89924

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

4/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  δί:ι·είΐΓ&είΙ:ε ΓηαΓδοηίεΓεη άαΓθΙι
  άΐε πΐδδίδθΐιβη βεδεΐζτ,εη δΐ&εάτ,ε
  Μηχανυκίνητοι δυνάμεις δκρχόμεναι έκ καταληφθεισών
  Ρωσσικών πόλεων
  6Ε8ΤΑΕΝΟΝΙ8 ΕΙΗΕ3 5ΟτΙΕΤΟΙΡίΟΜΑΤΕΝ
  ΘΡΑΙΙδΙΘΕ
  Εΐηεη ΒείΐΓα§: ζαΓ Ρδγοηο-
  Ιο^ΐε 3εηεδ «δον^ετίδεηεη»,
  λνίε ίπη βταΐίη ■ννοΐΐτε αηά
  ννΐε εΓ ηαοη άεηι οΐατί^δτεη
  Εχρεπΐηεητ αΙΙεΓ Ζείτεη δίεη
  άαηη δςηΐΐεδδΐίοΐι ίη άεΓ Μθδ-
  ^ααεΓ ΟηεΓδθΙιίοηΙ: ρΓίεδεη-
  ΐΐεΓΐε, ΙίείεΓί Γηίτ. δείηεη 5οε-
  βεη ίη Ιιαΐίεη εΓδοΙιείηεηάεη
  »ΜεηιοίΓεη» άεΓ εΐιεπι&ΐί&ε
  δοννΐεΐάίρΐοιηαϊ Β α τ ε η ί ο.
  νοη ΟεοηΓΓ. αηά
  δορεηαηη-
  ΐεη 3αη&εη βοΐί,οηεννΐδτί&αΐιεη
  ΟεηεΓατίοη, Ιιαίτε Βατεη^ο
  οίδ ζα δείηεΓ ΡΙηοπΙ 1938
  ϋοεΓΓείεΙιΙίοΙι Οε1ε§:εη1ιείΙ,
  &11ε Γουΐδοΐιεννίδΐίδθΐιεη νεΓ-
  ΙΐΗεΙτηίδ^ε ζα δίαάίεΓεη.
  Ναοΐι δεΐηεηι δαοΙινεΓδίεεη-
  άΐβεη υΓΐείΙ β-εΙιοεΓΐ: ζα άίε-
  5>ειη 3ονν3ετηιεηδθ1·ιεη ίη εΓδίεΓ
  ^^η^ε είηε είδεΓηε δεΐυδϋοε-
  ΙιεΓΓδθΙιαηβ:, είηε δεΐθδτυβ-
  1ιεΓΓ?ο1ιαπ8Γ άΐε ηίοΐιΐ ετννα ίηι
  δίηηε είηεκ Οεηιείηδθΐιαίτΐε-
  Ιοεηδ, άίε Κοηττοΐΐε αΙοεΓ δίοΐι
  δεΙΤοδί ζαηι Νατζεη άεΓ Οε-
  Γηείηδοΐιαίί βεάεατετ, βοηάεΓη
  είηε ί>τεεηάί^ε, Τα^ αηά Ναοΐιτ
  ΚοηίΓθΠε α5ετ ^εάεη
  αηά ίεάε
  χ, αηι ηίςΐιΐ άαί>
  ζα νεΓΓαίεη, νναδ αηννΐΠ^αΓ-
  ϋοη ΪΓηηιεΓ εΓηεαΙ: άειη «δονν-
  ^τπιεηδοηεη» ζιτ δείτε δΐαηί:
  άαδ ΕηΙ&εΙζεη. Ιη άίεδεηι
  δίηηε Ιιαιίε ετ 'άίε Βεννεΐδ-
  ρΓθίοε ίατ δεΐηε Ιοοΐδοΐιεννίδ-
  ΙίδθΗε Βείζεΐιί^αηβ· ζα Ιοεδτε-
  Ιιεη. Ζννεί Ρίεΐΐε δίηά Βατεηΐίο
  ΙοεδοηάεΓδ ^ε^εηννίεΓίί^. Ιη
  Ιοείάεη Ιοεδταπά ' εΓ άίε ΡΓοΙοε
  ηαοΐι δείηεηι Είη^εδϊΐίίηάηίδ
  ηίοΗΐ:.
  ϋίε ετδτε «ΒεννοεΙΐΓαηβδ-
  ρτοίοε» ^οννεεΙΐΓΐε ϊΙιγπ δταΐίη
  τηίΐ είηετ
  δέ δείηεΓ κτααεηνοΐΐ
  οηΐεϊεη ΗείηιαΙ ηαοΐι
  ίαΐιταηβ· άϋδ δΐ<χ1ΐπί.ο1ιεη Ργο- βΓαηΐΓηδ άεΓ ΑαδΓοτΐαη^ άεΓ Κυΐίΐΐίεη. ϋαδ Οτααεη, άαδ εΓ ΐη άεη. ϋοεΓίεΓη δαπ, άίο δοΐι- ( τεοΐίεη άεδ νοη Μοδΐίαπ ογ^ί- ηίίίεΓϋβη Μαδδεπδ[6Γ5εηδ αηά άίε αηνοΓδΙεΙΙΙοαΓεη ^ε^^1εη νοη Μίΐΐίοηεη νοη Μεηδοηεη, άΐε δταΐίη άιΐΓθΙι Ηαη^εΓ ΙΙβΌΠ ΐΐΐπ ΐη δείπεη Μειηοπ-οη ζα άεηι ΑαδΓαί : «Εδ νναΓ πιύ1ιιιη8·εη, θεη Οεηοδδεη νοη άετ ΟΡΙΙ. δείηε Ειηρ- ίΐπάυη^εη ζιι 'ΡΓ5εΓ§;ει, δοηΐυ.&εη,ννίε ετ ηιεΐηπ,ίεΓΐΚιηά δοηΓη&οΗτεη ϋιη Νοοΐι ννεηί)?ε ΐητη, ηαοΐιάεπι εΓ, βΐδ. δονν]εΐ5- ηβοη ΒαΙ<&- εηΐδαηάΐ, εΐ'ίιιΐιΐ', άαδδ δεϊπ Οεδαοΐι δεϊηε Ραηιϊΐϊβ τηϊϋ η&οΐι ΒαΙίαΓεδΙ: ζα ηεη- ΐτιεη, α^εδοΐιΐαβ'εη ννοτάεη νναΓ. δεΐϊ άϊεδεΓ ΖείΙ ννα^τε Βατεηκο η&οΗ δεϊηεΓ Αη§Έ- ίοε, ά&δ5 εΓ νοη άετ ΟΡυ ίΐΐδ νεΓφ Εθ1ιΐί§· ΰείαηάεη ν»ΓαΓάε πηά κεϊηε Οΐιαηοε, ίη άϊε ηΙ ζα , νεΓδρίεΙτ Ιι&ίίε. ϋΐε ΟΡυ. ρΓΞΕδεηΐΐεΓΓε ίΐιτη εςιιτζ α£ &υοη άΐε Κ.εοηηαη§ ΟΡυ.-Α^εητεη, άίε ζα άΐεί,ειη Ζννεοΐΐε η&οΐι Βα^ατεδΙ; §,ε- δαηάι ννατάεη, αΙοει·5ΓαοΙιΙ;εη ΐΗηι εΐηε Εϊηΐ3άυη§:, άίε Ιΐιηι, ννίε εΓ δοΐπ'είϋί·, ά&5 Βΐαι κε- Γΐηηεη πι&οΐιτε : άίε Είπία- άηη§ ζα είηετ ΑατοίΕΐΐΓί: αίοεΓ Ι2Ο ΚίΙοηιετεΓ νοη Βακ^Γεδΐ Π3θ1ι 8ηΐΆ}Ά. Βεΐ άεΓ Εΐηΐα- άαηβ" ννατάε βαδάΓϋοΙίΙίαΙι νεπιιεΐ'ΐί.1:, άαδδ άΐε ΡαΙΐΓτ ρει·- δοεηΐίοΐι ^εάαοΐιΐ &εί αηά άεηι- εητδρΓεοΙιεηά Βατεηκοδ Ρ&ΐι- ãà αηά Βε&ΙείΐεΓ δΙοεΓεηά ννίΐΓάεπ. εΓΓεΐοΙιίε, άαδδ άίε δρ&ζίεΓί&ΠΓΐ α τη ά γ ε ι Τ&^ε νετδςΐιοοεη ■νναΓάε. «ΙοΗ Ιιαιιε ίίαι νεΓ- δίαηάεη. ά&δδ ίη άετ ά&δ ΙΐΓίείΙ ίϋεΓ τηΐοΐι οΐιεη νν&Γ αηά ηιείηε νοη δίη&ϊα ηαοΐι Μθδΐίαα βΐδ ΒεννείΜΐιίτΙεΙ ^εδοΐιαίίτ ννεΓ- άεη δοΐΐε^. ϋίε Οη&άοηίΓΪδΙ νοη άτεΐ Τα§:εη ννατάε ζα εϊηεπι 5θ1ιννει·εη δ2ε1Ϊ5θ1ιεη Καΐηρί. Εί νναΓ 5εΓείτ ηαοΐι 8ίηα_)3 ζα ^εΐιεη ιιηι άαηιίτ δείηε αΐδ Οεϊδεΐ ίη άεΓ Ηαηά δτ&ΐίηδ οείϊηάΐΐοΐιε Ραΐηίΐίε ζα ΓειΙεη. δείηε ίηίδ νοη άεπι δθΐιεπ» δβ^υε ΐΐππ ]'εάοο1ι, δείηε Ηϊητϊοΐιίιιπβ' πίοΐιίδ αη άεη Εείάεη άεΓ δείηεη οοη- άετη ννίΐΓάε. ϋεδΙια15 νεΓΐίεδδ εΓ δοΐιΐίεδδΐίοΐι άίε !» δείηε Βε- ϋ, ίπΊε νίεΓ Τα^ε ίιι άοη Υοι-δΐΜίάτεη Βη1ίαΓ0.·5ΐδ αηιΙιεΓ, αηι άαηιι δεΐιιεΡΙαοΙιΙ αηζατΓετεη, άϊε άαπιαΐδ Ιατ ΟΗΑΝΙΑ ϋΟΝΝΕΡδΤΑΟ 4. 5ΕΡΤΕΜΒΕΠ 1941 ν. ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, ΟΗαηία αηά Ότηοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8, Οηβηία Νγ 34 — Αριθ. 34 ΡΓβίβ 3 ϋΓβοηιηβ — Τιμή Δραχ. 3 Κ,βάαΙείοηδϋυΓθδ ιιηιΐ . 22. ΕΙΝΕ ΟΚΟ33Ε ΑΝΖΑΗΓΧ ΕΝΟΙ^Ι5ΟΗΕΚ Ρ^υΟΖΕυΟΕ νϋΚΌΕΝ ΑΒΟΕ80ΗΟ33ΕΝ Αηβ άβηι ΡηΙΐΓεΓΐιαηρτ;- α,ηαΓίίβΓ, ζ ΒβρίβηιοβΓ. ϋ&3 ΟοβΓΐ^οηιΐηαηάο άβΓ ϋίβ ΟρβΓ&ίίοηβη &η νβΓΐ&«ίβη Γίοΐιτβτβη βίοΐι ηιΐΐ άβηα ϋη]βρΓ 9 😉 Καηοηβηοοοτβ ιιηά -νν&Γ- ίβη άΓβί Λν βίτβΓβ ΐηΒΓαηά. ΙγΠ ΚβΓΠρί ^ββ-βΠ Ο.ΓΟ88- Ϊ ϊγπ Κ&ηηι νοη ηηά 8ΰάδ3τϋοΗ Μοβ- βχιί άίβ 1»ηΐίνν&ϊίβ ίη άβΓ ΙβΐΖ- ίβη ΝΒοητ. ηιβΙΐΓβΓβ νβΓ- 3θΓ8·ηη8·3Γΐ&{βη αη άβΓ ΤηβηΐΒβ. ΒοηιοβηίΓβίίβΓ Γίβίβη 8ΤΓθ33β ΒΓ&βηάβ ηηάΖβΓβίδηιηβ-βη ΗβΓνοΓ· ΑηάβΓβ Ρ1ιΐ8ΓΖβιΐ8·β βτΐί- ίβη Ρΐιΐβτρΐ&ιζβ αιιί άβη Γηίτ ΕΓίοΙβ: &η ΙΙιι γ ά β η ίπ ΒγαλΛ β-βν/θΓίβη ιιηά ΓηδΐΐΓβΓβ Ρΐηβ-ζβιΐο;© βηι Βοάβη ζβΓβτδΓτ. Είηβ β"βΓίπ8·θ ΑηζαΗΙ θΓίτ. Ρ1ασ;ζβτιο;β ίΊο£ ίη άβΓ ΝαοΗτ ζη_ι 2. δβρίβηι- ΟβΓ ίη ΝθΓ<1ν733ϋβνΐ(: βοηΐαηάβ βίη. ΕΐαΙΐβΓΐίΙ- ΙβΓίβ 3ο1ιο33 6 ίβίηάΐ. Βοηι1>3Γ α ο.
  12 ΕΝθυδΟΗΕ
  ΙΝ ΝΟΡϋΑΡΗΙΚΑ ΑΒΟ.Ε3ΟΗΟ33ΕΝ
  Β.οηι, 3- ββρΙβηιοβΓ
  ϋ&3 Ηαιιρτα.ααΓτίβΓ άβΓ
  ΐίΒ.1. *1
  βηι
  Ιη ΝθΓάβίΓίΐ5& ΑΓΐίΠβ-
  Γίβτ&ϋ^ΐΣβίτ ιιηά Ζηβα—ι-
  ηιβηβτδβββ ζννίβοΗβη νοΓ-
  8Γβ3θκοοβηβη Αοτβίΐιιη-
  β'βη αη νβΓβοΗίβάβηβη
  8τβ11βη άβΓ ΡΓοητ. ϋβΐ
  Ρβίηά ν/αΓάβ ΰοβΓαΙΙ ζη-
  ηΐοΐίβτβδοηΐαβτβη. ϋίβ
  ^11ίίνν^ί£β"
  ΤΓΪροΙΐβ ηηά Ββη^ηαεϊ,
  ννοάαΓθΙι Τοτβ ηηά ΛΓβΓ-
  ννηηάβτβ ηητβΓ άβΓ Ζί-
  βθννίβ ηη-
  θβάβητβηάβΓ 8&οη5θΗίνάβη
  νβηΐΓ33θ1ιτ: νπΐΓάβη. Ββί
  άίβδβΐη Αη&ΓΪίί ννηΓάβη
  ύοβΓ Ββη&ΐΐίΐ ί 6 -είηάΐ.
  ΝαεηίθΓ-
  8θηηης;βη ννιΐΓάβ ϊββτβ-ε-
  8τθ11τ, άαβ 1>βί άβτ Ιβτζί·
  &βηαηητ.βη θΓτβοηαίτ α-
  ηδδβΓ άβη ίη ίπΊηβΓβη
  ΒβΓΐοΗτβη ^βηαηηίβη
  νβΓΐηβτβη άβΓ θΓίτ. ^ι1ί^-
  ■νναϊίβ νν-βίίεΓε 6 Ρΐηβτζβη-
  β·β α^ββοΐιοβββη -ννηΓάβη.
  νβΓΓί&ηάε άβητβοΗβΓ ηηά
  ίταΐ. Ρΐη&ζεη&ε ηαοβη
  ΤοοΓηϋ αηβτββτίίίβη ηηά
  βΐηβη Η&8Γβ1 νοη Βοηιοεη
  αΙϊ&βτνοΓίβη. Μίΐ δίεητοα-
  Γβηι Εγ£ο1^ ννηΓάβη ζαηΐ-
  Γθίοηβ νβΓ80Γ£ηηο; - ηηά
  Ρβίηάΐ. ββ β
  ίβη ΟΓοΙοηβ αη, ηηά
  ηαΗηιβη εβ ηητβΓ Μαβοηί-
  ηβη8·β·»νβηΓίβηβΓ, 12 Τοτβ
  ηηά 24 νβΓννηηάβτβ ηητβΓ
  άβΓ Ζΐνϋοενόΐΐεβπιηκ
  3ίηά ζή οβ1ε1β£βη. ^6ί^^1-
  τβΓ βαοΗδοΗαάβη ννιΐΓάε
  βηβ,βΓίεητβτ. Ιη Ροζαΐΐε
  ηαοβη ίβίηάΐ. Ρ1η£Ζβη?β
  βίηβη ΕίδεηοαΗηζηβ' νιη-
  8:Γίίίβη ηηά νβΓηΐοΗΐβΙ.
  Τγοϊζ άβΓ ηβίΐΐβτβη
  ΑοννβΙΐΓ βΐηά δαηιίΐίοηβ
  ! Ρΐη&ζβη&β ζή ίηΓβη 3ίητ.ζ-
  ραηΐίτεη
  8
  ϊβηβΓ βτεηοηαΐηεη. Είηίβ'β
  Κβίββηάβ ννηΓάβη νβΓ-
  ΙεΙζί.
  Ιη ΟβίαίΓίΙΐα ΑΓίίΠβΓίβ
  ΐΜΐβτΙεβίΙ; αη άβη Αοβογι-
  ηϊτΐεη νοη Οιιΐοαεϊΐΐ ηηά
  Ρΐη^ζεη&β Ηαοβη άβηι
  Ρβΐηά
  Βει·1ίη,
  Ιηι ΖαδΐηιιτιοπαΐίΓ 1ί ε η
  άεατδοηεΓ Γν1ίηεη5αο1ιΙοοο1;ε
  ιιιατάεη 4 50ΐπ]εΐΓα53.
  8ο1:ηε11ΐ5θοτε ίηάετ Οδίΐΐςΐιεη
  Οδτκεε ^εδΐεΐΐτ, ιυίε
  αοεηά νοη '
  άεατδςΙιεΓ δείτε
  ιαίΐ'ά. ι δοΐιηεΐΐοοοτ αΐαΐ'άε
  νεΓ3εη1<1, άίε 3 ίΐηάει·εη Ινθηη- ίεη ηιίΐ; δοΐιιιιεΐ'εη Βεκοΐια.- άίβ-αηίίεη εηΐΐίοΐηπΐΰη. Ιηι ίίηηίδοΐιεη ΜεεΛαδεη αιαΐ'άε είη δοτα]ε1πΐ55. Ηαηάεΐ^δοΐιίϊί νοη 2θοο Βγι. νεΓδοηΙςτ, ίΐτι δεε^εΐοίε): αηι Οδεΐ είη Ηαη- νοη 4°°° ΒΚ.Τ. Είη ιτιεΐΐεΓεδ Ηαηάεΐδδοΐπίί νοη ΐοοο ΒγΙ. ιιιαΓάε νοη δο'ιηεΐΐβοοτεη ΐυίεάεΓ ίη άίε ΒεΓΐίη, 3 δερτεηιοεΓ Υοη άεηΙδαηεΓ ζ διεΐΐε νΐΓά {ίεηιεΐάετ, ίΐηί άεΐτι Όη]ερΓ 9 . Καηοπεηίιοοιε αηι Μοη- νοη ιηοΐθΓΪδΐεΓίεη Εΐη- Ιιείίεη άετ άεαΐδοΐιεη νε1ΐΓ- πιαοΐιτ νεΓηίςηιεΙ ννηΓάεη. 3 ννείτετε ΚαηοηεηΙοοοίε νναΓ- άεη άαΓθΙι Αη^ΓΪίίε νοη οΙιαάί^Ι:. ϋίε Βεδατζαη^· άΐε- αάίβΊΐεη Καηοηεη- οοοτε ίΐϋοΐιΐειε ατη ιιιαΓάε άθΓΐ αΙοεΓ α αηά 8:είαη§:εη ^εηοιηηιεη. ϋΒΕΚΒΙΟΗΤ ϋΒΕΚ VΕΚ^υ3ΤΕ ϋΕΚ ΒΚΙΤΙ- 30ΗΕΝ ΙνϋΡΤννΑΡΡΕ ΙΜ ΜΟΝΑΤ ΒεΓΐΐη, 3· δορτεηιΙοεΓ. άεη ΙοίΒΐιεΓΪ^εη δοΙιίίίδνεΓ- Ιαδίεη δίηά αηι 19. Ααςιΐδτ ι ΖεδίδτεΓ αηά αηΐ27· Αυ&αδΙ είη ιαείτεΓεδ δοα^εΐηΐδδ. Κπε£δ- δθΐιίΐ'ί άιΐΓθΙι άεατδοΐιεΐι Μίηεηαη^πίί ^εϊ,αηκεη. νοη Βαΐτίδθΐιεη Ηϋίεη ααδ ορεηε- τεηάε άεαίδοΐιε δεεδτι-είϋΐίπίί- Ιε δίηά ίη άεη Ιει/.τεη Τα^εη ιαίεάεΓΐιοΙΙ ΐίεί ΐη άεη ίίηηΐ5θ1ιεη Μεετΐοαδδεη είη- §εάΓαη§:εη. Όίε ίη άεΓ Βαοΐιτ ΙεΙζίεη δοια- ΒεΓΐίη, 3 δερτεηιΙοεΓ. ϋίε ογϊι. Εαίτνναίίε νετΐοτ ίηι λΐοηατ Αα^υδΙ ίιΐδ^εδαηιτ 471 Ρΐαβζειι^ε, άανοη νναΐ'άεη άβη (οεί οίηεηι τιιαΐ'- ΌαΓθ1ι1οΓαο1ΐ5- αηά Ναοΐιτίΐα^ζεα^ε, 68 άητοη ΜαΓίηεαΓΐίΙΙϋΓίεαηά 14 Είηΐιείτεη άετ ηηε αΙο&ε^οΙιοδΗεη. ϋίε αί>
  τίβεη Ρΐα^ζεα^ε ιιιαΓάεη απι
  Βοάεη ζεΓ^τοΓί. ϋίε νεΐια&ΐε
  άετ άεατδοΐιεη Εαίτιααίίε Ιοε-
  Ιααίεη δίοΐι ίιη Μοηαϋ Αα-
  ^αδί ααΐ ίιΐδ^εδαηιΐ: 27 Ρ1α£-
  ζεα&ε. ιΐΐίε ηαοΙιΐΓαβΙίοΙι £ε-
  ηιεΐάεί ιυΪΓά ιιιιΐΓάεη ίηι
  Μοηαΐ Αα&αδΐ 192 ίοΐ"ίτ. Εΐαβ·-
  ζεα&ε ίη Εαίτΐίαιηρίεη αηά
  17 ΡΊα^ζεα&ε άατοΐι Ρΐαΐί
  αΐοβ'εδθΐιοδ.',εη. ϋατηίΐ εΓΐιοηεη
  ι Μθη ΟεδαηιτνεΓΐιΐδΙε άεΓ ιογϊ-
  Ιίδοΐιεη Εαίτιπαίίε ίηι Μοηατ
  Αιΐβ-αβί: ααί ίηδ^εδαι,.Ι 68ο
  Ρΐα^ζεα&ε.
  ( δοηαίΐΐίοΐιεη αηά άίρΐοπια-
  ϊίδοηεη Βεζίεΐιαη^εη ζα ϋεαΐ-
  δοΐιΐαηά αΙοζαΙθΓεοΙιεη, ιιΐεηη
  άετ Ρηεάε ζταίδθΐιεη
  ^ΓΪΙαηΐεη αηά άεΓ ϊ
  αηίοη είηει·δεί(:3 ;:ηά άεπι
  Ιταη ιιΐίεάεΓΐιεΓβ-εδτεΙΙΙ: δείη
  δοΐΐΐε. . --, ■
  ΙΝ 55 ΜΙΝΙΙΤΕΝ 13 30νν-
  ΤΕΤ - ΡΑΝΖΕΚ ΕΚ-
  Ϊ.ΕΌΙΟΤ
  ΒβΓΐίη, 3· ΒερίεηιοβΓ
  Είη ίηη&βΓ άεηίβοηεΓ
  ΑΓτίΙΙθΓιβ -
  8ίο1ι 1)βί
  άίε β-αηζε ννεΐΐ είηε δεηδαΐίοη
  (ΙαΓδΙεΙΙΐε. ΡίΪΓ δείηεη Ναοΐι-
  ταί δθΓ^Ιε άαηη ^^1:νίηο^ν
  άεΐ' ίη είηεΓ αηιΐΐίοΐιεη Εγ-
  Ιίΐοεπιηβ· νεΓοΓείΙεη 1ίε55 άαδδ
  ίΐιη άίε Γαιηίεπίίίθΐιεη Ρα-
  δαΐιίδτεη νεΓδοΙιΙερρΙ;
  αηά άίε Γαηΐίεηίδθΐιε
  τυΐΐϋ ;ιη άεΐη < ΚοπιρΙοΙΕ ^ε- ^■ϋΐι εΐηεη Ιιυϊιοη Όίρΐοιηαΐεη ηίοΐιτ ΒεΓΐίπ, 3· δερτεηιΙοεΓ. άεαΐδθΐιε Βοϋ&οΙιαίΐεΓ ϊη άεΓ ΤιΐΓΐίεί, νοη Ραρεη, ηαΐ Ιδίατηοϋΐ νεΓΐαδδεη, αηι δείηεη υτΐααβ ίη ϋεαϋδθΐι- Ιαπά ζα Εοηι, 3· δερΐεηιΐοει·. ϋίε ΪΓαπίί5θ1ιε Κε^ίεπιπδ' Ι νοη άοη Γΐίρΐοηκιτίκοΐιεη αηά δοιΐΐ]εΐαηΐοη αΐοΓάεη, δαηιίΐίοΐιε ιαίιΊ- ηηά Είηβατζ- ΙιεΓείτβοΙιαίΙ; αηβ^εζβίεη- ηβί. Οββ-βη άαβ άεηίβοηβ ΑΓτίΙΙβΓίβ-Κβ&ίηιβηΙ: γοΙΙ- ίεη ϋηίζβηάβ βοηΛνβΓβΓ ΒοτπίβτραηζβΓ ΗβΓαη, άα- τηηίεΓ ζιπβί υεοεΓβοηιπβ- τε, Όβτ υητβΓθίίίζίβΓ βΓ- Ιβάί&τβ ββΐθδί, αΐδ Κ.ίο1ιΐ- ^αηοηίβΓ αΓΟβίτβηά, ηιίτ: βΐηβΓ 3θ1ιτπ6Γ&ιι Ηαηοίΐζβ ίη άΪΓβΙεΙβηι Βθβοηηββ αη£ ΙίίΐΓζεβίθ ΕητίβΓηηη°; ίη 55 Μίηηίβη, ΐ3 ί άβ ρ 3βίη νοΓοίΙάϋεΙιβδ Ηαΐτεη ίΓη^ τοβδεηίΙΐοΗ ά&ζη Ιιεί, άαββ άεΓ οοΐ- 8οηβτπΪ3τ:Ϊ3ο1ιβ Αηβτίίί ζιι- ύΙ λ ι; ι». ΜΕΗΒΕΗΕ «ΟΝ! 8ΙΝ0 ΕΙΝ δίΟΝΕΝ ΙδΟΗίΟδδΕΗ Βετΐίη, 3· δερΐεηιΗεΓ ϋίε άεαΐδθΐιε Εαίϋιπαίίε αηΙεΓπαΙιηι τΐπεάεΓΐιοΙΐ Αη- ?ΓΪίίε ααί ΝαοηδοΗαί^τΓαδ^ρη άεΓ Βοΐδοηειιπδτεη. Ιιη ιηίΐτ- Ιετεη Τείΐ άεΓ ΟδίΓΓοΐιι ιαατ- άεη αη τηεΙΐΓεΓεη δπεΐΐεη ΝαοΙΐδοΗαοδΐΓαδ,δεη απτει·0Γ0- οΐιεη οάεΓ ζεΓδΙθΓΐ. νεί(:ει·ε Βοηιο&η&ηβτίίίε Γίοΐιτεϋεΐι δίοΐι ^ε^εη ΜαηίΙίοηδΙίΐ^εΓη νοη άεηεη ηιεΙΐΓετε νεΐ'ηίοΐιΐεί: αΐαΓάεη. ΑαοΗ αη άετ δύάοδΐ:- ι ίΓοηϋ ίίεΐαη^ εδ άαΓθΗ Βοΐτν ! ΗεηνοΙΙΐΓείίεΓ ηιεΙΐΓετε 'βΓ- | 1<β)ΐΓ5ραη1ί1;ε απά Είδεηοαηη- Ιίηίεη ζα Ο ΒίΓΐίη, 3· δερΙεηιοβΓ. Ιη άεΓ υΐίΓαίηε δίηά αιίβ νοη ζα5ΐ:αηάί§:εΓ άεαΐδοηετ δίεΐΐε ^εηιεΐάεί ιιιΪΓά τηΛΓί- τε δοιΐφΐναδδίδθΐιεϋίνίδίοηε» νοη άεαϋδαΐιεη Τταρρεη είη- ^εδοΐιΐθε ιυθΓάεη. Πιτβ οενθΓ. ΒΒ088Ε ν£Βίϋ5Τ£ ΟίΑ 50Μ1ΕΤ5 ΑΝ ΜΪΕΝ 1ΙΝ0 ΚΗΙΕΕΕΒΑΕΤ ΙΜ ΒΑϋΜ ΝΟΕΒΟΙΙίΗ νβΓθαηάε ττοτζ δουχίβι-ί^βΐβη Οβΐδηάββ νβΓηίοΗτβί" ΐΐη, 3· δερϋεηιοεΓ. Ιηι Κααπι ηοεΓάΐίοΙι Εα^α δτεΐΐϊεη |ατη ι. δερίεπιοεΓ άεαίδοηε Τταρρεπ δϋαΓΐίε δθ^είίεοΗε νβΓ0?εηάε ζαηι Καηιρί αηά νεΓηίοΙιΙεΙεη δίε. ϋίε ίάεαϋδθηεη δοΐάαυεη ηαίτεη όεϊ άίεδεη Κΐίηιρίεη ίϊ5εΓαα Ηί Οΐά ηίεΐιΐ & Ιηίοΐ^ε άεδ - αηά ^ ζα αοεΓΐιιίηάεπ. ϋίε ννεβ-ε αητ δ ιυαΓεη νοτη Κε^εη άεΓ νοΓθΗ;- εΓβτεΗεηάεη Τα^ε ααί^εΐιΐείοΐιτ αηά ηατ δοΗαΐεΓ ραδςίεΓβαΓ. Ιη άεπι δαηιρί^εη 'νναΐά - αηά ■ννίεδεη§·εΐ3εηάε ιιΐαΓεη άΐε Μ15 δ1ι5 άεητΐίοΐι δοΙηυίεΓίίί. ϋίε δοηιηεΓεη ΙηίαηϊεΓΪειιΐαίίεη ΐΕοηηΐεη ηατ άατοΐι Τ Ιίθΐοηηεη νοπιΐϊεΓΐδ αΐεΓάεη. Ιη ζ3ε1ιεΓ Αα5άααεΓ α5εΓΐπαηάεη άίε άεατδοπεη δοΐάατ^η αΐΐε άίεβε δο1ιαΐίεπ§:- *;είτεη αηά ίαεΐιτεπ άίε Κ^Ηΐρίε' εΓίο1§τείο1ι ιυείΐεΓ. ϋίε νοΐΐε Αα5αΐΪΓΐίαη§· άεΓ νεΓπίοΙιΙεηά^η Κίΰπηρίε, ίηδ- οεδοπάεΓε άίε ίη άίεδετη Καηιρί§:εΙ)ίε1: β-ΰπιιοΐιίε βτδδββ ΒεαΙε αη δοαΐ]εΐΪ5ο1ιεαι Κπ- βδΓδπιατεπΛΐΐΞεδδϋ δίοΐι ηοοΐΐ εη δαηιρΓβεΐ3εηάεδ %α- ταΐΐεΐ δίοΗ άίε Βει^αη^ αηί ΖδΒιΊΐαηο; άεδ εΓ^εαΙεϋεη Μ»- Ιετίαΐδ δεΙΐΓ δοΙιαΐεΓ. ϋίβ ζαηΙ« ΓείοΗεη ίιτι δατηρί ΐί /εηεη δ Ρα1ΐΓζεα§·ε αηά Υαίίεη αΙΙεΓ Αγγ, άΆτιχ αη είηει- δΐεΐΐε αΐΐεϊη ΟεδοΗαεΐζε, Ιαδδ^η ίεάοοΐι άατααί δοηΐίεδδεη, άαδδ ιΐΐβ Βοΐκοΐιεαιί Ιεη ίη άΐεδεβ Κοεηιρίεη ^ αη νναίίεη αηά 1ια5εη. βαάΐίεη άβ» Ιΐηιβηββββ , 3· ρ Ιιη Κααηΐ2 δαεάΐΐοΐι Πηιεπδεεδ δΐ'ϋζίεη άίε Βοΐδεΐαε- ιαίδΐεη άειη Αη§τΐΓ£ άετ άεαίδοΐιεη Τταρρεη Ρΐηεβ ίεαδδεΓδΙ: ζηεΐιβη αηά νδΓΰίδβε- ηεη νίάεΓ&1:αηά εηί&ε^εη. ϋίε άεαίδοΐιεη δοΐάαττε» Ιιαοεπ ^2άο^1] άεη απϋεΓ δοΐηυει-εη δΐίδοηεη νειΊηδΙοη ^ε αηά ϋΐΓεη ν*0Γηι ιγηοΙι δεΐζί:. Είοηβηΐαηΐ) ίύΓ ΟεηβΓα Ιβητηαητ θΓϋννβΙΙ Αα« άεπι ίΡαΙΐΓει-Ιιααριςαα- ΓΐίεΓ, 2. 8εριεπι5εΓ. ϋεΓ ΡαΙΐΓΟΓ αηά Ο5εΓδΙε ΒείεΙιΙδΙιαΙοεΓ άεΓ νε1ΐΓτηαοη<: νεΓΐίεΗ άειη ΟεηεΓαΙΙεατηαηΙ: θΓίϊαΐεΙΙ, ΚοιηηιαηάεαΓ είηετ ΡαηζεΓάίνΪΗοη, ίη άαηΙίϋαΓεΓ ■νναΓάί^αιΐίί δείηεδ ηεΐάεηΐια- ίίεη ΕίηδαΙζεδ ίηι Καιηρί ίίΐΓ άίε ΖαΙίαηίΙ: ηπδει-εδ Ϋοΐΐίεδ αίδ 34· Οίίζίετ άετ ϋεαίδοΐιεη νε1ιπηαο1ιτ άαδ Είςΐιεηΐααϋ ζαπι ΚίττεΓΐίτεαζ άεδ Είδετ- ηεη Κτεα/εδ. ϋεΓ ΡϊΊ1ιγ£γ αοεΐ£·α1ο ΙιεαΙε άεηι ΐαρΓετεη ΚθΓητηαικίεαΓ θίεδε Ιιοΐιε Ααδ- ζείοΐ ΡίίΓ ΙαρϊθΓβη Είηδατζ ΒεΓΐίη, 3· δερΙεηιΙοεΓ. 'ϋεΐ" ΡίιΙιΐΌΓ απά ΟοεΓδίε ΒείεΙιΙί,ΙιαιοεΓ άεΓ ννεηπιΐΛθΙιΙ: νεΓΐίεΙι ααί ΓθΓδθ1ι1α§· άεδ Οοεΐ'πείεΙιΙϋηαηΡΓδ Ηεδ Ηεε- τεδ, ΟεηεΓαίεΙάιηαΓδοΙιαΙΙ νοη Βπιαοΐπτδοΐι, άαδ ΚίτϋεΓΐίΓειΐζ άεδ ΕίδεΓπι η Κ^εαζ^5 ηη : Οεηει-αΙ άεΓ "ΑΓΐΐΠεπε Η α η 8 ε η, ΙςοηιηιαηάίεΓεη- άεΓθειιεΓαΙ είηεΗΑΓπιεεΙίΟΓρδ, ΟηιρΐιεηίαΙΐΓεΓ αηά Οεηε- Γαΐΐεαιηαηί- άεΓ ναίίεη-δ3- Η ά α δ η ε ^ Κοπιηιαηάεαι· είηεΓ 88-ϋίνίδίοη, ΟεηεΓαΙηιαϊθΓ Η ο 1ο ε, ΚοηπηαηάεαΓ είηετ ΡαπζεΓ- άίίί Βείε1ι1δ1ΐίΐ5εΓ άεΓ νεΓΐίεΗ ααί ΟίοεΓθείεΙιΙδΙιαίιεΓδ 'άεΓ ιπαίίε. ΡνείοΙΐδπιΐΓδαΓΐαΙΙ Οαϊ ΓΪηβ-, άαδ ΚίΙτεΓΐίΓεαζ άε« Είδεπιεη Κτεαζεδ αη: Μ»3ογ νοί^Ι, Οπιρρεηΐίηηι- τηαηάεαι· ίη είηεηι δΓα1ί3- ΟΙοεΓΐειΐίηαηΙ: δοΐιαίί, δίαί- ίη είηεηι ]α^ά- ΙΙάεΙ:, Ρ1α§:ζεα?;ίιι- ΙιτεΓ ίη είηεηι αΐαάετ, ίη είηειη ; ΚαίΓΟΒ ζ«γ οί- ίβηβη 3τΓάΓ νοη άβα ΒΓίτβη ΟΙοεΓδΙ Η η γ Ι ηι α η η, ΑΓΐίΙΙεπε-'κοιηηιαηάειΐΓ, Μα]θΓ Τ γ ε ε 5 κ, Βαταίΐ- Ιοιΐί,ΙιοηιηΐίΐηάειΐΓ ίη είηειη Οεί)ίΐ"ι;δ]ίΓ^εΕί( ^8, ΟϋθΓίεΙάιαεΤοεΙ Ο γ ε Ι & ο Ιι ηι α η η ίη είηεηι δοΐιαείζοη ΤΙΤΝΙδ ϋΝΒ.—ϋίε αηι άΐε άεη ίΓαΙιετεη Η^γρΙί δθΐιεη ΜίηίδτεΓρΓαδίάοηϋεη Αΐι ΜαηεΓ Ραδθΐια υΓΪη^εη άίε Ρτα^εάεΓΕΓϋΙ&Γαη^ ΚαίΓοδζατοίίεηε η δτ,αάίηαηιηεη γ οί)?- ίεηΐΐΐοΐι ίιη ΡαΓΐαηιεηΙ: ιτπγ. άεηι ρΐϋιζΐίοΐιεη Τοά άεδ ΙεΙζ- Ιεη εκγρΐίδοΐιεΐι ΜίηίδτεΓρΓΪ- δίάεηιεη δαοπ Ραδοΐιη ίη Ζα- δαιαιηεηΐιαη^. 1)ίε ν?ΐ"1ιαη(1- Ιηΐΐ'ίεη αοεΓ άίεδεδ ΤΙιεΐΗί δείεη ζα Βε^ίηπ άρκ Κγι νοη Αΐί Λΐαΐιει· Ραδοίια .^ Ιοεβοηηεη ιιΐΟΓάεη αη Ι δείηεΓ Εηεΐ'^ΐε ζα νοπι ηεί Ιϊενΐϊη, 3· ΓιΐίΙϋεΓ υηά ΟρεΓδίε Βενοΐ' 32άοο1ι Αΐί ΜιΙΐΰΓ Ρακοΐια άαδ Ρ:ΐΓΐαηιεηϊ αηΐ άίε Οίίεηΐΐίοΐΐείείΐ: άανοη ίη ΚεηηιηΪΗ ^ετζεη ΙίοηηΙε, δεί εΓ αΐϋ·;ε(οοοΙ:εη αιοΐ"άεη. δείη ΝαοΙιίοΙ^εΓ, δαί)π Ραδθΐια, Ιιαΐοε άίε νειΊιαηά1ιιη}>;οη πιίΐτ
  άεη οΓΪτίδθΙιεη ΒεΙιοΓάεη ιυίε-
  άετ ααί^εηοιηηιεη αηά 5εί,
  αιαΐιτεηά ετ ίηι ΡαιΊαιηεηΙ.
  Ι
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  συνέντευξις τού Ή δράσις τής Ρουμανι
  κ. τσολάκογλου είς κής άεροπορίας είς τό
  άνατολικόν μέτωπον
  «Ή προσοχή δλων των Κρατών τής
  Εύρώπης δέον νά στραφή είς την
  κατασυντριβήν τοϋ κομμουνισμόν».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Ό
  Γιουγκοσλαυικός τύπος
  δημοσιεύει συνέντευξιν
  μετά τοϋ Έλληνος Πρω
  θυπουργοΰ κ. Τσολά¬
  κογλου, διά τής οποίας
  δηλοί ούτος ότι δλων
  των κρατών τής Εύρώ-
  πης ή προσοχή δέον νά
  στραφή είς την κατα-
  ουντριβήν τοΰ κομμου¬
  νισμόν καί ότι δλοι οί
  λαοιδέον νά εύγνωμο-
  νοΰν τόν Φύρερ, διά την
  υψηλήν αυτήν προσπά¬
  θειαν τού. Θά έλθη, εί¬
  πεν, ή ώρα κατά την
  οποίαν καί αύτοι οί σύμ-
  μαχοι τοϋ κομμουνισμόν
  θ' άναγνωρίσουν την με¬
  γάλην αύτην προσπά¬
  θειαν τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ
  Ράϊχ.
  _________Σάββατο"
  - ΤΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ _ΗΤΤΗΒΗΣΑΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΕΝΟΠηΙ ΚΑΡΕΛΙΑΣ
  ΑΙΧΜΑΛΟΤΟΙ
  ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΚΣΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΛΙΑ ΤΙΙ ΛΙΑΚ1ΗΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΪΡΟΦΙΙΚΟΝ
  5 'ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 3 Σεπτεμβρίου
  "Η άνωτάτη διοίκησις τοΰ ι
  Γερμανικοΰ στρο:τοΰ ανακοινοί:
  'ΕΦ' ολοκλήρου τοΰ Άν.
  μετώπου διεξάγονται έπι-
  τυχεΐς μαχαι.
  Ή Ρουμανική άεροπο-
  ρίσ έλαβε σημαντικόν μέ·
  ρος είς τάς μεγάλας επι¬
  τυχίας, αΐτινες επετεύχθη¬
  σαν είς τό νοτιοανατολι-
  κόν μέτωπον. Μέχρι τέ-
  λους Αϋγούστου κατέστρε
  ψε 433 Σοβιετικά άερο-
  πλάνα καί υπέστηριξεν α¬
  ποτελεσματικώς τάς επι
  χειρήσεις τοΰ στρατοΰ.
  Γερμανικά μαχητικά άε·
  ροπλάνα έβομβάρδισαν
  την τελευταίαν νύκτα
  λιμεν. έγκαταστάσεις επί
  των άνατολικών άκτών
  τής Αγγλίας καί άερο-
  δρόμια είς την Κεντρικήν
  •Αγγλίαν.
  Είς τάς ακτάς τής Μάγ-
  χης καί είς τάς ακτάς
  τής "Ολλανδίας καί Νορ-
  βηγίας, έλαφραί Γερμανι
  καί ναυτικαι μανάδες κα·
  τέρριψαν χθές 7 Άγγλι-
  κά άεροπλάνα. Τα καταδι-
  ωκτικά μας καί τό άντια-
  εροπορικόν μ«ς πυροβολι-
  κόν κατέρριψαν 4 καί τό
  άντιαεροπορικόν τοΰ
  ναυτικοΰ μας έτερον 1.
  Είς την Β. 'Αφρικήν Γερμα
  νικά καί'Ιταλικάάερθ'τλάνα,
  καδέτου έφορμήσεως, κα¬
  τά μίαν επίθεσιν εναντίον
  τοϋ Τομπρούκ την 1ην Σε-
  πτεμβρίου, κατέφερον διά
  βομβών μεγάλου διαμετρή-
  μοΐτος, άπ' εύοείας κτυπή-
  ματα, εναντίον 'Αλνλικών
  έγκαταστάσεων πυροβο-
  λικοθ καί στρατόπεδόν.
  Ό εχθράς ύπερέπτησε
  την τελευταίαν νύκτα είς
  βορειον καί κεντρικήν Γερ¬
  μανίαν ώς καί είςτήν περιο¬
  χήν των Ράΐν καί Μάΐν πο-
  ταμών. Ή επίθεσις ενός
  σχηματισμοϋ Αγγλικών 6ομ
  βαρδιστικών εναντίον τού
  Βερολίνου δέν κατέστη δυ¬
  νατόν νά διεξαχση έξ ολο¬
  κλήρου, λόγω τής ισχυράς
  αμύνης τοΰ άντιαεροπορι-
  κού πυροβολικοϋ, Έλάχιστα
  μόνον άεροπλάνα έφθασαν
  μέχρι τοϋ Κέντρου τής Γερ-
  μανικής Πρωτευούσης. Ό
  πλησυσμός υπέστη, ένεκα
  τοϋ βομβαρδισμοϋ, μικράς
  απωλείας είς νεκρούς κα
  τραυματίος. Τό άντιαερο¬
  πορικόν πυροβολικόν μας
  κατέρριψεν 6 έκ των Αγ¬
  γλικών βομβαρδιστικών.
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 10.000
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 4 ΣεπτεμβρΙου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί :
  ΑΊ πολεμικαι έπιχειρήσεις
  επί τοϋ Άν. μετώπου έξα-
  κολουσοϋν νά διεξάγωνται
  επιτυχώς.
  Την τελευταίαν νύκτα ή
  άεροπορία μας κατεβύδι-
  σεν είς την ναυτικήν περι¬
  οχήν τοϋ Ντιγουέλ 2 Άγ-
  γλικά φορτηγά, συνολικής
  χωρητικότητος 10.000 τόν¬
  νων. "Αλλα μαχητικά άερο¬
  πλάνα μας έβομβάρδιοαν
  λιμενικάς έγκαταστάσεις
  επί τής άνατολικής άκτής
  τής "Αγγλίας.
  Μία επίθεσις Γερμανικών
  μαχητικώνάεροπλάνων, την
  νύκτα τής 4 Σ)6ρίου, κατά
  τοθ άεροδρομίου 'Αμπου;
  σουΐρ επί της διώρυγος τοϋ
  Σουέζ υπήρξεν Ιδιαιτέρως
  έπιτυχής. Αί ρ.φθεισα. βόμ-
  βαΐ επέφερον σημαντικάς
  ζημίας είς τό αεροδρόμιον
  καί επροκάλεσαν πυρκαϊά;
  είς ύπόστεγα καί είς απο¬
  θήκας πυρομαγικων.
  Πολεμικαι ενέργειαι τού
  έϊθροϋ εναντίον τοΰ Ράϊχ
  δέν έλαβον χώραν, ουτε
  την ημέραν οθτε την νυ-
  Κ Τ Ο
  Τό πολεμικόν ναυτικόν
  καί ή άεροπορία μας κα-
  τεβύθισαν είς τόν άγωνα
  εναντίον τής εμπορικάς
  'Αγγλικής Ναυτιλίας, κατά
  τόν μήνα Αύγουστον, πλοια
  συνολικής χωρητικότητος
  537.200 τόννων.
  Κατά την αρχομένην ά¬
  πό 5ης τρέχοντος διανο¬
  μήν των νέων δελτίων
  τροφίμων δέον νά κατα-
  βληδή πάσα προσπόδεια
  ώστε νά λάβωσι δελτία μό¬
  νον οί πραγματ,κώς δικαι¬
  ούμενοι καί γενικώς ν' α¬
  ποφευχθή ή κυκλοφορια
  δελτίων πλαστών επί ζημία
  τοΰ 'Επισπισμοϋ των κατοί-
  κων τής Πόλεως.
  Επί τούτοις έντελλόμε-
  8α τα έζης:
  1)ΉΔ)νσις 'Αγορανομι-
  κής 'Εποπτείας νά επίβλεψις
  μετ" αύστηρότητος άς την
  καλήν διανομήν των δελ¬
  τίων έχουσα ύπ' όψει τάς
  ^υφισταμένας σχετικάς δια·
  : τα γ άς.
  2)Ή ιδία Δ)σιςσά καταρ-
  καί έμιΐεριστατωμένου έλέ-
  γχου έξακριδώνωσιν.
  α) Εάν τα δηλωδέντα ά-
  τομα είνε τα πραγματικά
  τοιαύτα καί
  6) "Αν πράγματι κατοι-
  κούν ήδη καί πρό τής 15ης
  Αύγούστου 1941 έν Χανίοις.
  Οί πσρά των συνεργεί-
  ων των χωρ)κων καταλαμ-
  βανόμενοι ώς δηλώσαντες
  ψευδώς θά συλλαμβάνων-
  ται άμέοως καϊ θά είσά-
  γωνται αυθημερόν είς δί¬
  κην πρός παραδειγματικήν
  τιμωρίαν. Έκτός τούτου θά
  κατόσχωνται όμέσως καί
  τα είς χείρας των δελτία
  τροφίμων, άτινα θά άπο-
  στέλωνται είς την Δ)νσιν
  Αγορανομίας, ή όποία θ ά
  άποκλείη αύτούς τής χορη-
  Γερμανικά ϋποβρύχια
  κατεβύθισαν Βρεττανι-
  κάπλοϊαι22.00ϋτόννων
  ΚΑ
  ΚΑΤ
  ΣΥΝΟΛ
  ΑΤΟίΙ
  ;βυοισ
  ΚΗΣ Χ
  Η
  ΙΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
  ΣΑΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
  ΙΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 537,200 ΤΟΝ.
  5 Σ)βρίου—Τό
  ΣτρατηγεΤον
  Γ) καδ' εκάστην εσπέραν, γήσεως νέων δελτίων τρο-
  ΧΠζ γενομένης άπό τής ' φίμων καϊ είς τ ό μέλλον.
  ό Ι Τό άέλ ΰ έλέ
  5ης τρέχοντος, πινακσ όνο- Ι
  μαστικ^ν διαφόρων άτόμων
  έκ των λαβόντων δελτίσ,
  τόν οποίον ·8ά παραδί(!ο
  αυθημερόν είς την Δ.Χ,
  Χανίων.
  Ή Δ. Χ. Χανίων νά κα-
  ταρτίση άμέσως (5) πέντε
  ουνεργεΤα έκ δύο χωρ)κών
  έκαστον, είς τα όποϊα 8α
  δίδη αντίγραφον τοΰ ανω¬
  τέρω πίνακος, μέ την εντο¬
  λήν νά μεταβαίνωσι είς
  τάς δηλωθείσας διευδύν-
  σεις, Ίνα κατόπιν αύστηροΰ '
  Τό άποτέλεσμα τοΰ έλέγ
  χου ή Δ.Χ. Χανίων &' άνοι-
  φέρει ημίν καδημερινώς,κοι-
  νοποιοΰσα την σχετικήν
  αναφοράν της καί είς την
  Δ)νσιν 'Αγορανομικής Έ-
  ποπτεϊας.
  Διά την αυστηράν εφαρ¬
  μογήν τής παρούσης καθι-
  οτώ προσωπικάς ύπευβύ-
  νους τούς ΔιιυδϋΛ/τήν "Α-
  γορανομ|<Κε.~:|μ3Τ-' Δ.οικητ ήν τής Δ. Χ.$ανίων. Ό Γενικάς Γραμματεύς Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Κ.— ΟΟΟ τόννους. Ή κατα- Ό Γερμανικός τύπος 1 βύθιαις εγένετο παρά τάς δημοσιεύει σήμερον μέ κτυπητούς τίτλους την καταβύθισιν υπό ύποβρυ- χ£ων, νέων έμπορικών Βρετ,τανικών σκαφών των οποίων ή χωρητικότης άνέρχεται είς Πορτογαλικάς ακτάς έξ ισχυρώς προστατευομέ- νης νηοπομπής. Ό τύπος προσθέτει δτι ή καταβύ- θισις αύτη δέον νά έξαο- θη, διότι αί καταβυθίσεις «λοίων σήμερον, παρ* ύ- ποβρυχίων, ] αυναντοΰν πλείστας δυσχερείας, λό- γ<ρ τού δτι αί νηοπομπαί προστατεύονται υπό αν- τιτορπιλλικών, τορπιλ- λακάτων καί πλοίων επι¬ φανείας, τα όποΐα είς την γλώσσαν τού Τσώρτσιλ ΕΛΣΙΝΣΚΙ, Φινλανδικόν ανακοινοί: Ό έχδρός, όστις άντεστά- θη μέ πρωτοφανές πεΐσμα, ήττήθη πλήρως είς τό στε- νόν τής Καρελίας. Τα στρα- τεύματά μας έφθασαν είς τα παλαιά μας σύνορα, είς ολόκληρον τό μήκος αυ¬ τών. Τα λάφυρα άτινα πε¬ ριήλθον είς χείρα,,μας είναι σημαντικά. Τα μέχρι τούδε κυριευθέντα λάφυρα είναι τα εξής: Πολλαί έκατοντά- δες αύτοκινήτων, 2.000 ϊπ- ποι περίπου, πολλαί "δωδε- κάδες άρμάτων μάχης, 300 πυροβόλα διαφόρων δι- αμετρημάτων καί άναρ9- μητοι ποσότητες ελαφρών δπλων. Ό άριθμός των αίχμαλώ- των αύξάνει άπό ημέρας είς ημέραν καί ήδη έφθα¬ σεν είς 10.000. Ή έκκασά- ρισις τού δυτικοϋ στενοθ τής Καρελίας άπό τα δια- σκορπισμένα έχθρικά τμή- ματα έξακολουθεϊ. Βομβαρδισμός τοθ Τομπρούκ,τηςΛαβα- Λέττα & τήςΝικάμπα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των κατοίκων τού Δήμου Χανί¬ ων ότι διά των δελτίων τροφίμων τής προσεχούς εβδομάδος ήτοι άπό 8ης μέ· χρι 11ης Σεπτεμβρίου θά διανεμηθώσ» 150 δράμια 6- ρυζα, 50 δράμια ζάχαρι καί 50 δράμια οάπων κατ' ά¬ τομον. Ή ποσότης τοΰ σάπωνος χορηλείται διά 15 ημέρας· (Έκ τής Διευθύνσεως-Ά- γορανομίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κατόπιν διαταγής τής Γερμα- νίκης Στρατιωτικής Διοικήσεως, καλοθνται άπαντες οί δερματέμ- ποροι, βυρσοδέψαι καί κάτοχοι δερμάτων, όπως έντός πενθπμέ- ρου άπό τής σήμερον, υποβάλω¬ σιν ημίν έγ,γραφουο ΰπευθύνους δηλώσεις, είς τος οποίας &ά άνα· γρά^ασιν πόσα δέρματα (είς πό¬ δας) σολόπετοα καί πατόπετσα (είς ό<άδας) είχον είς την κατο¬ χήν των την 31ην Αύγούστου έ. έ. Ή μή συμμΓρφωσις τών ΰπο- •χρέων πρός την παρούσαν πρΛ- σκληοιν ώς κοί ή ψευδής δήλωσις Βά τιμωρηθωσιν κατά Νόμον. Έν Χανίυις τη 5η ΣεπτεμβρΙ- ου 1941 (Εκ τοΟ Δήμου Χανίων) ΔΗΛΩΣΙΣ Φέρομεν είς γνώοΐντών κ.κ. αναγνωστών μας δτι ή εφημερίς μας ήρξατο έκδιΠομένη καθημερινώς άπό τής 1ης Σεπτεμβρί¬ ου έ. §. (Έκ τής Διευθύνσεως) ,. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Το Άδελφάτον τοΰ Δη- μ,οτικοΰ Νοσοκομείου Διακηρύττει δτι : Κν:£ί)ετ·αι είς φαν ναληπτικήν πλειοδο- ή ί»ημο-Γ>ασ£·χν την
  1 £ Σεπτεμβρίου ημέ¬
  ραν Πέμπτην καί ώραν
  4 1 )52 μ. μ. καί έν τφ
  Δημαρχιακφ Καταστή¬
  ματι ή ένοικίαβις των ά-
  ■•Λην.ών των κειμένων
  κάτωθι τοΰ παλαιοΰ Δη-
  μ,αρχείου υπό τούς αύ-
  τοϋς ώς καί έν τη προη-
  γουμίνη διακηρύξει δ-
  ρους.
  'Κν Χανίοις τή Λ Σε-
  «τεμβρίου 1 ί>4 1.
  Ο Πρόεδρος τοΰ Ά-
  τού.
  Ν.ΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑ!
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5. -Τό Α¬
  θηναϊκον πρακτορείον τη-
  λεγραφεί ττι ή κυβέρνησις
  Τσολάκογλου, επιθυμούσα
  νά ρυθμίση κατά τρόπον
  άποτελεσματικόν τα των
  είσαγωγών καί έξαγωγών
  τής Ελλάδος, ώς καί τα
  ζημήματα τής έπαρκείας
  των τροφίμων, εζήτησεν
  άπό τάς κυβερνήοεις Γερ-
  μανίας καί Ιταλίας την
  ίδρυσιν είς τό ύπουρνεϊον
  Έθν. Οίκονομίας ίδίου Γρα
  φείου, είς τό οποίον νά συμ
  μετέχη είς Γερμανός καί
  είς Ιταλός άντιπρόσωπος.
  Αι κυβερνήσεις Γερμανίας
  καί Ιταλίας απεδέχθησαν
  την Ελληνικήν αύτην αί¬
  τησιν, διωρίσθησαν δέ άντι-
  πρόσωποι τής μέν Γερμα-
  νίας ό έν Αθήναις Έμπο-
  ρικός άκόλουθος κ. Χέλμαν
  της δέ Ιταλίας ό κ. Σιμο-
  ρέλι._________^
  ΜΙΜΙΙΚίΚ
  III
  χΠΚϊΪ
  ΡΩΜΗ, 5—Γερμανικά καί
  Ίταλικά =άεροπλάνα έβομ¬
  βάρδισαν στρατιωτικάς κα-
  τασκηνώσεις παρά τό Τομ-
  προύκ, ώς έπίσης καί τόν
  λιμένα τής Λαβαλέττα είς
  Μαλταν καί την Νικάμπα,
  σχόντα λαμπράς επιτυχίας,
  καθότι έβλήθησαν καιρίως
  άπαντες οί στόχοι διά βομ-
  βών μεγάλου καί μικροΰ
  διαμετρήματος· "Απαντα
  τ' άεροπλάνα μας έπανήλ-
  θον άβλαβή είς τάς βάσεις
  των, παρ' όλον τό σφοδρόν
  άννΐαεροπ. πΰρ. Είς Τζαραμ-
  πούκ απεκρούσθη έχθρική
  επίθεσις προφυλακών. Έ-
  χθρικά άεροπλάνα έβομ¬
  βάρδισαν την Βεγγάζην,
  την Κατάνην καί την Ρα·
  γούζαν τής Σικελίας. Αί
  προξενηθεΐσαι ζημίαι υπήρ¬
  ξαν άσήμαντοι.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι έχ-
  θρικοί σχηματισμοί προσε-
  πάθησαν, είς την περιοχήν
  τοθ Τομπρούκ νά πλησιά-
  σουν τάς γραμμάς άπεκρού-
  σθησαν δμως αποτελεσματι¬
  κώς, χάρις είς την ήρωϊκήν
  αντίστασιν των ήμετέρων δυ
  νάμεων, τόσον τού πεζικοθ
  δσονκαίτοΰ πυροβολΐΜΛρ .
  Ή προσπαθεία ττ|ρεχθρι-
  κής άεροπορίας δπω*; βομ-
  βαρδίση αγροτικάς περιοχάς
  παρά τό Τομπρούκ άπέτυχε.
  Είς την Ανατολικήν Άφρι-
  κήν καί είς τόν τομέα τής
  Σέλγκα ό έχθρός επεχείρησε
  νά πλησιάση τάς γραμμάς
  μας, Λπεδεκατίσθη ομως υπό
  τοθ δραστικοΰ —Λΐρός των
  ήμετέρων
  Ό στρατάρχης Μανεργχάϊμεύ-
  χαριστεί τόν ΆδόΑφον Χίτλερ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.-Ό Φιν-
  λανδός 'Αρχιστράτηγος
  Μανεργχάΐμ ηύχαρίστησε
  τηλεγραφικώς τόν Φύρερ,
  διά την τιμήν ήν πα¬
  ρέσχεν είς τόν Φινλανδι-
  κόν στρατόν νά παραση-
  μοφορήση τούτον διά τοϋ
  Ανωτάτου παρασήμου τοϋ
  Σταυρού των Ίπποτών. Ό
  Φινλανδός άρχιστράττ,γος
  δηλοί έν συνεχεία πρός
  τόν Φύρερ ότι ό Φινλα/δι·
  κός στρατός δα συνεχίση
  παρά τό πλευρόν τοΓ> "Αξο-
  νος τόν Ιερόν άγώνα, τόν
  οποίον ανέλαβε κατά τοΰ
  Μπολσεβικισμόν.
  Έπίσης ό Φινλανδός 'Αρ¬
  χιστράτηγος δι' ετέρου τη-
  λεγραφήματός τού πρός
  τόν Στρατάρχην Φόν Μπρά-
  ουχιτς έκφράζει την Ικα¬
  νοποίησιν τού διά την ε¬
  κτίμησιν τής συμβολής τοϋ
  ΦινλανδικοΟ στρατοϋ, είς
  τόν κοινόνίάγώνα, δηλών
  άμα δτι ςάρ Φινλανδοί 8ά
  πράζτ>τ3ν το καθήκον των
  μέχρι τής τελικής νίκης.
  Έπίσης απέστειλε τηλ)μα
  καί πρός τόν Στρατάρχην
  ΓκαΤριγκ ευχαριστών αυτόν
  διά την αναγνώρισιν των
  ύπηρεσιών τοϋ Φινλανδικοϋ
  στρατοϋ υπό τοθ "Ανωτ.
  | στρατηγ'είου των Γεομανι
  κων ένόπλων δυνάμεων.
  Η ΑΡΣΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑ»
  ΑΘΗΝΑΙ, 5-Τό χθεσι¬
  νόν Υπουργικόν Συμβού¬
  λιον, υπό την προεδρίαν
  τον κ. Τοολάκογλου, ήσχο-
  ληθή μέ τό ζήτημα τή; αυ¬
  ξήσεως των συντάξεων,
  ώς και μέ διάφορα άλλα ε¬
  πειγούσης φύσεως ύπηρε-
  πιακά ζητήματα.
  Οι~Τμ~ΤΕΡΜΑΜΙΑ ΕΡίίΣΟΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΑΙ
  ΑΠΕΚΟΜΙΣΑΝ ιθ2__ίΚΑΪΟΜ. ΦΡΑΓΚΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 4.-ΟΙ Γάλλοι
  εργάται, οί έργαζόμενοι
  είς τάς έν Γερμανία βιο-
  μηχανίας, απεκόμισαν, έξ
  ημερομίσθιον, των, 102 έ-
  κατομμυρια φράγκα τα
  όποΐα καί άποστέλλουν
  είς τάς οικογενείας των.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΥΠΗΡΕΤΟΥΗ 1132ΙΕΡΕΙΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5. —Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον ανακοινοί
  δτι 1132 Ιερεΐςτής Γερμα-
  νικής Καθολικής Έκκλη-
  σίας ύπηρετοΰν επαξίως
  είς τόν Γερμανικόν στρα¬
  τόν κφί δτι 500 έκ τούτων
  κατεταγησαν ώς έθελον-
  ταί. Έξ αυτών 250 ετιε-
  σαν ένδόξως επί τοθ πε-
  δίου τής τιμής κατά τα 2
  ετη τοθ πολέμου.
  ΪΥΡΚΑΪΑΕΙΠΙΕ,ΗΟΡΚΗΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Αγγέλ¬
  λεται έκ Νέας Υόρκης δτι
  είς τόν λιμένα Πόστα τής
  Καλιφορνίας έξερράγη τρο-
  μακτική πυρκαϊά είς άποθή-
  κος οίτου. Αί ζημίαι άνέρ-
  χονται είς 1.500.000.000 δολ-
  λάρια.
  ΑΝΔΖΗΤΗΣΕΙΙ
  Αί έπιχειρήσεις
  είς τόν τομέα τής
  Όδησοϋ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι δ-
  Λαι αί προσπάθειαι των
  Μπολσεβίκων νά διατη-
  ρηθοθν επί τής δεξιάς
  όχθης τοθ Δνειστέρου α¬
  πέτυχον, έκμηδενισθεισών
  άτιασών των νεν°μένων
  ύπ' αυτών έπιθέσεων.
  Είς τόν τομέα τής Όδησ-
  σοθ εσημειώθη σημαντι-
  κή πρόοδος των στρατευ-
  μάτων μας, τα όποΐα διός
  τής θαυμασίας δράσεώς
  τοθ πυροβολικοϋ κατώρ¬
  θωσαν νά κυριεύσουν
  στρατηγικόν σημείον καί
  νάκαταλάβουνΰδραυλικάς
  ένκαταστάσεις πέριξ τής
  πόλεως.
  Τό Αίγυπτιακόν κόμμα Ούάφντ
  ήρχισεν εκστρατείαν κατά τοΰ
  τού ΆγγΑικου ζυγου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5 .-Αγ¬
  γέλλεται έκ Τυνιδος ότι
  τό Αίγυπτιακόν κόμμα
  τής Ούάφντ ήρχισεν εκ¬
  στρατείαν πρός άποτίνα-
  ξιν τοθ ΆγγλικοΟ ζυγοθ,
  όστις τόσα τα κακά εχει
  ______ϋ_ χω■
  ρα
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5,-Τό Ά-
  Οιΐναϊκΰν Πρακτορείον α¬
  νακοινοί ότι ό Έλλην Πρω·
  Ουπουργός κ. Τσολάκογλου
  ανεκοίνωσεν ότι έξετάζει ό
  ίόιος τό ζήτημα τής διαθέ·
  σεως τού ποοού των 31)2—4
  δισεκατομμιιρίων δραχμών,
  τό οποίον εΐχε σνλλέξει ή
  κυβέρνησις Μεταςά, διά
  την άναδιοργάνωσιν της ά·
  εροπορίας, τό σχετικόν δέ
  πόρισμα θ' ανακοινώση έν
  καιρφ.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άνι'ικου-
  σα είς τόν Αλεξ. Νταντινόκην,
  κάτοικον Χανίων. Ό ευρών £πο
  ρακαλείτοι νά την παραδώση
  είς τόν απωλέσσντα (Συνοικία
  Γπλάντζια; Καφφενείον Φραγκιοϋ
  Φραγκιουδάκη
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Πρός πάντας τούς έκδηλώσαν-
  τας την λύπην των διά τής συμ-
  μετοχής αυτών είς τό δυσβάστα-
  κτον πενδος μας επί τή άπωλεΐα
  τοθ έξαιρετικοθ μας παιδιοθ καί
  άδελφοϋ, τοθ λατρευτοθ μας "Η-
  λία, έκφράζομεν τάς θερμοιάτας
  ημών ευχαριστίας.
  Ή 6αρυπεν8οϋσα οίκο^ένεια
  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΧΑΧΑΡίΔΑΚΗ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Κρύο — Βρυσά-
  λι μεχρι Νεας Χώρας πορτοφόλι¬
  ον άνηκον είς ιον Σταμ. Περι-
  6υλα/ κάτοικον Μ. Χώρας όδάς
  Μελετίου Πηγά αριθ. 3. περιέχον
  έν απολυτήριον τού στρατοϋ, την
  ταυτότητά τού, μίαν δήλωσιν
  σονάτας καί 225 δραχμάς Ό
  ευρών άς κρατήση τα χρήματα
  καί άς^ παρα3ώση τ' ανωτέρω,
  είτε είς τα Γραφεϊα μας είτε είς
  την οικίαν τού άπωλέσαντος
  παρ" ού αμοιφθήσεται καί ιδιαι¬
  τέρως.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΛΕΥΡΑ
  ΕΙΣ ΤΟΜ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, 5 -Κατέπλευ-
  σε χθές είς τόν λιμένα
  Πειραιώς τό δεύτερον φορ-
  τίον αλεύρων, άτινα προο-
  ρίζονται διά τάς ανάγκας
  τού Έλληνικοΰ λαοΰ.
  Την παρελθούσαν Δευτέραν
  25)8)41 εξηφανίσθη έκ τής οικί¬
  ας των γονέων της ή Στέλλα
  Δαράκη έτών 17, μετρίου άνα-
  στήματος, μελαχροινή μέ κομμένα
  μαλλιά έχουσα είς τό πρόσωπον
  μίαν έληά. Ό γνωρίζων τι περΐ
  τήζ τύχης της άς πληροφορήση
  τόν πατέηα της Γεώργιον Δαρά-
  κην, όδός Μάρκου Μπότσαρη
  1?, Χανιά.
  'Αγνοεΐται ή τύχη τοθ Παναγ
  Κ. Γκρέτσου, Εύέλπιδος Α' τάξε¬
  ως. Ό γνωρίζων τι παρακαλεϊται
  δπως είδοποιήση τα γραφεϊα τής
  εφημερίδος μας.
  ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
  ιΜήν ύποβάλετε ψευδεϊς δηλώσεις διά την
  παραλαβήν δελτίων τροφίμων.
  Θά επακολουθήση αυστηράς έλεγχος καί οί
  ψευδως δηλώσαντες 8ά τιμωρηδώσι παραδεινυα-
  τικώς. *- .
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 4.—ΑΊ αύ- ι ρων, ήνάν/κασε την Τουρκι
  δαιρεσίαι καΐ ή τυραννική
  δεσποταα τϋν Μπολσεβικι-
  κών σρατευμάτων εναντίον
  τοϋ Ίρανικοΰ πληδυσμού,
  τοΰ κατοικοϋντος έγγϋς
  των Τουρκοΐρανικών συνό
  κήν φρουράν των συνόρων
  νά επέμβη, πρός κατάπαυ-
  σιν των βανδαλισμών αυ¬
  τών εναντίον των άόπλων
  κα] φιλησύχων
  τοίκων.
  Ίρανών κα
  ΠΡΟΕΛΛΣΙΣ β
  πρός Λενιγκραντ
  ΕΛΣΙΝΣΚ, 5. —Τα Φινλαν- , κου στρχτηγείου τα Φ,νλαν-
  δικά στρατεύματα προελαύ- ! δι«ά στραΐέύμσια προελαύ-
  νοντα εγένοντο κύρια τοϋ ! νούν άκάθεκτα πρός τό Λέ-
  σιδηροδρομΙΚο0 κόμβου τής
  I
  νιγκραντ. Έπίσης προελαύ-
  γραμμής Λένιγκραντ-Μουρ- νούν καί τα Γερμανικά στρι
  μά^°^ τεύματα νοΐανατολικώς,
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 5,-Κατ" άτινα άπέχουν ήδη τής
  ανακοίνωσιν τοθ Φινλανδι- ' πόλεως μόνον 25 χιλιόμετρον
  __ 1<ΙΝΗΤΟΠδΐΗΣΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5 — Άγγέλ- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.-'Αγγέλ λεται έκ Τόκιο ότι ό "Ιά¬ πων Πρωθυπουργός Πρίγ¬ κηψ Κονόε ομιλών είς μίαν συνεδρίασιν τοθ Συμβουλίου τής Στρογ- Υύλης Τραπέζης, ετόνισεν δτι ή προσπαθεία τής Ίαπωνίας στρέφεται ήδη είς την κινητοποίησιν δ¬ λων των οικονομικήν δυ¬ νάμεων τοθ Έθνους, διά την αθξησιν των πόρων τής χώρας. λεται έξ Ούάσιγκτων, δτι εδημοσιεύθη Διάταγμσ τού Προέδρου Ροΰζβελτ, διά τοϋ όποίου έξουσιοδο- τεϊται ή Κυβέρνησις των Ήνωμ. Πολιτειών δπως δημεύη τα πλοϊα ξένων Δυνάμεων, τα ευρισκόμε¬ να είς Άμερικανικούς λι- μένας. Έπίσης δι ετέρου Διατάγματος έπιτρεπεται ή κατάσχεσις τοθ είς τόν λιμένα ιής Ν. "Υόρκης ήγγυροβολημένου Γαλλι- κοθ ύπερωκεανείου «Νορ μανδία.»