89915

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Ιη άβη 1βτ.ζτβη Τα^βη ν/ηΓάβη ΟβηιβοΗτβ ηβοβΓ
  βίηβη βηβτΐίβοηβη Αη^Γΐίί ειηί άΐβ Ιηββΐ ΚΓβία νβΓ-
  ΙϊΓβΐίβΙ.
  νΐβΐβ Ινβατβ ηαϋβη άίβ 3 ^ββΐ&ηΐϊτ. Μ»ηοηβ η&1>βη
  ϊη άβΓ Ν&οητ. ίηΓβ θΓτ.8οη&ίτ.θη νβΓΐ&βββη ιιηά βΐηά ίη
  .άίβ ΒβΓ^β κβίΐηβεητβτ.
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ
  1.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΒ 1941
  ΒοηΓίίίΙβίίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οη*ηΐα
  ηηά ϋΓηοΙΐ: Ο. ΖΑΜΑΚΙΑδ,
  Οη&ηία
  Νγ 3ΐ — "Αριθ. 31
  ΐδ 3 ϋΓβεοΙιηιβ — Τιμή Δραχ. 3
  ϋίββ'ίδτ τοεΓΐοητ ηηά νβΓ^βηηΐ άΐβ Ινββ,β. ϋίβ βη-
  ΑΓΓηββ βηί Κτβτα ΐδί βηά&ηβΐίίβτ ^βδεηΐα^εη.
  ϋίε άβητδοηβ ννεηΓΐη&οηΙ: ίδΐ; ηηεΓβοηηεττεΓΐίοη. ϋεΓ
  Εη#ΐ8εηάβΓ ίβτ; ηβοβΓ&ΙΙ &βδ<:η1α£βη ηηά νβΓάΓββη&τ άθΓ*;, τνο βΓ δίαηά. ϋβΓ άβητβεηβ βοΐάαί: βΐοηβΓΐ ηηά ηβεΐτ Κτβία. Τβάβ υητηηβ ηηά Αη^βτ ίβτ άεβηαΐο νβΓίβηΙτ. Νδβοηίΐίοηβ ΜδΒΓδοηβ βΐηά νβΓθοτβη. ϋΐβ άβητ.βοηβ Βεδατζηη^1 ν/ηβηδοητ· Ιεβΐηβ ίαΐβεηβη Οβπιβοητβ ηηά Αΐαηηΐηβΐάηηκβη. ϋΐβ νβΓΟΓβΐίβΓ άβ- Γ&Γΐίβ'βΓ ΝαοηΓΐοηίβη ΐηαοηβη βίοη δτταίοαΓ. 8ΐβ •ννβΓάεη νβΓίοΙ^Ι ηηά οεβτΓ&ίτ ννβΓάεη. Αΐβο Ηηβτβ βίοΐι 3βάβΓ νοΓ άβηι ΟβδθΗννδετζ, άίβ ΕηβΊεβηάβΓ Ιεβεΐηεη. 8ίβ ΙΐοπΐΓηεη ηίοητ! ΗΑ8 ¥Η ΟΗΕ Αϋδ ΟΕΗ ΜΟδΚΑΙΙΕΒ [Β - ΚΟΝΓΕΗΕΝΖ ? αη Ι,,θΓά ΒβανβΓΐΐΓθο^ Ιεαηάΐ&τ νοΓΐαηίί^β Ρεββίηιίδτίδοηε ΒβηΓί-βΠηηκ άβΓ ηιΐΙίτβΓΐδοηεη άβΓ 8ο·νν}βΐ3 δΤΟΟΚΗΟΙ,Μ, 26. 8. ^Ίε~,~~άΕδδ άίε ζιιγ ϋίε ΚϋοΙς^εηΓ ϋοτά Βεβ- δτεΐιεηάεη ΡΓθβΙεηιε ηοοΐι ηΕοη ^οηάοη Ηεε ) οίίεη δείεη υηά άεηιηΕθΗ άεΓ ι νοη Κοοδενεΐτ | ηΐο1ιΐ1(οηίεΓεη ε5ά Γ ε ί υ ^,ιτί.ι.ΐιί ν Ιςόηηεη. ϋεΓ ΖννεοΙί δείηεδ Εοηάο- ηετ Βεδυοηεδ άϋΓίΙε ίη εΓ- 5ίεΓ ^^η^ε δεΐη, δίοΗ ηευε ΙηδΙτυΙίΐίοηεη ίϋΓ ζυ Ιαδδεη, άΐε δΐοΗ ϋΓείπΐΕθητε1«>η-
  ίβτεηζ εΓηευΙ αΐϊΐιΐ ννετάεη
  Ι&δδεη. ^ο^ά Βε&νεΓ^ΓθοΤί η&ΐ
  νοΓ δείηεη Αι>ί1υ.£ Ευδ Κε-
  ζυ νεΓδΙεηεη
  δείηε Αυί£Εβε ίη
  , (ϋε ίη άετ Ο 1 ε ι ο Η-
  δθΙΐΗΐτιιη^άεΓ Ε ί ε-
  ίετεηίτεη ε η Εη^ΐαηά
  ηηά άίε ΙΙϋδδΚ 5εδΐ.εηε, ηοοη
  ηίοηΐ 3Ε)8:εδθΗ1θ5δβη δεί.
  Εγ Ιίει ίετηεΓ ΐηίτ&εΐεΐΐΐ, εΓ
  ννεΓάε πεοΙι λναδΐιίη^ιοη ζα-
  ιιηά άοΓϊ δθΐαηβίε
  , υϊδ δείηε Μϊδδίοη εΓ-
  ίϋΐΐΐ δεί. Ιη άεη ΒεδρΓεοΙιαη-
  8Τεη ηιϊΐ ΜΐηίδΙεΓρΓ&δίάεηΙ
  ΟηιΐΓθηϋΙ, άΐε ΒεανεΓΐοΓοοΙί
  δοίθΓΐ η3οη δείηετ Αηΐΐηηίΐ
  ΐη Εοηαοη είη^εΐεϊΐεΐ: Ιιηι, ί
  νννά £>ϊοΗ εηΐδςΐιεΐάεη, ο5 ετ
  νοΓ άεΓ 8:ερΐΕηΐεη ΜοδΙΐααεΓ
  Κοηίετεηζ ηοοΗ είηηιαΐ ηαοΐι
  ννΗδΙιΐη&Ιοη τείδεη ννΪΓά
  ο6 ζϋη&οηδί: εΐηε
  δοηε Κοηίετεηζ ίη
  αο^εΐι&ΐίεη ννεΓάεη δθΐΐ. ^ε-
  άεηίαΐΐδ Ιι&ί ΒεανετθΓοοΙί: δίοΐι
  ηαοΐι ννείΙεΓεη Μεΐάαη^εη
  &ηδ^οηάοη ίη δείηεη
  ίη άεηι δίηηε
  η&οεη αΐδ ηιαη
  δί-
  ^οηάοηε^ Κ,είδε
  εΐηεΓ ε γ 1ι ε β 1 ι ο 1ι δ 1« ε-
  ρΐίδοΙιεΓεπΒεηεΓ-
  Ιείΐιχηβ" άετ τη ι 1 ΐ-
  Ι&Γΐοη εη Ααδί
  οηΐεη άβτ δοννί
  αηί οη άυΓθΙι
  8&ο1ινεδΓΐ&ηάΐ^ε ζιΐδατηηιεη,
  αΐδ δίε νοΓ εΐηΐ^εη ννΌοΙιεη
  Ιη ^οη(3οη
  ίη άεΓ
  ^ άεΓ ΜοδΙί&ιιεΓ Κοηίε-
  τεηζ ί-Γοτζ άεΓ νεΓρίΠοΗτεη-
  άεη ννοΓΐε ΐη ΟΗυ.Γθ1ιΐ11δ
  ΚυηάίυηΙίΓεάε αττι δοηηϋα^ίΐ-
  υεηά ν ο γ 1 ε α ί ί ? εί
  ηε αϋνν&Γτεηάε Η ά 1 Ι α η £
  εΐηζιιηεπηιεη. Αΐδ ίΓϋηεδΙεδ
  ϋ&Ιιιπι ννΪΓά ^εIζι; ΐη ^οηάοη
  ΜϊΙΙε δερΙεηιοεΓ β·εηΕηητ.
  ΘΡυ-δΡΙΤΖΕί ΗΕΡΡ3ΟΗΕΝ
  ΙΝ ΡΕΒ δΟννϋΕΤ-ΑΡΜΕΕ
  ΝηΓ ΚΓΪβεΗβΓ ηηά ϋβηηηζΐαητβη ννβΓάβη
  Ι
  ΒεΓΐΐη, 28.
  ϋετ 1)εί υηΐΕη
  ΚοΐηΕηάευΓ άεδ
  VIII.
  δο_^ε-
  Ιίδθΐιεη δοΐιϋυζεη - Κοτρδ, Οε-
  ηεΓΕΐπΐΕ3θΓ δτηε^οαΐ, βταί) είηε
  βΓδθΙιυεΐιεΓηάε δοΐιίίάεπιηβ· ι
  νοη άεηι Βεκρΐτζεΐυη^δ - υηά )
  ΚοηΐΓοΙΙδγδίειτι ίηηεΓηαΙΙ) '
  Ζοιιΐ]είΕΓΓηεε.
  ^εάε^ ΟίίζίεΓ, δο
  εΓ, νοπι Ζυ&ίπεΙιτεΓ 5ίδ ζυηι
  ΑΓηιηιεεΙοείεΙιΙδΙιαίοεΓ δίεΐιε
  ιιητεΓ δτικηάΐίίεΓ ϋεΐοετ-
  αΐΕθΙιυη^· άητοΐι άίε ΟτβΕηε
  άεΓ ΟΡυ. ^εάε ΚΙεΐηΐ^εΐΙ
  ίη υηά ΕυδδεΓ ϋίεηδΐ, ΐεάεδ
  ΟεδρΓ3εο1ι υηά Ζυδαηιηιεη-
  ΐΓείίεη, ΐεάετ ΙίΕΐιιεΓαάδοΙΐαίΙ:-
  Ιΐοΐιε Βεί,υοΐι ά&Γ ΌίίίζίεΓε
  ιιηΙεΓεΐηΕηάεΓ ιιιετάε §ε-
  υεβεπυΕθηΙ υηά
  ΙΙεοεΓ ]εάεδ ηοοΐι
  8Ο υη5εάευτηάε ΕΓεΐ&ηΐδ
  τηυδδ άεΓ ΟίίΐζΐεΓ εΐηεη
  δθΗπίΙΙΐοηεη Βεποΐιί αΙθ£είοεη.
  ϋΐε Εηί5θ1ιεΐάυη§: υείοετ άΐε
  ζυπι ΟίίΐζΐεΓ,
  , Κοηι-
  υηά Βείοει·-
  1ίε£/ε αΐΐεΐη ίη Η3εη-
  άεη άεΓ ΟΡΓ/ υηά 0ιχ6τ Οτ&α-
  ηβ. νεΓ Ευί δεΐηεΓ ΡΕΓίεΐ-ΚΕΓ
  Ιε Ιοεί άεΓ ΟΡυ είηεη ηε-
  83ΐίνεη ΥεΓηιεΓΐί ΙιαΒε, αΐε
  άε Ιγοιζ ηοοΐι δο §·υιεΓ ^ε^-
  δΐυη^εη ηΐοΗτ 5είθ2ΓάεΓί. ϋΐε-
  δεδ δνδϋεηι ΙΐΕΐοε άεΓ ΓηΙίΕ-
  ΐηεΓΕάδεΙΐΕίΙΙίοΙιΙίείΐ:, άετ Κπε-
  οΐιετεΐ υηά άεηι ϋευυηζΐΕΠ-
  Ιεηΐυηι ίηηεΓΐΐΕΐο άεδ δθΐιι]ε-
  ιΐδοΐιεη ΟίίΐζίεΓ5 - Κογρ» ΐη
  υη§·εηευΓεηι
  ΙοείοεΓάεΓΐ
  ιυοΐΐε, ί,ιεΐΐε δϊοΐι
  ίί: άεηι ζυδΐίεηάΐ^εη ροΐΐ-
  ιΐδΰπεη ΚοπιηιΐδδίΐΓ β-υτ, άα-
  ηιΐΐ άΐεβεΓ άεηι ΟΡυ-Βεαυί-
  ΐΓΕ&ιεη εΐη κϋηδϋΐδ-εδ υΓτεϋ
  ϋΙοεΓ άεη ΙοετΓείίεηάεη Οίίΐ-
  ζΐεΓ Εθ§·εοεη Ιςοεηηε. ΌΐΡδεδ
  δνκιεη πιηοΐιε άΐε ΟίίΐζΐεΓε
  ΐη άετ Αιΐ5αΙουη£ ϋΐΓεδ ηιίΐΐ-
  ΙίεΓΐδαΙιεη ϋΐεηδΐεδ 8ευδ86ΓδΙ
  υηδΐοΙιεΓ ιιηά ΙοεΙιΐηάεΓε δΐε
  ί,εΙΐΓ. ΡϋΓ εΐηεη
  άεηΐίεηάεη Μεηί,οΐιεη
  άΐε Οίίΐζΐει-5ΐΕυί5&1]η
  δεί
  ΟίίίζίεΓ
  άεη δεί, Ιίοεηηε ηίοΐιι ηιεΙΐΓ
  Ευδ άεΓ δοαυ'εΙ-ΑΓΓηεε
  ίΓεϋεη. Εΐη ΑυδδοΗεΐάεη
  άεΓ ΟίίΐζίεΓδ-ΕαυίθΕΐιη δεί
  β-ΐείοΐιΐεάευϋεηά ηιΐϋ άεηι
  Ευί ^■εάε Εηάετε Αγ-
  & ΐη άεΓ
  δοΐϊα)εΙ:υηίοη.
  ΙΜ ΡυΕΗΡΕΡΗΑΙΙΡΤΟΙΙΑΡΤΙΕΡ:
  Ε
  άβδ ΚΓίββΤββ Μβ ζηηι δίβ^Γβίοηβη Εηάβ - νβΓηίοητηηβ· άβι ουΐβοηε-
  ταίβτίβεηβη Οβί&ΙΐΓ ηηά άβΓ ρ1ητο1?.Γ&τ.ΐδοη.βη Αηβοβητηη^1 ■ ΖηβαηιΐηβηαΓϋβίτ: αΙΙβΓ
  νδΙΙεβΓ άεδ ειΐΓορ3.ΐδθΗεη Κοητϊηβητβ
  ΙΜ 0ΕΙ5ΤΕ ΕΝΟΕΡ ΚΑΜΕΒΑϋδΟΗΑΡΤ
  Ααδ άεηι
  ΐίεΓ, 29 Αα§Ίΐδτ.
  ΌεΓ ΡαηΓετ ιιηά άεΓ Παοε
  Ιιαΐτεη ΐη άεΓ Ζεΐί: ζννΐδοΐιεη
  άεηι 25. τΐηά 29. Αυ^α^Ι εϊηε
  Ζιΐδ&τηηιεηΐίΐιηίτ ϊιτί
  ηίΐυρΙςα&ΓΐίεΓ. Ιη άεη ρ
  οΐιιιη&επ, άΐε ΐηι ΡαΙΐΓεΓηαιιρτ-
  άεΓ Νοτά-αηά δαά-
  αιυ,Γάεη αΐΐε
  πιί1ί(:8ει·ΐδαηεη ιιηά ροΐίΐίδοΐιεη
  Ρτα^επ. άϊε άΐε
  ιιηά (Ιΐε ΏαιιεΓ άεδ
  οεΐΓείίεη, εΐη^εΐιεηά
  Ρταβεη ιυατάεη ΐηι
  άετ εη§;εη Κ ά ηι ε -
  Γαάδοη&ίΙ ιαηά άεΓ
  δο!ιΐοΙ:δ&ΐ5νεΓου.η-
  ά ε η Η ε ί Ι σ/όρτϋίτ. άίε άΐε
  Βεζΐεΐιυΐι^εη ζιυΐδθΐιεη άεη
  βείάεη ΑοΙΐδεηπΐΕθΙΐϋεη Ιίεηη-
  ζεΐοηηεη. Οΐε Βεί,ρΓοςηαη-
  δ'εη ιχΐ&Γεη άαΓθ1ιάΓαη? ηηά Όΐβϋ-
  ΒβΙιέΐΓηρίιιηο; ηηά νβΓβ-βΙτηηβ- νοη ΟβννβΙΙΐδ-
  ηί»·βη ηηά ϋϊβΙ>-
  ζηηι Ν&οηΤ2ΐ1άβΓ Οβηίδοΐιβη ■νν'βΙΐΓηι&οΙιΙ οά«τ
  Αη^βΗδΓΪβ-βη ηαοβ ΐοη άίβ ΚΓβίδϋθηιηιαηάαη-
  ίηΓβη βΓΠΐ3.ο1ιτΐί>ττ;, ννβηη ηηά 83ΐ3Π2'β άΐβ Τ&ίβΓ ηίοηΐ
  ζή βΓηιίΙίβΙη δίηά, ΕΐηννοΓΐηεΓ άβΓ ηδοηδΓβη Ογτ-
  δοηαίΐ ίβδΙζηηβΗηιβη ηηά ζηΓ νβΓίίίβΓηηβ· άβΓ ϋβηί-
  δοηβη ννβηΓηι&οητ. ζή ΗΕΐίβη. ϋίβ ΚΓβΪ3ΐεο_.Γηαηάαη-
  τ,ηΓβη Ηαϋβ ΐοη ίβΓηβΓ βΓηιβοΗτΐβττ:, ίη βοΐοηβη Ρβΐΐβη
  ϊϋΓ άίβ οβτβίΙί&Εβ Ββνό11ίβΓιΐη(? άίβ Ροΐίζβίδίηηάβ
  ίΓύηβΓ ίβδτζηββτζβη ηηά Ηοηβ ΟβΙάβΐΓ&ίεη άβΓ Οβ-
  ηιβίηάβ αηίζηβΓΐββ'βη. Όίβ ΚΓβίδ'ίθηιιηαηάαητβη δίηά
  αηβ,βννίβδβη ·ννοΓάβη, νοη άίβδβΓ ΕΓηι&οηΙί^ηηβΓ &β-
  8:βοεηβηί&1ββ ηιΐΐΐδΐοηΐδΐοδ ΟβθΓ&ηοΙι ζή ΐηαοηβη. Εβ
  Ιίββΐ ά&ηβΓ ίηι ΙηΙβΓββββ .άβΓ βίηΗβίηιίδοηβη Ββνδΐ-
  &βΐ-ηη£' βεΙοεΓ, άαΓαηί ζή αοΗτεη, ά&33
  ν ηητβΓθΙβίοβη.
  ΒβΐβηΙδΗαοβΓ ηηά Κοηιηιαηάαητ
  ΚΓβτα
  Αυδ
  ΟΕΒ ΕΙΝΝΑΗ,τ,Ε
  V
  ί Β Ο Η Ο δ
  Αυδ
  - ί
  ηΕηηιεη νοη ά ·υί:δοηεΓ δεΐΐε
  Ευοΐι άεΓ Κεΐς1ΐδηιίηΐδ(:εΓ άεδ
  ΛυδΐχΐΒεΓΐΐ^εη νοη Κ ί 5 -
  Ιί ε η Ι γ ο ρ υηά άεΓ Οΐιεί
  άεδ θ5εΓ»:οΐηηιαηάοδ άεΓ
  ΟεηεΓΕΐίεΙά -
  Κ ε ί Ι ε 1, ΐβϋ.
  άεηι ΡυεΙΐΓεΓΐΐΕΐιρΙ:-
  : 30 Αυ§:υ5<:. ΡυεηΓεΓ υηά οοεΓδΙε ΒείεΙιΙδΙΐΕοεΓ άεΓ νε1ΐΓηΐΕς1ιΙ Ιιετ; Ευδ ΑηΐΕδδ άει· ΕίηηΕΠ- ιηε νίοοΓ&δ επ άεη ΟοεΓβε- ίε1ι1δ1ι»5εΓ άετ ίΐηηίδοΗεη ΙΜ ΗΝΝΙ30ΗΕΝ ΜΕΕΒΒϋ8ΕΝ "Ζΐπβί βονίβίίβοΗβ ΖβΓδΙοβΓβΓ, βΐη ΚΓβηΐζβΓ, ηβηη ΜίηβηβηοΗΙιοοτβ, άΓβί ρ τβηοοοΐβ τυιΐΓάεη νβΓββη^τ - Ρύηί ΖβΓδίοβΓβΓ ηηά βίη ΗίΙίβΙΐΓθΐιζβΓ τπηΓάβη 1>β-
  άΐίϊΓ. - 2ΐ ΤΓβηδροΓίβοΗίίίβ, 22 ΗβηάβΙββοΗίϊίβ, 4° ΤΓηρρβηίΓβδροΓΐβΓ ΐ
  άβη νβΓηΐοηίβτ, αεΐιτ ΤΓβηδροΓΐβΓ ιιηά 39 δοηΐίίβ βοηταβΓ οββεηαβάίςΊ:.
  Αηβ άβηι ΡΰητβΓΐιαηρτ;-
  ςΐη&ΓίίβΓ, 30 Αηκηβτ.
  ϋ&β ΟοβΓΐεοηι—αηάο άβΓ
  "ννβηι-ηι&οητ &ίοτ οβΐεαηητ:
  ϋΐβ άβητδεηβ ΚΓΐεβτβ-
  ηι&ΓΪηβ ιιηά ^ηίτν7&ίΐβ
  ηβοεη άβη βονν5βτ;Γη88ί-
  ΐΓΐαηά ηηά οβ- |
  β βΐη ίΓοββββ
  Η&ηάβΐ83οηΐίί οβΐ άβη
  - Ιηδβΐη. Ιη άβΓ
  ηηά ΤΓβηβροΓτβοηίίίβη ίηι
  ίίηηίβεηβη ΜββΓθητββη
  βοηννβΓβ νβΓΐηβΙβ ζη&β-
  ίηβκϊ. Ββί νβΓβαοηβη &ηβ
  Κβν&Ι αηβζηϋΓβεΙιεη ηηά
  αηάβΓβ Ηεείεη ζή βΓΓβί-
  οηβη, βίηά άητοη ·ντ/βίί:βΓβ
  ΟρβΓβϋοηεη άβΓ ΚΗβ£,3-
  ΓηαΓίηβ -ΖετδΙοβΓβΓ, ηβηη
  Μίηβηδηεΐιοοοΐβ υηά άΓβί
  νοΓροβίβηοοοίβ άβΓ
  ηΐβΐτ βίη
  ΤαηΙεβΓ οδίννδεΓίβ Τγηβ-
  τηοητη βίηβη Βοιηοβη-
  ττβίίβΓ δεηηχβΓδτβη Κα-
  ΙΐοβΓβ. ΚαηιρίίΙηβΓ-
  ζεη&ε ΙϊοπιΙο&γ ά ι β γ ί β η
  ππΙΐτβεΓΐβοηβ Αηΐαβ'βη αη
  άβΓ θΓϋίβεηβη Οβτ^ηββτβ
  ηηά ^Γίίίβη νβΓδθΗίεάβηβ
  ΖνΥβί -ννβίτβΓβ ΖβΓδίθΒΓβΓ
  ηηά βίη ππΓ.τ1βΓβδ Η&η-
  άεΐδβοΐιίίί άΐΛΓθΙι Μίηβηεχ
  ρΐοδίοη βοηννβΓ
  άί Κ{ί
  νβΓββηΙετβη ΐη
  Αη&ΓΪίίβη βίηεη
  - ΚΓεηζεΓ βοννίβ
  ζννεΐ ΖβΓβτοβΓεΓ ηηά οβ-
  δθΗαεάΐ^τβη άιΐΓοη Βοηι-
  οβηίΓβίίβΓ άΓβί νν-βΐτβΓβ
  ΖεΓβΙθΒΓεΓ δοννίε είηεη
  ΗϋίδΙίΓεηζεΓ. ϋίε ΤΓαηβ-
  ροΓΤδοΗίίίε, άίε άεΓ Ρείηά
  ίηεΓ άεη ΑοΪΓαηδροΓτ; νοη
  Ττηρρεη ίηι
  ηηι Κβν&Ι
  ηαίτβ, ^βΓΐείεη η«1βΓ άεηι
  Οβΐβίί νοη ΚΗεβ-δβοηΐίίβη
  ηιΐίτβη ίη άίβ άβητβοηβ
  ΜίηβηβρβΓΓε. 21 Τταηδ-
  ροΓΐβοΙιΐίίε Γηίί 48200 Βγτ;.
  ηιηΓάεη ^εβηηΐεεη. Αοηΐ:
  ταηΓάβη
  Μΐηβη δοΙιΐπεΓ οβ-
  8εηεεάΐ£τ. Καηιρίίΐηβ·-
  ζβη&β νβΓηΐοητ β Ι β η
  22 Ηαηάβΐδδεΐιΐίΐβ, 4°
  ΤΓηρρβηίΓΕηδροΓΐβΓ ηιίΐ
  ζιΐδαΐηΓηεη 74000 Βγϊ. ηηά
  ίτ&ίεη 39 δοήίίίβ δθ
  ά&88 ηιΐί: άεηι
  βιιοΐι άΐβββΓ
  _ ννβΓάβη
  Ιεαηη.
  Ιηι δββς-βοίβτ ηπι Εη-
  ?1αηά βΓζΐβΙτβ άΐβ Ι^ηίτ-
  τναίίβ Ιϊβί ΤββΓβ νοΙΙτΓβί-
  ίβΓ βηί βίηβη Τ&ηΙεβΓ
  βΓ-
  ^ ηιίτ. Βοηιοβη
  αΙΙβΓ ΚαΙίοβΓ αη. Αη άβΓ
  Καηαΐΐεηβδτβ νβΓΐοτ άίβ
  ^ι1ί^:~&£ίβ ηγπ
  ^ Τα&β 17 ΕΙηΒΤ-
  ζβη&β, ά&νοη 13 ίη _ηίτ-
  Ιίβεηιρίβη, ζχα&ί άηΓεη
  ΡΙαΙιαΓτίΙΙβΓίβ ηηά ζτπβί
  άηΓθΙι Μ&ΓίηεϊΙαΙΐ&ΓίίΙΙε-
  Γΐβ. ΒΓίίίδοΐιβ Ρΐηκζεη^β
  8ΓΓίίίβη ΐη άβΓ Ιβτζτβη
  Ναεητ πιίτ; ^βΓίηο;βΓ ννίΓ-
  ϋηη^ άαβ Ε,ηβίη - ΚηΙΐΓ-
  Οβθίβτ; &η. ΡΙ&Ιί&ΓίίΙΙβ-
  Γΐβ 8οηο58 άΓβί ίβίηάΙίεΐΊβ
  ΒοηιοβΓ &}.
  ιΐΐυΓ-
  Βει·,1ΐη, 31.
  ΐΐ7 δο^'βϋίΐ
  άεη ίΐη Ι-,Ευίε άί5
  νοη άεΓ άευΐδοΐιεη
  ίε νεπποητ.εΙ, ιιΐϊε απι δοηη-
  &&εά νοη ζυδίΕ^ηάι^εΓ δΐ:ε1-
  1ε ηιΐΐ^βϋεϊΐΐ: ιιχΪΓά. 70 άανοη
  ιυυΓάεηίπ ^υI^κΕεη1ρίεη υηά
  άυΓθΙι ΒοάεηαοαΐεΙΐΓ Εϋ&ε-
  δθΐιοδδεη, ιυαεΐιτεηά η επι
  Βοάεη ζεΓδΐοεΓΐ ιυυΓάεη. Νιιγ
  ηευη άειιΐδοΐιε Ρΐυρζευ&ε
  Ιΐεΐιτΐεη ζυ ίΐιτεη δΐιιεΐζρυη-
  ηΐοΐιί ϋί
  υηά
  ΜΕηηεΓηεΐπι, εΐη
  ρεΓίοΙιτεί, ίη άεηι εδ ΙιείδδΙ :
  ϋ.Γ Βε.ΓεΐυηδΓί>1ζ&ΐηρί Ρίηη-
  Ιαηάδ ΙιεΙ Ιιευτε τηίΐ: άεΓ
  ΕϊηηΕΐιηιε νίΐ ο*^8 δείηζ Κτοε-
  ηυη& ^είυηάεη. Μίϋ ΓηΪΓ
  ηΐηιηιΐ άΕδ άευτδοΐιε νοΐΐί
  ίηδθεδοηάεΓε άίε άευϊδοΐιε
  νεΓΐΓηιιο1ιΙ; νοΙΙεΓ Βειυυηάε-
  τυηίί ίυεΓ άίε ΤΕρίεΓΐεεΐι ι
  δοΙάΕΐεη επ άεΓ δίοΐζεη
  άε άεδ Ιίηηίδοηεη
  Ιεΐΐ. Αΐδ Εευδδετΐίοΐιεδ Ζείοΐιεη
  άει- νεΓΐουηΙεηΙιείΐ άεΓ άευ-
  Ιδοΐιεη υηά άεΓ ίίηηίδοηεη
  ■ννεΙΐΓηΐΕθΙιΐ; ΐηι ^επνρίηδΗΠΐεη
  δοΗΐκδΐΙί,ΙίΕΓηρί ι ηά ίη νυεΓ-
  υηδ^Γετ υηά ίηΓεΓ
  ίηι Νε-
  ηιεη άεη άεηΐδοηεη Ό11ίε5
  τηίΐ: άεδ δρΕπ&εη ζυηι Ε Κ. Ι.
  υηά Ε. .Κ. 1914 άΕδ Κ,ίΐΙεΓ-
  Ιετευζ άεδ ΕΐβεΓηεη Κτευζεδ.
  ΡυεηΓεΓ ΙιαΙ Ευδ Αη-
  άεΓ
  επ άεη ΡΓΕείίάεηΐεη άετ Κερυ-
  Μ ΡϊηηΐΕπά, Κνίί,
  Εχεΐΐεηζ δρΓεοΙιε ΐοΐι
  υζΓ ΕίηηΕΐιηιε άεΓ δτ,ΕάΙ νϊ-
  5ογ& άυΓθΙα άίΐ ίίηηΐδθΐιεη
  Ττυρρεη ηιεΐηε υηά άε^
  δΕΐιιϊεη άευΐδθΐιεη
  ΙιεΓζΙίοΙΐδϋε Οΐυεοΐίννυεηδθιΐε
  οΐη ΤιεάευΙεηάετ ΕΓίοΙβτ εο!
  άεηι ννε^ε ζυτ 'ο11δΐΕεηάΪ£"εα
  Βείτεΐυη^ ΡίηηΐΕηάδ νοηι
  Ρείηάε, υηά ζυηι εηι§:υε11:ί£·ειι
  δίε§· υεόεΓ άεη νοε11<εΓνεΓ- ηίοΐιτεηάεη Βοΐβοΐιεννΐΐί. ΒεΓΐίη, 3ΐ Μΐΐίΐ» τ υείοειηίηιηιΐ άΐβ Οενναΐΐ ΐΐη Ιταη, νΐε άοτ δεη- 1 άεΓ ΤεηεΓίΐη ηιεΐάεϊε, Κΐ'ΐε^δηιΐηΐδϊεΓ άΐε νεΓννΕΐτυπ^ ίηΤεΙιεΓΕη υε6ετ- ηοηιηιεη. ΑΙΙε νεΓβαιηιηίηη- ί ^εη δίηά νεΓΐχΛεη, νΕίίεη ι άυεΓίεη ηυτ νοη ΜίϋΐίΐεΓρεΓ- ννεΓάεη. ΒςΓΐίη, 3ΐ 714 3ον3ετΓυδδΐδθ1ιε 46 άευίδθΐιε Ρΐυ^ζευ^ε £εη επ άεΓ ΟδΐίΓοητ ΐη Ζεΐί νοηι 21. 1)ίδ 27· νεΓΐθΓεη, ννίε επι δοηηΕυεηά νοη ζυΗτΕεηάΐβ-εΓ δτεΐΐε ηιίΐ- ννΐΓά. Απκεγε, 3ΐ. Μεΐάυη^εη αυδ Τεΐιεταη ζυ" ίοΐ&ε 151 άεΓ βηϋίί,οη—δονν" ^ ΕίηηΐΕΓδθΙι ϊη δοαιείί ίοΓίΐίεδαΙΐΓίΙϋεη, ιΐ3θ1ΐν? Τηιρρεη δυεάεη 1ίοιηηι;ηά, υηά ηε Τπιρρεη ΝοΓάευ ^οηιιηεπά επί ηαοηππιτιΐ§· οεδεΐΐοΐι υπιΐτ—δεΐδ νεΓίΐηΙ 1ΐ3- ϋίε Ιυετΐνΐδθΐιε Οτεηζε ΐδΐ άΕηιΐΐ: άυιχΐι 5θΐα]ετΓυδδϊδθ1ιε νοη νΕ5ΐιίη§:ιοη, 31 Α Αυί ΑηίΓΕρειι υεοεΓ άίε ε άεΓ ^ε^εηνναβΐΐ- ] & ζννΐδθΐιεη Ιαραη υηά άεη Ι νεΓΰΐηΐ^Ιεη δΐαηΐεη. Βεδ- ρΓεοΙιυηκεη δθΐιεί ΙΙυΙΙ επι Ευί άετ ΡΓε55ϋ ϋίε νοΓυηϋεΓδθΙιυ η % ε η δίηά ηοοΐι ηΐοΐιΐ ίη άίβ ΡΙΐΕδε νοη ΥεΓΐιαηάΙυη&εη νοη άεδ 5εη. ν7ΕΙ88 ννΕΙΝ ΚΟΤΗ Τ7ΕΙΝ ίη ΡΙ&βοηεη εΙι, τείη, Ιοηίδοΐι, ΜαΙειηεδϋΓ. 13 Αηβ άβηι ΡΐϊηΓβΓΐι&ηρτ- α,η&ΓΐΐεΓ, 30. Αη^ηδΐ. ϋβδ ΟοβΓΐεοηιηιαηάο άβΓ ννβηπη&οΐιτ: ίϊοτ αηι δοηηαοεηά οβ^αηητ: ϋεΓ ηε1άβηηηιηετ.ί8·β Κ&πιρ£ άεβ ϊίηηίδοηεη νοΐΐίεβ &ε§·βη δείηε οοΐ- δεηετσίδτίδεΐιεη ϋηίβΓ- άΓηβοΙίεΓ Ηαί ζή βίηβηι βΐοΐζεη ΕΓ&ε^ηίββ &είηε- Ναοΐι βοΐιτπεΓεη, ηιίχ ά ί & θγ Καβηιρίβη η&ί. άΐβ ίΐηηί- βοηβ ■ννβΙΐΓηιαοητ; ηηίβΓ άβτη ΟοβΓθβίβηΙ άββ Ρβΐά- άίβ βο^βίίδοηβη ΚΓ&βίίβ ηηι νίοοΓο; β'ββεΗΙα^βη ηηά άίβ αΙτβΗΓτπηβΓάί^β Η&ηρτβίαάί Κ&ΓεΗηδ ζη- I ι , ι ' ι ] Π ; · ί ί(1 ιΐι Ευιΐ Μ (α σκ ηνή είς ένα γραφικόν χωρίον τς Γερμα.νΙας
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  1641
  Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ -ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΣΓΟΚΧΟΑΜΗ. (Ίδ. ύπη-
  ρεσ.ο) —Ή έπιστροφή τού
  λόρ5ου Βι3εμπρου< είς Λον¬ δινον έπανέφερεν είς την ημερησίαν διάταξιν τό ζή- τημα τής συνδιασκέψεως των τριών δυνάμευν (Αγ¬ γλίας—Ρωσσίας—Ά μερικής) ήτις πρόκειται νά λάβη χώ¬ ραν είς Μόσχαν. Ό Β,6εμ· προυκ,πρό τής αναχωρήσε¬ ως τού έκ Καναδά, άψισε νά υπονοηθή ότι ή αποστόλη τού εις Καναδάν, άφορώσα την παράδοσιν πολεμικοϋ ύ- λικοθ είς Αγγλίαν καί Ρωσ¬ σίαν, δέν έφδασεν άκόμη είς τότέρμα της. Ό λόρδος Βίβεμπρουκ ε¬ δήλωσε περαιτέρω ότι θά επιστρέψη είς Ούάσιγκτων δπου καί θά παραμείνη μέ¬ χρις έκπληρώσεως τής άπο· στολής τού ταύτης. Κατα τάς συνομιλίας τού μετάτοΰκ. Τσώρτσιλ, τάς ό- ποίας ήρχισεν άμέσως με- τά την άφιξιν τού είς Λον¬ δίνον, θ' αποφασισθή άν α¬ ναχωρήση ούτος έκ νέου διά Ουασιγκτων, πρό τής άπο φασισθείοής συνδιασκέψεως τής Μόσχας. Κατά νεωτέρας πληροφο¬ ρίας έκ τής "Αγγλ πρωτευού σης, ά Λδρδος Βίβεμπρουκ έδήωσεν ότι τα είς την ουνδιάσκεψιν τής Μόσχας έξεταστέα ζητήματα δέν είναι άκόμη ώριμα διά συζή¬ τησιν. Κατά τάς ιδίας πληρο φορ'ας ούτος επανήλθεν είς Λονδίνον διά νά λάβη όδηγίας άπό τό Πο¬ λεμικόν Υπουργικόν Συμ βουλιονΓσχετικώς μέ τάς διαπραγματεύσεις, αί οποίαι έδείχθησαν δυσχερέστεραι άφ'δ,τι υπετέθη αρχικώς. Έξ άλλου ή άφιξις τού Βίβεμπρουκ είς Λονδίνον συμπίπτει μέ την μεταβο¬ λήν, ήτις επήλθεν είς την γνώμην των στρατιωτικών κύκλων όσον άφοοά τάς ελπίδας άς είχον ούτοι πε- ρϊ νίκης των Μπολσεβίκων. "Ηδη συζητείται είς Λον¬ δίνον δτι ή συνδιάσκεψις των τρ ών Δυνάμεων θά συ- νέλθη έντός τού αρξαμέ¬ νου μηνός Σεπτέμβριον Άπεγνωσμέναι προ¬ σπάθειαι των Ρώσσω ν όπως ανακόψουν την προέλασΐν των Γερμανών ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον μεταδιδει ότι τάς τελευταίας ημέρας Ρωσσι- καΙ δυνάμεις κατέβαλον απεγνωσμένας προσπαθεί¬ ας, διά ν' ανακόψουν την ραγδαίαν προέλασιν των Γερμανικών στρατευμάτων είς τόν βόρειον τομέα, α¬ νατολικώς τού Λένιγκραντ. ΑΊ Ρωσσικαί αυται δυνά¬ μεις άνετίναξαν ήδη 1.100 0· πονόμους, τούς όποίους εί¬ χον κατασκευάσει είς τόν τομέα αυτόν Εις τόν βόρει¬ ον τομέα έπίσης, την 3θΓ>ν Αύγούστου, Ρωσσικαί
  δυνάμεις επετεθησαν δι'
  άρμάτων μάχης, κατετρο-
  πώθησαν δμως δι' άντεπι-
  σέσεων των Γερμανών καΐ
  άπώλεσαν 30 άρματα μά·
  χης·
  Όμοίως τό ημιεπίσημον
  Γερμανικόν Πρακτορείον
  μεταδιδει δτι την 30ήν Αύ¬
  γούστου Ρωσσικαί μηχανο-
  κίνητοι δυνάμεις, ϋποστηρι*
  ζόμενοι υπό άεροπορίας, ά
  πεπειράθησαν νά διυθοϋν
  την δχθήν τού Δνειπέρου
  ποταμοϋ, νρτϊως τού Κιέ-
  βου. "Αλλαι Ρωσσικαί δυνά¬
  μεις απεπειράθησαν διά
  πλοιαρίων ν'άποβι6α?θοϋν
  είς την βορειοδυτικήν όχθην
  τού Δνειπέρου. Καί αί δύο
  αύται απόπειραι τού έχθοοΰ
  άπεκρούσδησαν υπό των
  Γερμανικών στρατευμάτων
  μέ βαρείας δι'αύτούς άπωλεί
  άς. "Ολα σχεδόν τα πλοιά-
  ρια κατεβυθίσθησαν.
  Ό Στρατάρχης ΤΤεταίν
  ωμίλησεν ενώπιον 20.000
  Λεγεωναρίων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1-Τηλε·
  •γραφοΰν έκΒισύδτι ό Στρα
  τάρχης Πεταίν ωμίλησε
  χθές την Ιΐην πρωϊνήν ε¬
  νώπιον 20.000 λεγεωναρίων
  έλθόντων έκ Β. Άφρικής
  «αί έκ τής μή κατεχομένης
  Γαλλίας. Ό Στρατάρχης ε¬
  τόνισεν είς τούς λβγεωνα-
  ρίους ότι πρέπει νά προσ-
  βλέπουν μετ" άφοσιώσεως
  πρός την Γαλλίαν καί ν' ά-
  κολουθοΰν πιστώς την πο¬
  λιτικήν τή; Κυβερνήσεως
  καί νά ύντακούουν είς τόν
  Ναύαρχον Νταρλάν.
  Οί έν Ίαπωνία Άγγλοι ύπή-
  κοοι είδοποιήδησαν ν'άναχω-
  ρήσουν έντός 3 ημερών
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Ι.-Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα
  κτορεϊον πληροφορεΐται έκ
  Τόκιο ότι οί έν Ίαπωνία
  "Αγγλοι ύπήκοοι είδοποιή-
  θησαν, παρά τοϊ' "Αγγλου
  Πρέσβεως, όπως άναχω-
  ρήσουν έντός 3 ημερών.
  Τ
  ΑιΊΗΛΕΥ
  ΦΙΝΛΑΝΔΙΚ
  ΕΡ
  18ΗΑΠ0 Τ
  Μ ΕΔΑΦ
  ΙΥΣ ΜΠΟΛ

  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Τό Πρα¬
  κτορείον Τρανζοσεαν με<α· δίδει τα εξής σχετικώς μέ την απελευθέρωσιν τού Φιν- λανδικοϋ έδάφους, κατόπιν τής καΐαλήψεως τής πόλεως Βιμποοργ : Τα υπό τόν Στρα τόρχην Μανερχάίμ νικηφόρα Φινλανδικά στρατεύματα έ- | πανεκατέλαβον ολόκληρον τό | ύττό των Μπολσεβίκων κατα· ληφθέν πέρισυ πάτριον Φι- λανδικόν εδαφος Ή έπα/α- κατάληψις συνετελέσθη χθές (προχθές) 31 Αύγούστου Το γε'γονός πανηγυρίζεται είς ολόκληρον την Φινλανδίαν. Ή άνατολική καί 6ορειοανα- τολική Αγγλία έδομβαρδίσδη υπό τής Γερμαν. άεροπορίας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Ι.-Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα κτορεϊον πληροφορεΤται έξ "Αμστερδαμ δτι χθές την νύκτα εγένετο είς τα ά- νατολικά καϊ βορειοανατο- Αικά τής "Αγγλίας μεγάλη Γερμανική άεροπορική έπι- δρομή, καθώς καί είς τάς πέριξ κομητειας τοΓ Λονδί- νου. ΑΊ προξηνηθεΐσαι ζη¬ μίαι είναι σημαντικαί, άριθ- μούνται δέ νεκροί καίτραυ ματίαι. ΤΟ ΟΔΟΗΤΟΊ'ΑΤΡΕΙΟΝ Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη Μεταφερθέν είς την οδόν ΛΙαβίλη 1 (Γωνίϊ Πά- λαμά—Μα@£λη) έπανήρχισε τάς εργασίας τού. Τα Φινλανδικά στρατεύ- ματα προελαύνουν πρός Λένιγκραντ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 1 Σεπτεμδρίου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ στοατοθ ανακοινοί : "Οπω; εγνωστοποιή¬ θη ήδη δι' ίδιαιτέρου ανακοινωθέντος Φινλαν¬ δικά στρατεύματα, κα¬ τόπιν σκληρών μαχών, επέφερον καταστρεπτι- κήν ήτταν είς τάς Σο¬ βιετικάς δυνάμεις είς την περιοχήν πέριξ τοΰ Βίμποργ (Βιϊπούρΐ) την 31ην δέ Αύγούστου κα¬ τέλαβον καί αύτην την πόλιν. Συγχρόνως τμή- μαεα τού Φινλανδικοΰ στρατοΰ προήλασαν εί5 τό κέντρον τής Καρελί- | άς, καταλαβόντα σημαν- τικόν εχθρικόν εδαφος πρός την κατεύθυνσιν Ι τοΰ Λένιγκραντ. Είς τάς άνατολικάς ακτάς τής Αγγλίας Γερ- μανικά μαχητικά άερο- πλάνα έβομβάρδισαν Ι διαφόρους λιμενικάς έγκαταστάσεις Άερο- πορικαι επιθέσει; ένηρ- γήθησαν έπίσης εναντί¬ ον άεροδρομίων τής Κεντρικής Αγγλίας. Μο- νάδες τοΰ πολεμικοϋ ναυτικοΰ μας κατέρρι- ψαν 8 'Αγγλικά κατα- διωκτικά είς τάς ακτάς τής "Ολλανδίας καί ετέ¬ ρα 3 είς τάς ακτάς τής Νορβηγίας. Μεμονωμίνα 'Αγγλι¬ κά βομβαρδιστικά είσε- χώρησαν, την τελευταί¬ αν νύκτα, είς την βο¬ ρειοδυτικήν Γερμανίαν. Τό άντιαεροπορικόν πυ- ροβολικόν κατέρριψεν ενα των έχθρικών άερο- πλάνων. ΤΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΙΣΤΗΣι ΕΙΡΗΝΗΣ ΙΝΛΑΝΔΑΣΡΓ ΤΑ ΠΕΡΙ ΧΟ ΗΦΙΝΛΑΝΔ «σ:-ρο::ιΑ! ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.-Ή μετα- δοδεϊσα πληροφορια, ότι δήθενή Φινλανδία εζήτησε την μεσολάβησίν 'Αρχηγου ξένσυ Κράτους, παρά τη Σοβιετική Κυβερνήσει, Οπως κλεισθή χωριστή είρήνη με ταξύ Ρωσσίας κα Φ.νλ, ν3' ( αΓ τώρα ότε συνετελέσθη η ανακατάληψις των Φιν- λανδικών εδαφών, διεψευ σ9η κατηγορηματικως υπό των αρμοδίων κύκλων τής Φινλανδικής πρωτευούσης διετία άπό της κηρύ¬ ξεως τού πολέμου ΡΩΜΗ, 1.—Τό Πρακτορεΐ- Ι όν Στέφανι μετέδωσε σήμε- Γερμανι- ίψημερΐ- Σχόλια τού Γερμανικαί) τύττου επι τού λόγου τοΰ κ. Ήντεν ρον τα άρθρα των κων καί Ίταλικών δών τα όποΐα άφιέρωσαν επ τή σημερινη" (χθεσινή) 1ρ,Σε πτεμβρΐου ήτις είναι ή ήμέρα τής κηρύξεως τοθ πολέμου. ΒΞΡΟΛΜΟΝ, 1.— Τό ήμιε- πΐστμον Γερμανικόν πρακτο¬ ρείον μεταδίδει άρθρα τοθ ΓεραανικοΟ τύπου, έτιΐ τοθ λόγου τοθ "Αγγλου υπουρ- γοό των Εξωτερικών κ. τΗντεν, τόν οποίον έξεφώνη σεν ουΐος είς Κόβεντρυ, προ¬ άστειον τοθ Λονδίνου. Ό κ ΤΗντεν προέβη είς μερικήν όμολογΐαν των τε¬ ραστίων άπωλειών άς υπέ¬ στη ή Αγγλία είς τό Δυτι¬ κόν μέτωπον. Έπϋης ό Γερμανικός τύ- πος, δστις άσχολει'ται μέ την απογοήτευσιν τών«Κυρια κάτικων Τάϊμς», οί όποΐοι όμοογοϋν την ανεπάρκειαν τής Άμερικανικής βοηθείας πρός την Αγγλίαν, γράφει δτι πρώτην φοράν ήμιεπί- | σημον Αγγλικόν δημοσιο¬ γραφικόν όργανον προβατί- νει είς τοιαύτην ρητήν όμο· λογΐαν, ήπ,· εΤναα καί ή πραγματικότης Περαιτέρω ό Γερμανικός τύπος προβλέπει δτι ή Αγγλία, στερουμένη καΐ αυτή των άπαραιτήτων πολεμικών είδών, δέν θά δυ νηθη ν' ανταποκριθή είς την αίτησιν τής Ρωσσίας, περΐ παροχής βοηθείας είς πολε- μικά ήδη, ών εχει ήδη αυτή απόλυτον ανάγκην. Ή έφηυερίς «Μοντάκ» γράφει ότι έκ τοθ λόγου τοθ κ. ΤΗντεν διαφαίνεται σα- φώς ρ πρόθεσις τής Αγγλί¬ α ιπως καταδικάση πάντα λα είς τόν έκ πείνης θά· νατ , διά νά κορέση οΰτω τάς περιαλιστικάς της δι- αθέσ. ,. ΑΙ ΕΠΙΙΕΙΡΗΣΕΙΠΙ! ΑΦΡ1ΚΗΗ ΡΩΜΗ, Ι.-ΉΆνωτ. Διοί κησις των ένόπλων Ίταλι- κων δυνάμεων ανακοινοί τα | εξής: Είς την Άφρικήν έση- | μειώθη ζωηρ* δράσις πυρο- . βολικοΰ έφ' ολοκλήρου τοθ Ι μετώπου, μέ λίαν Ικανοποιη· τικά άποτελέσματα. Είς τό Τομπρούκ ή Ίταλική άερο- πορία έβομβάρδισεν επιτυ¬ χώς λιμενικάς έγκαταστά- σεις, έν αΓς ευρίσκοντο καΐ πολεμικαι Βρεττανικαΐ δυνά¬ μεις, τινές των οποίων ύπέ- στησαν αρκετάς ζημίας. Ή έχθρική άεροπορΐα έβομβάρ· δισε την Τριπολίτιδα. Εση¬ μειώθησαν θύματα μεταξύ τοθ άστικοθ πληθυσμοθ. Κα- τεροίφθη έ'ν βομβαρδιστικόν Αγγλικόν άεροπλάνον. Ν ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΒΑΑ ΒΑΙΝΕ1 -ΥΗΠΟΣ ΒΕΛΤΙΟΪΜΕΝΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Τό ημι¬ επίσημον Γερμαν. Πρακ)ρεΐον πληροφορεΐται έκ Παρισίων δτι κατά τό έκδοθϊν σήμερον έκεΐ ιατρικόν δελτίον ή κα¬ τάστασις των κ κ. Λαβάλ καΐ Μαρσέ Ντεά βαίνει συ· νεχώς βελτιουμένη. Κάθε κίν- δυνος εξέλειπεν πλέον. Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΑΓΙΩΝ ΤΡΩΦ1ΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Η ΑΙΑΝΟΗΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν τής ύπ" αριθ. 1036 δια- ταγής τοθ κ. Νομάρχου Χανίων ανακοινούμεν, τα κάτωθι: 1) Άπό τής 1ης μέχρι τής 4ης ΣεπτεμβρΙου έ. έ. δέον νά προ¬ σέλθωσιν είς τα γραφεία τής Διευθύνσεως Άγορανομίας, οί δικαιούμενοι δελτίου τροφίμων, συμφώνως τή δνω ύιαταγή, ϊνα ζητήσωσι και λάβωσι ΰπεύθυνον δήλωσιν πρός συμπλήρωσιν καΐ βίβαίωσιν ταύτης κατά τα κανο- νισθέντα. 2) Άπο τής 5ης Σεπτεμβρΐου 1741 άρχεται ή χορήγησις των νεων δελτίων τροφίμων. Πρός τουτο ο) ένδιαφερόμενοι θά προσκομίζωοιν ημίν τάς δη- λώσεις των έν καλή καταστόσει καί ουμπεπληρωμένας πλήρως ϊνα λάβωσι τα δελτΐα τροφίμων κα) κατα την εξής τάξιν. Την 5ην ΣεπτεμβρΙου θά προ¬ σέλθωσιν δσοι έχουν έπώνυμον άρχιζον άπό τα στοιχεΐα Α-Β- Γ-Δ. Την ίην Σ)βρίου τα στοιχεΤα Ε—Ζ-Η—©—Ι., την 7ην Κ—Λ, την βην Μ—Ν, την ?ην Ξ—Ο—Π, την ΙΟην Ρ—Σ—Τ, Την 11ην Υ—Φ —Χ—Ψ—Ω. ΆποκλεΙονται τής χορηγήσεως δελτίων δσοι δέν προσέλθουν μέ¬ χρι τής 15ης ΣεπτεμβρΙου έ.Ι. (Έκ τής Διευθύνσεως Άγορα- νομίας) Α Ω Ρ Ε Α Ό κ. Ηλίας Γ. Καλλιγιάννης κατέπεσεν εις τό Ταμείον 'Ελεη- μοσύνης δραχ. 300 άντΐ στεφάνου ες μνήμην Δημ. Τσΐβη. Φέρεται είς γνώσιν των κατοΙ- κων τού Δήμου Χανίων δτι κατά την προσέχη έβδομάδα καΐ άπό 1ης μέχρι 4ης Σεπτεμβρίσυ δα διανεμηθώσι διά των δελτΐων τροφίμων, 150 δράμια όρύζης, 50 δράμια ζακχάρεως καΐ 60 δρά¬ μια σκύβαλσ (ήτοι άνάμικτα &ρυ- ζα, φακί, σϊτος) κατ' άτομον. Τα οκύβαλα θά διανεμηθώοι μόνον παρά των 'Εμπόρων 1) | Κωστάκη ΣπυρΙδωνος, 2) Σκσράκη ΣτυλιανοΟ, 3) Γονιωτάκη ΓεωργΙ- ου, 4) Ξηρουχάκη ΆθανασΙου καΐ 5) Κληρονόμων Π. Φαρ ο .ιργιάκη καΐ επί ιήπροσαγωγή είς τούς δνω Έμπόρους έκ τοβ δελτίου τροφί¬ μων τοθ άποκόματος δρτου τής 1ης ΣεπτεμβρΙου. (Έκ τής Διευθύνσεως Άγορανο¬ μίας.)________________________ ΕΝ ΑΙΑΦΕΡΟΥΣΑ^ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Έπανήρχισεν ή έμφιάλωσις τΟν έκλεκτών οΐνων των Ιυνε- ταιρικών ΟίνοποιεΙων Παραγω- γθν Κρήτης. θΤνοι λευκοΙ καΐ έρυθροΐ είς φιάλας. Διαρκής παρακαταθήκη. Όδός Μάλεμε αριθ. 13, έναντι Έμπορι- κής Τραπέζης._________ ΝΕΟΣ ΑΑΕΥΡυΜΥΑΟΣ Άπό τής παρ. εβδομάδος ήρξα¬ το λειτουργίαν ό νέος ήλεκτροκί- νιττος Άλ^υρόμυλος τοθ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Μηχανοιργοθ πρός εξυπηρέτησιν τοθ ΚοινοΟ. Άλέδει μέ τα τελειάτατα μηχανήματά τού σϊτον, κριθήν, σμιγάν κλπ. Ταχύτης άλέσματος—απόδοσις τε¬ λεία. ΜηχανουργεΤον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Όδός Σούόας αριθ. 55 (πρώην Αποκορώνου, παρά τα Δερμιτζί- δικα) 10 ΒΑΦΕΙΟΝ - ΙΧΑθΑΠΣΤΗΡΙΟΗ Τής Δ)όος Δ. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ έπονήρχισε τάς έργασίοις τού, ώς καί πρότερον, επί τής όδοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου άρ. 21 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΚΗΝ Ή εφημερίς μας, επιθυμούσα νά εξυπηρετήση τα αναγνωστικόν της κοινόν καί γενικώς πάντα πο¬ λίτην ϊδρυσε Μεταφραστικάν Γρα¬ φείον, τό οποίον άναλαμβάνε- άντΐ λογικής τιμής μεταφράσειςι έπιστολικών δελταρΐων, έμπορι- κύν έπιστολών, αιτήσεων κ.λ.π. ΟΙ βουλόμενοι δύνανται ν' άπευ- βύνωνται είς τα Γραφεϊα μας (όδός Σουρμελή 22—όπισθεν Κα¬ πρίς) καθ'έκάστην, άπό 9—12 κα) 3 7 μ. μ. ΖΗΤΕΙΤΔΙ ύπηρέτρια. Πληροφο¬ ρίαι παρ" ημίν. ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δελτία τρο φίμων υττ' άριθυ. Τ 252. Τ. 253 Τ. 254 άνηκοντα ϊΐς την οικογέ¬ νειαν Τσερκακη. Παρακαλεΐτσι ό ευρών όπως τα προσκομίση είς τα γραφεϊα μας καί άμει'- φθήσετε, καθόσον τφ είναι ό>
  χρηστα, δεδομένου' δτι Ιχουν
  είδοποιηθά ήδη οί Παντοπώλαι
  Χ αί ή Άγορανομία.
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΡΑΥΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  ΥΠΟ ΓίΡΜΛΝΡ < ΑΙΙΟΜΑΤΙΚΡΗ ΡΩΜΗ, 1. -Τό πρακτορεί¬ ον Στέφανι πληροφορεΐται έξ, 'Αδηνών δτι Γερμαν είδικοί ΜηχανικοΙ έπελήφθΓ,· οαν τής κατασκευάς μεγά- λων ύδραυλικών έργων έν Πελοπονήσω. "Ηδη διετέ&η- σαν 200 έκατομ. δραχμών, διά την αποπεράτωσιν των έργων τούτων, δσον τό δυ¬ νατόν ταχύτερον. Ν ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.-Σήμερον εγένοντο τα έγκαίνια τής φδινοπωρινής εκθέσεως τής Λειψίας, είς ήνσυμμετέσχον 6500 έκδέται καΐ άντιπρο- σωπεύοησαν 19 χώραι, έξ ών δύο πέραν τού Άτλαν- τικοϋ. Πένβη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΒΗΣ Απέθανε καί εκηδεύθη σεμνός καΐ ένάρετος συμπολίτης, ό Δη¬ μήτριος Τσίβης, πατήρ τοθ φΐλου κ. Ιωάννου ΤσΙβη, δικηγόρου Χανίων. Είς την οικογένειαν τοθ έκλι- πόντος, η εφημερίς μας άπευθύ- νει θερμά συλλυπητήρια. ΔΝΔΖΗΤΗΙΕΙΙ Την παρελθοθοαν Δευτέραν 25)8)41 εξηφανίσθη έκ τής οΐκί- άς των γονέων της ή Στέλλα Δαράκη έτών 17, μετρίου όνσ- στήματος, μελαχροινή μέ κομμένα μαλλιά έχουσα είς τα πρόσωπον μίαν έληά. Ό γνωρίζων τι περΐ τής τυχης της δς πληροφορήση τόν πατέθα της Γεώργιον Δαρά'- ϊο1^ ό?ός ΜόΡκου Μπότσαρη 1°, Χανιά. 'Επανήρχισε τάς εργασίας τού !τΛΛΜΤρ0,ς ϊ· ΝΤ°ΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. είς τό νέον τού Ιατρείον παρά την πλατείαν τής Άγορδς έναντι τοΰ παλαιοθ ΊατρεΙου καΐ ακριβώς δνα)8εν τοθ ΦαρμακεΙου τού κ. Μανιουδάκη. Αριθ. τηλεφ. 2.22 ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Όφθαλμΐατρος Επανελθών δέχεται έν τώ ία- τρείω τού Μυλωνογιάννη λ9 8—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ. Ο Ίατρόχ ΕΑΕΥΟ. Σ. ΜΑΝΤΟΝΑΚΗ2 Έπανήρχισε τάς εργασίας τού είς τό έναντι τής Δη· μοτικής Άγορας Ίατρει' όν τού. ίϊϊΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 1 -Οί όροι άνακωχής των "Αγγλων καί Ρώσσων έφθασαν ενταύθα τό Σάββατον εσπέρας. Την Κυριακήν πρωΐ έδημοσίευ- σαν αί έφημερίδεε ανακοι¬ νωθέν, κατά τό οποίον ή Ίρανική Κυβέρνησις διε- πραγματεύετο μέ άντιπρο- σώπους τής Αγγλίας καί Ρωσσίας καί ότι τα άποτε¬ λέσματα των διαπραγματεύ σεων θ' άνεκοινσΰντο λίαν προσεχώς. Κατόπιν τής διακοπής των στρατιωτικών ίπιχειρήσεων, άνέφκρε περαιτέρω τό ανα¬ κοινωθέν, δέν ύπάρχει κανεΐς λόγος ν' άνησυχή ό λαός περί μιδς ενδεχομένης διατα- ράξεως τΓ|ς τάξεως. Τα Σοβιετικά στρατεύμα τα ευρίσκονται ήδη εί· Κασβίν, είς απόστασιν 160 περίπου χιλιομέτρων βορει· οδυτικώς τής ΤεχεράνηςΓ Ή εΐσοδός των είς Τεχερά νην άναμένεται έντός τής. σήμερον. Α ΑΠ Π ΑΕΝ ΜΕΝΟΥΝΙΚΑΝΟΠ Β( ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.— Αγ¬ γέλλεται έκ Γενέυης ότι οί «Κυριακάτικοι Τάϊμς» τοϋ Λονδίνου έκφράζουν την απογοήτευσιν των, διό τι ή υπό των Ήνωμ. Πολι- τειων παρεχομενη πρός την Αγγλίαν ύλική βοη¬ θεία δέν είναι ίκανοποιητι- κή, λόγω τής μεγάλης έπι- ΐ βραδύνσβως των έξ Άμβ- ρικήτ άποστολών. Σφοδράς βομβαρδισμός Αγγλικών λιμ. έγκαταστάσεων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον ανακοινοί δτι ση¬ μαντικάς σχηματισμός βομ- βαρδιστικών καΐ καταδιω- κτικών άεροπλάνων έβομ- βάρδισε χδές κήν νύκτα σφοδρώς τάς λιμ€νι-- κάς έγκαταστάσεις τής. κεντρικής Αγγλίας, μέ επι¬ τύχη άποτελέσματα. Παρ€- τηρήβησαν πολλαί πυρκαϊαΙ- καΙ εσημειώθησαν έκκρή- ξεις. Ό Άγγλικός τύπος ύπεραμύνεται των δολοφόνω'ν ΡΩΜΗ, Ι.-Ένφ άλλοτε ό Άγγλικός τύπος προέβαι- > νεν είς αποδοκιμασίαν πρά-
  ξεων όμοΐων κρός την α¬
  πόπειραν κατά τοϋ κ. Λα¬
  βάλ σήμερον ού μόνον τη-
  ρεϊ σιγήν, έν προκειμένω,
  άλλά κα! ύπεραμύνεταιτού
  νεαροϋ δολοφόνου, χαρα-
  κτηρίζων την πράξιν τού·
  ώς τολμηρόν καί γενομέ¬
  νην χάριν τής απελευθε¬
  ρώσεως τής Πατρίδος τού ί'-
  Ο Άγγλικός τύπος έ1-
  πρεπε μάλλον νά τηρή¬
  ση σιωπήν παρά νά δη¬
  μοσιευθή τοιαθτα άξιοσρή-
  νητα άρβρα.
  Μέτρα έν Ρουμανία κατά των
  ένεργούντων Σόάζ
  σιεύει τό άπό 3 Αύγούστου τυφεκίζωντα ι5 Εβραϊοι
  Διάταγμα τοϋ Πρωσυπουρ- £°μ|ίουνιστα1 καί 5 μή Έ-
  γού κ. 'Αντωνέσκο, καδ' δ Ι σΡαι°ι κομμουνιοταί.
  Ο ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ ΟΡΕΣΒΕΥΤΗΐΙθΓΐίΙ----------
  8Α ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΤΗΗ ΤΡΙΤΗ»
  ΑΓΚΥΡΑ, 1.— 'Υπάρχουν
  πληροφορίαι, καθ1 άς ό Γερ-
  μανός Πρεσβευτής φόν Πά-
  πεν θ' αναχωρήση διά Βερο
  λΐνον την ερχομένην Τρίτην
  άεροπορικώς, προκειμένου
  νά τηρήση τόν Φύρερ καί
  Ο ΓΚΑΙΜΤθΓ
  ΕΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΝ
  ΡΩΜΗ. 1.— Αφίκετο είς
  Βενετίαν 6 Άρχηγός τής
  Γερμανικής προπαγάνδας κ.
  Γκαϊμπελς, δπως παραστή
  είς την έκεΐ έκθεσιν <:ργων τέχνης. Τόν κ. Γκαϊμπελς ύ- πεδέχθησαν ό ύπουργός τής ΠαιδεΙας κ. Παβολίνι καί άλλαι προσωπικότητες. ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟ^ΠΣΑΓΚ-ΚΑΊ-ΣΕΚ ΤΟΚΙΟ, 1.—Τό πρακτορεί¬ ον Ντομέΐ αγγέλλει δτι Ία- πωνικά άεροπλάνα έβομ- βάρδισαν, διά πρώτην φο¬ ράν, τό Σίγκ Σάγκ, διότι παρεσχέδη έξηκριβωμένως ή πληροφορία δτι ή πόλις αύτη χρησιμοποιεϊται ήδη ώς έδρα τοϋ Κινέζου στρα- ϊάρχου Τσά γκ—Κάΐ—Σέκ. τόν Υπουργόν Έξωτερι- κώνένημερονιέπίων Ρ λιών άς έσχε οδτος μετατομ0 Προέδρου τής Τουρκικής Δη μοκρατίας κ.Τσμέτ ΊνονοΟ καί τοϋ Ύπουργοθ των Έ- Σαράτσογλοι?. -------------_ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΣΟΒΙΕΙΙΚΟΜΚΑΦΟΪΣ .ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 1.- Είς οκά ?? !0ννων «« βηθεν έγειρε πρός μίαν πλευρόν. ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΑΘΝΑΙ1-- Αι ., σεις. ουμπληρωματικαί καί είσιτήριοι διά την Ανωτ· Σχολήν Οίκονομικών καΐ Έμπορικών Επιστήμων άρ- χονταιτην 5ην τρέχοντος μηνός. Αί είς τα Πανεπιστημίου Αθηνών καί Θεσ)κης εϊσι- τηριοι έξετάσεις λήγουν την 6 τρ. μηνός.