89888

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ~
  υ γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 24 — Αριθ. 24
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβϊοΙιιηβ — Τιμή Δραχ. 3

  V.
  ΡΕΗ.ΡΙΚΑΚΙ8, Οη&ηΐα
  ιιηά ϋπιοΐε: Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3, Οΐι&ηΐβ
  Οηαηία άβπ 20. Ατι^ιιβι: 1941
  Χανιά 20 Αύγούστου 1941
  ΟΙΕ νΕΗΓΟΙΟΟΝΟ ΟΕ$ 6Ε501Α
  ιπυ
  3ΕΝ
  [Ν ΓΕΙΝΟ
  ΙΑΙΝΕ
  ΗΟ Γ0ΗΟΕ8ΕΤΖΤ
  "νΥΙΚΚδΑΜΕ ΑΚΤΙΟΝ ϋΕΚ. _υΡΤν7ΑΡΡΕ
  Αιΐ8 άβηι ΡιιβΙΐΓβΓαιιρτ- !
  ΙΙΑΓτίβΓ, ΙΟ,. Αα£Ί13Ι.
  Τ3&3 Ο 06Γΐεοηιηΐ£ΐηαο αβΓ
  Ιη άβΓ διιβάιι1ΐΓ3ίηβ
  ~ατά<6 άίβ νβΓίοΙ^ηη^ ύ& ^ββοΗΙββτβηεη ιιηά ζ. Τβίΐ ίΙαοΗίβΓίΐβ: ννθΐοΗβη άβη Ρβίηά'ββ £-β£-βη άβη ιιητβΓβη ϋηβρΓ Αη άβη ηβ&Γΐβτβη Τβί- Ιβη άβΓ ΟβτίΓοητ ΟΓαβητβη άίβ ΟρβΓβτΐοηβη ννβββητ- Ιίοηβ ί άβΓ Ι^ιιίτ;- Γίεητβτβη βίοπ ηιΐί Β ν7ίΓ_ιιηο; ηιϋ. ΑηΙββΓβη ίη βοννΐβ ?β£βη νβΓβοΗίβάβ- ηβ νποηΗο/β Είββηοαηη- Ιΐηίβη. Ιγπ Κβχηρί £β?6η Οτο- ββΙΐΓίΙαηΐβη Ιοβΐββ-τεη ίη άβΓ Ιβίζτβη Ν&οηί 8τ_τ- _βΓβ ΚΓβείίβ άβΓ Ι/ΐιίτ- ννβίίβη άβη νβΓβθΓβ-χιηβτβο- Ηαίβη Ηιιΐΐ ηιϋ βίηβΓ βτοβββη Ζαηΐ Βοχηοβη βΙΙβΓ ΚαΗΙ)βΓ. νοΙΙΐΓβίίβη ϊη Ιν&υβΓ- ί&ΙΙβη αΐη ΗνχηιοβΓ ιιηά ΐη ννβηΓννίΓτβοηαίτΙίοηβη Αη1αο;βη άβΓ δταάτ νβ- ΓΐΐΓβαεητβη τηβΙΐΓβΓβ οει-είΐ,ζιιηι άετ Οδϋ ίι-αηί; Γερμανικά τάνκς έτοιμα πρός επίθεσιν είς έ"να τομ'α τού Άνατ. με- τώπου τώπου. ΒΓδεηάβ. ΑηάβΓβ Καηιρί- ίΙη8ζεη%& νβΓπίοΗι.β- Ιβη βη άβΓ Οβτΐεηββτβ βίηβη τβΓ νοη 4ΟΟΟ ΒΚΤ. αηά οββοηδβάίβ-τβη βίη ζννβί- τββ Η&ηάβΐ83οηίίϊ βΓηβ- Ββί ΝΛθΗΐ&ηβτΐί £ β η νβΓ8θΗίβάβηβ βη- άβη Εχρΐοβίοηβη ΒΓίτ. ΒθΓηΙιεΓ νναΓΪβη ίη άβΓ Νβοητ. ζιιηι ΐ8. Αα- &η βΐηί^βη ΟΠ.εη - ηηά ΝθΓάάβηί:- βίηε £·εΓίη8τβ Ζαηΐ νοη 8ρΓβη§· - ιιηά ΒΓαηάΊοοηισεη. ϋΐβ Αη- οΐίβο^η ηη1ΪΓ.3εΓΪοη 3 3ο1ιθ33εη 2 οΗτ.. Βογπ- ΕΡΡΟίΟΕ ΩΕΡ ίυΡΤνΥΑΡΡΕ ΙΝ ΝΟΡϋ-ΑΡΚΙΚΑ Κογπ, 19. νε1ιΐ'- νοη Ιη Νοπ1&ίπ1ί& εΓζΐεΐιε αϊε άετ ΑοΗδε υηά ΗαίεηαηΐΕ&εη νοη Ιί αη αΐο ΒΓίΕηάε 1ΐ£Γ- ιιχαΓάεη. Ε» αΐηπΐε ίεδί^εδϋεΐΐΐ:, α3«5 οΐη 1)εί εΐηβήι ΐΓαεΙιεΓεη Αη^ΓΪίί κεΐτοίίεηεδΐοοο ι.δοΐιίίί §"ε3αη- ίϋΐ. Ιΐαϋεηΐδθΐιε Κΐτΐβτ- πιϊϋ ηη άΐε Αηΐα&εη νοη ΜαΓδΐ Μαίπιΐί αη(1 νετ- δεηΐςίεη ίη άεη ΟειαίΕδδεπι ζιαϊϋοΐιεπ ΜαΓκα Μ ιί-ταΐί ιιηα ϋίιάί εί Βαιαηί εϊηεη νοη εΐηειη ΚΓΪε^δθΙιίίί «εΐείπε- Ιεη ΌαπιρίεΓ. Ιηι νεΓΐααίε άεβ ΐηι β-εδΐΓίβτεη ννεΐιπιια- ο1ιΙ }ί ΐ-Ί ΙεΙεη Απ- ίί ααί Βαπϋα ιιιιΐΓίΙεη 2 ίείηοΐΐ ς!ιο Ρ1υ«·ζεα&ε, ιϋε ζα Ιαηιΐεη ^εζιαιιη^εη πηιπΐοη νοπ τΐεαΐδοΐιεη ΕΙηΙιεΐΐεη ι ιαο άίε ΒοάεηαοιιιεΙΐΓ είηε ' ίείηάΐίοΐιε Μαδθΐιϊΐκ Ιη Ο&υαίπΙεα ιιΐίεάει-ηοΐϋε Ρείηά άίε ΙνϋίΙίΐηίίπίίε ααί ! ΟοηάαΓ αηά ααί νοι-^εδοΐιο- οεηε δΐεΐΐιιη^εη ίη άίεδεηι Αϋδθΐιηίΐΐ. Ρεϊηάΐίοπε Οταρ- ρεη, άίε νεΓδαοΙΐίεη, δίοΐι άεη δτε11αη§-εη νοη υοΐοΐιείίτ αηά Ηαηά ίδτ. Ιη ΙηίαπυεΓΪε ηαοΐι α ζα ηδοΙιθΓΠ, τιΐαΓ- ά_·η ηιϊϋ Ιηι ιηίΐΕΐΐώη ιιιιΐΓίΙε εϊηεδ αηδεΓεΓ Αυί- ζαπι Απ^πίϊ νοι- υηΛ 5ι-αο1ι άεη ΙετζΙεη ΐνίάεΓδΐαηά άε3 Ρείη- έίβ νοη 5 δρϊτί απβΌ^ΓΪίίεη. Ιηι νεΓ- Ιιαίε άε; δίοΐι εηιιιΐΐο^εΐηίΐειι οοιιυΐιΐ Ηεδοΐιοε- ιιι ιγ αηά νεπΐιαηάετε αη Βυι·ά Ιιατιε, οίη ίείηάΙίοΙιοΗ ζα δείη^ηι δϊαεΐζραηΐίΐ: ζαπι- ΐΐιτε 1}εί>ατζαηιίεη ^
  •Τοιιοιιπηεη. ΒΓΪΙϊ^Ιιε ΡΊαι?-
  ζκαέϊε {ιιβΐιτΐεη Αηβτπίίε &ιιί
  Βεη^1ΐίΐ5>ϊ αηά αιιί είη^η νοΓ-
  Ιΐ^η Ι-Ιιι^ρΐα4:.:
  ΒειΊίη, κ).
  Κεδτε νοη 4
  δίδαΐιεη Οίνϊδίοηεπ ιιιαΐ'άεη
  α ιη 8οηητ.ΊίΓ ίιη Καηπιε νοη
  ΝίΙ:ο1α]ο-ια νοη είπεΓ άοαι-
  ίΐαί-
  Ιιατ-
  ίιη Όαη^εΐ άυτ Ν ιοΐιτ
  ΐιηηιεΓ ιΐΐίεάεΓ νεΓδαοΙιΙ, είηε
  δ£πΐί>δοζιι ΟΓΓβίοΙιεη, άίε.%ο!ιοη
  ί>νίΙ ιΐνιιι ιο. ^να^α^Ι ί^,οΐ ίπ
  ΒργΠιι 19 Αι
  ίΐακ ΤεΙιεΓαη
  άεΐ 1111 τα, Ηαβεη άίε
  Ιεη ΟϊΌδδβπΙαπηίεηδ
  άεΐ' δοι^ευαηίοΐι ίπι
  δθΐιεη ι
  είη μι άΐρΐοπι ιΐίί,οΐιοη δοΐιπΐΐ
  ιιηϋ^ΐ'ηοηιηιεη αηιΐ
  ααί (ϋε ΐηιηΐδςΐιε
  είηεη Ιίΐ
  αηι3
  ϊπιηί-
  Ιεΐ' ΙηΙ (Ιεη
  ΌΐρΙοιηΛϋεη
  αΐε ίοεΙίΗΐιπίε ^
  ι ιιικΐ ;ιαΡ (Ιίε
  ε Υνιηπιη8 ιΐεΐ' Χεατ-
  (Ιαιχΐι (Ιεη Ιγηιι Ιιίη-
  ΐι. Υίε Ιιίειζα αιη
  Μ )ητα«· ΐη άεΓ νΓί11ιε1ιΐΐ5τι·α5-
  5ε εΐ'1;1;ιθΓΐ: ιιιΐΐ'οΐ, ϊνγ ίΐίε Κοί-
  §·ειιιί11π ΐ^Ι οϋε δονεΓαεηϊ-
  Ιαει, ΝεηίΤΜΐΐιΜΡΐ: αηά ΙηΙε^·-
  Πΐ 101 γ!λ Ι^ΗΠάθδ ζα ΧΓί6Ϊ-
  ιΐιιι-η,
  δίαί άετ αΐδ Βεο^αοΐιταη^δ Ροδίεη άΐεηί
  Άερόστατον χρπσιμοποιούμενον ώς παρατηρητήριον άπό μίαν προκε-
  χωρημένην Γερμαν. μονάδα έν τφ Άνατ. μετώπω.
  ζιιγ δίοΐιεηιιΐβ· άεΓ Τταηδ-
  ροΓΐε είηβ-εΐααίεη ιυαΓεη,
  εΐιΐίεΐίεπ ^Ιείοηίαΐΐδ
  ΒοηιοεηΙπιείίεΓ, άίε δΐε
  ΒεΓΐίη' 19 ^
  Είηε 3 Τα^ε άααεπιάε υηι-
  ιιΐαι-(ΐ2 ατη δοηη-
  &ορ;εδθ1ι1οδ5εη, ιαίε Μοη-
  ια^ηαοΐιηιίτΐαβ' νοη άεατ-
  καΐιβι- ηπΗί-αεπίίαΙιεΓ δείτε
  1)ε1ίαππϋίϊε{ίειοεη ιΐιΐπΐ. Όα5εί
  αιαι-άεη ζαιίδθΐιεη άεηι 15 αηά
  18 Αα^ιΐδΙ: άανοΐι άεαϋδοΐιε
  ΡαηζθΓΐίΓαείΙε 2 ζαπιοο1<.(1α- τεηάε δοι^εΐπΐδί,ϊδοΐιε Όίνΐ- ί>ϊοηριι νοε'Ιίϊ απΡί>ειίε1οεη.
  7ΟΟ Εα5ΐ:1<Γαί1;ιπα§·επ, 8ο Οε- δοΐιαεΐζε, 25 ΡΙαΙχβ-εΗ 2Ο Ρα1ί865>ο1ιηοτζε, 25
  ι-ε ΡΛΐιζεΓΐί.ιτηρίαιη^θη αηά
  ΐο ΙλιηζεΓ8ρ:ιεηαΐα£>1:ε ίΐίε-
  Ιιεικΐεη ^οαι]ο!;ι·α'·6'ί,:1ιοα *εΓ-
  ί ααί ά^ιη δοΐιΐίίδΐιιε^ε
  ΐ
  νοη άεΓ άεαΐδθΐιεη 1>αίί;ιπηί-
  ίε αηι Λΐοιιται^ ιιΐοίΐ^· Ίιεικΐ
  ΒΤε&ιοοΓί:. Μίϋ κπ)Ηδ?ηι Ετίοΐι;
  ιιιανάε ιιιίο ΙειΊιοΙτ άεΓ Ηαίεη
  αη§-2κτίίίεη. 6 Τγηγϊ-
  νοη ζιΐδαιππιεη
  15000 Ι. αΐατά^ιι 6) ,^ο, ιιιεΓ
  , ά ι.^ 8Ϊε ηίοΐιί: πιεΓ
  ίοεηηεπ. Τϊΐη Κγοιι-
  ιιηά κϊη ΤυιρΰάυΙουοΙ, ιϋι_>
  ΒεΓΐίη. 19 ^
  αηά ίΐαΙΐεηϊδοΗε
  ρ/^ε αηΐεΓ-
  ηηηηιεη αηι δοηηΐ&β" 2 Αη·
  ίίΐΐίίε ααί άεη Ηαίεη νοη
  ΤοΙοΓοαΙί, ιιΐΐε ΜοηΙαβ-α^εηά
  νοη ζιΐδταεηάί^εΓ δΐεΐΐε πιΐΐ-
  ^ετείΐΐ ιυΪΓά. Αη άεη Ααδΐβ-
  άεΐιαΐΐεη αηά ^α8■ε^11αευδε^η
  ιαυτάεη βτοδδε ΖεΓδίοεΓαη-
  §•211 αηβ-^ΓίοΙιίεΙ. Εδ ΙίοηηΙεα
  ηιεΙιτεΓε ^ΐΌ25δει-ε Βταεηάε
  ΒεΓΐίη, 19 Α
  Ιιη νει-ΐααί άεΓ Καεηιρίε
  Ηυηητα^δ δίηά νοη άεΓ άευι-
  δ.Ίιοιι Ι.<αί1:ιααίίε 9° ΙοοΙί-οΗε- ιαί τίδοΐιε Ρ1α8:ζεα>ίε νεπιίοΗ-
  Ιε. ιιΐοΐ'άεη. Υοη άεη 90 νετ-
  πϊοΐιιετεη Ρΐακζεα^εη ί>ίηά
  58 αΙ)«>·εί>α1ιοδΗεη απά 35 ^πι ,
  Βοάεη ζεΓδΙοεΓτ ηιογ-
  άεη. 5 άεαΐ^οΐιε Ρ1α^ζειι§;ε _>
  δίηά ηίοΐιΐ ζι
  ΝαηΙίίηβΊ 19 Λ
  Ι)ίε (Ιαεηί
  Ικιτ αηι ΜοηταβΊΐιοΓ^εη άίε
  νεΓδΙαεηάϊ^-Ι, άαδϋ ααοΐι
  ΟαέΊΐ^ΐηΐΓΐί άίε
  Κΰ^ίεΓαια^· ίη Χαηΐαη,ί,' 311
  1■^ηη^, ΐαϊο

  8ΕΙΤΕ 2
  ΜIτΛΓΕI^υΝΟ5Β^ΑΤτ ρϋκ κκετα
  "ΡίΑΝΜΑΕδδΙΟ,,
  Υοη Κ. Ο. ν. 8ΤΑ0ΚΕ-ΒΕΚ.Ο, ΒθγΙϊπ
  Ιη άετ ίο ζΐδε1ΐεΓΐ:εη 8ρτα-
  οΐιε. άεδ άεατδθΐιεη ν"ε1ΐΓπια-
  ηηά ^εταάε νίεάεΓ ΐη άεη
  Ιεΐζιεη Τα^εη - άαδ ννοΓΐ
  <φ1αηηια55Ϊ£ > νϊεάεΓ.
  «ϋΐε ΟρεΓαΙΐοηεη 5ς1ΐΓείτεη
  ρΚητη&ΒΒΪβ- ϊογΙ: > . . . . άαδ ίί,Ι
  είηε άεΓ ΡοπηαΙΐεΓαηρεη, άίε
  άετ §;αηζεη νε1ΐ Γοετείίδ ζιπη
  νεΓΤΓααϊεη Β2§ΐΐ££ ^εννοΓάεη
  δϊηά.
  <·"Ρ1αηηια.55ί§> - ϊη άίεδετη
  νν*θΓί; Ιΐε^τ άΐε £αηζε ταΐιΐ^ε.
  δίοηεΓηείΐ: άεΓ άεαΐδεΐιεη
  Ρά1ΐΓαη£, Ιίεβΐ άΐε ίεδΐε αηά
  άΓ δΐΙΐΐ
  άεατδοΐιεη Τπιρρεη,
  δΐ§:ε αηααίΐιαΐΐδαΐηε ΜαΓδθΙι-
  δαΐιπτ,ϊ άεΓ Ιηίαητ,επε, άίε
  δίοηεΓΐιεΐι άεδ άεητδοΐιεη Ηε-
  εΐ'εδ ίηι ^
  <'Ρ1αητπ&δδί§;»- εϊη ννΌΓΐ:, ΐη άεηι νΐεΐ Ηε^Ι, άαδ νεηΐ£ αηά άοοΐι είηε Ι ηιεη&ε ααδάΓαο1<.τ., είη άαδ ηίοηΐδ νειται υηά άειη, ννεηη εκ ίιη υεΓΪ^ιΙ ^εοΓαηοΙιΙ: ννΪΓά, αη- υεάιιι&ιε δίοηεΓηεΐΐ: νεΓπιϊί- ιεΐϊ, ννείΐ άεΓ άεαΐδθΐιε ν*ε1ΐΓ- ηιαοηΐκΐσεποΐιι - άαδ νΐ55εη ννίΓ ! - ηϊοΐιτ «ρ1αηηιαδδΐ§·» 5α»εη νναΐ'άε, ννεηη ηίοΐιΐ ννΐΓ- Ιί'ίεΐι αΐΐεί «ρΐαηπιαδδίβ;» νεΐ'- Ιίείε.. ϋΐΰ όίίεηΐϋοΐιΐίεΐΐ: ηιαδδ ε5 ηιαηοΐιιηαΐ ίη Καα£ ηεΐιηιεη, άαδδ αβεΓ άακ, νναδ οεΐ άεη ΟρεΓατίοηεη ΐιη είηζεΐηεη §ε- ίϋ, ίϋΓ εΐηΐ£ε Τα&ε #ε- Ννίτά, ηϊοΐιΐ, αιείΐ εδ ά.;Γ Οίΐεηΐΐΐοΐιΐίείΐ: νοτεηι:- Ιιαιιεη ια^Γάεη δοΐΐ, ηίοΐιτ, υίείΐ ϋο άαπιιη £εηι, δοΐιιχΐα- οηεη ζα νεΐ'^οΙιΙείεΓη, δοηάεΓη ηιΐΓ άεδΐιαΐίο, αιεϊΐ ε5 οίΐ Γαι- δαηι ΐδΐ, ά^ηι Ρείηάε ^ άΐε ΚίΐΓΐεη ηΐοΐιΐ ζα Οοταάε ΐηι ΟδΙεη £αΐ> εδ
  ίϋ-Γ άΐε ννΊΐΊίδ&ιη1«:ΐΐ: άεδ
  εηδ :ηη&5(: εΐη δο
  δ Βεΐ&ρΐεΐ.
  ϋϊε Βοαχίεΐϋ ίυηΐίίεη ΐη
  είηε δταάι, άΐε νοη άεη άευυ-
  δθΐιεη Τπιρρεη ^ποεΓίΐτδ εΐηΐ-
  £ε Τα^ε οεδετζΐ ιυαΓ, αΐεί-
  ιεΓΐιΐη ίΙΐΓε §εηείηΐδτεη Ναοη-
  Γΐοΐιτεη αηά κοΐιΐοΐίίεη άοΓ(:1ιΐη
  Κεδεΐ'νεη, άίε άαηη νοη άεαΐ-
  δθΐιεη δοΐάατεη ^επι αηά τηίΐ
  άειη ^εοαΐπ'εηάρη νεΓ§ηα^ειι
  ίη Εηιρίαη£ ^εηοηιηιεη ιπαΓ-
  άεη.
  νοΐΐ νναΓ εδ, αΐδ ηιαη, ηαεηάεηι
  άΐε δον]εΙδ δονίεΐ Οεδςΐιτεΐ
  άαταηι ^εηιαοητ, Ιιατΐεη, ά «δ
  δίε άεη άεηίδεΐιεη ρ'ηηζεΓ^ό-
  ηεΓαΙ δοΐηηΐάΐ £εΓαη£εη £6-
  ηοιηιηεη Ιιαίίεη, ΐη άίεδεη
  Τα^εη- ηαεΐιάεηι ηιαη 1αη§:ε
  Ιιατΐε, ιηεΐάεη
  3 §;ει·αάε άίεδειη
  .£ε£αη£εηεη Οεηε-
  ταΐ δοΐτηιίάτ, άετ ΐηι αβπ£εη
  Γ>2καηηΙ:1ίεπ ηοιη ΡαητεΓ ηιίί
  άειη Εΐς-1ιεη1αα5 ζαηι Κΐτ,ΐεΓ-
  Ιατευζ ααδ^εζδίοΐιηεΐ νυΓάε,
  άεΓ £εί.ιη§;εηε δοΐιη δταΐίΐΐδ
  ζατη ΥεΓΐιοΓ νοΓ£ε£ϋτΐΓΐ
  νναΓάε.
  ]ά, Ιΐαηη ηιαη άα άοη δυνν-
  ίεϊδ ητ,ΐη εΐηεηι δοΐιιηαηζεΐη
  ζαΓυίεη. ηΐετ ναι-ε δοΐι-ννεΐ-
  αηι Ρ1αί/.ε §εννε-
  ΗΐηιεΓ άεηι δοΐιννεϊ^εη άε§
  Ι
  άίε Οεννΐδδΐιείί: άεδ δΐε^εδ αηά
  ΙιίηΙετ δείηεη 'κιηαρρϊη Ρογ-
  ηηι1ΐεΓαη§:οη άεΓ ^ενναΐΐί^ε
  Εγ{ο1§τ.... Ό;ΐ5 ΐδΐ ΐηιηιεΓ κο
  ίίεννεϋΰη, δεί!: άίε άεαΐδοΐιεη
  δοΐάατεη ζή Γη·ΛΓ3ο1πεΓεη Ιοε-
  &3ηηεη, άαδ ΐδϊ ααοΐι ]ετζΙ:
  ννΐεάεΓ δο ίηι Ο.-ίίοη.
  άαπιη ζνν-εΐίεΐΐ ηιαπ
  ϊετ'/.τ ίιη ίείηάΐϊοΐιεη
  Λπδΐαηά ηΐοΐιΐ ιηεΙΐΓ- <Ρ1αη- —ννεηιι άετ άαηη ίί>1 μ
  ΪΪ8Γ, αηά ΐη ά^ηι είηεη ννΌιΊ:
  Καΐιηΐιεϊΐ υηά
  θΓαηάΙΐοΙιΙίείτ,. £Γϋηά1ίο1ιε
  νιηά οΐΐΐζδεΐιηεΐ-
  άατ δίίαατίοη,
  ζείοΐιηεη δΐοΗ άίε Ζαΐεη υη-
  ΙιεΙάεηΙιαίΙβΓ Να-
  ·, ζείοΐιηεΐ δΐοη-ΐςατζ
  ^αηζε νναηάεΓ-
  Οτ§:αηΐδΐηα5 άεδ άβατ-
  Ηεετεδ ατο, άεΓ «ρΐαη-
  Εγ£ο1§· αα£ Ετίοΐβτ αη
  δείηρη Υε£ δΐεΐΐΐ:.
  «Ρ1αηηιΪ5δΐ§·— τυΐΓ δεηεη
  άαδ Βΐΐά άεδ άεαΐδοΐιεη Ιηίαη-
  ΐεΓΪ^ΐεη, ]εηεδ Μαηηεδ, άεΓ
  ιηΐι ^είηεη Ραδδεη άίε τη?ίΐ;εη
  Κααηιε άετ δοιιI^εI:5 αθν;."ιιιίη-
  άε<:, 9εΓ άαΓθΙι Κε^εη αηά δΐαηΐ) ηιαι-δεΙιΐεΓί:, άιΐΓθΙι Ηίί:· ζ·ϊ αηά δοηηειΐβΐαΐ, άεδδεη ΡϋδδΞ ιηαηοΐιηιαΐ νναηά δίηά, άετ αοεΓαΙΙ ίιη ΗΐηΙεΓΐιαΙί άεη Ρείηά ΙααεΓη νεΪΒδ, άεΐ1 ιηαη- οΐιηιαΐ ζαηι υηιίαΐΐεη ιηϋάε ίδΐ αηά άοεΐι ννείΐεΓ ιηΐΓδθΙιί- εΓΐ, ΝνεΐτεΓ ίοίδ ζαηα Ζ:ε1 άεδ .}, άαδ ·ειτείς1ιΙ: ννεΓάεη >, ννεΐΐ άεΓ Βε£ε1ι1 δο Ιαα-
  Ιετ:.
  «Ρ1αηηιαδδί§;»—άατΐη ΗεβΊ
  άίε ΕηεΓ^ίε άεδ εΐηζεΐηεη,
  άίε νεΓΓ)Ϊ53εηε, ζαΙιηεΙίηίΓ-
  δεΐιεηάε ΕηεΓ^ίε, άαιχΐι άΐε
  ετ δίοΐι δ2ΐ55τ ϋ^εΓΕπΐίΐ, άαΓΪη
  δ^ΐηε Καηιρ£1νΓα£ι αηά
  δΐε^εδννίΐΐε, άατίη Ϊ5ΐ άΐε
  Κταίτ 3εηεΓ Είηζεΐηεη ζακαηι-
  ζα εΐηεΓ §;ενα1τί-
  , άΐε αα£ άαδ βεηιεΐηδαπιε
  Ζίεΐ αυδ^εποητεΓ. ίδΐ. άατΐη
  ΗεΑί άίε &€ηία1ε δίοΐιεΐιΐείΐ:
  εΐη?Γ Ραΐιηιηβ:, άίε άίεδε ηιίΐ-
  1ΐο·.ιεη£αο1ιεη ΕηεΓ^ΐεη ΐη
  ΐΐιΐ'εΐ' Ρΐαηαηίί δο αηδεΐζϊ, άα58
  δίε αα£ άαδ ννΪΓΐίηηβδνοΙΙδϋε
  ζαΓ Αηννεηάιηΐβ· Ιίοπιηιεη.
  —ΐη άΐεδειη
  Ιίε^Ι άίε -νναη-
  Ί: άεΓ
  Ιΐαβιηρίεηάεη
  Τταρρε αηά άετ Ναοΐΐδςΐιαο-
  άίεη&ϊε—1ΐε§Ί; άετ δίε^!
  ΟΙΕ ΟΡΕΟΑΤΙΟΝΕΝ
  ΙΝ ΝίΒίίΗΙ Ο51-1ΓΗΙ»1.
  Κοηι, 18.
  ΗααρτςααΓΐίεΓ άεΓ ΐία-
  Ιΐεηίδθΐιεη ννεηΓηι&ςΙιί: £ΪβΙ:
  αηι δοηητα§·ηιί(;τα§· Ιιεΐίαηητ .·
  Όίε ΙθΓίΐίδοΙιε ^ηίι:ννα{ίε
  ίαεΙΐΓΐε ίη άεΓ Ιετζίεη Ναοΐιτ
  εΐηε Ακϊΐοή αα£ άίε δίαάΐ;
  Ο ιΐαηΐ άαΓοη αηά 8;ΓΪί£ δΐ-
  τακαδ αη, ιηο δίε ;οη Ιιείτί-
  £ειη ΡεαεΓ αηδετεΓ Βοάεηαΐο-
  ιαεΐιΐ' εηιρ£αη§·εη ιυαΓάε.
  τταίεη λΥοΙιηΙιαα εΓ. Εδ ί?αίο
  £βπη£ε δοΐιαάοη, ^εάο^11 ]<εΐ- ηε ΟρίεΓ. Βεΐ Αη§τϊ££εη αα£. Οαταηΐα ατη δοηηιίοεπά ιιΐαΓ- άεη ΐ8 ΤοΙε αηά 25 νεΓ- Ιειζιε· αΐδ Ορίει· ίεδΐ^εδΐεΐΐΐ Ιη ΝθΓάα£Γΐ1ία αιατάεη &η άεΓ Το}θΓαεί£ΓοηΙ νεΓΗαςΙιε £εΐηά- ΙίοΙιεΓ Τι-αρρεη, δίοΐι αηδΞτεη 8ΐε11αη£ΰη ζα ηα1ιει·η, ρΐΌΐηρι ζαΐ'αεοκβεννΐεδϊη. αηά ίΐαΓιεηίδοΙιε οοηιοαι-άίεΓτεη άίε ϊηι Ηαίεη νοη Τοΐοταΐί Ηε- ίΓεηάεη δο1ιΐί£ε αηά άίε ΥεΓ- 0ΙΈ ΟΕϋΤδϋΗΕΝ ΤΒΙΙΡΡΕΝ ΗΑΒΕΝ ΝΙΟΟίΑΙΕΙΑί ΒΕΝΟΜΜΕΝ ΜαίΓαΙί αηά ζιαεΐ 8ο1ιί££ε, άίε δίοΐι Οδτΐίοΐι νοη Τοο- ΐί αα£ Ραΐιτΐ; οείαηάεη. Αιιβ άβηι ΡύΙΐΓβΓΐιααρΙ; ίΐΓτίβΓ, Ι7· Αα&ηβτ;: Ιη άβΓ 8ηβάιιΐΓ.Γ&ίηβ άβητβοΗβ Τηιρρβη ηιίτ ^ νβΓοεβηάβη άϊβ £ΐαοη αΐβ Ρΐοΐτβηβίιιβ- Ιζραηϋτ -ννΐθΓΐΙΐβ-β Ιηάη- Ϊ - αηά θΓθ99ΐαάτ: Νϊ- ιη Τβϋοη άβΓ ΟβτίΓοητ: νβτ- Ιααίβη άίβ ΟρβΓ&ΐίοηβη Ο/ΓΟ33- βίοη ι Ιηι Κειηιρΐ θΓΪταηηίβη Β εί νβΓβαοΗβη, βίη ϊ βτΓϊβτβη Τ»β.β άίβ Κ&ηειΐ- ΙεαββΙβ αηζα^ΓβΚβη νβΓ- Ιογ άίβ ΙογϊΙ. ^αίτνν&ίIβ ΐη _αίΐ1ΐ8εηιρίβη 15 Ρΐ ^βηοηιπιβη. ϋητβΓ άβηι Ώ Λνεειτ.3 άβδ Βχ% νβΓίαβΙΙί: άβΓ £β9οη1α£βηβ Ρβίηά ΐηιαιβΓ ηιεηΓ άβΓ Ααίΐοβ- Ββατβ αη ΚΓΪβ^δ- αηά άίβ ΖαΗΙ άβΓ Οβίαη^βηβη βΐηά βτβεηάί^ ίτη Αηοη αη άβη βίη ννΐΓΐΐΒ&ηβ 8ΤΓίίί άβΓ 1ιχίίννβίίβ /βΓ ννβΓΐεβ ίη Νοτά- . Ιη άβΓ Τ_/βχζ- τβη Ν&οΗτ νβΓββηΙεχβη Καηιρίίΐα^ζβα^β νοΓ άβΓ βη^Ι. ΟΒϊΙίαβδίβ 2 Η&η- ύεΙβδοΗΐϊίθ ηιΐΐ: ζαβατη- ηΐδη 5·οοο ΒΚ.Τ. αηά βΓ- ζΐβΐίβη ΤτβίίθΓ ααί 3 Ρί βαβτβ. ΒΓίτ. ΒοηιΙϊβΓ — &Γίβη ίη άβΓ Ιβτζτβη ΝαεΗτ αη ΡβΓηβΓ να Ρΐα&ρΐεβΐζβ αηά Η&ϊβη- αηΐα^βη ίηι Οδίβη ά Ιηββΐ βΐη βίηβ Ζαηΐ νοη ΒρΓβηο; - αηά Βιταηάϋοΐηοβη. Εβ βητβΐαηάβη ΐιβίηβ οάβΓ δοηβκάβη. αήά βεΗοβββη ιι άβΓ α ίβηάβη Ρΐαβτζβαίτβ αί». Βει·1ΐη, ΐ8 Τταρρεη Ηαίοεη αηι δοηηαΐοεηά άίε δααίοεΓαηίί άεδ ετοΰεηεη Οεβΐεΐδ αηά ΙηάαδΙπεζεητΓηηΐδ ΚΓΪνο] Ι ΐη άεΓ δαεάαΙΐΓαίηε άατ- Ι & Ναεΐι ΙήδηεΓΪίίεΓ ΙΙεΙοεΓδΐοΙιΙ: Ιιατοεη άΐε δοαΐ]εί- ; αη^ΐιεαεΐ'ε Οείαΐΐεηε. | ιιΐαΓάεη 7000 θε- Ι ίαη&εηε είηβεθΓαοΙιΙ. ϋαζα ' εΐηε Βεατε νοη 28 , εΐηε ^τοδδε Αη- ; ζαΐιΐ ΡαηζεΓΐίαηιρίιιΐα§·εη, νΐεΐε Ι-<&5ΐ,1ίΓΕΐίΓ.ιιΐ.ίι£''η αηά ιιιεΙΐΓεΓε Ρΐα&ζεα&εη. ΒεΓΐίη, 18. ^ ϋΐε άεαΐδθΐιε Ρΐαν: Ιιαΐ δίοΐι 1 αη άεΓ ΟδτίΓοητ, ϊηι Εα£:αΗ- ι υΐεΙΐΓ - αηά Ετά1ίαηιρ£ «Ίεί- οΐιεπηαδδεη 1ιεΓνοΓΓα§:εηά σε- υΐαΙΐΓΐ. δο δοΐιοδδ είη ΡΙαΙίΓε- βιηιεηΐ: αΐΐεΐη ΐηι ^αίιαιυε11^- Ιίαΐηρί 6ΐδ ζαηι ΐ6.Αα§:αδί ΐηδ- §εδαηιΐ ΐοο Ρΐα^ζεα&ε άεΓ Γοίεη Εα£ίαΐα££ε αβ. Νευεη άίεδεη ΑθδςΗίίδδεη νει-ηίοΐι- τ.ειε εδ ΐηι Ετάΐίαηιρί εΐηε Αηζαΐιΐ δοιιιίεΐΓαδδίδοΙιεΓ Ραη- ζεΓΐ;αΓηρ£ιτια§;εη. 19- Αα§;αδ1:. άεΓ §τοδδεη Αηζαΐιΐ νοη Κεΐοΐΐδάεαίδοΐιεη ΐτη ΐΓαη 1ιαΙ)εη άΐε οπτΐ- δοΐαε Κε^ΐεΓαη^· αηά άΐε Κ.ε£Ϊεΐ"υη8; άετ δοια]εταηίοη εΐηεη ηεαοη δςΙΐΓΪΙΙ; ίοεί άει* Κε^ίεΓαη^· άεδ Ιταη υηιεΓ- ηοιηηιεη. ϋΐε νεΓΐεΙεΓ άεΓ οΐιτίδεΐιεη αηά άεΓ δοιιΐίετΓαδ- δίδθΐιεη Κε^ΐεΓαη§: νεΓΐαη^Ιεη ΐη άίεδεηι δοΐιπΐτ. άαδδ άΐε ϋεαΙδΛίι-εαηάΙίοΙιΙίεΐ); άεδ Ι¬ Ι Γαη - είη^εδοΙΐΓαηΙίΙ: ιπεΓάε- Εη δεί ζα 5εαιΐ5(:αηάεη, άαδδ άΐε ΪΓαηίδοΙιε Κεβ-ίεΓαηβ: άΐε ϋπ'η^ΐϊοΐιΐεεϊΐ: άετ δεΐιοη £Γαε- Ιιετ νοη ΐΐιηεη νοΓ^ε1)Γαο1ιΙεη Ρτα&ε ηίοΐιι; ^εηυε^εηά τοεα- οΐιΐει Ιιαΐοε. ϋΐε αΙΙΐεΓτεη ϋί- ! ρΐοΐηατεη Ιιαοεη οίίεη άεΓ | Κΰ^ίεΓαη^ άεδ Ιταη Ιοε£ο1ι1εη, ' δοΐιηεΐΐδίεηδ Μαδδηαηηυη ζαΓ Βεδείιί^απΗ: άεΓ ΒεάΓο1ιαη§: ζα εν£Γοίίεη. ηα αηά Βεη^ΐιαδί αη. Ε$ δίηά ηαΓ είαΐ^ε ΥεΓΐηαηάεΕε ζυ Πίε ΒοάεηαΓοιιχοΙπ' είη £είηά1ίο1ιεί; ^Ιο. Ιη ΟδΙαίΓΪΙ^α ΐηι νοη ΟοηάαΓ Τι-αρρεη ιηΐΐ ίείηάΐίοΐιεη νεΓΐοαηάεη, άΐε Υενΐακτε αικΐ ΐη άίε Ρΐαοΐιι ^εη νναΓάεη. Ιηι Λίο- δοΐιηίττ νοη δοΐοΐιεΐίΐ: νεΐ'- ηΐεΐιιοίε υηδειτε Α. Ιίΐΐειΐε ηιΐΐ: δΐοηΐΐίοΐιεηι Εγ£ο1^ εΐηε χκ: Κοίοηηε. Βετΐίη, 18. ίπι ίεη δθ1ιαί£ιεη αηι 8οηητα§· Ιοεΐ εΐηειη δροΓΐίεδΙ ΐη 1^'χΙζ. ηιαηηδταάι άετ δαάάεαΐδοηε ^α^η^ε^(: ηιΐι 53-35 ηΐ· Μΐε άίε^ειη ΚεΙίθΓά ίοταοΐιτε εΓ άοη λνεΙΐΓβΙίθΓά ννίεάεΓ ι π άεαΐδθΐιβη Βεδίτζ. Κατζ νοΐιΐετ εΓδΙ: Ιιαττε άεΓ Ν η^Γ ΑγοΙιϊιι άεη ίιη νοη ά?ηι Όνίαΐϋθΐιεη άεΐ" ΐηΐϊ 53-10 ιη &ε1ια1(:εηεη ά αηι ΐ6 ι:ιη. νοτ- δΐοοΐΐΐιοΐιη, 19. Αα&αβΙ. ϋίε ΐ οπΙΐδςΗ ί Ηαηάεΐδαΰΐίοιηιηεηδ ιαΐΐ'ά αηι δοηηαοεηά νοιιι· τοΓΪίίδοΙιεη ΝαοΙΐΓΪοΙιΐεηάίειΐδΐ ΐη Μθδΐίαα §·ειηε1άβΐ. Ιηι Καΐιηιεη άίεδεδ ΑσΙίθΓπιηεηδ ^ειυαΙΐΓΐε Οτοδδ- ΙοΓΪΙαηηίεη άεΐ' δοιιΐ]ε(:αηϊοη είηεη ΚΓεάΐι νοη ΐοοοοοοο Ρ£. 8ΐ2Γΐΐη&. ΌεΓ ΚτεάΐΙ: ηατ. 1ί3.[χίζ&Ί: νοη -5 ^&η^εη αηά ΐδΐ τηΐΐ: 3 ο)ο νεΓζΐηδΙ:. Τοεαο, τ9- Βεΐ άεΓ ΡθΓΐδεΙ:ζηη£ ραηίδεΐιεη Αη&ΓΪίίε δΐΓαΙεβίδοΙι αιΐο1ιΙΐ§;ε Ραη^Ιε άεδ ΗΐηΐειΊαηάεδ 01ιαη§·Ιί Ηοΐιεί - Οείοΐείεδ £πίί εΐηε δτατΐίε ΡοΓηιαίΐοη ]αραηΐδς1ιεΓ Κατηρ££1α§·ζεα§:ε απι δοηη^ άεη δΐαεΐζραηΐίτ νοη ΚαΐηδεΓ αη. ΌαΙοεΐτοαΓάεη αηά ιυΪΓΤ5θ1ιαίΙ:1ία1ιεΖΐε1ε δαηι ^·εΐΓο££εη. Καΐΐΐδετ Ιΐ 4Ο ΑΈηι. ηδΓάΙΐοη νοη "νναηοηίη ι.ιι Ο3(:§:ε5ίετ άεΓ Γ/ονΐηζ. δίοεΐίΐιοΐιη, 19. Αα§;αδτ. Εΐη Ραη^Ι αηαΐεΐί άεΓ δυεά- Οδίΐίαεδΐε δοΐιοΐίΐαηάδ ιπαΓ αηι δοηητα^ηαεΐΐιηίτΐα^ Ζΐεΐ εΐηεδ άεαΐϋθΐιεη ΕαΙΙαη&ΓΪί- £εδ, χαίε ααδ είηεηι αηιΐΐΐοΐαεη βπΐΐδςηεη Οοηιηιαηΐηαε νοη δ Μαΐο-ίαΐδθΐιαάεη, ΥεΓΐαδίε &η ιυαΓεη ηαοΐι χ § §:ηίδ άΐεδίδ άεαΐδοηεη Τα§;<ιη§;ΓΪ£- £εδ. , τ8. Βείηι Καηιρί ατη άεη άΓ3.η»ίΙεη άεαΐδοΐιε νεΓυαηάε αηι Ρτώΐ(:α£ άΐε Γοτεη Τηιρ- ρεη αηι Ρ1αδδ1αα£ ζηδαηιηιεη αηά οπιοΐιΐειι ίΐιηεη οεί. δοαιϊεδ , ΐηι ΡεαεΓ ζα επ·είο1ιεη, αηι δΐοΐι δο άεΓ νεπιίοΐιΐαηχ ζα εητζίεΐιεη, δθΙιείΐεΓΐεη αηι ΑηρΓΪίί. ΒεΓΐίη, 18. αα£ Ρΐα&ρΐατζ. ϋεαΐδεΐιε ΚαηιρίΠα^ζεαοε νεπιΐοΐιΐετεη αηι δοηηιαίί ααί άειη Ρΐα^ρΐατζ νί1άεη1ια11 ηοΓάΙίοΙι νοη Εοηάοη δεοΐΐδ αηι Βοάοη ί,ιεΐιεηάε Ρ1α^ζεα§:ε. Ό ι έδει- εΐηε άεαΐδοΐιε ΕίΙ ναΓ άαδ ΕΓ§·εΙοηίδ επιεδ ζεη υ1 άίεδεη 5 ]ΰίΓα^ΐδΐ:1ιε Ρΐαβ- ζβα&ε αηι δοηηΐα<ί νοπιίοη- ιεΐ. ϋίε Γοτε ^α£|;ννα££^ νειΐοι- αηι δοηηυαυ,· ΐπδ^εδαηιΐ 5° ε, ννίε αιη «οιιηΐακ- νοη ζαδΙαηάΐ^'ΐ.Ί· δτεΐΐο τοίΐτ τιιΪΓά. ίο ιπεΐτει-ε δΰΐιο Ρΐυ^ζεα^ε ιπαΓάεη ΐηι ιηΐαΙεΓεη Αΰδθΐπιΐΐΐ: υΐΐ Ι Βεΐιίη, 18. 19- οΐιϊΐΐ ϊδΐ, υΐΐε αυδ ]δ.οηαοη ηιεΐάει ιπΪΓά, ιΐΐΐεάεΓ ΐη εΐηβηι τεη εη&ΐΐδοΐιεη Ηαίεη εΐη^ε- ϊΓοίίεη ηηά ιπΪΓά Όί ΪΓαεΙι ϊη Ι^οηάοη ϋΐε αη(?ε1εαεηι1Ϊ8·ΐ:β δεΐηε Βε&εβηαηβ; ηιϊΐ Κοο- δενεΐι αιΐτά ετ τΐΐοΐι αηι δοηηΐίΐ^ Ιιαΐΐεη. ηοοΐι 1>ε1ίαηηΙ: αΐΪΓά, Ιιαΐ
  οΐιΐΐΐ, άεΓ ιηΐΐ: άεηι
  8οηΐ££ Ρτΐαοε οί
  αηοη Ιδΐαηά εΐηεη
  αΐι^εδταΐΐεΐ: αηά άΐβ (ΙογΙ 51α-
  ΙίοηΐεΓΕεη οηΕΪδθηεη αηά
  αηιεΓΪΙίαηΐδοΙιεη Τταρρεη
  ΐϊϊ
  δοίΐβ, 19
  ϋΐε οηΐ-ταπδοηε
  Ηαί ϊη Μοδΐναυ
  άίε
  δθΐπ3εί:Γα8
  Ρ1ίεί?εΓ βαί βίηί&ε
  ΐη άεΓ υηι^βουηο;
  νοη δϋΐδΐΓα υηά Καζβταά αηι
  12 Α
  ϋΐε 8ιι^ετχε££ Ηαΐ
  ^βυεοεΓ αυοΐι ϊη άϊε-
  δεηι Ραΐΐε υΐϊεάεΓ αυί ά35
  εηΐδοΐιΐεάεηδΐε οεδίΓΪΙΐεη, Λβλ
  άΐε Βαηιβεη νοη δοαΐ]εϊΓυδ-
  δΐοΐιεη Ρ1ίο§·εΓη
  υΐοτάεη βεΐεη.
  ΒεΓΐΐη, ις. Λα£ΐ~(.
  ϋϊε ϊηι Αυδΐαηά νεΓθΓβίΙε-
  Ιεη Μεΐάαηβτεη, ιυοηαοΐι Οε-
  ηεΓαΙ ϋΐείΐ αη άεΓ ηοΓάίΐηηΐ-
  δθΐιεη ΡΓοηΙ ^είαΐΐεη δεί, εηΐ-
  δρΓεοΙιεη ηϊοΐιι άεη ΤαΙδβοΗεη,
  υαϊε αηι ΜοηΙα^ νοη άεηΐ-
  δοΐιετ αηιΙΙΐοΙιεΓ δεϊΐε αϋ&-
  εΓΐ ιυΪΓά. ϋεΓ δϊε^εΓ νοη
  Νατνϊΐί οείϊηάει; δϊοη ιιΐοηΐαυί
  οεϊ δεΐηεη Ττυρρεη.
  ΠΑΗΚΑΙΙΕ$$ΕΙΗΝυ
  Ιεΐι αϋδκεΓε ηιεϊηε
  οΐΐδίε ϋαηΙίΟΕΐΓΐίβϊΐ
  άεαίδθΐιεη 8ο1ά&1βη
  ΡΓαηΙε άεΓ, ά» βΓ ηιεϊηε νεΓ
  ΙοΓεηε Οεΐάϋαβοΐιε πιίτ. εΐηε'ΐι
  Η
  άβηι
  αηά ^ ρεΓδο^
  ϋοΐναηιεηιειι ρείυηάεη
  άΐεδεΐΐοε άεηι ϊη ΡΙβΙβηίβ Αγ-
  Ιΐΐΐεήε ΟίίϊζΐεΓ Βαοΐι ϋ
  εεοεη ^ΐοΐι οεεΐΐΐε. Γηά ά
  εάΐε Οίίΐζΐει- Ιιαιιε άΐε
  ηιΪΓ δοίοη άϊβ
  άίε Οαηεα οεΐιο-
  ζα^οτηηιεη ζυ
  άαη^ε Ιηηι νοη
  Ηετζεη.
  ε Ται ΐδί; ρΐη;'ηοο1ιηΐΛ·
  ηίί άε.ς Ιιοΐιεπ
  νετΙ;οδ άεδ άευΐ-
  ϋίιηίΐνΐοί»
  Σι£ΛΐΣ 3η
  ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ΕΥΡ0ΠΑ1ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
  Ή εύρωπαΐκή εξέγερσις Κροατίας έτέδη είς την δι"
  εναντίον τής σοβιετικάς άθεσιν τού αγώνος, ή δέ
  Ρωσσίας, υπό την γερμανι- απόφασις τού Μουσολίνι,
  ..Α.. ^-----,_.. -τ------^ *_. ι να αποστείλη έκστρατευ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 20 Αύγούστου 1941
  κήν ήγεσίαν, είναι τό επι¬
  βλητικόν άποτέλεσμα τής
  Ίστορικής ταύτης εβδομά¬
  δος.
  'Ενφ ό γερμανικός στρα-
  τός εξησφάλιζε σημαντικάς
  στρατιωτικάς επιτυχίας επί
  τού πολεμικοΰ μετώπου,
  συνετελεϊτο πλήρως, διά
  μιάς συνειδητής δραστηριό¬
  τητος καΐ άξιοσαυμάστου
  ταχύτητος, ή άποσαφήνιοις
  των πολιτικών θέσεων.
  Τό μέτωπον τουτο τής Εύ·
  ρώπης έξαπλοϋται τώρα ά-
  πό των συνόρων τής Φιλ-
  λανδ!ας μέχρι των παραλί-
  ων τής Μαύρης Θαλάσσης
  καΐ έκεϊσεν πρός νότον.
  Επί τού μετώπου τούτου ά-
  γωνίζονται σήμερον, πλη¬
  σίον, τού γερμανΐκοΰ στρα-
  τοϋ ώς πρόμαχοι τής (δέας,
  οί Φιλλανδοί, οί Ούγγροι,
  οί Σλοβάκοι καί οί Ρουμά-
  νοι, υπό τάς Ιδίας των ση-
  μα.ας.
  ΟΙ Φιλλανδοί στρατιώται,
  υπό τόν στρατάρχην Μα-
  τικόν σώμα είς τό άνατολι-
  κόν μέτωπον επιστοποίη¬
  σεν έκ νέου, την γερμανο-
  ίταλικήν συναδελφότητα
  των δπλων.
  ΟΙ Ίσπανοί έθελονταί, οί
  όποϊοι ένθουσιωδώς σπεύ-
  δουν πρός τόν άγώνα ε¬
  ναντίον των Σοβιέτ, δια-
  βλέπουν είς την σημερινήν
  μάχην την συνέχισιν τού
  πολέμου, τόν οποίον επί
  όλόκληρα έτη διεξήγαγον
  εναντίον τού μπολσεβικι-
  σμοϋ, διά την ελευθερίαν
  καΐ την ζωήν τής Ίσπανίας.
  Συγχρόνως δμως, δλα τα
  συναδελφωθέντα αύτά Έ-
  σνη, αίσθάνονται ώς κατ' ε¬
  ξοχήν άποκρουστικήν την
  στάσιν τής "Αγγλίας, ή ό-
  ποία σήμερον, όπως καί
  κατά τό παρελθόν, συμμα-
  χεϊ μετά τού έχθροϋ τής
  Εύρώπης, έν τή άπατηλή έλ-
  πίδι, δτι δα αποφύγη την
  κατάρρευσιν τής ιδίας της
  δυνάμεως, εάν παραμείνη
  Μετά την κατάληψιν τής
  πόλεως τού Νικολάϊεφ
  Τα λάφυρα καΐ οί αίχμάλωτοι
  αύξάνουν διαρκώς
  ΑΠο ΤΟ .ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 17 Αύγούστου
  Ή άνωτάτη διοίκηοις τοϋ
  Γερμανικοϋ στρατοϋ ανακοινοί:
  Είς την νότιον Ουρανί¬
  αν τα Γερμανικά στρατεύ- ! τής ημέρας, έν ,έργοστάσι-
  μετά μεγάλης επιτυχίας. ι
  Έν τώ άγώνι κατά τής
  Άγγλ'ας ή Γεομανική άε-
  ροπορία έβομβάρδισεν έπι-
  Κατά την χδεσινήν ημέ¬
  ραν ή "Αγγλικη άεροπορία
  απεπειράθη ματαίως νά έ-
  πιτεδή κατά των άκτών τής
  τυχώς, κατά την διάρκειαν Ι Μάγχης. Κατά την άπόπει-
  νερχάΐμ, τα Ρουμανικά Ι είς τό περιθώριον τής Η-
  στρατεύματα υπό τόν αρ¬
  χηγόν τοϋ κράτους, στρα¬
  τηγόν 'Αντωνέσκου καϊ αί
  ά'ωνισθεϊσαι ήδη, κατά
  τόν πολωνικόν πόλεμον με¬
  τά των γερμανικών στρα-
  τευμάτων, σλοβακικοί μο-
  νάδες, μάχονται τώρα πρός
  Ανατολάς άπό κοινοϋ, υ¬
  πέρ τής Εύρώπης.
  Ή ΟύγγαρΙσ, ώς πρώτη
  χώρα έν τή κεντρική Εύρώ-
  πη, έπληξεν ήδη κατά τό
  1919, την έβραιομπολσεβι-
  κικήν δύναμιν καί τώρα συ
  νενώνει τα δπλα της είς
  τόν πόλεμον εναντίον τοθ
  μπολσεβικισμόν.
  Οί στρατο! δμως των ήδη
  άγωνιζομένων πρωτοπόρων
  πυκνοϋνται άπό ημέρας είς
  ημέραν διά νέων στρατευ-
  μάτων, τα όποΤα προστρέ-
  χουν διά νά συμμετάσχουν
  είς τόν άποφασιστικόν άγώ·
  να τής Εύρώπης.
  Ό νεαρός στρατός τής
  πείρου μας.
  Τό εύρωπαϊκόν τούτο έ-
  νιαϊον μέτωπον έπεξετάθη
  έπίσης άστραπιαίως είς ο¬
  λόκληρον την Σκανδιναυΐαν
  καί φέρει πρός τό πεδίον
  τής εύρωπαΐκής μάχης
  Σουηδούς, Νορβηγούς καί
  Όλλανδούς εθελοντάς Είς
  την Γαλλίαν τέλος, εκδη¬
  λούται δημοσίως ρεΰμα
  συμπαθείας καί ειλικρινός
  προσχώρησις είς τό άντιμ-
  πολοεβικιγόν μέτωπον.
  Καθ" ήν στιγμήν ή Γερμα-
  νία, υπό την προστασίαν
  τού ίσχυροΰ στρατοΰ, έπι-
  τυγχάνει την εύρωπαϊκήν
  ένότητα, ή σοβιετική "Ενω¬
  σις καΐ ή "Αγγλία δέν ήμ-
  ποροϋν πλέον νά άνεύρουν
  οΰτε έναν φίλον είς την
  Ευρώπην.
  Ή Εύρώπη κατενόησεν δ¬
  τι έσήμανε τώρα ή Μεγάλη
  "Ωρα.
  Ε. Κ.
  ματα κατέλαβον, τή συ-
  νεργασία των Ούγγρικών,
  την μεγαλούπολιν Νικολάϊ-
  εφ, ήτις είναι μία άπό τάς
  σπουδαιοτέρας ναυτικάς
  βάσεις καί βιομηχανικάς
  πόλεις τής Μ. Θαλάσσης.
  Ό ήττηθε'ις έχθρός, ανα¬
  τολικώς τού Μπούκ υπέ¬
  στη αιματηράς απωλείας.
  Τα λάφυρα είς πολεμικόν
  υλικόν καί είς αριθμόν αίχ-
  μαλώτων αύξάνουν διαρ¬
  κώς.
  Καΐ είς τούς λοιπούς το-
  μεϊς τοθ Άν. μετώπου αί
  έπιχειρήσεις έξελίσσονται
  όν πυρο^τχκων έν τή 6ο-
  ρεΐω Σ<ωπα. Κατά την τελευταίαν νύ¬ κτα μαχητικά άρεππλάνα κατ£.5υ9ιο:ιν πρό των άνα- τολκΐ)/ άκτών τής "Αγ¬ γλίας δϋο έμπορικά πλοία, όλικοΐι έκΓθπ'σματος 5000 τόννων καί επέτυχον νά ρίψουν βδμβας, μετ" ικανο¬ ποιητικόν άποτελέσματος, ένα/τίον τριών μέγα- λων φορτηγών. Προσέτι έ- 6ομ5άρδιοαν πολλά άερο- δρό,χα καί λιμενιχάς έγκα- ταστ-Ίσεις είς την ανατολι¬ κήν Άγγλ'αν. ράν της ταύτην ή "Αγγλία απώλεσε 15 άεροπλάνα είς άερομαχίας. Άγγλικά βομβαρδιστικά άεροπλάνα έρριψαν, κατά την τελευταίαν νύκτα, είς μερικά μέρη τής δυτικής Γερμανίας ένα μικρόν αριθ¬ μόν εκκρηκτικών καί έμ- πρηστικών βομδών. Δέν προεκλήθησαν ζημίαι είς στρατιωτικάς έγκαταστά· οεις. Άεροπλάνα νυκτερι- νής πτήσεως καί τό άντιαε- ροπορικόν πΰρ κατέρριψαν 11 έκ των έπιτεθέντων Αγγλικών άεροπλάνων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΑ. ΑΦΡΙΚΗΝ Ή δυναμικότης τής Ίαπωνίας Έν "Αρδρον τοϋ κ. Γκάϊντα ΡΩΜΗ, 19.—Ό κ. Γκάϊν- ι μεγάλας στρατιωτικάς δυ- τα, είς άρθρον τού, τονίι,ει νάμεις, ώς καί ίσχυρότατον δχι πάν νέον μέτρον, τό στόλον, τόν οποίον θά ήδύ- όποίον ό κ. Ροΰζβελτ λαμ· νατο νά χρησιμοποιήση άλ- βάνει διά την συμμετοχήν Ι λαχοΰ, καί τούτο διότι ή τής Άμβρικής είς τόν κατά [ ζωτ,ικότη; καί ή δυναμικό· τού Άξονος πόλεμον, συ ναντά την ένοπλον έπα- γρύπνησΐν τήο Ίαπωνίας. Έπίσης. τονίζει ό κ. Γκάϊν τα, δτι καί αύτη ή Αγγλία άναγκάζ&ται νά> διατηρή
  είς την Άπω Ανατολήν
  της της Ιαπωνίας άποτε-
  λοΰν διά την Αγγλίαν καί
  Αμερικήν μίαν διαρκή απει¬
  λήν κατά των Ίνδιών καί
  εναντίον αυτής ταύτης τή;;
  Αύστραλίας.
  Ανακοινούται δτι αί κατω
  τέρω οδοί εισίν άδιέξοδοι
  καΐ συνεπώς ή διάβασις παν¬
  τός εϊδους τροχοφόρων καί
  πεζών είναι έπικΐνδυνος.
  Α'. Παλαιά πόλις
  1) ΌδόςΛιθίνων.
  2) » Κανεβάορο.
  3) » Αγ. Μάρκου
  4) » Σουρμελη.
  5) » Μελχεσεδέκ.
  6) » Άγίων Δέκα.
  7) .» Δωροθέου Έπι-
  σκόπου.
  8) » Μελετίου Φλα-
  δελφεΐας.
  9) » Άράπ Τζαμί.
  10) » Σηψακα.
  11) » Καλλίστου.
  12) » Μελιδόνι.
  13) » Κουμή.
  14) » Πεζανοΰ.
  15) » Ζερβουδάκη
  16) » Μίνωος.
  17) » Άριάδνης.
  18) » Δρακοντοπούλων
  19) » Σορβόλου
  20) » Χρυσανθου Επι-
  σκόπου.
  21) » Διάφορα στενά
  συνοι-,ςίας Σπλάντζιας.
  22) » Τζανέ.
  23) » Πόρτου.
  24) » Τσαγκαιΐόλων.
  25) » Σκορδυλών.
  Β'. Νέα πόλις
  1)1μήμαόδοΰ Χατζηδάκη
  (πάροδος όδοϋ Κων)τί-
  ΡΩΜΗ, 1? Αύγούστου.—
  Τό Στρατηγείον των Ίταλι-
  κών πολεμΐκών δυνάμεων
  άνεκοίνω3εν>,τήν μεσημβρί¬
  αν της 17ης τρέχοντος, τα
  εξής :
  Ή Άγγλκή άερθτορία
  απεπειράθη, την τελευταίαν
  νύκτα, νά βομβαρδίση την
  Κατάνην, καδώς καί τας Συ-
  ρακουαας,όπου εγινε δεκτή
  υπό τοϋ σψοδοοϋ άντιαερο-
  πορικού πυρο3ολικοΰ. "Εκρη¬
  κτικαί καί έμπρηατικαϊ βομ-
  βαι έπληζα/ ένα αριθμόν
  οίκιων. Εσημειώθησαν ολί¬
  γαι ζημίαι άλλά κανέν Θ0-
  μα. Κατά τάς έπ.θέσεις τού
  Σαββάτου, εναντίον τής Κα·
  τάνης, εσημειώθησαν 18 νε-
  κροί κα'ι 25 τραυματίαι.
  Είς την Β. Άφρικήν άπό-
  πειρα έχθρικών στρατευμά-
  των νά πλησιάσουν τάς ή·
  μετέρας θέσεις ίάπεκρού-
  σθηοαν αποτελεσματικώς.
  Γερμανικά καϊ Ίταλικά άε¬
  ροπλάνα έβομδάρδισαν τα
  είς τόν λιμένα τού Τομ-
  προύκ ευρισκόμενα έχθρι-
  κά πλοϊα καί δέσεΐς άντι-
  αεροπορικού πυροβολικού.
  Άεροπλάνα μας έβομβάο-
  δισαν την Μάροα Ματρούχ
  καί δύο πλοϊα, άτινα ευρί¬
  σκοντο έν πλώ ανατολικώς
  τού Τομπρούκ. Άγγλικά
  άεροπλάνα επετεθησαν
  εναντίον τής Δέρνας καΐ
  Βεγγάζης, όπου εσημειώ¬
  θησαν μόνον ολίγοι τραυ¬
  ματίαι. Τό άντιαεροπορικόν
  πυροβολικόν κατέρριψεν έν
  εχθρικόν άεροπλάνον.
  Είς την Ανατολικήν Ά- »
  φρικήν έλαβον χώραν συγ-
  κρούσεις μεταξύ στρατευ-
  μάτων καί έχθρικών σχημα·
  τισμών,οΐ όποΤοι ύπέστησαν
  απωλείας καϊ τέλος εξη¬
  ναγκάσθησαν είς φυγήν.
  Είς τόν τομέα τού Σόλκ—
  Χελϊτ τό πυροβολικόν μας
  κατέστρεψε ένα ισχυρόν
  εχθρικόν στρατιωπκόν σχη¬
  ματισμόν.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  • ΧΟΡΟΦΥΛΑΞ
  ΤΗΣ ΗΙΊΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  ι
  ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ
  ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩ!
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.- Ό
  Γερμανικός τύπος πληρο-
  φορείται ότι ή Αγγλία καΐ
  ή ΆμερΐΗή έξεχώρησαν η·
  6η είς τόν Στάλιν ωρισμέ¬
  νας ζώνας έπιρροής καί
  έ'ταξαν τούτον χωροφύλακα
  τής Ήπειρωτικής Εύρώ·
  π»ις. Είς επιβεβαίωσιν τού
  νεγονότος τούτου άναφέρε-
  ■ιαι ή σύστασις τού Άγγλι-
  κοΰ τύπου πρός την Ρωσ¬
  σίαν, δπαίς ασκήση αυτή
  πίεσιν κατά τού Ίράν.
  ΑΠΩΛΕΙΑ
  ί,ΓΓΛΙΚΗΣ ΝΑΡΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΑΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1? —Τό αγγλικόν
  Ναυαρχεϊον αγγέλλει την απώ¬
  λειαν τής ύπ' άρι8. 3? ναρκοαυλ-
  εκτιδος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.-Ή είδη¬
  σις, την όποιαν έδημοσίευσε
  τό πρακτορείον Τάς περί
  φόνου τοϋ Γερμανοΰ στρα-
  τηγοΰ Ντίσκ, κατά τάς
  μάχας πέριξ τού Νικολάϊεφ,
  δέν έχεται αληθείας.
  ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΕΡΓίΤΐΓ"
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 19.—Α¬
  ναχωρεί σήμερον διά Βερο¬
  λίνον είδική Ρουμανική
  αποστόλη όπως διακανονί-
  ση τό ζήτημα τής αναχω¬
  ρήσεως διά Γερμανίαν Ρου-
  μανων έργατών, οΐτινες θά
  έργασθοϋν είς Γερμανικά
  έργοστάσια καί γεωργικάς
  εργασίας.
  Άγνοεϊται ή τύχη τοό Παναγ.
  Κωνστ. Γκρέτσου Εύέλπιδος Α',
  Ό γν«ορίζων τι περί τή; τύχης τού
  παρα<αλεΤται νά ειδοποιηθη τα γραφεία τή; έρηοερϊδος μα; —Άγνοεϊται έπίση; ή τύχη, ά.τό διμήνου, τοθ Μιχ. Λάγγουρπ, 1 Κατσήγαρη. Ό γνωρΐζων τι περί τής τύχης τοϋ παρα<αλεΤται νά νοο καί Ι. Σφακιανάκη, ι είδοπου'ιση τόν κ Εύά ι. Λάγγου 2) Όδός Γκάλλη ('Άνω Κοΰμ-Καπί). 3) Μπουνιαλη. Έν Χαν.οις τή 18 Αύγού- στου 1941. (Έκ τού Δήμου Χανίων) ΑΠΏΛΓ-ΓΘΗ έκ Κάτω Σούδας ή- μίονο; χρώματος καστανοΰ μικρό- ουυος, έχων ψαιλιδισμένα τα: ώτα κα'ιάραιάν τήντρίχωσιν είςτήνρά- χην, (μαδισμένην). Άνήκει είς τον κ. Κωνοτ. Έμμ Άτσαλάκην. "Α- πωλέσδη άπό τής 18ης τρέχοντος Ό γνωρΐζων τι παρακαλεΤται νά είδοποιήσΓ) τόν κάτοχον είς Κάτω Σούδαν καϊ αμοιφθήσεται. άπό πλατείας Ν. μί χ 31 Παχιανών ί ό ΑΠΩΛΕΣΘΗ Κσταστημάτων μί χ χ πορτο^όΧιον ά/ήκον είς τόν κ. Έμμ Βλαμάικην, περιέχον 2.450 δχ-ΐάς, ώς Κ3'ι τό πιστοποιητι- ταύτότητος τοο καί άλλας κίν ραν, ΰποδηματοΓτοιάν, όδ5ς Μςυ ρογέννηδων 168 (Χαλέΐια) —"ΔγνοεΤΓοι ή τύχη τοθ Αρι¬ στείδου Φαίδα, στρατιώτου έκ Πει¬ ραιώς. Ό γνωρΐζων τι παρα<αλεϊ- ται ν6 είδοποιήσπ τόν κ. Έμμ. Φουράκην, αντιπρόσωπον Παπά- στράτου, Χανιά. —Ό γνωρίζων τι περί τή; τύ¬ χης τού Ιωάννου Κυριαζοπούλαυ παρακαλεΤται θερμώς νά ειδοποι¬ ηθη τόν κ. Χατζημελέτην Σουλά- κον Πλατεία 18ϋ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΒΗ Η ΤΡΙΜΕΡΙΣ_Δ!ΑΣΚΕτΊΣ ΒΕΡΟΛΓΝΟΝ.19.—Αγγέλ¬ λεται έκ Στο'<χόλμης δτι είς τα ϋπόγεια τοϋ ΚρεμλΙνου έχει κατα ^κευασθ^) μέγα, ά- σφαλέστατον καί μεγαλο- πρεπέστατον καταφύγιον, τό οποίον χρησιμεύει ήδη ώς κατοικία. τοϋ Σιάλιν. Τουτο θέλει χρησιμοποιηθή ώς τό· πος τής Τριμεροθς Διασκέ¬ ψεως: Ρωσσίας, Άμερικής, Αγγλίας, ήτις θά συνέλθη προσεχώς υπό την προεΓ ρ αν τοθ Στάλιν ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ Τ. Τ Τ. πισΓθποιητικά είς τα Γραφεϊα τής «Καπρίς». ταύτότητος κλπ. — ΆγνοιΤται έπίσητ ή τόχι τοθ Γεωργίου Παπαζαχαρίου, έτών 25 τελειοφοίτου Γυμνασίου, έκ Ν Χωρίου Άποκορύνου Ό γνωρ'- ζων τι παρακαλεΤται νά ειδοποιη¬ θη τόν πατέρα τού Ιωάννην είς τό ώ; δνω χωρίον. ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛλΤΖΗΣ Όφδαλμίιτρος "Επανελθών δέχεται έν τώ ία τρεϊω τού Μυλωνογιάννη Λ9 0 — 12 π μ. καΐ 4—(> κ. μ.
  Διά Διατάγυατος δημοσιευδέν-
  τος έν τφ ΰπ' αριθ. 14? τής 24
  Ιουλίου έ ε φύλλφ τής Εφημερί¬
  δος τής Κυ3ερνήσεως, (τεθχος γ )
  πρ&ήχθη ό παρά τφ ενταύθα Τ.Τ.Τ.
  Κέντρω Προϊατάμενος κ. "Αντώ¬
  νιος Κατζουρός, είς τόν βαθμόν
  τού Τ Τ. Τ. Διευθυντού β' τάξε-
  ωίι τή; προαγωγής ταύτης,
  λογιζομένη;, άναδρομικώς, άπό
  τ'ις 25ης Δύγοόστου 1?3?.
  Δωρεαι
  Ό κ. Ία)σή(> Κουρκούτης κατέ-
  θηκε είς τό ΤαμεΤον Έλεημοσύ-
  νη·; δρ. 33) είς μνήμην
  σΐου Ι ιαννέ.
  "Ανάστα-
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  Είς την νότιον Οΰκρα-
  νίαν οί Ρώασοι ύιτοχω-
  ροΰν έν πανικώ
  Βομβαρδισμός στρατιωτικών έγκαταστάσεων
  έν Μόσχα.-Ό αγών κατά τής Αγγλίας συνε-
  χίζεται πάντοτε μέ έντασιν
  Αί μαχαι
  Ν. Α. τού
  οη Αύνού ότου 1941
  Σμόλενσκ
  ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟ.Ν
  ΦΥΡΕΡ, 18 Αύγούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοϋ Γερ-
  μανικοϋ στρατοθ ανακοινοί :
  Είς την νότιον Ούκρα-
  νίαν έξακολουθεΐ ή κατα¬
  δίωξις τοθ ήττηθέντος καί
  έν πανικώ ύποχωροϋντος
  έχθροθ είς τόν ποταμόν
  Ντνιέπερ. Είς τούς λοι-
  πούς τομεϊς τοθ άνατολι-
  κοϋ μετώπου τα στρατεύ-
  ματά μας έσχον ό,ξιολό-
  γους επιτυχίας.
  Νυκτεριναί έπιθέσεις
  τής άεροπόρίας μας εγέ¬
  νοντο, μετα ίκανοποιητι-
  κοθ άποτελέσματος, κατά
  στρατιωτικών έγκαταστά¬
  σεων έν Μόσχα. Ωσαύ¬
  τως εναντίον διαφόρων
  άξιολόγων σιδηροδρομι-
  κων γραμμών.
  Είς τόν άγώνα κατά τής
  Αγγλίας, κατά την τε¬
  λευταίαν νύκτα, Ισχυραί
  άεροπορικαί δυνάμεις έρ¬
  ριψαν μέγα αριθμόν >ύομ-
  βών, παντός διαμετρήμα-
  τος, κατά τού λιμένος έ-
  φοδιασμοθ Χούλλ.
  Βόμβαι ριφθεϊσαι μετά
  μεγίστης επιτυχίας κατ'
  άποθηκών είς Ούμ-
  πέρτ καί κατά των έν τί)
  πόλει έκαταστάσεων, στρα
  τιωτικής σημασιας, προε¬
  κάλεσαν πολλάς πυρκαϊ-
  άς. "Αλλα μαχητικά άε-
  ροπλάνα κ'ατέστρεψαν είς
  τάς άνατολικάς ακτάς
  τής Σκωτίας ένα φορτη-
  γόν των 4.000 τόννων καί
  επροκάλεσαν βαρείας ζη¬
  μίας είς άλλο εμπορικόν
  πλοϊον,
  Κατά τσχ νυκτερινάς έ¬
  πιθέσεις, εναντίον ϋιαφό-
  ρων άεροδρομίων έν Αγ¬
  γλία προεκλήθησαν ισχυ¬
  ραί έκρήξεις.
  Άγγλικά βομβαρδιστι-
  κά άεροπλάνα, κατά την
  νύκτα πρός την 18ην Αύ¬
  γούστου έρριψαν έκρηκτι-
  κάς καί έμπρηστικάς βόμ-
  βας είς μικρόν αριθμόν
  είς μερικά μέρη τής δυ·
  τικής καί τής βορείου
  Γερμανίας. Αί έπιθέσεις
  αύται, άπό στρατιωτικής
  απόψεως, έμειναν άνευ
  άποτελέσματος. Καταδιω-
  κτικά άεροπλάνα νυκτερι-
  νής πτήσεως κατέρριψαν
  2 άγγλικά βομβαρδιστι-
  κά.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ι ΤΗΣ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούμεν πρός γνώ¬
  σιν καί συμμόρφωσιν την
  άπό 16—8—1941 διαταγήν
  τής Ρ< Ι^οηιιη&ηά^πΐιΐΓ 606 έχουσαν ούτω: Κύριον Δήμαρχον Χανίων Ενταύθα (Άφορςί την εξασφάλι¬ σιν τροφίμων διά τόν πληθυσμόν). 1 ) Κατ' ανακοίνωσιν τής υπηρεσίας Έπιαιτι- σμοΰ αύςάνει συνεχώς ή «ΐυρροή κάτοικον είς την πόλιν των Χανίων. Του¬ το είναι άνεπιθύμητον, άφ' ενός λόγφ των «δυ¬ σχερειών περ*ί την εξα¬ σφάλισιν είδών τίνων καί άφ' ετέρου λόγω τής άπει- λητικής καταστάσεως τοΰ ζητήματος τοΰ έ-ισιτι- ομοΰ. ΙΙαράτάς επανει¬ λημμένας μου ύποδεί- ξεις Πέν εγένετο μέχρι σήμερον τίποτε ίϊιά νά σταματήσω την άνεπιθυ- μητον ταύτην συρροήν. 2) Υπό τάς συνθήκας ταύτας σάς παραγγέλλω ρητώς δπως ίνευ άναδο- λής ηροδήτε εές λήψιν των κάτωθι μέτρων. α) Προσώπω άτινα δέν Γίέμεναν είς Χανιά πρό τής 1 Νοεμβριού 194Ο (έναρξις τοϋ πο¬ λέμου μεταξύ Ελλάδος καί Ιταλίας) ίέον νά έκ- «υιωχθοϋν. 'Έξαιρέβεις έπ:τρέπονται μόνον διά τα καλούμεν», έπαγγέλμα- χϊ πρώτης άνάγκης ή'τοι οίκοδόμους καέ γενικώς άαχολουμένους είς τα οίκοΠομικά, κλειθρο- ποιούς, τεχνικούς, μ.ε- τατεθεντας ύπαλλήλους κ. τ. λ. 6) ΙΙρόαωπα 4"τινα μο¬ λονότι ο"ιέμ.ενον προη¬ γουμένως είς Χανιά, ?ίέν έπέπτρεψαν μέχρι τής 1 55ης τρέχοντος ο"έ· όν έπίαης νά έκΏιωχθώσι. γ) 'Όλα τα πρός εργα¬ σίαν ίκανά πρόσωπ», άτι¬ να μέχρ'. της 1ης Σε- «τεμβοίου <<έν ά-οΠεί- ςουν δτ: έργάζονται είς 1»όν,μ.ον εργασίαν δέο νά ρν-γκχταλείψουν την πό ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.-Γερ- μανικά άεροπλάνα έ· ν.'._>γησαν επίθεσιν κατά
  τοΰ Γκόροβιστ, σπουδαίου
  σιδηροδρομικοϋ δικτ,ύου, έν
  τη Σοβιετικπ Ρωσσία, όπερ
  καί κατέστρεφον τελείως.
  Έπίσης έβομβαρδίσθη Σο-
  βιετικόν πλοίον 5000 τόν¬
  νων πλήρες στρατοΰ καί
  πυρομαχικών, ανατολικώς
  τής Κριμαίαςέπί τοΰ όποί-
  ου καί εσημειώθη τρομακτι-
  κή έ'κκριξις.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19.—Σμήνος
  βομβαρδιστικών μας άερο-
  πλάνων έπέδραμε κατά τοθ
  ΣοβιετικοΟ άεροδρομίου τοϋ
  Σόκολεκ καΐ κατέστρεψε 25
  άεροπλάνα επί τοθ έοάφους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19. —Επισή¬
  μως ανακοινούται ότι την
  παρ. Κυριακήν ή Γερμανική
  άεροπορία ι.ατέστρεψεν 90
  Σοβιετικά άεροπλάνα.
  Γ^ΜΪ^ΑΣΪΑ
  ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
  ΑΓΚΥΡΑ, 15>.-Κατ6 πλη¬
  ροφορίας έκ Καΐρου, χ8έ,
  εγένοντο, κάΓτου είς την Αί¬
  γυπτον, γυμνάσια τού Αύ-
  στραλιανοϋ καί Νεοζηλαν-
  δικοΰ στρατοϋ υπό "Αγ¬
  γλων Αξιωματικών. Είς τα
  γυμνάσια ταυτα παρίστατο
  και ό στρατιωτικός Διοικη-
  τής τοϋ Καΐρου Σαδήκ
  Πασσάς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΜ, 19.—Τρία
  Σοβιετικά άεοοπλάνα έπέ-
  δραμον χθές κατά τής Κων-
  στάντζης, εναντίον τής δ'
  ποίας έρριψαν αρκετάς βόμ-
  βας. Γερμανικά κα,ταδιω
  κτικά κατέρριψαν τα δύο έκ
  των τριών Σοβιετικών.
  ΚΑΤΑΣΤΡΟ 0Η
  ΡΟΣΣίΚΟΜ _Α1Ρ0ΠΛΑΝ0Η
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15».—Άπό τής ε¬
  νάρξεως τοθ πολέμου, καδ' α αγ¬
  γέλλεται έξ 'ΕλσΙνσκι, οί Φιλαν-
  δοί κατέστρεψαν 285 Σοβιετικά
  άεροπλάνα, πολλά δέ αλλα ύπέ-
  στεισαν σοβαράς ζημίας.
  ΙΤΑΛΊΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΓΟΛΙΚΟΝ ΜίΤΩΠΟϋ
  ΡΩΜΗ 19—Ή εφημερίς
  «Εσπερινάς - Ταχυδρόμος»
  τού Μιλάνου, ασχολουμένη
  | μέ την συμμετοχήν των Ίτα·
  λικών σχρατευμάτων είς τόν
  κατά των Σοβιέτ πόλεμον,
  γράφει δτι ή δύναμις ή συμ-
  με,τέχουσα των έπιχειρήσεων
  είναι μέν μικρά άλλά πλήρης
  ζωτικότητος.
  ΑΕΡ0Π3ΡΙΚΗ~ΕΠΪ8ΕΥϊ1
  ΕΗ4ΜΤΙ0Η ?ΜΜ Π3ΛΕΜΙΚ3Ν
  λιν μέχρι τής ΙΟης
  Σ)6ρίου. Είς την άγρο-
  τικήν περιφέρειαν Χα¬
  νίων ύπάρχουν άγροτικαί
  εργασίαι αρκεταί ο*ιά νά
  τοϋς έςααφαλίσουν πλη·
  ρωμήν καί ίίρτον.
  Π) Τα ίίρθρα έως γ
  ίβχύουν έπίσης ο"ιά τα μέ·
  λη τής οικογενείας των.
  ε) Τα έν λόγο) -ρόσο>·
  πά ?5έον νά άποχλεισθοΰν
  άμέσως βνευ επιεικίας
  τής παροχής δελτίου
  ί
  τοΰ
  Ό Διοιχητής
  Διο-ικητικοΰ
  ΔΩΡ. ΜΙΛΛΕΡ
  'Κν Χανίοις ΐϋ 1Η Αύ
  γούατου 194 1
  (Έκ τοϋ Δήμου Χα
  νίων).
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.- Έν
  καταορομικόν Σοβιετικόν
  καί έν τορπιλλοβόλον, κα
  ταπλεύσαντα είς Όδησσόν
  διά νά τεροστατεύσουν μίαν
  νηοπομπην, ύπέστησαν σο¬
  βαράς ζημίας έκ μέρους
  τήςΓερμανικής άβροπορίας.
  Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΘΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΛΟΓΟΝ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 19.— Κστά
  πληροφορίας έκ Αονδίνου ό
  κ Τσώρτσιλ, έπιστρέφων έκ
  τής συναντήσεως τού μετά
  | τοϋ κ. Ροΰζβελτ άπεβιβά-
  | σθη είς Ίσλανδίαν δπου έ.
  | πεσεώρησε τα έκεί Βρεττα-
  νικά καί 'Αμερικανικά στρσ
  τεύματα Τό Λονδίνον δέν
  παρέχεΐ πληροφορίας, ποϋ
  ακριβώς άπεβιβάσθη ό κ.
  Τσώρτσιλ, αγγέλλει δέ μό
  νόν ότι ό "Ανγλος πρωαυ-
  πουργός έτοιμάζει τόν λό¬
  γον τόν όποΤον &ά έκφωνή-
  ση έντός των ημερών πρός
  τον Αγγλικόν λαόν επι τής
  εξελίξεως τής καταστάσε¬
  ως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.—ΈπΙ-
  σημοι πληροφορίαι άναφέ-
  ρουν δτι Ν.Α. τοθ Σμόλενσκ
  μηχανοκίνητοι μονάδες άκρο-
  βολιστών μας έκυρίευσαν
  αριθμόν τίνα βαρέων τάνκς,
  8 άντιαεροπορικά τηλεβόλα ι
  καί μέγαν αριθμόν μηχανο'
  κινητών μεταφορικών μέσων.
  Έπίσης κατώρθωσαν νά προ
  ελάσουν >1ς αρκετόν βάθος
  προξενήσασαι είς τόν εχ¬
  θρόν σοβαράς ζημίας.
  Κυριευσις
  έχδρικής πυροβολαρχίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.—Νοτίως
  τού Νικολάι'εφ τα στρατεύ-
  ματά μας έκυρίευσαν εχθρι¬
  κήν πυροβολαρχΐαν, τα δέ
  άεροπλάνα μας κατεβύθισαν
  ταχύπλουν πολεμικόν, υπέρ
  προσεπάθησε νά διαφύγη
  πρός τόν ΕΟξεινον.
  Ο Ίταλ. τύπος
  διά την πτώσιν τού Νικολάϊεφ
  ΡΩΜΗ 19.-Ό Ιταλικάς |
  τύπος τονίζει δτι ή πτώσις
  τοθ Νικολάίεφ αποτελεί ά-
  νεπανόρθωτον απώλειαν
  διά την Ρωσσίαν καί τουτο
  διότι είς τα νουπηγεϊα τοθ
  μεγάλου τούτου λιμένος τής
  Μ. Θαλάσσης κατεσκευάζον-
  το, 6χι μόνον έμπορικά, άλ¬
  λά καί καταδρομικά με-
  σαίου έκτοιτίσματος
  ΡΩΜΗ, 19.- Ό Ιταλικάς
  τ^πος, έξαίρων την σημα¬
  σίαν τής καταλήψεως τοβ
  Νικολάϊβφ «αί τής κατα¬
  στροφάς τής διώρυγος Στά-
  λιν, τονίζει δτι τό τοιούτον
  θά έπιταχύνχι καί την πτώ*
  σιν τής Όδησσοΰ» ήτις ίχει
  περισφιγχθή στενώς υπό
  των συμμαχ.κϋν στρατευ·
  μάτων. ————
  Οί κάτοικοι τού Νικολάϊεφ
  έστεροΰ ντο των πάντων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.— Ή ι διότι οί Μλο' σεβΐκοι είχον
  εϊσοδος των Γερμανικήν | φρονΓίσει απ6 εβδομάδος
  στρατευματων εις Νικο- | ,
  λάϊεφ εύρε τού; κατοίκους ν« «αταστρεψουν παντα τα
  στερουμένους των πάντων, άπο&έματα τροφίμ'ον.
  Ρώσσοι άλεξιπτωτισταί έρρί-
  φδησαν επί ΦιΑανδ. έδάφους
  ΣΥΝΕΛΗΦΒΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΙΐΧΜΜΟΓΟΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.-'Αγγέλ- |
  λεται έξ ΈλσΙνσκι δτι άνω-
  δεν τού Φιλλανδικοΰ έδά¬
  φους ενεφανίσθησαν χσές
  Σοβιετικά άεροπλάνα ρί·
  ψαντα άλεξιπτωτισΓάς, έκ
  των οποίων έτερον, άλοι
  μένφιλλανδικάς ένδυμασίας
  άλλοι δέ πολιτικάς. Ούτοι
  συλληφθέντες ώμολόγησαν
  ότι 3 ώρας πρό τής πτή-
  σεώς των, τούς ανηγγέλθη
  υπό των Μπολσεβικων άρ-
  χηγών των, ότι τό τα¬
  ξειδιον των 86 είναι βρα-
  χύτατον, χωρΐς νά τούς
  είπουν τίποτε περισσότερον.
  "Ηδη ούτοι έκφράζουν την
  χαράν των, διότι έπεσαν
  αίχμάλωτοι, λυτρωθέντες
  άπό την Σοβιετικήν καταδυ-
  νάστευσιν.
  Αγγλικά μέτρα κατά
  της Γαλ. Σομαλίας
  ΡΩΜΗ 19.-Τα περιορι-
  στικά μέτρα τής Αγγλίας
  εναντίον τής Γαλλικής Σο-
  μαλΐας, ήτις άρνεΐται νά
  προσχωρήαΓ] είς τάς τάξεις
  τού στρατηγο3 Νιέ Γκόλ, αύ ·
  ξάνουν καθημερινώς. Ή Αγ
  γλική κυβέρνησις κατέστησε
  προσωττικώς ύ ιχύθυνον τόν
  τόν Γάλλον Διοικητήν διά
  κάθε εκδήλωσιν Σαμποτάζ,
  είτε είς τόν λιμένα τοθ Τζιμ·
  πουτί είτε είς την σιδηρο¬
  δρομικήν γραμμήν πρός 'Λν-
  τίς 'Αμπέμπα.
  Άγγλοσοβιετική διακοίνωσις
  πρός την κυβέρνησιν τοΰ Ίράν
  ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 19.- Οί έν
  ταΰίτα πρεσβευταί τής Μεγ. ι
  Βρεττανίας καί των Σοβιέτ
  έπέδωσαν πρός τόν υπουρ¬
  γόν των εξωτερικών ρημα·
  τικήν διακοίνωσιν είς ήν
  άναφέρεται ότι ή Ίρακινή
  κυβέρνησις δε'χεται Γερμα-
  νούς πράκτορας εί; τό έδα-
  Φός της, οίτινες έργάζονται
  δι' άνατρεπτικήν δράσιν.
  Ή Ίρακινή κυβέρνησις
  δέν έδωκεν εισετι απάντη¬
  σιν είς την διακοίνωσιν
  ταύτην. Απάντησιν θά δώ¬
  ση ειμή μετά τό υπουρ¬
  γικόν συμβούλιον, όπερ Θά
  λάίη έ π^οκειμε'ν^) σχετι-
  ά
  ΜΕΓΑΑΗ Πϊ-ΡιίΑ ΓΑ
  ΕΙ- ΤΟΜ ΑΜ£Ρ1Χ. ΑΙΜ£ΜΑ ΤΟΥ ΜηΡΟΠΑΠΙ
  Καταστροφήν πολεμοφοδΙ-
  ών, προοριζομένην διά
  την Αγγλίαν.
  , ΡΩΜΗ, 19.- Άνγελλετα·.
  εκ Ν. Υόρκης δτι ή εκρα¬
  γείσα είς τόν λιμένα τοθ
  Μπροΰχλιν πυρκαϊά δέν
  κατεσβέσθη είσέτι. "Ηδη
  πυρπολείται ή άποβάθρα.
  εις ην είχον έναποτεθή με¬
  γαλαι ποσότητες πολεμι-
  κοΰ ύλικοΰ, προοριζομε'νου
  οί Αγγλίαν. Έν εμπορικόν
  σκαφος 3500 τόννων παρε-
  οοθη είς τάς φλόγας. Ύ
  πα^χουν 5 νεκροί καί 6