89930

Αριθμός τεύχους

36

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

8/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ
  8.
  8ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  δοηΓίίΐΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚ.ΑΚΙ8, Οηαηία
  ιιηά ΌτηοΙί.: Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 36 — Αριθ. 36
  Ργθϊβ 3 ϋΓ8Β0ΐ_ηβ — Τιμή Αραχ. 5
  ΚβάαΙάοηβοαΓΟβ ιιηά
  δϋΚΜΕΙΛδδΤΚ. ζζ.
  Ρΐα&ζεη^ε ηαβεη ά3δ ΙοεΓαηΓητε ΚΓαηκεηίΐ3ΐΐδ - «'ννΪΓοηοΐΐΐ>:
  Κείηε ΜεπδοηρηορίεΓ
  ΐη Βετΐΐη
  ΟΙ Βρεττανο! άεροπόροι έβομβάρδισαν τό γνωστόν Νοσοκομείον «ΒΙρχωβ» τοθ ΒερολΙνου. ΜΙα
  βόμβα έξερράγη ακριβώς πρό τού Νοσοκομείον Άνθρώπινα θύματα δέν ύπάρχουν
  Ι)εΓ ΚοηιηιαηάαηΙ: εΐηεδ άεαΐδοηεη υηϊεΓδεεοοοΙδ, (ϊεΓ βεΐ
  είηετη εΐηζι*£εη Αηκπίί ίεΐηάΐΐοηε δοηΐίίε χιηι 470000 ΒΚΤ.
  Ι ηβί", βΓδΐαΙΙεΐ: δεΐηεη Βεποηί:.
  Άναφορά τοθ διοικητοθ ενός Γερμανικοϋ ύποβρυχΐου, πού κατώρ¬
  θωσε είς μίαν μόνον έπιδρομήν νά βυθΐση πλοΓα χωρητικότητος
  47.ΟΟΟ τόννων
  νβΓτβίάίβταηβ'βΙίηίβη ίχοτζ ζ&ηβη
  ννίάβΓβταηάββ αΊιΐχΙιβτοβββη
  ΒεΓΐίπ, 7·
  Ιγπ ηοεΓάΙίοηεη
  <1εΓ ΟΗίίΓοητ &ε1&η£ εδ ατπ 4· δερε. είηεπι άευΐδθΐιεη Αγ- τηεεκοΓρδ, δθνΥ^εΐίδο ηιιΐεη νεπΐοΐιτεηά ζα ΖαΙιΐΓείοπε ρ υηά νοη άεη δρτεη- 95 δο^'είίδθΐιε ΡαηζβΓ- νεΓηϊοητεΙ: βζαι. ϊγπ ζϋίι£εη νΓ^Ιιεη ιιΙοεΓννηηάεη. ΌΊβ νθΓ£ε1ιεη<1εη άεηίδοηεηΤπιρ- ρ«?η εΓΓείοητεη υηά άιΐΓοηοΓα- €ΐιεη εΐηε νοη άβηδονν^εΐδ Ζ3εη νεΓΐείάΐβΐε ννΐάεΓδίαηάδΙίηΐε, <1ΐε άιιτοΐι Ρ&ηζεΓΐίαΐηρίννα- #εη νεΓδΙίεΓΐίί: ηηά ζυ άβτεη νε«ο:ίάΐ£ΐιη£ δοΗννεΓε Ιΐδοΐιε ΑΓΐίΠεπε 5ειιϋετ. 630 ϋΙΕ 8ΤΑΌΤ ΙΛΕΟΤ ϋΝΤΕΚ. ΌΕΜ ΡΕϋΒΚ. 80Η ν7ΕΚΒΚ. ΥΟΜ ΡΕΙΝϋΕ ΟΕδΛυΒΕΚΤ Αηβ άβιη ρ α,νιβΓΐίβΓ, 5 δβρτβΐηοβΓ. ϋΟΙΙ ά β οβΐί&ηηί: Αη άβΓ ΟβτίΓθηΙ βΓίοΙ^- ΓβΐοΗβ ΚβΓηρίΙιβηάΙηη- Όΐβ ΕίηβοΗΠθδδΐχηβ: βοηΓβΐΙβί. ϋίβ δταάτ ββΐΐΐβτ βΓ 1>βΓβίΐ8 ιιητβΓ άβηι
  ΡβιιβΓ βοΗνί'βΓβΓ άβχιτ-
  Εβτ,Ι&ηά ΐβτ νοηι Ρβϊηάβ
  νβηιίοητβτ
  ϊη, 7· δερΙειπ5εΓ,
  Είη
  οατ. δείϋ Βε^ΐηη άεδ Ρεΐάζη·
  ίπι Οδϋεη 6ίδ ζυπι 2Ο.
  ϋϋεΓ 630 δοιιΐϊεΐίδοηε
  Ρ1υ&ζειι§:ε 3Πΐ Βοάεη νεΓ-
  ηίοπΐεί:. ϋίεδε Ζ3Ι1Ι ΐδΐ εΙιεΓ
  ζιι ηΐεάπ»; 3ΐδ ζιι Ιιοοη #ε-
  άεηη οίϋ ηατ δίοη
  Ώΐβ δθΛνΐβτ.3
  ίηΓβη
  ΒεΓΐΐη, 7· δερτεηιόεΓ,
  Ιη άεΓ £3ηζεη Βτείΐε ϋΐΓε3
  ρίί 5γεο)ι &γπ
  ΜΪΓΐννοοΙι εΐηε άεαΐδοηε Ιη-
  ίδηΐεπε-ϋίνΐδΐοη ΐπι Νοτάεη
  άεΓ άειιΐδοΐιεη ΟδΙίΓοηί; ΐη
  <1ΐε δθν^ετ-ΐδςΐιεη δίεΐΐαη^εη βΐη. ϋίε Βοΐδοήεννΐδΐεη νετ- άιΐΓοη δε, άυ,Γοη 8Τεη οάεΓ άιΐΓθΗ ηαοη ΕΐηηαΗπιε άεδ ζεδ άιΐΓθΙι εΐ&εηε £ΤΓαρρεη εΓοΐΐεδεη, άαδδ άΐε Ζαηΐ άετ νεΓηΐοητεΙεη Ρΐα^ζεα&ε ηοοη ιααΓ, &1δ ΐη άεη Οε- ιπ&γ. ϋΐε Ζαηΐ νοη 630 βηΐδρποΐιι: άεΓ δΐδεΓΐίε νοη ηιεΙΐΓ αΐδ ΐο ^υ.ί4:£εδ^ηιιxαάε^η Ιγπ δβββτβοίβτ χιηι β Ιαηά νβΓβεηΙίτεη Κ&ηιρί- ίη άβΓ Ναεητ βίη ροβίβηοοοί ηηά. βίηβη ΡΓβοΗτβΓ νοη 3000 ΒΚΤ «ηά ΪΓαίβη βίη ·ν7βίίβΓβ8 Η&ηάβΐ83οηί£ί ν7βίτβΓβ ^ Γίοητβΐβη 8ΪοΗ ς-β^βη Ηαίεηαηΐα- Κβη αη ά ηηά β Όίβ ΙϊΓίτίβοΙιβ Ινΐιίτννβίίβ βΓΐίττ 3,ηι ^ββτΓΐ^βη Τββ·β ι—. Καηαΐβ-βοίβτ βοΗν/βΓβ ιιηά 25 ίβΐηάΐίοηβ Ρ1η£Ζβιΐ£β βο. Ββί Τίβίαη^Γίίίβη άβιιτ- ίΙ ααί ίείηάΗοηβ δοηίίίβ ίηι Οοΐί νοη διιβζ ίη άβΓ Ναοητ ζιιηι 4· δβρτβηιοβΓ ννιΐΓάβ βίη Ηβηάβΐβδοηϊΐί νοη 8.300 ΒΚΤ νβΓβεηΙετ ιιηά βίη ζννβίίβΓ ίη ΒΓαηά •ννθΓ.βη. ]βτίβοηβΓ. Ρΐαβτζβαο,β, ίη άβΓ Ιβίζτβη ΝβοΗτ; ΝθΓά- Ο3τάβιιτ3οη1αηά ιιηά ΒβΓ- Ιίη αηζτΐ8,Γ6ίϊβη, οΐίβοβη Ϊ Γίβ Βοηοββ βίηβη ΒοηιοβΓ 13 ΜΙΙ_Ι_ΙΟΝΕΝ ΒΚΤ. ΗΑΝϋΕίδδΟΗΙΡΡδΡΑυΜ ΥΕΠδΕΝΚΤ ΥβΓΐιΐΒίβ ίη ζννβί ΒεΓΐϊη, 7 ϋΐε άειιίδοηε ιιηά άίε ^αίι:ιιI&ίίε νεΓηίοΙιΙε- Ιεη Π3θ1ι άεπι ΒεΓΪοΗΐ άεδ ΟοεΓΐεοΐηηιαηάοδ άεΓ νοηι 4·9· ιτα 537-2ΟΟ ΒΚΤ δοηεη ιιηά ίη οηΐίδςηεη ϋίεηδΐεη ί&ΙΐΓεηάεη ίτεηιάεη ΗαηάεΙδδοΙιίίίΓίΐυηιεδ. δίε υε- 5θ1ΐί3εάί^1εη αοεΓάίεδ εΐηε ΑιιζηΗΙ ίεΐηάΙίοΙιεΓ νοΓάπηρεη άεΓ άειιΐδοΐιεη &αίζαΗα11;εη. Ιη Τεΐΐ-ΰη ιΐεδ ΛοδθΗηΐΐΐδ άευ,τδθΓΐεη ϋίνΐδΐοη ννιΐΓ- <1εη άΐε 8ονν^ειδ αητετ δοηννε- Γβη νεΓΐυ&Ιεη ααδϊΙΐΓεη δϋεΐ- ^εννθΓίεη. Όβτ ννϊάεΓ- ννυ.Γ(1ε ύΙοεΓ&ΙΙ ΐη οίΐ- Ιιείίΐ&εηι Ναηΐεαηιρί , δτ&βτβίβίηάΐίοηβ Εΐβιηβη- Ιβ ν/αΓίβη Βοηιοβη ίη δοίία δοίία, 8. δερίεηιοεΓ. είηεΓ δίοηεΓΗείΐδοεηαϊΓάεη δοίΐαδ &ηΙ Εΐεηιεητε, άΐε πΐεΐΙεΓε δοΐιίίίε ιχΐιΐΓάεη άτΐΓθΙι ΜίηεηορεΓαιίοηεη νεΓ- οάεΓ ιαεεΙΐΓεηά άεΓ ^&11^ε άεκ νοη ίηττι Ιεΐτεη ΚΓίε^εδ άίε άεαΐδθΐιε ζητεί 9.532.700 ΒΚΤ άιΐΓοη άίε άεηΐδθΐιε Ι,νιίταΐ&ίίε 3-555-583 ΒΚΤ ίηδ£ε5£ΐπι1: 13.088.283 ΒΚΤ εί^εηεη οάετ ίη δείηεη Όίεη- δϊεη ίειηΓεηάεη ίΓεηιάεη ΗαηάεΙδδοΙιίίίΓααιηεδ. ϋίε χΐΐαηΓε ΥεΓΐιΐδΙζίίίεΓ δΐεΐΐί δίοη αΙιεΓ ηοοΐι βεάειιτεηά ήοεηεΓ, άεηη ίη άεΓ Ζαηΐ νοη 13.088.283 ΒΚΤ δίηά άίε δεΙΐΓ 5εϋΓ3εο1ι(:1ίοηεη άεη Μίηεηΐίπεβ· δοιιΐίε νεΓηίοΗίιιη§·εη, άΐε ηιΐϋ δίοΙιεΓΐιείΙ: ___β ιαεΓάεη ΙίοηηΙεη, ηίοΐιΐ ήαΐΐεη. Ααοη άίε £Γθδδε Ζαΐιΐ δοΐιίίίε, άίε ίϋΓ άεπι Η&ηάεΐδ- νεΓΐςεΙΐΓ δϋεΐδ Ιαη^ε Ζείί; 3αδί&11εη, ίδΐ ηίοΐιΐ; ΓεοΙιηεΕ, ιιηά δοηΐΐεδδΐΐοΐι ηΐοηυ άίε ^τοδδε Ζαΐιΐ ιιΐεΓΐνοΙ- ΙεΓ Ρπδεη, άίε άίε άευΙδ<±εη ίη άειιτδοΐιε ηα5εη. 95 Ρ»-Ζ6Γ νβΓηίοΗίβτ: ΒεΓΐϊη, 7· δρ Αη ηιεηΓΕΓβη δτεΐΐεη αεΓ τηϊΐίΙεΓεη ΟκΙίΓοηΙ: Ιίαηα εδ αιη 3·9ΐ ετηεαί ζυ. Ιιείιί^εη ΚεεΓηρίεη, ίη άεΓεη νεΓΐααί- <1ΐε Βοΐδθΐιεννΐδίεη ννίεάεπιπι νεΓ^ευΙϊοΙι δύαΓΐίε ΡαηζεΓ-ν"εΓ- 1)£ΐ;ηάβ εΐπδετζΐεη. Ιτη Ζαδατη- τηεηννΪΓΐΐεπ 3ΐ1εΓ νναίίεη^αΐ- Ιαη^εη ννΐεβεη άΐε άευΐδοΐιεη ΤΓαρρεη αΐΐε Αη^ΓΪίίδνεΓ- 5ΐιοηε ιιηΙεΓ δθΗννεΓεη δο^ε- Ιϊδθΐιεη νβΓΐυδίεη άϊ>. Ιη άεη
  Κίεηιρίεη αΐεβεδ Τα»;εδ
  <1εη ΐη άΐεδεπι Α5δθ1ιηΐϋΙ: ΟδΙίΓοηί: δϊηά, ιαιΐΓάε &ε^εη άΐε Ρρΐΐ- ζεΐοεαΐητεη, άΐε ζιιγ Ηαιΐδ- δυοίιυηβ: δοΙιπΐΕεη, εΐηε Βοηι- οε βτεδςΙιΙεηάεΓί;, άΐε εχρΙοάΐεΓ- Ιε. Όετ Ζ3£ί:εΓ δίαεΓζίε ηίεΓ&ηί &ιιη είηεπι ΐπι ίαεηίτεη δΐοοΐΐ &ιιί άίε δΐΓαδδε αηά ιπαΓ αηί άεΓ διεΐΐε ιοΐ. νοη είηεηι Βοηι- Ιτα^ είηεΓ άετ Ρο- ά»νοη. Ό;. ζιιηι ,'ΤεΐΙ ζεΓδΙοεΓΐ.Είη ΜίτΙεε- ΙεΓ, άεΓ άυ.Γοη ΡΚιοΙιΐ; εηί- ίοτητΐΐζη ιΐΐοΐΐΐε, ιιπΐΓάε, δοηιχΐεΓ νεηιΐιιηάεΐ,νοη άεΓ Ρο- Ηζεΐ ΐη Οειιι&ηΓδΕΐη ηιεη. Ε νΕΗΝΙ Ι ΤΕΤ ΟββεΗβίτβΓτβΓ οοΙβοΗβννίβτΐβθΓΐβΓ Αη^Γίίί βηί άβατ βοηβ Ρ^ί ΒεΓΐίη, 7· δερΙεπι5εΓ. νεΓ- ηίοηΐεΐεη 6εί άεη Κδεηιρίεη ΐτη πιίτΐΙεΓεη ΡΓοηΙαο5:1ιηϊΙΙ άεΓ ΟβίίΓοηΙ: αηι ι. ιιηά 2·9· άΐε Μαδδε άεΓ 293. δθν)ε(:ί- δοΗεη δοηηείζεηάϊυΐΐδΐοη. Όίε δθιΐχ]ετ.ίδ<:ηε Όίνίδίοη νεΓδηοη- Ιε άεη νοπΌ&Γδοη άεΓ άευί- δοηεη ΡαηζεΓ)ίΓ8είΙε άιΐΓοη είηεη {Ι&ηΙίίεΓεηάεη ζιιηι δΐεηεη ζιι νοΓΐια5εη άεΓ Βοΐδοηεννΐδϋεη ννιΐΓάε ]'εάοοή . Ιη Ιζύΐιηετη άίε άεηΐδοηεη είη αηά ηαΐιηιεη άΐε δονν3εΙΐδοηε Όίνί¬ δίοη ίη άίε Ζαη^ε. ϋίε Βοΐ- δοηεννίδΐεη νναΓάεη πιίοΐιτεηά Ναοη άεη οίδηεπ^εη Ζ3εΗ- Ιιιη&ίεη ννιΐΓάεη 1.500 Οε- ίαπ&εηε εΐη^εΗΓαοηΙ; ηηά Μεη^εη βοηιιΐεΓε νεΓΐιΐδίε αη Μεηδοηεη υηά ΜαΙεπ3ΐ ζή. Ναοη άεη ΓοίδηεΓΪ§·εη ΖεεΗ- Ιαη&δεΓ^εΙοηίδδεη ιιιυΓάεη ίηι Α5δοήηίΐΙ: άΐεβεδ Κοτρδ ίη άεη Κδεηιρίεη ζιαίδοΐιεη άεπι 25. Αιι§·ιΐδΙ: ιιηά 4 δερΐεπιοεΓ ΐηδ- ^εδαΐ 17.384 Οε£αη§·εηε είη- Ι νίΐ ΐΗ Ηΐε Ιεη Ιοαΐζ. εΓΐοεαΙετεη άίε Τηιρ- ρεη άεβ Κοτρδ ΐ2ΐ δοιιΐ]εί:ί- δεΐιε ΡβηζεΓΐίίΐηιρίιιΐ3σ;εη, άα- Ι 30 δθΙηιιεΓδίεΓ 173^4 Οβΐ&ηο;βηβ νοη βί" ηβηι ΑΓτηεβ^θΓρβ βΐη- ΒεΓΐΐη, η. δερίεπΐϋεΓ. Ι Εΐη ΐηι ΓηίΐΙΙεΓεη Κ3πιρ£- I αοδθΐιηίΐΐ άεΓ άειιΐδοΐιεη Οδί- ίΓοηΙ είη^εδείζίεδ άειιΐδοηεδ ΑτπιεεΙίθΓρδ ιιΐ3Γ ίη άεη Κεεπιρίεη άεΓ Ιειζτεη ΙοεδοηάεΓδ εΓίοΙ^Γείς! άειιΐδοηε ΑΓπιεεΙεοΓρδ εΓζίεΙ- ίε ^Γθδδεη Οεΐεεηάε^εαιίη- ιχηά ίαε&τε άεη Βοΐδοηειαί- ηι δα&ζ - Καη&1 ΙΐβΗίηάβΓΐ ΒεΓΐίη, 7- δερίεηιοεΓ. Αιΐδ είηειη ΒεΓΐοΙιΐ; Ζείΐηηβ- «ΑΙ £ε1ιΐ ΙιεΓνοΓ,ά&δδ ΐη άεη Μοηαίεη 1ιιηί-5ιι1ΐ ιιηά Αιι- άεΓ νεΓΐίεΙΐΓ ίηι διιεζ- άπ ίηδ^εδΕΓπτ 2Ο Τα^εη οάεΓ δοηιαεΓ οεΐιίη- είηεη εη§:1ί5οηεη Ργ»ο1ι τετ 3υί άεΓ Κίΐηαΐ-Κϋδτε , Αγγλικόν φορτηγόν βομβαρδιζόμενον υπό Γερμανικών άεροπλο- νων ε(ς ι ό στενόν τής Μ6γχης ϋΙΕ ΑΝαΒΙΡΡδΟΡΕΚΑΤΙΟΝΕΝ δΙΝϋ,ΙΝ θυΤΕΜ ΡΟΗΤ8ΟΗΚΙΤΤ νίβΓ βηχΐίβοηε Ηβηάβΐδβοηίίίβ νβΓηίοητβτ Αχΐ3 άβηι ΡηηΓβΓηααρτ.- άβηΙδοΗβΓ ΚατηρΕΠνΐκζβιι ςηβΓίίβΓ, 6 δβρίβηιοβΓ. &β οοηιΙϊαΓάίβΓτβ ίη άββ ϋβ3 ΟΤοεΓΐςοηιπι&ηάο άβΓ ^βδΓΓί^βη Αΐ>βηά3τηηάβ—
  :&ηι3οηη- ηιίϊ %ηϊ&τ ν7ίΓΐ£ϊ4η& Ηαΐτ
  Ιβη ηηά υητβΓΐ^ηηΐτβ άβ·
  ΡΐΗ£ρ1&τ.Ζ6δ Αΐία Ηΐηιβ-
  1Ϊ3 αηι διιεζΐί&ηαΐ. Ββί β»-
  ηβηι Αη&ΓΪίί άβητδοηβΓ
  βιιί άβ*
  Αη^ΓίίίβορβΓ&τίοη-
  ηβη βίηά ίη ?ατβηι Ρογι.-
  Ιίίί
  Ιηι Καηιρί ^^
  Ιαηά οβΐβ^ΐβ άίβ ^νιίτ:-
  •ννβίίβ β—. "Τ&^β Β&Ηη&η-
  Ι ά

  ηιίτ; Βοτηοβη
  βοηννβΓδίβη Κα1ίΙ)βΓ8 ηηά
  ζβΓβτδΓΐβ ίη άβΓ Ιβτζΐβη
  Νβοητ 03τν7&Γτ3 δηηάβΓ-
  Ιαηά βίη Ηαηάεΐ53θ1ιΐίί
  νοη 3Ο0Ο Βγϊ.
  Είη βί&Γ^βΓβΓ ΥβΓθ&ηά
  8ηβζ ΐη άβΓ Ν&οΗτ ζητη «>.
  3βρτ. ννυΓάβη 3 ίβίηάΐ.
  Ηαηάβΐβδοηϋίβ τηίτ ζλ-
  βαηιηιβη 74000 ΒγΙ. νβΓ~
  ηίεηΐβτ.
  ϋβΓ Ρβίηά ίΐοβ: ννβάβτ
  ϋβί Τ&^β ηοοη ηβί
  ίη ά&3 ΚβΐοΗββ-βοΐβτ
  ΑΜΤυθΗΕ ΒΕδυθΗΕ
  ί&τ άίβ Ιηββΐ ΚΓβ- ι
  τ& βΓηβηηίβ ηβηβ Μίηίβ-
  ΙβΓ&οηνβΓηβηΓ 1, υ. 1 β -
  )ί & 1ε ί 3 βταττβτβ άβηι
  ΒβίβηΙβηαοβΓ βηί ΚΓβί&
  βίηβη Βββαεη βο ηηά Η&ί
  βίεη οβί άίβββΓ Οβΐβ&βη-
  Ηβίί Ι&γ άίβ ΒβίΓΐβάηηκ
  άβΓ ΒβνδΙ^ιβΓηβΓ βϊη&β-
  ββτζτ.
  Ββϊβηΐ3Γΐ3οβΓ
  36ίηβχη Οηβί άββ δΐ&οββ
  άίβββη Βββιιοη.
  Αηεη άβΓ Ρβΐάϋοηιηιαη-
  άαητ τπβεηδβΐτβ ηιίτ άβ»
  ηβηβη ΟοανβΓηβιΐΓ Ββ-
  δΐιοηβ.
  ΘΕννΑίΤΙΘΕδ ΟΚΑΜΑ
  ΙΜ ΡΙΝΝΙ6ΟΗΕΝ ΙνΙΕΕΚΒΙΙβΕΝ
  Ηεΐδϊηΐίί, η. δερΙεπΐΓοεΓ.
  ΑηιΙΙίςΗ ιιιΪΓά
  Ι
  άεδ ϋι·α.ηΐ35, άα^ δίοΐι Εηάε
  Αιι&ιΐδΐ; ίηι ίίηηίδοΐιεη Μεετ- |
  ραδεη αϋ&εδρίεΐΐ η&τ:, ιιΐΐΓά
  ηιαη ιυοΐιΐ ηίεπΐίΐΐδ ππε δίοΐιετ-
  ηείΐ: ίεδΐδΐεΐΐεη Ιίοεηηεη. ΌΊβ
  Ζαηΐ άεΓ νεΓδεηΙίτεη ιιηά
  οετΓ3ε§:τ αηηδεηεΓηά 200. Εϊιυα
  είηε ννοοΐιε ΐ3ΐΐ£ δίηά άίε
  οΓεηηεηάεη ΒοοΙε, Ρΐοεδδε
  ιιηά ^ε^^11εη Βειιχείδε «ειιΐε-
  δεη ίηεΓ άίε ιιη^εΐιεατε νοΓ-
  ηίοητιιη§:, άίε άίε δοι^ίίϊ^οΐιεη
  δεε5ΓΓείτ1ίΓ3είτε ιιηά δεεΐηιηδ-
  ροΓΐε εΓΐίΙιεη, ιιηά άίε (ΙιιγοΙι
  άϊε άεαίδθΐιεη υηά
  δββ - ιιηά
  δοιιΐίε ιιΐΪΓΐίΐιηεδνοΙΙε. Μί-
  ηεηδρεΓτεη νεΓαΓδΐο
  άεη. ΑιΐδδεΓ άΐεδεΓ ^εη
  ΥεΓηίοηταη^ δίηά ίείηάΐίςΐιβ
  δοηΐίίε οεί άεΓ ΒεδεΙζαη§: άετ
  Ιηκεΐη ίη άεΓ ΒαοΗι νοη
  νϋριΐΓΪ ιιηά άεδ Ηαίεηε νοη
  Β]οεΓΐίθ (ΚοίνίδΙο) Ι
  ιιηά ΙοεδθΙΐίεάί&Ι: ταΐΟΓάεη.
  Αΐδ ΙεΙζϋε ΕΓεΐ&ηίδδε Ιίοητ»
  τεη ^εηιεΐάετ: ιχΐετάεη άίε Τογ-
  ρεάίεπιη£ είηεδ Τταηβ-
  ροΓΐδςΙιίίίεδ νοη 2.οοο ΒΚΊ*
  ίη άεΓ ΜεεΓεη^ε νοη Κοΐ-
  νίδΐο, είη ΑΓΐίΙΙεΓίενοΙΙΐΓεί'ίεΓ
  αιιί άι-εί δοΐιίίίε, δθαΐίε άΐβ.
  Καρεππΐ£ είηεδ ΌΓείηιαδί^»-
  ΙεΓδ ιιηά ζιιιεΐεΓ ^ΓθδδεΓ Ργ*1ι-
  ηιε άΐε ηιίΐ Μαηίτ:ίοη υηά*
  αηάεΓεπι Μ&.ί:βΓία1 υ. ά. ορΐ»-
  δΛεη ΑρραΓαΐεη ιιηά Μαδ
  ηεη νοΐΐ Τοεΐαάεη ιηαΓεη.
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΕΠΙ ΠΑΡΑΝΟΜη ΚΑΤΟΧΗ ΠΟΑΕΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Οί διά νομίμου αποφάσεως τοϋ Στρατοδικείου
  -καταδικασθέντες είς θάνατον Γαβριήλ Παντελάκης
  γεωργός, κάτοικος Λιτσάρδας, Στυλιανός Μπενά-
  «ής κτίστης έκ Χανίων, καί Έμμ. Μπενάκης εργά¬
  τας, κάτοικος έπίσης Χανίων έτυφεκίσθησαν την
  7ην Σεπτεμβρίου 1941.
  Οί καταδικασθέντες ήσαν ενοχοι τής άπαγο-
  ©ευτικής διαταγής περί κατοχής δπλων, πολεμο-
  «ροδίων καί είδών έξοπλισμοΰ.
  ΑΝ'
  ΑΠΕΚ
  ΕΠΙΙ
  •ΟΥΣ
  :ΊΣ ΤΩΝ
  ΣΩΝ
  ΤΥΧΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8. —Είς την
  περιοχήν τού κάτω Δνειστέ
  ρου καί είς την δυτικήν
  όχθην αύτοΰ ό εχθράς ε¬
  νήργησεν άντεπΐθεσιν, πλήν
  Λμως ή προσπαθεία τού
  αύτη άτΐέτυχε. Συνελήφθη¬
  σαν 2.200 αίχμάλωτοι, πε¬
  ριήλθε δέ είς χείρας μας
  άφθονον πολεμικόν υλικόν.
  Έξ άλλου κατεβυθίσθη έ-
  χθρική κανονιοφόρος έκτο·
  πίσματος 200 τόννων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.-Τ6 ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον ανακοινοί ότι
  όλαι αί άντεπιθέσεις τοϋ
  έχθροΰ, αί έπιχειρηθεϊσαι
  είς τίνα σημεϊα τού μετώ-
  που, άπεκρούσθησαν επιτυ¬
  χώς. ΑΊ απώλειαι των έπιτε-
  θέντων υπήρξαν βαρύτα-
  ται είς έμψυχον καί άψυχον
  Ι υλικόν.
  £ΙΣ ΤΗΝ
  ΚΑΤΕΛΗΦΘ

  Α
  ~ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.—Τό ήμ ι
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον αγγέλλει δτι είς
  την περιοχήν τής Πέτρου-
  πόλεως επετεύχθη ή κατά·
  ληψις σπουδαιοτάτων ση·
  μειων. Ή πόλις έβομβαρδί-
  σθη καί χθές διά τοΰ βα¬
  ρέως πυροβολικοΰ τού Γερ-
  μανικοΰ στρατοϋ.
  ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΠΩ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.- Κατ'
  Ανακοίνωσιν τοθ ημιεπι¬
  σήμου ΓερμανΐκοΟ πρα-
  κτορείου τα Σοβιέτ άπώ-
  λεσαν άπό τής ενάρξεως
  των έχθροπραξιών μετά
  •τού Ράϊχ 43 μεγάλα μετα-
  ■γωγικά σκάφη πλήρη
  οτρατοΰ καί ττολεμεφοδί-
  _ν, 3 άντιτορπυλλικά,
  3 τορπΐλλοβόλα κσί 9
  Ι ό,λλα πολεμικά σκάφη
  Κατά τόν μήνα Αυγου"
  στον έπροξενήθησαν σο¬
  βαραί βλάβαι είς 3 μέγα"
  λα Σοβιετικά καταδρομΐ-
  κά, 3 άντιτορπιλλικά, 1
  ναρκοσυλλέκτιδα, 5 άλλα
  μικρά πολεμικά σκάφη
  | καί 10 μεταγωγικά εμ-
  | φορτα πολεμικοθ ύλικοθ.
  Ι* ΚΑΤΑΈΤΗΪΗ αΗΜΟΦΙΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8-Ό Γορ-
  μανικός τύπος είς άρθρα
  τού έφιστά την προσοχήν
  τού πεπολιτισμένου κόσμου
  «επ! τή<,;έζωφρενικής προ- οπαθείας τής 'Αγγλικής Κυβερνήσεως νά καταστή- οη. δημοφιλή τόν Μπολσε¬ βικισμόν έν Αγγλία, προ βάλλουσα διά τουτο Μπολ- όεβικικάς κινηματογραφι- εκάς ταινίας καΐ διοργανοΰσα ©ιαλέξεις καΙ έκθέσεις έρ- ♦/ων τής Μιολοεβικικής τέ· χνης. Ή Αγγλία, γράφει ό ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗ1ΑΣΕΒΙΚΟΥΣ Γερμανικός τύπος, θά πλη¬ ρώση άκριβά την προσπά¬ θειαν της ταύτην, κοντά δέ είς αυτήν καί δλοι ο) σύμ- μαχοΙ της, διότι δέν είναι ,ποτέ δυνατόν ή Εύρώπη νά παραδοθή είς τ©ν Μπολσε¬ βικισμόν, διά νά κορέση τό μΤσος της ή Αγγλία κατά τοθ "Αξονος, ό οποίος £■ λαβε τα δπλα δι* Ιερούς σκοπούς καί διά την απο¬ κατάστασιν τού δικαίου έν τώ κόσμω. ΙΔΡΚΙΗΗΙ ΙΤΑΜΙΗί ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΙ ΡΩΜΗ, 8.—Τό πρακτο¬ ρείον Στέφανι μεταδΐδει άρ· θρα τοθ ΊταλικοΟ τύπου, 8ιά των οποίων έξαΐρονται τ* άποτελέσματα τής Ίταλι- «ής άεροπορίας έν Άφρική •κχί * Μεσόγειω. Ή εύνοϊκή «Ιποχή τής ενάρξεως των έπι- ■χειρήσεων έν Άφρική δημι- ουργεΐ καλούς οίωνούς, διά τα Ίταλικά δπλα κατά τοθ κοινοΰ έχθροΰ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.-Τό Ιτα¬ λικόν πρακτορείον Στέφανι -αγγέλλει δτι Ίταλικά άερο- τιλάνα έπέδραμον κατά τής Νικάμπας τής Μάλτας, δπου έρριψαν βόμβας μικροθ καί μεγάλου διαμετρήματΓς κατά ώντιαεροπορικής πυροβολαρ· χ(ας καί εναντίον ενός •προβολίως. ΑΙ προξενηθεΐ- οαι ζημίαι υπήρξαν βαρεΐαι διά τόν εχθρόν. 1ΑΓΑΒΥΘΙΣΙΣ ΣΟΒΙΕΤ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρακτο¬ ρείον αγγέλλει δτι είς τόν Φοινικόν κόλπον ή Γερμανική ώεροπορία κατεβΰθισε Σο- Ιβιετικόν φορτηγόν 2,000 τόν- εων, είς δέ τήν λίμνην Λα· τόγκα έτφοξέΓ,σε σοβαράς Αβαρίας είς έτερον 3.000 τόν¬ νων. ν '"- ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 8.-Ό Γενικό- Γρομματεύς τού 'Υπουργεί- ίυ Γεωργίας ανεκοίνωσεν £τι ή έπόρκεια είς σιτηρά τής Γαλλίας εξησφσλίσθη, χώρις είς τήν έγκαιρον καί «έπιμεμελημένην συγκομιδήν ίημητριοκών. ΤΟ ΙΗΑΝΤΖΟΥΚΟΟ II ΑΑΒΗ_ΗΕΤΡΑ1 ΛΜΥΝΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.- Ό Πρω- θυπουργός τού Μαντζου- κόο είς λόγον τού ετόνι¬ σεν δτι συνεπεία τής Γερ· μανοσοβιετικής συρράξεως έχει δημιουργηθή κΐνδυνος καί διά τό Μαντζουκόο, έφόσον ή Αγγλία καί ή Ά- μερική συνεμάχησαν μέ τόν Μπολσεβικισμόν. Κατό- τόπιν τούτου, συνεπέρανεν, τό Μαντζοκόο δέον νά λάβη άπό τούδε τα προσή- κοντα μέτρα αμύνης. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΙΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΛΙΜΕΗΟΦΥΛΑΚΙ1Ν ΑΘΗΝΑΙ, 8.-Ύπό τού ύ- πουργείου Έμπορικής Ναυ- τιλίας προεκηρύχθη διά την 20 τρέχ. δισγωνισμός, διά την κατάταξιν 225 Λιμενο- φυλάκων επί τριετή θητεία. Οί είσαχθησόμενοι κατά τόν χρόνον τής φοιτήσεώς των είς την ειδικήν Σχολήν έξομοιούνται πρός τάς άπο- δοχάς των χωροφυλάκων. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 'ΑγνοεΤται ή τύχη τοθ Παναγ. Κ. Γκρέτοου, Εύέλπιδος Α' τάξε¬ ως. Ό γνωριζων τι παρακαλεΤται δπως ειδοποιηθη τα γραφεϊα τής έςηοερΐδος μας. Μ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΕΩΝ Αι έπιχειρήσεις είς τό Ανατ. Μέτωπον Γερμανικά μαχητικά άεροπλάνα κατεβύδισαν 4 'Αγγλικά φορτηγά πΑοΐα ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΠΥΡΙ10ΝΟΣ Ν. ΤΥΠΑΚΗ Μεταφερβέν επί τής πλατείος Νέων Καταστημάτων καί κάτωθι τής πρώην Κλινικής Πεντάρη—Γε¬ ωρ ,Ίλαδο<ο ήρξατο των εργασι¬ ών τού. 4—1 ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 7 Σεπτεμβρίου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ ΓερμανικοΟ στροτοθ ανακοινοί: ΑΙ επιχειρήσεις επί τού Άν. μετώπου έξακολουθοθν νά διεξάγωνται συμφώνως τφ σχεδίω. Είς την ναυτ.κήν περ οχήν πέριξ τής Αγγλίας μαχητι- κά μας άεροπλάνα κατέ- στρεψαν την τελευταίαν νύ κτα 4 φορτηγά, συνολικής χωρητικότητος 30.000 τόν¬ νων καΙ έπληξαν σοβαρώς ένα |6λλο μεγάλο εμπορι¬ κόν, έκ μιάς Ισχυρώς προ- στατευομένης νηοπομπής. Ισχυράς σχηυατισμός Γερμ. μαχητικών άεροπλά- νων έβομβάρδισε την νύ¬ κτα τής 7ης Σ)βρίου μέ κα- λά άποτελέσματα τό Αγ¬ γλικόν αεροδρόμιον 'Αμ- πουσουϊλά επί τής διώρυ- γος τού Σουέζ. Κατά την επίθεσιν άλλων άε - ροπλάνων εναντίον τής ναυτικής βάσεως τής Άξε- ξανδρείας κατά την νύκτα τής 6ης Σ)βρίου, αί ριφθεί- σαι βόμβαι προύκάλεσαν σοβαράς καταστροφάς είς τόν άνατολικόν λιμένα. Μία άποθήκη πετρελαίου άνε- φλέγη. Μερικά άεροπλάνα μας, τα όποϊα ήσαν έπιφορ- τισμένα ν' άνιχνεύουν έ- προξένησαν την Ιδίαν νύ¬ κτα ζημίας είς ένα μέγα εμπορικόν είς τόν λιμένα τού Σουέζ. Έλάχιστος άριθμός αγ¬ γλικών άεροπλάνων ύπε- ρέπτησε την τελευταίαν νύ κτα την βορειοδυτικήν Γερ¬ μανίαν. Συνεπεία τοϋ βομ- βαρδισμοθ ωρισμένων συ- νοικιών των πόλεων Μπου· χούμ κα! Ντόρθμουν ό ά- μαχος ,πληθυσμός εΤχε με¬ ρικάς απωλείας είς νεκρούς καί τραυματίας. Καταδιωκτ[ κά τής νυκτός καΙ τό άντια. εροπορικόν πυροβολικόν κατέρριψε 10 έκ των έπιτε- θέντων βομβαρδιστικών ώς καΙ τό άντιαεροπορικόν τού ναυτικοΰ μας έτερον 1. Ο Ροϋσβελτ προκαλεΐ μίαν ε¬ πίθεσιν μέ σκοπόν νά παρασύρη τόν Άμερικ. λαόν είς πόλεμον ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.-Τά Άμε- ρικανικά καί 'Αγγλικά γρα¬ φεϊα μετέδωσαν μίαν είδη¬ σιν, κατά την όποιαν, είς μίαν συνάντησιν τοϋ Άμε- ρικανικοΰ άντιτορπιλλικοϋ «Γκρέμ» μετά ενός Γερμανι- κου ύποβρυχΐου, την 4ην Σεπτεμβρίου, τό Γερμανικόν ύποβρύχιον επετέθη εναν¬ τίον τοϋ άντιτορπιλλικοϋ διά τορπιλλών, οΐτινες ή- στόχησαν. Τότε τόάντιτορ- πιλλικόν άντεπιτεθέν έρρι¬ ψε βόμβας βυθοϋ κατά τού ϋποβρυχίου. Έκ Γερμανικής επισήμου πηγής βεβαιοΰνται τα εξής: Την 4ην ΣεπτεμβρΙου περΐ ώραν 12,30' μ. μ. Ινα Γερμα νικόν ύποβρύχιον υπήρξεν αντικείμενον μιάς έπιθέσε- ως καϊ διαρκοός καταδιώ¬ ξεως είς την περιοχήν τού Γερμανικοϋ άποκλεισμοϋ. Τό Γερμανικόν ϋποβρϋχιον δέν ήτο είς θέσιν νά έξα- κριβώση την έθνικότητα τοϋ έπιτεθέντος άντιτορ¬ πιλλικοϋ. Την 14.27' ώραντό ύποβρύχιον δικαίως άμυνό- μενον έξεσφενδόνισε κατά τού άντιτορπιλλικοϋ μίαν [ τορπϊλλην, ήτις ήστόχισεν. Τό άντιτορπιλλικόν εσυνέ¬ χισε την καταδίωξιν τού ΰ- ποβρυχίου, διά βομβών βυ¬ θοϋ, μέχρι τοϋ μεσονυκτί- ου, ανευ δμως άποτελέσμα τος. Έν τφ μεταξύ μία 'Αμερι- κανική έπίσημος πηγή καΙ δή τό Υπουργείον των Ε¬ ξωτερικών ίσχυρίζεται δτι ή επίθεσις ήρχισεν έκ μέ- ρους τού Γερμανικοϋ Υπο· βρυχίου. Ό ίσχυρισμός αύ- τός άποσκοπεϊ μόνον είς τό νά εμφανισθή ώς δικαία ή επίθεσις τοθ 'Αμερικανι- κοΰ άντιτορπιλλικοϋ εναν¬ τίον τοϋ Γερμανικοϋ ύπο- βρυχίου. Ή επίθεσις αυτή καθ" έ- συτή αποτελεί την καλυ- τέραν απόδειξιν ότι ό κ. Ροΰζβελτ, έν αντιθέσει πρός τάς βεβαιώσεις τού είχεν ήδη διατάξει τα 'Αμε- ρικανικά άντιτορπιλλικά νά έπισημάνουν τό μέρος έν¬ θα ευρίσκονται Γερμανικά πλοϊα. Ή επίθεσις τοϋ 'Αμερικα- νικοϋ άντιτορπιλλικοϋ έναν τίον τού Γερμανικοϋ ύπο- βρυχίου, έγινε παρά τόν νόμον περί ούδετερότητος, ή πράξις δέ αύτη είναι μία σαφής πσραίίασις τής ούδε τερότητος. Ό κ. Ροΰζβελτ άποπειρά ται τοιουτοτρόπως νά προ¬ καλέση μίαν επίθεσιν ίνα παρασύρη τόν Αμερικανι¬ κόν λαόν είς τόν πόλεμον εναντίον τής Γερμανίας. ΔΗΛΟΤΓΟΙΗΣΙ. Κυκλοφορίαν 1ΟΟΟ Δραχμών Τραπεζογραμ¬ ματίων τής Τραπέζης τής Ελλάδος Ή Τραπέζα τής "Ελλάδος ψέρει είς γ /ώσιν τοθ κοινοθ δτι ετέθησαν είς κυκλοφο¬ ρίαν νέα τραπεζογραμμάτια των δραχ. 1000. Τα τραπεζογραμμάτια ταθ τα ήσαν προωρισμένα νά έκδοθοθν καί νά κυκλοφο- ρήσουν ώς εκατοντάδραχμα, κατόπιν δμωο συντελεσθεί¬ σης έντός τής Τραπέζης , προσθέτου τυπογραφικής έ- ' πεξεργασΐας εξεδόθησαν καί εκυκλοφόρησαν ώς χιλιόδρα.χμ.α. Τα ΙΟΟΟδραχμα ταθτα φέ¬ ρουσιν είς την πρός τα άρι- στερά κάτω -γωνίαν αυτών την εΐκόνα δύο χωρικών γυ· ναικών ών ή μία φέρει ύδρΐ- αν επί τοθ ώμου καί ή άλλη στάχεις. Φέρουσιν έπΐσης τάς συνήθεις υπογραφάς δπως καί είς τάς τέσσαρας γωνΐας μέ μέλαν χρώμα χιαστί μέ τόν αθξονα αριθ¬ μόν εκάστου τραπεζογραμ· ματΐου καί χιαστί έπίσης τόν αριθμόν τής σειράς έκτυπώ· σεως. Ε(ς τό δεξιόν μέρος τό ύδατογράφημα πλαισιοθ- ται μέ'κόσμημα ύποκιτρίνης άποχρώσεως. 'Εντός δέ τοθ ύδατογραφήματος άναγρά- φεται ή άξΐα τοθ τραπεζο- γραμματΐου «Δραχμαί 1000». Γενικώς είς την έντυπον επι¬ φάνειαν τής έμπροσθΐας δψεως κυριαρχεϊ τό ανοι¬ κτόν πράσινον χρώμα. Τό φόντο είναι έρυθροκΐτρινον. Τό πλείστον πρός τα δέ- ξιά μέρος -τής οπισθίας δ¬ ψεως καταλαμβάνει παρά¬ στασις μέ τόν Λέοντα τής , Χαιρωνείας έν μέσω Ιστορι- { κοΟ τοπΐου. Ή δλη άπό· χρωσις τής οπισθίας δψεως είναι πρασ(νου χρώματος μέ ύποκίτρινην άπόχρωσιν είς τό μέσον. Καί είς τάς δύο δφεις τα γράμματα καΐ οί άριθμοί οί ένδεικτικοί τής άρχικής ά- ξίας έχουσι καλυφθή διά κο- σμημάτων βαθέως πρασΐνου χρώματος. ΑΙ κυκλθφοροθσαι νομί¬ μως σειραί των ώς άνω 1000 δράχμων 3τραπεζογραμμα- Ή δράσις τής Γερμ. άεροπο¬ ρίας είς τόν Φοινικόν κόλπον ΒΕΡΟΛΙΜΟΜ, 8.-Τ6 η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρακτορείον ανακοινοί δτι Γερμανικά άεροπλάνα έ- βυθισαν σήμερον είς τόν Φοινικόν κόλπον 1 Σοβιε τικόν εμπορικόν σκάφος καί έπροξένησαν σοβαράς βλάβας είς 3 περιπολικά πολεμικά σκάφη. Έπίσης έπροςένησαν σοβαράς ζη¬ μίας είς τα έπάκτια άντι- αεροπορικά πυροβολεία» τα όποϊα έπεδίωξαν νά ύπερασπίσουν τό εμπορι¬ κόν σκάφος καθώς τάκαΐ περιπολικά. ΑΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΛΗΜΟΟΡΛΣΙΑΣ < Ι ΜΟΝΑΣΙΗΡΙΑΚΟΝ ΚΤΝΜΑΤΩΗ Ό Ο.Δ.Μ.Π. ΝομοΟ Χανίων έκ- θέτει είς πλειοδοτικόν διαγωνι¬ σμόν διά διετή ενοικίασιν Α )τών έν Χρυσοπηγό έλαιοφύτων αύτοθ συγκειμένων έξ 892 έλαιοδέν- δρων μετά τής γής των ώς ακο¬ λούθως· 1> Άμπέλα 1ο2. 2) Γεννα-
  δΐου 14. 3) Χορεύτρα 341 4) Άμ-
  βροσΐου 120 5) Κεφάλα Τίτου. 41 ό)
  ΆμβροσΙου δυτικώς όδοθ 75. 7)
  ΆμβροαΙου, ανατολικώς όδοθ 54
  Γενναδίου άπλώστρα 28. 8) Νικο-
  δήμουδ. 9) Άγίου Ιωάννου 5.
  Πρώτη προσφορά όρίζεται τό πο¬
  σόν των 115000.
  Β) Τοθ μετοχίου Πρινόδασος
  Άκρωτηρίου μέ πρώτην προσφο¬
  ρά δρ. 140000 Γ') Τοθ μετοχίου
  Νησΐ Τοπολίων μέ πρώτην προσ-
  φοράν δρ. 38000.
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται
  είς τα ΓραφεΤα τοθ Ο.Δ..Μ.Π. |
  Χανίων τήν 13 Σ)βρίου 1941 ήμέ- Ι
  ραν Σάββατον κα) ώραν 11—12 Ι
  π.μ. Είς περίπτωσιν ματαιώσεως
  έπαναληφσήσεται τήν 18 Σ)βρίου
  ημέραν Πέμπτην καΙ την 20
  I)-
  βρίου 1941 ημέραν Σάββατον κα¬
  τά τήν Ιδίαν ύραν.
  Τό τΐμημα των μισσώσεων κατα-
  βληθήσεται τοίς μετρητοΤς κατά
  τήν διεξαγωγήν τής δημοπρασίας.
  Οί δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬
  σκονται είς τα ΓραφεΤα τοθ Ο.
  Δ.Μ.Π. Χανίων.
  Έν Χανίοις τή 6 Σ)βρίου 1?41
  (Τό Συμβούλιον 'τοθ Ο.Δ.
  Μ.Π. Χανίων)
  τΐων άκολουθοϋνται
  τούς κάτωθι άριθμούς.
  άπό
  Α
  Β
  Γ
  Δ
  Ε
  Η
  Θ
  Ι
  Κ
  1Ο1-Α
  181— Β
  171—Γ
  161—Δ
  1Κ1—Ε
  14Ι-Ζ
  131— Η
  121— Θ
  111-1
  1Ο1-Κ
  2ΟΟ
  19Ο
  18Ο
  17Ό
  1Ϊ4Ο
  14Ο
  13Ο
  12Ο
  11Ο
  Ό Διευθυντής
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΣΕΣ
  "
  σινήν ου» εδρίασιν τής Βου-
  λής έψηφίσθησαν δλα τα
  μέτρα τα διασφαλΐζοντα
  τής άμυναν τής Χώρας, διά
  τής έπιβολής τούτέστιν αύ-
  στηροτάτων ποινών ΈπΙοης
  χθές ενεκρίθη διά παμψη¬
  φίας ή έζωτερική πολιπκή
  τής Χώρας, ήτις συνίσταται
  είς τήν όμόφωνον θέλησιν
  τοΰ ΒουλγαρικοΟ λαοΰ, δ-
  πωςμετά τοθ "Αξονος συμ-
  βάλη είς τήν δημιουργίαν
  τής νέας τάξεως των πραγ-
  μάτων έν Εύρώπη.
  Ή Βουλγαρική βουλή,
  διακόψασα σήμερον τάς
  εργασίας τής έκτάκτου Συ·
  νόδου, θά επαναλάβη ταύ¬
  τας κανονικώς τήν 28 Ό·
  κτωβρίου. ^
  ~ΔΙ(ΗΡΥΞΙ! ΛΗΜΟΠΡΛΣΙΑ!
  ΕΗΟΙΚΙΑΣΕΟ! ΜΟΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΗ
  ΠροσφερθεΙοης μείζονος τιμής
  κατά 5 ο)ο τής των τελευταίων
  πλειοδοτων διά τήν ενοικίασιν
  των μετοχίων "Αγιος Γεώργιος
  Νεροκούρου καΙ ΚορδελΙ Δαρμα-
  ροχωρίου, έπαναλαμβάνεται ή δή
  μοπραοΐα τής ενοικιάσεως τήν
  13 Σ)βρίου 1741 ημέραν Σάββα¬
  τον καΙ ώραν 11—12 π.μ. είς τα
  Γραφεία τοθ ι Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων
  υπό τούς |ίδ!ους βρους. Πρώτη
  προσφορά έσεται τοθ μέν μετο¬
  χίου "Αγιος Γεώργιος ' δρ. 3°°ΟΟΟ
  τοθ δέ μετοχίου ΚορδελΙ δραχ.
  Ο) βροι τής {ενοικιάσεως ευρί¬
  σκονται είς τα ΓραφεΤα τοθ
  Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων.
  Έν Χανίοις τή 8 Γεπτεμβρίου
  (Τό Συμβούλιον τοθ Ο. Δ. Μ. Π.
  Χανίων.)
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκου-
  σα είς τόν Δημήτριον Άντ. Κα-
  λαΐτζάκην, κάτοικον Χαλέπας.
  Ό ευρών παρακαλείται νά τήν
  προσκομΐση είς τό τεχνικόν Γρα¬
  φείον τοθ Κ. Στυλ. Κουράκη καί
  άμειφσήσεται.
  Χανιά. Τρίτη 9 ΣΒπτειιβρίου 1941
  Αθρόαι έκτελέσεις
  λαμβάνουν χώραν
  εις Περσία ν
  Ν. ΥΟΡΚΗ, 8.—Αγγέλλε¬
  ται έκ Τεχεράνης δτι τα
  είσβαλόντα είς την Περσί¬
  α ν Σοβιετικά στρατεύματα
  προβαΐνουν είς άθρόας έ¬
  κτελέσεις Περσών πσλιτών.
  Χθές είς Ταυρίδα έτυφεκί-
  σδησαν 27, είς δέ την Χου-
  στάν 22. !Ο1 Δήμαρχοι καΙ
  οί Διευθυνταί τής ϊ 'Αστυνο-
  μ(ας των υπό των Σοβιέτ
  καταληφ&έντων εδαφών,
  συνελήφθησαν άπό τής
  πρώτΓ,ς στιγμής τής είσθο-
  λής, μέχρι σήμερον δέ ά-
  γνοείται ή τύχη των.
  Ό Ντοΰτσε
  συγχαίρει τόν Στρατάρχην
  Μανεργχάϊμ
  ΡΩΜΗ, 8· —Ό Ντσθτσε α¬
  πέστειλε θερμόν συγχαρη-
  τήρισν τηλ)μα πρός τόν
  Φινλανδόν στρατάρχην
  Μανεργχάϊμ, επί τή όλοκλη-
  ρώσει τής απελευθερώσε¬
  ως των Φινλανδικών εδα¬
  φών, τα όποία οί Μπολσε-
  βίκοι είχον καταλάβει κα¬
  τά τόν πόλεμον τού 193?—
  1940. Ό στρατάρχης Μα·
  | νεργχάΤμ απήντησεν εύχα-
  ι ριστών τόσον τόν Ντοΰτσε
  δσον καΙ τόν Ιταλικόν λα¬
  όν, τού όποίου τα εύγενή
  αίσθήματα συμπαθείας υπέρ
  τής ΦινλανδΙας τόσον έ-
  νεργώς έξεδηλώθησαν κα¬
  τά την πολεμικήν περιπέ¬
  τειαν" τής Χώρας τού, κατά
  τό 1939-1940.
  ΤάΦινλανδικά στρατεύματα
  κατέλαβον καί άλλας πόλεις
  ΕΛΣΙΝΚΙ, 8.—Τό Φινλαν-
  δικόν στρατηγείον ανακοι¬
  νοί δτι τα Φινλανδικά στρα¬
  τεύματα, προελαύνοντα α¬
  νατολικώς τής λίμνης Λα-
  ι τόγκα, κατέλαβον {την πό-
  I
  λιν Τσοΰλο ώς καΙ την πό¬
  λιν 'Αοϋνο, παλαιάν έδραν
  Διοικήσεως τής όμωνύμου
  επαρχίας.
  Σχόλια τού Σουηδικοΰ τύπου
  διά τάς επιτυχίας των Γερμα-
  νών είς τό Άνατ. Μέτωπον
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 8.— Ό
  Σουηδΐκός τυπος, άσχο-
  λούμενος μέ τάς επιτυ¬
  χίας τής Γερμανίας είς
  τό Άνατολικόν μέτωπον,
  τονίζει 6τι δύναται τις
  μετ* άποφασιστικότητος
  νά πιστεύση πλέον δτι δέν
  ϋπάρχει ούδ' 'ή ελαχίστη
  πιθανότης νά νικήστ| ή
  Αγγλία, οθτε κατά ξη¬
  ράν, οθτε κατά[θάλασσαν,
  οθτε καί άπό αέρος, τούς
  αντιπάλους της, οί όποΐοι
  καθημερινώς καθίστανται
  Ισχυρότεροι.
  Ή Αγγλία έχασεν οριστικώς
  την μάχην τοϋ Άτλαντικοΰ
  ΡΩΜΗ, 8.-Ή εφημερίς
  «Πόπολο ^Ντ' Ιταλία», ανα¬
  φερομένη είς τάς απωλεί¬
  ας τής έμπορικής 'Αγγλι¬
  κής ναυτιλίας κατά τόν
  μήνα Αυγουστον ανερχο¬
  μένας είς 600 χιλ. τόννους,
  γράψει δτι α) συνολικαί άπό
  τής ενάρξεως τοθ παρόντος
  πολέμου απώλειαι τής Αγ¬
  γλίας είς έμπορικά σκάφη
  | άνερχόμεναι ήδη είς 13 έ-
  , κατομ. περίπου, έν συγκρί-
  ' σει μέ τάς απωλείας τοθ
  παγκοσμίου πολέμου τοθ
  1914, δτε ή Αγγλία καΙ οί
  σύμμαχοί της άπώλεσαν μό¬
  νον 2.600.0ΌΟ τόννους, δη-
  μιουργεΤ πλέον την πεποί¬
  θησιν ότι ή Αγγλία έχαβεν
  οριστικώς την μάχην τοθ
  "Ατλαντικοΰ.
  ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙ! ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤ001Κ
  ΒΑΙΜΟΤΗ ΜΕ ΓΟΡΓΟΤΕΡΟΗ ΡΥ8Μ0Η
  ΡΩΜΗ, 8. —Τα πρακτορεί¬
  ον Στέφανι μεταδίδει πλη·
  οοφορίας τοθ ΓερμανικοΟ
  ^ΓύΗθυ, καθ' άς αί Γερμανι¬
  καί επιχειρήσεις, έφ' ολο¬
  κλήρου τοΰ Άνατολικοΰ
  μετώπου, βαίνουν μέ γοργό
  τερον ρυθμόν καΙ ότι ό εχ¬
  θράς υφίσταται συντριπτι-
  κήν ήτταν παντοΰ. Παραλ¬
  λήλως βαίνει καΙ ή δράσις
  τής Γερμανικής άεροπορίας
  επί τού αύτοθ μετώπου, ή
  όποία κατά την παρ. έβδο-
  μάδο κατέρριψεν 130 έχ-
  θρικά άεροπλάνα. Έπίσης ό
  Γερμανικός στόλος κατώρ¬
  θωσε νά θέση υπο τόν έ¬
  λεγχον τού την ναυσιπλοΐ-
  αν τοθ Φινλανδικοϋ κόλ-
  που, ώστε νά δυσχερανθή
  τα μέγιστα ή κίνησις των
  σκαφών είς τάς θαλάσσας
  ταύτας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, β.-Τήν νύ¬
  κτα τής Κυρισκής -Ρ6ς τήν
  Δευτέραν Γερμανικά άερό-
  τιλάνα ένήργησαν σφοδράν
  επίθεσιν κατά των λΐμενικων
  έγκαταστάσεων κοιτών στρα
  τιωτικών στόχων τοθ Σουέί
  καί τής ΆλεξανδρεΙας. Αί
  ττροξενηθεΐσίχι ζημ(αι ετναι
  τεράστιαι.
  Έκ των άπό τής 6ης Αύ-
  γούστου μέχρι σήμερον Γερ-
  μανικών άεροπορικών έπι-
  δρομών κατά έχθρικών στό-
  χων έν ΆλεξανδρεΙα καί
  Σουέζ απεδείχθη ή ύπεροχή
  ή όποία ένώ διανύει τόσον
  μακρυνάς άποστάσεις διά
  τάςέπιδρομάς αύτάς καί υφί¬
  σταται τάς συνεπείας των
  δυσμενών καιρικών συνθη-
  κων έν τούτοις εδημιούργη¬
  σε λαμπρά κατορθώματα είς
  βάρος τού έχθροθ, δστις ουδέ
  καν δύναται ν' αντιμετωπίση
  οθτ. κατά την νύκτα άλλ'
  οΰτέ καί κατά τήν ήμέραν
  τάς έπιδρομάς μας αύτάς
  Άποτυχοΰσαι προσπάθειαι
  των Αγγλικών άεροπλάνων
  Εί Λδ*% α ι _■>■*.*.■ _ ^—· ^^
  ΒΕΡΟΛΙΜΟΝ, 8.- Τήν
  νύκτα τής 7ης πρός τήν
  8 τρ. Βρεττανικά άεροπλά¬
  να έπεχείρησαν επιδρο-
  μήν κατά τής Δυτικής
  καί Βορείου Γερμ '
  "Ετερον σμήνος *
  ι4
  κατ αστικων συνοικιών
  Υπαρχουν νεκροΐ κα
  τραυματίαι έκ τού άμά-
  χου πληθυσμοθ. Τό άντια
  -— Ράϊχ. Τινά μόνον τού¬
  των κατώρθωσαν νά δια-
  περάσουντό άντιαεροπο-
  ρικόν φράνμα καί νά
  Φθάσουν άνωθεν τής πό-
  ΓΤ οινίνρΓΐκτικάς
  έμπρηστικάς βόμβας
  *-
  άεροπλάνων.
  ΜΙΚΡΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Τό Γραφείον τοθ δικηγό-
  ρου κ. Κ.. Λουρανδάκη
  εγκατεστάθη είς την οΐκίαν
  τού (Πλατεΐα Δικαστηρίων)