89909

Αριθμός τεύχους

29

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

29/8/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ΜίηβιΊυιϊάέ
  _*>·> ** *^
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΡΕΙΤΑΟ
  29.
  Αυουετ 1941
  δοηΓΐίτΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΒ.Γ ΙΚΑΚΙδ, Οηαηία
  ηηά ϋηχοΐΐ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  Οηβηΐβ
  Νγ 20, -· Αριθ. 29
  3 ϋΓββοηηιβ — Τΐμή Δραχ. 3
  ΡΗΟΤΟΒΕΚΙΟΗΤΕΚ8ΤΑΤΤυΝΟ.
  ΐΰΐι Ιοτΐη^εη §το552 Μίη^εη νοη Β^υεε ΐη Νι1ίο1<ιι;νν ειΐι. 2) ΙΧτ 3) Ώια ΕΛεηδΐΐΐεΐδε ιη <ΙδΓ νοη ά2η ϋ^υΐϋοΐιβΐι 1>ε->2ί/.1:εη Ιοιιτΐί,οΐιεη
  νΟΝ -ΙΝΚ3 ΝΑΟΗ ΚΕΟΗΤδ · ι) Ώίε ϋ.
  Ιιαίεη νοη Κουεηηε ηιΐεαεΓ ΐη νοΙΙεΓ Ακΐινΐταθ:,
  Οεπιεδεγ ίδΐ άίεδεΐυε υΐΐβ νοΓΐιει
  *
  ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ Τ Λ ΔΕΞΙΛ : 1) Γερμαν κά Λάφυρα είς την καιαληφθεΐσαν πρό ήμρρων σττου':>ιαοτ'<' ην Ρωσ· σικήν πόλιν τού Νικολάίεφ. 2) Ό ποτ<ίυιος λιαήν τη; Γ τλλίας Ρουέν, έν πλήοει δράσρι πάιν. 3) Ή κο-η τ ς επί τ ις Αγγλι· κης νησΐδος ΓκέρσνεΟ, τ^ς κατεχομένης νυν Οηό των Γερμανών, εξακολουθή ώς καί πρότερον. ΟΡΕΗΑΤ Ο Ν ΕΝ ΑΝ ΟΕ δΤΡΒΟΝΤ Εί Ι :016ΗΕΙΕΗ ΟΙΕ ΜΑ88Ε ΒΕΗ 22ΕΝ δΟΜΕΤΑΒΜΕΕ ΕΙ» ΟΕΒ ΡΑΝΖΕΒΑΒΜΕΕ ΪΟΝ ΚΤ ΖΕΚ8ΤϋΚ.ΤΕΝ ΗΑΡΕΝΕΙΝΚΙΟΗΤϋΝΟΕΝ ΥΟΝ ΤΟΒΚϋΚ Ατΐ8 άβηι ΡϋηΓβΓη&ηρτ:- φΐαΓτ,ΐβΓ, 26. Ατ1£Ί19ΐ.. ϋ&δ ΟοβΓΐεοηιηιαηάο ά&τ "ννβΙΐΓΐηειοητ. βΐοτ, οβΐεαηητ:: ϋίβ ΟρβΓβίΐοηβη νβΓ· Ιαηίβη αη άβΓ ^ββαπιίβη ΟβτίΐΌητ ρΙαηηιβββΒίβ: ηηά Αη άβΓ θΓίτίδεηβη Οδτ- τνηΓάβη &τη βΓββΐΓί- £ Τββτβ τηΐΙΐτβεΓΐδοηβ Αηΐ38"θη Ιϊ'-.ηιοαΓάίβΓτ.. Ιη άβΓ νβΓ^,Α-ΐβτβηβη Ναοητ νβΓββηΙετβη Καηιρίίηο;- ζβη^β ίηι 8τ.- ΟβθΓ»; -Κα- ηαΐ 3118 βΐηβτη Οβΐβΐτζηβ: ηβΓαηβ βίηβη ΡΓαοητ.βΓ νοη 6.ΟΟΟ ΒΚ. Τ. Ιη ί ζβη^β αηι 24· Αηβτηβί τιηά ίη άβΓ Ναοητ ζχιιη 25· Αα- β-ηβτ. άβη Ηαίβη νοη ΤοθΓηΙε αη. ΌιΐΓοη νυΐΐ- εΓβίίβΓ βοηννβΓεη Καΐί- 1}6Γ8 -ννχΐΓάβη Ηαίβηβΐη- νΕΒΝΙΟΗΤΕΤ Ρΐαΐε- , βΐη Ηαηάβΐββοηίίί ιιηά θΓΪτίβοηβ ΒατίβΓίβη ζυπι 8οΗ- & βτΐίϊβη χη άβΓ Ιβτζτβη Ναοητ άαβ νΤββί: - «ηά δηάννββτ-άβηίδοηβ ΚβίεΗβ- βΓβοίβί: αη οηηβ ηβηηβηβ- ννβΓτ,β ■ννίΓΐαιηί»· ζιι βΓΖΐβ- ΙβΠ. Ρ1αΐΈαΓΤ.ΐ11βΓΪβ 9ΟΠΟ83 βίβοβη άβΓ αη^Γβΐίβηάβη ΒοηιΙ>βΓ αο.
  Αηοη ηβηε άβΓ
  Γηύηάηη^Γ «ηά βύάΐΐοη
  Κΐενν· ννηΓάβη άΐβ Ιβ+ζΐβη
  ηοοΗ εηί άβηι ν·β8ί; ίοηεη
  ΟΙΕ ΟΕΝΚΜΑΕίΕΡ
  υΝΥΕΡδΕΗΡΤ
  Ιβΐβίοηάβη ΚΓ&ίΙβ <1β3 ΡβΐηάβΒ ζιιηι Τβΐΐ ίηι Ν ιΗ- Ιΐβηιρί ύ3Βτνν&ΐα^ί. Ο3ί- ννϋΓτβ νν'βΐΐΐΐ^β-ΐνηΐίί ·ννοΓ- άβ άΐβ Μ&33Θ ΟΒΤ 22. 8θΛν ΡΚ. ^εα1ε5> Μ^Ι, λνεηη ηεαε
  Οεοίείε νυη (Ιεαίδθΐιεη Τταρ-
  ρεη ϋθδεΐζτ. ννεΓάεη, ννΪΓα
  νοηι υπΐίδοπεη ΙηίθΓηι&ιϊοηδ-
  ηιίηΐί.ΐεπαηι άϊε ηαη ί.ο1ιοη
  ΒαΙΙδΕΐη ΗεΙίΕηηΙε ΡΙδΙΙε νοη
  (ΙεΓ (Ιεαΐδοΐιεη ΚαΙταΓοαΓθΗ-
  τεϊ τιηά άεΓ ΖεΓδϋθ2Γαη^ ΙιεΓ-
  ΙεΓ Επί^εΐεβ:!:. δο νν&Γ εδ ηαοΐι
  άεηι Ροΐεηίεΐάζη^, ηαςΗ αεΓ
  Βεεηάί£υη£ άεΓ Κεεηιρίε ΐτη
  ιιηά ηαοΐι (Ιετ Βε-
  ^ Οπεοηεηΐαηάδ. Γ/ηδ
  ν/υηάεΓί: εδ'ά^ηεΓ ηΐοηΐ,
  ΐεΐζΐ, ηαοΐι άετ
  Κχεταδ, ίη άεΓ £ΐη8:ε1δ3εο1ΐδϊδο1ι
  5εεϊηί1ιΐ5ί>ϋεη ννεΙτρΓεδδε άίε
  ^ί^8:ε νοη άεΓ νεΓηίοΙιιηη^
  Καηδΐδοΐιεεΐζε
  ννθΓάεη ίδ(:'
  νοηι Κτίεβτ νοεΐΐί^ ιιηΐοε-
  πιΙιγΙ. Όαδ ϋΐεΐοΐιε 8·ί11 νοη
  άεη ιοεάευϋεηάεη Κε5(:εη ΐηΐ-
  ηοίδθΙιεΓ Ραΐίεδΐε ίη Ρ1ιαΐί>1θ5,
  ννο άίε ΙΙαΙίεηεΓ
  1ΐ35εη, ίη Η3§ι
  Ιίπ, Τγΐίδδθδ υηά ΟπΓηϊε.
  Αυςΐι αυί άεη Γείοΐιηαΐϋίκεΐι
  ΤΓΐιΐηΓηεΓδΙδεΐΙεη ααδ άεΓ Ζείΐ
  άεΓ βτίεοΐιί^οΐιεη Κΐαδδΐ^ αηά
  άεδ ΗεΙΙεηΐδηιιΐδ ίη ΟοΓΐγηα
  ίδΐ Ιεείη δτεϊη Ηυοη ηυΓ 5ε-
  Ιι&βεη ιαηδ άίε Μϋηε
  άιΐΓοη εΐηε Κτεαζ-
  άυΓθΙι άίε Ιηδεΐ
  &11ε ΚυηδΙδΐΒεΙΙεη ηηά Κυ.1-
  ΙιΐΓάεηΙίηΐΰεΙεΓ ΚτείΗδ βυίζα-
  βυοΐιεη ηηά άιιτοη εητβρΓε-
  οηεηάε ρηοΙο^Γ3ρπϊδοηε Αιιί
  η&Ηηιεη ζή 5εννβίδεη, άβδδ άΐε
  Βείηε
  ΑΙΙε ΙεΓεΙίδθΙιεη Κιιηδΐάεηΐε-
  τηεεΙεΓ δΐεηεη ηεητε υητεΓ
  άεηι δοηηΐζ άεΓ άεαΐδοΐιεη
  ΚαηδΙδο1ΐ3ε[ζ6 ννεηίεη
  υηά
  5ε8ίΓ3ίϋ. Όετ Μΐηοδ-
  πιίτ: δείηεη ηεΓΓΗοηεη
  Α1&ΐ5αδΙ:εΓ{υηά&ηιεη!:εη ιιηά-
  Ττερρεη, δείηεη πεδί^εη Τοη-
  ναββη ιιηά ^
  <1βΓ νοη άετη Εη&ιβεηάβΓ ηηά ζχ είηεΐη Τεΐΐ Ώΐε ννεΓϊνοΙΙε ζε εητΐιαΐΐεηάεη Μϋδεεη, νοΓ &11εηι άβδ ηευε ΑΓθΙΐΒεοΙο^ΐ- δθΐιε Μαδευιπ νοη Ιταΐίΐίοη, δίηά 5ίδ αιι£ ίευδδεΓΐίοΙιε Όαοΐι- αηά ΡεηδΙεΓδο1ΐ2εάεη ηηνεΓ- δεΙΐΓΕ. Οεταάε άΐεβε δοΙΐΒεάεη δΐηά ββεΓ 3υί ά35 δοΐιυΐάΐίοη- ΐο άεΓ ΒπΙεη δεΐοδΐ ζυ δεΐζεη, άίε βεδοηάεΓ - ίη άεη ΓείοΗεη δ ννίάεΓδΐ3ηά Ιείδϋετεη αηά άίε Γ.εί1νείδε ΖεΓ- εΓ ΙίΓεΐίδοηεη δΐδεά- υε νεηΐΓδαοΙΐϊεη. δίηά ίεΓηεΓ ίη άεΓ ^ ^£18^ε, άιιτοη εϊη 13ο1ςΐιπιεηΙ;. άαδ ιιηδ άεΓ Κυ- δτεδ δΒεηιτΙΐοΙιεΓ Κυηδΐδθΐΐΰειζε ιιηά ΚυΙΙϋΓάεηΙίΐηβεΙεΓ αηί ΚτεΙα, ΗεΓΓ Ότ. ΡΙ^Ιοη, Ιτα- ΙίΗοπ, ζυτ ν€Γίϋ£ΐιη£ ^εδϋεΐΐϊ 1ι&1, άΐε νοη άβΓ αοδθΐηΐεη ΙίείΙ άεΓ οπΐίδοηεη άυη&εη ζή ΗεΓΓ 1)γ. Τηεορηαηίάεδ, άεη ννίΓ ζιι ιιηδετεΓ Ϊ ίίόεΓ άΐε ΚηηδΐδΐΕετΐεη Ι&δ αηί^εδυοΐαΐ Ηβττεη. ΙιαΙ ιιηδ βαδ ίΓείεη διίιοΐιεη ίοΐ- ϋοΐίηηιεηΐ: ζαΓ οεΐίε- Κ&Γηρί^η βοηΐοδββη «πό". νβΓηϊοη- ίεΐ. ϋοβΓ ώθθθ Οβίαη^εηβ ηηά 400 Οβδοήϋτζβ ίϊεΐβη ίη ηηββΓβ Η ηά. ϋίβ ηη- ^-βννόηηΐΐοη ηοη&η Ιηβτβ άβδ Ρβίηάβδ ηιΐί πιβηΓ αΐβ 40000 ΤΛ& ΙβδτβΓββΙβΙΙτ. Ζννίδοηεη Ιΐηιβηβββ ηηά ίΐηίβοηβη ΜββΓοηββη, βοννίβ νοΓ Κ,βναΐ ηηά αη άβΓ ίΐηΐ- 1>ί£εη
  υηά
  ΐοΐι,
  ίιυεΓ-
  Ιη
  Ιαιιτετ άαδ ϋοΐίΐιηιεηΐ
  «Αΐδ
  ΑΙϋεΓΐϋηιεΓ
  ζε ΚΓεΙίΐδ
  άΐε ννεΓΐνοΙΙεη
  ^ΙεΓ Ιηδεΐ ΚτεΙ»,
  άΐε ^αη^ι"αυδ^ηάε
  ηι εΙεΓ άεΓ Γηΐηοΐδοΐιεη Κυΐ-
  ΙυΓ Ιοεί άεΓ ΒεδεΙζυη^ άεΓ Ιη-
  δεΐ άυΓθΙι άευΐδθΗε ΤΓυριοεη
  υηνεΓδεΙΐΓϋ ^εβΐίεοεη δΐηά.
  Οε&εηΐεΐΗ^ε Βεΐιαιιρτιιηβεη
  Ιοεπιΐιεη &υ£ ίαΐδοΐιεη ΙπίοΓ-
  ηιβτίοηεη οάεΓ οεζννεοΐίεη
  εΐηε ΐΓΓείϋΙΐΓυηβ· άεΓ νν"ε11-
  οείίεηΐΐΐοηΐίείτ..
  «Μιγ ί>ΐηά άα^ε&εη Ρδΐΐε Ιοε-
  Ιί&ηηι £εννοΓάεη ννο άειιΐδθΐιε
  δοΐάαίεη άυΓθΗ δοηηεΐΐβδ
  Ζυ&Γεΐίεη υηά νοΓΐοευ^εηάε
  Μαδδηαΐιηιεη ννεΓΐνοΐΊε Κυηδ4;-
  όγ άεΓ δίςΐιειεη
  εννβΙΐΓΐ 1ι&ιοεη.
  Ιηι ϋΙοΓΪ&εη 1?ΐη ΐςΐι δεΐιτ εΓ-
  , ίεδΐδΐεΐΐεη ζυ ^οεηηεη,
  άεχ άευΐί>οΗε δο1ά&1 άεη
  υηδετεΓ Κυηδΐ
  Ιηΐετεδδε υηά
  ρρρρ ηιίτ,
  ΖΟ8 ΙΠ1Π1θη90ΟθΒΓί,Γ3β50Γ13.-
  άϊβΐβη 4 —βίΙβΓβ Ττηρ-
  ρ3ηί.Γ3η8ροΓΐ:βΓ β οΗ^νβΓ
  ηηά βΓζίβ.ίβη Βοηιο^η-
  ΐΓβίίβΓ αηί βίηβη ΖβΓ-
  βτοΓβΓ ηηά βίηβη Ρΐοίτίΐ-
  ΙβηίϋΙΐΓβΓ. Ζννβί ΛνβίτβΓβ
  ΐαηΓάβη οβΐ-
  ΡίβοηβΓΐιβΙοίη-
  8 31 β^ΰταβΓ β'βτΓοίίβη. Ιηι
  Κ&Γηρί £·β?βη θΓθβδθΓϋα-
  ηίβη οοηισαΓτ:ίβΓτ€ άΐβ
  Τ^ηίταΐαίΐβ ΐη άβΓ νβΓβ·εη·
  β-βηβη Ν&εητ Η&ίβη&η-
  1&1βη αη άετ βη^ΐίεοΐιβη
  ηηά
  Ιηι ίιηιβοηβη ΜοβΓθηββη τπηΓάβη 4 8 3_3βτίΓαη3ροΓΐβΓ νβΓββηΚτ,
  ΤΓαηβροΓίβΓ ΒοΗητβΓ οββοηαβάίβτί, νηΐ άτβί ΖβΓβτοβΓβΓ δοΗητβΓ
  Όιβ θΓίτΐβςΗβ Ιναίττααίίβ νβΓΐθΓ 25
  Αηβ άβηι ΡηηΓβΓηαηρί -
  α.ηαΓ(.ίβΓ, 27. Αηβη3ί :
  ϋα3 ΟοβΓΐΐοηιηιαηάο άεΓ
  τ οβ1ίε ηηί:
  θθΓβΐτβ άηΓοη 8^η-
  άβΓΐηβ1άηη£·
  ο;βοβη, Ηαοβη
  άβΓ ΡαηζβταΓηιββ άβ» Οβ-
  ν. Κ7βί3ί
  13Η βοηννβ-
  Γβπι Καηιρί άεη Βγιι-
  οΐΐβηΐίορί νοη Εη3ερτορ2Γ
  ηηά άΐβ δταάτ ββΐ-
  3οηβη ΡγοπΙ: νοΓΐαηίβη
  άίο ΟρβΓβτίοηβη ·νν3ΐ-
  ΙβΓΓΐίη βΓίοΙβτβίοΗ. ϋίβ
  Ι*α1τ νναίίβ ίύΙΐΓίβ
  Γβ ΒοΜδ&β &βσ;βη
  ρβηαηβαηιηιΐηηβ'βη οβί:-
  νν*2.Γτ;8 Κίβτα ηηά
  Ιβη ηιΐί 8
  Εΐδβηοαηη-
  ηβΐζ τπε8Γ.1ϊοη ΜοδΙί^υ
  υηά ίηι Καητηβ ηη Τ-«βηίη-
  8Τ3.ά. Ιηι ίΐηΪ3 :ίΐ€η ΜεβΓ-
  οηββη νβΓββηΙχτεη Κδηιρί-
  ίϋΐά 8
  &ιιί άβΓ Ιηββΐ. Εβΐ
  βαοΗβη αηι
  Ταβτβ άΐβ
  ηηά άΐβ Κ&ηπΐΐιϋβτβ
  ζη&Γβΐίβη, νβΓΐοΓ ά β
  ίΐβοΐιβ 1/ΐιίτ.ΐυαΐίθ 23
  ζβυ&β, νοη άβΕβη ιΐ
  ^η^τε^α^ηρίβη,
  ν
  αη-
  ογϊ-
  ίη
  ί3
  ΡιηΙι: ηιά Μΐηβη3α< η ιοο- ίβη ηηά 2 άηΓθΗ ίίΠβΓΪβ &08Γβ80η033311 άβη. Ββί βιηβηι Κβηιρίίΐιι&ζβη- ΐη άβΓ Ιβίζτβη ΝαοΗτ: άοη Ρΐο1:τ:βη5ΐύΙζ- ρηηΐιί ΑΙβχαηάΓΐα γϊοΗ- ΙβΕβη ΒοιηΙϊβηίΓβίίεΓ ΐη Ηαίβη- ηηά Βαΐηαηΐα- ββη 8ΤΓΟ33Θ Ζ αη. ΒΓΪΐΐβοηβ τπΑΓΐβη ΐη άβΓ Ιβίζίεη Ναοηί: αη βΐη ΐ£2η ΟΓΐεη δύάαΐβδΐάενιΐ- ηηά η. Α. αηί ■νΤυηηνΐβΓτ,βΙ ίη Κοΐη, δρΓβηίτ - ηηΐ ΒΓβηάοοτη- Ιΐ3η. ΡΐαΐίβΓτΐΙΙβΓ.'β ΙΐΓαοη- τβ 2 άετ Βο_ιοβΓ ζηιη Αηβ άβηι Ρή1ΐΓβΓΐια«ρτ- α,ηαΓτίβΓ, 26. Αη^ηδτ. ϋαβ ΟθβΓΐίθΓηηι&ηάο άβΓ "ννβηΓΐηαοητ: 8:ίθί θβΐιαηητ:: ΡαηζβΓ&Γηιββ νοη Κΐβΐδτ Ηαοβη ^ββτβΓη ηαεΗ Κ&ηιρί άβη ί νοη ϋη]β- ρρ ηηά άίβ δταάτ ββΙΤοβί ίηι 8τ.ηηη ^βηοηιηιβη. ϋβΓ Ρβΐηά Ηατ άαηιΐτ δβίηβη Ιβίζτεη δίύιζρηηΐίί ε.ηί ηίβΓ άεβ η&ΐβ Κίβνν Ββΐ ΐηΓβηι άβη ϋηίβρΓοο^βη ηαεη (ΙβΓ δοΗΙαοΕΙ; νοη ΧΙηιαη Η&ί άίβ ΓαηζεΓαηηββ νοη Κΐβϊδΐ ηηηηιβΗΓ ίηβ&ε- β&πιτ· %ΖΪ.Φ Ο&ί^ η^βΒ© βίη&βΟΓαοΜ:, 465 Οεβοηϋί- ζβ ηηά ΐξ9 ΡαηζβΓΐΐαηιρί- ιιηά ζβηΐΐοβββ βοη- ϊί τβΓΐαΙ βΓ- ΡεΓΐΐη, 28. Αυ&υί>τ.
  ϋίε νοη <^εα δοαΐ]εΐΓυδδΐ- οηεη ΤΓυρρεη δτατκ νεΓτεΐ- ϋη]ερΓηιυηάυηβ ίί>1 νοη άευ-
  Ιηίαητεπε οΐιηε υη-
  άυΓθΗ δοΙιιαεΓε
  εΓθϋεΓτ ιυοΓάεη, ιιιίε
  αιη ΜΐττυΐοοΙιηαοΙιηιίτΙηβΓ νοη
  δτεΐΐε ΤοεκαηηΙ-
  υΐίτά. Ιγπ Ιιείΐϊβ'ειτι
  Ναΐιΐίαηιρί ιυ»Γίεη άίε άευτ-
  δοΐιεη δοΐάαίεη άεη Ρεΐηά αιΐδ
  άεΓ δΐ3άϋ. Η3υδ ίΰΓ Ηαυδ
  ηιυδδτε εΓΐίαηιρίτ υΐεΓάεη.
  ΗΐεΓΐοεΐ αχυΓάεη νοη εΐηεηι
  Βπΐταΐοηε,
  άίε άυτοΐι ΡίοηΐεΓε υηά ΑγτϊΙ-
  Ιετΐε νεΓδτ&ΓΐςΙ ιυ&Γεη, νεπιΐ-
  οΐιτεϋ. 15000 δο^ετδοΐά&τεη
  ιυυΓάεη ^είαη&εη^εηοπιηιεη.
  Εΐη ίΐη Ηίΐίεη Ιίε^εηάετ δοιυ-
  ίετίΓΗθΙιτεΓ νοη 2700 ΒγΙ, άεΓ
  οείηι ΠεΓ3ηη3ΐιεη άευΙδοηεΓ
  Ττυρρεη ζυ ίΐυεοηιεη νετ-
  δυοηιε, ιχιυΓάε νοη είηεηι
  άευίδοηεη Ραηζερ^3Γηρίαΐ3-
  Τοεδθΐιοδδεη υηά ζυτη δίη-
  Ότ. Η&ηβ ΒΙοβθ-βΓ.
  "ν7ΒΙ88 ν7ΕΙΝ
  ΚΟΤΗ Υ7ΕΙΝ
  ίη Ρΐαβεηβη
  βΐί, τείη, Ιοηΐδοΐι, εΓη3εΗ'τεΝπά
  Μ&ΙεηιεδΐΓ. 13 -
  δτοοΐίΐιοΐηι 28
  Εΐη ΐΓϋΐ&οΙιεδ Οοιηηι ιηΐ-
  αιΐδ 8ΐηιΙα νοη Μιϋϋιιιοοη-
  δριΐοΐιτ ν( η
  είηεπι ρΐ3ηηιαδ5ΐ§:-?η
  άεΓ θΓΪΙϊδοΙιεη
  ίηι 8υε^ιιI^δ^εη υηά
  νε^1εη νοη Ιγλπ. ϋ ι;» Οε5ίεΙ
  νοη Αθ3«ΐ3η. δ^ΐ νοη ΐιαηί-
  δοΐιεη δΙτείΙΙίΓίίίίεη βεβαυ-
  ϋαπά, εΐιιια 6ο κ τη
  νοη Α1)3άαη, ^^εΐζΐ
  ιιχοΓάεη Ιΐη Αυδςΐιηίΐτ Κΐιαηα-
  Ιςίη ΙιαΙΙεη Εη^ΐαηάει· ιιηά
  Ηίηάυδ ηαοΐι Ιείοΐιτεηι νν'ίάεΓ-
  Οϊΐ3η είη^εηοηιπιεη. ϋίε
  ΕυίΙιιιαίίε Ιιαίοε άεη
  άεΓ ΤΓυρρεη υηΙεΓ-
  υηά εΓηευϋ
  υεβεΓ νεΓ^Γΐιΐεάεηεη
  Β Ε Κ Α]^Ν Τ Μ ΑΟ Η υ Ν Ο
  Ό-γ άητοΐι ΓβοΗτ8ΐίΓαϊτϊ)?23 υΓί.βί1 άββ ΡβΙάίΐΓΐ
  ζη-η Τοάβ νβΓαΓΤβϋεβ ΑΓθβίίβΓ Μΐοηαβΐ Ρα-
  ρηζ3.εΐ3 αη& ΟβναΙΐοηθΓί ΐδΐ. αηι 27· 8. Ι941 βΓ3οαο33βη
  χιΐοΓάβη.
  ϋβΓ νβΓηΓτβΐΙΐβ Ηαίεβ Κτΐβ ίβ^^ίαη^^ηδ ζχιτ
  Ρΐηοΐιτ; νβΓΐβΐτβΙ., ΐηηίη ίαΐβ^α^ {£Γιβ:η.5θΊβ Αη3ΐαβΐ-
  δβ αηβ^ββτ»11ί:, βΐβ ααϊ ά2Γ Ρΐαοητ η 112Γ3Ε11.ΖΙ: 02Ζ·»,
  ίη δβϊηΐΐη Η^η^β ν:τ'α >Γ^2η §·ϊΗα1τ.2η Αηη^Γά^αι 03-
  ί&ηά βΓ βΐοη ΐτη Ββ3ΪΐΖ2 ν^η δρΓβη^ηι ΐΓ,,ϊΓ
  ΡΓβΐ·ννΐ11ΐ-
  ΡηγΪ5, 26.
  Εε^ιοη άεΓ
  Ρι·είνϊ11
  8^8^^ άεη
  ννιι·ά, νίε
  Ό ε
  δΐδοΐιεη
  Κίΐιτιρΐ
  ννΐδ
  ίΓ&ηζοε-
  ζυηι
  Ροΐδοΐιε-
  αιηΐΐ οΐι
  28.
  ;1ιεηι ιΐΐ^ί ίιι
  ηί Ριιτΐ ιϊ ίι-
  νπΐ ιαυτάε.αιη ιλΐιττιιιοοΐκι-
  Ιοεηά ί4ε«ί^·:ι ΐ8 ΠΊιγ ίη ν&Γ-
  ς.ιιΐΐεο νοη εΐηεη Ιίοπιηιυηί-
  &ςΐ!>ο1.6η ΑΐεεητϋΙδΓ άυΓοΙι 3
  Κοηιίη£<.ηϋ ν γ ! αηι 27· Αυ^υδΐ ΐη νει^ϋΐΐτδ §:εο£ΐΗΐηιε11 υηά επι 30. Αι - ίΐΐΓ Ιίυτζε Ζεΐτ ΐη εΐη νοΓ δεΐηεηι Εΐηδατζ ΓϋδΐεΙ; ηηά εηά^ϋΐτΐ^ δοΐΐ. Αη1ί3Γ3, 2 8 & ϋεΓ άευτδοηε Βοτ5θ1ΐ3ίΐεΓ ίη άεΓ Τυετΐίεί ν. Ραρεη, ηαιτε απι ΜίιΙαχοοη β'ερεη Μίΐΐ3? άίε 3ηκεκυ.εηάί£Γ_ε Βεδρτε- ΓηίΙ άεηι ίηι άεΓ ΒεΓΐΐη, 28. Ρΐυ&ρΐαίζ Ιδηΐ3Ϊ1Ϊ3 αηι ιιιυτάε ίη άετ Ναοΐιί ζυτηινΐίΐΐιυοοΐι νοη άειχΐ- δοηεη ΚαηιρΠυβζειχ^εη αη- &ε^Γίίίεη, υΐίε αηχ Μίτΐιιΐοοΐι- 36εηά νοη ζυδτϋηάίίϊεΓ άευΐ- δθΙιεΓ δΐεΐΐε ^εηιεΐάετ χιπΓά. Εδ ιχΐυΓάεη ηιεΙιτεΓε Ιαυδεηά Κί1θβ;Γ3Γηηι δρΓεη^Τοοηιβεη 35^ειαοΓίεη, άΐε ΐηχ Η3ίεη δοιιΐίε άεΓ δταάιΙοηΓΐη υηά ίηι Β3Γ3θ1ίεηΐ3§:εΓ άεδ ρΐαιζεδ οΐΐίετεη. ΡυεΙ.τεΓ .1ι;ΐ' 1 ειπείηιη^, ά^Γ εΐιεηια- -,υΙΐΓίΐΙπ ΤΜΐιιηΐί,Ιι γ άιιτοΐι εΐηε Κυ^εΐ Ιείοΐιί νειΐειζΐ ΛιΙεηΙαι εΓεικηετε δϊοΐι Ζειειηοηκ, άίε ιη ν>ίΓ-
  1(ΐδί>Ιιο1] άεΓ Α )ΜΐιιΙ:
  :οη ΓΓϋΐιιιίΙΙίίίεηκοπΐΐΐη-
  άεΓ ίΓαη?οδΐί>ο1.εη Ι^ε-
  ίίΐοη ζυτ ΒεΙ^αιηρίυιι^ (1 *»
  Βο1ί>ο1ιειυΪ5ηιιΐδ κΐηΐϊίαηά
  ΑυδδεΓ _ ιν^ιΐ ιιιιιπΐοη νοη
  άεη ΑΐϊεηταΙεΓ, άετ ΐηβ-
  3πγϊ-
  Ιγ3Π
  άεΓ
  ίηι
  ΑΙοεηά
  Ηαυρτδΐ3άτ
  άίε
  νεΓ-
  ΐ3δδεη υπι δΐοΗ η30ΐι άεηχ δοηι-
  ΓηεΓδίΐζ άεΓ άευτδοήεη Βοτ-
  ίη ΤηεΓ3ρΐ3 3ηι Βοδ-
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗϋΝΟ
  Ιη Κϋτζε ννεΓάεη
  ά3ΐεη1αηο ίη
  ΐη ΐ
  άίε
  ίηι δοΐ-
  Ρΐΐπιε
  ίϋτ
  ΐ3υίεη.
  Βίί> ζυιτι Εΐητείίεη
  Ρίΐτηε 3ΐΐδ Αιΐιεη ίίηάεη
  Γϋι τΐΐκ ΕΐνΓτ*
  ρεΓδοηεη νοΓΐαυίείε η ί ο 1ι τ
  Εδ ηΐίΓά Γεοΐιΐζειτι^ 1>β-
  1ί3ηηΐ£είτε[>εη ωεΓάεη, τυαηη
  ιυίεάετ νοτδΐεΐΐυη&εη ίύτ Ζί-
  νίΐΐδΐεη δΐαΐΐίΐηάβη.
  εΐη
  επι ΟΙοεΓδΙ υ!εΓ ΡΓεΐιιιΐΠϊ&εη-
  Ιε&ΐοη, εΐη Οεηάαπη υηά ^
  Μαηη νεΓΐειζτ. ΑΠε νεπιιυη-
  άειεη ηιιΐΓάεη δοίοΓΐ ΐη ΐ
  ΚΓ3η1<εη1ιαυδ ίίεΙοΓαοΙιτ Όεΐ Σ,Άνα.1 υηνεΓζυε&ΠοΙι &εηοηιηι»;ηε ΟρεΓατϊοτη ί^ί:, ιαΐε ηιαη ΙιογΙ, ζυτ ΖιιίΓΐεάεη- Ιιείί άεΓ ΛεΓζτε αιΐδ&είηΐΐε η ΑττεηΐατεΓ, άεΓ νοη νοτ- ΐδΐ είη ζιυαηζί^αΙδΓΪ&εΓ Βυί- Ν3ΐηεηδ Οοΐίε. Εΐη Ροη- 3ΐτι ϋοηηεί<>-
  ζυδίΐηιηιεη. Αυί Οταηά
  ΟεβεΙζεδ άυεΓίίβ
  Τοάε^5ίΓ3ίε
  άΐε
  ά
  ιιχειΐεηάε ίΓαηζοβδΐδςΙιε πιΐηί»-
  16Γ Ρυοΐτευχ 1)3υ ^3V31 ν,ηά
  άεη ίπιηζόδίδςΐιεη
  είηεη Βεδυοΐι ίηι
  Σ&ΆΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Άπό τάς έπιχειρή-
  οεΐςτοϋ άν. μετώπου
  Ό κλιοός τής ΤΤετρουπόλεως περισφίγγεται.--
  Είς τόν τομέατοϋ Γκόμελ συνελήφθησαν 3200
  αΐχμάλωτοι.—'Αποδεκάτισις τριών ίλών ίππικοϋ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-Ή έ- |
  ξέλιξις των στρατιωτικών
  έπιχειρήσεων είς την πε¬
  ριοχήν τοΰ ΦινλανοικοΟ
  κόλπου ήρχισε λαμβά-
  νουσα αποφασιστικήν τρο
  πήν. Ή κατάληψις υπό
  των Γερμσνοφινλσνδικών
  στρατευμάτων τοθ Ρεβάλ,
  πέραν τοΰ όποίου διεξά-
  γονται ήδη αίματηρσί μα¬
  χαι, θά επιτρέψη την
  εκκαθάρισιν ολοκλήρου
  τής Έσθονίας άπό τα
  Μπολσεβικικά στρατεύ-
  μστα, τα όποΐα όπισθο-
  χωροΰντα έγκαταλείπουν
  άφθονον πολεμικόν υλικόν
  καί άρκετούς αίχμαλώ-
  τους.
  Διά τής άλματώδους
  αυτής προελάσεως περι¬
  σφίγγεται έ'π περισσότε¬
  ρον ό κλοιός τήςΠετρουπό
  λεως, άπό τήνόποίαν άπέ-
  χουντάΓερμανικά στρατεύ
  ματαπερί τά50χιλιόμετρα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.—Ή κα-
  I
  ταδίωξις τού έχθροΰ είς τόν
  τομέα τοΰ Γκόμελ συνεχίζε-
  ται. Συνελήφθησαν 3200 ά-
  κόμη αίχμάλωτοι καΐ έκυρι·
  εύθησαν 15 πυροβόλα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.—Την
  27 τρ. τα Μπολσεβίκα στρα
  τεύματα ένήογησαν άν-
  τεπιθέσεις είς τόν κεντρικόν
  τουέα, άλλά τό σφοδρόν πϋρ
  των στρατευμάιων' μας τα
  εξηνάγκασε νά παραιτηθοϋν
  τής προσπαθείας των ταύτης.
  Τρείς Σοβιετικοΐ ίλαι ίππικοθ
  άπκδεκατίσθησαν
  ΒΓΣΥ, 29. —' Αγγέλλεται
  έκ Στοκχόλμης, 8τι καί ή
  θέσις των Σοβιετικών στρα¬
  τευμάτων το3 Άρχαγγέλου
  έπεδεινώθη, διότι κατέστη
  προβληματικίς ό ιϊπό θαλάσ¬
  σης άνεφοδιασμός των.
  Μεγάλαι έπΐτυχίαΐ
  κων στρατευματων .
  Χ8ές κατερρίφδησαν 127 Σοβιετιχά άερο¬
  πλάνα. Αί απώλειαι τήςΆγγλικής άεροπορίας
  -Τιιπ* ν^ρρ«τον 30 Α
  Καταστροφή
  κου Πλεκτρικοιι
  γοστασιου 2 1>2 °ι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-ΤΟ Προ
  κτορεΐον Τρανζδσεανπλπ ;
  4'ν ή
  χ1 Πς γ καταστροφήν
  έξίΛεν
  Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝΙΚΟΥ ΒΡυΗΟΥ
  ΗΕΗΙΪΤΗ 4Ι0ΙΜ^!Μ?ίρϊ Σ ΓΡΑΤΕ1ΤΜ 4Τ0Ϊ1
  ΤΑ ΤΟΥΚΟΊ'ΡΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΙΕΙΣΘΗΣΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29. — "Αγ¬
  γέλλεται έκ Τεχεράνης ότι
  ό Πρίγκηψ Διάδοχος τού
  Ίρανικοΰ Θρόνου ανέλαβε
  την διοίκησιν των Ίοανι-
  κων στρατευμάτων, τα ό-
  ποΐα είναι άποφασισμένα
  νά δράσουν κατά των εισ·
  Ιίαλόντων Άγγλοσοβιετι-
  «ών σιρατβυμάτων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25».— 'Από
  χδές εκλείσθησαν τα Τουρ-
  κοΐρανικά σύνορα, διαταγή
  τής Τουρκ;κός Κυβερνήσε¬
  ως.
  Ό Πρόεδρος τής Τουρ-
  κικής Δημοκρατίας Ισμέτ
  Ίνονοΰ απέστειλε συλλυπη-
  τήριον τηλ)μα πρός τόν Γά-
  χην τής Περσίας, διά τόν
  άπρότττον θάνατον τού έν
  "Αγκύρα Ίοανοϋ Πρεσβευ¬
  ταί:.
  ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 29.-Ή Ίρα-
  νική εφημερίς «Ίράν» γρά-
  ψει ότι είναι σκληρόν τό
  νά 6ομ6αρδίζωνται υπό τής
  Σοβιετικάς άεροπορίας καΙ
  υπό τού Άγγλικοϋ στολου,
  άνοχύρωτοι ΊρανικαΙ πό¬
  λεις.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2?.—Ό;Τουρ
  κικός Τύπος, συνεχίζων τα
  σχόλιά τού διά την 'Αγγλο-
  σοβιετικήν εισβολήν είς τό
  Ίράν, γράφει ότι ή πράξις
  αύτη είναι άντίδετος Γ,ρός
  τό πνεύμα των 8 δρυν των
  έξαγγελδέντων μετά την
  έν τώ 'Ατλαντικώ συνάντη¬
  σιν των Ροΰζβελτ—Τσ^'ρτσ λ.
  Ή εφημερίς «'Εφκιάρ» γρά¬
  φει ότι τό κατά τοϋ Ίράν
  πραζικόπημα έπροξένησε
  χειρίστην εντύπωσιν είς ά
  παντα τα ούδέτερα Κράτη
  ΑΠΟ ΤΟ ΓΤΡΔΤΗΓεΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 28 Αύ^οόστου.
  Ή άνωτάτη διοΙ'ησις το'Τ Γερ-
  μανκοθ στρατοθ ανακοινοί :
  "Εφ' ολοκλήρου τού Άν.
  μετώπου αί στρατιωτικα
  έπιχειρήσεις διεξήχδησαν
  καϊ χδές συμφώνως πρός
  τό προδιαγεγραμμένον
  σχ "διον.
  είς τό Φιλανδκόν μέτω¬
  πον Γερμανοφιλανδ'κά στρα
  τεύματα, έν στενή συνερ-
  γασία, εσημείωσαν μίαν
  σπουδαίον ευτυχίαν. Κατό¬
  πιν μαχών πολλών ημερών
  είς την περιοχήν ανατολι¬
  κώς τοΰ Σάλα καί υπό δυ
  σκενεσΓάτας καιρικάς καί
  έδαφικάς συνδή<ας,ήττήδη- σαν κατά κράτος έχδρικαί δυνάμεις, άποτελούμεναι έκ δύο μεριρχΐών. Μόνον μι ΝΕ1Τ07ΡΜΕΡΜ1ΝΊ1 ΕΜ 10?ι<Η ΣΥΜΪ11Ι! Β1ΣΥ, 29— £τι ό έν Αγκύρα Γερμανές Φόν Πότνεν ου- επί ώραν μετά ιοθ ύπει.ργου των ίίωιερι- κ55ν τ'ς'ς Τουρκίας κ. Σορά- ισογλοΐ1. Τί ν 8 Σεπ)βρίου άφικνεΐτοι ό κ. Κλόντιτυς είς "Αγκυραν -πρός διακανο¬ νισμόν των λεπτομέρειαν ιής νέας Τοΐ'ρκογερμανικης έμ- πορικής συμβάσεως. Ό Γερουσιαστής Χίνλερ κατά τής πολιτικής τού Ρούζβελτ ΡΩΜΗ, 29.-Άγγέλλεται εκ Ν. Υόρκης ότι ό Γερου- σαστής Χ'νλεο τίς ί-Γ;>ώ·
  οες ιο μ ιο> ;ζει ότι έ 'δε χθ
  |.ε^ος Γόλεμος κατό τ,^ς
  Ίαπωνίος ε.ς ουδέν άλλο
  ττά ουντελέση ή είς την
  εδραίωσιν τής κυρισρχίσς
  τής 'Αγγλίος έν Άσία. Τό
  συμφέρον μας, ετόνισεν ό
  κ. Χινλερ, είναι νά διατη-
  ή
  μετά τ,ι,ς Ίαπωνιας ή όπο.'α
  ι είναι είς κολός μος πελά-
  | τηςεϊ.τε τσςείσαγωγάς καί
  ί τύς έξαγωγάς τής χώρας
  !
  Η ΔΡΑΣΙΣ
  ιΐίΜΐηηη\ι (
  ΖΗΜΙΑΙ ίΙΣ ΗΓ. ■ΟΑΕΜΙΚΑ ί
  ΡΩΜΗ, 29.—Ή Διοκηοις
  των ένόπλων Ιταλικόν δυ-
  νόμει^ν εξέδωκε τό όκό
  λουδον άνσκοινωδεν : "Η
  άεροπορι'α μος εσημείωσε
  κα; ηάΜν έςαιρετικύς έπι-
  ιυ,ή δράσιν είς τόν τομέα
  τού Τθμπ/:ού.<, δπου έόομ- ίσρδιοε οτρατιωτικούς έχ- Ιρικούς σχηματιομούς κοί λ,μενικος έγκατοσ'άσεις. Ε;ς τό Σίντυ Έλ Μπαράνι κατέρριψε 2 έχδρικά άερο¬ πλάνα τύπου Χούρτις. Ό έχδρός έβομβάρδισε χδές δι' άεροτλάνων την Τριπο- λιν καί την Βεγγάζην, προ- ζενήσας ασημάντους ζη¬ μίας. Ένηργήδη έπίδεσις κατά μονάίων τού 'ΑγγλικοΟ στό λου μέ άποτέλεσμα την σο¬ βαράν βλάβην 1 έλαφρού κοτοδρομικού και ενός έ τέροϋ, βαρέως, V. 000 τόν. νων. Έν έτερον ασφαλώς δέν έπανήλδεν είς την βά¬ σιν τού, συνεπεία των 6αρυ τάτων ζημιών άς υπέστη δ:ά βομβύν μεγάλου δια- μετρήματος. Ύπ{!) τού έχδρρΓι ένηργή- &η μικρά επίθεσις, άλλ'άπε. κροϋσδη ύίτό τοΰ δραστι κου πυρός το3 πεζικοθ μας κοί τής άεροπορίας . μας ΔΗΛΩΣΕίΣ ΤΟΥ Β6ΥΑΓΑΡ0Υ ίιΡΩ8ΥΟΟΥΡΓΟΥ ΡΩΜΗ, 29-Ό Πρωδυ- ποορνός τής Βουλγαρίας, είς συνέντευξν τού π ούς τούς δημοσιογράφους έδή- λωοεν ό π οί έζο Γχλι ίεϊοσ ύ.ιυ τού κ. "Η/τεν άπειλσί, κατάτής Β^υλγαρα^, οί- δολως τσράσσουν τόν Βουλ¬ γαρικόν λαόν. "Οσον άφο- ρά τάς άγωνιώδεις έκκλή- οε,ς τής Μόοχας, πρός τα Σλουκά "Ρδνη, ό κ. Φιλώφ είπεν δτι οί Βούλγαροι γνω- ρί^ουν καλώς νά διακρ'νου^ την πραγματικότητα, δ' αύτό δέ έτάγδησαν μετ· ευχαριστήσεως πσρά τό πλευρόν των Κρατών τού "Αξονος. Τ ΑΒΟΤΕΑΡΧΜΑΤΑ ΤβΥ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΑΟΟΜΕΙΙ ΚΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΖίΜΗθνΠ ΒΙΣΥ, 2?.-Έλήφβι, ή υπό τής Διοικήσεως τοθ Τζιμπο; - τί εκδεσις περί τής δνησΐ- μότητος έν τή περιονη ταύ¬ τη, κατά τόν μήνα Ιούλιον έ. έ. Αυτή ονήλδεν είς 150 τοίς χιΜοις έναντι των 139 οκ>ο, γεγονός δαερ έπ3ε-
  βαιοί την σκληρότήτα τοΰ
  'Αγγλικοΰ αποκ^εΐ^ομοΰ
  είς την., περιοχήν ΐύύτην.
  κρά τμήματα αυτών κατώρ-
  δωσαν νά διαφύγουν, άφοϋ
  άφισαν επί τού πεδίου των
  μαχών όλον τό πολεμικόν
  υλικόν των. Σμήνη τής Γερ·
  μανικής άεροπορίας κατέ-
  στρεψαν χΟές 109 Σοβιετι-
  κά άεροπλάνα. Προσέτι
  Ούγγρικά καταδιω;<τικά κα- τέρριψαν 10 Σοβιετικά καϊ Ίταλικά καταδιωκτικά έτε¬ ρα 8. Είς την δαλασσίαν περιο¬ χήν πέριξ τής "Αγγλίας ένα των μαχητικών μας άερο- πλάνων κατεβύδιοε, παρά τάς νήσους Φαρόρ, έν μετα γωγικόν πλοίον 4.000 τόννων. Κατά την νύκτα ή άεροπορία μας έπετέβη ε¬ ναντίον πολλών αγγλικών άεοοδρομίων. Είς τάς ά<τάς τής Μάγ- χης ή αγγλικη άεροπορία απώλεσε χδές 11 άεροηΚά- να είς άερομαχίας κάϊ 2 υπό τοΰ άντιαεροπορικοΰ μας πυροβολικοΰ. Γερμανικά μαχητικά άε¬ ροπλάνα επέτυχον, την νύ¬ κτα τής 27ης Αύγούστου άμεσα πλήγματα διά βομ- βώ/ εναντίον των έγκατα- στάσεων τοΰ άεροδρομίου Ίσμαϊλία^) επί τής διώρυγος τού Σουέζ. Άγγλικά άεροπλάνα έ- πετέδησαν την τελευταίαν νύχτα εναντίον τής περιο- χής τοϋ Μάγχαϊμ. ΑΊ ζημί¬ αι είναι άσήμαντοι. Τό άν- τιαεροπορικόν μας κατέρ- ρ\ιεν έν των έπιτεδέντων 1 βομΡαρ5ιστικών μας. αποπει Δνε.πΤρου Ποτομού(2 1)2 0 ποταμός, δοτ,ς επέφερε δισεκατομμυρίων ΚιΚο®°^ τεραστίας καταστροφάς είς. έπϊτίθεται κατά τού Ντέ Γκόλλ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-ΤΟ πίσημον Γερμ. Πρακτορείον πληροφορεϊται έκ Παρισίων ότι αί Γαλλικαί έφημερΐδες έπιτίδενται δριμύτατα κατά ιήςνέας προδοτικής ενερ¬ γείας τού στρατηγοΰ Ντέ Γκόλ, όστις προήλδεν είς διαπραγματεύσεις μετά των Ήν. Πολιτειών, διά την πα¬ ραχώρησιν ναυτικών βάσε- ων είς τάς έν ΝοτΙω 'Αμε- ρικό Γαλλικάς κτήσεις καΐ επ! τής Νοτιοδυτικής Γαλ¬ λικής 'Αφρικής-___________^ Τί ΣΤ ΤΟΥΣ ΥΠθΧ ΥΚΑΣ ΚΑΤΑΔΙΟΚΙ ΡΟΥΝΤΑΣ ΜΠΟΛΣ ΥΝ [ΒΙΚΟΥΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-Ό Πά ρισινός τύπος ^βαιοϊ ότι αί χεί^ες τυϋ άποπειραθέν τος την δολοφσνίαν τοΰ ν. Λα|3άλ και τού στματηγοΰ Μαροέλ, ώπλίσιοΜΐοαν παρά τή; Αγγλικη; προπαγάν¬ δας. Τουτο είκάζεται καί έκ τού γεγονότοτ*, ότι ένφ ή άπόπειρα εγένετο την 19.30 ό ραδιοφωνακός σταθ- μος τού Λονδίνου την έξήγ- γειλεν, ώς γεγονός, μεταξύ ιής 18—19 ώρας,Σ συνεπώς δέν έ'χει καμμίαν, σημασίαν άν ό δολοφόνος ήτο κομ- μουνιστής. ΒΪΡΟΛΤΝΟΤν", 24.- Κα-: είόήσεις έκ Βΐού τα λια τοϋ Γαλλι^οΰ διά την κατά τοϋ κ. Λαβάλ απόπειραν συνεχίζονται. Ό τύπος συμπεραίνε', κα¬ τόπιν των άνακοινώσεων τοΰ ύπουργοϋ των Έσωτκ- ρικών, δτι οί τρομοκράται, άπαντες νεαροί, πίπτουν θύματα τής προπαγάνδας τοΰ στρατηγοΰ Ντέ Γκόλ, ώς καί τής κομμαυνιστικής τοιαύτης. Πάντως, κατολή· γ·) ιν αί έφημερίδες, ή κυ- ρνησιο παρα,ιένει κυρία τής κατα τ σ ως Εκαί θά .ΐιάξηάμπ ικτως πΐσαν εί, τό μέλ^,ον άπόπ ιραν κατά τή; ύηταστάσεως τοϋ Γαλλικοΰ Κράτους. ΒΕΡΟΛΙΝΟΜ, 29.—Τηλε¬ γραφ )ΰν έκ Παρισίων δτι ό άρ ,ηγός τή^' δολοφονικής α¬ ποπείρας κατά τοθ κ. Αοτβάλ προέβη είς όμολογΐαν, δτι οδτος ι Τ/αι ό'α^ός τοθ Ντέ Γκόλλ, ό ΌΐαάζεΐαιΒδέ Κολαί. ΣΓΟΚΧΟΛΜΗ, 29.—Κατά πληροφορίας έκ τού Ρωσσο- γερ^ν.οϋ μετώπου, ή μα- χηική άεροπορία μας έ- στράφη κυρίως Ιχδές κατά τής ύποχωρούσης Ρωσσικής Φάλαγγος πέραν τοΰ Ντνιε ιροπεΓρόβσκ. Τα Στούκας κατέστρεψαν 90 φορτηγά αύτοκίνητα καί διέλυσαν σχεδόν μίαν τεσωρακισμέ- νην άμαξοστοιχίαν. ΚΙ! Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ Μ ΛΝΑΜϋίΟΣ ΤΗί ΛΜ Σ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ γΙΚΗΣ ΕΙ! ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, '29.—Μακρά τηλεγραφήματα έκ Ν. Υόρ¬ κης άγγέλΛουν δτι ή έφη- μηρίς «Νιού Γιάρκ 'Αμέρι- καν» δημοσιεύει άρδρον τοΰ Γερουσαστού Τζόνσων, δ )τις λέγει δπ ουδείς έπι- δ;μεϊνά |είσέλδΓΐ ή 'Αμε ?;- κ τ είς τόν πόλεμαν. Αι δυ¬ νάμεις τοϋ "Αξονος, άν καί τούς έδόδη πολλάκις ή εύκαιρ'α νά συγκρουσδοθν μετά των Ήν. Πολιτειών άπέφυγον τούτο. Ή 'Αμερι- κή καταλήγει ό κ. Τζόνσων, φιλοξενούσα τούς έστεμ- μένους πρόσφυγας καί ασχολουμένη δ α,ικώς μέ αύτούς καί τα; άπολαθσεις των, γο καλλίτερον πού έ- χει νά πράξΓ) είναι νά μήγ είσέλδ^ είς τόν πόλεμον, διά νά τελειώνη ούτος τό- ταχύτερον καί πιδανό/ έν- ' τάς όίγω/ μ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατ' εντολήν τής Γερμανικής Γτρατιωτικής Διοικήσεως τό "Ερ¬ γατικόν Κέντρον Χανίων ανακοι¬ νοί δτι άπό τής 1ης ΣεπτεμβρΙου έ. έ. δ' αρχίση ή άνταλλαγή των ήδη χορηγηθέντα^ δελτΐων έρ- νασίας διά των μήνα Σεπτέμβρι¬ ον, καβώς κα! ή χορήγησις των όρχκών δελτ'ων εργασίας είς τάς γυναίκας, συμφώνως μέ την άπό 4 Αΰγούστου διαταγήν «περί ύπο- χρεωτικΓ,ς εργασίας είς την πόλιν Χανίων» ιοϋ ΓερμανοΟ Στρατ. Δι- οικητοθ ίρ |"ιη;. Ί-Ι άνταΑλαγή των δελτΐων έρ- γαοίος των όνδρών Θά γίνεται κα^' εκάστην καί άπό τής 3 1)2 | — 7 μ. μ. ή δέ χορήγιτ,σις των τοι¬ ούτων είς τος γυναίκας καθ* ε¬ κάστην καί κατά τάς πρωϊνάς ώρας είς τα γραφεΐα τοθ Ε. Κ. Χ (όδθι. Χάληδων). Χανιά 29 Αύγούστου 1941. Ό Πρόεδρος τοϋ Ε. Κ. Χ, Μιχ. Μαρκουλάκης ΑΝΑΚΟ9ΝΩΣ.Σ Ο ΡΟΥΖΒΓΛΤ ΠΑΙΖΗ ΡΟΛΟΝ Ι.Ι.ΙΑΜ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29 —Ή «Ε¬ φημερίς τοθ Χρηματιστηρίου» είς άρθρον της, σχετικώς μέ τα γεγονότα τοθ Ίράν, γρά¬ φει δτι ή Αγγλία διά τής ενεργείας της ταύτης άπο- δεικνύει τάς πστΓθτταραδό- τους ίμπεριαλιστικ'νς αρχάς τη<:. Ό Ροθζβελΐ;, >ράφει έν
  συνεχεία ή εφημερίς, είς την
  παρούσαν υπόθεσιν παΐζα
  επιτυχώς τόν ρόλον τού Πι-
  λάτου.
  Προσεχώς θά προβληθοθν
  είς τόν Στρατιωτικόν Κινημα-
  τ ιγρόφον Χανίων ταινίαι είς
  "Ελληνικήν γλώσσαν, διά Ι
  τούς πολίτας. Προσωρινώς
  κοί μέχρι τής λήψεως των ώς
  ά. ο) ταινίαν έξ Αθηνών, ?έν
  θχ γίνουν προβολαί διά τούς
  πολίτας.
  Εγκαίρως θέλει ανακοινοί-
  θρ πότε θά έπαναληφθοΰν αί
  προβολαΐ διά τόν λαόν.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γ /ωτττοπο εϊται είς τούς
  επιθυμούντας νά κατασκευά-
  σωσι Καμίνους πρός παρα¬
  γωγήν ασβέστου, δτι δέον
  νά υποβάλωσιν σχετικήν Αί¬
  τησιν πρός την ΡκΜΙίθπιιιΐίΐη-
  (Ιατυτ (Μέγαρον Δικαστη-
  ρίων).
  Πρός τούτο δέον νά συμ¬
  πληρωθή παρ' αυτών έ'ντυ·
  πό1 , σχημα αίτήοεως, παρά
  τή ως άνω Γερμανικη Άρχή,
  πανομοιότυπον τής οποίας
  ευρίσκεται καΐ παρ' ημίν.
  "εκ ίοί) ΓραφεΙου Ανοι¬
  κοδομήσεως Πόλεως Χανίων
  (Οίκοδομή Πρακτικοϋ Λυ-
  κ»=(ου)
  ΑΝΕΤΡΑΠΗΣΑΝ
  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΠΙΕΝΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.— Τα
  σχέδια τού έρυδροΰ στρσ-
  τσρχου ΜπουτέΜ 'άνε
  τράπησαν εκ τής νικηφό¬
  ρου προελάσεως των ,Γερ-
  μανοσυμμαχικών στρατευ¬
  μάτων πρός τόν Δνείστε- ι
  ρον. Ούτω οί Μπολσεβίκοι '
  άπώλεσαν μίαν οπουδαιο-
  τάτην βιομηχανικήν περιο¬
  χήν. ΑΊ έσπευυένως απο¬
  σταλείσαι έκεΤ ένισχύοει;
  δέν ηδυνήθησαν νά δώ-
  σουν χείρα βοηδείας είς τα
  στρατεύμοτα τοΰ Μπουτιέ-
  νι, διότι τα ένδοξα Γερμα¬
  νικά στρατεύματα καΐ ή ά¬
  εροπορία είχον έπιτύχει έν
  τώ μεταξύ τοϋ σκοποϋ των.
  ανακοΤνωσϊσ
  ΕΜΙίΟΟϋ Η / ΝίδΡΓΙΑ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΒΙΣΥ, 29,—Τηλεγραψοθν
  έκ Παρισίων δτι οί Γαλλικαί
  ορχοί. έν συνεργασία μέ τάς
  Γερμανικά; αρχάς τής κατε-
  χομένης καί μή Γαλλ,ίας, κα¬
  τώρθωσαν νά μειώσουν την
  άνεργίαν κατά 66 ο)ο. Οί έν
  Γαλλία άνεργοι άπό 1. 055.
  000 κάτήλθον είς 377.000
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΠορακαλεΤται δερμθς ό γνωρΙ-
  ζ0ν τι περί τής τύχης των 1) Γρη-
  ^οριάδη ΔημΓ)τρΙου, 2) ©ωμα Ντι-
  νοΐούλου τού Γεωργίου, καΐ 3) Τα-
  βουξή Νικολάου, ύπηρετούντων έν
  ΚρΊτηκατά τόν παρελθόντα Μάϊ¬
  ον νά ειδοποιηθη τόν Ιατρόν κ.
  Αριστείδην Μπακατζήν.
  — Επίοης ό γνωρίζων τι περί
  τής τύχης τού στρατιώτου Γεώρ¬
  γιον Πλεύρη νά εϊδοποιήση τόν
  κ. Ιωσήφ Νευραδάκη (φανοποιάνχ
  'Λράπ Τζαμί.
  ΕΝΔ!ΑΦΕΡΟΥΣΑ_ΕΙΔΟΠ9ΙΗΣΙΣ
  Έπανήρχισεν ή έμριάλωσις
  των ε.κλεκΤ'Τιν οΐνων των Συνε-
  ταιρικών ΟίνοποιεΙων Παραγω-
  γών_ Κρήτης.
  θΐνοι λευκοΐ καΐ έρυθροί είς
  φιάλας.
  Διαρκής παοακαταθήκη. Όδός
  Μάλεμε αριθ. 13, έναντι 'Εμπορι-
  κης Τραπέζης.
  Έπιστολή τοΰ Ίάπωνος Πρ(»>
  θυπουργοΰ πρός τόν ΤΤρόε"
  δρον των Ήνωμ. ΤΤο-
  λιτειών κ. Ρουζβελ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-Κατ' |
  είδήσεις έξ Ούασιγκτώνος
  ό έκεΐ πρεσ|3ευτής τής
  Ίαποινίας κ. Νομοθρα επέ¬
  δωκε πρός τόν κ. Ρούζβελτ
  καί τόν υπουργόν των Ε¬
  ξωτερικών κ. Χάλ αύτόγρα-
  φον επιστολήν τού Ίάπω¬
  νος Πρωί)υπουργοΰ. Ό κ.
  Νομοΰρα δέν προέβη βίς
  ουδεμίαν ανακοίνωσιν σχε¬
  τικώς μέ τό περιεχόμενον
  τής έπιστολής ταύτης,
  Ό κ. Ροΰςβελτ ανεκοί¬
  νωσεν δτι θ' απαντήση ά
  ϊδιος ποός τόν Ιάπων»
  πρωθυπουργόν.
  Τα Ίρανικά στρατεύματα
  διετάχθησαν νά μή προβάλλουν
  πλέον αντίστασιν
  Τό Γραφείον 'Ανοικοδομ.
  τή πόλεως Χανίων ειδο¬
  ποιεί πάντας τούς ύποβαλ-
  λόντας δήλωσιν έπισκευής
  ίδίαις δαπάναις των οίκιών
  των Οπως προσέλδουν έντός
  δύο ημερών άπό σήμερον
  καί παραλάσΌυν άτελώς
  τάς αδείας έπισκευής έκ
  τοΰ Γραφείου Νομομηχανι¬
  κού Χανίων (Κτίριον Πρακτι-
  κου Λυκείου).
  (Έκ τού Γραφείου 'Ανοι¬
  κοδομ. πόλεως Χανίων)
  ΤΟ ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΕΙΟΝ
  Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη
  ΛΙεταφέρθέν είς την οδόν 1||%6έλη 1 (Γωνίά Πά-
  λαμά— Μαβίλη) έ^πανήρχισε τας έρΎα<*&2$ τού. ΚΕΙΙΣ ΑΑΕΥΡ3ΜΥΛΟ! Άπ6 τής παρ. εβδομάδος ήρξα¬ το λειτουργών ό νέος ήλεκτροκί- νητος Άλ^υρόμυος τοθ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Μηχανουργοϋ πρός εξυπηρέτησιν τοθ ΚοινοΟ. Άλέσει μέ τα τελειότατα μηχανήματά τού σϊτον, κριθήν, σμιγόν κλπ. Ταχύτης άλέσματος—απόδοσις τε¬ λεία. Μηχανουργεΐον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Οδός Σούοας αριθ. 55 (πρώην Λποχορώνου, παρά τα ΔερμιτζΙ δικα) ΤΟ ΒΑΦΕΙΟΝ - ΚΑΟΑΡΙΗΗΡΙΟΝ Τής Δ)δος Δ. ΤΠΓΚΟΥΝΑΚΗ έπανήρχισε τάς εργασίας τού, ώς καί πρότερον, επί τής όδοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου άρ. 12. ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΌφθαλμΙατρος 'Βττανελσών δέχεται έν τφ ια¬ τρείω τού Μυλωνογιάννη 49 8—12 π. μ. καΐ 4—6" μ. μ; ΕΕΡΟΑΙΝΟΝ'29- Κιτεί- δήσεις έκΤεχε ςάρη ή'Ιραν νίκη κυβέρνησις άναμετρή- σααα την έξελισσομένην έν τή χώρα κατάστασιν απεφάσισε, κατόπιν τοΰ- δγκου των είσβαλόν των 'Αγγλοσοβιετικών στρα τευμάτων, V άναστείλΓ) κά δέ περαιτέρω αντίστασιν των Ίρανικών στρατευμά¬ των. Ό πρωδυπουργός 'Αλή Σουρουζή ανεκοίνωσεν την τοιαύτην απόφασιν τής κυ¬ βερνήσεως τού είς τήν βου- ΛΠν, ήτις καί ενέκρινε ταύ¬ την, άκολούδως δ' έδόβη διαταγή είς τα . Ίρανικά στρατεύματα νά μή προ¬ βάλλουν πλέον καμμίαν αν¬ τίστασιν κατά των εϊσβο- λέων. Τα είς Μουρμάνσκ οτρατεύματα εσημείωσαν νέας προόδους ΕΛΣΙΝΣΚΙ. 29.—Ό έν Κα- Ι ρελία άνΤαποκριτής τής Ε¬ φημερίδος «Σβένσκα Ταγκεμ- πλάτ» τηλϊγραφεΐ δτι τα είς την περιοχήν τοϋ Μουρ¬ μάνσκ δρώντα φιλανδικά στρατεύματα έσημείωσαν νέας προόδους. Τα στρατεύ¬ ματα αύτά κατέλαβον την πόλιν Σου—- Τάρι, ήτις εΓχε παραχωρηθή ΐτέρισυ, δυνάμεΐ- συμφωνίας, είς τα Σοβιέτ. ΑΠΕΔ ΜΑ ΘΗΑΙΊ ΓΙ ΣΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΑΣ ΤΟΥ ^ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29.-ΤΟ η¬ μιεπίσημον Γερμ. Πρακτο¬ ρείον πληροφορεϊται ότι ό Πρωθυπουργός τοΰ Κανα- δά ευρισκόμενος βίς Λον¬ δίνον άπεδοκιμάσθη σήμε¬ ρον άπό τα έν Αγγλία ευ¬ ρισκόμενα Καναδικα οτοα- τεύματα. Η ··*■:-■"■* * , τελευταίως έπικρατεΐ με- I γίστη δυσαρέσκεια μεταξν των έν Αγγλία ευρισκομέ¬ νων στρατβυμάτων τής Συμ πολιτβίας καί δτι οί άνδρεε ι παραπονοΰνται συνβχώς» ! διότι άπό μηνός περιττον . Ι εχουν νά Ιδουν τάς, οίκογκ- ,[·νςίας ?