ιιεϊοεΓ άΐεδε
  ιιιαΓ ΛιιγοΙι εΐηε
  εητδρτοίΐιεηαε ΑηΐΓα^ εΐηεί»
  Λΐο^ΐ-υΓοΙηετεπ ηοετϊβ· §εαιθΓ-
  άεη. Ααοΐι άϊε^ε, αηι
  Ιη ηοεΓάΙΙοΙιεΐι Α5ί>ο'ιηϊ[ί
  άετ θΛΤίΓοηΙ νεπποΐιίειεη '
  (Ιεαίδθΐιε Ρ1α^/.ι?ιι§3, ίΐτη Πιεη- '
  ί,αι^;, ΐ8υ
  ΚπιΙϊιπ ι^οη,
  οιεηΙαΙΚ ιει Ε',ΰ^
  ιιιιιΐ ΐ'ΐ ν>ιιΐκΙπΐ">ιν)1ιι. Ριη
  υηιι 1ι;η 15 ίειηάΐιοΐι*: Βα. Ιετΐ-
  εη ζαιη δυΐιιιιεΐϋεη §:>.
  αηά 27 Οε^ςΐιηεΐζε
  ν»ι·αι-
  Βεί>ο1ι1ιε5ί>απ&, εΓΰΐ'αεητε ηυτ
  είηε Ιΐηαρρί ΜεΙΐΓΐιείΐ νοη
  203 ζιι 202 δτϊηιπιεη. Ζϋβΐείοΐι
  ηιιΙ: άιε^εΓ Αν)->ΙΐΓηιηιιη!ϊ
  ιιηΐΓάε εΐηε ΤοϊδΙΐΰΓ
  ^Ι ιιι^ϋΐ α
  ιη άεη
  61: α.υη #1εΐο1ι,ε Η ( ηιοΐιι
  ηιε.ΐΓ αΐί» 900 οοο Μ<*ηη /αηι κοβηηβα.

  8ΕΙΤΕ
  ΜΙΤ'Ε^ϋΝθΟΒΙ,ΑΤΤ
  ΚΚΕΤΑ
  ΕΙβΕΝΒΑΗΝΚΝΟΤΕΝΡυΝΚΤΕ ΒΟΜΒΑΗΡΙΕΡΤ
  8οοο Τ · Ταη_βΓ
  Αηβ άβιη ΡηΗΓβΓη&ηρτ,-
  α.η&Γτ.ίβΓ, 12. Αη?η3τ.
  ϋβ3 ΟσβΓΐκοηιηιαηάο άβΓ
  ■"βηΓΐηβοητ. ^ίοτ: οβΐεαηητ:
  ϋίβ ΟρβΓαίίοηβη βη
  ΟβτίΓοητ ηβηηιβη ννβίτβΓ-
  ηΐη βίηβη
  ρ££ οοπι-
  θβΓάίβΓΐβη ίη άβΓ νβΓ?βη-
  ?βηβη Ν&εητ ηιίΗτεεΓΪ-
  8θ1ΐ6 Αη1α?6η ίη Μοβΐκ&η
  ηηά τηβηΓβΓβ ννίοητίσ/β
  Είββηοαηηΐεηοτ,βηρηηΐετβ.
  Ιη Βαηηβηΐακβη ν/ηΓάβη
  βΤΓθβββ ΒΓββηάβ ηηά ηβίτί-
  8:β Εχρΐοβίοηβη ηβΓνοΓ-
  ί
  δεηηβΐΐοοοτβ ?Γίίίβη ίη
  <1βΓ Ν&οητ. ζηηι ιι. 1>βί βίηβηι νοΓβτοββ &η άϊβ
  Κηβίβ βίηβη
  ΖβΓβτοΒΓβΓ βτ&Γΐε
  ΒββίοηβΓτ,βη Οβΐβίτζηβ:
  βη. ΤγοΙζ βοηννβΓβη "βτ-
  τβΓβ ηηά 8τ&Γ_βΓ ΑοννββηΓ
  βτίββββη βΐβ ιηίττβη ίη
  ά&β Οβΐβΐτ Ηίηβίη ηηά
  νβΓββηΙετβη βίη οβνν&ίί-
  ηβτββ Ηβηάβΐββεηίί'ί νοη
  6.οοο ΒΚΤ. Αη άβΓ Ατΐαη-
  τί1(ΐΕνΐ8τβ βοηοββ βίη
  8ρβΓΓ0Γβθ1ΐβΓ άβΓ ΚΗβ"-
  πιβΓΪηβ βίη θΓίΙίβεηββ
  Καηιρίηη£Ζ6ηρ; βο.
  Ιγπ Ατ1«νητ& νν-ββτΐίοη
  Ο&άίζ νβΓηίοητβτβ βίη
  ΡβΓηΙεβηιρί'ίιηκζβηβ: βΐηβη
  ΤβηΙΐβΓ νοη 8.οοο ΒΚ.Τ.
  Ββί άβηα Αη^Γΐίί &ηί άίβ
  Κββάβ νοη δηβζ ίη άβΓ
  νοΗβτζΙβη Ναεητ ίΓβίβη
  άβητβεηβ ΚατηρίΩηςτζβη^β
  ζντβί £Γθ38β Ηβηάβΐβ-
  βοηίίίβ
  ΒΓίτΐβοηβ ς
  -νν&Γίβη ίη άβΓ Νβοητ. ζηηι
  12. Αηβ'αβτ, Βοηιοβη ίη
  ν?β3τάβητ.8<:η1αηά. Αη βί- ηίβ,βη ΟΓτβη, νοΓ αΐΐβηι ίη ϋηίβΓΜΐΓΕ, '■ τνητάβη Οο- οεεηάβ ζβΓβτοεΓΓ, οάβΓ οε- βεηεΒάίβττ. Ρΐβηΐοβτ Αη- ΒτίϊΐβνβΓβαοηε βον/ίβτ,ί- βοΗεΓ Ρΐηςτζεηβ'β βηί Νογ- άοβτάβηΐβεηΐαηά οΐίβοβη οηηβ Β01$«Ι$ΤΕΝ ΟΗΜΕ ΜΑ0Η50ΗυΒ Αιιΐ8οη1νΐ33ΓβίθΓΐθΓ ΒβΓίοητ βίηεβ ΒεΗΐη, 14 & Όΐε ννυοητ,ΪΒεη δοη1ίΕ£ε, άίε άίε άευίδοηε ννεηΓΐηαεητ. ΐη άεη νεΓρ-αηβεηεη Ται?εη αυί άίε ίηι δυεάεη άεΓ ΟΐΙίΓοηΙ: είηίϊεκοηΐοδδεηεη δουΐοεΙ-ΑΓ- ηιεεη αυδΐεϋΐε, Ιιαβεη αυοΐι άίε ζιιπιεοΐίβιιτεηάεη δοιπ]ε- Ιΐδοΐιεη Κε5(:ε δοΙπυεΓ εεΐΓθί- ίεη. νΐε δθΙιιυΐεΓΪβ: άΐε ^αο;ε άεΓ νοη αΐΐεηι ΝαοΙΐδοΙιαΓ) &0£2δ::ηηίΙΐεηεη Βοΐδθΐιειιιΐ- δΐεη ϊδΐ, &ε1ΐί παδ εΐηετη δθΐι- Γΐίϊΐίοΐιεη Βει-ίοΐιΐ άεδ Κοιτι- τηαικΙεαΓδ θεδ 66. ίη ρ ΰατ>ακοιυ, ΙιετνοΓ, άετ αιτι
  11.8 Τιεΐ άετ Αιΐδ1ιε5ιιη& εΐηεδ
  ΐ
  ίη άειιΐϋοΐιε Ηδεηάε Γϊ -1.
  8είΙ (Ιειη νεΓΐα^δεη
  δΐίΐϋη-Εϊηϊε, δο ΗείδϋΙ εδ
  οιοειεΙϊοΙι ίη άεηι Βεποΐιΐ
  ΟεηεΓαΙδ, οείίπάεη δΐοη
  άίε Κε§·ΐπιεη(:εΓ <3εδ ιιηηιΐτ:(:ε1θ3ΓεΓ Ρεΐηά Γΐιη^. Ιη άΐεδεΓ ΖεΐΙ Ιιειτνεη άΐε εΐηζοΐηεη Τπιρρεητεϋε Ϊ£: Οειυ3ΐτιτΐίεΓδο1ιε νοη οϊδ 5ο ΚϋοηιετεΓ βπι Τ&^ε αεοΐςΐείίεη ηιαεδδεη. Ιηίοΐ- β δϊηα άΐε Μ&ηηδοΐιηί- ιεη νοζΙΠβ: εΓδςΙιοερίτ. Ετιιΐα .^ο ν. Η. δΐηά οηηε δοΐιαΐιε αηά ΐο ν. II. τιεοεΓηαπρι οΐιηε υηΐίθΓΓη. ϋΐε Κε&ΐιηεηΙεΓ οεδϊΐζεη Ιίείηε ΟεΙάνεΓαΐίΐΙ- ΐαη»;. ΒΐδϊιεΓ ηαΐ άει· ΡεΓ8θ- ηίΐΐδΐαηά Ιίεΐηεη δοΐά όεΐΐοηι- ηιεη. Εδ δίηά Ιίεΐηε Μΐίιεΐ νο:·1ιαηάεη, ηπι άαβ ηοεΙί&δΕε 1ιεΓ3ηζαδθ1ΐΕίίεη, Ιοΐι οίτϊε, νυ'ϋβΓ άΐε αη§·είαε1ΐΓ(:εη Ργ^ &εη εΐηεη Εητδ^ΐιΐιΐδδ ζα ί<αδ- δεη, άεηη νοΓηεΓ ΐδϊ ά&δ ΚοΓρδ ηΐοηΐ ίη άετ Ιοεη ζαΐοεδεη. νο^^5τΑΝ^IΟΕ ΙΝ ϋΕΚ υΚΚΑΙΝΕ Αη βίηβΓ 8^Γ&88βη1εΓβηζηηο; 4000 βοηβννίβΐβη Βυΐ- Βετΐΐη, 13· Βεί άεη εΓίοΙβτείςης,ι δΐοεδδεη άεΓ άεαΐδοηεη Τηιρ- ρεη ίη άεΓ υΐςταίηε ννΐΐΓάεη ιιηΙεΓ άεη ζαηΐΓείοΙι §;εηιαοΗ- Ιεη Οείαη&εηεη &ας1ι άίε ΚοηΐΓη&ηάειΐΓε ζννείΰΓ 5ο1- ΡβηβΓηάβ 8ον]βτ - Β&ίίβ- Γίβη ίηι 8τηΓηι ^βηοπιηιβη βαβηοβΓη ά&3 ΤΓηρρβη ηιίτ: ϊΐιιεη δΐίεοεη ιιηά ζννεϊ ΚοπιιηαηάειΐΓε είη- ΙπιηιεΓ ηιεΙΐΓ βε- δΐςΐι, άαδδ άίε νεπιΐοΐι- άεΓ ίη άεΓ υΐ«·ίιίηε είηε νοΐΐδΐεεηάί&ε ίδΐ. Αη είηεΓ εΐηζϊ&εη δΐεΐΐε, είηεΓ ννίοητί&εη δΐΓ3δδεη1ίΓειι- ζηη^, ννιιχάεη ειΐΐείΐι 4000 ?ε- ίαΐΐεηε Βοΐδθΐιεννίδίεη οεδΐ&ι- ίεΐ. ϋίε δο^εΐίδςΐιεη Ματε- ΓίίΐΙνεΓΐιΐδτε αη Αγι δίηά δεΐιτ άβΓ ΒεΓΐίη, ΐ3· ΌεΓ ΡϋΙΐΓεΓ υηά " ΒείεηΙδΙιαοεΓ άεΓ νεΓΐϊεΙι αη{ νοΓδοηΙα^ άεδ ιτιαπηε άβδ ΚίιΐεΓΐΐΓευζ άεδ ΕίδεΓηεη Κτευζεδ αη : ΚοΓνεΙΙεηΙίαρίΐδεη ΡεΙγπ- 8;ι·εη, αρτ ηηά 05εΓΐεαΙπαηΙ ζιιγ δεε ννΉρ- ρϋηιιαηη. ίΐίβηβηάβη Ρβίηά ΒβΓΐίη, Ι ΓίοΙ^αηβ 5ον]ε£3 ίη ηε τνατάβ αιιοΗ 4τη 11. Αα- ίή άίβ Γϋβΐιεηάεη Βόΐ5οηεν'ί- «Ιεη, δΐεΐΐοη υΐε ζιιπι Καηιρί πή ά Τ>Γαο1ιι:εη ίΐιηεη
  ΒεΓΐίη, ΐ3
  Ιηι ποεΓάΙίοίιεη
  άεΓ ΟδΓΪΓοητ ηαΗιηεη άειιΐ-
  δοΗε ΙηίαητεΓΐδΙεη τηεπΓεΓε
  Ιοίδ ζαΐευζΐ: ίεαετηάε δονν3εΙ-
  ΒίΐτΙεπεη ίηι δταΓπι. ϋίε
  Βοΐδοΐιεννίδΐεη εΓΐίΐτεη άαΓοεί
  ο1ατΪ8·ε νεΓΐιΐδΙε. Αη
  δτεΐΐεη άεδ ^
  ννΐΐΓάεη "75
  ^ε^-Ραηζε^, άαπιηΙεΓ η ϋ
  δθΙιννεΓε, ΐ
  ϋίβ Ρίηηβη βίοβββη βηι
  Ηεΐδίηΐίΐ, 13.
  Αηιΐΐΐοΐι γνίτά η
  νοΓδτοδδ αηι
  ίοΠ. Όίε δΣεαοεΓυηδ- άεΓ ίηι
  Κϋοκεη ^εΐεβ-εηεη Κεδδεΐ υηά
  άεδΟίΊίεηάεδ ννΐτά ίθΓςβ-είεΙζτ.
  ΑΙΙε Οε&εηαηκΓΐίίε άεδ Ρείη-
  άεδ δίηά ζυΓηοΙί^οδοΙιΙίΐ^εη
  λνοτάεη. ϋεν Ρείηά Ιια1: ϊη
  άεπι αυί^εΓΪειοεηεη Κΰδδεΐ
  ηιεΙΐΓεΓε τααδεηά Οείαΐΐεηε
  υηά ^Γθδδε Μεη§:εη νοη
  νετΙθΓεη.
  ΒεΓΐίη, 14 /
  Ζιΐΐίδοΐιεη άεηι δοΐηιιατζ -
  τηεεΓ—-Ηαίεη Οάεδδ^ι υηά
  Οδοΐιαικοιυ ηαΐ άίε άευΙδθΓΐρ
  ^υίτιυ£ιίίε ατη δοηηΐα^ 6
  δοΐπίείπΐδδΐδοηε δοΗΐίίε ηιίτ
  ζιΐδαηιηιεη ΐ88οο Τοηηεη
  νβΓ55εη1ςί:. Όίε δοτιι]ετδ
  δυοΐιΐεη ϊηίοΐΐίε άεδ
  ηιεη άευτδοΐιεη νο
  ίη άετ δυεάυΙίΓαϊηε, ΐΐιΐ'ε
  αοί?ε5θ1ιηΐτ:(:εηεη υηά ζιΐδαηι-
  Γπεη^εάΓαεη^'-.εη Τιιυηεη αιΐδ
  άετη ΚπεδτεηίτεοίεΙ άρ.ς
  δοΐιιυατζεη ΜεεΓεδ ηι δοΐιίίί
  ΠειιΙδοηβ
  ΒεΓΐίη, 14 υ^υδΐ;.
  ϋίε δραηίδοΐιεη ΡΓείιαίΙΙί-
  8εη άεΓ Βΐβποπ Όίνίδΐοη, άίε
  δίςΐι ζυΓ Τείΐηαΐιηιε ά\ Ροΐά-
  ζυ^ £ερ;εη άεη Βοΐδοΐιεΐυίδ-
  ηπΐδ ^ειπεΐάεΐ: ΙκιΙοαι, ϋίηά
  αηι ΜοηΙα^ ίη άα<. άευΐί,οΐιε Ηε2Γ υεΙοεΓηοηιηιεη υηά αιιί άεη ΡαεΙΐΓεΓ ν6Γθϊάί«(; ιυοΓάεη νεΓ6ίάίδηιΐ£ άετ βραηΐδοΐιεη ΡΓείυαΐΙΙί^εη ίζηά αυί είπειη Τ!1 ΐ αηι αυί Τγλπ8Τ)0γΙθ ππτργ- ηοηιιηεη υηά ΙτϊεΓΐιεΐ 4 δοΐιίί- ίε ιτιίτ ίηδβ-εςαηί 8οοο Τοη¬ ηεη, εΐηεη ΤταηδροΓΐεΓ νοη ΐο ροο Τοηηεη ιιηά ιιΐΡΪΙεΓεδ δοΐιίίί νοη 8οο Τοηηεη ΥεΓ- Νεαι ΥογΙι, 14 π,ιυΓάεη κείηε νοη άεη Γτ£ηεΓα1οϋεΓ£ΐ Ργοιιιπι, ά Β£1 ηαΐιηι άίε άει- Ναιΐοπ ίη άειι 'δ αηί. αη :, ιιιίε Νειιι ΥογΙι Τί- ) τηεδ αυδ νναδΙιίηΕΐοη βεποΐι- 1 ΙεΙ. ϋίε νοΓ^εδεΙιεηεη Έϊείε- | πιη^εη, υΐεπΐεη, ταί*.- άηΐ | ατηει·ΐ1ί.ιηϊι>οηε Βΐαί,ι χΐ'είΐετ
  Ι ιηεΐάεί:, ηίοΐιΐ εΗεΓ ετίοΐ^βη
  αΐδ Ργ ιε3ΪάεηΙ Κ,οοδενεΐΐ νοπ
  ε ζιιπιε-
  'ΜΙΗ ΒίΕΙΒΤ_ΑίΙΕδϋΒΕΚΑΝΝΤ !„
  δοννίβίίβοηβΓ ΑΓηιββΙ,οηιΐηΗηάβηΓ Ηατ -βίηβ
  υοΓβιοΗί ηιβηΓ
  . . . . 13. Αυ&υδΙ. (ΡΚ).
  δΐεΗι εδ ΙιΐηΙεΓ άεΓ 8ο-
  υΐΐεΐ ίΓοηε αυκ; ϋϊε ζείοΐιεη άεΓ
  ΑυίΙοΕδπιΐβ· άεΓ δοιι^εταΓΐηεε
  πιεΙΐΓεηϋΐοπ ΐίε&ΠοΗ. δοΐιοη
  ΐδϋ εΐηε εΐηηείτΠοΙιε
  ίηι ίεϊηάΐΐοΐιεη &
  ηιεΙΐΓ ζυ εΓΐίεηηεη. Βεδοηάερ
  Ιίεηηζεϊοηηεηά ϊδΐ ΙιίεΓ ίϋΓ
  αυοη είη δοια^ε^^5^11ε^ Οεΐιεΐπι-
  όείεΐιΐ, άεΓ ηεοεη αηάετεη
  αυίΗθΙΐδΙυδδΓεϊοΙιεη Ραρϊει·εη
  υηά ΑΙίΙεη ίη είηεηι νοη εί-
  ηεηι άευΐδθΐιεη
  Βυάαρεδΐ, τ3.
  άεηι
  άεΓ υη^ίΐΓΪδοΙιεη ΤΓυρρεη
  δίηά Ιίείηε ϋεδοηάεΓεη
  «ηίδδε ζυ Γηεΐάεη. νίε
  άευΐδεΐιε ΟΚνν7 οεΓεΐίδ 5ε-
  ΗαΙ, ίδΐ: άίε ι
  ^ς ΐη
  άεΓ υ^Γαΐηε ηιίτ άεΓ
  5ζνν. ΕηΕνναίίηυηβ·
  δοιυ]ε1;αΓηιε·
  εη 1)εεηάε(;. ϋΐε δδευβεΓυηκ
  άεδ εΓοοεΓΐεη Καυηιεδ νοη
  είηζεΐηεη ϊδοΙίεΓΐεη ίεΐηάΐΐ-
  οΐιεη ΤΓυρρεη ΐδΐ ΐπι Οαηρε.
  Οίε υηβταΓΪδθΗεη δοΐιηεΐΐεη
  Ττυρρεη Ιοετείΐί&τεη δΐοη αη
  άίεδεη δεευΙίεΓυηβ-δκεεηιρίειι
  υηά 5ετεΐτεη δΐΛ ζυ ηευεη
  Κ3ετηρ{εη νοτ. Οίε νοη άεη
  υηιίαδδυη§·5ηΐ3.ηο2νεΓη ηίοΐιτ
  οεΐΓοίίεηεη ίεΐηάΐΐοηεη Αγ-
  ητ,εεΐεΐΐε ζίεΐιεη δίεη αυί άεηι
  ίαδΐ υη§·αη^5αΓ ^^ιιχοΓάεηεη
  Οεΐεεηάε ίη ΟΓεΐΐεη ΡΓοηταΙο-
  δοΐιηίτίεη υητεΓ ^Γθδδεη Αυ-
  δίΓεη^υη^εη ζυηιεΐί. Αη είη-
  ζεΐιιεη δίεΐΐεη ΙείδΙεη ηοοΐι
  ηηά οΐιπε
  5θιυ]ε<:ΐ- δθΐιε ΤΓυρρεηΙεΐΙε τεη νΥΐάεΓδΐαηά. Ιη εΐηετ ^εδοηίοκί »;είϋΙΐΓτ:εη ΕίηζεΙυηΙεΓηεΙι- ιηυηβ: Ηατ: είηεΓ υηδετεΓ νετ- οεεηάε είηε δΐατΐίε ίεΐηάΐΐοΐιε Οπιρρε νεΓηίοηΐεΙ: υηά ΐΐιτε ΐΐποΗΐί^ε δυεΐΐυηβ- ίη Βεδίίζ §:εηοηιηιεη. ϋαοεί ιιαΐΓάεη 250 Οείαη^εηε εΐη?εοΓαοητ δοιπίε ζαΙιΐΓεΐοΗεδ Κπεβ-δΐηα- τεΐΐαΐ ^είυηάεη ιποΓάεη ίδί. ϋίβββΓ ΒβίβΗΙ, άβΓ νοηι 29- 7η1ί 1941 ά&τίβΓΐ: ΐ8ϊ ηηά βίοΗ αη άίβ ΟίίίζίβΓβ ηηά Κοιηιηί833.Γθ βίηβΓ Αηηεβ ηηά &η άίβ ζη&β- ΐβίΐΐβη ΖβΓβτοΒΓβ Ιοηβ ννβηάβτ, β βΐοη άβΓ ΚοηιηιαηάβαΓ, ά&33 βΓ ίηίοΐ&β ζαηΙΙοββΓ £ ίβί άβάηΓβΗ Ηαηρί ίη ΡΓβ«? Ό π ΚυΐηηιαηάευΓ ά&ππ ΗεΗεηΐΗεΙι ίη άίε5«η Βείεΐιΐ, ΐΐιη υηΓ>εάίη«:τ ζυ αη-
  ΙεΓΓΪοΙιΙεη, ιιΐεηη Βείεΐιΐε νοη
  αηάεΓεη ΚοΐηιηαηάευΓεη Ιε*-
  ιηεη, υηά εΓ ίϋ&Ι—άαδ ίδΐ ϋε-
  δοηάεΓβ Ινεηηζεΐοΐιηεηά ίϋΓ
  άίε αυ^εηοϋοΙίΗςΗε δίΐυαιίοη
  —Ιιίηζυ : «νεηη είη Κοηι-
  ηιαπάευτ Ιγοιζ ηιείηεΓ Βε-
  ίεΐιΐε οεΐ δείηεΓ Βείεη1δ3θ5#3-
  σε οΐεΐϋεη ιαΐΠ, δίοΐι ηίοΗΐ
  ηαοΐι ιηεΐηεη ΑποΓάηυη^εη
  Γΐοΐιΐεΐ:, δο ιιΐεηάε δίοΐι άεπ'ε-
  ηί&ε, άεΓ άεη Βείεΐιΐ νοη άεηι
  οεΐΓείίεηάεη ΚθΓηηιαηάεϋΓ
  ετΐιαΐτεη Ιια»:, ρ-;Γ5σβη1ίο1ι αη
  ηιίοΐι υηά Γΐοΐιΐε βίοΗ ηαοηΙιεΓ
  ηαςΐι ηιεΐπεη Απδίοΐιϋεη.
  'ννίβ ββ _ιίτ άβΓ Όίεζί-
  ρΐίη Ιΐβί άβη 8ον7Ϊβί·
  βτβΗτ, &εΗΐ αηβ βίηβΐη βη-
  ά?ΓβηΑθ3θ!ιηί{:ΐ: άβδββΐοβη
  Ββίβηΐβ ΗβΓνοΓ, ίη άβπι
  ηβ υβΙΐεΓβίοΙιί ϋοβΓ ββίηβ
  ορβΓίβΓβηάβη ηηά τύοΐί-
  ντ8ΒΠ.ί£βη ΤΓηρρβη Ηαοε.
  «ΜΐΓ οΐβίοτ: βΠεβ ηηοβ-
  Ιεαηητ», Η^ίβδί: β3 ννοεΓί:-
  ΙίοΗ,ι νν&3 νοη άβη Οίίίζίβ-
  Γβη ηηοί ΚοηΐΓηΐβδαΓαη
  ηιίΓ ζη(?βί1τβη ΤΓηρρβη
  ο&ίοηΐβη ννίΓά. Εδ βτβΐιτ;
  »11β5 άηΓθΗβίηαηιΙβΓ. ϋίβ
  ϋ ηηββΓβΓ
  β8 1εΪ3ΐ
  «δρΓΪοητ; ηιαη ηιίτ
  ο/βββτζΐβη ηηά
  ίβΓβη, 33 3311 ηΐ3.η Ιΐείηεβ-
  ί&ΙΙδ £τοο ββίη. ϋ&β ίβτ
  οβδοηάβΓβ ζή οβειεΐιτβη.»
  8ο αΐδο δίεΐιΐ: ε$ ΗίηΙεΓ άεΓ
  8οιιΐ]ο(:ίΓοηΙ: αυ.Η. Ζετίαΐΐ υηά
  ΙηΙπ^εη αηά
  ΡΓίτζ
  δΟΗννΆΟΗΕ ΡΕΙΝΌΙ,ΙΟΗΕ ΡΙνΙΕΟΕΚΡΑΤΙΟΚΕΙΤ
  δθνν3βίοοηιΙϊβΓ άηΓοη Ρΐ&ΙίίβηβΓ ζηηα ΑοάΓβηβη
  ΒεΓΐίη, ΐ3 β
  Ιή άθΓ Ναοΐιΐ ζιιυι 12. Λυ-
  8-υδΙ ϋΙ)5Γήο8" ά=Γ Ρείηά πιίΐ
  5θ1ινΛθ1ιεη ΚΓαείπεη άίε Ε,εΐ- Ι
  ο1ΐ8§;Γεηζε υηά ναΓί αη ηιεΐι- }
  τετεη _ Οηεη ννεδΐάευίδςΐι- ι
  εΐηΐ«·ε Βυηιοεη, άίε υη-
  δοΐΐίΐάεη νεΓϋΓκα-
  0ΓΐΓ.εη. Είηε 8:εΓίη§·ε Ζαΐιΐ νοη Ι
  Ηίΐΐοη αυκ
  Ιιΐτε υηά άεΓ δετ^εαηΐ: ^α^η-
  οεΠ: αυδ Μυιάεδΐεν ίη είη
  άευίδθΐιεδ
  εΐη^εΙΐείεΓί:
  γ, υηιεΓηίΐΙιηιεη
  ρΐαηΐοδε Αη^ΓΪίίδνεΓδΐιοΙιε
  οΐιηε ^εάε 'ννίΓκυη§: ίηι Νοι·ά-
  θδίεη άεδ Κείεΐιεδ. ΝυΓ ζννεί
  Ρ1υ£ζευ£;εη §·ε1αη»; εδ, Ιοΐδ ίη
  άίε —είτε υηι^ε^υη^ ΒεΓΐΐηδ
  νοΓζυάι-ίη^εη. δίε -ννυΓάεη
  ^εάο^11 άιΐΓθΗ
  ζυηι .
  ΕίηβΓ άβΓ ^
  Γβη νίβΓηιοτ;οΓίο;βη Βοιη·
  06Γ
  Γ άβΓ θΓίτίβοΗβη Νοη-
  δϋθρ-Οίίβηδίνβ
  Βει-ϋη, ΐ3 β.
  Ό2Γ ΚαηαάίεΓ ^ουη Μ. ^α^-
  Π ΕΙ
  πη^
  69-626 αυδ ΟηταΓΐο ΐδΐ άα
  ΟρίεΓ άβτ δθίίεηαηηΐεη Ιοι-ΐίί- !
  δΛεη Νοη δίορ Οίίεηδΐνε %β-
  ννοΓάεπ. Εί- ννπι-άε νοτ είηί-
  Ταορεη νοη άει- άευΐδοηεη
  Ι ϋΐοει- δεε α1ι§-6-
  υηά ηαοΐι δοΐηεΓ
  ίη είη
  Βετΐίη, 13 Αη^—>1.
  ΕίηεΓ νοη άεη αη^εϋΐίεη
  5εζνίη^οαΓεη νίεπτιοίοπ-
  ΒοηΐϋεΓ άετ ΒΓΐΙεη ννυπ
  άε ίη άεη ΜθΓ&εηδΙυηάεη άεδ
  6· Αυ^υδΙ Ιοεΐ εΐηεηι Αη&Γΐίίδ-
  νεΓβυεΙι αυί δϋάννεδΐάευΐδ-
  οΐιε 'ννΌΙιηνΐεΓΐεΙ νοη άεΓ άευΐ:-
  δ:1ιεη ^υίτ:α^ννε11^ αΐό&εδθΐιοδ-
  δεη.
  ϋ-Γ Ρΐΐοΐ άΐεδεδ Ρΐυ^ζευ-
  £εδ. δεΓβεαηΐ Αυ&υδΐ ΒγΓηε,
  &εοοΓοη &ηι 28. Αυ^υδΙ ΐςΐό
  ΐη Ε-οηάοη, ννοΐιηΐιαίΐ: ίη δυ-
  άετΐαηά (ΚεηΙ), ΙςοηηΙε ηιίί
  νει-ΐεΐζυη&εη Ιευεηά (?ε!χ)Γ-
  ά
  Ρεϋει-
  είηε Ιοείάεη ΚαηιεΓαάεη
  Ουοΐιά υηά δεΓρεαηΐ
  ΟΙΐοι-εννεΓ ννιπτΐοη
  -.------„ ιηιΐ ΥεΓννπηάυη-
  ίη είη άυιιΐδοΐιεϋ "
  Εγϊο1& βιηββ άβηΙβοΗβη
  8οηηβΐΐοοοϊ63 ίηι Κε-
  1
  ΐ3
  ΥθΓ άβΓ
  ζηιη
  ΒειΊίη, ΐ^ Αυ«·υ5(:.
  Πίε άευίδοηε Ι^ιιίΐαοννεΐιι-
  ίη άεΓ Ναεΐι*: ζιιπι 6.
  εΐη Γ·>πΐί«;ο1ιε«ί Βοηι-
  νοηι ΜυδΙεΓ νΐ-
  η. (Ιαδ ίη άαϋ
  εΐηζυίιίεβ-εη
  νεΓδΐιοΙιΙβ, νοΓ Επ-οίς11Ρη
  άεΓ Οτεηζ? ζυπι ΑϋκίιΐΓζ. Όίε
  &εδ3.Γηί:ε Β
  §:ε£αηί?εη?
  ι-εηά άΐε ώίΓ
  ηηιΐ ΥναΙΙίϋ- ηιίτ
  ΐ
  αΙίοη^η άευΐδοΙιεΓ
  ίηι Καηαΐ δΐοΐι-
  βΙβ είηεδ άίεββΓ κΐιηεΐΐεη
  ννεηάίίίβη ΚΓίεο; ίαΗτζευ-
  ά2Γ Ν&οΐιΐ ζυη 11. Αυ-
  δΐ: βίηδπ Ιίΐείη-η
  1111 '
  «ηά άιπχΐ! άαδ
  —1ιΐΓ.·ϊε116Γ
  ι-'-6Γδίο1ιει·.
  Οεΐείΐ
  ΪθίδΙαζαΓΡΐΐ: &ηΐ-
  Κβηοιηιηβη «ταΓάοη, κΐηά άει·
  ΣζαΙηΙ Οίί1
  αη, άβΓ)
  άεη Οεΐείΐζιΐίτ αη
  δ-Ιιοδδ εΐη
  νοη δ.οοο ΒΚΤ. ΙιεΓαιι^
  ^ΐ ΗιηάοΪ5.1αηιρΓε.·
  ο!ια«
  ΣΕΛΙΣ 3 η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 15 Αΰγούστου 1941
  Δύο άντάξιοι Σύμμαχοι
  Η ΣΥΝΕΡΤαΙΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
  ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤαΚ ΚΑΙ ΜΙΟΑΣΕ1ΙΙΟΝ
  Α'.
  Ώς γνωστόν, ή τακτική τής
  Αγγλίας άπεσκόπει άνέκαθεν
  την καταπολέμησιν, διά στρατιω¬
  τικών μέσων, τής Ισχυροτέρας δυ¬
  νάμεως τής ήπειρωτικής Εύρώπης,
  είτε διά συμμαχίας μετ1 αλλων
  εύρωπαϊκων δυνάμεων, είτε, έφ'
  δσον ή πρώτη άπετύγχανε, διά
  τής ύποβολής τοϋ άντιπάλου είς
  τόν έκ πεΐνης θάνατον—διά τοϋ
  άποκλεισμοθ.
  Κατά τόν τελευταίον πόλεμον,
  Π Αγγλία μετεχειρίσθη την έν
  λόγφ τακτικήν, μετ* έξαιρετικής
  επιτυχίας. ΈπΙσης κατά τάς προε-
  τοιμασίας καί την επιβολήν τοΟ
  παρόντος πολέμου, προσεπάθη-
  σεν ή Αγγλία νά ακολουθήση
  την αυτήν τακτικήν. Την φοράν
  ομως αυτήν, α) προσπάθειαι της
  απέτυχον. Έξαιρετικώς 'ένδιαφέ-
  ρουσα παρουσιάζεται ή διαπίστω-
  σις τωνί διαφόρων φάσεων τής τε-
  λοταίας εξελίξεως των πραγμά-
  των.
  Ή πρώτη φάσις, ήρχισε διά τής
  προσπαθείας τής "Αγγλίας μετά
  τή; συμμάχου της Γαλλίας, κατά
  τό έαρ κα! τό θέρος τοϋ 1?39, νά
  άποσπάση, μέ πάν μέσον, την Σο¬
  βιετικήν "Ενωσιν παρά το πλευ¬
  ρόν της. Οϋτω, θά άπεκλεΐετο ή
  Γερμανία καί έκ τής Άνατολής
  καί όπως κατά τα 1·. 1, θά επε¬
  βάλλετο σιενώτατος κλοιός πέ¬
  ριξ τής κεντρικής Εύρώπης. Αγ¬
  γλικαί έπιτροπαΙ, μεταβδσαι είς
  Μόσχαν, διεπραγματεύθησαν επί
  εβδομάδος καί μήνας, τ ούς δρους
  μιός τοιαύτης συνεργοσΐας μέχρις
  ότου αί διαπραγματεύσει; απέτυ¬
  χον, λό^φτής επεμβάσεως τής
  Γερμανίας. Διατί, άραγε, δέν ε¬
  πραγματοποιήθη μεταξύ Αγγλίας
  καί Σοβιετικής Ενώσεως τό άνα-
  μενόμενον σύμφωνον; Τουτο ό-
  φείλεται είς τό γεγονός, δτι έκά-
  τερος των ίι πραγματευομένων,
  έπεδΐωκε την επίτευξιν περισσο¬
  τέρων πλεονεκτημάτων τοϋ ετέ¬
  ρου. Ή Αγγλία ηθέλησε νά με-
  ταχειρισθή την Σοβιετικήν Ρωσ.
  οίαν πρός πραγματοποίησιν ενός
  δευτέρου μετώπου εναντίον της
  Γερμανίας, ένω ή Σοβιετική Ρωσ¬
  σία δέν επεθύμει νά αποβή °Ρ"
  γανον των βρεττανι -ών συμφε-
  ρόντων. Προκειμένου νά πολεμή-
  ση εναντίον τής Γερμανίας έπρο-
  τίμα νά πράξη τουτο πρός ίδιον
  δφελος. ΟΙ προταθέντες υπό τής
  Γερμανίας δροι, ήσαν εύνοϊκώτε-
  ροι των βρεττανικόν προτάσεων
  Ή δευτέρα φάσις
  ΚαΙ τοιουτοτρόπως άρχΐζει _ή
  δευτέρα φάσις. Η ΓερμανΙα έ-
  πραγματοποίησεν 8ν σύμφωνον
  μετά τής Σοβιετικής "Ε¬
  νώσεως. Διά τοϋ συμφώνου
  τούτου, ή ΓερμανΙα έπεδίωκε την
  εξασφάλισιν μιας μονίμου κατα¬
  στάσεως είς τα άνατολικά σύνορα
  τού Ράϊχ, μέ την έλπίδα ότι μελ-
  λοντικώς τα συμψέροντα τοΟ ρώσ¬
  σικου κράτους θά είναι τελείως
  διάφορα έκεΐνων τοϋ διεθνοϋς
  κουμμουνισμου. Ποΐαι βμως ήσαν
  αί βλέψεις των Σοβιετορώσσων;
  'Επεθύμουν τόν πόλεμον μεταξύ
  τής Γερμανίας καί Αγγλίας ινα
  δια τής έξαοθενΐσενς αμφοτέρων
  των έν λόγφ—συμφώνως πρός την
  γνώμην των πλουτοκρατικών δυ
  νάμεων—περιέλθη ή Εύρώπη είς
  τοιαύτην κατάστασιν πρόσφορον
  διά την έξάπλωσιν έν αύτη, τοϋ
  μπολσεβικοϋ συστήματος. Πρώ
  Ίοισταθμοΐ καί σπουδαιότεραι θε-
  οεις έξορμήσεως πρός κατάκτησιν
  τής Λύσεως, υπήρξεν ή κατάλη-
  ψ·ς κς.1 ή μπολσεβικοποΐησις τής
  ωιλλανδίας καί των Βαλτικών
  κροτών, ώς καί τής περιοχής τής
  Πολωνίας, τής περιελθούσης είς
  την κατοχήν τ-)ν, μεταγενεστέ¬
  ρως δέ έξάπλωσις είς τα Βαλκό-
  νια μίχρι των ΔαρδανελλΙων.
  Ώς πρώς την περαιτέρω έν Εύ-
  ρώκη εξέλιξιν, διενοήθησαν ότι
  καλλίτερον θα ήτο, νά άναμέ·
  νούν μέχρις ότου, τόσον ή . Γερ¬
  μανΙα όσον ή Αγγλία καί ή Γαλ-
  Αΐο, πέσουν αΐμοσταγείς επί τοϋ
  έδάφους.
  'έν η περιπτώσει είς των άντι
  πώλων κατορθώση νά επιτύχη
  μίαν άσθενή νίκην, τότε ή άμεί-
  ωτος δύναμις τής Σοβιετικής '£-
  νοσεως θά ήτο είς θέσιν να έπι-
  βληθι'ι ευκόλως το^ άσθενοϋςνικη
  τοθ.'&πομένως ό Μο'οτώφ εϊχε τα
  άνωτέρωύπ' δψιν ι ου, δταν κα¬
  τά την 6ην Συνεδρίαν των άνω-
  τάτ^ν επιτροπών των Σοβιέτ την
  2?ην ΜαρτΙου 1940, ετόνισεν ότι
  ό ευρ^αϊκό; πόλεμος 8ά είναι
  μακρά; διαρκ£ΐας καΙ έξαντλη-
  τικός.
  Προ τή; ενάρξεως τή; γερμα-
  νι«ής έπιθέσεως είς την Δυσιν,
  εγίνετο έπΐση;, ώς εάν οί μπολ
  ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΦΑΣΕΙΣ
  σεβίκοι Ιθύνοντες, εΤχον καλώς
  προβλέψει τα πάντα.
  "Επί μήνας πολλούς, αί στρατιαΐ
  τής Γερμανίας καί των Δυτκών
  Δυνάμεων, ΐσταντο κατ' αλλή¬
  λων καί συμφώνως πρός την μέ-
  χρι τοϋδε πείραν, δέν θά ηδύνα¬
  το ουδείς νά κατανικήση—οϋτω
  εσκέφθησαν έ«εΐνοι— τελικώς
  τόν άλλον. Τότε ήρχισεν ή -γερ
  μανική επίθεσις είς την Δύσιν.
  Η τρ Ι τη φάσις τού α¬
  γώνος
  Οϋτω ευρισκόμεθα είς την αρ¬
  χήν τής τρΐτης φάσεως. Χάρις είς
  την νίκην τής Γερμανίας εναντίον
  των ήπειρωτικών στρατευμάτων
  των Δυτικών Δυνάμεων, επιτευ¬
  χθείσης έντάς ελαχίστων μόνον
  έβδομάδων, διεψεύσθησαν κατη¬
  γορηματικάς απασαι αί προσδοκΙ-
  αι κα! ϋπολογισμοί των Σοβιετο
  ρώσσων.
  Ή Γερμαν!α κατώρθωσε νά νι·
  :ήσζ) καί μάλιστα έντός έλαχΙ-
  στου χρονικοθ διαστήματος. Ποία
  ήτο ή άπήχησις τής έν λόγω νί¬
  κης, καταφαίνεται έκ των άνακοι
  νώσεων τού σοβιετικοθ τύπου, ό
  όποΤος προέβη είς δριμύτατα; έ·
  πιθέσεις εναντίον τής ανωτέρας
  γερμονικής δυνάμεως. Άντΐ τής
  αναμενόμενος τμηματικής, επετεύ¬
  χθη μΐα όλοκληρωτική νίκη τής
  Γερμανίας.
  'Επομένως, εάν ή Σοβιετική
  "Ενωσις ήθελε νά επιτύχη τού
  σκοποϋ της, νά έξασθενήση άμφο
  τέρους τού; άντιπάλους έπρεπε
  νά χρησιμοποίησις έτέραν τακτι¬
  κήν. "Επρεπε νά επιδιώξη την ά-
  πασχόλησιν σημαντικών γερμα-
  νικών δυνάμεων εί; την Άνατο
  λήν, ϊνα οϋτω ή ΓερμανΙα εμπο¬
  δισθή νά έπΐιτέση, μεθ' όλων των
  δυνάμεων της, εναντίον τοΟ μο-
  ναδικοϋ εναπομείναντας κυρίου
  άντιπάλου, τής "Αγγλίας.
  "Ενεκεν τούτου, οί Σοβιετο-
  ρωσσοι ήρχισαν ήδη μετακινοθν-
  τες συνεχώς στρατεύματα είς
  τα δυτικά των σύνορα.
  Διά πολλούς ήτο τό γεγονός
  αίνιγματωδες, διατί οί Σοβιετο·
  ρώσσοι, κατόπιν των έπιτυχιων
  των καί τής καταλήψεως χώρων
  τής Φιλλανδίας, τής Πολων α;
  καί των Βαλτικών κρατών, δέν
  περιώριζον τόν στρατόν των, άλ
  λά τουναντίον μετεκίνρυν διαρ¬
  κώς περισσοτέρας μεραρχ'α;.
  Έν τη πραγματικότητι, οί Σο8ι£-
  τορώσσοι επέτυχον, ώστε τό
  πλήγμα τής Γερμανίας εναντίον
  τής "Αγγλίας κατά τό θέρος 1?40,
  νά μή είναι καταστρεπτικόν.
  Ταυτοχρόνως δμως μέ τα ανωτέ¬
  ρω, επήλθε καί ετέρα εξέλιξις:
  τής άναμίξεως των Ήνωμένων
  ΠοΑιτειών, παρά τό πλευρόν τής
  ■Αγγλίας.
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι εις
  τό ανωτέρω γεγονός, συνέτεινε
  τα μέγιστα ό διεονής ίουδαϊσμός.
  Ό ρόλος, τάν οποίον παίζει οό-
  τος έν "Αγγλία, υπέρ -τής πολι-
  τικής τοΟ Τσώρτσιλ, είναι γνω-
  στός. "Εκείθεν έξικνοϋντο τα νή·
  ματα πρός την "Αμερικήν, ένθα
  καραδοκεϊ ό Ροϋζβελτ, ό κυριώ¬
  τερος ύπερασπιστή; των ίβραϊ-
  κών συμφερέντων.
  "Εξαιρετικήν επίδρασιν έχει ό
  ίουδαϊσμός καί είς τό στενόν πε-
  ριβάλλον τού Στάλιν. Έκ των κυ-
  ριυτέρων εκπροσωπών τού είναι
  ό έβραϊος Γκαγκάνοβιτς, μέλος
  τοΟ συμβουλίου των λαϊκων "Ε¬
  πιτροπών.
  Γνωστόν έπίσ,ις είναι, δτι η
  σύζυγος τοΟ ρώσοου ύποοργοθ
  των εξωτερικών Μολοτώφ, ή κυ-
  ρία Σεμτιουσίνα είναι έβοαα, κα
  ταγομένη έκ μιά; ίουδαϊκής οίκο-
  νενείας των Βάρπ, τής οποίας ό
  συγγενικός δεσμός έπεκτείνεται
  μέχρι των "Αμερκανών μεγαλο-
  κεφαλαιοΐχων καί προμησευτών
  πσλεμικοϋ ΰλικοθ. Δέ,ν ύπαρχ^
  άμφιβολία, ότι αί ΰπεύθυναι υπη¬
  ρεσίαι τού Λονδίνου καΐ τής Ού-
  άσιγκτων είναι έν γνώσει των
  άνωτέρυ',κα! έπο^ένως των πραγ-
  μαπ<ών βλέψεων τής Σοβιετική; Ενώσεως. Τό τέλοα εί; τό επόμενον: Τε«·άς>τη καί Πέμπτη φάσις
  τού αγώνος.
  Ό Ίατρ&ς
  ΕΛίΥΟ. Σ. ΜΑϋΤΩΜΊΣ
  Έπανήρχισε τα; εργασίας
  τού είς τό έναντι τής Δη·
  μοιικής Άγορά; "Ιατρεί¬
  ον τού.
  Αι έπιχειρήσεις
  είς τό Ανατ. μέτωπον
  έξελίσσονται ευ νοίκώς
  Έβομβαρδίσδησαν σιδηροδρομικαΐ διακλαδώσεις έν Μόσχςι καί κατεβυδί"
  σ9ησαν Άγγλικά πλοΐα είς τόν Ατλαντικόν καϊ τάς ακτάς τής Αγγλίας.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 12 Αύ^ούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοΟ Γερ-
  μανικοθ στρατοϋ ανακοινοί :
  Αί έπιχειρήσεις είς τό ά-
  νατολικόν μέτωπον έζε-
  λίσσονται εύνοΐκώς.
  Μαχητικά άεροπλάνα έ-
  6ομ6άρδισαν, κατά την τε¬
  λευταίαν νύκτα, στρατιωτι¬
  κάς έγκαταστάσεις έν Μό¬
  σχα καϊ άζιολόγους σιδη-
  ροδρομικάς ίδιακλαδώσεις.
  Προεκλήθησαν μεγάλαι
  πυρκαΐαί καί εσημειώθη¬
  σαν έκκρήξεις
  Γερμανικά πλοιάρια, μεγί¬
  στης ταχύτητος, επετέθη·
  σαν κατά την νύκτα πρός
  την 11 Αύγούστου, πλησίον
  των Αγγλικών άκτών, ε¬
  ναντίον μιάς νηοπομπής
  ισχυρώς ύποστηριζομένης |
  υπο άντιτορπιλλικών. Παρά ι
  την κακοκαιρίαν καί την ί- (
  οχυρόν προστασίαν, τα ι
  πλοιάρια ει'σεχώρησαν είς
  τό μέσον τήτ νηοπομπής
  καί κατεθύσισαν έν έζοπλι-
  σμένο/ εμπορικόν πλοΐον
  μεγάλης χωρητικότητος.
  Είς τα; ακτάς τοϋ 'Ατλαν-
  τικοο έ>/ πλοιάριον διασπά¬
  σεως φραγμοϋ, τοϋ Γερμα-
  νικοΰ πολεμικού ναυτικοθ,
  κατέρριψε, μέ τό άντιαερο-
  πορικον πυροδόλο/ τού, έν
  Αγγλικόν μαχητικόν άερο-
  πλάνον.
  Είς τόν "Ατλαντικόν έπί-
  σης ωκεανόν, δυτικώς τού
  Κα5ιξ, έν Γερμανικόν μαχη-
  τικόν άεροπλάνον, μεγάλης
  άκτϊνο; δράσεώς, κατεβύ-
  Θισεν έν πετρελαιοφόρον
  των 8.000 χιλ. τόννων.
  Κατά την επίθεσιν εναν¬
  τίον των προκυμαίαν τοΟ
  Σουέζ, κατά την προτελευ-
  ταίαν νύκτα, τα Γερμανικά
  μαχητικά άεροπλάνα έπλη-
  ξαν βαρέως δύο μεγάλα
  έμπορικά πλοία.
  Άγγλικά άεροπλάνα έρρι
  ψαν κατά την νύκτα πρός
  την 12 Αύγούστου βόμβας
  είς την δυτικήν Γερμανίαν.
  Είς μερικά μέρη, όπως είς
  τό Ντουΐσπμούργκ, έβλά-
  βησαν οίκοδομαί τίνες.
  'Ανοργάνωτοι απόπειραι
  έπιδέσεως των Σοβιετικών
  άεροπλάνων κατά τής 6ο-
  ρειοανατολικής Γερμανίας
  παρέμεινον άνευ ουδενός
  άποτελέσματος.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ .
  Ύπομιμνήσκεται ότι οί
  άποδράσχντες ή άπολευθ:-
  ρωθέντες έκ των ιρυλακών
  κατά τα τελευταία πολεμι-
  κά γεγονότα καταδικαι ίνα
  τύχωσι των ευεργετικήν,δι-
  ατάξεων τού άρθρου 5 τού
  Ν. Δ. 255 έ. έ. δέον νά πα¬
  ρουσιασθώσιν αυθορμήτως
  ενώπιον τΓις Είσαγγελικίίς
  ή Άστυνομι«ής 'Αρχής μέ¬
  χρι τής 4 Σΐπτεμβρίου 1941,
  άλλως συλλαμβανόμενοιχά-
  νουσι τα εϋεργιτήματα ταυ¬
  τα άναστολης τής ποινή;.
  (Έ« τού Γραφείου τή; Εί-
  σαγγελείχς Έφετών Κρήτηξ)
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΙ
  Παρακαλεϊται ά γνωρίζων τι
  περΐ τοΟ Ιωάννου Τριανταφόλλου,
  Λοχίου ΊππικοΟ, όπως εΐδοποιήση
  τόν κ. Ί. Χατζηπαυλην είς Λιμε¬
  ναρχείον Χανίων, ή τάν κ. Δ.
  Διώγον είς ΛιμεναρχεΤον "Ηρα¬
  κλείου.
  —Έπίσης παροΐκαλεΐται ό
  γνωρίζων τι περί τής τύχης
  τοΰ Γεωργίου Βούδημου, Εύέλ
  πιδος, νά εΐδοποιήσΐ) ·ιά Γρα-
  φεϊοι μας.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΚΑΙ ΚΛΗΣΙΣ
  Εϋτυχίος, συζΰγου θεοδώρου
  Βαρβέρη, το νένος Ματθαίου
  Κριάρη, κοιτοίκου Χανίων
  , Κατά
  θεοόώρου Βαρβέρη, αγνώ¬
  στου διαμονής
  "Ενώπιον
  τού Πρωτοδικείου Χοτνίων
  Ή ένάγουσα διά τής άττό
  2—8—1941 ενώπιον το3 Πρωτο-
  δικείου Χανίων άγωγής της
  κστά τού έναγομένου συζύγου
  της, αγνώστου δΐϊμονής, αί-
  τεΐται ν" άποφοΐνθή βάσιμον
  τόν τιροτεινόμενον λόγον λύ¬
  σεως τοΰ μετά τοϋ ύνχγομέ-
  νου ϋφΐσταιμένου γάμου της,
  τόν συνιστάμενον είς την υπέρ
  την τριετίαν κακόβουλον έγκα
  τάληψίν της, καί νά διατπ-
  νθή η λύσις τού γ4μου τούτου
  καί νά καταδικοΐσθπ 6 έναγό-
  μενος είς την δικαστικήν δςχ-
  ττ-ίνην.
  Καλούμεν δέ τόν έναγομε-
  νον νά εμφανισθή ενώπιον
  τού Γρ,οτοδικείου Χανίων δη-
  μιοίο: έν τω ΐχκροοΐτηοίω αυ¬
  τού συν-δριάζοντος την 23ην
  ΝθΓμβρίου 1341 καί ώοοτν 10
  τι μ. πρός συζήτησιν της ά
  γαίγΠΛ ταύτη:. κα)οτι άλλ·ος
  ή συζήτησις γςνπαιται έρ,)-
  μην τού.
  "ΕπιδοθήτΜ νομίμως ηδε τω
  κ Είσαγγ>λ=ϊ των έν Χανίοις
  Πρωτοδικών διά τόν καΛούμε-
  νον καί δημοσιευθήτω οΐά τής
  έν Χανίοις έκ5ι5ομ:νης έφη-
  αερίδος.
  ΈΓχοινίοι-; τή 13
  19 4 1
  •Ο Πληρε^ούσιος Δικηγόρος
  ΧΑΡΙ- Χ0Μ'ΔΗΣ
  Συνεκλήδη ε ι'ς μυστι¬
  κόν σύσκεψιν
  τό γραφείον πολέ¬
  μου έν Άμερική
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14-Τό ήμι- :
  ι επίσηαον Γερμανικόν Πρα- '
  κτορεΐον ;πληροψορεΐται έξ
  Ούάσιγκτων δτι κατά τό
  Πρακτορείον τού Ήνωμένου
  Τύπου ό κ. Ούάλας συνεκά-
  λεσεν είς σύσκεψιν τα μέλη
  τού «Γραφείου Πολέμου».
  Είς την σύσκεψιν αύτην, ή ό-
  ποία θά είναι καί μυστική,
  εκλήθησαν δπως μετάσχωσιν
  ωρισμένα μέλη τής Κυβερνή¬
  σεως. Τό Γραφείον πολέμου
  θ' αποφασίση αυριον αν καί
  κατά πόσον πρέπει νά εί·
  σέλθη ή Άμερική είς τόν πό¬
  λεμον.
  Ή Άμερική δα καταλάβη
  ναυτικάς καί άεροπορικάς
  βάσεις τής Βραζιλίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14—Το ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρακτο¬
  ρείον πληοοφορεΐται έκ Ν.
  Υόρκης δτι ^τό Πρακτορείον
  τού Ήνωμένου Τύιτου μετέ-
  δωσε την πληροφορίαν δτι
  μεταξύ τής Βραζιλιανής Κυ¬
  βερνήσεως καί τής Κυβερνή¬
  σεως των Ήνωμένων Πολι-
  τειών ήοχισαν διαπραγμα-
  τεύσεις περί παραχωρήσεως
  | ναυτικών καί άεροπορικών
  βάσεων είς ΒραζιλΙαν, κα-
  θώς καί τοΟ Πόρτ Νατάλ.
  Τό ίδιον Πρακτορείον με-
  ταδίδει δτι αί έφημερίοες
  «Βήμα—Κηρυξ» καί «Ήμε-
  ρήσιαΝέα»τής Ν Υόρκης
  γράφουν δτι αί διαπραγμα·
  τεύσεις ελης'αν ήδη καί δτι
  θά γίνη ή κατάληφις των βά¬
  σεων τούτων.
  Αί ψευδολογίαι
  των Τάϊμς τής Ν. Υόρκης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 14-Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόνπρακτο-
  ρεϊον πληροψορεϊται δπ
  τα «Ήμερήοια Νέα» καί ό
  «Ήμερήαιος Κα^ρέπτης» ά-
  ναδημοσιεύουν 36 άρ^ρίδια
  των «Τάϊμς» τής Νέας,Ύόρ
  κης, σχετικός μέ την εξέ¬
  λιξιν των μαχών είς τό 'Α-
  νατολικόν μέτωπον. Κατά
  τα «Ήμερήσια Νέα»,τά άρ-
  δρίδια καϊ αί είδήσεις αύ-
  I
  ται γέμουν άνακριθειών
  ι καί ψευδολογΐών, έν σχέσει
  | μέ τάς ώς άνω πολεμικάς
  έπιχειρήσεις, δί' αυτού δέ
  τοΰ τρόπου οί «Τάϊμς» προ-
  , σπασοϋν νά τονώσουν τό
  1 ήαικόν τοΰ 'ΑμερικανικοΟ
  λαοϋ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέ")εται είς γνώσιν των
  κα<:οίκ:ι)ν τού Λόμου Χα¬ νίων δτι ή διανομή σάπω¬ νος ι)ά γίνεται τοΰ λοιπού διά των δελτίων τροφί- Τήν ημέραν ενάρξεως τής διανουής ώ~ «αι την άναλονοΰσαν ποσότητα δι' έκαστον ατομαν θέλομεν νο)3ίη π>οσεχώ;.
  (Έκ τής ΝομαρχΙα; Χανίων»
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  ΣΟΒ1Μ ΑΜ1:Ο!ΤίΙΧΙ8»
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.-ΤΟ η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα
  κτορείον πληροφορεΐται δ
  τι κατά την χθεσινήν ημέ¬
  ραν κατεστράφησαν είς δι
  ά4>ο;α σημεΐα τοϋ Άνατο"
  λικοΰ μετώπου τρείς τβθω·
  ρακισμέναι Σοβιετικαί ά-
  μαξοστοιχίαι. ^ Η „ . . ί
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΑΓινούοτου 1941
  Ή θέσις των έν Ούκρα-
  νίςι Ρωσσικών δυνάμεων
  κατέστη λίαν έπισφαλής
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
  ΦΥΡΕΡ, 13 Αύγούστου.
  *Η άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί :
  Είς την νότιον Ούκρανί-
  αν τό Γερμανικόν Πεζικόν,
  ύποστηριζόμενον υπό μηχα
  νοκινήτων δυνάμεων κατα-
  διώκει, μετά των συμμάχων
  βτρατευμάτων, τόν ύποχω-
  ροΰντα εχθρόν πρός τούς
  λιμένας τής Μαύρης θαλάσ¬
  σης.
  Αί όπισθοφυλακαί τού
  έχθροΰ ύφίστανται μεγάλας
  απωλείας.
  Είς τούς λοιπούς τομεΐς
  τοΰ Άν. μετώπου τα Γερμα
  νικά στρατεύματα έσχον νέ-
  άς επιτυχίας.
  Ισχυραί βμάδες άεροπλά-
  νων μας έβομβάρδισαν, την
  περασμένην νύκτα, σπου
  δαΐα σιδηροδρομικά δίκτυα
  δυτικώς τής Μόσχας, μέ
  μεγάλην επιτυχίαν.
  'Αεροπλάνα μας κατέ¬
  στρεφον, κατά την ημέραν,
  παρά τάς νήσους Φερόρ
  2 μεγάλα πλοϊα 14.000 τόν¬
  νων κατά δέ την νύκτα κα¬
  τεβυθίσθη πρό των άκτών
  τής Σκωτίας έν ατμόπλοιον
  5.000 τόννων.
  Τα άεροπλάνα μας έβομ-
  βάρδισαν λίαν επιτυχώς έρ-
  γοστάσια έζοπλισμοϋ παρά
  τό Μπίρμιγχαμ κα! λιμενι-
  κάς έγκαταστάσεις τοϋ
  Γιαρμάουδ καΐ Ράγκ Σ<άτ. "Αλλα άεροπλάνα έ6ομβάρ- δισαν άεροδρόμια έν Αγ¬ γλία. Είς τήνΜάγχην άεροπλά¬ να μας έτορπίλλισαν καί άλλον αγγλικόν πλοϊον χω- ρητικότητητος 4.000 τόν¬ νων. Είς Β. 'Αφρικήν Γερμανι- κά άεροπλάνα διεσκόρπι¬ σαν συγκεντρώσεις αύτοκι- νήτων τού έχσροθ ώς καΐ στρατιωτικάς δυνάμεις δυτι κώς, τού Σολούμ. Άπόπειρα Αγγλικών ά- εροπλάνων όπως πετάξουν προχθές άνωθεν τής δυτικής Γερμανίας καί τινών περιο- χώντής κατεχομένης Γαλλί άς απεκρούσθη άποτελβσμα- τικώς... Τα καταδιωκτικά μας, τό άνπαεροπορικόν πυροβολι- κόν τής ξηράς ώς καί τό πυ- ροβολικόν τοΰ νχυτικοΰ μας κατέρριψαν 58 έν όλω Άγγλικά άεροπλάνα. Ή Γερμάνική άεροπορία ουδεμίαν άπώβειαν είχεν. Την τελευταίαν νύκτα αγ¬ γλικη άεροπλάνα έρριψχν βόμβας είς την δυτικήν κα'ι βόρειον Γερμανίαν. Ό άμαχος πληθυσμός έσχεν απωλείας τινάς είς νεκρούς καί τρχυματίας. Στρχτιωτι- κοί στόχοι δέν έβληθησχν. Τα καταδιωκτικά μας, τή; νυκτός, κχτέρριψαν 16 έκ των έπιτεθέντων αγγλικών άεροπλάνων. Γερμανικόν πεζικόν καταδιώκει τόν ύποχω- ρούντα εχθρόν είς Ούκρανίαν Βεβαία ή καταστροφή ή αίχμαλωσία 2 σοβιετικών στρατιών ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14—Τό ήμιε- πίσηυον Γερμανικόν Πρακτο ρεϊον "πληροφορείται, την στιγμήν αυτήν, ότι έν Γερ- μονικόν τάγμα πεζικοΰ βοη δούμενον υπό πυροβολικοϋ καταδιώκει τόν φεύγοντα έχδρόν πρός τό Νικολάϊεφ. Τα σοβιετικά στρατεύματα ύποχωροΰντα κατεστρέ- φουν τα πάντα. ΑΓΚΥΡΑ 14—Ό είς τό Ούκρανικόν μέτωπον άντα- ποκριτής τοΰ Ήνωμένου 'Αμερικανικοΰ τύπου τηλε- γραφεϊ ότι αί δύο περί την Όδησσόν καί τόν Νικολά¬ ϊεφ σο6ιετικαΙ στρατιαί πιέ- ζονται τόσον ισχυρώς υπό των Γερμανικών στρατευμά- των ώστε ή θά έκμηδενι- σθοΰν αύται ή θά αίχμαλω- τισδοθν έξ ολοκλήρου έν- τός των έπερχομένων 48 ώρών. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14—Τηλε- γραφοΰν έκ Ν. Υόρκης ότι τό Πρακτορείον τού Ήνωμ. Τύπου πληροφορεΐται έξ Αγγλίας ότι ή θέσις των δυνάμεων τού στρατάρχου Μπουντιένι, έν Ούκρανία, κατέστη λίαν έπισφαλής άπό τής πρω'ίας τής 14ης Αύγούστου. Τα επί τοΰ με¬ τώπου τούτου δρωντα μαχη τικά Γερμανικά άεροπλάνα κατέστρεψαν 240 Ρω3σικά άρματα μάχης. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14-Τό ημιε¬ πίσημον Γερμαν. ΠρακτορεΤ όν μεταδίδει ότι ή πόλις τού Σμολένσκ, ώς ανεκοί¬ νωσε τό Ρωσσικόν τηλεγρα· φικόν πρακτορείον, εξεκε¬ νώθη ήδη τελείως. Αντιθέ¬ τως τ6 Πρακτορείον Ρώυ¬ τερ, συνεχίζων τάς Ψευδο- λογίας τού, έπιμένει ότι τό Σμολένσκ δέν εξεκενώθη εισέτι άπό τα Ρωσσικό στρατεύματα. 700.000 Γερμανικόν στρατοθ έξασκοϋν πίεσιν επί τής Όδησ- σου καί τοΰ Νικολάΐεφ ΚΩΝ)ΛΙΣ 14.—Ή εφημερίς «Τζουχμουριέτ» δημοσιεύει, είς τό σημερινόν της φύλλον μακροσκελή άνασκόπισιν των έπιχειρήσεων τοθ Ούκρανι- κοθ μέτώπου. Ό άρθογρά- φός, στρατηγός 'Ερκιλέτ, πα- ρατηρεΐ 8τι αί έν Ούκρανία, έπιχειρήσεις θά κρίνουν κα¬ τά πδσαν πιθανότητα την έκβασιν τοθ Ρωσσογερμανι- κοθ πολέμου. 700.000 Γερμα- νικοθ στρατοθ, έξασκοΰσαι άπό εβδομάδος σοβαράν πί¬ εσιν έΐιΐ τής ΌδησσοΟ καί τοθ Νικολάϊεφ, μεγάλων λι- μένων τοθ ΕύξεΙνου, έφερον είς δύσκολον θέσιν την Σο¬ βιετικήν στρατιάν τοθ Στρηΐ- τάρχου Μπουτιένι. Τέλος ό Άρκιλέτ ύπογραμμίζει δτι ή άπώλεια των κ*ντρων τοθ ΕύξεΙνου θά έχη οριστικόν άποτέλεσμα επί τής εκβάσε¬ ως τοθ πολέμου έν Ούκρπ- νΐα. Έξ αλλου ή εφημερίς «Σόν Πόστα» γράφει δτι τα δημοσιευόμενα ανακοινω¬ θέντα περιστρέφουν την κίνησιν των Γερμανορωσσι- κών στρατευμάτων είς τα ί'δια σημεϊα τοΰ μετώπου καί νομίζβι τις ότι άκινητο- ποιοΰν, συμβαίνει δμως έν τελώς τό αντίθετον, διότι αί έ-ιχειρήσεις διεξάγον ται επί έκτεταμμένου πε δίου. Πάντως ό Γερμανι· κός στρατόν—γράφει έν σν· νεχεία ή εφημερίς —δέν προ χωρεΐ μέ |3ήμα σημειωτόν ώς άφίνουν νά πιστευθή τα σχετικά ανακοινωθέντα άλλά προχώρει μέ βήμα τα χύ, έντός δέ των Ίμερών Θ' άναγγελθοΰν αί σημαν τικαί τού έπιτυχίαι είς τόν τομέα τοΰ Ούκρανικοΰ με¬ τώπου. Λόγος τού στρατάρχου Πεταίν πρός τόν Γαλλικόν λαόν ΡΩΜΗ 14—Τό Πρακτορεί¬ ον Στέφανι ττληροφορεΐται έκ Βισύ δτι ό στρατάρχης Πεταίν ωμίλησε χθές διά μα¬ κρών πρός τόν Γαλλικόν λα¬ όν, επί των κάτωθι μέτρων, ών ή λήψις άπεφασ.σθη ήδη: 1) Διάλυσις δλων των έν Γαλλία κομμάτων. 2) Σύστασις έργατικής νο- 3) Κατάργησις Μασωνικ πλη-
  ρορορεϊταιέκ Σιγκαπούρης
  ^εί ή εφημερίς «Έλεύθε-
  ρος άνθρωπος» άναγράφει
  την πληροφορίαν δτι ή Όλ
  λανδική Κυβέρνησις «Φάν
  τασμα»,ήτις έ'χει έγκαταστα
  ί>ή είς Μπαταβίαν, διεταξε
  την αύστηοάν παίακολού-
  >ησιν των άλλοδαπών είς
  όλας τάς νήσους των Όλ-
  λ,ανδικών Ίνδιών.Ή άσκου-
  μένη ήδη πίεσις εναντίον
  ίών Ίαπώνων θά αναγκά¬
  ση την Κυβέρνησιν το') Τό-
  ιιο νά εφαρμόση άντίποι-
  να είς τα; νήσους τοΰ Σο·
  λομώντος.
  ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
  Μϊ ΓΕΡΛΙΑΗ. ΠΥ«Ό35ΑΑΡΧΙΑΣ
  ΣΤΌΚΧΟΛΜΗ 14-Ή εφη¬
  μερίς «Τίτνιγκεν» πληροφο¬
  ρεΐται έκ τής κατεχομένης
  Γαλλίας δτι Γερμάνική πυρο-
  βολαρχία, έγκατεστημένη είς
  τϊς ακτάς τής Μάγχης, Κα·
  τέρριψεν έντός των τελευταί-
  ών 15 ημερών, 25 Άγγλικ-ν
  μαχητικά άεροπλάνα.Ή Γερ.
  αανική πυροβολαρχία, οδαα
  άθέαστος, κατέρριψο χ9ες το
  25ον εχθρικόν άεροπλάνον,
  τύπου Μπρίστολ ΑΊπλέγχαϊυ!
  έξ αποστάσεως μόνον 103
  μέτρων..
  Ή έπιτυχία τής Γερμανι-
  κή-ς αυτής πυροβολαρχίας,
  ό^ειλομένη κυρίως ε[ς . τήν
  ψυχραιμίαν των παρατ! ρη-
  τών της, έσχε μέχρι σήμερον
  (β ώς αννύ θετικά άποτελέ·
  σματα, καθόσον άφινε πάν-
  Γοτετήν λε'αν της νά πλη-
  σ.άζη πολλάκις είς απόστα¬
  σιν 100-120 μέτρον.
  Π ΜΑ3ΙΛ1, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
  ΚΑΤΗΡΓΚΒΗ ΕΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. —Τό
  Πρακτορείον Τρανζόσεαν
  πληροφορεΐται έξ Άνκύ-
  ρας δτι αί Αγγλικαί αρχαί
  τής Συρίας, μετά τόν περι¬
  ορισμόν τού στρατηγοΰ
  Νεένς, κα;'ώ5 καί των άρ-
  χηγών τού Έπιτελείου τού,
  κατήργησαν τό μάθημα τής
  ] Γαλλικής γλώσσης είς τα
  Ι Σχολεϊα. Έξ άλλου ό στρα
  ; τηγός Ντέ Κου, άλλοτε Γε¬
  νικάς Διοικητής τής Ίνδο-
  κίνας, άνέλαββ την παλινό
  στησιν των έν Συιίία Γαλ¬
  λικήν στρατευμάτων».
  ΡΩΣΙΙκΓπΐίΣΙΣ
  ΕΠΙ ΤϋΣ ,ΡΑΚΙΜΣ ΚΥΒίΡΧΊ1[01
  Β5ΡΟΛΙΝΟΝ.14-ΤΟ ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα·
  | κτορείον ατληροφο ιεϊται έκ
  Τεχεράνη; δτι ούδεμία δια-
  ταγη έόόιίη έκεΐ πβρί άνα-
  χωρήσεω; έκ Περσίας των
  Γερμανών ύπηκόων. Πάν¬
  τως έα θετική; πηγής πλη
  ροφαρεΐται, τό ίδιον πρα¬
  κτορείον, δτι έξασκεΐται πί
  εσις υπό τής Ραϊσσίας. επί
  τή& ΊρακινΓις Κυβερνήσε¬
  ως, ο~ϋ>ς επιτρέψη αύτη
  «αί έγκατασΐαθοϋν Ρωσσι-
  «αί στρατιωτικαί δυνάμεις
  είς Ίά
  ιΓΓγαΤτρο φη
  ΡΩΣΣΙΑ ϋηΐΐΗ ΜΑΙΜ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14-Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα
  «τορβΐΓ)., πληροφορεΐται ό¬
  τι κατα την χθεσ ν ν ήμέ-
  0«ν Ιερμανικά μαχητικά
  άεροπλάνα «Στούκας», είς
  επίθεσιν των έν τφ Άνα
  τοΛ,ικ,φ μετώπ^, έπετΐ-'ερον
  τεραστίας ζημίας καταστρέ
  ψαντα 240 ά^ματα μάχης
  «αι 7 τεθω3ακισμένα αότο·