89939

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

11/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υ γ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΟΟΝΝΕΒ3ΤΑΘ
  11.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  δοηΓίίΙΙβίίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, ΟΗ&ηίβ
  Η ιιηά ϋΓαοΙε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ5,
  Οηβηίβ
  Νγ 39 — *Αρι8. 39
  Ρτβίβ 3 ϋΓίΐοηηιβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ηηά
  . 23.
  ■ >*-<--? '· ■ ΚϋεΐϋίΐΓ^ί »Α^ *2&&&*Λ*:>**
  ϋεοΐδοηε ΡΗε^εΓ, άιε &η ειηετη Απ^ιΐίί ^
  ίείΐηαηπιεη, οεποηιεη άαΓάβεΓ ΜαΓδοΙιαΙΙ Οοεπη£
  Γερμανοί άερυπόροι πού ουμμετέσχον είς μίαν επίθεσιν
  κατά τής Αγγλίας δίδουν αναφοράν είς τόν Στρα¬
  τάρχην Γκαϊριγκ
  ΒβΓΪοητ βίηβ3 βηβΐη&ΙίΒΓβη Οβηβίπΐ£ΐ£6ητβη άβΓ Κο-
  ιηΐηίθΓη
  ΜαάπάεΓ Ζείταη£*ΥΑ»
  1>οηάοη είπεη
  Ιη άϊεδεπι Ζιΐδαηπηεηΐι
  άετ "ν/ρΓίαδδεΓ ηπί·
  νννιΙιΙαΛεΐ Κοπιιηιβπΐ
  ϊη άεη εηΓορ.εΐδοηεη
  ίβτ ειη
  εηΐ-
  βηί:
  χβΒϋίΛΐιϊβΓΚοιηηιαηίβ,
  βείηεΓ ίταηεη Ταββηά ειηε
  ΐηηεΓΐι άεΓ
  δ&ΙΐοηάεΓ ΚοηΓιητεΐη
  δειη Ν&ηιε ϊδτ ]άπ ν
  αηά ετ ϋείίηάετ. δΐοΐι α!1εηι
  Αηδοηείη ηαο1ι ζηΓ Ζειι ιη
  άεη υδΑ. Εγ ιαιιτάε 1904 αΐ5
  δοΐιη εΐηεδ άεητδθΐιεη δ66"
  τηαηηεδ £ε1χ>Γεη ιιηά δαη 3Ϊοη
  ΐη άίε δρατιαΐαδτΐδαηε Κεν°"
  Ιοίίοη νεπιΐίοΐίεΐτ.,αΐδ ετ 1;ααΐη
  η ΙαΙΐΓε ζϋηΐιε. ΚαΓζ
  ιΐΐαΓάε εΓ ίη εΐπε ΐΐΐε-
  ααί ζαΐιΐΐοδεη Ρΐαηάεΐδ^ίιίΐίεπ
  ίη &11βΓ νε11: δτεΐΐεη εΐηποΐι-
  τεη, ηι ι Ι: (Ιίτεη Ηΐΐίε άϊε ργ-
  5ΐηάυη^εη ζαπδεΐΊεη εΐηεΐη
  υηά άετι αηιΐετεη ααί-
  νοΐ υ αηη ααί
  Γεοΐιϋ ετΐιαΐΐεη ιπεΐάεη. Ααί
  άΐεβεη 8ο1πίίεη νοΐΐζικηί ^ίοϊι
  αυχΐι άετ 8ο1ιΐηιι§-«1;επ-
  Α^εηΙεπ.
  ΐά ν&ΐΐΐη εϊηε
  18Γ
  άΐεηδΐε &ε1εϊ*.τεΙ: ΙιαΙίε,
  ά Κΐ
  6Γ νοη
  #α1ε Γ
  ΐΐοη άεΓ Μαιίηεαθΐείΐαηίί
  ΚοηιΐητεΓη είη£εΓείηί. Αΐδ
  & άεΓ ΚοΐηΐητεΓη
  ναΐτΐη άίε ηιεί<>τεη
  άεΓ νε11, ηαοηάεηι εΓ
  νοΓΐιεΓ εΐηβ ΡπιίαηβΤ αηί άεΓ
  ΤεΓΓοτίδίεηί,οΙιιιΙε ΐπ ^εη^η-
  εΐε^ι ΙααιΙε. υεββΓαΙΙ
  ετ δΐΓείΙί, Κενοΐίεη
  υ.ηά νεΓθΓεοΙιεη αηζεττεΐη.
  ΕϊηεΓ δεΐηεΓ ^ΓοεβδΙεη Αηί-
  τ.Γα£ε αΐ3Γ, ΐη Κ&ΙϊίθΓπΐεη
  είηεη εΐιβηωΐϊ^βη Α&εητεη
  ΚοΐηϊηιεΓη ζα εηηοΓάεη,
  δβΐηεη Ρθδΐεη νεΓΐαδ&εη
  Ιιατιε.
  ^εά^ ΡεΓδοη, ννεΐοηε εΐηπιαΐ
  £1ΐ Αρρ&Γατ, Μοδ-
  αη^εΙιοεΓΐε ιιηά ά&ηη άε-
  ίεΓΐίεΓΐ, ννΪΓά Ιαηΐ ναΐτίη ιιη-
  εΓθΐτΙΙΐοη ΙίςαιάίεΓΐ:. Ιη Βε-
  ίοΐ&ηηο; εϊηβδ ΑαίΐΓ&^εδ ίιοετ-
  ίϊεΐ ν&ΐτίη εΐηεη Εχ-Α^εηιεΐι
  άεΓ ΟΡυ. άοςΐι οΐιηε ϊΐιη 7ι
  ΐοεϋεπ, ιιηά ννυιάε ά&Γ&υίΙιϊη
  ϊη ^οδ Αη^εΐεδ ζιι άΓεϊ ^&η-
  νεηΐΓϋείΙΙ:.
  δΐΓαίε ννατάε εΓ αΐδ δεεηιαηη
  ■&η Βοτά εΐηεβ ΡΓ^οήΙδοΙιΐίίεδ
  νεηαεηάετ, αηί Οεΐάΐηιτιεΐ
  Ηεΐζΐηαΐεπ&Ι νοη Ηαΐη-
  ' ηαοΗ άεη Ηδείεη άεδ
  , Η
  ΚοηιΐιιΙεΓη <1εη ^, 8ΐΓεϊ1ίδ, ιιηά Αυί5ΐ3?ηάε ϊη ^£εηάε^η ζιι θΓ^ηι&ΐεΓεη Ααί Βείεΐιΐ άεΓ ΚοτηΐηΙεΓη ζεΐίεΐτε εΓ άεη δττεϋί δθΐιιιιε- άΐδθΙιεΓ δεεΐεαιε ΐπι ^α111ε 1933 άεη άεη άΐε β Ιςεΐί άεΓ ΚοΓηΐηΙεπι ΐη Ειι- Γορα Ηη^εηοηιπιεη Ιιαττε, ιιΐεΐ- οηε Ε&Τοεη αηά Τοά νΐεΐετ Μεη&οΐιεη αηά άεη ΡΓΪεάεη άεΓ νοεΙΈεΓ εητδοΐιΐεά. ϋΐε Αβεηιεη αηά Ηεΐίετδ- ΙιεΙίεΓ άιεκετ ίαΓθ1ιίΙ)ίΐΓεη θΓ&&ηΪ5&ιϊοη δΐηά ϊη νΐεΐ^η Ρ^Πεη αηνεΓάεεςΙιιΐκε Ρετ- δοηεη, ιχιίε ζαηι Βεΐ',ριεΐ ηιϊΐ &αΙεπι Ν&ηιεη>
  Μοεάοηεη'
  Ραηιΐΐΐεη αηά
  νΐεΐε νοη
  ιΐιηεη ιιιεΓάεη αηίαη^δ &αδ
  αηά ΑοεηΙεαετΙαδΙ:
  απι
  Οείαηρ,εηε
  ίη άεη Κΐααεη άεδ Κοηιηια-
  ηΐδΓπαδ ζα εηάεη.
  άεδ δρ3ηΐδο1ιεη_
  βεδ δοΐΐτε ναΐτίη ζαΓ ί&ε-
  Γΐίϊθηεη Ηαΐβΐηδεΐ ^εδοηΐοΐίί;
  ιιιειάεη, αΐο εΓ νοη άετ ΟΡΙΙ
  ΗςαΐάίβΓΐ πΐεΓάεη βοΐΐιε. Εδ
  Ο5εΓ0είε1ι1δ 1ΐ3Γ>εΓ άεδ ΗεεΓεβ νοη ΒΓ&αοηΐυδοηί αη άεΓ ΟδΙίΓοηΙ:
  Ό Στρατάρχης φόν Μπράουχιτς κάαου είς τό Άνατολικόν μέτωπον
  ΥΫΕΙΤΕΡΕ δΟΗννΕΒΕ $ΕΗΙΑΕΕΕ 6Ε6ΕΝ
  ΟΙΕ ΕΝΕϋδΟΗΕ βΟΗΙΡΓΑΗΒΤ
  ΌΙΕ ΌΕϋΤδΟΗΕΝ ΤΚυΡΡΕΝ νΟΚ _ΕΝΙΝαΚΑϋ - ΤΑΡΡΕΚ.Ε11 ΕΙΝδΑΤΖ
  ΌΕ3 ΑΕ.ΤI^^ΕΚIΕδ^Ηυ^ΒΟΟΤΕδ ΒΕ.ΕΜ5Ε
  Αιιβ άβιη Ρύ1ΐΓβΓΓΐ3ΐΐρτ
  Γ, 9 3ερτβπιθ6Γ.
  Ό&β ΟοβΓΐχοηιηιαηάο άβΓ
  ΙοεΓβίίδ άιΐΓοη 8οπ-
  ^ Ιιαοβη βεηηβΐΐβ
  Οΐνίβίοηβη άββ άβηΪΒοηβη
  ΗββΓββ, νοη Κ&τηρίνβΓ-
  οεεηάβη άβΓ 1»ηίϊτ3.ίϊ&
  ηβΓνοΓΓ&β·βηά η η τ β γ -
  βίΰτζτ, οδίννδεΓίΒ ^βη^η-
  £ταά άίε ΝθΛνα ίη 1>Γβΐ
  τβΓ ΡΓοηΐ βΓΓβίοΗτ. ϋίβ
  &αίδοη1αδδΓείο1ιεη ΒεΓΪοΙιϊ, άεΓ αΐΐεη Είη/εΐΐιείεεη, ηαοΐι ιαεΐ- )
  «Γηεαί εΐπεη Εΐηΐοΐΐοΐί; ίη άίε ςηεπι δγδίεηι άίε ΚοηιίηΙει-η
  3ββ ννιΐΓάβ νοη
  βίηβηι ΙηίαητβΓΐβ -
  τηβητ: ίηι 81ηΓηι
  ηιβη.Ό&ηιίτ 131 άβΓ
  ίϊηηί3οηβΚ.ΐηο;νιπι ^βη^η-
  &β8οη1ο88βη αηά άΐβ
  ηιιηηιβηΓ νοη &11βη
  αο-
  οοητ-
  3.ηι ^^
  ^ ηηά ίη άβΓ Ιβτζτβη
  Ν&οΗτ: Κύ8ΐ.ηηο;9-ηηά
  ίη
  Είη ννβίΙβΓβΓ
  & άβΓ
  ΓίοΗΙβτβ βίοη
  Μοβΐΐειιι.
  ΧΙηΙβΓβββοοΙβ νβΓββηΙΐ-
  τβη ίηι Ατ1αητί_ νίβΓ
  Ηαηάβΐδδεηίίίβ τηίί ζιι-
  3&πιηιβη 21.500 ΒΚ.Τ.
  Ααί άβΓ ϊη-ίϋβοηβη Ιηββΐ
  άΐε Ι_,ιιίτ.-
  ίη άβΓ Ν&οητ: ζαηι
  9. δβρτβηιοβΓ ηιΐΙΐτεεΓί-
  δοηβ Αηΐαβ-βη ίη άβΓ
  ΟΓαίδοΗαϊΙ ΥογΙσ αηά Η&-
  ίβηείηΓίοΗϊιιηβ-βη νοη
  ΟΓβατ Υ&ΓΓηοαΕη.
  Είη Αη^ΓΪίΐ άβατβοΗβΓ
  Κ&ηιρίίΐιΐβ-ζειΐβ-β ίη άβΓ
  Ν&οηί: ζαηι 8. 8βρτβ_ιοβΓ
  ααί ίβίηάΙίοΗβ δεηίίΐβ ίηι
  Οοΐί αηά &α. άβΓ Κ,ββάβ
  νοη 8αβζ ηαΐΐβ δταΓΐ^βη
  ΕΓΪοΙβ:. Είη Τ&ηΙεβΓ νοη
  7000 ΒΚ.Τ νναΓάβ νβΓηί-
  οηίβτ: αηά ίαηί ννβίΐβΓβ
  £το&8β Ηαηάβΐδδ ο Η ί ϊ ί β
  βοηννβΓ οβδοηβεάίβ-ί.
  ϋβΓ Ρβίηά ίΐοβτ ίη άβΓ
  Ιβτζτ,βη Ναοητ; ηαοη 'νν'ββτ.-
  αηά δαάννβδτάβατδοηΐαηά
  βίη. ΌαΓεη Βοηιοβη ααί
  ν7οηηνίβΓΐβ1, νοΓ &11β_ι
  ίη Καδδβΐ, Ηαττβ άΐβ Ζί-
  τβη.
  βΐηβη άβΓ ηβΓΓβίίβη^
  ΙΐΓΐίίβοηβη ΒοηιοβΓ αο.
  Ββί άβΓ ΌαΓθΗίύηΓαηί
  νοη Οβΐβίτααίς'&οβη ζαΓ
  νβΓ8θΓ8"αη8Τ άβΓ ίηι ββαβ-
  ββΓβτβη ΝθΓάβη Ιίβεηιρίεη
  άβη Τπιρρβη βϋβδδ άαβ
  Αη.ί11βΓίβ8θΗα1ΐ3θοί:«ΒΓβηι
  Ι.4ΟΟ Τοηηβη, ίη
  8βηι Οβ·
  Γ οβί βοΗΙβοΗτβΓ
  δίοητ αοβΓΓ&βοΗβηά βαί
  ββ»,
  αη Τοΐβη αηά ΥβΓΐβτζ-
  άΐβ 3αβ είηεηι ΚΓβαζβΓ
  αηά ζν/βί ΖβΓβτοβΓβΓη
  οβδΐαηάβη. Ζαηι βοηητζβ
  άββ Οβΐβίτβ η&Ηηι ά ί β
  «ΒΓβηιββ» άεη Κ&ηιρί %&-
  £βη άΐβ αοβΓΐβ&βηβη ίβίηά
  Ιΐοηεη ΚΓββίτβ &ηϊ αηά
  η&οη εΐηεηι
  ΟβίβοΗτ
  τηβηΓβΓβ ΤθΓρβάοίΓβίίβΓ
  νβΓΐθΓβη. δβεηΐΐΙΐοΗβ
  δοΜίίβ άβ3 Οβΐβΐτζα&ββ
  βΓΓβΐοηεεη ίηίοΐ^β άβ&
  ί&ρίβΓβη Είηδαίζβδ άβΓ
  «ΒΓβτηββ» ηηοβδοΗεεάΐ^τ;
  ίΙΐΓβη Ββδτίηιηιαη^δθΓτ.
  Είη Τβίΐ άβΓ Ββ8&τ.ζαη£
  ΐβί
  ΒΟΜΒΕΝ ΑυΡ ΟΡΕ53Α
  ϋΐβ ^αϊτ;νν·3.ίίε
  ίηι δεβηνναΓΖβη ΜββΓ ζα
  ΡαηζβΓ
  δον/ίβτΐίηίβη
  ΒεΓΐίη, ΐο δερΐεπιυεΓ.
  ϋΐε άεαΐδθΗε ^α£ί:νναί£ε 5είζ-
  ΐε ίΐιτε Αη^πίίε ααί άΐε εΐη-
  Τταρρεη ΐη
  , τηΐτ. Εγϊο1§: ίθΓΐ. ΤΓαρ-
  ρ
  Ιίθΐοηηεη αηά ΡαηΓζεη^ε ΐη-
  ηεΓΗαΙο άετ δτ3άΐ αηά ΐη άεη
  ΑαδδεηΙ)?ζΪΓΐίεη ννατάεη πιΐτ;
  Βοηιοεη ΙοεννοΓίεη αηά ζεΓ-
  δΙοεΓ*:, 5ζνν. νεΓδρΓεη^Ι.
  Ιηι Ηαίεη ννατάεη ιηεηΓεΓε
  ^38■ε^11^εαδε^ αηά
  ρεΐΐεδ ΚΓΐε&δηΐΗτεΓ
  ίεη, αηά ΐη Βτειηά
  ιι
  Ο&Ιεηδ ζα δθΰ&ίίε ^ ο;ε1 &ηε ΐηπι 3.βεΓ ζα ίΐΐεηεη.
  ίη
  Ρΐαηιηιβη
  ΒεΓΐΐη, ΐο δερτεηιοεΓ.
  Ιηι δεε&εοΐεί ννεδτΐΐοη άεΓ
  Κγϊπι ^Γΐίίεη άεαΐδοηε Καηιρί-
  ίΐα&ζεα&ε ννΐεάεΓΐιοΙΙ δοΗΐί-
  ίε άεΓ δο^είδ &η αηά δεΐζ-
  Ιβη είη Ηαηάεΐδδοηΐίί νοη
  6οοο ΒΚΤ ΐη ΒΓβηά. Μϊϋ άεηι
  νεΓΐαδΙ άΐεδεδ δοΐιίίίεδ ΐδί
  ζα Γεοηηεη. ΑαδδεΓάεηι νναΓ-
  άεη ζννεΐ ΤΓ^ηδροΓϊεΓ νοη
  ΐο.οοο ΒΚΤ αηά 3·ΟΟ°
  Οεΐβηάβ
  ΒεΓΐΐη, ΐο. δερΐεηιοετ.
  Ιη εΓίοΙ^τεΐοΙιεη ΟείεοΗτεη
  αη εΐηζεΐηεη ΑθδοηηΐΐΙεη άεΓ
  δάάίΓοηί ηΐΕθΙιΐεη άΐε
  άεαΐδοηεη Τταρρεη 2.οοο Οε-
  ίαη^εηε αηά εΓοεαΐετεη νΐεΓ-
  ζΐ& Οεδοΐιύίζε. ϋΐε άειιτδοΐιεη
  ΤΓαρρεη εΓζΐεΙίεη άΐεδε Εγ-
  ίοΐβ-ε ΐη ύοεΓ&αδ δοΙιννΐεΓΪ&εη
  Οεΐίεηάε. Βεδοηάετε ^ε^δ^αη-
  &εη 1ι&&εη ηΐεΓβεΐ άΐε άεα-
  Ιϊοηεη ΡΐοηΐεΓε αηά Ν&οη-
  Γΐοΐιτεηδοΐάαΐεη νοΙΙθΓαοΙιί,
  άΐε άαΓθΗ ϊΙιγ βοηηεΐΐεδ Αγ-
  5εΐτεη ΐηι δονν]ετΐδθ1ιεη ΡεαεΓ
  άεΓ ΙηίαητεΓΐε είη δοηηεΐΐεδ
  άβΓ 8ο'νV^βτ8
  ΒεΓΐΐη, ΐο. δερΐεηι5εΓ.
  ϋΐε δο^είδ ΗίΐΙΙεη άπ άεΓ
  ^εδαπιτεη άεαΐδςηεη ΟδτίτοηΙ:
  αΐΐεάεΓαηι δοΙιαΐεΓε νεΓΐαδΙε
  αη δοΐά&ίεη, Ρ&ΙΐΓζεα&εη αηά
  ΒεΓΐΐη, ΐο. δερΐεηιυεΓ.
  Βεΐ Κεεηιρίεη ^ε^εη ζ&ηΐεη-
  ηΐΒεδδϊ^ άϊοειΊε^εηε δο^Ρί·
  δΐΓεΐεΙίΓίείιε τνατάεη ΐη άεη
  Ιεϋζτεη Τ&^εη ΐη άεπι ΟεΙοίεΐ
  δϋάοδΙννεεΓΐδ ΒοδΐΗν,Ί 2.650
  Οεί&ηκτεηε εΐη^εΙ)Γίΐο1ι(: αηά
  178 δον3ετρ&ηζεΓΐί&ηιρίνα-
  8τεη νεΓηΐοηΐεΙ:. Βεί άεΓ Α5-
  ννεΙΐΓ εΐηεδ δοαΐϊευίδεΐιεη Αη-
  ϊ }η άΐεδειη ΟεοΐεΙ
  άεαίδοΐιε Ρ&ηζετ-
  άΐε
  ίάηΓϋεηι
  ΐη
  Οεβ-εηδτοδδ ΐη
  η ^^^η^εη εΐη.
  ϋΙΕ ΗΙ5ΤΟΒΙ50ΗΕΝ
  ϋίβ
  αι!
  ρ
  8ΐ;&βι.ί:βη ννΐβ
  ηβη, Ααβ^Γ&οαηβ-βη αηά
  Μα3βεη βΓβηβη αηι.βΓ άβαι
  ίίβδοηάβΓβη βοΐιαϋζ άβ3
  ΒβίβΗΐ8Γ1&1ϊ3Γ3 &αϊ ΚΓβ-
  ί&. Όζγ άβαΕβοΙι» 3ο1-
  ά&ί: ηβί νοη ]βη.3Γ νβΓ
  βταβηάηίβ . ίαβΓ άίβ
  Ββη^ηιιβΙβΓ άβΓ ΚαΙταΓ
  αηά ννΤΪ33βη3θΗι{1. αηΐ
  3θΗΐ.βί ααοΐΐ άΐβ ηΐβΓ,οΗ-
  βοηβη βΕΕεΙτίβη αηΙ^ΓβΓ
  νοβΙΙεβΓ. ϋβΓ ΡαβηΓβΓ
  αηά Κ.βΐο1ΐ3ΐε&ηζ1βΓ 3β1-
  ηιΐ ίηαι άίβ Β2Λέη-
  Γ112Γ άΪΒ Κ'113*;ςί·3-
  8ο1ιίο1ι1:β
  Ιη άβη
  ~73
  ΐβη, άίβ ία ΚΓΪβ~3Ζδίτ:βιι
  άβη νοΓΓ&ηρ; ΗΕτιβη, άβα
  Οϊ^ΓΑΐΐίΙι ναη Ηί3ΐ.3Γί-
  6θίιΐ5η3!:&βΐτ:βη ίαβΓ Ζννβ-
  άβ3 ΜΪ1ΐταβΓ3 ηοί-
  βίοΗ άϊΓ Β
  2Γ ααϊ Κ>6Γ.α άΐβ
  ΕΙΝ ΝΕϋΕΚ
  ΚΟΝδϋί ΕΙΝΟΕΤΚΟΓΡΕΝ
  Απι 9. ά. Μ. 131 ΗβΓΓ
  Ι^ββταΙίοηβΓαΙ νοη Ζβίΐ-
  βίββη βΐ3 άβαΙβοϊιβΓ Ββ-
  Γαϊβ-Κοηβαΐ ίύτ ΚΓβ1& ίη
  Οαηβα βίηίτβίΓοίίβη. ΗβΓΓ
  Κ.. ΚΓβο;βΓ νβΓΐΐΙβΐΙίΙ ά&-
  ββ11)3ΐ βΐβ άβαΙβοηβΓ
  Ιηι
  Νβΐζ
  Οεηί, ΐο δερϊεηιοεΓ.
  3ϊγ νναΙϋεΓ ΟϊίΓΪηε, άεΐ;
  ΙίαΓζΙΐοΙι £ενν3ε1ιΐ£ε ΡΓΒεδΐάεηΙ:
  άεΓ θΓΪΙΐδοΙιεη ΟεννεΓΐίδα1ΐ3-
  ίιεη λνΪΓά άΐε άεηιηιεοΐΐδΐ:
  η&οΐι Μοδΐί&α
  τϊοη &ηίαηΓεη.
  τεΐδΐ: άΐεδϊ ΑοοΓάηαη£ εη-
  εννεΓ^δα1ι&{(:1εΓ ζαιη
  Τα^ε άεδ
  υ-Βοοί-ΚθΓηιη&ηά&ηΙ βΓ-
  ηΐβΐΐ άαβ ΚΐΐτεΓΐΐΓβαζ
  Βετΐΐη, ΐο δερΙεηιοεΓ
  ϋεΓ ΡάΙιτεΓ αηά
  ΒείεΙιΙδη&βεΓ άεΓ
  Ιιατ ααί νοΓδο1ι1&^ άε5 Οοετ-
  οείεηΙδΗαοεΓδ άετ Κπες:δηΐΛ-
  πηε, 0Γ05>5αάηιίΓ3.1 Κ'ΐάετ,
  ά^δ Κ,ϊΐΙεΓΐίΓεαζ άεδ Είδ6Γ-
  ηεη Κτεαζεδ &η
  ζ. δεε Αά ιΙβεΓΐ: 8 ο Η η ε ε
  Ιΐεηεη.
  Οτοετ1εαί;η&ητ ζαΓ δεε Αά&Ι-
  ΙοεΓΐ; δοΐιηεε νεΓδεηΙίΐε &1δ
  Κοηιηι&ηάίΐηΙ: εΐηεδ κΐείηεη
  υηΐεΓδεεβοοίεδ ααί 3 Ρεϊηά-
  ίαητΐεη 4θ·οοο ΒΚΤ ίεΐηάΐ-
  οπεη ΗαηάεΙδδθΙιΐίίδΓααηΐδ,
  εϊπεη ϋαηιρίεΓ άεΓ
  ΚΙαδδε ηιϊϊ 20.000
  ΒΚΤ. Ιιη Αηδοηΐαδδ άαταη
  αόεΓηαητη εΓ άαδ Κοπιιη&ηάο
  εΐηεδ αηάετεη Βοοιεδ αηά
  γογ ίηι
  δΐοΰΐςΐιοΐπι, ΐο ρεΓ.
  Νιοΐι εϊηεηι Εί^εη5εποηΙ
  νοη «ΟοιοεοοΓ&δ ΡθδΙεη»3αβ
  ΑηΙίβΓα ΓοεποΗίεη
  Ρ1άο1ι11ΐη§:ε, 'άΐε ίη
  αη»χαηιεη; άα55 άΐε
  δοΐιεη ΜίΙίτΕεΓοεΙιοεΓάεη ί»
  άεη νοη ίηηεη υ25ε(:ζι>η Βδ
  ζίτΐςεη εΐηεη αη^εηεαΓεη Τετ
  γογ ααΗίΛεη. ϋΐε νεΓη&ίΙαη-
  νοη ΡεΓδοηεη, άίε ικβ-
  ϊ
  δοηεη Εϊηδΐεΐΐαηβ· 5ε1εαηη1:
  ιαατεη, άααετη αη ; νΐεΐε νο»
  ΐΐ ηαΐοε ηιαη οΗηεΟεποΗΐί-
  β: εΓδοηοδδεη. Ιλ
  Τ3εΙ)Γ:δ δ^ίεα, δ3 ^βΗΐ: 3«
  άεη ΙεΙζΙεη ΒίΓΪοηΙεη ηεΓνοτ
  ]ετζΙ 6εΓεΐΐ3 67 ΙταηεΓ εΓδοηοβ-
  ί>εη αηά ιηεΙΐΓεΓε ΗαηάβτΙ;
  νεΓΐιαίΙεί υχοΓάεη. νοη άεα
  εη βεΐεη εΐηε
  Αηζαΐιΐ ΐη3 Ιηηετε
  αηΐοη
  δεΐηε
  ζΐίίεΓ ααί 12 δοΐιΐίίε πιΐΐ;
  95·οοο ΒΚΤ.
  εΓΤ)εατετε εΐηε άεατδοΗε ϋΐ-
  νίδΐοη ΐη άεη Κδεηιρίεη ζιπεΐ-
  εΓ Τ&^ε ΐη αηάΙοεΓί>ϊοηϋ1ϊοηεηι
  Οεΐδεηάε ΐηδ&εδαηιϋ ΐ.οοο
  Αγι.
  Μίτ Αάοΐί ΗϋΙβΓ ζαηι
  βΐβ^Γβΐοηεη Εηάβ
  ΡΓεδδ!3αΓ£, ΐο δερΐεηιτνεΓ.
  Ααί είηεΓ Καήά£ε)3αη£ ΐη
  δΐχαΐΐΐε, άίε ΐηι Ζεΐοηεη άεΓ
  άεαΐδοη-δΐονναΐίΐδοηεη Ρτεαηά-
  δθΐιαίι: αηά ■νν&ίίεηβΓαάεΓ-
  δοΗαίί: δΐαηά, 5είοηΙ"ε δτααΐδ-
  ρΓίεδίάεητ: ϋΓ. Τϊδο άίε εη&ε
  ηιΐί: άεηι
  Κεΐοη. ϋΐε
  δΐονναΐίεΐ νετηαΓΓε αα£ άΐεδεΓ
  Είηΐε. «Ααοΐι ννεηη», δο ίαηΓ
  ϋτ. Τίδο ννοεΓΐΙΐαη ίθΓϊ, «άΐε3
  ΐη ^οηάοη ηΐοηε &ενύηδθ1ιΙ:
  •ννΐΓά οάετ ννεηη αηδ Μοδΐΐαα
  ΐτη Νατηεη άεδ ΟηΓΪδίεηίαηΐδ
  νίΓ ιιΐεΓάεη νίεΙηιεΙΐΓ τηίΐ
  Αάοΐί ΗίτΙεΓ Ιοΐδ ζαηι
  οηεη Εηάε ααδΐααΐΐεη !
  Όΐβ ΙηίβΓΓη&ίίοη&Ιβ
  άβΓ
  δτ,οο/ΐηοΐηι, ΐο δερΐεηΛεΓ.
  νΐε «δ
  οεΓΪοΗΐεΙ, ηαίοε ΐη
  είη Βίτϊ&οιΐεδάΐεηδΐ ίαΓ άεη
  οοΐδοΐιειιΐίδΐΐδοίιεη δΐε£ Εΐατΐ:-
  ^είαηάεη. ■Υ8ε1ΐΓεηά άετ Οε-
  Γοείε δεί, αχΐε άαδ δεηιιΐεάίδθΐιε
  ΒΙαίΙ 1ιεΓνοΓΐιε5τ, αιι£ άεΓ Κιγ-
  άίε Ιηιειηαιΐοηαΐε
  ιιΐοΓάεη. Βεϊ άεηι
  ΟοΙΙεδάίεηδΙ; δεί άΐε δθΐι^εΐ:
  τΓαδδΐδθηε Βοΐδοΐιαίΐ αηαΐε-
  δεηά
  ΒεΓΐΐη, ΐο. δερτεΐησεΓ
  Μίΐ άεη ννοΓΐεη, είη ΟοϊΊπιΙΤ
  ηαηεΓ ζαηι ΝθΓάροΙ ίτοηί
  είεΓΐ: ηιαη ίη άεΓ νί1Ηε1τη-
  δίΓαδδε άΐε ΒεδεΙζαηβ- δρΐίϊ-
  ΓοεΓ^εηδ άαΓοη εηί?1. Τταρ-
  ρεη. ΝαοΗ ΒετΙΐηεΓ Μεί-
  ηαηβ- δαοΐιΐεη άΐε Εη^ΐϋηάβ^-
  άαηιί»: είηεη 1>ί1Π§:εη ΡΓεδΙί-
  ^, άα, δο ΙοεΙοηΙ ηΐ3η,
  Β2δ6ΐζαη§· δρίΙζοοΓ^εηδ-
  ^ νε1ο1ιε ννεδεηΐΐίοηβ
  ΐιΐίΐίΐαπδοΐιε Βεάεαΐαηο: ηίοηί-
  ννεΓάεη ϋοηηε.
  , ΐο.
  Ιη ^οηάοη
  ϋϊεηδΙα§αΐοεηά αηιτΐϊοΐι
  ΐ Ιταη άΐε εη?1.
  ΝοΙε αη^εηοηιπιεη
  ηαβε. ϋΐε Βϊάίη^αηβτεη 'αη>-
  ία55εη, ννίε εδ ίη άεΓ αηιτΐίοΐιεη
  ΜίΙΙεϋαηκ Ιιείδ^τ, άίε Ααδΐίβ-
  ίεΓαη§: αΐΐετ άειιΐδοΐιεη αηά
  ίταΐ. δίααϋδαηίίεΙιδΓί^εη αη
  άίε βπΐίδοΐιεη αηά δοννΐεΐ-
  ταδδίδθΐιεη ΒοΙιδΓάεη, δθνϊε
  άΐε Οοη1ϊεδδαη§· άετ
  δοηαίΐεη ϋεαΐί>ο1ι1αηάδ,
  Ιΐεηδ, Καιηαηίεηδ αηά
  ϋίε δοιπ3ε11σθ1:δα1ια£ΐ: οείιη
  ΟοϊΙεδάίεηδΙ αηά άΐε ΙηΙεΓ-
  ηβτΐοηίΐΐε ααί άεΓ ΚΪΓθΙιεη-
  θΓ&εΙ, Ηεαοΐιεΐεΐ ααί άεΓ εί-
  ηεη αηά δοπαηιΐοδΐ&ΐςείΐ &αί
  άεΓ αηάετη δείιε, άίε
  Ιΐδοΐιε αηά &εΐδΐΐ§·ε
  άεδ ρΙατοΙίΓατίδοη- οοΐδοΐιε-
  υΐΐδϊίδοΗεη Κοη1ιαΙ)ίηαΙδ Ιί&ηη
  βυδΙοδϊεηάεΓ ιη Εγ-
  η, ΐο. δερυεηιοβΓ.
  διαατδάεραΓτεηιεηι £»1>
  , άαδδ άεΓ υ. δ. Α
  «δΐεεΐ δα£αΓ.εΓ»(57Ι9
  Βγι.) άϊϊι δοηηΐα^ ϊηι
  ΜεεΓε νοη εΐηειη
  οοτηΙοαΓάίεΓΐ: ιιηά
  ιιιοΓάεη δεί. ϋίε
  άεδ Ρΐα&εεα&εδ δεί ηίοΐιΐ
  αΐοτάεη. ϋίε δοΗίίίβ-
  δεί
  ννΐΝΤΕΒ-βΑίΙΤΕΗ
  ΟΕ$ΤΑΟΚ«ΝΤ·νΔΒΙΕΤ(
  ν7ΒΙ8δ ν7ΕΙΝ
  ΚΟΤ ν7ΕΙΝ
  ίη Ρΐαδοηβη
  αΐΐ, τεϊη, τοηίδοΐι, ετηαεΙΐΓεηά
  : ΜαΙεηιεδϊΓ. 13
  ίη
  Αάοΐί
  ΕΚόΡΡΝϋΝΟ
  Ιηι δβρΙβηιΙιβΓ
  ΟΐΌδδε δ:1ι1α§·εΓ αηί Α
  Ιΐοηεη
  Κϋοηε,
  ε. Ι. ο.
  Ρι-εΪ3ε,
  ΕΙΝΤΚΙΤΤ ΓΚΕΙ
  (Υοη
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΐΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, ΠηθΓ-σκεΐ.ίΐ
  ?ν«™αΒοίΌυ 1941
  Η ΚΡΗΤΗ ΑΣ ΕΠΑΝΕΛΘΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΠΗΣ ΕΡΓΑ
  Είς άλλην στήλην δημοσιεύομεν την προκή¬
  ρυξιν, την οποίαν απηύθυνε πρός τόν Κρητικόν
  Λαόν ό αφιχθείς είς την πόλιν μας Άντιπρόεδρος
  τής Κυβερνήσεως κ. Λογοθετόπουλος.
  Δέν αμφιβαλλομεν ότι δλοι γενικώς οί Κρή¬
  τες και ιδιαιτέρως οί αγρόται, θά ένωτισθοϋν των
  τωλυτίμων συμβουλών τοϋ κ. Λογοδετοπούλου,
  διά νά ήρεμήσουν πρό παντός πνευματικώς και έ-
  πανέλδουν είς τα είρηνικά των έργα, μέ πλήρη
  την πεποίθησιν ότι ό Γερμανικός στρατός, τής
  ττροσωρινής κατοχής, θά συνδεθή φιλικώτατα μετ1
  αυτών, όπότε πολλά τα καλά έχουν νά προκύ-
  ψουν διά την Νήσον.
  Ό Γερμανικός λαός, ώς ετονίσαμεν και άλ¬
  λοτε, δέν ήλθεν είς την Κρήτην ώς κατακτητής.
  ^Ηλθεν ώς έλευδερωτής και αΰτό πρέπει νά τό
  έννοήσουν πάντες.
  Ή παθητική όθεν στάσις, την οποίαν έξα;
  κολουθοϋν νά τηροϋν, έλάχιστοι εύτυχώς άκόμη,
  παρασυρόμενοι άπό άνθρώπους οΐτινες κάθε άλ-
  λο παρά τό καλόν τοϋ τόπου έπιθυμοϋν, ή παθη-
  τική αύτη στάσις, επαναλαμβάνομεν, είς ουδέν
  έχει νά ώφελήση.
  Αί συμβουλαί, λοιπόν, τοϋ κ. 'Αντιπροέδρου
  τής Κυβερνήσεως πρέπει οχι ν' άναγνωσδοϋν
  απλώς, άλλά νά γίνουν τό Ευαγγέλιον δλων
  γενικώς των Κρητών.
  Μόνον διά τής είλικρινοϋς συνερνασίας καΐ
  άγάπης, άλλά καΐ τής- πρός τοΰς Νόμους καΐ
  τάς διαταγάς, τόσον τής Κυβερνήσεως όσον καί
  τοΰ Στρατοϋ τής κατοχής, ύποταγής, θά επιτευ¬
  χθή ή άναδημιουρ.γία. τής νήσου μας καΐ θά άνα-
  τείλουν ασφαλώς καλλίτεραι δι' αυτήν ημέραι.
  ΠΟΛΪΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
  ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΠΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  'Η ττολιορκΐα τής Πετρου¬
  πόλεως καθΐσταται ήμέρα τή
  ήμέρα στενωτέρα. ΤΑ Γερ-
  μανικά στρατεύματα άπό
  νότον κα( τα Φθ'λανδικά τοι-
  αΊτα άπό βορρδ, κοθιστοΰν
  έτι στενώτερον τόν κλοιόν
  τής τέως Ρωσσικής πρωτευ¬
  ούσης.
  Μέ την άποκοπήν πάσης
  άπό ξηρδς έπικοινωνΐας των
  πολιορκουμένων καΐ μέ τα
  «τύγχρονα πολεμικά μέσα,
  τα όιτοΐα ί-Τναι άφ5ονα είς
  τάς χείρας των Γερμανών
  στρατιωτών, ή πτώσις τής
  Πετρουπόλεως δύναται νά
  βεωρεΐται ,ταχΐστη.
  Τό γεγονός αύτό είναι υ¬
  ψίστης σημαοίας, ού μόνον
  άτιό στρατιωτικάς απόψεως,
  άλλά καΐ άπό γενικωτέρας
  τοιαύτης, διότι τα Γερμανικά
  στρατεΰματα θά συνεχίσουν
  είτα την προέλασΐν των
  πρός την Μόσχαν, χωρΐς νά
  δώσουν καιρόν είς τούς
  ΜπολσεβΙ«ους νά παρασκευα
  σθοθν καί διά την ελαχίστην
  άκόμη άμυναν πρός περι¬
  φρούρησιν τής Εδρας τοϋ έ-
  ^>υθροΰ Δυνάστου. Ή πτώσις
  τής ΠΓ.τρουπόλεως θ' απο¬
  γοήτευσιν την Αγγλικήν προ¬
  παγάνδαν, ή όποΐα σήμερον,
  τόσον πομποδώς, άγωνΐζεται
  καΐ ευχεται καΐ είς αύτούς
  ώκόμη τούς ναούς τής "Αγ¬
  γλίας υπέρ κατισχύσεως των
  Μπολσεβικικών δπλων, πλήν
  δμως αί ίκεσΐαι των αύται
  δέν είναι δυνατόν νά είσα-
  κουσθοθν, διότι γίνονται
  υπέρ έκείνων πού κατεσπΐλω·
  «παν την θρησκείαν, έβεβήλω-
  σαν τούς Θείους καΐ άνθρτχ-
  —ίνους νόμους τής οίκογε-
  νειακής άρμονίας καί γαλή·
  νης καί εδημιούργησαν μίαν
  ιυραννίαν, την οποίαν ουδέ¬
  ποτε εδοκίμασεν ή ανθρωπό¬
  της. Ό κομμουνισμός είναι
  τό βαρβαρότερον ίδεολογι-
  κον κατασκεόασμα. Είναι τό
  άπεχθέστερον καΐ Λντικοινω-
  νικώτερον δημιούργημα των
  αίώνων. Είναι ή βρωμερω-
  τέρα συγκρότησις καί ήλυσ·
  σωδεστέρα εκδήλωσις των
  βαρβάρων ένστίκτων των κυ·
  ριάρχων τοθ ΚρεμλΙνου. Ή
  πτώσις τής Πετρουπόλεως
  καΐ ή μέλλουσα νά επακο¬
  λουθήση τοιαύτη τής Μό-
  σχας, θά σημάνη την κατα-
  συντριβήντοΰ άπαισίουΜπολ
  σεβικικοθ δημιουογήματος,
  δπερ ένέσπειρε διαρκώς πρός
  δλας τάς κατευθύνσεις, τό
  νοσογόνον μΐασμά τού, διά
  νά δηλητηριάση τούς εύπα-
  θεΐς άνθρωπΐνους όργανι-
  σμούς καΐ δημιουργηθή οϋτω
  μΐα γενικωτέρα άναρχΐα. Ή
  ΓερμανΙα εύτυχώς έπρόλαβε
  τό κακόν αύτό καΐ οΰτω θά
  εκλείψη, μετ* ού πολύ, δ μέ¬
  γας αύτός άντικοινωνικός
  κΐνδυνος, άπό την Εύρω-
  παϊκήν Κοινωνίαν. Ή δαφνη-
  φόρος νίκη των Γερμανικών
  δπλων κατά των Μπολ¬
  σεβίκων θά προσδώση είς
  την άνθρωπότητα τ" άγαθά
  μιας νέας ζωής πλήρους ά¬
  γάπης καΐ καλωσύνης, ώς
  καΐ μίαν ώθησιν διά την
  καλλιτέραν αυριον. Τό πλου
  τοεβρ^ϊκομπολσεβικικόν συγ
  κρότημα καταρρέει παταγω-
  δώς, συντόμως δέ θά δια-
  λάμψη ή άλήθεια, τό φώς, ή
  είρήνη έν τώ κόσμω καί θά
  ίδωμεν τ' άγαθά τα όποΐα
  μας έγγυάται ή νέα τάξις
  των πραγμάτων, ώς ακρι¬
  βώς τα καθώρισεν ή μεγαλο·
  φυής διάνοια τοΰ Αδόλφου
  Χί^λερ, τοθ μεγάλου αύτοθ
  αναμορφωτού καί άνορθω-
  τοΰ τής Εύρωπαϊκής
  νΐας.
  ΤΗΣ'ΈΦ
  ΔΙΑ
  ΕΝ ΑΡΘΡΟΝ
  ΙΜΕΡ
  ΑΟΣΤΟΥΧΡΗΜΑΤΙΣ
  1 ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑΣ
  ΑΣΙ
  «Ό Ελληνικάς λαός πρέπει νά έπιδοδή είς
  την καλλιέργειαν τής γής, γράφει ή εφημερίς»
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.-Ή «Εφη¬
  μερίς τού Χρηματιστήριον»
  ασχολουμένη μέ την έΛ
  Ελλάδι κατάστασιν γράφει
  ότι ή χώρα αύτη δέον ν'
  άναπροσαρμοοση μέ την
  έπικρατοϋσαν σήμερον κα
  τάοτασιν και ότι ό λαός της
  τιρέπει νά έπιδοδή είς την
  «<αλλιέογειαν τής γής, ήτις Α5έον ν' αποδώση την πλήρρ, κοί θετικήν έπάρκειαν έφ' δλων των είδών ποραγω- γής. Χρειάζεται δδεν συγ- χρονισμένη γεωργική οργά¬ νωσις καί έφαρμογή δλων των μεθόδων έκείνων, αΐ¬ τινες 9' άποκαταστήσουν την εθνικήν της ,οίκονομίαν είς ζηλευτέν σημείον. Έ- πίσης δέον ν' άποκαταστα- 8η τό ταχύτερον ή άκτο- ΔΙΑΓΓΕΑΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΑΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΙΣΕΟΣ ι. ΑΟΓΟβΕΤΟΠΟΥΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ πλοϊκή έπικοινωνία δλων των σημείων τής χώρας, διά νά καταστή δυνατή ή μεταφορά των προΐόντων έκ των τόπων παραγωγής είς τα κέντρα καταναλώ¬ σεως. 'Επίσης άναγκαία είναι καί ή πύκνωσις τοΰ σιδηροδρομικοϋ δικτύου τής χώρας καί ή χρησιμοποίη¬ σις ολων των ύδατοπτώσε- ων. 'Ανάγκη δμως νά προ- στεθοϋν, διά τό τεράοτιον αύτό αναδημιουργίαν έρ¬ γον, έργατικαΐ χεϊρες Πρός τούτο είναιάνάγκη νά το¬ νώθη ό αγροτικάς πλησυ- σμάς διά των έργατικών χειρών. Οί νέοι των πόλεων μή έχοντες κύριον τι έπάγ- γελμα, καδίστανταικαφενό- βιοι καΐ άναμένουν την δια- Κρήτες, ι Έξουσιοδοτημένος άπό μέρους τής Κυβερνήσεως, άπευθύνομαι πρός την έγνωσμέ- ' νην Ιστορικήν φιλοτιμίαν σας έν ονόματι τής Ιερδς Ιδίας τής Πατρίδοι: μας "Ελλάδος Ι καί σάς έξορκΐζω νά σπεύσητε νά καταθέσητε τα δπλα καΐ νά έπιδοδήτε ώς νομοτα- · γεϊς πολίται είς τα παραγωγικά έ"ργα τής είρήνης, έμπιστευόμενοι έν λευκφ είς την βα· θείαν δικαιοκρισΐαν καΐ την αγαθήν πρόθεσιν των Στρατιωτικών Δυνάμεων Κατοχός. "Εάν η"λθα ένταθθα αυτοπροσώπως, άψηφων καΐ τούς κόπους τοθ ταξιδΐου, άλλά καΐ τούς κινδύνους, οί όποΤοι είναι μοιραίοι υπό τάς συνθήκας τοθ πολέμου, τα έπραξα παρακινούμενος άπό εσωτερικήν ψυχικήν προσταγήν πόνου γιά σάς, είτε πιστεύων έν συνηδήσει, ότι είναι άδικον νά μένετε άκαδοδήγητοι καί άδιαφώτιβτοι καί νά δυσιά- ζεσθε σκληρώς ανευ σκοποθ. Κρήτες, Μ' έγνωρίσατε άλλοτε επί μακρόν διάστημα χρόνου στοργικόν πλησΐο/ σας καΐ βασιζόμενος είς τοϋς αλησμονήτους δεσμούς φιλΐας που έσφυρηλατήθησαν μέ την άγνότητα τής Έπιστήμης μεταξύ μας, άξιώ νά μέ πιστεύσητε καί νά μέ ακούσητε, ©ά λογΐζωμαι κυριολεκτικώς εύτυχής, &ν ή δδολος καΐ πατριωτική φωνή μου, ή άπηλλαγμέ- νη οιουδήποτε ταπεινοθ συμφέροντας, εϋρη απήχησιν είλικρινή είς τάς καρδίας καΐ τδν νοθν ολοκλήρου τοθ γενναίου πληθυσμοθ σας 6ως τα πέρατα των φαράγγων τής ώραΐος Νήσου σας. ΓνωρΙζω τάς σπανίας άρετάς σας καί διά τουτο έθλίβην Ιδιαιτέρως πληρο- φορούμενος άπά μακράν τα δεινά, είς τα όποΐα έκ θεμελιώδους πλάνης περιεπλάκητε. Ό πόλεμος διά την 'Ελλάδα έτελεΐωσε. Δέν είναι ώ?α νά συζησήσωμεν άναλυτι- κώτερον επί τοϋ σημείου αύτοθ. Τό προέχον είναι νά ήρεμήσητε σεΐς καί τα σπίτια σας καΐ νά ξαναβρήτε την ποθητή γαλήνη, προσαρμοζόμενοι είς την έπιβαλλομένην στοΐ- χειώδη λογικήν τής πραγματικότητος. ΚαΙ ή παραμικροτέρα παρέκκλισις άπό τής γοαμμής αυτής ίσο5υναμεΐ μέ δγκλημα, έγκλημα δχι μόνον είς 6άρος τής Κρήτης, άλλά καΐ τής Ελλάδος έν τω συνόλω της. Άναλογισθήτε μέ ψυχραιμίαν τάς φοβεράς συνεπείας τής συνεχΐσεως μιάς παραφοράς, προερχομένης έκ καθαράς ύττοβολής, μιάς παραφοράς, ή όποΐα δύναται νά συγχωρήση μόνον έφ" όσον θά υπήρξε παοοδική. ΕΙκοαι καί πλέον χιλιάδες νέοι βλαστοΐ τής Κρή¬ της ευρίσκονται μακράν των έστιών των, ένώ οί άγροΐ των μένουν άκαλλιέργητοι. Σκεφθήτε σοβαροτέρα την τραγωδΐαν αυτών των παιδιύν, τώ/ παιδιών σας, ποθ άνα¬ μένουν είς τάς Αθήνας καΐ τάν Πειραια έτιΙ τόσους μήνας καΐ πού θά έπανέλθουν κον- τά σας μόνον μόλις θελήσητε σεΐς νά εμπεδώθη μία τάξις έγγυωμένη άδιατάρακτον κοινωνικήν ζωήν είς την μεγαλόνησον. Κρήτες, Άποβλέπων είς την ανωτέραν σκοπιμότητα τής θερμής καΐ άσβέσσου άγάπης πρός την Χώραν μας, δύναμαι νά σάς έμπιστευθώ, ότι λάγοι ΰπερτέρου χρέους πρός Αυ¬ τήν έχουν φέρει καΐ εμέ μέχρι τής έξουσίας, ή δσκησις τήζ οποίας ουδέποτε είς τάν ------------------------ _- -, *.ιηπΓ ιιου ένασχολιΊσεω*;, 6Ιον μου άπετέλεσεν πε.ρασμόν, ώστε νά άπομακρυνΒΟ της κ^£ £ οτ) κα) ί,λικά έξ ής £χετε λάβει την ευκαιρίαν άλλοτε ν' άντιληφθητε εκ τ οί ο« ^ι ^8νοζ( Ε{να, ή κηί ήθΐκά κερδη έπορ.ζόμην δφθονα. Άλλά ή περ οθος, ην ο ωμένοι ολοι άνεζαι- κρισιμωτάτη τής μακραΐωνος Ιστορικής τού διαδρομης. *Ψ*Ό°'")£?£- ε[ς ΤΟν τόπον διά· ρέτως οί "Ελληνες (μ.κροί καί μελάλοθ, νά τεΐνωμεν χείρα βοησεάς ε ςτ ν νά εξέλθη δσον τό δυνατόν ολιγώτερον πληγωμένος άπό την περιπέτειαν α Κάτ'ι ανάλογον άπαιτώ καί άπό σάς. ηηηηνλνχα€ υήν άβήνετε εαυτούς Μή παρασύρεσθε άπό παράλογον ν*™™»6*"*™^^^ ^νθημάτων τεχνητών κοΙ τούς γνωστούς σας καΐ τούς οίκείους σας νά ττΐπτουν θυματα συνσημ Λ & καΐ ξένων πρός τό άληθές συμφέρον μας, δ.ότ. είς την θυσίαν διά τής στασ ς πιφέρετε άποτέλεσμα δλως αντίθετον πρός τό έττιδιω.κ6τ<εν^·ΤΕλΟ(. ποόσκαιρος, ύπαγο- Βεβα.ωθήτε πρό παντός δτι ή σημερ.νή κατοχή_ είνε έ^^ Ρ.μ έθν.κή σσς έ- ρευθεϊσα άποκλε.στ.κώς καΐ μόνον έκ λόγων πολεμ.κης σΚΟ"' «λ2Ι 5ατα τό ελάχιστον, λευθερΐα, ήν μετά τόσους αγώνας άνεκτήσατε, δέν κ.νδυνευε. ουδέ κατά τί· εΛα| Πρέπε. νά εχετε ύπ' δψ.ν σας δτ. μετά τό πέρας τοΰ πολέμου θέλει ««Ρ^Ο^, οας σύνη μεταξύ των ΛαΟν™:αΙ είς την δ.αμόρφωσ.ν τ(ς νέας Ευρωπης χά δ.κα.ωματα σας θά διατηρηθοθν άμεΐωτα. Κρήτες ' „. χ Τρέφω πεποίθησιν ακλόνητον επί τόν πατροπαράδοτον Ποτριωτισμώνσας. κ^ β ^· θυμώ νά έξυπνήσω έντός σας τα παοο.μ.ώδη φ.λόξενά σας «Ι^Α^ΑΑρία καί Α έργασΐα ών, Υνα έξασφαλ.σθή έν πνεύματ. άμο.βαιότητος ή τάξις καΐ ή άσφάλε.α καΐ Π εΡΥασ είς τό ώραιότερον τμήμα της "Ελλάδος μας. . .,»„„ _α πποελθόν Άπό τής παρούσης στιγμής κατευνάσατε τα πάθη, ρΐψατε είς λήθην τό "αΡε^ καΐ έξαντλήσατε κάθε μέσον οί σωφρονέστερο. νά δ,αλύσετε τάς ομάδος βσον δήποτε μ.κραΐ καί Αν εΐνα, καΐ δπου δήποτε κοΐ αν εύρίσκωντα. κα) νά *π°*έλ£;,£βνβΑοΛίπ°τ^ είς την θεάρεστον λε.τουργΐαν τής, καλλιεργείας τής γης σας, είς την, ώ"οΐαΥαν «« ΰπήρξατε άξιοθαύμαστο. δσον καΐ είς τούς αγώνας διά την 'Εθν.κήν ελευθερίαν σας. Κρήτες, Καλείσθε νά προσφέρετε την ύψίστην των ύπηρεσιθν, ύποβοηθοθν τάς Στρατιωτικάς Αρχάς Κατοχής είς τό έργον των υπέρ της άποκαταστάσ χίος άναμέσον τής ζωής μας και ένισχύοντες οθτω την Κυβέρνησιν είς τόν καθημερινόν άγώνα της διά την συντήρησ.ν μιας καταταστάσεως πραγμάτων ή όποΐα νά έπιτρέπη τάς ελπίδας επί τού δυσχεροϋς παρόντος καΐ τοΰ καλυτέρου μας μέλλοντος. Έν Χανίοις τή 8α Σεπτεμβρΐου 1?41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Άντιπρόβδρος τής Κυβερνήσεως της. ήσυ- Αί πολεμικαι έπιχειρήσεις είς τό Άνατολικόν μέτωπον σημειώνουν πάντοτε προόδους ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 10 Σεπτεμβρίου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερμανικοϋ στρατοΰ ανακοινοί: Επί τοθ άνατολικοΰ με- τώπου σημειοϋγται καθημε¬ ρινώς πρόοδοι είς τάς πο- λεμικάς έπιχειρήσεις. Είς την Βόρειον 'Αφρικήν μαχητικά Γερμανικά όχρο- πλάνο-, επετεθησαν κατά την νύκτα τής ?ης Σεπτεμ¬ βρίου εναντίον τοΰ άερο- δρομΐου τού 'Αμπουσουΐτ, επί τής διώρυγος τού Σουέζ. Μεγάλαι πυρκαϊαί έξεράγη- σαν είς ύπόστεγα καϊ απο¬ θήκας πολεμικοΰ ύλικοΰ. Είς την μεγάλην πικράν λίμνην έν φορτηγόν έπλήγη διά βομβών μεγάλου δια· μετρήματος. Είς τόν κόλ· πον τοϋ Σουέζ τρΐα άλλα έμπορικά ύπέστησαν σοβα¬ ράς βλάβας. "Αλλαι άεροπορικαί έπι- θέσεις έλαβον χώραν εναν¬ τίον λιμενικών ;έγκαταστά· σεων είς Τομπρούκ, όπως καΐ εναντίον Αγγλικών άε- ροδρομίων καί έγκαταστά- σεων σταθμώγ είς την βό¬ ρειον Αίγυπτον. Την τελευταίαν νύκτα ισχυράς σχηματισμάς μαχη- τικών άεροπλάνων επετέ¬ θη εναντίον τού άεροδρο- μίου τής Ίσμαηλϊας. 'Η έχθρική άεροπορία δέν ύπερέπτησε τοΰ Γερ- μανικοΰ έδάφους, οθτε κα¬ τά την ημέραν οΰτε κατά την νύκτα. ΤΑ ΦΙΝΛΑΝ&ΙΚΑ ΣΤΡΑΤ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΗ ΠΡΟΣ ΜΟΥΡΜΑΗ ΕΥΜΑΤΑ ΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. Κατ# έπα- σήμους έξ Έλσίνκι είδή- σεις τα Φινλανδικά στρα¬ τεύματα προελαύνοντα κα¬ τέλαβον την σιδηροδρομι¬ κήν γραμμήν, ήτις άγει πρός τό Μουρμάνσκ καί ούτω άποκόπτεται ή έπι¬ κοινωνία των είς τό διαμέ- σμα τούτο Μπολσεβικικών στρατευμάτων. 'Η γενική προέλασις των Φινλανδών πρόςτό στενόν τής Καρε- λίας συνεχίζεται άπροσκό- πτως. ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.-Την νύ¬ κτα μαχητικά καΐ βομβαρ- διστικά άεροπλάνα μας έ- πέδραμον κατά τής Πέτρου πόλεως καί έβομβάρδισαν σπουδσίους στρατ. στόχους μέ άμεσα άποτελέσματα^ Νοτίως τού ύδραγωγείου παρετηρήθησαν τεράστιαι πυρκαϊαϊ. ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΚΑΚΟΒΟΥΑΟΥ ΕΙΑΗΣΕΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.-Ό ρωσ- σικός ραδιοφωνικός σταθ- μός έζήγγειλεν ότι Σοβιετι- κά πολεμκά κατέστρεψαν τό ύπ' αριθ. Υ 73 Γερμανι¬ κόν ύποβρύχιον. Επισήμως τό Γερμανικόν ναυαρχεϊον διαψεύδει την είδησιν ταύ¬ την μέ την προσθήκην ότι οΰτε τό Υ 73, οΰτε άλλο τι Γερμανικόν ύποβρύχιον κα¬ τεστράφη υπό των Ρώσσων. Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΟΜΟΑΟΓΕΙ ΟΤΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΙΝΑΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΣΥΗΤΑΣΣΕΙ ΕΚΘΕΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΝ «00 28 ΌΙΤΟΩΡΙΟΥΙ94Ο ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΗΣ ΡΩΜΗ, ΙΟ.-Τό πρακτο¬ ρείον Στέφανι πληροψορεΐ- ται έξ Αθηνών δτι τα υ¬ πουργείον 'Εδν. Αμύνης συντάσσει έκθεσιν επί των πολεμικών γεγονότων άπό τής 28ης Όκτωβρίου 1940 μέχρι τής άνακωχής, θ' άνα- φέρωνται δ' έν αυτή καΐ τα προληπτικά μέτρα,άπνα εΤ- χον ληφθή πρό τής ένά'ρξε ως των έχθροπρο,ξιών. Τό αύτό πρακτορείον πληροφορεΐται έκ Θεσ)νί- κης δτι διετάχθησαν άπαν¬ τες οί λαβόντες βοηθήματα παρά τοθ 'Αμερικανικοϋ ΌργανισμοΟ τής 'Εγγύς 'Α- νατολής ν'άποδώσουν ταυ¬ τα, καθότι εξηκριβώθη δτι τό πλείστον τοϋ ποσοϋ έχει άναληφθή άπό εύποροϋν- τας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.- Ό κ. Τσώρτσιλ είς χθεσινόν λό¬ γον τού, είς την βουλήν των Κοινοτήτων, άνέΦερε διά πρώτην φοράν απρο¬ καλύπτως δτι ή όΥττειλή άποκρουσεως τοθ έχθροΰ παραμένει σοβαρά καί δτι οί άπό θαλάσσης κίν- δυνοΐ έξακολουθοΰν νά ύφίστανται. Διά τής όμο^ογίας τού αυτής ό κ. Τσώρτσιλ ά- ναιρεΐ δσα είς την βου¬ λήν των Κοινοτήτων εΐπε την 26 Ιουλίου 1941, δτε διεβεβαίωσεν δτι ό κίνδυ- νος άπό θαλάσσης έξου- δετερώθη καί συνεπώς ή Αγγλία έκέρδησε την μά¬ χην τού ΑτλαντικοΟ. Ή χθεσινή όμολογία δμως τοΰ κ. Τσώρτσιλ έρχεται νά διαπιστωθη τάς τρομε ράς απωλείας τοθ Βρετ- τανικοΰ έμπορικοΰ ναυτι- κοΰ, τάς οποίας έπιφέρουν τα Γερμανικά ύποβρύχια. ΑΙ χθεσιναί δηλώσεις τού κ. Τσώρτσιλ έπιβεβαιοΰν '· τό γεγονός δτι ή Αγγλία διαβλέπει δυσάρεστον τροπήν έφ' δλων των πο¬ λεμικών της πεδίων. ΤΟ ΥΟΟΥΡΓΙΚΟΙΙ_!ΥΜΒΟΥΔΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ, 11.—Κατά τό ση¬ μερινόν τακτικόν υπουργι¬ κόν συμβούλιον ένεκρίθη- σαν διάφορα Νομοθετικά Διατάγματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τό τοθ Ενοικιοστασίου καί τό τής προσαυξήσεως των Συντάξεων. ΚΑΤΑΡΡΙΨΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.- Έκ Σχοκχόλμης παρέχεται ή πληροφορία δτι2 άπό τα Ιπτάμενα Βρεττανικά Φρούρια κατερρίφθησαν υπό Γερμανικήν καταδΐω- κτικών προχθές παρά τάς ακτάς τής Μάγχης. ΑΙΛΜΥΚΤΕΡΕΥΟΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Μουντάκη (έναντι Δημοτικήν 'Αγορδς) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ τροφήν παρά των γονέων των, καραδιοκοΰντες μίαν καλλιτέραν αυριον άπό την τύχην. 'Ανάγκη δδεν όπως ή νεολαία εργασθή έν- τατικώτερον, ή έργασία της δέ αύτη θά είναι λίαν έπωφελής καί δι' εαυτήν και διά τό "Εθνος τό Ελληνικόν. Ό Ίατρός ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 'Επανήρχισε τάς εργασίας • τού. Δέχεται εις την οι¬ κίαν τού όδός Κωνσταντί¬ νου 45 (παρά τα Όλύμπια) άπό 8—10 π. μ.. Καί 3-5 μ· μ. Τουρκοκή εφημερίς οίκτείρει τούς ΜποΑσεβΐκους ΚΩΝ)ΛΙΣ, 11.—Ή έφημε- | πράγμα δμως δπερ ουδόλως πων. ρΐς «Ταζβήρ'Εφκιάρ» είκτεί- ρει είς αρθρον της τούς Μπολσεβίκους διά την τε¬ λείαν έρήμωσιν των πόλε¬ ων, δς έγκαταλείπουν, ΑΙΓΕΡΜΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΔΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΛΝΕΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΜΠ έμποδίζει τα Γερμανικ6 στρατεύματα τα προελαύ¬ νοντα έφ' δλων των μετώ- ίΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦ0Η1ΑΣ ΑΓΚΥΡΑ, 11.—Παραλλήλως | νίας, διεξάγονται παρόμοια» πρός τάς συνεχιζομένας , συνεννοήσεις καί μετά τής Γερμανοτουρκικάς διαπραγ- ι - -. - 2 α *. ± ματεύσεις διά την άναν-έω- ΣουΠδ'ας, διά την ανανέω¬ σιν τής μεταξύ των δύο Κρατών έμπορικής συμφω- σιν τής ΰφισταμένης έμττο- ρικής συμβάσεως. Περαίνων τάς επί δεκάμηνον έν Κρήτη διδασκαλΐας έρμηνευτικάς των Ήθικων Νόμων τοΰ ΚυρΙου Ημών Ίησοϋ Χριστοΰ, τής Άγά¬ πης καί τής αλληλεγγύης, άτινα τελικώς θά έπικρατήσουν είς δλον τόν κόσμον, θεωρω καθή¬ κον μου νά έκφρέσω τάς βαθυ¬ τέρας μου ευχαριστίας είς τούς κατά τόττους Ιεράρχας τής Νήσου μας καΐ είς τάς στρατιωτικάς Γερμανικάς καΐ Ιταλικάς Αρχάς, διά την διευκόλυνσιν τοθ έπιπό- νου τούτου έργου μου. "Ηδη έτοιμάζομαι νά επι· στρέψω είς την οικογένειαν μου έν "Αθήναις (Μαυρομιχάλη 7). Μετά τιμής καί άγάπης ΝΙΚ. Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΩΡΕΑΙ Ό κ. Γεώργιος Παπαγιαννάκης "Εμπορος κατέθηκεν είς τό Τα¬ μείον τοϋ Δημοτ. Νοσ)μείου Χα¬ νίων δραχ. 1000 είς μνήμην Έμμ. Πολενάκη. 'Η Διεύθυνσις τοθ Νο- οοκομεΐου εύχαριστεΐ θερμώς. —Ό κ. Φώτιος Γαγάνπς κατέ¬ θεσεν είς τό Δημοτικόν Γηροκο- μεΐον Χανίων (500) δραχμάς είς μνήμην τοϋ αποβιώσαντος Γεωρ- γΐου Γαγάνη. Τό Άδελφάτον εύχαριστεΐ θερ¬ μώς. ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΝ ΣΠΥΡΙ&ΟΗΟΣ Ν. ΓΥΠΑΚΗ Μεταφερδέν επί τής πλατεΐας Νέων Καταστημάτων καί κάτωθι τής πρψην Κλινικής Πεντάρη—Γε¬ ωρ ίΐλαδάκη ήρξατο των εργασι¬ ών τού. 4—3 Ό Ροϋζβελτ έζήτησετήγ έγκρισιν νέων πολεμικών πιστώσεων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ/ίΙΙ.—Τό ήμιε- ι Κογκρέσσον νέας πιστώσεΐς πισημον Γερμανικόν πρα- | 3 δισεκατομ. δολλαρΐων δΥ κτορειον πληροφορεΐται έκ ι έξοπλισμούς καί δανεισμόν Ή^Ορβόδοξος Σερβική κοινή γνώμη άνάστατος διά την έκκλησιν τού Επίσκοπον Κανταβρυγίας ρος ή Ορδόδοζος κοινή δπως ψαλλοθν δεήοεκ: εΐο γνωμη τού ΣερβικοΟ λαοθ Ι τοθς ναοθς τής -ΑϊϊλΙαο Τα ψη τού Άγγλικοΰ Ραδιοφώνου ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΝ ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ Μετεφέρθη επί τής όδού,Κεντρικής 17 [(έναντι Γυμνασίου Θηλέων) καί έπανήρχισε τάς εργασίας τού ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.-Ό Ρα· διοφωνικός σταθμός τοθ Λονδίνου, έξέπεμψεν είς την ίταλικήν γλώσσαν την είδησιν δτι ναυτικαι μονά- δες τοΰ Βρεττανικοϋ στό- λου συνηντήθησαν μετά ισχυράς ϊταλικής μοίρας, μεταξύ των Ίταλικών νή- σων Παντελαρίας καί Σι- κελίας, την όποιαν καΐ κα¬ ί τεναυμάχησε έπενεγκοϋσα είς αυτήν σοβαράς απω¬ λείας. Ή είδησις αυτή καί κατ' επίσημον Ιταλικήν α¬ νακοίνωσιν στερεΐται πά¬ σης ύποστάσεως. Η ΓΕΡΜΑΗΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΜΟΥΣΙΚΗ Χσές τα άπάγευμα έπαιάνισεν είς την πλατείαν Σανδριβανίου διάφορα έκλεκτά τεμάχια ή Γερ- μανική Στρατιωτική Μουσική.