89933

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

9/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΓ°ΗΣΐς;,. ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Γερμανικά ίποβρί'χιό ολίγον τιρό τής πρώιης αυτών δοκιμής
  ΑΒΥνΕΗΚδΤΚΑΤΕΟΙΕ
  ϋίε
  ηαηι Καοίδίι ,ιι <.;ετ 1, ΐΐ. χ. Γ ^ΙιΙίεΝίϊΐ δ ιη πιίΐ ϋει. ΐυΐ Όίε δϊ3ΐίπ-Εάηίε, ίη άεΓ υηα άεΓ ί>ίς^ άίε
  % άε§ 5ίο
  νοΐΐ/ίέΐίΐ, ίδΐ ιιι.<_· ειπ Κπε^ε- ν< ινιείθιεηά δΛ^ττ. ΙΙίδοΐ πη·; νοη Λοι¬ ποί-υηά νε. ·ί<*ΐ!άϋπίε, ππγ 5ϋ ίΐίτί πιίε ίπ ηοθ,, ϋίΐί>« ό&*> ΟεΙβεΓκΐΓ ίη
  άειη ιΐίεδβ δρ1 πΐίηίε αη#<.Κ'ίίΙ τΐΐυ/άεη ίδΐ,, θιε νεΓΐεκΙΐ}>υηκ
  ηος]ι δεητ νίεΐ ιηεΐιτ υ^υη
  ίΐίβί, αΐδ ά3δ ειιιι.ι ίη Ρι.1. η,
  ϊη Βι-ΐκίεη, ϊη 1 π-ΐηκΓεκΙ/, ίη
  Τυ.£θί>ΐ3ΐιπεη, ιιι ντπεαΐιεηΐίΐηά
  ά Ραΐΐ οχεγ. ν/π" 1 β()6Ίΐ δθΐ.υπ
  άεη άυΐιΐβαίιεη ΥΥ'εΙΐΓ'
  ΐη ιΙκδεΓ ΰβεΓ 2ΐ,οο Κίΐοπιε-
  ίετ ΙίιΠβεη Ριόπι 9 Μΐΐϋϋηεη
  ΚίΕπιρίυΓ ηιίΐ:είη3ηάεΓ γϊπ-
  &εη. Ε>3δδ αΙαοΓ άεΓ Κυκ&ε ίη
  άεΓ νοΓΐείαί^ιπικ· εϊη δεητ
  Ζ3Μ.6Γ Οε£Π< Γ ίδΐ, ά3δ 1ΐ&1 δθίΐοπ Ρπεάποΐι άεΓ Οτοδβε ηεί ΖθΓηάοπ αηά ΚυηεΓδ- άοτί ετίίΐΙιη.π. ϋειιιΐδδ ΐιΐοΐιϊ: Ιείοΐιΐεη Ηατ/.αα, 1ΐ3ί" ει· Ιοεΐ ΖοπκιθΓί άιη εΐη^εδοΐιΐοδδε- ηεη υηά £&<><.], 1η.·; εηεπ 'Καδ- δεη Ίεη Κΰοίι·η Γί ί,ο ιΐα&δ &ίε &1./.ιι:1;εη €Γ αι.ΐβΐε ε.Ί πΐοΐιΐ, ΗεεΓ άΐε νεηα^Ιϋ αυίζυΙοίΐΓ- άεπ. λ'ι.-ηη ιιΐι γ άίεΐοηΐ3ΐ άεη ] Λατηια:ιι άίε Μοεβΐίοΐι- Ε, ίη υηεπάΐίοΐιε νείτεη , δο ααηΐίεη ιιιϊγ ίΐη ιπεκεηιΗοΙΐεη άετ Σ,χιίί- π'ηίίε υηά άεΓ Ρ&ηζεηχΐΒίίε· νεηη ηΐίν ίΐπε, ιχΐίε &ίε ^1αιι5- ■ η, υηιιει ειιιιίηάϋ ο 1ι επ, ιπιητετ ηιιιε, νεΓδοηίεάεη3Γ- ίΐ ΐη υ κ) &ε·1ηάεηι Οεΐίεηάε Βε- ϊη υεοεΐ'- ^ <3υ.Γοη- Ιτεοΐιεη εΚ'ηηΙίπ, 5θ ΙιαΙοεη ηοοΐι πιεΐιτ &1$ άεη ίΐηάΡΓη Ρε1ο1ζυ.ε8·εη Ηΐΐδδοΐ Ι3^§ε1οεηάε νεΓάΐ- ΡίοηΐεΓε πηα ΙηίαηΙεπε. Ιίαηη ηϊοΐιΐ ααί (Ιίεδε ηνιη Ιιϊετ βίη£ε1ίε55.ε1ιοη ΚεΓηίπιρΐ)εη νεΓζίοΙιΙεη. δο ιιιΪΓίϋ εΓ ίπιπιεΓ ηειιε, &1>εΓ
  3αο1ι ΐιτιηιεΓ δοΗΙεοΙιίεΓ 3αδ-
  Με5ϊ1άειε ΚθδεΓνεη νοη Ο-
  ίίϋεη ΙιεΓ σε^εη αΐε αενιΐδοηεη
  ΑΓΓπεεη, άΐε εΓ5(: άεη ϋατοΐι-
  Ιοηιοη 3η εηϋδοΐιείάεηίϊεη
  8τε11εη εΓζιιΐαιΐ8·εη, <33ηη άίε §·ε§·εη Οδίεη 35- ίΐίε^εη Γερμανικά άεροπλάνα ύπερίπτανται τής Αγγλίας /Ν_^Ν^ν/ νθΙ_Κ ΙΝ ϋΕΝ ΚΡΙΕ6 Αΐν^^ ΗΕΤΖΕΝ ΒεΓΐίη, 7· διρτεηιΙοεΓ. υηά εη& είηε Μεΐάυηρ, ΐι3οη άεΓ 5εί εΐηεηι Ζυδ3ηιτηεηί:Γεί£εη άεδ αηιεΓίΙΐ. ΖεΓδτδΓετε Οτεη πιίτ είηεηι άευϊδοηβη υ - Βοοτ. 3ηι 4 δερτεΓποεΓ άαδ υ - Βοοτ άεη ηιίΐ Τοτρεάθδ 3η&ε";πίίεη Ιιαίοε. Οΐε ΤοΓρεάοδ 1ΐ35εη ίΐιτ Ζίεΐ νετίβΐιΐι:. Όετ ά3ηπ ίηι υ-Βοοΐ ηιίΐ βέη οεΐεβί. ννΪΓά ΙιίεΓζυ : Αηι 4· ?βρ 3υ£62"θΓαά 31 Νοτά υηά 27 0τ3ά ο6 νεδ(: είη άευΐδοΐιεδ υ-Βοοί υηι 1230 ίπι άευίδοΐιεη Βΐοοΐίαάε- τηίϋ υηά Ι3υίεηά ϋ3δ άευΐδθΐιε υ -ΒοοΙ νν3Γ ηίοΐΐι: ίη άεΓ 1ιΆ£β άίε Ν3ϋϊοη3ΐίί:Εϋ άεδ αηβΓείίεη- άεη ΖεΓδΙδΓεΓδ ίεδΐζυδΐέΐΐεη. Εδ Η3ΐ ίη οεΓεοΗΐί^τεΓ ΑοννεηΓ ά3Γ3υίηίη υηι 1427 υΐΐΓ 3ΐδ ΑιοννεηΓ είηεη ΤθΓρβάο' δοηοδβεη, άετ ίεηΐ^ΐηρ.' ΖεδΙΟΓεΓ δεΐζτε άίε ΐηίί εη ίδ ΜίιΙεηΐΛθΙιΙ ννείΙεΓ ετ- £ο 1 Ιθδ ίοΐι. "ννίε νοη είηεΓ 3ηΐΓ*1ίο1ιεη 3ΓηεΓί1ί3ηίδθ1ιεη δτεΐΐε, ιιαΐιπηΐϊοΐι άεηι Γ/8Α 0ερ3Γΐεπιεηϋ, 5ε1ΐ3υριεΙ ννΪΓά, άβΓ Αη^Γΐίί 3εί νοη άεπι άευΐ- δοΐιεη υ- Βοοϋ πυδ^ε^η^εη, ά3ηη ηΐ3π ά35 1ί3ηηβεεννεοΐίεη άεη ηευ(;Γ3ΐί(:&τδννί^π8·εη Αη- Ϊί είηεδ ΗηιεΓΪίί. ΖεΓδΐδίεΓδ | 3υί άρυΐδοηε ΙΙ-Βοοτε ^ } Ιεπδ άεη Αη3οηείη είηεδ Κεςΐι- ίεδ νεΓΐεϋιεη. Αη^ΓΪίί δεΐοδτ ίδΐ άετ Βεννείδ ά3ίϋΓ, άαδδ ΗεΓΓ Κοοδενεΐί εηϋ^ε^εη δείηεη Βεη3υρΙ:υηί>·εη
  άεη 3τηεπΙ
  πιείη άεη Βείεΐιΐ εΓϋείΗ
  άεη δ^ηάθΓί
  1ε ζυ ηιεΐάεη. Ώει· ηειΐϊΓ3ΐί-
  ΐ3ΐδννίάΓί§:ε Αηβτίίί είηεδ
  ΖεΓδτδτεΓδ αυ£ άαδ
  υ- ΒοοΙ ΐδϊ. ά3τηίΐ:
  είη Ιίΐατετ ΝευίΓαΙίτ&ΙδΟΓυοη.
  ΗεΓΓ Κοοδενεΐί νεΓδυοηϊ 3υοη
  ά3άυΓ0ΐι, ηαίί αΐΐεη ίΐιηι νοΓ-
  Ιιαηάεηεη Μίΐΐεΐη, ζυπι Αη-
  ζυ ριονοζίεΓεη, υηι ά&δ
  νοΐΐΐ &ε§:εη Όεατδθΐι-
  Ι3ηά ΐη άεη Κτϊεσ; ζα Ηε(:ζεη·
  νοΐΐ-
  ζϊεηί δίοΐι άυτΐ πη3ΐοιχΐεηά5&Γ.
  ϊη
  (Ιϊε 5οαΐ-
  ΐ Μίΐΐϊοηεη §·ε-
  ορίεΓΐ ννεΓάευ, δο τπίίΐ: αϊε
  8οήο1ά ίυεΓ άίεδ Β1υΙΙ)&θ αίε
  Μ3θ1]ΐη3θεΓ ίπ Μοδ1ς3ΐι, ίυεΓ
  ά'ιε Μεηδθΐιεηΐεοεη ηίε είηε
  Κοΐΐε ^εδρίεΐϋ ί]3ΐ_>εη υηά άίε
  ίη ίΙΐΓεηι Ιν3ΐεηάϋη1ίε1 ηίοητ
  οιε
  π'Α Τ ΟΙΕ ΙΝ ΡΕΤΕδΒυΠΟ ϋΝϋ ΟΟΕδδΑ
  Τ <."! ΕΙΝΟΕ80ΗΧΟ88ΕΝΕΝ ΤΚϋΡΡΕΝ Υ7ΙΚΚ8ΑΜ ΒΟΜΒΑΚΌΙΕΚ.Τ Βετΐΐη, 8 δερΙεηιτ>εΓ.
  Αιη 5οηη3θεηά ΙεϊΙείο άίε
  άευίδθΐιε ^υίτνν3ίίε ηιίΐ 8ΐ3Γ-
  Ιίεη ΚΓίΐίΊευ Γθΐΐεηάε Λη§Γΐί-
  ίε 3υί άΐε ΐηι Καυηιε νοη Ρε-
  ΐΐ
  -ννίε 3τη
  άεη
  νοη άεηεη άίε
  β:ε1τεη άίε ϋ3ητε ϋοεΓ
  ζυΓ Ηοεΐΐε §^ε-
  δ3ΐι : «ϋεΓ άυ είη-
  Ι3δδε 311ε Ηοίίηυηβ-
  ΟΑ3 ΑΗΒΕΙΤ8ΡΠ06ΗΑΜΜ 5ΕΗΒΙΕΝ8
  βίηβΓ οβνν-αίίηβίβη ΜαεΗτ -
  Αγ οβΐτβάίβηβτ
  3, 8. δεριεηαΙοεΓ.
  ΜιηίδϋερΓαε&ίάεηΙ: ΝεάίΙβοη
  υεέβΓ άεη Κυηάίυηΐί
  είηε ΑηβρΓαοηε 3η ά3δ βετ-
  1>ίδαιε νοϊΐί. Ν3θ1ιάεπι εΓ είη-
  Ιείϋεηά άίε νεΓίοΓεςηεη άεΓ
  ΚυιηΐηυηίδΙεη αη άεπι αΓΓοείΙ-
  δεΓϋίδεΙιεη νοΐΐε νβ-
  βΓ είηε

  άίε ηβεοηδΐε ΖυΙευηίΙ:
  άίε Αυίδίε11υη£ είηεΓ 5ε-
  ιπαίίηεΐεη Μ3θήΤ ηηά ά·6
  άεδ ίΓείιπί1Ιίί?εη
  δο^ετΙτΓυρρεηηι
  8οηη3οεηά νοη
  άευίδοΙιεΓ δείιε
  . Ρεΐά—υηά Αγ-
  τίΠεΓΪεδίεΙΙυη^εη άει δοννΐεΐδ
  ννυΓάεη πίεάεΓίϊεΙίϋπιρίΐ: υηά
  §Γ0δ5ε Αηδ3ηιηι^η&εη άεΓ
  ζυδ3ΐηηΐβη8:εάΓ3η^Ιεη Ττυρ-
  ρεη ίη νΐεΐεη αηίΡΪη3ηάεΓ-
  ίο]§·εηάεΓε'ννε11εη ζεΓδρτεη&τ:,
  νοοεΐ άεη 8ον]εΙδ 3υδδ?ΓθΓ-
  άεητϋοΗ ηοηε νεΓΐυδτε ζυ-
  ννυΓάεη.
  ΒεΓΐίη, 8 δερΐεηιοεΓ.
  δοηννεΓε Αη^πίίε άβΓ
  άευίδοΐιεη ΕυίΙνναίίε ποητεΐεη
  δίοΐι απι ΡΓείΐ3»; εΓηευτ ^ε^εη
  άίε ίη 0άεδδ3 εΐη^εδοηΐθδδε-
  ηεη δοννΐεΐττυρρεη. Ιη άεη
  Ηαίεη3ηΐ3§:εη δίηά £ΓΌδδε
  δο1ΐ3άεη 3π&εΓίο1ιΙετ. Οεηι
  Ρείηά ννυΓάεη δοηννετε νεΓ-
  ΙυδΙε βεί§:ε)σΓίΐο1ι£. 2 δο1ιίί£ε
  νοη ζυδαηιιτιεη 17000 Βγι·
  άίε ζυπι Μυηίτίοη-υηά Μαηη-
  δοη3ίΙδΙ:Γ3ηδροΓΐ άίεηεη, υε· .
  1ί3ηιεη ΒοηιοεηΐΓείίεΓ υηά ι
  δθήυΐεΓε ΒεδθΓΐϋάί- ■
  ά3νοη.
  ΒεΓΐίη, 8
  49 Ρ1η£ζευ£ε νεΗοΓεη άίε
  δονν^είδ Π3οη οίδΐιετ νοΓΐίε-
  §:εηάεη Μεΐάυη^εη
  [3^·, άανοη νχ'υτάεη 27 ίπ
  ΣιηίΙ 3ΐο^εδο1ιοδδεη υηά 22 3γπ
  Βοάεη ζεΓίϊδΓΐ:. , ,-!-,··■
  ι (
  Βετΐίη, 8 δερϋεηι5εΓ. "
  Όάβ άευΐδοΐιε Ε37.3Γε(:τδςΙιίί£
  ΡίιεΓ ίδί υεΐηι ρ3δδίεΓεη άεΓ
  8ΐΓ3δδε ζιιπϊοηεη άεΓ Κί^εΓ
  Βυοητ υηά άεΓ οίίεπεη ΟδΙδεε
  άυΓοη δοιχΐ]ετΓυδ5. ^3ηά^)3^-
  ΙεΓΐεη υητεΓ ΡευεΓ §:εηοηι-
  ΐηεη. Ναοΐι είηδΐΐιηάΐ^ΡΓ Βε-
  δοΐιίεδδυη^ £πίίεηδοηηε11Ι">οο-
  ιε ά3δ άευΙ«ο1ιε δοΗίίί 3η,
  υηά ϋεδθΐιοδδεη εδ ηιίτ: χηεΐι-
  τετεη ΤοΓρεάοδ. ϋ3δ 1/Άζά-
  Γείΐδοΐιίίί νεΓδυοητε άυτοη
  196 ΜβτβΓ 1&η§·β Ββηβΐίβ-
  Ι ίη νίβΓ
  ΒεΓΐίη, 8 δερΙεηΐΓοεΓ
  νίε1ΐΓεηά άεΓ Κοειηρίε ΐηι
  ΝθΓάεη άεΓ ΟδΙίΓοηΐ: ΙκιΙ είηε
  άευΐδοΐιε ΡίοηίεΓΐίθΓηρ3ηίε
  άυΓθΙι είηε δοηηεΐΐε υηά ΙιεΓ-
  νοΓΓ3§·εηάε βαυΐεοηηίδοΐιε
  ^ε^δ1:υη8: άεη Ναοΐΐδοΐιυο ίίΪΓ
  άίε νοΓάηείΙεηάεη ΤΓυρρεη
  §:εδίοηεΓτ. Ιη νίεΓ Τ3§;εη
  1ΐ35εη άίε ΡίοπίεΓε είηεη
  χΐιίΓά. δοηΐίεδδΐίοη ^β άεΓ
  5ε-
  ά3δ Κεοηί: ζχτ Βεηυει-
  δείηεΓ ηειιίοηαΐεη Ιηδί§-
  ι, άεδ νν"βρρβη5 υηά άεΓ
  Ρ3ηηε εΓΗ3ΐΙεη 1ιαΙ)ε. Ιοη
  1ΐ36ε, δο ίυεΙΐΓΐε άεΓ ΜίηΐδΐεΓ-
  ρη*:3ίάεη βυδ, άεη
  Επΐδοηΐυδδ βτείβδδί, ά3δ
  ηΐ3ηδνεΓίεΓεη
  άεη ΤοΓρεάοδ 3υδζυυΐείεΗεη.
  Βετΐίη, 8 δερΙεπιβεΓ.
  4000 Ρ1ίε§:εΓ5θΓη5εη υηά
  2θ.οοο Κίδΐεη ηιίΐ Μ3δοηί-
  νυΓάεη
  άευτδοΐιεη
  ΤΓυρρεη 5εϊ είηετ δ^
  3ΐίίοη ίη είηεηι
  ΐΓυδδ. ΜυηίιίοηδΙα&εΓ ίιη
  Κ3ηιρί§:εοίεΙ: άεΓ ΟδΐίΓοηΐ
  βυί^ΐυηάβη υηά δίοπεΓ £6-
  δερΙεηιυεΓ.
  ^οηάοη 3ηι
  ^ ζυ ίυεΐιτβη υηά ηυτ
  δεϊηε ΙηιεΓεδδεη ίη Αυ^ε ζυ
  ηβοεη.
  διοοΐίηοΐηι,
  Ν3θά είηεΓ
  8οηη3ΐοεηά
  Μεΐάυη^, ίδΐ εΐη ϋπί. υ=ΒοοΙ
  1>εί εΐηεπι ΑιΙαηΐίΙευηΙχΓηεη-
  είηε 196 ΜεϋεΓ
  Βεηε1ίδ5πιο1ίε ετκεΐζΐ. ϋίε
  ΑΓθείιεη ιιχιΐΓάεη ίτοτζ ΑγΙϊΙ-
  ΙεπείευεΓδ υηά Β3υδοΗιιχίεΓίβ·-
  Ιί ί
  ίη
  ζυ Εηάε ^είυεΙΐΓΐ,
  ηεη υηά Ρ3η2.εΓΐ<3ηιρίιυ3£εη υεΙ>εΓ άίε ΒΓυεο^ε 3η άίε
  ΡτοηΙ Γοΐΐεη Ιίοεηηεη.
  8ίβ ϋνοΐΐβη νοη άβη Βοΐ-
  ΙβΓηβη
  δίοοΐίΐιοΐπι, 8 δερτεηιΙοεΓ"!
  «Μ3ηοηεδτεΓ 0υ3Γάί3η»πιε1-
  άετ, άίε ΕείΙυη^άεΓβπΐίδοηεη
  ΗείΓη3τιχχεπΓεη ρτυείε είίΓΐ^
  άίε δ3ΐχ>1:3£εΙ>επαητ.ε νοη άεΓ
  ΟδΐίΓοηί. ϋεΓ ΟεηεΓ3ΐάΪΓεΚτοΓ
  άεΓ Ηείηΐ3ΐ:ιιΐε1]Γεη. Οεηε-
  , άίε υπΐίδθΐιεη
  Ηείηΐ3ίιτΐε1ΐΓεη Ιίοεηηίεη νοη
  άεη Βοΐδοΐιειιΐΐδτεη νΐεΐ ΙεΓηεη,
  υΐείΐ άίεβε Ιοεί ϋιτεΓ
  αυί άεη
  υηά
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΙΕΝδΤΑΟ
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, ΟΗβηία
  ηηά ΌγποΙι : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  ΟΗαηία
  Νγ_37 - Άριβ. 37
  3 Βΐ-αοηιηβη — Τιμή Αραχ. 3
  ηηά
  . 22.
  ■ 'Αιΐ5 άβτη ΡδΙΐΓβΓΐιαιιρΙ:·
  ΐΐ 7 3
  βί ββΐίαηηί::
  Οί© Ορβι·3ίΐοηΘΐι αη
  άβΓ ΟβτίΓοηί ηβΗτηβη
  ϋΐΓβη δτβρΐ&ηίβη
  !
  εη5Ϊ
  ραηΐίί: ΑΙβχ&ηάΓΐα ί η
  Νίΐοητ; ζιιηι 6. 9·
  ΒοηιοβητΓβίίβΓ
  ίηι
  Ιιη 8βε§·βΙ)ίβτ: ηπι Εη§·-
  Ιαηά νβΓηίοΙιίβτβη
  Κ&βιρίΓΙηβ-ζβα&β ΐη άβΓ
  νβΓ8·£ΐη8·βηβη Ναοΐιί, &ιΐ3
  βίηβΐη 8·βδίοηοΓΐ:βη Οβ-
  1οίτζιΐ8·β ΗβΓ&ηδ, 4 Ργ3^Η·
  τβΓ ηιίτ: ζιΐ8&Γηηιβη 30000
  Βγϊ. ιιηά ΪΓ&ίβη βίη ννβί-
  ϊβη &η. Είη ____βΛ^. &^
  ΓΪβτ; ίη ΒΓ&ηά. ΡΙΐίίτζβιΐδΓβ
  ζηΓ ΐ3βν&ίίηβΐβη Αηίΐΐΐδ-
  βτζί:, Ι)β9σ1ιδ.
  ^βη ίη άβΓ §:1βίοηβη
  ί ΝαοΗτ: &ηί Λογ Κββάβ νοη
  1 διιβζ βίη 8ΤΟ8365 Ηαη-
  άΪ1ίίϊ
  8
  βοΐιΐίί βοΗννβΓ.
  Είη
  Κ&ηιρί£1ιι^ζβιΐ
  ^β ΙϊθΓηο&ΓάίβΓίβ ίη άβΓ
  Ν&οΗτ; ζηηι η. $. ηιίτ %η-
  ίβΓ νν'ίΓΐίχιηβΓ άβη θΓίτί-
  βοΐιβη Ρΐυ^ρΐβίζ Αοα 8η-
  &ΐ1α αηι δηβζ - Ικαηαΐ.
  Ββίηι Αη£ΐίίί άβητβεηβΓ
  ΚίΠ αηϊ άβη
  Είηβ β-βΓίηβΤβ ΖαΗΙ
  Ρΐιΐβ-ζβα&β ί1ο§: ίη
  Ιβτζτβη Ναοηΐ. ίη
  ΐάιΐίίο η 1 α η ά βϊη.
  ΒοηισβηαοννηΓΪ αηί
  νίβΓίβΙ νοη ΒυοΗιιη
  ηηά ϋθΓτηιυηά, ηαττβ άίβ
  ΖίνίΙσβνδΙΙεβΓιΐηςΓ βίηϊ^β
  νβΓΐηδίβ 3η Τοτ.βα αηά
  ΝοΚιΐ&βΓβΓ
  ηηά ΡΙαΙεαΓτίΙΙβΓίβ δοηοβ-
  8βη ΐο, ΜαΓίηβαΓΐίΠβΓίβ
  βίηβη άβΓ αη^Γβίίβηάβη
  ΒοηιοβΓ αο.
  ΟβηβΓ&ΙίεΙάηΐΗ γ β ο Η α 11
  ΚίΙτβΓ νοη ^β^^) 65
  Αυδ άεπι Ρϋ1ΐΓεΓη3υρΙςυ3Γ-
  ίϊεΓ, 8 δερΙεηιοεΓ.
  ϋεΓ ΡύΙΐΓεΓ υηά Ο5εΓδΐε
  Βε£εη1δ1ΐ36εΓ άει· 'ννε1ΐΓπΐ3οηΙ:
  η3ΐ 3υδδεϊηεηι Ηαυρτςα3Γϋί6Γ
  άειη ΟοεΓΪ>ε£ε1ό1δη3ΐ3εΓ άεΓ
  ΗεεΓεί^τυρρε ΝοΓά, ΟεηβΓ&1-
  £ε1άηΐ3Γδο1ΐ3ΐ1 ΚίΐίεΓ νοή
  Εεεο, δείηε Οΐϋοΐςννϋηδοηε
  ζπ δείηειη 65- Οεΐ3υΓϊδ(:3§:ε
  ηιίΐ είηεηι Η3ηά βοΙΐΓείοεη
  άυΓθΙι δείηεη Οηε£3ά_μιΙ:3ητεη
  άεΓ νεηΓηΐ3ο1ιΙ: ϋοεΓδαηάΙ.
  υ 3ηάβΓεηι ννϋΓάί^τε άεΓ
  τ ίη άεηι Η3ηάδοπΓεί-
  ηιϊτ ΙιεΓζΙίοΙιεη νοΓτεπ
  άίε νει-άίεπδΐε άεδ ΡεΙάιπαΓ-
  δθΐιαΐΐδ -ννοεΙΐΓεηά άεδ ΚΓΐείίεδ
  υηά £ίΐ3Γ. άεΓ Ηοίίηυπ^
  Αυδάηιοΐί, άαδδ ετ ί,ίοΐι ϊη
  Οεδυηάΐιείτ αυοΐι λνείΐεΓΗϊη
  άεΓ Ρύΐιπιηβ άεΓ ΗεεΓεδ-
  §τυρρε ννίάηιεη 1ί3ηη.
  ΒεΓΐίη, 8 δερΕεπΛεΐ.
  ^υάε11 ίη Όευυδεΐιΐαηά ΙΊα-
  ' 5εη ίη" Ζυκυηίΐ 3ΐι£ άεΓ Ιίη-
  Ιίεη ΒΓυδΙδείίε ίΙΐΓεδ Κΐεί-
  άυη§δδίαο1ζεδ είηεη δτεΓη ζυ
  τΓ3β·εη, νίε είηε 3ΐπ δοηηα-
  Ιοεηά νεΓδ££εητ1ίο1ιε νεΓΟΓά -
  άεδ Κεϊοΐΐδίηηεπηιίηί-
  οοδΙίηιηΐΓ. ΌεΓ δϊεΓΠ
  Ηαηάιε11εΓ§·ΐΌδδ ηυ£ &ε1-
  ι 8ίοί£ υηά ίΓαβ-τ; άίε
  Η3Γζε ΑυίδοΙΐΓΪίί: «^υάε»,
  άεΓ ϊγιπ ίη άεΓ ΟΓίεηΗίοΗΙεείΙ:
  δο£θΓί: 1<εηηζείο1ιηε1:, υηά ίδΐ νοη 3ΐ1επ ^υάεη ζυ ΐΓα^εη, άίε ά3δ δεοΐΐδτε ^ε^εηδ^α11Γ νοΐΐεηάεΐ 1ΐ3οεη. Ο1εί<:ηζεί- ϋίίί ννΪΓά ^εδτίπιΐηΓ·, ά3δδ Ιυ- άειιάεη ΒεΓείοΙι ϋιτεΓ νο1ιπβ·ε· ηιεΐηάε ηίαηί: οΐιηε δθΐιΐ'ίίτίαΐιε ροΐίζείΐίοηε Εΐΐαιιοηίδ νεΓΐ3δ- δεη άϋΓ£εη. ΑυδδεΓάεηι ίδΐ ίηηεη νεΓΓοοτεη νν'ΟΓάεπ Ογ- άεη, ΕπΓεηζείοΗεη υηά δοπ- δΐί^ε Αοζείοΐιεη ζυ ΐΓίΐ^εη. ^ϋά^δ^1^ε Ε1ιε8Τ3ΐτεη άίε ίη είηεΓ Μίδεΐιεΐιε 1ε5εη, δίηά νοη άίεδεη ΒεδΙίηιπιυπ^εη ά3πη 3υδ§:εηοηιιηεη, ννεηη ΚίηάεΓ 3υδ άίεδετ Εΐιε όγ- 1ΐ3ηάεη δίηά, άίε ηίοηΐ 3ΐδ }υάεη ^εΐτεη. Ό3δ §·1εϊοηε ρίΐί £υΓ άϊε ]ϋάίδο1ιεη Εηείπιυεη 1>εί ΚίηάεΓΐοδεΓ
  Μίδοηεΐιε. Όίε Βεδτίΐηηηιηκεη
  Ιτετεη 3Πΐ 19. δερτ. ίη Κγ3£1.
  Οίε Ζννεοΐίηι&δδί^ΐίείτ άεΓ
  ηευει-ΙαδδεηβΓ ΒεδΙίιηηιυη^εη
  ηα<: δίοη Π3οη Ό3Γδίε11υη§- νοη υηιεΓΓΪοΙιτείεΓ δεΐτε αυδ άεη ΕΓ£3ΠΓυη£;εη υηά 3υδ άεΓ οεδοηάεΓεη ^εδετζΐίοηεη 8ΐ:ε11υπ§: άετ ^υάεη ίη Όευΐ- δ€ηΐ3ηά εΓΐ ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΧΗϋΝΟ ϋίβ άυτοή ΓβοηίϋΙΐΓΐΙ- ΧΐΓίβίΙ άβ3 Ρβΐά- ζαηι Τθιΐβ νβΓηΓίβϋίβη °0αηάν7ΪΓτ: ΟαθΓΐβΙ Ραβ- ααβ Ι ΓάΌ, δίίΙΐβηοδ Ββηαΐχίβ Οι&ηΊΒ. ηηά ΑΓθβίίβτ Ειηαηιιβΐ Βεηαΐΐΐδ αηβ Οηαηΐα δίηά αηι η. δβρ- ΐβηιοβΓ 1941 βΓ3θΗοβ3βη •ννοΓάβη. ϋίβ νβΓαΓίβϋτβη Ηα*- ΐβη δΐοΐι άβ8 νβΓθοίβηβη Ββδίτζββ νοη νναΐίβη, Μη- ηίίίοη ηηά Α ΚΕτηρΐβΓ βΓΗΐβΙτβη. Κίίτΐ ΒεΓΐίη, 8. δερΙειηοεΓ. ΌεΓ ΡυεητεΓ υηά ΟσεΓβΙβ Βείε1ι1δ1ια5εΓ άεδ ννεπΓηΐ3οηΐ 1ΐ3[ αυί νοΓδο1ι1α§· άεδ Οβετ- 1)εί1ΐΐ5 ά Είί Κίττεΐ'ΐίΐ'ευζ άεδ Είδεπιεβ Κΐ"εηζεδ ϊ ι ί ι ννΕΙδδ νϊΈΙΝ ΚΟΤΗ ~ΕΙΝ ΐη Ρΐββοηβη 3ΐΐ, τείη, ΐοηίδοη, ε ^ : ΜίΐΙβπιεβΐΓ. ΚοηιτηαηάβυΓ είηεδ ΚγοΙι, 1:οηιηΐ3ηΓΐευΓ ίη είηεηι Ογ. Νεα- ηιαηη. Κε§·ίιηεητ:53Γζϋ είηεβ δ ΟιοεΓίε1άιιΐεί)ε1 Ζυ§·£υε1ιΓει· ίη είηειη ί- Κε^ίηιεηί, 1 Κεηιρε, Ρεΐάαΐεΐοεΐ δ ΒεΓΐίη, 8 δερΓεπιοεΓ. Είη δοι^εϋΓυϋδί5;:ηεΓ Τγηπ»- ροΓΐάαηιρίεΓ νοη 2000 ΒγΙ. ιπυΓάε 3ΐη 6. 9· ϊ»1 8εε£εΓ>ίετ-
  άετ Ιηδεΐ Οδεΐ ηιίτδαΐιίίίδ νοη
  άεΓ άευΐδεηεη ΕυίΙ:ια3£ίε βτε--
  ίΓθίίεη υηά δ3ΐιΙ: ίη κυΓζετ
  Ζείί. ΌΓεί τθΓροδτεη[)θοΙ:β
  υηά είη δοηηεΙΙβοοΓ. άεΓ δοια-
  ϊείδ ιυιΐΓάεη ίπι
  Καυτη «οΙιιυεΓ ^Ι
  άίε νοη
  άεη Ιηδεΐη αυδ άΐε άευΐδοΐιε»
  Αη^Γΐίίε £ε£εη άίε Ιοοΐδθΐιε-
  ιιιίδτ. δοΐιΐίίε ζυ δίϋΓεη νεΓ-
  «υοΐιτεη, ιιιυΓάεη άυτοΗ Βοητ-
  Ιοεηνο11ΐΓεί£εΓ εΐιηι δοΐπαεί-
  Ηεΐδΐηκί, 8. δερτεηιΤοεΓ.
  Βεί ϋΐΓεηι ΥθΓηιαΓδθΙι δδΐ-
  Ιίοη άεδ ^3άο&3■δεεδ νο-ΓΚ©-
  Ιιεηάεη £ίηηίδο1ιεη Ττυρρεη
  Ιιαυεη άεπ Γΐΐί.δίδθ1ιεη ννί-
  άετδΐ3ηά ^εοΓοεΙιεη υηά 1)ε-
  ίΐηάεη δϊοϊι ίτη υΐείτεΓεή 7ογ-
  σ;ε1ιεη. Ναοη είηεΓ αηιϋίοηεβ
  τεΓΐ3υΕΐ>3Γυη8; νοη δοηηίβΒ-
  αοβηά ίδί άεΓ Οη Τιιΐΐαβ
  υηά άίε 1ΐ3Γε1ίδθ1ιε δταάυ Αιι-
  ηυβ εΓΓείοΙιΙ. Αυππδ, άαδ ΐ-υβ-
  ί ,ΟΙοηεζ, άεΓ

  ΣΕΛΙΣ 2α
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΙΡΑΝ
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΦΟΡΗΤΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.- "Ολαι
  αί τελευταίαι είδήσεις έκ
  τού Ιράν άναφέρονν ότι ή
  έκεΐ κατάστασις Ιχει κατα-
  οτή άφόρητος, συνεπεία^
  τής καταδυναστικής συμπε·
  ριφοράς των Σοβιετικών
  καί Αγγλικών στρατευμά-
  των. Ό Άγγλος διοικητης
  προέβαλεν είς την κυβέρ¬
  νησιν τής Τεχεράνης νέους
  ορους βαρυτέρους.
  Αί απώλειαι
  Τής Άγγλικής Άεροπορίας
  κατά την παρελθ. έδδομάδα
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9. -Τό ή
  μιεπίσημον Γερμανικόν
  πρακτορείον ανακοινοί ότι
  χατά την παρ· έβδομάδα ό
  έχθρός άπώλεσεν είς την
  Μάγχην 99 άεροπλάνα καί
  έντός τής περιοχής τοϋ
  Ράϊχ 35.
  Αι έπιχειρήσεις
  είς Βόρ. καί Άνατ. Άφρικήν
  ΡΩΜΗ, 9.-ΤΟ ύπ' αριθ.
  461 ανακοινωθέν τής Διυι-
  χήσεως των ένόπλων Ίτα·
  λικών δυνάμεων άγγέλλε»
  ότι είς την Β. Άφρικήν
  παρά τό Σολούμ καί Τομ-·
  προύκ εσημειώθη δράσις
  των προκεχωρημένων τμη-
  ΐιέτων τοΰ πυροβολικοΰ
  μας κατά έχθρικών συγκεν-
  τρώσεων. Άεροπλάνα μας
  ένέπρησαν έχθρικάς απο¬
  θήκας κ.ι όχυ^ωματικά ίρ
  γα παρά τ) Τομπρούκ.
  Ή Γερμανική καί 'ίταλι-
  κή άεροπορία έβομβάρδι-
  ββν έχθρικός γραμμάς καί
  άεροδρόμια, ώς καί είς τό
  Σίντυ—έλ—Μπαράνι. Γεο·
  μανικά Στούκας έβομβάρ-
  δισαν έχθρικάς αυγκεντρώ-
  σεις παρά την Μάρσα Μα·
  τρούχ, κατερριψαν δέ 1 κα-
  ταδιωκτικόν εχθρικόν τύ-
  που Κουρής. Ό έχθρός έ-
  πέδραμε κατά τής Μπάρν-
  τια καί τής Βεγγάζης καί
  είς αγροτικάς περιοχάς τής
  Κυρηναϊκής. Αί ζημίαι εί¬
  ναι άσήμαντοι. Την νύκτα
  έχθρικά άεροπλάνα είς
  διαδοχικά κύματα επετε¬
  θησαν κατά τού Παλέρμου.
  'Αριθμοΰνται 10 νεκροί καί
  25 τραυματίαι. Έν εχθρικόν
  κατερρίφθη είς την θάλασ¬
  σαν.
  Είς την Άν. Άφρικήν ό
  έχθρός έμβομβάδδισε νοσο-
  κομειακήν μας κατασκήνω-
  σιν παρά τα Γκοντάρ, καί¬
  τοι ήσαν καταψανή τα σή-
  ματα τοΰ έρυθροΰ σταυροΰ.
  'Αριθμοΰνται μεταξύ των
  ασθενών καί ιατρών 1 νέ
  κρός καί 17 τραυματίαι.
  Είς την περιοχήν τοϋ
  Γουωλσεπίκ απεκρούσθη
  επιτυχώς ε'χ^ρική επίθεσις.
  Ό λοχαγός Αύγουστΐνος
  Ούνκελ νι ενήργησεν έ<ρο- δον 6ιά Μητροπολιτικών καί Άσκάρι κατά τοϋ έχ- θροΰ, όστις καταληφθείς αίφνηδιαστικώς όπισθοχώ- ρησεν άτάκτως έγκαταλεί- ψας επί τον πεδίου έκα- τοντάδα νεκρών, δπλα, πο- λεμεφόδια, άπειρον υλικόν καί μεγάλας ποσότητας τροφίμων· ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕϊΔΗΣΕΩΝ Τα Φινλανδικά στρατεύματα έσχον νέας επιτυχίας Καταβύδισις Αγγλικών πλοίων Ο ΑΝΤΙΠΡΟ 10 Σεπτεμβρίου 1941 ΞΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 9 ΓεπτεμβρΙου. Ή άνωτάτη διοίκηθις τοϋ Γερμανικοϋ στρατοΰ ανακοινοί: Τα Φιλσνδικά στρατεύ- ματα, τα έπιτεδέντα ανατο¬ λικώς τής λίμνης Αατόγκα, έφδασαν είς τό Σβίρ. Είς τόν άγώνα εναντίον τής Αγγλίας ίσχυροΙ σχη- ματισμοϊ τής άεροπορίας μας έβομβάρδισαν την τε¬ λευταίαν νύκτα διά βομ- 6ών μεγάλου καί μεγίστου διαμετρήματος στρατιωτι¬ κάς έγκαταοτάσεις είς τόν Τάϊν καΙ Χοϋμπερ. Έπίσης έ6ομ6άρδισεν λι¬ μένος επί τής Ανατολικήν Άγγλικής άκτής. Αί προ- κληθεΐσαι πυρκαΐαί καί έκ- κρήξεις άπέδειξαν την επι¬ τυχίαν των γενομένων έπι- δέσεων. Ταχέα πλοϊα μας επετε¬ θησαν πρό των άκτών τής "Αγγλίας εναντίον μιάς Ισχυ¬ ρώς προστατευομένης νηο- πομπής καϊ κατεβύθισαν 5 έξοπλισμένα έμπορικά συ- νολικής χωρητικότης 13.500 τόννων. Ή άεροπορία μας κατέ- στρεψε χθές καί κατά την τελευταίαν νύκτα πρό τής Άνατολικής άκτής τής Αγγλίας καί παρά τάς νή- σους Φαρόρ 3 έμπορικά συ- νολικής χωρητικότητος 12. 000 τόννων. Είς την περιο¬ χήν τής Μάγχης ή 'Αγγλκή άεροπορία απώλεσε την η¬ μέραν είς άερομαχίας 5 καταδιωκτικά καΙ 3 θομβαρ- διστικά άεροπλάνα. Αί ναυτικαι μας δυνάμεις κατέρριψαν δύο έχδρικά βομβαρδιστικά είς τάς ακτάς τής Νορβηγίας καί τής Όλλανδίας. Άγγλικά άεροπλάνα ύπε- ρέπτησαν την τελευταίαν νύκτα την βόρειον καί την δυτικήν Γερμανίαν καΙ την περιοχήν τοϋ Βερολίνου. Ή ίσχυρά άμυνα ήμπόδισε την επίθεσιν εναντίον τής πρω¬ τευούσης νά έχη επιτυχίας. Ό δμαχος πληδυσμός υπέ¬ στη έκ των έμπρηστικών καΙ έκρηκκτικών βομβών απωλείας είς νεκρούς καί τραυματίας. Τα καταδιωκτι- κά τής νυκτός καί τό άντι- αε"ροπθρικόν πυροβολικόν κατέρριψαν 14, τό ναυτικόν δέ πυροβολικόν κατέρριψε 3 έκ τϋν έχδρικών βομβαρ- διστικών. Είςτουςναούς τής Αγγλίας άναπέμπονται δεήσεις υπέρ κατισχύσεως των Μπολσεδι- κικών όπλων II ΠΗ ||||| νι,μι *. . .._ ----- ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΒΕΣ___ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ Χθές την πρωΐαν αφίκετο αεροπορικώς είς Χα¬ νιά ό ΆντιπρόΕο'ρος τής Κυβερνήσεως κ. Αογοθε- τόπουλος, 'ινα «πό κοινοΰ μετ» των Τοπικών 'Αρ- χών επιλήφθη τής επιλύσεως των ζωτικών ζητημά- των τής Κρήτης. Όλαι αί άντεπιθέσεις των Ρώσσων απέτυχον Συνελήφθησαν καί άλλοι πολ- λοί αίχμάλωτοι Ή προπαγάνδα τού Ρουζδελτ έκινητοποίησε καί μερίδατοδ Αμερικανικόν) τυπου ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9,-Ή προ¬ παγάνδα τοϋ Προέδρου Ροϋζβελτ έκινητοποιησε κγ Ι μερίδα τοϋ "Αμερικανικόν τύπου. Ούτω ή εφημερίς ι «Νιοϋ 'Υόρκ Τάϊμς» γράφει ότι είναι." άνάγκη τ' άμερι- κανικά πολεμικά νά συνο- δεύουν τάς νηοπομπάς καί μέχρι των όκτών κης. τής Δυτ. 'Αφρι- Ο ΡΟΥΣΒΕΛΪ τΐτΊΕΤΑΊ ΑΣΥΣΤ0Α5Σ ςγγς, ρ νει δ' επιπροσθέτως καί την κατάργησιν τοΰ νόμου περΐ ούδετερότητος. Έπί- °Πζ ζΠτεϊ δπως τα Γερμα- νικά ύπο6ρύχια άποσυρ· βοθν τοΰ Βοοείου 'Ατλαν- τικοϋ, Ινα ούτω Γάπελευθε- ρωσή ή θαλασσΐα όδός πρός την Αγγλίαν. Τέλος ή εφημερίς αύτη ζητεί την χρησιμοποίησιν υπό τής 'Α- ής ώς ναυτικών βάσε- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, «.-Εδημο¬ σιεύθη σήμερον ή έκθεσις των Υπουργείων Ναυπκών καί Στρατιωτικών των προτεί- ι Ήνωμ. Πολιτειών, σχετικώς , ς μέ τό επεισόδιον τοϋ 'Α- μερικανικού άντιτορπιλ- λικοϋ καί τού Γερμ. 'Υπο- βρυχίου. Ή έκθεσις αύτη άναφέρει ότι ή πρώτη ε¬ πίθεσις εγένετο υπό τοΰ Γερμανικοϋ ύποβρυχίου. Ό Γερμανικός τύπος σχο¬ λιάζων την έκθεσιν .αύτην γρόφει δτι ό κ. Ροθζβελτ καί ή προπαγάνδα τού ψεύ ών των 'Αζορών νήσων καΐ ' δονται ασυστόλως. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΑΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΡΩΜΗ, 9.—Ή «Τριμπού¬ να» δημοσιεύει άνταπόκρισιν τοϋ έν τώ Άνατ. Μετώπω άπεσταλμένου της, καθ* ήν V» Ίταλική άεροπορία παρά τόν Δνείστερον ανέπτυξεν ίκανοποιητικήν δρασιν, συν- τελέσασα είς την προώθησιν των Γερμανοσυμμαχικών θέ- ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΚΤΟΗ1922-26 ΑΘΗΝΑΙ, 9.—Εδημοσιεύ¬ θη σήμερον Νόμος διά τοθ όποΐου ρυθμίζονται τα τής συντάξεως των Άποτάκτων 1922-1926. ΑΠΟΑΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.—Τό Βρετ¬ τανικόν Ναυαρχεΐον άνήγ- γίΐλεν δτι τό ύπ' αριθ Π 33 αγγλικόν ύποβρύχιον δύνα¬ ται νά θεωρηθή, ώς άπωλε- σθέν. ΣΥΑΛΗτΈΙΣ ΕΒΡΑΙΩΝ 10ΡΥΒ0Π0ΙΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟί, 9.—Εις τίνα ου- νοικίαν των Παρισίων συ¬ νεκροτήθη μικρά Ίσραηλι- τική διαδήλωσις. Ή Άστυ- νομία προέβη είς την σύλλη- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-ΤΟ ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον ανακοινοί είδη¬ σιν των «Τάϊμς» τοϋ Λον- δίνου καθ" ήν ό 'ΑρΧιεπί- σκοπος τού Καντέρπουρυ, ό Πριμάτος τής Ίσλανδίας καί ό 'Αρχ επίσκοπος τής Ούαλίας άνέπεμψαν |δεη- σεις είς τούς ναούς τής "Αγγλίας υπέρ κατισχύσεως των Μπολσεβίκων δπλων. Είς τίνα ναόν παρέστη καί ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισ- σα. Ό 'Αρχιεπίσκοπος τού Κατέρμπουρυ κατεφέρθη άπ5 ραδιοφώνου κατά τής Γερμανίας καί έπλεξε τό έγ κώμιον, εύγνωμοσύνης, συμ παθείας καΙ θαυμασμοθ της Αγγλίας πρός τούς Μπολ- σεβίκους. Παρομοίαν δέη- σιν απηύθυνε καΙ ό Μέγας 'Αρχιρραβϊνος τής Βρεττα- νικής αύτοκρατορίας, συ- στήσας μίανΐπροσευχήν είς τάς Συναγωγάς. ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΠΑΙΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ Γ ΔΙΕ8Ν0ΥΣ ΣΤΟΚΟΧΛΜΗ, 9.—'Αγγέλ λεταΐ έκ Λονδίνου δτι χθές ή έκεϊ Σοβιετική άντιπρο- σωπεΐα μετέβη είς κάποιον ναόν τής πόλεως δπου ά- νεπέμφθη δέησις υπέρ κο- τισχύσεως των Σοβιετικών δπλων. Ή έξωθεν τοΰ ναού Μουσική άνέκρουσε τάν Ομνον τής Γ' Διεθνοΐς. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 9. -Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου είς Λαϊστερ συνεκροτήθη μι- κροδιαδήλωσις υπέρ των ό- παδών τοΰ Ίεχωβά. Ή 'Α- στυνομίσ διέλυσε την δια¬ δήλωσιν μέ καπνογόνους βόμβας. Αί έμπορικαί σχέσεις μεταξύ Γερμανίας-Τουρκίας ΑΓΚΥΡΑ, 9.- Αφίκετο χθές ενταύθα ή υπό τόν κ. Κλόντιοος Γερμανική έμπορική αποστόλη, ή ό- ποία θ' αρχίση τάς δια- πρανματεύσεις διά την ανανέωσιν τής Γερμανο· τουρκικής έμπορικής συμ¬ φωνίας. Κατ' ετιισήμους άνακοινώσεις αί διαπραγ ματεύσεις θά διεξαχθοΰν επί καθαρώς έμπορικοΰ πεδίου ίνα ούτω δημιουρ- γηθοθν έτι στενώτεραι αί έμπορικαί σχέσεις μετα¬ ξύ των δύο χωρών. Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ κ ΑΑΒΑΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 9.—Ό κ. Λα· βάλ έγερθείς τής κλίνης, χθέ», επεσκέφθη τόν έν τώ αυτώ νοσηλευτηρΐω ευρισκό¬ μενον Γάλλον στρατηγόν Μαρσάλ, τραυματισθέντα μετ" αύτοθ κατά την δολο- φονικήν απόπειραν τής προ- παρελθούσης εβδομάδος. Ό κ. Λαβάλ εδήλωσεν δτι θά εξέλθη έντός τής εβδομά¬ δος τοθ ΝοσοκομεΙου, διά νά συνεχίση τοθς υπέρ τής εύη- μερίας τής Πατρίδος τού α¬ γώνας. ΚΑΤΑΒνθΙΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9—Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν πρακτο ρεΐον ανακοινοί δτι άεροπλά να μας έρριψαν χθές βόμβας μεγάλου καί μεγίστου διαμε- τρηματος είς άεροδρόμια καί ύπόστεγα τής Άνατ. Αγ¬ γλίας. Παρετηρήθησαν με¬ γάλαι έκκρήξεις καΐ πυρκαι- αί. Είς τ' άνοικιά τής Αγ¬ γλίας κατεβιθΐσθη Βρεττα¬ νικόν πλοΐον 5 000 καί έτε¬ ρον έξ ισχυρώς προστατευο¬ μένης νηοπομπής 6 είως 8000 τόννων. Ο κ ΙΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ ΕΙΜΗ ΣΙΑ Μ ΤΙΝ Οϊ ΠΟ! Ανεχώρησαν αί διπλωματικαί αντιπροσωπεί¬ αι Φιλανδίας καί Αγγλίας ΕΛΣΙΝΚΙ, 9.— Άνεχώρη- | γλίαν. Ανεχώρησεν έπίσης σε σήμερον »0ι" Αγγλίαν ή ενταύθα Αγγλικη διπλωμα- τική άντιπροσωπεία, ήτις κατευθύνεται ήδη είς Λισσα βώνα καί εκείθεν δι' Άγ· έκ Λονδίνου ή Φινλανδική διπλωματική άντιπροσω¬ πεία, διά Λισαβώνα καί εκείθεν δι' Έλνσίγκ. ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΑΓΓΛΛΙΚΑΙΝΗΟΠΟΜΠΑΙ ΤΑΓΓΕΡΗ, 9.—Άγγέλλε· Ι λεΐται ήδη σοβαρώς μέ τό ται έκ Γιβραλτάρ δτι μετά την έκατόμβην των 23 αγ¬ γλικών σκαφών, των κατα- βυθισθέντων υπό Γερμανι- κων ύποβρυχίων είς τόν άνα- τολικόν Ατλαντικόν, τα ό- ποΤα απετέλουν μέρος Ισχυ¬ ράς νηοπομπής, κατευθυνο- μένης είς Γιβραλτάρ, τό αγ¬ γλικόν Ναυαρχεΐον άπασχο- ζήτημα των πρός την Μεσό· γειον "νηοπομπών, κοθότι ούδεμΐα ηλέον νηοπομπή ε¬ σχηματίσθη πρός Γιβραλτάρ, ή δέ συγκοινωνία εκτελεί· ται διά μικρών πλοιαρίων, τα όποΐα ταξειδεύουν μόνον έν καιρώ νυκτός καΐ είς σχημα¬ τισμόν 3—5 τοιούτων σκα- φών. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΤΚΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ Μέ παραδειγματικήν τά¬ ξιν έπωλήθησαν χθές υπό 10 Περιπτεριούχων άναπή- ρων πολέμου καί ίσαρίθ- μων Καπνοπωλών Χανίων καί Χαλε'πας, σιγαρέττα Ά&ηναϊκά πρός τούς κα- πνιστάς. Την κανονικήν πώλησιν καί διανομήν παρηκολού¬ θησαν χωροφύλακες επί τούτω έντεταλμένοι «αί έτσι τό καπνιστικόν κοινόν έμεινε έκ τής διανομής αυ¬ τής ίκανοποιημένον. Άξίζει έν εύγε είς τόν Γεν. Γραμματέα Γεν. Διοι¬ κήσεως Κρήτης κ. Γ. Δα- σκαλάκην είς την πρωτο¬ βουλίαν τοΰ όποίου όφεί- λεται ή κατά τοιούτον ζη- λευτόν τρόπον διανομή των σιγαρέττων. Έπίσης άξίζει ενα εύγε καί είς τόν έπιχβιρηματίαν βίσαγωγέα των σιγαρέττων αυτών όστις δέν έφείσθη έξόδων καί κινδύνων μετα- φοράς διά νά άνακουφι- σθοΰν οί καπνισται, τής πόλεώς μας._______ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΗΙΣΓΟΗ ΕΙΣ ΤΗΝ_ΓΑΛΑΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 9.-Σήμερον κατεδικάσθησαν 5 κομ¬ μουνισταί είς ποινάς άπό 2-5 έτών καί έτερος είς καταναγκαστικά εργα, διότι προσεπάθουν νά δη- μιουργήσουν όπαδούς τοθ κομμουνισμου. ΚΑΪΛΑΑΟ ΦΟΡΤΙΟΝ ΑΑΕΥΡΟΗ _ίΙί ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙ, 9.—Ό Άθηναϊ- κός τύπος ανέγραψε σήμε¬ ρον την είδησιν περί κατά- πλου είς Πειραια καί άλλου φορτΐου αλεύρων, διά τάς ανάγκας τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ. ΊδΡΥΕΤΑΙ 0ΡΓΑΝΙΣΜ3Σ ΔΙΑΦΟΤΙΣΕΟΠΩΝ ΓΕΟΡΓΟΝ ΑΘΗΝΑΙ, 9.—Αποφάσει τής Κυβερνήσεως ίδρύεται Όργανισμός Γεωργικής δια- φωτΐσεως καί προπαγάνδας των Γεωργών, ήτις θά επι¬ τευχθή διά των κρατικών ΰ- πηρεσιών καΐ των άτόμων. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9,-Τό πρα κτορεΐον Τρανζόσεαν α¬ νακοινοί δτι οί Μπολσεβΐ- κοι προσεττάθησαν ν' άνα- κτήσουν είς τόν νότιον το- μέα άπωλεσθέντα έδάφη των. "Αιταντα τα κύματα δμως των έπιτεθέντων Μπολσεβίκων ^έδεμηίενί- σθησαν υπό των Γερμανι- κών δυνάμεων. ΑΙ έπα νειλημμέναι αύται από¬ πειραι των έθραυσθησαν είς την σιδηράν αντίστα¬ σιν τού Γερμανικοϋ στρα- τοθ άφησαν δέ επί τοθ πε¬ δίου τής μάχης 400 νε¬ κρούς και Ικανήν ποσό- τητα πολεμικοθ ύλικοΰ. "Αλλη άπόπειρα των Μτχολσεβίκων νά διασπά- σουν τόνΓερμανικόν κλοι- όν είς άλΑο σημείον τοθ μετώπου άπέτυχε οικτρώς. Συνελόφθησαν 1180 αίχμά λωτοι. Έπίσης είς τόν Κεντρι¬ κόν Τομέα οί Μπολσεβϊ- κοι έπεχειρησαν άντεπί- θεσιν, πλήν αυτή άπέτυχε. Συνελήφθησαν 732 αίχμά¬ λωτοι. Μικραί'δυνάμεις Σοβιε¬ τικών στρατευμάτων κα¬ τώρθωσαν νά καταλά- βουν, πρός στιγμήν γεΦυ- ρωμά τι, όπερ εΐχε κατα¬ σκευασθή ύπώ των στρα¬ τευμάτων μας, άπεκρού- σθησαν δμως υπό των ή- μετέρων οΐτινες συνέλα- βον 632 αίχμαλώτους. "Ολαι αί ' Σοβιετικαί προσπάθειαι άντεταθέ- σεως είς διαφόρους τομεϊς συνετρίβησαν υπό των ήμετέρων αποτελεσματι¬ κώς. "Εν τηλεγράφημα τοθ Φύρερ πρός τόν Στρ)γόν 'Δντωνέσκο ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.— Ό Φύ- | νικοθ διαστήματος ν* άπε- ρερ απέστειλε τηλεγρσ.φη- , λευδερώση τα πάτρια έδά- μα πρ5ς τόν στρατηγόν 'Αντωνέσκο επί τή ενάρξει τού 3ου έτους τοΰ πολέ¬ μου, διά τοϋ όποίου ό Φύ¬ ρερ έκφράζει την Ικανο ποίησιν τού διά τα Ιγενναϊα κατορσώματα τοΰ Ρουμανι* κου στρατοϋ, δστις έπέτυ- χεν έντός έλαχίοτου χρο- φη, τα όποϊα έτσισελικώς είχον άφαιρέσει άπό την Ρουμανίαν ο) Μπολσεβϊκοι. Ό Φύρερ καταλήγει είς τό· τηλεγράφημα τού ώς εξής : «η συναδέλφωσις έν δπλοις των δύο λαών 8ά μάς όδπ- γήσο ταχέως είς την τελικήν νίκην». Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΡΠΣΣΟΥΣ ΠΑΣΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑ ΑΙΕΜΠΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-Ή κατά¬ στασις είς την Πετρούπολιν εΤνε άπελπιστική διά τα Σοβιετικά στρατεύματα Άπό βορρά κασίσταται έτι στενώτερος δ κλοιός, μέ την κατάληψιν μικράς πό¬ λεως, δεσποζούσης τής Πε- τρουπόλεως. "Ηδη άπεκό- πη τελείως πάσα άπό ξη- ράς έπικοινωνία τής Πε- τρουπόλεως. Ή άντίστασις των Ρώσσων είς την περιο¬ χήν τής Πετρουπόλεως υπέστη καταφανή έξασθέ- νισιν, απόδειξις δέ τής α¬ πογοητεύσεως, την οποίαν δοκιμάζουν νυν οί Μπολσε- 6/κοι, είνε ^καί ή έκκλησις των Ρωσσίδων γυναικών πρός τάς 'Αγγλίδας καί *Α· μερικανίδας γυναίκας δπως πράξουν τό πάν διά νά 6οη· θήσουν την Ρωσσίαν. ΆλλΓ| ένδειξις τής ανησυχίας των Μπολσεβίκων είναι καΙ αί άπό ραδιοφώνου έκκλήσεις τής Άγγλικής προπαγάν¬ δας πρός ανάπτυξιν τής πο- λεμικής βιομηχανίας διάνά γίνη κατορθωτή ή βοηθεία δι' ύλικοϋ πολέμου τής Ρωσσίας. ΆγνρεΤται ή τύχη τοθ Παναγ. κ·_ Γκρέτσου, Εύέλπιδος Α' Οί ΕΝΕΡΓΗΒΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΑΙΑΗΑΙΚΑΦΑΙ ΕΙΣΛΑΡΙΣΣΑΝΒΟΛΟΝ ΚΑΙΑΛΛ ΑΧΟΥ ΚΩΝ)ΛΙΣ,9.-"Εφθασε σή¬ μερον ενταύθα ό Πρόεδρος , τής Τουρκικής Δημοκρατίας ψιν εκατοντάδας εβραίων δι- κ. Ισμέτ Ίνονοϋ προερχό· χ νοουμένων> μενος έκ Προύσης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-Κατόπιν
  αδείας τής Έλληνικής κυ¬
  βερνήσεως θά διενεργη-
  σοϋν υπό τής Γερμανικής
  άρχαιολογικής έταιρίας ά-
  νασκαφαΐ είς 4 σημεΐα τής
  Ελλάδος καΐ ιδία είς την
  Λάριοσαν κα'ι τόν Βόλον, ή
  δέ ή Ίταλική άρχαιολογική
  σχολή θά διενεργηθή τοι¬
  αύτας είς την Β. Έλλάδα.
  Τό Γραφείον τοθ δικηγό-
  ρου κ. Κ. Λουρανδάκη
  εγκατεστάθη είς την οίκΐαν
  τού (Πλατεΐα ΔικαστηρΙων)
  ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΔΤΡΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ
  Μετεφέρθη επί τής όδοΰ.Κεντρικής 17 [(έναντι
  Γυμνασιου Θηλέων) καί. έπανήρχισε τάς
  εργασίας τού
  δπως είδοποΓήοΓΐ τ'ά γραφεΐ'α "τής
  εφημερίδος μας. ·»* ν « τΠί
  ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΣΠΥΡΙ&ΟΗΟΣ Η. ΓΥΠΑΚΗ
  Μεταφερθέν επί τής πλατείας
  Νέων Καταστημάτυν καΙ κάτωθι
  τής πρφην Κλινικής Πεντάρη—Γε-
  ωρ/ιλαδάκη ήρξατο των εργασι¬
  ών τού. 4—2
  Ο Ίατρός
  ΕΑΕΥΒ. Σ. ΜΑΝΤΟΝΑΚΗΣ
  Έττανήρχισε τάς εργασίας
  τού είς τό έναντι τής Δη-
  μοτικής Άγορας Ίατρεΐ'
  όν τού.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκου-
  σα είς τόν Δημήτριον Άντ. Κα-
  λαϊτζάκην, κάτοικον Χαλέπας.
  Ό ευρών παρακαλείται νά την
  προσκομίση είς τό τεχνικόν Γρα¬
  φείον τού Κ. Στυλ. Κουράκη καΐ
  άμειφοήσεται.
  ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΑΗΣΣΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ?.-Γερμανι-
  κά άεροπλάνα έβομβάρδι¬
  σαν επιτυχώς την Όδησσόν
  καί έχθρικάς συγκεντρώ-
  σεις παρά την Άζοφικήν.
  Καί ή νέα προσπαθεία τού
  Ρουζδελτ νά παρασύρη τήν'Α-
  μερικήν είςπόλεμον απέτυχεν
  ΡΩΜΗ, 9.-Ή εφημερίς
  «Μεσατζέρο» γράφει δτι καί
  ή νέα προσπαθεία τοθ Ροθζ¬
  βελτ νά παρασύρη την
  Αμερικήν είς τόν πόλεμον
  απέτυχεν. Ή μεγάλη πλειό-
  ψηφία τοθ ΆμερικανικοΟ
  λαοΰ έκφράζεται απροκαλύ¬
  πτως κατά τής άναμΐξεως
  τής χώρας είς τόν Εύρωπαϊ-
  κόν πόλεμον.
  ΤΑ Γ
  ΕΒΑΑΑΟΝ ΧΟΕΣ ΕΝΑΝΤΙ
  ΕΡΜΑΝΙΚΑ
  ΗΑΕΒΟΑΑ
  Ι ΤΟΥ ΝΤΟΒΕΡ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 9-Ό ρα- | θείσης πόλεως δέν άνέφε-
  διοφωνικός σταθμός τοθ ' ρεν όέκφωνητής *
  Αονδινου ανήγγειλεν δτ. τα Σημειωτέον δτ. ό χθεσ.-
  Γερμαν.κά τηλεβόλα, μέγα- νός βομβαρδ.σμός τοϋ Ντό-
  βερ διά τηλεβόλων μεγά¬
  λου βεληνεκοθς είναι ό
  πρώτος κατόπιν Ιάνάπαυλας
  πολλών έβδομάδων.
  λου βεληνεκοθς. έβαλλον
  χθές έκ τής Γαλλικής άκτής
  επί ήμΐσειαν |ώραν κατά
  τοΰ Ντόβερ. Λεπτομερείας
  περί των ζημιών τής βλη-
  ΤΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΣΤΟ ΙΡΑΝ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ?.- Κατό¬
  πιν παρακλήσεως τής Γερ-
  μανικής Κυβερνήσεως ή
  Σουηδία ανέλαβε την υπο¬
  στήριξιν των Γερμανικών
  συμφερόντων είς τό Ίράν
  κα'ι ιδία είς τάς υπό των
  Μπολσεβίκων καί των "Αγ¬
  γλων καταληφθείσας πε¬
  ριοχάς τής χώρας ταύτης.