89881

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

18/8/1941

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 23 — Αριθ. 23
  Ρχ-βίβ 3 ΟΓβεοηηιβ — Τιμή Δραχ. 3

  V.
  ΡΕΕ.ΡΙΚ.ΑΚΙ8, ΟΗ&πΐα
  ιιηά ϋπιοΐί: Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ5, Οΐιαπία
  άβη ΐ8. ΑιιβΊΐδτ 1941
  Χανιά 18 Αύγούστου 1941
  ννΕΙΤΕΡΗΙΝ ΡΙ_ΑΝΜΑΕδ3ΙΘΕ
  ΟΡΕΡΑΤΙΟΝΕΝ
  Ι
  ν7βηΓ·ννίΓτ;8οη£ΐίτ;Η<:ηβ Αηΐα^βπ οβί ϋ —ιίτ Βογποθπ Αυ.8 άβιη ΡΰηΓβΓη&τψτ. α.α—ττίβΓ, ΐ6. Αα^ιιβτ: ϋ&8 ΟοβΓ_οηιΐηαηάο άβΓ | νΤβηπηαοητ, βΤΪΙϊί ϋβΐε&ηητ: Αη άβΓ ?633.ηιτβη Οβτ- ίιοητ νβΓΐαιιίβη άίβ Ορβ- τατίοηβη νγβΐτβΓηΐη ρΐβη- ηιβεββίο; ηηά βΓίοΙβτβίοη. νοΓ άβΓ βηκΙΪΒεηβη Οβτΐενΐβτβ νβΓββη Ι^ιβηΐ: Κ&ΐηρίίιηβ-ζειι&ε αηι Τ&^β ζαιβί Ηβηάβΐβοΐιΐίίε ΐηΐΐ 7-50Ο ΒΚ.Τ νη»ά _1βη ββί άβη -Ιηββΐη βϊη βτΓβεβ- 8βΓβ3 Ηαηάεΐ330.ιϊίί. Ββί Οβ.τηοΓΪάο;β τανχΓάβη τχχβηΓ- ταΪΓΐβοΗ&ίτΙΐβΓΐβ Αη- Ιβ&βη τηίί: Βοηιοβη αΐθΓβη ΚαΙίΒβΓΒ οβ- ε. Εΐη νοΓροβΙβηΙιοοτ Ο33 ίπι Καηαΐ βίη ογϊ- τίβεηββ ]&%άίη(ζζ&ΐίζ αί). Ιη άβΓ Ιβτζτβη ΝαοΗτ νβΓηίοΗτβίβ άΐβ ΙνΐιίΙ- τααίίβ νοΓ άβΓ θΓίτίβοΗβη Ο3τ^ΰ8τβ βίη Ηαηάβΐ- βοΗίίί νοη 2.0ΟΟ ΒΚ.Τ ιιηά £Γΐίί νβΓβοΗίβάβηβ Ηεείβη ιιηά ηιί1ΐτ;8ΒΓΪ3οηβ Αηΐβ. ΐ;βη ίηι Οβτβη άβΓ Ιηββΐ 8Π. Ιη ΟβτίΐίΓΪ^β οοηιοαΓάΐβΓ- ±βη άβιΐΐβοηβ πιΐτ νΥίΓΐιιιηε ΙϊΓίίίβο ίο ίπι Ηαίβη νοη Τοΐϊηιΐί, ΐηβ, Μιιηϊτϊ- ιιηά Κ ζβνΐίηινιβτ άββ Ρβίηάββ. Βίηβ ^βΓίη^β ΖαΗΙ νοη αιιΕ άειη Όαεΐιΐ ,„,„„._. ίη Πίΐ-αηίίΐ Γερμανικόν παρατηρητήο,ον είς την στέγην ενός χ^ρ.,τ.κου σπ.τ.οθ ΚΗ είς την ΟύκρανΙαν. '^άΤΛβτζΙβη νΥοΜ ! *..*11ο-. Κβΐο^^βοΐβΐ , ίβ οϋε^εη ν^ΙΗ^ 21Γη£τάΐϊ£ί «πά ηοΓ- ' αηζα*Γβίίβη. ΡίβΑη^ϋ- ^η&β1θ5. ΟΕΝ ΡυΕΗΕΝΟΕΝ |0ννϋΕΤ8Ν 1 , -------------------------- -ϊΐΐΐ3θ1>β νοΓαιιβαοτβίΙιιηβΓβη ^Γβίίβη βπ ΙΙείοΙιε Βοιιτε
  ιιηά αηάοΓεηι ΚΓΪε^ί,πιαίεΓΪαΙ
  | ιαιιτάε ^Ιείοΐιίαΐΐ^
  1 8ΐε]1[. Λυ88εΓάειη ;>
  Αίοτείΐιιη» άτεί :
  άίε άίε Ι)ειιτ.-
  νεΓδαοΓιΐ
  ΒεΓΐϊη, ΐ7·
  .. ι
  (Κ·η
  (Κη Γϋοΐϋεικ ^
  ΤΐΊφρΟΙΙ ΐΙΐΠΧΐΐ ΓΛΛΐΙθ'ϊβ ΥθΓ-
  ΙΪ ί άεη
  δάεατ-
  δθΐιε ΥθΓαη^αυΐείΙαιΐίί , ταιιά
  ΐοοη Οείαηβ-εη^ είη υηά
  άπΐ'θΐι ΜΜιηοΙΙεΊ
  ίη ιΙογ Ζΐ'ίΐ οηι
  Ιιαττεη.
  ίοεϊ
  Ιιυοΐι·
  κτ3επ(ΙΪ8Τ ααί άεη
  Όΐε ιπιεπιιαάΠοΙιεη
  ά
  ν-τί ο1ίαη!ί
  <1ί;> Κει,ΐδεΙζεη
  ί
  Βοΐδοΐιε-
  <1ί;> Κει,ΐδεΙζεη ά
  νϊ·»1εη. Ζιιχίίϊθΐΐ' π άαη άειι-
  ϊΐαη^εη ιιηιΐ
  Ναοΐιΐιαιεη άει·
  Ιίαπι ε& ζα
  /αΐιΐν.ϊοΐιοη Ιιείΐί^οιι Όοΐυοΐι-
  η, ΐιι άβπεπ ί.ΐο1ι ιϋε υίι αιι
  ]
  22.
  79
  ίη
  ν ^
  Ιη (Ιίεϋεη Κ'εηιρίεη ηαΐιιιι
  5ί:1ιεη Τηιρρεη
  ]1 αβοεΓαΙΙ
  ηεαη ΡαΙί ιιηά ηειιη Μαηίιί-
  ..ο-... Β^ί ϋΐΓοη Λη^πί- ί.ε,ι1θ5ί?η ίχ:ιι 15. ΑαίΐΐδΙ ει-
  αιιί δθιυ]ε(:ίΗα1ιε ΝλοΙι- ιι^η ιιΐ^ϊΐ-τεη Κίη^ ηιπ 8(:ίϊ;Γ-
  2ΐι Ιοταοΐιΐε Ηΐε 70 ΙΐεΓϋ ΙουΙιοΙιειιιί-,ίϊ^Γΐιε Υεν-
  , ό '.ϊ. ΌιΐΓθ'.ι ΐ'ϋαΐιε, Ιςυη-
  ......_. ., , Ρείάεαιε::1ΐ(:η,
  εϊηεη |Τ.ιη1<αΐτ§:νίΐι αη! ίη ίίΐΓεη Ι Επι.; ποοΐι ηίοΐιΐ ^εζεε- ι . Ιιΐΐ^ ΙνΙ.ηΐίίε ν.ηι θε αε Γεΐθιτ ηι^ΐ'άεη. Όίε ί ι·..·μιι "ντ.ΐΝθ1ιΐηεπι>οιιΐε1ΐΓβη ζαΐιΐοη αεΓ Βοΐίιςΐιειιΐΐδΐεη αη
  Β-τΙΐη, ι 7
  Ιη άίε δΐϋάα'.ίΐΜΐη;
  ρ
  ϊΐι Τι*αρρ2Π
  Υεπιΐαΐιτιιη^ άεΐ'
  ετ-
  ΗεετδίιιεΙιαεΓ ^^δ^ ιιηά άεΓ ΟεηεΓαΙ Ρτ&η*^ ίηβρί-
  ζίεΓεη είηε Ραταάε άεαϊδοΐιετ Τπιρρεη
  Ό στρατάρχης Λίστ μετά τού οτρατηγοθ Φράνκ έπιθεωροθν
  παρνελαόνοντα Γερμανικά στρατεύματα.
  ΕΙ3ΕΝΒΑΗΝΙΙΝΙΕΝ ίϋθ νΕΒΚΕΗΒ3,ΕΕΕ ΒΟΜΩΑΚΠΙΕΠΤ
  ιιητ.βΓΐ)ΐ·οοηβη - δΐεοεη
  νεΓηίοηΐβί
  ΒεΓΐίη, 16.
  ΌοηηεΓ5ΐα§;
  άεΐ' άειιτδεΐιεη ί
  Ειιίΐιιιαίίε Είδ^ηΐοαΐπιΐίηίεη
  ιιηά Υει-^ΙΐΓΛΐιΐΞ^ε άεΓ
  δοιπ]εΙδ ΙιίηΙεΓ άει* ΡγόιιΙ:
  ιτιίτ Βοηι5εη. Όίε
  άίε άεαίδεΐιεη
  εΐ'ΐιίεΐΐεη αη ιλ.],]-
  τείοΐιεη 8τε11εη ΥοΙΙτχείίεΓ'
  άΐε άίε Οΐείδε ιιη.1 άοη
  Βαΐπιάαηιηι
  άίεδεη
  ίεη ιΐχαΓΛεπ άϊε
  ρ
  ιιηά ΜαΐΕΓΪ&Ιζαε&ε. Όηιχΐι
  ΒοπιΙ)ειιΐΓείίεΓ αιαι-άεη δίεοεη
  υηί:βΖ8·6Ϊο1ιβη άβΓ ίαρ&ηί-
  Ργθ-
  υαΐιηΐΐηίειι ίθΓτσε κ ε Ι ζ τ.
  Ιη άειιΐϋεϋοειι Καιιιη ίοεί.ο1ιο-
  αηά Γνΐ&ιεπαΐ ^Ιε-
  Ιιεη ηοοΐι αα5.
  Ιη άυτ βίείοΐιοη Οε^εηά ;
  ιιΐατάεη αη αηάθΓ^τ ΰίεΐΐε άι·η
  'ίοιιιί'ίτί^οΙιει^ΚΓ.ΐίΙεη ιιιεΙΐεΓε ι
  οΐηιΐβκ Υεΐιαδΐε οεί£εβΐΜε1ιΙ.
  ΑιΐδκεΓάειη αιιΐΓάεα 2ΟΟΟ ίχί- '
  Γαπ8:ν.*ιιε ^ειη ιεΐιτ αηά 5εε1ι$
  Οε^ Ιιπετζε, 14 Ραηζει-αυαιεΓΐι- ,
  Ιίίΐηοηοη ιιηά νίετ ΙηίαηΙειίε-
  Τόΐίίο, ΐ7
  Αηιτΐίεΐι ιιχ'.τά
  οεΐοεη, άα59 Τεί]ο Τδΐιροΐίαηιί
  ζΐιπι ΒοϋδίΙιαίτεΓ ίη Τΐιαϋαηά
  ενηιηπΐ; ιυοΓάεη ίδΐ.
  ζείΐί» ιιΐιιΐ'ίΐειι <1ΐε ϋε^ιιιάτδαΐιαίτι.'η ζα Ιοη εΓΐιοΙο^η. άετ νεΓοεΙ- ίεηΐΐίοΐιΐ: ά^α εϊιιε ΕτΙ;1ϋεπιη2, άι^5 ααϊ Οταηά άεΓ Βεδρτε- οΐιαη^εη ηιϊΐ Τπαίΐ&ηά Ιοε- 5θ1ι1θ55εη αΐοηΐβη εεϊ, Βοίδοΐια- ίτεΓ ζιι επιεηηεη, ιιπι άίε Ιγε- ΐΐίΐίοηεΐΐε ΡΓθαηάδο ιαϊΐ ζαιΐ- ΙοείάδΛ ^ϋ£ηά<:^η ζιι ενοειιΐεΐ;.

  3ΕΙΤΕ 2
  ΜIτ^ΓΕI^υΝΟ8Β^Αττ ρϋκ κκετα
  Οΐιβηία, άεη 18.
  ΙΝΡΟΟΗΙΝΑ
  Μί£ είηειη δεΐιΐαβ· ίδί άίε | δίοΐι ίηι 'νν'είδδεη Ηααδ δοννίε
  8&ηζε νε11 ίη Βεα*εβ·αη§: £ε- ίηι ΡθΓείί*η Οίίίοε αηά αΐΐ
  ταίεη. Α5εΓ ηαΓ ίη άει· ϋαΓ- Ι δείηεη Ζννεί&δτεΐΐεη ίη ,ΐεάεΓ
  δίεπΓ. εδ δίοΐι δθ
  3ΐι, αΐδ οο άίε ίη Υίοΐιγ αη-
  ηίδοΐιε ΥεΓείηίοαΓαη^ ϋΤοεΓ άίε
  §·εηιείιΐ3αηιε νΡΓτείάίβ'αηβ· Ιη-
  άοοΐιίηαδ άεΓ Αηΐαδδ άίεδεΓ
  ννεΐιαΐείτεπ Βειαε^αηβ: δεί.
  Ιη νΐΓΐί1ίοη1:είι εΓίοΙ^Ι ααςΐι
  ΙιίεΓ ηιΐΓ άίε Κ ε α 1ί Ι ί ο η
  ααί είηε £ ε ρ 1 α η ι ε
  Α££Γεδδίοη ά ε γ
  ΑηιεΓΪΙς'ΐηεΓ ιιηά
  "Επ ζ 1 α η ά ε γ , ΐϋίε ααδ
  άεηι ΡγοιοΙϊοΙΙ νοη Όΐθΐιγ οίη-
  ιηαηάίΓεί ΗεΓνοΐ'^εΙιί:. Όίε
  ίΐ'αηζδδίδεΐιε Κε^ίεΓαη^, άίε
  ηαΓ δθΙιείηοαΓ άεΓ ΕείάτΓα-
  #εηάε άεΓ Ιείζιεη Εηΐιαίοΐί-
  1αη§· ίηι Ρεπιεη ΟδΙεη ίδΐ,
  ϋεδΙαΙϊ&Ι: αακάΓαοΙίΙίςη, άα53
  άίε ΕΓεί^ηίδδε ίη ]εηεηι Κα-
  αηι ^αραη ΑηΙαδδΓ. ζα άεΓ
  ΒείίΪΓθΙιΙαηβ: ^αΐοεη, άαδδ εδ
  άαάιΐΓθΙι δεΐΐβδΐ ίη αηπιίΐεεΐ-
  ΓοαΓε ΟείαΙΐΓ ^εΓατ αηά εδ
  άαΐιετ ααοΐι ίιη ΟεοίεΙ; Ιηάο-
  εΐιίηαβ ΐοεΓεοΙιτί^ΙεΓαΐείδε νεΓ-
  ΐείάί1ιαη8·5ΐηα£δηα1ιπιεη Ιταί,
  ζα άεηεη ΡΓαηΙίΓείςΙι αΐΐείη
  ηίοΐιτ: ίη άεΓ ^α§·ε ^εαΐεδεη
  ιυέίΓε. Ααί ίΓαηζδδΐδθΙιεΓ δείυε
  ηιΪΓά άαοεί βεϋοηάεΓδ άίε
  δΐεΐΐε άεδ ΡΓθίοΙίοΙΙδ ΙοεΙοηι,
  άίε νοη άεπι ΡΓονίδθΓΪαηι
  άεΓ Μαδδηαΐιηιεη αηά. άεΓ αη-
  νειΊεΙζΙεη Ιητε§τίΐ:α(; Ιηάο-
  οΐιίηαδ ϋοιαίε άεΓ ίΓαηζδδίδθΙιεη
  δουνεΐ'αηίταΐ ΐη άίεδειη Οε-
  ΙοίεΙ δρτίοΐιτ.
  Όίε Μαδδηαΐπηεη, άίε 3Ο-
  νοη εη)?1ίδς1ιει· αηά αηιε-
  Ιρ
  Ίη άϊε Υ'ε£;ε £ε1εί*·εί ηιοΓάεη
  δίηά, Ι-εΙεη ηίοΐιί: ηαΓ ΐη
  θΓθδδ&πΙαΐιηΐεη ιιηά άεη νε-
  Γείηίβτεη δΐααΐεη, δοηάεπι
  βιιοΐι ΐη ΥίεάεΓΐαηάίδοΙι-Ιη-
  άϊεη ιιηά Οΐιίηα ηιϊί άεΓ
  ΡΓοηιρίΙιεΐΙ εϊηεδ υΐιταιεΓ-
  1ΐε5 αί). Είη ΙοεδδεΓεΓ Βειαείδ
  άαίϊΪΓ, άαδδ ηιαη δίοη ζαιίδοΐιεη
  νναδΐπη^ΐοη, Εοηάοη, Τοΐίίο,
  Βατανία ιιηά αηάετεη δΐαάΐεη
  ΐΐ £0Γααηΐ0Γ Ζείτ: άαΓαεοεΓ
  ^εαΐθΓάεη ϊδΐ ιιηά
  ^ §·εηιείη5αΐη
  οεΓαϋεη ηαϋ, Ιίοηηϋε δθΙιΐΐΐεΓ
  ^εΙϊείεΓΐ ιπεΓάεη. νοΓ αΐΐεηι
  άϊε Κε&ΐεηιη^· ίη Τδοηιιηβ·-
  Ιςΐηβ·, άΐε ίη Εοηάοη άϊε Εϊη-
  ίπεπιη§· &11εΓ
  % ζαηι εΓδίεη Μαΐε ΐη ά-
  ΙεΓ . ίίοηΐϋάΐιΐ-εϊί: ίΐιτε Α1Η-
  3.ηζ πιίτ Εη§:1απά υηά άεη
  νεΓείηί^ΐεη 8ί3.ίΐτεη ζα εΓ-
  Ιςεηηεη. ΝαΙϋΓΐΐοΙι ίδΐ δϊε ααοη
  Ιοε. οηάεΐ'δ αιίΠίϋΙΐΓίβ, ιιιείΐ κΐε
  Ιιοϊίι, ίη άεΐ' εΐεεηεη δαοΐιε
  ίίε^εη Ι;ιραη άιΐΓθΙι άίεδεδ οί-
  ίεηε Βεΐίεηηίηΐδ ζα άεη ϋε-
  άίε δεΙΐΓ ηοΐιιιεη-
  § ζα εΓ-
  1αη§;ειι.
  Νοοΐι ζεϊ§;1; κίοΐι ίΓεϋίοΙι,
  η&ιηι;ηΙ:1ίο1ι ααί αη§·2ΐ;.αο1ΐδί-
  κγΙιθ δεΐτε, ά&3 ΒβηιϋΓΐβη,
  ηΐοηί &11β ΤύΓβη ζηζιι-
  Εη§ιαιιά ιιηά
  δθΐιΐείοΐιεη ηοοΐι ννίε άίε Κ&τζε
  υιη άεη 1ιεΪ53εη ΒΓεί ^αραη
  ΙιεΓαηι. ϋϊε Νενν ΥοΓΐίεν
  δκε οεείΐΐ: δίαΐι άαΙιεΓ ζα
  Ιγοτζ άεΓ Οα-
  §η αηά
  τΐΌΐζ άει· εη&ΐίδοΐιεη ηοοΐι ννε-
  Ιε 4νοη Απιεπΐία &αδ «άίε
  ινΐδ^ΐΐοΐιΐίείϋ ΙαΓ άίε ΡθΓΐίαΙι-
  ταη£ άε3 οείάεΓδδίΐί^εη ΥΥα-
  οίίεη ΓοΙείΓοΐ.
  <ΐΓοτζ άβΓ ^αρα11δ ζαηι Όι·εΐηιαοΙιτερα1ί(: αηά άεη ρΐΌνοζίεΓεηάεη Εγ- 1ί1;ίπιη^εη ΜίΐΙδαοΙίΗδΛ ννετάε ΑιΐδΐΓ.ιΙΐεη άίε ηειιΐΓ.ιΙεη Βο- ζα Ι&ραη ααίιεοΐιΐ- ϊ ά·-1.-, λνυΐιΐννυΐΐκπί, ννΐτά ηιαη ίη Τοΐίίο πο1ιίί<ί είηζα- δαΐιίίίζεη νί35εη, ^εΐιί ααδ αΐΐ άοοΐι ΙιεΓνοΓ,Ι άαϋ$ ηααη Ηίηδίςΐιΐ άαΓαοεΓ ΙίΙα,Γ ναδ εδ οεάεατεϋ, αΐεηη άίε Ιετζίεη Βπϊοΐχεη ηιίτ .άεΓ £γο5- δΐεη Μαοΐιτ ίηι Ρετηεη Οδΐεη αο^εθΓοοΙιεη ννετάεη. Όεδΐιαΐί) ηιδοΐιυε ιηαη 8·επι νεΓδαεΙιεη, νίε άίεδεΓ Τα#ε είη ηίδθΐιεδ Βΐαυτ ^α·^αη ηιδ^ΐίοΐΐδτ δθΐιοη άαΓοΙι η3η ααί άίε Κηίε ζα ζννίη- ί>εη. Ιηάε85εη ννείδβ ηιαη ίη
  Τοΐνίο §·εηαα, άαδδ εδ δίοΐι
  ΙιίεΓοεί αηι ηίοΐιΐδ ννείίεΓ αΐδ
  αιτι ΐαΐίίίδαΐιε Μαηδνετ Ιιειη-
  άεΐΐ. Οαδ δΙΐ'Ηίε^ΐδθΙιε Ζίεΐ
  Πε^Ι: ]3. οίίεη ζή Τπ^ε. ϋίε
  ΤοΙίίοΙεΓ Ζείΐαη»; «Μΐγαΐίο»
  δρΓΪοΙΐΕ άίεδ οΐιηε ]εάε ΙΤηι-
  δθΐιννείίε αακ ννεηη δίε δοητείοΐ:,
  ά&δδ άεΓ ΚΓΪε§· ίηίο1§·ε
  άετ Ροΐίτίΐί άεΓ νεΓείηί^ΐεη
  δΐαητεη 03τα3Ϊβη ίηΐΓηβΓ
  η&ΗβΓ Ιίθΐηηιτ;, άαδδ &11εΜα55-
  ηαΐιηιεη άεΓ υδΑ ααί άίε
  ν"θΓ οβΓβίΐηηκβη ίίΐΓ βΐηβη
  δθΙοΗβη ΚγΪ6£- αιΐδ^εΓίαΙιτεΙ:
  δίηά αηά άίε }αρ.-ιηίείηά1ίο1ιεη
  Μαοΐιτε ίιη Ρεπιεη Οδίεη
  άαΐιει- «Κπ^8α1ιη1ίο1ιε δίεΐ-
  1απ§:εη» οεζίεΐιεη. ΟεΓ Οΐ'αηά-
  ^αραη8, £αι· άίε άεΓ Ραΐΐ Ιη·
  άοοΐιίηα ηαΓ άεη ακεαεΐΐεη
  Αηΐαδδ ατο^εοεη ηιαδδ, Ιίοηητε
  ηίοηΐ άεατΙίοΙιεΓ ζαηι Ααδ-
  άΐ'αοκ Ιίοηιηιεη αΐδ ίη άεη
  2η νοη δαηιηιεΓ
  ι, άα55 άίε νεΓείηΐρτεη
  δτιαιεη είηε Τείΐηαΐιηιε άεΓ
  Ναϊίοηεη αη άεη
  Ιίοΐιεη Μαδδηαΐιηιεη
  ^αραη οεβΓαδδεη
  νο5εί 3αηιηεΓνε11εδ ε§
  ζα§'ί& 3εάεηι δΐααί «ίΓεί-
  δίεΐΐΐε» ζα εηίδθΐιείηάεη, ίη
  ■ννεΙοπεΓ ν/εΐδε ετ δΐοΐι οεΐείΐί-
  >ίεη ιυίΐΐ. Ιη άίεδεΓ αηνεΓΐιαΙΙ-
  ίεη ΑαίίθΓάεπιηβ·, 3Ϊο1ι ϊετζΐ:
  ααί άίε αηι Εηάε ίη άεη Κπε£
  ίαεΐιτεηάε αοδθ1ιαδδί§·ε Βαΐιη
  ^ε^εηαοεΓ ^αρ&η ϋε^εοεη,
  ΙίοηιηιΙ: ζαηι ΑαβάΓαοΙί, αιίε
  ηιαη δίοΐι ίπι νείδδεη Ηααδ
  άίε ραηαηιεπΐ-αηίδοΐιε Ζαδαηι-
  νοΓδΙεΙΙΙ. δίε 5ε-
  άαΓΐη, άαδδ άίε ί5εΓθ-
  δίααιεη ίΐ'ί-
  δόΐι αηά ίΓΟΐιΙίοΙι ίη ^εάεη
  πιαΓδθΙιίεΓεη, άεη Κοο-
  ίΐιηεη ΌΓ5θ1ΐΓεί5ΐ.
  Αηί άίεδε "ννείδε δοΐΐεη δίε
  ηοδΐι άίε ΗεΙίεΓδΗεΙίεΓ ίίΐΓ
  άίε ΥεπαίΓΐίΙίεΙιαη^ άεΓ Ζίεΐε
  ιηακ ιυει-άεη, άίε ίΐιηεη
  ^εηαα δο ^εΐΐοη ιιιΐε άειη
  Ρεπιεη Οδίεη. Όίε ρΐΌρ&^αη-
  άδΐΐδοηε ΑαδΐπΐΓταιΐβ· άεκδεΐι,
  αχαδ δίοΐι ϊειζτ ίη Βοΐίνίε αυ-
  ^εδρίεΐΐ ηπΐ αηά ιιιαδ ίη Αγ-
  §;εηίίηίεη ΐηι Οαη(?ε ίδΐ, δρίε^
  §€Ϊί ίηηεΓροΙίΙίδαΙιε Είητηί-
  δαΐηιηβ-, ΙηιρεΓαΙίδηιαδ αηά
  ροΐίΐίδεΐιε Οαη^όΐεπηεΐΐιοάεη
  άε5 νϋάεη νε5ΐεη5 Νοτάα-
  ηιεΐιΐίαδ ζα είηάεατί§: αΐίάεΓ,
  αΐδ άαδδ δίοΐι ίη άεη ν
  Ιεη διαατεη οάεΓ ίη
  πιεπΐία άίε ;ι11§;εηΐ2ίηε Μεί-
  ηαη§: νοη Κοοδενεΐΐδ Ια§·εηά-
  Ιηίΐεη Βε§·πιεηάαη8·εη αε5εΓ-
  ζεα&εη Ιίεδδε. Ιηι αηιεπζαηί*
  κοΐιεη δεηατ ΙιαΙ εδ δοεΐοεη
  Ιε51ιαίτε
  Γοαη&εη ίαεΓ ΤεηαϊθΓ
  βΙβΓ &ε^6οεπ, άεΓ ΙιόΙζ &ΠεΓ
  ΒεάΐΌΐιαη£ δείηεη Κ&ηιρί
  §;ε§:εη Κοοδενεΐΐ ιιηά ίαετ άΐε
  Ηει·αα5ΐια1ΐάη§: άεΓ ΥεΓείηί^-
  Ιεη δτααίεη ααδ άεηι Κπε§·
  ίαΓθΙιιΙοδ ιιιείτεΓίίςΙιτ, ιιιαΐιτεηά
  ίηι &Γ§·εηΐίηίδς1ιεη
  ηιίηΐδΐεπαττι
  άε, ά.ΐδχ δίοΐι άοιη
  αηά ηιεχΐ^αηίδοΐιεη
  ϊ^εη άΐε δοΐιιιιατζεη
  ^αηάε^*
  ΟΕΙ
  Τ80ΗΕ υΝΟ ΠυΜΑΕΝΙδΟΗΕ
  ;ν οιε κυΕδΤΕ οε$ η
  ΗΑΒΖΕΝ
  ΗΟΡΡΕΝ
  ΜΕΕΗΕ8
  ο;Γθ33β βη8*1ί30ΐιβ δοΗίίίβ
  Ααβ άβιη ΡίίΙΐΓβΓΐιααρτ;-
  Ιη άθΓ υΐιΐΗΪηβ
  ίη ·ννβί1:βΓβΓ
  νβΓίοΙβ-ηηβ- άιΐΓθΗ άβιιΐ-
  βοηβ ιιηά Γαιηεβηΐβεΐιβ
  Τηιρρβη άΐβ Καβ3ι.β 'άββ
  δοΗνναΓΖβη ΜββΓββ ζννϊ-
  βοΗβη Οάβββα ηηά
  Βιΐ£*ηιιιβηάιιη£'
  Αη άβΓ ιιβΙΐΓί&θη
  νβΓΐ&ιιίβη <ϋβ Ορ ηβη ρ1αιιηΐ8Β33ί£-. ϋΐβ ^ι1ίτ:νν-3.ίίε ίιιβ1ΐΓΐ;β 3.Π1 8-β3Τ.Ι·ί£Γβη Τά%& 8θΗ- 8 ζιιγ ΡΐιιοΗτ; άβΓ ΤΓαρρβη , 8ονν3εί. ΤΓβηβροΓίβοΗίΚβ, ίηι βίβη&βοΐβΐ νοη Οάβ3β?ι αηά Νϋ-οΐβο'βνν. 8ίβ νβΓ- ηΐοΗίβίβ 2 ΤΓ&ηβροΓΓβΓ Ηΐίί: ζιΐ3. 14000 ΒΚΤ, αηά & 5 ί 8οηίίίβ Αη άβΓ θΓίτ. βΓζίβΙτβη &ιη β Τ&^β Ρ1α·τζ3η&β, άίβ οβννίΐίίηβΐβη ΑαΠιΙβε ΐΠΕΓβη, ίη Τίβί- Βο-ηοβηττβί- Ϊ2Γ ίη βίηβιη Κιιββίβη- πΐδΓΐ·: δΐιβάΐΐοη "ννΊιίτΙιγ ηηά ίη νβΓ30Γβ-ηη-?5ΐιβ- ίΓίβοβη άβΓ 8ταάΙ διιηάβΓ- Ιαηά. οάβΓ βοΗταβΓ ΜαΓίηβ ΑγΙ. βοΗοββ 2, βίη νοΓρθβίβηοοοτ Ι ΙϊΓίτ. ? Ιη νβΓηίοΗΐβΙβη Τβίΐβ βίηββ ΙϊΓϋ. Μαηί- ίίοηβΙαίΐβΓβ 1>βί Τοοπιΐί.
  Αηι 8ηβζ—Κβη&Ι «τϋ·
  ίβη άβηίβοηβ Κβπιρίίΐνιο;-
  ζβη^β ίη άβΓ Ιβτζτβη
  Νίΐο-1: 1>Γίτ. ΡΙα^βΙιιβΓΖ-
  ραηΐεΐβ ειη.
  Κιηιρίΐιειηάΐιιηβτβη άββ
  ιιβοβΓ άβπι Κβίοηβ
  ίαηάβη ιπβάβΓ
  οβί Τ8.ο;β ηοοη
  Ναεητ βταττ.
  ίη
  χιιυΓ-
  ,-ιυυί-
  ΑΝ ΑίίΕΝ ΤΕΙΙΕΝ ΒΕΗ 08ΤΡΠ0ΝΤ νέΚΙΑΟΕΕΝ
  ·1ΙΑΕΜΡΓΕ ΕΒΓΟίβΒΕΙΟΗ
  2θ.οοο ΒΚ.Τ.
  βαί άβηι
  Ιβηιβίΐίβ
  Αιΐ3 άβηι ΡύΗΓβΓΐι&ιιρτ;
  ςΐιι&ΓΐίβΓ, 15 Αη-ταβτ:.
  ϋ3.3 ΟοβΓΐΐοηιηιααάο άβΓ
  ίαηΓΐ: νβΓηίοηίβτο άίβ
  _ιιίΙ:ν, αίίβ νοΓ άβΓ βοηοί-
  ΐίβοΐιβη Οβΐΐϊ-αβτ,β βίηβη
  αηι
  Ιϊεΐί&ηητ
  ν7ίβ
  8οη-
  νοη 5°°°
  ιιηά ΐΓαίβη βίη ζννβίΓββ
  ΖβΓ3ΙΟΓβΓ
  8:εοεη, ννατάε Οάβββα νοη
  ταηιαηίδεΐιβη, Νί^υ1α3βνν*
  νοη άεατβεηβη αηά αη^α-
  Γΐβοηβη ΤΓαρρεη βίη$£·β-
  8θΗ1θ33βη. 03ίνν*αΓΐ:8 άβ8
  Βη^τ ηαηηιβη βοΗηβΙΙβ
  νβΓθαηάβ ίη
  άβ8
  Ρβίηάββ άαβ ννίοη-
  ΕΓΖβ-εΙϊίβι: νοη ΚΗ-
  Κοβ·. Αιιοη αη άβη
  Τβίΐβη άβΓ Οβτ;-
  ίΓοητ νβΓΐααϊβη άίβ
  : Καηιρίε εΓίοΙ^ΓβΐοΗ. Ιηι
  1 Καηιρί βΓβ&βη άίβ
  δοηβ
  ; 8ΎΟ5363 Ηαηάβΐδδεηίίί
  Ι βοΗννβΓ. ΑηάβΓβ Καηιρί-
  Οβΐβίΐζα^βη θ8τνναΓί:8
  θΓοηιβΓ αηά θΓβατ. Υ&γ-
  ιηοατη ζ ννβί Ηαηάβΐββοηίί-
  ίβ ΐηίΐ ζαβαηιηιβη 15000
  ι Βγτ,νναΓίβη ζννβί
  Ι ίη ΒΓαηά αηά
  ζννβί ν/βίτβΓβ Ηαηάβΐβ-
  3θΗΐ££β ηιΐΐ ΒθΓάνναίίβη.
  ΑηάβΓβ
  Γΐεητβτβη
  Ηαίβηαηΐα^βη αη άβΓ
  βη^Ίίδεηβη Οβίΐίΐΐδτε. Ιη
  ΝοΓάαίΓίΙεα εΓζΐβΙτεη
  ηβη
  ηοΓάϋοη δίάί
  Βεΐΐη Αηβτίίί βίηββ 31&γ-
  άβατβοηβη Καηιρί-
  ααί άβη
  Ρ1α?ρ1ατζ Ιβηιαίΐία ίη άβΓ
  Ναεητ ζαηι 14. ΑηβΓτΐβτ
  βητβταηάβη βτοδδβ ΒΓαηάε
  ΐη ΡΙα^ζεα^ΗαΙΙβη αηά
  υηΐβΓΐεαηίίοη. Αη άβΓ
  | Καηα11(ΰ8ΐ.β βεηοβββη
  αηι
  ηβαη ογϊ-
  βίηβη
  ΒοηιοβηνοΙΙΐΓβίίβΓ ααί βί-
  Ρβίηά χπ-ΐΓί ίη άβΓ
  ΙβΙζΙβηΝαεΗτ: αη
  'άβηβη Ογγθπ
  —αηά ΝθΛάάβαίβοΗΐαηάβ
  ; δρΓβηο;—αηά ΒΓαηάοοη-
  | 1>βη. Ν&^ητ^αο;β^ αη(1
  ι ΡΙ&ΙίβΓίίΙΙβΓίβ 8οηο83βη
  Ι ζβΗη άβΓ αη^Γβίίεηάβη
  Ι ΙίΓΪΐΐδοΙιβη ΒοηιηβΓ &1>.
  ΤΑΕΤΙΒΚΕΙΤ ΟΕΠ ΙΤΑΙΙΣΙΙ^ΗΕΝ ΙϋΡΤΥιΑΓΕΕ
  Κογπ, 15
  ΗααρτηααΓτίεΓ άεΓ ίία-
  Ιίεηίδοηεη νε1ιπιιαο1ι1; ί
  αηι
  Είηΐιείυεη άεΓ ίταΐίεηίδοΐιεη
  ^αίι;νναίίε 5οιτι5αΓάίεΓΐ:εη αηι
  ΌοηηεΓδΐ,£ΐ£ Εα8·εΓΐιαα3εΓ αηά
  [ ΒΓεηηδΙοίίάεροΙϋ νοη Ογρεπι,
  1 Ιιη Εααίε άετ Ναοΐιΐ -νναΓίεη
  ; ίΐαΐίεηίδοΐιε Ρΐα^ζεα^ε Βαηι-
  | 5εη 5θ1ινει·εη Κα1ί5εΓδ ααί
  , Ρΐιΐ'ί'δϊατζραηΐίΐε ίη Μαΐΐα
  ' α5, άίε Ζίεΐε νναΐ'άοη νοΐΐ §·ε-
  I
  ΐΓθίίεη. Ι η Νοΐ'άαίΓΪΙΐα δραΐι-
  ίηιρρ-αηά ΑΓΐίΙΙεπετατΐ^^είτ,
  ίιη Αίοδοΐιηίιϊ νοη Το5πι1ν.
  Όίε ^αίI:ν51ίίε άεΓ Αοΐΐδε
  δείζΐε ίΙΐΓε εΓίοΙβΓΓείςΙιε Αΐίίίο-
  ηεη ίοττ. Εδ νναΐ'άεη νεΓ50Γ-
  ιιηΐ: Ηαίεηαη1ασ;εη ίη
  ηηά ΛΐαΓδα-ΜαάΓαΙ:
  δονίε εΐη 3000 ΒγΙ: §;ιό332γ
  ΌαηιρίεΓ ίη άεη Οενναδδεπι
  νοη ΜαΓδα-ΜαΐΓαΙί αηά είη
  ηδΓάΙίοΙι Ττίροΐίδ
  ί οΐιοδδβη. Ιη ΟδΙαίπκα
  δίίεδδεη Αοιείΐαησ/εη είηεΓ
  αηδετεΐ' ΟαΓηίδδοηεη ίηι Α5-
  δοΐιηίίΐ; νοη ΟοηάαΓ 6εί είηεΓ
  ΚαΗτεηααίΙίΙαΓαιΐβδα^ΐίοη ααί
  ίεΐράΐίοΐιε Οηιρρεη αηά
  δθΐιΐα^εη δίε ίη άίε Ρΐαεΐιΐ.
  Όΐε εη^ΐίδεΐιε ^αίτνν·αίίε οοηι-
  ο&ΓάίεΓΐε επιεαΐ άίε ΥνΌΙιιι-
  νίεΓΐεΙ νοη Οοηάαπ Ιη άει·
  νετίίαηβ-εηεη Ναοΐιί βτίίίεη
  εη§:1ίδε1ιε Ρΐαβ-ζεα^ε Οαιιηία
  αηά Ααο·ιΐδ(;α αη. Ιη Οαϋπηία
  ι>λ1ο εδάτεί Τοτε αηά ζνναηζί^
  ΥεΓνναηάεΙε. Όαδ 1ιείιί§·ε
  ΡεαεΓ άεΓ ΒοάεηαοννεΙΐΓ
  ζνναη§- άεη Ρείηά, άίε £Γδ35ίε
  Ληζαΐιΐ δεΐηετ Βοιηΐοεη ΐηδ
  ΜεεΓ αιοζανει·ίεη. Είηδ άετ
  νναΓάε ίη Βταηά
  ΒεΓΐίη, ΐ6
  Ιιη Ζα-^ε άεδ ^
  αη άετ ΟδΙίΓοηΙ
  αηι ϋοηηεΓδΙα^ άειι-
  Τ/Γαρρεη ίη είηεηι
  ΐ
  Κταίίε είη. δίε
  ννατάεη ααί εη^εη Κααηι ζιι-
  δαιηηιεη>ίεάΓαη£!: αηά νεΓ-
  ηίςΐιίεΐ. ΒίδΙιεΓ ννιΐΓάεη 2θοοο
  Οείαη^εηε ^ειηαοΗϋ, 32 δοπι-
  ίίίΓαδϋίδςΙιε ΡαηζεΓΐίαηιρί-
  'Π, 85 Οεδθΐιηΐζε αηά είη
  εΓ5εαίεΙ, , υζαι.
  εΓΐίΐί: οεί άίεδεη Καηιρίεη
  Ιιοηα οΐηΐί^ε
  — *■■***■ **· — Ό **■ ΙΙΚ νΐ31ι
  Όαι-οΐι άεη ΕίιΐϋαΙζ ηεα
  ΙΗεΓ Είηΐιείΐεη νεΓ-
  ΑΓπιεε αιηΜίΐΐννοοΙι υηά Ι3οη·
  ηεΓδΙα.2- άίε θδΙνναΓϊδ ά^ Βα,'
  , ηηά ηΟΓάϋςΙι Νίΐΐοΐ^ενν είη-
  , ΐ6.
  Ιη άεη δΐαάτεη
  αιαΓ-
  άεπ ίηι Εααίε άεδ
  νοη άεΓ άεατδεΐιεη
  | ΒοπιΙοεηυΓείίεΐ' ηΐΞΐιτίααΙι υη-
  αηά ΤπιρρεηΐΓαη-
  ζαηι δτεΐιεη ρεθΓαοΙιί.
  Με1ΐΓίΜ·ε δο^εΐίδαΗε ΡαηζεΓ-
  1ίαηιρίιυΛ8"εη ιυατάεη νεΐ'-
  δΐοοΐεηοΐηι, ΐ6. Αυ?ιΐ5ί.
  ν*ΐε νοη ζιΐδΐίίη'ΐΐίει- δΐεΐΐε
  αα§ Εοηάοη ΙιεΓΪοΙιΐεΙ: ιπίι-ά,
  τυίΐΐ άίε δοιΐΐ]ε(:Γαδδί5;οΗε Ηε-
  εΓεδΙείταηβ· ίΙΐΓε ΤΓαρρεη
  ίΛεΓ άεη Οη}ερι- ζαι-ϋΐίζίε-
  Ιιεη, αηι άοΠ είηε ηειΐϊ \τί-
  άεΓδΙ&ηάδίΓοηΐ: ααΕζνΛααεΐΓ
  Όίεϋε ΜΕ35ηα1ιιηεη ηιει·άεη
  ίη ^οπάοη ηιίΐ:
  ΐ. δοιιιΐε δοΙιείηαΐίΓίει· αηά
  9 Οεδθΐιαίζε αα5δ2Γ Οείεοΐιτ
  8ε52τζΙ:. Ιπι ίίηηίδοΐιεη ΜίεΓ-
  ΐόαδεη ιααΐ'άε εΐη δοιπ]εΙ;ηΐδδί-
  δοΐιεδ Ηίΐηάεΐδδαΐιίίί νοη ^οοο
  ΒγΙ: άαιχΐι ΒοιηοεηΐΓείίεΐ'
  νεΐ'δεη1<1". Ιιη δαάαοδθ'ηιίϊΐ: άεΓ ΟκΙίΓοηΙ εΓΐιίεΙτεη ίιη Κ;ιαπι νοη Τ8θ1ιει*1ί,ΐδ.«ί>·—Οο-
  Γοάίδθΐι Εΐδεη1)α1ιη1ΐηίεη αηά
  Β ιΐιηΐιοί·: ζιΐιΐιχ'ΐοΐιε ΤτείίεΓ.
  Νΐείθ1α]ι;αΐ ιιιατάϋ είη
  Ηαηάεΐδ-
  δεΐιίίί ίηι Τίείαη^ΓΪίί ΐη Βν ιηά
  α, ΐ6. Αιι^αδΙ:.
  Μεΐάαη^εη άίε αηι
  ΡΓείΙα§· ίη άεΓ ΐαΓΐςΐ
  ΗααρΙϋΙαάτ νοι·1ίε?6η,
  άίε δοαΐ]ει:Γα33εη άίε Καα1<α Να^τεηζείίε>>·^η άίε ΤαΓκεΐ
  νοη Τι-αρρεη νδΙΗ-τ οηίΒΙδδΐ.
  δίε δίηά &-·8επιιανιΐ->· άα5ϋί
  ϋιτε ΙοΐζΙεη- ΥεΓηΓιηάο ,·ιπ->
  άίεδϊΐι ΟεοϊεΙ ζιιγ Κπιη αηά
  ιη άΐε Ααίεη ά?8 δοΐπιι ιγζβη
  ^Ι^γ^ ζα 1
  ρ ^ι &
  ι^- ϋοβΓ άίε «χΐΛ
  ΐ ϊΛαι- ιιηά Ροΐί
  ηη δο^εΙ
  ζα εηΐΐαδςεη, νΐε αηι
  νοη ζαδϊϊηιΙϊίίβΓ δΐεΐΐε
  βΐΐ ιιΐΪΓά. ΑΠε άίε^ε νεδα
  υΐίεόόεη αοετ 8οιαΐε άίί
  Ιήά
  άεΓ
  πιρρ^ηΐείΐε
  Βει άίεδ^η Κίίηιρίεη
  επι δ
  νεΓ-
  5-ανοΓ ααίβ-εδ^ΙΙΐ αηά ηιΐΓ
  ηι ιηυεΐΐιαίϊ ;&αδ -ειάδίεΙ: ίη
  άεη Κ-ιί ϊίη αι ιγ.
  ιηυεΐΐιαίϊ
  άεη Κ-ιηιρί
  ΐ6 Αα,'αβΙ.
  ΟρεΓαΙίοηεη ά?Γ άεαΐ-
  ε ια ΙΓ(;η
  ίη
  ώΐοΙι. ι,, α(;η Ηαίεηαπΐ.ι-
  ιΐηιΐ
  Σ_ΛΙΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΡΩΝ
  Χανιά 18 Αύγούστου 1911
  Ι '
  ΟΙ δνδρες μέ τα περίφημα αύτιά. Άμέσως μετά την επιστροφήν άπό την εχθρικήν έπιδρομήν οί γερμανοί
  άεροπόροι δα έξετάσουν την μηχανήν τοθ άεροπλάνου των. "£χουν δέ την δυναμιν καί μόνον μέ την ά-
  κοήν νά διακρΐνουν κατά πόσον ή μηχανή των λει-ουργεί κανικως.
  ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΗΝ
  ' "Αρθρον των «Ευρωπαΐκών Νέον»
  Μετά έ.να καί ήμισυ
  μήνα πολέμου κατά τοΰ
  μπολσεβικισμοϋ,' οί γερ-
  μανικοί στρατιωτικοί κύ-
  κ> οί έκφράζουν την γνώ¬
  μην ότι ό μεγάλος αγών
  είς τάς άχανεΐς έκτάσεις
  τής Ρωσσίας παρουσιάζει
  σήμερον όλως νέας μορ¬
  φάς πολέμου, αί οποίαι
  πολΰ όλίγην σχέσιν έχουν
  μέ τούς γνωστούς ήδη
  κανόνας τής εύρωπαϊκής
  πολεμικής τέχνης. Άναμ-
  φιβόλως, λέγουν οί έν λό¬
  γω κύκλοι, τα Σοβιέτ ήσαν
  έξαιρετικώς καλά παρα-
  σκευασμένα δι* έ'να συγ-
  χρονισμένον πόλεμον, οΰ-
  τως ώστε οί Γερμο:νοί άν-
  τιμετώπισαν, άπό τής πρώ
  της .ήδη στιγμής, ενα ί-
  σχυρότατον αντίπαλον, ό
  οποίος εγνώριζε ^νά έπω-
  φ^λήται των δυνατοτήτων
  τοθ μηχανοποιημένου πο¬
  λέμου καί απεπειράθη ν'
  άντεπεξέλθτ·) μέ αύτάς
  κατά τής στρατηγικής τέ-
  χνης των άρχηγών τοΰ
  γερμανικόν στρατοΰ. Έν
  τούτοις, ή επί είκοσαετί-
  αν καί πλέον συστηματι-
  κή έκμηδένησις υπό των
  Μπολσεβίκων τοθ εύρω-
  παϊκοϋ πνεύματος είς την
  Ρωσσίαν μετετόπισε τόν
  πόλεμον είς 'έν νέον επί¬
  πεδον. Έκ τοθ γεγονότος
  τούτου προέκυψαν διά την
  διεξαγωγήν τοθ πολέμου
  είς τό ανατολικήν μέτω¬
  πον όλως νέα δεδομένα,
  τα όποΐα ήμποροθν νά συ-
  νοψισθοθν ώς ακολούθως :
  Ιον) Αγών μέχρις όλο-
  κλιρωτικης φυσικής ε¬
  ξοντώσεως.
  Ή γερμανΐκή πολεμΐκή
  τακτική τοθ σχηματισμοΰ
  αφήνων καί θυλακων απε¬
  δείχθη είς την Σοβιετικήν
  Ρωσσίαν ώς ή καταλληλο-
  τερα καί ανωτέρα πάσης
  άλλης τακτική. Η άρ*η:
  γία τοθ έρυθροΰ στρατού
  εγνώριζε βεβαίως την
  στρατηγικήν ταύτην των
  Γερμανών, δέν ηδυνήθη
  δμως ν* άντεπεξέλθη κατ'
  αυτής. Τό νέον πολεμικόν
  γεγονός είνε δπ οί Μπολ-
  σεβΐκοι, κυκλουμενοι μέ-
  σα είς κλοιοΰς, δέν έννο-
  οϋν νά παραοεχθοθν ότι
  έχουν ήττηθή, άλλ' έξακο-
  λουθοΰν νά μάχωνται. Έκ
  τής γερμανικης πλευράς
  τονίζ.ται ότι πολλάκις
  ρωσσικαι στρατιωτικαί
  όμάδες είχον ήττηθΓ) ήδη
  δλους τούς κανόνας
  τής εύρωπαϊκής στρατη¬
  γικής, έν τούτοις δέν έγ-
  κατέλειψαν τόν άγώνα,
  δπως θά έκαμνε κάθε άλ-
  λος εύρωπαϊκός στρατός,
  βλέπων τό άσκοπον τοθ
  περαιτέρω αγώνος. Οί
  οτρατιωτικοί άρχηγοί
  των Σοβιέτ προτιμοΰν ν'
  άφήνουν νά έξοντώνωνται
  χιλιάδες και μυριάδες
  στραχΐωτών άντί ν' άνα-
  γνωρίσουν τό αναμφισβή¬
  τητον γεγονός τής ήττης
  των.
  2ον) Τό πρόθλημα τής ψυ-
  χικής καταρρεύσεως.
  Ό μπολσεβικισμός—το·
  νίζουν περαιτέρω οί Γερ¬
  μανοί στρατιωτικοί κρι-
  τικοί—εχει σκοτώσει τήν
  ψυχήν των άνθρώπων. Είς
  τό μπολσεβικικόν κράτος
  δέν υφίσταται τό ατομι¬
  κόν δικαίωμα τής ζωής,
  τό δικαίωμα τής προσω-
  πΐκότητος, δέν υφίσταται
  θρησκεία καί συνεπώς καί
  όφόβος τοΰ ύπερπεραν.Διά
  τουτο, έλλείπει άπό τάς
  μάζας των Μπολσεβίκων
  στρατιωτών πασά προϋπό-
  θεσις μιάς ψυχικής έξαν-
  τλήσεως καί καταρρεύσε¬
  ως. Ή άποκτήνωσις τοθ
  άτόμου εχει κάμει τόσον
  μεγάλας προόδους, ώστε
  ή διατήρησις ενός εκά¬
  στου άνθρώπου είς τήν
  ζωήν εχει καταστή κάτι
  τό εντελώς ασήμαντον διά
  τό μέλλον τοΰ εθνους ή
  τοθ κράτους. Συνεπώς, ό
  κατά τό πλείστον άσκο-
  πος θάνατος καί έκατομ-
  μυρίων άνθρώπων άκόμη
  δέν παίζει μεγάλον ρόλον
  διά τούο ίθύνοντας τό
  κράτος αυτό. , _, .
  3ον) Σφαγαι είς τάς άπε-
  ράντους έκτάσεις.
  Ούτω λοιπόν ό πόλεμος
  τής Ρωσσίας καθίσταται
  όλονέν περισσότερον μία
  άνΰρωποσφαγή είς άπε-
  ράντους περιοχάς. Είς τό
  δυτικόν μέτωπον, δπου ή
  | ψυχή τοΰ άνθρώπου έπαι-
  ζε σημαντικόν ρόλον, ε¬
  θεωρήθη ώς κάτι τό πολΰ
  φυσικόν ότι ό Βασιλεύς
  Λεοπόλδος έσυνθηκολόγη-
  σε μέ τόν Βελγικόν τού
  στρατόν, δταν κατεδείχθη
  ότι πά^α περαιτέρω άν-
  ! τιστασις δέν θά ήτο ειμή
  άσκοπος αίματοχυσία.
  Είς τήν Ρωσσίαν όμως
  ριπ ονται είς τας μάχας
  νεαι εκάστοτε μάζαι άν¬
  θρώπων, δπως τα σφάγια
  ζώα καί θερίζονται άπό
  τα ανωτέρα των ρωσσι-
  κών γερμανικά δπλα, μό¬
  νον καί μόνον διά τόν
  λόγον ότι οί άρχηγοί των
  Μπολσεβίκων δέν θέλουν
  νά όμολογήσουν ότι ό πε¬
  ραιτέρω αγών κατέστη
  πλέον άσκοπος δι' αύτούς.
  Ακριβώς δπως ύπάρ-
  χούν άνθρωποι — λέγουν
  οί Γερμανοί—οί όποΐοι,
  καθ' όλους τούς νόμους
  της ίατρικής, θά έ'πρεπε
  νά έχουν ήδη άποθάνει,
  διότι ό όργανισμός των
  δέν κατέχει πλέον έπαρ·
  κεΐς θερμίδας καί βιτα·
  μίνας, παρ' 6λα ταυτα
  δμως έξακολουθοΰν νά
  φυτοζωοΰν, έ'τσι καί αί
  σοβιετικαί στρατιαί, αί
  οποίαι καθ' όλους τούς
  νόμους τής πολεμικής τέ-
  χνης έχουν ήδη ήττηθή,
  συνεχίζουν τόν πόλεμον,
  έως ότου άποθάνουν, έ-
  πειδή τό διατάσσουν οί
  πολιτικοί έπίτροποι.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΗΝ
  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  —Ή κινητοποίηαις 20 έ-
  κατομμυρίων γυνακών
  Είς τό παρελθόν ό πόλε¬
  μος ήτο μία υπόθεσις καθα¬
  ρώς ά^δρική. Ό 20ός αίών
  ήλλαξεν δμως έκ θεμελίων
  την μορφήν τοθ πολέμου
  Έκτός των έκατομμυρίων
  άνδρών πού μάχονται είς τό
  μέτωπον ή έργάζονται είς
  τάς πολεμικάς βιομηχαν.ας,
  κινητοποιοϋνται ταυτοχρό¬
  νως, είς τας μεγάλας κυρί-
  ως χώρας, καί έκατομμΰρια
  γυναικών. Είς τήν Αγγλίαν,
  τήν Γερμανίαν καΐ την Ιτα¬
  λίαν ρύρίσκονται σήμερον είς
  ιήν υπηρεσίαν τοθ πολέμου
  20 καί πλΐον έκατομμύρια
  γυναικών. Ή Αγγλία άπα-
  σχολεϊ 8 έκατομμύρια γυναι¬
  κών, πρό παντός <=!ς τάς Βοη- θητικάς πολεμικάς υπηρεσί¬ ας ■ άεράμυνα, συσσίτια, νο σοκομεϊα, ολιγώτερον δέ είς τα έργοστάσια. Είς τήν Γερ¬ μανίαν, αντιθέτως, τό μεγα¬ λύτερον μέρος των 8 έκατομ¬ μυρίων Γερμανιδων. πού έκι· νητοποίησεν ό πόλεαος,άπα- σχολεΐται είς καθαρώς βιο- μηχ<-"νικάς εργασίας. "Ηδη καΐ έν καιρώ είρήνης άκόμη αί φοιτήτριαι ειργάζοντο επί τι διάστηυα, κατά τάς δια- κοπάς, είς τα έργοστάσια, μετα τόν τερματισμόν δέ τι'ις υπηρεσίας των υπέβαλον έκθεσιν περί της εργασίας των καΐ των παρατηρήσεών των, έαν και κατα ποσόν τό ι εΐδος τής εργασίας πού εί¬ χον άκτελάσει, ήτο κατάλλη- Οΐ λψένες της ΓαλλΙας έκκαδαρϊζονται άπό ιά συντρίμματα των πλοΙ- ων άτινα κατεβυδΐσδησαν άπό τούς Γερμανικούς βομβαρδισμούς Δύο άντάξιοι Σύμμαχοι ί ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ «ΜΟΙΡΑΙΟΝ III ΜΠΟΑΣίΒΙΚΟΝ Β' (τελευταίον) *Η τετάρτη φάσις Καί οϋτω έκτυλΐσσεται ή τετάρ τη φάσις. Ό Τσώρτσιλ, έν γνώ¬ σει των ανωτέρω επεχείρησε, διά πα,'τός τρόπου, νά επιτύχη τήν άμερικανικήν βοήθειαν κα[ νά έξεύρη τρόπον συνεννοήσε¬ ως μετά τής Σοβιετικής Ρωσσίας. Απέστειλε ώς πρεσβευτήν έν Μόσχα τάν κ. ΚρΙπς, χαίροντα αρίστης εκτιμήσεως παρά τώ μπολσεβικική κόσμω, διά νά ανα¬ λάβη έκεΤ £να των πλέον άρι- στοτεχνικών παιχνιδίων τής δι- πλωματικής ΙστορΙας. Σκοπός τής έν λόγω νέας συνεργασίας ήτο, διά μέν τόν Τσώρτσιλ, ή συνε- χώς μεγαλυτέρα κινητοποΐησις σοβιετ ικών μονάδων είς τα άνα- τολικά σύνορα τοθ Ράϊχ πρός τελικήν επιτυχίαν μιάς συρράξε- ως καΐ δημιουργίαν τοϋ τόσον έπιθυμητοϋ άνατολικοϋ μετώπου τής Γερμανίας, διά δέ τόν Ττά- λιν, ή έπαναφορά τής ίσορροπίας των δυνάμεων, μεταξύ των δύο άντιπάλων διά τού κατατεμαχι- σμοϋ τοθ γερμανικοθ στρατοϋ καΐ τής όλονέν αύξανομένης βοη¬ θείας τής Άμερικής. Οϋτω, θά έπετυγχάνετο ή έξα- σθένησις αμφοτέρων, ή έν άνάγ- κη, θά άπεσπάτο μία έπισφαλής μερική νίκη τοϋ ενός άντιπάλου επί τού ετέρου. Τότε δμως θά έπετυγχάνοντο αί τόσον ποδη- τα'ι διά τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν προϋποθέσεις, δηλαδή δα ηδύναν¬ το έν δεδομενη στιγμή νά επιτε¬ θή εναντίον αμφοτέρων των άν¬ τιπάλων καϊ θά έπέβαλεν είς ολόκληρον τήν Ευρώπην, τόν μπολσεβικισμόν. Ή διά των δηλών λύσις Έν Γερμανία δμως διέβλεψαν τα παιχνίδι τουτο. Πρός εξακρίβωσιν τής πραγμα¬ τικότητος, προσεκάλεσαν τόν τό¬ τε ρώσσον υπουργόν επ) των ε¬ ξωτερικών Μολοτώφ, είς Βερο¬ λίνον. Τα άποτέλεσμα τής έν λό γω έπισ<έψεως ήσαν νέαι έκβι άσεις τής Σοβιεπκής Ενώσεως, διά των οποίων ή Γερμανία ήθε¬ λεν υποστή πλήγμα, στερουμένη μιάς έξαιρετικώς σπουδαίας έπι- σιτισπκής βάσεως, της νοποανα- τολκής Πύρώΐτης. "Οταν ή Γερυανία απέκρουσε κατηγορηματικώς τήν μπολσεβι- κοποίησιν των Βαλκανίων, πράγ- μα τό οποίον 8ά άπετέλει τήν πολιτικήν καΐ οικονομικήν κατα¬ στροφήν τής νοτιοανατολικής Εύ- ρώπης, ή κατάστασις έπεδεινώθη καΐ ή Σοβιετική Ρωσσία άπήντη σε, διά τής πρώτης μεγάλης κπ· νής ενεργείας των "Αγγλων καί των Σοβιετορώσσαΐν, ύποκινήσα- αα τοΰς Γιουγκοσλαύου; είς πό¬ λεμον εναντίον των δυνάμεων τού "Αξονος "Εάν ή Γερμανία εδέχετο τότε τάς άπαιτήσεις τής Σο3ιετικής Ρωσσίας, ή εάν | ή κατάρρευσις τής ΓιουγκοσλαυΤ άς δέν έπήοχετο τόσον ταχέ¬ ως, τα βαλκάνια θά περιήρχοντο είς τήν κατοχήν τοϋ Στάλιν, λον διά τάς γυναίκας. Τέλος είς την Ιταλίαν εκινητοποιή¬ θησαν μόνον 4 έκατοιιμύρια γυναικών, πού έργάζονται κατά κύριον λόγον είς τήν γεωργίαν. ->
  —Χάρβουνο στή Ιαχάρα
  Ποίος θα έψαντάζετο ποτέ
  ότι ή με,γαλυτέρα έ'ρημος τοϋ
  κόαμθ'ΐ, ή Σαχάρα, κρύπτει
  είς τα έγκατά της όρυκτά
  καϊ μάλιστα έκμεταλλεύσιμα;
  ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΦΑΣΕΙΣ
  πραγματοιιοιουμένου οϋτω ενός
  εισέτι βήματος πρός εξασθενή-
  σιν τής Γερμανι'ας καί την μπολ-
  σεβικοποίησιν τής Εύρώπης.
  Υπό τάς ανωτέρω συνθήκας,
  διά τήν Γερμανίαν ύπήρχε μία
  καΐ μόνη λύσις: ό προδότης γεί-
  των τής Άνατολής, τόν οποίον
  ματαίω; προσεπάθησε νά συνε-
  τίστ., έδει νά πληγη καιρΐως καΐ
  μάλιστα εγκαίρως, ώστε νά μην
  εύνοηθό ούτος διά τής αποπε¬
  ρατώσεως των στρατιωτικών τού
  μετακινήσεων, καΐ υπό των και-
  ρικών συνθηκών.
  Ή πέμπτη φάσις
  ΚαΙ οϋτω ήρχισεν ή πέμπτη
  φάσις τής εξελίξεως τής καταστά¬
  σεως. Αί προσπάθειαι των καλύ- %
  ψεως τής άγγλοσοβιετικής συνερ¬
  γασίας διά τής άνακλήσεως τοΰ
  κ. Κρίπς, υπήρξαν μάταιαι Τό γε¬
  γονός, δτι ό Χίτλερ διέβλεψε τό
  κεκαλυμμένον παιχνΐδιον τοΰ
  διεθνοϋς κεφαλαιοκρατιομοϋ καί
  μπολσεβικισμοϋ, προεκάλεσε τε¬
  ραστίαν αγανάκτησιν έν Λονδί
  νω καΐθΰάσιγκτων· 'Εκεί 8ά προ-
  ετίμουν τήν έναρξιν τής διαμά-
  χης μετά τής Ρωσσίας, είς στιγμήν
  εύνοϊκωτέραν διά τούς μπολσε-
  βίκους, τήν "Αγγλίαν κα! τάς Η¬
  νωμένας Πολιτείας. "Εκτός τού¬
  του, ο! κύριοι τοϋ Λονδίνου καί
  τής Ούάσιγκτων ήγανάκτησαν
  κα'ι έκ το[|/εγονότος, δτι ό γερ-
  μανορωσσικάς πόλεμος εΤχε τε¬
  ραστίαν απήχησιν είς ολόκληρον
  τήν Ευρώπην, κατόπιν τής έπι-
  στρατεύσεως δλων των πνευματι¬
  κόν δυνάμ(ων τής Εύρώπης εναν¬
  τίον τοϋ Κουμμουνισμοϋ.
  Οϋτω, διά πρώτην φοράν ένε-
  φανίσδη ή Εύρώπη, έν δλη της τή
  δυνάμει, ώς πνευματική καΐ πολι
  τιστική ένότης, καταφερδέντο;
  ενός νέου βαρυτάτου πλήγματος
  εναντίον τού άγλλομερικανικοΰ
  γοήτρου. Αί συνέπειαι άπεκαλύ-
  φθησαν συντόμως καΐ είς τάς δυ·
  τικάς ά<όμη χώρας. Εξαιρέσει τοϋ Τσώρτσιλ τοϋ Ροϋζβελτκαί τοθ περιβάλλοντό , των,ύψώθησαε φω¬ ναί κατακρίνουσαι δριμύτατα τήν νέαν κοινοτητα μετά τής Σοβιετι- κής ΡωσσΙας. Έξ δλων των σημεί- ων τής Εύρώπης ήρχισαν ή συγκρό τησις έθελοντικών σωμάτων πρός συμμετοχήν είς τόν νέον άποφα- σισπκόν άγώνα εναντίον τοθ μπολσεβικισμόν. Τό τέλος τής έν λόγφ φάσεως είναι πασιφανές Ή Γερμανία θά εξέλθη έκ τοθ πολ.μου αύτοϋ τόσον ίσχυρά, ώ¬ στε θά είναι είς θέσιν νά επι¬ φέρη, λίαν συντόμως, τα άποφα- σιστικόν πλήγμα τρός την Δύσιν. Έκτός τούτου κα'ι οί πλέον αίσιό- δοξοι άκόμη των ύπολοίπων χώ- ρων τής βρεττανικής Αύτοκρα- ' τορίας καί τής Άμερικής θά κα· τανοήσουν τέλος, δτι πδσα προ¬ σπαθεία άποκλεισμοθ καί ΰποβο- λής είς τον έκ πείνης θάνατον τής εΰρΛπαϊκή*, ηπείρου, είς τήν οποίαν 86 ανήκη καί ή άπελευ- 8ερα)8εΤσα έκ τής μπολσεβικική τυραννία; Ρωσσία, είναι μία ου- τοπία κα'ι δτι οϋτω ό πόλεμος α¬ πωλεσθη, οριστικώς, δι' αύτούς. Τα κοιτάσματα άνθρακος τ'ϊς Σαχάρας είνε άπό πολ- λών ίτών γνωστά, κανεΐς δ¬ μως δεν εΤχε σκεφθή μέχρι σήμίρον νά τα έκμεταλλευ- ,, θή συστηματικώς. Τώρα δέ πού έ'ιιαυσαν αί έξ Αγγλίας ,£. είσαγωγαί άνθρακος είς Γαλ- ] λίαν, ό γπτλλικός τυπος προ- I τείνει τήν εναρξισ εργασιών ; πρός εξόρυξιν τοΰ άνθρακυς τής Σπχάρας, ό οποίος υπο- , λογίζεται είς 300 εκατομμυ· - ρ,ια τόννους.
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  1941
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΑΧΕΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟΝ
  "Αρθρον τής «Διπλωματικάς άνταποκρΐσεως»
  Ή «γερμανική διπλωματι- ι
  κή καϊ πολιτική άνταπόκρι-
  σις», τό ημιεπίσημον δργα· |
  νόν τού ύπουργείου των έ- |
  ξωτερικών, τής 23ης Ίουνί-
  ου 1941, έγραψεν : ό πόλε-
  μος μεταξύ Γερμανίας καϊ
  Σοβιετικάς Ενώσεως άπο·
  σαφινίζει επί τέλους, τό μέ¬
  τωπον, τό οποίον ανέλαβε
  τόν τεράστιον τούτον άγώ-
  να, διά την αναγέννησιν
  καϊ άνασυγκρότησιν τής
  Εύρώπης καϊ την επικράτη¬
  σιν ενός ήσικοΰ καδεστώ-
  τος, μεταξύ των λαών τής
  Ηπείρου ταύτης.
  Ή εύρωπαϊκή έπανά-
  στασις, ήτις ένσαρκοϋται
  υπό τού έθνικοσοσολι-
  σμού κα) τού φασισμοϋ,
  εύρέδη, άπό τής πρώτης
  ημέρας τής γεννήσεως
  της,άντιμέτωπος, δύο άν-
  τιπαλων. Πρώτον : ώρσώ-
  βη κατά τού φιλελευ&έ-
  ρου καπιταλιστικοΰ πλου-
  τοκρατικοϋ κόσμου των
  δημοκρατιών κα! τού συ·
  στήματος αυτών τής κοι-
  νωνικής άδικίας, οΐκονο-
  μικής εκμεταλλεύσεως καΙ
  Ιμπεριαλιστικών μονοπω-
  λΐων.
  Δεύτερον : ή εύρωπαϊκή
  αύτη έπανάστασις ήγωνίσ&η
  εναντίον τής αποπείρας νά
  ριφδή έκ νέου ό δεινοπα-
  Βήσας κατό τό 1914—18 κό-
  σμος, είς την άναρχίαν. Α¬
  πέκρουσε διαρρήδην ν' άν-
  τικατρστήσο τόν κομμουνι-
  σμόν' καϊ την κοινωνικήν α¬
  δικίαν διά τού καπιταλισμοθ,
  ομοίως ηρνείτο την ύ-
  πέρμετρον άζιοποίησιν τού
  άτόμου, δα τής έκριζώσε-
  ως τού χιλιετοΰς πολιτιβμοϋ
  καΐ τής παραδόσεως τής
  Δύσεως είς τούς δεοΰς τής
  καταστροφής τοϋ μπολσε¬
  βικισμόν.
  Είς τόν έδνικοσοσιαλισμόν
  καΙ τόν φασισμόν, ένεσω-
  ματοθντο αί ήδικαΙ άξιαι
  τού εύρωπαΐκοϋ πνεύματος,
  εναντίον πάσης άκρότητος,
  όδηγούσης είς την κονιορ-
  τ.ποίησιν των άναλλοίώτων
  ί,νϊυματικών δρησκευτικών
  καϊ ήδικών άγαδών τοϋ εύ·
  ρωπαΐκοΰ κόσμου. Ούτω,
  έπραγματοποίησε τό μέχρι
  τής στιγμής έκείνης δεω-
  ρούμενον ώς αδύνατον, δη-
  λαδή την συνεννόησιν τοΰ
  παλαιοθ μετά τού νέου, την
  παράδοσιν μετά τής προό-
  δου.
  Ή έδνικοσοσιαλιστική
  έπανάστασις, επέτυχε την
  συγχώνευσιν, είς μίαν έ-
  νιαίαν κίνησιν, των δύο
  (δεολογιών των έκπροσω-
  πουμένων υπό τοϋ σοσια-
  λισμοϋ κα! τοΰ έδνισμοϋ,
  δηλαδή δύο άντιμαχομέ-
  νων μέχρι τούδε έννοιο-
  λογικών κόσμων. Έντός
  μικροϋ δέ άπεδείχδη, ότι
  έλκυστική δύναμις τής νέ-
  ας κοσμοδεωρίας δέν ημ¬
  ποδίζετο υπό συνόρων,
  διότι κατέλαβε, κατά τα
  έπακολουθήσαντα έτη,
  την εύρωπαΐκήν ήπειρον
  μέ μίαν δυνσμικήν έντα¬
  σιν καΙ πρωτοφανή ισχύν.
  Έν Βερολίνω1 όπως καί έν
  Ρωμη εγνώριζον έξ ύπ' άρ·
  χής καί καλώς οί δημιουρ-
  γοΐ τής καταστάσεως ταύ¬
  της, ότι ή έσωτερική αυτή
  υπόθεσις δα αντιμετωπίση,
  προσεχώς τάς εξωτερικάς
  έχδρικάς δυνάμεις. Ό Σε-
  πτέμβριος τοΰ ι°3?, έπεβε-
  βαίωσε την όρθότητα τής
  διαγνώσεως ταύτης. Πρό:·
  τα αί δημοκρατιαι ήρχισ3ν
  τόν άγώνα. Τούτο μάλιστα
  συνέβη είς μίαν στιγμήν κα
  τα την οποίαν ό άγγλοσα-
  ξωνικός καπΐταλισμός έδεώ
  ρει ώς δυνατήν την άπό
  μακροϋ ποδητήν συμμαχίαν
  μετά τοϋ μπολσεβικισμόν
  Εάν δέ ή γερμανική δι-
  πλωματία επέτυχε, την τε¬
  λευταίαν στιγμήν,νά διαχω·
  ρίση τάς δύα δυνάμεις, αί
  οποίαι έπεδίωκον άπό κοι-
  νοϋ την συντριβήν τής εΰ-
  ρωπαϊκής έπαναστάσεως,
  τούτο άποδεικνύει μόνον
  μίαν διπλωματικήν ΐκανότη-
  τα, άλλ' ούχι την εγκατά¬
  λειψιν τής έχδρότητος πρός
  τόν μπολσεβικισμόν.
  Έν τούτοις, ό καπιτ:ιλι-
  στικός πλουτοκρατικός
  κόσμος τοϋ άγγλοσαξωνι-
  σμού καΙ τοΰ μπολσεβικι-
  κοΰ κράτους, παρέμεινον
  καί μετά τόν χωρισμόν των,
  κοινϋ έχβροΙ τής Νέας
  Εύρώπης.
  "Αμφότεροι έπεούμουν
  την καταστροφήν αυτής.
  Εάν ή έπιδυμία των έκείνη
  δέν έπραγματοποιήδη, τού¬
  το όφείλεται είς την άρνη¬
  σιν τής σοβιετικής "Ενώσε¬
  ως νά καταστή όργανον τής
  Μ. Βρεττανίας καΙ ξίφος
  προστατευτικόν εναντίον
  τή., Γερμανίας. Ή συμμαχία
  αμφοτέρων των δυνάμεων
  παρημποδίσδη, διότι καμμιά
  έξ αυτών δέν εδέχετο νά
  έξαπατηδή υπό τής ετέρας.
  Ουδέποτε επίστευσαν
  έν Βερολίνω, ότι ή ύπο-
  βώσκουσα έχδρότης τής
  μπολσεβικική^ σοβιετικάς
  ενώσεως εναντίον τής
  εύρωπαΐκής άναγεννή-
  σεως, εΤχεν οριστικώς έ-
  ξαφανισδή. Ένώ ό εχθράς
  έπλήττετο πρός δυσμάς,
  πρός ανατολάς παρέμενε
  με τό δπλον παρά πό¬
  δας. Ή μοναδική ελπίς
  τής Μόσχας συνίστατο
  είς την δυνατότητα νά
  καδυποτάξη άκόπως μίαν
  ημέραν, την έξασδενήσα-
  σαν έκ τού αγώνος εναν¬
  τίον τής Μ. Βρεττανίας,
  Ευρώπην. Την πιδανότητα
  δμως ταύτην άνέτρεψεν
  ή Εύρώπη, υπό την ήγεσί-
  αν τής Γερμανίας, άφοϋ
  έφερεν πρακτικώς είς πέ¬
  ρας τόν πόλεμον εναντί¬
  ον δλων των συμμάχων
  τής Μ. Βρεττανίας καί
  περιώρισε τόν άγώνα
  μόνον κατά τής Μ. Βρετ¬
  τανίας.
  "Εκτοτε, ή σοβιετική ένω¬
  σις δέν άφηνε πλέον καμ¬
  μίαν αμφιβολίαν περί των ά-
  ληδών προδέσεών της, ό¬
  πως τούτο διαφωτίζεται πλή
  ρως υπό τής διακοινώσεως
  τοϋ ύπουργείου των Εξωτε¬
  ρικών. 'Αλλά πόσον όρδώς
  ίδραοε κα! πάλιν ό 'Αδόλ-
  φός Χίτλερ, καταδεικνύεται
  έκ τής άγγλικής αντιδράσε¬
  ως. Ό λόγος τοΰ Τσώρτσιλ,
  εύδύς μετά την έναρξιν
  των έχδροπραξιών, έφερε
  τόν χαρακτήρα έκρήξεως
  όργής, καδ' Οσον διά πρώ¬
  την φοράν καδίστατο εύ
  κρινές, ποίαν ευκαιρίαν έ-
  χασαν τόν Σεπτέμβριον τοϋ
  1939, ή Μ. Βρεττανία κα! ή
  Σοθιετική Ένωσις. Ό Τσώρ¬
  τσιλ, όστις κοδ' όλην την
  ζωήν τού έπόδει την σύρρα¬
  ξιν μεταξύ Γερμανίας καί
  Ρωσσίας, εξεδήλωσε την
  αγανάκτησίν τού κατά την
  στιγμήν ακριβώς τής πραγ¬
  ματοποιήσεως τοΰ όνείροϋ
  αυτού. Γνωρίζει ότι σήμε¬
  ρον ή Γερμανία δέν είνε
  πλέον έξησδενημένη καί ό¬
  τι ή νίκη τής νέας εύρωπα-
  ϊκής τάξεως Βά είνε τώρα
  όριστική.
  ΟΊ λαοί έπίσης τής Εϋρώ-
  π ής, οί παρακολουσούντες
  τόν άγώνα, όρδώς σκέπτον-
  ται δ π δέν υφίσταται καμ¬
  μιά διαφορά μεταξύ τοϋ πο¬
  λέμου εναντίον τής Μ.Βρετ-
  ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΟΠίΡΕΣ
  ΤΟΥ ϊΜίύί ΣΤ Ρ Α ΟΥΣ
  Ό μεγαλότερος άπό τούς
  ζώνΐας μουσικοσυνθέτας τής
  Γεμμανίας, ισως δέ καί τοϋ
  κόσμου έν γένει, ό Ριχάρδος
  Στράους, άν καί έφθασε την
  ηλικίαν των 77 έτών, έξακο-
  λουθεΐ άκόμη νά είναι, δηως
  πάντοτε, ί,παραγωγικώτατος.
  Ι Τό μέχρι τοθδε έργον τού ά-
  ποτελεΐται άπό 13 μεγάλα
  μελοδράματα καί συνθέσεις
  διά χορόν. "Ηδη ό Στράοιος
  ' έχει έτοιμάσει, κατόπιν συ·
  νεχοθς εργασίας στό ήσυχο
  σπιτάκι τού στό Γκάρυις τής
  Βαυαρίας, δύο νέες διιερες.
  Ή μία άπό αύτάς όνομάζε-
  ται «Δανάη». Τα κύρια πρ3·
  σωπα είνε ή Δανάη, ό Ζεύς
  καί ό βασιλεύς Μίδας. Λιμ-
  πρετΐστας είνε· ό γνωστός
  Βιεννέζος ίστορικός τοθ θε·
  άτρου Γιόζεφ Γκρέγκορ. Λέ-
  γεται δτι τό έργον είνε έ'να
  ; μουσικοθεατρικόν άριστούρ-
  γημα. Ή δευτέρα νέα δπερα
  τού Στράους δέν έχει άκόμη
  τίτλον. Καθώς εγνώσθη δ¬
  μως πρόκειται περΐ άναβι·
  ώσεως τοθ παλαιοθ προβλή-
  ματος τοθ συνδυασμοΰ ποι·
  ήσεως καί μουσικής επί τής
  σκηνής. Τό λιμπρέτο ε"γραψε
  ό γνωστότατος μαέστρος
  τής "Οπέρας τοϋ Μονάχου
  Κλέμενς Κράους πού συνοέ-
  εται φιλικώς μέ τόν γηραιόν
  συνθέτην καί θεωρεΐται ώς
  £νας των καλλιτέρων έκτε-
  λεστών των έργων τού. Ό
  μουσικός κόσμος τής Εύρώ·
  ί πης άναμένει μέ άνυπομονη-
  σΐαν την πρώτην εκτέλεσιν
  των δύο νέων έργων τοΰ
  Στράους.
  ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΜ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΓΕΡΜΛΝΙΑΣΤΟΥΡΚΙΑΣ
  Είς την "Άγκυραν διεξά-
  γονται κατ' αύτάς οικονο¬
  μικαί διαπραγματεύσεις με¬
  ταξύ τοθ Ράϊχ καΐ τής Τουρ
  κΐας. Πρός τόν σκοπόν τοθ-
  τον μετέβη αύτόθι ό γνωστός
  Γερμανός οίκονομολόγος κ.
  Κλώντιους. Κατόπιν τοθ συμ-
  φώνου μή έπιθέσεως καί φι·
  λίας, πρόκειται νά τεθώσιν
  επί νέων βάσεων καί αί οίκο-
  νομικαί σχέσεις μεταξύ των
  δύο χωρών. Κατά τα τελευ¬
  ταία έτη αί συναλλαγαΐ με¬
  ταξύ Γερμανίας καί ΤουρκΙ-
  ας ηυξανον συστηματικώς.
  Ένώ τώ 1929 τό Ράϊχ, μαζύ
  μέ την τότε Αύσΐρίαν καί
  την ΤσεχοσλοβακΙαν, συμμε-
  τεΐχε κατά 14ο)ο είς τΛς
  Τουρκικάς ■ είσαγωγάς καί
  κατά 17 ο)ο είς τάς Τουρκι-
  κάς έξαγωγάς, κατά τό 1936
  ή γερμανική συμμετοχή α¬
  ί! νήλθε διά μέν τάς είσαγωγάς
  τής Τουρκίας είς άνω των
  25 ο)ο, διά δέ τάς έξαγωγάς
  της είς σχεδόν 50 ο)ο Κατά
  τό αύτό διάστημα περιωρί-
  ζοντο σημαντικώς αί συναλ-
  λαγαί τής ΙουρκΙας μέ τάς
  δυτικάς χώρας τής Εύρώπης.
  "Ηδη άναμένεται, ύ·ιό τάς
  σημερινάς συνθήκας, νέα
  αθξησις των γερμανοτουρκι-
  κών συναλλαγών. Τό Ράϊχ
  ένδιαφέρεται κυρΐως διά
  τούρκικα καπνά, βάμβακα,
  εριον, ξηρούς καρπούς, κα-
  ρύδια, ψουντούκια, μεταλλεύ
  ' ματα καί τινάς άλλας πρώ¬
  τας ϋλας.
  1 τανίας καί έκείνου κατά
  Ι των Σοβιέτ, μεταξύ τοθ ά-
  I
  μυντικοΰ αγώνος τής εύ-
  ρωπαϊκής έπαναοτάσεως
  καί τοΰ στρεΦομένου εναν¬
  τίον τοϋ λιμπεραλιστικοΰ
  ι πλουτοκρατικοϋ κόσμου καί
  τής. μπολσεβικικής άναρχί-
  άς. Κα'ι ότι δέον νά κατα-
  ί νικηδοΰν αμφότεροι οί έχ-
  I
  δροί, διότι τότε μόνον δύ-
  ^ νανται νά διασωδοΰν α! ά-
  ; ναλοίωτοι άξιαι τής Εύρώ¬
  πης κα! νά έξασφαλισδΓ| τό
  μέλλον των εΰρωπαϊκών
  λαων.
  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝΜΑΣΔίΜΕ
  ΗΒΚ
  ΤΗΣ Α
  ΓΑΙΛΣ Κϋ
  ΛΥΝΑΜΙΚΟΤΗΣ
  ΤΗΣ ϋΙΑ
  Όπως κατά τόν παγκόσμιον
  πόλεμον, οϋτω καί κατά την
  σημερινήν μεγάλην σύρραξιν
  απεδείχθη δτι τα στρατιωτικ*
  άποτελέσματα δέν έξαρτώνται
  μόνον άπό την μαχητικότητα
  καί γενναιότητα των στρατιω-
  τών, άλλα κατά μέγιστον βαθ¬
  μόν καί άπό ,τήν βιομηχανικήν
  απόδοσιν μιας έμπολέμου χώ¬
  ρας. Παίζει δέ μεγάλον ρόλον
  δχι μόνον ή τταραγωνή της βιο-
  .μηχανίας έξοπλισμών, άλλά
  καί ή άττρόσκοπτος άντιμετώ-
  πισις δλων έκείνων των οΐκονο-
  μικών καί συγκοινωνιακόν προ
  βλημάτων, τα όποϊα έ'χουν με-
  γίστην σιτουδαιότητα διά την
  Βιεξαγωγήν τοΰ πολέμου.
  Ποία είναι λοιπόν σήμερον ή
  βιομηχανική καί έν γένει οΐκρ-
  νομική δυναμικότης τθν δύο
  έμπολέμων παρατάξεων; Ή
  άιτΛντηα/ς είς τό έρώτημα αύτό
  δέν εΐνε/εϋκολος διότι τα έμ""»·
  λεμα ράχχ, δι' ίρύνοήτους λό·
  γους, δέν δημοσιεύουν τούς
  σχετικούς άριθμοΰς.Έν τούτοις
  ύπάρχουν αρκεταί ενδείξεις
  πρός σχηματισμόν μιάς γνώ-
  μης επί τού έν λόγφ ζητήμα-
  τος.
  Πρό παντός ημπορεί νά λε-
  ^ δτι ή γερμανική οΐκονομία,
  άπο τού 1918 ήδι , μέ Ιδιαιτέ¬
  ραν δμως έντασιν άπό τού
  1933, συνεπεία τής απωλείας
  των άποικιών της, άψιερώθη
  έξ ολοκλήρου είς τα έσωτερι-
  κά της προβλήματα, κυρίως δέ
  είς την συστηματικήν αθξησιν
  τής παραγωγής της. Αντιθέ¬
  τως, ή Αγγλία, άττά αΐώνων
  ήδη, έβασίσθη όλονέν περισσό¬
  τερον είς τάς πέραν των ώκεα-
  νών οικονομικάς πηγάς των
  άποικιών, κτήσεων καί λοιπών
  χωρών πού διετέλουν υπό την
  έπιρρο'ιν της. Ώς έκ τούτου,
  αί μεγάλαι απώλειαι τής άγ·
  γλικής ναυτιλίας κατά τόν ττα-
  ρόντα ττόλεμον βαρύνουν πολύ
  επί τής οΐκονομικής δυναμικό-
  τητος τής Μ. Βρεττανίας καί
  άποτελοΰν σήμερον ζήτημα
  υπάρξεως δι" αυτήν. Ή έξάρ-
  τησις τής "Αγγλίας, κατά μέ¬
  γιστον μέρος, άπο τάς ύιτερω-
  κεανείους χώρας διά τόν άνε-
  φοδιασμόν της τόσον είς πρώ¬
  τας ϋλας καί πολεμικά ε'ίδη δ-
  σον καί είς τρόφΐμα άττοτελεϊ
  ά:οι3ώς τό άσθενέστερον ση-
  μ--ΐον αυτής είς τ6ν σημερινόν
  πυ.^εμον, δοθέντος δτι ό άντί-
  π_χλός της, ή Γερμανία, £χει
  άπό πολλοδ ήδη προσαρμόσει
  ολόκληρον την οΐκονομίαν της
  πρός τό πρόγραμμα τής καλύ-
  ψεως των πολεμικον άναγκών
  της έκ τής έγχωρίου καΐ τής
  εύρωπαϊκής παραγωγής.
  Βεβαίως ή "Αγγλία κατέβαλε
  καί κτταβάλλτι προσπαθείας
  πρός αύξησιν τής έγχωρίου πα¬
  ραγωγής της διαρχοΰντος τοϋ
  πολέμου, ακριβώς διά νά ελατ¬
  τώση κατά το δυνατόν αυτήν
  την έξάρτησιν της έξωθεν. Δύ¬
  ναται δμως νά επιτύχη τουτο;
  Μερικοί άριθμοί είνε, ιόττό την
  έττοψιν αυτήν, πολΰ χαρακτη-
  ριστικοί. Είς την μεταλ^ουργί-
  αν καί βιομηχανίαν αί αγγλι¬
  καί νήσοι π,οο τοΰ πολέμου διέ-
  θετον 10,9 έκατομμύρι* έργα-
  τών τΐερίπου, ή Γερμανία δμως
  20,3 έκατομμύρια. ΑΙ μηχαναί
  κινήσεως βιομηχανίαν είς την
  "Αγγλίαν είχον όλικήν δύνα¬
  μιν 21,2 έκατομμυρίων Γππων,
  είς δέ την Μείζονα Γερμαν'ι-ν
  3ϊ,6 έκατομ. ίππων. Ώς πρός
  τόν γαιάνθρακα, την βασικήν
  ύλην διά την κινητήριον δύνα¬
  μιν, είναι λνωστόν δτι ή "Αγ¬
  γλία έχει άνέκαθεν μεγάλην
  παραγωγήν. Έν τούτοις, πρό
  τοΰ πολέμου, ή άνθρακοιταρα-
  γωγή της (232 έκατομμ. τόννων
  ετησίως) ήτο κατωτέρα τής πα·
  ραιγωγής τής νέας δηλ. Με[ς0-
  νος Γερμανίας, ήτις ανήλθεν
  είς 293 έκατομ. τόννων. Ή πά-
  οαγωγή κώ < άνήρχετο, τω 15*38. είς μέν την Αγγλίαν είς 23,3, είς δέ την Γερμανίαν είς 57,6 έκατομμ, τόννων. "Οσον άφορςί τόν χάλυβς*. την σττουδαιοτάτην ταύτην πολεμι¬ κήν Ολην, ή μέν αγγλικη παρα- γωγή άνήρχετο πρό τοΰ πολέ¬ μου, είς 10,5, ή δέ γεραανική είς 25,5 έκατομμ. τόννων. Ή αγγλικη σιδηροπαραγωγή ά¬ νήρχετο είς μόνον 6,9, ή δέ γερμανική είς 20,8 έκατομ τόν¬ νων. Ένφ είς την "Αγγλίαν παρήγοντο 7.9 έκατομμ. τόν¬ νων τσιμίντου ετησίως, ή τια· ραγωγή τής Γερμανίας άνήρχε. το είς 13,7 έκατομμ. τόννων. Ή αγγλικη παροιγωγή κυτταρίνης άνήρχετο είς μόνον 0,2 έκατομ! τ., ή δέ γϊρμανικ.ι. είς 1,3 εΚα· τομμΰρΐΊ τόννων. 'Αττό δλους αυτοίς τοδς άρι9· μους καταδεικνόεται σαφεατατα ή^μεγάλη ύ^εροχή τής γερμιινι- παραγωγόν είς τ,άς οπου- Ο3ιο«κ^ δι* τή- διβ^ν«Υήν τοΰ πολ μου τχρωυς Ολας. ίπι· σης δέ κ-Ι τό μέ ,-εθος της ίξαρ τήσεως τής βρϊτΐϊ'ΐκης μητρο¬ πόλεως Λιμ τάς η*οαν.των-θα- λασσών χώ υζ. ΚαΙ ,φ«, η μέν έν καιρώ εΐρήνης αί «ξωθεν είσαγω/αΐ τής Αγγλίας διεξή- γοντο ομαλώς, ή έξάρτησις αυ¬ τή δέν ήτο τόσον αΐσθητή. Αί διαρκεΐς διαταράξεις δμως των αγγλικών ναυτικόν συγκοινω- νιών, κατά τόν παρόντα πόλί- μον, έκ μέρους των ϋποβρυχΐων καί τής άεροτιορΐας τού άντιττά- λου καθιστοΰν όσημέραι περισ¬ σότερον προβληματικόν τόν έ- παρκή άνεφοδιασμόν τής Μ. Βρεττανίας μέ τάς άπαραιτή- τους πολεμικάς Ολας. "Αντιθέτως, τιαρά τόν άπο- κλεισμόν τής Γερμανίας άπό τάς ύαερποντ'ους Απείρους, ή χώρα αυτή αύζάνει ολονέν πε¬ ρισσότερον τόσον την Ιδίαν της παραγωγήν καί την των κατα- ληφθέντων ύπ' αυτής άπεράν- των εδαφών, δσον καί Τόν άνε- φο3ιασμόν της άπό τος λοιπάς χώρας τής Εύρώπης καί Άσίας, Βάσει τοΰ Τετραετοΰς ΣχεδΙου επετεύχθη ήδη κατά τρόπον συ· στηματικόν σημαντικωτάτη αθ· ξησις τόσον τής μΐταλλουργΐας δσον καί τής βιομηχανικής πα· ραγωγής έν γένει. Άφ' δτου ή Αγγλία €χει αποκλεισθή, συνε¬ πεία των πολεμικον γεγονότων, άπό δλας σχεδόν τάς άγοράς . τής ήπειρωνικής Εύρώπης, τό | Ράϊχ είναι είς θέσιν νά έφονά- | ζεται εκείθεν κατά τρόπον άττο- ι κλειστικόν, άφ' ετέρου δέ νά έ- ξάγη είς τάς έν λόγ<ρ άγοράς | μεγαλειτέρας ποσότητας βιομη- I χανικών είδών ή άλλοτε. Δέν είνε, συνεπώς, άξιον άηο- ρίας δτι ή Γερμανία μέ την τό¬ σον έπηυζημέψην οικονομικήν δυναμικότητά της, είναι είς θέ¬ σιν νά κινητοποιη διαρκώς τό¬ σον τεραστίας στρατιωτικάς δυ¬ νάμεις καί ν' αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ενός κολοσσιαίου πολέμου είς την Ρωσσίαν μέ αΦθονα τεχνιιτά μέσα, ταυτοχρό¬ νως δέ νά διατηρρ καί τάς τό¬ σον εύνοϊκάς στρατηγικάς θέ· σεις της είς την Δυτικήν Ευρώ¬ πην, οθτως ώστε ό κύριος άντΙ- παλός τής, ή Αγγλία, νά μή δύναται ν' αναλάβη, κατά τ* διάστημα τοϋ ρώσσικου πολέ¬ μου, σοβαράν τίνα πρωτοβουλί¬ αν πρός μεταβολήν τής εύνοϊκής ταύτης διά τό ΡάΤχ καταστά¬ σεως. ΓΕύρωπ. Νέα) Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜίΟΡΙΟΥ ΕΙΣ Τ» ΒΕΑΠΟΝ "Υπό των γερμανικήν άρ· χών κατοχής ελήφθησαν ε¬ σχάτως ωρισμένα μέτρα πρός πλήρη άναδιοργάνωσιν τοθ έμπορΐου γαιάνθρακος είς τό Βέλγιον. Πρόκειται περί οργανώσεως τοθ σπου- δαΐου τούτου βελγικου έμπο- ρικοϋ κλάδου κατά τό πρό¬ τυπον τής έν Γερμανία ύφι· σταμένης ή^ιη άναλόγου ορ¬ γανώσεως. Τα έν λόγφ μέ¬ τρα θά έπεκταθοϋν βϊθμιαΐ- ως κ'σΙ είς τούς λοιπού; κλά· δούς τοθ έμπορΐου ώς καί τής βιομηχανίας τοθ Βελγί¬ ου, κατά τρόπον &οχε νά γίνη δυνατή ή προσαρμογή αυτών πρός τάς νέας οίκο- νομικάς συνθήκας είς τάς γείτονας χώρας : Γαλλίαν, Ολλανδίαν κα-' Γερμανίαν. Έπιδιώκεται ταυτοχρόνως ή ένιαΐα κατεύθυνσις καί ό συντονισμός τής βιομηχανι- κης παραγωγής καί τοθ χον- δρικόΧ) έμπορίου είς δλας τάς χώρας ταύτας. 1ΙΑΗΠΖ _ΑΓΗΙίΜΙΑ7ΑΓΙ1 ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16-Τό ή- μ·-επίσημον Γερμανικόν Πρα «πορεΐον μεταδίδει ότι τό ι Γερμανικόν Ναυτικόν, κα¬ τα την δ άοκειαν των τε· λευταίω, 15 μηνών, παρέ¬ σχε βοήθειαν και έοωσβ 215 Άγγλυυς ναυαγού; είς
  ΣϋΛΙΣ 5η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 18 Αύγούστου 1941
  Τα Γ :ρμα νορουμανικά στρατεύ-
  ματα έφθασαν είς τάς ακτάς
  τής Μαύρης θαλάσσης
  Κιταβύθισις Σοβιετικών μεταγωγικών πλοίων έτοίμων διά την φυγάδευσιν
  στρατευμάτων έξ Όδησσοϋ καί Νικολάϊεφ.
  ΛΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΈΙΟΝ Τ ΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 14 Αύγούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις το5 Γερ-
  μανικοϋ στρατοθ ανακοινοί :
  Είς την Ούκρανίαν τα
  Γερμανικά καί Ρουμανικά
  στρατεύματα καταδιώκουν
  άκαταπαύστως τόν ύποχω-
  ροΰντα εχθρόν. "Ηδη τα
  στρατεύματα μας έφθασαν
  είς τάς ακτάς τής Μαύρης
  Θαλάσσης, μεταξύ τής Ό-
  δησσοΰ καί των έκβολών
  τού ποταμοΰ Μπούγκ.
  Είς τούς άλλους τομείς
  τού Άν. μετώπου αί έπιχει-
  ρήσεις διεξάγονται συμφώ¬
  νως τφ προδιαγεγραμμένω
  σχεδίφ.
  Ή άεροπο-ιία μας έπέφε-
  ρει κϊτά την χθεσινήν ημέ¬
  ραν, σοβαρά πλήγματα είς
  μεταγωγικά πλοΐα, άτινα
  ήσαν ετοιμα διά την φυγά¬
  δευσιν Σοβιετικών στρα¬
  τευμάτων έκ των άκτών
  μεταξύ Όδησσοϋ καί Νικο-
  •"άίεφ, επέτυχε δέ νά κατα
  στρέψπ δύο έξ αυτών συνο-
  λικής χωρητικότητος 14.000
  τόννων καί νά προκαλέση
  συνάμα σοβαράς ζημίας είς
  έτερα 5 μεγάλα πλοϊα.
  Είς τάζ άνατολικάς ακτάς
  τής Αγγλίας άνιχνευτικά
  άεροπλάνα μας επέτυχον
  χθές άπ:' εύθείας πλήγματα
  επι μιάς ύψικαμηνου νοτίως
  τού Μπίτβ καί είς έργο-
  στάσιαέφοδιασμοΰ τής πό
  λεως Σούντερλαντ. Τό άν
  τιαεροπορικόν πυροβολι-
  κόν τού ναυτικοΰ μας κα
  τέρριψε δύο άγγλικά άερο¬
  πλάνα έτερον δέ, εν πλοϊον
  προφυλακής.
  Είς την βόρειον Άφρι-
  κήν μαχητικά άεροπλάνα
  κατέστρεφον μεγάλα τμήμα-
  τα μιά; άγγλικής άποθήκης
  πολεμοφοοίων, παρά τό
  Τομπρούκ
  Είς τήνδιώρυγα τού Σου-
  έξ Γερμανικά μαχητικά άβ-
  ροπλάνα επετεθησαν κατ'
  αγγλικών άεροδρομίων, μετ"
  ίκανοποιητικοϋ άποτελέ-
  σματος.
  Έχθρικά άεροπλάνα δέν
  υπέρ εζήτησαν τοΰ Γερμανι-
  κου έδάφους, οΰτε κατά την
  ημέραν οΰτε κατά την νύ¬
  κτα.
  ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑϋΙΣ^ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΕΟΟΡΑΚΙΣΜΕΝΟΝ ΟΧΗΜΑΤΟΝ
  ΚΑΙ ΑΜΒΣΤΟΙΧίί!» ΠΑΗΡΟΝ Π0ΛΕΜ1Κ0Υ ΥΛΙΚΟΥ
  Η Ό&ηοσός καί τό Νικολάϊεφ
  περιεκυκλωθησαν άπό τα Γερμα-
  νο-ουγγρο-ρουμανικά οτρ)ματα
  Ό αγων κατά τής Αγγλίας ττάντοτε είς έντασιν.—Έμπορικά πλοΐα κατε-
  βυείσδησαν καΐ άλλα έβλήδησαν.—Βορείως τού Σίτυ-έλ-Μπαράνι έβληθη-
  διά 6όμ6ας Αγγλικόν άντιτορπιλλικόν.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΤΟΥ |
  ΦΥΡΕΡ, 15 Αύγούστου. [
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- |
  μανικοϋ στρατοϋ ανακοινοί :
  Ώς έγνυστοιτοιήσαμεν
  ήδη, δι' (διαιτέρου άνακοι-
  νω&έντος, 'ή μέν πόλις τής
  Όδησσοΰ περιεκυκλώδη
  άπό Ρουμανικά στρατεύμα¬
  τα, ή δέ πόλις τοΰ Νικο¬
  λάϊεφ περιεκυκλώδη άπό
  Γερμανικά καί Ούγνρικά.
  "Ανατολικώς τού ποταμοΰ
  Μπούκγ μηχανοκίνητοι σχη-
  ματισμο! καταδιώκοντες
  άκαταπαύστως τόν ήττημέ-
  νον εχθρόν κατέλαβον την
  πλήρη μεταλλευτικών κοιτα-
  σματων περιοχήν τού Κρι-
  βόνι Ρόν/κ. Είς τούς άλλους
  τομεΤς τού 'Ανατολικοϋ
  μετώπου αί μαχαι διεξάγον-
  ται επιτυχώς.
  Έν τώ άγώνι εναντίον
  τής Άγγλικής ναυτιλίας έ-
  φοδιασμοΰ ή άεροπορία
  μας κατέστρεΦε, πρό των
  άνατολικών άκτών τής Σκω-
  τίας, έν φορτηγόν πλοΤον
  5.000 τόννων καί έπληξε
  σοβαρώς έτερον μεγάλον
  εμπορικόν πλοίον. Έτερα
  μαχητικά άεροπλάνα μας
  κατεϋύδΐσαν ανατολικώς
  τού Κρόμ:ρ καΙ Γιαρμάόυβ
  δύο έμπορικά πλοϊα, έξ
  ισχυρώς προστατευομένης
  νηοπομπής, συνολικής χω¬
  ρητικότητος 15.000 τόννων,
  προύξένησαν δέ πυρκαϊάς
  είΓ έτερα δύο φορτΓ,γά καΙ
  έμυδραλλιοβόλησαν δύο
  άλλα επίσης έμπορικά. "Αλ¬
  λαι άεροπορικαί έπιοέσεις
  εγένοντο εναντίον λιμένι·
  κων έγκαταστάαεων είς τάς
  άνοτολικάς ακτάς τής
  Αγγλίας.
  Είς την βόρειον 'Αφρικήν
  μαχητικά άεροιιΛάνα μας
  επέτυχον νά πλήξουν και-
  ρίως διά 6όμ6ας ένα αγ¬
  γλικόν άντιτηρπυλλικόν 0ο-
  ρειως τοΰ Σιντυ 'Ελ Μπα-
  ράνι. Κατόπιν έπιδέσεως
  ίσχυροτέρου σχηματισμόν
  μαχη'ΐκών Γερμανικήν άε-
  ροπλάνων εναντίον τοΰ
  άερο3ρομίου τής Ίσμαηλίας
  κατά την 1*ην Αυγουστον,
  προεκλήθησαν μεγάλαι πυρ-
  καΐαϊ είς τα έκεϊ ύπόστεγα
  καί καταφύγια.
  Είς την Μάγχην καταδιω-
  κτικά μας κα'ι τό άντΐαερο-
  πορικόν κατέρριψαν την
  14ην τρέχ. 9 Άγγλικά κατα-
  διωκτικά.
  Ό έχσρός έρριψε κατά
  την τελευταίαν νύκτα έκρη-
  κτικάς καί έμπρηστικάς
  βόμβας είς διαφόρους πό¬
  λεις τής βορείου καί σΌρειο-
  δυτικής Γερμανίας. Κατα-
  διωκτικά νυκτερινής πτή-
  σεως καί τό άντιαεροπορι-
  κόν πυροβολικόν κα,έρρι-
  ψαν δέκα έκ των έπΓτεοέν-
  των αγγλικών βομβαρδι-
  στικών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17—Τα Πρα¬
  κτορείον Τρανζόσεαν πλη-
  ροφορεϊται έκ τής πρώτης
  γραμμής τού Ούκρανικοΰ
  μετώπου ότι ή κατάστασις
  Ι είς Όδησσόν καί Νικολάϊεφ
  είναι είς άκρον άπελπιστι-
  κή. Ή νύξ τής 15ης πρός
  την 16ην, υπήρξε νύξ ' φρί-
  κης καί τρόμου διά τα είς
  . τάς πόλεις ταύτας περικυ-
  ! κλωμένα Ρωσσικά στρατεύ-
  ί ματα. 'Επίσης τα Γερμανικά
  ! μαχητικά άεροπλάνα έ'ν-
  ί σπείρουν τόν τρόμον καί
  1 πανικόν είς τα πρός την
  , κοιλάδα τοΰ Ντόν ύποχω·
  | ρούντα Ρωσσικά στρατεύ¬
  ματα. Τα «Στούκας» διά των
  καοέτων έφορμήσεών των
  κατέστρεφον έξ πυροβο-(
  λαρχίας, περί την Όδησ-'
  σόν. Έν τέλει αί προελαύ-
  νουσαι Γερμανικαί δυνάμεις
  είς νότιον Ούκρανίαν συνέ-
  λαβον 2.000 αίχμαλώτους
  καί κατέστρεψαν έξ αρίσ¬
  τα μάχης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17. - Κατά
  την επιτύχη προέλασιν είς
  τό άνατολικόν μέτωπον, τα
  Γερμανικά στρατεύματα πε-
  ριεκύκλωσαν, κατά την
  14ην τρέχοντος, είς ένα το
  μέα σημαντικάς Σοβιετικάς
  δυνάμεις, αί οποίαι όπι-
  σσοχωροΰσαι περιωρίσση-
  σαν είς μίαν στενήν περι¬
  οχήν καί σχεδόν κατεστρά-
  φησαν. Έκ των δυνάμεων
  τούτων, ήχυαλωτίσδησαν
  20.0Ρ0 στρατιώται, 32 δέ τε-
  δωροκισμένα μαχητικά όχή
  ματα, 85 πυροβόλα καί μία
  τεδω τα<υμένη άμαξοστοι- χία κατεσΓράφησαν έν μέ¬ ρει καί έν μέρει περιήλθον είς τάς χείρας τού Γερμα¬ νικόν στρατοθ. Αί Σοβιετι- καίδυ/άμεις ύπέστησαν,κα¬ τά τάς μάχας αύτάς, μεγά¬ λας καί αιματηράς απω¬ λείας. ΒΞΡΟΛΙΝΟΝ, 17—Είς τάς πόλεις Λένιγκραντ, Λούγκα Νό6ρογοτ καί Μπολόβγιε ή Γερμανική άεροπορϊα ε¬ πέτυχε, κατά την 15ην τρέ¬ χοντος, την παύσιν τής κυ- I κλοφορίας των σιδηροδρο- | μικών συρμών ώς καί των μεταφορών στρατευμάτων. Ένας μεγάλος άριθμός Σο- β,ετικών τεδωρακισμένων όχημάτων, ώς καί 70 φορ- τηγά αύτοκίνητα κατεστρά· ψησαν. Προβολεϊς καΙ 9 πυροβόλα έτέδησαν έν ά- χρηστία. Είς τόν Φιλανδι- κόν κόλπον κατεβυδίσδη διά 6ομ6ών ένα σοβιετικόν εμπορικόν 3.000 τόννων, νοτίως δέ τοϋ Νικολάϊεφ έπυρπολήθη έτερον. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.-Τήν 15η ν τρέχ. Γερμανικά άεροπλά¬ να κατέστρεψαν, παρά τάς ακτάς τοθ Εύξείνου, άμαξο- στοιχίαν πλήρη πολεμικοΰ Λικοΰ. . ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ^.ρ πλάνα μας έβομβάρδισαν επιτυχώς 14 Σοβιετικούς σι- δηροδρομικούς συρμούς, ώς καί άδικον δίκτυον είς τα μετόπισδεν τοΰ έχθροΰ άπό Λένιγκραντδ είς Νό- βρογοτ. "Α*ετινάχδη μέγα· λη άποδήκη πυρομαχικών. Μετακινήσεις Ρωσοικού οτρατού Τά στρατεύματα τού Καυκάσου μεταφέρονται είς Κριμαίαν καί τούς λιμένας τής Μαύρης Θαλάσσης Η ΔΡΑΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΓΚΥΡΑ, 17.- Κατά ληφθείσας ενταύθα πληροφορίας, έκ τοΰ Άν. μετώπου, οί Ρώβ· σοι απέβυρον ή^η τό πλείστον των ε£ς τά Ρωσ- αοτουρκικά αύνορα τής Καυκάσου στρατιωτικών των δυνάμεων, άς άπο- βτέλλουν έαπευσμένω; ε£ς την Κρ:μα£αν καί τού; λιμένας τής Ιϋ. θαλάσ¬ σης, διά των λιμενων τοΰ καί II ότι. ΪΤΟΚΧΟ Λ Μ Η, 17.— 'Ές αρμοδίας άγ¬ γλικής πηγής μεταΠίδε- ται ότι ή Άνωτάτη Δι¬ οίκησις των ΣοοΊετικών Τϊθλεμικών δυνάμβων αχε ο*ιάζει ν' άποσύρη τά στρατεύματα της επί τής ίίλλης άκτής τού Ντνιέ- περ, διά νά σχηματίση έκεϊ £νανέον μέτωπον άν- τιστάαεως. Τά έν λόγψ μέτρα παρακολουθοΰνται μετ* ίδιαιτέρου ροντος έν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έβομβαρδίσσησαν ή Κύπρος καί ή Μίλτα.—Αί έ- πιχειρήσεις είς την Ανατολικήν καί Β. 'Αφρικήν Ι ΡΩΜΗ, 17.—Τό Στρατηγεΐ- I όν των Ίταλικών πολευικών | θυνάμεων ανακοινοί : Μονά- | δες τής Ίταλικής άεροπορίας Ι έβομβάρδισαν την 14ην τρέχ. αποθήκας καυσίμου ϋλης είς Κύπρον. Κατά την νύκτα τής ιδίας ήμέιοας Ίταλικά άεροπλάνα έρριψαν βόμβας μεγάλοο δι- αμετρήματος είς την Μαλ¬ ταν. Οί έιτισημ'-ΐθέντες σΐό- χοι έβλήθησαν επιτυχώς. Είς την βόρειον 'Αφρικήν εσημειώθη δράσις των άνι- χνευτικών περιπάλων καί τού πυροβθΛΐκοΰ μας είς τόν τομέα τού Τομπρούκ. Ή άρ- ροπορία τοθ "Αξονος, συνε¬ χίζουσα τάς έπιθέσκις της, ίβομβάρδνθεν ίπιποχώς (■ /καταστάσεις έροδιασμοΰ ώς καί λψενικάς τοιαύτας είς Τομπρούκ καί Μαρσα Ματρούχ. "Ενα μεγάλον ατ¬ μόπλοιον 3.003 τόννων είς τά ϋδατα τής Μάρσι Μα- τρούχ έβλήθη καιρίως, ώς καί έ'να άντιτορπιλλικόν βο- | ρείως τοϋ Σίντυ 'Ελ Μπαρα- νί "Εν αγγλικόν άεροπλά- νον, τό όποΓον ύττερέπτησε Ι άνωθεν τής Τριπόλεως κα¬ Ι τερρίφθη. · Είς την Άν. 'Αφρικήν τμή- ματα μιάς των φρουρών μας συνήντησαν είς τόν τααέα τοΰ Γκόνχαρ, έχθρικάς όμά- 'όσς, τάς όιτοί^ς εξηνάγκα¬ σαν είς φυγήν. Ή "Αγγλικη άεροπορία έβοιβαρδισεν έκ νέου τάς συνοικίας τού Γκόν- ταρ. Την τελευταίαν νύκτα αγ- γλικά άεροΐτλάνα επετέθη- σο;ν εναντίον τής Κοτάννης καί τής ΑύγούσταΓ. Είς την Κατάννην έση'αε·.ώ3ησαν 3 νεκροί καί 23 τρ χυαατίαΐ. Τό σφοδρόν άνιιαεροτιορικδν πΰρ εξηνάγκασε τον εχθρόν οπος ρίψηείς την θαλασσαντό Μεγα^ΐίίτερον μρροςτών βομ- βΛντων Ένα τΰν αγγλικών | άε,οο^τλάνων ,ατέίτεσ'.φλεγό- 1 μενον. Φέρεται είς γνώσιν των κατοίκων τού Δήμου Χα¬ νίων ότι κατά την προσέχη έβδομάδα καί άπό τής 18ης με'χρι 21ης τρέχ. μηνός θά διανεμηθούν διά των δελ- τίων τρο(ρίμων, 130 δράμια ό'^υζα καί 50 δράμια ζακχά¬ ρεως κατ' άτομον. (Έκ τή; Διευθύνσεως Άγορανομίας). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν διαταγάς των ενταύθα Γερμανικών 'Αρ- χών υποχρεούνται άπαντες έν γένει οί κάτοικοι όπως, άπο τής δύσεως μέχρι της ανατολή; τοΰ ηλίου διατη ρώσιν τόν φωτισμόν των οίκιών καί καταστήματι ν1 των εί-; πλήρη συσκότισιν. Οί μί) συμμορφούμενοι θά συλλαμί]άνωνται καί θά παραδί-δωνται είς τάς Γερ- μα νίκας "Αρχάς. Έν Χανίοις τή 17η Αύ γούατου 1911 Ό Άνώτεοος Διοικητήν ΓΥΐνΐΝΑΣΙΑ 1ΣΠΑΝ1Κ0Υ ΣΤΟΛΟΪ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.-Άγγελ λεται έκ Μ^ίίρίτης δτι χθές εγένοντο μεγάλα γυμνάοια τού Ίσπανικοΰ Στόλου. Ό στρΐϊτηγός Φράγκο καί ό υπουργόν- των Ναυτικών, έπ-3αίνοντες τού θοιρη- κΰοϋ «Κανάριοι» παρηκο- λοόθησαν τά γυμνάσια ταύτα. ΑΗλΖΗΤΗΣΕΙΣ ΆγνοΐΤται ή τύχ-) τού Πν Κωνστ. Γκρέτσου Εύέλπιδος Α'. Ό γνωρίζων τι περ] τή; τύχης τού παρςκαλεΐται νά είδοποιήσΓ) τά γραφεία τή; εφημερίδος μας. | — ΆγνοεΤται έπίσης ή τύχη,άπό | διμήνοο, τοΤ Μιχ. Λά^γουρα ή | Κατσήγαρη. Ό γνωρίζων τι περί της τΰχη; τού παρα<αλεϊται νά ειδοποιηθη τόν κ. Ευα/. Λάγγου- ραν, ύπο5ηματοποιόν, όδός Μαυ· ρον,έννηδων 158 (Χαλέΐΐα). 'Λντ)χης ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό πλατείας Ν. Κπταστπμάτων μέχρι Παχιανων πορτοφόλιον άνή<ον είς τόν «. Έμμ. βλα,-ΐ^κην, περιέχον 2.453 δραχμά1,, ώ; κοί τό πισΓθποιητι- κόν ταότ6τητός τοϋ κα'ι άλλος ση- μΐΐύσεις. Ό ευρών άς κρατήση ιά χρήματα κα'ι άς επιστρέψη τό πιστοποιητικάν ταύτΟΓητος κλπ. εί, τά Γρ^ρεϊα τή; έ .?η,.κρί3ος— ό «Κααρίς». Ό κ. Άριστ. Αλεξίου κα· τέθη<εν είς τό Ταμείον 'Ελεημο- σύνης δρ. 33) είς μνήμην Άνα- 1 οτασίου Γιαννέ. Τό Γυ,ο3οόλιον εύχαριστεί τόν ΙΛΓ»Τ Π / Ι__________ ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ "Επανελδύν δέχετοι έν ί τού Μυλωνοκΐάννη ία- 8-12 π. μ. καί 4—Λ μ. μ
  Σελίς 8η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  ι« ΑιΊγούστου 1941
  Αι έπιχειρήσεις είς τό
  ανατολικήν διεξάγον-
  ται συμφώνως τώ ηρο-
  διαγεγραμμένω σχεδίω
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 16 Αύγούστου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τού
  ΓερμοίνικοΟ στρατοϋ ανακοινοί:
  Έφ' ολοκλήρου τού 'Ανα-
  τολικοϋ μετώπου αι πολεμι¬
  και έπιχειρήσεις συνεχίζον-
  ται συμφώνως τω προδιαγε·
  γραμμένω σχεδίω.
  Πρό των αγγλικών άνα-
  τολικων άκτών μαχητικά
  άεροπλάνα μας κατεθύδι-
  σαν, κατά την ημέραν, δύο
  έμπορικά πλοϊα, συνολικής
  χωρητικότητος 10.000 τόν¬
  νων καί έπροξένησαν βλά·
  6ας παρά τάς νήσους <$ζ- ρόρ είς ένα μεγαλειτέρον εμπορικόν. Παρά τό Καμπρίτς τα άε- ι ροπλάνα μας έρριψαν βόμ- | βα^ μεγάλου διαμετρήμα- τος επί έγκαταστάσεων έφοδιασμοθ τού στρατοθ. "Εν πλοΤον προφυλακής κατέρριψεν είς την Μάγχην Ι έν Αγγλικόν καταδ ,οκτι- κόν αεροπλάνον. Κατά την τελευταίαν νύ¬ κτα ή άεροπορία μας κα- τέστρεψε πρό των άνατο- λικών αγγλικών άκτών έν εμπορικόν πλοΐον 2.000 τόν νων κα'ι επετέθη εναντίον διαφόρων λιμένων καί στρα¬ τιωτικών έγκαταστάσεων είς την Ιδίαν περιοχήν. Είς την Άν. 'Αφρικήν Γερ- μανικά άεροπλάνα, καδέ- του έφορμήσεως, έβομβάρ- δισαν μέ ΐκανοποιητικά α¬ ί ποτελέσματα 'Αγγλικάπλοϊα , είς τόν λιμένα τού Τομ- ϊ προύκ, δέσεις άντιαεροπο- ρικοΰ πυροβολικοΰ, άποσή- κας πολεμοφοδίων καί συγ- κεντρώαεις αύτοκινήτων τού έχδρού. Μικρός άριδμός Ρωσσικών βομβαρδιστικών άεροπλά- νων άπεπειρά&η την τελευ¬ ταίαν νύκτα νά επιτεθή εναντίον τής βορείου κα! βορειοανατολικής περιοχής τής Γερμανίας. ΑΙ έπιβέσεις παρέμεινον άνευ άποτελέ- σματος. Η συνάτησις Ρούσβελτ- Τσώρ- τοιλ επραγματοποιήθη την πα¬ ρελθούσαν Τρίτην ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Π.-Τό ή- : μιεπίστιμον Γερμανικόν ' Πρακτορείον πληαοφοοεΐ- | ται δτι ή προαναγγελθείσα ' συνάντησις Ροΰι,βελ—Τσώρ Ι τσιλ επραγματοποιήθη την παρελθούσαν Τρίτην ε'ίς τί σημείον τοΰ Άτλαντιτοϋ Ώκβανοΰ. Ή συνδιάσκεψις τού Ώκεανοΰ διήρκεσε τρείς ημέρας. Αί συνομι- λίαι Ο»εξι'ιχί>ασαν, κατά τάς
  πληροφορίας τοΰ Πρακτο-
  ρείου τού Ήν. Άμερικανι-
  κοΰ Τύπου, επί τοΰ θωρη-
  κτοϋ «Πρίγκηψ τής Ούαλ-
  λίας». Κατ' άλλας είδήσεις
  αί συνομιλίαι διεξήχθησαν
  επί τού καταδρομικοϋ «Αΰ-
  γούστα».
  Κατά τάς συνομιλίας πα¬
  ρέστησαν ό ύπουργός των
  Εξωτερικών των Ήν. Πο·
  λιτειών Σάμνερ Ούέλς, ό
  Ναύαρχος τού Άμερικανι-
  κοΰ στόλου τοΰ Άτλαντικοΰ
  Στάρκ, ό Άμερικανός Στρα
  τηγός Κίνγκ, οί υίοί Ροΰζ-
  βελτ καί άνώτεροι Άμερι-
  κανοί καί Βρεττανοί διπλω-
  ματικοί ύπάλληλοι. Αί συ-
  ζητήσεις περιεστράφησαν
  πέριξ τού ζητήματος τής
  παροχήν άμέσου βοηθείας
  έκ μέρους των Ήν. Πολι-
  τειών καί τής Μ. Βρεττα¬
  νίας πρός την Σοβιετικήν
  "Ενωσιν. Αί συζητήσεις αύ¬
  ται είναι συνέχεια δλων
  των μέχρι τούδε γενομένων
  συ^ητησεων, αΐτινες απο·
  σκοποΰν είς την έξαπάτη-
  σιν των εύρωπαϊκών χω-
  ρών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.- Τό
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον πληροφορεί-
  ται έκ Στοκχόλμης ότι ευ¬
  θύς μετά την λήξιν των συ·
  νομιλιών τοΰ Άιλαντικοΰ
  ό έν Μόσχα Πρεσβευτής
  τής Μ. Βρεττανίας Κρίπς
  καί των Ήν. Πολιτειών
  Στάϊν Χάρτ επεσκέφθησαν
  τόν Στάλιν, είς όν παρέδω-
  σαν, έκ μέρους των Ροΰζ-
  βελτ καί Τσώρτσιλ, επιστο¬
  λήν, διά τής οποίας δηλούν
  δτι θέλουν παράσχει άμε¬
  σον βοήθειαν πρός την Σο¬
  βιετικήν "Ενωσιν, ζητοΰν
  δέ όπως, έν συνέχεια τής
  συσκέψεως τοΰ Άτλαντι
  κου, συνέλθη έντός των.
  ημερών συνδιάσκεψις με-
  ταςύ των άντιπροσώπων
  Ρωσσίας, 'Αγνλίας καί Ήν.
  Πολιτειών, κατά την όποί
  αν νά διακανονισθοϋν δλα
  τα έκκρεμή ζητήματα τής
  Εύρώπης, τής ύποδουλώ-
  σεως δηλονότι αυτής.
  Ο ΡΟΥΖΒΕΛΤ
  ΕΠΕ,ΤΡΕΨ.Ν ΕΙΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.-Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεϊται έκ
  Ν. "Υόρκης δτι ό Πρόεδρος
  Ρούζβελτ, μετά την λήξιν
  των συνομιλιών τού 'Ατλαν-
  τικοΰ, έπεβιβάσαη τής «Αύ-
  γούστα» καϊ κατηυσύνδη
  είς τό Ρότλαντ τής Πολιτε!-
  ας Μαίϊν, δπου επιβάς είδι-
  κής άμαξοστοιχίας άνεχώρη
  σε δι" Ούάσιγκτων. "Αμα τή
  αφίξει τού έκεΐ εδέχθη
  μόνον τούς "Αγγλους δημο
  σιογράφους, άπέφυγε δέ νά
  δεχθή τούς άπεσταλμένους
  των 'Αμερικ. εφημερίδων.
  Τουτο εθεωρήθη ώς' προ-
  σ6ολή κατά τού Άμερικα-
  νικοϋ τύπου καΐ ό έκδότης
  Χίρστ διά των εφημερίδων
  τού έπιτίθεται σήμεοον
  κατά τοΰ Ροΰζβελτ. Ό
  Χίρστ έν συνεχεία γράψει
  ότι ό Ροϋζβελτ ήγνόησε
  καί πάλιν την Άμερικανι-
  κήνγνώμην καΐ τόΚογκρέσ-
  σον, διότι ή συνάντησις τού
  Ατλαντικόν έλαβε χώραν
  άνευ τής έγκρίσεως τού
  πολιτικού κόσμου.
  ΑΊ Γερμανικαί έφημερίδες
  γράφουν ότι κατά την συ¬
  νάντησιν τοϋ Άτλαντικοΰ
  καθωρίσθη ή μορφή τοϋ κό¬
  σμον ποία θά είναι μετά
  τό τέλος τοΰ πολέμου, διε-
  νεμήθη?-αν τα Κράτη τής
  Εύρώπης καί μόνον ένα
  δέν συνεζητήθη : ή μεγάλη
  νίκη των Κρατών τού "Αξο-
  νος, ή όποία θά επέλθη
  πολύ συντόμως.
  Ή δήλωσις των Ροΰζ-
  βελτ και Τσώρτσιλ
  χαρακτηρίζεται ώς κήρυξις
  πολέμου κατά'^ τής Ίαπωνίας
  ΤΟΚΙΟ, 17.—Ό Ίαπωνι-
  κός τύπος χαρακτηρίζει την
  υπό τοϋ προέδρου των Ήν,
  Πολιτειών Ροθζβελτ καΐ τοθ
  "Λγγλου Πρωθυπουργόν1
  Τσώρτσιλ γενομένην, κατά
  την παρελθούσαν Παρα·
  σκεΐ'ήν δήλωσιν, ώς κή
  ρυξιν πολέμου κατά τΐις Ία¬
  πωνίας.
  Ό Ίαπωνικός τόπος δι·
  καιολογεΐ τόν χαρακτηοι-
  σμόν αύιόν έκ τού 4γργονό-
  τος, δτι ή διεύρυνσις των
  ναυτικών βάσεων έκ μέρους
  τής Αγγλίας καί Άμερικής
  είς τόν νότιον Ειρηνικόν ισο¬
  δυνάμει μέ κυκλωσιν τής
  Ίαπωνίας.
  Κατά την γνώμην των Ία·
  | ρωνικών άντιπροσώπων ή
  | Αγγλία καί ή Άμερική σκέ·
  πτονται νά λάβουν καί αλλα
  άντιϊαπωνικά μέτρα, άλλ' ή
  ΊαπωνΙα, τονΐζουν, δέν θ'
  ανεχθή τοιαύτας ενεργείας
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Πάσα απόδειξις είσπρά-
  ξεως της Εφημερίδος μας
  διά νά είναι έγκυρος
  δέον νά φέρη την ίιπογρα
  φήν τού έκδότου καΐ δια-
  χειριστοϋ αυτής κ. Γ.
  Ζαμαρία.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ
  Ή εφημερίς μα;, έπισυμοθσα
  νά εξυπηρετήση τΟ αναγνωστικόν
  της κοινόν καΐ γενικώς π-ΐντα πό
  λίτην Υδρυοε Μεταφραστικόν Γρα_
  φείον, τό οποίον άναλαμδάνε.
  άντΙ λογικής τιμής μεταφράσει;
  έπιστολικών δελταρΐων, έμπορι·
  κων έπιστολθν, αιτήσεων κ.λ.π.
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται ν' άπευ-
  θόνωνται είς τα Γραψεϊα μας
  (όδός Σουρμελή 22—δπισδεν Κα¬
  πρίς) καθ εκάστην, όπά 9—2 καΐ
  3 Ί μ. μ.
  —,————,—— βε——-—π——π——— -------------
  Ή'Αγγλία&ίιΡωσσία
  προσπαδοθν νά παρασύρουν
  είς πόλεμον την Τουρκίαν
  ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟιΊβΠΪΑίΜΟΥ ΑΓΚΥΡΑΙ
  ΑΓΚΥΡΑ, 17.—Την παρελ-
  δοΰσαν Πέμπτην οί Πρε¬
  σβευταί τής Μ. Βρεττανίας
  καΐ της Σοβιετικάς Ρωσσίας
  έπισκεφθέντες τόν Υπουρ¬
  γόν των Εξωτερικών τής
  Τουρκίας εδήλωσαν πρός
  αυτόν, κατ' εντολήν των
  Κυβερνήσεών των, δτι είνε
  πρόδυμοι νά βοηδήσουν
  καί νά παράσχουν πάσαν
  ήδικήν κα'ι ϋλικήν συνδρο¬
  μήν πρός την Τουρκίαν, έν-
  διαφερόμενοι κυρίως διά
  την άκεραιότητα αυτής καΐ
  την ασφάλειαν των Δαρδα-
  νελλίων,δυνάμει τής συνθή-
  κης τοΰ Μοντρέ. Ό 'Υπουρ-
  γός των Εξωτερικών τής
  ΤουρκΙας κ. Σαράτοογλου
  ηύχαρΐστησε τούς Πρεσβευ¬
  τάς καί εδήλωσεν δτι ή
  Τουρκία δέν εζήτησεν, άλλ'
  . οθτε θέλει βοήβειαν
  Κατόπιν δμως τού βορύ-
  βου, ό οποίος έδημιουργή-
  δη έν τώ έξωτερικψ, μέ
  την ταύτόχρονον ταύτην
  επίσκεψιν των δύο Πρεσ-
  βευτών παρά τφ κ. Σαράτσό
  γλου, ό Ραδιοφωνικός Σταβ-
  μός τής Άγκυρας, είς εΐδι-
  κήν χβεσυνοβραδυνήν έκ-
  πομπήν τού, ανήγγειλεν δτι
  δέν συντρέχει λόγος παρο-
  χής βοηδεΐας έκ μέρους
  τής Μ. Βρεττανίας καΐ Ρωσ¬
  σίας πρός την Τουρκίαν.
  "Οσον άφορά τάς μεταξύ
  Γερμανίας καΐ Τουρκίας
  σχέσεις, ό Ρσδιοφωνικός
  Σταδμός τής Άγκυρας, έτό
  νισεν δτι είναι σταδεραΙ
  καί είλικρινεΐς, τόσον επ
  τού πολιτικοϋ δσον καί επί
  τού έμπορικοΰ έπιπέδοι».
  Άπεκόπη ή έπικοινωνία
  μεταξύ Όδησσου-Νικολαϊέφ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.-Ό επί
  τού Ούκρανικοΰ μετώπου ά-
  πεαταλμένος τοΰ Πρακτο-
  ρείου Τρανζόσεαν τηλεγρα-
  ψεΐ, την τελευταίαν στιγμήν,
  ότι ή έπικοινωνία μεταξύ
  των δύο μεγάλων λιμένων
  τοθ ΕύξεΙνου, τής ΌδησσοΟ
  καί τοθ Νικολάϊφ. άτχεκό-
  πη. ΟΙ δύο οδτοι λιμένες συ-
  νεκέντρωνον τό εμπόριον τής
  ΟύκρανΙας. ή δέ καταληφθεϊ-
  σα περιοχή τοθ Ντόν μέχρι
  τού Κριστορότ Ιχει τα περισ·
  σότερα καί πλουσιώτερα <οι· τάσματα σιδήρου καΐ έξά· γει ΐά 63)οο τοθ Ρώσσικου σιδήρου, ήτοι 19 033.003 τόν - νους ετησίως. ΟΊ Φινλανδοί κατέ¬ λαβον τό Όταβάλ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεϊται έκ τοθ Φιλανδορωσσικοϋ με¬ τώπου ότι τα στρατεύματα τού Στρατάρχου Μανερ- χάϊμ εσημείωσαν σημαντι¬ κάς επιτυχίας παρα την λίμνην Λαντόγκα, διαβάντα δέ τόν. ποταμάν κατέλα¬ βον τα Ότοβάλ.Μ κατά τάς δύο προηγηδείσας ήμέοας γενόμεναι άντεπιδέσεις των Ρώσσων άπεκρούσσησαν μέ μεγάλας απωλείας δι* αύ· τούς. Άπόπειρα δολοφονίας κατά Ίάπωνος Ύπουργου ΤΟΚΙΟ, 17-Τήν παρ. Πέμ¬ πτην έλαβε χώραν άπόπει¬ ρα δολοφονίας κατά τοΓ· άνευ χαρτοφυλακίου 'Υ- πουργοΰ Βαρώνου Χιρα- νούμα, όστις ήτο Ύπουργός των "Εσωτερικήν τής Κυ¬ βερνήσεως Κονόγιε. Ό αύ- τουργός τής αποπείρας εϊ- σήλδε βιαίως είς την κα¬ τοικίαν τού 'Υπουργού, κα¬ τά τοΰ όποϊου έρριψεν ένα πυροβολισμόν, τραυματίσας αυτόν μάλλον έλαφρώς. Ό δράστης συνελήφθη άμέ- σως. Οί λόγοι τής αποπεί¬ ρας παραμένουν άγνωοτοι· Σφοδρός 6ομ6αρδισμός τής Ρωσσικής πρωτευούσης ΕΛΣΙΝΣΚΙ, 17.- Τηλε- γραφοΰν έκ Στοκχόλμης δτι κατά πληροφορίας έκ Βε- ρολΐναυ μεταξύ τής νυ¬ κτός" τής 15ης καί 16ης τρέ¬ χοντος έβομβαρδΐσθη σφο¬ δρώς ή Ρωσσική Πρωτεύου· οί, άπό ιαετρΐου σχετικώς υψους. Εκλήθησαν 'έργοστά· σία καΐ στρατιωτικαί έγκα· ταστάσες. Ίά «Στούκας» έ- πιδραμόντα «ατά σμήνη έψ ναντίον των ύποχωρούντων είς τόν νότιον τομέα στρα- τευμάτων επέφερον είς αύτά αιματηράς απωλείας. ΒΜΕΚΔΟΣ1Σ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, (ΤΤρωϊα. πρός την Καύκασον