89893

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

22/8/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υ γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 25 — Αριθ. 25
  3 θΓββοΗηιβ — Τιμή Δραχ. 3
  δοηΓίίτΙβίτβΓ
  Ηβι-ανΐ3£6Ε>6Γ ηηά

  V.
  ΡΕΚΡΙΒ.ΑΚΙ3, Οη&ηία
  Ο. ΖΑΜΑΚΙΑδ, Ο'ι&πία
  Οηαηίίΐ άβη 22. Αηβτηβτ. 1941
  Χανιά 22 Αύγούστου 1941
  ϋΕΠ ΑΝΟΡΙΡΡ ΙΝ ϋΕΠ
  ΕΚΡΟΙ.ΘΡΕΙΟΗ ΡΟΡΓΓΘΕ8ΕΤΖΤ
  ι
  ϋΐβ βησ/ϋβοηβ δοΙιΐίί&ηΓτ; βΓΐβίάβΐ βοηταεΓβ
  Αηβάβιη Ρηβ1*ΡβΓη&υρτ-
  η&ΓΐίβΓ, 2Ο. Αη&ηβτ.
  Υ7βη·πι&οητ
  Ιη άβΓ δηβάη1α"β.ίηβ
  ταηΓάβ άβΓ Αηβτίίί &ηί
  άίβ τπβηΐ&βη ηοοη νο_ι
  Ρβΐηά βΤβηαΙΐβηβη Βτηβ-
  εΐχβηΐεοβρίβ &ηι
  ΗίβΓΐϊβί νβΓηΐεΗΙβτβη
  βοΗηβΠβ ΤΓηρρβη ΐηι
  Κ&ηρ{ ηιίτ άβη βίοη νβΓ-
  ζταβίίβΐτ ταβΙΐΓ β η ά β η
  ίβίηάΐ. ΚΓββίτοη 65 Ρ»η-
  ζβΓΐςαηιρϊταίΐβΓβη ηηά ηια-
  οηίβη ζβΙιΐΓβϊοη-; Οβί&η-
  β
  Ιηι 8ββο;βΙ)ίβτ; ηηι Εη-
  ?1&ηά οββοΗ&βάΐ&τβ άίβ
  ^1xίI:τα£ιίίβ &ηι Τβ&β
  Βοτηΐ3βητ;Γβί£βΓ βίη
  Η&ηάβΐδδοηΐίί.
  ΓΪοΗτβΙβη
  βίοη ίβτ
  αζβΓ-β ηηά Ηαίβη&η1&-
  8Τβη βη άβΓ Οβτ -ηηά δηβά-
  ΙϊηββΙβ άβΓ ΙϊΓίί. Ιηββΐ,
  δοταίβ σ/ββτβη ηιβΙΐΓβΓβ
  1β«τζ
  άβΓ ηθΓά'βίτίΐΕίΐηί-
  Κηββτβ νβΓββη-
  Ιιίβη άβητβοηβ δίηΓΖ-
  βίηβη
  ΤΓρ νοη 1500
  ΒΚ.Τ. ηηά βίηβη δοΜβρ-
  ρβΓ.
  ΗΕηάβΙββοηίίίβ ιπηΓάβη
  Όεαΐδοΐιεδ Ρ1ιΐ£ζειι§Γ ϋοεΓ Πίεβΐ άαδ δΐκΙοεδτΠοΙιε Επ§·1αηα7
  Γερμανικόν άεροπλάνον υπερίπταται είς μικρόν ϋψος είς την
  Νοτιοανατολικήν Αγγλίαν.
  Οβηΐβοΐιβ Κ&ηιρί£1η8:- !
  ζβη&β £Γίί£βη ίη άβΓ '
  Ιβίζτβη Ν&οηΐ άβη ογϊϊ.
  Ρΐοΐϊβηδΐηβΐζρηηΐίτ; Αίβ- Ι
  χαηάΓία &η. Ββί νβΓβηοΗ,
  &ηι °;β8τΓΪ8:βη Τα&β, άίβ
  Κειη&Πίηβδτβ αηζηβτβί-
  ίβη, βΓΐίττ άίβ ογιΙ:. ^ηί^-
  ηιαίίε τΐΐίβάβΓ βίηβ 3οη-
  τπβΓβ ΝίβάβΓΐ&&β. 7&ββτβΓ
  ηηά ΡΙ&Ιε δοηοδδβη 29,
  Μίηβηβηοηοοοτβ ι ίβίηάΐ.
  β
  Είηβ &βΓίη^β Ζ&ηΐ
  ίβίηάΐ. ΒοπΐτίβΓ ηι&γ£ ίη
  άβΓ Ιβΐζίβη Ν&οητ. ίηι
  ΝοΓάχαβδΙάβιιΐβοΙιβη Κηβ-
  βτβη&βοίβί; 8ρΓβη£ - ηηά
  ΒΓαηάοοηιοβη. ϋϊβ δοηαε-
  άβη δίηά ηηεΓηεοϋοη. 2
  ΟΓίτ.. ΒοηιΙιβΓ ιπηΓάεη
  άηΓοη Ν&οητ-ί&ββ-βΓ ηηά
  8011055811.
  ϋΕϋΤδΟΗΕ ϋΝϋ ΐΤΑΙΛΕΝΙδΟΗΕ ΡΣ,υθΖΕΙΙΟΕ ΟΚΕΙΡΕΝ
  ϋΙΕ ΕΝΟΙΛδΟΗΕΝ δΤΕ_^υαΕΝ ΙΝ ΑΡΚΙΚΑ ΑΝ
  Κ.οηι, 20.
  ϋββ
  »τ;
  ιΐτίβκ Ιοβΐι&ηητ;:
  Ιη άβη ίΓϋηβη
  βταηάβη άβ3 ΜοητββΓ
  ίβη ίβΐηάΙΐοΗβ Κΐη&ζβη&β
  ϊη άβΓ Ν&ηβ νοη Ο&ΐαηια
  Βοηιοβη, ββ 1
  ΟρίβΓ Η δΗ
  ϋίβ
  βΐβ ηηίβΓ άβΐ· Ζΐνίΐοβ-
  νδ1_6Γηηβ: οβΐ άβη Αη-
  ,νοηι Σ5· «ηιΐ ΐ6.
  Ιϊβΐ&αίβη βίοΐι &αΐ
  ββαηΐΓητ 25 Τοτβ ηηά
  37 δεΙιταβΓνβΓΐβίζτβ. Ιη
  άί ά &η
  τγοΙζ Ηβίίί&βη ίβΐηιϋί-
  θΓΐβη Α&τυ©ηΐ·ίβηβΓ3 Μα-
  ηίτίοηβ ηηά Μ&τβΓΪ&ΙΙα-
  ηηά
  Ββ^&η & β η
  νοη ΤοθΓηΙε &η. Εΐη ϊβίη-
  άΐϊοηββ δοηΐίί ιπηΓάζ
  8Γ&Γΐε οββοΗ&άΐ&Ι:. ΑΙΙβ
  ΡΓοητ νοη
  ΑΓΐίΙΙβΓίβίβηβΓ ηη-
  ηηββΓβ Ρΐη&&
  Ιβη, οΐϊπχοηΐ βίβ ζηπι
  82η Τβϋ ^ϊί
  άβη ηηά βΐηί&β νβηπηη-
  άβΐβ &η ΒθΓά η&ίτβη, ζή
  ϊηΓβη δταίζρηη^ί ζητ&οΐχ.
  ΑηάβΓβ ίίαΙϊβηίβθΓΐθ ΡΙη°:
  ζβη&β Γΐοητβτβη
  αηί ίί
  ηβη ϊη
  Ιβ β
  ΙϊΓίτ-ίβοηβη ΤΓηρρβη
  ηιίβββη. ΌβΓ Ρ^.ηά βιτηχ-
  βΐΐ οβΐ άίβββη Αηδΐαΐΐ οβ-
  ίΓϋοητΙίοηβ &Η
  Γβηά ταίΓ βαί
  δβΐίβ η«Γ βίηΐβ,β
  ιηηηάβίβ ηαί3βη. ϋε
  ηηά ΐτ.&1ϊβηί3οηβ
  Κ&ηιρίίΐακζβηκβ, άίβ νοη
  ίτ&Ηβηΐβοηεη }&β:βΓη οβ-
  ιαηΓάβη, ^
  ΕγϊοΙ
  Τι-ΐρΜίβ
  βτ &η, ιποοβΐ
  ίβϊηάΐΐοΐιβ Ρϊη&ζβη&β νοη
  Βοάβη&1)~2 — >■
  Ιη
  ΡβηεΓ β-βηοηιηιβη.
  ΐεΓο βί&ηάϊ^β
  άβδ Ρβίηάβδ ηιίί ίπιιηβΓ
  ίΓ&ίίεη »ιτζη-
  αΐιΐΓάβη αο^βιηίβ-
  βεη.
  ΒεΓΐίη, 2ΐ Αα^αδΙ
  Όΐε
  αΓηιεε 1ι&1 δϊοΐι
  άεΓ ηευεη
  ίη Εδΐΐαηά ^ε/-
  ;^η ίίεδ^ΐιεη, δΐοΐι Ι^αειη-
  ρΐεηα ίη ίΐιτε Αιΐί3^αη^3'3ί:ε1-
  Ιαπ^ ζυ. αεοΐίζιιζϊεΐιεη, ιαίε
  άίε 8οιιΐ]εΙ:Γαδ·;ίί3ς1ιε
  Ιείιαη^ αηί
  υεΐίαηηΐ: ^ίίοτ. Ι ιι Κααηι ΐοο
  Ιίΐη ίΐιεάοΰ^ίΐϊαΐι νοη
  σιΐΓβ· 1ι»5εη αί;
  ρεη ίίΐΓθ Με11ιιη§οη ίί^Γαε·
  ιπηΐ.
  Ο3τ.&ίΐ·ί1ί& η
  Ρβίηά ηβΊΐβ Εϊηίΐΰ&β &η£
  ηηά δοΐοηβϊϊτ.
  ^Σιζβ^εΐ1;&η-
  ΒογΙπι, 2ΐ Ααίίαδϋ.
  ϊΐ'ε Αη^ΓΪίίε άετ-
  Εηίτια ιίίε π'οΐιιε-
  ίιη Ελπ'ε ά2δ Ι)ϊεηί>-
  Ό Στρατάρχης
  0οοππ<; (Ράϊχμαρσόλ) Γκαίριγκ Απιιεε ιααι1οπ ιιιΐί: Βοιιιοεπ Ιοειιΐοι·£οη ιιηοΐ ζιιπι Τεϋ νετ- Λιιί εϊηεπι δοτχι^ετηΐδ- Εΐα^ρΐατζ απι Οδτιι- άεδ'ϋιΐ]ερΐ' ίη οΐετ δαεάη- ιαατάεπ 2Ο ΤοεΓεί!:- τοίβ Καηιρίί1ιι§:- ιίιπόΙι Αηί>τΐίίε (Ιογ
  οΐεαΐ&αΐιοη Επίτιικιίίε αιτι Βο-
  άεη ζεΓδυοεΐ'τ, ιπίο νοη ζα-
  δείτε ΙοεεςαηηΙίίε-
  ιιιΐιχΐ. υηδετε Ειιίϋιιΐη.Γ-
  ίε ΙιαΙ Ιίείηε ΥεΓΐα^τε ζα
  / Τοε-
  υη<3 ζιυεί νοη ϋιηεη ΙοΠεΙοεη ότεηηεηά Ηε^εη. Είη Αηβτϊίίδζίεΐ ιιηά &εη. Ιη άεη Ταηΐίαηΐαβ-εη νεπιΐ'δαοΐιτεη νιη^εΓε Βοηιτοεη Βπιεηάε άΐε τιΐεϊΐΐιϊη ιιΐ&Γεη. ΙΙη- ζη πιεοΐί. δΐυείζριιηΐίΐ: ΐηι Κα- Αηί άβη Κ&τηρί£εΜβτ.βη πιρί&ΟδθΗηΐίί: νοη ηΐηΓάβη βη άβΓ Κϋβίβ βη- ναιϊατ Ιίηΐεη, Ιίαΐπιΐιου'ο ιιικΐ ν>η
  8ΐί^«ί ιαίοΐιΐΐ^ε Αιιΐίΐ&υη αιαΓ-
  Λΐίΐι /^ΓίΐΙοεΓΤ. 1ΐΐϊ>εη1}ΛΐιπΗηΐ-
  εη ιιιαι-άεη ηιεΙΐΓίαοΙι υηίει·-
  οι-οοΐιεη αηά ζΑΐιΐΓε;ο1ιε Κο-
  Βενΐϊη 21
  Βεϊ νεΓ^ιιοΙιεη 1οΓΪΙϊί>ο1ιει·
  ΚίΐπιρΓΠαΗ/.εαμε ΐη ϋί^εΐζΐεδ
  Οε1)ίοτ εϊη/ΛΐίΠείίεη τιηιπΐ^η
  25 Ρΐπ&ζειΐίίθ Ηΐο^ε^οΐιο^κεη,
  ιτΐΐε νοη ζιΐϋί.ΐίίηιΐΐ^εν δτεΐΐε
  αιη Οΐκιΐί>[;ι<ί ι5έίΐι>'1 ΐ
  ιιππΐ. 12 Ινΐαϊθΐιίπεη
  δ νοΓ ειτεΐςΐιεη
  δτε νοη ιπΐδεΓοη Ι
  ε.',είι. 2 ΙΙιπτϊαιπε
  ιπκΐ ι.*πιο Βΐ'ϊί,ΐυΐ-Βΐεηΐιείηι
  ιιια:^ϋΐι νυιι ΥιπροδΙεηουιΛ η,
  αίε ικ·ίοΓΪ^ειι Μ.ϋ.^*1πηεη
  αυτοΐι Ρΐαΐς-ιιηα ΜΛΓίη«ιι·Ιϋ-
  ΙεΓΐε
  ι Ιι_·π
  ΒειΊΐη, 21
  δτοοΐίΐιοΐηι, 21 Αιΐ£ΐΐ5ΐ".
  Όζν νειΊιΐδΐ άεδ βπΐίδθΐιεη
  υηΙεΐ'δεε1οο3(;εδΧίΐ1ιοα1οΙ: ιιιυτ-
  άε νοη 3 άετ
  Αάηιίΐ'2ΐϊ(:αε1: απι
  ιηοΓ^εη ζιι^εβευεη. ϋίε
  οαΐοΐ ιυαΓ ηαοΐι ίΐ
  &ηι 3
  Γεΐ υΐιτ ίη ^ετ Νιεΐιε
  άεΓ Ογι·εηαίΙ;α νοη βϊηειη
  Ιιΐείηεη ϊΐαΐίεηί^οΐιεη ΙΙηΙεΓ-
  ^εΐΜΐιιπιτ ιιικΐ νετ-
  ιιιοΓϋεη. ΓΙΐΙ Λυ^ηαΐιηκ;
  είιΐ£8 (Μηζ<-ΊηειιΜαηιιε£> Ιςοηη-
  Ιο άίο &0ί>£ΐιηΐηΙε Βε^ατζιιηίί
  (Πεδεδ υηΙεΓ;>εευοουε5 ηιΐδ άβη
  ϋθΐπιεΐΐ δϊη^επαεπ ίίαΐιϊίί ^ε-
  ι-ειτεί [ιιιεπΐεη. Όίε
  ιααΐ'άε δραεΐετ ίιη Βοΐ'ά
  άεπΐδοΐιειι ΕιιίΙιιΐηίΐε άΐε Ηα-
  ίειιαηΐαβεη νοη διιεζ. 4 ι™
  Οοΐί οιι διιε/, &αί Ε,εε,Ιε Ηο-
  §;ε;ιοπιπιεη. νΐε (Ιίυ
  Αα.πιΪΓα1ϊτ.αε1; ιιιείΐχτ
  ιιΐϊΐ'ιΐ αιιοΐι (1ει·
  ϋπΐΐϋοΐιεη ΜίηειΐΓαςιι ηι

  8ΕΙΤΕ 2
  ΜIΤ'ΤΛΕI^υΝΟ8Β^ΑΤΤ ΡϋΚ ΚΚΒΤΑ
  ΒΕ33ΑΒΑΒΙΕΝ11ΟΙΕ ΒΙΙΚθνΐΝΑ
  Αηι 28. ^αη^ 1940 νναΓάε
  Κ,αηιαηίεη ^εζνναη&εη, Βεβδα-
  Γαβίεη αηά ΝοΓάοα1α>ννίηα
  αη άίε υάδδΚ. βοζαΐΓείεη.
  νοη άετ Οεδ3Γητ.ί1αοπε Κα-
  ηιείηίεηδ νοη 295 °49 α,^ηι ηηά
  άεΐ" Βενδ11ίεΓαη§· νοη 2Ο 050
  378 ΕίηννοΙιηεΓη ΐηθηηί 194°
  ννατάεη άεΓ υάδδΚ. 49 674
  α,Ιαη, ά. Η. 16,83 ΡΓοζεηί, τηιτ
  3 748 οί3 ΕϊηννοΙιηεΓη, ά. ίι.
  ΐ8,7 ΡΓοζεηυ, αοεΓΐαδδεη. Εδ
  νναΓάεη αο^εΐΓεΙεη ,· £αηεε 11
  Βεζΐΐ'ΐίε, νοη άεηεη 9 ζα Βεδ-
  βαΓαβίεη αηά 2 ζιιγ Βαΐίθννίηα
  §;εηδΠ:εη; ααδδεΓάεηι ηοοΐι
  εϊη Ραηίΐεΐ εΐπεδ ζΐΐΓ Βαΐίθ-
  ννίηα (Καάααιΐ) αηά άϊε
  Ηαΐίτε είηεδ ζιιγ Μοΐάαα
  £ε1ιόΓεηάεη ΒεζΐτΙίδ (ϋοΓθΙιοί).
  Κείοΐιτ,αηι
  αηά ννΪΓΐδθΙι&ίΐΗοΙιε Βεάεα-
  ϋε&Ι ίη άεΓ ΡΓαοητ-
  δεΐηεδ Βοάβιΐδ ιιηά
  £ΐείοηζείΐΪ£ - ΐπι νεΓ^ΙείοΙι
  ζτΐηι αοπ£εη Κ.αηιαηίεη -
  ι π άετ Γεΐαιίν £Γθδδεη Ιαηά-
  ϊ Ναίζίΐαοηε.
  Νατ 5 ο)ο άεδ Βοάεη§ δίηά
  οενναΐάετ; αηά ννείΐεΓε 2 ο)ο
  δΐηά Οεάΐαηά. Ιηι Οε^εηιεΐΐ
  Ιί^Ε άΐε Βεάεαίαη£ άεΓ Ν ο γ ά-
  1) α ^ ο νν ι π α ηιεΙΐΓ ΐη ίηΓεη
  ν αί ά Ι) ε 5 Ι α η ά ε η,
  άεηη ίαδΐ 44 ° )° αβτ Οε·5ίΐηι*>
  ίΐαοΐιε δίηά ιηίι να1ά οεάεο1ΐ(:,
  ιιηά ζννατ αιτι ηιεΐδΐεη ππΐ
  Ναάεΐΐιοΐζ. Όίε ΝαάεΙΙιδΙζεΓ
  άεΓ Βακοννίηα ν/αΓεη άεη
  ΚυηδΙίαδει-τεοΙιηΐΙίεΓη 5ε-
  Ιν&ηητ; άαδ Κεδοηαηζΐιοΐζ, άαδ
  ααδ άΐεδεΓ ΡΓονϊηζ δΐαηιηιΐε,
  Ιιαιία ααί · άεη εαΓοραίδθΙιεη
  Μ'ΊτΙντεη πεδοηάεΓεη Καί.
  ναδ άί,ε 1 α η ά νν ι γ
  I-
  δθΐιαίτΐϊοΐιε ΒεάεαΙαηβ:
  -ιη^τ, 5Ο δΐηά άΐεδε Ργο-
  νΐηζ^η ΪΙοεΓδοΙιιΐ
  1) ι ε [ ε. ΙηΓοΙβε άεΓ
  βαΓεη δϋερρεηβδάεη, ΙγοΙζ
  δοπιπυνΐΐοΐιει· ΟίΐΓΓε, ίδϋ Βεκ-
  δ&ταοΐεη εί η βεάεαίδαηιεδ
  Ργοάαΐίΐΐοηδ^ώΐετ.; εείη Αη-
  Ιείΐ αη άοι· ΑςΙίεΓΠ&(:1ιε Κα-
  ηιαπίειΐδ οεΙι·α£ 1937 22 Ργο-
  ζεηΐ, αη άεΓ Οεΐτείάείΐαοΐιε
  δοσ;3ΐ· 23 ο )ο βεί είηεηι Ρ1&-
  οηεηαηΐείΐ νοη ηηΓ 15 Ργο-
  ζεητ. Ηοοΐι δίηά ααοΐι άίε Ετη-
  τεαητείΐε ΒεδδαΓαβίειΐδ. ϋΐεδ
  βϊΐΐ ίίΐΓ αΐΐε ννεδεηΐΐίοΐιεη
  ΡεΙάίΓϋοΙιΐε. Βεί Ο ε 1 ί γ ή¬
  ς η τ ε η εΓΓείοΙιΙ άεΓ Αηΐείΐ
  δο^αΓ δθΙΛε Απδπιαδδε, άαδδ
  άϊε αβπ^ε ΕΓζεα£αη£ Κατηα-
  ηΐεηδ ζα είηεπι
  Κεβτ ζιΐδαηιηιεηδςΙΐΓαπιρίΙ.
  ΡΓθζεηΙαα' ^εΓεοΙιηε!;, 1>ε(;Γα-
  άΐε νεΓΐιΐϋΙε Κυπιαηίεη
  άΐε ΑυΐΓεΙαηβ: άΐεδε
  ϋε&ΐεΐε: 83 ο)ο άει· Ετηίε
  νοη 5ο^3^ο11ηεη, 57 °)° νοη
  δοηηεηυΙαηιεηΙίεΓηεη, 4° α)°
  νοη Κθ££εη, 31 ο )ο νοη
  ΖαοΙΐεΓΓαοεη, 28 ο)ο νοη ΟεΓ-
  δτε, 26 ο)ο νοη ννεΐη, ΐ8 ο)ο
  νοη Υνεΐζεη, 15 ο)ο νοη
  Μαίδ υ. δ. νν.
  Ααοΐι άΐε ΟοβΙβΓητβ ννατ
  ΐη ΒεδδαΓαοίεη δεΙΐΓ ^Γθδδ, 1)ε-
  δοηάεΓδ νναδ άίε Αρίεΐ (ηιεΙΐΓ
  αΐδ εΐη ν:εΓΐε1 άεΓ Οεδαηι-
  ϊρπιΐε), Νύδδε, ΑρπΙςοδεη
  ιι. δ. νν. ΙοεΐΓΪίίΙ;.
  Ιιη ΌαΓθΙΐδαΙιηίΐΙ ζάεΓ ]Ά\τβ
  1933 β»5 χ937 οεΐηΐβ- άΐε Οε-
  ίά
  2157000 Ι ; άίΐνοη ννηΓάεη
  άεηι Εΐ^ρηνεΓθΓααεΙι ειννα 67
  ο)ο ζα&είηΐπΐ; εδ Ιοΐΐεύ ιηίΐΐπη
  είη ϋΐοεΓδθΙηΐδδ νοη 650000 ι.
  ά&ϋ δΐηά εΐννα 40 ο)ο άεδ άιπ--
  ΐΐΐΐΐΐ ηιπιϋηίδ ο Ιι ε η
  ΖεΐΙδραηηε. ΡίΐΓ άίε
  αηάετεη ΕΓζεαο>ηΐδδε ναΓ άει·
  Αηΐεΐΐ ΒεδδαΓΕΐϋΐειΐδ άχι άετ
  Αιΐδίηΐιτ ίηίοΐ^ε δείηεδ §·επη-
  ίίεη Εΐ^εηνοΓϋΓαιιοΙιεδ δεΙΐΓ
  ^Γθδδ. δο νναΐ" ζ. Β. άΐεδε Ριό-
  νίηζ αΐΐείη δθΐιίίτζαη^χννεΐδε
  υεΐ άεν Μ α ί δ α ιι δ ίιιΙΐΓ ηιίτ
  είννα εΐηεΐη ϋπΐΐεΐ, άεΓ νεΐ-
  ζεηααδίιιΙΐΓ ηιΐι ζΐιιεΐ Ραηίίεΐ,
  άει· ΟεΓδΙε πιίΐ νίβι* Ρϋηίιεΐ
  υ,ηά άί.τ ΰο].ι1χ)1ιη;η ϊο^αΐ' ηιίι
  ηεαη Ζεΐιητεΐ
  άεΓ ΛνίΓΐδθΙΐΕίτΙίοΙιε Κ,εΐοΐι-
  Ιιιιη άεΓ ΝθΓάοιι1α)νΐη3 ΐη
  ϋΐΓεη
  Αϋδ άίε άπ άΐε δονν]2Γΐιηίοη
  αβο·ε*-ΓεΙ:εηεη Τεΐΐε εηΐίαΐΐεη
  ίηδ^εδαηιΐ: 2ΐοοοο Ιια
  άαδ Γηαοΐιΐ; ταηά 4.5
  άεδ ίοίδΙιεΓί^εη ν7α1άοεδ(:αηάε5
  Καηιϊηίεηδ ααδ. ϋίε Ναάεΐ-
  άΐεβεΓ ΡΓονίηζ ασεΓ
  οη. ι ο ΡΓθζεηΙ άεΓ
  Ααοΐι Άΐι ΒοάβηβοΗ&τζβη
  άίε Βα^οννίη^ νΐεΐ Γβί-
  αΐβ Ββ35&Γ&οΐβη. Ιη
  Γοείάεη ΡΓονίηζεη ϋείΐηάεη
  δίοΐι βτόδδτεηΐεί
  ϋϊε Οε5αηιΙ;ρΓοάιι1ίίΐοη
  ίηι Ιαητε 1938 βεΐίεΐ
  'έ.ηί 2ΐ, 6 Μίΐΐ. 1~ιζ, νοη
  άεηεη Άχί άίε δΐααΐΐίοΐιεη
  δΐείηοΓϋοΙιε 6 Μίΐΐ. Εεί εηΐ:-
  ίαΐΐεη. νΐεΐ επιρίίηάΙίοΙιεΓ δίηά
  άίε ααδ άετ Βαΐίοιιΐΐηη. επίζο-
  #εηεη Οα3ΓζδτεΐηοΓαο1ιε - άίε
  άεη ζαΓ Ρα^ΓΪΙΐ&Ιΐοη άεδ Ρε-
  ίη&ΐαδεδ οεηοΐί&Ιεη δ^ηά Ιίε-
  ίεπα ; Οίρδ-, Καΐΐί-αηά ΜεΓ-
  ^ε1δτεΐηΙ)Γαο1ιε, άΐε ίιη ]ά\χ&
  1938 αη^είϊΙΐΓ άΐε Ηαΐΐτε άετ
  ί άεβ ^Εΐηάεδ Ηε-
  . νίε άίε άευΐδθΐιε Ρβοΐι-
  ζείΐδθΙΐΓΪίΙ: «Οεΐ αηά Κοΐιΐε»
  ηιεΐάειε, &ίοΙ εδ ίη άεΓ Βα-
  ΙίοννίηΕΐ ααοΐι Ο ε 1 ν ο γ -
  1ί ο ηι ηι ε η ; δοίθΓτ ηαοΐι άεΓ
  ννατάε είη δονν]'εΙ-
  Ααδδοΐιαδδ νοη Οεο-
  Ιο^εη ζα υηϋεΓδαο'.ιαη§:εη
  άο.Ιηΐη εηΐδαηάΐ.
  δείη
  ι 1 ι ο Η £εδε1ιεη ίδτ
  Γκοίεη Γεοΐιΐ Τίεάεατεηά.
  Αηΐείΐ Άη άεηι
  Καηιϋηίεηδ ίδϊ ^ΓΟδδεΓ αΐδ άεΓ
  εηΙδρΓεοηεηάε Οεοίεΐδαηίεΐΐ.
  Ιη ΒεδδΐΓΕθϊεη οεΓαηάεη δίεΐι
  ετννα 25.3 ο)ο άεδ Ρίετάεοε-
  δΐαηάεδ, 19,4 ΡΓοζεηί: άεΓ
  ΰοΐιαίε, 19 ο)ο άεδ Οείΐαε&εΐδ,
  18,3 ο)ο άεΓ δοΐιαχείηε α. δ. ιιχ.
  ϋΐε ΓοεδδΛΓαοΐδθΙιεη Ρίετάε-
  ζαεοΙιιεΓ ΐυαΓεη δεΙΐΓ οε-
  πιεΐιηιΐ:. Ααοΐι ΙιΐεΓ δίηά άϊε
  είηζί»;εη ταηιαηίδθΐιεη ΚαΓα-
  Ιίαΐζαςΐιΐεη αηά άίε Μεπηο-
  ζαοΐιΐεη, άίε οεδοηάεΓεη Αη-
  Ιείΐ άϊι άει- ΡεΙζ^αδίαΙΐΓ
  Καηιϋηίεηδ Ιΐίΐβεη. ΑαδδεΓάεηι
  ΗείεΓΐε άίε νίεηιπΪΓΐδθΗαίί:
  ΒεδδαΓΗτοίεηδ ταηά 20-22 Ργο-
  ζεηΐ άει· ΟοΙιΙαοΙιΙνίεΙιααδίαΙΐΓ
  άεδ ^1ηάεδ.
  Ιιη νεΓ§·1είο1ι ζή άεη Ιπηά-
  αηΐ νεΓΐίεΙΐΓδννίΓΐδοΗβίΐΗςΙιεη
  νεΓΐαδΙεη δίηά ά^ε^6η^8■εη αα£
  ϊηάιΐδτ.ίίβΐΐβηι Οε5ίει-νεηη
  αη δίο &ιΐ8ε1ιη1ΐο1ι §·ε-
  ο άοοΐι ΐη ίΙΐΓει· Οεδ3ΐητ:-
  Ιιεΐΐ νοη ΙίΙεΐηεΓετ Βεάεαιαηβ- |
  ίαΐ" άίε ννείΙεΓε Εηΐννίοΐχΐαπ^
  άεΓ Γαιη&ηίδοΗεη Ιηάαδί,πε,
  Ααί Οταηά άεΓ ΒεΐΓΪετ)δζα1ι-
  1αη£ νοη 1930 5Ϊιΐ(1 αη άίε
  δον]εΐιιηίοη: 14,2 ο)ο άεΐ"
  Ζαΐιΐ άεΓ ΒεΐΓΐεοε. 9.1 ο)ο άεΓ
  Ζαΐιΐ ά^Γ Βεδο^ϋίΐΐΐιΐεη αηά
  5'8 ο)ο άεΓ Ρδ-Κι-α{1: α^^εΐΓε-
  Ιεη ννοΓάεη. ϋεηι ΙαηάννίΓΐ-
  δςΐιαίτΐΐοΐιεη ΟηαηιΙίτεΓ άίεβεΓ
  ΡΓονίηζ εηΐδρΓεςΙιεηά ΐδτ ίη
  ΒεδδαΓαβίοη άίε
  πιίΐτβϋηάνιβτΓίβ
  νεΓίΓετεη (δΐε δεΐζτ 8,2 ο)ο
  άεΓ Βε^οΗαίΐί^Ιεη άεΓ §·εδαΓη-
  ίεη Γαηιαηΐδθΐιεη
  ηιΐτιεΙίηάαδΐΓΪε εΐη).
  δΐηά άίε Ρίΐαιιζεηδΐ-,
  -, δρΪΓΪταδίαΙοπκεη αηά
  άΐε Μίίΐιΐεη. ϋίε ΙηάαδΙ-
  γ ι ε άεΓ Βαΐΐοννΐηα ίδί
  ΙοεάεαϋδαιηεΓ ιιΐδ άΐε Βείδαι-α-
  οΐειΐδ. Όΐε ΗααρΙταυΐ^^εΐΐ ίδί
  ΙοεδοηάεΓδ ίη άεΓ δϋαάΐ; Ο ε γ -
  η ο νν ί Ι ζ ΙίοηζεηΐΓΪεΓί. Όίε
  ΙηάαδΙτίενεΓΐαδίε ΐη άεΓ
  ΝοΓάοακοννίηα ϋίΐαπίεη δίοΐι
  ααί ιιοι ΜίΠ, ^ε^ ίηνεδΐίεΓ-
  ιεδ Καρίιαΐ (2,5 ο)ο άεδ §ε-
  δ ιηιτϊηνεδΐίεΓΐεη Καρΐταΐδ
  Κιιηιαηίεη»), ΐ8 22Ο Ρ8 (2.44
  υ)ο ) ιιηά κΐηε Ληζαΐιΐ νοη
  ^ (6.22 ο)ο
  ΐδτ άΐε Βεΐεαΐαηρ;
  αοΐίεΐΓεΙεηεη Οεβίεΐδίείΐε
  ίαΓ άεη Γαηιαηίδθΐιεη
  δθΙιαίΐδΓααηι ζίεηιΐίςΐι
  Ναοΐι άεηα Ααδίαΐΐ
  σίεηδ ιγει ίη άεη ηαοΗδΐεη
  Μοηαΐεη δΙαΓΐςε Είη δ ο Η -
  γ α4ΐ 1εαη§· άετ Αιΐ8·
  ίαΙΐΓ ίηΕΓδοΙιεί-
  η α η β:, δοννοΐιΐ νναδ ΟεΐΓεί-
  άε (ίη 1940 νναΓ άίε ΟεΐΓεί-
  άεααδίαΙΐΓ ννε^εη άβΓ £επη-
  ΕπιΙε ^εδρεΓΓΐ); αΐδ ααοΐι
  , άίε όΐΐιαΐΐί&εη δαηΐ2-
  τείεη, ΕίεΓ' Οείΐϋίϊεΐ, ΗααΙε
  αηά Ρεΐΐε αηοεΐαη^ΐ. Όΐδ
  ρΐείοΐιε ^ίΐι ίϋτ άίε Ηοΐζααδ-
  ίαΙΐΓ αηά άίε ΙαηάννίΓΐδεΙΐΕΐίΙ-
  ΙίθΓΐε ΕΓζεα§:αη§· ααδ άεΓ
  ΝοΓάΓοαΙίοιιπηα.Όίεδε δοΐιπιηι-
  ρίαη§: δρίε^εΐτ δίοΐι δοιιΐοΐιΐ
  ίη άεΓ δΐΓηΙίΙαΓ άεΓ Αα ίαΐιτ,
  αΐδ ααοΗ ίη άεΓ Ζαηΐαη&δθί-
  Ιαηζ Κ.απιαηίειΐδ ιυΐάεΓ. Ιηίοΐ-
  ^εάεδδεη ίδΐ άίε ΚιαίΙίηιΐΊ:
  Καηιαηΐεηδ ααί άεη εαΓοραί-
  δθΐιεη ΜαΓΐίΙεη νίεΐ ^εΓΪη&εΓ
  ίτειιΐθΓάεη, άεηη άΐε ^ε1;ζ^8:^
  νΐεη-αηά ΗοΙζρΓθάαΙΐτίοη
  ΓεΐςΗΐ Ιςαατη ααδ, αηι άεη
  ΙηΙαηάδβεάαΓί ζα
  Οΐιηε άίε νίεδεη αηά
  ■ννείάεη ΒεδδεΐΓα5ίεη8 ίδί:
  είηε ΙίϋηίΙίίϊε Εηΐιυίο^1αη§:
  άεΓ νίεηιιπηδοηαίϊ ηίοΐιΐ:
  Γηδ§·1ϊο1ι; άεηη είη κτοδδεΓ
  Τείΐ άεΓ ίαΓ άαδ ΑΙΐΓείοΙι
  αηά άεη ΕχροΓΐ ηοΐιυεη-
  άί&εη ΡαΙτεΓηιίιΙεΙ δΐαηιηι-
  Ιε ααδ άίεδεΓ ΡΓονίηζ.
  Είη &Γ0δδει· Τείΐ άς,τ ζα-
  Γαςΐί&εοΐίεΐοεηεη ΙηάαδΐΓΐεη
  ιιιαΓ νοη ίΙιτβΓ Κ.ο1ΐδΙ:οίί5αδίδ
  ^εΕΓεηηΙ. δο ίδί άίεδ άετ Ραΐΐ
  ϋεί ηιαποΐιεη Ζαο^εΓ-αηά1
  ΝαΙΐΓαη&δΐηίττεΙίηάαδϊΓίε ε η .
  ρίε ^^άβ^ν/^^^8^11ειί^, ααοΐι
  ϊηΕοΙ&ε άεΓ ΕίηίηηΓείηδοΙιπίη-
  καη^εη ααδ α5εΓδεείδο1ιεη
  Εαηάετη, αΓοείΐεΙ ]εΙζ(: Γηίτ
  ηοοΐι ηίοΐιί άεΓ Ηαΐίιε ίΙΐΓει·
  ί81:, άεηη
  & ίη ΒεδδαΓασίεη ά% ίΙΐΓε
  ϋεάεαΐδαηιε Κοΐιδΐοίίοαδίδ.
  Ε5εηδο ίδί άίε ^α§·ε άεΓ Τεχ-
  ΐίΐ-αηά Ηοΐζίηάαδΐπε. ίηοε-
  ζα§· ααί άεη Κοΐΐδτοίί. ζίεηι-
  Ιίοΐι δΐαΓΐζ εΓδςΙιατΐεΓΐ;.
  ΒεδδαΓαβίεη αηά Βαΐίοιιΐίηα
  Ιαΐΐάεη νν·β9βητ1ΐοηβ Εγ-
  ί&ηζαηβτ ίύτ άβη ηιΐη&ηί-
  βοηβη ννΐΓτβοΗβίΙβΓ&ηηι,
  οΐιηε άίε ΡθΓΐ^αη^ αηά ν*εί-
  ΙεΓεητιχΐΐοΙίΙαηδ· άεδ ^αηάεδ,
  άαδ Ιιεαςε ηεσεη ΌεαΙδοΗΐαηά
  ίιη Καιηρί ίαΓ άίε νεΓτείάί-
  Εαι-οραδ δΐεΐιί, αίοΐιΐ
  ΐ ίδΐ.
  ΔΝΔΖΗΤΗΙΕΙΣ
  Άγνοείται ή τύχη τοθ Παναγ.
  Κωνστ. Γκρέτσου Εύέλπιδος Α',
  Ό γνωρίζων τι περΙ τής τύχης τού
  παρακαλείται νά ειδοποιηθη τα
  γραφεία τής εφημερίδος μας.
  —Άγνοείται έπΐσης ή τύχη, άπά
  διμήνου, τοθ Μιχ. Λάγγουρα, π
  ΚατσΊγαρη. Ό γνωρΐζων τι π;ρΙ
  της τύχης τού παρακαλείται νά
  είδοτοιπση τόν κ. Εύαγ. Λάγγου-
  ραν, ίπ33ημαιοτοιόν, όδάς Μαυ·
  ρογέννηδων 168 (Χαλέπα).
  ΝΕΟΣ ΑΛΕΥΡΟΜΥΑΟΣ
  Άπό τής παρ. εβδομάδος ήρξα¬
  το λειτουργίαν ό νέος ήλεκτροκί-
  νιτος Άλ*.υρόμυλος τοθ ΚΩΝΣΤ.
  ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜηχανουργοΟ πρός
  εξυπηρέτησιν τοθ ΚοινοΟ. Άλέσει
  μέ τα τελειότατα μηχανήματά
  τού οίτον, κρισήν, σμιγάν κλπ.
  Ταχύτης άλέσματο;—απόδοσις τε¬
  λεία.
  ΜηχανουργεΤον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
  Όδάς Σούοα; αριθ. 55 (πρώην
  'Λποκορώνου, παρά τα ΔερμιτζΙ
  δικα)
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ έκ Κάτω Σούδας ή-
  μ'ονος χρώματος καστανοΰ μικρό-
  σωμος, έχων ψαλιδισμένα τα ώτα
  καί άραιάν την τρΐχωσιν είςτήνρά·
  χην, (μαδισμένην). Άνήκει είς τόν
  κ. Κωνστ. Έμμ. Άτσαλάκην. Α¬
  πωλεσθη άπό τής 18ης τρέχοντος
  Ό γνωρΐζων τι παρακαλείται νά
  είδοποιήσο. τόν κάτοχον είς Κάτω
  ϊούοαν καί ύίθή
  ΑΝΕΙΙΕΕ 0Ε6ΕΗ ΟΟίδδ» ΕΙΗΒΕίΕΙΤΕΤ
  οΐιβ Ββαίβ
  Αιΐ9 άβπι
  19
  αβΓ
  ? οβ-αηητ;:
  οβΓβίΐβ άιΐΓθΙι 8οη-
  άιΐίΐκ οϊ
  Ιι&οβη άίβ ν"βΓίο1-
  βΊΐηίΓβίεββηιιρβ ίη άβΓ 3Ο.ά-
  ιιΐΐΓαϊηβ, οβί άβηβη άβητ-
  βοΐιβ, ππηββηίΒθΓΐβ, αηο;&-
  ιιηά ίί&ΐίβηίβοΐιβ
  ίη νοΓθΐΙάί-
  αηά
  Κατηρί-
  ηηά Μ&Γ8(:η1βί8Τ.τιη?βη
  νΜΙΙΐΓ&οΐιτβη, ά&β βΤ&ηζβ
  Οεοίεΐ νν69Γ.1ίοη άββ
  ϋη]βρΓ ίη ηηββΓβ Ηβηά
  Ο άί βάΐ
  Οάβββα αηά βίηζβΐηβ
  Ιίΐβίηβ ΒΓύο1^βη1ςα;ρίβ ατη
  υηίβΓΐαιιί άββ ΟητβρΓ,
  ίη άβηβη βίοΗ ηοοΗ βο^β-
  ΐΪΒοηβ ΚΓβεϊΙβ οβίίηάβη,
  ίβτ άβΓ Αηβτΐί βίηςτΐβίτβτ.
  Ιιη νβΓΐαιιϊ άίβββΓ
  Κ&βΐηρίβ η&τ άβΓ Ρβΐηά
  βοΗνΐΓβΓβίβ 1)1ητ:ί|(-β ν*βΓ-
  Ιιιβτβ βΓΐίτίβη. ϋβοβΓ άίβ
  ίη άβΓ δοηΐαοητ. νοη
  υηι&η ^βηιβΐάβτβη Ζ&η-
  Ιβη ηΐη&ιΐ3 βίηά γ ιιη ά 6ο.
  οοο Οβί&ηβΤβηβ βίηβτβθΓΗ-
  οΗτ: βοννίβ 84 Ρ&ηζβΓΐεαηι-
  ρίννβ&βη, 53° Οββεηΰίζβ
  ηηά ηηιίβη&ΓθΐοΗθβ αη-
  άβΓββ ΚΓΪβ?3ηιατβΓία1
  βι οβητβτ ννοΓάβη. Ιηι
  ηι&οηί, άΓβί ΚΓίβο;··οΐϋίίβ,
  βίηβη βοΗν/βΓβη
  ΚΓβηζβΓ, Ιϊββοΐι
  Ααοη άίβ Κββηιρίβ ίη
  Κ.αη_ νοη Κίβνν ιιηά Κο-
  Γθβτβη Ηαΐιβη άβΓ 8ον/3βτ-
  ν/βΗΓηιαοηί βοη—βΓβ νβΓ-
  Ιαβτβ 8Γβ1ΐΓ&οητ. 8βίτ άβη»
  8. ΑιΐβΤΐιβτ — αΓάβη ηίβΓ
  17-75° Οβίβη^βηβ βίηο;β-
  ΙΐΓαοητ, Ζ42 ΡβηζβΓ_»ηιρί-
  ν/α^βη, 123 Οββοηύΐζβ, βίη
  ά 11
  ΓζηβΓ « χ
  ΚΓίββΤβπιβΙβΓίβΙ βΓ-
  οβητβτ.
  ΡβΓη_αηιρ(ΐΊΐΐ8Γ ζ β « β: β
  νβΓββηΙιτβη ίηι Αϋαητίΐκ
  αιιβ βίηβ—ι βταΓΐΐ βΓβ·ί-
  οΗβΓΐβη Οεΐβίΐζηιΐ ζνβί
  ίβίηάΐίεΐιβ Ηειηάβΐβεηίίίβ
  ηιίτ ζαββΓηηιβη 3θ.οοο ΒΚ.Τ.
  Ιη άβΓ Ιβτζίβη Ναοητ
  τίοητβτβη βίοη Αη^Γίίίβ
  8ΐ.«Γ_βΓβΓ νβΓθβεηάβ άβΓ
  Ι,ΊΛίταταειίίβ ητίΐ βΙοΗΐΙιει·
  Γβ_ι ΕτίοΙβΤ ίβίβη ΛβΛ
  ί
  ίίβΐβη ίοΐ^βηάβ αηίδταρβΐ
  ΐ ϊί
  ίη αηββΓβ Η&ηά: Είη
  5οΚ1βοητ;3θΙιίίί νοη 35·°°°
  Τοηηβη, βίη Κγθιιζθγ νοη
  ΐο.οοο Τοηηβη, νίβΓ
  βτοΒΓβΓ ιιηά ζννβί
  βββοοοίβ. ΡβΓηβΓ ■ννιΐΓά'β
  βίη Καηοηβηΐΐοοΐ νβΓ-
  ββηΐεΐ, βίη ν7βίτβΓβ3
  οΗννβΓ οββΐηββάί^'τ; βον/ϊβ
  βίη χηίτ ^ο1^οη^ιοΐίνβη
  νΜΙοβΙαηάβηββ 8οΗννίηιηι-
  άοζΐί βΓθβητβτ.
  Ββίτη Αη^Γΐίί ααί άβη
  Ηαίβη νοη Οάβ3β& η&τ. άίβ
  ηβιιη
  ΤηιρρβηΓΓ&η β ρ ο γ τ β γ
  άηΓθΗ βεηννβΓβ Βοητοεη-
  τΓβΐίβΓ «ηθΓ&ηοηοΕΓ ρ;β-
  ζβητηιηι νοη δηηάβΓΐειηά.
  ΑηάβΓβ Κ&ηιρίΓΐαβΓΖβιι,τβ
  ΙοοηιΙϊ&ΓάίβΓίβη νβΓβοηίβ-
  άβηβ Ρ1ιΐ8"ρ1ββτζβ ειηί άβΓ
  Ιηββΐ.
  Ιη ΝθΓάβίΓί_α ο;Γίίίβη
  άβητβεηβ «ηιΐ ίταΐίβηίβεηβ
  8τιΐΓζ]£αΐηρ{Γΐα8ΤΖβιΐ8Γβ ά!β
  Ηαίβηαηΐα^βη νοη Το-
  θΓηΙε αη. 8ίβ βΓζίβΙτβη
  ΒοηιοβητΓβίίβΓ ίη Μ&τβ-
  ΓίαΙΙαβΓβΓ ηηά Αη·1&αβ-
  ρΐβετζβη. Είη ίβίηάΐίεηβ·
  δεηίίί τπαΓάβ βεηταβΓ 1>β-
  ΒΓΐτίβοηβ ρ;
  ζβηςτβ τπ&Γίβη ίη άβΓ Ιβτ-
  ζτβη Νλοπχ αη
  δτβΐΐβη
  Ιαηάβ Βοΐηϋβη. ϋίβ Ζίνίΐ-
  οβννοΒΐΙΐβΓαηρ;
  ί
  βοΐιβΓ οάβΓ
  βεηαίτΙίοηβΓ δεηαάβη βηΐ-
  βταηά ηίοητ. Νκεη13&Β8;βΓ,
  Κ&ηιρίΓΐηβΤΖβιιβΓβ ηηά Ρ1&-
  _&Γτί11βΓίβ βεηοβ β β η
  ζτποβΐί ΟΓίΙίβε
  αο. Εΐηζβΐηβ
  οβΐάβητβεήΐαηά βίηίΐο-
  #βη, τααΓάβη ζαηι ΑΙχΐΓβ-
  ηβη
  ΟΑδ "ΡυΕΝΚΙΒΟΗΕΜ,, ΡΕΙΙ δΟΗΙΕΤδ
  ίη Ο1β333. Γηΐϊ βτΓθ83βηι
  άί
  οοηι-
  ΒεΓΐίη, 2ο.
  άετ άεαΐδθΐιεη
  ^αίι:νναί£ε £πίίεη αιη χ8.8.
  άεη δονν^ε(:^δ^11εη Ηαίεη
  Οάεδδα ιιΐΐεάεΐ' ΐιιίί: §τοδδεηι
  ΕΓίοΐ£ αη. ϋίεδεηι Αη^Γΐίί
  Ιίοηιηιι αηΐδο §τοεδδ2Γε Βε-
  άεαίαη^ ζα, αΐδ άίε 8οαΐ]εΙ;-
  ίη Οάεδδα αΐΐε εΓΓείοΙιοαΓεη
  δοΐιίίίε ζαδαηιηιεη&εζο^εη
  Ηαοεη αηά ηιίΐ αΐΐεη Μίΐϊεΐη
  νεΓδΐιοΙιεη, ίΐιτε εΐη§·εδο1ι1οδδε-
  ηεη Τταρρεη αηά ϊΙιγ Κτίε&δ
  ηιαΐετΐαΐ αυετ δεε ίθΓί,ζα-
  δοΐιαίίεη.
  Καηιρί -αηά
  ιπΐΓεη,
  οεΓεΐΐεΐ άίε άεαίδθΐιε ^υί^
  ιιιαίίε είη δοιπ]ετ:ίδο1ιεδ Οάη-,
  ΙίΪΓθΙιεη νοτ.
  Καηοηβηΐΐ3οΙιϊ βηί άβη
  Βε.Πη, 2ΐ.
  ίαΙΐΓϊε
  ιιοηεη ηιίΐ
  ΕΓίο18-
  ριί& ΐε^ΐεη άΐεδε
  δοΐιΐίίε, νεΓΐαάει-αηιρεη αηά
  άίε ΖαίαΙΐΓΐδδΐΓαδδεη ηιίΐ
  ΒοπΛεη αΙΙεΓ ΚαΙίΰεΓ. Μί(:
  ΒοΓάαιαίίεη ιιΐιΐΓάεη
  δυιαίεΐίδοΐιειι
  ρ νοη ζαδηΐίι-
  ηιεη 15.000 ΒΚ.Τ ιπατάεη δο
  δθΙηιΐεΓ ^εΐΓθίίεη άαβδ δίε
  ηίοΐιΐ ιηείΐΓ ααδΐα αίεη Ικοεηηεη.
  Είη ΚιεαζεΓ αηά είη ΤθΓρε-
  άουοοΐ;, άίε ζαΓ δϊα1ιεΓαη§· ά^Γ
  ΤΓαηδροΠε οΐη^ΐαηίεη πχ;ι-
  τεη, εΓΐιίεΙΐεη &1εΐο1ιία11δ
  δςηιαεΓε ΒοηιΙοεηΐΓείίει-, άίε
  δίε δ1αι·1ί άΐ
  ΜΐΙ , άίεδεη ϋΐίο
  Λη^ι-ΐίίεη ααϊ δυαχ^ε^:^δ^ηο
  8 - αηά ΤπψρεηϊΓαη-
  Ιίίί, άΐε ζαι· Ααίηαΐι-
  ά
  αηά ^
  δοηαΐει· ^εΐΓοίίεη. Ααί ίΐειη
  ρ ιιηΐΓάε βίη Καηοηεη-
  νεΓδεηΙί!:. Είη Ρΐα^ρΐαΐζ
  αΐατάε βο &ς1πυεΓ νοη άεη
  άεαίδοηεη Βοηιΐιεη τεΐΓοίίεη,
  άαδδ άΐε 25 ααί ίΐιπι αο^δΐεΐΐ-
  Ιεη Μαδοΐιίηεη είηειη ΤΓαΐη-
  ηιεΓΐιααίεη Ιίΐ
  ιιοηβΓ ίη Ι-,οηάοη
  Οεηί, 2ΐ. Αυ^υδΙ.
  Ι,οηΛυτκτ «ΌΛ\γ Εχ-
  νείίϋΛ ΐ
  ρ νεΓοείίί,,ιϋΛί ηιοΓΐί-
  ιιιατάι&ε ΡΗοΙοκ νοη Οοΐά-
  βΓίευεΓη ίηηπΐΐεη άετ ^η-
  άοηοι- αΐν, άίε ηιίΐ Κεωεΐ
  αηά νΥαδδεΓείηιθΓ άεη ί^οΐιηΐΐ
  άει- υυιιιοαιάίεΓΐεη Οεβίκιΐ-
  άε, ίη άεηεη δίοΐι ΤυιιιβΗί*-
  ΙΐΒάεη οείαηάεη, ηαςΐι Κο2ΓΓ4-
  ΐα Ι1
  Σ&ΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΕΩΝ
  Χανιά 22 Αύγουστον 1941
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΣΑΑΑΚΗ
  ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑι,
  θεωρω καθήκον μου καΙ ώς
  Νουάρχης σήμερον, άλλά καΙ ώς
  Πιϊωην πολιτικάς τοπικάς ήγέτης
  σος, κατά την εποχήν τοθ Κοινο¬
  βουλευτισμόν νά σάς άπευβύνω
  τα κάτωθι ε(ς τα όποΤα έχω την
  αξίωσιν νά δώσητε προσοχήν.
  "Επειτα άπό ίνα ολιγοήμερον,
  άλλά σκληρόν άγώνα, 6 γενναί·
  ος Γερμανικός οτρατός κατέλα¬
  βε την Νήσον μας, άπό τριμήνου
  περίπου, διά νά εκδιώξη έξ αυ¬
  τής τούς "Αγγλους. χάριν τοθ
  συμφέροντος των οποίων καΐ μό¬
  νον οί τέως Κυβερνήται μας εί¬
  χον λάβει την απόφασιν νά μας
  συθΊόοουν.
  Διότι, τί ήτο αλλο παρά μΐα
  δσκοπος συσία καΙ είς σφαγια-
  σ,ιός είς τόν οποίον σά μας ώδή-
  γουν δλους τούς Κρήτας οί άνόη-
  τοι αύτοι Κυβερνήται, μέ την
  απόφασιν πού Ελαβον νά έλθουν
  έδώ κάτω καΙ νά ουνεχΐσουν έν
  Κρήτα μέχρ· λήξεως τοθ παγκο¬
  σμίου πολέμου τόν άγώνα χωρΐς
  δπλσ, χωρΐς όεροπλάνα χωρΐς
  στρατόν ;
  ΚαΙ τί αλλο ήτο παρά μΐα κα·
  ταδίκη μας είς θάνατον ή απόφα¬
  σις των νά μάς δέσουν άντιμετώ-
  πους καΙ νά μας πιέσουν νά πο-
  λεμήσωμεν μόνοι ημείς ο) Κρήτες
  *ζ δλων των Νήσων τής Ελλά¬
  δος πρός την αανίσχυρον Γερμα¬
  νίαν, διά νά ΰποστώμεν ήδη τάς
  σκληράς συνεπείας τοθ τολμήμα-
  τΑς μας αύτοΟ ; Κα. μάλιστα νά
  μας ώοήσουν πρός πόλεμον κατά
  τής ΓερμανΙας βταν ήδη, δλη ή
  άλλη Ελλάς εΤχεν ίλθει είς βιλι-
  κί|ν συνεννόησιν καΙ εΤχε κλεί-
  οί είρήνην.
  Εύτοχθς δι' ημάς τα πράγματα
  δέν ΧζειλείχΒησαν βπως υπελό¬
  γιζον οί άξιοσρήνητοι αυτοΙ τέως
  Κυβετρνήταί μας καΙ τα ορικτόν
  μαρτύριον ενός άνΐσου αγώνος
  είς τΛν οποίον μας έρριψαν τό¬
  σον ^αιπολαΐως τόν παρελθόντα
  Μάϊον ίτελείωσε γρήγορο, διότι
  ό γενναίος Γερμανικός στρατός
  των άλεξιπτωτιστών ή"λβεν εξ ού-
  ρανοθ καΙ υάς έσωσεν, έξεοΐωξε
  τους "Αγγλους, μάς έπεσεν υπό
  την (οχυρόν προστασίαν τού καΙ
  μας έχάρισεν την σωτηρίαν καΙ
  την ησυχίαν.
  "Ας είμεθα λοιπόν εΰγνώμονες
  καΙ 26ς μή αισθανόμεθα μίσος,
  άλλ αγάπην καΙ φιλίαν πρός τα
  Γερμα 'ΐκά στρατεύματα τής κα-
  τοχής, πού ήλθον καΙ κατέλαβον
  τό σον ταχέως την Νήσον, λέγω
  δέ δτι πρέπει νά είμεθα εύγνώ-
  μονες, διότι φανταοθήτε τί οά
  εγίνετο εάν τό Γερμανικά αύτά
  στρατεύματα δέν ηρχοντο νά
  την καταλάβουν, άλλ' έζηκολοΰ-
  σουν νά παραμένουν έδώ ά κάμη
  οί Άγγλοι ; Ή τρομερά Γερμανι-
  κή άεροπορΐα θά εξηκολουθεί
  βεβαίως νά μας κτυπφ καθ' δλην
  την διάρκειαν τοθ παγκοσμίου
  ηρέμου !
  Τό μαρτύριον των ολίγων ημε¬
  ρών που έζήσαμεν κατά τάς ί\ΐ&'
  ρας των έπιχειρήσεων π. ΜαΤου
  οά έσυνεχΐζειο Τσως μέχρι τέλους
  τοθ πολέμου. Πέτρα επί πέτρας
  δέν θά έμενεν είς δλην την Κρή¬
  την. Εκάστη οίκογένεια σά ήρΐθ-
  μει μετά τινάς μόνον μήνας τα
  περισσότερα μέλη της νεκρούς ή"
  τρελλούς άπό τόν τρομον των αε-
  ροπορικών έπιδρομών καΙ δλοι
  μας σ^ορπισμένοι είς τα βουνά
  κ αί είς τάς χαράδρας τής ύπαίθρου
  θά άπεθνήσκαμεν Ενας-ε"νας μέ
  την σειράν τού, δυοτυχείς μέσα
  είς την άθλιότπτα καί πείναν, είς
  τό μεγάλο νεκροταφείον είς τό
  οποίον βά κατήντα τελικώς ή
  Κρήτη.
  Αυτή ήτο ή φρικτή μοΐρα μας
  εάν ή Γερμανία δέν ήρχεΐτο νά
  μας κτυπδ μόνον άεροπορικώς
  καΙ δέ ν έθυσίαζε τόσα γενναία
  τέκνα της διά νά μάς κοταλάβπ
  στρατιωτικώς καΙ νά μας προσφέ-
  ΡΠ την ησυχίαν είς ήν επανήλθο¬
  μεν τώρα, μή αισθανόμενοι τόν
  παγκόσμιον πόλεμον παρά μόνον
  μέ ολίγας στερήσεις είδών τινών.
  Οϋτως έχουν τα πολιτικά σφάλ-
  ματα των τέως Κυβερνητών μας
  πού μσΐς έφερον είς τα σημερινά
  έρείπια καί αυτή είνε ή αληθής
  των δψις υπό την όποιαν δέον νά
  βλέπωμεν αύτά. Έπλανήθημεν
  οικτρώς μέχρι σήμερον καΙ ολοι
  υπήρξαμεν θύματα των τέως τού¬
  των Κυβερνητών καΙ τής Αγγλι¬
  κη; πολιτικής, ήτις είς βάρος μας
  έκαμεν δλα αύτά, διότι ήθβλε νά
  διατηρήση την Κρήτην ώς βάσιν
  της έν τή Μεσόγειω, έστι* καΙ δν
  ημείς διά την διατήρησιν αυτήν
  Λά έξοντ«.»νώμε8α δλοι άπό τα
  Γερμανικά ^άεροπλάνα κατά την
  διάρκειαν τού παγκοσμίου πολέ¬
  μου.
  Συνεπώς πρέπει δλοι νά χαρα-
  κτηρΐζωμεν ώς εγκληματικήν κα¬
  τά τοθ πληθυσμοθ τής Κρήτης,
  την επιθυμίαν καΙ ευχήν έκείνων
  πού θέλουν πάλιν νά έλθουν οί
  "άγγλοι καΙ ν" άνακαταλάβουν
  τη*ν Κρήτην δ:ά νά την άπελευ3ε·
  ρώσουν, δήβεν, διότι μία τοιαύτη
  άνακατάληψις υπό τής Αγγλίας
  τής νήσου μας, μόνον οί μωροΙ
  δέν άντιλαμβάνονται δτι Βά ήτο
  δι" ήμβς πλήρης καταστροφή, διόπ
  Θά μ5ς έπανέρριπτε πάλιν δχι είς
  την ελευθερίαν, άλλ' είς την πλέ¬
  ον φρικτήν κόλασιν των δοκιμα-
  σιών έκ νέου τοθ παγκοσμίου πο¬
  λέμου.
  Καί βεβαίως μία έπιτυχΐα τοιαύ¬
  της άνακαταλήψεως υπό των "Αγ¬
  γλων τής Κρήτης άποκλείεται είς
  την πραγματικότητα απολύτως,
  διότι ή πείρα τοθ παρόντος πολέ¬
  μου μας εδίδαξεν ήδη δτι ουδείς
  εν τφ κόσμω είναι είς θέσιν νά
  αφαιρέση άπό τάς χείρας τής πα·
  νισχύρου Γερμανίας, οθτε τό ελά¬
  χιστον τμήνια έδάφους, δπερ αυτή
  διά τοθ αϊματος τοθ στρατοθ της
  κατέλαβεν άπαξ.
  Πάντως καί μία άποτυγχάνουσα
  άπόπειρα άνακαταλήψεως θά μας
  φέρη πλήρη συμφοράν, διότι θά
  θέση τόν πληθυσμόν μας μεταξύ
  δύο πυρών καΙ θά τόν εξολόθρευ¬
  σιν
  "Ας διακηρύξωμεν όθεν παντοθ
  δτι ημείς οί Κρήτες έγκρίνομεν
  απολύτως την εθνικήν πολιτικήν
  τής Κυβερνήσεως τοθ στρατηγοθ
  Τσολάκογλου καΙ δτι δέον άπό
  ραδιοφώνου νά διακηρύξη είς δ-
  λον τόν κόσμον δτι δέν έπιθυμοθ-
  μεν μίαν τοιαύτην άνακατάληψιν
  τής νήσου μας υπό των "Αγγλων
  καί δτι έχομεν ανάγκην ήσυχίας
  διά νά έπουλώσωμεν τάς πληγάς
  καί ν' ανορθώσωμεν τα έρείπιά
  μας.
  "Ας δηλώσωμεν μετά θάρρους
  είς τούς σχεδιάζοντας την τοιαύ¬
  την άνακατάληψιν δτι διαφωνού¬
  μεν απολύτως διά τα σχέδια αύτά
  καί δτι δέν θέλομεν νά γίνη έκ
  νέου θέατρον πολέμου ή νήσος
  μας καί δτι δέν θά θεωρήσωμεν
  πασάν προσπάθειαν τής Αγγλίας
  πρός όνακατάληψιν τής Κρήτης ώς
  πράξιν φιλικήν, άλλ' ώς πράξιν εχ¬
  θρικήν πρός ημάς εναντίον τής
  οποίας καΙ θά άντιταχθώμεν καΙ
  ένόπλως άκόμη.
  Συνιστώ διά τουτο είς δλους έ-
  κείνους, οΐτινες διαδίδουν μετ*
  ενθουσιασμόν μάλιστα την σκόπι-
  μόν αυτήν ίφήμην, νά σταματή-
  σουν τό έργον των, διότι εΤμαι
  ύποΧρεωμένος, ώς ΰπεύβυνος προ
  σωπικώς λόγω τής θέσεώς μου έ¬
  ναντι τής έδώ Γερμανικής Στρα-
  τιωτικής Διοικήσεως καΙ χάριν
  τοθ συμφέροντος καΙ τής σωτηρί¬
  ας τοθ πληθυσμοθ τοθ νομοθ νά
  επιδιώξω την σύλληψιν καΙ την
  παραδειγματικήν τιμωρίαν δλων
  έκείνων αΐτινες καταχρώμενοι τής
  έπιδεικνυομένης επιεικίας οά έξα
  κολουθήσουν καΙ είς τό μέλλον
  τάς τοιαύτας διαδόσεις των, αί ο¬
  ποίαι προκαλοθν την συνεχή ψυ¬
  χικήν ανησυχίαν τοθ πληθυσμοθ
  καΙ δέν τόν άφίνουν νά επιδοθή
  είς τα έργα τού διά νά αντιμετω¬
  πίση την δεινήν οικονομικήν κα¬
  τάστασιν είς ήν περιήλθεν λόγω
  των πρόσφατον πολεμικον γεγο-
  νότων.
  "Ας μή λησμονοϋμεν δέ, δτι
  εάν ημείς έπανεύρομεν την ησυ¬
  χίαν μας, χάρις είς την έδώ πα¬
  ρουσίαν των Γερμανικόν στρα-
  τευμάτων, ό παγκόσμιος πόλεμος
  έξακολουθεί μετά μανίας καί αυ¬
  τήν την στιγμήν χιλιάδες άνθρώ-
  πων χύνουν τό αΤμα των είς τα
  πεδΐα των μαχών.
  Συνεπώς δέν σά επιτραπή είς
  ουδένα δχι μόνον διά πράξεως
  έχθρικής άλλά καί διά τής προ¬
  παγάνδας τού νά ύπονομεύσο,
  την ασφάλειαν των προστατευόν·
  των υμάς Γερμανικόν Στρατευμά.
  των κατοχής καΙ δσοι είναι άδι-
  όρθωτσι πρέπει νά εΤναι βεβαιοί
  βτι τελικώς θά πληρώνουν διά
  τή; κεφαλής των την θρασΰτητά
  των.
  Κλείων την παρούσαν καλώ
  δλου; τούς ύγιώς σκεπτομένους
  συμπατριώτας μου νά λάβουν την
  πλέον φιλικήν στάσιν έναντι τής
  Γερμανικής κατοχής τής Κρήτης,
  διότι ή κατοχή αυτή δέν όμοιάζε>
  πρό; έκεΐνας α) οποίαι αρχίσασαι
  Ιστορικως πρό τής εμφανίσεως
  τού ΧριστοΟ έσυνεχΐσθησαν επί
  δύο συνεχή ετη, υπό διαφόρων
  κατακτητών, μέχρι των ημερών
  μας καί έξ ών κατακτητών τόσα
  καΙ τόσα υπέστη ή Κρήτη.
  Ή Γρρμανική κατοχή δέν ϋτ^·
  ξε δι" ημάς κατάκτησις άλλά
  σω.ηρΐα άπό την δυοχ&ρ^στατι,ν
  θέσιν είς τι ν άλλοι δια των πο¬
  λιτικών τακτικών, των άνοησιών,
  Δ:^ εί/ον ί
  έχει εχθρικόν χαρακτήρα κατά
  τοθ πληθυσμοϋ μας έφ' δσον καί
  ημείς δέν τηροϋμεν εχθρικήν
  στάσιν Εναντι αυτής.
  Άξιώ δθεν ώς Νομάρχης καί
  ώς τέως τοπικάς πολιτικάς ήγέ-
  της σας δπως έκτιμάτ? δλοι βα-
  θυτατα,δλοι οί κάτοικοι τοϋ Νο-
  μοϋ καί έξωτερικεύεται τα φιλι·
  κά σας αίσθήματα καί την είλι-
  κρίνη ευγνωμοσύνην σαςπρ^ς τα
  Γερμανικά στρατεύματα τής κα-
  τοχής τα δττοΐα διά τής γενναιό¬
  τητος των κατέλαβον τής Νήσον
  μας καί μάς Μθεσαν υπό την
  ισχυράν προστασίαν των έξασφα
  λΐσαντα την ζωην καί την ησυ¬
  χίαν μας. Δέν ϋπάρχει ζήτημα
  ότι τα φιλικα αίσθήματα των κα-
  τοίκων τοθ φιλησύχου καί νομι-
  μόφρονος Νομου μας θά έκτιμη-
  θοΰν αναλόγως καί θά τύχουν
  παρά τοϋ Γερμανικοϋ στρατοΰ
  τής κατοχής έπίσης φιλικής α¬
  παντήσεως.
  Μόνον άλλωστε διά τής είς τα
  εξής δισ:γωγή< μας, τής εϊλικρι- νοϋς καί φιλικ ις'έναντΐ τοΰ Γερ μανικοΰ στρατοΰ τής κατοχής, δυνάμεθα νά τύχωμεν συγγνώ¬ μην διά τό τεράστιον σφάλμα δπερ ημείς οί Κρήτες διεπράζα- μεν είς τόν σκληρόν άγώνα με· ταξΰ Αγγλίας καί Γερμανίας νά μή κρατήσωμεν ούδετερότη- τα. ΚαΙ ήτο άληθώς μέγιστον σφάλμα μας τούς μέν "Αγγλους δταν ήλθον νά καταλάβουν την Νήσον να τούς δεχθώμεν φιλι- κώς, τοΰς δέ Γερμανούς νά πολε- μήσωμεν μετά πείσματος. Κα'ι έαν τό σφάλμα μας αύτό 'νέν ελάμβανε χώραν, ασφαλώς καί αί θυσίαι μας είς αΤμα έκ των έκτελέσεων 6έν θά εγένοντο, υπως δέν έγιναν καί είς τάς άλ¬ λας καταληφθείσας εϊρηνικώς νήσους. θεωρώ επί πλέον δτι θά ήτο ΰ· ψίστηάγνωαοσύνη έκ μέρους μας, έαν έληαμ^νώαεν καί τό γεγονός δτιπρύ τοθ πολέμου ή Γερμανία ήτο έκεινη ή διιοία ήγόραζε σχε δόν δλι τα γεωργικα προιόντα τής Κτήτης, ένφ άλλα Κράτη μάς ΐιΐ^ύν κλείσει την θύραν καί έττρ^Γιμ^ΰ^αν πρός αγοράν τα προιόντα των άποικιών των καί συνεπώς ή Γερμανία μας έδιδε την οικονομικήν της βοήθειαν κατ' 2ΐος, άνευ τής οποίας θά είμεθα πτωχοί καί δυστυχεΐς μή εύρ(α<οντες ποΰ νά πωλήσωμεν τα γεω^γικά μας προιόντα. "Ωστε δχι μόνον τώρα έν πο¬ λέμω άλλά καί έν είρήνη, πάντο- τε δηλαδή,ή Γερμανία μας 6- ττεστήριξεν 6χι| διά λόγων, διχως άλλοι, άλλά δι' έργ'^ν καί συνε· ττώς νομίζω δτι θά ήτο μεγίστη άγνωμοσύνη καί τιαραφροσύνη έκ μέρους μας νά μή συμπαθοθ- μεν την Γερμανίαν, ή όποία επί πλέον σήμερον ττρός διάσωσιν τοϋ Εύρωπαι'κοΟ μας τιολιτισμοθ καί τοϋ Χριστιανισμόν), διεξάγει ίνα σκληρόν άγώνα κατά των άθέων καί αίμο^όρων Ρώσσων Μπολσεβίκων, οΐτινες εάν, δ μή γένοιτο, νικήσουν θά τινίξουν την Ευρώπην είς τα αΐμα. Διά τουτο κρΐνω ορθόν πρός εκδήλωσιν των αΐσθημάτων μας τούτων , δττως λίαν προσε¬ χώς γίνη είς δλας τάς έκκλησί- ας τοΰ Νομοϋ μία ταύτόχρονος δέησις μέ την συμμετοχήν δλου άνεξαιρέτως τοθ κλήρου καί τοϋ λαοϋ μας καί ν' άναπευθοΰν εύχαί δλων μας, Ινα είς τόν τιτά- νιον αυτόν άγώνα ό θεός χαρί- σπ την Νίκην είς τα Γερμανικά: δπλα, τα ύπερασπίζοντα την έν μργΐστφ κινδύνφ ευρισκομένην θρησκείαν τοΰ Χριστοϋ. Ηράκλειον 18)8)41. ΙΩΑΝ. ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ Νομάρχης Ηρακλείου Ήρχισεν ή επίθεσις εναντίον τής Οδησσού ΣυνελΑήφδησαν 77.750 αίχμάλωτοι. - Άνα- ρίδμητα Αάφυρα είςχεϊραςτού Γερμαν. στρατού ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 19 Αύγούστου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ στρατοθ ανακοινοί : "Οπως εγνωστοποιήθη, δι' έκτάκτου ανακοινωθέν¬ τος, αί μαχαι αΐτινες διε- ξάγονται είς την νότιον ΟύκρανΙαν καί κατά τάς οποίας Γερμανικά-Ούγγρι- κά-Ίταλικά καί Ρουμανικά στρατεύματα συνεργάζον- ται άδελφικώς καΙ έν δ- πλοις, είχον ώ; άποτέλε- σμα νά περιέλ&Γ) όλόκλη- ρος ή περιοχή δυτικώς τού ποταμοΰ Δνιέπερ υπό την κατοχήν των. "Ηδη ήρ¬ χισεν ή επίθεσις εναντίον τής πόλεως Όδησσοΰ καί εναντίον μερικών γεφυρών είς τόν κάτω ροΰν τού Δνιέπερ, δπου ευρίσκονται σοβιετικά στρατεύματα. Κατά τάς άνω μάχας ό εχθράς υπέστη σο6αρ!>ςκαί
  αιματηράς απωλείας. Κατά
  την μάχην τοΰ θύραν ό ά
  ρισμός των αίχμαλωτισθέν-
  των έφθασεν είς 60.000. Έ-
  κτός τούτων 84 τεθωρακι-
  σμένα άρματα μάχης, 530
  πυοοβόλα καΙ άλλο παντο-
  ειδές πολεμικόν υλικόν πε¬
  ριήλθεν είς χείρας μας.
  Είς τόν λιμένα τοΰ Ν.κο-
  λάΤεφ περιήλθον είς χεί¬
  ρας μας τα έζής πολεμικά,
  άτινα ευρίσκοντο έν τφ
  περατοΰσθαι είς τ6 έκεϊ
  νσυπηγεϊα: 1 θωρηκτόν
  35.000 τόννων, 1 καταδρο-
  μικόν 10.000 τόννων, 4 ά /-
  τιτορπιλλικά κα! 2 ύποβρύ-
  χια. Προσέτι κατεβυθίσθη
  μία κανονιοφόρος, ετέρα δέ
  υπέστη σοβαράς ζημίας.
  Έπίσης μία πλωτήδεξαμενή,
  επί τής οποίας υπήρχον ά-
  τμομηχαναί, περιήλθεν υπό
  την κατοχήν μας.
  Κατά την |έπίθεσιν εναν¬
  τίον τοΰ λιμένος τής Όδησ
  σού ή άεροπορία μας κα·
  τέστρεψε 9 μεγάλα μετα-
  γωγικά πλοϊα καί επέφερε
  ζημίας είς 3 πολεμικά, με-
  ξύ των οποίων καί 1 βαρύ
  καταδοομικόν.
  Έπίσης είς τάς μάχας είς ί
  την περιοχήν Κέφ και Κόρε- |
  στεν αί Σοβιετικα! μοχητι-
  καί δυνάμεις ύπέστησαν με
  γάλας απωλείας. Είς την
  ίδιαν περιοχήν συνελάβο-
  μεν άπό τής 8ης Αύγούστου
  17550 αΐχμαλώτους, περιήλ¬
  θον δέ είς χείρας μας 142
  τεθωραχισμένα άρματα μά¬
  χης, 123 πυρο3όλα, μία τε-
  θωρακιαμένη άμαζοστοιχία
  καΙ άρθονον πολεμικόν υ¬
  λικόν.
  Άεροπλάνα μας,μακρυνής
  πτήσεως, κατεβύθισαν είς
  τόν Ατλαντικόν, έκ μιάς
  ισχυρώς προοτατευομένης
  νηοπομιής 2 έχθρικά έμπο-
  ρικά, συνολικής χωρητικότη¬
  τος 20 000 τόννων.
  Την τελευταίαν νύκτα
  ίσχυροί άεροπορικοί μας
  σχηματισμοί ένήργησαν έ-
  πιθέσεις, μέ καταφανή επι¬
  τυχίαν εναντίον τοΰΐούντερ-
  λαν, σημανπκοϋ κέντρου
  κατασχευής πλοίων. "Αλλα
  μαχητικά άεροπΚάνα έβομ-
  βάρδισαν Άγγλικά άερο-
  δρόμια.
  Είς την Β. 'Αφρικήν Γερμα
  νικά καΙ Ίταλικά άεροπλά-
  να, καθέτου έξορμήσεως ε¬
  πετεθησαν εναντίον των
  λιμεν. έγκαταστάσεων τοθ
  Τομπρούκ καΙ επέφερον ζη¬
  μίας είς αποθήκας ύλικού
  καΙ άποβάθρας τοΰ λιμένος.
  Έν εχθρικόν πλοίον υπέ¬
  στη σοβαράς απωλείας.
  Άγγλικά μαχητικά άερο-
  πλάνα έρριψαν την τελευ¬
  ταίαν νύκτα βόμβας εΤς τι¬
  νάς πόλεις τής δυτικήςΓερ-
  μανΐας. Ό άμαχος πληθυ·
  σμός υπέστη ολίγας απω¬
  λείας. Καμμιά ζημία δέν έ-
  προξενήθη είς στρατιωτι¬
  κάς έγκαταστάσεις. Τα κα-
  ταδιωκτικά μας τής νυκ/τός
  καί τό άντιαεροπορικόν πυ-
  ροβολικόν κατέρριψαν 12
  έκ των έπιτεθέντων "Αγγλι¬
  κών βομδαρδιστικών.
  Μερικά Σοβιετικά άερο-
  πλάνα, άτινα ύπερέπτησαν
  είς την βόρειον Γερμανίαν,
  εξηναγκάσθησαν είς φυγήν.
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τού '
  ό Ίατρός κ. ΝΓΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝ. ε/ς τα νέον τοϋ Ιατρείον »
  παρά την πλατείαν τής Άγορας
  έναντι τοΰ παλαιοθ ΊατρεΙου κα)
  ακριβώς Ανωθεν τού Τ>αρ^ΐ3κ.εΙου
  το3 κ. Μανιουδάκη.
  Αριθ. τηλεφ. 2.22.
  ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ
  Όφσαλμίατρος
  Επανελθών δέχεται έν τί ια¬
  τρείω τού Μυλωνογιάννη 4°
  8—12 π μ καί 4—α υ. μ
  Ό Ίατρός
  ΕΛΞΥΘ. Σ. ΜΑΝΤΟΗΑΚΗΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας
  τού είς τό έναντι τής Δη·
  μοτικής Άγοράς Ιατρεί¬
  ον τού.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔεσποινΙς διά
  γραφείον. Πληροφορίαι παρ'
  ή
  ΙΣΠΑΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΑΙΚΟΗ ΜΕΤΟΠΟΜ
  ΒΞΡΟΛΙΜΟΜ, 21.—Ή Ίοτκτνι-
  κή εφημερίς «Ποοέμττλο», άνα-
  σκευάζουσα την είδησιν βτι Ί·
  σπανοι έθελονταί μάχονται
  ήδη είς τό Ρωσσικόν μέτωπον
  κατά τοϋ "Αξονος, γράφει δτι
  τοιούτον τι 6έν συμβαίνει. Συμ-
  βαίνει τό εντελώς αντίθετον.
  ΊσπανοΙ μάχονται κατά των
  Μπολσεβίκων, διότι ό Ίσπανι-
  κός λαός έμφορεϊται άπό τα
  Ιδανικα έκείνα άτινα τό 1*35
  άτΐετίναξαν τό Μπολσεβικικόν
  άν,ος έκ τής χώρας των.
  ΟΙ ίΛΑΛΙΙ ΥΠΛλΗΛ3Ι ΟΡίΊΖΟ,ιΊΆΙ
  ΕΝ ΟΝ3Μ1ΤΙ ΤΟΥ .ΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΕΤΑΙΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.—Άγγέλ
  λεται έκ Παρισίων δτι σήμε¬
  ρον άπαντες οί Δημόσ. ύπάλ-
  ληοι τής ΓαλλΙας θά όρκι-
  σθοϋν έν ονόματι τοθ Στρα-
  τάρχου Πεταί ·. Τό τοιοθτον,
  γράφει ό Γαλλικός τύπος, έγ-
  καινιάζει νέαν περίοδον διά
  την Γαλλίαν, διότι ή πίστις
  πρός τόν στρατάρχην Τίς-
  ταίν Θ* σηυάνη την πίστιν
  -ρ6ς την Γαλλίαν «αί θο
  φέρη την εθνικήν ένότητα.
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  ί Ρώσσοι υφίσταντο!
  ακτικάς απωλείας
  είς Ν. Ούκρανίαν
  Βομβαρδισμός τής έν Άλεξανδρεία ναυτικής βάσεως.—Είς την Μάγχην

  κατερρίφθησαν 30 'Αγγλικά άεροπλάνα
  ΑΠο ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ*"
  ΦΥΡΕΡ, 20 Αύγοθστου .$
  Ή άνωτάτη διοίκη&ις τοΰ
  Γερμανικόν στρατοΰ ανακοινοί:
  Είς την νότιον Ούκρανίαν
  συνεχίζεται, ι μετά πλήρους
  επιτυχίας, ήέπίδεσις εναν¬
  τίον των ολίγων γεφυρών
  επί τού Δνιέπερ ποταυοϋ,
  αΐτινες κρατοΟνται εισέτι
  υπό τοϋ έχδροΰ Μηχανοκί-
  νητα στρατεύματα, μαχόμε-
  να κατά των έν άπογνώσει
  διατελούντων έχδρικών δυ-
  νάμεων, κατέστρεψαν άρυα
  τα μάχης καί συνέλαβον
  πολυαρίδμους αίχμαλώτους.
  Είς τα παράλια τής Αγ¬
  γλίας, έν ώρςι ημέρας, ή
  γερμανική άεροπορία διά
  βολής βόμβας επροκάλεσε
  ζημ'ας είς ένα μεγάλο εμ¬
  πορικόν πλοϊον. Νυκτερι-
  ναί έπιδέσεις εγένοντο κα¬
  τά έργοστασίων έξοπλι-
  ομού καί λιμενικων έγκατα
  στάσεων είς τάς άνατολι-
  κάς καί νοτίους ακτάς τής
  "Αγγλίας, ώς καϊ κατά πολ-
  λών άεροδρομίων.
  Πρό των άκτών τή- Βο-
  ρείου 'Αφρικής γερμα/ικά
  άεροπλάνα, καδέτου έφορ-
  μήσεως, κατεβύδισαν ένα
  έπιβατικόν πλοϊον των
  1500 τόννων καί ένα ρυ¬
  μουλκόν. Δύο έμπορικά
  πλοϊα ύπέστησαν βαρείας
  απωλείας.
  Γερμανικά μαχητικά άε¬
  ροπλάνα επετεθησαν, κα¬
  τά την τελευταίαν νύκτα,
  κατά τής »έν 'Αλεζα /δ£εία
  ναυτικής βάσεως των "Αγ¬
  γλων.
  Κατά την χδεσινήν ημέ¬
  ραν άπεπειράδη ή αγγλικη
  άεροπορία νά προσβάλη
  τής
  Μάγχης'
  άπω-
  τάς ακτάς
  άλλ' υπέστη ^
  λειας. Γερμανικά
  κτικά καΐ τό άντιαεροπορ.-
  κόν πυροβολικφν κατέρρι-
  ψαν 29 άγγλικά άρεοπλάνα
  καί έν πλοιάριον άναζητή-
  σεως ναρκών έτερον 1.
  Μικράς άριδμός Αγγλι¬
  κών βομβαροσ-ικών άερο-
  πΛάνων έρριψε, κατά την
  τελευταίαν νύκτα, είς τάς
  ακτάς τής βορειοδυτικής
  Γερμανίας έκρηκτικάς καί
  έμπρηστικάς βόμθας.
  Αί ζημίαι είνε άί*ήμαντοι.
  Κατερρίφδησαν δύο έκ των
  έπιδραμόντων βομβαρδιστι-
  κών άρεοπλάνων υπό των
  καταδιωκτικών άρεοπλο -
  νυν μας, νυκτερινάς πτή-
  σεως, ώς καί υπό τού πυρο"
  βολικοο τού ναυτικοϋ μας.
  ο α:ων οα κερδίση τον πόλεμον
  ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΫΠΟΥΡΓΟΥ ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, * Ι -
  — Ό Δρ Γκαΐμπελς είς
  σημερινάς μακράς δηλώ-
  σεις τού, «Ρ»ός Ισπανον
  ανταποκριτήν, ετόνισεν
  δτι ή Γερμανία *αί
  αύμμαχοί της Οα
  οουν τελικώς τον
  μόν, καταβυντρίβοντες
  την οπεϊραν των πλουτο-
  ""» -- κρατών κα τόν έρυθρον
  καταδιω- . δεβποτοΠμόν. Τό μέλ-
  λον, είπεν, Ανήκει είς
  τόν "Αξονα, Πιότι όλοι
  οί λαοί τής Κύρώπης
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΉΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΝ ΔΙΑ ΣΠΑΤΑΛΙΣ (
  ΑΥ.ΤΡΑΛΙΑΝΑ ΚΑΙ
  ΙΝΔ1ΚΑ ΗΡΑΤΕΥΜΑΤ
  ΙΗΟ ΙΡΑΚ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.21.—Αγγέλ¬
  λεται έκ Νέας Υόρκης δτι ό
  Ι ερουσιαστής Μπέρς, είς τέ¬
  λει ταΐΐην > όγον τού,ετόνισεν
  δτι άπό της ενάρξεως
  τ