89942

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

12/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΡΕΙΤΑΟ
  12.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚ.ΑΚΙ8, Οη&ηΐ3
  ιαηά Ότηοΐί ■ Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ3,
  Οηαηΐα
  Νγ 4<> — Αριθ. 40
  ΡΓβΐ3 3 ϋΓ&οηηιβη — Τιμή Ίρχ. 3
  ηηά ΌπιοΙΐβΓβΐ :
  . 22.
  Αυ.1 ειηεη άεαΐδοηεη ϋοΐηοετ αιεΓάεπ δοήπΐεΓε Βοπΐυεη ^
  Βαρεΐαι Γερμανικαί βόμβαι φορτωνονται είς Εν βομβαρδιστικόν άεροπλάνον
  )ΙΕ
  V
  ίΑΟΕ
  ΜΕΙίΕΙΤΕ
  )
  Ι)ΐε Η&αρτδταάί; ΝθΓάΪΓΐβηάδ ΐιΐΪΓά
  Βομβαρδισμός τής πρωτευούσης τής βορείου Ίρλανδίας.
  ΒΕΖΕΙΟΗΝΕΝΡ ΓϋΕΒ ΡΕΝ ΖΕΗΡΑίί
  ΕΙΝ ΑυΡ80Η_υδ8ΚΕΙ0ΗΕΚ ΒΕΡΕΗΧ ϋΕδ δθ ν7ΤΕΤΙδΟΗΕΝ ΟΒΕΚ.8ΤΕΝ
  νΕΚΤΕΙΒΙΟϋΝθδΚΑΤΒδ
  ϋεη ίΐηηΐδοηεη Τΐαρρεη
  ίδΐ εϊη Βείεηΐ άεδ Ϊ
  ΐ
  οοεΓδΙεη νεΓΐεΐάί^αη^δΐ
  τηϊτ: άετ υηΙεΓδοηπίΕ νοη
  δϊΛΐΐη, Μοΐοιοιπ, ννΌΓθδοηΐ-
  Ιοιιΐ, Βιιάΐεηηγ ηηά Τΐηιο-
  δθηεη^ο ΐη άίε Η&ηάε £ε-
  ίβΐΐβη, άετ άΐε Νγ. 270 νοηι
  ΐ6. Αα^αδΕ 1941 εγσι£ε.
  Ιη άεηι Βείεηΐ χΐΐΪΓά άίε
  «Ρΐηοηΐ» άτεΐετ ηοηεΓ δοαΐ-
  3εΐ8·εηεΓα1ε, ηηά ζοιεγ άεδ
  Κοΐηπι&ηάειΐΓδ άε5 28. Αγ-
  τηεεΙίθΓρδ, ΟεηεΓαΙΙεηΙη&ηΙ:
  Κ&ΙοΗ^Ιοιιι, άεδ ΚοηΐΓη&η-
  άβιιτδ άεδ 12. Ατηιβε-
  ΙίθΓρδ, Οεηετ3ΐ1ευ.τηαηΙ Βοη-
  άεΐ, αηά άεδ ΚθΓηηΐ3η-
  άΐετεηάεη ΟεηεΓΕΐδ άεδ 8.
  ΟΙι^θΓ
  ΚΪΓθΙοαΐ, άΐε δΐοη ΐη Οείαη-
  £εηδοπ3ίΕ £ε£εΤ)εη η3εττεη,
  ααί ά3δ δοηαεΓίδϊε βειαάεΐΐ.
  ϋΐεβε ΟεηεΓΕεΙε ταεΓάεη 3ΐδ
  αηά ΓοοδΐιΐΐΠΐ^ε
  5εζείοηηεΙ. Ιη άίε-
  δεηι Ζαδ3πιτηεηη3η? ιυΪΓά
  ΐη άεηι Βείεΐιΐ 3η^εοΓάηεΙ,
  311ε ροΙΪΕΪδοΙιεη Βε3α£-
  ___ αηά νοΓ^εδεΙζ ε ε η
  Κοτηηΐ3ηάοδΕε11εη, «αΙΙεΌεβεΓ
  τεαΓε αηά Ρεί&Ηη&ε, άΐε δΐοη
  ΐπι Κ3Γηρ{ άΓύοΙςεη, δοηιπίε-
  3αδ άεηι ννε^ε
  αηά δΐοη νοηι Κ.3ΐηρί-
  ίεΜ εητίεΓηοη," 3ΐδ νεΓΓ3β·
  ίεΓ ζα εΓδοΙιίεδδεη η3βεη.
  ΡαηιίΙίεηαηβεηδΓΪ^εη δΐηά
  ζα £βεη3ηάε1η τχιΐε άΐε
  ^3ηάεδνεΓΓ3ετε^, ά35 ηεΐδδΐ
  δοίθΓί ζα νεΓΗ3ίΕεη.
  Ιη άεηι Βείεηΐ ηεΐδδΕ εδ
  πΐείΐεΓ, ά3δδ άΐε ροΐΐίΐδοη
  ΒεΕαίΐΓΕ^Ιεη 3ηά Κοπιτηαη-
  άεατε Ιοεΐ άεη Ττυρρεη άα-
  Γ3α£ ζα 3οητεη η3ΐ>εη, άαδδ
  ΙίείηεΓ άεΓ ΒείεηΙδΠΕβεηάεη
  δείηε Αβζείοηεη εηΕίεΓηί, ηίη-
  ίεΓ άίε Ργοπε ίΙαοηΕεί, δίοΐι
  άεηι Ρείηάε εΓ£ίβτ, οάεΓ δΐοη,
  ιιΐίε εε ίη άεπι Βείεηΐ ηείδδΕ,
  ,,ίη Όδοΐιετ νεΓΐίπεοΙΐΕ". ^εάε
  Μί1ΪΕ3ΓρεΓ5οη ίδί νεΓρίΠοηΕεΕ,
  αηί?ε3θ1ιτετ ϋΐΓεβ ΌίεηδΕβτα-
  άεδ, αΐεηη είηεΤΓηρρεηεΐηηεΪΕ
  απιζίη&εΐΕ ΐδΐ, ΐηΓε νοΓ&κδεΐζ-
  Ιεη 3αίζαίοιάεΓη, δΐοΐι ηιΪΕ
  ΑηδΕΓεηβ-αη^ ζα
  άεη εΐ£βηεη Ττηρρεη άατοΐι
  ζα1ί3ηιρίεη. νν/εηη είη βοΐοηετ
  νοΓβ-βδεΕΖΕετ οάετ είηΐβε δοΐ-
  ά3ϋεη άεΓ δοιαΐεΕ3Γπιεβ νοτ-
  δοηΐ3^εη, 8Ε3εε άεδ ζα Ιείδίεη-
  άεη νίάεΓδΓ3ηάεδ δΐοη άεηι
  Ρεϊηάε ζα ΡΓ&ε^εη, δο δίηά
  άίεδε δοίοΓΕ πιϊε 3ΐ1εη ζα Οε-
  οοΐε δΐεΐιεηάεη ΜίΐΕεΙη ζα
  νεΓηίοηΕεη.
  Οίε ΟίνϊδίοηδΚθΓηπΐ3ηάοαΓε
  αηά Κοπιηιίδδ3Γε δΐηά νεΓ-
  ρίΐΐοΐιτετ, δο δοηΐίεδδΐ άεΓ Ββ-
  ίεηΐ, άίε αηΕεΓβεοΓάηβΕεηΡαη-,
  τεΓ νοη Β3ί3ί11οηεη, Κε^ΐ-
  ηιεητεΓη αηά δοηδίί&εη
  Όίεηδΐδτεΐΐεη δοίοΓΕ ζα εηίεΓ-
  ηεη οάεΓ ζα ^επιεΐηεη δο1ά3-
  Ιεη ζα άε^ΓΕάίεΓεη οάεΓ εγ-
  ίοτάεΓΐίοΙιεηίαΙΙδ 3αί άεΓ δΐεΐ-
  1ε ζα εΓδοηίεδδεη αηά άατοΐι
  Ιαρίετε αηά τηαΕΪ^ε Μ&ηηετ
  ααδ άεΓ Μίίϋε άεδ υηΕεΛε
  ίεΐιΐδ οάεΓ άετ ΜαηηδθΗβίΙ: ζα
  ετδεΐζεη. ΟεΓ Βείεΐιΐ ίδτ 3ΐ1εη
  ΤΓαρρεηΙεϋεη τιΐίε Κοπιρ3-
  ηίεη, δο1ιαΐ3άΓοηεη, ΒαίτεΓίεη,
  Ττηρρεη1ίοηΐΓη3ηάθδ, δΕ3οεη
  α. δ. αι. ζα νεΓΐεδεη
  <—IκκυΝΟδνο^^Ε ανοκιρρβτΑτιοκειτ ΖΕϋΟΕ 1Ν ΑΕΟΥΡΤΕΝ Ααβ άβηι ΡύηΓβΓΐι&νιρτ- α&ΓτΐβΓ, ΐο δβρτβπιοβι-. ϋ&8 ΟοβΓ^οπΐΐη&ηάο άβΓ νβΗΓπΐΕΐοΙιτ; «ΐ>ί οβΐε&ηητ::
  Ιηι ΟβΙβη βΐ,βτί^β Αη-
  Ιη
  8;θ ΐη άβΓ Ναοΐιτ ζααια.',δβρ-
  τβηιοβΓ άβη Ρΐιι&ρΐβΐζ
  νοη Αοΐ δαβΪΓ αηι διιβζ-
  _αηα1 αη. Ιη Ηαΐΐβη ηηά
  βητ-
  βταηάβη δτ
  Ιηι^Γθβββη ΒϋτβΓ3ββ βΓ
  Γΐΐβΐτ βΐη ΡταοΙιτβΓ βΐηβη
  ΒοητοβηΐΓβίίβΓ. Ιηι Οοΐί
  νοη δαβζ ν/ητάβ βίη ννβΐ-
  τβΓββ Ηαηά βΐββοίίίί
  βοηννβΓ ηββοη&άίβτ
  βΓΪοΙβτβίοΗβ
  Γΐοηίβτβη 8 ι ο ά
  Ηαίβηαηΐ&βτβη ίη
  βοννίβ β-ββτβη ογϊ-
  ϋβοΐιβ Ρΐτΐβτρΐδίζβ ηηά
  ΐη ΝθΓά
  &8ΓΥρτβη. Ιη άβΓ
  Ναεητ
  βίη
  άβητ-
  άβη Ρΐηβτρΐαεζ Ιβ_ιαίΐία
  αη.
  ^η άββ
  Ρβΐηάβ3 ηύζτ άβηι Κβΐεηβ-
  ίαηάβη ννβΛβΓ ββϊ
  ηοοη ίη άβΓ Ναοηΐ
  ΐπι
  ΠΙΕ ΑΝ6ΕΗ0ΕΗ
  δ
  ΚΕΝ ΟΕΪ
  Ε ΕΙ δ
  ΕΜΙ6ΚΑΝΤΕΝ
  ΒΕ^ΟΚΑ^, ΐΐ—ς.—Εΐη
  Ιοεδίεΐιεηά
  άί·η βεδΐεη ]απ
  δ, αΐΪΓά ηαοη εΐηεΓ Εγ-
  άετ δεΛΐδοΙιεη Κε-
  ; άΐε υητετδαοΐιαη^
  άΐε επι υηΐεΓ£&η°;
  }αβ;οδ1ανΐεηδ δοηαΐάί^εη ΡεΓ-
  εοηεη ίαΗΓεη. Εδ αΐεΓάεη ^αοΐα
  άΐε]εηΐ£εη δοηαΐάΐ^εη ηίεΐιΐ
  ΐΙΐΓειη δοηΐοϋδαΐ εητ^εΐιεη,
  άΐε αα&εηΓοΙίοΙίΗοΗ ίη ^οηάοη
  δΐΐζεη. Οεηεταΐ δΐηιοαΐίΐδοη
  ΐϊιε £ατ ά&Γ&η, ΙιείδδΙ εδ ΐη
  άεΓ ΕΓκΐ3Γηη£, δείηεη Να-
  οΐίεη ζα βεταδτεη, ογο δείη
  Κορί ηοοη άΓ3η ίδϋ. Οΐε
  εη άεδ ΟεηεΓΕΐ δί-
  ΐτδοη ΐτη ^οηάοηβ^ Καηά-
  Ιαδδεη άίε ΒεΙ^Γ&άετ Κε-
  η^ ΐ£α11. ϋΐε Αη&εΗοΓΪ-
  8:εη αηά νεηυ&ηάΐεη άεΓ
  ηαοη ^οηάοη ^είΐϋοΐιτειεη
  ΥεΓΓαϊεΓ δίηά Οείδεΐη, άίε
  ΒοΗαΓίβ ΑητννοΓί άβΓ ββΓθίβοηβη Κβ&ΐβΓηηίτ ειαί άΐβ
  βθη άββ νβΓΓ&τβΓβ δΐηιθννιΐδοη
  3ΐ1ε Ιιίη&εΓΪοηΙεί; ιυεΓάεη,
  ιΐΐεηη είη Μίΐβΐΐεά άεΓ Βεΐ-
  νοη ειηεΓ
  ιΐϊΐΓάε. Οίε
  άεδ Οεηε-
  δΐηιοιιΐίΕδθίι &ε£εη άίε Βεΐ-
  Κε&ίεΓαη§τ Ϊ3ΐ1εη 3αί
  ΓΗη ζιΐΓϋοΙί, ιιΐίΓά ίεδτ&εδΕεΠί.
  Εγ ΐδΐ ΙίοηταρΕ, αΐίε ά<ιδ άΐε ^ε&εη ΐΐιη ηιοη3Εεΐ3ηίί &ε- ίαε1η·ϋε υηΙεΓδαοηαη^ Ιοε- υαείδΐ. ΟεηεΓ3ΐ δίηιοιχΐίΕοΙι Ιι&τ ά3δ Οοΐά άεδ ^αηάεδ ^εδΐοΐι- Ιεη αηά ίηδ Ααδΐ3ηά &ε- 1>Γ3θ1ΐΕ. Εγ Η3(: δείη ^3ηά εη-
  βΐΐδθΐιοη Ιηΐετεδδεη ^εορίεΓΕ
  αηά ά3ηη, 3ΐδ άεΓ Ζαδ3τηηιεη-
  ΙοΓαοΙι είηΐΓ3ΐ, &α£ 27 Βοηι-
  ^εηίΐα&ζεα&εη δΐοη, δείηε
  Ργεο, δείηε δοηαΐίε&επιιαττεΓ.
  νεηιΐ3ηάΙεη αηά δείηε Κδοΐιίη
  η3θΗ ^οηάοη ΐη δΐοηεΓηείΙ
  ΒοΙβοηβννΐβτΐδθΙιβΓ Τθγγογ
  ΐη ΤβηβΓαη
  ΒεΓΐίη, ιι. ΑπιεΓί1ί3ηίδθ1ιε
  ΒΙείιτεΓ οεΓΪοΗιεη 3αδ Τεΐιε-
  Γ3η, ά&δ άίε Βοΐδοΐιεταίδΐεη
  δ3.ιηΐ1ΐοηε ΚΓ3ίταΐ3§·εη ίη άεΓ
  οεδοπΐ3§:η3ηηΐΕ αηά άΐε
  βεη. ϋίε εη§;1ίδθ1ιεη ΡεϋΓο-
  Ιεαηι-Οεδεΐΐδοΐιαίτεη
  δίοΐι άίΐΓ&αίηίη, ίΙΐΓε
  ροΓΐΐ5Γ£ΐί';ια&&εη ΐη άίε νοη
  ίΐιι-εη Βαηάεδκεηοδδεη ϋεδεΐζ-
  Ιεη Οεοίείεη ζα δοηίοΐ^εη,
  Αη&δΙ, δίε Ιςόηητεη εβεη-
  οεδοηΐβ^η&ΐιτη4; ιυεΓ-
  άεη. υητεΓ άεΓ ρετδίδθΐιεη
  Βετΐιη 11
  Ιη άεΓ ΝλοΙιε ζαηι
  νναΓάδ 5εί ΑηίΓίίίειι
  σ;εη ίείηάΐ. δοΐιιίίδζίεΐε
  8εε£θί)ίεΐ ζννί-.οα<ί!ΐ δ3 ΜπΐΓακ. αηά 8ίι1ί εί Βι- Γ&ηί είη Ιογϊτ ΖεΓδίθΓ^Γ άαΓθΙι ΒοηιίοεηΙτείίεΓ ί,οΐι λ τ 1)ε- δοη3άΐ)ίΕ, ννίε αηι Μίιιιαοοΐι νοη ζαδϊαεηάί^εΓ ά<» δείΐε πιΪΕ^ίιΕείΐΕ αΐιτά. τε δΐανζΐίαηιΐιίίΐπ.ίίζρη^ε ΙιαΙ- ιεη άεη Αη^π'ίί 3αδ έετίη- £3ί:εΓ Ηδΐιε ηηΙεΓηοιτΐΓηεη αηά Ινοπηιεη άεη ΕγϊοΙ^ £ε- ηαα Ισεοοηοΐιτεη. Όιε Αη«τίίίε άετ άεηΐδοπεη Κατιρίίΐα^- ίη ΝοτάαίΓΪ^α ίΐηι Μοη- αηά Όίεηδτβιτ Γΐοΐιΐετεη δίοΐι β-ε^εα Ηαίεη ααά Βείεδ- <;η δοαΐίι; ΚΓαΙίί&ΙΐΓζεα- ^η αηά Τ.ιη1<ΐ3- νοη Τοϋΐ'αΐί. Ηείτί<ίε Εχ- ηπΕ δΕαΓΐςετ ΒΓ3ηά- αηίεΓ 3ηάεΓ(?η &αοη 1)εί άεη Αιΐδΐαά* δΐΐίΐΐεη, ζείοΐι- ηεΐεη άίε ^αεε νΥίΓΐίαη^ άεΓ Οίΐο, ιι δερίεΐηοεΓ. Κ.είο1ΐδ1ίοηΐΓηΐ·5δΐΓ ίάΓ άίε αη 1 Ιιδπ^εη :ειη* άει· Ι,οοάοηβΓ "νν'ηηβοΙιοίΙά'βΓ τεΓάαιη, 11. δερτεηιΙοεΓ- ίε Κ&άίο ^οηάοη ηιεΐάεΐ' ^ΐοτ: «Νειιΐ-ΥθΓΐϊ Τίτηεδ» άεΓ Ηο£ίηαη§· Ααδάταοΐί, άαδδ ά&δ ηαεοηδΐε ΜάΙ, αΐεηη εΐη ϋδ ατηεΓΪΙίαηίδοηεδ δοΐιίίί εΐηεπι άεαίδοηεη υ ΒοοΙ: ίη ίί,ΐ2εη- άίδθΐιεη ΟειπαεδδεΓη οε^ε^ηεη ιιιαεΓάε, άαδ ηοΓάαιηεπ1ί&- ηίδθΐιε δοΗίίί άεη δ: 11 ϋ αοίεαεπι αΐαεΓάε. ηβΐί ζατ δΐοοΐίθΐηι, ιι. δερίεηι5εΓ. Ιαίΐηιΐΐίιαεπδθΐιε Μί- άβΓ δαηάαγ - Τΐηιεδ ά&5δ Εη^ΐΗηάδ ^αίι:- ιιιαίίε εΓδϋ ΐιη δοηιηαεΓ 194 3 εο §τΓθδ5 δείη αΐεΓάε, άαδδ ϋεαϊδοΐιΐαηά δίε ηίοΐιΐ Ιΐοηηε. άίε αηηιεη-Γ ίεΓαηβτΤεηε- αηά αηάεΓεΓ ρεΓδίδοΙιετ · ΙβΕ, 1ΐ3οεη δίοΗ άΐε ΒοΙδοΗε- πιίδΐεη ηίοηΕ βτεδοΗεατ, ίη άεΓ Ιιείΐί^εη δΐαάΐ: Μεδοηεά 3αί ζα δθΐιΐεδδεη. Νβηβ Κβη&ΐρΐδηβ ίηι δΰ- άοβτβη ΒεΓΐίη ιι Όίε δοαι]εϋΓα55. ΒεΗ^αρ- άαδδ άαδ άεαΐδοΐιε ϋη- Ε6Γ<5εεΙ)οοΙ υ 73 ίη άεΓ Β3- εηΐδεε ααί^εΙοΓαοΙΐΕ ιαοΓάεη δεί, αΐίτά νοη άεαίδοΗεΓ ηιί- ΗΐΙπδοΙιεΓ δείΐε 3Γη Μϊεε- ιχΐοοΐι αΐδ ίαΐδοη ζαταοΐί^ε- χηίεδεη. ννεάεΓ υ 73 ηοοη είη αηάεΓεδ άεαΐδοΐιέδ ΙΙητεΓδεε- 5οοτ, δο αιίι·ά Ιοείυηι, ίδΕ άαΐοΐι δοαΐ3εΕ5ΐΓείτ1νΓ3ίτε ίη άετ ΒΕΓεητδεε 3αί§:εΙοΓ3οηΕ ιχιοτάεη. ά»5 νοΓΓΐΐοκεη άεΓ άεαίδοΐιεη ΤΓαρρεη ΐη άετ υ^Γ^ίηε ιτΐΪΓά &αί άεηι Οεΐοίετ άεδ Κ.αη3ΐΙ)3αεδ ΐυίεάεΓ ααί Ρΐαηε ζαΓαοΙί^ερηίίεη, άίε υεΓείίδ ζαΓ Ζείΐ άεΓ δδΙεΓΓεΐ- οηΐδοη-αη§·3Γίδθ1ιεη ΜοηαΓ- οΐιΐε οεδταηάεη 1]3ΐτεη. δΐε εΓδΤΓεο)χ;εη δίοΐι 3αί άΐε Εγ- δθ1ι1ίεδδαη§: άεΓ ιπεΓΐνοΙΙεη ά άεδ αηά 3αί άεη Β3α άεδ δαη-Όη]εδΐΓ-Καη3ΐδ. Όά- άιΐΓθΙι ιυαΓάε είηε ηεαε ΥεΓ- υίηάαη§· ζιΐιΐδοΐιεη άετ ΟδΙδεε αηά άεηι δοηιτΐ3Γζεη ΜεεΓ ΤεΓθονεη, 1ΐ3Ε είηε ίδεπ, η ιγΙι άεΓ ά;τη άαζα^ε- ε νοιη ι ο. 2Γ ίά> ϋϊδ αιιΕ αΐείτε-
  Ζίνιΐε ΑαδΠ3ΐιηιε-
  νεΓΐιαη^Ε ιχΐΪΓά. Όίε-
  δί Μΐδδηαΐιητ.,* ίδΐ εΓίοΙ&Ε,
  ηαοΐιάειη Κοιηιηαιιί'ίΕεη αηά
  ηϋΓχίδΕΪδοηε ΕΐεπΐΰπΕε ίη
  άεη ΟεαΐθΓΚδοηίΐίτεη αηά σε-
  ^οηάνίΓδ ίη άετεη ^η^^αη^ ία
  άεη ΙεΙζίεη Τίΐ^εη ά^η Αγ-
  Ιοειΐϋΐπεάεη ζα δΐοτεη αηά
  δΐΓείΙίδ νοΓζαβεΓθίιεη νετ-
  δαοΐιϊ ΙιαίΕεη.
  Ο1είο1ι/είτί§: \αί ΟεηεΓ3ΐ
  ΙεαΙηαηΙ άεΓ Ροΐίζει Κεεΐίοδ
  5εδΐίπιηιΙ, άα^δ ίεάε ΑΓΐοείτε-
  αηά ]εάει·
  νει-ΐοοιεη ϊβε. Όίε Είη-
  αΐοΙιηεΓ άεΓ ΙοεΕΓεΙίεηάεη Οε-
  ϋϊεΐε άαετίεη ζαιίδθΐιεη 8 υΐιτ
  3ΐοεηάδ αηά 5 υΐιτ ιηοτ^εηδ
  δίοΐι ηίοΙΐΕ 3αί άεΓ δΐΓ35δε
  3αί1ΐ3ΐΙ:εη. Ααί 3ΐ1εηνεΓ^εηΓδ-
  ιηίτιεΐη ααεδεΓ Είδεηο3ΐιη
  ιαΪΓά άεΓ Βειπεβ Ιϋ&ΐΐοΐι 35
  193° υΐΐΓ ^εδοΐιΐοκδεη, εηεη-
  δο ΤΙιεαΙεΓ αηά Κίηοδ. νετ-
  δαηιηιΐαηκεη αηά Καηά&ε-
  ^αη&εη αΙΙεΓ Αγε δίηά νετίοο-
  ιεη. ν^εΓ άίεδε ΑηθΓάηαη^εη
  ηίοΐιτ ιοείοΐσί, τ,ΐΐίΓά νοΓ είη
  άετ
  άβΓ
  ΠθΓ.Τβ
  Κοηι, ιι. δερτεηιοεΓ.
  Όίε Κπε^δ -αηά Ηαηάεΐ -
  ίΐθίΐε άίΓ δοια]εΙδ \άϊ ίη άεη
  ΙεΙ/.Ιεη ννοοΐιεη 5εάεαΕεηάε
  νεΓΐιΐδτε εΓΐίίϊεη. Εί ιπατάεη
  νεΓδεηΙίΙ: : 43 ΤταηδροΓΕεΓ
  ΐηίΐ Μ3ηηδο1ιαίτεη αηά Μ3-
  Ιεπαΐ, 3 ΖεΓ&ιδΓθΓ, 9 Μίηεη-
  δαοΐιΐοοοτε, 3 δρϊΐιΐιοοΐβ ιιηά
  εΓΐίΐτεη δοηιιΐε-
  τε δοΐιαάεη 3 §τοδδε ΚΓεα-
  ζεΓ, άαηιητεΓ άετ ΚτεαζεΓ
  «Κϊγοιιι», 3 ΖεΓδΐδιεΓ, τ Μί-
  ηεηδαοΐΐΰοοΐ;, 5 3ηάεΓε Κιίε^δ-
  ί>ο1ιίίίε αηά 9 ΤΓαηδροΓΐεΓ.
  Όίε άειιΐδοηε ΕαίΙιιΐαίίε νεΓ-
  δεηκίε ι ΚτεαζεΓ ιιηά 2 ΖεΓ-
  δΙόΐ'εΓ αηά βοδθΐΐίίάί^τε ι
  ΗϊΙίδΚΓεαζεΓ, 4 ΖεΓδΙδτεΓ αηά
  39 ΗαηάεΙδδθΗίίίε δθΙιαΐεΓ.
  ΤύΓΐίβΐ νβΓτπθήΓί βΐοη 8Τβ-
  &βη ΟΓίΙΐβοΗβ δίδΓηηκβ
  νβΓβιιοηο
  ΑΝΚΑΚΑ, ιι.— Αηιτΐίοΐιε
  ταεΓΐίίδοΙιε ΚΓείδε άεηιεητίε-
  τεη άίε άατοη άεη ^οηάοηε^
  Καηάίαηΐί
  Ιιαίοεη
  δίοΙιεΓΐιείτδροϋζεί ίη Οδΐο
  ά3δδ αΐΐε
  ΐηι ΒεζΪΓΐε
  Οδΐο 3η άίε ΡοΙίζείατηίεΓ αο-
  £εϋε£εΓΐ ννΡτάεη ηιιΐδδεη.
  ΒεΓΐίη, ιι δερτεηιοεΓ.
  Εΐη άεαΐδθΐιεδ ^3^ίά^ίεδ^11νν3-
  άετ αηιεΓ ΡαηΓαη^ άεδ Κοπι- ] οεΓείΐετ., ιιχίε
  ηιοάοτε Μ3^ο^ Ηαηάποη 1ΐ3Ε
  ΐηι ^3αίε άεδ η. δερΙεηιΗετ
  3η άεΓ ΟδΐίΓοηΕ δείηεη 50α
  ΐηι ^αίΕ1ί3η1ρί 3ΐ>·
  αιΐε 3ΐη ΜίΐΕαΐοοΗ
  νοη
  δεΐΐε
  Με^ογ Ηαηάηοΐί ίδί άεΓ άεαΐ-
  δθΐιε Ο1γηιρίαδίε§:εΓ νοη
  1936 ίπι ηιοάεΓηεη Ρίίηί.
  ΤύΓΐΐΪ8οηβ8 Κ.οτ.68 Κτβηζ
  ιπίΐΐ ηβΐίβη
  Όαδ ΙΐΐΓΐίίδθΙιε Κοιε Κτεαζ
  άίε
  ηαοΐι άοτ
  δθΐιε Τΐαρρεη άίε
  Οτεηζε
  δθΐΐεη. Όίεδε ο 1ΐ3θε,
  ιιιΐε νίεΐε αηάετε νοη άεΓ
  εη^ϋοη-Γηδδΐδοηεη Ρτοραραη-
  άΛ νεϊθΓείίεϊεη Ναοΐιποΐιΐεη,
  ζαπι Ζίεΐε, άίε Βεζίεΐιαη^εη
  άεΓ Αο1ΐδεηηΐ3θ1ιΙε αηά δειηετ
  ΥεΓθαεηάεΙεη ηιίτ άεΓ ΤαεΓ-
  Ιίεΐ ζα δϋδ
  είηε β
  ζα^πηδΐεη άετ §τΐε-
  ςηΐδθηεη Ζΐνί1τ)ενδ11ΐεΓαη&
  νοΓ. Όίε άεατ3οηεη ΒείιΟΓάεη
  1ΐ3οεη, ιαίε ά3δ Βΐ3ΐι ιιΐεΐτ,εΓ
  ηιεΐάει, άετη ΙαεΓΐίίδοηεη Κο-
  ίεη Κτεαζ ϊε&ΙίθΓΐε υηΐετ-
  ζαΓ ΌαΓο1ιίαε1ΐΓαη§:
  £ερΐ3ητεη Αΐίΐίοη
  ν,ΙΝΤΕΗ-ΒλϋΤΕΝ
  ΒΕίΤΙιΙΙΙΙΙΙΝΤ-νΑΗΙΕΤΕ
  ΐη ΪΓβΙΐΙΐοη
  Αάοΐί Ηί11εΓδΐΓ35δε
  ΕΚ-ΟΡΡΝϋΝΟ
  Ιηι δβρτβητοβΓ
  δο1ιΐ3£εΓ αηά Αειγ3
  τίοηεη
  ΥοΓζα&ΙίοΙιε ΚύοΓΐε, Ιοεδτε
  ■ννείηε ε. ί. ο.
  ΕΙΝΤΚΙΤΤ ΡΚΕΙ
  (Υοη άεΓ
  , ιι ί , ____
  Ααί Βείεηΐ δι;ιϋηδ ιαΪΓά ίη
  άεΓ 3οτιΐ;]εταηίοη εΐηε δο^ε-
  ηαηηΐε νοΙκδΐαεηΓ ^εϋοίΐάεϋ,
  άίε άίε "ΤεραΙϋΓεη Τταρρεπ
  αητεΓΛτατζεη ^ >1Ι, άοιη Ρείηά
  άεη ΥθΓηΐ3Γδο1ι εΓδοΙππε-
  τεη αηά αΐΐε Β3α(:Ρη αηά
  ΗαεαδδΓ νοΓ «ΐηειη ΕίηηιαΓδθΙΐ
  άεδ Οε§;ηεΓδ νεπιίοΐιΐεη δθΠ.
  Ιη 3ΐ1εη Οεοίετεη άεΓ Γ/άδδΚ.
  άίε νοη ίοίηά. ΤΓαρρεη αη-
  Γηίΐιε1υ3Γ Ιο?άΓο1ιΙ ί,ΐηά, αΐΪΓά
  ηιιηηιεΙΐΓ άίε Ααίδ(:ο11αη§:
  άΐεδεΓ νοΙΙίδαΐεηΓ, άίευίοη 3υι
  ηοοη ηίοΐιϋ είη^βζο^εηεη
  Μαεηηεπι, ]α8εηάϋο1ιεη αηά
  ΐείΐιαείδε 3αο1ι ΡΓααεη ζιι-
  δΛπιηιεπδΕεΙΙεη &ο11, ηιίϋ &€*
  δοηάετεΓ Βεδο1ιίειιαί8·απ8:
  11 δερΐεηιοεΓ.
  &ΐη ΌιεηδΙ-Ε^ απιΙΙΐοΗ αίς
  νεΓδεηΙ<:αη£ άεδ ίταεηεΓβΐτ άαηίδθΐιεη θ3ηιρίεΓ5 «2«5- 8&» Ι7ΟΟ Βγγ. οβΐ^ηηί. Ό^3 ιΐϊ, άαδ νοη άεΓ Βαηάβδ- ιίί3ΐΐά ηβηηιτ; αΐοτάεη αηΐετ άεΓ Ρ^^ ηια ίαΙΐΓ, ιπατάε νοη γπ 6. Νεαι Υογ1£, 11 Εΐηε ίαετ Ρ1α ίεΓαη^δ1ίοηιηΐ3Γάο ι Ζεϊταη^δπιεΐάυη^εη ΙΙδΑ ΚΪ Γδ δ3η]{1: Μείηε βΐηβ Ααί άεΓ Ιηδεΐ δοΐΐεη 3ο ΟίίίζίεΓε απά 557 3ΐδ Βοάεηκοηιηΐ3ηάο 1 Εΐ νοηι βυί ίβ άίβ ? 3ΐ)ζι Ρΐα^ζεα^ε δΕαΙΐοηί δείη. ιι. δβρτβιηοβΓ. άΐβ νβΓΗαηά- Ιιιηβτβη ΰοβΓ άΐβ Αιιβΐΐβ- ίβηιη^ άβΓ ϋβιιτβοήβη ΐη ΐΓ&η ηαοΐι άβη Ρ&Γΐ&Γηεητβ βΓΐΐΙ&ΓΐιηβΓβη ηοοη ηΐοηί &1)8:θ5οη1θ89βη βΐηΰ., ΐβΐ άβΓ δοηιπιβΓβΐτζ άβΓ άβ«τ- βοΗβη ΟβδαηάίδθΗαίτ ΐη δοΗΐηΐΓαη, 12 ΚΐΙοηιβίβΓ ηδΓάΙΐοΗ νοη ΤβΗβΓ&η, ■ννο άίβ άβοτδοΗβ Κοΐοηίβ νβΓβΗΠΐηιβΙι. ίβτ, ββίΐ Μΐΐί- ννοοΗ νοη ΒΕ&Γΐίβη ΪΓ3- ηίβοΐιβη ΡοϋζβίΐΣΓδίτβη ιΐπιβίβΐΐτ:. ϋίβ 8οΗ1ΐβ88ΐιη8Γ άβ5 Οβδ&ηάίβοη&ίτβ&βοβη- άββ ίη ΤβηβΓ&η νν ι γ ά δτύηάΐΐοΐι βΓντ&Γτβτ. Εΐη ΟΓΪΓ.Ϊ8ΟΓ1 3θν/3βτΓη38ί9θΗβ3 ΚοτηΐΕβθ, ά&8 άΐβ Αηβΐΐβ- ί η άηΓοηίαηΓβη ννΐΓά, βοΐΐ ϋίηηβη ΙίΐΐΓΖοηι ΐη Τβηβ- ταη βΐηίΓβίίβη. , ιγ 3>ρ(:ίη');Γ.
  δ:1ιΐΓίε Ε αϊΛΓϊη'ία ιτϊλ
  ίατ άεη ογϊε. Ε-ί.υΓΕ δΐηΐία
  ζ νν ΐ 5 ο η ε η άεη ν*ε-
  Γειηί§·ΐ:εη δία ίΐεη μχΛ
  θΓΟ5δ5ΠΕ3ΠΙ Ϊ^Π νεΓείηΙ)3ΓΤ
  ννοΓάεη, ννίε Ν^νν Υοτΐί Τΐ-
  εΓίείηΓΕ. Οαδ Αβΐΐοπι-
  πιεη ννατάε §·6ΕΓθίίεη, αηι άίε
  ννίεάεΓηοΐΕ νοη απιεΓί1ν3ηί-
  δθΙιεΓ δεΐΐε εΓΐιοΙ>εηεη
  ννίίΓίε ννε^εη αη5 3αβεΓε
  ΚοηΙζαΓΓεηζ ίάΓ άίε ΙΙδΑ 3αί
  άεη ΑαδΙαηάδηιαΓ^Εεη αοζη-
  δΐεΐΐεη. Ό36εί ν/3Γ νοη αηιε-
  πΙίίΐηίδοηεΓ δείτε ΙοεΙιααρΕεΙ:
  ννοτάεη, ά3δ5 άίε οπι. Κοπ-
  ηίοΐιΐ ζηΐειζΐ άατοΐι
  νοη (3εη
  8Ε33τεη ζαΓ
  ιαοΓάεη δεί !
  ν7ΕΙδδ Υ7ΕΙΝ
  Κ.ΟΤ
  ΐη
  31ε, Γ€ίη, Εοηίδοη,

  : Μ3ΐεηιεδΕΓ. 13

  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΔΙΑΤΑΓ
  ΑΝΟΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΐηΤ. ΔΙΠΤ
  ΗΙ
  ΚΡΗΤΗΣ
  Περί άπαλλαγής ποινής διά κατοχήν δπλων
  άπό 10-9-1941
  1. Διά την Νήσον Κρή¬
  την άνανεοϋται ή διατα-
  γή παραδόσεως των είς.
  χείρας ευρισκομένων δ¬
  ηλών καί πολεμοφοδίων·
  2. Είς την διαταγήν πα¬
  ραδόσεως δπλων καί πό-
  }εμοφοδίων άνήκουν τα
  αύτόματα καί συνηθισμέ-
  να δπλα, κυνηδίου, ιΐολε-
  ι,οφόδια. έκκρηκτΐκαί ύ¬
  λαι καί έν γένει πάν πο¬
  λεμικόν υλικόν.
  Κληρονομηθέντα δπλα,
  τα όποΐα άτιοτελοθν άνα-
  -μνηστικήν οικογενειακήν
  αξίαν ή δπλα άνευ πολε-
  μικής άξίας, μποροθν νά
  ιταραμένουν είς τοΰς Κα-
  τόχους κατόπιν σχετικής
  ■δηλώσεως αυτών.
  Ό όρμόδιος Νομάρχης,
  Δήμαρχος τ| Πρόεδρος
  Κοινότητος ύποχρεοΰται
  δπως πιστοποιήση, γρα- |
  πτώς αύτά, χρησιμοποι- |
  ών διά τουτο τα προβλε¬
  πόμενα έντυπα έφοδια-
  σμένα μέ ήμρρομηνίαν
  κσί σφραγϊδα τής ύπηρε- |
  οίας,
  Ή ώς 6νω ταυτότης ά-
  παιτεΐται νά είνε έφοδια-
  σμένη μέ την σφραγΐδα
  καί παρατήρησιν των πλη-
  <τ<εστέρων (Γερμανικόν άρχον (ΡΕΕΟ ΚΚΕΙ8 ΙΙΝϋ ΟδΤΒΚΟΜΜΑΝϋΑΝΤϋΚ). 3) Ή δήλωσις καί πα¬ ράδοσις δπλων παρατεί- νεται ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 2»Οης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1941 ΣΥΜ ΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΟΜ Ε Ν Η Σ ΚΑΙ ΤΗΣ »Ο)9]194 1. Τό δνομα τού δηλούν¬ τος καί παραδίδοντος προοώπου δέον νά μην ζητεΐται, νά μην άναγρα- φτ| καί νά μην δοθή. 4) Ή παράδοσις καί δή¬ λωσις δπλων δύναται νά γίνη μέσω Νομαρχών, Δή μάρχων, Προέδρων Κοΐνο- τήτων καί "Αστυνομικον όργάνων ώς καί μέσω Γερ μανΐκών Στρατιωτικών ύπηρεσιών. ΑΙ Έλληνικαί ΰπηρησί- αι υποχρεούνται δπως πα- ραλάβουν τα δπλα καί πολεμοφόδια άπό τόν Ί- διοκτήτηνή κάτοχον δι όργάνων έν στολή. Ή δήλωσις καί παρά¬ δοσις οπλιρν καί πολεμο¬ 3Ο)9)4Ι βανομένης καί τής 3Ο _,)βρίου 1941, παρα- μένει δέ ατιμωρητεί. άπαλλάοσεται ς μέχρι εκ- προθε- σμίας. όστις κατεϊχε ή βΕ οπλα καί πολεμο- φόδια. "Ολαι αί υπηρεσίαι δέον ν' άναγράφουν είς κατάστασιν μέ άκριβή στοιχεΐα τα παραδοθέν- τα άντικείμενα, ήτοι (εΐ- δος, μάρκα, διάμετρος, μέγεθος καί άριθμός Έρ- γοστασίου). Οί άρμόδιοι Νομάρχαι δέον νά παραδώσουν τάς κατοστάσεις αυτάς είς τάς 5 Όκτωβρίου 1941 είς τόν Γενικόν Διοικητήν Κρήτης, καί δστις θέλει τΐαραδώσει αύτάς εως τάς 7 Όκτωβρίου 1941 είς τόν Στρατιωτικόν Διοικη¬ τήν Κρήτητ· 7) Τα είς τάς Ελληνι¬ κάς υπηρεσίας παραδο- θέντα γ άντικείμενα δέον νά συναθροισθοθν είς τούς Δημάρχους δπου θά παραμένουν έν ασφαλεία. 8) "Οστις παρά τη προσ- κλήσει καί λήξεως τής δοθείσης προθεσμίας ήτοι 30)9)1941 εχει υπό την κα¬ τοχήν τού δπλα, πολεμο¬ φόδια κλπ. θά ύπόκειται είς τάς σκληροτέρας ποι- νάς τής Πολεμικήν Νομο- θεσίας. Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙ- ΟΙΚΗΪΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤθγΜ,ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ «ΆνοιλογισΟήτε μέ ψυχραιμίαν τάς φο¬ βεράς συνεπείας, τής μή προοαρμογής είς την έπιβαλλομένην στοιχειώδη λογικήν τή- πραγματικότητος καί τής συνεχίσεως μιάς παραφοράς προερχομένας έκ καθαράς ύπο- βολής». Αύτά μεταξύ δλλων λέ¬ γει είς τό Διάγγελμά τού πρός τόν Κρητικόν Λαόν ό 'Αντιπρόεδρος τής Έλ¬ λην ικής Κυβερνήσεως κ. Λογοθετόπουλος. Καλούμεν καί ημείς τόν Κρητικόν Λαόν ν6 προσ· φέρη τάς υπηρεσίας τού ετρός την Κρήτην, την Πα- τρίδα τού, αί υπηρεσίαι τού δέ αύται σύγκεινται είς την ύποβοήθησιν των Στρατιω¬ τικών 'Αρχών Κατοχής, πρός Αποκατάστασιν τής ήσυ- χία άναμέσον δλων ημών. Μή παρασύρεται ό Κρητι- κός Λαός άπό τάς διαδό¬ σεις των τριόδων καί τόν πσράλογον φανατισμόν των προπαγανδιοτών. Εύτυ- χώς» είναι όλίγιστοι οί άσυ- νέτιστοι, δι' αύτό δλοι η¬ μείς, οί πολλοί, οί νομιμό· «ρρονες, δς γίνωμεν οί κή- ρυκες, μιάς έν πνεύματι ά- ^οιβαιότητος, μιάς είλικρι- νοΰς συνεργασίας, "διά νά άποκαταστήσωμεν την τά¬ ξιν, την «ασφάλειαν κα'ι την πρόοδον είς την Νήσον. «Ό Γερμανικός Στρα- τός κατοχής δέν ήλθεν ώς κατακτητής, ήλθεν έκ λόγων πολεμικής σ*οπι- μιότητος», συνεχίζει τό διάγγε^Γ, τού κ.Λογοθετο- πούλου. "Ας ρίψωμεν είς την λή&ην τό κακόν παρελ¬ θόν καί δς συνεργασδώμεν μετάτών Στρατιωτικών 'Αρ¬ χών, διά νά κυριαρχίση ή ίίρηνική ζωή, ή γεμά'τη καλών καί αγαθών. Ή Γερμανία τρέφει (διαι- τέραν αγάπην καί έκτίμη- , σιν πρός τόν Ελληνικόν Λα· Ι όν καί ιδία πρός τούς Κρή¬ τας, των οποίων τούς αγώ¬ νας υπέρ τής ελευθερίας καί τής προόδου, τοσάκις έξύμνησε καί υπεστήριζε παντοιοτρόπως. 'Αγαπά ή Γερμανία τούς Κρήτας, διότι είναι 'λαός φιλοπρόοδος, εργατικάς, άναδημιουργι- κός καί σημαντικάς παρά- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕϊΔΗΣΕΩΝ Αί έπιθετικαί έπιχειρήσεις είς τό Άνατολικόγ μέτωπον έξακολουδοθν επιτυχώς Υ.ν.ά. Σάββατον - ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΈΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 12 Ζεπτεμβρίου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοϋ Γερμανικόν στρατοϋ ανακοινοί: 'Εξακολουθοϋν μετ" έ—ιτυ· χίας αι έπιθετικαί έπιχειρή- σεις είς τό 'Ανατ. Μέτωπον. Είς την Β. 'Αιρρικήν Γερμα- νικά βομβαρδιστικά έρριψαν βόμβας μέ μεγάλην επιτυ¬ χίαν είς αποθήκας τροφίμων τοϋ έχθρού είς Τομπρούκ καί Μάρσα Ματρούχ. Διεσκόρπισαν μηχανοκι- νήτους φάλαγγας καί κατέ- στρεψαν σιδηροδρομικάς έγκαταστάαεις είς Β. Αίγυ¬ πτον. Είς τόν κόλπον τοϋ Σουέζ ή άεροπορια μας κατέστρεψε, κατά την νύ¬ κτα τής 10ης Σ)6ρίου, εν εμπορικόν 6.000 τόννων. Είς άερομαχΐας πρό των ά κτών/ τής βορείου 'Αφρι· κης άπώλεσεν ό έχδρός την 9ηνΣ)6ρίου 5 καταδιωκτικά. 'Αεροπορικαί έπιχειρή¬ σεις τοΰ έχδροϋ υπεράνω τής Γερμανίας δέν έλαβον χώραν οϋτε κατά την ημέ¬ ραν οθτε κατά την νύκτα Νέαι σημαντικαί έπιτυχίαι είς τό Άνατολικόν Μέτωπον Συνελήφθησαν πολλοί αίχμάλωτοι καί εκυρι¬ εύθη άφθονον πολεμικόν υλικόν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρακτο¬ ρείον ανακοινοί δτι ή Γερ- μανική στρατ. προέλασις είς τό 'Ανατ. Μέτωπον συνε χίζεται επιτυχώς έφ' δλων των τομέων. "Εκυριεύθη δ' άπειρον πολεμικον υλικόν. Είς τόν Κεντρικόν τομέα κατελήφθη έξ έφόδου όχυ- ράν διά μηχανοκινήτου τμήματος. Συνελήφθη ολό¬ κληρον τό "Επτεεϊον τού όχυροϋ τούτου. Βορείως τοϋ Κιέβου μία Μεραρχία μας, καίτοι ευρέθη πρό ύπερτέρων έχθρικών δυνά- μεων, έν τούτοις κατί· σχυσε καί συνέλσβε 1200 αίχμαλώτους, έκηρίευσε δέ 60 τηλεβόλα, 90 πολυβό- λα, μέγαν αριθμόν φορτη- γών αύτοκινήτων, ϊππους καΐ άπειρον πολεμικόν υλι¬ κόν. Είς τόν αυτόν τομέα έτερον τμήμα μας συνέλα· βεν αριθμόν αίχμαλώτων, μεγάλη δέ ποσότης πολε- μικοΰ ϋλικοθ περιήλθεν είς χείρας των Γερμανικών στρατευμάτων. Νοτίως τής Πετρουπόλεως ισχυραί δυ¬ νάμεις μας κατέστρεψαν, διά τοθ άντιαρματικοϋ πυ· ρύς/ μηχανοκινήτους φά¬ λαγγας τοθ έχθρού. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον δίδει τάς άκολού- θους αύθεντικάς πληροφο¬ ρίας περί τής επιτυχούς έζε λίζεως των έπιχειρήσεων έν ιω'Ανατολικω μετώπω. Την 10 τρέχ. διεξήχθησαν σκληραί μαχαι εϊς τίνα το¬ μέα έκ των 100 έχθρικών άρμάτων μόχης κατεστρά- φηοαν τα 68, τα δέ Μπολσε· βικικά στρατεύματα ύπέ- στησσν αιματηράς απωλείας. Είς άλλον τομέα Μεραρ¬ χία μας κατέκτησε μέγα τμήμα έχθρικοϋ έδάφους καί συνέλαβε 3600 αίχμαλώ¬ τους, έκυρίευσε δ' άφθονον πολεμικόν υλικόν. Ε!ς έτερον τομέα συνε- τρίβη Σοδιετική στρατιωτι- κή ομάς καί συνελήφθησαν 2.000 αίχμάλωτοι. Είς έτερον τομέα τό πε- ζικόν μας, ένεργήσαν άντε- πίθεσιν, κατέστρεψε 13Σοβ. άρματα μάχης καί συνέλα- θε 1230 αίχμαλώτους. Είς έτερον τομέα Με¬ ραρχία μας ήρε μεγάλην νίκην, συλλαβούσα 3750 αίχ μαλώτους, πλήθος δέ λαφΰ- ρων περιήλθεν είς χείρας μας. Είς έτερον τομέα τα στρατεύματα μας μετά σκληρόν άγώναν έξετόπισε, τούς Μπολσεβίκους έξ ίσχυ- ροτάτων θέσεων συλλαβόν- τα 400 αίχμαλώτους καί κυ· ριεύσαντα άπειρον παντο- ειδές υλικόν. Είς την περιοχήν τοΰ Μου- ζοΰ κατεστράφησαν, υπό τού πυροβολικοϋ μας, έχθρι καί φορτιγίδες πλήρεις πο- λεμικοΰ ύλικοΰ. Γερμανικόν άεροπορικόν σμήνος καταρρ'ψαν μέχρι προχθές 1200 έχθρικά άερο- πλάνα έν τω 'Ανατ. Μετώ¬ πω, κατώρθωσε ν' άναβι- βάση χθές ταθτα είς 1238, ένώ έκ τοΰ σμήνους τού¬ του άπωλέσθησαν 8 μόνον άεροπλάνα διεσώθησαν δ- μως διά προσγειώσεως 6 πι- λότοι οίόποΐοι κατώρθωσαν νά έπανέλθουν σώοι μετά 12ήμερον πορείαν καί πε¬ ριπετείας. γων τής νέας κοινωνικής ζωής. Ή Γερμανία έσεβάσθη πάντοτε καί σέβεται την εθνικήν μας ελευθερίαν, ήν μετά τόσους αγώνας άνε- κτήσαμεν. "Ολοι γνωρίζο¬ μεν ότι ό αγών σήμερον τής Γερμανίας δέν είναι νά κατακΓήση έδάφη καί ύπο- τάξη λαούς. Είναι αγών υπέρ τής άποκαταστάσεως των Λαών, υπέρ τής περι¬ φρουρήσεως τής ελευθερί¬ ας καί τοΰ δικαιώματός των νά ζήσουν έλεύθεροι καί' δημιουργήσουν, διά τής φι λεργστικότητός των τό καλ¬ λίτερον μέλλονκαί δι'εαυ¬ τούς καί σύμπασαν την άν- θρωπότητα. Ό Γερμανικός στρατός κατοχής, ώς προανεφέρα- μέν, δέν ήλθεν έδώ ώς κα- τακτητής, άλλ' ώς στενός καί άδελφικός μας Συνερ- γάτης καί Συμπσραστάτης είς πάν έργον φιλοπρόοδον, τό οποίον θά μάς προσπο- ρΐση τ* άγαθά τής νέας τά¬ ξεως των πραγμάτων, τα όποία άγωνίζεται σήμερον ή Εύρώπη ν' άνακτήση καί διατηρήση. ΝΕΟΣ ΤΫΓΪΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΝΑΡΚΩΝ ΛΙΣΣΑΒΟΝ, 12.-Ό Πορ- τογαλικός τύπος εξαίρει τ' άποτελέσματα των νέων Γερμανικών ναρκών, αΐτι¬ νες έχουν την ίδιότηχα νά εκρήγνυνται μόλιςγίνει άκουστός ό θόρυβος ελι- κος ατμοπλοίου. Η ΤΟΥΡΙΪίΙΤβΫΝΕΛΕΫΣίΣ ΑΓΚΥΡΑ, 12.-Την προσε- χήΔευτέραν έπαναλαμβάνει κανονικώς τάς εργασίας της ή Τουρκική "Εθνοσυνέ¬ λευσις. Ό ύτουργός των Εξωτερικών κ. Σαράτσο- γλου θά προβή είς έκτενεϊς δηλώσεις επί τής έξωτερι· κης πολιτικής κα! επί των τελευταίων γεγονότων. Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 7ΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ, 12.— Ό νόμος περί άναπροσαρμογής των Συντάξεων δέν επεκυρώ¬ θη κατά τό χθεσινόν υπουρ γικόν Συμβούλιον, προκει- μένου νά ρυθμισθή έν τω μεταξϋ τό ζήτημα τής αυ¬ ξομοιώσεως των συντάξεων των παλαιών θυμάτων πολέ¬ μου μέ των τοιούτων νέων θυμάτων πολέμου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ^ Άριθμ. Πρωτ. 3409 Διεκ. 1817 Ό Δήμαρχος Χανίων Διακηρύττει ότι, 'Έκτίθεται είς φανεράν . πλειοδοτικήν δημοπρα¬ σίαν ή διετής ένοικίααις των ύπ' άριθμ. 1, 3, 4, Κ, 6, 7. 9, 1Ο, 11, 12. 13, 15, 1«Λ, 18)258, 19)Ι4Κ, 2Ο)«7, «1, *3, 24, 28, »β, *7, «8, 29, 3Ο, 31, 33, 34, 35, 3», 37, 38, 39, 42, 43, 44, 4«, 41, 49, Π010ΙΑΠΑΑΛΑΣ0ΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠ. ΤΕΑΟΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝλΠΗΡΟΙ ΕΚΠΑΙ-ΕΥΤΙΚΟ 8λ ΠΡΟΑΧΘΟΥΗ ΑΝΕΥ ΐΊΑΛΈλΣΙλΣ »9, 6Ο, 61, 62, 63, 64, β», 67, 69, ΤΙ, 72, 73, 74 Καταβτημάτων τής Δημοτικής 'Αγοράς. *Η δημοπρασία διεξα¬ χθήσεται έν τφ Δ,ημαρ- χιακώ Καταστήματι, έ- ΑΘΗΝΑΙ, 12.—Κατά τό χθεσινόν υπουργικόν Συμ¬ βούλιον ελήφθη απόφασις, δι' ής τα τέκνα των άναπή- ρων, τα όρφανά των θυμά¬ των πολέμου, οί άδελφοΐ φονευθέντων έν πολέμω, τα τέκνα των έξαφανισθέντων έν πολέμω αξιωματικών καί όπλιτών, τα τέκνα των φο¬ νευθέντων ή" καταστάντων άνικάνων συνεπεία βομβαρ· δισμών, άπαλλάσσονται παν¬ τός έκπαιδευτικοθ τέλους. Έπίσης τό υπουργικόν Συμβούλιον απεφάσισεν δ¬ πως άπαντες (οί έκπαιδευτι- κο(, οί καταστάντες κατά τόν πόλεμον 1940—41 άνά- πηροι, προαχθοθν είς τόν ά- μέσως ανώτερον βαθμόν, άνευ ούδεμιας διαδικασΐας. Διά τής αυτής αποφάσεως οί άνάπηροι τοϋ πολέμου 1940—41, έκπαιδευτικοΐ, θά λάβουν έν χρηματικόν βοή· θημα κατά τόν γάμον των, παρισταμένου τοθ Κράτους ώς παρανύμφου. Τοθ αύτοθ βοηθήματος δικαιοθνται κα¬ τά τόν γάμον των καί αίθυγα τέρες άνατιήρων έκπαιδευ- τικών νυμφευόμεναι έκπαι- δευτικούς. Η ΣΟΒΙΕ ΕΠΕΔΩΣΕ ΝΟΤΑΝ [ΙΣΤΙ Ν Ε ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 'Ακόμη έξακολουθθϋν συγκρούσεις δι' δπλων μέ ρους Κρητικού πληθυσμου μετά τοϋ Γερμανικοϋ Στρα τοΰ. Ώς εξηκριβώθη έξ αυτού, παρά την Διαταγήν τού Στρατιωτικοϋ ΔιοικητοΟ Κρή της, ευρίσκονται άκόμα δ¬ πλα καί πολ^μοφόδια υπό την κατοχήν τοϋ πληθυ ομού. Ό Γερμανικός Στρα τος έξηναγκάσθη δπως κα ταδιώξη τό όπλοφοροϋν τμήμα τού πληθυσμου. ΟΊ παραβάται έτιμωρήθησαν ή θά τιμωρηθούν. Ό Στρατιωτικός Διοικη τής Κρήτης είναι πρόθυμος δπως σταματήση πλέον κάθε αΐματοχυσΐαν τού πλη θυσμοθ Κρήτης. Προϋπόθεσις διά τούτο είναι ή μελλοντική άναντίρ ρητος καί συνεπής συμπερι φορά τοΰ πλτ|θυσμοΰ. Τουτο συμπεριλαμβάνει καί ή πρό πολλοΰ διατα χθεϊσα κα'ι άκόμη ίσχύουσα διαταγή παραδόσεως δπλων καί πολεμοφοδίων. Αιά,,ταϋτα απεφασίσθη δπα>ς ή προ^εομία
  δόσεως κ*1 δηλς
  των είς χείρας τοΰ πλη-
  θυσμοΰ ευρισκομένων ο-
  πλων καί πολεμ-οφοδίων
  παραταθή μέχρι τής 3Ο
  Σεπτεμο'ρίου 1941.
  Ή παράδοσις καί 5ήλο>-
  σις αυτών παραμένουν
  άτιμώρητοι.
  ΚαμμΙα Γερμανική ή Ίτα
  λική -Υπηρεσία καΐ καμμιά
  Έλληνική ΑΡΧ^'-ϊ55
  "Ελλην ύπάλληλος δέν θά
  έξακρ.0ώνητάόνόματατων
  προσώπων, τα όπο.α παρα
  δίδουν δπλα καί πολεμοφό
  δια, ή ύποδεικνύουν τό μί
  ρος δπου ευρίσκονται ταθ
  Έκαστον πρόσωπον εΤ
  τε άνδρας είτε γυναϊκα
  δύναται νά παραδώση καί
  νά δηλώστ) δπλα, δέν έπε
  τα. ότι αύτός οά είναι κάτο
  νος των δπλων. Πρόκειται
  δπως κατ' αυτόν τόν τρό
  πον συλλεγοθν δλα τα Ο-
  'Η παράδοσις των δπλων
  δύναται νά γίνη μέσω δλων
  των ύπηρεσιών καί υπαλλπ
  λων τής 'Ελλ. Κυβερνήσε
  ως Παραδείγματι εις τους
  Νομάρχας, Δημάρχους,
  Προέδρους Κοινοτήτων ως
  καί είς τα δργανα τής Χω-
  ροφυλακής, ςοϋτως ωστε π
  παράδοσις γίνεται μέ πλή¬
  ρη διευκόλυνσιν τοϋ πληθυ
  ομού. ,
  Ή διά τής παρούσης δια
  ταχθείσα παράδοσις δπλων
  είναι ή προϋπόθεσις δπως ο!
  καταγόμενοι έκ Κρήτης καί
  ευρισκόμενοι -ι είς Στερεάν
  'Ελλάδα Έλληνες Στρατΐω
  ται έπιστρέψουν είς την Πά
  τρίδατων.
  Έπίσης προϋποθέτει ο
  πως επέλθη πλήρης ειρήνη
  είς Κρήτην καί εύδοκιμήση
  ή Χώρα, ό λαός δέ αρχίση
  τάς εργασίας τού πάλιν.
  Ολόκληρον τό μέλλον
  τής Νήσου έξαρτάται άπό
  την συνεπή συμπεριφοράν
  τού πληθυσμοϋ έναντι τού
  Γερμανικοϋ καί Ιταλικού
  Στρατοΰ.
  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗ-
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Βεβαία ήέκμηδένησις καί κα"
  τασυντριβή των Μπολσεβίκων
  Μία προκήρυξις
  τού Ουγγρου Πρωθυπουργου
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 12.-Ό
  Οθγγρος Πρωθυπουργός
  καί ύπουργός των 'Εσωτερι-
  κών, διά προκηρύξεώς τού
  πρός τόν λαόν, τονίζει δτι
  ή ουμμετοχή τής Ουγγαρί¬
  ας είς τόν κατά των Μπολ¬
  σεβίκων πόλεμον, παρά τό
  πλευρόν τής Γερμανας καΐ-
  τών συμμάχων της, θά ση·
  μάνη την βεβααν καΐ τα¬
  χείαν έκμηδένισιν καΐ κα-
  τασυντριβήν τοΰ Κομμουνι-
  σμοΰ, τοΰ τοομεροΰ αύτοθ
  έφιάλτου τής άνθρωπότη^'
  τος.
  'Λπειράριδμογ
  τό κυριευδέν πολεμ. υλικόν
  νώπιον τής
  κης Έπιτροπής
  ΙΚην Σ)βρίου 194 1
  ημέραν Δευτέραν καί
  ώραν 1Ο 1)4—11 1)2
  υπό τούς δρους
  τούς κατατεθειμένους είς
  τό γραφείον αυτής ένθα
  οί ένδιαφερόμενοι δύ¬
  νανται να λαμβάνωσι
  γνώσιν τούτων.
  Χανιά τή 9 Σ)6ρ£ου
  194 1
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 12.-Ώς
  άνήλγειλεν ό Σοβιετικάς
  Ραδιοφωνικός σταθμός τό
  εσπέρας τής Πέμπτης, ό
  Ρώσσος "Επϊτροπος επί των
  "Εξωτερικών Μολοτώφ έπέ-
  δωσε, την παρελθούσαν
  Τετάρτην, είς των έν Μόσχα
  Βούλγαρον Πρεσβευτήν,
  Νόταν είς την όποιαν ή
  Βουλγαρική Κυβέρνησις κα-
  τηγορείται επί έχθρική
  στάσει άπέναντι τήςΡωσσίας
  καί προειδοποιείται νά παύ
  την σΠ Τάς έΧ8Ρικα<> ένεργεκ
  της. Ή Βουλγαρία, συνεχί-
  ζει ή νότα, έγινεν κατά
  τούς τελευταίους καιρούς
  ή χώρα μέσω τής οποίας έ-
  νεργοΰνται στρατιωτικαί έ¬
  πιχειρήσεις τής Γερμανίας,
  Ιταλίας Ρουμανίας καί άλ-
  λων Κρατών εναντίον τής
  Σοβιετικάς Ενώσεως. Ή νό-
  το καταλήγει μέ την πρό¬
  σκλησιν τής Βουλγαρικής
  Κυβερνήσεως δπως άνα-
  θεωρήση την τακτικήν της
  αυτήν.
  ΟΙ -ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ!
  ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, 12.- Δι· απο¬
  φάσεως τού υπουργικον
  ουμβουλίου άτΐολαμβάνουν
  τοθ εύεργετήματος τής
  άταπροσαρμογής των
  Συντάξεων οί Συμβολαιο-
  γράφοι καί οί Ύποθηκοφύ-
  λακες.
  ΤΟ ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ
  Μετεφέρθη επί τής όδοΰ Κεντρικής 17 "(έναντι
  Γυμνασίου Θηλέων) καί έπανήρχισε τάς
  ""· εργασίας τού
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  "Απαντες οί έν Κρήτ
  ύπήκοοι των μή έμπολέ
  μων πρός την Γερμανίαν
  Κ,ρατών, οί ουμπληροΰν-
  τες έντός τοΰ δτους
  1941 τό ΙΟον Κτος
  τής ήλικίας των αμφοτέ¬
  ρων των φύλων, Πέον νά
  έμ.φανιηΟοΰν μ-έχρι
  255)9)1941
  εές την άρμοδίαν Κρς
  — Κομμανταντούρ (Η¬
  ράκλειον— Ρέθυμνον —
  Άγιος Νιλόλαος), έν
  Χανίοις δέ είς την
  Φέλντ—Κομμ,ανταντοΰρ
  ύποδάλλοντες συγχρόνως
  τα προσωπικά των εγγρα¬
  φαί καίμίανφωτογραφίαν.
  ΒΕΡΟΛΤΝΟΝ, 12.—Τό ήμι- |
  επίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι με¬
  γάλαι Γερμανικαί φάλαγγες
  τρακτέρ καί καί μηχανοκινή-
  των μεταφορικών μέσων
  διακομϊζουν είς τα μετόπι-
  σθεν τοθ 'Ανατ. Μετώπου τό
  άπειράριθμον πολεμικόν υλι¬
  κόν, τό κυριευθέν κατά τάς
  διαφόρους μάχας εναντίον
  των Μπολσεβίκων, οί έπιβλη-
  τικοί δέ τεράστιοι σωροί των
  τηλεβόλων, τάνκς, άρμάτων
  μάχης, πυροβόλων, πολυβό-
  λων καί λοιποθ παντοειδοθς
  ύλικοθ καταδεικνύουν τάς
  τρομεράς απωλείας καί είς
  άψυχον υλικόν, τάς οποίας
  εχει υποστή ήΡωσσΙα μίχρι
  σήμερον.
  Ο 'Αγγλικός τύπος
  ψεύδεται καΐ πάλιν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12. Κακοβού-
  λως ό 'Αγγλικός τύπος άνα-
  γράφει δτι αί διεξαγόμεναι
  έν "Αγκύρα Γερμανοτουρ-
  κικαί συνεννοήσειςδένεύο-
  δοΰνται, συνεπεία δέ τού¬
  του παρετηρήθησαν συγ-
  κεντρώσεις τουρκικών στρα
  τευμάτω/ παρά τα Βουλγα-
  ρικά σύνορα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.—Τό Ρώυ¬
  τερ κακοβούλων άνεκοί/'ω-
  σεν, είς σημερινήν έ<πομ· πήν τού, δτι έκ των είς τα Γαλλικά σύνορα ευρισκομέ¬ νων 10 Ίταλικών Μεραρχι- ών απεστάλησαν μόνον 3 είς τό Άνατολικόν Μέτω¬ πον καΐ τούτο κατόπιν πεΙ- σμονος αίτήσεως τής Γερ¬ μανίας. Τό τοιούτον είναι άναληθές, διότι τα ίταλικά ταυτα στρατεύματα μετέ¬ βησαν εκουσίως είς τό Άνατολ. μέτωπον κα'ι έπι- δεικνύουν αξιοθαύμαστον άνδρείαν. Καταβύβισις Άγγλικου καταδρομικου. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 12.-Κα· , τα πληροφορίας έκ Λον- δίνου τό Αγγλικόν Ναυαρ- χβίον ανεκοίνωσεν την κα- ταβύθισιν τού Άγγλικου βοηθητικοΰ καταδρομικου «Τομπρίτζ». Κατά την κα· ταβύθισιν τού σκάφους ε¬ σημειώθησαν καί θύματα1 ώς προκύπτουν έκ τού α¬ νακοινωθέντος, άναωέρον- τος δτι είδοποιήθησαν ή¬ δη αί οικογένειαι των νβ· κρών. Ό άριθμός των νε· κρών, έν πάση πβριπτώ" σει, δέν όναφέρεται. Ό Ίνδικός τύπος έπικρίνει τάς δηλώσεις τού Τσώρτσιλ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα κτορεϊον μεταδίδει ειδή- σεις έξ "Αμστερδαμ, δτι ό είς Βομβάην διαμένων Ίν- δός 'Αρχηγός των 'ΕΘνικι- στών Γκάντυ, ήρνήδη νά προβή είς δηλώσεις επί των έν τή Βουλή των Κοινοτή¬ των προχθεσινών άνακοι- νώοεων τοϋ κ. Τσώρτσιλ. Ό Ίνδικός τύπος, δμως, έπικρίνει μετά δριμύτητος τάς δηλώσεις τού "Αγγλου Πρωθυπουργοΰ.