89912

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

30/8/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «τ-
  υ γ
  ΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  5ΟΝΝΑΒΕΝΡ
  30.
  ΐ94ΐ
  8;ηΓΪίτ.1εΐτ;εΓ
  V.
  ΡΕΚ.ΡΙΚΑΚΙ8,
  ΗβΓ&«3.ΐ6ΐ>βΓ «πά ΌγιιοΙε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  ΟΗαηΐβ
  Νγ 3° — 'Αριβ. 33
  Ι γ<ϊϊ5 3 Ότχοίιιηβ — Τιμή Δραχ. 3 ΡΗ0ΤΡ3ΕΒΙΡΗΤΕΒ5ΤΑΤΤΙΙΗ8 3 Ρνεΐηί/αη^ 3τη ^ άεαΐδοΐιεη Κπε^δοπίΠεδ άίε ιηϊί; ΤΛιεηζεη ηηά Βίη^ειι νοΓ^εΙιτ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ : Πρωΐνόν πλύσιμον τοθ καταυτρώματος είς Γερμανικόν πολεμι¬ κόν. Ή έργασΐα γίνεται μέ χσρές καί μέ τραγούδια. {Χί^} ΚΕ€ΉΤδ : Μα1βΓΪ«:1ιβ οη άεη Όεατ<;α1ιεη Ιοεδετζτεη Ιη;>ε1 Οεπ,εδεν.
  ΔΕΞΙΑ : Μία φωτογραφία άπό £να
  γραφικώτατον τοπΐον τής Άγγλικής
  νηοίδος Γκέρσνεϋ, ήτις κατέχεται νυν
  υπό των Γερμανών.
  0Α8 ΒΕΗΕΙΜΗΙ3
  ΟΕΙΙ ΟΕΟΤδΟΗΕΝ 8ΙΕ0Ε
  ΖΐνΕΙ δθνΐΕΤ. 0Ι.Ι8Ι0ΝΕΝ
  νΕΚΝΙΟΗΤΕΝΟ ΒΕδΟίΑΒΕΝ
  Ο Π Ο 5 5 Β Η Α Ε Ν Ο Ε ΙΜ Ι»! Μ
  VII
  ΡΕΪΕΒδΒϋΚΒ
  Βαηηΐίηΐβη ν,ηϊ&τ ά&ηα. ΒοΐηοβηηβίΓβΙ άχ»τ.3θηβΓ
  ΚΚ. ννΐΐΐ γπηιι ά35 Οεΐιείΐη- ·
  ηΐδ άεδ άεαΐδοΐιεη Υν~α££εηεΓ- Ι
  ίοΐ&εδ ΐηι ΟδΙεη νεΓδΙεΙιεη |
  αηά ννίΐΐ ηΐ3η υεο/Γεΐΐεη Ιετ-
  ηεη, νν3Γατη άΐε εΓ Εγ£ο1£
  δΐεΐΐεηννεϊδε ηατ πηίεΓ δοΐΐννετ-
  δίεη Ορ£ετη εΓΓείοΙιΙ \£γ>
  άεη Ιίθηητ,ε. δο ηιαδδ τηαη
  Ιε δΐοΐι άεΓ ζιΐΓϋοΙζζίεΙ,εη Ι
  ιιηά 8^1) ηαη δείηεΓ&είΙδ άεη |
  ΒεΓεΙιΙ ζαΓ ΕπτιίάεΓαηβ: άεδ |
  ΡεαεΓδ. ΌεΓ Κ3ηιρ£
  ιιιεΐΐεΓ.
  βεΐάεη είη&ηάεΓ ^^
  δτ.εηεηάεη Οε^ηεΓ ζα
  ηεη. Μιη ΐηιΐδδ νεΐ'δΐιοΐιεη,
  άΐε|1εΙζτεη δεεΐΐδοηεη νοΓααδ
  δεΐζαη^εη ζ ι Ιοε^Γεϊίεη, αιΐδ
  άεηεη Ιιειαυ^ είηεΓδείΐδ άζτ
  άεαΐδοΐιε δοΐά&ι ιιηά αηάετεΓ-
  δεΐΐδ άεΓ ΒοΙβςηεννί&Ι: 1«:ατηρίΐ;.
  ϋετ Βοΐδοηεννΐδΐ—βεί άΐεδετ
  ΡθΓπια1ίεπιη£ δΐοοΐίε ΐοΐι
  δοηοη ! ΟίϋΙ εδ άοεΓΐιααρτ
  εΐηεη
  δ3ηΐΓηεΙοε«ΓΪ££ £άτ άεη Οε£- '
  ηεΓ ΐηι Οδίεη ? Ό3δ ΐδί: άΐε
  ΡΓΛ&ε, άετεη Βε3ηΙνθΓΕαη&
  είηεη Τείΐ άεδ Οεΐιείηιηίδδεδ
  ζα εηιηάΐΐεη νεΓπιόοΙιίε.
  Εδ εΓεί^ηεΙ δίοΐι £ο1#εηάεδ :
  Είη αΐ£Γ3Ϊηΐ«οηεΓ Β3αετ ετ-
  δθήείηι 3η είηεηι άεαιεοηεη
  ΡΓοηΐ3θδοΗηίΐτ: αηά ίεΐΐτ. ηιΐΐ
  εΓ 5°°
  ίη άΐε Ο3£3η&εηδο1ΐ3£ϋ ζα £αη-
  τεη ίη άεΓ ^3&ε δεί. Εγ
  νναΓάε ζυΓα<:Ιί£εδ(:ηΐ(±Γ. αηά ΡΓ&οΙιϋε ΙιίητεΓ δίοΐι ΙιεΓ 3αδ άεη άίοητεη νϋ1άεΓη 5°° Ιεΐηάΐΐοπ £πηδεηάε,νν3££εη1οδε | Βοΐδοΐιεννίδΐεη. Όά νν3Γ εδ ι άΐεβεηι εΐηζεΐηεη Μ3ηηε £ε- · Ιαη&εη, δΐε"νοη άεΓΑαδδίοΙιϋδ- Ιθδί&ΐίεΐΐ άεδ Κ3Γηρ£εδ ζα ύϋεΓζεαρεη. δίε η3ΐΙεη δΐοΐι άεΓ υοΐδθΐιεννίίίΐίδαηεη Κοτι- ηιίδδ3Γε εητΐεάΐ^ΐ αηά άαηιΐΐ ζα&ΐεΐοΐι άεΓ ΐηηεη είη^ε- Εεΐιτε, ά35δ άΐε | 311ε (άΐε Ιοείάεη Ερΐδοάεη ! Απ£ άεΓ δείτε άεδ Οε^ηεΓδ βιεΐιεη 3ΐβ Μ&>5ίιε ά'ια
  &ΐ5 άεΓ νίε1ζ3ΐι1 άεΓ Υ'όΙΙίεΓ-
  δθ1ΐίΐ£ΐ:εη 1ιεΓ3ΐΐδ^ε7θ^εηεη αηά
  ζα άεη Υν3Γ£εη
  8ο1ά ιεη, άίε πμΙ:
  Ρΐδΐοΐε ηηά αηΐετ νοΓϊ>ρϊε-
  νειΊεαηιάαη-
  άεδ άεαΐδοΐιεη δοΐάαάεη
  ζαηι Κ3ηιρ£ «εζνναη^εη ννεΓ-
  άεη. Αΐδ ΑηΐΓεί5εΓ £αη^ίεΓεη
  άίε ίη άεΓλίίηάεΐ'ζαηΙ οε£ίηί1Η-
  οΐιεη, αΙοεΓ ηιΐϋ αΐΐεη Μ ιοΐιτ-
  ηιίιτεΐη παδ^εί,Ι-ιΐτετεη 8ο1ά-
  ηεΓ αηά δεηάΐπικε άεΓ Κο-
  ηιίηΐεΐ'η. νεΓ εδ νβΓδτεΙιτ,
  άίε £είδΐί§· αη&εΐοΐΐάεϋε αηά
  άΐε Μΐιιεΐ
  νεΓΐιευζαηκ' αηά
  Οενναΐι,ζα Ιεηΐίεη, άεΓ
  νετ^η^εη, Λ3δ εΓ νί11. Εοεη-
  .^ο ΐδί άΐεδε Μ3;>5ε 3θεΓ αυοΐι
  ΙοεΓεϊτ, δΐςΐι ζιιγ Υ"εΓηαη£ΐ
  ζα Ι&δδεπ, ννεηη δίοΐι
  εΐη Μ3ηη £ΐηάεϋ νΐε
  Α«β άβηι
  βΓ, 28. Αιι&Γ,βι..
  ΟοβΓΐϊθτηπιαηάΌ άοτ
  "ννβΙΐΓΐπβοηΙ. βτίοΐ: Ιιβ^Θηητ:
  Αη άεΓ ?63αηιτ.βη Οβ*-
  ίΓοηί νβΓϋβίδη άίβ Ορβ-
  Γ&τΐοηβη αα^η "ββτ^πι
  ρΐίΐτ ηΐδεββΐβτ. Αη (β ίηηί-
  Βοπβπ ΚγοπΙ: η&οεη άβητ-
  βοηβ αηά ίΐηηίβ^Ηδ Τταρ-
  ρβη ΐη εη^οηι Ζιΐ3^ΐΏΓηβη-
  ν/ΪΓ^βη β'ηβη οβάεαί3&-
  —βη ΓτιθΙβΓ ©ΓΓ«π8Γβη.
  Ναο'ι ίΐ
  727 κ,υδδΐδθΗΕ ρ^υοζΕυοΕ αβοε50ηο53εν
  νΐ3ΐοηβη νβΓηΐεΗτ β η ά
  8:β3θΗ1&β·εη. Νιιγ βοΗννβ-
  οΗβη Τείΐεη ^βΐαης· εβ,
  αηίβΓ Ζαηιεοΐΐΐακβα η £
  ίαβτ άββ βτβ ιαηιτβη ΚΓΪββτβ-
  ι, ζιι εηίΐΐοηιηιεη.
  (16Χ* Ο61ΛΪ30Ι16Ι1
  νβΓηΐοηίβίβη
  Τβ^ε 109
  Αη
  άβΓ ΐ
  άίβ θΓίτ. Ι/ΐιίτννβίίβ &τη
  Τβ«τβ ιι Ρΐιΐβ:-
  ίη. ^ιιίΐ1ί8εΓηρί^η
  «ηά 2 άηΓςη
  άβηι 8θΗοβ3βη
  ΐο, ίΐβΐ. ]εε%εΓ 8
  τβη

  V;
  ίττβπιΐΐβ· 8 ν ε γ-
  ι'ιι·-ο1ις·οίιιβΓΐΓ-
  Κβοπιρίεη ΐηι ^&ηηι
  8α11& νν'α^^β
  βίηβ ίείηάΐ. ΚΓεείτβ§τ«ρ-
  ρε ίη βίαβΓ^β ν«>η 2 ϋί-
  6"β &ο. ΐηι 8εβ£·εΙ)ΐβτ αητ
  | Εη^Ίαηά νεΓββη^Ιβ βίη
  ι Κ3τηρί{1α^ζεα8: οβί άβη
  - Ιηββΐη είηβη
  :γ νοη 4°°° -γΙ.
  τι ε ΝΗθΗΐβηβτίίΙβ
  άβΓ 1<ιιίτ:νν"3.ίίβ ΓΪοΗΐβτβη βΐοη β-βΕΤεη ηιβηΓβΓβ βη- £β βΓζΐβΙτοη ΐη άβΓ ΝαοΗί: ζαηι 27-8. ΒθΐηοεηνεΙΙίΓβί- ίβΓ ΐη άεη Ληΐη^εη άεβ ΡΛΐιβρΙαΙζβι Ιβηιαίΐα επι δαεζΐεαηαΐ. ΒΓίτ. ζε«8:β 8ΓΓίίί·η ΐη Κακαί νοη ΜΐΐηηΗεΐηι &η. | ϋΐβ δοΗδεάεη βΐηά αηετ ι ηεοΐΐεή. Ρΐαΐκ §οΗο3β βίηεη άεΓ αηςτβΐίβη,άεη Βογπ- αο. Βι γ 1 ι η, 28 Πϊε άΰαΐ&οΐιε Ειιΐίιιιαίίε Ιζιε ,ιαοΐι ά η 2$.8. ('ίε Ορεΐ3Γ οη η <Ιε» Ι'εοεί» άαΓ-1ι ΐ<-·1δ ϋιμε Εί άοι· £11- τητε ι Οδ ι· γ Ε δεαο.ιΐ η ΐπΐε.ι ΐη ν ί. Ιιΐε* ε ιεΐι ΛίίχηηίϋΙεη ιιιαΓ- άεη άιπχΐι /αί ΐΓοιοΐιε Ι'οηι- Ιοεηα'ώίΙεΓ νί.ΊίαοΙι (.1 εη. Ιιΐί>1)ε!>οηάεΓε Κιΐίεπ άίε
  η.ιοιι Ρνίΐ_ΐ'»Ι)αΐ'^· ίαΐιΐνηάοη
  Ειηΐεη αηΐετ άεηι
  ο11εη Βοηι1οεηίια«ε1
  Αη άετ
  ,. Ι
  0.-.τίι·οπ(: ιπηπΊεη
  άΐε Η.ιαρ
  ΐιη Κ.α.111 δ
  δ«οΙια ΐκιοΐ Ι.ΐΊιΐ«τ /.εΓδΐΈΓΐ
  ιιηά ιηεΙΐτεΓε Τιμι 5>;χοΓϊζύ.£ε
  γιιιη Εηίχΐί- 8 η ι,Ί.ΙοπιοΙ.Γ.
  Ιίεΐ Ν.ιοίιΙεΐ1 ^'ίτζεη ζαηι
  26., ιΐΐαητ Ηαΐιηΐιοείε ιπια
  Αι<1 ι^εη ί:η ΙΊαατ.ι οη Ρε- επΐϊΐΐάΐι Ζϊεΐ άεΓ . εη ΡΠί?£χι· ι ίΓ Ρεα^Γ ζαι 1η?ίοΙιε· Οτο^δΐοιαη- άε 13.^· ι.τιιηάεη1αηΓ; :ιηι η'ί- ιεΐ.ιΐι Ηΐππιιι.Ί. Εΐη- ηι&Γ,οΙι ΐη ΐΓαη. 51:β11βη Βει·1ΐη, 29 Ιϊεΐ ά??Γ ΥίΤιθΙΐ' Οοηιεΐ νεΓηϊοΙιτε ■ ^ει· Ιοεί ίϊ δθΐιΐα π ατάεη ίΐηι 27-8. «το^ε Ετΐοΐ^ε ετ- εϊρΙΙ' 2 ^οηηεΐΐε άεαΙδςΙιβΌίνί- ί,ίοηεη δΐίε-δίη Ιΐ€·£ ίη < ίε .ΊθννιεΙι. ί^ΐεΐΐαη^εη αηά Κο- Ιοηΐιεη ] ιηε,η υηά ιη< ο,ιΐεη 22οο Οεί3η 'εη.', ν ίε αηι Οοη- οεάεαίει εδ ίϊΪΓ άεη Κ3ΐηρί άεΓ άεαίδοΐιεη δοΐ- ά3ΐεη, ά3<>δ εΓ δΐοΐι εΐηεηι
  νοη ίει·3Γϋΐ?εΓ Μεη-
  &ε^εηαοεΓδΐε1ιτ: ? Εδ
  υεάεαΐεΐ ΐη ηΐ3ηο1ιεη ΡΗΠεη
  εΐηεη αοεΓΓ35θ1ιεηά Ιείςΐιτεη
  ίιβεΓ ζεΐιηΐααδεηάε
  . Εδ Γοεάεαίεΐ 3εάοο1ι
  εΐηεη Κ3ηιρτ ι»ε-
  εΐηεη Ρεΐηά, άεΓ ηίοΐιίδ
  δΐεΐΐε ιηΐυίετ: ίΐι ννίτά. 15 Οε-
  ίϊθΐιηεΐίε 3ΐ1εΓ Κηΐΐΐοεΐ' ναΓ-
  άεη
  Κοιη, 29
  Ι)εΓ ΐίαΐ.
  0ΐ'3ί Οΐαπο 1)31 ίιΐοΐι ννίε &ΐη
  δοηάειχοηιπ'αηίςαε ;ιηι Ι)οη-
  νοη αηβεΓεη ^
  δοΐάβΐεηΐαηι 3αίννεΐδί.
  Είη 3η(1εΓεΓ Ρ311 : Βεΐ
  <1ετη ΚοτητηβηαευΓ εΐηεΓ Ρ3η- 4 εΓδοΙιείηΐ εΐηε ΑϋθΓάηιιη& δοτΐτίειίδοηεΓ Οίίΐζίε·-ε ιιηά ίθΓάεΓΐ άεη Κοτηπΐ3ηάευΓ &υί, άΐε ν3ίίεη ζα δΐτεοΐςεη, 03. ιαεΐΙεΓεΓ Κ3ΐτιρί δΐηηΐοδ δεί, άεηη άΐε Ρ&ηζεΓ3θΙεί1αη& δεί νοΙΙδΓ.αηόϋκ απΐδΐείΐΐ. ΟεΓ ΚοπΐΓη3ηάεαΓ : ,,ΐΓΓΐαηι, πιεΐ- ηά ΗεΓΓεη, ηΐοΐιί: ΐοΐι 1)ίη υ.Γηδΐε11τ, 8ίε δΐηά απΐ3Γ.ε111! δτΓβοΙίεη δΐε άΐε ν73ίίεη αηά ετ&εοεη δΐε δΐοΗ !" ϋΐε Ο£- ίΐζΐεΓβ ιυεΓάεη 5οηιιχ3ΐι1ίεηά αηά οε&ίπηεη, αηίεΓ δίοΐι ζα νετΐιαηάεΐη, οί) δΐε άετ Ααί- ΚοτηηιβηάεαΓδ ιαοΐΐεπ. Όά εΓ- 5ς1ιείηϋ ρΐόΐζΐΐοη εΐπ οοΐδοΐιεαΐΐ- άεη ΟίίΐζΐεΓεη εΐη ρβλγ νν<>Γ-
  ί.ε ζα αηά ζ'ιϊιΐ άεη ΗίηίεΓ
  ζεη άεη Βείεηΐ ζατ Ρεαετ-
  €ΓΟ'ίίη«η8· ααί άεη ΐη δείηεηι
  Ραηζβτ δΐεπεηάεη ΚοπΐΓηαη-
  <1εϋΓ. Μΐί ίηαρρΐτ Νοί Ιίοηη- ΜΐΙ εΐηεηι ΒαΐαΐΙΙοη άεΓ 44 Ι^οηηϋε ιοΐι οεΐηι & ΐιη Κ&αη νοη δΐτίΐο- ΓΠΪΓ εΓΐεβεη, νν3ί> εδ ΙιεΐδδΙ,
  εΐηεηι δοΐοηεη Οε^ηεΓ &ε^εη-
  άεη άει·
  ηοοΐι άϊε
  1ΐ3ί. Ιοΐι κοηηιε 3[>εΓ
  3αοη ειΊεοεη, ζα ννεΐοΐιεη ]^ε-
  ΐδίαη&εη άεΓ άεαΐδθΐιε Οο1ά3τ
  3αδ δεϊηεΓ τηοΓαΠοΙιεη ϋΐοεΓ-
  Ιε&εηηεΐτ ΙιεΓ^αδ ίαΐιϊ^ ΐδΐ. Εδ
  γ3Γ άίε Ααδεΐη3ηάεΓδεΙζαη&
  εάεΐδϋεη άεαΐδθΐιεη δο1ά3ΐεη-
  ΐαηΐδ ηιΐΓ άβΓ άαπιρίεη νδ
  Ηεΐΐ άεδ αηι πϊο1ιτ»5
  &1δ &ε!η ^ε13εη 1<3ηιρίεηάεη Β3ηάΐΙεη. Εδδΐ3ηάεηεΐη3ηάεΓ ^ε&εηϋοεΓ άετ νοη άεη ΚτΜί- Ιεη άεδ 01αα5εηδ βη ΡαΙιτεΓ ιιηά νοΐΐς βεΐΓα^εηε άεαΐ^οΐιε Μεηδοη αηά άεΓ νοη άετ Κηαίε κειπεβεηε, 1«6τ}Γΐ3ττ« δσΐάτ—γ Ηΐετ νν3Γ ΗεΙάεηΓηαΙ, νν3Γ ίί αηά Μ^ηηεδζαοΐιί, ννβΓ νεΓοίδδεηε νναΐ: άοδ Ιηάΐνίάααπΐδ, νν3Γ ΜαΙ Τεηει-αη, 29> Ααηαδΐ.
  Ιγ3π Ιιαι δΐοΐι ϋοηηεΓδΙα^-
  ίΐ'αεΐι εηΐδςΐ.ΐοδ&ρη, άεη πιΐΐΐ-
  νίεάεΓ5(:αηά 8ε-
  άεη Ιοιΐϋ.—δοαχ;εΙ;. Αη-
  3ΐιίζιΐ£ε1οεη. ϋΐε Κε«:ΐε-
  ΑΗ Ν^ηδοαΓ ίδΐ: ζαι αεοΐί-
  , αηά εδ ιιΐατάε είηε
  η αε Κε&ίεΓαη& αηΙεΓ ΑΠ
  ΚυΓα§:1ιί §;6ΐιί]άεΙ, άίε δοΐιοη
  ΐιι άεη ^31^^εη 1932 °Ϊ5 1935
  άαδ ΑηιΙ άεδ ΜΐηΪ5ΐ:εΓρΓ3ε-
  δίάεηίεη Ιοεΐίΐεΐάεΐ ΙιαΙ. ϋίε
  ΜίηΐδΐεΓΪεη ίαεΐ' ΚΓΐε^, Ρΐ-
  η3ηζεη, Ηαηάεΐ,
  δοη3{1 αηά
  άεη νοη άεηδεΐΓοεη ΜίηίδΙεΓη
  (ίεΐβίίεΐ. Βεί άεηι ΚαοΐηειΙ;
  Αΐΐ ΝαηδοαΓ ΐδΙ; δοηδΐ Ιΐεΐηε
  ΒργΙϊπ, ^9
  Όίε ΐη άεΓ 8οΙι1αί1ιΐ νοπ
  1ΐ1ίί]ε Ι.νΐ.ι1ί:ΐ άβη Ιοοΐδο, ε
  νίΓΐα>(:εδίη1ΐ3εάεαν(?η 1 ί,πο δ-
  δετ 3ΐδ 3ηι Μίΐιαιοοΐϊ }>εΐ)ΐε1- ι
  άετ αχαΓάεη. Όίε ίπι^ενί-^ιηε
  ί>ίο!ι
  27 _
  Απ*» ΤεΙιεταπ »ΐι*ά
  ι'εΐ: Ό^γ ί>ονν^ει:^ί;^11ε Είηΐοιιιοΐι
  υ11ζιε1ΐΙ δΐοΐι αα /.ννεί ^Ιεΐΐειι,
  η3εηα1ΐο1ι Ιδεη^ϊ, άεΐ' Βαΐιΐι
  Ν3δο1)ΐΐ:δο1ιειιιαη—Τ<£ΐθΓ25 ίη Κίοΐιταη^ Τ3εΓ)ΐιι> αηά ζαηι ;
  .ιηάεΓΠ ίκ-Ί ΑδΙ·α ΙίΕΐι^ί) άετ '
  ΚαδΙε ίε^ Κ38ρϊδο1ιεη Μεε-
  π δ η»οιι δύάεη αρά 3αο1ι '
  η3θη νΥε^ιΙεη ιη
  Τίβί ΐη άΐβ
  ν7ίά6Γ8τ3.ηά8ϋηΐεη νοΓ
  Κβναΐ
  εΐηεΓ Ηα1^ορεΓ3ϊΐοη
  £εη. ϋίεδε ΐδϊ ^αΐ νεΓΐαυί η.
  ΒεΓΐίη, 29 Αιΐ£αΕτ.
  Όεη ΐοοοίεη Α5δο1ια^ Ιίοηη-
  ίε 3ετζ·- ά 18. ^3βάίίεδ^1^ννί1-
  άετ Μο?!άεΓ» νεΓ/.είοηηεη,
  \'ΪΓά. υάΐετ Ηίηζα-
  άεΐ" 3ΐι άεη αηά-τεη
  ΡΓοηίεη επαηίίεηεη ^α£^5^ε-
  ρε δίεΐΐΐ δίοΐι ά3δ
  ίδδ άεδ
  Μοεΐάετδ ηαηηιεΐιτ
  3α£1700
  4
  εΓηοε.ιΐ, άίε Ζαΐτΐ άβΓ νιτ
  ηΐοΐιϊεΐεη ιιηά εΓοεηϋειβη (ϊε-
  αηί 8ς?. Ιη, ά γ
  νοη \/Τε]ί ^^6 ^
  V-
  ιαπ §:γ< 5 >^
  αιει, άαΓαηΙετ 3Λ3
  Οεδοΐιαείζε αηά 19 Ραα/.ει·.
  . 28.
  3αδΐΓΛΐΐδς1ιε ΜίηϊδϊεΓ-
  ρΓ3ε^ίάεηΙ Μεηζίε ίδΐ 3ηι ι
  ΟοηηεΓδΐ3?36εηά ±
  29
  Ιη Ζαδαηιηιεη1ΐ3η? τηΐι:
  Ααί1<ΐ3εΓαη8· άεδ ΑΐΙ:ειιΐ3ΐδ 3αί άε-η εΙιεΐτΐίΐΗίίεη νοη ΐαητάεη ίΐπι ϋοηηεΓ5ϋ3«ηιθΓ- ^εη ΐη νετδαΐΐΐεδ 3 ΡΓαηζοδεπ νεΓΐΐ3ίΙεΙ:, άίε ΐπι Βεδΐίζ νοη ιιχβίίεη οείαηάεπ, ίΐΐδ δΐε ΐη άεΓ ΡΓεηυ.ΐ11ί£εηκ3δεΓηε ζατ Α ίηαΐιηιε ΐη άΐε {γ^πζ. Ρ^ε^ιυΐ11^&εη-^ε8■^οη ζιιγ Βε- Ιίαεπιρίαηβ: άεδ Βοΐδθΐιειυΐδ- ιηαδ Γηεΐάεΐεη. Ιη άβηι νεΓ- ΙιοεΓ Ιίοηηιεη δΐε αεΗεΓ άίβ Η' ΓΛΐιηίι άετ νναίίεη »>εΐηε
  . Ζαηι νετΐΓεΙεΓ άεΓ
  ^^ρ αΐ3ε1ι1(:εη
  άίε νεΓΕΓετεΓ άίεδεΓ Ρετϋεΐ 3η
  δείηετ δτεΐΐε άεη οίδΙιεΓΪ&εη
  «ΙεΙΙνεΓΐΓεΙεηάεη ΜΐηίδΐεΓ-
  ρΓαεδΐάεηίίη Ρ3ηάεη, άεΓ ά3-
  ηιίΐ 3αο1ι Μεηζΐεδ Ν3οηίο1-
  %εΐ βΐδ Γν1ΐηΐδτεΓρΓ3εδΐάεηΙ
  αιατάε. υεβεΓ άίε ΟΓαεηάε
  δείηεδ ΚαεοΙίΐΓίΙιεδ
  Μεηζίε ίη είηεΓ
  , 29- Α
  δΙ"33ίδδεε;Γεΐ:3εΓ Ηαΐΐ εΓ-
  κΐ3εΓΐε 3ΐη ΌοηηεΓδΙα», ά3δδ
  άΐε νεΓίΐηΐ&Ιεη δίηαΐεη ηιο-
  ε&κΐίοΐΐέπαείδεεΐηε ΐ'ειη; νοη
  ΚοηίεΓεηζεη —ΐΐ ^3:^.ιη Ιιλ-
  ιιεη ιιχαεΓάεη. Ιη Ριεδδ.Ίίΐεί-
  δεη δΐεΐιΐ ηιαη ιη άίεβεΓ Εγ-
  Ιαι εϊηζεΐηϊη ιιχϊνά ζιι ά« ιη
  Ι τκίδοΐΐ'ίοα^εΐ.ίίίθιΐεη Είη- !
  1)Γαοη ΐη ά_·η Ιπη ηοο'ι Ι ε ,
  1ε ιηηΐ, ά35δ ά!ε άοιιοεϋδ ιη ι
  Ν3δ(1)ΐϊ&οΗειυ3η ΐη ^εΐηε '
  Ζοηε ιη&ΓδοΙ εΓ. δ ηά, άίε αΐ^ ι
  5εΐΓ3ίηί:^ αιΐΓά. ΜοιοΓΪδ ε Ιε
  Τιαρρεη ά;Γ Εη^Ι,εηάεΓ
  ιι1οει>ο1ιιίΐΐεη, νοη Κ1ΐ3ηίε;ιη
  (Ιταε.) κοηιηιεηΊ, άΐ.' τα ίδ'!
  Ρίε ΙοΓΪίίϊ,οΙιε Ρ ο Ιε ΙιηΙ άεη
  αηά Κορ£ριιηΙ:ΐ άεΓ
  ί1 ΕίδεηΙ)3ΐιη
  αηά είηεη ιιιείΐεΓεη Η3£?η
  ΐπι ΡβΓδίδοΙιεη Οο1£ οεδοΐιθί.-
  δεη. Πΐε οΓΐΐΐί,οΙιε Εαίτιαα££ε
  ηΐΕθΙιίβ εΐηεη Αηυπίί 3α£
  ΤεΙιεΓ»».
  ΒίιΓΐίη, 27 Α
  ϊε δυιιι]εΙδ 1είί>ΐεΙεη νοΓ
  Κεναΐ .κ Βαη1<ειιι αηά Γεΐά- ^Κΐ1πΐ!^( η εΓυίΐιεηεη νΐ- άει^ι^ηά. Τινι^άεηι 5ΐηά άεαΐ- δοΐ.ε Ιη£ίΐηιει·ί!»ιβη (,ίε£ ίη άίε ΐ'-ϊηΛΙίοΙιειι ^ΙεΙΙαηβεη είη^ε- άπιη^επ. Είη] είτεη άετ κοαι- ]εΐίί>ς1ι<.η Κΐϊ^ϊ,πιαιΐηε, άίε οη 8.·ε ιηδ ιη άεη Ε είιι/.ιΐ'!Γεί εη ιιιιιηΐεη ^Ιε.οΐιίαΐ ;ιιΐ£ε^πί£<-.η. Πΐίΐιΐδοΐ.ε Μαπ- ηε-Λιιι]Ιεπε ί,οΐ,ο^δ είηεπ ί>οιιΐ]6ΐΐ ]ιεη ΚΓεαζει- ηηά
  ζαΐει κΐείΐυι-ε Κπεκ««8θ1ιΐίίβ
  ΐη Βΐίΐηά.
  β«ί άβΓ
  Ιίβεηεη ^αηάβη&β
  , 27 Απ<ίΐΐδΐ: (!εΓ £ιηηί- δθΐιεη Τπιρρεη αα£ άεΓ Ι^ιτε- Ιΐδθΐιεη ΐοπ:. Τγοιζ Είηδαίζεδ νοη ΜειΐΜτΙΊεη αηά δείηε ΡεΓδοη είη ΗίηάεΓηΐδ ίιΐΓ άΐε ΖαδαπΐΓηεηίΐΓοείΙ: ηιίτ άεη Ρ3Γΐεΐεη, άεΓ Ρτεδδε αηά ά"ετ Οείίεηϋΐίοΐιΐίείΐ δεί. Εγ δείη άίε νοΓ3θδδεΙζαη§· ίαεΓ άίε Είηΐ^αηβ· άεΓ Ρ&Γΐείεη δοΐιαί- ίεη ιιιεΓάε. ν7ΕΙ83 ~ΕΙΝ ΚΟΤΗ ν/ΒΙΝ ίη Ρ1α·ο_β- αΐι, τείη, Ιοηίδοΐι, εΓΠ3ε1)Γεηά : ΜαΙεπιεδΐΓ. 13 άεΓ Βεδρΐ'εοΐιαη^εα Ηαΐΐδ ηιίτ άεη ΒοϊδοηβίτεΓη άεΐ' δοαΐ]εϋαηίοη αηά ^αριη' ιιΐο- 5εί άΐε ΡΓ3'ίε άεΓ υ.δ.Α — ΒεηζΐηνεΓ3οηΐ£ίαη£ πηαΐι ννΊα* ΐπι 1ΐ35εη άαεΓίϋε. νοΙΙτΓβίίβΓ ΐη ΡΙ&Ισ - ηηά ΑΓΕΐΙΙβΓίβ - δτβΐΐτΐησ/βη δαάΐΐοα ΒεΓΐΐη, 36. ΐιη Κ3αιη«ί άεδ Ιΐπιεη- δεεδ 8 3πι φ άεΓ άεαΐδοΗεη ^αίIνν3££ε δονν]εΗ5οπε δΐ~β11αη£εη αηά Κοΐοηηεη &η. ΙηίβηΙεΓΪε, Αγ- ΙίΙΙεΓΪε - αηά Ν3θ1.δε1πιΐ3ΐίο- Ιοηηεη ννατάεη νεπιΐοΐιΐεηά αηά ζεΓδρΓβη^Ι. Βε*- Αη&ΓΪί£ε άεαίδΰΙιεΓ α^ί Γΐοΐιίείεη δίοη - αηά ΑΓΐΠΙεπε- β δΰϋΐΐεΐι ΡετεΓδ- άΐε ζαηι νναΓάεη. ΒΕΚ4ΝΝΤΜΑ£ΗϋΝ0 Ιπ Κατζε ννεΓάεη ΐηι δοΐ- άατεηΐίίηο ΐη 0Ιΐ3ηΪ3 Ρίΐιηε ΐη 8ΤΪεο1ιίδ(:1ιεΓ δρΓ3θ1ιε £ίϊΓ άίε ΖίνίΙοενόΙ^εΓαη^· 1αα£εη. Βΐδ ζαπι ΕΐητεΓΙεη άϊεδεΓ Ρΐΐηιε ααδ Αιΐιεη £ΐηάεη νοΓδτεΙΙαη^εη £ϋτ άίε Ζίνίΐ- ρεΓδοηεη νοΓΐαυΐίί^ η ι ο η Ι Εδ πΐΪΓά Γεςΐιΐζείΐϊ^ 5ε- 1ΐ3ηητ;8·ε&εοεη αιεΓάεη, υ-ΐ3ηη ιαίεάεΓ νοΓδτεΙΙαη^εη £ϊιγ Ζί- νίΐΐδίεη δΐ3ΐΐ:£ϊηάεη. ΗΑΓΕΝ ΤΕϋΗΑδδΕ Όα» 4>β_«_Βΐ:β ΡαατΒΟΚ-*
  ΖΟΡ ί&8ΐί€Π. ίθΓ 10
  Τ&&6 ΐη άβΓ
  «ΗΑΡΕΝ ΤΕΚΚΑ88Ε»
  5ΑΊΙΒΕΙΙΕ$
  ΑυΒΟΕΖΕΐεΗΝΕΤΕΚ ΒΑΚ
  Οιαΐΐάοη 8
  ηίοΐιΐ:, ά.Μΐ £ίηηίδο1ιεη
  ςΐι ααΐζαΐιαΐΐεη. Όΐε
  £ΐηηίδ"ίιεη >Γ53εικ1ε ηιαοΗ-
  τεη ΐη άεη 1εΐ7ΐ:εη Τα^εη 33°°
  Οε£αηρεηε ηηά νβΓηΐοΙιτείεη
  107 ίίθΐι^εΐίδοΐιε Ραηζει 1ς3ηιρ£-
  ιαα^οη, 198 Οεδοΐιαΐζε, 150
  0ΓηηαΙαΐεΓ£εΓ, 500 Μαδοηΐ-
  ηεη^ειιΐεΙΐΓε, 10400 Οειαεΐι τε,
  425 ^ίιδ^κ^3£^Iιι38·εη αηά Ζη£-
  πΐ3δο1ιίηεη, 2ΐοα Ρ£ει·άε αηά
  ΚΓθδβε Με-η&εη 3η δ
  Κπε^ςρεΓίεΙ: ιαιιτάεη
  Ιεΐ οάεΓ νεηιίοΐιΐεΐ: Ιη
  1ΐ3επιρ£εη αηά άιΐΓθΙι Ρΐακατ-
  τίΐΐεπε ιυαΓάεη 4ί δοαιίεΐί-
  δθΐιε ΡΙαίίΛα^ε αί>^βδθτιθδδεη.
  Νειυ ΥογΚ, 28.
  Ν3οπ~ είηεΓ " ίνίεβιιη^ " άεδ
  νν3δ1ιΐη&1:οηεΓ Κοιτε^ροηάεη-
  Ιεη νοη ΗεταΜ Τποαηο
  ΙιαΙ άΐε υδΑ-Κε£ίεπιη°; αΐΐε
  Απ^βΗίΕΓΪρεη άεΓ Απηεε αηά
  άεΓΜαΓΪηε, άΐεδΐαεο1.5> δρΓβοΗ-
  δΐαάίεη ΐη }Άρ&η ιιΐείΐεπ, ζα-

  ΣαΛΙΣ 2 α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΪΔΚΣΕΩΝ
  ν^Λ,,η. Δευτέρα 1
  ""
  Κατά τάς τελευταίας ημέρας διεδόθησαν φή¬
  μαι, περϊ επικειμένης Άγγλικής έπιθέσεως εναν¬
  τίον τής νήσου Κρήτης.
  Πολλοί επίστευσαν είς τάς φήμας ταύτας καί
  έγκατέλειψαν τα μέρη των την νύκτα καί κατέφυ¬
  γον είς τα βουνά.
  Αύτό είνΐι ηλίθιον καϊ αντίθετον πρός την
  πραγματικότητα. Ό 'Αγγλικός στρατός είς την
  Κρήτην ήττήθη οριστικώς. Ό Γερμανικός στρατός
  παραμένει σταθεράς καί άκλόνητος. Οί "Αγγλοι
  ήττώνται καί άποκρούονται παντοϋ.
  Ό Γερμανός στρατιώτης κράτει σταθερώς την
  Κρήτην. Πάσα άνησυχία, ώς έκ τούτου, είναι αδι¬
  καιολόγητος.
  ΤΤερίπατοι όμάδων κατά την νύκτα απηγορεύ¬
  θησαν.
  Ό Γερμανικός στρατός κατοχής έπιδυμεϊ να
  μή διαδίδωνται ψευδεϊς φήμαι καί άνησυχητικαι εί-
  δήσεις.
  Οί διαδοσίαι τοιούτων είδήσεων θά διωχθοΰν
  καί 8ά τιμωρηθοϋν.
  Ό καθείς λοιπόν νά παύση νά φλυαρή, περί
  δήθεν επικειμένης άφίξεως των "Αγγλων.
  Οί "Αγγλοι δέν έρχονται.
  Ή Ιαπων ία είναι
  πάντοτε έτοϊμος
  Μία έκπομπή τού Έδνικου
  Ίαπωνικου Ραδιοσταδμου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Ό έκ-
  φωνητής τοϋ Έθνικοϋ Ίαπω
  νικοθ ραδιοστασμοΰ ανεκοί¬
  νωσεν δτι ή Άμερική δέον
  ν' αναθεωρησισ την στάσιν
  της έναντι τής Ίαπωνίας.
  Ό Ίαπωνικός λαός, ετόνι¬
  σεν, είναι προπαρεσκευα·
  σμένος καί διά την περί¬
  πτωσιν τής διακοπής των
  σχέσεων μετά τής 'Αμερι-
  κής. "Οσον άφορά την εΙ-
  σ6ολήν είς τό Ίράν, ό έκ-
  φωνητής ετόνισεν δτι τούτο
  αποτελεί κατάφορον παρα¬
  βίασιν τοθ Διεσνοϋς Δι-
  καίου.
  Έν τηλ)μα τού Φύρερ πρός
  τόν Στρατάρχην Μανερχάϊμ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεϊται έξ
  έγκύρου πηγής ότι ό Φύρερ
  απηύθυνε μακρόν τηλ)μα
  πρός τόν Στρατάρχην των
  Φινλανδικών Στρατευμά-
  των Μανερχάϊμ, επί τή κα·
  ταλήψει τής πόλεως Βιμ-
  πόργ, διά τοϋ όποίου
  τόν συγχαΐρει διά τάς με¬
  γάλας νίκας τοϋ Φινλανδι-
  κοϋ στρατοϋ,'ώς καί διά τόν
  έπιδειχσέντα υπό τοϋ Φιν-
  λανδικοϋ λαοΰ, μέχρι σήμε¬
  ρον, ηρωϊσμόν. 'Απένειμε
  δέ, έν τέλει, ό Φΰρερ είς
  τόν Στρατάρχην τόν Σταύ¬
  ρον τής άνδρείας.
  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΪΜΣ,,
  ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΤΑΧΕΙΑΝ ΤΗΝ ΚΙΤΑΡΡΕΥΣΙΝΤΟΥΒΟΡΕΙΟΥΡΟΣί.ΜίΙΩΩΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.— Τηλε-
  γραφοϋν έκ Στοκχόλμης
  ότι ή εφημερίς «Τίτνιγκεν»,
  σχολιάζουσα έν άρδρον
  τοΰ οτρατιωτικςϋ ου*εργά
  τού των Λονδιν'ων «Τάϊμς»,
  ποροτηρεΐ δτι ό στρα¬
  τιωτικάς ούτος έμπει-
  ρογνώμων ύπογραμμίζει ι¬
  διαιτέρως δτι ή πτώσις τοϋ
  Τάλιν καί ή κατάληψις τής
  σιδηροδρομικής γραμμής
  Λένιγκραντ—Μόσχας, υπό
  των Γερμανικών στρατευ-
  μάτων, επέφερε μεγάλας
  άνωμαλίας είς τα Ρωσσικά
  στρατεύματα, καί δτι ή συ-
  νεχής προέλασις των Γερμ.
  στρατευμάτων είς τόν το-
  μέα τούτον δα επιφέρη την
  ταχείαν κατάρρευσιν ' τού
  βορείου Ρώσσικου μετώπου
  ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ
  ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΒΙΣΥ, 31.—Καθ" ά μετα·
  δίδει τό Πρακτορείον Στέ-
  <ρανι Ιταλικόν ύποβρύχιον έχορπίλλισε καί έβύθισεν είς την Δυτικήν Μεσόγειον τό Αγγλικόν ύποβρύχιον «ΤζέρΙϊις». ΣΦΟΔΡΑΙ ΕΠΙ8ΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΜΠΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Κατά πληροφορίας τοί· Πρακτο- ^ειου Τρανζόσεαν τ'ι Γεο- μανική μαχητική άεροπο¬ ρία ενήργησε χθές σφοδράς επιτεθείς κστά Ρωσ- σικών συγκεντοώσεων πέ¬ ραν τούΝτνιεπροπετρόβσκ. Ό ύποχωρών έχΰρός,διατε- λών έν συγχίοει καί πανι- κώ, εζήτησεν ένισχύσεις έκ Μόσχας. Η ΑιΆΝΟΜγΓ ΤΡΟΦ1ΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ν ΜΜΪΙΙ ΤΩΝ Μ% Δ γ Λ Γ ί Ο Ν ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των κατοί- κων τοϋ Δήμου Χανίων δτι κατά την προσέχη έβδομάδα καί άπό 1ης μέχρι 4ης Ιεπτεμβρίου δα θΊανεμηβώσι διά των δελτϊων τροφίμων, 150 δράμια όρύζπς, 50 δράμια ζακχάρεως καί 60 δρά¬ μια σκύβαλα (ήτοι άνόμικτα ορυ- ζα, φακ!, σϊτος) κατ' &κμ·>ν
  Τ ά σκύβαλα Θά διανεμηθώσι
  μόνον παρά των Έμπόρων 1)
  Κωστάκη Σπυρίδωνος, 2) Ικαράκη
  Στυλιανοϋ, 3) Γονυτάκη ΓεωργΙ-
  ου, 4) Ξηρουχάκη Άθανασίου καί
  5) Κληρονόμων Π. Φαρουργιάκη
  καί επί τήπροσαγω^η" είς τούς ά«ω
  Έμπόρους έκ τοϋ δελτίου τροφί-
  μων τοθ άποκόματος άρτου τής
  1ης Σεπτεμβρίου.
  (Έκ τής Διευθύνσεως Άγορανο-
  μίας.)
  Κατόπιν τής ύπ1 αριθ. 1030 δια·
  ταγής τοθ κ. Νομάρχου Χανίων
  ανακοινούμεν, τα κάτωθι:
  1) Άπ5 τήςΐης μ*χρι τής 4ης
  ΙεπτεμβρΙου έ. έ δέον νά προ¬
  σέλθωσιν είς τα γραφεία τής
  Διευθύνσεως Άγορανομΐας, οί
  δικαιούμενοι δελτίου τροφίμων,
  συμφώνως τη άνω ί'ΐαταγή, Ι'να'
  ζητήσωσι καί λάβωσι ύπεύθυνον
  δήλωσιν πρός συμπλήρωσιν κο!
  , 6»-6αίωσ ν τούτης κατά τα κανο-
  νισδέντα
  1 2) Άπό τής 5ης Σεπτεμβρίου
  1?41 άρχεται ή χορήγησ,ς τίν
  ' νεων δελτιων τροφίμων.
  Πρός τουτο οί ένδιαφερόμενοι
  θά προσχομίζωσιν ημίν Τ(«,ς 5η-
  λώσεις των έν καλή καταστάσει
  καί συμπεπληρωμένας πλήρως Υνα
  λάβωσι τα δελτία τροφίμων καϊ
  κατά την εξής τάξιν.
  Την 5ην Σεπτεμβρίου θά προ¬
  σέλθωσι" £σοι έχουν έπώνυμον
  άρχΐζον άττο τα στοιχεία Α-Β-
  Γ-Δ. Την ίην Σ)βρΙου τα στοιχεΐα
  Ε—Ζ-Η-Θ-Ι., την 7ην Κ —Λ,
  την 8ην Μ-Ν, την 9ην Ξ-Ο-Π
  την ΙΟην Ρ-Σ-Τ, Την 11ην Υ-φ
  Άποκλείονται τής χορηγήσεως
  οελτίων οσοι δέν προσέλθουν μέ¬
  χρι τής 15ης Σεπτεμβρίου έ έ
  (Έκ τής Διευθύνσεως Άνορα-
  νομΐας)
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια. Π/ηροφο-
  ,ρίαι παρ' ημίν.
  Έπονήρχισεν ή έμφιάλωσις
  των έκλεκτών οϊων των Συνε-
  ταιρικων Οίνοποιείων Παραγω-
  γύν Κρήτης.
  Διαρκής παοσκαταθήκη. "Οδός
  τιαι αι
  τοϋ Ρώσσικου
  Περιφανής νίκη τού Γερμανικόν
  πολεμικοϋ ναυτικοΰκαΐ τηςΓερ-
  μανικης μαχητικής άεροπορίας
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 30 Αύγούστου.
  Ή όνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στοατοθ ανακοινοί :
  Τό Γερμανικόν πολεμικόν
  ναυτικόν καί ή Γερμανική
  μαχητική άεροπορΐα έπρο-
  ζένησαν σοβαράς απωλείας
  είς τάς ναυτικάς πολεμικάς
  δυνάμεις καί είς τα μεταγω
  γικά πλοϊα των Σοβιέτ είς
  τόν Φινλανδικόν κόλπον.
  9 ναρκοσυλλέκτιδες καί 3
  πλοϊα προφυλακής έβυβί-
  σσησαν υπό των άντιτορ-
  πιλλικών μας, κατά μίαν α¬
  πόπειραν νά διαφύγουν έκ
  τοΰ λιμένος τοϋ Ρεβάλ.
  Προσέτι 2 Ρωσσικά άντιτορ-
  πιλλικά καί 1 εμπορικόν,
  προσκρούσαντα είς νάρ-
  κας, ύπέστησαν σοβαράς
  βλάβας. Μαχητικά μας άε-
  ροπλάνα κατεβύθισαν έπί-
  σης, κατόπιν πεισματωδών
  έπιθέσεων, 1 Ρωσσικόν κα·
  ταδρομικόν καί 2 άντιτορ-
  πιλλικά καΐ έπροξένησαν
  βΚάβας είς 3 άλλα άντιτορ-
  πιλλικά καί 1 καταδρομικόν.
  Τα με^αγωγικά, τα όποϊα
  ό έχβρός είχεν αποστείλει,
  τή συνοδεία πολεμικών, διά
  την μεταφοράν στρατευμά¬
  των είς την περιοχήν τοϋ
  Ρεβάλ,περιεπλάκησαν έντός
  ζώνης γερμανικών ναρκϋν.
  21 μετγωγικά, όλικής χωρη¬
  τικότητος 48.200 τόννων έ-
  βυθίσθησαν. Έτερα 8 μετα
  γωγικά ύπέυτησανσοβαράς
  βλάβας. "Αλλα μαχητικά
  άεροπλάνα μας κατέστρε-
  ψαν 22 έμπορικά καί 40 με-
  ταγωγικά, συνολικής χωρη¬
  τικότητος 74.000 τόννων
  καί έπληξαν έτερα 39, τό¬
  σον επιτυχώς, ώστε δύναν¬
  ται νά σεωροΰνται καί ταυ¬
  τα ώς άπωλεσοέντα.
  Είς τάς αγγλ κάς ακτάς
  ή άεροπορία μας επέτυχε,
  κατά την ημέραν, άμεσα
  πλήγματα επί 1 πετρελαιο-
  φόρου, δυτικώς τής Ίρλαν-
  δίας καί έπροξένησε ζημί¬
  ας είς 1 μεγάλον εμπορικόν
  πλοίον, παρά τάς νήσους
  Φαρόρ. Την τελευταίαν νύ¬
  κτα άεροπλάνον μας, έ-
  ι πληξε διά 6όμ6ας, μεγίστου
  δ-αμετρήματος, 1 πετρελαι-
  I
  οφόρον ανατολικώς τοθ
  Ταϊμάουσ. "Ετερα μαχητικά
  άεροπλάνα μας έβομβάρδι-
  σαν στρατιωτικάς έγκατα-
  στάσεις είς τάς 'Ανατολικάς
  ακτάς τής Αγγλίας καί έρ¬
  ριψαν βόμβας παντός δια-
  μετρήματος εναντίον πολ-
  λών άεροδρομίων.
  Είς τάς ακτάς τής Μάγ-
  χης ή "Αγγλικη άεροπορία
  απώλεσε χθές 17 άεροπλά¬
  να, έξ ών 13 είς άερομαχί-
  ας, 2 υπό τοΰ άντιαεροπο-
  ρικοϋ πυροβολικοΰ τής ζη-
  ράς καί τα έτερα 2 υπό τοϋ
  άντιαεροπορικοΰ πυροδολι-
  κοΠ τοϋ ναυτικοΰ μας.
  'Λγγλικά άεροπλάνα επε¬
  τεθησαν μέ άσήμαντα άπο
  τελέσματα εναντίον τής
  περιοχής τοΰ Βίρκουγκ. Τό
  άντιαεροπορικόν πυροβολι-
  κόν κατέρριΦε τρία έκ των
  Αγγλικών βομβαρδιστικών
  Ό πληθυσμός τής Κρήτης προει-
  δοποιείται νά μή φεύγη δταν πλη¬
  σιάζη Γερμανική περίπολος. Όστις
  τρέπεται είς φυγήν διακινδυνεύει
  την ζωήν τού, δεδομένου δτι κά8ε
  Γερμανική περίπολος έχει δικαίωμα
  νά πυροβολή εναντίον παντός, ό ό-
  ΐ—-Τ ποίος δέν σταματα.
  ΣυνάντΓ|θϊς
  ύρερ-Νν
  Συνεζητήδησαν όλα τα πολιτικοστρατιωτικά
  ζητήματα, άτινα άφοροΰν την εξέλιξιν καί
  την διάρκειαν τού πολέμου
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 30 Αύγούστου.
  Ό Φύρερ καί ό Ντοθτσε
  είχον μετσξύ τής 25ης
  καί 29ης τρέχ. μίαν συνάν¬
  τησιν είς τό Στρατηγεϊον
  τοΰ Φύρερ. Κατά τάς συ-
  νομιλίας, αΐτινες έλαβον
  χώραν είς τό Στρατηγεϊ¬
  ον τοθ Φύρερ έν τω βο-
  ρείω καί νοτίω μετώπω,
  συνεζητήθησαν λεπτομε¬
  ρώς δλα τα στρατιωτικά
  καί πολιτικά ζητήματα,
  τ' αφορώντα την εξέλιξιν
  καί την διάρκειαν τοθ πο-
  λέμου.Τά ζητήματα ταυτα
  έξητάσθησανέντω πνεύμα
  τιτής στενής συνεργασίας ]
  και τής κοινότητος τής τιό
  χης,γεγονόςδπερ χαρακτη
  ρίζει τάς σχέσεις μεταξθ
  των δύο δυνάμεων τοθ "Α-
  ξονος. ΑΙ συνομιλίαι διε-
  πνέοντο άπό την αμετά¬
  βλητον θέλησιν των δύο
  λαών καί των άρχηγών
  αυτών νάέξακολουθήσουν
  τόν πόλεμον μέχρι νικη¬
  φόρου πέρατος.
  Ή νέα Εύρωπαϊκή τάξις
  πραγμάτων, ήτις θά εί¬
  ναι ή συνεπεία τής νίκης,
  πρέπει νά άπομακρύνη
  τάς αίτίας, αΐτινες είς τό
  παρελθόνέπροκάλεσαν τόν
  Εύρωπαϊκόν πόλεμον. *Η
  έκμηδένισις τοθ μττολσε-
  ΤΟ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕΙΟΝ
  Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη
  ΜεταφερΟέν είς την οδόν Μαβ£λη 1 (Γωνία Πά-
  λαμά—Λΐαβίλη) έπανήρχισε τάς εργασίας τού.
  βικικοθ «ινδύνου καί τής
  πλουτοκρατικής εκμεταλ¬
  λεύσεως, θά δημιουργή-
  σουν την δυνατότητα μιάς
  είρηνΐκής, άρμονικής καί
  γονίμου συνεργασίας 8-
  λων των λαών τής Εύρω-
  τταϊκής Ηπείρου επί
  τοΰ πολιτικοΓ, τοθ δημο-
  σιονομικοΰ καί τοΰ μορφω
  τικοϋ έπισπεύδου.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΠΩ ΜΕΤΩΠΟΝ
  Μετα την συνάντησιν ό
  Φύρερ καί ό Ντοθτσε με¬
  τέβησαν είς διάφορα ση-
  μεΐα τοθ Άνατολικοΰ με
  τώπου. Επ* εύκαιρια έ~ε·
  θεώρησαν μίαν των' Ίτα-
  λικών Μεραρχιών, αΐτι¬
  νες συμμετέχουν είς τόν
  πόλεμον εναντίον τοϋ
  μπολσεβικισμόν Είς τόν
  νότιον μέτωπον ό Φύρερ
  καί ό Ντοθτσε έχαιρετί-
  σθησαν υπό τοθ Στρατάρ¬
  χου Φόν Ρούντστετ. Προ¬
  σέτι έλαβον χώραν επι-
  σκέψεις είς τό Στρατη-
  γεΐον τοθ Στρατάρχου το0
  Ράϊχ. Τόν Ντοθτσε συνώ·
  δευον ό έν Βερολίνω Ιτα¬
  λός Πρεσβευτής ""Ντίνο
  Άλφιέρι, ό άρχηγός τοθ
  Γεν. "Επιτελείου τοθ Ίτα-
  λικςΰ ΣτρατοΟ Στρατηγός
  Καβαλιέρο, ό Πρεσβευτής
  Άμφοΰζο, όστις άντεπρο-
  σώπευσε τόν άσθενοΰντα
  •Υπουργόν Εξωτερικών
  Κόμητα Τσιάνο, οί στρα-
  τηγοί Μάρας καί Γαντίν
  καί πολλοί άλλοι ο.νώτε-
  ροι άξιωματικοί τοθ Γενι-
  κου Έπιτελεου. Ό Γερμα
  νός Πρεσβευτής Φόν Μά¬
  κενζεν καί ό Γερμανός
  στρατιωτικάς άκόλουθος
  έν Ρωμη Φόν Ρίντελεν συμ-
  μετέσχον έπίσης είς τό
  ταξείδιον τοθ Ντοθτσε.
  Είς τάς πολιτικάς καί
  στρατιωτικάς συνομιλίας
  συμμετέσχον έπίσης ό 'γ-
  πουργός των Εξωτερικών
  τοθ Ράϊχ Φόν Ρίμπετροπ
  καί ό Άνώτερος Διοικη-
  τής των Ενόπλων Δυνάμε
  ών στρατάρχης Κάϊτελ.
  ΝΕ2! ΑΑΕΥΡΟΜΥΑΟ!^
  Άπό τής παρ. εβδομάδος ήρξα
  το λειτουργίαν ό νέος ήλΊέκτροκί-
  νητος Άλ^υρόμυλος τού ΚΩΝΣΤ.
  ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜηχανουργοΟ πρός
  εξυπηρέτησιν τοθ Κοινοϋ. 'Δλέδει
  μέ τα τελειότατα μηχανήματά
  τού σίτον, κριθήν, σμιγόν κλπ.
  Ταχύτης άλέσματος-άπόδοσις τε¬
  λεία.
  Μηχανουργείον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
  Όδός Σούδας αριθ. 55 (πρώην
  Αποκορώνου, παρά τα Δερμιτζί-
  δικα)
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΠαροκαλεΤται ό γνωρΐζων τι
  περί της τύχης τοθ Νικολάου Α.
  Ίατρούλη δπως γνωρΐση τούτο
  πρός την εφημερίδα μας.
  — Άγνοείται ή τύχη τοθ 'Υπο-
  σμηνίου Γεωρ^ίου Βασιλάκου. Ό
  γνωρίζων τι σχετικώς παρακσλεϊ-
  ται δπως είδοποιήση τόν κ.
  Άντ. Άποστολάκον Χωρ)κα β"
  Αστυνομικόν Τμήμα Χανίων.
  - ΚΑθΑΡΙΣΤΗΡΙθΙ
  Τής Δ)δος Δ. ΤΣ1ΓΚΟΥΝΑΚΗ
  έπανήρχισε τάς εργασίας τού,
  ως καί πρότερον, επί τής όδοϋ
  Βασιλέως Κωνσταντίνου άρ. 21.
  ειδοποιησισ:
  ΠρΤ-ταποΛμη
  βίας, οαμποτάζ, λεπλαοκον και
  τοϋ' Γερμαν.κοΟ Στρατου ή
  ό οώπων έπέτρ^*°'
  ρμ
  κόντων προοώπων
  ■Αρχάς των διαφόρων
  <|0..ιαΓ) δπως, είς περί οί1 αύτουργοΙ χρήσιν τής έξουσιοδοτήσεως αυτής. Συνεπώς είναι συμφέρον τού λαου νά άπο- φεύγη τάς τοιαύτας τχράξεις. Α1_11.ΗΤΗΓ τογ Κατερρίφβησαν 714 Ρωσσικά άεροπλάνα ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Κατά , σαν είς τό Άνατολ. μέτωπον τό διάστημα άπό 21-27 Αύ· Ι 714 άεροπλάνα καί οί Γερ- γούστου οί Ρώσσοι άπώλε· '· μανοί μόνον 46. _______ Αί συνομιλίαι μεταξύ Ήνωμ. ΤΤολιτειών Ίαπωνίας ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 31.-Ό Ύ- πουργός των Εξωτερικών των Ήνωμένων ΠοΛΐτειών κ. Χούλλ, ερωτηθείς υπό των δημοσιογράΦων, σχε¬ τικώς μέ τάς διαπρίν,μα- τεύσεις μεταζύ Άμερικής — ΊαπωνΙας, εδήλωσεν δτι οί συνομιλίαι δέν Ί είσέτι είς τό στάδιον των διαπραγματεύσεων. Ό Πρό εδρος Ρούζθελτ, όστις πρό· κείται νά έκφωνήσΐ] αυριον (σήμερον) λόγον, δέν σά άναφέρη ουδέν περί των συνεχιζομένων συνομιλιών.- Δηλώσεις τοΰ στρατηγοΟΒεϋγκάν ΒΙΣΥ, 31.-Τό Γαλλικόν Πρακτορείον είδήσεων με- ταδΐδει τα εξής: Ό Στρα¬ τηγός Βεϋγκάν, διοικητής τής Β. Άφρικής, έπιστρέφων είς την έδραν τού. εδήλω¬ σεν δτι σά εφαρμόση πι¬ στώς τό πρόγραμμα τοϋ Στρατάρχου Πεταίν, τόν ό- ποϊον έξήγγειλε τελευταΙ- ος οθτος ομιλών πρός τόν λαόν. Ένα σημείον τής Α0- τοκρατορείας, είς τό οποί¬ ον δα δοδΓ| ίδιαιτέρα προ- σοχή, συμφώνως πρός τό ά- ποικιακόν πρόγραμμα, βά είναι καί ή άναδιοργάνω- σις Μαρόκου, Άλγερίας κα. Τύνιδος. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΟΣ ΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΔΑΡ Συνελήφθησαν 30,000 αίχμάλωτοι.—Οί νεκροί άνέρχονται είς 50.000. ΒΕΡΟΛ, 31.—Τό ημιεπίση¬ μον Γερμανικόν Πρακτο¬ ρείον, μεταδίδον συμπλη- ρωματικάς πληροφορίας πε¬ ρί τής καταλήψεως τοΰ Ννιεπρο-Πετρόβσκ (Αίκατε- ρινογράρ)προερχομένας έξ αρμοδίων στρατιωτικών κύ¬ κλων, παρατηρεΐ δτι έχει μεγίστην στρατιωτικήν ση¬ μασίαν ή κατάληψις τής πόλεως ταύτης, διότι άφι'νει ελεύθερον τό πεδίον δρά- σεω., είς τα Γερμανικά στρατεύματα πρός ανατο¬ λάς τοΰ Δνειστέρου ποτα- μοϋ. Ό επί τοϋ μετώπου τούτου άνταποκριτής τοθ ώς άνω Πρακτορείου τηλε- γραφεϊ δτι ή 22 Ρωσσική στοατιά κατεστράφη έξ ο¬ λοκλήρου καί δτι έξ αυτής συνελήφθησαν 30,000 αίχμά- λωτοι, ύπάρχουν δέ 50.000 νεκροί. Καί άλλαι απώλειαι της Υ / λ κ τ ς άεροπορίας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Τ6 ή- άκτάς^ς Μάγχης 90 άερο- μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα πλάνα. Είς τα επιχείρησις κτορειον μεταδΐδει δτι κατά της εναντίον τ'ών ι ΤΙ 1 <ΛτΡε,ΐς^λευταίσς ήμίρα< νων Ηερον, άπώλεσεν 67 ή Αγγλικη μβχ,,τική άερο- άεροπλάνα πωΛεσεν 67 πορια άπώλεσεν είς τας ΙΣΒΑΛΟ ΣΥΝ 1ΝΤ ΝΤ ΙΟΗ Σ ΕΙΣ ΙΡΑΝ ΑΓΓΛ ΕΙΣ ΟΥΡΝΙΤ Σ ΑΓΚΥΡΑ, · '31.-'Αγγέλλε- Ι ται έκ Τεχεράνης δτι τα είς , Ίράν είσβαλόντα άπό μέν τόν νότιον 'Αγγλικά στρα- τεύματα άπό δέ τόν βοράν | Ρωσσικά τοιαΰτα συνηντή- ! )ΡΟΣΣ0Ι [ΤΣ δησαν είς Ούρνίτ-Σέϊς την Παρασκευήν. "Ηδη είς τό Τουρκοϊρανικά σύνορα ευ¬ ρίσκονται 'Αγγλοσοβιετικό στρατεύματα. ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝ ΕΠΙΕ ΚΗΣ Α ΕΣ ΕΡΒ ΠΟΡΙΑΣ ΒΕΡΟΛ. 31.-Ή Γερμανική άεροπορία «ενήργησε σφο¬ δράς έπιθέσεις είς την πε¬ ριοχήν Ντιεπροπρετόβσκ, εναντίον των σιδηροδρό- μων καί των μεταγωγικών τοΰ έχσροϋ. Ό εχθράς ύπέ- ( στη σοβαράς απωλείας είς έμψυχον ϋλικόνκατεστράφη σαν τεθωρακισμένα αύτοκί νητα, μία δέ άμαξοστοιχία, πλήρης πολεμικοϋ ύλικοϋ ά- νεφλέγη. "Αλλαι άμαξοστοΐ- χιαι έξετροχιάσθησαν. ΑΓΚΥΡΑ, 31.- Μετά την κατάληψιν τοθ Ίράν ύπό>
  των Βρεττανικών καί Ρωσ-
  σικών στρατευμάτων άναμέ-
  νεται δτι ταυτα θά προελά-
  σουν καί πρός τό Άψγανι-
  στάν.