89945

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

14/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  5ΟΝΝΤΑΟ
  14.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  δοΗΓίίΐΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, Οη&ηί*
  Η αηά ϋπιοΐί : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηαηία
  Νγ 42 — Αριθ. 42
  [ΡΓβίβ 3 ϋΓβοηηιβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ΚβάαΙετίοηδοαΓθ αηά

  -..- λΈ.Ν Θ-ΗΕΝ
  ϋΙΕ ΑΝΘΡΙΡΡ3ΟΡΕΡΑΤΙΟΝΕΝ
  Θυτ νθΡνΥΑΕΡΤδ
  ΕΙΝ Αϋδ ϋΒΕΚ. 4© δΟΗΙΡΡΕΝ ΒΕδΤΕΗΕΝΌΕΚ. ΒΚΙΤΙδΟΗΕΚ.
  ΟΕ^ΕΙΤΖυθ ν7υΚ.ΌΕ ΡΑδΤ ΥΕΚΝΙΟΗΤΕΤ
  Α|Χ3 άβΠΙ ϋΓβΓη»ηρ
  βΓ, Ί2, δβρίβπιοβΓ.
  β ΟοβΓΐεοηιηιαηάο άβΓ
  "νΤΙβηπη&οητ, ~ίοτ ϋβΐεαηητ;:
  Ιγπ Οβτβη κβηβη άίβ
  Αηβτίίίδορ βΓβΤ-ίοηβη
  τΓοτζ βοηΐβοητβη ννβτ-
  τβΓβ ιι ηά βοηννίβΓίβτβΓ
  ΟβΙββηάβνβΓηβεΙτ π ί β β β
  8«τ νοΓνν-ββΓτ.8.
  "ννϊβ οβΓβίίβ άηΓοη δοη-
  άβπηβ1άαη£ οβΐεαηητ&β-
  ίίί υΐ
  ιιοοοΒγϊτ. ταιΐΓάβη τοΓρβ-
  άίβιττ, ααοη χηίτ ΙηΓβηινβΓ-
  Ιηβτ ίβτ ζιι Γβοηηβη. Είη
  ίβίηάΙίοηβΓ Οβΐ β ί γ ζ η «
  ναίτά ταβίτβΓ αη£β8τίίίβη.
  Ιγπ ΚαητρΙ £·6£6η άίβ
  ν
  Ικ)οτβ ϊηι
  άαΓοη ΚθΓνείίβη π η ά
  ΖβΓβίθβΓβΓ 8ΪΗΓ- 8:ββί-
  οηβττβ ίβίηάΐίεηβ Οβΐβίτ-
  ζηββ,β 3η. Είη ααβ ηβΙϊθΓ
  40 δοηίίίβη οββτβηεηάβΓ
  Οβΐβίτζα* ντητάΒ ίη ιηβΙΐΓ-
  1βΒ?ί£βηι Κβηιρχβ ί&βτ
  νβΓηίοητβΐ. Είη ΤΙητβΓ-
  ββββοοτ. νβΓββηΙετβ 22
  ϋ&ιηρίβΓ τηίΐ ζιΐδαΓηηιβη
  Χ34ΟΟΟ Βγϊ. Ζτπβί τπβίτ.βΓβ
  8οηίίίβ ηιίτ ζηββπιηιβη
  ΐ νβΓββηΙΐτβ άίβ
  Ι*αίττααίίβ ίη άβΓ Ιβτζΐβη
  Ναοητ, βαβάο β ί τα 8β γ τ 8
  ΟΓβατη Υαπηοατη αιιβ βί-
  ηβη ^ββοΗΐΑβτζτβη Οβΐβίτ-
  ζηκ ηβΓααβ άΓβί Ργ&οΙι-
  τβΓ ητίί ζαΒαηιΐηβη 2X000
  ΒγΙ. -
  Ιηα βτΐβίοηβη 8ββ£βΙ>ί6τ
  τπιΐΓάβ βίη ΙβίοητβΓ ογι-
  τίβοηβΓ ΚΓβαζβΓ αηά άΓβί
  ταβίτβΓβ Ηαηάβΐβεηίί ί β
  άυΓοη Βοιηοβη&οαΐαΓΐ οβ-
  άί
  ΜίάάΙβδθθΓθης,η αηά &η
  άβΓ Οβΐΐίχιββτβ άβΓ Ιηββΐ.
  Ββί ταίβάβΓηοΙτβη Αη-
  οοοτβ ΐηι Καηαΐ βαί
  βΐηβη άβητβεηβη Οβΐβίτ-
  ΑηάβΓβ Κα_ιρϋΊαο; ζβα-
  β βΓζίβΙίβη ίη Τίβίβη-
  Βοπαοβ αΐΓβίΐβΓ
  βοηταβΓδΐβη ΚαΙίοβΓβ ίη
  βίηβ_ι ΗοοήοϊβηταβΓ- οβί
  βτ ίΓβη νοΓροβτβη
  οοοτβ ίη άβη Κ&ΐηρί βίη
  αηά νβΓδβηΙετβη άΓβί άβΓ
  αη^Γβίίβηάβη δοηηβΐΐ-
  οοοτβ; αΐΐβ υβθΓΪβ'βη
  τααΓάβη νβΓτ,Γίβοβη. ΑΙΙβ
  ΡαηΓζβακβ άββ Οβΐβίτβ
  βΓΓβίβητβη αησβδοη&εάίβτ
  άβη Ββδτίΐηΐηηη&δθΓτ.
  ΒΓίτίβεηβ Ρΐιΐβ-ζ β α 8Γ β
  ^Γΐίίβη ίη άβΓ Ιβτζβη
  Ναοητ πιίτ βτβΓίηβτβΓ ν7ίΓ-
  1ειΐη£ ά&3 ΝθΓάάβατδεΙιβ
  Κιιββτβηςτβΐιίβτ: &η. Όΐθ
  Ζίνϋοενοβΐΐίβηιηβ· Ηαττβ
  βίηίβ'β νβΓΐιιβτβ &η Τοίβη
  ηηά νβΓΐβΕζτβη. Ρ1&_&γ-
  τίΙΙβΓΪβ 8ΟΓ1Ο83 2 ίβίη-
  άΐίοηβ ΒοπιοβΓ βο.
  ΚΟΟδΕνΕίΤ νΕΚδϋΟΗΤ δΕΙΝ
  ίΑΝϋ ΜΙΤ ΑΙΧΕΝ ΜΙΤΤΕίΝ
  ΙΝ ΡΕΝ ΚΡΙΕΘ Ζυ ΖΙΕΗΕΝ
  8ΕΙΝΕ ΒΕΗΑϋΡΤυΝΟΕΝ ΡΙΝΌΕΝ ΙΝ ΒΕΚΜΝ δΟΗΑΕΚΡδΤΕ
  ΖϋΚ 0Κν7ΕΙδϋΝΟ
  ΒεΓΐίη, 13 δεριεηιοεΓ.
  ϋϊε Αοηδεηηι&εοΐιΐε βειυ.&η-
  τεη άϊε νεηεΐάΐ^αηδ: ενεη-
  Γ,υεΙΙεΓ Αη&ιίίίε άετ νοΓεϊηί^-
  ΐεη ΰΐα&τεη #ίηΖα1ίυ.η£ί: αα£
  εί^εηε Οε£αηΓ.ΡΓαεδϊόεηι Κοο-
  5ενε1ΐ ετΙίΙαεΓΐ: ΐηεΐηεΓΚαηά-
  &τη ϋοηηεΓδ-
  αη άϊε ν7εητ-
  δ ί-
  £εη
  άΐε &ΓηΰΓίκαηϊδο1ιε
  ηιαοΐιΐ
  ΒείεΗΙε
  βη, νοη ]ειζϊ &η ΐΐη
  ΐ)εηεη Ρ»11 εηΙδρΓεοηεηά ζυ.
  Ιι&οάεΐε αΐδ νεΓοιιεηάετεΓ άετ
  Αΐβ νειΊεϊάΐ-
  άθΓ υ. 8. Α.
  οεζεϊοΗηεϋ άετ Ρτ&εδΐάεηΙ
  άϊε Οειιΐαεδδ6Γ άεδ Ατΐαητίΐεδ.
  Αΐδ Ατΐδδεηροδΐεη, £ηεΓ άϊε
  νεΓϋεϊάϊ&ιιηζ· άεν νεΓεϊηϊ§:-
  Ιεη δΙαΕίεη δΐηά ϋεϊδρϊεΐδ-
  υαεΐβε ϊιη Νοτάεη, ηιχδ Ικΐαηά,
  αηά Νεη£υ.ηά1αηά
  πΐοΓάεη. Ζιιγ Ββ-
  υβ:
  Κοοδβνεΐϋ εΐηε ΚείΙιε
  Ϊ
  αΐΐεη άεη αη£ευ1ίοηεη ρΐαη-
  ηααεδδί^εη νεΓβυοη είηεδ
  άεαϊδθΐιεη ϋ-Βοοίεδ άεη αηιε-
  ηκαηΐδοηεη ΖεΓδΐοεΓεΓ ΟΓεεη
  ζα νετδεηκεη. ϋίεδε Ακίΐο-
  ηεη, ε&εηβο αΐίε 3η^ε1ο1ίοηε
  δαρεΓδίνε Ηαηάΐυη^εη άεατ-
  δοΙιεΓ ϋ-Βοοΐε &ε^εη
  Ιίαηΐδοηε δο1ιΐ££ε δΐηα
  ηίοηί τχΐ3ηΓ ζα βεζείοηηεη.
  ΒεΓΐίη ΐ3· δεριεητ.5ει
  Ιη αηΐΕΐίοηρη άεαΐδοαεη
  Κτεϊδεη ΠηάεΙ:
  Ιοεηά]άίε
  δΐε Ζαπιεο1ίΐαείδαη§: 3Ι5 εΐηε
  Ιηεβ-ηεπδθΐιε ϋαΓ&ίεΙ 1 α η £
  ίη αΐεΙοΙιεΓ άεΓ 3ΐηεπ1ε5ΐηΐ-
  δθΐιε ΡΓαεδΐάεηϋ, ΐη άεΓ Α5-
  δίοηϊ δεΐη ϋαηά ηαΐί: αΐΐεη
  Μίυΐεΐη ΐη άεη Κπε£ βτε^εη,
  άίε Αοΐΐδεηηιαεοηίε ζα |ζίεηεη
  άΐε Εαβ-ε δο δθΙιϋάεΓΐ; ίΐΐδ ο5
  άίε νεΓεΐηί&Ιεη δτααιεη δίοΐι
  ίη άεΓ νεΓϋεΐάΐ^αη^ Ιοείΐηάεη.
  Ζιι άεηι Ζιχΐεοΐίε, δο 1>εί:οΐΐ
  ηα&η, %ά) άεΓ ΡΓαεδΐάεηΙ:
  ϋαΓδ1:ε11αη§:εη
  Ζιιΐΐδοηεη£αε11ε, άεΓ β
  οΐιεη άεαΐδοηεη Αη&π££ε
  4 υ. δ. Α.—3οηΐίίε ιιηά εΐη
  ΡΑΝΑΜΑ—3ο1ιΐ££ άΐε άεη
  αχαΙΐΓεη δαοΗνεΓΐιβΙε νοε11ΐ§:
  νεΓάΓεηεη. ϋαιχη δεΐηεη 3εΙζΙ
  ο££εη ζιΐ£ε^εοεηεη Βε£ε1ι1 πή
  άΐε αηιεπΐί&ηΐδςΐιεη δτΓειϋ-
  1ίΓ&ε£ΐ;ε, άα, ιιΐο ΐηηεη §α(:
  δοΐιεΐηΐ, άΐε1 ΑςΙΐδεηδΐΓεΐΙΙςΓΕΐεί-
  ΐε &ηζυ.£Γεΐ£εη, ηαΐ Εοο.βνεΐί",
  δο εΓΐίΙαεη ηι&η ΐη αηιτΐΐςΐιεη
  ΐ, άΐεάεαίδοΐιεη δΐΓεΐϋ-
  ΐη Ζιιΐαη^δΐα^ε §·ε-
  ;, ΐήΓεΓδεΐΙ. &11ε ηοϋωεη-
  Μβδδηαΐιηιεη ζιιγ "ν/εΓ-
  &β ζα Ιοεηαεϋζεη.
  Κοο ενεΐί, δο Ιοεΐοηϋ ηιαη
  αΐοκοηΐΐεδδεηά, δεί δΐοΐι
  3ΐΐ5δοη1ΐεδ5ΐΐοη
  εΓ £αεΓ ίΐΐΐε άαΐ'&αδ εητδΐε1:εη
  άεη Ροΐβ-εη άΐε "ν/επιηΙιΐτοΓ-
  __ τρυρρΕΝ Αυρ
  δΟννϋΕΤ. 'δΙΕΘΕδΑίίΕΕ,,
  ΒβΓΐίη, Ι3· δβρτβΐηΙιβΓ
  Ιτη νν-βΐίβΓβη νοΓάΓίη-
  ίη Κ.ϊοητ.ιιη£ Ι^βηίη-
  Γοΐΐτβη άβιιτβοηβ
  π, Οβ-
  βοηίΐίζβ ιιηά ΡβηΓζβιΐ£-
  Ιΐοΐοηηεη ύΙϊβΓ βίη β θΓβί-
  τβ ΡΓαηΙεβτΓαβββ, άίβ νοη
  άβη 8θνν3βί8 ίύΓ ΓβρΓββ-
  ββηταίίνβ ΤηιρρβηραΓει-
  άβη βη&βΐβ^ί -ννοΓάβη
  •ν/εΐΓ.
  ννίβ Ββν/οηηβι άβΓ ηβ-
  ίβΐίββτβηάβη Οη,β αηββαβτ-
  ίβη, Ηβίίβ άβΓ οοΐβοηβννίβ-
  ίίβοηβ ΟβηβΓΗΐ νΌΓο-
  βεηίΐθνν ηίβΓ άίβ νοΓθβί-
  ηιαΓβεΙιίβΓβηάβη ΤΓηρ-
  ρβητβίΐβ ιιηά άίβ νοΓθβί-
  Γθΐΐβηάβη Οββοηϋίζβ αηά
  ^βηοηιηιβη.
  Όίβββ Τγϊ-
  , άίβ νοη
  Ιΐΐοίζί&βη νβΓνν&ΙταηβΓβ-
  ΗβεαδβΓη άβΓ δονν]βτ;8
  ιιηά νοη άβη ΒϋδΙβη ^β-
  ηίηβ αηά δΐαΐίηδ 8Τβ-
  88611ΓΠΙ ίδΐ, βθΐΐίβ, 8Ο Η&ίίβ
  ίη ββΐηβΓ
  ^ Κβάβ οβίοηΐ,
  βίηβ δθναβτίβεηβ δίβ&ββ-
  αΐΐββ ννβΓάβη. ΌαΓθϊι άίβ
  Ετίοΐ^β άβΓ άβατ,βοηεη
  Τταρρβη βίηά &οβΓ νοη
  άίβδβηι δίβίββΓβαβοΗ ηαΓ
  άίβ Καΐίβββη αοΓίβ: βτε-
  Μίεοεη._______
  Είη 1>Γίίί8θΗβΓ ΗίΙίβ^Γβα-
  ζβΓ νβΓββηΙεί
  δτοοϋΐιοΐηι, 13 δερτεηΐΓοεΓ.
  ϋίε νεΓδεηκηη£ άεδ γογϊϊϊ-
  δοηεη Ηί1£δΐ£ΓεαζεΓδ Τοηι-
  ΙοΓίά^ε ννΪΓά. νοη άεΓ βπίί-
  ΑάιηΪΓαΙίΙα'Ι; ατη ϋοη-
  Α5εηά Ιοεεΐίΐηητ^ε-
  &____, ηιίε ααδ Εοηάοη ^ε-
  ηιεΐάετ ννΐΓά. ΙΙηΙεΓ άεΓ Μαηη-
  δο1ια£τ δίηά Ιοαί άειη
  άεδ δο1ιί££εδ
  ------- . ννίε αυ.8 άεΓ Βε-
  ηιεΓΐίαη§· άεδ Οοηιπιαηΐςαεδ
  ΙιεΓνοΓβ-εΙιτ, άαδδ άίε Αηυε-
  1ιοΓί§·βη άεΓ Τοάεδορ£εΓ τοε-
  ηαοηΓΪοηιί&Ι: αΐθΓάεη δείεη.
  ΙΙΐΓε Ζαΐιΐ ιπΐΐά ]εάοο1ι ηίοΐιΐ:
  αη&ε&ευεη.
  Ρ1&6: νβΓηίοΗτβί 8ονν3β-
  τίβοηβ Κί1ίίί
  ρ£αηβ: ο
  £είηά1ΐοηεΓ δοηΐ££ε οεδοηάετδ
  ααδ. Ιη δΐ3εΓΐίδτετη οοΐδοΐιε-
  νίδϋίδθΗεη Αοννε1ΐΓ£εα«Γ νναΓ-
  άεη άίε Οεβοΐιατζε άίεδεΓ Βαϋ-
  Ιεπε ΐη δΐεΐΐαηβ- β-εθΓβοηϋ,
  αηά ποΐιτεϋεπ ίπτε ΚοΗτε §:ε-
  $τεη άίε δο1ιί££δζΐε1ε. Ιη κϊιγ-
  ζεδίδΓ Ζείϋ νναΓάεη άτεΐ Κ&-
  ηοηεηΐοοοΐε, είη βενναίίηετεδ
  ΜοΙ:θΓδοηί££, είη οεννα£ίηεΐεΓ
  δοπΙερρεΓ αηά εΐηε ΡχΙΐΓε
  νεΓηίοΙιιεΐ. Ζννεί ννεΐΙεΓε Κ&-
  ηοηεη5οοίε νναΓάεη δοηννεΓ
  ΙοεδοηίΕάί&Ι;. Εΐη ^εα^ηί1ηι;
  άΐεβεΓ άεαϋδοΐιεη
  Γΐε, 'άεΓ ννε^εη Ααδίβΐΐδ δεΐ-
  ηεδ ΚΐοΙιϋΙίβηοηίεΓδ δεΐθδΐ δείη
  Οε&οΐιαΐζ οεάίεητε, ϊεΐζϋε
  δοΙιννεΓεΓ νεΓναηάαη§·
  ΡεαεΓ ί>ο 1αη§·ε £ογτ, 5ίδ
  άΐε 5ον;ε1:ί5θ1ιεη 3ο1ιΐ£ίε
  νν
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗϋΝΟ.
  ΙηιηιεΓ ηοοη Ιιαϊοεη Τεΐΐε
  Βενδ1^εΓαη§·
  άεαίδοηεη
  τητ να££ε £ε-
  ^τί££εη. Ηίειόεί ίδί £εδτ^ε-
  δτ,εΐΐτ. ννθΓάεη, άαδδ εηΐ^ε^εη
  άεη ΑηοΓάηυηίτεη άεδ Βε-
  £εΗ1δ!ΐ3οεΓδ αα£ Κτεία ηοοη
  ■νν£ΐί£εη υηά ΜαηίιίθΗ ίηι
  Βεδίτζε άβΓ
  Όΐε άεαΐδοΐιε λ
  ΗαΙ δΐςη §:εηδί:ΐ^ϋ
  &ε&εηιιεΙ>εΓ άεη τπβίίεηΐΓζι
  &εη<3εη Τείΐεη άετ Βενόΐΐίε- ταη^ εΐηζαδοηΓεΐΐεη. ϋΐε δο1ιϋ1άΐβ·εη δίηά ΓοεδΐΓ&ίΙ ταοΓάεη οάβΓ ιοεΓάβη 5ε- ΐιιεηίεη. ιι{ Γβία ίδΐ »5ετ ΓοεΓβίΐ, ιοείίεΓεδ ΒΙυίνεΓ&ίεδδβη ταηΐεΓ άετ Βε- νδΙΙίεΓϋΠβ: ΚτεΙ&δ ζα νετ- ηιείάεη. νοΓαυδδεΙζΐιη& ΙιίεΓ- ίιιετ 151 είη ζα1εαεηίΙ:ϊ*τεδ είη- ιιΐ&ηάίΓείεδ ιιηα Ιογαΐεδ νετ- η&ΙΙεη άεΓΒενόΙΙεεΓϋη.δ: ΗϊεΓ- ζα &εηδΓ(: ααοη (ϋε δοηοη ΐΗη&δΙ οείοηΐεηε ηηά ηαη- ΓπεηΓ εηά^αεΐΐΐ^ άιΐΓθ1ΐ5'.υ.- ίυεΙΐΓεηάε Αο^&οε άετ υηά άετ Μιΐηΐϋίοη. Εβ ίβτ άβδίαΐο ν7&ίίβη ιιηά β&τητΐίεηβ Μηηίτίοη οίβ ζνηι 30.3βρί. Ι941 βοζηβτβΐϊεη οάβΓ ίηχ νοΓΐιαηάβηββίη αηζιιηιβΐ- άβη ίβτ. Ώίβ3β Αητηβΐ- άηη% οάβΓ Αοβτ&οβ οΐβΐοτ ΒΤΓ&ίίΓβΐ. Κεΐηε άεαΐδοηε οάεΓ ΐΐαΐΐεηΐδοηβ Οΐεηδΐδτεΐΐε υηά κεΐηε ^ΓίεοΗΐδοηε ΒεηδΓ- άε, κεΐη &ΓΪεοηΐδοηεΓ Βεαηι- ΙεΓ ιιχΪΓά άΐε Ναηιεη άεΓ]εηΐ- β-εη ΡεΓδοηεη £εδΐδί:ε11εη, άΐε ■νναί£εη αηά Μαηίϋΐοη αΐο^ε- οεη οάεΓ ΐηΓβη Αα£εηΙη£ΐ1ί; αηηιεΐάεη. ^εάε ΡεΓδοη, ο5 Μαηη οάεΓ ΡΓ&α, κ&ηηνν&££εη δηπιεΐάεη οάεΓ Ηΐ3&ε[)εη. Εδ ίδΐ ηΐοηΐ ηοΐτχΐεηάΐβ:, άΐδδ άΐεδ άεΓ Βε- δΐΐζετ άεΓ ν3££εη ΐδΐ. Εϊ κοηΐΓηΐ ά&Γ&α£ αη, ά&5δ 131· δαοΐιΐΐςΐι αΐΐβ νν&££εη θΓ^δδ4; ιιχεΓάεη. Όϊε ¥α££εη κόηη εη βεί &11εη ϋϊεηδτδΐεΐΐεη αηά Βε- άεΓ ^πεοΗΐδοΙιεη Κ.ε- άεΓ ΒενδΙΙίεΓααο; δο ςαειη 3ΐδ ΐτ^ειιά ζ. Β. Ιιεΐ άεη ΡΓ3ε£ε^τεη, ΒαεΓ^εΓηιείδΙεΓη οάετ αηάή 5εΐ άεη Ροΐΐζείοε&πιϋεη. ϋΐε ηΐεΓ 3η§·εοΓάηετε Ασ- άεΓ ννα££εη ίδΐ εΐηε άα£αεΓ, άαδδ αϊε &αδ ΚτεΙα 5Ε3ΐηηιεηάεη, δΐοη ηοοη α.ιί ά?ηι ^πεοΐιΐ- δοηεη Ρεδίΐδηάε οεΗηάΙΐοηεη βτίεοηΐδοΐιεη δοΐά^ΐεη ΐη άΐε ΗεΐηιαΙ: ζαταεοΙίΙςεΓΐΓεη Ιίοεη- ηεη. δΐε ΐδϋ ααοη άίε νοτααδ- δεΐζαη§τ άαίαεΓ, άαδδ ααΡ Κτε- Ιά νοε11ί»;εΓ ΡΓΪεάε εΐητΓΪΙΙ; αηά άαδ ^3ηά ζα ΒγοΙ; κοπΐΓηΙ:, άίε Βενοε1κεταη£ ΐη Ρτίεάεη ΐΙΐΓεπι ΒεΓα£ αηά άεηι Οε- ιυίηη ίηΓετ ΕΓηαεΙΐΓαηβί ηαοη- ϋίε Ιηβεΐ Η^εη&Ι: δοπιίΐ: αΐΐείη νοη άεηι Ιογαΐεη άεΓ άεαΐδοηεη αηά ίίαΐΐεηί- δοΐιεη ΒβίβΗΙβΗαοβΓ βιιί ΚΓβτα νΕΚΟΚΡΝϋΝΟ ά β β Ββίβηΐ8ηαοβΓ8 & α ί Κ γ β τ & δ ο β γ 4 8ΤΚΑΡΡΚΕΙΗΕΙΤ νΟΝ νΥΑΡΡΕΝΒΕδΙΤΖ νοηι ΐο. δβρτ. 1941 ι) ΡίΪΓ άίε Ιηδεΐ ννΪΓά εΓηειιΐ άίε Αο^β^ε εΙ- ΙεΓ νοΓηΕηάεηεη ν&££εη αηά Μαηίϊίοη Εη^εοΓάηεϋ. 2.) ϋαζα &εηΟΓεη &11ε Μ&- δοΐιίηεη - αηά Η&ηάν£ΐ££εη, ^&&άιIIα££εη, Μαηΐιίοη, Η&ηά- ^ΓΒηΙε δΐΐΙ αηά ν&{£εη, άίε εΓεΓβτ δΐηά υηά εΐη αΐεΓϋνοΙΙεδ Ρ&ηιΐΗεη- &ατ άαΓδτεΙΙεη, οάεΓ λΝΆϋεη, άίε £ιΐΓ Κπε^δζιηεοκε ηΐοΗί: νεπτΐ.εηάθ3Γ δίηά, Ιίδηηεη άεηι ΒεδίΐζεΓ &α£ ΑηίΓίΐο; α- ΐ ϋΐείοεη. ϋετ ζα- ΡΓϋ£εκ1: οάεΓ ΒαΓ- ϊδϋ νεΓρίϋοΙιΙεΙ, άβηϊυεΓ είηεη δθ1ΐΓΪ£ΐ1ΐο1ιεη Αυδαΐείδ αηϋεΓ άεδ ά3£ϋτ νοΓάταο^δ ααδζαδΐεΐΐεη απά τηίυ, ϋ3ϋαηι αηά ΌΐεηδΙδΙεηι· ρεΐ ζα νεΓδβΗοη. ΌίΐΓεαοεΓ ηί- ηααδ ίδϊ είη ηιίτ άεηι Όΐεηδϊ- δΐετηρβΐ νεΓδεΙιεηετ δΐοηίνεΓ- τηετΐί άεΓ η&ΌΙΐδίεη άεατβοΐιεη Όίεηδΐδΐεΐΐε (Ρεΐά- ΚΓείκοάεΓ 0ΐ1ά) £ άεΓΐΐοΙι. 3·) ϋίε Αηπιε1άαη§· οάεΓ Αο1ίε£εΓαη8: η&ϋ οίβ ζα» 30. ββρτβηιοβΓ Ι94ΐ βΐη- ΒεΗΙίεβδΙίεΙι ζα εΓίοΙ^εη. ϋεί·Ν^ηιε άεΓ αηηιεΐάεηάεη οάεΓ 3θ1ίε£εΓπάεη ΡεΓδοηεη ίδί ηίοηϋ ζα £θΓάετη, αηζα&ε- Ιοεη οάεΓ ζα ηοτίεΓεη. 4.) ϋίε Αβ££ΐοε οάετ Αη· ηιε1άαη§: άεΓ ■νν'&£ίεη αηά Μαηΐτΐοη 1ΐ3ηη βεί ^άεηι ΡΓαίεΤίίεη, ΒϋΓβεΓΓηείδΙεΓ, Ρο ΙίζεΐίοεΕΓηΙ^η οάεΓ &αοΗ 5εί εΐηεΓ ϋίέηδΐδΐεΐΐε άεΓ άεαϋ- ] δθΗεη 'ΐνεηηι.αοΐιι- εΓ£ο1ί?εΕ. Ι Οίε ^ΓΪεοΙιΐδοΙιεη ϋΐεπδτ.- δΐεΐΐεη δίηά &α£ Αη£οτάεΓη νεΓρ£1ίο1ιτ.εί-, άίε 'νν'3££εη 6εί άεηι Εΐ§:εη(ιαπιεΓ οάεΓ Βε- δΐιζεΓ άαΓΟ Ιιεΐηεη αηί£θΓηιί- ετΐεη Βε&ηιΙεη Εΐοΐιοΐβη ζα β ηατ. 6.) ΑΙΙε ϋίεηδΐδΐεΐΐεη 1ΐ3- Ιοεη άΐε ί αηά ^ αητεΓ 8Τ«η3αεΓ Βεζείοΐιηαηο; (ΑγΙ, ΜαΓΐεβ, Κ&ΙίβεΓ, Οτδδδε, ίη είηε ^^δ^ε 5·) Όίβ Αηηιεΐάαηβ- οάεΓ ΑοϋείεΓαηο; άεΓ ■ννβίϊεη αηά Μαηίΐίοη ίδΐ οίδ ζαηι 3Ο. δερτεηιϋεΓ 1941 είη- 015 ζα άίεβεηι Ζείτραη^ΐ ο1είΙ>1 βιιοΐι
  άβΓ3βηίσ;β, άβΓ ■νν&ϊίβη
  οάβΓ Μαηίτίοη ίη δβίηεηι
  Βεβίΐζ ^εηαοΐ: οάεΓ νβΓ-
  ϋΐε ^^διε ίδΐ αεΙοεΓ άεη
  ΡΓ3£ε1ίτεη άεηι
  1)ΐδ ζαηι
  5· ΟιίΙοβεΓ 1941 εΐηζαΓεΐοΗεη,
  άεΓ δΐε άεηι Βε£ο1ι1δ1ΐ36εΓ αα£
  Κτεΐ3 οίδ 7· ΟΙίτοβεΓ 1941
  ιαεΐιεΓζαΙεΐτεη Ιιαϋ.
  7·) ϋΐε 1>εΐ βΐΐεοΐιΐδοηεη ϋί-
  εηδΐδεεΐΐεη &6^ε1ΐε£εΓΐεη Οε-
  Κεη^ταηάε δίηά οεϊ άεη ΒαεΓ-
  §:εΓΓηείδτεΓη ζα δ3τηηιε1η αηά
  ΐη δΐοηεΓεητ. Οεαΐ3ηΓδ3πι ζα
  Ιιαΐίεη.
  8.) νεΓ ϊγοΙζ άΐεδεΓ Αα£-
  £θΓάεΓυη& ΐιαοΐα Α1οΐ3α£ άεδ
  3Ο. δερί. 1941 ΐηι Βεδίτζε νοη
  ΥνβΚεη, Μαηίιΐοη α. δ. ιυ. ϋε-
  ΐΓθ££εη αΐΪΓά, Ηαί τηίί: Ιι&Γΐε-
  Αηαΐεηάαηβ· άει· ΚΓΪε&δ-
  ζα τεοΐιηεη.
  ΒβίβηΙδΗ&οβΓ
  ααί ΚΓβτα.
  νθΒδΑΕΤΖΙΙϋΙ
  ίη, 13 δερΐεηι^επ
  Βεί άεηι άεαίδοηεη Υογ-
  δτοδδ 3ΐι άίε Νεν3, άεΓ άΐε ,
  νοΙΙδΙίΕΐιάΐ&ε Εΐηδο1ι1Ϊ65δαη£ Ι
  άεΓ δο^εΐδ ίπι Καητηε νοη '
  ΡετεΓδ5αΓ8: ζυτ Ροΐσ/ε ηατϋε,
  ζείοΐιηεΐε δίοη εΐηε άεαΐδοΐιε
  ΡΙακίοαίΙεΓίε αηίεΓ ΡίίΙΐΓαη^
  είηεδ ΟΙοεΓΐρατηαηΙδ 5εί άεΓ
  Ε
  ;ΗΕΝ 6Ε6ΕΝ
  ΒΓίτεη οοπιΙ)3ΓάίβΓτβη ΚΓ&ηΙΊθηηβηβ ίη Οοηά&Γ
  ΒεΓΐΐη, ΐ3· δερίεηι5εΓ.
  Αηι ΜθΓ§·εη άεδ η. δερί.
  Ιιαΐοεη ΙοΓΪτΐδοΙιε Ρ1α^7εα§ε ίηι
  Τΐε££1α£ άαδ ΗααριΙίΓαη-
  κεη1ΐ3αδ νοη ΟοηάαΓ, (Οδτ-
  3£γϊ1σ3) ΓθθΓηΙθ3ΓάίεΓΐ: αηά είη
  Οεΐοίεηάε ηιίΐ νο111τε££εΓη
  Ιοε1ε§·1:. Εδ ναΓάεη δοΐιιαετε
  νεΓΐαδϋε 3η ΤοΙεη αηά νετ-
  ΙείζΙεη, δοαΐίε αητεΓ άειη δα-
  Ιοΐΐάεΐ: είη θΓ^ηίδοη ζα-
  άε αηά ΐδΐ ηίοΐιϋ ηιίδδζανεΓ-
  κεηηεη. Εδ ΐδΐ £ετηεΓ ηιίΐ:
  ιιΐείτΐιΐη δίο1ιτΙθ3Γεηι Κ,οτεη.
  Κτεαζ νεΓδεΙιεη.
  ϋίε Εηιροεταηο; ίΪΓοεΓ άίε
  ΒοιηΙ>3ΓάίεΓαη»; άεδ ^3Ζ3Γει;τδ
  νοη Οοηά3Γ ίδΐ: ηοοη άαΓοη
  άαδ ζγηίδθΐιε Είησεδΐδεηάηίδ
  άεδ ΕοηάοηεΓ Ναοΐιποητεη-
  άίεηδΐεδ ^εδτεί^εΓϋ αΐοτάεη,
  άεΓ άΐεδε Ευ£τ3η§ηί£ε αα£
  ιιΐεΙΐΓΐοδε νεπιΐυηάεΐε αηά
  ΚΓαηκεηδθΙηιΐεδΙεΓη ο £ £ ε η
  ζαίίαίο. Εδ ΐίΐ άαδ ετδίε Μαΐ ΐη
  άετ Κηε£δ£·ε5οηίοητε, 5ο ετ-
  «Οαζζεΐτα άεΐ Ροροΐο»,
  άαδδ είη Εαηά άεη
  Ιΐοηεη Απ&γϊ££ 3α£ είη
  ζ3ΓείΙ είη^εδτεητ ιιηά δΐοη
  ά3ηιίί Γαΐιιηΐ, άθΓί δοΐιεεάεη
  αηά Τοτε νεΓαΓδαοΙιΙ: ζα Ιιαβεη.
  ΗίεΓ Ηαηάεΐϋ εδ δίοΐι αηι εΐη
  η.ϋ
  Ζγηΐδπιαδ άεΓ Εη^ΙδεηάεΓ, εο
  οεηιεΓΐίΙ: «ΟοΓπεΓε άε11αδεΓ3»,
  ίδΐ: ηίοΐιί ηιεΐιτ ζα α
  Ιΐιτε
  £εη1ιεΐΙ αηά η&δΐααΙ
  Γεΐΐιί δίοΐι ιτιαεΓάίσ, 3η άίεθΓεα-
  εΐταίεη άετ ΒοΙδοΙιειΐΓδΙεη 3η,
  άίε δίοΐι §·1είοη£3ΐ1δ ϋΐΓετ Ι)εδ-
  ϋΪ3ΐΐδοηεη ΜοΓάε ζιι ταεΐιπιεη
  Π
  ϋΕυΤδΟΗΕ νθ
  Ι5Τ ΙΙΝΒΕδΙΕΘΒΑΡ
  νΕΡΚυΕΝΟΕΤΟΕΚΡυΕΗΒΕΡ
  ΒεΓΐίη, ΐ3· ΰ
  Ζαητ. ηεαηϊεη Μ3ΐε πι£ε
  ίοη άαδ άεαίδοΐιε Υοιΐί αα£,
  δεΐη £Γείιιιί11ΐ§·εδ Ορ£εΓ
  £αετ ά3δ λνίηίεΓπίΙίδΐιΐεΓΐί ζα
  , δο ηείδδί: εδ ίη άεηι
  νεΓοε££εηΙ:1ίο1ι1:εη
  Αα£τα£ ά«δ ΡαεητεΓδ ζαιη
  Κπε£δΐυίη1.εΓΐιί1£ειΐΐθΓΐί άεδ
  άεαΐδοΗεη νοΐΐίεδ ΐ941)42.
  Ατη Εηάε δρταοΐι αρτ Ραεΐι-
  δεΐηε Αηετΐίεηηαηβΐ· αε-
  άΐε αη^εΙιεαΓεη Εεΐ^Ιαη-
  άεΓ άεαίδοΗεη ν/ε1ΐΓ-
  5. Ιη άΐε&ειη §Ί§αη-
  , Κΐη^εη κ&εηιρίε δΐε
  ηΐη ά&5 δεΐη οάεΓ ΝΐοΙιϊδεΐη
  Ζννβί Ι8:8ΤΓ
  3οηίβ38βη 3231 ίβίηά-
  Ιίοΐιβ ^ί
  Β;ι1ίη 13.

  Μοΐ-
  , εΓ£ο1§τ6Ϊο1ΐ
  άεαίί,οηεη ^α£ι:αχ3££ε, ηΕί νοη
  Κπε£δοε£ίηη όίδ ζατη το.
  δερτεπΐΓοεΓ ΐηδ£εδ3—.-ε 2033
  £είηά1ΐοπε Ρΐα^ζειι&ε αο^ε-
  δθΗθδδεη, ιιΐίε 3ΐη ϋοηηεΓ»-
  ΐ Βΐΐ
  §: ΐη 5ε1^£ΐηηΐ^ερ;ε-
  Ιοεη ιιΐίτά. 1357 άίε^ετ ΑΤ>-
  δοηΰδδε ιΐΐαΓάεη νοη άεπι ]Ά«ά-
  &εδο1ιιιΐ3άεΓ δεί: ΐΙΐΓεηι Είη-
  δ3ίζ 3η άεΓ Οδ(:£Γοη(: εΓζΐεΙϋ.
  Εΐη αηάεΓεδ ^^8■ά8■ε5^ηιυ3-
  άεΓ Ιίοηηΐε 3ηι η. δορΐεΐηΐοετ
  δεΐηεη ι 200 ΑόκοΗαδδ ηιεΐ-
  άεη αηά 1ΐ3ϋ ίηζιιΐΐδοηεη άίε
  ΖΙΙ ί
  ίητ Εα£υδΐερ;ε 3ΐ»ί
  ι 238 εΓΐιδΙιΙ. υηΙεΓ άεη νοη
  ίΗπι ίηι Οδίεη 3θ£εδοηοδδε-
  ηεη 850 Ρΐα^ζεα^εη ιπ3Γεπ
  5ΟΟ Βο-ΕοεΓ υηά 350 Ιδ&ετ,
  ϋεη ι 238 ^α£ί5^ε^εη άε5
  Οεδοηιιχ3ά 5(;εΗεη ΙάίΗΙ
  εί&εηε
  Ααβοίΐάηηβ-
  άβΓ -ΐαραηίδοηβη δοηαΐ-
  ίά
  Αη άεη ΙΊοεΙιεΓεη δοΐιυΐβη
  αηά υηίνεΓδΐΐεΐεη ^αρ3Π5
  νεΓάεη ηαπιεΙΐΓ Π3ο1ι εΐηεΓ
  νεΓ£αί?αη£ άεί," ΕΓζίεΗαη&δ-
  ΓηΐηΐδΐεΓδ ηποΐι Εηάε άεΓ
  δοηιιηεΓ£επεη δορεηαηηίε
  ΟοΙιαΙκοΓρδ, Ιοζνν. δΐαάεηΐβη-
  ΙίθΓρδ ρεοΐΐάεΐ:, άΐε Ιιαΐίοιηΐΐί-

  Π
  ν/ιε 5εί άεΓ νν"ε1ΐΓηΐ3οητ νεΓ-
  άεη άίεδε δοΙιίιΙεΓ 3εννεί1δ ίη
  ρεννΐδδε Εΐηηεΐτεη είη^εΐείΐϋ
  αηά αητεΓδίεΙιεη αΐβ δοΙοΗε
  ίη άετ είηζεΐηεη δοΐιαΐε οζν,
  υηίνεΓδΐΐΣΕΐ άεπι
  είηεπι 3ηάετεη
  1ΐ3αρϋ, άειη νΐ'ΐ
  3ΐΐδ άεΓ ννεΙΐΓπΐΗοηΙ: ίιΐτ ρΤΆ.
  βέη άεΓ ΡΓαχίδ ζαΓ νεΓ£ο-
  £αη§· δπείιεη. Ααοΐι ΟοΗαΙεΓ
  άεΓ νοΐΐίδδοηυΐεη ννεΓάεη 3υ£
  ΟΓαηά άεΓ νεΗϋ^ηη^ άεβ
  ΕΓζίεηαηβ-δηιίηΐδτεΓδ ΐπι Ιπ-
  τετεδδε άεΓ Εά
  είηε εηΐδρΓεοηεηάε
  ΑυδΙοί1άαη§: ^
  γ, 13 δερτεηιΙοεΓ.
  ϋεΓ ΟεηεΓΕΐβ'ο
  νοη ϋ3»:3Γ, ΟεηεΓβΙ
  5εζεΐοηηετ ΐη εΐηεΓ
  3ΐη ϋοηηεΓδίαίί άίε
  άει· ΙοΓίτΐδοΙιεη
  ρ& άαδδ δΐοΗ ΐη ϋι·
  Κ3Γ ϋεαΐδοΐιε 1οε£αηάεη, αΐχ
  £3ΐδθΗ. Αυοΐι άίε ζαΓ νεΓ-
  δΐ3Γκαη& άεΓ νεΓΐείάίβ-απίίβη
  ΐη ϋαΐ£3Γ είηο;εΐΓθ££εηεη Είη-
  Ιιείτεη άεΓ ΡΓεΐηάεηΙε^ίοη
  5εδίαεηάεη ιιΐεάεΓ 3αδ ϋευτ.-
  δθΐιεη, ηοοΐι ααδ ΕΙδαεδδεΓη.
  ϋεΓ ΟεηεΓ3ΐΒοΐδ5οη εΓΐνΙαεΓΐε,
  άαδδ ]εάεΓ,άεΓ άΐεδε Μεΐάαη^βη-
  νεΓΐοΓείτε, £εΓΪο1ιΐ1ίο1ι ίΙί
  χχιαεΓάε.
  ΒεΓΐίη, 13 δερίειηοετ.
  Ααδΐαηάΐδοηε Μεΐάαηρεη
  ΙοεΓ αη&εβΐΐοηε άεαίδθΗβ
  ΤΓαρρεηαηδαηιηιΙαη^εη αη
  άεΓ ΙοαΙ&αΓΪδοΙι- τιιεΓΐίΐδοΙιεη
  ΟΓ&ηζε ιιιεΓάεη αηι ϋοηηετδ-
  Ι3§· ΐη άετ ννί11ίε1ιη5ΤΓ3δ£β-
  ααδάΓαεοΙίΙΐοΙι άβηιεηίΐεΓϋ,
  Μαη βεζείοηηεί άΐεβε Μεΐ-
  άαη&εη &1δ δτδΓαη&δνεΓδΐιοη
  Τ άεη ]
  ηοηΐΓηεηεη
  δοΐιεη
  Ιαη&εη.
  άεΓ άεαίδοΐιεη Ν3ίΐοη αηά
  1ιΐη3αδ, αηι άίε
  εΐηεδ εΐηί&εη Εα·
  ρ δ δεί Ι ;α1ΐΓΐ3α5εη-
  άεη άετ ΜΓΠδοΙιηεΐΙ 3ΐδ εΐη
  δρεπάθΓ άεΓ ΚαΙταΓαηά Ζΐνί-
  1Ϊ53ΐΐοη β-εαΐεδεη δεί ιιηά ίη
  άετ ΖαΙΐαηΙΙ; ιιΐΐοάεΓ δεΐη δθΐ-
  1ε. δείΐ ζ ]3ΐιΐ'εη δετζε άεΓ !
  άεαΐδθΐιε δοΐάαϋ δεΐη Βΐατ αηά
  δεΐη Εε6^η ζαηι δοΐιατζε άει-
  άεαΐδοΐαεπ Ηείηιαι αηά ^ε^
  άεαι&οΐιεη Ό11<;εδ εΐη. Ναη δοΐΐε ί>ΐο1ι άίε άεαίδθΐιε
  Ηεΐηι&τ, ίαεΐπι άεΓ Ααίτα£
  ίοΓΐ, άιπχΐι ΐΐιίε Η&1ιαπ^ αηά
  ϋΐΓεη Ορ£εΓ5Ϊηη άεη Ηεΐάεη-
  ΙαΙεη άίεδεΓ Καειηρ£εΓ ιιΐαεΓ-
  άί& ζα εΓαιείδεη. ΙΙιγ ΕΐηδαΙζ
  δοΐΐ άαδ ηατΐοηα1δοζΐα1ΐί.ΐί^ο1ιε-
  νοΐκ ααοΐι ΐιη Ιηηετη Ιοε£εδ-
  Ιί&εη αηά άΐε Ρποηΐ άαάατοΐι
  ίηάεηι ΒεαιαδδΙίείη δταεΓκεη,
  άαδδ άαδ ^αηζε άεατδθΐιε Υοΐΐε
  Ιιΐητεΐ' ίητ δϊεΐιι αηά άαδ ϊΙιγ
  Κ3ηιρ£ άαΙιεΓ Ι^εΐη νεΓ^ευΙί-
  οΙιεΓ, δοηάεΓη ηιίίΙιίΗΐ, ά»β.
  ^Γθδδε ηαΐίοηαΐδοζΐαΐίδΐϊδοΐιε
  Οεηιεΐη5αηαίΐ£δ>δί:εηι ζα νεΓ-
  ιαΐτΐίΐΐοΐιεη. ϋΐε ΥΥεΙΙ αΙοεΓ,
  50 δθΐιΐΐεδδΐ: άεΓ Αα£Γα£, ηια^·
  άαΓααι> εΐ'δεηεη, άαδδ Ργοπε
  αηά ΗείηιαΙ ΐηι άεατδοΐιεη
  Κ,εΐοΐι είηε ίΐη δΐΓείΙ Εΐηΐιείυ-
  οίΐάεη αηά άαΐιετ αηΙ)6δϊε&-
  03Γ ίδΐ.

  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕϊΑΗΣΕΩΝ
  1941
  Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΤΛΟΥΤΟΣ
  ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  Είς τόν δημοσιευόμενον κατωτέρω γεωφυσικόν χάρτην σημειοθν-
  ται διά παραστατικών σημεΐων τα γεωργικά, βιομηχανικά καΐ όρυκτά
  ττροϊοντα, των Κροτών τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης.
  ΑΝΑΓΚΗ
  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
  Ή «Εφημερίς τού Χρηματιστηρίου», τού Βε-
  ρολίνου, ασχολουμένη, είς τελευταίον άρθρον της,
  μέ την έν Ελλάδι εσωτερικήν κατάστασιν, γράφει
  ότι άπασαι αί άπό 20ετίας εφαρμοζόμενον έν Ελ¬
  λάδι, υπό των εκάστοτε κυβερνήσεων μέθοδοι, διά
  την οικονομικήν άνασυγκρότησιν τής χώρας, απέ¬
  τυχον. Χρειάζεται ήδη, γράφει ή έν λόγω εφημε¬
  ρίς, οργάνωσις επί νέων οάσεων καί άναπροσαρ-
  μογή πρός τάςνέας μεθόδους καΐ τα συγχρονισμέ-
  να μέσα, διά ν'άναπτυχθή ή Έθνική Οίκονομια
  τής Ελλάδος, ή όποία τόσον πλουσία είναι είς
  πρώτας ϋλας καί τα έδάφη της είναι λίαν πρόσφο-
  ρα διά μίαν ίκανοποιητικήν απόδοσιν.
  Σπουδαίον όμως συντε;»εστικύν στοιχείον, διά
  την τοιαύτην αναδημιουργίαν προσπάθειαν, ευ¬
  ρίσκει ή «Εφημερίς τού λρηματιστηρίου» την
  νεολαίαν μας, ή όποία πραγματικώς φδίνει σή¬
  μερον είς τα κιφφενεΐα, καραδοκοϋσα την τύχην !
  Άλλά πώς δα εξευρεθή έργασία είς ένα ολόκλη¬
  ρον κόσμον νέων, έφόσον καί τα έπαγγέλματα εί¬
  ναι κεκορεσμένα καί αί διαθέοιμοι είς τό δημό¬
  σιον καΐ αλλαχού θέσεις είναι συμπεπληρωμέναι;
  Είς την Γερμανίαν, την φιλοπρόοδον αυτήν
  Χώραν, ή νεολαία δέν παραμένει άργόσχολος. Δέν
  γίνεται παράσιτον άπομυζητικόν των γονέων,
  ουδέ βάρος άφόρητον είς την Γίολιτείαν. Έκεΐ ή
  νεολαία έργάζεται, δέν είναι καφφενόβιος. Εάν
  δέ δέν ευρίσκει εργασίαν είς τό έπάγγελμα, έάγ
  ίέν είναι τοποθετημένος ό νέος είς δημοσίαν ή
  Ιδιωτικήν θέσιν, στρέφεται πρός τούς άγροΰς.
  Μαθηταί, άπόφοιτοι Κολλεγίων, Γίανεπιστημίων
  καί άλλων σχολών δέν τελειώνουν τάς σπουδάς
  των, διά νά καταστοΰν άνεργοι, ελλείψει εργα¬
  σίας. Στρέφονται πρός τούς άγρούς, τούς όποίους
  καί καλλιεργοϋν μέ προθυμίαν, διότι γνωρίζουν
  τί δύναται ν1 αποδώση ή γή. Ή νεολαία ούτω
  έχει καταστή έν Γερμανία άποδοτική είς την
  Έδν. Οίκονομίαν αυτής, διά τουτο δέ καί ό παρα-
  τηρούμενος έκεΐ πλοΰτος τής παραγωγής καί ή
  έκλεκτικότης των παραγομένων είδών.
  "Ας επιδοθή, λοιπόν, καί ή νεολαία τής Ελλά¬
  δος μέ θερμήν καί ενθουσιασμόν είς την καλλιέρ¬
  γειαν τής γής. Θά δημιουργήση μίαν καλλιτέραν
  αύριον, διά την Έλλάδα μας, ή όποία σήμερον
  «χει ανάγκην μιας παραγωγής συγχρονισμένης
  καί έπαρκοΰςσυνάμα, διά τάς ανάγκας τοΰ πληθυ-
  σμοΰ αυτής. Ή ζωή των καφφενείων κοί ή θεσιθη-
  ρία δέον νά έκλείψουν άπό την χώραν μας, διότι
  άποτελοΰν κοινωνικήν κατάπτωσιν.
  Ή Γερμανία, ήτις τόσον ενδιαφέρον επιδει¬
  κνύει διά την ανάπτυξιν των πλουτοπαραγωγικών
  πόρων τής Ελλάδος, άς μας ΰποδείξη, ή έν
  άνάγκη άς επιβάλη τα μέτρα έκεΐνα, διά των ο¬
  ποίων θά καταστή ή χώρα μας αύτάρκης, άν μή
  -ίςόλατάεϊδη τουλάχιστον είς τα περισσότερα
  των είδών διατροφής τού Έλληνικοϋ πληδυσμοϋ
  Οί διαχειρισταί
  τής διαλυδείσεις οργανώσεως
  Ε. Ο. Ν. Ελλάδος.
  Ε. Ο. Ν, νά προσαγάγωσιν
  είς τάς κατά τόπους Διευ-
  θύνσεις Δημοσίων Κτημά
  των τα βιβλΐα, ώς καί πάν
  δΐκαιολογητικόν τής κα·
  θόλου διαχειρίσεως των.
  ΟΊ μή συμμορφωθησό-
  μενοι πρός την ανωτέρω
  διαταγήν θά ύποστοθν τάς
  βαρυτάτας συνεπείας τοθ
  Νόμου, περί^ ύπεξαιρέ-
  σεως.
  ΑΘΗΝΑΙ, 13. —Κατόπιν
  διαταγής τής Κυβερνή¬
  σεως έντέλλονταΐ οί κατέ¬
  χοντες εϊδη άνήκοντα είς
  την διαλυθεΐσαν οργάνω¬
  σιν τής Ε. Ο. Ν, νά τα
  προσαγάγωσιν είς τάς κα-
  τα τόπους Οίκον. ΈΦο-
  ρίας.
  Διά τής αυτής διαταγής
  ίντέλλονται άπαντες οί
  Διαχειρισταί τής διαλυ-
  βείοης "Οργανώσεως τ,ής
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  'Ακόμη έξακολουβοϋν συγκρούσεις
  δι' δηλών μέρους Κρητικού πληθυσμοΰ
  μετά τοϋ Γερμανικοϋ Στρατοϋ.
  Ώς εξηκριβώθη έξ αυτού, παρά την
  Διαταγήν τοΰ Στρατιωτικόν) Διοικητοϋ
  Κρήτης, ευρίσκονται άκόμα δπλα καϊ
  πολεμοφόδια υπό την κατοχήν τοθ πλη-
  συσμοϋ. Ό Γερμανικός Στρατός έξηναγ-
  κάσση όπως καταδίωξις τό όπλοφοροΰν
  τμήμα τού πληδυσμοϋ. ΟΙ παραβάται
  έτιμωρήδΓ,σαν ή δα τιμωρηδοΰν.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  είναι πρόδυμος δπως σταματήση πλέον
  κάδε αΐματοχυσίαν τοϋ πληδυσμοθ Κρή¬
  της.
  Προϋπόδεσις διά τούτο είναι ή μελ-
  λοντική άναντΐρρητος καΐ συνεπής συμ-
  περιφορά τοΰ πλτιδυσμοϋ.
  Τούτο συμπεριλαμβάνει καΐ ή πρό
  πολλοΰ διαταχδεϊσα κα! άκόμη ίσχύου-
  σα διαταγή παραδόσεως δπλων καϊ πο-
  λεμοφοδίων.
  Διά ταύτα Απεφασίσθη οπα>ς ή
  προθεσμία παραδόσεως καί 7»ηλώσε-
  ως των είς χείρας τοΰ πληθυσμοΰ
  ευρισκομένων δπλων καί πολεμοφο-
  ο"ί<ον παραταθή μέχρι τής 3Ο Σε- πτεμ6ρίου 1941. Ή παράδοσις καί δήλωσις αυτών παραμένθυν άτι· μωοητοι. Καμμιά Γερμανική ή Ίταλική 'Υπηρε- σΐα καΐ καμμιά Έλληνική 'Αρχή, κανεΐς "Ελλην ύπάλληλος δέν δα έξακριβώνη τα όνόματα των προσώπων, τα όποϊα παραδίδουν δπλα καί πολεμοφόδια, ή ύποδεικνύουν τό μέρος δπου ευρίσκον¬ ται ταύτα. Έκαστον πρόσωπον είτε άνδρας είτε γυναΐκα δύναται νά παραδώση καί νά δηλώση δπλα, δέν έπεται δτι αύτός δα είναι κάτοχος των δπλων. Πρόκειται δπως κατ' αυτόν τόν τρόπον συλλεγοΰν δλα τα δπλα. Ή παράδοσις των δπλων δύναται νά γίνη μέσω δλων των ύπηρεσιών κα'ι ύπαλ- λήλων τής Έλλ. Κυβερνήσεως. Παρα¬ δείγματι είς τούς Νομάρχας, Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων ώς καί είς τα δργανα τής Χωροφυλακής, οϋτως ώστε ή παράδοσις γίνεται μέ πλήρη διευκό- λυνσιν τού πληδυσμοϋ. Ή διά τής παρούσης διαταχδεΤσα παράδοσις δπλων είναι ή προϋπόδεσις δπως οί καταγόμενοι έκ Κρήτης καΐ ευρισκόμενοι είς Στερεάν Έλλάδα "Ελ- ληνες Στρατιώται έπιστρέψουν είς την Πατρίδα των. 'ΕπΙσης προϋποδέτει δπως επέλθη πλήρης ειρήνη είς Κρήτην καί ευδοκι- μήση ή Χώρα, ό λαός δέ αρχίση τάς εργασίας τού πάλιν. "Ολόκληρον τό μέλλον τής Νήσου έξαρτάται άπό την συνεπή συνπεριφο¬ ράν τού πληδυσμοϋ έναντι τοΰ Γερμα· νικοϋ καΐ Ιταλικού Στρατοΰ. Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝαΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤ.ΑΙΟΙΚΗΤΟΥΚΡΗΤΗΣ Περί άπαλλαγής ποινής κατοχής δπλων άπό 10-9-1941 1. Διά την Νήσον Κρήτην άνανε- οθται ή διαταγή παραδόσεως των είς Χείρας ευρισκομένων δπλων και πολεμοφοδίων. 2. Είς την διαταγήν παραδόσεως δπλων καί πολεμοφοδίων άνήκουν τα αύτόματα και συνηθισμένα δπλα, κυ- νηγίου, πολεμοφόδια, έκκρηκτικαί ύ¬ λαι καΐ έν γένει πάν πολεμικόν υλι¬ κόν. Κληρονομηθέντα δπλα, τα όποία άποτελοθν άναμνηστικήν οικογενεια¬ κήν αξίαν ή δττλα άνευ πολεμικής ά- ξίας, μποροθν νά παραμένουν είς τούς Κατόχους κατόπιν σχετικής δη- λώσεως αυτών. •Ο άρμόδιος Νομάρχης, Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητος ύποχρεοθ- ται δπως πιστοποιήστ) γραπτώς αι)· τα, χρησιμοποιών διά τουτο τα προ¬ βλεπόμενα έντυπα έφοδιασμένα μέ ήμερομηνίαν κσι αφραγϊδα τής υπη¬ ρεσίας. Ή ώς άνω ταυτότης άπαιτεΐται νά είνε έψοδιασμένη μέ την σφρα- γΐδα καΐ παρατήρησιν των πλησιεστέ- ρων Γερμανικών άρχων (ΡΕ^^ ΚΚΕΙ5 ΌΝΌ ΟδΤδ ΚΟΜΜΑΝΌΑΝΤΙΙΚ). 3) Ή δήλωσις και παράδοσις δ¬ πλων παρατείνεται ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 3Οης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1941 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- ΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 3Ο ) 9 ) 1941. Τό δνομα τοθ δηλούντος και πα- ραδίδοντος προσώπου δέον νά μην ζητεΐται, νά μην άναγραφη καί νά μην δοθή. 4) ·Η παράδοσις καΐ δήλωσις δπλων δύναται νά γίνη μέσω Νομαρχών, Δη- μάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων καί Άστυνομικών όργάνων ώς καΐ μέσω Γερμανικών Στρατιωτικών ύπηρε- σιών. ΑΙ Έλληνικαί ΰπηρησίαι υποχρε¬ ούνται δπως παραλάβουν τα δπλα καί πολεμοφόδια άπό τόν ίδιοκτήτην ή κάτοχον δι' όργάνων έν στολή. Ή δήλωσις καί παράδοσις ο- πλα>ν καί πολεμοφοδίιον ίσχυει μέ-
  χρι τής 3Ο)9)4Ι ουμπεριλαμβα-
  νομένης καί τής 3Ο Σ)βρίου 1941,
  παραμένει δέ ατιμωρητεί.
  Έπίσης άπαλλάσσεται πάσης ποι¬
  νής μέχρι έκπνεύσεως τής άνω προ-
  θεσμίας, δστις κατεΐχε
  πλα καί πολεμοφό5ια.
  έκρυβε 6·
  "Ολαι αί υπηρεσίαι δέον ν' άνα-
  γράφουν είς κατάστασιν μέ άκρι-
  βή στοιχεΐα τα παραδοθέντα άντι-
  κείμενα, ήτοι (εΐδος, μάρκα, διάμε-
  τρος, μέγεθος καί άριθμός Έργοστα-
  σίου).
  ΟΙ άρμόδιοι Νομάρχαι δέον νά
  παραδώσουν τάς καταστάσεις αυτάς
  είς τάς 5 Όκτωβρίου 1941 είς τόν Γε¬
  νικόν Διοικητήν Κρήτης, καΐ όστις
  θέλει παραδώσει αύτάς εως τάς 7 Ό
  κτωβρίου 1941 είς τόν Στρατιωτικόν
  Διοικητήν Κρήτης.
  7) Τα είς τάς Ελληνικάς ύπηρε-
  σίας| παραδοθέντα άντικείμενα δέον
  νά συναθροισθοθν είς τούς Δημάρ¬
  χους δπου θά παραμένουν έν άσφα-
  λεία.
  8) "Οστις παρά τη προσκλήσει καί
  λήξεως τής δοθείσης προθεσμίας τ)τοι
  30)9)1941 εχει υπό την κατοχήν τού
  δπλα, πολεμοφόδια κλπ. θά ύπόκει-
  ται είς τάς σκληροτέρας ποινάς τής
  Πολεμικής Νομοθεσίας.
  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΥ &ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Περί παύσεως λειτουργίας Έκτάκτων Στρα-
  τοδικείων) -<- >—
  (Κοινοποιοθμεν κατωτέρω ώς δχει την άπό 11)°)1°41 Διατα'
  ταγήν τοθ ΣτρατιωτικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης)
  Χανιά τή 12 ΣεπτεμβρΙου 1?41
  Ό 'Υπουργός Γενικώς Διοικητής Κρήτης
  ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ!
  ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Στρατηγεΐον 11 ΣΐβρΙου 1?41
  Έντός τοΰ πλαισίου τής διαταχθείσης είρηνεύσε-
  ως τής Νήσου Κρήτης διέταξα δπως τα παρ» εμού
  ιδρυθέντα Έκτακτα Στρατοδικεϊα παύσουν νά λει-
  τουργοΰν.
  Αί κατά τοΰ Γερμανικοϋ Στρατοϋ άξιόποινοι
  πράξεις θά έκδικάζωνται τού λοιπού παρά Τακτικοϋ
  Γερμανικοϋ Στρατοδικείου, θά έχη δέ τό οικαίωμα
  ό κατηγορούμενος νά παρουσιάζη τα μέσα τής ύπε-
  ρα,σπίσεώς τού καί Δικηγόρον.
  Αί Διοικητικώς φύσεως παραοάσεις θά τιμωρών-
  ται παρά τής Φέλντ Κομμανταντούρ ή Κρεϊς Κομ-
  μανταντούρ.
  — άς έξουσιοδοτώ νά άνακοινώσητε τ' ανωτέρω είς
  τόν Λαόν τής Κρήτης
  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ
  Μετεφέρθη επί τής όδού,Κεντρικής 17 '(έναντι
  Γυμνασίου Θηλέων) καί; έπανήρχισε τάς
  εργασίας τού
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκουσα
  είς τόν Κωνστ. Κυριακού Γαλα-
  νάκην, άπό τοϋ , χωρίου Τσικαλα-
  ριά εως Χανιά. Ό. ευρών παρακα-
  λεΐται νά την προσκομΐση είς τα
  .Γραφεΐα μας. ^
  ΝΕΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΜΝΛΕΙΑΙ
  της αγγλικησν αυτιλ'*»■
  ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΝΑΡΚΩΝ
  ΛΙΣΣΑΒΟΝ, 12.-Ό Πορ-
  τογαλικός τύπος εξαίρει
  τ* άποτελέσματα των νέων
  Γερμανικήν ναρκών, αΐτι¬
  νες εχουν την ίδιότητα
  να εκρήγνυνται μόλιςγίνει
  άκουστός ό δόρυβος ελι-
  κος ατμοπλοίου.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΕΗΟΙΚΙΑΣΕΟΣ ΜΟΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΗ
  ΠροσφερδεΙσης μεΐζονος τιμής
  κατά 5 ο)ο τής τοθ τελευταΐου
  πλειοδότου διά την ενοικίασιν
  τοθ μετοχΐου 'Αφράτων Κισσά-
  μου, έπαναλαμβάνεται ή δημο-
  πρασΐα τής ενοικιάσεως την 18
  Σ)βρΙου |1?41 ημέραν Πέμπτην
  καί ώραν 11-12 π. μ. υπό τούς
  ίδΐους δρους, έν τοίς Γραφείοις
  τοϋ Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων.
  Πρώτη προσφορά τό ποσόν των
  03000 δραχμων.
  Οί δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬
  σκοντο! είς τα Γραφεϊα τοϋ
  ΟΔΜΠ.
  'Ιιν Χανίοις τή 13 Σ}βρ!ου 1?41
  Το Συμβούλιον τοϋ Ο. Δ. Μ. Π.
  Νομοϋ Χανίων
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
  ΦΥΡΕΡ, 13 Σεπτεμβρίου.
  "Η άνωτάτη διοίκηοις τοϋ
  Γερμσνικοϋ στρατοΰ ανακοινοί:
  ΑΊ είς τό 'Ανατ. Μέτωπον
  έπιθετικαΙ έπιχειρήσεις ση-
  μειώνουν σημαντικάς προό¬
  δους, παρά τάς δυσμενεις
  καιρικάς συνδήκας καί τάς
  δυσχερείας των όδικων
  συ/κοινωνιών. Ύποβρυχιά
  μας δρόντα είς τόν Β.
  Ατλαντικόν συνήντηοαν
  μεγάλην εχθρικήν νηοπομ-
  πήν έκ 40 ,καί πλέον σκα·
  ψών ισχυρώς προστατευο-
  μένωνύ πό Κορβετων, τορ·
  πιλλακάτων καί άντιτορπιλ·
  λικών, έκ τής οποίας κα-
  τεβύδισαν, μέχρι τούδε, 22
  σκάφη, συνολικήςχωρητικό-
  τητος 134.000 τόννων. Κα-
  ταδιωκτικά μας άεροπλάνα
  δρόντα είς την αυτήν πε¬
  ριοχήν έπυρπόλησαν ·2 έχ·
  θρικά έμπορικά σκάφη χω
  Η έπίβεο.ς κατά τής με-
  πής συνεχ.ζε
  κά" σκάφη χωρητ.κότητος
  21 000 τόννων, συμμετέσχον
  τα Ισχυρώς προστατευομέ-
  νης νηοπομπής. Β?Ρειοα-
  νατολικως των άκτων τοθ
  Ά^μουδ κατεβυβίσβη έτε¬
  ρον εμπορικόν σκάφος. Αε¬
  ροπλάνα μας καδέτου £-
  φορμήσεως έπέδραμον είς
  ϊάςάνατολ.κάς ακτάς τής
  Αγγλίας κατ' εργοστασιον
  ύψ.καμίνων καί επέφερον
  είςαύτά μεγάλας ζημίας.
  Έπίσης έβομβάρδισαν λιμε-
  νικάς έγκαταστάσεις κα.
  στρατ. στόχους είς την ο.
  Αγγλίαν.
  ΦΥΡΕΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13* .
  __ <ρ €ΐ>6^εί> έπ' εύκαιρί<χ Ι τής έγκαινιάσεως τής νέ- ας περιόδου τής Κοινω- νικής Προνοίας τοΰ 1941—^2 απηύθυνεν έκκλη¬ σιν πρός τόν Γερμανικόν λαόν τονίζων τό γιγαντι- αΐον έργον, τό οποίον τα Γερμενικά βτρατεύμ.*τ* ανέλαβον Πιά την εξόν¬ τωσιν τού Κομμουνι- βμοΰ, τού μεγάλου αυ¬ τού κινδύνου τής Εύρώ- πης ή όποία επί χιλιετη- ρίδας ^δη υπήρξεν ή κοι¬ τίς τής μ,ορφώσεως καί τού πολιτισμού. Ή Έ- βραϊκή πλουτοκρατία, τον>ίζει ό «*>6ρε^>, καί ό
  Κομμουνισμός ήνώθη-
  σαν κατά τού Έθνικοσο-
  σιαλισμού, τού άκοιμή-
  του αυτού φρουροϋ τής
  Έύρωπαϊκής γαλήνης καί
  προόδου. Δύο ήδη έτη ό
  Γερμανικός λαός προαφέ"
  ρων εαυτόν μετά προθυ-
  μίας είς τόν Ιερόν αύτο»
  άγώνα, κατώρθωσε ν' 4-
  ναπετάση νικηφόρον τή**
  σημαίαν τού άπό το^
  Βορείου «αγωμένου '«*
  κεανοΰ μ.έχρι τοΰ Εύξεί-
  νού καί τής Μεσογείου,
  άγωνιζόμ-ενος ουχί πλέον
  κατ' άτόμ-ων άλλά καθ»
  αύι.ό εναντίον άγρίων
  άνθρώπων, πεπροικΐ-
  σμ.ένων μέ δλ* τα
  αίμοβόρα ένστικτα. Εί-
  μαι ακραδάντως €έ6αιος
  τονίζει, έν τέλει ό Φυ-
  ρερ, δτι ό Γερμ.*νικός
  λαός θά εξέλθη θριαμ-
  βευτής άπό τόν γιγ«ντι-
  <αΐον αυτόν αγων», διά νά κυριαρχίση ο(5τω το δίκαιον, ή ήσυχία καί ή ένότης δλων των λαών· τής Εύρώπης. Ό Ρουζβελ προσπαβεί μέ κάδε τρόπον νά έμπλέξη την χώραν τού είς τόν πόλεμ_3>ν______
  Μία έξωφρενική διαταγή τού
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13.—'Η έξω
  φρενική διαταγή τού άπα
  τεώνος 'Αμερικανοΰ Προέ
  δρου, δπως Άμερικανικά
  πολεμικά ένωσοϋν μετά
  τοθ 'ΑγγλικοΟ στόλου πρός
  καταδίωξιν των Γερμανικών
  ΰποβρυχίων καΐ άεροπλά-
  νων, προδίδει σαφώς τάς
  προσωπικάς διαβέσεις τοΰ
  άπαταιώνος Προέδρου τής
  'Αμερικής, όστις έξ Ιδίας
  πρωτοβουλΐας προβαίνει,
  παρά την θέλησιν τής με
  γάλης πλειονότητος ΰτο
  ΆμερικανικοΟ λαοΰ, είς εκ¬
  νόμους ενεργείας, διά νά
  έμπλέξη την χώραν τού είς
  τόν πόλεμον, ύποστηρίζων
  ούτω την Έθραϊκήν πλου
  τοκρατίαν κα) τόν απαίσιον
  καΐ λίαν επικίνδυνον διό
  την Κοινωνικήν ζωήν τής
  ανθρωπότητος τόν Μπολσε
  β κισμόν.
  Ή δικαιολογία τού άπα
  ταιώνος Ροθζβελτ περί δήό
  βεν 5ης φάλαγγος είς
  τάς Ηνωμένας ΠολιτεΙας
  καΐ είς αΰτά τα Νοτιαμερι
  κανικά κράτη, εΤναι άστή-
  ρικτος, προδίδει δέ την
  υστερόβουλον απόφασιν τού
  δπως θέση κατακτητικήν
  χείρα καί επ! των Νοτιοαμε
  ρικανών κρατών, τα όποϊα
  βεβαίως δέν είναι δυνατόν
  ν' άποδεχσοΰν μίαν τοιαύ¬
  την επιθυμίαν τού άπαταιώ¬
  νος Ροθζβελτ.
  Ο&
  ΚΛΕ
  ΑΝΕΦΟ&ΙΑΣΜΟΥ ΤΗ
  ΝΤΑΙ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΑΓ
  ΡΟΣΣΙΑΣ
  ΪΤΟΝΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13.-Ή όδός
  δι' 'Αρχαγγέλου, διά την
  παροχήν βοηθείας είς την
  Ρωσσίαν, κλείει ήδη, λόγω
  των παγετώνων. Ή διά τοϋ
  Βλαδιβοστόκ όδός έχει έ¬
  πίσης τούς κινδύνους τοϋ
  χειμώνος έν τφ Ε'ρηνικω
  Ώκεανω. Έπίσης μία σιδη'-
  ροδρομική γραμμή διά τής
  Σιβηρίας, μήκους 14.000 χι-
  λιομέτρων, διέρχεται έν μέ-
  σψ παγετώνων. Ή άπομέ-
  νουσα όδός, διά τόν άνε-
  φοδιασμόν τής Ρωσσίας εΤ-
  ναι ή διά τοϋ Περσικοϋ κόλ-
  πουκοΐ'τής Κασπίας θαλάσ¬
  σης, μήκους 900 χιλιομ. ήτις
  δμως έχει μίαν μόνον σιδη¬
  ροδρομικήν γραμμήν, όδός
  λίαν περιπετειώδης. Τοιου¬
  τοτρόπως ό άνεφοδιασμός
  τής Ρωσσίας, έκ μέρους τής
  Άμερικης καί Αγγλίας, δα
  παραμείνη μόνον ώς ΰπό-
  σχεσις των δύο Δημοκρατι-
  κών.
  ΟΙ ΔΥΝΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΛΑΝΙΒΑΝΟΥΝ ΑΠ ΑΝΘΡΩΠ Α ΚΙΕΤΡΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΕΡΜΛΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13.—Ένώ
  πρό ολίγων μόλις μηνών
  αί ΣοβιετικαΙ 'Αρχαϊ άνεκοί-
  νουν δτι τό εις Βόλγαν
  Γερμανικόν στοιχείον είναι
  τό ύπόδειγμα τής φιλονο-
  μΐας, τής προόδουκαΐτής φι-
  λεργατικότητος καί δτι δι'
  αύτό άπολαύει τής γενικής
  έμπιστοσύνης καί εκτιμήσε¬
  ως, σήμερον τόείςΜόσχαν
  καί παρά τό πλευρόν τοϋ
  έρυδροϋ Δυνάστου Συμβού
  λιον Αμύνης άποφαίνεται
  δτι οί Γερμανοί τοϋ Βόλγα
  άποτελοΰν την 5ην φάλαγγα
  καϊ συνέστησε την έκτόπι-
  σιν δλων αυτών των φιλησύ-
  χων πολιτών είς την Σιβη-
  ρίαν, μέ τόν αντικειμενικόν
  σκοπόν την πλήρη εξόντω¬
  σιν των Γερμανίαν αυτών
  είς τάς άπεράντους καΐ
  χιονοσκεπεϊς Σιβηρικάς έ-
  κτάσεις.