89936

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

10/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννΟΟΗ
  10.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ1941
  δεηΗίτΙβίτ-βΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, ΟΗαηία
  ΗβΓαιιββτβΙϊβΓ ηηά Όπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑδ,
  Οηαηία
  _ . 38^ - Αριθ. 38
  ΡΓβιβ 3 ΒΓαοηηιβη — Τιμή Αραχ. 3
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  """""-"--■-—-"-ε-ειε—.-————_____________________ ^ε^' ***■* «^0Μ«ΜΙ
  ηηά ΌηιοΙίβΓβί ·
  δυΚΜΕΙ,ΙδδΤΚ. 22.
  Εΐηε Οτυρρε ΜεδδβΓδθΙιηιίάτ
  αηί ά(?Γ ΟδΙίΓοητ:
  Τμήνος Γερμανικόν Μέσερσμιθ υπεράνω τοθ θεάτρου των
  σεων έν τφ 'Ανατ. μετώπω
  άαδ Κπε^δίεΐά
  έπιχειρή-
  Ηβΐβίηΐΐί, 9· δβρίβηιΙϊβΓ.
  Όβτ οβί άβη Κββτηρίβη
  χιηι νϋριΐΓί ίη ίίηηίβοηβ
  ί
  Οβζ £
  ΚθΓΠΠΛ&ηάβνΐΓ ά ί β 8 β 8
  Καηιρίαοβοηηίττβ, Οβηβ-
  Γβΐ ΚΪΓ-ίτεοιηΐ-θνν, αηβ-
  861-τ.β βίοη Ιϊβί ββίηβΓ νβΓ-
  ηβΗπιηηβΤ η α. αηοη δοβΓ
  άίβ Κ&πιρίΐηοΓ&Ι άβΓ Τηιρ-
  ρβη. Εγ νβΓβίοηβΓΐβ, ά&ββ
  ίηίο1?β βοηΙβοητβΓ Ναοη-
  ΓίοητβηνβΓΐήηάηηο, ηι ί τ
  άβτη ΟοβΓ&οηιηιαηάο ιιηά
  1>βί άβηι £-&βηζ1ίοηβη Ρβΐι-
  Ιβη νοη ΝαοηΓΪοητβη ϋοβΓ
  άίβ ΚΓΪββτβορβΓβτίο η β η
  βίηε βτ,βι-ΐΕβ ύηβίοηβΓηβίτ;
  ρβηβΓΓβοητ; Ηαοβ. δοοαΐά
  βθΛνΐβίΐβοΗβ ΚθΓΓηαίίοηβη,
  πβτηβηϊΗοΗ &αί άβΓ Ρΐαη-
  _β, αηο,ββτίίίβη ννΙΐΓάβη,
  βτβΓίβΙβη βίβ βοίοΓί: ίη Ρα-
  ηί^βτΐΐηΐηηηο;. Εγ ββΐοβτ
  ββί, ν/ίβ αΐΐβ αηάβΓβη βθνν-
  ίβτίβοηβηΟίίίζίβΓβ,βττβησ;
  Ιιβ—αεητ ν/θΓάβη. ν7β8Γβη
  Ρβηΐβηβ αΙΙβΓ βηάβΓβη
  ΝαεηΓίεητβη ββί άβΓ ίίη·
  ηίβοηβ Καηάίηηΐε ββίηβ
  βΐηζίβΤβ ΝαοηΓίοητ6ηα.ηβ1-
  1β βΓβννβββη. υηαπΐννιιη-
  άβη %&3 βΓ άίβ ΙΙβοβΓΐβ-
  βτβηηβίτ άββ ίίηηΐβοηβη
  δοΐάατβη ζή. Τγοτζ άββ
  αηβάΓΰοΙεΙίοηβη Ββίβηΐβ,
  άίβ δταάτ νϋριΐΓΪ ηίοητ
  ζή νβΗαβββη, ββί ίηηι
  ηίοΗτβ αηάβΓββ ΰθΓί&ίτβ-
  οΐίβοβη. Α18 ΗαηρτηΓ α-
  οηβ άββ οοΐβοηβν/ίβτί-
  βοηβη ΖηβαηκηβηθΓυοηβ
  β-ίΐιτ; βΓ ααί ΒβίΓαβ-βη άίβ
  βοηΐβοητ,β ΜθΓαΙ άβΓ δοΐ-
  άατβη αη.
  Οείαηβ-εηε δοτχφΐδθΐάατεη
  Γοεποηΐεη, άαδδ άίε ΟΡυ
  είηβτίίί, αΐδ δίε
  , άαδδ άίε δοΐάατεη
  ηεβετ άίε &αΙεη νεΓη3εΐ£ηίδδε
  ΐη Ρίηηΐαηά ίη ϋΐΓεη Βπείεη
  ηαοη Ηααδ οεποητετεη. ϋίε
  νεΓίβδδεΓ άεΓαΓϋϊ^εΓ Βπείε
  δεΐεη ηαοη δίβίπεη ^εδοηίοΐί*:
  αιθΓάεη. Αηδ άεη Ααδδα§·εη
  άεΓ Οείαη^εηεη £ ε 1ι Ι:
  ιιιείιεΓ ΙιεΓνοΓ, άαδδ άεΓ δοιιΐ-
  ^ταππιδτ. άεη Ααίτχα£ ηαί, βίδ
  ζτιγ 8ε15δΙνεΓηϊο1ιΙιιη8: ζιι
  ΙίΕεηιρίεη. ϋαδ £ε1ίη§-ε αα<±, 5θ1αη«/ε είη ΟίίίζίεΓ οάεΓ εΐη Κοηιηιίδδ&Γ άαδ Ηείτ. ίεδί. ίη άετ Η&ηά Ιι&σε. 5ο Ιίοηηιε ίεδΐ&εδΐεΐΐτ ιυεΓάεη, (1&δδ ηαοΐι άει- δοΐιΐ&οηΐ; νοη νϋρηπ ζεΓδρΓεη&τε ΙϋείηεΓε Τηιρρεη ΐη άεη ΧΥεεΙάεΓη νίεΐ ννιάεΓ- δτ&ηά ΙεΐδϋεΙεη. Αη εΐηετ δτεΐ- 1ε χΐχεΙΐΓΐεη δΐοΐι ίτιεηί Βοΐδθΐιε- πΐΐδΐεη νεΓζαΐεϊίεΙτ, σίδ νίεΓ νοη ϊΐιηεη ϋοι: 3τη Βοάεη 1α ^εη, τιιοΓ&ιιί άεΓ Ιετζτε ί αα£ είηε άΙ ιιηά άϊεδε ρΓοτββτίβΓτ,β βΓ- ηβϋί; Τοΐίΐο, 9 ϋίε 3&ρ&ηίδθ1 1ι&1 άετ υδΑ Κε&ίεΓαη& είηε ηευε ΡΓθΙεδίηοτε χιεοεΓΓείοητ. Οΐεΐοΐιζείτίε Ηατ δίο ηιίτβ-ε- Ιείΐί, άΕ55 αιιοη άεΓ δοιιφΐΓε- β-ΐεηιη& ίη Μοδΐίίΐα είηε Νο- Ιε »;1ειο1ιεη Ιηΐι&ΐΐδ ζα&εδτεΐΐί; άε. Ιη άετ Νοΐε εΓκΙδΕΓϋ άίε 3 <ϋβ οί ΑηίαΐοΓϋααί άεη : ιπε&εη &ηιεΓί1ί3ηίδθ1ιεη Κπε&δ- αη δοαΐ- ΜοοίΙίβίβΓαηβΓ ί *«· * Τοΐαο 9 δερίεηιοεΓ. Κα5ίηε11: οίΐΐί^τε είηεη «ΡΙ&η ζατ ΜοΙοί1ίδίεΓαη§: άεΓ νεΓΐίεΙΐΓδηιίίτεΙ». ϋετ Ρΐαη δΐεΐαϋ είηε νεΓ&Γοεδδεπιη^ άεδ ηοίιχΐεηάί^εη ΜατεΓΐαΙδ ίαεΓ άίε ΤΓαηδροΓΐηιίίΕεΙ ζΐχηι αΐΐείηί^εη ΟεοΓααοη σεί άεΓ ϋαΓθΗίυεΙΐΓυηβ- άετ ηαΐΐοηαΐ Ιεη Ροϋίΐΐί υηά είηε υπΐ£·εδτα- ίαη& άεδ ίιιεΓ Γ6 Αυί άετ ΟδΐίΓοηΙ βτε&εη άΐε Βοΐδοηεννίδίεη εΐ·ίο1§τεί(:1ι Ιΐαεηιρίεηάε ϋεαΙδθΗε Γερμανοί μαχόμενοι επιτυχώς εναντίον τθν Μπολσεβίκων είς τώ Ά- νατολικόν μέτωπον δΟΗίΕΟΗΤΕ ΜΟΚΑί ΟΕΒ 80ννΐΕΤΤΒϋΡΡΕΝ ΑϋδδΑΟΕΝ ΌΕ8 ΒΕΙ νΐΙΡϋΚΙ ΟΕΡΑΝΟΕΝΕΝ Τ0ΕΝ ΟΕΝΕΚΑ-8 νΕΡΝΙΟΗΤυΝΘ 8 ΒΡΙΤΙ80ΗΕΡ ΗΑΝΟΕίδδΟΗΙΡΡΕ 27 Ααβ άβπι ΚύΙΐΓβΓΐι&ιιρτ- ιβΓτίβΓ, 8 δβρτβΐηοβΓ. Όηβ ΟοβΓ^οΐηηιαηάο άβΓ βηΓηιαοΙιτ: &ίοΙ οβΐε&ηητ: ϋίβ οβΙννεεΓτβ άββ Ιί&- αη^Γβίίβηάβη ϊίηηίβοΗβη Τηιρρβη Η&- οβη άβη δννίΓ βΓΓβίοΗΐ. Ιΐη Κ&ηιρί β-ββ-βη Ογο&8- θΓΪί&ηηΐθη οβ1β£Ί:βη βΙβεΓ- _βΓβ νβΓ^ίΐβηάβ άβΓ ^ιιίτ- Λναίίβ ίη άβΓ νβΓβΓ&ηβ'β- Ν&οητ ΓηίΙίτεΒΓίβεηβ βηι Τγηβ ιιηά ΗηηιοβΓ, βοννΐθ Ηεείεη αη άβΓ ΤθΓΪτΪΒοηθπ Οδτ^ηββ- 1β ιιηά Ρ1ηβ;ρ1ε£ΐζβ άβΓ Ιηδβΐ ηιϋ Βοηιοβη βεηλνβ- Γβη ιιηά βοΗννβΓβτεη Κα- ΙίθβΓβ. ΒΓεβηάβ ιιηά Εχρΐοβίο- ηβη Ιίββββη άβη Ε άίβββΓΑη^Γίΐίβ βΓΐΐβηηεη. δοηηβΐΐοοοτβ βτΐίίεη νοΓ άβΓ ΟΓίϋβεΗβη Καβδίβ ηβη βίηβη ^ Οβΐβίτζηβ: αη ιιηά νβΓ- ββηΐίΐβη 5 οβνν&ϊίηβτβ ΗαηάβΙββεΗίίίβ ηιίτ ζνι- νβΓηίοη- τβίβ αηι ,τββτΓί^βη Τβ- &β υηά ίη άβΓ Ιβτζτβη Ν&οηΐ νοΓ άβΓ θΓίτίβοΗβη Οδΐΐίΐιεβτβ ιιηά 1>_ΐ άβη
  ΡαΓθβΓίηββΙη 3 Ηαηάβΐβ-
  βοηίίίβ ηιίτ ζιιβαηιηιβη
  12 οοο Βγτ..
  Ιγπ Καηαΐ^βοίβτ
  άίβ θΓΐτίδ
  οβί Τα^-β ίη Ι,ιιϊτ:1{3ειηρί6η
  5 Ια^ά-ηηά 3 Βοηιοβη-
  ίΐιι&ζβιι^β.
  δ
  ββη αη άβΓ ηοΓννββ'ίδεη βη
  ιιηά ηίβάβΓΐ<3βηάί δ ο η β η- Κιιβ5τ.β 2 θΓίτίβοηβ Βοιη . αο. ΒΓίίίβεΐιβ Ρΐιΐβ: ζβ η ς- β ίη άβΓ Ιβτζτβη Ν&οηΐ ιιβοβΓ Νοτά - ηηά ννββτάβηίδοΐιΐαηά ίη άβη Καιιηι ιιηι ΒβΓΐίη βίη. 8ταΓ- ΐΣβ ΑοταβηΓ Ιίβββ άβη Αη- 8ΓΓΪ£ί αιιί άίβ Κ.βίο1ΐ8η&ιιρτ:- βταάτ ηίεητ ζιι νοΙΙβΓ "ννίΓ- Ιίΐιηΐϊ· ϋοηιηιβη. ϋίβ ΖίνίΙοβνοβΙΪΕβΓηηρ; ηαττβ άηΓθΗ άβη ΑονναΓί νοη 8ρΓβη£- ιιηά Βταηά- ιιοηιοβη νβΓΐηβτβ αη Τυ- Ιβη ηηά νβΓΐβΐζτβη. Ναοητ^&ββ-βΓ ηηά Ρΐα^- αΓτίΙΙβΓΪβ βοηοβββη 14, ΜαΓίηβαΓίίΙΙβΓίβ 3 ΛβΓ αη^Γβίίβηάβη ΒοηιοβΓ αοΐ ΟΙΕ ΟΡΡΕΒ ΟΕδ ίυΡΤΚΒΙΕΟδ ΒεΓΐίη, 9 ϋίε Ζαΐιΐ άεΓ ΤοάεδορίεΓ ίείηάϋοηεΓ Βοπιοεηαηδτίίίε &ιιί ά&β Κείοηδ^εοίεΙ νοη βίδ ζατη 2. ΐ94ΐ ββΐαυΐΐ δίοΗ ααί 3853) ταίε ατη ΜοηΙα^ αηατΐίοη ϊ ά Υ ΰεεΐΐε χχΐΪΓά άαζα , άαδδ άίεδε Ορίετ άεδ εη£ΐίδοηεη Κτίε&εδ ίη άεΓ ΗαιιρϊδαοΗε νοη ιπεηί&εη δϋαεάτεη ιιηά Ο&αεη ^εβΓαοηΙ: ιπαΓάεη. ϋίεδε Λδείεη άαηιίΐ ζή Βΐαζειΐβ-εη ίιιετ άεη ^ε- βεηδΐΐπΐΐεη άεδ άειιΐδοηεη νοΐ- Ιεεδ κεαΐθΓάεη, άεΓ δίοΐι ίη άίεδεπι Κπε£ ^ΙείοΗεΓηιαδδεη αη άεΓ Ργοπϊ ιιηά ίη άεΓ Ηεί- τηΆί βενναΙΐΓε. νοη Ι δείιε ΙιεΓ, δο ηείδδΐ εδ νετάεη άίε άιΐΓοη άίε άεαΐ- δοηεη νεΓ^εΙΙιιη&δαηδτίίίε αα£ Κΰδΐαηίίδαηΐα&εη ιιηά ννεηΓ- ννίΓτδθΙιαίΐΙίοΗε ΒείΓΪεόε εηΐ- δταηάεηεη Τοάεδρίετ ηιίΐ; 41900 &Γη11ίο1ι έ βεη, άίε νναητε ΖαΗΙ άαΓίϋε ννεδοηΐΐίοΐι ΙιδΙιεΓ Ιίε^εη. άίε Ζαηΐ νοη 4ΐ9°ο ΐδτ ηιεηΓ αΐδ άαδ ΖεΗηίαοΙιε άετ Ζαηΐ άεΓ άειιυδςηεη Τοάεδ¬ ορίεΓ. ΒεΓΐίη, 8. δερΙεηι5εΓ. Ιη άεη ΜοΓ&εηδΙιχηάεη άεδ {Ιο&εη άτεί υπιίδοηε Ρΐιι&ζειχ^ε ίη άαδ ηοΓννε^ίί 5ίε*: είη ιιηά ννατίεη ααδ δετ Ηοήε βίηί&ε 5εη αί), άιΐΓοη άίε *ζνεί Νογ- ννε^ετ §·εΐό(:ε ννιΐΓάεη. ϋευ.1- δοΐιε ^α&ε^ ηαηπιεη άίε νεΓ- ίοΐ&ιιηβ; αιιί ιιηά δοηοδδεη άΓεί άεΓ ΑηβτείίεΓ α5, νίε νοη ζιΐδίαηάί&εΓ δΐεΐΐε ατη Μοηία^αυεηά όεη ννΐΓά. , 9· δερίεηιΐοεΓ. Καάίο ΤηεΓαη τηεΐάεΐ-, ίδΐ αηι δοηηία^πιθΓβ-εη άίε εηά£α1ΐί£6 ΑηΐννθΓΐ άεΓ ΪΓα- ηίδοΐιεη Κε£ίεηιη£ ααί άίε ^ Ρογ άεηιη§:εη ίιοεΓΓείοηί: ννθΓάεη. ϋίρΙθΓηαΙίδςηε Κτείδε Αηΐία- ταδ δίηά αητεΓΓΪθΓΐτεΙ:, άαδδ άΐε ΪΓαηίδςηε Κε^ίεΓαη§: άίε ΡοΓάβΓαη&εη ΐηδ&εδαπιΙ αη- §;εηοιηηιεη ηαΐ, άα νοη βπΐί- δοηεη δείϊε νεΓηαηάΙιιηκεη ίίοεΓ εΐηζεΐηε Ριιηΐίΐε ηϊοΗτ ζα&εΐαδδεη δίηά. Αηι Όίεηδ- Ια^ηιοΓ&εη ικεΓάε άαδ ΐτα- ηίδοίαε ΡαΓΐαηιβηΙ: ϋβεΓ άίε Είηζεΐΐιείίεη άεΓ Αοτηαοΐιιιη- ιιΐεΓάεη. Νετα ΥογΙσ, 9 Ναοη είηεηι αηι Μοητα&α- ίη Οτίαιπα αιΐδϊεβ-εοεηεη Οοηιηιιιηίυΐαε, δίηά αηΙεΓ Ιΐα- ηαάίδοΐιεηι Κοηιηιαηάο Ιζαηα- άίδοηε, εη§·1ίδο1ιε ιιηά πογ- Τταρρεη αιιΕ δρίΐζ- άετ ζιι ΝθΓΐιιε§·εη Ιηδεΐ&ναρρε ίηι ηΟΓάϋοΙιοη ΕϊδΐηίίΓ §;ε1αηά2 - ΤΥΡΙδΟΗ ΒΒΙΤΙ30Ε3 ΛΝΒΕΒΟΤ! ΡιΊγ άίβ υβϋβΓΐαδβυηβ: ίΓαηζδβίβεΙι Ιηάο - Οηίηαβ βοΐΐ 3ΐοη ]&ραη νοη άβΓ Αοηββ Ιδββη δοΙιαηβΊιαί, 9· δερϋεπιοει·. Είη οεηιεΓΐίεηδΐιΐεΓΐ: ζγηί- δοΐιεδ Βείδρίεΐ εη^ΙίδθΐιεΓ Ροΐί- ΐίΐί, άαδ Εί&εηΙαηι αηάεΓετ ζιι νεΓ8·ε5εη, ΙίεΕεΓΐ άίε είη- £1υδΓ>ίίο1ιεη 5ΓΪΙ;ίδο1ιεη Ρετη-
  οδί- ΡίηαηζΙΐΓείδεη ηαίιεδΐε-
  ηεηάε «Ρίηαηοε ιιηά Οοηι-
  ηιεΓθέ1». δίε 5ίεΐετ Ιαραη Ιη-
  άοοΐιίηα αΐδ Καιιίρτείδ ίιΐΓ
  άαδ Αθδςΐιΐιχεηΐίεη νοη άεΓ
  Αοηδε ηηά Ρτίεάεη ηιίΐ άεη
  ΡΙυΐοΙίΓαίίεη αη.
  Είη ΚοηιρΓοηιίδδ άίΪΓίε
  ηίοΗτ, δο ηιείη4; άαδ ΒΙαΙί:, αιιί
  ΚοδΙεη Οηίηαδ α5§:εδθΗ1οδδεη
  ιιΐεΓάεη, αΤοεΓ εδ δεί Ιίείη
  Οηιηά νοΓηαηάεη, υΐαηιηι
  ηίοΐιΐ άίε Αη&ΙοηΐδεοηΙε άεη
  ίη Ιηάοοηίηα §·εδοηαίίβηεη
  ΖιΐδΙαηά αηετΐίεηηεη δοΐΐΐεη.
  Βΐαιί δίεΐιτ. άίε
  ^ Ιηάοοηίηαδ αΐδ ^&
  δαεΐιίεη Αιΐδαιε^ αηδ άεΓ αιι
  ιιηά νίεΓ ίιιεΙΐΓεηάε
  άεΓ ΪΓακίδοηεη ΑΓηιεε
  νναΓάεη, ννεΐ'άεη αηιτϋοΗ
  :. ϋίε Γ/Γΐ:εί1ε ιχΐατεη
  ίη Α6αΐεδεηηείϋ άεΓ Αη-
  πΐοΓάεη πιίτ
  νοη δίείοεη
  Τα&εη, ιαεεΙΐΓεηά άεΓ άίε νε-
  ΓΐΐΓτείΙίεη άίε Μοεβ-ΐίοΐιΐίείί
  ΗαΙΙεη, ηαοΐι Βα^άαά ζιι Ιΐοηι-
  ηιεη, ιιηι Κενίδίοη είηζιιΐε-
  8Γεη. ΡετηεΓ ττΐΪΓά βεΐςαηητ,
  άαδδ δίεοεη ννείίεΓε ΜίηίδϋεΓ
  άεδ ΚαβίηεΙΐδ Καδοηίά ΑΗ εί
  Καίΐαηί ζα 24 ^α^1Γεη Οε-
  ίεεη&ηίδ Ιοζιη. ζα
  ΙίοΗεΓ
  ίείΐτ ιιΐαΓάεη.
  8οτα3βτ:ραηζβΓάίνί8ίοη
  ζβΓβοηΙα&βη
  εδ ^5ιραη
  ιηίΪΓάε, είηε νοεΐΐί^ε δοΗτυεη-
  Ιίαηζ· οΗηε ΟεαχίοηΙδνεΓΐιΐδτ
  ζα νοΙΙζίεΗεη.
  ΤοάββηΓίβϋβ
  ΐίοηαΐβ
  τα-
  , 9- δερίεηι5εΓ.
  ϋίε ΤοάεδΐΐΓτείΙε, άίε
  είη ηιίΐίΐεεπδοηεδ δοηάεΓ&ε-
  Γΐοηΐ ίη Βαβά&ά £ε£/εη άεη
  εηετηαΐί&εη ΪΓαΙίίδθΓΐεη Μίηίδ-
  ΙεΓρΓίεδίάεηίεη ΚαδθΗίά ΑΗ
  εί Καίΐαηί, άεη εηεπιαΐίο/εη
  Υοαίδ δα5ηα δοννίε &ε-
  §·εη ΑΗ δοηείοΗ Μαοηηιιιά
  ΡβΓη^αηιρϊοατΐβΓίβη ηαη-
  ηιβη ΙίΓΪτΪ8θΓΐβ δββδτΓβίτ-
  ]ίτ'ά.ίϊ& ηητβΓ ΡβιιβΓ
  ΒεΓΐίη, 9 ΒερΙεηιυεΓ.
  ϋεητδοηε ΡεΓηΙίαηιρίΙσΛΐΙε-
  ΓΪεη ηαΐιηιεη αη άεΓ Καηαΐ-
  Ιίϋδτε ΟΓίίίδοΙιε
  ίτε ααί ρΓΟδδε
  αητεΓ ΡεαεΓ. ΒεΓείΐδ ηαοΐι
  άεη εΓδίεη άεαΐδοηεη Οτ&ηα-
  τεη άτεΗτεη άίε Ιοπΐί&ςηεη
  δοΐιίίίε αο. Ζννεί ^Γίΐίδεΐιε
  δοηίίίε νναΓάεη ]εάοοη ίηι
  νεΓΐααί άβΓ Βεδοηίεδδαηβ: νοη
  άεαΐδοηεη ΟΓαηαΙεη
  ίεη αηά ϋ1ίε5εη
  οεδοήκάί&Ι: ηοοη
  ΖείΙ: ααί άετ δΐεΐΐε Ηε&εη.
  δρ3ετεΓ ιιΐαΓεη δίε ηίοηϊ ηιεηΓ
  ζα δεηεη, δο άαδδ τπϊΐ; ίΐίτεΐη
  ΒεΓΐίη, .9 ρ
  Είηε άεαΐδοηε ΡαηζεΓάίνί-
  δίοη, άίε δείί άειη Βε&ίηη
  άεδ Ρεΐάζα^εδ ίτη ΟδΙεη
  πηαητεΓθΓθοΙιεη ίΐη δίε^Γεί-
  οηεη Καπιρί 5>1ε1ιτ, δτίεδδ ίιη
  τηίΙτΙεΓεη ΡΓοηϋαυδοΙιηίί:!: ααί
  είηε οοΐδοεννίδτίδοΐιε Ραηζεΐ'-
  άΐνίδίοη. Ιη ζννείϊεε^ί^εηι Ηατ-
  ίεη Κ&ηιρί ννατάε άετ δονν-
  ϊείνεΓθαηά, άεΓ ηεα ίη άεη
  Καηιρί §είά1ΐΓτ ιιιαΓάε, ζεΓδ-
  ρΓεη&Ι: αηά ζεΓδοηΙα&εη. Αηι
  Αίοεηά άεδ3.δερτεηιοεΓ5εδΙ;»ηά
  ά;εδον]ειίδο1ιε Ραηζετάίνίδΐοη
  ηϊοΐιί; ΓηεΙΐΓ. Ιη άΐεί,εη βείάεη
  Τα&εη νεΓηίοητεΙεη άίεάεαι-
  δοηεη ΡαηζεΓ 72 3θν]εΐίδθ1ιε
  ΡαηζεΓΐίαηιρίννα^εη, άαΓαητεΓ
  8
  ^ δεΗίΐτζβηάί-
  νίβίοη ζβΓβεηΙβχβη
  Είηε δείΐ άεηι 22. ^αη^
  άεη Ιεαηη.
  άεαΐδοΐιε ϋίνίδίοη 1:Γοεηΐε
  ^ετζτ ΐηΓε οΐδΗεΓΪ&εη Ετίοΐ&ε
  ηιίΐ άεΓ ΖεΓδςη1α£αη§: είηετ
  νοη άεη δοννΐείδ ηεα ίη άεη
  Καηιρί ^εννοΓίεηεη δοΐιαΐζεη-
  άίνίδίοη.
  4.οοο ύϋεΓΐείοεηάε δον]εΙ:-
  δθΐάαΐεη ηιαδδΐεη ηαοΐι άΓεί-
  Ι3ε&ί&εη ΙιαΓΐεη Κδεπιρίεη α1«
  ΚεδΙ άεΓ δονν^ετ-άίνίδίοη ίη
  άεαΙδθΗε Οείαη&εηδο η α ί (;
  ιηαΓδοηίεΓεη. ϋίε Είηΐοαδδε
  άεΓ ΒοΙδθΗεννίδΙεη αη ΜαΙε-
  τίαΐ αΐΐετ ΑγΙ ίδΐ δεητ δοηννεΓ.
  φ Οεδοηαειζε, 6 Ραηζετ»
  1ίαπιρίννα§"εη, νίεΐε Μαδοηί-
  ηεη&ειιΐεΙΐΓε αηά άεΓ β-εδατηιε
  Ττοδδ οΐίεοεη ααί άεπι Καπιρί-
  ίεΐά ζατιιεοΐΐ.
  ΒΓίΙίδοΗε ^αίί:ί1α8:ζεα8·^ Ιιαΐοεη άαδ Κ^ηΐ^εηΐιααδ ίύτ Κίηάετ
  ίη ΒεΓΐίη οοηι5αΓάίεΓΐ; Ιηι Βίΐάε άίε ΕΓάΐηΐηεΓ άεδ ζετ-
  δίοεΓϊεη Ηοδρίΐαΐίΐα&εΐδ
  ΟΙ "Αγγλοι έβομβάρδισαν 2να νοσοκομείον Παιδιθν είς τα ΒερολΤ-
  νον. Είς την είκόνα φαΐνονται τα συντρΐμματα ενός καταπεσόντος
  Θαλάμου
  ^^επ^^^^^ε^^ν^Ν^^ΙΙ^^Δν ^^ε§^ε*ε^^^ε^ετ^^ε'^>έ^^ ^^ε^^ρ^^^'^^^^ε^^^ε^^^* *^^^^ε^^^ΙΐΒ^Δτε^ε^Ι^Ιπ^^ρ ^■^_^ετ'ε^^_^|^^^ο^^ 4 ε^^^^επ^^_^ε^^||
  ΟΒΟΕ55ΤΕ 50ΗίΑ0ΗΤ
  ΟΕΗ ΝΟΡΡΙ3ΟΗΕΝ 0Ε30ΗΙ0ΗΤΕ
  Οβΐαηάβ βηάΐίοη νίίρηΓΐ ηιίτ ίοΐβη ΒοΙδεΗβνν-ίδίβιι
  νοη
  |3, 9 ρ
  Ιη άβί- Είηΐίεδδεΐαη^
  ϋοτΐαηιρ δϋάΐίοΐι νοη ρ
  1>είαηάί>η δίοΗ Τεϋε νοη άτεί
  δονν-]εΙίδς1ηεη ϋίνίδίοηεη. Κίΐο·
  ΓηεΙεΓΐαη§· δΐεΐιεη ννα&εη Ιιίη-
  ΐεΓ νν"ακεη αηά ίη Ιαη&εη Κεί-
  ηεη Εαδίααΐθδ αηά Οεδοΐιατζε.
  Ααί άΐεδεηι Οε5ίε1: νοη ειιιΐα
  ίαηί ΟηαάΓαι1α1θΓηετ.εΓη Ιίε^τ
  αΐΐεδ α'^εΓδ3εΐ νοη Ιοτοη δοιιχ-
  ^ετ^5^1αεη δοΐάαΐεη, άίε ΙιίεΓ
  ζαδατηηιεη§:εΙ;Γα§·εη αηά ζαιη
  Τείι )£ί£ί ίη ΜαδδεηκΓοεοεπι
  1οεεΓάί§:1 ιιιεΓάεη. Ααί άίεδεηι
  Ιιΐείηεη ΑθδθΙιηίΐΙ: αΐΐείη ιιιατ-
  άεη 7·θ°ο Οείαη^εηε &ε-
  ηιαοηι.
  ϋίε
  ίδτ ηοοη ηίςΐιΐ ζ
  ϊεΐζΐ δίηά ίη άΐεβεΓ Εϊηΐίεδ
  δεΐαη»; £είαηάεη χΐΐθΓάεη 143
  Ι5οηι-0εδοηαί:ζε, ^άαΓαηΙεΓ 24
  ΗααΜϋζεη, άίε εΓδΙ 1941 αϊ»3
  βεδΕεηι δϋαΐιΐ ΙΐΡΓ^εδίεΙΙϋ ιπογ-
  άεη ιιΐαΓεη, 12 ηιοάεΓηε Ι,ά&ϊ-
  τιΐαβ-εηβτεδοηατζε, 51 ΤαηΙΐΒ,
  ΐ2θΤΓα1ςΐθΓεη, 405
  ία?1π£ε Εαδίαατ, αηζ^η
  ν*αίίεη αηά 1500 Ρίετάε.
  ϋίε οοΐδοΐιειιΐϊδτίδοΐιεη
  ίαη&εηεη ίαηΓεη δε15δΙ
  ΤτακίθΓεη αηά ίοι-ίη&οη Οε-
  δοΐιίίΐζε ζα άεη δατηηιεΐδεβΐ
  Ιεη. δίε δατηηιεΐη Μαηΐϋίοπ
  αηά νεΓΓίοΗΐεη αηάεΓε Αιτ-
  ΜαΓβοηαΙΙ Αητοηββοη βίη
  δίαατδίαηΓβΓ
  ΒαοαΓεδΙ, 9 δερίεηΐΓοεΓ.
  Αηι 6, δερτεηιΙοεΓ ^3επ^τε
  ηίοΐι άεΓ Τα£, αη άειτι Κο2ηί§:
  Μίοΐιαεΐ Ι. άεη Τητοη Κα-
  ηΐ3εηίεηδ οεδΐίε^ αηά ΜαΓ-
  δοαΐΐ ΑηΙοηεδοα άίε Ρ ίίηπιηβ
  άεδ δΐααίεδ, άετ είηε τίείε
  ίηηεη-αηά ααδδεηροΐίϊίδοΐιε
  Κπδε άαΓθΙιΙεΙοΐε, αοεπιαΐιπι.
  Εδ ΐδί: άαδ νεΓάίεηδΐ: ΜαΓ-
  δοΐιαΐΐ ΑηΙοηεδοαδ, ΚαηΐΣΕηίεη
  ααδ άεηι Οΐιαοδ ΙαεΓααδ^είάΙΐΓΐ;
  ζαΐιαβεη ζαΓ ηαΐίοηαΐεη Οε-
  δοηΐθδδεηΐιείτ, γπϊτ: άεΓ εδ αηι
  22. ^αη^ ίη δείηεη «ΗείΠ^εη
  ΚΓΐε^·» ζθ£. ϋαϋεί Ιίαηι άεηι
  ΜαΓδοΙιαΙΙ νοΓ αΐΐετη άίε Οε-
  ΐ δείηεΓ Ααδδεηρο-
  ζιΐδΐαΐΐεη, άίε ίΐιη νοη
  άεΓ ΒΐΙίε υηι Εητδεηάαηβ: εί-
  ηετ άεατδθΐιεη Μί1ίΐ8εΓπιίδδίοη
  ίίΙοεΓ άεη ΒοϊΐΓΐΙτ; ζιιηι ϋΓεί-
  ηΐδεοηΐεραΐίτ, ηαη ηιΐτ; δείηεΓ
  ΑΓηιεε αη άίε υίεΓ άεδ
  ϋη]ερΓ ίαηΓΐε.
  διααΙδίαεΙΐΓεΓ Ματδοΐιαΐΐ
  ΑηΙοηεδοα εΓΐίεδδ Λιτη Ιαΐιτεδ-
  άετ υεοεπιαηηιε άεΓ
  ι ϋβΓ βίβΠνβΓίΓβτβηάβ Μ*-
  ηίβτβΓρΓαββίάβητ άβΓ
  βτίβοηίβςηβη Κββτίβ-
  ίη Οαηβα βίη-
  β εΐηε
  τηαΐίοη αη άαδ τηηιεεηίδοΐιε
  , ίη άεΓ εΓ αευεΓ άίε
  δείηεΓ είη.)ί£!ιπ£εη
  Ααίοααροΐίτίΐί Κεοηεηδθΐιαίί:
  Ηεαίε τταί ίη Οαηεα άβΓ
  δΙεΙΙνεΓΐΓετρηάε ΜίηίειβΓ-
  ρΓαεδίάεηί άεΓ ^ΓίεοΙιίδοΗεη
  Κε§ίεΓαηβ: είη, αηι ίη Οβ-
  ηιείηδοΐιαίΐ: ηιίΐ άεη ηίεδίβεη
  ΒεΙιοεΓάεη άίε Εοεδαη^ 1β-
  νοΓ-
  ζαηεΐιηιεη.
  ΗΑΕ$Ι!ΗΕΗΕΙ-υ«Ο
  ΡΙΑΕΤΤΕΒΕΜΝΕΗΙδΙΑΕΤΙΕ
  νίΓ ΐείΐεη άεη ΟίίίζίεΓεη,
  υηιεΓθίίίζΐεΓεη ιιηά Μαηη-
  δοηαίϊεη άετ Ιιίεδί&εη άειιΐ;-
  δθΐιεη Τταρρεη άαδδ ιυίτ είηβ
  ■νναεδθΙιεΓεί -αηά ΡΙαειΙεΓεΐΐι
  'ννεΓΐςδταττ, αιΐδδοηΐίεδδΐΐοΐι
  ίΐΪΓ άεη ΟεΙθΓααοΙι άεδ άεαΐ-
  δθΐιεη ΗεεΓβδ, ^ε&ΓάηάεΙ η»-
  Ιοεη, αηΙεΓ άίε υείιεπιΐαοΐιαηβ"
  είηεδ δρεζίαΐίδΐεη - ϋΪΓεΙίίθΓβ
  άεΓ ίΐΐΓ άεΓεη οΓάεητΙίοηε Α*-
  οείτ. νεΓαητιιΐΟΓςΙίςΙι ίδτ.
  νίΓ Ιιοίίεη άαϋδ ΙΙιγ αη»
  Ιπγ νβΓΓΓααεη &ειιχαεηΓβΐι
  αΐεΓάεη.
  ΒαεΓΟδ-ΑάΓ-ΚοηδΙαηΐίηοα €>
  ΐ. ΑάΓ. Μαΐεηιεϊδΐ. 5*
  ϋΐε ϋΪΓεαϊίοη
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΑΝηΣΚΟΠΗΣΙΣ
  ΤΟ3°-ΕΤΟΣΤΟΥ1ΟΛΕΜΟΥ
  Πρό 5 ακριβώς ημερών ή Εύρώπη εισήλθεν
  είς τό 3ον έτος τοϋ πολέμου. Εισήλθεν είς την
  ένοπλον αυτήν ρήξιν, διότι ή Αγγλία δέν ήθέλη-
  οε ποτέ νά συμμορφωθή πρός ό,τι τό δίκαιον επι¬
  βάλλει, πρός δ,τι οί λαοΐ τής Εύρώπης άπό έτών
  έπεζήτουν. Ήθέλησεν ή Αγγλία νά επιβάλη την
  αύταρχικήν καΐ κυριαρχικήν πολιτικήντης, η ο-
  τιοία συνίσταται είς τό νά ύποδουλωθοϋν δλοι οί
  λαοΐ είς τοΰς πλουτοκράτας καΐ τοϋς έκμεταλλευ- |
  τάς. Ή Γερμανία καΐ οί σύμμαχοί της καΐ μέ αυ- ,
  τους σύσσωμος ή Εύρώπη δέν ήτο δυνατόν ν ά-
  ποδεχθοϋν την πολιτικήν τής 'Αγγλικής δεσπο-
  τείας. Δέν ηδύναντο νά παραδεχθοθν μίαν τοιαύ¬
  την τυραννικήν κατάστασιν. Υπέβαλεν ή Γερμα¬
  νία κατά τάς συσκέψεις τού Μονάχου καΐ τοϋ
  ^άλτεμπουργκ προτάσεις αί οποίαι υπηγορευοντο
  άπό τό δίκαιον καΐ την ομόθυμον θέλησιν των
  λαών τής Εύρώπης. Ή Αγγλία δμως απερριψε
  ταύτας καϊ έπροτίμησε τόν πόλεμον. Εύτυχώς ή
  εϊσοδος είς τό τρίτον έτος τού πολέμου, ευρίσκει
  την 'Αν,γλίαν ήττημένην πολιτικάς καΐ έξηντλημέ
  νην, είς τοιούτον βαθμόν, ώστε νά μή δύναται να
  οτηριχδή είς τάς ιδίας της δυνάμεις, άλλά νά έκλι-
  πάρη τό έλεος καΐ την παντοειδή βοήθειαν τοΰ
  άλλόπροσάλου κυβερνήτου τής Άμερικανικής
  ουμπολιτείας. Ή Γερμανία καΐ οί συμμαχοί της
  ευρίσκονται σήμερον είς την πλέον άνθηράν οικο¬
  νομικήν άντοχήν, είς την μεγαλυτέραν αύτάρκει-
  <χν καΐ είς την τάξιν των νικητών καΐ άπελευθε- ρωτών τής Εύρώπης, οί λαοΐ τής οποίας την εύ- γνωμονοϋν, διότι τούς απέδωκε την ελευθερίαν καΐτούς ωδήγησεν είς την οδόν τής αύτοδιαθέσε- ως, έκ τής οποίας θά προέλθη ή πρόοδος καΐ ή εύημερία. Τό τρίτον έτος τοϋ πολέμου ευρίσκει την Γερμανίαν, ούχι ώς κυρίαρχον καί δυνάστην των λαών τής Εύρώπης, άλλ' ώς λυτρωτήν αυτής καΐ οωτήρα άπό τάς δεσποτικάς διαδέσεις τής 'Αγγλι¬ κής όλιγαρχίας. Ό Άδόλφος Χίτλερ έθεσεν ώς οκοπόν τού παρόντοςί πολέμου ούχι κατακτητι- κάς διαθέσεις, άλλά την άπολύτρωσιν των λαών τής Εύρώπης άπό μίαν αύδαίρετον καί δεσποτικην πολιτικήν, την οποίαν έπεδίωκεν ή Αγγλία καΐ ή όποίαδάώ5ήγη την άνθρωπότητα είς τόν μαρα- ομόν καί την έξαθλίωσιν. Τό τρίτον έτος τοϋ πο¬ λέμου θά μάς φέρη ταχύτατα πρός τό νικηφόρον τέρμα, διά τής όριστικής κατασυντριβής τής πλου- τοεβραϊκής κεφαλαιοκρατίας καί τοΰ Κομμουνι- σμοΰ. Ό Έλλην, λαβς, θ' άγωνισδή παρά τό πλευ¬ ρόν τής Γερμανίας, έν τφ μέτρω τοϋ δυνατοϋ, διά νά συμβάλη είς την αναδημιουργίαν τής Εύρώ¬ πης καΐ την αποκατάστασιν μιας νέας τάξεως πραγμάτων, μιάς μακράς είρηνικής περιόδου, μιάς δικαίας αύτοδιαδέσεως καί άποκαταστάσεως, ούχι |ΐόνον των λαών τής Εύρώπης, άλλά καΐ συμπά¬ σης τής ανθρωπότητος. ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟ ΕίΔΗΙΕΩΝ Μηχανοκίνητοι Γερμανικαί Μεραρχίαι έφθασαν είς τόν Νέβα ποταμόν Τό Λένιγκραντ άπεμονώδη Άνέλαβεν άπό προ- χθές τα καθήκοντα τοΰ Προξένου τής Γερμανί- «ς έν Κρήτη ό Φόν Τσαΐ- λάΐσεν. Ούτος είναι είς && των πλέον διακεκρι¬ μένον τής Γερμανικής Διπλωματικής Καρριέ- 4>ας ύπαλλήλων. Γλωσ-
  σομαθέστατος, σαφοϋς
  Αντιλήψεως, ανθρωπος
  θελήσεως, ό Φόν Τσαϊ-
  λ,αϊσεν, είναι άντάξιος
  ώντικαταστάτης τοϋ επί
  μακράν σειράν έτών δια-
  τελέσαντος ενταύθα
  Προξένου καί ήδη πα-
  ^αμένοντος ώς Έπιτί-
  μου Προξένου κ Ριχ.
  Κρΰγερ, τοΰ όποίου ή
  φιλοπρόοδος δράσις είς
  δλα τα πεδία τής Κρη·
  τικής ζωής, μάς αφήκε
  τάς καλλιτέρας των ά-
  ναμνήσεων. Ό Κρητικός
  λαό; θά έχη πάντοτε
  είς την μνήμην τού την
  ευεργετικήν δράσιν αύ-
  τοΰ. Εί'μεθα βεβαιοί ότι
  καί ό Φόν Τσαϊλάϊσεν,
  θά αφήση τάς αύτάς
  καλάς καί αλησμονή¬
  τους άναμνησεις, είς την
  ψυχήν τοΰ Κρητικού
  λαοΰ, όστις μέ χαράν
  τω εΰχεται ολοψύχως
  τό «καλώς ήλθε».
  ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤ. Δ10ΙΚΗΤ0Υ
  Τ6 Ιστορικά καΐ προΐστο- '
  ,ρικά μνημεϊσ, όπως οί πύρ-
  γοι, τ6 άρχαϊα έρείπια, αί
  όνασκοφαί καί τα μουσεϊα
  ευρίσκονται ήδη υπό την
  ειδικήν προστασίαν τού
  Στρατιωτικοΰ Διοικητοϋ τής
  Κρήτης. Ό Γερμανός στρα-
  τιώτης είχε πάντοτε την
  ευσυνείδητον αντίληψιν διά
  τα μνημεΐα ταύτα τοϋ πο-
  λιτισμοϋ καί τής έπιστήμης,
  οέβεταιδέ πάντοτεταΐστο-
  ρικά μνημεΐα των άλλων
  Λαών.
  Ό Φύρερ καί'Αρχικαγκε-
  Αάριος τοϋ Ράϊχ έπέστησε
  την προσοχήν τοΰ Γερμα-
  νοϋ στρα.ιώτου επί της ση-
  ρασίας τής κλασσικής τέ-
  χνης, διά την Ιστορίαν τής
  τέχνης αύτοϋ τούτου τοϋ
  Γερμανικόν "Εονους.
  Είς τάς περιπτώσεις καβ'
  άς αί στρατιωτικαί άνάγ·
  και, αΐτινες πρέπει πάντοτε
  νά κατέχουν την πρώτην
  δέσιν έν καιρώ πολέμου,
  καταστήσουν απαραίτητον
  την χρησιμοποίησιν καΐ
  "ιστορικόν τόπωνάκόμη, διά
  στρατιωτικούς σκοπούς, ό
  Στρατιωτικάς Διοικητής Κρή
  της έπιφυλάοσει είς εαυτόν
  τό δικαίωμα τής λήψεως
  σχετικής αποφάσεως.
  Ό
  Φρουρίου
  Διοικητής
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ!
  ΓΑΜΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ, 10.—Διά Ν. Δι-
  ατάγματος τού ύπουργείου
  Δημ. Ασφαλείας άναγνω-
  ρΐζονται οί γάμοι δλων των
  στρατιωτικών, οΐτινες έτελέ- '
  ώθησαν κατά τό παρελθόν,
  δέον δμως νά υποβληθή πρός
  τουτο σχετική αίτησις
  των ενδιαφερομένων έντός
  ενός έ'τοι,ς. Τοϋ εΰεργετήμα-
  τος τούτου στεροΰνται οί
  ύπαξιωματικοί καί χωροφύ-
  λακες, οΐτινες ευρίσκοντο έν
  ύπηρεσία καί άπηγορεύετο
  είς αύτούς ό γάμος.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 10 Σεπτεμβρίου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τού
  ΓερμανικοΟ στρατοθ ανακοινοί:
  "Οπως ανηγγέλθη ήδη
  δι' ίδιαιτέρου ανακοινωθέν¬
  τος, μηχανοκίνητοι μεραρ-
  χίαι τοΰ Γερμαν. στρατοΰ,
  ύποστηριζόμεναιύπό σχημα-
  τισμών τής άεροπορίας
  μας, έφθασαν ανατολικώς
  τοϋ Λένιγκραντ επί τοϋ Νέ¬
  βα ποταμοΰ καί επί σημαν-
  τικού μήκους τούτου. 'Αφ'
  ετέρου ή πόλις τοΰ Σλού
  σεμπουργ επί τής λίμνης
  Λαντόγκα, κατελήφθη έζ
  έφόδου υπό ενός Συντάγμα-
  τος πεζικοϋ. Τοιουτοτρόπως
  ό κλοιός των Γερμανοφιν-
  λανδικών στρατευμάτων
  πέριξ τού Λένιγκραντ ώλο-
  κληρώθη, ή δέ πόλις άπεμο-
  νώθη ήδη άπό δλας τάς
  διά ξΓ,ράς συγκοινωνίας της.
  Μαχητικά άεροπλάνα έ·
  βομβάρδισαν χθές, καί την
  τελευταίαν νύκτα, έγκατα·
  στάσεις έξοπλισμοϋ καί έ-
  φοδιασμοθ είς τό Λένιγ-
  κραντ. Κατά την νύκτα έ¬
  λαβεν χώραν έπίσης μία ε¬
  πίθεσις τής άεροπορίας μας
  εναντίον τής Μόσχας.
  Ύποβρύχιά μας κατεβύ·
  θισαν είς τόν Ατλαντικόν
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΓΕΡΜΑΝ0Η1Ρ0ΞΕΝ0Υ
  Την 9ην τρβχ. αφίκετο
  είς την πόλιν μας ό Σύμ-
  βουλος Πρεσβείας Φόν
  Τσαϊλάϊσσεν, ώς Γερμανός
  Πρόξενος έν Κρήτη.
  Ό κ. Γ. Κρΰγερ παραμέ-
  νει ώς Έπίτιμος Γβρμανός
  Πρόξενος.
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΚ ΣΥΗΤΑΞΕΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ, 10.—Διά Ν. Δια-
  τάγματος, όπερ δημοσιεύε·
  ται μεθαύριον είς την εφη¬
  μερίδα τής Κυβερνήσεως,
  βελτιοϋνται αί συντάξεις ώς
  ακολούθως: 60 ο)ο διά την
  την πρώτην χιλιάδα, 50 ο)ο
  διά την δευτέραν, 40 ο)ο
  διά την Τρίτην, 30 ο)ο διά
  την Τετάρτην, 20 ο)ο διά
  την πέμπτην καί 10 τοίς έ-
  κατάν διά τάς άνω των 5
  χιλιάδων. ΑΙ ηύξημέναι αύ¬
  ται συντάξεις, ίσχύουν άνα-
  δρομικώς άπό 1 Ιουλίου
  1941, θά δοθούν δέ είς τάς
  χείρας καί όρφανά των οί-
  κογενειών των δικαιούχων,
  ώς καί είς τα θύματα πολέ¬
  μου.
  ΑΙ συντάξεις των Πολιτι¬
  κών καί Στρατιωτικών Συν
  ταξιούχων αύξάνονται είς
  50 τοίς εκατόν, διά την
  πρώτην χιλιάδα, 40 θ)ο διά
  την δευτέραν, 30 ο)ο διά
  την Τρίτην, 20 ο)ο διά την
  τετάρτην καί 10 τοίς εκα¬
  τόν διά την πέμπτην χιλιά¬
  δα καί άνω. Τής ηύξημένης
  αυτής συντάξεως δικαιοΰν-
  ται καί οί άξιωματικοί ο! είς
  πολεμ κήν διαθεσιμότητα
  καί άποστρατείαν διατε¬
  λούντες.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προσκαλοθνται οί κατέχοντες
  πιστοποιητικά ταυτότητος μήτε-
  θεωρημένα, έκδοδέντα, υπό τοθ
  Δήμου Χανίων, δπως προσέλθω¬
  σιν είς τό Κέντρον τής ενταύθα
  Δημοτικής Άγορας (τέως Παντο-
  πωλεΤον Τζωρτζάκη) έντός 5θημέ-
  ρου άπό σήμερον κ αί άνανεώσω-
  σι ταθτα.
  Έν Χανίοις τή 11η Σ)βρ(ου 1941
  (Έκ τοθ Τμήματος Ασφαλείας
  Χανίων)
  Ωκεανόν 4 έμπορικά συ- | Κατά την εκπλήρωσιν κα'
  νολικής χωρητικότητος 21 ι θηκόντων συνοδείας Γερμα
  500 τόννων. | νίκων πλοίων διά τόν έφο-
  Είς την "Αγγλίαν ή άερο- διασμόν των Γερμονικών
  πορία μας έβομθάρδισε στρατευμάτων, άτινα μά-
  κατά την νύκτα τής 9ης χονται είς τό άκρον βόρει-
  Σεπτεμβρίου στρατιωτικάς όν μέτωπον, τό πλοϊον Σχο-
  έγκαταστάσεις είς την Κο- λής τού Πυροθολικοϋ«Μπρεμ
  μητείαν τής Ύόρκ καίλιμε-
  νίκας έγκαταστάσεις είς
  ΓκρΙτ Γιαρμάουθ. Μία επί¬
  θεσις Γερμανικών μαχητι-
  κών άεραπλάνων, κατά την
  νύκτα τής 8ης Σεπτεμβρίου
  εναντίον έθχρικών πλοί¬
  ων ε··"" τόν κόλπον καί
  είς τί ,. μενά τού Σουέζ,
  εστέφθη υπό πλήρους επι¬
  τυχίας.
  "Ενα πετρελαιοφόρον
  7000 τόννων κατεστράφη
  καί 5 άλλα μεγάλα έμπο¬
  ρικά ύπέστησαν σοβαράς
  ζημίας.
  Ό έχθρός ΰπερέπτησε
  την τελευταίαν νύκτα την
  Δ. καί Ν. Δ. Γερμανίαν.
  Συνεπεία τοΰ βομβαρδι-
  σμοΰ συνοικιών, κυρίως είς
  Κάσελ, ό άμαχος πληθυ-
  σμός υπέστη απωλείας είς
  νεκρούς καΐ τραυματίας.
  Τό άντιαεροπορικόν μας πυ-
  ροβολικόν κατέρριψεν ένα
  ζε» 1400 τόννων, ευρέθη
  άντιμέτωπον, λόγω τής κα-
  κής όρατότητος είς τα ΰ-
  δατα τής Βορείου Νορβη
  γίας, μέ Άγγλικάς ναυτικάς
  δυνάμεις, άποτελουμένας
  έξ 1 καταδρομικοϋ καΐ 2
  άντιτορπιλλικών. Τό «Μπρέμ-
  ζε», διά νά προστατεύση
  την Γερμανικήν νηοπομπήν
  εδέχθη τόν άγώνα εναντί¬
  ον των ώς άνω έχθρικών
  δυνάμεων, μετά σύντομον
  δέ καϊ σκληρόν μάχην κα¬
  τεβυθίσθη υπό τορπιλλων
  των Αγγλικών πολεμικών.
  Χάρις δμως είς την θαρ-
  ραλέαν επέμβασιν τοϋ
  «Μπρέμζε» δλα τα πλοϊα
  τής Γερμανικής νηοπομπής
  έφθασαν άνευ ζημιών είς
  τόν τόπον τοϋ προορισμοΰ
  των. Μέρος τοϋ πληρώμα-
  ΕίςτόνΒόρ.τομεα
  συνεχίζεται ή καταδίωξις
  των ύποχωρούντων Μπολ)κων
  ΕΛΣΙΝΚΙ, 10.-ΤΟ ;
  λσνδικόν στρατηγεΐον δι
  ανακοινωθέντος τού γνω-
  ρίζει ό"" τα Φινλανδικά
  στρατεύματα, διαβάντα
  τόν ποταμόν Χάϊ, συνεχΐ;
  ζουν την καταδίωξιν τού
  έχθροΰ, προζενοθντες είς
  αυτόν συντριτχτικάς απω¬
  λείας. ΟΙ κάτοικοι των α¬
  πελευθερουμένων έκ τοθ
  Μπολσεβικικόν) ζυγου με-
  ρών ύποδέχονται μέ έν
  θουσιασμόν τάΦινλανδικά
  οτρατεύματα καί άποκα-
  λοθν αύτούς έλευθερωτάς.
  Συνεχίζοντα την προέ-
  λασίν των τα Φινλανδικά
  στρατεύματα κατέλαβον
  την πόλιν "Αουτορ μετ*
  27ωρον μόνον άγώνα, όπό-
  τε οί Μπολσεβϊκοι έτράπη-
  σαν είς άτακτον φυγήν,
  έγκαταλείψαντες 9 τηλε-
  βόλα, βαρέα πολυβόλα,
  τεθωρακΐσμένας μονάδας
  καί 1200 αίχμαλώτους.
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΤΑΙ
  Η ΚΥΚΛΩΣΙΣΤΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  των έπιτεθέντων 'Αγγλι- τ°ζ τοΰ «Μπρέμζε» άπωλέ-
  κων "βομβαρδιστικών.
  σθη.
  ΑΙΚΑΙΟΑΟΠΑΙ Μ ΑΓΓΛΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΓΔΙΣΜΟΥΣ ΤΡΗ ΑΜΑΧΟΗ ΗλΗΟΥΣΜΐΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.—Τα Βρετ- | γενομένης την 7 Σεπτεμ-
  τανικά άεροπλάνα, τα ό-
  ποία διενήργησαν έπιδρο-
  μην την νύκτα τής 8 τρέχ.
  κατά τής πρωτευούσης τοΰ
  Ράϊχ δέν έσχον τάς επιτυ¬
  χίας τίις οποίας ανέμενον
  οί "Αγγλοι, διά τουτο ή
  προπαγάνδα των έφεΰρε
  την δικαιολογίαν δτι αύτη
  εγένετο είς άντίποινα τής
  βρίου 1940 κατά τοϋ Λον-
  δίνου έπιδρομής, χωρίς δ¬
  μως αύτη νά λάβη ύπ' όψιν
  ότι ή έπιδρομή έκείνη
  εγένετο είς άντίποι¬
  να των έπιδρομών άς δ·ε-
  νήργησεν ή Αγγλικη άερο-
  πορία κατά τοϋ άμάχου
  πληθυσμοΰ των δυτικών πε-
  ριοχών τής Γερμανίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.—Γερμα·
  νίκη πυροβολαρχία μετά δυ¬
  νάμεως πεζικοθ ενήργησε
  σημαντικήν προώθησιν των
  γραμμών μας είς την περιο¬
  χήν τοθ ποταμοθ Νέβα, διά
  νά όλοκληρωθή καΐ έκ τοθ
  σημεΐου τούτου ή κύκλωσις
  τής Πετρουπόλεως.
  Ή άεροπορΐα μας δρώσα
  έκ τιαραλλήλου κατεβύθισεν
  έΐτί τοϋ ποταμοθ 3 κανονιο-
  φόρους, 1 έξοπλισμένον πε¬
  τρελαιοφόρον καΐ μίαν άκται
  ωρόν, 3 άλλαι δέ κανονιο-
  φόροι ύπέστησαν σοβαράς
  ζημίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ΙΟ.-'Ο Γερ·
  μανικος τύπος άσχολούμε-
  νος μέ την όλοκληρουμένην
  κύκλωσιν τής -Πετρουπόλεως
  λεΐμματα τοϋ Μπολσεβικι-
  κοθ στρατοθ άσχολεΐται
  πλέον μέ την πτώσιν τής Πε
  τρουπόλεως, ήτις θά επιτρέ¬
  ψη την απόστασιν καί μο-
  νάδων ΓερμανικοΟ στρατοθ
  άκόμη έκ τοθ τομέως τούτου»,
  δι' άλλα σημεΐα τοθ 'Ανατ.
  θεάτρου τοθ πολέμου.
  ΡΩΜΗ, 10.—Ό Ιταλικάς
  τύπος άναφερόμενος είς την
  πολιορκΐαν τής Πετρουπό¬
  λεως τονίζει δτι οί ηγέται
  τοϋ ΜπολσεβικισμοΟ μα-
  ταΐως ήλπιζον δτι ή Γερμα·
  νΐα θ' άπέσυρεν άπό άλλα
  μέτωπα δυνάμεις διά "ά ενι¬
  σχύση τα έκεΐ στρατεύματα
  της, άλλ' δχι μόνον τοιούτον
  τι δέν συμβαΐνει άλλά καί
  δυνάμεις άποσπώνται άπό
  γράφει δτι ή βορεΐα πτέρυξ | τό βόρειον μέτωπον διά να
  άπαλλαγεΐσα άπό τα υπο- ! ένισχυθοθν άλλοι τομεϊς.
  Ή σημασία τής κυκλώσεως
  τής ΠετρουπόΑεως
  ΡΩΜΗ, 10. —Ό Ιταλικάς
  τύπος σχολιάζων την έν
  τω Άνατολ. Μετώπω νι¬
  κηφόρον υπέρ τοθ "Αξο-
  νος έκβασιν τοθ πολέμου,
  καταλήγει είς τό συμπέ-
  ρασμα δτι ή όλοκληρωτι-
  κή κύκλωσις τής Πετρου¬
  πόλεως καί ή πτώσις αυ¬
  τής θ' άτιοδείξτ) πόσον τ.6
  γεγονός αύτό είναι υψί¬
  στης σημασίας διά την
  έκβασιν τοθ πολέμου τού¬
  του.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ Α1ΧΜΑΛ0Τ0Η
  ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ
  ΑΠΩΛΕΣΑΝ 85 ΑΕΡΟΠΑΑΗΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8)9)41
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.-Κατ' ε¬
  πίσημον ανακοίνωσιν οί
  Μπολσεβϊκοι άπώλεσαν την
  8 τρέχ. 86 άεροπλάνα, έξ
  ών τα 81 κατερρίφθησαν
  είς άερομαχίας, τα δέ λοι¬
  πά έβλάβησαν επί τού έ-
  δάφους.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  'Αριθμ. Πρωτ. 3409
  Διεκ. 1817
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Διακηρύττει ότι,
  'Έκτίθεται είς φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ή διετής ένοικίασις
  των ύπ' άριθμ. 1, 3,
  4, Κ, β, 7. 9, 1Ο,
  11, 12. 13, 1»,
  16, 18)«8,
  2Ο)8Τ, «1, *3,
  29,
  341,
  38,
  44,
  31,
  36,
  4»,
  47,
  33,
  37,
  43,
  419,
  Ό Ίατρός
  ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας
  τού. Δέχεται είς την οί-
  κίαν τού όδός Κωνσταντί¬
  νου 45 (παρά τα Όλύμπια)
  άπό 8—10 π. μ.. Καί 3—5
  μ. μ.
  3Ο,
  3Κ,
  39,
  4«,
  Κ9, βΟ, 61, β»,
  63, 64, 68, 67,
  69, 71, 7*, 73,
  741 Καταατηματων τής
  Δημοτικής Άγοράς.
  Ή δημοπρασία δ
  χθήσεται έν τφ Δημαρ-
  χιακφ Καταβτήμα-ι, ε¬
  νώπιον τής Δημαρχια-
  κής Έπιτροπής την
  ΙΚην Σ)6ρίου 19411
  ημέραν Δευτέραν καί
  ώραν 1Ο 1)4—11 1)2
  υπό τούς δρους
  τούς κατατεθειμένους είς
  τό γραφείον αυτής ένθα
  οί ένοιαφερόμιενοι δύ¬
  νανται νά λαμβάνωσι
  γνώσιν τούτων.
  Χανία τη 9 Σ)6ρίου
  1941
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΔΤΡΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ
  Μετεφε'ρθη επί τής όδοΰ,Κεντρικής 17 '(έναντι
  Γυμνασίου Θηλέων) καί, έπανήρχισε τάς
  εργασίας τού
  ΧΟΡΗΤΗΣΙΣ
  ΕΦ' ΑΠΑΞ ΒΟΗΟΗΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
  ΑΘΗΝΑΙ, 10.—Διά Ν. Δια·
  τάγματος τοθ ύπουργεΐου
  Έθν. "Αμύνης δικαιοθνται
  έφάπαξ βοηθήματος : 1) ΟΙ
  τραυματίαι έν πολέμω. 2) ΟΙ
  Εχοντες άποδιδειγμένην σω¬
  ματικήν βλάβην έκ κρυοπα-
  γημάτων, άποκτηθέντων έκ
  των τελευταίων πολεμικών
  έπιχειρήσεων καί 3) οί πα·
  θόντες έν πολέμω έξ οξείας
  πλευρΐτιδος.
  Τό έψ' άπαξ τούτο βοήθη-
  μα έχει ,,ώς έπεται :
  Στρατιώται δρ. 5000, δε-
  κανεΐς 55ΟΟ, λοχίαι 6000 καί
  έπιλοχίαι 6500.
  "Οσοι τούτων ευρίσκονται
  είς τάς επαρχίας καΐ έχουν
  άπωλέσει τάς σχετικάς ία-
  τρικάς γνωματεύσεις δέον
  ν' άποστείλουν πρός την
  έν Αθήναις Α' Επιτροπήν
  άπαλλαγών αίτησιν έπανε-
  ξετάσεως έν τ^ νά έπισυνά-
  ψωσι 1) αντίγραφον τοθ ά-
  πολυτηρΐου των καί 2) ΛντΙ
  γράφον φύλλου Μητρώου.
  Ο ΝΤΑΦ Κ0ΥΠΕΠΙ2 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΗ
  ΣΑΓΚΑΗ, 10.—"Αγγέλλε¬
  ται έκ Σιγκαπούρης δτι έ¬
  φθασε χθές έκεΐ ό "Αγγλος
  ύπο·~ργός Ντάφ Κοθπερ.
  Η ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΙΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΛΑΗΛΡΓΡΑΦΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ, 10.—Διά γνω-
  στοποιήσεως τοθ ϋπουργεί-
  ου Συγκοινωνίας άποκαθΐ-
  σταται ή διά των ταχυδρο¬
  μειον άλληλογραφία μετά
  τής "Ιταλίας, ήτις θ' άπο-
  στέλλεται σιδηροδρομικώς
  μέσω Βιέννης.
  ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΝ
  ΣΠΥΡΙΛΟΝΟ. Η. ΓΥΠΑΚΗ
  Μεταφερθέν επί τής πλατείας
  Νέων Καταστημάτων καΐ κάτωθι
  τής πρψην Κλινικής Πεντάρη—Γε¬
  ωρ ρλαδάκη ήρξατο των εργασι¬
  ών τού. 4—2
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.-'Ανακοι·
  νοϋται δτι κατά τάς μάχας
  Β. Δ. τοϋ Ροσλάβ τα στρα-
  τεύματά μας συνέλαβον
  2650 Μπολσεβίκους στρα¬
  τιώτας καΐ έκυρίευσαν 178
  δρματα ,μάχης. Είς έτερον
  τομέα δρματά μας διέσπα-
  σαν εχθρικήν αντίστασιν
  καί συνέλαβον 1400 αίχμα¬
  λώτους, 60 έχθρικά άρμα-
  τα καϊ 182 πυροβόλα.
  Χθές τα στρατεύματα μας
  είς τόν κεντρικόν τομέα
  προώθησαν τάς γραμμάς
  των καΐ έκυρΐευσαν 38 βα¬
  ρέα τηλεβόλα καί 6 άρμα-
  τα μάχης, τα όποϊα λόγω
  τής άτάκτου φυγής των
  Μπολσεβίκων είχον έγκα-
  ταλειφθή επί τοϋ πεδίοα
  των μαχών.
  Παρά τάς έκβολάς τοϋ
  Δνειστέρου καΐ παρά την
  Χερσώνα ρωσσική κανονιο-
  φόρος προσεπάθησε νά διε¬
  νεργηθή άπόβασιν Μπολσε¬
  βικων -στρατευμάτων, πλήν
  δμως τα δραστικόν πυρ των
  άγρύπνων φυλάκειων μας
  έματαίωσε καί την άπόπει-
  ρά των ταύτην.
  Έπίσης έπεχειρήθη άπό-
  βασις επί νησίδος κειμένης
  είς τάν δρμον τής Όδησσοϋ,.
  τα πυροβολικόν μας δμως
  εξηνάγκασε τούς Μπολσε
  βί<ους νά παραιτηδοϋν τοθ» σκοποΰ των. Τί άττοκαλύπτουν Δύο Ρώσσοι ανταποκριταί συλ¬ ληφθέντες ύπότώνΦινλανδών Τό Γραφείον τοθ δικηγό- ρου κ. Κ. Αουρανδάκη ; εγκατεστάθη είς την οίκΐαν τού (Πλατεΐα ΔικαστηρΙων) ΕΛΣΙΝΚΙ, ΙΟ.-Ύττό των Φινλανδών συνελήφθησαν δύο Ρώσσοι ανταποκρι¬ ταί, οΐτινες άνακοινόμε- νοι ώμολόγησαν δτι ή προώθησις τής γραμμής των Ρωσσικών συνόρων πρός Φινλανδίαν, Έσθο- νίαν, καίΛεττονίαν δέν εί- χεακοπόν την προστασίαν τής Πετρουπόλεως, άπό μελλοντικάν κίνδυνον, άλλ*^ δτι ή είρηνική μετέπειτα άνάπαυλα τής Μόσχας σκοπόν εΐχε την πολεμικήν προπαρασκευήν δια την παρούσαν ένοπλον κατά της Γερμανίας κα! των συμμάχων της ρήξιν. Αί άεροπορικαί έπιθέσεις είς την Βόρειον Άφρικήν -· 1°·- ΑΙ άε~ητορικαί έπιθέσεις £ΐς την Β. Άφρικήν εσημείω¬ σαν μεγάλας επιτυχίας. μένες, λιμενικαί έγκατα- στάσεις, κόμβοι συγκοι- νωνιών, στρατιωτικαι έχ- θρικαί συγκεντρώσεις καί μηχανοκίνητοι Βρεττανι- καί μονάδες. Την 8 τρ. ή άεροπορία μας έβομβάρ- δισεν έχθρικάς κατασκη- νώσεις είς Τομπρουκ, δπου έπροξενήθησαν σο¬ βαραί καταστροφαί, ση- μειωθεΐσαι δι' έκκρήξεων καί πυκνών νεφών καπνοΰ. Εβομβαρδίσθησαν έπίσης έχθρικαί συγκεντρώσεις είς Μάρ^α Ματρούχ, ώς καί τό οχυρόν τοθ Ζολάρ. Την νύκτα τής 7ης τρ. έβομβαρδίσθησαν έχθρι- και συγκεντρώσεις είς ΆμπούλΜαίϊκ καί Μάρσα Ματρουχ. Ή Γερμανική γλώσσα Θά διδάσκεται είς άπαντα τα Σχολεια τής Βουλγαρίας ΣΟΦΙΑ, 9.-Ή .Βούλγαρι- Γ σημαντικάς, ώστε τα υπουρ, κή ^κυβέρνησις καθώρ.σεν | γεϊον Πα.δείας συνέστησεν είς τούς διδασκάλους τής Γαλλικής καΐ 'Αγγλικής νά είδικευθοϋνείς άλλους κλά- δους τής έκπαιδεύσεως. ώς δευτέραν γλώσσαν είς άπαντα τα σχολόϊα την Γερμανικήν. Ό άριθμός των επιθυμούντων νά έκμάθωσι την Γερμανικήν εΤναι τόσον