89898

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

23/8/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί υ γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 26 — 'Δριβ. 26
  ΡΓβίβ 3 -Τ—'θΗηιβ — Τιμή Δραχ. 3
  δοηΓίίΐΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚ.ΑΚΙ3,
  Γ ιιπά ΌτηοΙί: Ο. ΖΑΜΑΡ.ΙΑ8,
  Οηαηία άβη 23. Αη^ηβτ 1941
  Χανιά 23 Αύγούστου 1941
  εΐηεβ
  ίίυεΓ ^οηάοη
  Είς Γερμανός άεροφωτορεπόρτερ έκ των συμμετασχόντων είς τάς κατά τού ΛονδΙνου άεροπορικάς έπιδρο-
  μάς έσχεδίασε τό άπεικονιζόμενον σκίτσο, ποΰ άναπαριστά μίαν άερομαχίαν όπως την έζησε ό ϊδιος.
  '^^^—^^^/'^^»^*^^*^^/*^ ^-^—^>"-^ν/* ^^^"^""ν/-^^—νΛ^"Ν_/ ^μ-*^ί/**-^ι_ι*^·»ι--^ ^»^*^. .^., ,^^.^^^^.
  ΩΙΕ 3ΟΗΕ.ΑΟΗΤ νΟΝ ΘΟΝΕΡί. ΙΝ δυΕϋυΚΡΑΙΝΕ
  ΟΕΚΤ ΙΗΒΕΜ ΕΝΡΕ ΕΝΤΟΕΟΕΝ
  Εΐηβ ΓΐιββίβοΗβ ΡαηζβΓάίνίβίβη £&ηζ αιιί^βΓΪβΙβη.— "ννΐβάβΓ βτο. ββ δεηαβάβη άβΓ
  εη^ΐίδοηεη Ι/ηΐτίΙοττβ ι»·»·ί-»*!»■« Μ* <* Αηβ άβ_ι ΡϋΓΐΓβΓΓΐ&ιιρΙ- ςιι&ΓτίεΓ, 22. Ααβπιβτ;. Ό&β ΟϋβΓΐεοηιηιαηάο άβΓ "ννβηπηαοητ. ς^ίοτ απι ϋοη- ηεΓβτββ' πιΐτΐα^ οβ^&ηητ: Ιη άβΓ δΰάιΐε^Γαίηβ ηαΗ- ιηβη νβΓΜηάβ άβΓ ννίΐΓ- ίβη - 83 άίβ Ηαίβη - ιιηά 3.Ώ. Μϋηάιιη? άββ ϋη]βρΓ. ϋίβ δεηΐαοητ ίΐη Κ.ατπηβ νοη Οοηβτΐ 8,βητ ϋΐΓβηι Εηάβ βητ,£·6?βη 4άβιιτ:5οηβ Ραη- ζβΓάίνίβίοηβη ηαοβη ϊη Ζαβ&Γηπιβη&Γΐ3βΐί τηίτ άβΓ Τβίΐθ ;άβΓ ΐ8. 8οΗϊ1ϊΖβηί βίηβ ΡβηζβΓάϊνΐβίοη Η ιη^η αηίβ'βΓΪβοβη ΑηάβΓβ ιηοεοΓΐβίβΓτβ ϋΐνίβΐοηβη ηηά Τβίΐβ άβΓ ηιββίβεΐιβη ΑΓΐίΠβΓΪβ βΓΐιϊβ 1ί επ ■οΙιννβΓβ νβΓΐηβτβ.Ββ ΛνιΐΓ- άεη βίηβ κ^οδββ ΑπζεΗΙ αϋ Οΐίαηκβηβη υηά Βεη- βταηάβη ρ/β- τη&οΗτ;. ϋίβ Ζ&Η1 άβΓ Οβ- ί&ηβ-εηβπ Ηαΐ βΐοη &ιιί πιηά 84.000 βΓΐιδΙιΙ: Αιΐδ- 3βΓάβηι ίίβΐβη 144 Ρ&η- ζβΓΐΐειηιρ{νν&8·βη ΐη ηηββΓβ Η&ηά. Ιη άβΓ Ν&ηβ άβ3 Ρβίρη3 - 8ββ3 ΐβΐ. βΐηβ 3ί&Γ^β ηηά ύΙϊβΓ&αβ Ηοίτί^ νβΓίβίάίβΓΐβ 8τβ11ηη2' νοη ιιηβεΓβη Τηιρρθη άιΐΓθΗ- θΓοοηβη τποΓάβη. ΊΓη- ββΓβ Τηιρρβη οείΐηάβη Βΐοΐι ίη ιιΐ2Ϊι.βΓβηι βΐββΤΓβΐ- οηβη νοΓάΓΪηδτεη. ν ο&αάβ άβΓ Ι,ιιίΐχπ&ίίθ ίύΐΐΓ Ιβη νοη ΟάεβδΕ ιιηά . ι αιιί 8θΐα]βίηΐ33ί3θ1ιβ Η&η- άεΐΒβοηϋίβ άιΐΓοη. δϊβ νβΓ- ββηΐιΐθη: Είηεη Ττ&ηβ- ροΓίεΓ νοη ό.οοο ογγ. ιιηά ο&δεηαάί^τεη άΓβί ννβΐ- τοΓβ 8ΓΓθ38β Η&ηάεΐδ- β;]ιϊίίε. Ββί β'ηΐΐη Ιθ38|8·βίίβη άίβ Κιιβτβ βτίίίβη δοηηβΐΐ- οοοτβ βίηβη 5ΐ&Γΐε οηβΓί:βη Οβΐβΐτζηβ: &η ιιηά νβΓΒεηΙΐτβη βίηβη Τ&ηΙεβΓ νοη 5-000 1>Γί. αηά βίηβη
  ΡΓ&οηίά&πιρίβΓ νοη 4.οοο
  τοΓίΐ. ΚαΓηρίΠη^ζ ε ιι §: ε
  νβΓηΐοΗτβίβη ϊηι δββ&β-
  θίβί: ιιηι ΕηςΊαηά αιΐ3 βί-
  ηεηι Ο»1βίτ;ζη8· ηβΓ&ιιβ
  βίηβη ΡΓ&οΗτβΓ νοη 3°°0
  θΓΪΐ;. Αη άβΓ Καηαΐΐίϋδτβ
  νβΓΐθΓ άίβ ΟΓίίίβθΙΐβ 1/ΜΪί-
  νναίίβ ίη ^ι1£τ153.^ηρίεη
  νίβΓ ^β-άίΐιΐβ-ζβιι^β. ΫίβΓ
  ννβίτβΓβ οΓίτίβοΗε Ρΐηβ:-
  ζβιΐβ-β νναΓάβη άιιτοΗ Μί-
  ηβηβιιοΗοοοΙβ υηά
  ροβΐεηοοοτε
  3βιι. Είη νβΓβυοη βίηζβΐ-
  ηβΓ
  Κϋβΐβη^β-
  οίοί: ίη άβΓ 1εΙζί.εη Ν&οηί:
  &ηζα8Τβίϊβη, οΐΐβο ννΪΓ-
  ΕΙΝ ΡΕΙΝΟΠΟΗΕΚ νθίίΒΕίΑΟΕΝΕΚ
  ΤΑΝΚΕΚ νΕΚδΕΝΚΤ
  Κοηι, 2 2.
  Π15 ΙΙαιιρΙςαανΐίεΓ (Ιεγ ίτα-
  Ηβτιίδ^ΐιεη νν^ΙΐΓΓη ιοΐιι κΐβΐ:
  ίΐηι ϋοπηεΓδταο; ηιΐϋΐα^ οε-
  ηαΐιΐηεη είηεη ΕΐηΠη^ αιι£
  Εΐηΐβ-ε νεΓννπηάε-
  Βηιεηάε, ύια δοΐοι-ι
  ννώΐ-άθη ΙίοηηΙ^η, 5ΐηά ζανετ-
  ζεϊοΐιπεη. Όίε Βθίΐεηαυννεΐιΐ"
  δοΐιοκδ εΐιΐΗ άεν Ηΐι^τεϊίεηάεη
  υΐιΐίδαΐιεη Ρΐα^ζειι^ε αΐο Ιη
  ΝοΓ<1αΓΓΪ1ί;ι αη οί ε γ ΤοοπιΙι- ίΓοηΙ νναηΐ'ίΐι £6£ΐιβπ5(:1ιε νον&1:όδ;>2 βοίθΓΐ ηηά ιιιΐΐ'ΐί-
  8ΐιη ζαηιοΐί^βιιιίε^εη Μϊΐ ζΐ-
  ιιιαΐ'άοη Ηα,εηαπΐα^εη
  £εη ηηά Βτάηάε ΐη άεη £εΐηά-
  Ιίοΐιεη Βε£εδΐΐί,''ΐιηο:δηη1α8εη
  νεππ-',-ιοΙιΐ:. ΒεηβΊιαδΐ ιυιιτάε
  ιυηειΐΐοΐι νοη ΙοΓΪΙίδθΙιεη
  :-?η ΐηϊΐ Βοηιυεη οε-
  ι.Ι^η ηητ εΐηΐ&ε
  ι. Ιη 03τα£ι·ΐ1ία
  αη£ άεη νεΓδίΙιίεά^ηζη Ρι·οηΙ-
  νοη ^ ί>/~
  ϋεηί"5θ1ιε ΟίίΐζΐεΓε 8·ε1ιεη νοη είηεηι ££ ιΐδ
  Γερμανοί άξιωματκο) έξερχόμενοι μιδς αιθούσης συνεδριάσεως
  ιιπά
  _ .. ____ ηΐίεΓ- ι
  ΐηάάΐΐοηεη Τπιρρεη. δίε ΜΙιγ-
  τεη §τόδ5εΓε ΕΓΐίηηάηηβεη
  άηΓθΙι ηηιΐ ςςΐιΐηβ-υη ηιεΙιΐ'εΓε
  νοηι Ροΐηά ηητεΓηοηιηιεηεη
  ηηά άηΓοΙι Ρ1η§:ζεη§:ε ηητεΓ-
  δΙιΪΓζτε Αη?π££ε ιιηυει· δοΐιττΐε-
  τεη νειΐαδΐοη £ηι· άεη Ρείηά
  ζηΓίίεΙν. Ιιπ δδτΐΐοπεη Μίτΐεΐ-
  ηιεεΓ νεΐ'ί>εη1ίτεη ηηβετε Τογ-
  ρεάο£1ηίίζεη§-ε είηεη νοΐΐοε-
  ΙαάεηεΓ ΤαηΙίεΓ νοη ΐο.οοο
  ΒεΓΐΐη, 21 ιιαΚα>ι.
  Ιη άεη ΜθΓ^εηδτηηάεη άεβ
  ϋεηηεΓδΙ&σ/δ ηηϋεΓηβΙιηιεη
  άεηΐδθΐιε ΚαηιρΗΙη&ζεη&ε ίηι
  δεε^εβΐεί: ηΟΓάΙΐοΙι ίίίάί ΒαΓ&-
  ηΐ Απ§τΐ££ε β-ε&εη ΙθΓΪτΐδθΙιβ
  δεεδΐΓεΐΐ1ίΓα££ε, άΐε νοη £α-
  ϋεΓ ■ννΐΓΐςηη§: ιχΐαΓεη. Είη
  ΙείοΙιίεΓ ΚτεαζίΓ ιχΐιΐΓάε
  άηΓθ1?
  &, εΐη ιιχείΙεΐΌΓ
  ΚτεηζεΓ νοη ΒοησεηΐΓείίεΓη
  ηααηδνεπεΓαηίαΙιΐβ·.
  ΒεΓΐΐη, 22. ^
  Καηά ίαηί ΜίΙΗοηεη δοΐ-
  άαϊεη άεΓ 5θΐιΐ]ε(:ι·πδδϊδο1ιεη
  ννεΐιπηαςΐιΐ δϊηά ηαοΐι 3ο1ιϋί:-
  ζυη^ £ΐυί> ηιϊΐΐταπδςΐιεη δαοΐι-
  ν εΓί>Εάηάΐ^·εη Κι-βί^οη ΐη άοη
  Ιοί.'ϊΐιεπ^εη Κάηιρίεΐη ίη 8οαι-
  ]ετΓηδδ1αηά αηδδβΓ Οείεοΐιΐ:
  (ίεδετζΐ ιιιοτάεη. Εΐηο ΜΐΠίοη
  8οια^ε1:5ο1άίιτεη Ιοείΐηάεη δΐοΐι
  ΐη άεηϋδοΙιεΓ ΟείαηβεηδΛίΐίτ.
  Ώΐεδε Ζαΐιΐεη Ιοειυεϊδεη, ά3δδ
  ιαεάεΓ ΐι^αηά εΐη δοΐάίΐτ, ηοοΐι
  εϊη Μίΐτεπαΐ άεηι άίητδεΐιεη
  δοΐάπτεη ηηά άεη άεητδοΗεη
  νναίίεη ^ετυαεΐΐδβη ΐδΐ. Όαδ
  οη άεη άειιΐδοΐιει Τπιρρεη
  ΐη άΐε&εη ζιιΐεΐ Μοηατεη Γοε-
  Οεοΐεί: ιοεϋΓίϊβΐ 870 οοο
  ΐ
  ΒεΓΐίη, 2ΐ
  ϋΐε ^ΓΪΙΐδθΙιε
  νεΓΐθΓ απι ϋοηηεΓδϋαβ· 5εί
  ! Αη8ΤΓί££δν6Γαδοηε ίηι Καηηιε
  '"■"'" " 2 ηηά άεΓ
  2η Κϋδΐε 22 Ι^&ά-
  ηηά εΐη Βοηι5εη-
  δΐοοΐεΐιοΐπι, 21 Αυ&
  εη2:1ΐί>ο1ιε 23000 τ.
  111η ΐΓΪοηδ βείίη
  άει ί>ΐο1ι ζηΓ
  δθ1ιπιει·ει-
  άΐε ΐη ΥοιΊαιιί νοη
  §;Γΐ££εη ίη ίΜίιίεΙηιεετ ει-ΐιηΐ-
  Ιεη Ιιηϊ, αη£ εΐηετ
  II.
  δ. Λ
  νει-£τ, ηιΐε Ι3οπηει·<>ι.ΐ£3ΐ)εηά
  ΐη Εοηάοη 5ε1ίαηη1: αΐΐΐ"ά.
  ε Αη^αοεη ϋίοεΓ άοιι
  δςαηάθΓί άεδ Ρ1η&-
  ζειΐ{ίί;ιϋ^ει·δ ιιΐενάεη ηϊοΐιτ
  &εηιαο1ιΐ ? Εδ ττιΪΓά ηοοΐι
  εΓΐίΙ&Γτ, ά ΐδ άΐε ΙΠηδΐποηδ
  Ιοεί Εη£ίαίίΐ·ΐ£ίεη ΐη άετ Ναΐιε
  νοη δΐζΐΐΐεη «απδοΐιεΐηεηά ίοεΐ
  π ΐη 1ιε£τΐ§·εη
  ρίεη 22 οπΕΪδοηε Ρ1η&/.εα8ε
  άετ ΜηδΙεΓ δρΐΐ£ΪΓε ηηά Βπ-
  δίοΐ- Βΐεηΐιεΐηι ά>. Ρΐαΐί
  ΙοΓάοΙιτυ εϊη; δρΐι£ΪΓε ζαηι
  ΑΙοεϋιΐΓζ, δο ά&5δ η&οΗ βίδηε-
  Μεΐάηη^εη άΐεΟεδαηΐΕ-
  άεδ Οε^ηεΓδ 23
  88 ιοεΐΓα^εη. Ζιαεί
  εί^εηε ^α§·ά£1η§■/ίεη£:ε ιαεΓ-
  άεη νεπηΐδδτ.
  Βοΐβεΐιβιηΐβτίβοΐιβ Βτ&ηά
  βτίίτβΓ ϋοβΓ Βη1σ·&ΓΪβη
  ΐη άεδ Ναοΐιΐ: ζαηι ΜϊΙτ-
  ν.Όθ1ι ζννΐδοΐιεη εΐιι ηηά άτεί
  υΐιι· δονν3ε(:ΐ3οηιοεΓ άΐε Οε-
  £2ηά δοηπιεΓ άείΐ οΐϋετεη άπ·
  £1θ£εη ηηά Βοηι5εη αΐΐετ Κά-
  γϊΙοεγ α η £ π ϊ ο π ί ηι ι 1 ι -
  ΙΪΓΪδοΙιε Ζΐεΐε νναΓ-
  £εη. Είηίβ·ε Βοηιοεη ίΓαίεη
  άΐε νοΓϋ,Ιαάΐ νοη δίΐΐδΐΐ'α ϊη
  , &ηάεΓ6 Πεΐεη ίη άίε
  νοη Καδ^αά. δννεί
  Ζινΐΐρεΐδϋηεη ϊηά άαΙκ·ί ιιηια
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  23 Αύγούστου 1941
  Κατελήφθησαν οί Α.μέ-
  νες καί αι βιομηχανικαί
  εγκαταοταοεις
  τοϋ Ανιέπερ
  Ή μάχη είς την περιοχήν τοϋ Γκόνερ πλησιάζει είς τό τέρμα της.—Τερά¬
  στιαι αί απώλειαι των Ρώσσων
  Ή κατάστασις τοθ
  Ίράν συσχετίζεται
  μέ την προέλασιν των Γερ-
  ιιανών είς Νότ. Ούκρανίαν
  μανών είς
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,
  — Ό Γερμανικός τύπος,
  άσχολουμενος μ.έ την είς
  τό Ίράν κατάστασιν γρ*»
  φεΐ δτι αυτή συσχετίζεται
  μέ την προέλασιν των
  Γερμ ατρ*τευμ4·
  των πρός την νότιον Ού.
  κρανίαν, γεγονός όπερ
  δημιουργεε κίνδυνον κ*1
  δι* την Αγγλίαν.
  ~~ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 21 Αύγούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοο Γερ·
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί :
  Είς την νότιον ΟύκρανΙαν
  τμήματα των Έθνικοσο-
  σιαλιστικών σχηματισμών
  έζορμήσεως κατέλαβον
  τούς λιμένος κα! τάς βιο-
  μηχανικάς έγκαταστάσεις
  τοϋ Δνιέπερ ποταμοΰ.
  Ή μάχη είς την περιοχήν
  τού Γκόνερ πλησιάζει· πρός
  τό τέρμα της. 4 τεοωρακι-
  σμέναι Γερμανικαί μεραρ-
  χίαι έν συνεργασία μετά
  τής άεροπορίας, κατέστρε¬
  φον έξ ολοκλήρου τμήματα
  τής 18ης Σοβιετικής Μεραρ-
  χΐας, ώς καί μίαν τεδωρακι-
  σμένην τοιαύτην.
  Έτεραι μηχανοκίνητοι
  Μεραρχίαι καί τμήματα τοϋ
  Ρώσσικου πυροβολικοθ ύπέ-
  στησαν σοβαράς ζημίοΐς.
  Συνελάβομεν μέγαν άρισ-
  όν αίχμαλώτων, σημαντι¬
  κάς δέ άριθμός πολεμικοΰ
  ύλικοϋ περιήλθεν είς χείρας
  μας. Ό άριδμός των αίχμα¬
  λώτων έφθασεν ήδη τάς
  84,000. Προσέτι 144 τε-
  σωρακισμένα δρματα μάχης
  περιήλθον υπό την κατοχήν
  μας.
  Πλησίον τής λίμνης Πεϊ·
  ποϋς τα στρατεϋματά μας
  διέσπασαν μίαν Ισχυράν
  θέσιν, την οποίαν ό έχσρός
  ύπηρέσπισε μετά πείσματος.
  Τα στρατεύματά μας έξα·
  κολουσοϋν νά σημειώνουν
  επιτυχίας, είς δλους τούς
  τομεΐς.
  Σχηματισμοΐ τής άεροπο¬
  ρίας έξορμήσαντες έξ Ό-
  δησσοϋ καί Ότσάκωφ επε¬
  τεθησαν εναντίον σοβιετι-
  κών έμπορικών πλοίων. Κα-
  τεσΰσισαν 1 μεταγωγικάν
  6.000 τόννων καί επέφερον
  ζημίας είς 3 άλλα μεγάλα
  εμπορικώ.
  Είς τάς ακτάς τής Αγγλί¬
  ας ταχέα πλοϊα μας επετε¬
  θησαν εναντίον μιάς Ισχυ¬
  ρώς προστατευομένης νηο-
  πομπής καί κατεβϋδισαν 1
  πετρελαιοφόρον 5.000 τόν¬
  νων καί έτερον φορτηγόν
  4.000 τόννων.
  Μαχητικά άεροπλάνα κα
  τέστρεψαν είς τα 'Αγγλικά
  ϋδατα ένα φορτηγόν 3.000
  τόννων, τό οποίον μετείχε
  μιάς νηοπομπής.
  Είς τάς ακτάς τής Μάγ
  χης ή Αγγλικη άεροπορία
  έχασεν είς άερομαχΐας 4
  καταδι ωκτικά. Έπίσης Αγ
  γλικά άεροπλάνα κατερρί-
  φδησαν υπό ναρκοσυλλέ-
  κτιδων καί πλοίων προφυλα-
  κής.
  Μία άπόπειρα έπιδέ^εως
  μερικών Σοβιετικήν βομβαρ
  διστικών, την τελευταίαν
  νύκτα, εναντίον τής άκτής
  τής βορείου Γερμανίας πά
  ρέμεινεν άνευ άποτελέσμα-
  τος.
  Ό Γερμανικός στρατός
  προελαύνει πρός Χερσώνα
  καί Κριμαίαν_____
  ΡΩΜΗ, *5ί.— Τό
  πρακτορείον Στέφανι με-
  ταδίΠει ότι ή έν τω Άν*
  τολικφ μ,ετώπφ δημ,ιουρ
  γηθεϊσα κατάστασις, μ.ε-
  τά τας τελευταίας νίκας
  των Γερμανικών καί συμ.
  μαχικών στρατευμ.άτων,
  υπήρξεν ένα σοβαρόν
  ■ πληγμ* 15ι<* τούς ΙΜπολ· ■ σεβίκους. Τό αύτό πρα¬ κτορείον αγγέλλει δτι ή προέλααις «ί>ός την
  Χερσώνα καί την Κρι-
  μ-αίαν θέτει είς *μ.εσον
  πλέον κίνδυνον την Χο·
  ίΐιετικήν βιομηχανικήν
  πβριοχήν τού Λίτ*ν.
  Τα κατορδώματα τής
  Γερμανικήςάεροπορίας
  είς τό άνατολ. μέτωπον
  Τό άμυντικόν σύστημα τού
  Λένιγκραντ ήρχι¬
  σε νά καταρρέη
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22. ήρχισε καταρρέον, προ
  Βεβαιούται επισήμως / τής ισχυράς πιέσεως των
  ότι ολόκληρον τό «ροκε- | προβλαυνόντων καέ είς
  χωρημένον άμ,υντικόν | τόν τομ.έα τούτον Γερ-
  συγκρότημα τού Αένιγ- ' μανςκών σΤρατευμιάτα»ν.
  κραντ (Πετρουπόλεως) Ι ____________________
  5.οοοοοο Ρώσσων
  στρατιωτών ετέθη¬
  σαν ήδη έκτός μάχης
  ΡΩΜΗ, 22.—Αγγέλλεται
  έκ Βερολίνου ότι ή δράσις
  τής Γερμοίνικής άεροπο-
  ρίας είς δλους τούς το-
  μεΐς τοθ Ανατ. Μετώπου
  υπήρξε λίαν έπιτυχής. Είς
  τόν τομέα Μπαμβαγκο-
  ροθτσι έβομβαρδίσθησαν
  σιδηροδρομικοί κόμβοι,ώς
  καί τμήματα όπισθοχω-
  ρούντων Σοβιετικών φα-
  λάγγων. Είς τόν Φοινικόν
  κόλπον εβυθίσθη Σοβιετι-
  κόν μεταγωγικόν 1500
  τόννων. Νοτίως τής Πε·
  τρουπόλεως Γερμ. άερο¬
  πλάνα κατέστρεψαν 14
  τάνκς, 294 φορτηγά αύτο-
  κίνητα, 2 άμαξοστοιχίας
  πλήρεις πολεμικοθ ύλι-
  κου, 9 άεροπλάνα είς άε
  ρομαχίσς καί 10 τοιαθτα
  επί τοΰ έδάφους. Νο¬
  τίως τής ΌδησοΟ κα¬
  τεστράφη άφθονον πολε¬
  μικόν υλικόν, εβυθί¬
  σθη δέ έντός τοϋ λιμένος
  πλοϊον 6000 τόννων ως κα
  δΰο άλλα 8000 τόννων είς
  τόν κόλπον τού Ότσάκωίφ
  Ή Βουλγαρία μένει
  απολύτως ίκανοποιημένη
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Ό Βουλ
  γαρικός τύπος άσχολούμε- ι
  νος επί τής πολεμικής κα- '
  ταστάσεως, γράφει ότι ή ■
  Βουλγαρία ηναγκάσθη ν'
  αναθεωρησισ την στάσιν
  της, έναντι τής Σο6ιετικής
  Ενώσεως, διότι τα Σοβιέτ
  συνεμάχησαν μέ τούς έχ-
  βρούς τής Βουλγαρίας. Ό
  Βουλγαρικός λαός, γράφει, Ι
  δέν παρεπλανήβη οΰτε την
  φοράν αυτήν. Έτάχ&η παρά
  τό πλευρόν τοΰ "Αζονος
  μένει δέ απολύτως Κανο-
  ποιημένος διότι άπεδό&η-
  σαν είς την Βουλγαρίαν
  άπαντα τα έδνολογικως ά-
  κΐνητα είς αυτήν έδάφη.
  ΣΟΦΙΑ, 22.—Σήμερον ό Δι
  ευσυντής τού Γ Γερμανικοϋ
  Γραφείου τής ένταϋΒα Γερ
  μανικής Πρεσβείας κ. Μπέργ
  κερ παρέ&εσε γεΰμα ηρόζ
  τούς Βουλγάρους δημοσιο-
  γράφους. Ό Γερμανός πρε-
  οβευτής κ. Μπερτελί, είς
  λόγον τού, εξήρε την συμ-
  βολήν τοϋ Βουλγαρικόν τύ-
  που καί τού λαοϋ είς τό
  μέγα αναδημιουργίαν
  έργον τό οποίον άνέλαβεν
  ή Γερμανία διά την άνόρ-
  σωσιν των λαών τής Εύρώ-
  πης. Έπήνεσεν έπίσης την
  ι[υχκήν ένότητα τού Βουλ¬
  γαρικόν λαοϋ, όστις πάντο-
  τε άπέδειξε νομιμοφρο-
  σϋνην καί ηκολούθησε την
  οδόν τής προόδου καί την
  θέλησίν τού διά την ευη¬
  μερίαν δλων των λαών τής
  Εύρώπης.
  Ανεβλήθη
  ή τριμερής
  διάσκεψις
  ΡΩΜΗ, 22.- Αγγέλλεται
  δτι ή τριμερής Διάσκεψις,
  ήτις επρόκειτο νά συνέλ&η |
  είς Μόσχαν ανεβλήθη δι'
  άγνωστον Ημέραν τοϋ Σε-
  πτεμβρίου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22 Κατά
  τούς είδικούς στρατιωτι-
  κούς κύχλους πέντε έκα-
  τομμύρια Ρώσσων στρα-
  τιωτών περίπου ετέθησαν
  τ|όη έκτός μάχης, κατά
  τάς μέχρι διεςαχθείσας
  μάχας είς τό Άνατολι-
  κόν Μέτωπον. "Εν έκατομ
  μύριον Ρώσσων στρατιω-
  τών ήχμαλωτίσθησαν.
  Οί άρΐθμοί οδτοι άποδει
  κνύουν δτι οΐοσδήποτε
  στρατιώτηςκαί οιονδήποτε
  υλικόν δέν δύνανται ν'
  άναμετρηθοθν μέ τα των
  Γερμανών σαρατιωτών καί
  πολεμικών έτιλωνείςτόύυό
  των Γερμ. στρατευμάτων
  καταληφθέντα έδάφη κα¬
  τά τούς λήξαντος δυο μή¬
  νας, συμπεριλαμβάνονται
  870.000 τετραγωνικά χιλιό
  μ-τρα.
  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΕ
  ΜΟΙΡΑ ΥΠΕΣΤΗ ΕΠΙΟΕΣΙΝ
  ΜΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ
  Ή πρώτη Άγγλοσο6ιετική^θΓ|.
  8εια έφθασεν ήδη είς Ρωσσίαν
  ΤΟΚΙΟ, 22,—Τό πρακτο¬
  ρείον Ντομέϊ πληροφορεϊ-
  ται δτι 1 Αμερικανικόν
  καί έν Σοβιετιικόν πετρε¬
  λαιοφόρον ΐγατέπλευσαν
  χθές είς βλαδιβοστόκ. Τό
  τοιούτον, αγγέλλει τό έν
  λόγω πρακτοοεΐον, είναι
  ή πρώτη έκ£ήωσις τής
  'Αμ» ροολ ικήί, ^οί / >■
  γλικής βοηθείας πρός
  τούς Μπολσεβίκους, πράγ·
  μα τό οποίον δύναται νά
  θεωρηθή ώς άντιϊαπωνική
  εκδήλωσις των τριών τού¬
  των χωρών, αί οποίαι διά
  των ένεργειών των αυτών
  άποβλέπουν νάέκφοβήσουν
  την Ιαπωνίαν.
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤ ΣΑΊΤ
  ΕΒΑΗ8Η-ΑΝ .ΤΡΑΤΙΟΤΙΚΑΙΕΪΚΑΤΑ-ΤΑ-Ε1-
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Τήν
  νύκτα τής20 πρός την 21ην
  βομβαρδιστικά μας άερο
  πλάνα επετεθησαν κατά
  τού λιμένος καί των στρα¬
  τιωτικών έγκαταστάσεων
  τοϋ Πόρτ Σάϊτ. Αί προξε-
  νηθεΐσαι ζημίαι είναι μέ
  γισται, ήσαν δέ όραταί
  άπό μεγάλ,ης αποστάσεως
  ΑΙΧΙΥΙΑΛΩΣΙΑ
  ΡΩΣΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22 Αύγού¬
  στου.— Μεταξύ των Ρώσ¬
  σων αίχμαλώτων, οΐτινες συ¬
  νελήφθησαν είς την δυτικήν
  δχθην τοϋ Δνιέπερ συγκατα-
  λέγεται καΐ ό άντιστράτηγος
  Σοκολέφ, άρχηγός τής 16ης
  Σοβιετικής τεθωρακισμένης
  Μεραρχίας. Οδτος είναι σο-
  -βαρά τραυματισμένος
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Άνα-
  κοινοθται δτι χθές παρά
  τάς ακτάς τοθ Σίντυ έλ
  Μπαράνι αγγλικη μοΐρα
  υπέστη επίθεσιν έκ μέ-
  ρους γερμανικήν άερο-
  πλανων. Έπλήγη σοβα¬
  ρώς 1 ελαφρόν καταδρο-
  μικόν, έτερον 'δέ τοιούτον
  υπέστη βορυ.άτας ζημίας.
  ΜΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
  ΈΡΡΙΨΕ μεχρι ηι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Μοϊρα
  καταδιωκτικών μας, Οπό
  κυβερνήτην τόν σμηνα
  γόν Σάλτς δστις τελευ¬
  ταίως παρεσημοψορήθη μέ
  τόν σταύρον τοθ Τάγμα-
  τος των πποτών, συνέχι-
  σε τόν άγώνα τού κσί
  Χ«ές είς τό Άνατολικόν
  μέτωπον. Μέχρι τούδε τό
  σμήνος τουτο κατέστρεψ*.
  806 Σοβιετικά άεροπλάνα,
  έξ ών τα 189 είς άερομ&.'
  χί
  Ή Αγγλία έπιβάλει
  τόνέκπείνηςθάνατον είςτούς
  κατοίκους της Σο^αλίας
  ζει την τ~κτΙΚήν τής 'Αγ- ΒάλλΙΓΐλΣ°^αλιαν·
  νλιας. διότι διά χών -ζ. ϋατον Λ λΚ π,είνΩης θά·
  Ρ1ορΐστικών μέτρων, άτι- ι αυτής ε1ς τόν πληθυσμόν
  ΪΟ ΑΕΡΟΠΑΑΝϋΦαΡΟΝ "ΙΜΣΤΡΙΟΥΣ ! "ηγεϊΓΓΤωΤ~^Γ^Γ^χ^
  ΕΥΡιΣΚΤΑΙ [ΙΣΙΝΕΝΚΑΜΙ. ΗΑΥΠΗΓΕ1Α ?* "Ρός^έπ,οκενυήΠνολττώεν'
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 22.-Τ6 Άν 5Πμ1ωνχδς ύπέσιΠ τουτο
  Υλικόν άεροπλανοφόρον λρΜΤ3Λτάς δ,ιεζ°χδήσος τε-
  «Ιλίοτρ,ους», 23,000 τόννων ί^Ι !?ς εΙς τ|Ίν Μεσ<ι- ερ'σκεται τώρα είςτά ναυύ' ' άεΡ°μαχίας,
  ΣίΐΛΙΣ 3 η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΕΩΝ
  Χανιά 23 Αύγοΰστου 1
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΜ ΙΪΧΗΟΥ ΕΙύϊΣ
  Η ΕΙΠΕΙΝ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Αύγουστος
  —Κατ' αύτάς έληξεν είς
  την Ευρώπην τό άγροτικόν
  Ιτος 1940)41. τό οποίον δύ¬
  ναται νά χαρακτηρισθή ώ$
  ενα έτος «περιωρισμένης
  εσοδείας». Ή άνεπάρκεια
  τής τελευταίας έσοδβίας,
  ίδίως υπό έποψιν σιτηρών,
  δέν όφείλεται τόσον είς τα
  πολεμικά γεγονότα όσον
  είς τάς δυσμενεϊς καιρικάς
  συνθήκας. Οί μήνες Ίανου-
  άρΐος, Φεβρουάριος καί
  Μάρτιος ήσαν έξαιρετικώς
  ψυχροί, ούτως ώστε υπέ¬
  στη βλάβας τό μέγιστον
  μέρος των κατά τό τέλος
  τού φθινοπώρου σπαρέν-
  των σιτηρών. Ή καλλιέρ-
  γεια τής γής, κατά την ά¬
  νοιξιν τοΰ 1940, έπηβεάσθη
  πολύ άπό την καθυστερημέ
  νην έναρξιν τοΰ θερμοΰ
  καιροΰ καί άπό τάς μεγά¬
  λας πολεμικας έπιχειρήσεις
  τής έποχής έκείνης.
  Είς την Πολωνίαν ή εκ¬
  μετάλλευσις τής γής έπα-
  νήρχισε μόλις κατά τα τέ¬
  λη τοϋ 1939, βαθμιαίως>
  ένφ κατά την περίοδον
  . 1940)41 υπό την γερμανι¬
  κήν διοίκησιν ώργανώθη
  συστηματικώς καί ηΰ|ησε
  κατά πολύ ή γεωργική πα·
  ραγωγή. Είς την Δυτικήν
  Ευρώπην, ή φύγη των με¬
  γάλον μαζών τοΰάγροτικοΰ
  πληθυσμού άπό την Όλλαν
  δίαν, τό Βέλγιον καί την
  Βόρειον Γαλλίαν είχεν επι-
  φέρει 'κατά τό παρελθόν
  θέρος σημαντικήν ελάττω¬
  σιν τής παραγωγής· Ή κυ¬
  ριώτερα αίτία δμως τής έ-
  λαττωματικής ά;ροτικής
  παραγωγής. πέρυσιν,ήτο τό
  γεγονός δτι ό «σιτοβολών
  τής Εύρώπης», δηλ. ή πε-
  ριοχή τοΰ μέσου καί κάτω
  Δουνάβεως, είχε δοκιμασθή
  άπό παγετούς καί πλημμύ-
  ρας, συνεπώς δέ ή σιτοπα·
  ραγωγή της ήτο πολύ πε-
  ριωρισμένη.
  Πρέπει ν' άναδράμη κα-
  νείς είς τό απώτερον πα¬
  ρελθόν διά νά συναντήση
  έν έτος, κατά τό οποίον αί
  άγροτικαί χώραι τής Κβν-
  τρικής καί Ν. Α· Εύρώπη;
  ί,Ι.'.ον τόσον ολίγα περισ-
  σεύματα σίτου» διά την εξα¬
  γωγήν, όσον κατά τό 1940.
  Έπίσης καί ή Ισπανία δέν
  είχεν άναλάβει άκόμη^ πέ¬
  ρυσιν, άγροτικώς, μετά τάς
  καταστροφάς καί την έλλει¬
  ψιν γεωργικών χειρών συ¬
  νεπεία τού έμφυλίου πολέ¬
  μου·
  Εφέτος, είς τάς πλείστας
  των εύρωπϊκών χωρών, ή
  συγκομιδή τού σίτου έχει
  ήδη συντελεσθή εγκαίρως
  «αί κατά τό πλείστον υπό
  εύνοϊκάς καιρικάς συνθή¬
  κας. "Εξαιρέσει ϊσως τής
  Ουγγαρίας, ή όποία υπέστη
  καί κατά τό 1941 μερικάς
  πλημμύρας, δλαι σχεδόν αί
  χώραι τής ήπειρωτικής Εύ¬
  ρώπης, αί οξάγουσαι άνέ-
  καθεν είς τό εξωτερικόν
  τα περισσεύματα τής πα¬
  ραγωγής των, είχον ίκανο-
  ποιητικήν, τινές έξ αυτών
  μάλιστα καί έξαιρετικώς
  καλήν εσοδείαν σίτου.
  Κατά τό άγροτικόν έτος
  1940)41 ή Εύρώπη ηναγκά¬
  σθη, λόγφ τής έξαιρετικώς
  μικράς εσοδείας, νά χρησι-
  μοποιήστ) καί έν μέρος των
  έφεδρειών, δηλ. των παρα-
  καταθηκών σίτου. Ή έφε-
  τεινή έσοδεία όμως έλπίζε-
  ται δτι θά επιτρέψη την
  έκ νέου συμπλήρωσιν των
  έφεδρειών τούτων. Μίαν
  εύπρόσδεκτον ενίσχυσιν
  τής είς σιτηρά εύρωπαϊκής
  παρακαταθήκης αποτελεί
  καί ή έφετεινή έσοδεία τής
  Βορείου Άφρικής, ή όποία>
  μέ την σημερινήν μεταβο¬
  λήν τής πολιτικής καί στρα
  τιωτικής καταστάσεως είς
  την Μεσόγειον, θά συμπλη¬
  ρώση πολύ καλλίτερον τα
  κενά τού είς σϊτον έφοδια-
  σμοΰ τής Γαλλίας ή κατά
  τό παρελθόν έτος. Άκόμη
  σημαντικωτέρα άπό τό κα¬
  λόν άποτέλεσμα τής έφε·
  τεινής σιτοεσοδείας είνε ή
  αύξησις τής μέ σϊτον καλ-
  λιεργηθείσης εκτάσεως, τό¬
  σον είς την Βόρειον καί
  Δυτικήν Ευρώπην δσον καί
  είς τα υπό γερμανικήν δι¬
  οίκησιν πολωνικά έδάφη.
  Οί λαοί τής Εύρώπης
  έχουν, άπό τοΰ τέλους τού
  Ιουλίου 1941, τό συναίσθη-
  μα δτι ένα «ίσχνόν έτος»
  παρήλθε καί δίδει τώρα
  την θέσιν τού, άν δχι είς
  έν «παχύ έτος», πάντως
  δμως είς νέον άγροτικόν
  έτος μέ εσοδείαν, εύτυχώς
  άρκετά ίκανοποιητικήν. 'Ε-
  κτός τούτου, καίή κατανομή
  των εύρωπαϊκών σιτηρών
  είς τάς διαφόρους χώρας
  τής ηπείρου μέ άνεπαρκή
  παραγωγήν έλπίζεται δτι
  θά γίνη, κατά τούς προσε-
  χεϊς μήνας, κατά τρόπον
  κανονικώιερόν ή πέρ'υσιν,
  όπότε αί στρατιωτικαί επι·
  χειρήσεις είς τό κέντρον
  τή; Εύρώπης είχον περιο¬
  ρίση κατά πολύ τάς δυνα-
  τότητας των μεταφορών.
  'Όταν 6έ τερματισθή έντός
  όλίγου καί ή μεγάλη έκστρα
  τεία τής Ρωσσίας, τότε αί
  μεταφοραί σιτηρών καί άλ-
  λων τροφίμων άπό τής μιάς
  περιοχής τής ηπείρου μας
  είς την άλλην θά καταστώ-
  σιν άκόμη εύχερέστεραι.
  ΤΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΐΕΤνε γνωστή ή σημασία
  των ρουμανικών πετρελαιο-
  πηγών διά την δλην οίκονο-
  μίαν τής Εύρώπης. Έν τού¬
  τοις ή Ρουμανία δέν κατέ-
  χει ειμή την έ'κτην Θέσιν είς
  ΜερικοΙ στατιστικο'ι άρι&μοί
  λαιοπαραγωγή τής Ρουμαν,
  άς έμψανίζει σχετικήν ελάτ¬
  τωσιν. Ένώ κατά τό ετος
  1933 έξωρύχθησαν 7.387.000
  τόννοι, κατά τό 1938 ή πα-
  ραγωγή ανήλθεν είς 6.610.000
  την παγκόσμιον ' παραγωγήν κατά δέ τό 1940 είς 5 800.000
  πετρελαίου. Ό κατωτέρω τόννους. Σήμερον δμωο, ύ-
  πΐναξΐδεικνύει την κατά τό πό γερμανικήν επίβλεψιν, ά-
  έ'τος 1940 παραγωγήν πε· | νακαλύπτονται διαρκώς καί
  τρελαΐου είς τάς διαφόρους } νΐαι πηγαι πετρελαίου, ά-
  χώρας τής γ^ς: ! νορύσσονται νέα φρέατα,
  διά σειράς δέ μέτρον βελιι-
  οΰνται αί συνθήκαι τής Εξο¬
  ρύξεως τοΰ τόσον πολυτί¬
  μου διά την Εύίώπην ύγροο.
  ούτως ώστε οόναταΐ τις ν'
  αναμένη δτι'έντός όλίγου ή
  39 π^ραγωγή ηετρελαίων είς
  2^8 την Ρουμανίαν θ' άρχίοη
  άπο
  ο)οτης παγ-
  χώροι Είς χιλ. τόν. κοσμίου πα¬
  ραγωγής
  02.0 .
  10.5 '
  Ήν. Πολιτεϊαι 180-050
  Ρωσσία 31.500
  Βενεζουέλα 23 000
  Ίράν καΐ Νή·
  σοι Μηάρεϊν 11.900
  Όλλανδ. Ίνδίαι 8.43Ο
  Ρουμανία 5.8ΟΟ
  Μεζικόν 5.500
  /Από τινςίν ετών, ή
  ' Ανακοινούται αρμο¬
  δίως δτι ό Γεώργιος
  Παντελάκης, έκ Ρουμε-
  λί Ρεθύμνης, ό οποίος
  κατεδικάσθη είς θάνατον,
  διά νομίμου αποφάσεως
  τοΰ ΣτρχτοδΊκείου, έτυ-
  φεκίσθη την 2 Ιην Αύ-
  γούστου 1941. Ούτος
  5 κατηγορεΐτο οί» ενέργει¬
  αν Σαμποταζ, καθό¬
  τι αφήρεσεν μίαν μηχα-
  νήν τηλεφώνου άπό §να
  επίσημον Γερμανικόν
  Γραφείον.
  ΣΥΛ'ΙτΪΣΐϊΐΙΙΝΙΗΩΝ
  ΕΙΣ ΙΗΜ ΡθνΜΑΗΙΑΗ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 22.-
  Συνελήψθησαν σήμερον 2
  Εβραϊοι κομμουνισταί ξένης
  εθνικότητος, διότι ένήργουν
  προπαγάνδαν είς βάρος τής
  Ρουμανίας. {Γενομένης ερεύ¬
  νης είς τάς κατοικίας των
  ανευρέθησαν 2άερόστατα, διά
  των οποίων ούτοι άνυψούμε·
  νοι θά έρριπτον προκηρύξεις
  πρός τόν λαόν, 'ινα ούτω νο-
  μισθή δτι Ρωσσικ'-ν άεροπλά-
  να κατώρθωσαν νά είσχωρή-
  σουν άνενόχλητα έντός τοϋ
  Ρουμανι·ίθΰ έδάφους.
  9.3
  Ι
  1.8
  ΑΕΡΟΩΟΡΝΚΗ ΕΟΙΟΕΣΙ!
  ΕΗΑΗΤίΟΗ ΤΗΣ ΜΑΛΓΑΣ
  ΡΩΜΗ, 22-—Την αύγήν
  τής χθές άεροπλάνα μας έπε
  χείρησαν έπιδρομήν κατά
  τής ΛΙάλτας. Κατερρίφθησαν
  2 Άγγλικά καταδιωκτικά καί
  έπροξενήθησαν ζημ(αι ε(ς £-
  τερα ευρισκόμενα επί τού έ¬
  δάφους.
  ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΑΡΑΞΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
  ΣΟΦΙΑ, 22.—Συνήλθε την
  17 ώραν τό υπουργικόν Συμ¬
  βούλιον καί μετά 5ωρον σύ¬
  σκεψιν επεκύρωσεν ληφθεί¬
  σαν απόφασιν περΐ τιμωρίας
  ωρισμένων ταραξιών είς ούς
  επεβλήθη ή ποινή τής εξαμή¬
  νου φυλακίσεως ώς καί κα-
  ταναγκαστικά έργα.
  ΔΙΑΨΕΥΣΙΠΙΔΗΣΕΩΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 22.—Δια-
  ψεύδεται επισήμως ή υπό
  των Ραδιοφω ηκων σταθμών
  Λονδίνου καί Μόσχας μετα-
  δοθεΐσα είδησις, δτι δηθεν ή
  Κυβέρνησις τοϋ Ράϊχ έγκοτ'-
  λειψε τό Βερολίνον λόγω
  των μεγάλων καταστροφών
  άς υπέστη τουτο.
  ΙΛΤΑΡΡΙτΊΣ
  ΑΕΡ0ΠΑΑΝ3Η
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.—Είς την
  Μάγχην κατερρίφθησαν νφοχ
  θές έν συνόλω 8 καταδιωκτικά
  Άγγλικά Τα 7 κατρρρίφθη-
  σαν ύΐτό των κο<ταδιω<τικών μας καί τό δγδοον υπό τοϋ άντιαεροπορικοϋ πυρός, χθές δέ κατερρίφθησαν έτερα 21. κα' πάλιν ν' αυξάνη μηνός είς μήνα. Ή έντόπιος καιανλωαιας πετρελαίου είς την Ρουμανί¬ αν είνε σχετικώς μικρά. "Α- νω των δύο τρίτων τής πι- ραγωγής έπωλοϋντο άΛλοτε είς τό εξωτερικόν. Ή Γερ- μανία άγοράζει σήμερον πλέον τού ημίσεως τής δλης έξαγομένης ποσότητος. Λό¬ γω τής διακοπής των έξαγω- γών είς Αγγλίαν κοί Γαλλί¬ αν όλιμήντής Κωνσχάντσας εχει σήμερον περιωρισμένην κίνησιν. Ή έξαγωγή πετρε¬ λαίου τίς Γερμανίαν δ εξά- γεται διά των επί τοϋ Δου¬ νάβεως λιμένων, είς τούς ό- ποίου; σήμερον πτρατηρεΐ- ται ζωηροτάτη κίνησις. (Γ^ύρωπ. Νέα) Τα Ρωσσικά στρατεύματα υπεχώρησαν είς Έσδονίαν ΒΕΡΟΑΊΝΟΝ,22.-·Υπό την πίεσιν των νέων έπιθέσεων τού Γερμ.στρατοϋείς Έσσο- νίαν ή Ρωσσική στρατιά τοϋ βορείου μετώπου έξη- ναγκάσοη είς ύποχώρησιν. Ύποχωροΰσα κα! μαχομένη διά των όπισθοφυλακών της ι επανήλθεν είς τάς δέσεις ] έξορμήσεώς της. Είς μίαν 1 περιοχήν, 100 χιλ. νοτιοανα- 1 τολικώς τού Πέτεσμπουργ, τα Ρωσσικά στρατεύματα έγκατέλειψαν την βέσιν των. Μία έκκλησις τού στρατάρχου Βοροσίλωφ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.—Απόδει¬ ξις τού πανικοΰ δστις έχει κατσά6ει τούς Σταλινικούς κύκλο^ςι έκ τής νικηρόρου προελίιοεως των Γερμανι- κων στρατευμάτων είς τό "Ανατολικόν μέτωπον καΙ τής καταλήψεως τής δυτι- κής Ούχρανιας, είναι καΐ ή έκκλησις τού Σοβιετικοϋ στρατάρχου Βοροσίλωφ | πρός τόν αστικόν πληβυ- σμόν τής Πετρουπόλεως. Ι Διά τής έκκλήσεώς τού ταύ¬ της ζητεί δπως δλοι ο'ι δυ¬ νόμενοι νά φέρουν δπλα σπεύσουν νά καταταγοΰν είς την 'Εσνοφρουράν πρός 1 υπεράσπισιν τοϋ πατρίου έ¬ δάφους άπό τόν απειλούμε¬ νον κίνδυνον. Ό Στάλιν ζητεί την δημιουρ¬ γίαν καί άλλου μετώπου ΡΩ ΛΗ, .22. -Ή 'Αμερικα- νική εφημερίς · «Γ<->υόρκ
  Σάϊρ» γράφει ότι ό Στάλιν
  μιουργίαν κα! άλλου μετώ¬
  που, ώστε νά έλαφρω&ή ό
  ρωσσικός στρατός άπό τό
  εζήτησεν άπό την Αγγλίαν βάρος τού Γερμανικοϋ δγ-
  καϊ την "Αμερικήν την δή- κου.
  Ή Αγγλία καί η Άμερική
  έξαολουδουν νά πιέζουντήν
  Κυβέρνησιν τού Ίράν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Ή πίε¬
  σις τής Αγγλίας καί των
  Σοέ?ιέ.τ επί τοΰ Ίράν συνε-
  χίζεται, μέ την δικαιολογί¬
  αν δπ Γερμανοί προπαγαν-
  δισταί είναι διεσπαρμένοι
  είς όλην την χώραν. Ή δι-
  καιολογία 'αϋτη των "Αγ¬
  γλων καί Ρώοσων είναι τε¬
  λείως άβάσιμος, διότι ή Ίρα-
  νική κυβέρνησις παρακολου
  δεί την έν τή χώρα κατά-
  στασ,ν καΐ δέν ανεκάλυψε
  μέχρι σήμερον ούδαμοϋ
  τοιαύτην κίνησιν. 'Αφ' ετέ¬
  ρου ό Σάχης Ρεζή, είς συγ¬
  κέντρωσιν τής 'Ακαδημίας
  των αξιωματικών, διεβεδαί-
  ωσεν ότι ό Ίρακινός στρα¬
  τός είναι έτοιμος νά πολε-
  μήση πρός δΐαφύλαξιν τής
  άκεραιότητος τής χώρας
  τού.
  ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Άπό Άγοράς μέχρι Κλαδισ-
  σοϋ απωλεσθη ταυτότης καί
  δίπλωμα Σωφέρ, άνήκοντα είς
  τόν κ. Κωνστ. Καλλιτεράκην.
  Ό εύρΙ)ν παρακ^λεϊται νά προ-
  σκομίσί) ταυτα είς τα γραρ'-ϊα
  μας καϊ αμοιφθήσεται.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕίΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τού
  ό Ίατράς κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝ. είς τα νέον τού "Ιατρείον
  παρά την πλατείαν τής Άγοράς
  έναντι τοθ παλαιοθ ΊατρεΙουκο!
  ακριβώς δν-ϋδεν τοθ ΚαρμακεΙου
  τοθ κ. Μανιουδάκη.
  Αριθ. τηλεφ. 2.22.
  Άγν&εΤται ή τύχη τού Πςιναγ.
  Κωνστ. Γκρέτσου Εύέλπιδος Α1,
  Ό γνωρίζων τι περΐ τής τύχης τού
  παρα<αλεϊται νά ειδοποιηθη τα γρ 3ψ£Γα τής εφημερίδος μας. —Άγνοεΐται έπΐσης ή τύχη, άττό διμιΊνοο, τοϋ Μιχ. Λάγγουοα, ή Κατσήγαρη. Ό γνωρίζων τι περί τής τύχης τού παρακαλεϊται νά ει'διποιήση τόν κ. Εύά/. Λάγγου- ραν, ύποδηματοποιόν, όδ5ς Μςιυ- ρο/έννηδων 168 (Χαλέιΐα). ΜΕΤΑΦΡΛΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΧ Ή εφημερίς μα;, επιθυμούσα νά εξυπηρετήση τό αναγνωστικόν της κοινόν καΐ γενικώς πάντα πο¬ λίτην ϊδρυσε Μεταρραστικόν Γρα- φεΤον, τό όποΤον άναλαμβίινα- άντΐ λογικής τιμης μεταφρ!ισςι·;ι έπιστολικών δελταοί·^ν, έμπορι- κών έπιστολών, αίτησεων κ.λ.π. Οί βουλόμενοι δύνανται ν άπευ· θόνωνται είς τα Γραφζία μας (όδός Σουρμελή 22—δπισ3εν Κα- πο'ις) κα3'έκάστην, άπό 9—12 κα'ι 3 7 μ^μ.____________________ ΝΕΟΣ ΑΛΕΥΡ3ΜΥΛί)Σ Άπό τής παρ. εβδομάδος ήρξα¬ το λειτουργών ό νέος ήλεκτροκί- νητος Άι.υρόμυλος τού ΚΩΝΙΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜηχανουργοΟ πρός εξυπηρέτησιν τού Κοινοϋ. Άλέθει μέ τα τελειότατα μηχανήματά τού οίτον, κριαήν, σμιγόν κλπ. Ταχύτη; άλέσματος—απόδοσις τε¬ λεία. Μηχανουργεϊον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Όδός Σούοας αριθ. 55 (πρώην Άποκορώ'ου, παρύ τα Δερμιτζί δικα) ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Όφδαλμίατρος 'ΕπανεΊδών δέχεται έν τφ }α- τρείφ τού Μυλωνογιάννη <♦? 8—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ. Ό Ίατράς ΕΛΕΥΘ. Σ. ΜϋΝΤΩΜΗ; Έπανήρχισε τάς εργασίας τού είς τό, έναντι τής Δη· μοτικής Άγοράς Ιατρεί¬ ον τού. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δεσποινίς διά γραφείον. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ ήγγυημένης διαρκεΐας ενός έτους Δραχ. 200 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ 1 . ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ε μέ ΚΑΡΜΙΤΗΝ μεγάλη οίκονομία Κατάστημα ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΙΝΑΚΗ "Ι,ναντι Ι υμνααΐθ) Τ ,ι Λ εν 111
  Σ6ΛΙΣ 2α
  Ήΐ'Οδησσός έκυκλώ-
  6η πανταχόβεν υπό
  των Γερμανών
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Οί Ρώσσοι
  Χανιά. Λ<,,.τ*οα 25 1»41 ανηΑθον εις 1.^50.000 ΡΩΜΗ, 24.— Κατά ας τού π^>ακτο
  ρφανς ή'Οδησσός
  Κχει κυκλωθη έξ δλων των
  σημ.ε£ο>ν. ΛΙετά λυοσώ?ΐη
  άγώνα δλον τό εξωτερι¬
  κόν άμυντικόν θυγκρό-
  τημα τής πόλεως συνετρί-
  €*} ή'δη υπό τό>ν Γερμ,α-
  νίκων στΓ>ατευμάτων, άτι¬
  να άπέχουν έκ τής πόλεως
  ■η&ΐΛ τ» 1Ϊ» χιλιόμετρα.
  Κατά τάς αύτάς πληρο¬
  φορίας οί ΪΙΙπολσεβΐκοι
  ϊριψαν ?Μ ε4? τον άγώ"
  να, πρός προάηπισιν τής
  πόλεως, άπαντας τούς έν
  αύτη εργάτας καί ναυτι-
  κοϋς πάσης ήλικίας πολ-
  λοί των οποίων φθανουν
  είς τό μέτωπον άνευ ο-
  πλων. Τέλος τονίζεται
  ότι ή γερμανική δύναμις
  θά ρίψη πολο ταχέως
  τούς Μπολσεο'ίκους ί
  την Θάλασσαν.
  ΙΦ!
  ΑΙ
  Ρ
  ΙΑΝΔΟΙ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΟΙ
  ΪΑΠΛΗΓ1Τ.1ΚΑΤΛΤ
  ΑΤΕΦΕΡ
  Ν
  ΜΛΔΡΙΤΗ, 24.—Ή εφημε¬
  ρίς «Ίντίορμαοιόνε» δημοσι-
  εύει άναιοοώσεις ιοΠ Προ-
  Εορου τής Φινλανδίαι:, κοθ' άς
  ί£α!ρετοι ή συμπάθεια τού
  ΦινλανδικοΟ λαοΰ πρός την
  Ισπανίαν, διότι οί δύο αδται
  χ<7ραι, ή μία πρό τετραετίας ι κςιί ή ετέρα νυν, μάχονται ' κατά τοϋ κοινοϋ έχθροθ, των Μπολσεβίκων. Τα ίύο πρώτα πλήγμοτα κατ' αυτού κατε- φέρθησαν ήδη ύτιό τώ ι δύο λαών, τό δέ τρίτον καταφερό- μενον νυν υπό των Γερμανο" συμμαχικών στρατευμάτων θά είναι τό τελειωηκό». Αί Γερμανικαί έφημερίδες διά τάς ενεργείας Ρουσβελτ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΦΥΡΕΡ, 22 Αύγούστου. Ή άνωτάτη διοΙ' ησις τοθ Γερ- μανικοθ στροτοϋ ανακοινοί : [ ,Μετέι $ύο μηνών εκστρα¬ τείαν είς την "Ανατολήν τα Γερμανικά στροτεύματα, με¬ τά των συμμάχων των, εί- σχωροΰν βαδέως επί τού μετώπου, μέ. τήν αυτήν πάν¬ τοτε ορμήν καί μαχητικό- τητα. Γενικώς αί έπιχηρή- σεις διεζάγονται επιτυχώς έφ* ολοκλήρου τοΰ μετώ που. Είς τήν νότιον Ούκρανίαν σ'ι τελευτοϊαι βάσεις τοϋ έχ&ρο" είς τόν Δνιέπερ πο- ταμόν καταστρέφοται ^ υ στηματικώς, τοϋ έχθιοϋ υ¬ πο τστάντος σοβαροτά πας α¬ πωλείας. Βορειοδυτικώς τοϋ Κιέβου ό έχδρός ύποχωρεί δπισβεν τοΰ Δνιέπερ. Τίς τήν περιοχήν ανατο¬ λικώς τ*">ϋ Γκόμελ, ή κατα¬
  δίωξις τού ήττηθέντος έχ-
  θροϋ συνεχίζετοι.
  Είς τό μέτωπον πρό τοϋ
  Αένιγκραντ καί είς τήν Έ-
  οθονίαν τα στρατεύματά
  μαςέξοκολουΡούν νά ι/ρο-
  χωροθν μαχόμενα.
  ΑΊ έπιδέσεις είς τό Φιλαν-
  ΤΟΥ ι δικόν μέτωπον, περί την Ι έχδρικά μεταγωνικά
  λίμνην Λαντόνα. συνεχίζον-
  τρι πάντοτε επιτυχώς.
  Κατά μίαν σειράν αοβα·
  ρων κα! καταστρεπτικών
  κτυπημάτων αί Σοβιετικαΐ
  δυνάμεις ύπέστησαν άφαν-
  τάστως αιματηράς απωλείας.
  'Από τάς ά^χάς τής εκ¬
  στρατείας συνελήφθησαν
  άνω των 1,250,000 αίχμολώ-
  των. 14 000 τεθωρακισμένα
  άρματα μάχης καί 15,000 πυ-
  ροβόλα περήλσον είς τάς
  χείρας μσς ή κατεστράφη-
  σον Ή Σο6ιετική άεροπορία
  άπώ>εσεν έν όλω 11,250
  αεροπλάνα, έξ ών 5,633 κα-
  τεστράφησαν επί τοϋ έδά-
  φοιις τα δέ ΰπόλοιπα κατερ
  ρίφβησαν είς άρρομαχΐας
  καϊ διά τοϋ ονιαεροητρ·
  κου πυροβολ.κοΰ
  "Ηδη κατεφερσησαν είς
  την πολεμικήν ισχύν τοϋ-
  έχβροϋ σοβαροτάτου ζημίαι
  διά τής καταλήψεως έκ μέ-
  ρσυς των Γ>ρμανών περιο¬
  χήν βιομηχανικήν «αί τλου
  σίων είς παραγωγήν πρΐ)-
  των ϋλών.
  Είς τάς ανατολικώς ά,<τάς τΠζ Αγγλίας ή άεροπορία, κατά την νϋ<το επέφερε ζημίας, διά βομβών, είς δύο Είς την άκτήν τής Μάγ· χης απόπειραι έπι*>:σεω;,
  γενόμεναι χβές υπό τής
  Άγγλικής άερ3πορ.ιας, απέ¬
  τυχον παταγωδώς. Τα κατα-
  διωκτικά μας ώς καί τό άν-
  τιαεροπορικόν πυροδολικόν
  κατέρριΦαν 26 'Αγγλικά, τό
  δέ πυροβολικόν τοΰ ναυτι-
  κοϋ μας 3.
  "Ενα ΐιλοΤον διασπάσεως
  φραγμοΰ τού πολεμικοϋ μας
  ναυτκοΰ κατέρριψε πρό
  των άκτών τοθ 'Ατλαντικοϋ
  έν "Αγγλικόν μαχητικόν ά-
  εροπλάνον.
  Είς την βόρειον Άφρικήν
  Γερμ. μ^χητικά αεροπλάνα
  επέτυχον άπ' εύθείας κτυ-
  πήμτΐα επί δύο "Αγγλικών
  καταδρομικί'-ν ρορά τό Σίν-
  τυ 'Ελ Μπορά ί.
  'Ε<φορτωοεις στρατευμά¬ των καί πολ. ϋλικού είς Τομ προύκ έπλήγησαν διά βομ- θών παντός διαμετρήμα- τος. 3 'Αγγλκά καταδιωκτι- κά άεροπλάνα κατερρίφβη- σαν είς άεοομαχίαν. Ό έχδρός δέν ύπερέπτη- σε Γερμ έδάφους οΰτε κα- τίι την νύκτα οΰτε κατά την χθεσινήν ημέραν. - Η μχη _ ρί-*ν γέφυραν τού περ ποταμοΰ, ήτις εύρί- βκετο υπό τήν κατοχήν των Μπολσεβίκων, διεξή¬ χθη μετ» άσυνήθους σφοδρότητος. Κίς ,τ'όν επί τοϋ Δνιέπερ κειμέ· νην πόλιν Τοερκάσι οί μπολσεβϊκοι είχον μ.ετα- βάλει τάς οικίας είς φρούρια. ΛΙετά πεισι».α- τώδεις μάχας, «ΐτινες διβξήχθηβαν είς τάς 6- Ποΰς τής πόλεως τό Γβρ- πόλιν. Τή οί στρ οαν είς μ**ν καί την τικήν αύτην ' τούς μπολσεδίκους. τό# αγ ών α αυτόν ολόκληρον άπό Είς ΒΞΡΟΜΝΟΝ, 24-Γά Γ^ρ- | ρον την περιοχήν αυτής μα/ικά στ-ραΓεόματα προε- Κατέλαίον έπιατ,ς την Ν" - λαό/οντα κατέλαβον τήν κόιολιν καί τα Σαπονόβκι. ώς καί όλόκλη- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,24.-Ή «εφη¬ μερίς τοθ ΧρηματιστηρΙου», ί.(ς άρθρον τού δπιλωι α α» κοθ της συνεργάτου κ. Μεγ- κερλε τονίζει δτι ό κ. Ροΰζ· ^ελι έξίδωσεΔιάγγελμα πρός ιό Κογκρέοσον πολΰ μετά γαυγίζοντα σκθλδν, τόν ! Τσώρτσιλ. Περαιτέρω ό άρ- 1 θρογράφος τονίζει δτι τό Κογκρέσσον ήδη εύρίσκετοι πρό τετελεσμένου γεγονότος, διότι ό Πρόεδρός τού έξακο- λουθεΐ νά ρίιπη άφε'δώς πο· «,ί Β3Ρ3ΙΜ3Ν, 24.- Ή ι·αν»κή πίεσις επί των Ρο}^^ιxά^ φαλάγγων, τόν τομέα χ ου Κιέβου, ι έντείνείαι, συνεπεία δέ τούτου τα Σοβιετικά στρατεύματά ήρχισαν ύπο- χωροϋνια καί είς τόν το- μέα αυτόν· τΛν συνάντησιν τού μετά | λεμικόν υλικόν τοθ κ. Τσό,ΐρΐσιλ. άποδεικνύ- ωνΐϋιω δτι τρέφειό>ίγον σε¬
  βασμόν πρός το κυρίαρχον έν
  ■ηΊ' χώρα τού Σώμσ, ίνώ έρ¬
  ριψε συγχρόνως διά τής έν
  τώ "Ωκεανώ συναντήσεως
  τοΊ, εν κόκκαλον είς τόν
  είς τόν τρυ·
  πημένον κάλαθον τής Άγ·
  γλίαο, ένώ έξ άλλου πσρέ-
  χει ήδη βοήθειαν είς τόν
  αΐμοχαρ·! Στάλιν, τόν π-ολέ-
  μιον κάθε ήθικοθ θεσμοθ καί
  τής χριστιανικής θρησκείας.
  Ή ΤάϊΑαντ 8' αμυνθή
  κατά πάσης έπιθέοεως
  ΤΟΚΙΟ, 24.— Τό -πρακτο- ( γ>ικών στρατευμάτων ούδό-
  ρεΐον Ντσμέϊ μεταδίδει την
  ΐιηροφορίαν τής Ίατιωνικής
  ίφημερίδος ^Άσόϊ» δτι δ
  ύπ' υργός των ίξωιερικών
  πή; ΤοΐΛαντ είς ραδιοφω-
  νικόν λόγον τού ετόνισεν δτι
  ή χώρα τοΐ1 ουδεμίαν πίεσιν
  υφίσταται "ηορ' ουδενός, δι·
  ατηρεϊ 6έ φιΛΐκός σχέσεις
  μεθ' δλων τι£ν Κρατών. Τό
  γεγονός, είπεν, δτι γίνονται
  •περί τα σόνορά μας συγκεν-
  τρώσεις Ίαπωνικών καί Άγ-
  λως ρας θίγει, ούχ' ήττον
  δμως, έν δεδομένη στιγμή, ό
  λαός τής χώρας μος θά πο-
  λεμήση μέχρι τελευταίας ρα¬
  νίδος τοθ αΐματός τού προ-
  ασπίζων τήν ανεξαρτησίαν
  τής πατρίδος τοι'.
  Τό πρακτορείον Ντομέΐ έν
  συνεχεία τονίζει δτι καθίστα-
  ται όδόνατος ή έκ Ταϊλάντ
  επίθεσις κατά τής Σιγκαπού
  ρης ή τής Ίνδοκίνας.
  ΑιΊΑΝΤΗΣΙ
  ΕΙΣ ΤΑ
  Τ
  Α
  ΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24·- Ή
  "Αγγλικη εφημερίς «Στάν-
  ταρτ» γράφει ότι ή Αγγλία
  διά νά έλαφρύνη τό βάρος
  τής Ρωσσίας έκ τής Γερμα-
  νίκης πιέσεως θ' ανοίξη
  νέα μετωπα. Απαντών είς
  αυτήν ό Γερμανικός τύπος
  νράφει ότι, όπως τα μέτω
  ι πά τα όποϊα ή Αγγλία
  ' ήνοιξε είς τα Βαλκάνια, τήν
  Ί Κρήτην, τό Καστελλόριζον
  καί αλλαχού είχον οικτράν
  άποτυχίαν, ούτω καί τα νέα
  μέτωπα, τα όποία έξαγγέλ·
  λει ήδη ί, Αγγλία θά έ'χουν
  τήν αυτήν τύχην.
  Οί Ρώσσοι έκουράσδησαν ήδη
  άπό τούςΑόγους περί παροχής
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24. — Ή | ρί άμέσου βοηθείας τής
  Άμερΐίΐανίκή | εφημερίς , "Αγγλίας, τήν οποίαν δέν
  «Νιου Υοοκ Χεραλδ» γρα- βλέπουν, δυσαναοχετοΰν
  ότι οί Ρωσσοι ηρχισαν Ι , «»«"Α*·ιυυν
  αίσΰάνωνται κούρασιν τε6 διά την τακτικήν αύτην
  Ό πληδυσμος τής Κρήτης προει-
  δοποιείται νά μή φεύγη δταν πλη¬
  σιάζη Γερμανική περίιολος. Όστις
  τρέπεται είς φυγήν διακινδυνεύει
  τήν ζωήν τού, δεδομένου ύτι κά8ε
  Γερμανική περίπολος εχει δικαίωμα
  νά πυροβοΑή εναντίον παντός, ό ο¬
  ποίος δέν σταματα.
  ΕΠ! ΚΑΙ
  ΑΝΕΥΡΕΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.—Τα ταχυ-
  δρομικ,όν άεροπλάνον τού
  "Ανωτάτου Διοικητοϋ τής
  Σοβιετικής Στρατιάς τοϋ ι των πυρών των
  βορτιου μετώπου, Στρατάρ- | νών οτρατιωτών
  χου Βοροσίλωρ, ένφ ϋπερί-
  πτατο είς χαμηλόν Οψος,
  πληοίον ενός άερολΐμένος,
  κατεχομίνου υπό των Γερ
  μανικών ατρατευμάτων,έξη-
  ναγκάσση νά προσγειωσθ
  λόγψ 6λά3ης τού κινητή-
  ρος τού προξενηβείσης υπό
  Γερμα·
  Έντός
  τοϋ άεροπλάνου εϋρέδη-
  σαν σπουδαιότατα έγγρα-
  φα τής 'Ανωτάτης Σοβιετι¬
  κής Στρατιωτικής Διοική¬
  σεως.
  Λυσσώδης συνεχίζεται ό αγών
  παρά τήν λίμνην Πεϊπους
  ΕΞΑΓΟΓΗ ΕΛΑΙΟΗ
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΟΓΟΙ
  ΕΜΟΟΡίΧΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ
  ΚΑΓΑΑΗΨΙΣ ΟΧΥΡΟΝ
  ΤΟΥ ΛΕΝΙΓΚΡΑΝΤ
  να
  έκ των διαρκών λόγων, πε- των συμμάχωντων'Άγγλων.
  ΧΑΙ ΑΑΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟϋΣΙΣ ΠΡΟΣ Μ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.- Ή ι Κυβέρνησιν, σχετικώς μέ
  Αγγλικη Κνβέρνησις έπέ- ' τό ζτίτημα των είς τό Ίράν
  δωκε σήμερον νέαν διακοί- | ευρισκομένων Γερμανών
  νωσιν πρός τήν Ίρακινήν ύπηκόων
  »™™ | 0| ΕΝ ΙΡΑΝ ΓΕΡ(νΐΑΝθ|
  Ό γνωρίζη τι περ) τής τύχη< κάτωθι νά ειδοποιηθη τήν Ίςρόν ΈπΓσκοπήν Κυδθίνΐας καΐ Άποκορώ*Όυ 1; Νΐ·»ολόου Κατσά· κη <έρ. ΤρουπάκΓι), 2) ©εοδώρου ΐΜπόοκου τοϋ Δημητρίου Ίερέωο 3) Ιωάννου Ιίντου τοΰ Κων)τΙνου, 4) Νκολάου Σωτηρΐου τοϋ-,,Ίωάν- νού κοταγομένων έκ τοΰ Νομοϋ .^° ° Δράμας Κοινότητος Βώλακος, 5) Μικολάρυ Βαλσ6άνη τοϋ Γεωρ- γίου έκ τού αυτού Νομοϋ Κοινό¬ τητος Πετρούσης, 6) Παΰλου Ιω- α^νου Παντελάκη έξ "Υδρας, ναύτου, 7) Σά66α Λαζάρου Άσλα νίδη ναύτου Π. Ναυτικο3 έκ Καλ' λιθέας Άοηνών, 8) Γεωργίου Χρή- στου ΔΓΐμητριάδου έφέδρου ά8υ" πόλθχάγοϋ, 9) Παύλου Μεγγρΐλή δοκΐμου χωροφύλοκος Σχολής Ρε· δύμνου 4ου λοχου κλάσεως 1?4Ο Β'. 10) 'Βασιλείου Νικολοπούλου χημικοί έκ Ποτρων καί 11) Γεωρ- ΛΙου Χαλκιοπούλου έκ Πατρων. ·. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.-Κατά π/νηροφορβίαι τοΰ «Τε'λεγ- κραφ» τής Ν. Υόρκης ή Ίρακινή κυβέρνησις ηρνή¬ θη ν' άπομακρύνη τούς Γερ μανούς ύπηκόους έκ τού εδαφους της, ώς εζήτησεν Λ·" διακοινώσεώς της ή Συμφώνως πρός την άπό 2)ό)41 δημοοιευθεΓσαν γενικήν διαταγήν τοθ ΣτρατιωτικοΟ Διοικητοϋ Κρή¬ της δλα τα γεωργΐκά προ'ιόντα καί τρόφιμα έδεσμεύθησαν άπό τής χρονολθίίας ταύτης. Ε'ςτήν περί δεομεύσεωςδιαταγήν τοΟΆνωτάτου ΣτρατιωτικοΟ Διοικη τοϋ, τής ?πς Απριλίου 1*41, ή ό- ποία εδημοσιεύθη είς Κρήτην τήν 22 Ιουλίου 1941, μέ άνοδρομικήν ίσχύν άπό 2ΰ)5;1?4ΐ, διεσαφηνί- ο^η ρητώς τό μέτρον τής δεσμεύ- οεως. Τιμαί των έλοιολάδων ΕΛΑΙΟΝ ΛΑΠ4ΝΤ: Βάσις οξύ¬ τητος 5 ο)ο δραχ. 44,50 ή όκα διά τούς παραγωγούί, δροχ. 46 ή όκδ διά τόν μεταπω>ητήν, δροχ.
  47.75 ή όκδ διά τούς έζαγωγεϊς
  καΐ δραχ. 50 ή οκά ?ιά τόν κ.
  Ροφτάκην. Ό τελευταΐος ούτος
  άνολομβάει τα δξοδα τής μετα-
  ψοράς, τής ςορτώσεας, τοθ ζυγί-
  σματος καΐ τής διιγματοληψίος.
  Εάν μέν ή όδι'της είναι ανωτέ¬
  ρα των 5 ο;ο Εως'.θο,-ο ή τιμή
  έλαττώνεται κατά 0,60 λεπτά διά
  κάδε βοθμίν οξύτητος, εάν δέ ή
  οξύτης είναι ανωτέρα των 13 ο'ο
  £ως 15 ο)ο ή τιμή έλαττώνειαι
  κατά 0,90 λεπτά κατά β~ραχ. 380000. 2)
  Πρινοδάσους ΆκρωτηρΙου άντ Ι
  δρ. 140Ο0Ο. 3) Γρό Κεράς Πα>αιο
  κάστρου άντ! Ρρ3χ. 110000. *)
  ΒΓΣΥ, 24— Κατά πληροφο-
  χοί ΓρρμανικοΟ σιρα
  , τα Γεριιανικά στρα-
  τα δρώντα είς τόν
  Λένιγκραντ, έ'χουν
  ήδη καταιλάβει 207 έν συνό¬
  λω όχυρά, ώστε τό άμυντι-
  κόν συγκρότημα τής πόλεως
  νά θεωρή ται ήδη ώς τελείως
  έκμηδενισθέν.
  Αριθ. Πρωτ. 3196
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Δίακηρύττει ότι,
  ΈκτίΟεται είς φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ή οΊετής ένοικίααις
  των ύπ' αριθ. 1, 3, 4,
  Κ, β, 7, 8, 9, 1Ο,
  11, 12, 13, ι»,
  -β, 18, Κ8, 19,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24·—Τό ήμι-
  εηίσηαον Γεομανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεϊται έκ
  των πρώτων γραμμών τοθ
  Άνατ. μετώπου δτι λ<>σΛώ-
  δης συνεχίζονιαι ό αγών πα·
  ρά τήν λίμνην Πεϊη-οΰς κι'
  Κέανεν ,»αί δτι ό εχθράς μετά
  πεΐσυατος ύπερασπίζει τό ε
  δαφός τού.Πάντως μέχρι τής
  σηγμής καί καθ" δλην τήν
  διάρκειαν τής χθεσινής ημέ¬
  ρας έλαφυρανωγήθη^α^ 130
  άοματα μάχης καΐ 210 πυρο-
  βόλα. Ό Σοβιετικάς οτρατός,
  είς τόν τοαέα αυτόν, άπαρτί·
  ζεται κατά τό πλείστον έκ
  πολιτικών ύπαλλήλων.
  Αί προξενηθείσαι μέχρι σήμε¬
  ρον καταστροφαί είς Μόσχαν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.- Τό
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον μεταδίδει δτι,
  κατά τό Ρώυτερ, έκ των
  ένεργηίτεισών μέχρι τής
  στιγμή; 21 άεροπορικών
  έπιθέσεων εναντίον τής
  Μόσχας, οί νεκροί άνέρ-
  χονταΐ είς 736, οί βα¬
  ρέως τραυματισμένοι είς
  144^ καί οί έλαφρώς είς
  2.089. Αίπροξενηθείσαι δμως
  καταστροφαί, έπιλέγει τό·
  Ρώυτερ, είς στρατιω¬
  τικάς έγκατασεάσεις, σιδη-
  ροδρυμικα δίκτ 'α, αποθή¬
  κας, δημοσία καταστήματα,
  «αί αλλαχού είναι μέγισται.
  Άεροπορική επίθεσις κατά
  τού λιμένος τού Μουρμάνς
  ΣΤΟΚΧΟΛνΗ, 24~Τό ή- , δράν επίθεσιν κατά τοθ λιμέ-
  μιεηίσημον Γερμ. Πρακτορεΐ- νος τοθ Μουρμάνς, επί τοθ
  έξ έγκύ· βορείου παγωμένου
  όν πληοοφορείται
  ροο πηγής δπ τα Γερμανικά
  μαχηπκ'ν αεροπλάνα ένήργη-
  σαν χθές τήν πρωϊαν σφΐ·
  ωκεα-
  νοθ. ΑΙ προξενηθείσαι είς
  τάς έγκαταοτάσεις τοθ λιμέ¬
  νος ζημίαι είναι σημαντικαί.
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΠΡΟΘΙΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΣ
  «7,
  31,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των
  κατοίκων τοΰ Δήμου Χα¬
  νίων ότι κατά τήν αρξαμένην
  έβδομάδα καί άπό 25ης
  μέχρι 28ης Αύγούστου, θά
  διανεμηθούν διά των δελ-
  τίων τροφίμων διακόσια
  (200) δράμια δρυζα καί πεν¬
  τήκοντα (50) δράμια ζάκχα
  ρις κατ' άτομον.
  (Έκ τής Διευθύνσεως
  Αγοράν. Έπόπτείας).
  τέρω ώγσ^έροντσι.
  7Λ];¥Χ_ Κ "Ανώτατον δ-
  ριον περιεκτικότητητος ίίδατος
  καΐ άκα&ορσίας 3 ο)ο δραχ 32 75
  ή όκδ, τ^ έ'ξοδα ώς προανεφέρθη.
  £|Τά 6ορίλΐα είς έάρος τοθ ά-
  γοραθτοθ.
  Δήλωσις άττο&εμάτων
  ΔαρμαροχωρΙρυ άντί
  δραχ. 106000. ο> Γρ<^ Κερ«ς Πανε- θύμου άντί 6ρ. 750)0. 7) Τυλίφου Άζωγυρέάνι! δραχ. 48000, καΐ 8) Άφράτων Κισσάμου άντί δο (50000. Ό διαγωνισμό^ θό διεξαχθή είς τα ΓρπφεΤα τού Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων τήν 1 Γ)βρίου έ. έ. ήμέ- ρ=ν Δευτέραν καΐ ώραν 11—12 π. μ. Είς περίιτ^σιν ματαιώσεως θά επαναληφθή τήν 4 Σ)βρίου ημέραν Πέμπτην καί τήν 6 Γ)βρΙου ήυέραν Σάββατον κατά τήν ίδιαν Μέχρι τής 31)8)1941 δέον νά δη- λωθοθν δλα τα άποθέματα έλαι¬ ων, ϋτινα ευρίσκοντο υπό τήν κα¬ τοχήν των παραγωγών καΐ έμπό· .. ρων τήν 15 Αύγούστου 1941, ήτπ ω%ν1 - χ χ . , τοθ ελαίου φαγητοϋ, τοθ λάπάντ Οΐ δρ0' Ιης ,ένο.κ.άσεω; ευρΙ- έλαΐου κα! τοϋ Ζυΐίαϊ "^π' 5ίς -τό Γραφεια το° °· . . , ""' Δ. Μ. Π. Χανίων. ίθ1Λή·^.Σ^ΑωΓ^.·Δ^'Κησΐν ..Έν Χανίοις τή ?3 Αύγαύστου Είς τάς ύποβληθησομένας δηλώ σεις δέον νά ώναφίρεται ό τόπος δπου ευρίσκεται τα έλαιον. Οί μή ουμμορφούμενοι πρός την διαταγήν, περί ύποβολής δηλώ¬ σεων, θά τιμωροθνται συμφώνως ταίς διατάξεσι τοϋ σχετικοϋ νό- μου. ^ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δεσποινίς 6ιώ γραφείον. Πληροφορίαι παρ' ημίν. 44, »8, 33. 37, 43, 49, 83, 39, 48, 81, βΟ, 71 Τό Συμβούλιον τοϋ Ο. Δ. Μ. Π. Ν. Χανίων. >"·"- *·
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  'Επανήρχισε τάς εργασίας τού
  ό Ίοτρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  |£2ΑΝ. είς τό νέον τού Ιατρείον
  παρά τήν πλατείαν τής Άγοράς
  έναντι τοθ παλαιοθ Ίατρείου καί
  ακριβώς δνωθεν τοθ Φαρμακείου
  τοθ κ. Μανιουδάκη.
  25,
  «9, 3Ο
  34,
  38,
  44,
  £$Ο,
  89,
  ΟΙ, «*, 63,
  68. 6Τ, 69,
  75Ϊ, 73, 74 η
  μάτων τής Δημοτικήν
  Άγοράς.
  Η ?5ημοπί>ασία διεξα-
  ; θ '-,ηε-ζ'. ι έν τώ Δημαρ»-
  χιακφ Καταστήματι ενώ¬
  πιον ιής Δημαρχιακής
  Έπιτροπής τήν «8 Αύ¬
  γούστου 194 1 ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 1Ο
  1)2-1 11)* π. μ.
  υπό τοΰς δρους τούς κα·
  τατεθειμένους είς τό γρα
  φεϊον αυτής, ένθα οί ένοι-
  αφερόμενοι ουνχνται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν τού¬
  των.
  Χανιά 23)8)194 1.
  Ό Δημα^χος Χανίων
  Ν. ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24. - ΆΥ
  νελλεταιδπ ό π^ω^υπουίί·
  Ύός τή; ΑόσοραλΛα; κ
  Μεντζυ, κατόπιν των επι-
  θέσεως κατ' αυτού υπό τού
  Αυσεραλιανοϋ έργατικοΰ
  κο.αματο:, υπέβαλε τήν πα¬
  ράίτησίν
  Βομβαρδιομός
  τής Άλεξανδρείας
  ΑΠο ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 23 Αύγούστου
  Ή άνωτάτη διοίκη&ις τοθ
  Γερμανικοϋ στρατοϋ ανακοινοί:
  Είς τό Άν. μέτωπον αί έ·
  πιχειρήσεις συνεχΐζονται κα¬
  τά τό προδιαγεγραμμένον
  πάντοτε σχέδιον.
  Είς την νοτιοανατολικήν
  άκτήν τής Αγγλίας μαχη-
  τικά αεροπλάνα μας κατεβύ-
  θισαν χθές ίνα εχθρικόν
  εμπορικόν 1.000 τόννων.
  Τήν τελευταίαν νύκτα ή άε¬
  ροπορία μας έβομβάρδισε
  πολλά άεροδρόμια είς αήν
  Αγγλίαν
  Ναρκοσυλλέκτιδες «αί
  πλοΐα προφυλακής κατέρρι-
  ψαν 2 Άγγλικά καταδιωκτι-
  κά είς τήν Μάγχην
  Κατά μίαν επίθεσιν Γερμ.
  μαχητικών άεροπλάνων
  ι 22ας τρέχοντος, έπετεύχθη-
  ; σαν άπ· εύθείας κτυπήματα
  κατά λιμ. έγκαταστάσεων
  «αί βιομηχανιών έφοδια-
  σμοθ. Προεκλήθησαν μεγά¬
  λαι πυρκαϊαί.
  Άγγλικά αεροπλάνα έρρι¬
  ψαν την τελευταίαν νύκτα
  έμπρηστικάς καΐ έκκρητιικάς
  βόμβας είς διαφόρους πόλεις
  τής δυτικής καΐ νοτιοδυτκής
  ΓερμανΙας. Τό άντιαεροπορι-
  κόν πυροβολικόν κατέρριψεν
  εν έκ των έπιτεθέντων βομ-
  βαρδιστικών Αγγλικών.
  ΑΡΙΣΤ. ΙΥΙΠΑΚΛΑΤΖΗΣ
  Όφβαλμίατρος ι ναντ(ον της ·Αννλικης" ναυ-
  Επανελθών δέχεται έν τφ ία- ' τικής βάσεως τής Άλεξαν-
  δρεΐας, κατά τήν νύκτα τής
  τρεΐω τού Μυλωνογιάννη 49
  Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΗΓΟΡΑΣΕ 1ΤΑΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24 - Αγ-
  γελλεται δτι μεταξύ Άο-
  γεντινηςκαί Ιταλίας ύπβ-
  Υραφη συμφωνία, καί>' τΐν Α
  Ιταλία πόλει είς την Άο-
  νεντινην Ιβέμπορικά σκόφη.