89921

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

3/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜίΐτριΊυηα
  ΐ υ τ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννθΟΗ
  3.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  8οηΓίίτ.1βίτ:βΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οη&ηίβ
  ΗβΓ&η3?βοβΓ ηηά ϋπιεΐΐ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 33 — 'Δριβ. 33
  ΡΓβίβ 3 —Γ&ΒοΗΐηβ — Τιμή Δραχ. 3
  Κβάβ1ίΐοη8ΐ)ΐΐΓθ8 ηηά
  δϋΚΜΕΙΛδδΤΚ. 22.
  27 80νΐΕΤΙ80ΗΕ ΜΟΤΟΡ-__[Ι
  1)ΙιΌ ΚΟΝΟΝΕΝΒΟΟΤΕ νΥΙΙΡΟΕΝ
  ΡΕΝ ΡΝΙΕΡΕΡ ΥΕΡΝΙΟΗΤΕΤ
  60 ΡΕΙΝϋίΙΟΗΕ 30ΗΙΡΡΕ ΟΙΙΒΟΗ ΜΙΝΕΝ
  ΙΝ ΒΡΑΝΡ 0Ε8ΤΕ0ΚΤ
  Είη υητβΓδββοοτ νβΓββηΙετβ ίΐπ Ατΐαητίΐε 4 βπ^ΐίβοΐιβ ΗαηάβΙββοΗίίίβ
  Αηβ άβτη ΡϋηΓβΓηβΗρτ,-
  ηβΓίΐθΓ, ι δβρτβηιοβΓ.
  ϋ&3 ΟϋβΓΐεοΐηΐηαηάο άβΓ
  άββ άβητ-
  βεπβη ΗββΓβδ ηαΐιβη ββίτ
  άβτη 26 Αιι^αβτ &ηί άβηι
  ΌπίβρΓ ηοθτάΐίοη Κΐβνν
  27 βον^βτίβοηβ ΜοτοΓ -
  ηηά Καηοηβηϋοοτβ νβΓ-
  ηίοητβτ. Ιπι νβΓΐβηίβ άβΓ
  Εβτΐαηάβ
  άβΓ αη άβΓ ννββτ;-
  _αββτβ £β1β?βηβ Ηαίβη
  Η&ρβαΐ ?βηοΐηηιβη. Ββί
  αβη αχη 28.8. βο?β3οη1θ83β-
  πβπ Κβεπιρίβη ηηι Κ,βν&Ι
  —«Γάβπ ΐζ 432 Μβππ β,β-
  ίαη?βηρ;βηοηιηιβη, βοννΐβ
  293 Οββοηαβτζβ, 91 Ρ&η-
  ζβΓ-Ηΐηρίν7&ο;βη, 2 Ραη-
  ζβΓΖαβ?β ηηά ζαηΐΓβίοΗββ
  Κι*ίβ8Γ8ΐη&τ.βΓί&1 βΓθβητβτ.
  Ιχβ ίίηηίβοηβη ΜββΓθηββη
  ββτζτβη άβητβοηβ 8ββ-
  βτ »ίτ1κΓεβίίβ άίβ Μίηβη-
  ο βϋοηβη ίοΓτ. ΐυβσβΓ
  Ι. . βηηβηάβ ίβίηάΐίοηβ
  3οΊ>ι.:ίβ ννιΐΓάβη ίπι Οβοίβτ
  ηηββΓβΓ ΜϊπεπβρβΓΓβ υβ-
  Ιΐη Ατΐαητίΐε νβΓββηΙεΐβ
  βΐπ υητβΓβββοοοτ; βηβ
  βΐηβτη βταΓΐε [β,ββϊοηθΓΤβη
  ϊπ α8Γτη£βο_ί-
  ν/ίβάεΓΐιοΙτεη Απ-
  Βπ 4 ίβΙηάϋοΗε Ηαη-
  άβΐββοηίίίβ πΐίτ ζηβαηπηβη
  14000 Βγι. Αηί άβΓ ΟΓίτ.
  Ιηββΐ οοτηοαΓάίβΓτβη ίη
  άβΓ νβΓ^απο;βηβη Ν&οητ
  8ταΓ_β ί
  ϋεαΐδθηε Κ3ΐηρ£αΐ3£εη 3υ.£ άεΓ Οδϊ£ΓοηΙ
  Γερμανικά δρματα μάχης είς τό Άνατ. μέτωπον
  τβ άβη ΕίηίηηΓηβίβη
  Ηηΐΐ. Βο_ισβητΓβίίβΓ Ηοη-
  τβτβη βοηγνβΓβ ΖβΓΒταε-
  Γιΐηβ,βη ίη άβη ϋοοΪΣβη·
  1α?βη, νβΓβθΓβταηβΤβοβ-
  ττίβσβη ηηά 1<&£βΓη&Βη- ββΓη άβΓ δτ&άτ βη ηηά νβΓηΓβαοΓΐτβη ΐηβϊΐΓβΓβ θΓθββθΓαβηάβ. ΑηάβΓβ Κ&ηιρίΙηβΓΖβηβτβ οοιηοβΓ- άίβΓτβη ν/βΐτβΓβ Ηβίβη- αηΐαβτβη αη άβΓ βη£ΐ. ΟβτΙεηβΒτβ βοννίβ ρΐβββζβ ίη άβΓ Ι,βηεοΙηβηΐΓβ. 8ίβ βοηοβ- ββη 2 ΒοτησβΓ ηβοβΓ Εη- Κΐβηά αο. Ιη ΝθΓάαίτίΙεβ ΓΐοΗτβΙβη βίοη τ/ϊγ^3£ιγχι6 ΑηοτΓΪϊίβ ηηα χ1 ΐ£ΐΐ£3.Γτίΐΐ6Γΐβ ββη 7 οτ-ίτ. ΒοηιοβΓ &ο. &β ίη άβη Αοβηάβταηάβη βτεβτεη γπϊ- Ητ. Αη1&£Γβη άβΓ }τιί. Ρΐοίίεηβϊπετζριΐηΐίτβ Αΐε- χβηάΓία ηηά Ρογτ. 8αίά. Βγϊγ. Ρΐιι^ζβηβτβ ίΐοο/βη ίη άβΓ Ιβτζίεη ΝαοΗτ ηαεη ννββΙάβηΙβεΗΙαηά βΐπ. Ιη ■ν7οηηνίβΓΐ:β1η ιι. 8. ίη Κοεΐη βητβταηάβη άηΓοη ΒοπιοεηννηΓί , Οβο εβ η- άββεη^άβη. Αη^ΓΪίίδνεΓ- βηοΗε βίηζβΙηβΓ ίβίηά- ΙίοΗβΓ Ρΐα^ζειΐβτε ίη ΝογΛ - ιιηά άβητβοΗΙαηά Βΐίβοβη ΝΕΟΕ ΒΡΖΙΑίΕ ΚΑ33ΝΑΗΜΕΝ Ββίττββ,βίΓβίβ ΚΓΛηΙεβηνβΓβίοηβΓαηβΓ 1>βηβη ά Κί
  ΗίητβΓθΙίβ-
  ΒβΓΐίη,
  ΕΓΐα&5
  ιιηά άεβ 01>εΓ-
  άετ ννεΗΓΓπαοΙιΙ:
  νοηι ΐ8. Αυ^αδΙ Ι941 Ϊ5τ άΐε
  ΐπι ^α1^^ε 1939 ίϋί' ^ϊ£ Ηίη-
  άεδ ννε1ϋίΐΓίερ;εδ
  ηε Κτ&ηΙίεηνβΓδΐ-
  ίαεΓ άΐε Κτΐεβ-δΐιΐη-
  ΙεΓοΙϊεοεηεη ιχΐεδεητΐΐοη ογ-
  ϋΐεΐιεΓΐ: ιιιοΓάεη: 8ϊε
  νοηι Ο1εΙο5εΓ 1941
  άίε ΗΐηΙεΓΒΗεοεηεπ άετ ηεα-
  εη λνεηΓΐηαοητ·, άεΓ
  δδ, άε
  δοχπΐε ΗίητεΓθΗεοεηε, άΐε
  ΡθΓδοηεηδοΙιεεάεπ-
  νοπι ΐο. Νονεηι-
  1>εΓ Ι94Ο νεΓδθΓ&ϋ αιεΓάεπ.
  Ιεη Ρίΐε^ε- οάεΓ ΒΗηάεη -ζαΐ»-
  ηΐοΐιτ ηυτ νο-
  ιιεοεΓηοπιηιεη
  η&βεη. ΑηΐΓ3ε&ε άεΓ νεΓδΐ-
  οΙιεΓαη&δϋεΓεαΙιίΐδΊεη Ηίη-
  ΙεΛΗεοεηεη δΐηά αη άίε ζα-
  εηδίδΐεΐΐε ζα ποηΐεη.
  Οίε ηεαεη
  ηΐοΐιΐ ίϋτ ΗΐηΙ:εΓ51ΐε-
  , άΐε δοΐιοη ΐη άεΓ Γεΐοηδ-
  ΚταηΙίεηνεΓ-
  ^ νεΓδΐοηεΓί δΐηά.
  ϋΐε
  ΒεΓΐΐη, 2 δεριειηοεΓ.
  νεΓθβεηάε άεδ ΐο.
  Γϋί>δΐδοηεη ΑπηεεΙίθΓρδ, άίε
  22. ΓηοΙ. δοΙιιιετζεηάΐνΪΗίοη
  άίε ΐο. δοηιιετζεηάίνΐδΐοη υηά
  Κεδτ άεΓ ΐ6. δοΐιαεΐζεηάΐνΐ-
  δΐοη νναΓάεη ΐη άεη Καεηι-
  ρίεη ιιΐη Κεναΐ νοεΐΐί^· νεΓηί-
  οΐιΐεϋ, ννίε αΐη Μοητα& νοη
  πιΐϋΙειεπδοΙιεΓ εείΐε ΐη ΒεΓ-
  Ιΐη ΙοεΙίαηητβτεβ-εΒεη ννΪΓά.
  νεΐ<:6Γ νναΓάεη ίηι Κααηι ιιπι Κ,εναΐ ζαΙιΐΓεϊοηε άεη τε^ιιΐΗε- τεη ΤΓαρρεη ζα&ετεΐΐϋε Αγ- οεΐΐεΓίοΓηι&Ιΐοηεη άεηεη οε- δτΐΐηηιΐε νεΓδθΓβ-ιιη&δ^εοϋΙΐΓ- ηΐδβε η&οΗ άεπι ννεηηη&οηΐ:- ε- αηά άεη ε& Ιζεη, άεπι ΕΐηδβιζίαεΓδθΓ^ε υηά ν^η&δβ:εδε.ζ, άε ΡεΓδοηεπδθΙΐΒεάεηνεΓθΓάηαη £ οάεΓ άεηη Κεϊο1ΐδνεΓδθΓ§:υη&δ- ^εδεΐζ ζαεΓΐίΗπηί: ιποτάεη δΐηά. ϋΐε νεΓδϊοηεΓαη&δρίΠοΙι- Ιΐβεη ΗΐηΙεΓ51ΐεοεηεη ετ- Ιιαΐιεη νοη άετ ίυεΓ δΐε εΐι- ^ νεΓ5θΓ£αη£3άί εηδΐδΐεΐΐε εϊηε ΜΐΙΙεϋυπβ: πε- 1)βΓ ΐΐιτε Ατιίη&Ηηιε ΐη άΐε Κ1 &ηνεΓ5ΪοΗεΓαη^. ΝίοΙιΙνεΓδίοΙιεΓαη&δρίΗοΗ- ίΤ ΗϊϋΠε, ΕΙΙεΓη- 6εϊ1ιϋίεηεηιρί36π^εΓ ηαοΐι Ρα- Γ3^Γ3ρ1ΐ 4> ΑβδΗΓΖ 4 θ
  Ιίοεηηοη άεΓ
  ϊγπ ΡΕΐΙε 'άετ αΓίίί^ιείΐ
  ίΓεΐπΐΐΙΙΐβ- ΙοεΐΕΓεΐεη ; νεΓδίοΗε-
  Γαη^δΙ>εΓ6οηΙ:Ϊ8:1: δΐηά ίεΓηεΓ
  1)6άιιεΓίΙϊ&ε ΕΗείΓ&ιιβη ιιηά
  ά Ρετδοηεη, άΐε άϊε υη-
  ιιηά
  νοπ
  ηεη ννΐτά νοη άεΓ 3ΐ1§:ειηεϊηεη ι
  ΟτΕδ1ίΓ3η1ίεη1ί3δδε οάεΓ, ννο
  εΐηε δοΐοΐιε ηΐαηϋ £εδίδΐε1ι(;,
  νοη άεΓ ^3ηά1^^3η1^εη1ί3δδε
  άεδ "ννοΗηοΓΐδ άεΓ ΗΐηίεΓ-
  οΐΐεΐοεηεη άαΓθΗ&είαΙΐΓΐ:. ϋΐε
  νεΓδίοηεΓτεη εΓΐΐ3ίεη άΐε νοΐ-
  Ιεη ^ε^διαηδ^εη άεΓ Γείοΐΐδ&ε-
  δείζΐΐοηεη ΚΓ3η1;:εηνεΓδίο1ιε-
  Γαηβ· ; Ιεάίβ-ΐΐοΐι ΒαΓΐεΐδΙαη-
  ^εη (ΚΓ3π1ίεη&ε1ά) ννεΓάεη ΐη
  άεΓ Κε#ε1 ηΐοΐιΐ ^εννΒεηΓΐ,
  ννεϋ άετ ϋεΙοεηδαητεΓΐΐΕΐΙ: άεΓ
  ΗΐηίεΓυΙΐεοεηεη δοΐιοη άατοΐι
  άΐε ΡαΓδθΓ£/ε-αηά
  ΐδϊ.
  ϋίε β
  δεηοεϊτΓ3ε&ε ζ&ηΐΐ άαδ ΚεΐοΙι,
  δο ά&δδ άΐε ΗΐηΙεΓ&Πεοεηεη
  άεη
  δΐεηΐοδ
  ϋΐεδε Ααδάεΐιηαη^ άεΓ
  εΐηε ννΐοΐιϋΐβε
  άεΓ ζΗηΐΓεϊοηεη Μ&δδηαΐιιηεπ
  άαΓ, άΐε άΐε ΚεΐοΙΐδΓε^ΐεηιη^
  δεΐτ ΚΓΪε^δθδυε&ΐηη §:εΐΓθί-
  ίεη η&τ, υηι άεη ΗΐηΙεΓθΙΐε-
  οεηεη άεδ
  εΐηε
  ζιΐδΐςηεΓη.
  ΒεΓΐΐη, 2 δερΙετηΙσεΓ.
  Αη άει- ^ επ ζεη
  αηΙεΓΠ3ΐιηι άΐε άειιΐδθΐιε
  ^α£(:νν·αίίε ΐηι ^&ι1ίε άεδ Μοη-
  Ια§·5 ννΐεάεΓατη δΙ&Γΐΐε
  Γΐίίε &ε^εη ίείηάϋοΐιε
  ΙίεΙΐΓδζΐεΙε. δο ννυΓάοη Εΐδεη-
  η&ηηΐΐηίεη &η άεΓ δαεάίΓοηΙ
  άαΓοη ΒοπιοεηννιιεΓίε Ιεϋ-
  ννεΐδε ιιηιεΓϋΓοοηεη ιιηά ηιεη-
  τεΓε Εϊδεη5αηηζΐιε&ε ζυτη
  εητ^ΐεΐδεη ^εοπιοηΐ:. Ηε£τί§:εη
  Αηβπίίεη νναΓάεη &υο1ι Γποτ.
  Κοΐοηηεη ιιηά Ρ1α1ί5ΐ;ε1!αη8:εη
  οδΙννΒεΓΐδ άεδ ϋ^'ερΓ δθννΐε
  Τηιρρεη—ιιηά ΡβιιζεΓΕη-
  δΒηιπιΙαη^εη &α5§·εδεΙζΙ. Ιπι
  ηοεΓάΙΐοηεη Τεΐΐ άεΓ Οβγ-
  ίΓοηι γνιΐΓάεη δο^εΐπΐδδΐδθηε
  ΒαττεΓΪεη ιιηά δτεΐΐιιη&εη
  πιϊτ ΕγΙοΙ^ 5οπιΐ3αΓάϊεΓΐ. Ιηι
  Ι^Άηίε άεδ δοηηί.3£δ ιιηά ΐη
  άεΓ Ναςΐιτ. ζαηι Μοπιε^ νεΓ-
  Ιογ άεΓ Ρεΐηά &η άεΓθδτίτοηΙ:
  ΐητ. Οαηζεη ηυηάεΓΐ Ρ1ιι§:-
  ζεη&ε.
  ^ 2 δερΙεπιοεΓ.
  ϋΐε ί>ήί. ΙηνΗδΐοηδΐΓΐχρρεη
  ΐηι Ιγεπ 1ΐ3οεη δΐοΐι ιηΐΐ άεη
  Βοΐδθΐι. Ι^ΤΓυρρεη ίοεΐ Κετ-
  ηΐ3ηδ1ια1ι ΐηι ννεδΙΪΓΕη &ε-
  ίΓθίίεη, ιιιΐε βιΐδ δΐπιΐα 1>εΓΪ-
  ιιπΓά.
  Ιτ&ΐίβηίβοηβ
  ηασβη Ί)τηρρβη1β&βΓ, Ηβ-
  ίβη - ηηά νβΓίβίάί^ηη^β-
  αηΐ&βτβη νοη Τοοηιΐΐ
  οοηιοαΓάίβΓτ ννοοβί ζ&ηΐ-
  Γβΐοΐιβ ΒΓεεηάβ βητβταη-
  άβη βίηά.
  δτιιΐί» Ιοεΐ'εΐΐ: ηαοΐι Εη§;1αηά ζυ
  Ό κινητήρ ιοθ Στούκας τίθεται είς κίνησιν διά πτήσιν
  υπέρ την Αγγλίαν.
  νΐΗΚδΑΜΕ ΤΑΕΤΙΟΚΕΙΤ
  ϋΕΡ ίυΡΤνΥΑΡΡΕ
  Κ.ΟΠ1, Χ. ΒβρίβΠΙΟβΓ.
  αηρτα.ηαΓτίβΓ άβΓ
  ΐίαΐίβηίβοηβη ν7βηΓηι&οητ:
  &τη δοηηίβ&η&οη-
  κ οβ^αηητ:
  Αη άβΓ ΤοοΓα-ίΓοητ
  ννιΐΓάβη νβΓβηοίβ άββ
  Οβ&ηβΓβ, βΐοη ηηββΓη
  δτβΐΐιιη&βη ζή ηεβηβΓη,
  άητοη άαβ βοΙθΓτί^β Είη-
  βΓΓβίίβη ηηββΓβΓ Αοτβί-
  ΙηηβΤβη ΖίΐηίοΜβ ςτβ-
  τηαεητ, άίβ άβπι
  ϋβιιτβοΗβ ΙβββΤβΓ ΗαΒβη
  βΐηβ Βΐβηηβίΐη- Μββεηίηβ
  &1>8τε9θΗθ33βη. ΡβίηάΙίοΗβ
  Ρ1ηβ:ζβηο;β νν&Γίβη Βογπ-
  οβη αηί βίηί^β θΓτβοη&ί-
  τβη άβΓ Ιηββΐ ΚΗοάοβ βσ,
  βίηίβτβ νβΓννηηάβΙβ ηηά
  ρ 5
  Ιη άβη νβΓβεΗίβάβηβη
  ΑοβοΗηϊτίβη άββ Οβοίβ-
  ίββ νοη Ο^ηάβΓ ίθΓτάαη-
  βΓηάβ Αΐιτΐοηβη ηηββΓβΓ
  άΐβ ^^^ηβ-
  ΊΓητβΓηβηηιηηβΓβη
  νβΓβίτβΙτβη, ίεΐηάΊΐοηβ
  ΕίηΗβϋβη ιιβοβΓηιηιρβΙ-
  Ιβη ηηά
  ντοοβί
  οβηίβΐ
  1-1"
  ΒεΓΐΐη, 2 δερτεπιοεΓ.
  ΡυεΙΐΓετ υηά
  άεΓ
  }ηι Ριχεη-
  άεη Κογπ-
  ηιαηάεαΓ άεΓ δΡΕηΐδοΙιεη
  ΡΓεΐννϊΙΙΐβ-εη-ϋΐνΐδΐοη, Οεηε-
  Γ&1 Μιιηοζ θΓ&ηάε, ζαΓ Βε-
  ^Γΐιε5δαη§:. ΟεηεΓαΙ Μαηοζ
  Οι-Εηάε ηιεΐάείε άεηι ΡηεΙΐΓεΓ
  άΐε ΕϊηδΕΐζΓΐεΓεϊΐδςηΕί': δείηετ
  Όΐνΐδΐοη ιιηά άεη ιιηεΓδοΙιηεί-
  ΙεΓΐΐοηεη ννΐΐΐεη, νοηι αεΐίεδ-
  ιεη ΟίίΐζΐεΓ υΐδ ζυηι ^αεη8:δ-
  τεη Μεππ, &η άετ νεΓπΐοΗ-
  Ιυηβ· άεδ υοΐδθΐιειιπδΐίδαΐιεη
  ΐνεΐΐίεΐηάεδ Ιεΐΐζαηεΐιηιεη.
  , 2 ρ
  Αη δτοΐΐε ' νοη ΑάηιΐΓαΙ
  ^ρ1ε^ ΐδϊ ΚοηιετΕάηιΪΓΕΐ Αη-
  -ρηαη ζιιπι ΟοεΓ^είεΗΙδΠΕοεΓ
  άετ Ιγεπζ. ΜΕΓΪηε εΓηαηητ:
  τΐΐθΓάεη. ΑηρΗΕη ίδΐ &1δ εϊ-
  ηετ άετ ίΕεΗΐ&δΙεη 3αεη£ε-
  τεη ΟίίΐζΐεΓε άεΓ ίΓαηζοεδΐ-
  δθηεη ΜΕΓΐηε 5ε1ίΕηηΙ:. Εγ
  τιιεγ οΐδ ζιι δεΐηετ 3εζΐ§:εη Εγ-
  ζ 01)εΓ5είε1ι1δ-
  ηιΐί άεΓ ΚεοΓ^3ηΐδ&-
  ίΐοη άεΓ ίΓβηζοεδΐδοΙιεη Η&η-
  άεΐδίΐοιΐε
  ϋεαΙδοηεΓ ΗγΐΓορΙαη Εα£
  Γερμανικόν ύδροπλάνον είς τάς ΝορΒηγικάς ακτάς
  ΓϋΐΕδΏΤΪΝΪΕίΓΛ
  ϋΐε Ρΐϋδδε ίιη ΟεϋΓεεε άετ .
  εϋΓορίΕ-ίδθΙιεη δο^εΐαηίοη,
  νοη άεηεη εΐηί^ε ιη άεη
  ΟΚνν-ΒεΓΪοΙιΙεη ΐηιιηετ ννΐε-
  άετ ρεηηΕηί ννεΓάΐίΐι, δΐηά
  εΐ&εηιαηιΓιοΙιεΓννείδε ηιεΐδϋ
  απι άΐε ννΕΐάΕΪΙιηεΙιεη
  £ΓαρρΐεΓΐ. ϋΐεδε Ηοεΐιεη Ιοΐΐ-
  άεη άΐε £Γθδδε
  άίε
  ^Εηά νοπι νΌ1ϋ;3 ^Εηά
  ΐΓεηηΐ, αοεΓ δΐε «ΐη<1 νοη αηδοη;ίηοΕΓεπι Ααδ^εΐιοη, εί- ηε Κείΐιε ζαδΕΠΐπιεπΙιιεη&εη- άετ ηΐεάΓΪ&εΓ ννΈΙάΓαεΙιεη. ΗΐεΓ εηίδρηοΐιΐ άϊε 3200 2 δερτεηιοεΓ. ΕεΓζΐΗοΙιετη νοηι Μοπεε^ ηΐ0Γ£6η ΐδΐ άεΓ ΖιΐδΐΕηά ΡΐετΓε ^ΕVΕ1δ ζΐι- £ΐΐεάεη5>1ε11εηά. Αιιοΐι άΕδ Βε-
  £ίη'άεη ΜΕΓςεΙ ΌεΕίδ
  ΒεΓΐΐη 2 δερΙεηιοεΓ.
  Αΐδ 2. ΟεδοηαΐαάεΓ άεΓ
  άεαίδοηεη ^ιι£ταIΕ££ε Ιίοηητε
  άΕδ Οεδοηιπαάετ ^^^^ζοιxI άεη
  Αβί,οηιΐδδ άεδ ΐ.οοο. Ρΐιι&ζειι-
  £εδ επ άεΓ ΟδΙίΓοητ, ηιεΐάεη·
  ϋΐε ΐ.οοο. ΡεΐηάηΐΕδοηίηε
  ιααΓάε ΐπι ^3ι}£ε νοη ^υ.£^-
  ΐΕΕεηιρ£εη επι δοηηαοεηά Εβ-
  ΐη ΐηιηιεΓ
  . Βεΐάε ΡΒϊΐεηΐεη νετ-
  εΐηε πιηΐίϊε
  ΒεΓΐΐη 2 δερτεηιοεΓ. , ·
  άεδ ΜοηΕΐδ Αα-
  νετΙθΓ άΐε
  ^ιι£τιιI3££ε &εΐ ΐητεη ^
  Εη§:ΓΪ££εη επ άεΓ £γεπζ. Κ3-
  η3ΐκαεδ:ε Τ3& £υετ Τά% τηηά
  9 Ρΐιιεζειι^ε. νοηι ι. ϋΐδ ζηπι
  3Ο. Αιΐ£ΐΐδΙ ΙτΕπιεη 26ο εη^Ι.
  νοη άίεδεη Αη-
  ηίοηΐ:
  2ΐ6
  ιιηά 44 ΒοΐηΙ)εη£1ιιο·ζειΐ8:ε.
  , ·2 δερτεηιοεΓ.
  οΐδηεΓΐ&ε £γεπζ. Οοετ-
  νοη δ>τΐεη,
  ι ΟεηεΓ3ΐ Οεηιζ, άεΓ £γεπζ.
  ?.1 ^3ηηερ^α^η αηά άΐε
  ηοοη ΐη εη§;1. Η3£ΐ
  ΐη ΙεπΐδΕΐεπι ϋε£ΐηά1ΐοηεη
  Οί£ΐζΐεΓε δοΐΐεη ηαηπιεΙΐΓ 3ηι
  3. δερΙεηΛεΓ £Γεϊ^εΐ3δδεη
  ννεΓάεη αηά ηαοη ΡΓβη^ΓεΐοΗ-
  άαεΓ£εη.
  δϊΓοηι ΕιιτορΕ&, άετ υητεΓ
  άεη ΚΐεδίηδΐΓοεηΐϊη άοι· Εγ-
  άε επ Ααδάεΐιηαηβτ κεΐηεδ
  Οευΐε.εδ £Εδ1; ΕηάετιΙΐΕΐο Μί-
  Ιϊοηεη ςΐίηι, άΐε νΐεΓζοΙιηεε
  δϊεΐΐε ειηηΐηιιηΐ. Ι)ΐε
  άΐε ζαηδεοΐΐδΐ πεοΙι
  ζΐεΐιί, επιρ£2εη^1: άΐε
  Γείοηε ΟΐίΕ 3ΐΐδ ΜΐτΐεΐΓ
  αηά άΐε Κ3ΐηα ααδ άειη Ότλ,
  νεηάεΙ δΐεΐι άΛηη ιιεοΙι δα-
  άεη, απι ζαΐεΐζΐ ΐυι 5θ1ΐ3Γ£εη
  Κηΐε η3θ1ι δαάοδϊεη
  πιεηά, ΐη είηειη ϋεΐτα ι π
  ΚΕδρΐδοηε ΜεεΓ ζα ηιαηάεη.
  Αΐδ βΜΕΐακοΙιΙΐΕ νο1ί>3»
  (ΜαΐτεΓοηεη νο1§·π) ννΐΓά άεΓ
  ηΐ3εοιιΐ£κε δττοηι ΐη άεη
  νοΙΙίδΙΐεάεΓη Ιοεδ'απβτε
  ΙίηΐεΓ6ί>δε ΐΜ: άεΓ
  ννε ":1ΐδε1, άυη άεΓ ^^ε^^ε δϋΓθπι.
  ηϊοΗτ ηαΓ ΐη δεΐηεη εΐπ£αο1ιεη
  ^^πδ^113£I:δ5^1άε^11, άΐε τηΐΐ
  άετ εΐ^επτϊπιιΐΐοΐιεη αηά ΐη-
  τεηδΐνεη ΡιεΓοαηρ; άεδ Α-
  οεηά1ιΐπιπιε1ι>3η Νΐ1ΐ3ηάδα1ΐ3£-
  τεη επηηεΓη, δοηίΤεΓη Εαοΐι
  ΐη άετΝΕΐαΓ ιιηάΕείοεηΗΐΓΐ άεΓ
  ΒενοεΙΐΕεΓαηβ επ δεΐηεηΙΙίεΓη
  &ειχΐ3ε1ΐΓΤ. Ηΐητει-
  ζννΐδοΐιεη δγδΓΕη αηά
  Γ3, £αηΠ άΐε ΐπιροδαηιε 1435
  Μ ΐ
  δίοοΐίηοΐπι, 2
  Ιη ^οηάοη ιιχυτάε επιΙΙϊογι
  υεΐίαηηΐεεδε^εη, ά3δδ νΐζεΕά-
  πιϊγεΙ ΡΕΐποΙε ΕάηΐΛΓά Ρ3Γ-
  οεΐ άεΓ Ααδαεουη£ άεδ
  αηΐδ ^ε^εη β-ε^οηι-
  πιεη ΐδΐ. ΡΕΓΐεεΓ αΐ3Γ ΕεΐϊεΓ
  άεδ ΟεΙεΐΐζαβΉΐεδεηδ. Όετ
  Ν3Πΐε δεΐηεδ δοηΐ££εδ αηά άΐε
  Ζεΐί αηά άετ ΟγΙ, ιυο εΓ αηΐδ
  ^ε5εη ^ε^οπιηιεη ΐδΐ, αιατάεη
  ΐη άεΓ Ετητΐΐοΐιεη Μΐΐΐ
  ηΐοηί:
  Βα1ί3Γεδΐ, 2 δερΐεηιοεΓ.
  Κοεηΐ^ Μΐο1ΐ3ε1 Ι. ζεΐοηηείε
  άεη άεαΐδοΐιεη ΟεηεΓΕΐοβεΓ-
  δΐεη Εα&εη ΚΐϊΙεΓ νοη δοηο-
  ΙοεΓτ £αεΓ άΐε νεΓάΐεηδΙε αΐη
  άΐε Βε£Γεΐαη? Βε8δ3Γ35ΐεηδ
  αηά άεΓ ΝθΓάΙ>α1ίθΐυΐη3 αηά
  άεη ΟεηεΓ3ΐ Εποη ΗΕΠδεη
  £αεΓ άεη δοΐιηεΐά ηιΐΐ άεηι
  εΓ εΐη ^Γθδδεβ ΑπηεεΙΐθΓρδ
  σεΐ άεΓ ΒεδεΙζαη^ νοη »Κΐ-
  οηΐηεΐυ ^ε£αε!ΐΓΐ: ΙΐΕΐΙε, πιϊί:
  άεπι Οτάεη «ΜΐοηΕεΙ άεΓ
  νΥΕΙδδ ν7ΕΙΝ
  ΚΟΤΗ ν7ΕΙΝ
  ίη Ρΐββοηβη
  αΐί, τείη, Ιοηΐδΰΐι, εΓΠΕεηΓεηά
  ^Ε8:ε^: ΜΕΐεπιεδΐΓ. τ 3
  άίε
  Αη άετ νναΙάΕΪΙιοϊΓΐε
  δΐοδδεη Εαοΐι ϋίε δΐΓοηι^ε-
  σΐετε άεΓ δαάΐίςΐιεη ϋννίηΕ
  οάεΓ ϋίίηα, άίε ίη ηοΓάννεδ-
  ιΙΐοηεΓ Κΐοΐιΐαηκ- <3ετ ΟδΙδεε ζα£1ΐβ85ΐ, αηά άεΓ Νεννα, άίε άεη Α&Παδδ άεΓ Βΐηηεηδεεη Οηε^α αηά άθ£Ά ΐη ννεδίΙΐοίιεΓ βΐΐάετ·, ζαδαιηπιεη. Ζΐεΐιΐ: πιεπ απι άΐε Υνοΐ£α<}αεΠε είηεη Κτεΐδ ιηίΐ 500 Ιίΐη ΚΕάΐαδ, δο δςΐιηείάεΐ ετ ειιοΙι άΐε Οεοΐετε άεδ ϋοη, άθΓ ίηι οεδίΐίοΐιεη ΜίίιεΐΓαδδΙαηά εηίδΐεΐιτ αηά ηαοΐι δαάεη &ε1ιΙ αηί ΐηι ΙΙη- γ£ ιιεοΙι ΟδΙεη , ίη ά3& Αδοννδθΐιε ΜεεΓ ζα Πίεδδεη, άεδ 2146 Ιίηι ΐ3ηρ;εη ^η^ερ^, άετ δύάΐΐοΐι νοη άεΓ νν*3ΐά3ί1ιοε1)ε εηι- δρΓΐη^τ, αηά ννΐε άεΓ 3αδ άεη Κ3ΓρΕί1ιεη Ιίοπιπιεηάε ϋη]εδΐΓ ΐη άΕδ δοηννΕΓζε Μεει- ηιίΐη- άεΐ, αηά άετ ηοεΓάϋοΙιεη ϋννί- ηα, άΐε · ηιΐτ: άετ ΡεΙδοΗοΓΕ αηά άεηι Μεβεη άεηι ΕΐδηιεεΓ ζα£1ΐεδδΐ. ϋίεδε ΝίΕΐιε άεΓ δΐΓΟ2Πΐε ίδϊ £ίΪΓ ΐ αΐδ νεΓΐίεΙΐΓδπ: ϋίε ΖαΠϋδδε άεδ Μεετεδ, ΙΙγεΙ, Καπια, ΤεΓεΙί, Αΐτεΐί αηά ΕηάεΓε δΐεηεπ Γηίϋ άεπι ΕΐδΓηεεΓ αηά άεΓ Οδΐδεε ιιηά άϊε ΙεΐζΙεΓε γπϊΙ άεπι δθΓκννΕΓζεη «ΜεεΓ ΐη ϋΕ άΐε ταδδΐδςηεη δΐΓοεπιβ £3δί Εΐΐε ϋΐδΙιοοΗ Ιιΐηααί δο1ιΐ£ί- Ιοεγ, δΐηά σΐΐάεη Με δίεϋδ άΐβ ηΐΕΕςΙιτϊβεη Τταε&εΓ άε<5 νεΓ- 1ΐε1ΐΓ? ίη άεητ. ίίεννΕΐΐίβεΐ* ΕίΕηάεΓβεΓοΐει, άαδ δΐε 5ε- νν. ΡδδεΓη. ϋΐε ρΓοεδδεΓε» δΐΓοειηε ζεΐ^εη ίη ϋΐΓεπ» Μίΐτε1ΐΕα£ άίε Εί^εηΐαιηΐίοΐι- Ιίείι, άΕδδ δίε δίοΐι ΐη τοτηΕη- ιΐδςΐιεη ΤΒεΙετη ηιΐϋ δτεΐη- ν.3επάεη ίη άαδ Ηϋ&εΐΐαπυΐ εΐπδουηείάεη, απι δίοΐι ΐπ» υηΙ;εΓΐαα£ ΐη ^τοδδε δΐΌηι- οεοΐίεη Εαδζαννεΐτεη. ϋΐε δΐΓοεηιε Ιιαΐίεη δΐοΗ, ννΐε νοΓ Λΐΐεπι άΐε ννΌΙ^ίΐ, αη άΐε Γεοΐιΐε δεΐΐε ϋΐΓΡδ Βε- , δο άαί,δ τεοΐιΐδ εΪΗ δΐείΐ- ΐιηΐΐΐεη ννΪΓ<3', να;1ΐΓεηά δΐοη 3α£ οεγ Ηηίεεπ δείίε εΐηε Ιηϊίιε ΝίεάεΓαπ^ 3αδάε1ιητ. ϋίε ]8£γιγ1ϊο1ι ίπ» ΡΓίιΙ^αηΓ Ιιεΐ άεΓ δο1ιηε
  Σ6ΛΪΣ 2α
  Ή κατάστασις εις
  την Μόσχαν
  Έντυπώσεις άνταποκριτού
  Ίαπωνικου πρακτορείου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.-Ό έν
  Μόσχα ^άνταποκριοής τού
  Ίαπωνικοΰ Πρακτορείου
  Ντομέϊ, επανελθών είς Τά-
  κιο δημοσιεύει τάς έκ τής
  Ρωσοικής πρωτευούσης έν
  τυπώσει τού. Άναφέρει
  δτι άπό τής ;ένάρξεως τού
  πολε'μου έν Μόσχα έλαβον
  χώραν πολλαί μεταβολαί,
  είς τάς διαφόρους διοική-
  σεις λόγω των συνεχών
  υπό τής Γερμανικής άερο-
  πορίας καταστρεπτικών
  βομβαρδισμών. Οί κάτοι-
  κοι είναι τρομοκρατημένοι
  δέν ευρίσκουν δέ καταφύ·
  για νά προφυλαχθοΰν, οΰτε
  άπόαύτά τα βλήματα. Έν
  τέλει γράφει δή ή κίνησις
  τής πόλεως έχει τελείως
  νεκρωθή.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Ε.ΔΗΣΕΩιΜ
  Αι επιχειρήσας
  είς τό άνατολ. μέτωπον
  4 Σεπτ<".βοίου 19 41 Αί έπιχεΐρήσεις είς τα τομέα τού Κιέδου συνεχί- ζονται επιτυχώς ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.-ΤΟ ήυιε- ηίσημον Γερμανικόν πρακτο¬ ρείον ανακοινοί δτι είς τόν τομέα τού Κιέβου την 1ην τρέχ· μετά προπαρασκευήν τού πυροβολικοθ, τα Γερμα· νικίι στρατεύματα προήλα· οαν είς βάδος 25 χιλιόμε¬ τρον. Είς χείρας τωνπεριήλ- θε μέγας άριδμός αϊχμαλώ- των καί παντοειδής πολεμι¬ κόν υλικόν. ΡΠζΣΙΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΙ. 10 Β. ΤΟΜΕΑ 1ιϊ\ΙΥΜ1\ Μ ΑΙΜΑΤΗΡΑΣ ΔΙϋ ΤΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ ΑΠΩΑΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρακτο ρεΐον αγγέλλει δτι λυυσώ- δεις μαχαι διεξήχσησαν την 1 τρέχ. είς τόν βόρειον το¬ μέα, ή έκβασις των οποίων έπέβη υπέρ των Γερμανι- κών δπλων. Τα Γερμ. στρα¬ τεύματα 'κατώρθωσαν διά τοΰ δραστικοΰ πυρός των, ν" άποκρούσουν τάς έχθρικάς άντεπιθέσεις. Αί απώλειαι τοΰ έχσροϋ ϋπήρ- ξαναϊματηρόταται.Τά Γερμ. στρατεύματα έκυρίευσαν 5 άρματα μάχης. ΑΠΟΤΟΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 2Σετττεμβρίου Ή άνωτάτη διοίκηοις τοΰ ΓερμανικοΟ στρατοθ ανακοινοί: ΑΊ έπιχειρήσεις επί τοΰ άνατολικοΰ μετώπου διε- ξάγονται συμφώνως πρός τό προδιαγεγραμμένον σχέ διον. Έπιβέσεις τής Γερμανι¬ κής άεροπορίας έλαβον χώραν μέ καλά άποτελέ- σματα εναντίον σιδηρο- δρόμων είς την περιοχήν τοΰ Χαρκόβ <α νοτιοανα¬ τολικώς τής Μόσχας. Γερμανικά άεροπλάνα | κασέτου έφορμήσεως κα- τεβύθισαν είς τόν Ντνιέπερ ποταμόν 9 Σοβιετικάς κα- νονιοφόρους καί έπροξέ- νησαν πυρκαΐάς είς ετέ¬ ρας 3. Είς τόν άγώνα κατά τής Μ. Βρεττανίας ή Γερμ. άε- ροπορία έβομβάρδισε την τελευτααν νύ<τα πολλούς λιμένος έφοδιασμού είς τόν Τί.μ:σιν Γθτομ^ν. ΑΙ ρφ"5εϊ- σαι βόμβαι επροκάλεσαν μεγάλας πυρκαΐάς καί κα¬ ταστροφάς. "Αλλα άεροπλάνα έπετέ η επιτυχώς εναντίον άεροδρομίων είς Σέτλαντ. Ένεπρήσθησαν ύπόστεγσ, πολλά δέ άεροπλάνα κα- τεστράφησαν επί τού έδά- φους. Μικράς άριθμός "Αγγλι¬ κών άεροπλάνων ϋπερέ· πτησε την νύκτα τής 2ης Σεπτεμβρίου την βορειοδυ- τικήν Γερμανίαν. Τό άντιαε- ροπορικόν πυροθολικόν μας κατέρριψε 6 έχδρικά βομ βαρδιστικά. ΈξεκαρίσΘη ή πε- ριοχή της Καρελίας ---------' —-... ~~Λ τπΓι 1940 Φΐ- ΒΙΣΥ, 3.-Κατά τηλεγρα- φήματα έκ Στοκχόλμης τα Φινλανδικά στρατεύματα έ- ξεκαθάρισαν την περιοχήν τοΰ κόλπου τής Καρελίας άπό ίά Μπολσεβικικά στρα· ΐδέ μέ χρι των πρό τού 1940 λανδκών συνόρων. Ανατο¬ λικώς τοθ Κεσάλε οί Φι- λανδοΙ κατώρθωσαν νά κυ- κλώσουν έχδρικάς μονάδας τάς οποίας καί έξεμηδένι- Τα ψευδη τής Αγγλικής προπαγάνδας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.—-Τό των Αγγλικών έφημερί- | έφθασαν είς Αθήνας ημιεπίσημον Γερμανι- δών, διότι δσα γράφουν ι χάρις είς την μέριμναν Σχόλια επί τής έκ- κλήσεως τού Ρούζβελτ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.-Ή Πολι- τική καί Διπλωματική 'Αντα πόκρισις άσχολεΐται σήμε¬ ρον μέ την χθεσινήν άπϋ ραδιοφώνου έκκλησιν ιοό κ. Ρούζβελτ πρός τούς ερ¬ γάτας τής Άμερκή,., διά τήξ οποίας συνιστά είς αύ- τούς νά καταβάλουν όλας των τάς προσπαθείας διά νά φβάυουν τό ανώτατον δρι- ον τής άποδότικότητος, διά τής έ^ευθέρσς εργασίας. Ό κ. Ροΰζβελτ προσέθεσε κα! πάλιν, γράφει ή εφημε¬ ρίς, φράσεις κενάς έννοιών καί Θέλει νά έλπίζη είς την αύξησιν τής παραγωγής, προβάλλων διά τουτο την απειλήν τοθ έσνικοσοσια- λισμοθ κατά τής 'Αμερικής, ένφ τοιούτος κίνδυνος δέν ύφΐστονται πέραν τού 'Α- τλαντΐκοϋ. ΔΗΛΟΣΕΙΣΤΟΥΑΓΓΑΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥκΑΤΛΥ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ, 3—Ό ρα· διοφωνικός στασμός τού Αονδίνου ανακοινοί δηλώ- σεις τού Ύπουργοΰ κ. "Α- τλυ, καβ' άς ούτος ετόνι¬ σεν ότι ή βοηθεία πρός τούς συμμάχους τής Αγγλί¬ ας βά είναι εφεξής λίαν ίτεριωρ:σμένη. Ή μάχη, εί¬ τε, κατά τού έχσροϋ δέν έκερδήση άκόμη καί πρέ- πει διά τούτο αί βιομηχα- νίαι έκάστης χώρας νά προσαρμοσβοθν πρός τήά κατάστασιν. Δύο πράγμαν τσ, κατέληξεν ό κ. "Ατλυ- δέον νά λάβωμεν δλοι ϋπ' όψει μας: 1) Ν' άρκεσσώ- μέν είς τάς Ιδίας μας δυνά-, μεις καί 2) νά παύσωμεν- άναμένοντεςΙ την σωτηρίαν μας άπότρίτους. Άπώλεια Σοβιετ, ύποβρυχίων , Ηρ' 3>ΓΤηλΙΥΡ(ϊ??μα* Ι Θονε'ςτάς βάσεις των. Ε-
  -Λι Ρα τ°ο ά™έλϊουν πί0Τΐς Γνωσθή «τι άλλα ύ-
  πολ,ά Σοβ.ετιχά υπο- > ποβρύχΐα κατέπλευοα; είς
  Κροστάνδην μέ σημαντικάς
  βλάβας.
  ά Σοβιετιχά υπο
  βρύχια, δρώντα ε(ς τήν Βαλ-
  *ικήν θάλασσαν, δέν έπανήλ-
  ΦΟΝΟΣ ΡΟΣΣΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
  ΣΤΟΚΧΟΑΜΗ, 3.—Ό επί
  τοΰ μετώπου τής Καρελίας
  ονταηοκριτής τής εφημερί¬
  δος «Βένσκα Ταγκεπλάκ«
  τηλεγραφεί δτι ό Ρώσσος
  'Υποστράτηγος Σελέντωφ
  εφονεύθη κατά τάς χθεσι¬
  νάς έν Καρελία μάχας.
  ιΙΚΙ,
  ΟΥ Ι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3,-Τό
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  πρακτορείον ανακοινοί
  δτι Γερμανικά άεροπλά¬
  να έβομβάρδισαν χθές
  τάς στρατ. έγκαταστά-
  σεις τοϋ Πόρτ Σαΐδ καί
  τής Άλεξανδρείας, δπου
  έπλήγη ό σιδηροδρομι-
  «ός σταθμός καί αί σι-
  δηροδρομικαί έγκατα-
  .στάσεις τοΰ λιμένος, ώς
  καί άμυντικαί θέσεις αυ¬
  τού. Ή άπόπειρα τοΰ
  έχθροϋ νά βομβαρδίση
  άπό αέρος κατοικίας τοϋ
  Ιθαγενοΰς πληθυσμοΰ
  τής Τριπολίτιδος άπέτυ-
  χε. Τα έχθρικά άερο¬
  πλάνα παρασυρθέντα
  πρός την θάλασσαν συ-
  νήψαν άερομαχίαν μετά
  ΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  | των Γερμανικών. Κατερ-
  ρίφθησαν έκ των έχθρι-
  κων άεροπλάνων 1 υπό
  Ιταλικών πολεμικών καί
  ! 1 υπό των καταδιωκτι-
  κών μας άεροπλάνων.
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ!
  η ρ ταφΡαστ,κ6ν Γρα.
  φείσν τα οποίον άναλαμ6άΡνε
  αντίλογ.κής τ.μής μεταφράσεις-
  έπ.στολικών δελταρίων, έμπορ,-
  κων έπιστολθν, αίτήσεων κ.λ.π.
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται ν' άπευ-
  Βύνωντα. είς τα Γραφεία μας
  (όδός Σουρμελή 22-δπισθεν Κα¬
  πρίς) καθ'έκάστην, όπό 9-12 καί
  3 7 μ μ.
  κόν Πρακτορείον πλη-
  ροφορείται έξ Αθηνών
  δτι ή εφημερίς «Ελεύθε¬
  ρον Βήμα», ασχολουμέ¬
  νη μέ την προπαγάνδαν
  των Αγγλικών Ραδΐο-
  φωνικών Σταθμών, περί
  επικρατούσης δήθεν πεί-
  νης είς την Έλλάδα, κα-
  κίζει την τοιαύτην τα¬
  κτικήν τής Αγγλικής
  προπαγάνδα; καί έπιτί-
  θεται ιδιαιτέρως κατά
  τελευταίως, περί τής έν { των Άρχών.
  Ελλάδι καταστάσεως εί¬
  ναι εντελώς ψευδη. Είς
  Επίσης ή «Καθημε-
  ρινή», ασχολουμένη καί
  ναι εντελώς ψευδη. ς | ρή χμη
  τάς Αθήνας—γράφει έν ! αυτή μέ τό ίδιον θέμα,
  συνεχεία ή εφημερίς Ι γράφει ότι είς την Έλ-
  «Έλεύθερον Βήμα»—δι- | λάδα δέν ύπάρχουν πει-
  ανέμεται καθ* έκαστην
  άρτος είς δλους τούς κα
  τοίκους, τόσον των Α¬
  θηνών όσον καί τοΰ Πει
  ραιώς, φορτία δέ σίτου,
  αλεύρων, ζαχάρεως, ό-
  ρύζη:, ελαίου κ. λ. π.
  νώντες, άν δέ υπάρχη
  έλλειψις είς μερικά ειδή
  τούτο όφείλεται είς τόν
  άπό θαλάσσης ένεργού-
  μενον υπό τής Αγγλίας
  άποκλεισμόν.
  άπό ίά Μπολσεβικά ρ
  τεύματα, έφδαοαν ΐδέ μέ- '■ σαν.
  Τό Λένιγκραντ περισφίγγεται
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.—Τα Γερ- | ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 4· Άγγέλ-
  λβται έκ Βέρνης δτι ισχυ¬
  ρόν τμήμα τής φρουράς Πβ
  τρουπόλεως διετάχθη νά
  μεταβή είς τό εξωτερικόν
  άμυντικόν συγκρότημα τής
  πόλεως, διά νά άναχαιτίσχ)
  πάση δυνάμει την προέλα-
  σιν των Γερμανικών στρα-
  τευμάτων, τα όποία έχουν
  Π
  μανικά στρατεύματα έκκα-
  Θαρίσαντα την ΈσσονΙαν
  βαδίζουν ήδη άνενόχλητα
  πρός τό Λένιγκραντ, άπότό
  οποίον άπέχουν ήδη μόλις
  ι. περΙ τα 50 χιλιόμετρα. Ταυ-
  ί τοχρόνως τα φινλανδικά
  στρατεύματα κατερχόμενα | τευμάτων, τα όποία χ
  . Λ προσεγγισει ηδη την Πε-
  πρός νότον περισφίγγουν Ι τ0Ονπο*ιν έκ τριών διαφό-
  καί αύτά τό Λένιγκραντ. Ι ρων σημείων.
  Σύλληψις ποΑλών κομμουνι-
  στών είς Βουλγαρίαν
  καί Φινλανδίαν
  ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ
  ΕΙΣ Β. ΚΑΠ. ΑΦΡΙΚΗΝ
  ΡΩΜΗ, 3.—Τό σημ-ρινόν
  Ιταλικόν πολεμικόν ανα¬
  κοινωθέν έχει ώς ακολούθως:
  Είς την Β. Άφρικήν ζωΓρά
  δράσις πυροβολικοθ εκατέ¬
  ρωθεν. Έχθρικαί έπιθέσεις
  άπεκρούσθησαν επιτυχώς
  υπό των στρατευμάτων μας.
  Ό έχθρός έπεχεΐρηστνάερο-
  πορική^ έπιδρομήν κατά τής
  Τριπολίτιδος καί τής Βεγ-
  γάζης μέ ασημάντους ζη¬
  μίας. ΚατεροΙφθησαν 4 έχ¬
  θρικά άεροπλάνα είς την πε¬
  ριοχήν τής Βεγγόζης. Είς την
  (δ(αν περιοχήν έβεβαιώθη ή
  καταστροψή έτέρων 4 έχ·
  θρικώ/ άεροπλάνων, πλήν έ-
  κείνων τα όποϊα άν*φερον
  προηγούμενα ανακοινωθέν¬
  τα μας. Ή όεροπορΐα μας,
  μετά ιής Γερμανικής τοιαύ¬
  της, έβομβάρδισε στρατιωτι-
  κούς στόχοΐ'ς επί τοθ φρου-
  ρΐου τοθ Τομπρούκ. ΑΙ προ·
  ξενηθεΐσαι ζημίαι ήσαν έμ-
  φονεΐς καί θετικαΐ. 'Άπαντ'χ
  τ' άεροπλάνα μας έπανήλ-
  θον είς τάς βάσεις των. Έχ-
  θρικά άεροπλάνα έβομβάρ¬
  δισαν την πόλιν Κρτόνε. Ε¬
  σημειώθησαν 12 νεκροί καί
  24 τραυματίαι. ΑΙ προξενη·
  θεϊσαι ζημίαι είναι έλαφραΐ.
  Έτερα έχθρικά άεροπλάνα
  έμυδραλλιοβόλησαν παρά
  την Ραγούζαν άμαξοστοι-
  χΐαν. Τινές των έπιβατών ε¬
  τραυματίσθησαν Είς την
  Άνατ. Άφρικήν οί βο>αΙ
  μας είς στρατιωτικάς στό-
  χους υπήρξαν έπιτυχεΐς.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΙ
  Βομβαρδιομός τής
  Διώρυγος τού Σουέζ
  ΡΩΜΗ, 3—Καδ'δ άγγέλ- ι ρυγα ύπέστησαν σοβαράς
  λεται έκ Βερολίνου χθές ! βλάβας.
  Γερμανικά άεροπλάνα έπέ- ι Κατά τάς Ιδίας πληροφο-
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.—Τηλεγρα¬
  φείται έκ Σόφιας ότι συνε¬
  λήφθη έκεί έκατοντάς κομ·
  μουνΐστών, ώς καί ό τέως
  κομμουνΐστής βουλευτής
  Μπογιατζώφ, διότι ούτοι έ-
  νήργουν κομμουνιστικήν
  προαγάνίαν. ΈπΙσης αγ¬
  γέλεται έξ Έλσίνσκι δτι καί
  έκεϊσυνελήφδησσν άπαντες
  οί τέως κομμουνισταί βουλευ
  ταί καί ό άρχηγός αυτών
  Μπόρκ, διότι ώς απεδείχθη
  έκτώνάνακρίσεων άπαντες
  ούτοι ένήργουν κατά των
  συμφερόντων τήςΦινλανδί-
  άς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,3.—'Ούπουρ-
  γός των Έσωτερικών τοθ
  Ράϊχ κ. Φρίκ μετέβη είς
  Σλοβακίαν ποός άντεπίσκε-
  ψ,ν τού ΣλοβΛκου συναδέλ-
  ψου τού κ. Μάκ.
  δραμον κατά τής διώρυγος
  τοΰ Σουέζ. Αί κατά μήκος
  τής διώρυγος όχυρώσεις
  τοϋ έχδροϋ ύπέστησαν σο¬
  βαράς ζημίας, πολλά δέ
  πλοΐα διαπλέοντα την διώ-
  ρϊας ή έταιρία υδάτων καί
  ηλεκτροφωτισμόν} τού Καΐ-
  ρου διέκοψε την παροχήν
  ήλεκτρικού ρεύματος ελ¬
  λείψει καυσίμου ΰλης.
  0 ΕΙΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚ Ι Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ
  ΝΑΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.—Είς τό
  Σμόλενσκ τα Γερμανικά στρα
  τεύματα παρέδωσαν είς την
  λατρείαν τοϋ Θεοΰ τόν Κα-
  σεδρικόν ναόν, τόν οποίον
  οί Μπολσεβίκοι είχον μετα-
  βάλλει είς Μουσείον.
  ΒΟΜΑΡΔΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΥΠΟ ΑίίΛΙΚΟΝ Α[ΡΟΠΛΑπΟΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 3. Δύο Βρεττα-
  νικά άεροπλάνα έβομβάρ¬
  δισαν την Γαλλικήν πόλιν
  Ρουμπέ. Εσημειώθησαν 31
  νεκροί καί 56 τραυματίαι,
  Έπίσης έβλάβησαν 21
  ΣΟΦΙΑ, 3.—Ό Πρόβδρος
  τής Σοβράνε κ. Φαλ,κώφ
  είς δηλώσεις τού πρός τόν
  Βουλγαρικόν τύπον είπεν
  δτι ή έκτακτος σύνοδος
  τής Βουλγαρικής" βουλής
  ήτις συνέρχεται την 15ην
  ώραν τήςί σήμερον (χθές
  ι θά συζητήσϊΐ μεγίστης
  σπουδαιότητος ε,ητήματα.
  Ό ύπουςνις των "Εξωτερι¬
  κών χατά την έναρξιν τής
  συνεδριάσεως θά παράσχη
  πληροφορίας επί τής έσω-
  τερικής καί έξωτβρικής πο·
  λιτικής τής χώρας.
  Ό ύπουργός τής Δικαιο-
  σύνης εδήλωσεν δτι τα μέ-
  τρα, διά την προστασίαν
  των συμαερόντων τής χώ¬
  ρας είναι άνεπαρκή καί διά
  Τα ΦινΑανδικά στρατεύματα
  έχημάτισαν δύλακα
  είς Λένιγκραντ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.—Ή Φι- |
  λανδική Κυβέρνησις, δι* έκτά
  κτου ανακοινωθέντος της,
  αγγέλλει 8τι ή προέλασις
  των Φινλανδικών στρατευμά¬
  των είχεν ώς άποτέλεσμα
  νά σχημαιισ ή σοβαρόςθύλαξ
  πρός Λένιγκραν. Τόπροελαύ
  νοντα συνεχώς στρατεύματα
  έκυρίευσαν 143 πτ,'ροβόλα, 64
  τρακτέρ καί άφθονον πολε¬
  μικόν υλικόν. Ή θέσις των
  Σοβιετικών στρατευμάτων
  καθΐσταται ολοέν χειροτέρα.
  Οί έπίσκοποι
  της Ούκρανίας
  συγχαίρουν τόν Ά-
  δόλφον Χίτλερ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3.-01 Επί-
  Την παρελθούσαν Δευτέραν
  25)8)41 εξηφανίσθη έκ τής οίκΙ-
  ας των γονέων της ή Στέλλα
  Δσράκη έτών 17, μετρΐου άνα-
  στήματος, μελαχροινή μέ κομμένα
  μαλλιά έχουσα είς τα πρόσωπον
  μίαν έληά. Ό γνωρΐζων τι περί
  τής τύχης της άς πληροφορήση
  τόν πατέρα της Γεώργιον Δαρά-
  κην, όδός Μάρκου Μπότσαρη
  9, Χανιά.
  ΤΟ ΒΑΦΕΙΟΝ · ΚλΟΑΡΙΗΗΡΙΟΝ
  Τής Δ)όος Δ. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ
  έπανήρχισε τάς εργασίας τού,
  ώς καί πρότερον, έτιΐ τής όδοϋ
  Βασιλέως Κωνσταντίνου άρ. 21
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΙΙΣΙΣ
  Έπανήρχισεν ή έμφιάλωσις
  των έκλεκτών οΐνων των Συνε-
  ταιρικών ΟίνοποιεΙων Παραγω-
  γών Κρήτηο.
  θϊνοι λευκοΐ καί έρυθροΙ είς
  φιάλας.
  Διαρκής παρακαταθήκη. Όδός
  Μάλεμε αριθ. 13, "(Εναντι Έμπορι-
  κής Τραπέζης.
  βουλής καί νέα τοιαΰτα,
  διά τής έφαρμογής καί νέ-
  ών κυρώσεων κατά των
  παραβατών.
  κίαι, είς την περιοχήν των _ „ ...______
  οποίων ουδείς στρατιωτι- | τούτο θά ληφθούν υπό τής
  κός στόχος ύπήρχε. ' Η~"'1~- -·~> -·-- ------"-
  ΕΚΑΕΙΨΙ! ΤΗ! ΣΕΑΗΝΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ, 3.—Μεθαύριον
  (αύριον Παρασκευήν δα γί¬
  νη μερική έκλειψις τής σε-
  λήνης όρατή καί έν Ελλά¬
  δι. Ή εΐσοδος είς την έ-
  κλειΦιν δ' αρχίση την 19,
  19'. Ή μεγίστη φάσις θά γί¬
  νη την 19.47'καί ή έξοδος
  8' αρχίση την 20,15'. Κατά
  την μεγΐστην φάσιν τής
  έκλείψεως δέν θά φανοϋν
  τα 60 ο)ο τής σελήνης.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ όπό Κρύο—Βρυσά-
  λι μέχρι Νέας Χώρας πορτοφόλι¬
  ον άνήκον είς τόν Στομ. Περί¬
  βολον κάτοικον Ν. Χώρας όδός
  Μελετίου Πηγά αριθ. 3. περιέχον
  έν απολυτήριον τοΰ στρατοθ, την
  ταυτότητά τού, μίαν δήλωσιν
  σούστας καί 225 δραχμάς Ό
  ευρών άς κρατήση τα χρήματα
  καί δς παραδώση τ' ανωτέρω.
  εΤτε είς τα Γραφεία μας είτε είς
  την οίκΐαν τοθ άπωλέσαντος
  παρ' ου αμοιφθήσεται καί Ιδιαι¬
  τέρως.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δεσποινίς διά
  γραφείον. Πληροφορίαι παρ'
  ημίν.
  ΖΗΤΕΙΤΔΙ ύπηρέτρια. Πληροφο¬
  ρίαι παρ' ημίν.
  1ΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τού
  ό Ίατρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝ. είς τό νέον τού Ιατρείον
  παρά την πλατείαν τής Άγοράς
  έναντι τοθ παλαιοΰ ΊατρεΙου καί
  άκριδώς άνωθεν τοθ ΌαρμακεΙου
  τοθ κ. Μανιουδάκη.
  Αριθ. τηλεφ. 2.22
  ΝΕΟΣ ΑΑΕΥΡΟΜΥΛΟΣ
  Άπό τής παρ. εβδομάδος ήρξα-
  ο λειτοορ/3/ 6 νέος ήε<τροκ I- νητος "Αλι,υρόμυλος τοθ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜηχανουργοΟ πρός εξυπηρέτησιν τοθ ΚοινοΟ. Άλέσει μέ τα τελειότατα μηχανήματά τού σϊτον, κριθήν, σμιγόν κλπ. Ταχύτης άλέσματος—απόδοσις τε¬ λεία. Μηχανουργείον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ Όδός Σούδας αριθ. 55 (πρώην Αποκορώνου, παρά τα ΔερμιτζΙ- διχα) ΤΟ ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΕΙΟΝ Θεμιστοκλή Στ. ΙΝ/Ιπιτσάκη Μεταφερθέν είς την οδόν Μαβίλη 1 (Γωνία Πά λαμα—Μαβίλη) επανήρχησε τάς έρνσσίας ?Οϋ ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΌφθαλμΙατρος Επανελθών δέχεται έν τή) ία- τρεΐψ τού Μυλωνογιάννη 49 8—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. Ο Ίατρός ΕΛΕΥΘ. Σ. ΜΑΝΤΟΝΑΚΗ. Έπανήρχισε τάς εργασίας τού είς τό έναντι τής Δη- μοτικής Άγοράς Ίατρεΐ* όν τού. νΐαν Οπό τής πατρίδος των άπό τόν Μπολσεβικικόν τυραννικόν ζυγόν, άπέστει- λον σερμ5ν συγχαρητήρι- ον τηλ)μα πρός τόν Καγ- κελλάριον 'Αδ. Χίτλερ, τόν οποίον εύγνωμονοϋν, διότι διά των γεναίων καί ήρωΐ- κών στρατευμάτων τού ά- άπηλευβέρωσε την Ούκρα- νεχείφ, εθχονται αν πρός τόν Μέγαν τής Γερμανϊας, τόν Χίτλερ, έπ' άγα&ώ τής ανθρωπότητος. Τό τηλ)μσ ύπογράφουν τα μέλη τής Συνόδου ΟίκρανΙας 'Αλέξι- ος Ζήνων, Παντελεήμων καί Βενιαμΐν. Προβλέφεις τοθθύγγρικοθτΰπθυ δια την έκβασιν-τοθ πολέμου . .____,/ν». ι */υ^ ^αρερχεται επι πόλεμος θ' αποβή τελικώς ι τον καταλαμβάνει αύτούς υπέρ τοΰ Άξονος καί ^υτω η άπογοήτευσις, λόγφ τής θ'άπελευθερωθή ή Εύρώπη | άσυγκρίτου ύπεροχής καί άπό τόν πλουτοεβραϊκόν ζυ | έν δπλοις των κρατών τον γόν καί τόν Μπολσεβικικόν "Αξονος, τα όποία καί θά κίνδυνον. Οί Άγγλοι, τονί- δώσουν είς την Εύροάπην %ι * τύπο-ς' ίίλπιζ°ν ^ μίαν νέαν άκριβοδικαίαν θα δυνηθούν, κηρυττον- ,*. , , ν τες τόν πόλεμον κατά τής Ι τ"«ιν «£?αγματων «αι την Γερμανίας, νά έπιβάλουν ' ελευθερίαν είς τούς λαούς την κυριαρχίαν των επί τής ' τής Ηπείρου ταύτης. Συνελήφθησαν μπολσεβικοι οΐτινες είχον εντολήν νά δηλη τηριάσουν πόσιμα ϋδατα ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.—-Σώ- | τικήν ενδυμασίαν, οϊτι- μα έλευθέρων Γερμα- νες έφερον μεθ' έαυτών νών, προελαϋνον είς τόν χειροβομβίδας καί δη- Κεντρικόν τομέα, συνέ- | λητήρια, τα όποία είχον λαβεν έντός δασώδους | εντολήν νά τοποθετή- έκτάσεως εκατοντάδας Λ—Χ- -"""" " Μπολσεβίκων μέ πολι- εντός των πηγών των φρεάτων. καί ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ! τικως. καί ο, παραδειγμα-