89927

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  £+> ** <-»~ ΕΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΟΗΑΝΙΑ 5ΟΝΝΑΒΕΝΤ 6. 5ΕΡΤΕΜΒΕΒ 1941 δοηΓίίτΙβίτβΓ V. ΡΒΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηβηίβ ΗβΓαηβ^βοβΓ ηηά ϋτηοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8, Οηαηίβ 35 — 'ΑρΗθ. 35 Ργθϊβ 3 ϋΓββοηηιβ — Τιμή Δραχ. 5 Κ,βάαΙείοηδΙιηΓθδ ηηά δυΚΜΕ-ΙδδΤΚ. 23. ΟΕΒ 6Ε3ΑΜΤΕΝ 08ΤΓΚ0ΝΤ ΙΜ 6ΑΝ6Ε ΗΑΡΕΝΑΝΙ,ΑΟΕΝ ϋΝϋ ΡΙΛΙΟΡΙ,ΑΤΖΕ ΙΝ ΕΝΟΙ,ΑΝϋ ΒΟΜΒΑΚϋΙΕΚ/Γ Αιΐ9 άβηι ΡηηΓβΓηαηρί- α.ιιβΓτ;ίβΓ, 3 δβρτβηιοβΓ. ϋαδ ΟΙϊβΓ^οπιΐηειηάο άβΓ ■~βηπηαοητ: &ΧΑ. ββΐίαηητ.: Αη άβΓ 8β8ατητ,βη Οβί- ίΓθητ βίηά βΓίοΐ£Γβίοηβ ΚαηιρίηαηάΙηηΕβη ίΐη ϋίβ Γηπιαηίβοηβ ~ηίτ>
  -νναίίε ηατ.τβ αη άβη βτοβ-
  ββη ΕΓ*οΐ£βη αη άβΓ δίί-
  άοδίίΓοητ βΓηβ&Ιίοηβη
  Αηίβίΐ. δίβ νβΓηίοηίβίβ
  Ιιίβ Εηάβ Αη°;η8τ 433 βοντ-
  ίβτίβοηβ Ρ1ηρ;ζβη°;β ηηά
  ηηΐβΓδΤ,ητ,ζβ ηβΓνοητα-
  £βηά άίβ ΟρβΓατίοηβη
  άββ ΗββΓββ.
  Καηιρίί1ηρ;ζβη°;β οοηι-
  ΙϊβΓάίβΓτβη αηί άβΓ οη-
  ίίβοηβη Ιπ8β1 ίη άβΓ νβΓ-
  £αη£βηβη Ναοητ Ηαίβη-
  αηΐα^βη αη άβΓ ΟβτΙίηδΤβ
  ηηά Ρΐιι&ρΐεβΐζβ ίη άβη
  Μίάάΐαηάδ.
  Αηι Καηαΐ βοννίβ αη άβΓ
  ηίβάβΓΐβεηάίβοηβη ηηά
  η Κϋ'δ τ β
  βοηοδδβη αηι ££
  Τα&β Ιβίοητβ δβββττβίΐ-
  ΙίΓΒβίίβ δίβοβη, Τββ^βΓ ηηιΐ
  Ρΐ3^αΓτί11βΓΪβ νίβΓ, Μα-
  ΓίηβεΐΓίίΙΙβΓΪβ βίη θΓίτί-
  δοΗββ Ρ1η£Ζβη£ αο.
  Ιη ΝοΓάαίΓίΙεα βΓζίβΙ-
  τβη άβητβοηβ ηηά ίταΐίβ-
  ηίβεηβ δτηΓΖ^&τηρίίΙηβ;-
  ζβη?β 1>βί βίηβηι Αη£Γίίί
  αηί ΤοθΓηΐε ατη. ι δβρίβηι-
  οβΓ ΒοηιΙϊβηνοΙΙττβίίβΓ
  βοΙηνβΓβη Κ»ΗΙ)βΓ8 ίη 1»Γί-
  ίίβοηβη ΑΓτΐΙΙβΓΪβΒΐβΙΙηη-
  ρ;βη ηηά ΤτηρρβηΙ&β-βΓη
  ϋβΓ Ρβίηά ίΐοβ· ΐη άβΓ
  Ιβΐζίβη Ναοητ ηαοη ΝθΓά-
  ηηά ΜίττβΙάβηΓδοηΙαηά,
  βο-ννίβ ίη άββ Κ,ηβίη-Μαίη-
  Οβοίβτ βΐη. ϋβΓ Αη&Γίίί
  βίηβδ ΒοηιοβΓνβΓΐ>αηάβδ
  αηί άίβ Κ.6ΐοηδηαηρτ.-
  βταάτ Ιεαηι ίηίοΐ£β βίαΓ-
  ΙεβΓ Ρ1βΐ£&1>ννβΓΐΓ ηΐοητ.
  ζηΓ νοΐΐβη ννίΓ^ηηο;. ΝηΓ
  ν/βηΐβ-β Ρΐη^ζβπ^β βΓ-
  Γβΐοητβη άαβ ίηηβΓο δταά-
  ΚβΜβτ. ϋίβ Ζίνίΐββνοεΐ-
  Ιεβηιηο; ηατίβ άηΓεη Βοητ-
  | ββηννηΓίβ αηί "ννοηηνίβΓ-
  ίβΐ ^βΓίηβ·β νβΓΐηβτβ αη
  Τοίβη ηηά νβΓΐβΐζΐβη.
  ΡΙβΙί&ΓΐϊΙΙθΓΪβ δθη Ο 8 8
  ββοΐΐδ θΓίΙίδοηβ ΒοηιοβΓ
  ΡΒ/ΑΙ- ΙΙΝΡ ΒΑίΤΙδΟΗ - ΡΟΡΤ
  ΙΙΐΓβ ντίΓΐβοηβίιΙίοηβ ηηά βίΓ&τββτίβοΗβ ΒβάβηΙηηβ:
  Βεποιΐί: αεϋ ΟΚ¥
  Ιι&ί, δίηά Κε-
  ν&Ι απά Βαΐΐΐδοΐι Ρογι &ε-
  ηοΓηηιεη ννοΓάεπ.
  Κεν&Ι, εϊηε δτ&άί; ηιΐΐ τχιηά
  140.000 ΕίηνΛιοΙιηεπι, ΐδί: (ϋε
  πΐίε Η&ηρίδΙαάτ: Εδΐΐ&ηαδ, άίε
  ηεΐοεη ϊΙΐΓεΓ ΒεάεαΙιιηβ: αΐδ
  ννίΛβ
  3ΐιίζϋΐΐΐεί5ε>η ΙιαΙ. Εϋ οείΐηάεη
  αοΓΪ ΓηεΙΐΓεΓε νεΓί1;εη,
  άβτ Μαδοπίηβηο&ιπη-
  ά, "ννεΓΐίδΙδεΙΙεη ίιΪΓ
  ΤυΓθϊηεη- ιιηά Κε55ί:11)&ιι αηά
  η. 'νν'εΐτεΓΗϊη
  τεΓηεητηεη αετ ΙιοΙζνεΓ&Λεί-
  Ιεηάεη Ιηάιΐδτπε. 8αηϋθ5δ-
  Ιίοΐι 8·ιβτ ε5 ΐη Κενπΐ ηοοΐι
  υηίεπιεηΓηεη άεΓ Τεχΐΐΐ-,
  ^εάε^- ιιηα. ^ε^εη5^η^τ■|:ε1^η-
  ΜΟδΧΑϋ ΖΙΙΒ ΗΛΕΙΕΙΕ ΕΥΑΚΙΙΙΕΒΤ
  ίδΐ ίη
  δθΐιε ΙηάΊΐδτΓΐε ιιηά άετ %
  νεΓΓΓετεη.. Αιιί άεπι
  , &ΓΐοεΐΙεη ϊη Κεν&Ι ίεΓ-
  ηετ Ρ&ρίεΓ- -αηά Ζεΐΐιιΐοδε-
  δθννΐε ιιιείτεΓε ]η·
  ννΐοΗΐ^ Απδίυ,ηΓρΙατζ
  Ηοΐζ, ΡίΐρΐεΓ, ΟείΓείάε, Ρΐ&οΐ 8,
  ^ε^ηδ&^ηεη, ΖεηιεηΙ: 50νιε
  ίίΪΓ ΑβΤΗΓεΓζεα^ηΪΗδε, νοτ
  &11επι ΕϊεΓ, Βατ,ΙεΓ . ιιηά
  Ρΐεΐδοΐι.
  ΡογΙ, είηε ΗαΓεη-
  -ννε5(;1ίοΗ νοη Κ,εν&Ι, ϊδτ
  άεδΐί 5εδοη<3εΓδ ννΐθΓΐιΐρ, ννεϋ εδ νοη άεη δοννϊεΐδ <ι1δ Ρΐοϋτεηδτύίζρίΐηΐίί: αιΐδ^εΐοίΐατ ννοΓάεη νν&τ·. ϋϊεδεηι Ααδΐο^ϋ άΐεητε βαοΐι (ϋε ΕΓννεΐτετϋη§: Ιοεδΐεΐιεηάεη Ηαίεηιιηά βΤυΐΝΡΕ 6ΤΕΗΤ ΒΕνΟΡ! ηιηβδ άβη Είη1εΓβί8ηη8:δΓίη& Τοΐίΐο, 4· δερτεηιρεΓ. ΐ1 5 Ιιΐεΐτ. β^εί,Εεπ ι ιηι ίαραηΐδοΐιεπ ι Καηάίαηκ οΐηε ΑηδΡΓαεΙιε ΐη άεΓ εΓ ααδ- ίαπΓίε, άαδ: 5 Ιαρ^η άεη ί Γε&εη δείηε ^ε1^ ^ε- Γΐοΐιίετεη Ε§:& άεΓ ΑΒΟΙ) δι&αίεη ζθΓδθ1ι1&- &εη ΐηαδδε. ϋΐε διαηάε δΐεΐιε ΙοενοΓ. δο·νν3βΐΙ)οηιΙϊαΓάβ πι β η τ δ αηοη η&εΐι Είηδτβΐΐηη^ άββ ΑΛ/ίάβΓδΙειηάβδ δερΤεηι5βΓ.—ϋΐε ίΐιιοΐι η&οΐι άει- άεδ ννΐάεΓδταηάεδ Άχί ΪΓαηϊδοΙικΓ δεϊτε άίε Βογπ- δΐίεαιε άιΐΓθΙι άίε δοιπ]ετΪ50Γΐε Β&Ι, ιιΐΐε άεΓ ΤεΙιεταηεΓ Κογ- Γε^ροηάεηΐ; άετ «Νεαεη Ζηε- ΓΪοΙιεΓ Ζεϊτυη^» Πίεΐάετ, Ιίείε ίη Ιταη ΙιεΓνοτ- . Ζιι άεη Ιοεΐτοίίεηεη διεεάτεη ιιηά ΟιΙεη β-εηαεΓεη Ηαηιαάαη, Καζνΐη, Β&οοΐ3£ΐΓ ιιηά Μεηδςΐιεά. Ιη ΡΙ&πιηιεη δΐεΐιΐ είη άεΓ «Αη§ιο- ΐΓαηΐαη Οίΐ Οοηιραηγ» «,εΙιαεΓεηάεΓ Βεηζϊηΐαηΐί νοη 5 ΜΐΠίοηοη ίαΐΐ! αΐβο άβΓ ΤΤβοβΓ- , 4· δερΙεπι5εΓ.— τιππΐ, δίηά άίε ββ, άίε άίε Εη&ιΕεηάεΓ ιιπά ΒοΙ- δοΐιευΐίΐίεη ηίΐοη ϋΐΓεηι ϋε- οετίαΐΐ άεπι Ιγηπ δΐεΐΐεη, ηοοΐι ηίοΐιΐ: νεΓοείίεητΙΐοΙιί; ΐυθΓάεη. Ναοη είηεΓ Με1άιιη§τ ά&ά δοΐΐεη ίοΐ^εηάε ΡοΓάεηιη- χιΐεΓάεη: Βεδείζιι^ άεΓ ΡεΐΓθΙεαιτι- ςιιεΐΐεη ίηι διιεάιαεδΐεη άιΐΓοη άίε Εη&ΙδρηάεΓ. ΚοηίΓθΠε άεΓ τχ&ηδίαπί- δ:1ιεη Είί.εη5α1ιη ίηι δαεάεη άιΐΓοη άΐε Εη&ΙίεηάεΓ υηά ίηι ΝοΓάίη άαιχΐι άίε δοαΐ]'ετ5. ΚοητΓθΠε άεΓ νεΓθίηάαη«·δ- ιιΐεμε νοη Τεΐιεταη ηαοΐι ΤαεΙο- τίδ ίη άεη Καιιΐί&δΐΐδ ιιηά &η αίε ΙαεΓκίδθΙιε Οτεηζε άιιτεΐι άίε δοιυ]εΙ:δ. δο1ι1ίεδί>1ίο1ι ηιιΐδδ δίοΐι Ιταη
  άεΐτι δοβεηαηπτεη διεΓΐίπ^-
  Βΐοθεΐ αη5θ1ι1ίε55εη, τααδ ίαεΓ
  Εη^ΐαηά ηιϊί; δείηεΓ εητιιιεΓ-
  Ιευεη ννεεΙΐΓυιΐβ είηεη Ιιαη-
  άεΙδροϋΙΐδθΗεη νοΓϋείΙ οεάεα-
  ιετ.
  Όαδ &1δθ ίδΐ άίε Ρπιχίδ άεΓ
  - Κοοβενεΐί-
  Νβηβ
  άηΓοη
  Νενν ΥθΓΐί. 4· δερτεηιοεΓ.
  Ζπγ Εα^ε ΐηι Ιταη ηιεΐάεη
  άίε Νεαι ΥοτΙίεΓ
  ίη δίηιΐα (Ιηάίεη) 1ια5ε ετ-
  Ι ά άετ Ι
  ρεη ιπείτεΓ^εηε, ιιπι
  ΟεΙίεΙάεΓ ζιι ίοεδετζεη.
  Ζείττιηβ· <'Νειιΐ ΥογΙ^ ΗεΓαΙά Τπυτιηε» οεποΐΐτει, άαδδ 5π- ϋίδθΐιε ΚΓείδε άίε πευε "ν/εΓ- οίηάυη» άαΓοη Ιταη αΐδ ηεαε ΒαΓΠΐίΐ-δΐΓ&δδε υεζείοΐιηεΐεη. Ναοΐι άεηι ΕοηάοηεΓ «Ενε- δίαηάατά» ΙΐίεΙτεη άίε ιιηά δοιιΐ]ετδ δοΐιοη νοΓ νοοηεη ζΐΐδθΐιΐα^εη , άεηη άαηη Ιίοεηητεη ΙιεαΙε , 4 ρ ίη Το^ϊο αηβ Μοβ- _βη βίηβτβΐΓοίίβηβ ΤοηΓ- ηαΐίβτ βίηβΓ ίητβΓηατίο- ηαΐβη Ν&οηΓίοητ,βη&β,βη- τηΓ ηατ βΓ^ΙεβΓΐ, άαβδ άίβ ΒβνοεΙΙεβΓηηκ Μοβΐεαηβ θβΓβίτβ αηί άίβ Ηεβΐΐτ,β ζη83.ηιηιβηο;βδθΓΐΓη τη ρ ί ί 8βί. Ιβάβη Τ&ο; ννηΓάβη Ρταηβη «ηά ΚίηάβΓ ίη Η.ίοητ.ηη£ Οβτβη ηηά δϋ- άβη βνα^αίβΓτ. Είη Τβίΐ άβΓ 8ονν]€τΓ6ο;ίβΓηηο: Ηα- 1)β Μοδϋαη εοεηί&ΙΙβ νβΓ- 1&83θη ηηά βΐοΐι η&οΐι Κ&- βαη ς δταατδάοΐ^ηηιηιβητβ άβη ηαεη ηίοΐιτ ·ννβίτ:βΓ οβΐεαηητ^β^βοβηβη Οί-τβη αοίΓαηβρθΓίίβΓτ;. ϋίβ Ζαηΐ άβΓ ίη Μοδΐεαη βίηΐ&ηίβη- άβη νβΓννηηάβΙβηζη&β ββί ββΙΐΓ ηοοη. Ιίεη&η άεΓ ΡΓοηϋ δείη. Ιιειιτε ααοΐι άεΓ δοΐιαΐι § ιιηά τιιη ηιοερε. εδ §·ε5ε ηιΐΓ είηεδ, άίε νοΐΐε δΓίιΐδθΙι-δοιιΐ- ΚοητΓθΠε ϋβεΓ άίε δίοοΐεΐιοΐηι: 4 δερίεηιοεΓ αηάεΓδΙααίεηάεη Ναοΐιηοΐιΐεη ϊδΐ ηαοΐι αηιΐΐί- οΐιεη Εοηάοηετ Μίτίείΐπη.ςεη είη ΕΓ^είοηίδ άεΓ εη»1ίδοΗ— ί>·εη ηοοΐι ηίοΐιΐ εΓζίεΙι ννοΓ-
  άεη.
  δον/ίβτίοΗβ διΐίί» νβΓ-
  βηη^βη
  ΒεΓΐίη: 4 δερίεοηιεΓ
  Όεαΐδοΐιε Κατηρίίΐαβ'ζειι^ε
  ρπίίεη ίηι ίίηηίδθΐιεη ΜεεΓΐοα-
  δεη αηί ϋίεηκτα^ δονν^εΐπΐδ-
  δίδθΐιε ΗαηάεΙδ'ϊθΗίίίε ιηίΐ
  Βοιηοεη αΐΐετ Κ&ΙίΙοεΓ αη.
  ϋΓεί Η&ηάεΐδδοΐπίίε τηί):
  ζαΗαηιηιεη ιιοοο Βγτ. ννιΐΓάεη
  5θ1ινεΓ Ιοεδθΐοίΐάίβ-Ι:. Είη
  ννείίεΓεδ Η&ηάεΐδδοηίίί νοη
  ΐοοο ΒΓί. νναΓάε άαΓθΙι νοΐΐ-
  Βεί άεη Κατηρίεη ΐπι Νεαΐα
  Γ£>εη1ίτεη άεαί-
  Κ&ηιρΠα&ζειι^ε ι δοια-
  ^ Καηοηεηΐοοοί
  ιιηά 2 δοΐιΐερρΐί&ηηε αη£ άεΓ
  Νειαα.
  Ροΐβ,β άβΓ
  τηηα. άβΓ Αοηββ
  Ιδίαηοα!, 4- δερΕειηρεΓ.
  Είη ηεαεΓ Βεννείδ ϊύτ άίε
  νίι·1ίδαηιε δεεΙίπεβΐίϊΙΐΓαηβ:
  άεΓ Αοΐΐδε ίηι ΜίΕΐεΙπιεεΓ αηά
  Αΐΐ&ηΐίΐί ίδϋ άίε Τ&ΕδαοΙιο,
  άαδδ άίε ίε&γρϋίδοΐιε Κεσίειαη&
  άίε Ζνναηβ-δνεΓδίοηεΓαη". ίιΐΓ
  3.11ο ααδ Εη&ΐαηά είη§·εία1ΐΓΐεη
  ■νναΓεη αηβεοΓάηεΕ ΙισιΙ:. ϋίε
  Μαδδηαΐιηιε ν.'ΪΓά ηιίΐ άεη ίοε-
  ί,οηάεΓδ δΕατ1<εη ΥεπαδΕεη 5ε&ΓαηάεΕ άίε άιπχΐι άεη δ^ Εα^ΐαηά ετΐείάε. 537.200 ΒΡΤΊΜ ΑυθυβΤ ΥΕΡ8ΕΝΚΤ ΚΑΜΡΡΗΑΝΌΙ^υΝΟΕΝ ΙΜ ΟδΤΕΝ νΕΚΙ,ΑυΡΕΝ ν7ΕΐΤΕΚ.ΗΙΝ εκροι,οκειοη Αηβ άβηι ΡηΙΐΓβΓηαηρτ:- αηαΓίίβΓ, 4· δβρτβιηοβΓ. ϋαβ ΟοβΓΐεοηΐΓη&ηάο άβΓ ϋοηηβΓβτ&^ηιϊΐ ί β. βιη οβ- Ιηι Οδίβη νβΓΐαηίβη άίβ Κ ιγπο ϊ ηιη ΙΙιιη.^'^η ννβί- τβΓηίη βΓίθΙ^ΓβίοΙι. Ιη άβΓ Ι Ιβτζτβη Ναείτ νβΓδβηΙετ,β άίβ 1<ηίΐ.νναίίβ ίηι δββ£β- οίβΐ νοη Τηβ ν7α3η 2 ογϊ- ίΐβοηβ ΡΓαοΗίβΓ ηιίί ζη- δαηιηιβη ΐο.οοο Βγγ. Αηάβ- Γβ ΚαιηρίΠιι^ζεα&θ οοηι- ο&ΓάίβΓΐβη Ηαΐβηαηΐα^βη βη άβΓ Οβΐΐίηβδίβ άβΓ Ιηδβΐ. Είη Αη^ΓΪϊϊ άβηΐ- βοΙιβΓ Καηιρίίΐη^ζβη^β ίη άβΓ Ν&εητ ζηηι 4· δβρτβηι- 1>βΓ &ηί άβη Ρΐη&ρΐατζ
  ΑοηβηβίΓ &ιη δαβζϋαηαΐ
  νν&Γ οββοηάβΓδ βΓΪοΙ-
  8ΤΓβίο1ι. ΒοηιΙϊβηνοΙΙΐΓβί-
  ϊβΓ ζβΓδίαΐΓΐβη ά&3 Κ.Ο11-
  ΐβΐά ηηά δβτζτβη ΙΙηίβΓ-
  Ιίαεηίΐβ δοννίβ Μηηίι,ίοηβ-
  ίη Βταηά. Κ&πιρί-
  άβδ Ρβίηάββ
  3Γ άβηι Κ.βίοΗδ8:β6ίβ1.
  ίαηάεη ηίοηΐ δΐαττ. Όίβ
  ΚΓίβ^δηυΐΓίηβ ηηά Ινηίί-
  νν&ίϊβ νβΓ5βηΐει.βη ΐηι
  ΚαιηρΓ £6£βη άίβ
  δεηίίΐ'αηΓτ ίηι Μοηατ Αη-
  537200 Βγϊτ:. ίβίηάΐ.
  ΟΙΕ δθννϋΕΤ3 ΑυΡ ΒΕΗ ΚΑΚΕίΙδΟΗΕΝ
  ίΑΝΡΕΝΟΕ
  0Ε50ΗΙΑ0ΕΝ
  Οαηζ Κ&Γβϋβη οβίΓβίτ - ΒβΓβϋβ
  ΐο.οοο Οβί&η^βηε
  Ηεΐδίηΐα, 5. δερΙεηιοεΓ.
  ίίηηίδοΐιε
  τίεΓ
  Ρείηά, άεΓ δίοΐι ζ&η
  ί δΐ νδ11ί§:
  ννοΐάεη.ϋίεαΐΐε
  εΓΓείοϊιΙ; ιχΐοηΐεα. Αη
  ΒεαΙε ιιΐαΓάε οΐδΐιετ
  ΙεΙΙε: νΐεΐε ΗαηάεΓΕε νοη
  ΚΓ3ίΓ.ί3ηΓζεα£,εη, ηαηεζα 3000
  Ρίετάε, νΐεΐε ΌαΙζεηάε Καηιρί-
  ιιΐ&^εη, εειιιι 300 ΟεδοηϋΕζε
  νεΓδοΗίεάεηεη ΚαΙίϋεΓδ, αη-
  ζάΊι1ΐ§"ε Μαηίίΐοη αηά Ιηίαη-
  ΕώΓίεαΐ^Είεη. Οΐε ΖλΙιΙ άει· Οε-
  ίαη§·εηεη ιιΐΕοΗδε νοη Τα§: ζα
  Τά% αηά εΓΓείοηΐε ΙοίδηεΓ άΐε
  νοη ταηά ΐοοοο Μ3ηη.
  Όΐε δά'αοεταηβ-άεδ ιιΐεδΕΐΐοηεη
  ΙίΕΓεΙΐδεΙΐεη ΙδΙηιαδ νοη ζεΓ-
  δΐτεαΐεη ίείηάΐΐοΐιεη Αοίείΐαη-
  8^εη χπΪΓά
  ϋΕΡ θθννϋΕΤ.
  ϋΕΒΕΚΑίί ΟΕΒΚΟΟΗΕΝ
  ΒεΓΐΐη, 4· δερΕεηι5εΓ.
  Αη άεΓ εδίΐδοηεη ΚύδΕε
  ίοοΙδοΙιετχΐΐδΕίδοΙιε
  ατη ΟΐεηδΕα§:, άεη
  ιιΐεΪΕεΓεη άεαίδοΐιεη Υογ- )
  ηιατδοΐι ίΐαίζαΐιαΐΐεη. ΖαΓ Α)-
  ιιιεΙΐΓ άεδ άεαΕδοηεη ΑηίΤΓΪί-
  ίεδ δεΐζΐεη ΒπΕΐεπεη άεΓ Κα-
  δΐεη&ΓΐίΙΙεΓΪε εΐη, ίεπιεΓ §ήί-
  ίεη ζαΐ'υηΕεΓδΕάΕζαη^ δοιυ]εΕ-
  ταδδίδοηε ΚΓΐε^δδθΙπίίε ΐη άεη
  Καιηρί ηιίί εΐη. ΟαΓεΙι εΐηεη Ι
  αηιί&δδεηάεη Αη^Γΐίί ιοαΓάε
  άεΓ δοαΐ.)εΐ:Γαδ5ίδ<:1ιε νίάεΓδΕ&ηά βε^ΐ'ο^Ηεη. Όϊε Βοΐδοΐιεταίδϊεη Ιι&ίτεη ΐη άίε- δεη ΚΜηιρίεη δοΙιιιΐεΓδίε νεΓ- Ιιΐδίε. ΌεΓ άεαΕί>ο1τε νοτ-
  ιηαΓδθΙι &η άεΓ εδΐηίδςΐιεη
  ΚύδΙε ιυατάε
  αηά
  ΒεΓΐίη, 4· δερΕεηιΙ>εΓ.
  Βεί άεη ετίο1§;Γεΐοηεη Κατη-
  ρίεη ΐηι ΟεΙοίει ηοΓάιιΐεδΕΐίοΙι
  Σιιι^ά, βεΐ άεηεη άΐε άειιΐδοΐιεη
  ΤΓαρρεη εγοεζ
  Κι-ΗίΙε «Ιεΐΐΐεη ιιηά
  νεΓηίςΙιΙεΙεη, )ΐ3ΕΕεη άίε Βοΐ-
  &η Μεηδοΐιεη αηά
  δςΐιιαετε νεΓΐαδίε.
  Ιηι Καηιμί&ΙΐδςΙ,ηϊΐΕ οίπεΓ
  άεαίδοΐιεη Όϊνίδΐοη ιιιαι·άεη
  ηαοΐι βί'ίΐιεπσεη Μεΐάαη^εη
  19 δοιιΐ]εΕΓυδ5ίί>ο^ε ΡαηζκΓ-
  1ί&ηιρΓϊιΐα§εη, ΐο8 Οεδεΐ,ατ^ε
  αηά ϋΓΟδδε Μεη&εη αηάεΓεη
  Κΐ'ίεβδπι&ΕεπβΙί»
  ΙΤΑίΙΕΝΙδΟΙΕ ΓΐυΕΖΕΙΙβΕ
  ΒΟΜΒΑΡϋΙΕΡΕΝ ΜΑίΤΑ
  Ι ΒεΓΐίη 4· δερΙεΐΓ.1οει.
  Όεηι ΟεϊοΙήίίΕδΕΓαεσ/ει· νοη
  0αατηΐ3ΐ& ίδΕ η&οΐι
  Κογπ, 4· δβρΐβηιΙίβΓ.
  ϋαδ Ηαηρίς[η&η.ίβΓ άβΓ
  ίταΐίβηίδοΐιβη "ννβηΓ- ί
  ηιαοΐιτ; ζϋίί Μίτΐννοοΐι
  οβΐεαηητ: :
  ϋίβ Τατί&^βίτ άβΓ _ηίί>
  νναίϊβ 8Γβ&βη άίβ ΙιΓίτί·
  δοΐιβη δτηίζρηηΐίΐβ ηηά
  δΐβΐΐηη&ρη νβΓΖβίοηηβΙβ
  ;. ϋίβ ίηι ^βδΪΓί-
  ^βηιβΐάβτβη ΟρβΓαΐίοηβη
  νοΓ ΤοθΓηΐ^ ννηΓάβη Ηβη-
  ίβ νοη Ρΐαΐε ηηά ΡβΙάβΓ-
  ίίΠβΓίβ ίηι Οβοίβτ: νοη
  άβΓ Ιηββΐ Μαΐτα 1>οηιοαΓ-
  άΐβΓΐ. Ββί ΤοΙ>πι1σ ηαΗηι
  ηηδβΓβ ΑΓΐίΠβΓίβ θΓηρ-
  ρβη νοη ΡαηζθΓδραΗ-ννα-
  &βη ηηά ΡαηζβΓννββ,βη,
  άίβ δίοΗ ζή ηαηβΓη νβΓ-
  δηοηίβη, ηητβΓ ΡβηβΓ.
  ΡβίηάϋοΗβ Ρΐη&ζβηβ,β
  ννΕΓίεη Βθηιοεη αηί
  Ββη^Ηαδί ηηά ηαηηιεη
  ΗββΓΐΐοΙοηηβη οΗηβ ^Γθδ-
  ββη Εγϊο1§· ηηίβΓ Μ. Ο.-
  ΡβηβΓ. ννβίίεΓβ Είηίΐΰ&β
  Οί&Γ&1>ηΐ5 δτ
  ϋηδβΓβ Ρΐη&ζβη&β &Γί
  ίβη ίοίηάΐίοηβ Αηίο^ο-
  Ιοηηβη άίβ Ττηρρβη οβ-
  ίθΓάβττβη αη ηηά ηαΗηιβη
  δίβ ηητβΓ ΡβηβΓ. Ιη άβΓ
  νβΓ£αη&βηβη Ναοηί: ννηΓ-
  άβη άίβ ΐνϊίίΐΐΐ
  τβη ίη ύβΓ Ναΐιβ νοη
  Οαταηΐα Κ,α^ηεα, ]εάοοη
  εηΐδίαηάβη ηηΓ ηηοοάεη-
  Ιβηάβ δοΐιαβάβη.ΐη ΟβταΪΓί
  1ε& ηαΐΐβη ηηδβΓβ ΤΓηρρβη
  άβη Οβ&ηβΓ ννβΐίβΓΐιίη ΐηι
  δεηαοη ηηά ίϋβ-βη ϋιηι
  βηιρίίηάΐίοηβ
  ζή.
  νΓα(;α
  νοη ΜίΐΕηΐοοΙι—&1οεηά η
  ΙείΐΕ ιαοτάεη άίΐδδ άίε
  δθΐιε Κε§ι(;Γηη§ δΐοΐα ^Β
  κεδεΐιεη ΙιαΐΕε, άΐε Κοι,καΐαΐε
  ίη ϋειιΐδοΐιΐαηά άαδ ΕχΐΓαΐα
  ζα εηΐζΐεΐιεη.
  β: 4 δερίεοηιεΓ
  Ε,οοδενεΐί αηΐεΓζεΐοΙιηεΕε
  είηεη Ετΐαδδ, άεη άίε υ. δ. Α.
  Κε8ΐεπιη£ εηηαεοΙιΐίβΕ, ηΐΐε
  ίη άεη υ. δ. Α. ααίΐίεβεηάεη
  δ:ηίίίε ίτεηιάεΓ Νατΐοηεη ζα
  Τοε^οΐιΐαβηαΐιπιεη. Όΐε Οαΐΐί^-
  ΙίείΙ; άίεδεδ ΕΓΐαβδεδ ΙααίΕ
  αηι 3Ο. Ταηί 1942 αΐο. Αιιί
  ΟΓαηά άίεδεδ Ετΐαδδεδ Ι^αηη
  άίε υ. δ. Α. - Κε^ίεπιηβ· ά^δ
  ίηι Νενν Υοι-1<ει--Ηα!εη ααί Κεεάε 1ΐε§εηάε ίΓαηζοδίδοΙιε Οζεαηδοΐιίίί ΝθΓΐηαηάίε τοε- ϋθΐιΐα^ηαΐιηιεη. Βειΐίη. . δερίεηαοεΓ. δαοΐιίεη βηι ΜιεειιιοοΙι άΐε ίΓ&ηζ. Καηαΐΐίϋδΐε αηζΐιΠίε- ρεη. Όίεδε Υ'εΓδαεΙιε δοηείίεΓ- Ιεη απι δρεΓΓίεαετ άετ άεαί- δοΐιρη ΡΙαΙίίΐΓΐίΙΙεπε αηά άεΓ Αίο'ΐΐεΙΐΓ άεαΐδθΙιεΓ νοΓροδίεη- ΙοοοΙε. Όΐε ιοπΕΐδοηεη Αη2Γεΐ- ίετ §·αΙοεη ίΙΐΓεη νεΓδαοΙι &αί. Νοεΐι ίοενοΓ δίε ά&δ ΚαδΙεη§:ε- ΤοίεΕ εΓΓεΐοΙαιεη άΓεΙιίεη δίε αο. Ζαηι ΒοηιοεηαοιααΓί δίηά δίε ηίοΙΐΕ βεΐίοηιηιεη. 4- ΕΐηεΓ άεΓ Οίίίζίετε άεΓ εη§;1ίδ<:ηεητ-ιαίΕ- ια&ίίε 'ννίηβ· - Οοιηιτι&ηάεαΓ Οίΐΐοη, ίδϊ νοη είηειη Είπ- ηίοΐιϊ ζαΓαο1ί8;ε1ίε1ΐΓΐ αηά αΐδ νεπηίίίδΕ ^εηιεΐάεΐ:, χυίε &αδ ^οηάοη ίοεΓΪοΙΐΕεΕ ηιίΓά. Οΐΐΐοη ιυαΓ ΙηΙιαΙοεΓ τεΙίθΓάε. άίβ ντβ1τ.ίη1ΐΓηηο1 υδΑ! ΒεΓΐΐη. 4· ΡΓεεδίάεηΕ Κοοδε- νεΐί ΙιίεΐΕ ννίεάεΓ είηε δείηοΓαίο- Ιίοΐιεη ΗείζΓεάεη ^ε^εη άίε απ§:ε5ΐΐο1:ε άειιΐδθΐιε ΟείαΙΐΓ. Εγ νεΓδαοΙιίε άΐε αιηεΓΪκ;α- ηίδθΐιεη ΑΓΐοείΐεΓ νοη άεηι αη^εϊΐίοηεη λνεΙΐΙιεΓΓδοΙιαίίδ- δΕΓεΙοεη Αάο1ί|Ηίι1εΓδ ίιίοεΓζα- ζεα&εη, - 'ννίε είη &ιηεπ!<αηί- δεη^ΕθΓ ηαοΐι άεΓ Κεάε , δίηά ννεΐίε Κτεΐδε ίίυεΓ άίε ΚΓίε§:δρο1ίΕί1ί Κοοδε- νεΐίδ τίεί εηϋΐίεδοΐιΐ. Είη ΜίΐαΓίσείΕεΓ άεδ ΡΓίεδί- άεηίεη ΙιίεΐΕ αηι ^Ιείοΐιεη Αΐοεηά είηε Αη^ρταοΐιε, ΐη άεΓ εΓ ίοι-άεΓΐε, άίε ΙΙ3Α ηιϋδδ- Ιεη άΐε νε1ΐία1ΐΓΐιη§: ά ηεΐιηιεη. ΚαάβΓ νοτη βηιρίαη&βη. δοίΐα: ϋίοετ άεη Ειηρίαη§· θΓθδδαάηιΪΓαΙδΌπ 1α. ο. ΚαεάεΓ οεΐπι 5α1§:απ8θ1ιεπ Κοηίβ· ννΐτά αιη ΜίΐΕννοοη αΐοεηά ίοΐ^εηάεδ αηιίΐίοΐιεδ Οοπηηα- ηίοιηε ηεΓααί,&ε^είοεη: δείηε αα]. Κδηί^ Βοπδ άεΓ III. εηιρίίη^ αιη ΜΪΕΕννοοΙι ιιηι ΐ2.οο υΐΐΓ άεη ΟίοεΓΐοείεηΙδ- ΙιαίοεΓ άεΓ άεαίδθΐιεη Κτίε^δ- ηιαπηε θΓθδδΕάηιίΐ'αΙ. Όγ. Ιι. ο. ΚαεάεΓ ΐη Ααάΐεηζ. Αηδοΐιϋεδδεηά ννατάε άεΓ θΓθδδ&άηιΪΓαΙ νοηι Κοηΐ^· ζυ είηεηι Όίηεΐ" ίη δείηεηι δοΐιΐθδδ εΐη^ειαάεη αη άεηι ααοΐι άεΓ ΡίΪΓδΕ Ογπΐΐ, άεΓ Οεδαηάίε ΐη δοίί& , ρ Ργοϊ. Βοβάαη Ρΐΐοίί, Αάηιΐ- Γαΐ δοΙιαδίεΓ, άοτ ϋϋΐβαπ^ΐιε ΚΓίεσδΐπίηΐδΙεΓ Όαδΐίίΐΐοίί αηά αηάει·ο ΡεΓδδηΙίοΙιΙίεΐΙεη Ιεΐΐ- ηαΐιιηεη. ϋΐβ άβηίβοΗβη Τηιρρβιΐ Λ άίο νΡΓΐβίάί- Ιΐηίβη ΡβτβΓβ-, ά δ .οοΐ. Ιαοΐηι: 5 νν Ιιηί: άεη ΟοεΓίιείεΙιΙ ίε κοννϊεΐπΐδδίδοηε ΡγοπΙ: ίιη ΑΓθδοΙιηίΐ; νοη Σ,εηΊηζταά πηά ΐδΐ Μί(:<:ν.οΛ ζαΓ ϋ^ετη&ΐιηιε άβ» Κοηιπι&ηάοδ είηκεΐΓθίίβη^ ννίε ΜθδΙίίΐαεΓ Μεΐάαη^εη Ιοε5£ΐ£εη. Ιη Εεηίπβτ&ά ΐβΐϊ είη ΟΒεΓδΙεΓ δονν]εΙ: νο» δεοΙΐΗ Μαηηει·η ^εΗΠάεΙ ■ννοΓάεη, ζυ άε^εη νοΓδίΐζεη- άεη Μαι-δοηαΐΐ νοΓθδο1ΐΐ1οτΤ «•ενναΐιΐΐ: ννυτάε αηά ΐη άεδεεβ Ηαηά( η άίε οβεΓδΐε Βείεΐιΐβ- §εΐΐΐίΐ1(: ίη &11εη ιιηά ζίνίΐεη ΡεΙ:εΓδ5αΓ^: 5 δερτειτιοεΓ Όεη ΌαΓθΙιΙθΓαοΙι άεΓ άεη- Εδςΐιεη Τταρρεη άαΓεη άί^ δοιιφΕΪδοΙιεη ΥεΓϋεΐάΐ^αη^β- δΐεΐΐαη^εη νοι· ΡεΙεΓδθυΓβτ ηιεΐάεϋ άΐε δοιιι]ε^ιηΐΕΐίεΙΐί- «ΡΓ&ιηά&ϊ ΐη είηεΓ ϋϋεΓδΐοΙι*. αίοεΓ άίε Ι,&ζε αη άεη ΡΓοηΙεη. Ιη άεη Βεποηΐ. 1ιεΐ5·.<; εδ ιι. ά: Όβτ Ρεΐηά η&Ηεη 5ίοΗ άετ δΐ3ά(:, ΕΐοβΓ νεΓΕΓααεη ιιηά Καηε Ιιεπ-- δεΐιεη ιιηΕετ άετ ΒενόΊΙίεΓαηίτ, άίε αηαηΙεΓ^ΓοςΙιεη άαηιΐΐ: Οί» ϊο ιϋίΐΐβ-ί; ΐδΐ, Ιίείε νοΓίείάί- &αη§:δ1ίηίεη αηί άΐε δταάί: ΙιεΓαηι ζα 5ααεη. Βετΐίη, 5· δερΙεηιΙχΓ. Ζεΐιη δοαυ'εΕΓα ]£ ιυαι-άεη αηί ΜϊΐΕΐΐΐοοηηαοΙι- ΐη ΕαΓΐΙίαηιρΓεη ΐχη. αηί νοη άειΐΕδοΙιεη 3ΐ)8"εδο105δεη. Όίεδε ιΐιητε— ηαοΐι είηεηι Αηβτίίί ααί ίεΐηά- Ιίοΐιε δϋεΐΐαηίτεη ίΐαΕ εΐηεπ Ναοΐι ΙίαΓζεηι Καηιρί άτεΐ ίχΐηάΐίοΐιε ^α^εΓ, νοα άεη ΟεδοΙιοδδσΐΓ^εη άετ άεαί- δθΐιεη ΖεΓδΕαεα.εΓ αί). Όίε αεϋΓΪβ-βη ν·£ Γ^ ζα εηΙΙίθΓητηεη, ιιΐυΓάεη ^β Ιεΐΐί αηά ί,ΓίηιϋΙΐοΙιε νεΐ'ηΐοΐι- Νενν λ'ονΐί, 4· δερίειηρεΓ. νίε υιιίτεά Ρτεδδ αυβ ΟίΙαννα ηιεΙάεΕ, δαΐι δΐοΐι άζ3>
  νει·1εΐάίβ·αιΐίτδπιΐηίί>ϋ ε γ ι α πι
  Καηηάίΐδ ίηίοΐίτρ (Ιεδ δΕεεηάΐβΓ
  ^Εείβεηάεη Είη<>αη8δ νοη
  ΒεδοΙιννεΓάεΙθΓίιίεη Ιίαηα-
  άί^οΙιεΓ δοΐάιΐεη νεΓηπΙαδδί,
  ίη είηεηι Τα^εδ5ε£ε1)1 } άα»
  δο1ΐΓεΐΙ)εη νοη ΒΓΐείεη αιι άαβ
  ΛΐίηίδΙεΓΪαηι ζα εΓΐήε^η.
  Ιηάειη Βείεΐιΐ Ιιεΐ^δΕ εδ,
  άΐε^αΐοη Κιιϋ8θ1ι1ίε"ε άεΓ δοΐ-
  ά ιίεη δείεη αηηαεΕΪ§·, νεί1
  ΜίηίδΙεπαηι ΜϊΙβδΕ ννΐδίε,
  ε5 ζα Ιαη Ιιαΐοε.
  - ϋΗΟ
  ΡίΑΕΤίίΒίΙ- «ΕΒΧ8ΤΑΕΤΓΕ
  νίι· Ιεΐΐεη άεη ΟίίίζίοΓεη»
  υηίεΓθίίϊζΐεΓεη αηά Μαηη-
  δοΐιαίίεη ά<.Γ Ιιίείίί^εη ά-^αΐ- δθΐιεη ΤΓαρρεη άα?δ ηπγ είηβ ναε50ΐιεΓεί - αηά ΡΙαειιεΓεί ίατ άεη ΟεβΓΛΐιοΙι άεϋ άε 1~ κοΐιεη Ηεετεκ, ^ε§ΓαηάεΕ Ιια- Ιοεη, αηΙεΓ άίε υεοεπααοΐιαπβ· εΐηεδ δρεζί;ι1ίδΕεη - ΌίτεΙίΕθΓδ άετ ίϊ'ΐΓ άετεη ΟΓάεπτΙίοΙ ε Αγ- νει·.ιηΙιΐΐθΓΐ1ΐο1ι ΐδΕ. Ιιοίίεη άαδδ II γ αη* Π; γ ν^ΓΕΓαηεη ^ειυαεΙΐΓεη ιιΐετάεη. ΒαεΓΟδ- ΑάΓ-ΚοηδΐαηΙίηοα 9 . Αάτ. ΚίδδαηιοιΐδΕΓ. 5* Όΐε γ7ΕΙδδ ν7ΕΙΝ ΚΟΤΗ ν7ΕΙΝ ΐη Ρΐαβοηβη ΐ, τεΐη, ίοηΐδοΐι, ετηαεΙΐΓεηά : ΜαΙεηιεδΕΓ. 13
  ΣΕΛΙΣ 2α
  Μεγάλαι απώλειαι
  των Ρώσσων είς τό
  'Ανατολ. μέτωπον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.— Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν πρα
  «τορείον ανακοινοί ότι είς
  χον βόρειον τομέα εν Γερ¬
  μανικόν Σώμα κατεδίωξεν
  εχθρικήν όπιτ&οφυλακήν,
  την οποίαν καί συνέτριψε,
  παρά τα φράγματα καί τάς
  ΰπονομεύσεις των διαβά-
  οεων.
  Έχθρικαί φάλαγγες έπι-
  χειρήσαοαι επίθεσιν μέ άρ-
  ματα μάχης, πυροβολικόν
  καί μονάδας πεζικοΰ» κατά
  ήμετέρων μονάδων, άπε-
  κρούσθησαν μέ αιματηράς
  δι'αύτούς απωλείας. Ή επί¬
  θεσις συνωδεύετο υπό 245
  άρμάτων μάχης, τα όποϊα
  έξεμηδενίσθησαν υπό των
  άντιαρματικών πυροβόλων
  μας· Κατεστράφησαν εις τι
  σημείον 9 άρματα καί είς
  αλλο έτερα 13.
  Είς τόν Κεντρικόν τομέα
  τεθωρακισμέναι μονάδες
  μας έκυρίευσαν 12 έχθρικά
  πυροβόλα, 15 φορτηγά αύ-
  τοκίνητα καί άπειρον πο¬
  λεμικόν υλικόν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 7.-Σοβιε-
  τικόν στρατιωτικόν τμήμα
  έπιχειρήσαν νά διαβή την
  δεξιάν όχθην τοΰ Δνειστέ-
  ρου άνεχαιτίσθη υπό τοΰ
  δραστικοΰ πυρόζ των στρα-
  τευμάτων μας. Μικρόν τμή¬
  μα μόνον κατώρθωσε νά
  διαβή άλλ'έξεμηδενΐσθη καί
  αύτό.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΕΩΝ
  ΤΟ ΛΕΝΙΓΚΡΑΝΤ
  ΤΤΕΡΙΕΚΥΚΛΩΘΗ
  Ή πόλις ευρίσκεται υπό τα πυρά
  τού βαρέως Γερμ. πυροβολικοϋ
  Ή 'Εσδονία εξεκαθαρίσθη άπό τόν εχθρόν
  'ΩΣΣΟΙ ΑΑΕ1ΤΩ
  ΑΣ ΚΑΤΛ
  ΙΑΚΙΚΟ
  ΙΣΤΑΙ ΜΕ
  1ΕΣ0ΝΤ
  [&ΑΦΟΣΣΥΝΕΑΗΦ
  [ΣΕΙ
  ΤΙΚΑΣ
  ΤΟ ΣΑΟ-
  ΗΣΑΝ ΑΜΕΣΟΣ
  ΒΙΣΥ, /.-"Αγγέλλεται έκ
  Βουδαπέστης ότι χθές κα- (
  τέπεσαν είς τό Σλοβακικόν
  έδαψος Ρώσσοι τινές άλε-
  ξιπτωτισταί, οΐτινες έφερον
  πολιτικάς ένδομασίας. "Α-
  «σντες οθτοι, πλήν ενός
  όστις ηύτοκτόνισε, συνελή¬
  φθησαν. 'Ανακρινόμενοι ώ-
  μολόγησαν δτι έξαπελύθη-
  σαν υπό των Μπολσεβίκων )
  διά νά δημιουργήσουν Σσμ-
  ποτάζ καί έκδηλώσεις υπέρ
  τού Κομμουνισμόν
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 5 Σεπτεμβρίου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ οτρατοθ ανακοινοί :
  Επί τοΰ Άνατολικού
  μετώπου έπιτυχεΐς πο¬
  λεμικαι έπιχειρήσεις. Ή
  περικύκλωσις τοϋ Λέ-
  νιγκραντ συνεχίζεται.
  Αυτή αυτή ή πόλις ευ¬
  ρίσκεται ήδη υπό τα πυ¬
  ρά τοΰ βαρέως πυροβο¬
  λικοϋ τοϋ Γερμανικοΰ
  στρατοΰ.
  Ή Έσθονία εξεκαθα¬
  ρίσθη άπό τόν εχθρόν.
  Είς την ναυτικήν πε¬
  ριοχήν, πέριξ τής Αγ¬
  γλίας, μαχητικά μας άε-
  ροπλάνα κατεβύθισαν
  την τελευταίαν νύκτα εν
  πλβίον προφυλακής καί
  έν φορτηγόν 3.000 τόν¬
  νων καί έπληξαν σοβα¬
  ρώς ένα αλλο εμπορι¬
  κόν. Νυκτεριναί έπιθέ-
  Ι
  ΔΥΣΦΟΡΕ
  ΑΜΕΡ
  ΚΑΤΑ Τ
  ΚΑΝ
  )ΥΠ
  Σ
  ΕΔΡ
  ΑΟΣ
  Υ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7- Ή 'Αμε-
  ρικανική εφημερίς «ΝιοΟ
  "Υόρκ Στάρ»γράφει δτι ή Α-
  μερικανική [|κοινή γνώμη δυ-
  σφορεί διά την δημιουργου-
  μένην έν 'Αμερική κατά-
  οτασιν, λόγω τής άφαν-
  τάστου ύψώσεως των τι-
  μών δλων των είδών καί
  διότι ή δλη 'Αμερικανική
  παραγωγή περιωρίσθη πλέ¬
  ον είς την απόδοσιν πολε-
  μικώνείδών. Οΰτω, συνεχίζει
  ή εφημερίς, τό επίπεδον τής
  ζωής άνέρχεται καοημερι-
  νώς. Ό 'Αμερικανικός λαός
  δυσφορεϊ κατά τοϋ Προέ-
  δρου Ροϋζβελτ, διότι έφαρ-
  μόζει τυχοδιωκτικήν πολιτι¬
  κήν.
  ΠΩΛΗΣΙΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  ΤΗΣ ΚΑιΊΝΟΒΊΟΜΚΙΑΚΙΑΣ "Γ ΚΕΡΑΝΗ,,
  Σήμερον Δευτε'ραν θά
  —ωληόοϋν έν Χανίοις άπό
  τάς 5 — 7 μ. μ., κατόπιν
  διαταγής τής Γβνικής Διοι¬
  κήσεως Κρήτης, σιγαρέττα
  τής Καπνοβιομη-χανίας «Γ.
  Κεράνη» υπό των κάτωθι
  Πρατηριούχων, λιανοπωλη-
  «ών καί άναπήρων πολέ¬
  μου:
  1) Θεοδώρου Βομβολάκη όδός
  Μάλεμε, 2) Φωτίου Πλατανίδή
  Πλατεϊα ΣαντριβανΕου, 3) Γε-
  ωργίου Έλευθεράκη όδός Ποτ-
  χιέ, 4) Νικολάου Τσιγάλογλου
  Κέντρον Δημοτικάς Άγορας,
  5) Πέτρου Παπαδάκη Κατσαμ-
  *άς Χαλέπας, 6) Χρήστου Βα¬
  σιλάκη Φακωθιανσ Χαλ,έποχ,
  7) Χρήστου Φακοΰ Κοΰμ—Καπί,
  β) Στυλιανοϋ Λυγεράκη Πλσ-
  τεϊα Κοτζάμπαση, 9) Σττυρίδω
  νός Κουντή Μεϊντάνι—Χαλέπσς
  10) Εμμανουήλ Σεϊμένη Πλα-
  τεία 1866. 11) "Αντωνίου Κον-
  «αξάκη όδός Μάλεμε, 12) Γε-
  «οργίου Σαρικάκη Δημοτική
  Άγορά, 13) Ιωάννου Καβρου-
  6άκη ΠλατεΤα Γυμνασίου,
  . 14) Πάνου Καλογρίδη Πλα-
  τεϊα 18?7, 15) Γεωργίου Παντε¬
  λάκη όδός Μουσούρων, 16) Άρ-
  ■γυρίου Μιχαηλάκη Μέγαρον
  Διοικήσεως, 17) Γεωργίου Βα-
  γιωνη Πλατεϊα Σαντριβανίου,
  18) Άνδρέου Τζιρτζιλή Ταχυ¬
  δρομειον, 19) Δημήτρ. Περιστε
  ρΐδη όδός Μάλεμε.
  Έκαστος των ανωτέρω
  καπνοπωλών, θά πωλήση
  25 κυτία «Άρωμα» 25 κυ-
  τία «"Εθνος Έξτρα» καί
  500 κυτία«Έθνος» δευτέρα,
  άπαντα τα εϊδη των 25
  γραμμαρίων. *
  Παρομοία ποσότης θά
  πωληθβ καί υπό τοΰ έν
  Καστελλίω Κισσάμου Πρα·
  τηριούχου Ι. Κωνσταντου-
  λάκη.
  Αί τιμαί πωλήσεως, αΐτι¬
  νες καθωρίσθησαν υπό τής
  Γεν. Διοικήσεως Κρήτης,
  εισίν αί κάτωθι:
  "Αρωμα τό κυτίον δραχ.
  34
  Έθνος έξτρα τό κυτίον
  δρ. 27.
  "Εθνος δευτέρα τό κυτίον
  δραχ. 25.
  Ή τυχόν άπόκρυψις ή
  τυχόν πώλησις σιγαρέττων
  είς τιμάς ανωτέρας των
  καθορισθείσαν θέλει τιμω¬
  ρηθή αύστηρότατα υπό τοΰ
  Γερμανικοΰ Στρατοδικείου
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΝΙΑΡΣΑ ΪΝΛΑΤΡΟΥΧ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7—Τό ημιε¬
  πίσημον Ι ερμανιχόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι άπό-
  τιειρα τοθ έχθροΰ δπως επι¬
  τεθή κατά των προκεχωρη·
  μένων μυνόδων μας, είς την
  τιεριοχήν τοΰ Ιομπρούκ, ά-
  ■ηεκρουσθη υπό ΐών ήμετέ¬
  ρων λίαν επιτυχώς. Γερμα-
  νικά καί Ίταλικά άεροπλά-
  να ίβομβόρδισαν επιτυχώς
  την Μόρσα Ματρτ,ύχ καί έ-
  χθρικας συγκεντρώσεις παρά
  %ύ Τζεραμπούκ. -. --·.
  ΤΟ ΤΡ1ΜΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΤΟΚ1Ο, 7 —Ή εφημερίς
  «Σιμπούν» γράφει δτι ή συ-
  νάντησις Φύρερ—Ντοΰτσε
  άποδεικνύει δτι τό τριμερές
  σύμφωνον ',καθΐσταται ολοέν
  Ισχυρόν καί άδιάσπαστον
  κοί διι τοθιο επεκυρώθη ήδη
  διά Διατάγματος υπό τοΰ
  Αύτοκράτορος.
  λϊϊκραΓΤγγελϊλΓ
  Τό Γραφείον τοθ δικηγό-
  ρου κ. Κ. Λουρανδάκη
  εγκατεστάθη είς την οικίαν
  % υ (Πλατεϊα Δικαστηρίων)
  ΕΥΧΑΡΙ.ΤΙΔΙ ΤΟΥ ΓΚΑΙΜΠΕΑ.
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΤΟΥΤΣΕ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.—Ό Ύ-
  πουργός τής Προπαγάνδας
  Δρ. Γκαΐμτιελς απέστειλε
  τηλεγράφημα πρός τόν Ντοϋ·
  τσε ευχαριστών αυτόν διά
  τάς ύηέρ αύτοθ καί τοθ Φύ¬
  ρερ έκδηλώσεις τοϋ ΊταλίκοΟ
  λαοΰ, καιά ιήν τελευταίον
  είς Βενετίαν μετάβασιν τού.
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, 7.—Υπό την
  προεδρΐαν τού κ. Πρωθυποιορ
  γοθ συνήλθεν ή συσταθεΐσα
  Είδική Έπιτροπή τής Πολι-
  τικής κοί Οίκονομικής. έπι-
  στρατεύσεως τής χώρας, διά
  την εϋρυτέραν οργάνωσιν
  τής Κοινωνικής Προνοίας.
  Είς την εκστρατείαν αυτήν
  θά πρωτοοτατήοη τό τε Κρά-
  τος καΐ ή Έκκλησία.
  *·», αΤξΤΓσϊΙ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, 7.-Κατόπιν α¬
  ποφάσεως τής Κυβερνήσε¬
  ως αύξάνεται άπό σήμερον
  ή τιμή τού άλατος τοϋ Μο-
  νοπωλείου άπό δρ. 5 είς 10
  κατά κιλόν.
  σεις των άεροπλάνων |
  μας έλαβον χώραν έναν ,
  τίον λιμενικών έγκατα-
  στάσεων των άκτών τής
  Σκωτίας καί των άνατο-
  λικών άκτώντήςΆγγλίας.
  Ή Αγγλικη άεροπο¬
  ρία υπέστη χθές είς τάς
  ακτάς τής Μάγχης σο¬
  βαράς απωλείας. Κατα-
  διωκτικά μας άεροπλά-
  να καί τό άντιαεροπο-
  ρικόν μας πυροβολικόν
  κατέρριψαν 25 άερο-
  πλάνα.
  Κατά τάς έπιθέσεις
  των μαχητικών μας άερο
  πλάνων εναντίον έχθρι-
  κών πλοίων είς τόν κόλ-
  πον τού Σουέζ, κατά την
  νύκτα τής 4ης Σεπτεμ¬
  βρίου, κατεβυθίσθη ενα
  εμπορικόν 8.300 τόννων
  καί έπυρπολήθη ενα
  αλλο μεγάλο φορτηγόν.
  Αί απόπειραι μερικών
  Σοβιετικών άεροπλάνων,
  δπως έπιτεθοΰν την τε¬
  λευταίαν νύκτα εναν¬
  τίον τής βορείου Γερμα-
  νίας καί τοΰ Βερολίνου
  έμειναν ανευ άποτελέ-
  σματος.
  Τό άντιαεροπορικόν
  μας πυροβολικόν κατέρ-
  ριψεν έν έκ των Σοβιε¬
  τικών βομβαρδιστικών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7·—Ό Γερ
  μανικός τύπος, μέ την αρ¬
  ξαμένην επίθεσιν κατά
  τής Πετρουπόλεως (Αένιγ-
  κραντ), γράφειοτι ή προ¬
  σπαθεία των Μπολσεβί¬
  κων νά συγκρατηθοϋν είς
  την πόλιν αυτήν είναι μα-
  ταία, διότι ό Γερμανικός
  στρατός καί ή άεροπορία
  αου θά καταφέρουν πολύ
  ταχέως τό καίριον πλήγ-
  μα καί είς την περιοχήν
  αυτήν.
  Άγγλικά πλοία όλικής χωρητι¬
  κότητος 13 έκατομμυρ. τόννων
  κατεβυδίσθησαν είς τό διάστη-
  μα των δύο έτών πολέμου
  ΒΕΡΟΛΙΤνθΛί, Τ.
  — Κατά την από 4ην Σ)
  βρίου έ.έ. έκθεσιν τής
  Άνωτάτης Διοικήσεως
  των 'Ένόπλων Γερμανι-
  κων Δυνάμεως, τό Γερ¬
  μανικόν πολεμικόν ναυτι¬
  κόν καί ή Γερμανική μα-
  χητική άεροπορία κατέ-
  στρεψαν κατά τόν μήνα
  Αυγουστον έ.Ι. Άγγλι-
  κά πλοία καί ξένα τοιαΰ-
  τα, είς την υπηρεσίαν
  τής 'Αγγλίας ευρισκό¬
  μενα, όλικής χωρητικότη¬
  τος Κ37, 2ΟΟ τόννων.
  Προσέτι έπλήγη σοβα¬
  ρώς μεγάλος άριθμός έχ-
  Ορικών πολεμικών. Έπί¬
  σης πολυάριθμα 4λλα
  πλοϊα έβυθίσθηααν ή ύ-
  | πέοτησαν ζημίας, συνε- Ι
  Ι πείχ προβκρούσεώς των ι
  είς νάρκας. Ή Αγγλία
  απώλεσε τοιουτοτρόπως,
  κατά τό διετές δι&στημα
  τοΰ «αρ' αυτής κηρυχθέν»
  τος πολέμου : 1) υπό
  τού Γερμανικοΰ πολεμι¬
  κον μας ναυτικοϋ πλοϊα
  9. 532.7ΟΟ τόννων,
  9) υπό τής Γερμανικής
  άεροπορίας πλοϊα 3.
  Σί Β Εί. Κ83 τόννων, ή¬
  τοι έν συνόλω κατεβυθί-
  βθηβαν πλοϊα 13.Ο88.
  τόννων.
  Ό πραγματικάς
  μός των απωλειών εΖναι
  έν τούτοις μεγαλείτερος,
  διότι ό άριθμός των 13
  εκατομμ.υρίων οεν περι-
  λαμ@άνει τάς σημαντικαί
  απωλείας, συνεπείιχ πρ»ο"
  βκρούσεως, είς νάρκας»
  οΰτε όλας τας &λλας κα"
  ταβτροφάς, αΐτινες δέν
  ήτο δυνατόν να διαπι"
  οτωθοΰν μετ ά βέβαιότη"
  τος. Δέν υπελογίσθησαν
  έπίσης τα πλοϊα. τα υπο"
  στάντα σοβαράς ζημίας»
  τα όποϊα έν πάση περι¬
  πτώσει, 6έν Οά δυνηθούν
  νιχ χρησιμοποιηθοΰν έπ'
  αρκετόν διάστημα, οΰτε
  τέλος ό μ,κγαλος αριθ-
  μός πολυτίμων πλοίων,
  τα όποϊα μετεφέρθησαν
  υπό Γερμανικών πολεμ,ι-
  κών είς Γερμανικάς ναυ·
  τικάς βάσεις.
  ΚΑΤΑΡΡΙΨΙΣ
  ΣΩΒΙΕΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7-Ή Γερ·
  μανική άεροπορία επέτυχε
  την καταστροφήν Ρωσσικής
  νηοπομπής. Ή Φινλανδική
  άεροπορία επέτυχε την δι¬
  άλυσιν έχθρικών συγκεν-
  τρώσεων ανατολικώς τοΰ
  στβνοϋ τής Καρελίας. κα-
  τέρριψε δέ είς άερομαχίας
  22 Σοβιετικά άεροπλάνα.
  ~Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΙΡΑΝ
  ΪΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7-Ή κα¬
  τάστασις είς τό Ίράν έχει-
  ροτέρευσε, διότι οί Άγγλοι
  καί οί Ρώσσοι προβαίνουν
  είς την αφαίμαξιν δλων των
  οίκονομικών καί βιομηχα-
  νικών πόρων τής χώρας καί
  αυτών των μεταλλευμάτων
  της, ήτοι τού χαλκοΰ,μολύ-
  βδου καί σιδήρου, ώς καί
  των πετρελαίων της.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΡΟΣΣΟΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ
  ΒΕΞΡΟΛ1ΝΟΝ, 7.—Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν πρακτο¬
  ρείον άνα,.οινοΐ δτι άπό τής
  24 Αύγούστου μέχρι τής 4
  Σ)βρίου έ'ν Γερμανικόν Σώμα
  συνέλαβεν είς τόν κεντρικόν
  τομέα 13600 αίχμαλώτους
  καί εκυρίευσεν Ιΐδτηλεβόλα.
  Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,7 .—Κατ' εί-
  δήσεις έκ Βουκουρε-
  σχίου αί είς τόν Δνείστερον
  δρώσαι Ούγγρικαί δυνάμεις
  κατέλαβον σήμερον μικρόν
  εχθρικόν τμήμα στρατηγικής
  σημασίας.
  Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Μ0ΝΑΣΤΝΡΙΑΚ1Ν ΚΤΗΜΑΤΟΝ
  Ό Ο.Δ.Μ.Π. Νομοδ Χανίων έκ-
  θέτει είς πλειοδοτικόν διαγωνι¬
  σμόν διά διετή ενοικίασιν Α)των
  έν ΧρυσοπηγΟ έλαιοφύτων αύτοθ
  συγκειμένων έξ 892 έλαιοδέν-
  δρων μετά τής γής των ώς ακο¬
  λούθως. 1) Άμπέλα 162. 2) Γεννα-
  δΐου 14. 3) Χορεύτρα 341. 4) Άμ-
  βροσίου 120 5) Κεφάλα Τίτου. 41 έ)
  ΆμβροσΙου δυτικώς όδοθ 75. 7)
  Άμβροσίου ανατολικώς όδοθ 54
  Γενναδίου άπλώστρα 28. 8) Νικο-
  δήμουδ. °) Άγ/Ιου Ιωάννου 5.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται τό πο¬
  σόν τΟν 115000.
  Β) Τοθ μετοχΐου Πρινόδασος
  ΆκρωτηρΙου μέ πρώτην προσφο-
  ρά δρ. 140000 Γ') Τοθ μετβχίου
  Νησΐ Τοπολίων μέ πρώτην προσ-
  φοράν δρ. 38000.
  Ή δημοπροσΐα ^διεξαχθήσεται
  είς τα ΓραφεΤα τοθ Ο.Δ..Μ.Π.
  Χανίων την 13 Σ)βρ(ου 1941 ημέ¬
  ραν Σάββατον καί ώραν 11—12
  π.μ. Είς περίπτωσιν ματαιώσεως
  έπαναληφθήσεται την 18 Σ)6ρίου
  ημέραν Πέμπτην καί την 20 Σ)-
  βρίου 1941 ημέραν Σάββατον κα¬
  τά την ιδίαν ώραν.
  Τό τίμημα των μισθώσεων κατα-
  βληθήσεται τοίς μετρητοίς κατά
  την διεξαγωγήν τής δημοπρασίας.
  ΟΙ δροι τής ενοικιάσεως εΰρί
  σκονται είς τα ΓραφεΤα τοθ Ο.
  Δ,Μ Π. Χανίων.
  "Εν Χανίοις τή 6 Σ)βρίου 1941
  (Τό Συμβούλιον τοθ Ο.Δ.
  Μ.Π. Χανίων)
  ΕΗΑΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗ.ΙΣ
  Έπανήρχισεν ή έμφιάλωσις
  των έκλεκτών οΐνων των Συνε-
  ταιρικών Οι'νοποιεΙων Παραγω-
  γων_ Κρήτης.
  Οίνοι λευκοΙ καί έρυσροΙ είς
  φιάλας.
  Διαρκής παρακαταθήκη. Όδός
  Μάλεμε αριθ. 13, έναντι 'Εμπορι-
  κης Τραπέζης.
  Υ«νιά. Δευτέρα 9 ν-ρπτβιιβοίου 1941
  ΑΙ ΕΠΙΘΕΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 6 Σεπτεμβρίου.
  Ή άνωτάτη διοίκηοις τοθ
  Γερμανικοΰ στρστοθ ανακοινοί:
  Αί έπιθετικαί έπιχειρή-
  αεις σημειώνουν ίκανο-
  «οιητικήν πρόοοον.
  Είς τόν άγώνα εναντί¬
  ον τής Αγγλίας ή άερο¬
  πορία μ.ας έβομ,βάροισε
  κατά την οιάρκειαν τής
  ημέρας, έγκαταστάσεις
  σ'.δηροορομικών βταθ-
  μ.ών είς την ανατολικήν
  άκτήν τής Σκωτίας, ρί-
  ψασα δόμβας μεγίστου
  οΊαμ.ετρήμ.ατος. Κατά
  την διάρκειαν της νυκτός
  ή άεροπορία μ.ας κατέ-
  στρεψε 2ν εμπορικόν 3.
  ΟΟΟ τόννων ανατολικώς
  τοϋ Σούντερλαν.
  "Ενας ίσχυρός σχημ.α·
  τισμ.ός Γερμ,ανικών βομ-
  βαρδιστικών άεροπλάνων
  έβομβάρζεσε κατά τάς
  6ραΠυνάς ώρας τής χθές
  μέ καλά αποτελέσματα
  ύπόστεγα τοϋ άεροΠρομ,ί
  ου Άλία Χιμιλία επί
  τής οιώρυγος τού Σουέζ.
  Κατά μίαν επίθεσιν
  μαχητικών Γερμ.. άερο¬
  πλάνων εναντίον τής ναυ-
  τικής βάσεως τοΰ Σουέζ
  κατά την νύκτα Κης Σε-
  πτεμβρίουκατεστραφησαν
  3 έχθρικά εμπορικώ ιυ-
  νολικής χωρητικότητος
  14.ΟΟΟ τόννων.
  'Ο έχθρός οέν ύπερέ-
  πτησε την Γερμανίαν
  οίίτε κατα την ήμ,έραν
  οΰτε κατά την νύκτα.
  Αι έπιχειρήσεις
  ΕίςΜεσόγειονκαί Β.Άφρικήν
  ΡΩΜΗ, 7—Ή εφημερίς
  «Πόπολο Ντ' Ιταλία» ανα¬
  φερομένη είς τάς έπιχει¬
  ρήσεις τής Μεσογ,εΐου καί
  τής Βορ. Άφρικής, αί ο¬
  ποίαι περιωρίσθησαν κυρί-
  ως είς αγώνας αεροπορίας,
  γράφει ότι καίτοι αί έχδρι-
  καΙ άεροπορικαΙ δυνάμεις
  ηυξήθησαν είς τό θέατρον
  τούτο τού πολέμου, διά
  τής άφίξεως νέων άεροπλά¬
  νων 'Αμερικανικής προε¬
  λεύσεως έφοδιασμένων
  διά νεωτέρων μέσων πο-
  λερικών, έν τούτοις ή Ίτα-
  λική άεροπορία άπέδειζε
  την ΰπεροχήν αυτής έναν¬
  τι τοϋ έχ^ροθ, ώς απεδεί¬
  χθη κατά τάς έπιδρομάς
  τής 3 καί 4 τρέχοντος.
  Ή εφημερίς, έν συνεχεία,
  προσθέτει ότι κατά το τε¬
  λευταίον 48ωρον κατερρΙ-
  φθησαν ασφαλώς 42 έχ^δρι-
  κά άεροπλάνα, έτερα δέ
  48 έπλήγησαν σοβαρώς, εΐ-
  ! τε είς άερομαχίας είτε επί
  τοΰ έδάφους.
  Άεροπορικαί έπιθέσεις εναν¬
  τίον ΤΤετρουπόΑεως-Όδησσου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7. - Κατά
  πληροφορίας έξ αρμοδίας
  πηγής ή Γερμανική άεροπο¬
  ρία ενήργησε τό' Σάββατον
  διαδοχικάς έπιθέσεις, μετά
  (σχυρών δυνάμεων, εναντί¬
  ον των είς την περιοχήν
  τής Πετρουπόλεως περικυ-
  κλωμένων έχθρικών δυνά¬
  μεων. ΑΙ έγκαταστάσεις τοθ
  πυροβολικοϋ τού έχθροθ
  κατεστράφησαν τελείως,
  στρατιωτικαί δέ δυνάμεις
  αύτοϋ διεσκορπίσδησαν.
  'Εξαιρετικώς μεγάλαι απώ¬
  λειαι ;έπροξενήθησαν είς
  Μπολσεβίκους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.—ΤΟ ημι¬
  επίσημον Γερμανικήν Πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι
  χθές μαχητικά κα! βομβαρ-
  δισπκά άεροπλάνα μας έ-
  πέδραμον κατά τής Όδησ-
  σοΰ, ρίψαντα βόμβας μεγά-
  λου διαμετρήματος είς
  στρατιωτικοϋς στόχους καΐ
  είς έχθρικάς συγκεντρώ¬
  σεις. ΑΙ προξενηδεϊσαι ζη¬
  μίαι εΤναι βαρύταται.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  "" ΆγνοεΤται ή τύχη τοθ Παναγ.
  Κ. Γκρέτσου, Εύέλπιδος Α' τάξε¬
  ως. 'Ο γνωρΐζων τι παρακαλεΤται
  όπως εϊδοποιήση τα γραφεΐα τής
  εφημερίδος μας.
  —ΆγνοεΤται ή τύχη τοθ Πέ¬
  τρου Νικολ. Κοκοτσάκη μαθητοθ
  ΓυμνασΙου, έτων 18 έκ Μεγάλων
  ΧωραφΙων Άποκορώνου. Ό γνω-
  ρίζων τι άς γράψΓ) είς τόν πα-
  τέρα τού Νικόλαον Κοκοτσάκην,
  Μεγάλα Χωράφια.
  ΑΙΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΜΟΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΝ
  ΠροσφερδεΙσης μεΐζονος τιμής
  κατά 5 ο)ο τής των τελευταΐων
  πλειοδοτων διά την ενοικίασιν
  των μετοχΐων "Αγιος Γεώργιος
  Νεροκούρου καί ΚορδελΙ Δαρμα-
  ροχωρίου, έπαναλαμβάνεται η δή
  μοπρασΐα τής ενοικιάσεως την
  13 Σ)βρίου 1°41 ημέραν Σάββα¬
  τον καί ώραν 11—12 π. μ. είς τα
  Γραφεΐα τού 1Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων
  υπό τούς Ι,ίδΙους δρους. Πρώτη
  προσφορά έσεται τοθ μέν μετο-
  χίου "Αγιος Γεώργιος δρ. 3Ρ9Ο0Ο
  τοθ δέ μετοχΐου Κορδελί δραχ.
  111300.
  Οί δροι τής [ενοικιάσεως ευρί¬
  σκονται είς τα ΓραφεΤα τοΰ
  Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων.
  Έν Χανίοις τή 8 Ιεπτεμβρΐου
  41
  Γ**ι.
  (Τό Συμβούλιον τοϋ Ο. Δ Μ Π
  Χανίων.)
  _ ΑπρΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκου-
  σα είς τόν Αλεξ. Νταντινάκην
  κάτοχον Χανίων. Ό ευρών {παΐ
  Ρ?Κτα,λεΤτα' νά την · παραδώση
  εί_ςντόν_ άπωλέοσντα (Συνο.κίά
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια. Πληροφο¬
  ρίαι παρ' ημίν.
  ΤΟ ΟΛΟΝΤΟΤΑΤΡΕΙΟΝ
  Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη
  Μεταφερθέν είς την οδόν Μαβίλη 1 (Γωνία Πα-
  λσμά—Μαβίλη) έπανήρχισε τάς εργασίας τού.
  ΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ£Ν. ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΑΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
  ΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΙΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΑΙΟΙΚΗΤΗΗ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΥΚΗΓΟΡΗΣΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ίΜίΜΙ ΤΟΥ ΟΑΗΟΥΣΜΟΥ
  'Ο εσχάτως διορισθείς Ύπουργός Γενικός Διοι-
  κητής Κρήτης κ. Λουλακάκης επεσκέφθη τόν Στρα¬
  τιωτικόν Διοικητήν Κρήτης, έπ' εύκαιρία δέ τής
  επισκέψεως τού ταύτης συνηγόρησεν υπέρ τής εΐ-
  ρηνεύσεως τοΰ πληθυσμοϋ. Ό Στρατιωτικάς Διοι-
  κητής μετά τόΰ Άρχηγοϋ τοΰ Έπιτελείου άνταπέ-
  δωσε την επίσκεψιν ταύτην τοϋ κ. Λουλακάκη.^
  Ό ΚβΙάΙΐοΓηηι&ηάβηί: αντήλλαξεν έπίσης τάς έπΐ-
  σκέψεις ταύτας τού νέου Ύπουργοΰ Γενικοΰ Δι-
  οικητού Κρήτης.
  ΚΑΤΑΒΥΟΙΣΙΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.-Παρά τί¬
  να νήσον τοϋ Αίγαίου, ένφ
  έπλεον 4 πλοιάρια έλληνι-
  κά, αιφνιδίως ενεφανίσθη
  άναδυθέν πρό αυτών "Αγ¬
  γλικόν ύποβρύχιον, όπερ
  ήνοιξε πϋρ κατ' αυτών. Τα
  ΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΟΙΑΡ
  ΒΡΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ Α

  ΑΙΟΗ
  ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ
  ΑΝΟΘΕΝ ΤΟΥ ^ΙΝΤΥ-ΕΑ-ΜΠΑΡΑΝΙ
  ΡΩΜΗ, 7.— Σχετικώς μέ
  την Ίταλικήν άεροπορικήν
  επίθεσιν κατά τοΰ Σίντυ έλ-
  Μπαράνι, . εγνώσθησαν αί
  εξής λεπτομέρειαι : 'Αερο-
  πορικός Ιταλικάς σχηματι-
  σμός, έξ 25 άεροπλάνων, έ-
  πέδραμε κατά τής περιο·
  χής ταύτης. Έκεϊ εύρέδη
  άντιμέτωπος έχδρικού σχη-
  ματΐσμοθ έκ 50 άεροπλά¬
  νων. Ευθύς επετέθη κατ'
  αυτών καϊ τα εξηνάγκασε
  νά κρατήσουν θέσιν αμύ¬
  νης. Τ' άεροπλάνα μας, διά
  τής εύστόχου βολής των,
  κατώρθωσαν νά καταρρί-
  ψουν 18 έχθρικά μαχητικά,
  έτερα δέ ύπέστησαν σημαν
  τικάς ζημίας.
  ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7. -Οί Ρώσ-
  σοι άπώλεσαν την Παρα¬
  σκευήν 49 άεροπλάνα, έξ
  ών^ 27 κατά άερομαχΐας
  καί 22 επί τού έδάφους.
  2 έκ τούτων έπλήγησαν καί
  ήρχισαν φλεγόμενα. Τέσο*α-
  ρες άνδρες έκ τοΰ πληρώ-
  ματος αυτών εφονεύθησαν,
  ώς έπίσης καί 1 πλοίαρχος
  καί 1 στρατιώτης ταξειδεύ-
  ων έπ' άδείφ.
  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
  ί Λ Λ Α Ο Υ Π Ο Α Ι Τ Ε Υ ΤΟ Τ
  ΒΙΣΥ,. 7—"Ο πρύην κομ-
  μουνιστής 6ουλευτής Μαρ-
  σέλ Τίτον, όστις τελευταίως
  είχεν άποδοκιμάσει τόν
  κομμουνισμόν κγ,ϊ προσε-
  χώρησεν είς τό Λαϊκόν κόμ
  μα, υπέστη την πρωίαν δο-
  λοφονικήν επίθεσιν. Παρά
  τάς ίατρικάς έπεμβάσεις
  αύτος ύπέκυψεν είςτάτραύ-
  ματά τού.
  ΠΑΥΣΙΣ
  ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ_ΕΦΗΜΕΡΙ1ΩΙ
  ΚΩΝ)ΛΙΣ, 7.—Ή εφημε¬
  ρίς «ΤασβΙρ Έφκιάρ» έπαύ-
  θη έπ' άόριστον. 'Η «Τζουχ-
  μουριέτ» έπίσης έχει ποί^θΓ)
  άπό ημερών, άγνωστον δέ
  εΓναι τό πότε αυται θά έπα»
  νεκδοθοθν καί διατί επαύθη¬
  σαν. 'Η «Τασβίρ Έφκιάρ»
  εΤχε άσχοληθή μέ την πρότα¬
  σιν ΆμερικανοΟ ναυάρχου,
  περΐ διεθνοποιήςεως των
  στενών των Δαρδανελλίων.