89906

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

27/8/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ν
  ν
  »
  )
  Μ ι Τί ρ 11 υ η
  υ γ
  ΚΚΕ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΜΙΤΤννΟΟΗ
  27.
  Αυαυδτ 1941
  5ο1ΐΓίίί1βίίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηβηία
  ΗβΓβιΐ3£βο6Γ ιχηςΐ Ότηοί : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηαηία
  Νγ 23 — Αριθ. 28
  ΡΓ6Ϊ8 3 ϋΓ—οΐπηβ — Τιμή Δραχ. 3
  _ΡΗΗ_Ι1ίΙίΙΙι1ΙΤ.ΙΙΤΙΙΙ
  ΙΛΝΚδ : Όετ Οεηει·3ΐ υάεβ αητεΓηαεΙΙ
  δϊοΐι ηιϊταεηεΓίοΙ^ΓεϊοΙίδτεη ΡΙίε^εΓη ϋεηί-
  &ο1ιΐ3.ηά5 άίε ΚαρίτΑεπεη Οαΐαατ. (ίη άεΓ
  Μίϋιε) αηά ΜεΙάεΓδ. Γε άε Ιταβτεη άαδ ΚίίτεΓ-
  ΙίΓΕΙΙ/
  ΑΡΙΙΤΕΡΑ : Ό στρατηγάς Οϋντες άριστερά
  συνδιαλέγεται μέ τούς δύο άποτελεσματικωτέ-
  ρους άεροπορους το} Ράιν, τούς ταγματάρχας
  Γκάλαντ είς τα μέσον καί Μέλντερ; Αμφότεροι
  φέρουν τόν οιδηροϊν σταύρον των Ιπποτών.
  ΚΕΟΗΤδ : Όει- άεαΐδο'αε Κοΐηηιαηάαηι
  άεΓ οπΙΐΜτΙιεη Ιιΐδοΐ ΟεΓδεν οετείΐίβ·); δϊοΐι
  αη άεη Ταίϊΐπΐβ-εη άε§ ΟεηιεΐηάεΓαΐδ.
  ΔΕΞΙΑ : Ό Γερμανό:: διθικητής τής "Αγγλι-
  κής νήσου Γκέρσνεϋ λαΜβίινει πάντοτε μέρος είς
  τάς τοπικάς συνεδριάσεις τοθ Δημοτικοθ Συμβου-
  λΐου.
  ηΜΠΒΕΙΕ ΚΑνΑΙΙΕΗΙΕνΕΗΒΑΕΙΙΟΕ
  ΥΕΡΝΙΟΗΤΕΤ
  ΟΕΡΑΝΟΕΝΕ ΕΙΝΟΕΒΚΑΟΗΤ -υΕΒΕΚ 4000
  ΒΟ_8ΟΗΕν?Ι8ΤΕΝ ΟΕΡΑΙνΙ,ΕΝ
  ΒεΓΐΐη, 24· ΑαβταδΙ.
  ϋεαΐδοΐιε Τταρρεη δΐίεδδεη
  ΐηι ΐηίΐΐΙεΓεη ΡΓοπϋα5δθΗηΐτ(:
  τηίΐ νεΓδρΓ^η^Ίεη &ονν]εΙ:ί-
  «οηεη ΚαναΙΙεπενεΓβίΕηάεη
  ζαδαηιτηεη. Ιη άεη δίοΐι εηΐ-
  ννΐοΐίεΐηάεη Κίεηιρίεη Ιίεδβεΐ-
  τεη άίε άεαΐδθΐιεη Τπιρρεη
  άεη Ηααρτΐείΐ άεΓ δθνι^εΕί-
  δοηεη δΐΓείτ1<Γ8είτε είη αηά νεΓπίοΗΐεΙεη άίε άατεη. ϋΐε δοαΐ]εΙ« εΓΐΪΕΐεη Ιοεί άιεδεη - εΓίο1§:Γεΐο1ιεη ΟρεΓαίΐοηεη δοΙιιιΐεΓε 51αίΐ£ε ρεη. Αυχΐι ϊη άίεδεα Οείεοΐιτ,εη ζεΐρτε δκΊι αΐίεάεΓ άΐε ΙΙε5ει- 1ε£εη1ιεί*. άεΓ άεαϋδοηεη ΰ 4 ηε ΒοΙδοΙιεαπίΛεη 51ίε5εη αηί άεηι δοηΐαοηΐίεΐά. 313° Οε- ίαη§τεηε ιυιΐΓάεη είη£ε5Γ<ιοητ. Αη Κτίε£5ί»·εΓ2ε£ νεΓΐοτεη άίε 104 Οεδθΐιαιζε, 136 ε, 45 δθΐιιΐΐε ιν ΟηιηητιιΐθίέΓ αηά ζαΐιΐ- Γόΐοΐιε Ηαηάιιΐαίίεη. 173° Ρίετάε Ιΐοηηίεη ιυεΓάεη. 6.000 βΕΓΑΝΟΕΝΕ ΑίίΕΙΗ ΒΕΙ Αηοη ββί άίββεη Κ&ηιρίεη βοηβννίβτεη νβΓΐαβτβ άβΓ Βοΐ- Βετΐίη, 25· - ο ( Βεί άεη εΓίοΙβτείοΙιεη ι Κδεηιρίεη, άΐε ΐηι Κααηι ν οη Ν3Γνν3 ζαΓ Είηηαΐιηιε άεΓ . δΐαάΐ 3ΐη ΚοηηεΓδΙαβ' δΙαΙΙ- ί3ηάεη, Γηβοΐιΐεη άίε άεαϋ- δοΗεη Τταρρεη ό.οοο Οείαη- 8:εηε. ΑαδδεΓάεηι νβΓηϊοΙιΙβ- ιεη άεαΐδοηε νεΓ5οεηάε ΐο 5ΐ δοηίηεη^δννεΙΐΓε δοννΐε 4°° 0Γαη3ΐννεΓίεΓ. ΑαοΗ ΐη άίεβεη Οείεοΐιΐεη νναΓάεη άεη Βοΐ- δοηεννίδΐεη άεΓ ΐπάίδθΐιεη ^; ηαοΐι ηιΐΓ ;ι1δ ^ο^!<5ρε^δ^ ί,ραετεΓ αΐοετ ηϊοΐιΐ Ιιεεΐτ. Ρι·3εδΐάεηΙ άεΓ Ηίηάυκ ίεΐ άπΙιεΓ αη Κοοδενεΐι, ο5 άίε Αΐΐ3ητίκεΓΐζΐ3εΓαη8· ίαΓ Ιηάίεη βυΐΐί^ δεί υηά οί) ΑηιεΓΪ^α 8:&Γ£ΐητί6Γεη Ιίοεηηε, ά3δδ Ιηάίεη είη ίαπ ηαοη άεηι Κπε# ίτεΐ δεΐη ιιιεΓάε. ΎΌη άβη οοΐβοηβτηΐβίί- ΜθΓάΙΐΓβηηβηΓη ί&Βί νδΐΐίρ; Ηεΐδίηΐα, 23· ν*οη ζιΐδΐ3εη(1ΐ&εΓ δείιε τιΐΪΓά ηιίΐκετεϋτ;, άαδδ άΐε Ικιΐδοηειΐΐίδΐίδοΐιεη ΜθΓά^Γεη- ηετ άΐε αηι ιαεδΐιΐεηεη ^3άο- 8:α-ΙΙίεΓ β-εΐεβ-εηε δΐαάί: Καε- Ιίΐδβΐηιΐ (ΚαχΗοΙιη) ίβδΐ: νοεΐϋ^ νεπιίοηεεΐ Ιιαοεη. ΏεΓ Ηααρι- ΐεΐΐ άΐεδεΓ ααδ εΐηεΓ ΤγπΙζ- οιΐΓ& εηΐδΐβηάεηεη 5000 Είη- τποΙιηεΓ ζβεΗΙεηάεη δΐαάΐ- ίδΐ εΐη Τεΐΐ άεΓ Ηοΐζ- ΒεΓΐίη, 25· Είη δθ^ειΐδοΙιεΓ νεΓδυχΙι Ευί είηε ιρ ίτη ίηιεΐιεη Μοι·§εη- {ξΤΆΐ€η άεδ 23· Αυ.§υ.δ£ πιίΐ άεΓ νεΓηίοΙιταηβ: άεΓ Ιοείάεη αη&Γεΐίεηάεη βδο^ε1κοηιρ3- ηίεη. Όίε Ιηδεΐ* γ/ατ νοη άεη άευΐδθΐιεη ΤΓαρρβη ϋεΓεΐίδ Ιοεδεΐζί ννοΓάεη, άίε άΐε ^αη- άηη^ άεΓ νοηι ΟδτυίεΓ άοδ ^η^ερ^ ιιεοεΓδείζεηάεη δο- ίη ^υΙεΓ Τ3Γ- Γ η^ΐη. Κβεΐεΐδαΐηιΐ ΐδί ίη Ρΐηηΐ3ηά 5εδοηάεΓδ άαΓθη βείηε αταΐΐε Βιιγ& 6εΙς&ηηΙ; δΐε ΙιαΙ ΐη άετ ηηηϊδοΐιεη ΙΟεδοηΐοΗίε εΐηε 1>εάειιιεηάε Κοΐΐε ^εδρϊεΐί;. εΐιε
  ίΐΐε δΐ3άΙ; νϋρυ,ίϊ ζιιτη ΖεηΙ-
  ππη δύά^αΓεΙΐεηδ ιιιιΐΓάε.
  Κοο-
  ^ Ιίεδδεη. Ετδΐ 3ΐδ
  «,αεηιιΐίοΐιε δον]ει:δθ1ά3τβη
  ααδ£ε1αάεη νναΓεη, υηίεΓη3ΐιηι
  άίε άειιΐδοηε ΕίηπεΐΙ αυί άΐε
  νοεΐΐΐ^ αεοεΓΓαδοΙιΙεη δον3εΓδ
  ιιηά Γίε1> δΐε νοεΐΐΐβ: αιχί.
  Ρβΐηϋοΐιβ
  23.
  3Γη
  5<:ηαΐ·ί άΐε Τεΐ1η3ΐΐΓηε Ιηάΐεηδ αιΐδ^ερΓθθΙιεη. Ιη Βε«οΓ- βίηεΓ Κοπι, 25- ΐε 3η άεΓ υΐ£Γ3ίηείΓοηΐ είη&εδειζιεη ηιοΐ. Είηΐιείτεη άεδ Ιΐβΐ. Εχρεάίΐίοηδ^οΓρδ Ιιαοεη ηαΐι άεηι δίεβτείοΐιεη Αϋδοΐιΐιΐδδ άεΓ ΟρεΓ3ΐΐοηεη 3γπ Βιι^ ΐΐιτεη νοΓΓηαΓδοΙι ννίεάεΓ 3ΐιί&εηοηιηιεη, ννίε 3τη δοηηΐββ: νοη άεηι δοη- άεΓ5επο1ιΙεΓδΐ3ΐΐεΓ άεΓ Α^εη- Ιογ δίείαηΐ β-εηιεΐάεί ννΪΓά. ϋϊε ΟρεΓ3ΐίοηεη πεΐό,ηιεη ννείΙεΓΐιίη βίηεη #υεηί Ιί^εη ΒεΓΪοΙιίεΓδΐαίίεΓ :, ά3δδ άεΓ ^ΐοΐι Γηίΐ νοεΠί^εΓ 8 ΪΙίΐ: νοΐΐζίβΐιΐ, ο5ννοΗ1 άΐε ΐΐαΐ. Τπιρρεη ίη εΐηΐ^εη πιβΓΐΓεΓε ΙιαηάεΓί· Ιίηι δΐηά. ΟΙΕ ΟΕΚ 30νΐΕΤΙ30ΗΕΝ ΤΒΗΡΡΕΗ ΧΙΙί ΕΙ«« Ρ0ΒΤ6Ε5ΕΤ2Τ ΌΙΕ ΕΝΟ-ΑΕΝϋΕΚ. ΥΕΚΧ0Κ.ΕΝ ΙΝ ΕΙΝΕΜ ΜΟΝΑΤ ΣΟ44 ΡΙ,υΟΖΕυΟΕ 25 ΕΝΘΙ_ΙδΟΗΕ ΗΑΝ0ΕΕ.880ΗΙΡΡΕ ΥΕΚ5ΕΝΚΤ Λαβ άβτη «4· ΟοεΓΐΐοηΐΓη&πάο "ννβΐ ΓΓη&οΙιΙ Ιη άβΓ υΐΐΓ&ΐηβ ηβΗηιβη Τηιρρεη άεη νοηι Ρβϊηά ηοοη ζββή Βηιοΐΐβηΐΐορ! ά άίβ νβΓίοΙβαηο; άββ £β- βοΐιΐαβτεηβη Οβ^ηετβ &χιί «ηά ιιβοετ όϊ ηϋη3ε ρΓ ϊί τί- ^βββΐζτ. 8ιιβάϋοη άββ Ι1πιβπ3θβ3 ·ννιίΓ3βη βίββΓ- ΙΐβΓβ βοννίίτιδοΐΐϊ ΚΓβείτβ ^ββοήΐΕβ-εη αηά ηβ'οβΓ άβη ^^'νν&τί^ιιε8 ζιιηΐεοΐε ^βννοΓίβη. ΜβηΓ εΐβ ΐοοοο Οβίαη^βηβ ιιηά ηηιί&η- Ββηίβ ίΐ&ΐεη ίη Ηαηά. ϋΐβ ΐη Εβτ- Ιαηά Ιίββηιρίβηάβη Τηιρ- ρβη άΗησ/βη ΐη οοηζεη- Αη^Γίίί ααί ναΐ νοΓ. Όβτ οβϊάβΓδβίτδ άββ ^α- άθ£Η8ββ8 νοη αηδβΓβη ίί- ηΐβοΐιςη νβΓοαεηάβίεη ηιίτ 1}εβοηάβΓβΓ ΤαρίβΓ- Ιίβίί £βίαβ1ΐΓίβ ηιβοΐιτ; ΛνβίτβΓΐΊΐη Μ&Γ- α Μβΐηιΐί. ϋεΓ Ρβΐηά Ποβτ ΛνεάβΓ οβϊ Τ&βτβ ηοοΗ οβΐ ΝαοΗτ; η άββ Κ.βίεηβ- Ιη ΝθΓάβίΓΪΐεα ντ&τ »ηι 22. ΛαβΊΐβτ βίη ζ1ηρ ί1ιΐ8τζβιιο;ε αιιί άβη Ηαίβη νοη Τοοηαΐε οββοηάβΓβ ίοΗ. Βοηιοεηνοΐΐ- ββίζίβη Ρΐαΐίθβτί- τίβη 5ΐΐ85θΓ Οβ^β^ητ, ζβΓ- βΐοβιτβη Μιιηΐ. - Ι>&£ΓβΓ
  ιιηά Οββοηεεάί^ίβη ηιβΐι-
  δοΗίίίβ. Κβ.πρί>1νι%-
  ΙΙΓά'ΐθΓίβη ίη
  Ιβίζτβη Ναοητ ηΐϋ
  & ζ 5ρ
  Ρ1ΕΒΓ.Ζ6 άβ3 Ρβίηάβδ Οβί
  βίη.
  Ιη άβΓ Ζβίΐ νοηι 22
  1>Ϊ8 23· Αα^ιΐίΙ νβΓ-
  Ιογ άΐε 1)Γίτ. ^α1ινν8ί^β
  ίη Κεβηιρίβη ηβϋεΓ Ογο&3
  ΰΓΐίβηΐεη, ΐηι Ξεβοβοίετ
  ιπη άϊβ ΟΓΪτ. Ιπεβΐ ιιηά ίη
  3οννϊε Ιιβί Αη-
  αιιί ά&& Κ.βίοη8ο;β- Ι
  Μετ. ιιηά άΐβ οβββτζΐβη
  Οεοίβτβ ίη3^β8&ηιτ 1044
  Ρΐα&ζβα^β. ϋ&νοη βοΗοβ-
  ββη νεΓθβεηάβ άβΓ Ιίΐιίτ-
  νν&ίίε 960, Εϊηηείτεη
  ε 128
  άβΓ Εΐεϊοηεη Ζβίτ
  ΐπι ΚΕΓηρϊ βτεετεη Ογο&8-
  θΓΐί&ηΐεη 127 ί
  νβΓΐοΓβη.
  ΡΕΒ ΑΡΒΙΚΑΡΠΟΝΤ
  Κοτη, 24
  Ι)3δ Η&αρΙςααΓΐΐεΓ άεΓ ίΐαΐ
  αηι
  Ιη άεΓ Ο/Γεηαΐκα Ιεΐοΐιαίίε
  Ταετϊ^ΐΐεϊΐ; άεΓ ΑΓΐϋΙεηε ιιηά
  άεΓ ΕιιΙΙννίΐίϊε άεΓ Αοΐΐδε αη
  άεΓ Τ·>ΐ3Γα^ ίΓοηί. ϋεαΐδοΐιε
  δοηηα5εηά ΡΙίΐκΐΜΐιεπεη ίη
  δοννίε
  1ιθί>δεη είη ίείηάΐί-
  οΐιεί. Ρ1α^ζεη§; αΐο. Βπίί
  Ρΐη&ζειι&ε
  Βεη^ΐιαδί, ιαο5εΐ ε!ηί
  άεη ΗηβεΓΪοΙιιεΙ: ιιΐατά Ιη Οδ-
  ΐ3ΐΓί^3 ηειιε ίείπάΐίοΐιο Αη&ΓΪί
  ίε ααί δΐεΐΐιιη^εη νοη Γοΐοΐιε-
  ίϊΙ,Αη^ΓίίίδΓ3εΙ:ϊ^κεϊ[ ιιη
  Αοιείΐυη^εη. άίε
  Αη&πίίε αιιί άίε ίιίηάΐίοΐιεη
  διεΐΐαη&εη αηΐεΓηαΙιηι. Ιη άεα
  νεΓ&αη^εηεη ΝαοΗΐ 1)θΓηΙ>αΓ-
  άΐεΓϊεη ίΐαΐ. ^
  άεη ΡΙα&Ηαίεη Μ'οαοοα
  Μαΐια αηά €ΓαΓδ3θ1ιιεη
  ζυ&ΐείοΐι ΒΓαεηάε.
  ΒεΓΐϊη, 25
  Αη άεΓ εδϋΐ. ΚιιεδΙε ιιΐαΓάε
  είη 5θΐπ3εΐΓαδδίί>ο1ιεΓ ^αη-
  νεΓδαοΗ αηι δοηηα5εηά
  άΐβ νν3θ1ΐ53πιΙιρίτ άεΓ
  άεαΐδοΐιεη Ιπιρρεη νεΓεΐΐεΙΙ,
  αΐίε 3ηι δοηηΐα^τ ηιϊί^ νοη
  ζαδΐαεηάίβ'εΓ άεαΐδοΐιετ δΐεΐΐε
  Γηΐϋ8:εΐεΐ1ι: ηιίΓά. ϋίε
  ταίδ^η Ιιαιΐεη δίοΐι ηιίϋ 3
  §:εη3ε1ιεΓΐ «ηά νεΓδαοΙιΐεη,
  αη ^3ηά ζυ ^εΐ.ιη^ειι. ϋεαΐ-
  δοΐιε ΡαηζβΓ)«ι6£εΓ ηαΐιηιεη
  δοίοΓΐ δοΐιίίίεη ιιηά Βοοτε
  ιιηΙεΓ ιαΪΓΐεΙίδαηιεδ ΡεαεΓ αηά
  νεππςηΐεΐεη άΐε
  ΒεΓΐίη, 25· Λ^
  ϋίε νεΓπίοΙιΐαηβ: νοη 5
  νν^ε(;δ^11^ίίεη άατοΐι λΐίηεη ίπι
  ίίηηίδοΐιεη ΜεόΓοαδεη Ιίοηηίε
  νοη ^3ηά αιΐδ ίεδΐ&εδΐεΐΐΐ
  ννεΓάεη. Εδ ΙκοηηΙε βεοβα-
  οΐΐτεΐ νεΓάεη, άαδδ !<ιιγζ Ιιίη- τετείη3ηάεΓ δΙαΓΐίε ΌεΓοηαΙίο- ηεη εΓΐοεηΙεη αηά Ιιοΐιβ ναδ- αηι ΗογϊζοπΙ &ε- άεη Ηίιηηιεΐ δίϊε^εη, άαηη ννατεη άίε 5 δοΐιίίίε νετ- ^οΐινναηάεη. Ηεΐδίη^ί, 25. β ϋΐε ααί άεΓ Κατεΐί^οΐιεη ^3ηάεηί^ε νοΐδΐοδδεηάεη ίιη- ηίδθΐιεη ΤΥαρρεη ί,ΐεΐιεη 15 Ιίηι νοΓ ΥνίοοΓίί, ννιε δοηηα- όεηά νοηι ίΐηηίδοΐιεη Ναοΐιτί- οΙιιεηοαεΓθ ^εηιεΐάεΐ ννΐΓά. ΒεΓΐίη, 25- Αιΐ£υ.δΐ. ΒεΓΐίη, 25· Αιχι?αδΐ. 5 ΐοο νναΓάεη ν»όη άεη άεαι οΐιεη Τταρρεη 1>εί
  άεΓ ΡθΓΐδείζαη^ άετ νεΓηίοΗ-
  ιαηβ: δθννΐεΐΓαδδίδοηεΓ ΚΓαείίε
  ΐη άετυΐίΓαΐηε αιηΡΓείΙα^ αηά
  αηι δοηηαοεηά εΐη&ε^ΓαοΙιί:,
  ννΐε δοηηΐαίί πιίΐΐα^ νοη ζα-
  άί άεαίδοηεΓ δεΐιε
  ννΪΓά. Ααδ-
  νναΓάε αηιίαη&Γείοπεδ
  αΐΐετ Αγι δΐ-
  ΒεΓΐΐη, 25-
  δοΐινναοΐιε νετδυςΐιε άεΓ
  1)πΐ. ^αί^ν;ιίίε, ίηι ^3αίε άεδ
  δοηηΐα&δ άΐε Καεδίε άεΓ 5ε-
  δεΐζιεη ΟεβΐεΙε αηζαίΐίε&εη,
  ννατάεη νοη άεΓ άεαϋδοΐιεη
  Ρΐ3^35ννε1ΐΓ α5&6ννίΡδεη. Ιη
  άεη ηοΐΐαεηάίδοηεη ΚαεδΙεη-
  ννατάε
  τη3Γίηε είη οτΐΐ. ΒοηιοεΓ 35-
  ^εδθΐιοδδεη, νναεητεηά
  ΙΐΗεΓΪε αε5εΓ
  είηεη ίείηάΐίεηβη Ιαε^ετ νοηι
  δρΐίίίτε ζαηι
  νεΓΐίεΙι ΐπι Ναηιεη άε;.
  22 ίΐ.πΐ. ννεΐιπιιαοΐιΐδαη-
  η άαδ εϊδεπιε Κτεαζ.
  άαζα ηιίϋ^επε-Πΐ; ννίτά.
  ννατάε άίε Ααδζειοΐιηαη^ ΐη
  ΑηεΓΐ<εηηα£ ϋιτεΓ ΤαρίεΓκείΙ νοΓ άετη Ρείηάε αΐδ ^η&άί1^ε- αηά Βε^ΐείΐδθΐιαΐζ άεαΐ- ΚαεΐπρίεΓη αΐη Το5Γα1ΐ νοΓ^εηοηιηιεη. ΒεΓΐίη, 25- 'α^ε^^δ^11ΐίί ννατάε αηι δοηηα5εηά υογ άετ ηοΓνε£. Καεδΐε νοη εΐηεηι 5γϊι. ύηιεΓδεεβοοΙ: οΐιηε Εγ- ίο1& αηβε^ΓΪίίεη. Ο5ιυο1ι1 άαδ άεαΐδοΐιε ^^ζα^εIιδ^11^ίί άατοΐι άαδ ΓθΙε Κτεαζ ααί λνείδδεπι ΟΓαηάε ννείΐΐιίη αΐδ δθΐοΐιεδ ^εΐίεηηζείοΐιηεΐ νναΓ, ιιηΙεΓ- η3ΐιηι άΐεδεη ΒεΓΐίη, 25· Μα-τδα Μαΐτακ, ννατάε ΐη άεΓ ΝβΟΓΐΐ: ζαηι δοηηΐαβτ ετ- 5οηι5αΓάίεΓΐ. ΗείΙί^ε Εχρΐοδΐοηεη αηά ζαΗΙτεΐοΗε Βταεηάε νναΓάεη, ιιΐίε δοηηα5εηά . 1>βη αΐΪΓά, νοη ΑυίΙίΙ.
  I
  ζεα&εη 5εο53€ΐιΙεΙ.
  Α«β άβητ; Ρθ.ΗΓβΓΐιε.αρΙ.·
  ΐ, 25· Αα&αδί:.
  ΟοεΓΐίοηιΐη&ηάο άβΓ
  &ΐοχ: οβΐτ&ηητ:
  οβΓβϋβ ί β η; 83
  8οηα6ΐ*ηΐ6ΐάιιη? υ;- ηητ-
  ^ββτβοεη, νβΓηίοητβτβη
  υηίβΓβββοοοΙβ αηά Ιη
  ννβίίβ &ηι Τ&ο;β
  Υ&ΓΓηοαΙΙι ηιΐτ Βοηιοεη
  3θηνν·εΓ8ίεη ΚαΙΐοβΓβ αη.
  "νν&ηΓβηά άβΓ Νβοητ Γίοη-
  Ιβίβη βίοϊι Αη^ΓΪίίβ 8:β-
  Ηαίβη&ηΐα^οη &η άβΓ
  βαν7ίβ
  ρ
  ίβ 25 ίβΐηάϋοΗβ Η&η-
  άβΐ53θΗϊίίβ Ηΐίί ΐηβκβ^βηιΐ:
  148200 ογϊτ;. ΗίοΓνοη ν>-Γ-
  δεηΚίοη άίβ ϋητβΓβββοοο-
  1β αΐΐβίη ίη ηιεηΓτ&ΐίΐ&οΓ
  $ αηά η&εΗ
  Κατηρί 3Π9 είη επι
  Οϊογ&Ιγ&γ οββΐΐηιηιτβη
  2Σ Η&ηάβΐβ-
  βοΗίίίβ ηιΐτ: Ι22ΟΟΟ ογζϊ.
  ΐηι Καηιρί 8·ββ·βη Ογοββ-
  ί{ άΐβ ^αίτ;-
  ρΐ&ίζβ &αί άβΓ Ιηβεΐ.
  ροβΐβιιοοοτβ 8οηοβ3βη ν^Γ
  άβΓ ηίβάβΓΐ&ηά 8 ο Η ε η
  Κΰδΐε βΐηβη ϋ'-ϋιβοΐιβη
  ΒοηιϋβΓ αο. Εϊηε ΑηζαΜ
  ΟΓίτίβοηβΓ Ρΐιΐ&ζβιι^β
  ίη άβΓ Ιείζ τ β η
  -αηά ΒΓ&ηάοο—,Ιϊεη. ϋίο
  δοη&άβη βΐηά αηβΓηοοϋοη.
  άβΓ
  αο.
  Βοκι-
  Βει-Ηη, 25. .-
  ΡάΙΐΓεΓ Ιιατ ΟΙοεΓΐεαΙ- '
  ηαηί Ρΐιίΐιρρ α1ί> 33· ΟίίίζίεΓ Ι
  άεΓ άεατδοηεη ννεΐιπηαοΐιί:
  άαδ ΕίοΙιεηΚιαΙ) ζι·ηι Κϊΐτει·-
  ΙςΓεαζ άεδ Είδεπιεη Κτεαζεδ
  εΓΐίε1ιεη. Εγ δαηάΐε ααδ
  Αηΐαδδ ίοΐ^ί'ηάεί» Τε-
  Ιη ΑηεΓΐ<εηηυη£ Ιΐιτεδ Ι.εΐίΐεηΐιαίτεη Είηδαιζεδ αηά ααδ Αηΐαδδ Ιΐιτεδ 62. ^αίIδ^ε§:εδ νετΐείΐιε ίοΐιε Ιΐιηεη αΐί. 33 ΟίίίζίεΓ άετ άεαΐί.ο1ιεη νε1ιΓπιαο1]1 άοΐδ Είο1ιεη1αα5 ζαηι ΚΐΐιεΓΐίΓεαζ άεδ Είί>εΓ-
  ηεη
  η: 26, Αα§α5ΐ
  Όϊε
  ΒεΓΐίη,—25 Αα£ΐΐί>τ
  άεΓ άεαΐδοΐιεη
  Κππιαπηε ίη άεΓ Οδΐβεε.
  Είη Λΐίηεηαητεπιεηηιεη άεΓ
  άεαΐδοηειι Κτίείίί>ηι£ΐΓΪηε ΐη
  άεΓ όδΐΊΐςΙιεη Ο^τδεε εΓ5ΓαοΗΐε
  ιιιείΕεΓε ΕΓίο1§:ε. Αηι 22.
  Αα^αδί αιατάεη άτεΐ ΚΓΟδδε
  ΤΓαΐΐδροΓΐδοΙιίίίε άεΓ δοια-
  3εΐΓαδδεπ άαΓθΙι ΜίηεηΐΓείίεΓ
  νεΓ!>εη1ίτ:. Ναοΐι άεη νοη ζα-
  ^Ιαηάϊ^εΓ δΐεΐΐε νοΓΐίε^εηάεη
  Μεΐάαη^εη ίδΐ είη ΖεΓδΙδΓεΓ
  ηιίΐ άτεί ΗαηάεΙδάαηιρίεΓη
  ηηά Μϊηβη5οοιεη ΐη άίε
  ρΐείοΐιε δρετΓε &εΓαΙεη αηά
  ΐηηεΓΐια15 ΙίατζεΓ Ζείί:
  Ι^εη. Ιηι &1είε1ιεη 8
  νεΓδεηΙίΐ,εη άεαΐδοΐιε δεβ-
  ΐ1<^·5 Ζαί,Ι- άεαΐδθΐιε Αο^εηΙεη ίπι Ιταη ιαΐί^: ί>είειΐ], ίδΐ ιιιιγ είη
  Υοιιααηά ίάΐ" άίε Ιηαί.ίοη
  ιυαιάε αηι Μοηΐα^ όγ Υει-
  ΐΓεΐεπι άεΓ απιει-ίΐςαηίδοΐιεη
  Ρΐ'εδδε ετΙνΙαΓΐ:. Ιιη Ιι·,ιη δίηά
  1;είηε άευί&οΐιεη Α^εηεεη.
  ϋΐε ΕΓΐνΙΙηιη^ £α5 άεΓ ΐτα-
  Οεδαηάτε α5, ηαοΐιάεπι
  άεη αηιεπ1ίαηί;>ο1ιεη Όη-
  :αΐ' δαηιηεΓ ννεΐ-
  άίε Γ.!α11αη§· άετ
  ΪΓαηϊδθΙιεη Κε^ίεπιη^: ίηίοΓ-
  ηιίεΓΐ Ιιαττε.
  δΐοοΐιηοΐηι, 26 Α
  Ειΐ£ΐαηά ΙιαΙ ίτε^εη Ιπιπ
  άίε νν"ΐΓΐδθΗαίτ^Ι)1οοκα(1ε νεΓ-
  Ιιαη&εη, βεΐιΐ αιΐδείηβΓ ΥεΓοϊ-
  ίεηιΐίοΐιαη^ άεδ Βοατά οί Τη*-
  άε αηι -ΜοηΙ»? ΙιεΓνΌΓ. Ηίετ-
  ηαοΗ ιιιΪΓά ηιίΐ ·νΪΓ^ηη>ί νοηι
  26 Αα^αδΙ ^Ιίοΐιε
  ααδίαΙΐΓ ηαοΐι Ιταη
  εδ δεί άεηη, άαδδ εδ δίςΐι αΐη
  ΑαδίαηΓεη Ιιαηάεΐΐ.
  Αη1ί3Γ3, 25- &
  Εΐηε Μεΐάαη^ άεδ 5πιΐ-
  δοΐιεη ΝαεΙΐΓίςΗΐεηάίεηδίεδ 5ε-
  αηι Μοηΐ3§: οη
  αηά άβΓ
  ηιείηδ3Γηε ηιΐΙίΐαΓΪδοΙιε Αι^Ιίο-
  ηεη ΐηι Ιταη ιιηΐεΓηοηιηιεη
  αιαΓάεη. ννίε 3αδ άίρΐοπιαΐΐ-
  δθΐιεη Κτεΐδεη νεΓΐααυεΙ(
  "ιυείάεη "οπτίδόηο" ΤΤαρρεΐΓ
  5εί Καηίκίηί αηά 3ηι Κεναη-
  άίε Οτεηζε ΰ5ετ-
  . Αη άίεκεη Αΐίΐίοηεη
  ι εΗηιεη αηοϊι
  ιβΐΐ.
  α. 26 Α&,
  ΐΓαηίδςΙιε δΐά'άιε ιιιαΓάεη
  νοη άεΓ 5Γίιίδο1ιεη ΕαίΙαΐαίί»;
  5οηι5αΓάίεΓΓ, ιυίε Μεΐάαηρεη
  ααδ ΤεΗεΓαη Ιοεδα^εη. -ιιοη
  είη δοηΐ]εΐΓαδδί^ο1ιεη ^αίιαη-
  &ΓΪίί Γίοΐιΐεΐε δίοΐι βε&ε»
  διαάΐε άεδ Ιταη, ιχιίε νοη
  αηιΙϋοΙιεΓ ΪΓαηίί,οΗεΓ διεΐΐε
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗϋΝΟ
  Ιμ Κατζε ιαεΓάεη ίιη 8ο1-
  άαιεηΐςΐηο ΐη Οΐιαηία Ρΐΐηιε
  ΐη ^ΓΪεοΙιίδοΙιεΓ δρηιοΐιε ίιΪΓ
  άίε Ζίνΐ15ενδ11ίεπιη£ Ιααίεη.
  Βΐδ ζαηι ΕίηΐΓείίεη άΐεδετ
  Ρίΐηιε ααδ Αιΐιεη ίίηάεη
  ΤοΓδΙεΊΤαη^εη ίατ άίε Ζίνΐ>-
  ρεΓδοηβη νοΓΐδτχττΐΐί η ι ο 1ι Ι
  δΐαιϋ.
  αΐΪΓά Γεοΐιΐζεΐΐί^ 5β-
  ιιΐεΓάεη, ιηαηη·
  ιχΐΐβάβΓ νοΓί,ΐεΙΙαη^βη ίαΓ Ζΐ"
  νίΐΐδΐεη δΐαΐιίΐηάεη.
  Σ6ΛΙΣ 2α
  Οί Ρώσσοι άπώλεσαν
  την τελευταίαν των
  βάσιν επί τοΰ Ντνιέ-
  περ ποταμοθ
  ΣΥΝΕΛΛΗΦΘΗΣΑΝ 83596 ΑΙΧΜΑΛΟϊυΊ
  ΑΠΟ ΤΟ 1ΤΡΑΤΗΓΈ1ΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 26 Αΰγοϋστου
  Ή άνωτάτη διοΐκηοις τού
  Γερμανικοϋ στρατοΰ ανακοινοί:
  Μηχανοκίνητα τμήματα
  της τεδωρακισμένης στρα-
  τιάς τού Κλάϊστ έκυρίευ-
  οαν χσές δι" έφόδου, μετά
  πεισματώδη άνώνα, την κυ¬
  ρίαν γέφυραν καί αυτήν
  την πόλιν τού Ντνιεπροπε-
  τρόβσκ. Ό έχδρός απώλε¬
  σε συνεπώς την τελευταίαν
  βάσιν τού επί τής δυτικής
  δχδης τού Ντνιέπερ ποτα-
  μοθ κάτωδεν τοΰ Κιέβου.
  Κατόπιν τής προελάσεώς
  της είς τό τόξον τού Ντνιέ¬
  περ, μετά την μάχην τού
  Ούμάν, ή τεθωρακισμένη
  στρατιά τού Κλάϊστ, συ·
  νέλαβεν έν όλω 83,596 αΐχ·
  μαλώτους καϊ έλαφυραγώ-
  γησε 465 πυροβόλα, 199 τε-
  δωρακισμένα άρματα μά-
  χης καί άναρίδμητον άλλο
  πολεμικόν υλικόν.
  Ό Ίρανικός λαός παραμένει
  ησυχος καί πειδαρχικός
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-Καχ' , λοϋται Οτι ή είσβολή δέν
  είδήσεις έκ Τεχεράνης ό Ί· στρέφεται καΐά τού Ίράν,
  ραπκος λαός παιραμένει ή· | άλλ' εναντίον δηθεν τοϋ
  ουχ>ςκα πε . α.ιχκό;,έχων ι Γερμανικοϋ κινδύνου, λόγω
  απόλυτον εμπιστοσύνην είς Ι τή· παρουσίας Γερμανών
  την Κυβέρνησιν τού. Ίΐρακτό^ων έν τή χώρα
  Τό άπόγευμα τής χί)ές ταύί(·
  έρρίψθοσαν προκπρύςεις Τό εσπέρας τής χθές ή
  εις τα περίχωδα τή; Τεχε- Τεχεράνη παρέμεινεν επί
  ράνης, διά των οποίων δή- δίω^ον είς τό σκότος.
  ΑΡ6Ρ0ΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΑΗτΕΩ:
  ΕΙΙΙ. ΤΥΠΟΥ
  ΤΟΥ ΙΡΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 23- Ό
  Τοι<ρ>ακός Τύπος, συνεχί-
  ζάΐ τίιν ά.)^ρο/.)αφίαν> τού
  επί των εγονόιων τοϋ Τ
  θάν, τονιζει υπ ή κατάλη
  •ψις τής χώρας αυτής απο¬
  τελεί μέγιστον κίνδυνον καί
  δι' αόΐήν ταύτη ι; την Τουρ¬
  κίαν, διότι ήρχισαν νά δια-
  φαίνωνται και)αρά πλέον
  οί πκοποί των Άγγλορώσ-
  σων καί αί βλέψεις αυτών
  έν τή έγγύς "Ανατολή· Κα¬
  ταλήγων ό Τουρκικός τύ¬
  πος, γράφει δτι πιθανόν
  νύκτα τινά ή Αγγλία καί
  ή Ρωσσία νά έπιχειοήσον
  π^αξικόπημα κο,ί κατά τής
  άνβςαοτησίας τής Τουρκία;.
  Σύμπας ό Άδηναϊκύς τύπος
  καταφερεταικατα τής
  Αγγλίας καί Ρωσσίας
  ΡΩΜΗ, 28-Κατά πληρο¬
  φορίας τού πρακτορείου
  -Στέφανι σύμπας ό Άσηναϊ-
  κ'ΐς τύπος κσταφέρεται κα-
  τά τή: Ρωσσίας καί τής
  Άγγλί ις, διά τή ) παρά τό
  όικαιον καιαληψιν τού Ί¬
  ράν, γεγονός όπερ καταρ-
  ρίπτειτήν δικαιολογίαν τής
  "Αγγλίας δτι δήίϊεν μάχεται
  διά την απελευθέρωσιν των
  μικρών κρατών. Ή «Άκρό-
  πολις», ύπερ&εματίζουσα
  γράφίΐ^ ί,'τ. ή κατάληψις
  τοϋ Ίρ-χν αποτελεί πράξι;
  όλει°ρ αν διά την Βρεττανι-
  κήν πλουτοκρατικήν μα-
  φίαν.
  Αριθ. 405
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΟ ΤΑΜΕΙ04 ΕΦ.ΔΡΟΝ
  η φανεράν
  επαναληπτικήν πλειοΠοτι
  κήν δημοπρασίαν ενοικι¬
  άσεως 8ι' εν έτος, ήτοι
  άπό 1—9—1941=31
  -8-1942 τώ* κάτω¬
  θι κτ^μ»:ιι»ν αυτού μ*
  την έναντι έ/άστου έμ-
  φαινομένη-; πρώτην π,οο-
  σφοράν.
  1) Μετόχιον "Λγιος
  * Αντώνιος Καστελλίου
  Κισσάμου ο"ρ. 1Κ.ΟΟΟ
  2) «Ελαιόδενδρα Δρα-
  χώνας Κισσάμο > Πρ.
  4.ΟΟΙ)
  3) ' ΤΛνο··/τος άγρό;
  Κολυμβα,οίου Κισαά-
  ,ι-ου ο^. 2.Ϊ4ΟΟ
  4) Άγ,οό; λΐακαρίου
  _τερνών Άκρωτηρέου
  ύπαρχουσα ποοσφορά δρ.
  ϊίΟΟ
  - Ή Δημοπ^ατία ένεε>·
  γηθήτεται έν τοίς Γρα¬
  φείοις τοΰ Ταμείου την
  Σεπτεμ^ρ'ου 194 1
  Πεμπτην καί ώ¬
  ραν 1Ο- 12 π.μ. Είς
  ματαιώσεως
  έ π αν» ληφθή την ΙΟην
  μβρ ημέραν Ί"ε
  τάρτην κατχ την ιδίαν
  ώραν.
  Οί δροι τής ενοικιάσε¬
  ως ευρίσκονται είς τα
  ■Γραφείω τού Ταμείου
  Ίίφ. Εΐολεμιστών Ν.
  Χανίων.
  »Κν Χανίοις τή 2 7
  Αύγουστον 194 1
  Ό ΔιευΟυ·'·=ής τοΰ Τα¬
  μείου
  • ΓΕΩΡΓ. 2. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Ε1ΑΗΣΕΩΝ
  Αι επιχειρήσας
  είς τό άνατολ. μέτωπον
  έξακοΑουδοΟν επιτυχώς
  Γερμανικά μαχητικά άεροπλάνα καδέτου έ
  φορμήσεως κατέστρεφον λιμενικάς έγκατα
  στάσεις είς Τομπρούκ
  39 Αύγούστου 1941
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΣ_ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΤΟΥ
  Γερ-
  ΑΠΟ ·ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
  ΦΥΡΕΡ, 26 Αύγούστου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ
  μανικοϋ στρατοθ ανακοινοί
  'Εφ' ολοκλήρου τού Άν.
  μετώπου αί στρατιωτικαί έ-
  πιχειρήσεις διεξάγονται λί¬
  αν επιτυχώς καί κατά τό
  προδιαγεγραμμένον σχέ¬
  διον.
  Είς την ανατολικήν άκτήν
  τής "Αγγλίας έβομβαρδί-
  σθησαν χσές στρατιωτικαί
  έγκαταστάσεις.
  Την τελευταίαν νύκτα μα-
  Γ /ωατοηο εΐται είς τούς
  επιθυμούντας νά κατασκευά-
  σωσι Καμίνους πρός παρα¬
  γωγήν ασβέστου, δτι δέον
  νά υποβάλωσιν σχετικήν Αί¬
  τησιν πρός την Ρεΐάΐίοηιπιαη-
  άαΐαι- (Μέγαρον Δικαστη-
  ρίων).
  Πρός τούτο δέον νά συμ¬
  πληρωθή παρ' αυτών έντυ¬
  πον, σχημα αίτήσεως, παρά
  τη ώς ανω Γερμανικαι Άρχή,
  πανομοιότυπον τής οποίας
  ευρίσκεται καί παρ' ημίν.
  . Έκ τοΰ ΓρΊφείου Ανοι¬
  κοδομήσεως Πόλεως Χανίων
  (Οίκοδομή ΠρακτικοΟ Λυ-
  κείου)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Άδελφάτον τοϋ
  Δημοτικοΰ Νοσοκομεί-
  ου Χανίων
  Διακηρύττει, δτι
  'Έκτίθεται είς ςρανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρα-
  οίαντήν Λ Σεπτεμδρίου,
  ημέραν Πίμπτην «αί
  ραν 5 μ. μ. καί έν τ ό
  φ '
  ω.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δελτία τρο-
  φίμων ϋττ' άριθι'. Τ. 252. Τ. 253
  Τ. 254 άνήκοντα είς την οικογέ¬
  νειαν Τσερκάκη. Παρακαλεΐται
  ό ευρών δπως τα: προσκομ(στ)
  ί τα γραφεΐα μας καί ώμει-
  σετε, καθότον τω "είναι ό>
  ΧΡΠ, Βιδ μίνου'δτι ίχουν
  Ε|5οποιηΰ{) ήδη οί ΓΤαντοτιώλαι
  . οί ή Άγορανομία. ■
  ή ένοικί'/σις των άποθη-
  κων των κειμένων κάτωθι
  τοΰ παλαιοϋ Δημαρ¬
  χείον
  Οί δροι αυγγραφής εύ-
  ρίσκονται κατατεθειμένον
  είς τ-χ Γραφεΐα τού Λίο·
  σοκομείου ένθα «*ί βου¬
  λόμενοι ίΐύνανται ν χ λαμ
  βάνωσιν γνώσιν κ ,Ο' εκά¬
  στην.
  'ΑΒν Χννίοιςτ^ 2β Αύ
  γούστου 194 1
  Ό Π,οόεΠρος τού Ά-
  δελφάτου
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ; π ι (' ( ι ( ι ; { ν < κ 111 δισαν είς την διώρυγα "Αγ. Γεωργίου έν μεταγωγικόν 6.000 τόννων, τό οποίον μετεϊχε μιάς νηοπομπής. Είς την βόρειον 'Αφρικήν Γερμανικά άεροπλάνα, κα¬ δέτου έφορμήσεως, επετε¬ θησαν την 24ην Αύγούστου κα! την νύκτα τής 25 ίδίου εναντίον τοΰ Τομπρούκ. Δι" άμέσων πληγμάτων, 6ομ- (?ών μεγάλου διαμετρήμα- τος, κατεστράφησαν λιμενι- κία έγκαταστάσεις. "Υπέ¬ στη ζημίας έν μεγάλον έμ* πορικόν σκάφος, εξηναγκά¬ σθησαν δέ είς σιγήν άντια" εροπορικαί πυροβολαρχίαι- 'Αγγλικά άεροπλάνα ε¬ πετεθησαν την τελευταίαν νύκτα κατά των περιοχών τής δυτικής κα'ι νοτιοδυτι- κής Γερμπνίας, άνευ άξιο- λόγων άποτελεσμάτων. Τό άντιαεροπορικόν πυροβολι- κόν μας κατέρριψεν 7 έκ των έπιτεθέντων αγγλικών βομβαρδιοτικών. Ό πληδυσμός τής Κρήτης προει- δοποιείται νά μή φεύγη δταν πλη¬ σιάζη Γερμανική περίπολος. Όστις τρέπεται είς φυγήν διακινδυνεύει την ζωήν τού, δεδομένου δτι κά8ε Γερμανική περίπολος έχει δικαίωμα νά πυροβολή εναντίον παντός, ό ο¬ ποίος δέν σταματά. Κατελήφθη ή Τεράστιαι αί απώλειαι των Ρώσσων είς έμψυχον καί αψυχον υλικόν ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 27 Αΰγοϋστου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ· μανικοϋ στρατοϋ ανακοινοί : Ώ εγνωστοποιήθη, δι' ίδι- αντέρου ανακοινωθέντος, ή υπό τόν στρατηγόν φόν Κλάϊστ τεθωρακισμένη στρατιά κατέλαβε, μετά πεισματώδη μάχην, την κυ¬ ρίαν γέφυραν καί την πό¬ λιν τοϋ Ντνιεπροπετρόβσκ. Πλησίον των έκβολών τού Ντνιέπερ ποταμού καί νοτίως τοϋ Κιέβου αί τε¬ λευταίαι δυνάμεις τοΰ έ- χθροϋ, αί οποίαι άνθίσταν- το εισέτι επί τής δυτ«"ής δχθης τοϋ Νηιέπερ, κατε- στράφησαν έν μερ. , ,^ιο- πιν μαχών έκ τοϋ συστά- δην. Ανατολικώς το·" Βελίκι- γιε—Λούκι ή μάζα τής 22ας Σοβιετικής στρατιάς περιε- κυκλώση καϊ κατεστράφη, κατόπιν μαχών πολλών ή· μορ'Ιόν. Περισσότεροι των 3.000 αίχμαλώτων καί 400 πυροβόλα περιήλθον είς χείρας μας. Αί έζαιρετικώς βαρύταται ίπώλε·αι τοΰ έ- χσροϋ συμπεραίνονται έκ των διαπιστωθέντων 40.000 νεκρών τού Μεταξΰ τής λίμνης τοΰ Ίλμεν καί τοΰ Φιλανδικού κόλπου, πρό τοϋ Ρεβάλ, ώς καί είς τό Φιλανδικόν μέτωπον, αί έπιχειρήσεις έξακολουθοΰν επιτυχώς. Ή άεροπορία μας κατέ- φερε 6αρύτατα κτκπήματα έναντ'ον συγκεντρώσεων στρατευμάτων ανατολικώς τοΰ Κιέβου καΐ κατέστρε- ψε τό σιδηροδρομικόν δί- κτυπον δυτικώς τής Μό- σχας καί είς την περιοχήν πέριξ τοϋ Λένιγκραντ. ΟΕι'ς τόν Φιλανδικόν κόλ- πον σχηματισμοί μαχητικών άεροπλάνων κατεβύθισαν 4 Σοβ'ετικά | μεταγωγικά ι πλοϊα, συνολικής χωρητικό- | τητος 9.000 τόννων, κατέ- I φεραν δέ σοβαράς ζημίας ! είς 4 άλλα, έπίσης μεταγω- 1 γικά. Τέλος επέτυχον άπ' εύθείας κτυπήματα διά βομ- βών εναντίον ενός άντι- τορπιλλικοΰ καί ενός συνο- δευτικού. Δύο άλλα άν- τιτορπιλλικά έπλήγησαν σο¬ βαρώς ανατολικώς τής Χερσονήσου των άλιέων. Είς την μάχην τής Αγγλίας ή άεροπορία μας έβομβάρδισε την τε¬ λευταίαν νύκτα λιμενικάς έγκαταστάσεις επί των Αγ¬ γλικών άνατολικών άκτϋν ώς καΐ διάφορα άεροδρό- μια. Κατά χθεσινάς αποπεί¬ ρας έπιθέσεως "Αγγλικών άεροπλάνων εναντίον Γερ μανικών άκτων καί των άκτών τής Μάγχης, ή "Αγ¬ γλικη άεροπορία απώλεσε 23 άεροπλάνα, έξ ών κα- τερρίφθησαν 11 είς άερο· μαχ'α;, 4 υπό των πλοί- ων μαο προφυλακής, 3 υπό τοθ άντιαεροπορικοΰ πυρο- βολικοϋ, 3 υπό των ναρκο- συλλέκτιδων καί 2ύπό τοϋάν· τιαεροπορικοϋ πυροβολικοϋ τοΰ ναυτικοΰ μας. Κατά μίαν επίθεσιν Γερ- μανικών άεροπλάνων, την τελευταίαν νύκτσ, εναντίον τής ναυτικής βάσεως τής 'Αλεξανδρείας, βόμβαι μας εναντίον Ι επροκάλεσαν μεγάλας κα¬ ταστροφάς είς λιμεν. καί σιδηροδρομικάς έγκαταστά σεις. 'Αγγλικά άεροπλάνα έρ¬ ριψαν, την τελευταίαν νύ¬ κτα, είς ωρισμένας πόλεις τής δυτικής κα! νοτιοδυτι- κής Γερμανίας, ώς καΐ είς μίαν συνοικίαν τής Κολωνί¬ ας, έκρηκτικάς καί έμπρη- στικάς βόμβας. Τό άντιαε¬ ροπορικόν πυροβολικόν κα- τέρριψε δύο έκ των έπιτε· θέντων βομβαρδιστικών. Ό εργάτης Μ.χαήΑ ^^^^0^^ ροτρΰνει είς δραπέτευσ.ν έφοοΐασε ακολούθως διά πΐ.ητ,κών καί τέλος τούς η πέτευσιν, τινάς δέ έκ τούτων είχεν τήν οΐκίαν τού. Έκτός τούτου είχεν χήν τού έκκριικτικά ύλικά. ορα ΤΟ ΟΑΟΝΤΟΊ'ΑΤΡΕΙΟΝ Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη Μεταφερθέν είς την οδόν Μαβίλη 1 (Γωνία Πά- λαμά—Μαβίλη) έπανήρχιαε τας εργασίας τού. «ΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 0. Δ. Μ. Π. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝ;ΩΝ Αριθ. Πρωτ- 194 ΔΗλΙ ΐνΠΡΑΣΙ Α ενοικιάσεως Μοναστηρια- -κών Κτημάτων Ό Ο. Δ. Μ. Π. Νομοϋ Χανίων έκθέτει είς φανερόν πλειοδοτι¬ κόν διαγωνισμόν την ενοικίασιν των εξής μετοχίων αότοϋ επί μίαν διετΐαν, μέ τάς έναντι αυτών άναγραφομένας τιμάς ώς πρώτη προσφορά διά τό διετές χρονικόν διάστημα. 1) "Αγιος Γεώργιος Νε- ροκούρου άντΐ ί5ραχ. 380300. 2) Πρινοδάσους Άκρωτηρίου άντί δρ. 140000. 3) Γρά Κεράς Παλαιο- κάστρίυ άντ! δραχ. 1100Χ). 4) Νησΐ Τοπολίων άντ! δρ. 380ΟΊ. 5) ΚορδελΙ Δαρμαροχωρίου άντ! δραχ. 106300. 6) Γρα Κεράς Πανε- θύμου άντί δρ. 75000. 7) ΤυλΙφου Άζωγυρέ άντί δραχ. 48000, κα! 8) "Αφράτων Κισσάμου άντ! δο ίΟΟΟΟ. Ό διαγωνισμός 8ά διεζαχθ,η Ι είς τα Γραφεΐα τοθ Ο. Δ. Μ. π'. Χανίων την 1 Ι)βρίου έ. 2. ήμά- ραν Δευτέραν καΐ ώραν 11—12 π. μ. Είς περίπτωσιν μαΓαιώσε^ς 8α επαναληφθή την 4 Σ)6ρίου ημέραν Πέμπτην καΐ την 6 Σ)6ρΙου ήυέραν Σάββατον κατά την Ιδίαν ΐύραν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ο δροι ΤΓς ενοικιάσεως εύρί- Κατελήφθη ή σιδηρ. γραμμή Πετρουπό- λεως - Μόσχας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.—Τό ήμι- | Πετρουπόλεως. Ή κατάλη επίσημον Γερμανικόν πρακτο ρεΐον ανακοινοί δτι κατελή¬ φθη ύτνό των προελαυνόντων Γερμανικών στρατευμάτων ή σιοηροδρομική γραμμή, ήτις ένώνει την Μόσ*αν μετά τής φις τοθ σιδηροδρομικου τού¬ του κόμβου ένέχει ύψίστην σημασίαν άπό στρατιωτικής (δία, άλλά καί οΐκονομικής απόψεως. Κατελήφθη τό Αίκατερινοσλάβ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.-Τ6 ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον πληροφορεϊται έκ των πρώτων γραμμών τοθ Οΰκρανικοϋ μετώπου δτι τα μηχανοκίνητα Γερμανι¬ κά στρατεύματα τοϋ φόν Λίστ κατέλαβον χθές την είς την κοιλάδα τοϋ Δόν ποτσμοϋ μεγάλην Ρωσσι- κήν πόλιν Αίκατερινοσλάβ. Τα Ρωσσικά στρατεύματα- άποτελούμενα έκ 3 στρα, τιών υπό την ήγεσίαν τοϋ στρατάρχου Μπουτιένι, ύ- ποχωροΰν πρός την αριστε¬ ράν δχθην τοΰ Ντνιέπερ ποταμοΰ. ΔοΑοφονική άπόπε.- ρα κατά τοθ Λαβάλ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 28.- Ό τέως Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Λαβάλ έτραυματΐυθη σο¬ βαρώς, πυροβοληθείς τρίς, την παρ. Τετάρτην τό άπό¬ γευμα, είς ΒερσαλλΙας, υπό ενός κομμουνιστοθ. Έπίσης έτραυμοτΐσθη έλαφρώς ό άρ- χηγός τής Λαϊκής Έθνικής "Οργανώσεως καί τέως ύ- πουργός τής άεροπορίας υπό μιδς σφαΐρας. Ή άπόπειρα έλαβε χώραν μετά την τελε¬ τήν, ή δποΐα διοργανώθη είς Βερσαλλΐας, έπ' εύκαιρΐα τής αναχωρήσεως διά τό Άν. μέτωπον τοθ πρώτου τμήμα- τος έθελοντών τής Γαλλικής λεγεώνος. Έκτός τοθ Λαβάλ ετραυματίσθησαν υπό τ<->0
  δράστου εΓς συνταγματσρ-
  χης τής λεγεώνος των έθε·
  λοντών,' εΓς χωροφύλαξ καί
  πέντς άλλα πρόσωπα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-Κατά
  τηλ)μα έκ Παρισίων ό Γαλ-
  λικός τύπος χααακτηρίζει
  την κατά τοϋ Λαβάλ δολο·
  φονικήν απόπειραν ώς νέ¬
  αν άνανδρίαν τής κομμου-
  νιστικής τρομοκρατίας. Ή
  πράξις αυτή αποτελεί εν
  δεϊγμα των πολλών τςομο-
  κρσ,τικών μεθόδων των
  Μπολσεβίκων πρακτόρον,
  των οποίων ώπλίσθησαν
  αί χεΐρες έκ τοϋ Λονδίνον
  καί τής Μόσχας, διά νά
  τρομοκρατήσουν τόν Γαλλι¬
  κόν Λαόν. Ή Γαλλία, κα-
  ( ταλήγει, δέον ν' απαλλαγή
  Ι ταχέως τής κομμουνιστι-
  κής σπείρας.
  Σύλληψις Ρώσσου
  στρατηγοθ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28—Τό ήμε- άζιωματικο! αυτού, ουδεμίαν
  πίσημον Γερμανικόν Πρα- Ι προσγυγήν λαμβάνουν,
  κτορεϊον πληροφορεϊται . άλλ' οΰτε καΐ μισβοδοτοΰν-
  δτι ό Ρώσσος στρατηγός ται, εάν δέν τυγχάνουν ·
  Σμιγκώφ, διοικητής τοϋ 8ου τής τυμπασείας κα'ι τής έγ-
  Σώματος στρατοϋ, συνελή- ι κρίσεως των ΚομμισαρΙων.
  φδη χσές αίχμάλωτωτος "Ο Σμιγκώφ είπεν ότι τάς
  παρά τό Ούμάν. Ούτος προ- '
  έβη είς μακράς δηλώσεις,·
  πρός τόν επί κεφαλής των
  Γερμανικών στρατευμάτων,
  ειπών δτι ή οργάνωσις τοϋ
  Προσεχώς Θά προβληθοθν
  είς τόν Στρατιωτικόν Κινημα-
  τογράψον Χανίων ταινίαι είς
  "Ελληνικήν γλώσσαν, διά
  τούς πολίτας. Προσωρινώς
  καΐ μέχρι τής λήψεως των ώς
  άνω ταινιών έξ Αθηνών, δ*ν
  θά γίνουν προβολαί διά τούς
  πολίτας.
  Εγκαίρως θέλει άνακοινω-
  Θ'Ί πότε θά έααναληφθοϋν αί
  προβολαί διά τόν λαόν.
  ΕΝ1ΙΑΦΕΡ9ΥΣΑ ΕΙ10ΙΙ9ΙΗΣΙΣ
  'Επανήρχισεν ή ϊμριάλωσις
  των έκλεκτών οΐνων των Συνε-
  ταιρικών ΟίνοποιεΙων Παρανω-
  Υών Κρήτης. Ρ Υ"
  Οΐνοι λευκοΐ καΐ έρυδροΙ είο
  φιάλας. *
  Διαρκής παρακαταθήκη. Όδός
  Μάλεμε αριθ. 13, έναντι ·Εμπορι-
  κής Τραπέζης.
  σκονται είς τα Γραφεΐα τού Ο
  Δ. Μ. Π. Χανίων.
  4Εν χανίοις τό 23 Αύγαύστου
  Τό Συμβούλιον τοϋ Ο Δ Μ
  Π. Ν. Χανίων.
  Ρώσσικου στρατοΰ εΤναι
  τελείως διάφορος, οί δέ
  τελευταίας ημέρας εξετε¬
  λέσθησαν υπό των Κομμι-
  σαρίυν, καδ' όλην την έ¬
  κτασιν τοϋ μετώπου, χιλιά-
  δες Ρώσσοι άξιωματικοΐ καΐ
  ϋπαξιωματικοί.
  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
  ΑΓΚΥΡΑ, 28.—Άψίκοντο
  είς τα Τουρκοϊρανικά σύνο-
  ρα 1000 Ίρανικαΐ οικογένει¬
  αι, αί οποίαι δέν ηθέλησαν
  νά παραμένουν έν τή χώρα
  των υπό κυριάρχους τούς
  "Αγγλους καί ΜπολσεβΙκου;.
  ΑΦΙΞΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΓΕΝ.ΑΙΟΙΚΗΤαΐΤ ΚΡΗΤΗΣ
  Αφίκετο καί ανέλαβε τα καβήκοντά τού δ νέοο
  'Υπουργός Γεν. Ιιοικητής Κρήτης κ. -Εμ. Λουλακάκης.
  1 ΚΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΓΕΡΜ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ' ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.-Άνα-
  τολικώς τοθ Δνειστέρου ή
  άεροπορία μας έβομβάρδι-
  σεν επιτυχώς έχθρικά άερό-
  δράμια, σιδηροδρομικάς έν-
  καταστάσεις, ύπόστεγα χαί
  καταψύγΐα, ώς καΐ κατασκη-
  νωσεις Ρωσσικών στραιευιΐά-
  των. ^
  ΑΝΑΖΗΤΗΙΕΙΣ
  Παρακαλείται θερμώς ό γνωρΙ-
  ζων τι πβρί τής τύχης των 1) Γρη-
  γοριάδη Δημητρίου, 2) Θωμά Ντι-
  νοπουλου τοθ Γεωργίου, καΐ 3) Τα-
  βουξή Νικολάου, ΰπηρετούντων έν
  Κρήτη κατά τάν παρελοόντα Μάϊ¬
  ον νά ειδοποιηθη τόν ίατρόν κ
  Αριστείδην Μπακλατζήν.
  —•Επίσης ό γνωρΐζων τι περΐ
  τη; τυχης τοθ στρατιώτου Γεωρ¬
  γίου Πλευρη νά εΐδοποιήση τόν
  κ. Ιωσήφ Νευραδάκη (φανοποιόν)
  ' Α Ι < Τ "Ι ι > ι .
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Γραφείον 'Ανοικοδομ.
  τή; πόλεως Χανίων ειδο¬
  ποιεί πάντας τούς ύποβαλ-
  λόντας δήλωσιν έπισκευής
  ίδίαις δαπά'ναις των οίκιών
  των δπως προσέλθουν έντός
  δύο ημερών άπό σήμερον
  καΐ παραλάβουν άτελώς
  τάς αδείας έπισκευής έκ
  τοϋ Γραφείου Νομομηχανι¬
  κού Χανίων (Κτίριον Πρακτι-
  κου Λυκείου).
  (Έκ τοΰ Γραφείου 'Ανοι¬
  κοδομ. πόλεως Χανίων)
  ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ
  Όφοαλμίατρος
  Έπανελ&ών δέχεται έν τφ Ια¬
  τρείω τού Μυλωνογιάννη Λ9
  8—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ.