89918

Αριθμός τεύχους

32

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

2/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ΜίτίαΊιίη
  υ γ
  τ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΙΕΝδΤΑΟ
  2.
  δΕΡΤΕΜΒΕΡ1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚ.ΑΚΙ8, ΟΗ&ηί»
  ηηά ϋηιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΒ.ΙΑ8,
  Οη&ηίβ
  Νγ 3*
  3 ϋ
  Άριβ. 32
  — Τιμή Δραχ. 3
  ιιηά
  . 22.
  ΟΑδ ΚΑΙ8ΕΒΒΕΙΟΗ ΙΒΑΝ
  ΗεΓοάοΙ οβποΐιΐεΐ:, άεΓ
  Κοεηίίί Κγτοδ Ιιαοε
  ΗΙίΐίί, κείη νοΐΐί υδ
  άεηι Γαυηεη Ηοοηΐαηά ΐη άαδ
  ϋρρί§:ε Μθδορο^τηίεη υηΐζυ-
  δΐεάεΐη, &1>8:ο1β1ίητ: ΐηίτ
  άενη ηαοΐκΐβηΐίΐϊοΐιεη Υογ£ :
  (ΐΐη άεϊιΐδεΐΐοεη Εαηάε ρίΐε-
  £βη Γείοΐιε Ρπϊοητ,ε υηά
  ΐίΐρίει·ε Μεεηηετ ηΐοΐιΐ ζυ-
  ΐΐ αυί άεη Βοεηηιεη ζυ
  νίε
  3υο1ι ηευτε ηοοΐι άαα ρ
  Ηοοηΐ3ηά, ά3ί> δοΐιοη 2 )
  Ιαυδεηά ν. οί. Ζν. νοη Ιγλ-
  ηΐεΓπ οεννοΐιηΐ: νατ. Ε>3δ
  αΙοί1η55ΐθ56 Ηοοΐιΐίΐιιά ΐδί:
  8"Γοε55τεηιείΐ5 δΐερρε οάετ
  νϋ.5(:ε. Ζννΐδεΐιεη άειτι Κ&5-
  ιιϊδθΗεη Μεετ υηά άεπι ΡβΓ-
  δΐδςηεη Οο1£ εΐη^εΐίεΐΐΐ:, ίδΙ
  Ιτ/αη δεΐΐ αΐΐεη Ζεΐϊεη εΐη ίη
  5ΪΟΙ1 ^εδθΗΙθδδεηεδ ΚιιΙταΓβε-
  οΐετ, αβεΓ 3υο1ι εΐη ϋυΓθΙι-
  §3ΠβδΐΛηά ζιχΐίδοΐιεη
  υηά ΟδΙ υηά επι
  Βεβΐιζ ίίΪΓ ΕΓθβεΓθΓ
  Υοη ΙιίεΓ ααδ βοΐιαί Κγτοκ
  δεΐη ννεΙΐΓεΐοΙι, άαδ νοιτι Αε-
  βίείδθΐιεη ΜεεΓ βίδ ζυηι Ιη-
  άαδ, νοη Αε£γρΐεη 1>ϊί» ζυηι
  Οχΐΐδ ΓείοηΙε υηά εΓδΙ ίηι φ
  ^ηΓΐιυηάεΓΐ ν. ά. Ζν. άειτι
  ΑηδΙιχητι Α1εχ3ηάεΓβ άεβ
  ■Οτοδ&εη £ταη§. Ν&οΗ άεΓ
  ΕΓθϋεΓαηβ: άυΓθΙι άΐε Αγ3-
  1>ετ ννυΓάε Ιταη εϊη Η&ιιρι-
  δίΐζ ϊδΙ&τηϊδθΙιεΓ ΚυΙΙυΓ. ϋΐε
  <ϊαηΐ3ΐδ ει·1>1υηιε ϋΐιεΓ3τυΓ—
  <1ίε Ερεη εΐηεδ Ρΐτάυδΐ υηά Νΐδ&ηιΐ, άϊε Εγτΐκ εΐηεδ Ηα- ίίδ υηά Ογπ&γ ^ ββάβιιίβηά ^^ιιΐίΓΐίτ; υηά Οοείηε άίε Ρογγπ δβίηβΓ Α1- , άεη «ννβδΐ οεδΐί- οΐιεο Όίτιΐαη κδηηΐ Ζννεϊ ηι ίε οΐι Ι ϊ §: ε ηεΓ δίηά Ιταη ίηι 19. άεττ ει-ναο1ΐ3εη ΐη Εη^ηά άβ.3 52Ϊηεη Εΐηίΐιΐδδ νοη Ιη άϊεη Ιιετ ^εΐιεηά ηιαοΐιΐε υηά ι86ι άϊο Βαΐιχείη-Ιηδεΐη ΐΐη ΡεΓδϊδοΙιεη Οοΐΐ οεδίτζίε ιιηά ΐη άεΐη ΖαΓεη τ-είοη άβδ 179° Βαΐία υηά 1823 άεη Κ&ιχ1ί&£>υ3
  νοη Ιγεπ ΙοδΓΪδδ. 1907 τείΐΐεη
  Εά υηά Μθδ'ου είηίαοη
  ^ε^ί^^ ΐη Ιηίε-
  αιιί. Ναοη άεηι
  β αίοετ νεΓδΓ&ηά εδ
  Κε53. Οΐι&η, άετ δΐοΐι 1923 »15
  Κεδ&δοΐιαΐι Ραΐιαννΐ ζυηιΚαΐδεΓ
  ΒυδΓυίεη Ηεδδ, άβδ Εαηά ειιβ
  άετ ΑιοΙΐίΕη&ΐ^Ιζεΐΐ νοη άεη
  Γοεΐάεη ΝαοΙΐϋ&ΓηΐθεοΓΐΙεη ζιι
  Ιοεδεπ, άΐε ΥθΓΓεοΙιτεάεΓ Αυ5-
  ΙαεηάεΓ ζυ Ιεδεΐΐί^εη υηά εΐηεη
  ρ1&ηηΐ3ε5ΗΪ?εη ηαίΐοη&ΐεη Αυί-
  η&υ ίη Αη&πίί ζή ηεηηιεη.
  ΌεΓ Β&υ. άετ ΤΓ&ηδΪΓαηΐδοΙιεη
  Βαΐιη νοηι Ρετδΐδοΐιεη Οοΐί
  ζυηι Κ&δρΐδ<:ηεη ΜεεΓ ϊδΐ άαδ ννεΐΐΐπη δΐοπΙ;ϋ»ι·ε Ζευ&ηΐδάΐε- δεΓ ΑυίΙο&υ&Γοεΐί. ϋΐε ίοττ- δθΙΐΓεΐΐεηάε ΕΓοεΙιΙϊεδδυπβ· άεΓ 8τοδδεη ΟεΙνοΓΐίοπιπιεη άεδ ίίΐηάεδ %&> άεηι ^αηάε
  οϊηε ηευε ·νν·ΐοηΙΪ8:ε Εΐηηίΐΐι-
  ιηεςυεΐΐε υηά ^εννίΐΐΐΐ^ε Μοε^-
  Ιίοΐιΐεείΐεη ννΪΓΐδοΙιβίΐΗοΗεΓ
  Εηεννΐοΐίΐυηβ: ίϋτ άίε ΖυΙίυηίΙ.
  νν/εηη ηευΐε ΟκδΦΓΪΙδη-
  ηίεη ιιηά άΐε δοπ^εΐδ εΓ-
  ηευι άϋη Ιγ&π βη&Γβΐίεη,
  άαηη ιυεϊδδ ηιβη ΐη Ιγηπ λπι
  5εδΐεη : Εδ ΐδΐ άΐε ννίεάβΓ-
  αυίηβΗηιο άεΓ 3ΐΐεη Ροΐίίίΐί
  άετ Βεείηίΐυδδΐιηβ:, άϊε 1907
  Αϋίεεΐΐαηβ: άεδ Εαηάεβ «α
  ΟΕΗ 8ΙΙΕΗΑΝΑΙ Α
  ΟΕδ ΟΕΐνΕ
  ΙΚΕΗΗδ
  ϋίε ..------_.....—-
  ι# άεδ δυεζ - Κ&ηβΐδ Ιιλγ
  ; ΕηιρΪΓε ιιηά ίφβζΐβΐΐ άίβ
  β..3ΐβ&ΐδοηβ Ββάευΐαηίτ άίβδβδ
  δοΗΐίί3ηΠ5αΐβο;βδ ίίίτ άΐβ ΐηι
  ΜίΐιβΙπιεβΓ δΐεηβηάε Ιιπΐίδοηε
  Ρΐοΐιβ ,ίδΐ δοαοη οίΐ υηΙβΓ-
  βΐ ρ
  νοηι ΟβΙ-νεΓΐεεηΓ άατοΐι άεη ι
  δαεζ - Καηαΐ ίΙΙυδΐΓΐεΓΐ άϊεδβ
  ηιΐΐ οεδοηάβτεΓ ϋε-
  &;η ΜΐηεΓ3ΐαεΐ3ΐΐδίυ1ΐΓ
  άεδ Ιταηβ, 2,7 ΜΐΠ Το. &η
  1)Γίΐΐδθ1ιε Εΐηί1υδ58:ε6ΐεΙε υηά
  Βεδΐΐζυη?εη ι τη ΜΐϊΓεΙηιεεΓ
  β'ΐη&εη, ΐηδ»;εδ3ηιΐ: βΐδο 3.9
  ΜΐΠ. Το; ά3δ οεάευίει, άπδδ
  βοηοη ά3ηια1δ ταηά νΐετ Ρύηί-
  Ιε] άβδ βϋά-ΝθΓά-ΟβΙ-νβΓ-
  ίιη δυεζ-Κ3Π3ΐ ίίΐΓ Εηι-
  ά ίΙ
  ϋΐε
  αΐδ Οβΐδΐταδδε ιγϊΙΙ
  1<ΐ3Γ ΐη άεη άεΓ νοΓ^ΓΪε^δζεί4: ίη :, ιιηά δΐε «δί: ηευΐε υηι εΐη νΐεΐί&οηεδ : Ιη άβη Ιετζιεη ^ί εδΐαηάεη ηίοΐιι ιιχεηΐ&ετ αΐδ 25 ν. Η. άβδ δ&τηΐεη δϋά - Νοτά - ΐηι δαβζ - Κβη&Ι ^ 1ΐ, Ζνρεχη, Αεβ·γρϋεη (Αΐεχαηά- πεη) ιιηά ΟΐοΓαΙΙαΓ νν^Γβη ΙοβζβΐοηηεηάεΓννείδβ ηιΐΐ Γ. ι Μΐΐΐ, Το: άΓΓβη 5βΐβΐ1ΐβ:ι, οοΐεΐεΐι 8^εΓ3άε άΐεδε Οεβΐετε αυοη »υδ Κυπι.Βηΐεη βΓηεοΙΐ- οηε ΜίηθΓ3ΐο2ΐηιεη^εη οεζο- η8: 6,7 ΜΐΠ. Τοηπεη ΐη 1937 ιιηά 3.2 ΜΐΠ. Τοηηβη ΐη 1938. δοηοη ά3~3ΐδ εηΐίΐεΐεη &αί Ηεΐζ - ιιηά ϋΐεδεΐοεΐ τηεηΓ &1δ άΐε ΗΒεΙίΙβ, ηδεπιΐΐοη 2.645· <χχ> Τοηηεη. 4.5 ΜΐΠ. Το. άΐ-
  ηηά
  ΟεΙιΐεΙεη, άΐε
  ηειιΐε %&ηζ ΐηι Μΐΐΐεΐρυηΐεΐ:
  <1ετ Ρτ3β:εη ιιηι άΐβ υαεΐΐετε ιιηά ζυΙίϋηίιί&εΓβ Οεδτ;3ΐϊυη8Τ άετ ροΙΐίΐδοΗεη, πιίΠτεεΓΪδοηεη ιιηά αΐΪΓΐδοΙι&ίίΙΐοπεη ΕηΙ- χιΐϊςΐίΐυη^ νοΓάεΓΕδΐβηδ δί:ε- ϊιεη. ϋΐβ διιεζ-ΚαηαΙ- Οεδε11δοη3ίΤ 3ΐδ βίη Βείδρΐεΐ άβΓ 1ί3ρΐΐ:3ΐΐδτ:ΐδοηεη τηΐΐ ίΙΐΓβη ίδεηΓΐΐοη 3° 4Ο ο)ο Ιιοηεη^ϋίνίάβηάεη- οΗϋιΙυη^εη η3ΐ£β βΐΐείη άίεδβη Οβ1ΐΓ3ηδροΓΐβη βίηβη Τ3ηΓεδ£βννίηη νοη βΐννβ 25 Μίΐΐΐοηεη ΜαΓΐί, άεηη δίβ 5βΐ3δΙβίβ βίηεη Τεπ^εγ νοη ΐ2.οοο ΒΚΤ. ίϋΓ είηπΐ3ΐΪ2ε ϋιΐΓθΜ3ηΓΐ άυτοΗ άεη Κ&Π31 τηΐτ ηΐοΐιΐ: ννεηϊ^βΓ 3ΐδ 75 °°° Κ Μ 5ΐδ δο.οοο ΚΜ. Εδ ίδΐ 5ε3θ1ιί:1ΐοη, ά3δδ βοηοη νοΓ άΐβδεπι ΚΓΐε^ε νοη άεΓ Ιγπ β& ιζεη β-€δεηεη άΐΪΓίΙε Ηευΐε άετΟεΙνβΓΐίεΙΐΓ ηιεη^εη- ηΐΈδδΐβ: άυΓοη άεη 5υεζ-Κ.3η3ΐ ΙχΙβΐηβΓ 8:ειΐΐθΓάεη δεΐη, ά3 άίβ βπιΐδοΐιεη Ιηβεΐη δεΐυδί ΐΗ τηεΙΐΓ ίϊοβΓ άεη Μΐιΐεΐ- ΓΒΐ αιβΓάεη Ι^οεηηεη. Ν3θη άεπι ΑιΐδίβΠ Κιιηιβτΐηίβηδ βίηεΓδβΐΐδ ίητ άΐε Εη&ΊβεηάβΓ υηά άετ εΓηβ5ΐί- οηεη ΒβάβΓίδδΙβίυβΓηηυ <ϊ·γ ΡΙθΙΙβ 3ΠάβΓβΓδβΐΙδ ΐδΐ ΓΠ3Π βόβΓ ^εηεί^Ι:, άίβδβ δοηΓυπι- ρίυη£ ηΐςΐιί αΐΐζΐι Ιιοοΐι βηζυ- ηεαηιεη. ϋεΓ δΐΓ3τε8:ΐδθΗε άετ ΟεΙνεΓ- άυτοΐι άεΓ Κβηαΐ ΐδί υτη δο ^Γοεδδετ &ειποΓάεη, υηά ^εάβ ΜεΐπδΙε δΙοεΓυηβΤ τηυδδ δΐοη άαΐιετ υπι δο ηβοη- ΗΑΓΕΝ ΤΕ8ΒΑ33Ε Ό&β Οθΐίβηητθ Ραατ ΒΟΚ- ΖΟΡ 8Γ&8ίίβΓτ ίϋΓ ΐο ΤαβΓβ ίη άβτ «ΗΑΚΒΝ ΤΕΚΚΑ38Ε» 3ΑϋΒΕΒΕ8 ΚΕ5ΙΑ1ΙΒΑΚΙ ΑϋδΟΕΖΕΙΟΗΝΕΤΕΡ ΟιιΙΊΊοη 8 ΒΑΚ ιΐ ά../.ιι επηαροΐ Ιΐ^Ι ίοΙ'Ί ηιίτ ά ο υηίνΐίΓί,ίΐαβΙ^ΙίυΓίίε Γερμανός στρατιώιης λαβών ίίδειαν ι·σρα> ο'ουδεί μέ εξαιρετικήν προσοχήν τάς ππραδόο?ις
  τ >ϋ Πανεπιστημίου.
  12 ΒΚΙΤΙΒΟΗΕ Ρ^υΟΖΕυΗΕ
  ΑΒΟΕ80Η088ΕΝ
  Αιιβ άβιπ
  άατ
  ΐβτ.
  Οΐεϊοηζεϊ-
  δΐοδβεη ίίηηϊδοάβ
  Ιοοεηάβ ώ.«ί ά ^τ Μϋΐβ
  οεΓβίίβ
  ίη
  8·βΙ)βη, η&Ιιβη ίί' ηϊβοΐΐθ
  Τπιρρβη ίη βο1ι;νβΓβη
  Κοεηιρίθη άίβ 8Ο■νV^^τ;^-
  βοΗβη ΚΓ_ίτβ ίΐη ΙΙ&υηι
  ηηι νϋραΓΐ νβΓηΙοητβηά
  8Γβ3οη1&£'βη ηηά αηΐβο. Αιι-
  άίβ 8ταατ βοΐυβΐ: χη-
  Δή άβΐ ^Γίτίβοΐιβη Οβτ;-
  1 Χ105Τ.β
  Καηιρίίΐυ&ζβηβτε ίη
  Ιβΐζτβη Ν&οητ νβΓ οηίβ-
  άεηβ ΗαΓβηαηΙαβ-εη.
  τβΓβ _τιίτ:αη£τίίΐβ
  τβη 3ΐοη
  ζβ ίη ΜίίτβΙβηβΊαηά. Είη
  Ηβίτβη άβΓ ΚΓίβ^βηι&Γΐηβ
  3οηο33βη αη άβΓ ηοΐΐεβη-
  άΐδοηεη Κτιββΐβ 8 Ιβε«τβΓ,
  αη άβΓ ηοΓννβσ;ί3θηβηΚιιβ3
  τβ 3 ογϊϊΙώοΙιο Ρΐη&ζβιι-
  £-β αο. Είηζεΐηβ θΓίίίβοηβ
  ΒοτηοβΓ άΐ·αη£βη ίη άβΓ
  Ιβτζτβη Ναοηί ίη ΝθΓά-
  •ατββΐάβιιτδοηΐαηά βίη.
  ΡΙαΐ^αΓίίΙΙβΓίβ ΟΓ&οητ,β
  βίηεβ άβΓ ίβίηάϋοηβη
  ζιιπι
  ΙΤΑίΙΕΝΙ60ΗΕΡ
  Κ.οαηι, 31·
  Ό&β ΗβιιρΙςινι&ΓΐίβΓ άβΓ
  ίταΐίβηίβεΐιβη Υ/βηΓηΐΒοηΐ:
  8οηητ&£ηαο1ι-
  ατη.
  Ιη ΝοΓάαΪΓΪΙία Αιίϋΐβ-
  ΓΪβάχΐ-ίΙΙε αη άεη Ργ ηΐιεη
  ζή Ιναηιΐε. υβηίβείιβ Ρΐυβ:-
  ζβπβΓβ οοηιοαΓάλβΓτβη οη-
  τιβοηβ Ρΐοΐίβηβίηηεϋβη
  ίηι Ηβίβη νοη ΤοΙ>πιΐ?.
  ϋίβ εη^ΐίβοήβ ^ίκ,ν/αΐίβ
  ηηΐβπΐίΐΐιπι 1 ίηίΐιι, β:β
  ηαοΗ ΤΓίροΙίβ, ννοοβί οβ
  βίηί«τβ ΟρίβΓ 8Γ&13 ιιηά βί-
  δοηαάβη νβηΐΓ-
  3αοήΙ ννιΐΓάβ. Είηββ ηηβε-
  ΓβΓ ΤθΓρβάοοοοτβ 8εηο38
  αιιί άβΓ ΗοβΗβ νοη Τγϊ-
  ρ.ΐβ βίη (β:Γθ38β8 ίβίηά-
  Ιίεηββ Βοηιοβηίΐιι^ζειΐβ'
  αϋ, άα& ίη Ρΐαηιηιβη
  ! α!)3τηβΓζτβ. ΟββτβΓη ηαοη-
  ίβίηάΐίοηβ
  8β 8ρ1ίττβΓ0οηι-
  οη βιι£ άίβ ΟΓτβοη&ίτ Ινί-
  τα:α θβί Α^Γίρ/βητβ. Ό β
  Ζί/ϋο^νοεΐΙίίΓαηβ· ήατ
  4 Τ^τβ ιιηά 9 νβΗβτζτβ
  2ΐι 03ΐ£ΐα8:βη. Ιη ΟίΪ
  Αη1ί3Γ3, ι ρ
  ζυ&ια<. η ΐ&ευ Κτεΐ- δεη 1)εΙζ&ηητ ννΪΓο, ννΐτά δίνΐι αι. γ άευΙδ:ηε Βοΐ^Γΐβίΐ-Γ νοη Ρ3ρεη, η3θΗάεηι άΐε 6εη;ίΐ;>
  ^εηιεΐάβΐε ΚοηίεΓεηζ ηιΐτ
  άεηι ΙυειΊπδοηεη Αυδδεπηιΐ-
  ηίδτετ δαΓϋθθίίΙυ υηά εϊη«;Γ
  Απάΐεηζ Γηϊί; άεηι ΙυεΓΐΐίδ ηεη
  δΤΐ3ΐδρΓ3βδΐάϋΐΙ:εη Ιιβηε, αηι
  1<οπιηΐίηά<η Όϊεηδτα§: ΐπι ζιατ βεη. ΒεΓΐΐη, ι δερτεηιοεΓ, Είηεη ηευεη νοΓδτοδδ 3υί άε& ^η^ερ^ Κ^υηι δυεάΐίοΐι νοινΚϊενν. Υν'ίε άίΐ/.υ νοη ηιΐΙίτβεΓΪδοηβΓ δεΐιβ ίη ΒεΓΐίη ;ιηι δοηηΐαβ· ίεδϊ- κεδΐεΐΐΐ: ννΐτά, ηαΐ.πι άϊε άευτ- δοηε ΙηίαπΙεπε άΐε δΐδοηεη Βοοϋε ιιηιεΓ δο δΒΐτιοδ ΡευεΓ, άχδ5 Βοοίε υηΐ6ΐ·«/ΐη£εη υηά άΐε άετ Αη£τείΓεΓ ϊηι Γ εΓΐΐαηΐί. ΝυΓ επι Τείΐ άεΓ 5θνν]6;τΓΐΐ53Ϊδο1ιεη δο'ά ιτεη Ιίοηηιε δΐοΐι ποΐιννίηι- ηΐυηά ϋΐιί ά<ΐϊ όί,τϋοΐιε υίεΓ τε(:(;εη. Ιηι ΥεΓΐ&υϊ άεΓ ϋΐοπ- ϊπι Ιςοηηίεη άΐε άουΐδθΐιεη ΤΓυρρεη 3η άΐεδεηι ΤΛκε ΐοοο δο^ίΐΓυδϋΐδοηε Οείαη&εηε εΐηΙοΓΪπ&εη υηά 2,6 ίτΐ-'δθΐιϋτζε νεΓδθΙιΐεάεπεΓ ίηι ΑοβοΗηίττ νοη υοΐοΐιο- ίίτ οΐίβοβη βίηί^β ^ηίταη- βΤΓίίίβ οήηβ ν7ίΓ^υηβτ. Αιιί άβη ιιβθΓΐ^βη Αοβεηηίτ- τβη άββ Καηιρΐ^βοίετββ νοη ΟοηάαΓ ηητβΓηαη- ηιβη υηββΓβ Τηιρρβη τηίτ ~" " " Αϋτίοηβη Ιοΐεαΐβη Ιηι Μίίίεΐ- ι ηηββΓβ ]α%ά- βίηβ ΡθΓ_α- τίυη βηβΊΐβοήβΓ ΒοηιοβΓ αη. 2 Ρΐυ^ζβνχβτβ νοηι ι ·ννηΓ- ^αν31 ΐ Π3οη ηιββΓ άβη ι 8ερΙ:βηι5εΓ. Ιηι Ββϋηάεη ΡίεΓε υηά άεη 3ΐιι ϊβ-, ι δβρΙεηιΙοεΓ. ϋίε ^ε^ρζ^^ίε^ ΗετΙοδτηιεδδε ννιΐΓάε 3ηι δοηη(:38Τ υηΐεΓ ^ΓθδδεΓ ΒετοίΗ&υηκ νοη ΙηυεΓε55εηΙ»?η άεδ Ιη-υηά Αυ^ΐαηάεδ υηά ϊη Αηνεννδ2- Μ:η.ιείΙ: νοη νεΓπΐεΓθΓη άεΓ Κ.:η(:η3Γ0£ίεπιη£, άεΓ ννεΗΓ- τιηά άετ Ρ^Γτίί δοννίε εάεηεΓ ΙοεΗδΓάΙίοΙιεΓ διεΙΙεη εΓΟΓίηετ. ϋΐε ΖαΗΙ άεΓ Αυδδτεΐΐετ ίδπ ναη 6222 ΐηι νυΓ^'ΐΙΐΓ ηυί 6626 ^εδΐΐε&εη, Βεδοη ΙεΓδ Ιιατ δΐοη ά3Γ>εί άεΓ
  Αητειΐ άεδ Αυδΐαηά ε δ
  ειηοΗτ, ιιηά ζν3Γ δίεΐΐιεη ϊη
  άιεδειη }3ΐ]Γε 615 Αυδΐ3ηάεΓ
  ε^εηϋ5εΓ 374 ϊπι
  194°· 19 3υδΐ3ηάίδθ1ιε
  ί>ιηά άυΓθ1ιΚο11&1:1;ίν-
  3υδδτε11υη}ίεη νεΓΤΓεϊεη, υηά
  ϊγοΙζ αΙΙεΓ δοηνναΓζεη Εΐδϋεη
  οείίηάεη δίοΐι άαηιηεεΓ αυοΐι 4
  ρ
  ηαΐιηιΐΐοΐι άίε ΤάΓ^εϊ, Ιγ&π,
  Οΐιΐΐε υηά ΒΓαδίϋεη.
  εηΐδοΐιΐεάεηε
  εΐηε
  εΐη-
  είηε τυηίεε Ν3θ1ιτ, υηά βείηε
  ΤεπιρεΓατυΓ" δΐηΐιε ΒεδΙδη-
  ά'ΐ8· ϋΐε νοη άεηι ΑΐΙεητ3ΐ
  ηεΓ ηοοΐι ΐηι ΚοΓρεΓ νεΓ61ΐβ-
  ΰεηε Κυεεΐ δοηείητ δίοΐι 3η
  εΐηεΓ υη&είϊΙΐΓΐίοΙιεη δΐεΐΐε
  εϊηζυΐ£3ρδε1η, δοάαδδ άίε
  ΑτζΙβ δΐοΐι
  3υδ-
  δεΓΐεη. ϋε3ΐδ ΖυδΙβηά ίδΐ-
  ηίΐοη άεΓ δθΙιωεΓεη ΟρεΓβ-
  Ιΐοη δο ^ϋηδϋΐβ: ιυΐε ηιδ^ΐίοη.
  ϋίε ΑεΓζτε δϊηά άεΓ Αηδίοητ
  Ηβΐδίηΐά, ι δερΙεπΐΓ);Γ.
  ε Μεΐάυη&εη,
  Ρΐηηΐ3ηά Ρτΐβάεηδ-
  νεΓΐιβηάΙυη^εη ηιίΐ: άεΓ δουΐ-
  3εΙυηΐοη εΓοίίηεί 1ια5ε, χυεΓ-
  άεη νοη 3ηιτ1ΐοηεΓ £ΐηηΐδο1ιεΓ
  δεΐΐε δοπηΙ;ι§:η3θΗί: άεηιεη-
  τϊεΓΐ:. ϋΐε Μεΐάυη^εη υιεΓ-
  άεη 3ΐδ
  ίοεζεϊοΐιηετ.
  ■ι,
  Αΐεηε ιη επιεηι
  Συναγερμός είς Γερμανικόν αεροδρόμιον
  ΝΕ!
  ΑϋΡβΑΙΙ ΕΙΙί
  Ι
  ΌεΐΒ Ααβΐαηά ινίΓά ηιϋ άβη ΕΓίαηηιη^εη αιιί άβηι Οβ-
  οίβτ άβΓ ν7βΓΐ£8το£ί«ηΐ8τβ11ηη£βη νβΓΕΓαα! ή
  ϋϊε άευίδοΐιο ΤβοΙιη.Α
  1>εί άεΓ Βεν3ΐ·νίκιιιΐ£ ιΙογ ϊΙιγ-
  ίη άεη Ιει/Ιεη ]αΙΐΓίΐι ΐίΓννα-
  οηί>εηεη Κίε^εηαυί^ ώβπ, 5ε-
  υι_· άεδ
  , εΐηειι
  δο1ΐ3ΐζ νοη Εΐ'ΐαΐιιυη^ε.ι ^ε-
  δαηιηιεΐι, άεη εδ ηαοα Μό-
  ΑΙΙε ευΓορϊΐδ Ιιεη ν
  δΐηά 3πη 3η ^εη£η ΐηάα-ίπεΐ-
  Ιεη ΚοηδΙοίίόη, άίε 5^ΐδρίι1δ-
  ννεΐδε ίηι Μα^ίιίη^η , ΡαΙΐΓ-
  υηά Αρρ3Γ3ΐεϋ3υ οενοι·-
  ννεΓάεη. Εδ ΙιαΙ δίοίι ηαη
  ζίί, ά3δδ ηιαη άίβδε Κοΐι-
  δΐοίίε ΐη βΓ^βυϋεΙιειη Αυδ-
  ΓΠ3δδ δεΙΐΓ νΑΌΪιΙ εηΙοεΙΐΓεη
  Ιίίΐηη, ννεηη ηΐ3π αΐιε υηά
  ΙίΓΪτίΙίΙοδ υοβπιοιηηι.ηε Οε-
  ννοΗηηβίΐΡη άυΓιΙι εεοΐιιί^
  I
  ε 1 1 ιι η § ε ι»
  υιιά ϋΓώίίίδϊδοηοΓ ζυιη
  αΐΐ^ειηβΐηβη Νυιζεη άευΓθΙι-
  ζυίυΙΐΓεη. ϋαΐιετ ννεΓάεπ ^ετζ^
  ΐηεΐ ηεΓΚεϋιε νοηθΓΐοη νοηι
  νβΓΰΐη ά-^ΙδοηεΓ Ιη^εηίευτε
  ΐηι ΝδΒϋΤ ίη Ζυδ3ΐηηιεη3Γ'-
  5είτ ιιιίΐ άεη Βε3υΙΐΓ3^ΐεη
  άεδ ΚείαΙΐδΐηίηΐδΙεΓδ ίϋΓ Βε-
  νν3ί£ηυη& υηά Μυηΐιΐοη, άεΓ
  Κ.οΐο1ΐ55ΐ:ε11ε ίϋΓ Μείαΐΐε υηαΐ
  αηάεΓεη αηιτΐΐοηεη δΐεΐΐβη
  Ρ&"ίαη^εη άυΓθΗ&βίϋΙΐΓϋ, 5εϊ
  άεη^η Π3ηι1]3ίΙε άευΕδοηβ·
  ^&^111ευι;ε άΐε 3υδ1αηάίδα1ιβη
  Ιιι^εηΐευΓβ υηά Ιη άυδΐπεΐΐεη
  ηιΐε άεη Ει-ρ;β5ηΐ5δεη ΐΙΐΓβΓ
  ΑΓοβίίεη 3υί άειη Οεοίεϋβ-
  ■ νετ-
  ΐΓίΐυΙ ηιαοΐιεη.
  ίθιΐ ίίηά ι ε θιΠ.τ
  δθΐοΐιεη βτυηάί,ϊΐ/ΐΐοΐΐνίη ΙΙηι-
  δΐεΐΐυηβ: Ι3η}ί^ γϊ&ο ΕηΙννί-
  ο1ί1υη§δίΐΓ6εη, νίεΙηιβΙΐΓ δ >11 η άίε^β
  άυτοη ΒεΙίΗηητ^ίΐΤΊ^· άεΓ άευΐ-
  δθΐιεη ΕΓΓ3ΐΐΓυη>ίεη ΙοείΧΊΐβτ
  ννεΓάεη, άίε ηοτννεηϋΐ§;εη
  δΐεΐΐυη^εη ^εκεί&Ι υηά
  Ιργγ. ϋΐε ΙεΙζιε άίββεΓ Τ3-
  ^υη&ειι ίαηά ατη 23·
  ΐη ΒΓϋδδεΙ δΐ3τΐ. ΙΙιγ ^^
  - ε ηε 8ΐβίοΙΐ3Γτ:Ϊ8·ε 3ΐη ι. υηά
  2. ^α1^ ΐη Ρ3ΓΪδ ΌΓ3υδ, υηά
  ννεΐιεΓε—ζυηδαΐΐδΐ ΐη Ηοΐ-
  ί Ιαηά, "ιη άεΓ δοΐιννβίζ υη(1
  ϋ3ηεηιαΓ*κ δοΐΐβη ΐη άεη Ιεοηι-
  ιηεηάεη Μοηίΐΐεη ίοΐ^εη.
  ΤΗεΓ3η, ι. δερΙεηιάοΓ.
  ϋίβ θΓΪιΐδοΙι—δθΐιΐίεΐιυδδΐ-
  οηεη νναίίεηδτίΐΐδΐ^ηάίώεάίη-
  ^υη^εη ίϋΓ Ιγ,ιπ δΐπά 3ηι
  δοηη3ΐ)εηά3 ΐη Τΐιει-αη
  ΐ Αηι δοηητ^ί-
  υΐυΓάε ΐη άεπι Ζεί-
  Ιυη&εη εΐη Οοηιηιυηΐΐϊυε νε·
  Γόίίεηΐΐΐςΐιΐ, ΐηάεηι ηιί^εΕβΐΙΐ:
  ηΐΓά, ά3δ άίε ΪΓαηίδοΙιε Κε-
  ηιΐτ νεττΓεΙεΓη Εη-
  δ υηά άεΓ δοηι]ε(;υηΐοη
  νεΓη3ηάε1ΐε, άΐε Ιοαΐάΐβ-ε Ββ-
  1ί3ηεΐ8·&οε άει· ί
  άίεδεΓν ν

  ΣΕΛΙΣ 2α
  Η Φ1ΑΝ&ΙΑ Ολ ΚΛΤΑ
  ΟΓ1Ί £<ΜίΨΗ Ο ΚΊΜΜ) )ΕΣΗ ΤΑ «ίΚΙΪΙΐϋίΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.—Ό φιν- λανδός ύπουργόςτων Στρα¬ τιωτικών εδήλωσεν ότι ή Φινλανδία τότε μόνον δα ΚΓ,ταθέση τα δπλα δταν εκλείψη τελείως έκ τής χώ¬ ρας τού ό Μπολσεβικικός κίνδυνος. Ή δήλωσις αύτη τού Φιν- λανδοϋ ύπουργοϋ θέτει τέρμα είς τάς κακοβούλους φήμας, τάς μεταδοσείσας έκ τού έζωτερικού, ότι δή- , βεν ή Φινλανδία δα συνάψη χωριστήν ειρήνην μετά τής ■ Ρωσσίας. ΤΩΝ Ν Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΩΝ ΣΤΡΑ ΥΧΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-Άγγέλ- λεται έξ 'Ελσίνκι δτι τα Φινλανδικά στρατεύματα προελαύνοντα κατέλαβον το Ντιμπόρκ, σπουδαίον στρατ. κόμβον τού έχθροΰ. Ή κατάληψις αυτή αποτε¬ λεί την πλέον άξιόλογον δράσιν τού Φινλανδικοθ στρατοΰ, συνεπεία δέ τού¬ τον συνεχάρη τηλεγραφι¬ κώς τόν Φινλανδόν Αρχι¬ στράτηγόν Μανεργχάϊμ ό Γερμανός 'Αρχιστράτηγος Φόν Μπράουχιτς. Ή προέλασΐς τώνΦινλαν- δών πρός την γραμμήν Στάλιν συνεχίζεται, είς πολ- λά δέ υημεΐα ή γραμμή αύ¬ τη διεσπάσδη. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.- Τα Φιν¬ λανδικά στρατεύματα συ- νεχίζουν την προέλασΐν των κα'ι δημιουργοθν διά τής απαραμίλλου άνδρείας των σοβαρά πλήγματα είς τούς Μπολσεβίκους. Ούτω χδές είς προκεχωρημένον σημείον τοθ Μετώπου των εδημιούργησαν είς τόν έχ- δρόν σύγχισιν καί άτακτον όπισδοχώρησιν. ΟΊ Ρώσσοι αφήκαν επί τού πεδίου τής μάχης 800 νεκρούς καΐ 300 αίχμαλώτους. Ή Αγγλία άσκεί πίεσιν επί τής Τουρκίας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-Ύπάρ- χουν πληροφορ'αι ότι ή Αγ¬ γλία μετά την κατάληψιν τού Ίράν, ήρχισεν άσκοϋσα Ισχυράν πίεσιν καί επί τής Τουρκίας. Ή Τουρκία δμως, κατά τάς αύτάς πληροφορί¬ ας, δέν πρόκειται νά υπο¬ κύψη είς τάς απειλάς τής Αγγλίας, την όποιαν εγνώ¬ ρισε πολύ καλά, έκ τής μέ- χρι σήμερον πολιτικής της. Ένα σμήνοςΓερμανικών άερο¬ πλάνων κατέρριψε τό χιλιοστόν εχθρικόν άεροπλάνον ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.—Σμήνος τσόφ, κατέρριψε τό χιλιο- Γερμανικών άεροπλάνων, στόν έχδρικόν άεροπλάνον υπό την άρχηγίαν τού Λι- είς τό Άν. μέτωπον. Αί απώλειαι των Άγγλων είς άεροπλάνα κατά τόν λήξαντα μήνα Αυγουστον ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.- Κατά τόν λήξαντα μήνα Αυγου¬ στον ή Αγγλικη άεροπο· ρία άπώλεσεν άνωδεν τής Μάγχης είς άερομαχίας καί υπό τοϋ άντιαεροπορικοΰ πυροβολικοθ μας 160 άερο πλάνα, 216 καταδιωκτικά καί 46 βομβαρδιστικά, ήτοι 9 περίπου άεροπλάνα κατά μέσον δρον καθημερινώς. ΠΑΡΑΣΙ ΑΓ ΕΠΙΔΕ Μ( ΧΒ ΦΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝΙΕ ΪΙΣΑΝ ΤΟΛΜΗΝ & ΑΥΤΟ ΕΟΝ ΙΥΣΙΑΝ ΕΕΡ<ε>ΛΙΝΟΝ, 2.-ΤΟ ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον άνοκοινοϊ δτι
  κατά την εκστρατείαν τής
  Κρήτης είχον έπιβή άερο¬
  πλάνων καί κατήλδον δι'
  αλεξίπτωτον καΙ οτρατιω-
  τικοΙ Ίερεϊς, δπως έμψυχώ-
  νούν τούς τραυματίας Γερ-
  μανούς άλεξιπτωτιστάς. ΟΙ
  έν λόγω στρατιωτικοΙ ίε-
  ρεϊς παρεσημοφορήδησαν
  χδές διά την τόλμην των
  αυτήν καί αύτοδυσίαν των.
  Τα Σοβιέτ στρατολογοΰν
  νέους 12-16 έτών
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-ΤΟ ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον ανακοινοί ότι είς
  τόν Σοβιετικόν στρατόν
  έχουν κληδή νά ύπηρετή-
  σουν, ώς θοηδητικόν Σώμα
  καί νεαροί ήλικίας 12—16 έ
  των,οιτινεςαφοϋ προηγουμέ
  νωςέκγυμνασδοϋνμέ ξύλινα
  δτλα άποστέλλονται είς τό
  μέτωπον. Τα άτυχή αύτά
  νεαρά πΛάσματα δ" άποτε-
  λοϋν δλιβερόν «α! άσφαλή
  στόχον των πολυβόλων καί
  μυδραλλιοβόλων.
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
  1Ν ΝΕΩΝ ΔΕΛΙΙΩΝ ΤΡΩΦΙΜΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 1030 δια-
  ταγής τού κ. Νομαρχου Χανίων
  ανακοινούμεν, τα κάτωθι:
  • Ι) Άπο της 1ης μεχρι τής 4ης
  ΣεπτεμϋρΙου ε. ε. δέον να προ-
  οέλί^οιν είς τα γραφεία της
  Διευθύνσεως ΆγορανομΙας, οί
  δικαιούμενοι δεΛτιου τροφιμων,
  συμφώνως τή ανω ϋιαταγθ, ϊνα
  ζητησωοι και λάβωσι υπευυυνον
  όηλωοιν πρός συμπλήρωσιν καί
  όίβαιωσιν ταύτης κατα τα κανο-
  νισθεντα.
  2) Άπο τής 5ης Σεπτεμβρίου
  1Λ1 άρχεται ή χορήγησις των
  νέων όε,ΛΤΐων τροφιμων.
  Πρός τούτο οί ενόιαφερόμενοι
  δα προσκομίζωσιν ημίν τάς 6η-
  Λώσεις των έν καλο καταστάσει
  καί συμπεπληρωμένας πλήρως ϊνα
  λάβωσι τα δελτΐα τροφΐμων καί
  *ατά την εξής τάξιν.
  Την 5ην Σεπτεμβρΐου δα προ¬
  σέλθωσιν δσοι έχουν έπώνυμον
  άρχΐζον άπό τα στοιχεία Α-Β-
  Γ-Δ. Την όην Σ)βρίου τα στοιχεϊα
  Ε—Ζ-Η—Θ—Ι., την 7ην Κ—Λ,
  την 8ην Μ—Ν, την ?ην Ξ—Ο—Π,
  την ΙΟην Ρ—Σ—Τ, Την 11ην Υ—Φ
  —Χ—φ—Ω.
  Άποκλείονται τής χορηγήσεως
  δελτίων ό'σοι δέν προσέλθουν μέ-
  χρι τής 15ης Γεπτεμβρίου έ.έ.
  (Έκ τής Διευθύνσεως Άγορα-
  νομΙαςΧ *.· =
  V
  '.'«3:./
  Ι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  ! ΤΗΣ ΚΡΜΑΝ1ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ! ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.—Την 3ΐην
  [ Αύγούοτου ή δράσις τής
  άεροπορίας μας είς τό
  Άνατ. Μέτωπον υπήρξε λί¬
  αν κορποφόρος καΐ (δία είς
  τόν τομέα τού 'Αλαχέρ, δ-
  που τα Σοβιετικά στρατεύ¬
  ματα άπεδεκατίσδησαν έκ
  των βομβών καΐ των μυ·
  δραλλιοβόλων. Είς τόν νό¬
  τιον τομέα έβομβαρδίσδη-
  σαν επιτυχώς άερολιμένες
  καΐ σιδηροδρομικαϊ γραμ¬
  μαί. Είς την Κριμαίαν καϊ α¬
  νατολικώς τοΰ Δνειστέρου
  ή άεροπορία μας έβομσάρ-
  δισεν έχδρικά άεροδρόμια.
  Παρετηρήδησαν πολλαί
  έκκρήξεις καί πυρκαΐαί. Είς
  τόν κόλπον τοϋ "Ελδερ έ-
  βυδίσδη διά βομβών τής άε¬
  ροπορίας μας Σοβιετικόν
  φορτηγόν 3-000 τόννων
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ Ρ1ΑΗΣΕΩΝ
  Κατά την κατάληψιν τού
  Ρεβάλ συνελήφθησαν-
  11.432 αίχμάλωτοι
  Είς τόν Φοινικόν κόλπον κατε-
  βυβίσβησαν όΟΡωσ.μεταγωγΐκά
  Είς τόν Ατλαντικόν Ωκεανόν κατεβυθίσδησαν 4 Βρεττανικά έμπορικά
  σκάφη.—Αί λιμενικαΐ έγκαταστάσεις καί αί ναυτικαι βάσεις 'Αλεξανδρείας
  καϊ ΤΤόρτ Σαΐδ έβομβαρδίσδησαν σφοδρώς.
  Χανιά, Τ-""™ 3
  Διαφωνίαιείς την
  ΑιγυπΉακιΐν Βουλήν
  Αίγυπτιακή ~~~-ι— ■- >7
  ?αλε διά νόμου αύξησιν
  των φορολογίαν κατά _ΐυ
  τοίς εκατόν, τό προϊόν των
  οποίων δα διατεθή δι' εργα
  Έδνικής "Αμύνης.
  Κατά τάς αύτάς πληρο·
  φοοίας ή Αίγυπτιακή κυβέρ¬
  νησις υπέβαλεν είς την
  βουλήν επιστολήν τού έν
  Καΐρω "Αγγλου Πρεσβευ¬
  τού, διά τής οποίας γνωστο
  ποιείται ότι ή Αγγλία εφε¬
  ξής δέν βά τηρήση την
  αλλ' δτι θά .---------1-■-,-,.
  βούλησιν τό ποσοστόν έξα-
  γορά^ καί ουχί τοίς μετρη-
  ϊοΤς άλλ' επί πιστωσει.
  Πολλοί Αίγύπτ.ο. βουλευταΐ
  λαβόντες τόν λόγον έκάκι-
  σαντήν στάσιν αυτήν τής
  Αγγλίας. Ετέροι βουλευτα»
  συνέστησαν τόν σχηματι¬
  σμόν Έβνικής κυβερνήσε¬
  ως, Ικανής ν" ανταποκριθή
  είς τάςπσρούσας περιστά-
  σεις.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 1 Σεπτεμβρίου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τού
  Γερμανικοΰ στρατοΰ ανακοινοί:
  Τμήματα τοΰ Γερμανικοΰ
  στρατοΰ κατέστρεψαν την
  26ην Αύγούστου επί τοΰ
  Τνιέπερ ποταμοΰ, βορεί-
  ως τοΰ Κιέβου, 27 Σοβιε·
  τικά βενζινόπλοια καί κα·
  νονιοφόρους.
  Κατά την εκκαθάρισιν
  τής Έσθονίας άπό τόν εχ¬
  θρόν τα Γερμανικά στρα¬
  τεύματα κατέλαβον τόν λι¬
  μένα Χάψαλ.
  Κατά την 28ην παρ. μη¬
  νός, δτε συνετελέσθη ή κα¬
  τάληψις τοΰ Ρεβάλ, συνε¬
  λήφθησαν 11.432 αίχμάλω·
  τοι, έλαφυραγωγήθησαν δέ
  293 τηλεβόλα, 91 άοματα
  μάχης, 2 έμφορτοι άμαξο-
  στοιχίαι καί άπειρον πο¬
  λεμικόν υλικόν. Είς τόν
  Φινλανδικόν κόλπον εσυνε¬
  χίσθη υπό τού Γερμανι-
  κου στόλου ή πόντισις ναρ-
  κών, 60 δέ Σοβιετικά μετα
  γωγικά κστεβυθίσθησαν
  ή άνετινάχθησαν, συνεπεία
  προοκρούσεώς των είς νάρ-
  κας
  Είς τόν Ατλαντικόν Ώκε
  ανόν Γερμανικόν ύποβρύχι-
  ον επέτυχε, κατόπιν πεισμα-
  τωδών καί έπανειλημμένων
  έπιΰέσεων,τήν καταβύθισιν
  4 Βυεττανικών έμπορικών
  σκαφών, συνολικής χωρη¬
  τικότητος 14.000 τόννων,
  τα όποία μετεΐχον μιάς
  ισχυρώς προστατευομένης
  νηοπομπής.
  Την παρ. νύκτα ίσχυροί
  σχηματισμοί άεροπλάνων
  μας έπέοραμυν κατά τής
  Άνατολικής "Αγγλίας καί
  ιδία κατά τοΰ λιμένος Χούλ,
  δπου έβλήθησαν επιτυχώς
  δεξαμεναί, αποθήκαι τρο-
  φίμων καί στρατιωτικά
  κτίρια. Προεκλήθησαν έπί-
  σης μεγάλαι πυρκαΐαί.
  Έτερα μαχητικά άερο¬
  πλάνα έβομβάρδισαν λιμεν.
  έγκαταστάσεις είς την ά-
  νατολ. άκτήν καί άεροδρό¬
  μια είς την κομητείαν τής
  Λενκοσάϊρ. Προσέτι κατέρ-
  ριψαν 2 βομβαρδιστικά ά¬
  νωθεν τής "Αγγλίας.
  Είς την Β. Άφρικήν ίσχυ
  ραί έπιθέσεις τής άεροπο·
  ρίας μας κατά των λιμενι-
  κών έγκαταστάσεων καί
  των ναυτικών Βρεττανικών
  βάσεων τής "Αλεξάνδρειαν
  καί τού Πόρτ Σαΐδ επέφε¬
  ρον σημαντικάς ςημία;.
  Βρεττανικά άεροπλάνα
  έπέδραμον χθές την νύκτα
  κατά τής Δυτ. Γερμανίας καί
  ιδία τής περιοχής Κολωνί¬
  ας, δπου έπροξενηθησαν
  ζημίαι είς κατοικίας.
  Έπιδρομή τής Βρεττα·
  νίκης άεροπορίας κατά τής
  Β. καί Β. Α. Γερμανίας άπέ
  τυχεν. Κατερρίφθησαν 7
  έχθρικά άεροπλάνα.
  ΑΓΚΥΡΑ, 2.—Ή άνταλ-
  λαγή των τηλεγραφημό.-
  των μετσξύ τυύ Προέδρου
  Ισμέτ ΊνονοΟ καί τοθ
  Άρχηγοΰ τοθ ΤουρκικοΟ
  Έπιτελείου, — ΣτρστηγοΟ
  Τσακμάκ, άποδεικνυουν
  δτι ή Τουρκία είναι απο·
  φασισμένη νά στηριχθή
  είς τάς Ιδίας της δυνά¬
  μεις καί ουχί είς τάς
  έγγυήσεις τών'Αγγλορώσ-
  σων, διά νά προασπίση
  την ανεξαρτησίαν της άπό
  πάντα έξωθεν κίνδυνον.
  1ΓΕΡΜΑΝΙΚ
  1ΕΑΡΑΜΕ Χ6ΕΣ
  ολ. ηογ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2. -Ή Γερ- | βολικού τού έχδροΰ. 'Ανα-
  μανΐκή άεροπορία έπεχεί- ( τολικώς τού Ντνιέπερ ποτα
  πάλιν έπιδρομάς
  ρησε και
  έφ' ολοκλήρου τοϋ άνατο-
  λικοϋ μετώπου, προχδές
  Δευτέραν, θομβαρδίσασα
  σιδηροδρομικάς διακλαδώ-
  σεις τοθ έχδροΰ. Ή κυκλο-
  φορία είς ωρισμένους σι-
  δηροδρόμους, είς τόν νότι¬
  ον Ιδίως τομέα έσταμάτη-
  σεν λόγω τοϋ σφοδροΰ
  βομβαρδισμοϋ. Πολλαί άμα-
  ξοστοιχίαι έξετροχιάσβη-
  σαν. 'Εβομβαρδίοβησαν έ-
  πίσης μηχανοκίνητα στρα¬
  τεύματα, ώς καί έγκαταστά
  σεις άντιαεροπορικοΰ πυρο-
  μου συγκεντρωσεις αυτοκι-
  νήτων καί τεδωρακισμένα
  άρματα μάχης τοϋ έχδροΰ,
  άτινσ ήσαν έκτεδειμένα,
  ύπέστησαν σεβπράς απω¬
  λείας. Είς τόν βόρειον το¬
  μέα Σοβιετικαΐ πυροβολαρ-
  χίαι κα! στρατιωτικαί δέσεις
  εβομβαρδίσβησαν επιτυχώς.
  Κατά την Ημέραν τής Κυ
  ρΐακής καΐ την ' νύτα τής
  Δευτέρας ο! Ρ^σοοι έχα-
  σαν, είς τό 'ΑνατοΑΐκόν μέ¬
  τωπον, 100 έν συνόλω άερο
  πλάνα.
  Ή δράσις των Ούγγρικών στρα-
  τευμάτων καί τής Ούγγρικής
  άεροπορίας είςτό άν. μέτωπον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-Άγ- ι
  γέλλεται έκ Βουδαπέστης !
  δτι τό Ούγγρικόν Έπιτε- ι
  λεϊον ανακοινοί δτι άπό |
  τής Ιδής Αύγούστου τα
  Ούγγρικά στρατεύματα
  προήλασαν επί έχθρικοθ
  έδάφους 220—300 χιλιόμε-
  τρα καί ότι ή Ούγγρική
  άεροπορία, παρά τάς υπέρ
  τέρας άντιπάλους δυνά¬
  μεις κατέρριψεν 15 Σοβιε¬
  τικά άεροπλάνα 1 δέ μό¬
  νον Ούγγρικόν απωλεσθη.
  ΑΙ είς άνδρας Ούγγρικαί
  απώλειαι, άπο τής 10 Αύ¬
  γούστου, άνέρχονται είς
  11 άξιωματικους και 114
  άνδρας νεκρούς καί είς
  37 άξιωματικους καί 314
  άνδρας τραυματίας.
  Παρασημοφορ ί α
  ΓερμανώνΣτρατηγάν
  υπό τού Βασιλέως
  της Ρουμανίας
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 2- Ό
  Βασιλεύς Μιχαήλ ό Α'. τής
  Ρουμανίας άπένειμε τό πα¬
  ράσημον τής άνδρείας 1)
  είς τόν Γερμανόν Άντι-
  στράτηγον Εύγένιον Ρίτερ
  τος κατά την άπελευδέρω-
  οιν της Βεσσαραβίας καΐ
  τής βορείοπ Βουκοβίνας
  καί 2) είς τόν Στρατηγόν
  "Ερικ Χάνσεν, διά την Ικα-
  νότητα μεδ' ής διώκησε
  φόν Σόμπερτ, διά τάς ύπη- ούτος μίαν στρατιάν κατά
  ρεσίας άς προσέφερε οθ- την κατάληψιν τοΰ Κίσενεφ.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Έπανήρχισεν ή έμφιάλωσις
  έκλεκτών οΐνων τΟν Συνε-
  ταιρικών ΟΙνοποιεΙων Παραγω-
  γών Κρήτης.
  Οινοι λευκοΐ καΐ έρυθρο) είς
  φιάλας.
  Διορκής παρσκαταθήκη. Όδός
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΚΗΝ
  Ή εφημερίς μας, έπιδυμοθσα
  νά εξυπηρετήση τό αναγνωστικόν
  της κοινόν καΐ γενικώς πάντα πο¬
  λίτην ϊδρυσε Μεταφραστικόν Γρα¬
  φείον, τό οποίον άναλαμβάνε-
  ___. , άντ) λογικής τιμής μεταφράσειςι
  Μάλεμε αριθ. 13, έναντι Έμπορι- Ι έπιστολικών δελταρΐων, έμπορι-
  -■»- - '- κων επιστολήν, αίτήσεων κ.λ.Γ.
  Οί βουλόμενοι δύνανται ν' άπευ-
  ι θύνωνται είς τα ΓραφεΤα μας
  (όδός Σουρμελή 22—δπισδεν Κα¬
  πρίς) καθ'έκάστην, άπό 9—12 καί
  3-7 μ. μ.
  κης Τραπέζης.
  ΝΕΟΣ ΑΑΕΥΡΟΜΥΑΟ!
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΜ δελτίο τρο !
  φίμων ύπ' άριθυ. Τ. 252. Τ. 253 '
  Τ. 254 ώνήκοντα είς τήνοΐκογέ-
  νειαν Τσερκάκη. Παρακαλεϊτσι
  ό ευρών δπως τα προσκομίστ)
  είς τα γραφεΐα μας καί άμει-
  φθήσετε, καθόσον τώ είναι ά>
  χρηστσ, δεδομενου δτι έχουν
  ειδοποιηθη ήδη οΓ Παντοπώλσι
  καΐ ή 'Ανγορανομίο.
  Άπό τής παρ. εβδομάδος ίίρξα-
  Το λειτουρνών ό νέος ήλεκτροκί-
  νητος Άλϊ,υρόμυλος τοΰ ΚΩΝΣΤ.
  ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Μηχανουργοϋ πρός |
  εξυπηρέτησιν τοϋ Κοινοϋ. Άλέδει '
  μέ τα τελειότατα μηχσνήματά
  τού οΤτον, κριθήν, σμιγόν κλπ.
  Ταχύτης άλέσματος—απόδοσις τε¬
  λεία.
  Μηχανουργείον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
  Όδός Σούόας αριθ. 55 (πρώην
  Λποκορώνου, παρά τα ΔερμιτζΙ-
  δικα)
  ΚΑΤΑΒΥΒΙΣΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ
  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ Υ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-Τσ η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν
  πρακτορείον άναγγέλλει
  ότι Γερμανικά άεροπλά¬
  να ένεργοθντα ττε-
  ριπολίαν είς ιήν Μαύρην
  θάλασσαν έβύθισαν χθές
  περί ώραν 16ην 130 χιλιό-
  μετρα άνοικτά τής Σεβα-
  στουπόλεως, Σοβιετικόν
  ύποβρύχιον.
  Πορτογαλλικά Στρα¬
  τεύματα μεταφέρον-
  ται εις 'Αζόρας
  ΡΩΜΗ, 2.—"Αγγέλλεται
  έκ Αισσαθώνος δτι άφίκον-
  το έκεϊ νέα Πορτογαλικά
  στρατεύματα, άτινα έπιθι-
  βα^όμενα πλοϊων δα μετα-
  φερδοΰν είς 'Αζόρας νή-
  σους, πρός ενίσχυσιν των
  έκεΤ φρουρών.
  Τεράστιαι απώλειαι
  των Ρώσσων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-Τμήμα-
  | τα τής 10ης Ρωσσικής στρα-
  τιάς, τής 22ας μηχανοκινή-,
  τού Ρωσσικής μεραρχίαςΐ
  τής Ιθης Μεραρχίας, ώς κα
  τής 16ης Μεραρχίας κατε-
  στράφησαν κατά τάς μάχας
  αΐτινες δΐεξήχδησαν διά
  ΠΕΝΘΗ
  ί ΓΑΑΑΗΗΣ
  την κατάληψιν τοϋ Ρεβάλ-
  ώς βεβαιούται έκ στρατιω-
  τικής δπηγής. Έπίσης κατβ-
  στράφησαν είς την περιο¬
  χήν τοΰ Ρεβάλ πολυάριθμον
  όμάδες έργατών, αΤτζ
  είχον προσκοληλθή είς
  τακτικόν στρατόν.
  Ή κοινωνία Χανίων έκή
  δευσε προχθές, μέ καταφανή
  λύπην, ενα έπΐλεκτον μέλος
  αυτής, τόν "Ιωάννην Γαλά-
  νην, συνταξιοθχον Γραπεζι-
  τικόν ύ·πάλληλο/. Ό μετα-
  στάς άνήκεν είς την μεγάλην
  καί πατριαρχικήν οΐκογένει-
  αν των Γαλάνηοων τοθ Ά-
  ποκορώνου, ήτις προσέι
  άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς
  την ΠατρΙδα τού καΐ είς την
  Κοινωνίαν.
  Είς την δεινώς τρωθεΐσαν
  οικογένειαν τού άπευθύνο-
  μεν τα πλέον θερμά
  συλλυπητήρια.
  ΔΝΔΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Την παρελθοθσαν Δευτέραν
  25)8>41 εξηφανίσθη έκ τής οίκΙ-
  άς των γονέων της ή Στέλλα
  Δαράκη έτών 17, μετρΐου όνα-
  στήματος, μελαχροινή μέ κομμένα
  μαλλιά έχουσα είς τό πρόσωπον
  μίαν έληά. Ό γνωρίζων τι περί
  τής τύχης της 3ς πληροφορήση
  τόν πατέρα της Γεώργιον Δαρά-
  κην, όδός Μάρκου Μπότσαρη
  1? Χά
  Νέος Άρχηγόςτου Γενικοΰ
  Ίαπωνικού Ναυτ. Έπιτελείοιχ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-ΤΟ ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον πληροφορεΐται έκ
  Τόκιο δτι ό Ναύαρχος "Ηττο
  διωρίσδη Άρχηγός τοΰ Γε-
  νικοθ Ίαπωνικοϋ Ναυτικοϋ
  'Επιτελείου. Είς τό γεγονός
  αύτό άποδίδεται μεγίστη-
  σημασία διότι ό Ναϋαρχος
  "Ηττο έχει σπουδαιοτατην
  προϋπηρεσίαν έν τή ένερ-
  γψ ναυτική ύπηρεσίςι, έζ
  ής καί άποσπάται.

  μας
  Κατελήφθη ή πόλις Σάλμι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.— Αγ- | παρά την λΕμγην Λατόγκα,
  γέλετσι δτι τα Φινλανδικά
  στρατεύματα προελαύνοντα
  κατέλαβον την πόλιν Σάλμι,
  Είς τόν Φοινικόν κόλπον έ·
  θεάθησαν ιτερΐ τ^ 60 Σοβιε.
  τικά άτνόπλοια φλεγόμενα
  Χαν.ά.
  ΤΟ ΒΑΦΕΙΟΗ - ΚΑΘΑΡΙ.ΤΗΡΙΟΝ
  Τής Δ)6ος Δ. ΤΠΓΚΟΥΝΑΚΗ
  έπανήρχισε τάς εργασίας τού,
  ώς «αί πρότερον, επί τής όδοθ
  Βητσιλέως Κωνσταντίνου ώρ. 21
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τού
  ό Ίατρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝ. είς τό νέον τού Ιατρείον
  παρά την πλατείαν τής Άγορδς
  έναντι τοθ παλαιοΰ ΊατρεΙου κα)
  ακριβώς άνωθεν τοθ Φαρμακείου
  τοθ κ. Μανιουδάκη.
  Αριθ. τηλεφ. 2.22
  ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ
  Όφθαλμίατρος
  Επανελθών δέχεται έν τζ> ία-
  τρεΐφ τού Μυλωνογιάννη Λ9
  8—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ.
  Ο Ίατρός
  ΕΑΕΙΘ.!. ΜΑΗΤΟΝΑΚΗΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας
  τού είς τό έναντι τής Δη-
  μοτικής Άγοράς Ίατρεΐ'
  όν τού.
  ΤΟ ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΕΙΟΝ
  Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη
  Μεταφερθέν είς την οδόν Μαβίλη 1 (Γωνία Πά¬
  λαιμα—Μαβίλη) έπανήρχισε τάς έργαβίας
  τού.
  ΣΧΟΛΙΛ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜηΔΗΡΟΣΕΙ 1ΙΕΤΙΑΣ1ΠΟ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ' ΗΟΑΕΜΟΤ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.—Ό Ίσπα- ·
  νικός τύπος έπ' εύκαιρίςι |
  συμπληρώσεως διετίας άπό
  τής ενάρξεως τοΰ παρόν¬
  τος πολέμου, γράφει ότι
  ένφ ό Άξων παρουσιάζει
  άπολογισμόν ένδόξων νί¬
  κων ή Αγγλία εΤναι άπαι'
  σιόδοξος, κατηγορούσα ί^'
  δή την Αμερικην διότι δέ-
  είσήλδεν άκόμη είς τόν πό¬
  λεμον καΐ διότι δέν την ά-
  νεΦοδιάζει μέ τό άναγκαν*
  οΰν πολεμικόν υλικόν.
  ΑΓΓΛΙΚΟΗ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΗ
  «Ι ΕΠΙΙΕΙΡΗΣΕΙ!
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2 —Τό ση¬
  μερινόν Ιταλικόν πολεμικόν
  ανακοινωθέν Εχει ώς ακο¬
  λούθως: Άεροπλάνα μας έ-
  βομβάρδισαν έχθρικούς σχημα
  τισμούς καί τας λιμενικάς
  έγκαταστάσεις είς Τομ-
  προύκ. Υπό τής Γερμανικής
  άεροπορίας κατερρΐφθη 1
  Βρεττανικόν καταδιωκτικόν.
  Είς τόν Άνατολικόν τομέα
  τοθ Γκοντάρ αί έπιχειρήσεις
  των έκεϊ Ίταλικών στρατευ-
  μάτων βαΐνουν επιτυχώς.
  Η ΒΟΥΛΓ. ΒΟΥΛΗ
  ΣΥΝΕΡ1ΙΕΤΑΙΕΚΤΑΚΙΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.—Αγ¬
  γέλλεται έκ Σόφιας δτι
  διά Διατάγματος καλεί¬
  ται αυριον (σήμερον) είς
  έκτακτον σύνοδον ή βουλ¬
  γαρική βουλή. Κατ' αυτήν
  θά ψηφισθουν διάφορα
  νομοσχέδια, τα όποΐα ή
  κυβέρνησις εΐχε καταρτί-
  σει άπό τής παρ. Συνόδου·
  ΟΑΝΑΤΟΣ ΑΓΓΔΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΙ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 2. —ΕΕς τ*
  Λονδίνον ανεκοινώθη επι¬
  σήμως δτι ό ύποναύαρχος
  Πατρίκ Έδουάρδ Πάρκερ·
  απέθανε κατά την εκτέλεσιν
  τοθ καθήκοντός τού. Ό Πάρ»
  κερ διηύθυνεν δλην την όρ~
  ι γάνωσιν των νηοπομπών.
  Τό "Αγγλικόν ανακοινωθέν
  δέν άναφέρει ουτε τό ονομα
  τοθ ατμοπλοίου, οδτινος έπέ*
  βαινε ό Πάηκερ, οθτε την
  χρονολογίαν τοθ θανάτου>
  τού.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΗΙΠΟΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ," 2,—Κατ' εί-
  δήσεις έκ Παρισίων τό έκεΓ
  Στρατοδικείον, κατά την 3ην
  αύτοϋ συνεδρίασιν, κατεδίκα
  σεν 9 άτομο, έξ ων 2 γυ.
  ναΐκες, είς 2 μέχρι 10 έτων
  καταναγκασιικά έργα, διότι
  διενήργουν κομμουνιστικήν
  προπαγάνδαν.