89903

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

25/8/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜίΐτριΊ
  υ γ
  ■· ΒιΚΕΛΑΐ Α"
  ΔΗΜΟΤ,ΚΗ ΒΙΒΛ.ΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕ.ΟΥ
  Προβή*
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ
  25.
  Αυουετ
  8οΗΓίίτ1βΐίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηεπία
  «πά ΌτηοΙί : Ο. ΖΑΜΑΗ.ΙΑ8,
  ΟΗαηίβ
  Νγ 37 — "Αριθ. 21
  ιΒ 3 ϋΓ8εο1«ηβ — Τιμή Δροχ. 3
  Ιη βίηει- δΙαΐΐΕ ϋ^ιιΐδθΗΙαηάεδ ιιιπτάε ρϊη ΡειιεπυεΙη-ΙίΟΓρδ νοη Κΐηάεπι «ευίΐάεΐ. Ιη
  Ρΐιοίοβ-ηιρΐιίε είηε Οιπρρε άετ ΡειιεπιιεΙΐΓ
  Είς μίαν πόλιν τής Γερμανίαν ώργανώδη εΠικόν σώμα ττυροββεοτύν άπό μικρά παιδία. Ι [ς την δημοσιευο-
  μένην είκόνα μΐα ομάς τού σώμστος τούτου.
  ΝΑΟΙΙ ΖΐαηΐΙΙι] Ο1Ο(Π ΟΕ$ ΚΠΙ1ΙΠ3:
  1.250.000 ΟΕΡΑΝΟΕΝΕ
  ΐφθθθ ΡαηζβΓ^ατηρίηιαβΤβη, 15.000 ΟββεΗΰΙζβ βΓθβιιΙβΙ: οάβΓ νβΓηίοΗίβτ — Χ1250
  8οτα^βί-Ρ1ιι8^ζβη8Γβ ζβΓβτ,δΓΕ - υηνοΓβτβΙΙο^Γ» νΐ
  Ααβ άθπι ΡηηΓβΓηαηρε-
  ΐ, 22. Αα~α3Ε.
  ΟοβΓΐεοηκηαηάο
  Ναοη
  ΌαηβΓ
  βτβητ άίβ άβητοοηβ νΤβηΓ-
  ηιαεητ: ηιίτ ίΗΓβη
  άβίβη ίη ηη^,βθι
  ΚΓαίτ τίβί ίη Ρβΐηάββ-
  Ιαηά. Αηί άβΓ (ζ£3Ά.τη.ίεη
  Ρτοητ βίηά άίβ ΟρβΓαίίο-
  ηβη ίη νοΐΐβΐη Ρ1η33.
  Ιη άβΓ 8αάη1εΓαίηβ ννβΓ-
  άβη άίβ ΙβίζΕβη δΕύΕΖ-
  άβδ Ο·ε°;ηβΓ5 αηι
  ρ1αητηεβ39ί£· ηηά
  δθΗννβΓδτβη νβΓ-
  Ιηβτββ άβ3 Οβ^ηβΓβ οβ-
  δβίτΐβ,τ.. ΝθΓάννβδ τ 1 ί ο η
  Κίβνν ν/βίοητ: άβΓ Ρβίηά
  ΗίηΕβΓ άβη ΌηίΒρτ. Ιηι
  Κ,&ηΐη θΒτννβεΓτδ Οοτηβΐ
  άίβ νβΓΐοΙ&ταη&Γ άββ
  άββ
  τ.3β-
  αη Βοάοη.
  Ιη βίηβΓ Ρ ·>1§:β βοΗννβ-
  ΓβΓ νβΓηίο!ιτ;ιιη8Γ83οηΐ8β-
  8;β η&τ άίβ 8:>νν]βΕν~3ηΓ-
  ι1:ηηνοΓ3Εβ111ϊΕΓβ οΐη
  νβΓΐα3τ.β βΓΐίτΙβη.
  Β«8τΐηη άβ3 Ρβΐάζη
  βίηά ηηηαιβηΓ ίίοβΓ
  1.250.000 Οτβίαη&,βηβ βίη-
  ΒΌθΓ&οΙιτ; ηηά 14000 Ρ&η-
  ζβΓΐε&πιρίννίΐ»Τβη ηηά ΐ^.
  Ο33 Οββ^ηνίτζβ
  νβΓηίοηΐ. "ϊΙ;
  β·βη2η Νηοηυ, ζννβί ίβΐηά-
  Αη άβΓ Κ νηα&ηβτΐ
  Ι ο'αβη Αηβτϊίί3ν
  άβΓ ΙϊΓίτίβοΚβη Ιί-ιίϊντ&ϊί*
  ααοα αηι ^εβΕΓΐ^βη Τα.£·«
  ηηά
  26, Μ^Γΐηβ - ΑΓϊ.ϊ11βΓΐβ
  άΓβί ίβ:ηϋίε'ΐ
  &β β!ΐ. Εΐη 8ρ
  νοΓ (13Γ
  ί. Αη άβΓ Ργοπτ;
  νθΓ —βηίη^Γαά ηηά ίη
  Εβτΐαηά Ιίοβπιρίθη βίοη
  ηηββΓβ ΤΓηρρβη βΐβίΐβτ
  νοΓν/δβΓίβ. ΑηοΗ άίβ Αη-
  αη άβΓ ίίηηίβοηβη
  11.250
  άανοη
  5.633 ατη Βοά^η
  άίβ ίίΙθΓΪ^εη ίη
  ρίβη ηη^ άηΓοη ΡΙ&Ιεεγ-
  ΐϋΙβΓίβ α<θ8Γβ3 2ηο33βη. Αα33βΓάβ η ννηΓάβ βοηοη άβΓ ίβϊηάΐίοηβη Κγϊ- άτΐΓθΗ ιΐίε ν·ϊοητ:ί β· β γ · ηηά ΙηάαβΐΓϊβ- β 0^νν·βΓβτβΓ 8::ηα- άβη ζ Αη άβΓ θΓίΓ,ίβοηβη ΟδΕ- _ΰ9Εβ οβ3οη8βάί£τ.β άίβ _ηίτ.ν?αίίβ ίη άβΓ αίσ. Ιη Νν}^^&ί^^ιxΕ ©Γζϊβΐτβη ζννοΊ Ι^.οαΐ,βη θΓΪτΐβοΙιβη ΚΓβη- ζβΓη 03ΐ 3*άί Β3.Γ3.ηχ. Τπιρρ2η - υηΛ ΜαΙβΓΐ- &1 ιιΐ3ΐ3άαπδΤ2η ίη Τυ- ίΐΓη ί. ννηΓίΙβη ηιίτ Βοηι ΰ^η αΙΙβΓ χαιΐΓίΙώη ίη Ρβΐηά ίΐοβ- ιχΐβάθΓ ηοοη ο^ί Ναοΐιτ; ία άα3 Κ.2ΐαη823ΐΐΐ2τ: βίη υΜ5ΙΕ0ίυΚ6 ΟΝΟ ΙΑΝΟΚΙΙΗΤΙίΕΗΑΓΤΙΚΗΕΗ ΙΝΙίΟΕΗΑΟΓΒΑΟ ΙΝ ΡΙΝΝίΑϋ Ιίΐΐοιΐ Είνν3 4Ο εη δΐηιη ηαοΐι ίΐεηι δοΐΐΐαδ» ζννίδοΐιεη Ρίηηΐαηά ιιηά Κυ.δδΐαηά' ααδ άεη Ηθ^εΙ- τεΐεηεη Οε^ίεΙεη, νοΐ αΐίεηι αοδ αρτ ΚαΓεΙΐδοΗεη. ^αη^1εη- ρε—- ΐηι £αηζεη τηηά 44 °°° ΟνχΗ(ΐΓίΐΙε:ϊ1οιηεϋεΓ πιϊϋ εΐηεΓ ίι&ΐτοεη Μΐΐΐϊυη ΕΐηννοΙιηεΓ, νοη άεηεη άεΓ ^ΓϋδδΙε Τεϊΐ άαδ ΟβοίεΙ: νεΓΐ&5ί>εη ΙιαΙ- ηαοΐι
  ΡίηηΙ&ηά ^ενν»η<1εΓ(: αηά νϊΕΓΐεη ίη 8&τηηιε11α§·εΓη, άα^δ δΐε ΐη άεΐη νεΓΐίΙείηεΓΐεη Οε- 1)ίεΙ ΐΙΐΓεδ Εαηάεδ απ^εδΐεάεΐΐ ννεΓάεη. Ώάβ Οεβεΐζ ϋοει- ά'ιε άαδ άϊε ίηι ^αη^ 1940 ετ- 1ίεδ&, ίδΐ δοΐιοη ^Ιείοΐι ΐη άεη Αηίαη^εη δείηεΓ άχΙ δθΓΐν δεη, άΐε οϊδ ΙιεαΙε ηοοΐι ηίοΐιΐ ϋ5εΓνναηαεη ννοΓάεη δϊηά. ϋίε Μεϊηπη^ απίεΓ άεη ρο- Ιΐΐίδοηεπ ΡαΓΐεϊεη ΐηι Ρατΐα- ηιεπί ννπΓ νοη Απίαηδ' 3η ν/ϋΓάε ι.οννεί'; άβδδ δίε ζαΐεΐζΐ ηατ ηοοη ,εΐηεη βεΙΐΓ εΙαδΐίδοΗεη β'εβείζ- Ιίοΐιεη ΚαΗΐηεη'ίϋΓ άΐε πγ- ΐη άΐε αΐτε Ηεϊιηατ ζα- Γΐίοΐί&εννίΐηάεηιεη Βααετη Ιοιΐ- άεϋεη. Εδ Ιίοηηΐε Ιίείηε Εΐιιΐ- 8αη£ άαηιυεΓ εΓζϊεΙτ ίη ννεΐοΐιειη ΙΙηιίαη^ε 8ίεα1εΓη ^αηα ζατ ν^ οάετ ννιεννείτ ;>ίε ηαί ΝεαΐΗΐΐα
  αη^δΐενΐεΐτ ννεηΐ^η δοΐΐεη,
  δίε ζαηι ^τΰ^δτεη Τείΐ
  εΓδΙ ατ5αΓ πιαοΐιεη
  ΑΙΙε ΡαΓίείεη δίη Ι δίοΐι (1-ΐτα-
  οεΓ εΐηίίί, άαδδ εδ ίαι· Ρίηιι-
  Ιαηά εϊη ^ΓθδϋεΓ νυηβΐΐ
  «είη ννιΪΓά>ί, νν^ηη άίε ΙΙιη-
  δίεάΙεΓ αη§τεΓθάε[;ε? Νεαΐαηιΐ
  ζατ Βεδίεαΐιιη^ εηιΐεΐΐεη, αα
  άαάαΓοΙι αετ ΙΙπιίαη^ άε» αι--
  ΐοαΓεη ΑοκεΓΐαηάεδ
  Ιίοΐι νεΓ^ΓθΛκεη ναι·άε.
  19158 δΐαηάεη άεη 3»7
  Ηοηεη Εϊη ννοΐιηεηι ΡίηηΙαηάΜ
  2,6 Μίΐΐίοηεη Ιια ΑοκεΓΐαηα
  ζπγ νεΓίΰβΊΐη^. Ε* Ιίοηηϋε
  ΙιΐιΐΓηιίΐ είηε 8ομΓθζο «
  | ΙιεΓοείζα^,ι ΐΓΪεπ αηί άεη
  ί ηηιο^ϋίίϊάεΐΐ-ειι Κ ΐΓ.ΊίεΓη η?ϋ2
  ! Β ιιυηΐδίεάΐαη^εη ζα ^εΰεη.
  | υ ιη άεπ πηι^^'ίΐε Ιίΐϊειι Βιπ-
  επιίαηιϋίεη άίε π οΐνν^ικΐίΐίεα
  3θθϋϋνθ 1ι ι ΑοΙίει-ΙαπΊ πιο^-
  ι ΙΐοΙΐδΙ: δ:1πΐ-Ί1 /.ιχτ ν^Γίά^αη<ί ! ζα δΐεΐΐεα, ιηαί>5 ειννα άίε
  Η'ΊΙτΐε ι1ίε3ε-> ΑςΙίειΊαπάεδ
  αΐδ ϊεΓίϊίτ^δ *ι χ\ νοη άεη
  νοηιηη Ι.πεη Οαεεηι α'ο^ίί^ε-
  Ιοεη ννεΓάεη. Όίε πηΙεΓε Ηαΐ-
  ίτε ννΐτά άαΓθΙι ΙΙγΙοιγπιι-
  οΐιαπ^ Ιοϊίοΐιαίίΐ;. ΠιταΙοεΓ
  Ιιίη ια<> Γηαδΐ Ρΐηηΐαηά νεί-
  7 οο οοο 1ι ι ΑΓΐίεΓΐαηά
  Κοΐαη.ίί ίίεννίηηεη, αιη
  ιηίΐ
  δοΐιηεΐΐε
  ηιΐ[[ε1
  Ι)ιιΐχ1ι άεη
  δΐηά Γϋηά 280000 Ηι
  οοάεη, ά. δ. ΐο,6 ν Η. αε^ £ε-
  καηιίεη ΑοΙίεΓΐΛηοΙεδ, νεΓΐο-
  τεη &ε££πΐ£'εη. ΌΊε είβ-εηε Εγ-
  ^αη^εδ αη ^2-
  Ζεη ΓαΐΗΐεΙΙε ίϋΓ άΐε ,^
  Κοάαη^«»ΐΓθ"ίΪΕ ΐ·5ΐ άίε «^1-
  ΙοΐΐΓαϊν,ιιΐδ ΟΡ>, ά.Ιι. Αοΐςετ-
  τό 111112 Α.Ο. Β^γ Ζννεοΐί άίε-
  δε^ υηΐεπιείπηεη-ί ίδί εδ,
  ηιίϋ ηοΐεπυη ΑΓθ-ίϊΜηΪΕ-
  Ιεΐη αη Ι Ατό^Ι^η ;τΙιο Ιεη, άΐε
  ΕηϋνΓΐ'ίι»;Γΐιη8' >— Κοι1ιιη£δ—
  πηά ηηά^Γειι ΑΓθ^Γεη
  ζαίπΙΐΓεη, άίε ίατ άίε
  ίη Ρ^ι!?^ 1
  ά .τ ΚοΙαπ^ΐΓοείΓεη Ηβε Ιιε-
  Αηΐαβββΐίεη άεε Ο< τα^-εδ ώβε ΟΗβίδ άββ 8τ&- οεβ Μβ]οΓ δ€ΗΑΐ^ΚΕ ΙΙιγπ ηηοοΓβ Ζβί- οεβτεη "ννϋηδθΓΐβ ηητει·. Είη ΟεδοΙκααάεΓ άεαϋδθΙιεΓ ΠγάΓορΙαηε Τγραάνων, τύπου Άράντο, κατά μίαν πτήσιν των είς τάς ακτάς τής Νορβηγΐας
  νν]^8ΑΙ^^
  ϋΕΡ ΡΕυΤδΟΗΕΝ ίυΡΤΡίΟΤΤΕ
  Αιΐ3 άβπι ΡϋΓΐΓβΓΐι&ιιρΙ:-
  23. Αη&αβί.
  Ι άβΓ
  απι 8οηη-
  Αη άβΓ
  νβΓ-
  άίβ
  άβΓ
  νβΓββηΙΐτβη
  Ϊ8·. Αη
  Εη^ΐαηάβ
  ί
  ι Βγε. Ιη άβΓ νβΓ^αηκβηβη ηηά
  ΝαοΓΐτ! 1>^ηιΙϊόΐΓάίθΓΕο άίβ | 1>2η βΓζίβΙΐ.
  Ι Ι^ηίΐπΐΕίϊε ΓηβΙΐΓβΓβ ΡΙηβΓ- ' Βταηάβ
  ί ρΐατζβ αηϊ άβΓ Ιηββΐ. Μί· κεΓηίοη
  ηεηβηοΗ - ηηά νοΓροβίβη- [ ζεη^ε ηι^Γίβη ίη άβΓ Ιαΐζ-
  οοοτ,β 3εΗοδ33η ζαΐβΐοΓΐίί- τεη ΝαοΗΙ αη
  ΒοΐηθδΓ ίχη Καηαΐ αο. , ηβηθΓί-η λνεδί: ηηά
  Καηαΐ αί).
  Ββί βίηεηα Αηβτΐίί άβιιί
  Ι
  β η Η&η_ΐ6ΐ33.:.ιίϊ νοη ΐοοο
  5ε^οηη^η. Ζ ιΐιΐι-είοΐιε
  ΤπΙίΐοιεη εηϋιοΐζεη ϋειε Ιί
  άΐε διιιηρπιιαΓΐε.'ΐι. Ιη ΑιπεΓί>-
  η Ιβτο^δ-δρ.'ζίίΐΙΐΓΗ^ιθΓεη
  εί ϊ ννυι·άϋΐ, άί_* ζιιιη Τεΐΐ
  δοηοη ααί άεηι νε&>; δίηά, ϊ,ο
  >, ά·ιηη άίί Λι·1οειτ2ΐι ΐη
  νειάε.ι Ιΐδηπεη ϋίεδ.* "Λά-
  .ιοΐπηεη ννει-άεη νοη άετ Οε-
  δεΙΚοιιίΙ ζα Κιι1ΐίνίοΐιη»Λ-
  ίΐΓθι'ΐϊ'η ίΐαοΐι πα^^εΐίειΐεη.
  ΑΙΙε Οπιπάϋε^ΪΕζεΓ, άΐν3 ήίοεΓ
  ρ^ι&
  αχχί άβη ΙϊΓΪίίβ^Ιιβη Ρΐοί
  τβηδτΰτζρηηΐιτ Αΐβχβη
  άΓί& ίη άβΓ Ναοΐιτ ζαΐη 22.
  ΑαβΊΐΒΕ αιιΐΓ ίβη Βοαιο η-
  ίΓβίίβΓ ίη
  Ι
  τηίτ
  ηηά ΒΓαη-ΙΌ.πι!3βη.
  ΙβΓϊο βοη^εβ βίηβη
  £ιηί!:^^:ίβη^βη Βοπι-
  1)2Γ αί}.
  ί
  δοΐΐεη ε5.·ηία11δ άίε^ε Ε:ίηάε-
  τειεα ηποΐΓ ιη ιοηεη, ά ιηιίΐ
  ηιόέί ία1]!>Ε νίίτΐ Νεαΐαηά ^>
  .«,οΐκιί. .·η ν,ηΙ. 1)ΐ·; Οβδ;11·
  «εΐιαΐί ΙααΙ άει· Κε^ίεηιη.;
  άεη Ρκΐη αητεΓϋΓείΕϋ:. 300000
  Ιια Εαηά ίηη ^γΙμΙο νϋΐι ζιπζί
  Ιοίδ άι^'ί ^ ιΙΐΓεα /-α Ιίαΐτίνϊε-
  τεη. Ι)α5 ιιιαΓν; ιπ.ΊΐΓ, αΐδ άΐδ
  ΌβηιεηϊίβΓίβ Ο^
  ΒεΓΐίη, 23.
  υηι άιε αΐΐ.' Κια^ε, ιιιίε Ιγ-
  Ιαπά αιη Ιοε^ϊεη ΐη ά δ Κ,ι ίε^Η-
  | ^ε!>α1ιεαεπ ε αΐο ζ^ειι ιιιογ-
  άυη ΙζοεηηΕε, ιιιί^: ΙεΓ ααζα-
  αΐ-επηεη, ΐοεΓΐοΙιίιίΐ^ (Ιετ ^3\-
  άοηει* ΚοΓΓ«ϋρϋηαειιΙ άεΓ
  Νζΐϋ-ΥθΓΐί-Η^ΓαΚΙ Τπουηε,
  ννίΐΐίαιη ννΊιίϊε, ϊΐϋεΓ ΐη ν,οχχ-
  άοη α,ιιΐααίεηάε (ΐεηιοΐ 1^,
  άα«3 ααί Οπιηά ε π τ Υεΐ'εΐ .-
  3Γ ν7ηηδθ1ι άβΓ
  ^ε.·ίί1ι μι Ι).ιί: Ό .τ Ρΐαη
  ^εάυ; ι εΐηε Ι'πΙεΓδίαεΙζαηο·
  άετ Κ.?ϋΪ6ΓαΓ§: άαιχΐι ΚΓεάίϊ-
  αΐΊηΐ'ΐιη^ αηά υίΓείΐ^ΙίΙΙαη^
  Ιοίΐΐΐί,'^γ ΑΓϋε.Ιδ'ίΓΪίΙε νοΓαα^,
  ιιΐα^ Ιο^ί ά^Γ αΐΐβ: 'πΐίίπεη Ρί-
  ηαηζ'α;,^ Ρπ η ιηάδ ^εάο^11
  ααί 8:ηΐυΐεΓί?1ί-·ί(:εη δΙό^Ι.
  ϋιη άίε υιιι·>ίβά1ει· ηίοΐιΐ
  ] ιΐπεΐ τηί>' ααϊ Αε^ειΊαηά νναΓ-
  Ιεπ ζα 1ι?δ";η, ΙιαΙ δίοίι άίε Κε-
  ^ίεπιπ§: ιηι Ο^ζ^ηιΙοεΓ νοπ-
  ^εη ^αI1^ε5 ειΐΕ^ΙιΙθδδεη, άίε
  Εηΐεί'ίπαηκ αηά ΑαίΙεί1αη,<>·
  είπε8 Τείΐδ άεΓ £Γ0δδεη αηά
  ηιί[1:ε1§:Γο^5;η ΟάιεΓ ΐη δαά-
  αηά ΛΐίΓΐεΙίίηηΙαηά αηζαοΓά-
  ηεη ΰίεδε ΑηΓθάηαη^ ΙιαΙ
  αο^Γ 5εί ά^Γ δοΐιννεάίοΐιεη
  ΜίηάεΓΐιεΪΕ ίη Ρ'ίηηΐαηά- δείΐ
  ]α1ΐΓΐιαπάεΓϊειτ ίδτ ηααιΐίοΐι
  άεΓ ίιηηΚοΙιε θΓθδδβταηάοε-
  δίίζ ίη νναΐά αηά ΑοκεΓΐ ιηά
  νοπιε.ιιηΐΐεΐι ίη δοηννεάίδοΐιεη
  Ηαη^εα—^ίαΓκεη ΡΓθϋεδΙ Ιιει-
  νυΓ^^ιαϊεπ, αηά εδ ΙςοηηΙε
  Ιόόίδΐιει· ααοΐι ηοοΐι ^εΐηε Εΐ-
  ηί{ίαη§: ΰΓ^ίεΙΐ: ννεΓάεη. /εάίΐι-
  ίαΐίδ ζεί^εη άίεδε Ρΐαηεκΐεί-
  άαδδ ΡίηηΙ^αά εηΐ-
  ιι άίε Οείΐαΐΐαπ^-Νδεί-
  5 8-Ίπο^δαΙδ ααί οααεΓΤΛ
  Οταηιΐΐαίίε ΐη άίε Ηαηά
  ηΐηιιπΐ αηά δείηεη 6ααεΓΐί-
  οΐιεη ΒενΰΙΙιεΓαπδ'δΙείΙ αηά
  άαηιίΐ:*ζα>ΐ1είο1ι «εΐηε
  αικί ΟιιατοΙιΐΙΙ άιε 3_*ίμ ιΐτο.ι-
  ίΐΐεη ά^ι- 173Λ- 8ο1ιΐιίε Ιοίδ
  δάάεη^ΐαηά εΐ"1ίεπ8ΌΐΙ ιιιει-
  άεη δυΐΐτεη. Ι):ε 08Λ ιαεπΐε
  άιε ϊγΚοπ 1 δθπεη Βα&εη ία
  -■ αιίε Ικΐαηα &1δ
  ιιΙοι-ιη.Ίπηεπ.
  Είη θΓΪπίδοΙιεΓ ρ )1ΐ[ίϋοΙ]εΓ Εχ-
  ρεΓΐ Ικιΐοε ρε'εα^Η^Γΐ, άα;>δ ;ι1ί>
  ΗααρΙδΐαΙζραηΙίΙ άετ Ι'δΑ-
  Ρΐοϊϋε ΟαεειΐδΕθΐιιη αηά ηοοΐι
  είη Ηαΐεη ΐη Ρτα^ε κπειπεη.
  άεβ
  Οε^οίζ, (1.ΐ5 είηε
  αΐΐεΐ· Ιν·>ηιηιιιιιίδΐΐ-
  ^Ίιεη θΓβαηι.νιΙ.οηβη αηά εϊη
  νεΓοοΕ ^εάε^ κυηιιηυηϊδΐί-
  αιειι Β^ι,εϊΐίίαη^ ίη Ιλεηε-
  ηκιι-ΐν νειΊαη^ , ΐΊκΙ^ϋεΐΕΪ^
  Ε. "νΊε ΐηι Ροΐκε-
  άι_* οι-χε^ο1ιΗ-
  «εηεη Β^άπΐίίΐιιι^εη, ίΐίε α. α.
  αιιοπ εαιε ^ΐεΙιεΓΐιείΙ&Νεπϋ ιΐ.-
  ΐ'αιΐίί νεΓάιεοΙηί^.Ί- Ρεν.-,οηεα
  νοι-·>^1ιοπ, ααοΐι νυιη Ε ιηά-
  «τη· ειη^Επηηιίκ ίΐπ
  ιηε.ι. 8ο.)ΐιά αί.· Γηΐ.
  ά νοι-ΐκ-οΐ, [ι-ίιΐ; άαδ
  ά.η Κ Μΐιιηαηΐ-
  ιιι ΙνΓαίε.
  νβΓΓοΙ^Ε ά^ιβ ν71α-
  άίννοβΐ.ο'ί -
  Τυίίίο, 23· Ααϊΐΐδΐ".
  δρΓεοΙιεΓ άεΓ Κε>ίΐε-
  δϋείΐΐε :>«(:, ά 18-; άίε
  , άίε δίοΐι ;ι«^ άεΓ Είε-
  νοη 118 -Κπ'ε£8ΐηα-
  ΙεΓΐεΙ ηαοΐα νΐ.ιάίιαοδ(:ο1ί εΐ'-
  ^εΐοεη, ηίοΐιΐ ηαΓ ηαοΐι ϊητεΓ-
  ηατίοηαΐεη Οεκεί^εη ηι 1>ειιτ-
  τείΐεη δείβη. Νίοΐιΐ: ^αΐειζί
  ααοΐι ηαΐΐοηαΐε Οε-
  ίη
  24·
  Ι2Ο Ιϊπΐίϋαΐιε
  ιιΐαι-άεη ίη .νοΐΐδ Τ,ιυεη αί>-
  πηά 12 1)ΠΕΪ8θ1ιε
  ηιίΐ ζη·>αηιηιεη 63000
  ΒγΙ αιΐδ Οεΐείτκαεΐίεη
  ΐ, ηΐ2ΐά-Ί άεΓ
  άει- <1ειΐΕ·ίθ1ιεη ίη άεΓ Ζείί Ι5· ΐ)ίδ 2ΐ. Αα^α Ι. Ιη άίε-,ΐΓ Ζίίϊ ζ<:Ίίί άίι? άεαΐ- δοΐιε ΕαίΙαιαίίε ί^κ!: Ιϋ<ϊΗο1ι Μϋίεη αηά Ρΐπ^μΐαΐζ1 ίη Ειΐ!?1αηά, δοΐιοΐΐΐαηιΐ, Α^γρ- ΐεη, ίη δαεζΐίαηαΐ αηά ίη ΤοιΐΓακ αη. νοη νν*ε !Π άίε ] ιριηίδαΐιε ] δέ άΐε ΕπΙαιϊοΐίΐαη^ άίε- | Ργο <1ειηδ αηά νετίοΐίίε, δο ^εοε δΐε άαπιίΐ άετ δΐΐηιιηαηζ άβΓ ΚοηΐΓηϋηίβΕβη ίη Κ/^ρεηηα9;εη, 23- Α άς «δι. Γ»^γ άίεηΐδοηο Κείοΐΐδϊαβ' 1ι «5 νοΐη 5ΐΐ8ΕΪζιηΐπίδΐε1·ίαηι Βαεηοδ-ΑΪΓεδ, 24 άεηΐδοΐιε ΤΗεπηαηη ιαατάε οεηά ΐιη ΛΓ^εηϊίηίδοΙιεη δεηηιΐηίίϊΐεπαηι ιπε^εη άεΓ ν'εΓΐιαίιαπίί νοη Κείοΐΐδάεαΐδοίιεη. ϋετ ΒοΙ- εΓδαοηιε αη Μίιϊεί- άετ Οταεηάε ίαεΓ άΐεδε Μαδδηβΐιηιεη αηά βατ αηι εΐηε ΕΓΐααοηΐδ ί«εΓ άίε Κοη- δαΐε άίε νβΓΐιαίΙειεπ οΐιεη ζα Ι^δηηεη. 8 Κάΐηρί πι.ι άίΐι ιοη άεη Βο1δΐ:]ιειιι?3ΐ<_π 1)ε·5οτζα·η Ι Γαεοΐίεηΐίορί αιη Πη]ερΓ"ί5ί; ίηι νοΐΐαιι Οαη?ε. ]η Βοΐδοηεαπκΐεη ίη ιΐεη Ηίία^ει π Ι)ΐ'αο]κ·η άεαί&οΐιε ΙιιίαπΙοΓΪ^τεη άατοΐι αηά &εδς]:ίς|^τοδ νόΤ- δθΐιπεΐΐ άβιι ΙεΙζΐεη \'Ί- άετ 8οαΐ]ετ5, άίβ 8ΐ:αάΙ αιατάε ίη Βεδΐϋζ κο- ποπιΐηεη. Μίτ; ζαη^ νοη Ρίυηίεΐ^η άίε άεα^ςΐιεη δυΐάαίεη εΐηε ίηι Όη]ερτ ^ αεοεΓ αηά εη(:χΊ5^ΐ3 1<.η ΒοΙ · δεΙιειιΐΐδΕεη ααοΐι άί^εη 8ίαΐ<ί- ριιηΐίΐ ΐιη. Καηι οί ΠαΗοΐ ιαίΐΐοιι νεηποΗΐεί:. ΟΙΐνΕΝΕΧΡΟΚΤ ΡΓβίββ ηηά Ββίΐτι>>ηηο;οη
  ι. Ναοΐι άεΓ απι ζ 6 ;,ΐ νε·
  Γοίϊεηΐΐίοΐιι^η ι1Ι)?οακ·ίι οΐι
  ί_-ιΐ11ι ιΐ3»Γί> νοη δίηά
  αΐΐο 1αηάνΐΐ·£^ο1ΐ£ΐ1]ιο1,εη Εν-
  ί^ε ιΐτκί
  ηιΐΐ; &οϊθΓ(:ίί;εΓ Υγιι!<υη;» γοο- ΐ.ΐ'^η ιΐιιη: Ιη άεΓ Η § 1» ϋ άεΓ Λππεε οπι ^ {. 41, ίη ΚΓαίι ^εδεΙζΕ ηπΐ ά-τ Ιη^ Ί Κτεπα απι >2. 7 Ι1
  Κί^ϊΙ
  ί^ϊ άίε^ε ΒΡδςΙΐΙη.'ΐι ι!·α ο ΐιο-
  οΐηιιαΐδ είηά'··ητί^ κΐιτ^ο-
  δΐεΐΐΐ.
  ΡΒΕΙϋΕ 0£5
  ΟΠν βηΰΐ
  κ 5 °Κ> Ρεττνί,πο Ι>γο1πι.
  44·5Ο 3^ 01<α, Ρπκΐιιζειιΐ;; ϋΓθίπη. φ ]ε Οΐίΐ, Βίηπεΐι Ιιάπάΐει·; υ>ι1ιηι. 47 75 ί^ Οΐία,
  Οΐία, Ρίΐϊτ&ΐαίν Εεΐ7τοιοι· αΓ
  ιιίηι ηΙ ΤιμπλρογΙ:— ιικΐ "Όν
  ννί-)^ γ«Ί'-οίιηι.
  32-75 ]εΟ1ί<ι. ΚοδΙεη αιίε ο»ο< η ατι^ο- ίαεΙΐΓϊ. Ρα§;εΓ ^εηεη /ιι Γ,ιν τεη άεδ Κα 4 Βίδζιπη ^ΐ.Κ 1041 ϊ Πεΐιε νοΓΐιαηάεηεη Βο·ΐΐ;ϊη·ίβ αη Ιίΐιπρ ιηΐειτι δα1ίαΐΌΐίοιιό1 ν*ε1ο1ιε απι ι^ Μ γγ)4' ίτη Βεδΐπζ άετ ΡΐΌάαζεητοη ιτίικΐ άεΓ ΗαηάΙεΓ νναΓεη, αη άϊβ Ρ. Κ. 6ο6 ΥεΓ\. <ϊ«ιΐ[.ρ? ζχ ηιεΐάεη. Εδ ι»: άαΐο^ΐ ρεηαα αηζηίτεΐόεη, 3ΐι ν,-εΙοηκΓ δΐοΐΐε άαχ θε! Ιβ^^Γτ. - 5. ΖαννίάεΓΐι&ηάίιιη,ί{(η «ε- «εη άίεδε Αη3ΐι*1(1*.·ριΗοη*: ννετάεη ηαοΐι άεη )ΐ
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΕΩΝ
  'Αγγλικά καί Σοβιε-
  τικά στρατεύματαει-
  σέβαλον έντός τού
  ΊρανικοΟ έδάφους
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 245.
  —Αγγέλλεται δτι την
  πρωΐαν τής χθές Άγγλι-
  κά καί Σοβιετικά στρα-
  τεύμ-ατα διέβησαν τα Ί-
  ^ανικά σύνορα καί προε-
  λαόνουν είς τό εσωτερι¬
  κόν τής χώρας. Άγγλικά
  ατρατεύματ» έπίσης απε¬
  βιβάσθησαν είς την Ηερ-
  οικήν πόλιν ΜπάνΓασκά».
  Κατά τάς αύτάς πληρο¬
  φορίας ταυτα συνήντη¬
  σα^ αντίστασιν έκ μέρους
  των Ίρανικών στρατευ-
  μ,άτων.
  - Τα Ρωασικα στρατεύ-
  ματ-α, ήτο*, έν αυνόλω
  3Ο ιόΐε,εαμχίαι, αποβπα-
  σΟεΐσ'Χΐ έκ τιϊ>ν Ρωσσο-
  τουρκικών αυνόρων είσέ-
  βαλον αίς τό Ίρανικόν Μ,·
  δαφος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26,—Ή προ
  έλασις των Αγγλικών
  καί Σοβιετικών στρατευ¬
  μάτων έντός τοθ Ίρανι-
  κοΰ έδάφους αποτελεί
  πράξιν έπονείδιστον κατά
  τής υπερηφάνου αυτής
  Χώρας, ή όποία υφίστα¬
  ται μέ την σειράν της σή
  μερον τάς συνεπείας των
  άρπακτικών διαθέσεων
  των Μπολσεβίκων καί
  "Αγγλων, επί τί] άπλϊ) προ
  φάσει ότι ή ^απάντησις
  τής Ίρανικής κυβερνήσε¬
  ως είς τάς Άγγλικάς δια-
  κοινώσεις δέν εκρίθη έ-
  παρκής.
  Τα είσβαλόντα Άγγλι·
  κά στρατεύματα ευρί¬
  σκονται υπό την διοίκη¬
  σιν τοΰ στρατηγοΰ Γουέϊ-
  βελ, πράγμα δπερ άποδι-
  κνυει δτι ή κατά τοΰ Ί-
  ράν έπιδρομή είχεν άπό
  μακροϋ προπα ρασκευασθη
  καί ούτω απεκαλύφθη ή
  Αγγλικη ύποολότης, το
  ψεύδος, ή βία καί ή ά-
  πάτη.
  Β0ΜΒΑΡΛΙΣΜ3Σ
  ΠΟΛΕΟΝΓΓΟΥ ΙΡΑΝ
  ΑΓΚΥΡΑ, 16.—Κατά πλη¬
  ροφορίας έκ Τεχεράνης'Αγ-
  γλικά άεροπλάνα έβομβάρ-
  δισαν διαφόρους πόλεις τού |
  Ίράν. Έξ επισήμου πηγής |
  μεταδίδεται δτι καί Ρωσσι- ι
  κά άεροπλάνα επετεθησαν
  ό,ιοίως κατά διαρδρ'^ν πό¬
  λεων τού Ίράν. !
  Συνεχίζεται έν Ούκρα-
  νία ή καταδίωξις τού ήτ-
  τηθέντος έχδρού ?-»
  Είς τό Βόρειον μέτωπον εση¬
  μειώθησαν νέαι έπιτυχίαι
  'Απόβαοις Αμερικα¬
  νικόν στρατευμάτων
  είς Μανίλλαν
  ΑΠο ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 24 Αύγούστου
  Ή άνωτάτη διοίκηοις τοΰ
  ΓερμανικοΟ στρατοθ ανακοινοί:
  Είς την Ούκρανίαν Γερμα-
  νικά στρατεύματα κατέλα¬
  βον την πόλιν Τσερκάσι,
  την οποίαν ό έχδρός κα-
  τεϊχεν εισέτι επ! τής κυ^ϊας
  γεφύρας τού Δνιέπερ ποτα-
  μοϋ.
  Ρορειοδυτικώς τού Κ έ-
  6ου εσυνεχίσθη ή καταδίω¬
  ξις τού ήττηοέντος έχθροϋ
  επί καΐ παρά τόν Δνιέπερ
  ποταμόν. Νοτίως τής λίμνης
  "Ιλνε ήττήδησαν σημαντι¬
  καί Σοβιετικα'ι δυνάμεις καί
  άπεκρούσσησαν μετά τόν
  ποταμόν Λόβατ. Περισσό-
  τκροι των 10.000 αίχμαλώ-
  των καί άφθονον πολεμι¬
  κόν υλικόν περιήλθον εις
  χείρας μας.
  Αι είς 'ΕσΘονίαν μαχόμε-
  ναι δυνάμεις μας προήλασαν
  μετά μίαν επίθεσιν έξ δλωγ
  των πλευρών, πρός την δι¬
  εύθυνσιν τού Φεβάλ. Ή διε-
  ξαχδεϊσα πέριξ τής λίμνης
  Λαντόγα=έπίθεσις, των συμ-
  μάχων μας Φινλανδών, εση¬
  μείωσεν άξιολόγους εισέτι
  προόδους.
  Είς την βόρειον Άφρΐκήν
  Γερμανικά άεροπλάνα καδέ
  τού έφορ^ή^εως ένήργη-
  σαν την 22αν Αύγ. μίαν λί¬
  αν επιτύχη έπίδεσιν εναν¬
  τίον τοΰ λιμένος τού Τομ-
  προύκ. Αί ριφδεϊσαι βόμβαι
  εδεσαν έκτός μάχης άντι-
  αεροπορικάς πυροβολαρχί-
  ας, κατέστρεφον άποδήκας
  πολεμικού ύλικοΰ καί επρο¬
  κάλεσαν ζημίας είς άτμό-
  πλοια ευρισκόμενα έντός
  τοϋ λιμένος.
  . Μαχητικά άεροπλάνα μας
  έβομβάρδισαν την τελευταί¬
  αν νύκτα, μετ' ϊκανοποιητι
  κου άποτελέσματος, δέσεις
  Ι τοΰ άντιαεροπορικού πυρο-
  < βολικοΰ τού έχβροϋ, παρά την Μάρσα Ματρούχ. Ό έχδρός δέν ύπερέπτη- σε τοΰ ΓερμανικοΟ έδάφους οΰτε κατά την Ημέραν οΰ- τε κατά την νύκτα. Κατά τό διάστηυα, (άπό 22—23) Αύγούστου η "Αγ¬ γλικη άεροπορία άπώλεσεν έν όλω 1)είς άερομαχίας ά- νυδεν τού 'Αγγλικοΰ έδά¬ φους, 2) είς τάς δαλασσίας περιοχάς αυτής, 3) είς την βόρειον Άφρικήν καί 4) άνω· δεν των υπό τής Γερμανίας κατεχομένων εδαφών 1044 άεροπλάνα. Έξ αυτών κα- τέρρ ψαν σ ;ηματισμο'ι τής ά- ερ-Ήθρίας μας 916, καΙ μονά- δες τοΰ νουτικοΰ μας πο¬ λεμικον 128. 'Κατό τό αύτό διάοτνμα άτωλέσαμεν είς άερομαχίας είς τόν άγώνα εναντίον τής "Αγγλίας, 127 » άΐροΓίλάνα. Ι ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.—Κατά πληροφορίας έκ Σαγκάης ά- μα τή άναγγελία έκεΐ τής καταλήψεως τοθ Ίράν υπό Άγγλοσοβιετικών στρατευ¬ μάτων εγνώσθη καί ή άπό· βάσις 40 χιλ. Άμερικανικών Έκ τυπογραφικήν άβλεψίας ανεγράφη επί μιάς ι είδήσεως, Τίημοσιευθείσης είς τό προηγούμενον φύλ¬ λον μας τής 2£>ης τρέχοντος καΐ είς ελάχιστον αριθ- ,
  μ,όν αντίτυπον, ό τίτλος: |ίήι ·*>·*·
  ΚΑΤΕΦίΡΟίί ΤΑ ΠΡΟΤΑ ΠΛΗΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 101ΓΕΡΜΑ-
  «01 ^ ι... ,· *«—.,« = "ΟΙ ΦΙΝ Λ Α Ν & ΟΙ
  ΚΑΙ 1 ΣΠλΝΟΙ ΚΑΤΕΦΕΡΟΝ ΤΑ ΟΡ&ΤΑ
  ΙΑΗίΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΟΣΣΟϋ,,.
  Αί μαχαι είς τούςτο-
  μεΤς Γκόμελ & Κ β εβον
  συνεχιζονται μεδοδικώς
  ΣύΑληψιςκαίάλΑωναίχμαλώτων
  Αι έπιχειρήσεις
  είς τό άνατολ. μέτωπον
  βαίνουν επιτυχώς
  Καταδύδισις Αγγλικών έμπορικών πλοίων χω¬
  ρητικότητος 148.200 τόννων καί τριών Άγ-
  γΑικώνπολεμικών υπό Γερμανικών ύποδρυχίων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26. — Τα
  Γερμανικά σφαιεύματα, προ-
  ελαύνοντα ταχέως καί μεθο·
  δικ£ς είς τόν νοτιοανατολι-
  νόν τομέα, συνέλαβον ετέ¬
  ρους 5.500 αίχμαλώτουΓ, έ-
  κυρίευσαν δέ άρκετά άρμα-
  τα μ6χης, πόλυβόλα καί τη-
  λεβόλα,
  Παρά τόν Φινλανδικόν
  κόλπον άεροπλάνα μας κα·
  τεβύθισ ιν Σοβ ετικόν μετα-
  γωγικόν πλοΐον πλη"ρες στρα
  τοθ καί ποΛε,ιεφοδίων.
  ΑΙ μαχαι είς τούς τομεΐς
  Γκόμελ καί ΚΙεβον συνεχί-
  I
  ζονται μέ απόλυτον ύπερο-
  ! χήν των Γερμανικών δπλων.
  ί Ή άεροπορία μας έβομ-
  Ρόρδισε όδικά δΐκτυα
  σιδηροδρομικούς κόμβους έφ'
  ολοκλήρου τοθ Άν, μετώπου.
  Έπίσης έβομβΑρδισε καί έτιο-
  λυβόλησεν έχθρ κίς δυνάμεις
  έν πορεία.
  , ι
  κα1 ι
  ι
  Τυφεκισμοι Μπολσεβίκων
  είς την Ρουμανίαν
  ΒΕΡΟΛ;ΝΟΝ,26.—Αγγέλ¬
  λεται έκ Βουκουρεστΐου ότι
  την 24 τρέχ έτυφεκίοθησαν
  15 ύπηκοοι τής Σοβιετικάς
  Ενώσεως, διότι συνελήςθ]·
  οαν ε^ς τα μετόπισθεν των
  Ρουμρνικών στρατευμάτων
  ές χειροβομβίδας, πο-
  λυβόλα καί περίστροφα. Ά-
  νακρινόμενοι κατέθεσαν δτι
  απεστάλησαν υέ την εντο¬
  λήν νά καταστρέψουν γεφύ·
  ρας, σ δηροδρομικάς συγ-
  κοινωνίας καΐ τηλκφωνικάς
  καί τηλεγραφΐ"άς τοιαύτας.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 25 Αύνοΰστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοϋ ανακοινοί :
  Είς τόν 'Ανατολικόν το¬
  μέα αί έπιχειρήσεις κατά
  ξηράν καΙ άέρα βαίνουν
  επιτυχώς.
  Ύποβρύχιά μας έπετέση-
  σαν προχδές κατ' ισχυρώς
  προστατευομένης έχδρικής
  νηοπομπής,κατευδυνομένης
  έξ Άγνλϊας πρός Γιβραλτάρ
  καί έβύδισαν 25 έν συνό¬
  λω σκάφη χωρητικότητος
  148.200 τόννων. Έκ τούτων
  τα 21 έβυβ'ισδησαν υπό των
  ύποβρυχίων κσί τα λοπά υ¬
  πό τής άεροπορίας μας.
  Ή νηοπομιή ήτο έμφορτος
  κσρΐούνων, σιδήρου, κασΐ-
  τέρου καί λοιπών πολεμι¬
  κόν είδών. 'Επϊσης έτερα
  Οποβρύχιά μας κατεβύδι-
  σαν 1 άντιτορπιλλικόν καί
  ετέρα 2 έξοπλισμένα σκάφη.
  Ή άεροπορία μας, κατά
  την ημέραν καΐ την νύκτα
  τής χδές, έπέδραμεν κατά
  των λιμενικών ένκαταστά-
  σεων τού άγγλικοϋ λιμέ¬
  νος Γιαρμάουδ. Έπίσης
  έβομβάρδισε στρατιωτικούς
  στόχους καί άεροδρόμια
  παρά τάς άνατολ. ακτάς
  τής "Αγγλίας.
  Μικράς όριδμός έχθρικών
  βομβαρδιστικών ύπερέπτη·
  σε χδές τής Δυτ.. Γερμανίας
  καίέρριψενμικρόνάριδμόνέκ
  κρηκτικών καί έμπρηστικών
  βομθύν. ΑΙ προξενηδεϊσαι
  ζημίαι εΤναι άσήμαντοι. Νυ-
  κτερινά μας καταδιωκτικά
  άεροπλάνα κατέρριψαν 3
  έχδρικά βομβαρδιστικά.
  ΕΝΑ ΜΑ8ΗΜΑ ΕΙΣ_ΤΟΗ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26.—Καδ'
  στιγμήν ωμίλει, ό κ.Τσώρτσιλ
  πρός τούς ύποτακτικούς
  τους, άνηγγέλετο ή άπώ-
  λεια μεγάλου άριδμοϋ αγ¬
  γλικών σκαφών, δια ν' άπο-
  δειχδή, διά μίαν εισέτι φο¬
  ράν, ότι ή Γερμανία δέν με-
  ταδίδει ψευδεϊς είδήσεις
  άλλ' δτι αγγέλλει πάντοτε
  την άλήδειαν,ήτις καΐ είναι
  σκλη)ά διά τούς άντιπά-
  λους της.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.—Ό Γερ-
  μσνικός]στόλοςτόν όποίονό
  κ.Τσώρτσιλ έπανειλημμένως
  έχλεύασεν είς τούς λόγους
  τού, άποδεικνύει δι' άλλην
  μίαν φοράν την δύναμίν τού
  καΐ την ϊκανότητά τού, ώστε
  νά επιφέρη καϊρια πλήγμα-
  τα κατά τής 'Αγγλικής ναυ-
  σιπλοΐας. Ούτω ένω άφ' ε¬
  νός απέκλεισε τόν Ρωσσι-
  κόν στόλον τής Βαλτικής
  είς τόν ναύσταδμον τής
  Κροστάνδης,άφ'έτέοου δρά
  καί είς τόν Ατλαντικόν μέ
  λίαν ϊκανοποιητικά άποτε-
  λέσματα, βυδίσας, προχβές
  άκόμη,Ι αγγλικόν άντιτορ-
  πιλλκόν καί δύο άλλα έξο¬
  πλισμένα βοηδητικά σκάφη
  ΤΙ
  Τ1Ι1ΙΚ0ίΊ!ΪΜ»0ΐ10.Λ.Μ.Π.;
  ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Αριθ. Πρωτ- 194
  ΔΗΜ ϋ ΠΡ Α ΣΙΑ
  κών Κ τη μάτων
  Ό Ο. Δ. Μ. Π. Νομοϋ Χανίων
  έκδέτει είς φανερόν πλειοδοτι¬
  κόν διαγωνισμόν την ενοικίασιν
  των έζης μετοχΐων αύτοϋ έ ιΐ
  μίαν διετίαν, με τος έναντι ούτών
  άναγραφομϊνας τιμάς ώς πρώτη
  προοψορα ώιά τό όιετές χρονικόν
  όιάστημα. 1) "Ανιος Γεώργιος Νε·
  ροκοορου άντί δραχ. -480300. 2)
  Πρινοΰόσους ΆκρωτηρΙθϋ άντ!
  δρ. 14ϋυϋϋ. 3) Γρά Κεράς Πα>α!θ·
  καστρου άντί Εραχ. 110 λ)0. 4)
  Νησί Τοπολίων άνΐΐ δρ. 3ό000.
  6; Κορδελί Δορμαροχωρ'ου άντϊ
  δραχ. 105300·. 4) Γρά Κεράς Πανε
  δομου άντί δρ. 75000. 7) Τυλίφου
  Άζωνυρέ άντι δραχ. 483Μ, καί
  δ) Άφράτων Κισσάμου άντ! δρ.
  60000.
  "Ό δια^υνιομός θά διεξαχδή
  είς τα ΓρπφεΤα τοΰ Ο. Δ. Μ. Π.
  Χανίων την 1 Σ)βρ!ου έ. έ. ημέ¬
  ραν Δευτέραν καΐ ώραν 11—12
  π. μ. Είς πε;-ί.τ-)σιν ματοώσεώς
  8α έπαναληφδή την 4 Σ)βρίου
  μίρα'ν Π<ν"''ΤΛ ι*·Ι την 6 Σ)6ρίου ΡΑΔΙβΦΩΝΙΚΟΣ ΛΟΓ6Σ 1Ρ0ΙΗ0ΤΡΓ0Τ ΙΣΛΑΝΑΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26. - Ό Πρωθυπουργός τής Ίσλαν- διας είς ραδιοφωνικόν λό¬ γον τού κρίνει ώς εντελώς άδικαιολόγητον την άπόβα- σιν Άμερικανικών στραιευ- μάτων είς την χώραν τού, τα όποϊα ουδένα άλλον σκοπόν έχουν ή νά χρησι- μυποιήσουν βάοιν μεταφο- ρών τυϋ εξ Άμερικής δι" "Αγγλίαν πολεμικού ύλι- Άθΰ. Ή χώ^α μου, είπεν ό κ. Π^ωυϋπουργός,θά διατη¬ ρήση ιήν ούδετερότητά της ό λαός δέ είναι ίκα- νός διά τής αύτοθυυίας τού, άν παραστη άνάγκη, νά την διατηρήση. ήυέραν Σάββατον κατβ την ιδίαν ώραν. Οί δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬ σκονται είς τα Γραφεΐα τοϋ Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων. Έν χανίοις τή 23 Αύγαύστου 41 Τ ό Συμβούλιον τοΰ Ο. Δ. Μ. Π. Ν. Χανίων. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΕΚ ΑΜΕΡίΐΉ ΤΙΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΒΚϋ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.-Κατά την εφημερίδα «Νιού Ύόρκ Τάϊμς» ή αντίδρασις κατά πάσης άναμίξεως τής Άμε¬ ρικής είς τόν παρόντα πό¬ λεμον αΰξάνει συνεχώς. Ό εμπορικάς έπίσης κόσμος τής Άμερικής δυσφορεΐ κατά των άποφάσεων τοϋ κ. Ροΰ,,βελτ, διά τα μέτρα άτινα ο ..τος λααβάνει| καί τα όποία άποδεικνύουν την θέλησίν τού όπως άναμίξη ένεργώς την χώραν τού είς τόν Εύρωπαϊκόν πόλεμον, πρός δφελος τής Αγγλίας. Α Π Ώ Λ γ ΙΑ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26,-Τό Αγγλικόν Ναυαρχεΐον α¬ νήγγειλε την απώλειαν τοϋ ύποΐ3ρυχίου «Ζήνων». Ο ΑΟΥΞ ΤΟΥ ΚΕΗΤ ΕΙΣ ΒΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΒΕΡΟΛΙΜΟΝ, ^.-Αγ¬ γέλλεται έκ Ν. Υόρκης ό¬ τι έφθασεν έκεΐ ό Λούξ τοΰ Κέντ, όστις καί ανε¬ χώρησε δι' Οϋασιγκτώνα, πρός συνάντησιν τού κ. Ροίιζβελτ. ΔΝΔΖΗΤΗΙΕΙΣ Άγνοεϊται ή τύχη τοθ Σταύρου Γριμάνη, στρατιώτου, έκ Βουρνό- βα Μ. Άσίας εϋρεθέντος είς Κρή¬ την κατά τάς έπιχειρήσεις. Ό γνωρίζων τι παρακαλεϊται νά ε{- δοποιήσΓ) τα γραφΐία μας. Ό γνωρίζων τι περί τής τύχης τού στρατιώτου Κονόρτου Άν- τωνΐου τοθ "Αλεξάνδρου, έκ Λαυ- ρ!ου Άττικής. κλάσεως 1940, ύ- πηρετοθν τος είς τόν 3ον λόχον Πολυβόλων (Κέντρον 'Εκπαιδεύ- σεως Κορΐνθου) δπως ειδοποιηθη τα γραφεία μας. ΟΙ ΡΟΥΖΒΕΛΤ - ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΕΜΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.-Ή αντί¬ δρασις έν 'Αμερική κατά των άποφάσεων των Ροϋζ- 6ελτ καί Τσώρτσιλ αύξάνει ολοέν, διότι είναι γε- Υ5νός δτι οί δύο ηγέται είς τίποτε άλλο δέν ησχο¬ λήθησαν είυ-1 διά την πα¬ ράτασιν τοϋ πολέμου. ΤΟ ΒΑΦΕΙΟΝ - ΚαΘΑΡΙΠΗΡΙΟΝ Τής Δ)όος Δ. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ έπανήρχισε τάς εργασίας τού, ώς κ«ί πρότερον, επί τής όδοϋ Β·"σιλέως Κωνσταντίνου άρ. 12 ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δελτίπ τρο· φίμων ύπ' άριθυ. Τ. 252. Τ. 253 Τ. 254 άνήκοντα είς την οικογέ¬ νειαν Τσερκάκη. Παρακοΐλεϊται ό ευρών όπως τα προσκομίση είς τα γρσφεΐα μας καί άμει φθήσετε, καθόσον τφ είναι α· χρηστα, δεδομένου δτι εχουν είδοποιηθί) ήδη οί Παντοπώλαι καί ή Άγορανομία. ΑΡΙΣΤ. ΐνΐΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Όφθαλμίατρος "Επανελθών δέχεται έν τφ ία- τρείω τού Μυλωνογιάννη Λ9 8—12 π. μ καί 4 — 5 μ. μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Προσεχώς θά προβληθοΰν , ε!ς τόν Στρατιωτικόν Κινημα- ' τογράψον Χανίων ταινίαι είς Ι "Ελληνικήν γλώσσαν, διά Ι τυύς πολίτας. Προσωρινώς | καΐ μέχρι τής λήψεως των ώς άνω ταινιών έξ Αθηνών, δέν θά γίνουν προβολαί διά τούς πολίτας. Εγκαίρως θέλει άνακοινω- θή πότε θά έπαναληψθοΰν αί προβολαί διά τόν λαόν. ΤΟ ΟΔΟΝΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη Μεταφερθέν είς την όοόν Μα6ίλη 1 (Γωνία Πχ· λαμά—Λΐαδίλη) έπανή^χπε τάς έργαβίας τού. ΗΕΟΣ ΑΛΕνΡΟΜΥΛΟΣ Άπό τής παρ. εβδομάδος «ρξα- το λειτουργών ό νέος ήλεκτροκί- νητος Άλίυρόμυος τοΰ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Μηχανουργώ πρός ( εξυπηρέτησιν τοϋ Κοινοϋ. "Αλέδει ι με τα τελειότατα μηχανήματά τού σϊτον, κριδήν, σμ.γόν κλπ. Ταχύτης άλέσματος-άπόδοσις τε¬ λεία. Μηχανουργείον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ • λ ός ?ού;5αί αριθ. 55 (πρώην Αποκορωνου, πςιρά τό ΔερμιτζΙ- δικα) ' στρατευμάτων είς Μανίλαν, ώς καί ή άφιξις είς Σιγκαποο ρην μεγάλου άριθμοθ Άγ¬ γλων άεροπόρων κοθώς καί Ινδικών καί Αύστραλιανών στρατευμάτων. ΤΤροκηρυξιςτήςΊρα- νικής κυβερνήσεως ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26. — Κατά πληροφορίας έκ Τύνιδος ή Ίρανική Κυβέρνησις, διά προκηρύξεώς της πρός τάν λαόν. συνιστά ηρεμίαν καΐ αποφυγήν κάσε προστρι- β)ς μετά των είσβαλόν- των είς τό πάτριον έδαφος "Αγγλων καϊ Ρώσσων. Κα· τα τάς αύτάς πληροφορίας τρείς Αγγλικαί Μεραρχίαι, ! προερχόμενα! έξ Ίράκ, ε(- σήλσον είς τό Ίρανικόν ε- δαφος πρός ενίσχυσιν των είσβαλόντων ήδη τμημάτων τοϋ Άγγλικοϋ στρατού. Ό 'Αγγλικός στόλος έβομβάρ- δισε σήμερον την Άμπεΐ- στάν, παράλιον 'ϊρανικήν πόλιν. Σχόλια τού Γερμανικοΰ τύπου διά τα γεγονοτα τού Ίράν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.—Σύμ¬ πας ό Γερμανικός τύπος ά- σχολεΐται σήμερον μέ τ»ν γε· γονότα τοθ Ίράν καΐ τονΐ- ζεν δτι τα Άγγλοσοβιετικά έπιχειρήματα είναι τελείως άβάσιμα. 'Αποδεικνύεται, γράφουν, ότι ή κατάληφις τοθ Ίράν συμπ«=ριλαμβάνετο είς τό Άγγλ'κόν πολεμικόν πρό- γραμμα καΐ δτι μετά την Άγγλοσοβιετικήν σύμπραξιν έδει νά διανοιχθή όδός επι¬ κοινωνίαν τής Αγγλίας με¬ τά τής ΡωσσΙας μέσωΚαυκά- σοι 4 Δ ΚΑΙ 3Α0ΓΙΑΙ Τί ΗΝ ΚΑΤΑΑ Ν ΑΓΓΛΟ - ΤΟΥ Ι ΟΣΙΟΝ ΑΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.- ΑΙ δι- καιολογίαι των Σοβιέτ καΐ τής Αγγλίας, διά την κατά¬ ληψιν τοϋ Ίράν εΤναι μά- ταιαι. Ήδικαιολογία τώνΣο βιέτ, άτινα έπικαλοΰνται τό 6ον άρθρον τής συμφωνίας μετά τοΰ Ίράν, τού 1921 δεν εύσταθεϊ, διότι ούδεμία έ- νοπλος κατά τής Ρωσσίας ενεργεια έκ μέρους τής χώρας ταύτης, ο«"τ€ εξεδη¬ λώθη άλλ' οΰτε .οί επρόκει¬ το νά έκδηλω3Γι. Ή προέλασις των Ρώσ¬ σων είς τό Ίρανικόν έδα¬ φος έχει υπερβή ήδη τα 40 χιιόμετρσ, μέ αντικειμενι¬ κόν σκοπόν την κατάλη¬ ψιν τής Ταυρίδος. ΤΑ ΑΣΚΟΥΝΤ ΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑ ΜΕΡΑΝ ΠΙΕΣΙΝ Ε ΕΥΜΑ ΤΟΝ Α ΟΣΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.- Κατά πληροφορίας τού Πρακτο- ρείου Στέφανι τα Γερμα- νικά στρατεύματα, μετά των σύμμαχον των, άσκοΰν τρομεράν πίεσιν επ! των Σοβιετικών στρατευυάτων άπό νοτίως τοϋ Δνειστέ- ρου μέχρι τής Όδησσοϋ, ώστε ή ήττα τούτων νά θεωρεϊται ταχίστη καί συν- τριπτική. Τα προελαύνοντα οτρπτεύματα ευρίσκουν κα τεστραμένας τάς αποθή¬ κας τροφϊμων, τάς βιομη- χανίας καί την παραγωγήν, πλειστάκις δέ άναγκάζον- ται νά χορηγοΰν, έκ το& ίδίου των άρτου, τροφήν είς τα πεινόντα πλήση, τα ό¬ ποϊα οί φεύγοντες Μπολ σεβΤκοι έγκατέλειψαν είς '' την ά&λιότητα. ΑΓΓΛΟ - ΑΜΕΡΙΚΑΗΟΙ ΒΕΛΟΥΝ ΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥϋ ΤΟ ΒΛΑδΊΒΟΣΤΟΧ ΕΙΣ ΑΛΛΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.-"Ολαι , αί Ίαπωνικαΐ έφημερΐδες εί¬ ναι κατηγανακτισμέναι, κα- : τόπιν των πληροφοριών έκ Ι Λονδίνου δτι οί Τσώρτσιλ ( καί Ροθζβελτ επέτυχον παρά τής ΡωσσΙας, ώς άντάλλαγ- μα τής πρός αυτήν χορηγη- θεΐσης βοηθείας. δπως συ· νεργάζεται μετ' αυτών είς την πολιτικήν περικυκλώσε- ως τής ΊαπωνΙας. Οί Άγ- γλοαμερικανοί, γράφει ή έ- φημερΐς «Κοκουμΐν» τοθ Τό· κιο ήτις έχει σΐ£νάς σχέσεις μετά των στρατιωτικών κύ¬ κλων, θέλουν νά μεταβάλουν τό Βλαδιβοστόκ είς άλ¬ λην Σιγκαπούρην. "Ηδη Ά- μερικανικά βενζινόπλοια δια νύουν τόν Ειρηνικόν "Ωκεα¬ νόν μέ κατεύθυνσιν πρός τό Βλαδιβοστόκ. "Ηδη είς την Άλάσκα συγκεντρώνονται Άμερικανικά βομβαρδιστι¬ κά προοριζόμενα έπίσης διά τό Βλαδιβοστόκ. Ή ΊαπωνΙα γράψει έν τέλει ή εφημερίς, δέν δύναται ν' ανεχθή επί πολύ την κατάστασιν αυτήν. Γενικώς δλαι αί Ίαπωνι- καί έρημερίδες τονίζου / τ5ν κίνδυνον διά την Ιαπωνίαν, εάν οί Ρώσσοι καΐ Άμερι- κανοί κατασκευάσουν πολυ- άριθμα άεροδρόμια είς την Άν. ΣιβηΡ[αν. Άγγλικά π υπό επισκευήν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.- Κατά πληροφορίας έξ 'Αλγεσίρας είς τό Γιβραλτάρ ευρίσκον¬ ται ήδη υπό επισκευήν 1 άντιτορπιλλικόν, 1 ύποβρύ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΠΟΛΙΤΕΙΑ ~~ ΔΗΓνΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν τής ύπ' άριθμ" 778)41 έ. ε. διαταγής τής Ρϋΐά ΚοπιπιαικΙαητιΐΓ, προ- σκαλοΰνται άπαντες οί άρρενες κάτοΐκοι τοθ Δή- σου Χανίων μονίμως τ| προσωρινώς οίκοϋντες, καί ήλικίας 16 εως 50 £- των, ίίτοι οί γεννηθέντες άπό τοθ έτους 1892 μέχρι ————————— ολεμικά ί Γιβλαρτάρ χιον, 1 άεροπλανοφόρον καΐ 1 βαρύ Δρέδνωτ. Έπίσης ευρίσκονται ■ έν τελεία ά- χρηστία 1 ύποβρύχιον καΐ 1 άντιτορπΐλλ,ικόν. μ ής τοθ 1925 συμπεριλαμβα- νομενου, δπως προσέλθω¬ σιν είς τόν Δήμον καί -πά- ραλάβωσιν έντυπον ύπευ- θυνον δήλωσιν, την οποίαν καί θά έπιστρέψωσι συμ- πεπληρωμένην τό βραδύ¬ τερον μέχρι 30 Αύγούστου έ. έ. "Οσοι τυχόν άναγράψω- σιν αναληθη στοιχεΐα θά τιμωρηθώσι κατά τόν Νό¬ μον. Χανιά τή 26 Αύγούστου (Έκ τοϋ Δήμου Χανίων