89948

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

15/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜίΐΤ€.Ίυηα5θΙ
  Αβε> 0 * *Τ
  ίί Γ
  Ε ΤΑ
  Ι"..1*
  ,*-?
  ιλ_λ,ΊΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ.
  15.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  δοηΓΪίτ-ΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚτ~·ν~ΒΒ5, ΟΗαηίβ.
  ιχηά ϋηιοΐί : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 43 — "Αριθ. 43
  ΐδ 3 ϋΓβοηιηβη. — Τιμή 4ρχ. 3
  Β.βάα1ετ:ίοη3ΐ>αΓθ αηά ΌηιοΙεβΓβΙ
  8υΚ.ΜΕΙΛδ8ΤΚ.. 22.
  ΟΙΕ ΟΕϋΤδΟΗΕ
  ΙδΤ
  6ΕΒΙ
  ι>Γ
  ΒΕΙΟΕΕΗΝΤΕ
  6ΕΝ
  Ηοϊίηηη&βπ 'ζαηίοητβ
  Βετΐίη, ΐ4· δεριεηιοεΓ.
  ..Γίε άίε «Νδ - ΌαηάροδΙ»
  ηιίίΐείΐΐ;, Ιεαηη ηηδετε Οε-
  ίΓείάεετηΙε ^ιζΐ ρταΙίτίΒοη
  αΐδ ^εοοΓ^εη £ε1τεη. Ναοΐι
  άεη ΕΓ^εοηίδδεη άεκ
  Μ '
  ι Ιν— η·>!* πιηι ι-οο<:ΐαι ι^υ ι Γζοι Γ'εβυ.αιεη ειηι;η Ηιΐ£ρ1ίΐΓ.ζ ειη άεΓ Καηαΐΐίηεδΐε ο,π-'ά; Γτραταοχη', Κεοσ&ρΜνγκ καΙ ό Στρατηγός Λοερτσερ έπισκέπτονται έΆα αεροδρόμιον είς την Μάγχην. ΟΡΕΒΑΤΙΟΝΕΝ .ΕΗΙΑίΙΓ-ΕΝ ΤΡΒΟΝΤ ΕΒίύΊΙιΚΕΙθΗ 7 ΥνΈΠΈΒΕ. ΒΚΙΤΙ8ΟΗΕ 8ΟΗΙΡΡΕ νΕΒδΕΝΚΤ εΓδί&ττείάϊεη η Σεΐπ'δΐαηοΐεδ \αΓεη απι 6. δερτετηυεΓ ς6 ν. Η. άετ Κο§:- εεηβΓΠΐε ηηά 85 ν. Η. άεΓ Ειητεαη 'νΊηί;εΓννεϊζεη &6- . Ζιλγ §;1εϊο1ιεη Ζεϊι νοΓ]α1ΐΓ6δ ν3Γεη 65 Ιοεϊηι νϊη(;εΓΓθβ·8·εη 93 ν- Η. 5εϊηα λΑ/ΐηΐ6Γτιιεϊζεη -88 ν. Η. Ιη άετ Ιειζίεη ΖεϊΙ: ΐκΐ εδ &1εο £ετηε5?η, 5εί Ββ^ άετ Επιιε δο οι-οΙεητΗοΙιε ΡοΓϋδοηπτΙε ζα εΓζχεΙεη, ά&85 ιχιϊγ ηεαΐε Ιΐαηηι ηοοη |1ιΐηεεΓ άεηι ά ΐΪ1 Ζεϊΐ: ά 3, άίε άεηίδθηε ,.______ ιυετάε αιι£ άεη Ρεΐ- άεπι νετίαηΐεη, ηίοηϊ ίη Εγ- £ιιε11ηη£ §;ε£αη£εη ΐδΐ. Ζετ- τοηηεη ίδί αηοΐι Εηίϊΐαηάδ Τγειιπι, άίε άεητ,&οπε ΟεΐΓεί- άεεπιτε άιΐΓοη ΑϋαΐϋΓί νοη ΒΓαηάβοηιοεη ηηά Βπιηά- ρΐαειιοηεη α·αδ άετ Εη£ΐ ιηίτ Ρεηεΐ νεΐηίοηίεη ζή Ιίοεηηεη. αχΪΓά ά<ϋΐ!ί §το55εη ^αη^1νο11<5 ΐΐη άτίτΐεη ηΐοΐιτ Όΐε ϊη άϊεδίηι ]ά\τ άειτα Η&ΐτη εϊη &ιΐ52εζεϊς1ιηεΙ;ε5 ΒϋιΙ.· αΐΐειτι Βτοτ&εΐΓΙ & Ιι&ί 3ΐ1?Γάΐη^5 άϊε Ετηίεεΐη- ϊΙ Ανΐ3 άβΐη 0-αη.ΓΓ.ΐβΓ, 13 3ορΐ6πι'οει* ΒΟΐαηάο ά Βιΐί. —'βηπηαοΐιτ. §: Αη άετ Οδί τθηί νζ ίβπ άΐβ Αη2Γΐθρ & αηά ίι'Λ ϊη Οβ· 4 τποίΊ.οΓβ Η»η- «,^- —ίΐε —ι^ ζιι·5£ΐπι- ϋΓβ,> Ϊ9ΟΟΟ Βγϊ. βοταίβ 3
  οοηαη^βΐ'ιΙΐΓΖ β ιι « β.
  ι'Λ _^τ άβΓ Ρβίηά αηβ ι
  28 Η»η- ι
  > ηιίτ ζιΐ83.ηιηιβη
  Ιπι Καίηρ £;
  Ιηΐτ&ηΐβη βΓζίβΙτβ άίβ
  ίη ά&τ Ιβτζίβη
  βητ;ΐϊ
  ιΐΓθί βΤΟδ Ηαηάδΐβοηϊί'-
  ίβη οία«ϊ3 ίεϊιιάΐίοΐιαη θ
  Ιβϊτ7.η^β Ο
  Υ&πηοητη.
  βη^Γίϊίβ τίοητβτβη βίοηβ
  ^«ΐ^βη Ρΐχι^ρΐϋτζδ ιη *1βη
  Μίάΐ&ηάβ, 8&ι«ΐβ &β8;βη
  :1»β αηά
  ΐηι Οβΐβη
  βίηβΓ __________ο_.
  Ιη ΝθΓάαίΓΐκα οογπο&γ-
  άίβτίβη άβατ,βοηβ Κατηρί-
  Ϊ1η&ζβ«.8·β ίη άβΓ Ναοΐιτ
  ζαΐη 12. δβρτβηιοβΓ ΡογΙ:
  Τβίίΐί βοτηίβ ΟβΠββ-βΓ ίηι
  Ηαίβη νοη 8αβζ. Είηβ
  Κβίηβ &ΓΟ356Γ ΒΓ&ηάβ
  1ίβ33 άβη ΕΓίο1§- άββ Αη-
  βΓΐεβηηβη.
  βίη
  Ιηββΐ. Ββί βΐηβιη Τα
  Γϊίί &ιιί δο&Γ&ο-
  βΓζίβΙίβη Καηιρί-
  ΒοπιίϊοηΐΓβίίβΓ
  β Ρΐα&ζβυ^β
  ^τίίβ ίη άβΓ Ιείζτεη
  Νίΐοΐιτ; άβη Καιιτη Ρτ&ηΐζ-
  ϊηνϊ &γπ Μαίη-Μ&ηηΐιβΐηι
  αη. ΒοηιοεηαΐϋΓίβ άιϊ
  "ννοηηνίβΓτβΙ ίοΓάβΓΐβη
  είηίμβ νοΓΐαβϊβ ιιητβΓ
  Ζϊνϋοενδΐΐίε γ η η β·.
  2
  ίη ίβίηάΐίεΐιβ ΒοηιοβΓ
  ηηά ιηαηοΐιε
  <ϋε ετηιε άίε (3ε5 νοΓ]α1ΐΓε5 ετΐιε- οΐίοη ιιβΐ3εΓ
  η ετ ΕΓηΙε Ιΐαηη
  ίη ]ε<1επι Ιαΐιτε εΓί>1
  ιαεΓάεη, ιιΐεηη ϊη
  ζή &
  ίε νείΐ: άΐε ^
  ΙοεΓείΙδ δεΐΐοδΐ ετΐίεηηεη
  άα3 νεΓδοΙι^ηιτε Οβ-
  δίεεηάηίδ άετ <'Ρΐηαηοϊίΐ1 Τί- ιτιεδ», άίε η,τπ Ιεί, ά&δδ ά&δ δοΙι&ίτΙϊηη αΓίτ. ζννίδοΐιεη άεη ϊιεδείζΐεη Οβ5ίεΙεη ηηά άεη ϋεαίδοΐιεη ΐη Εοιιάοη "νν&οηδεηάε Βε- ίϊΙηΓζηη^ νεΓηΓδ&οΙιί. ν2ε1ι- τεηά ϊτη νε1ί1ίΓΪε§·ε ηιεϊδί εϊη ρίΐ5ί>ινεΓ "νν"ϊ-
  εΐδΐει ννοΓ-
  άεη δεί, Ιίοεηηε Όεα(5ο1ιΐ3ηά
  ιεΐζί ίιΐΓ δεϊηε ΚγΪ4;^3ιιιϊγϊ-
  δθΐιαίτ νοΐΐεη ΟεθΓαηοΙι νοη
  άεΓ ΡΓθάηΙςίίοηδίΒεηϊ^ΙίείΕ άετ
  οεδεΐζτεη ^ηεηάε^ ιη^οΐιεη.
  Όίε Ζηδ^Γηιηΰΐιί^5δηια£ άετ
  Είη 'ννοΐιηηειηδ ίη είηει- άεηίδθΐιεη 8ι&άί ά35 άηιοΐι
  ά ά
  β________ „ ΕηΙδθΗεί-
  άεηά ίδΐ ίηι Αη§;εηοΠς1ί άίε
  άίε Ηοίίηηηο;
  ίη ϋεηίδθΙιΐΛηάδ Ηαηά Γηαςΐιΐ
  ε^ άεΓ νεΓείηί§τεη < Εηίίία1ΐΓ7εηρε 5οιη1οατάιθΓί χαατάε Μία λαίκή πολυκατοικΐα Γερμανικής πόλεως ή όποία έ6ομβαρδ'σςϊη>
  τελευταίως ύπλ τθν "Αγ/λνον, οίτινες καυχύνται διά τάς επι¬
  τυχίας των αύτάς.
  δοΙιιΐιεΓ, άίε
  §[εη1ιεϊτ ζή ειτείοηεη.
  ϋΕΒ 3ΙΕ0ΒΑΜ ΡΝϋΕΡΠ
  ΟΙΕ Μ
  Κ,οιη, 14 δεριβηιοεΓ.
  ΗαηρτςϋΗΤΐίοΓ άετ
  "ννεΐιπηαοΐιΐ £ΪΙ>Γ. ατη
  ΕΙΝΕΡ ννθΟΗΕ
  ΟΙΕ ΒΡΙΤΕΝ 273000 ΒΡΤ.
  0Η!ΡΡ3ΡΑυΜ8
  , 14
  τίηε ηηά ΙνηίτιιιαΙίε ν&Γ5εη1<- >
  ίη άει- ννΌοΙιε νοηι 6. '
  ^ίδ ζηηι 13· δερ- |
  Βε.ΗΐΐπΙ 273ΟΟ°
  ΒγΙ."οπι. Ηαηάεΐ5ιθηϋίί.Γαητηδ,
  ταΐε ηιη ΗοηηαΗεηά νοη ζπ
  ννίτά. ,
  ^εΐί&ιιητ βκ
  δοΐιηεΐΐΐοοοΐε νεΐδεηκτεη
  Οΐί
  η. ϋιρΐεηιΐοβΓ &α» ντιτι^.**^- (
  5 Ηίΐπάεΐί,^οΐπίίε τηίτ 135°° Ι
  Βγε. υ- Βοοΐε ηιεΐάετεη πηι '
  νοη 2ί5θ° βΓΓ· δίε κΓίίίΐίη
  ίετηετ ι π άοη Οενναδ .;εΓη ηηι
  Ιδΐαηά (.ίηεη β£ΐιΐ7<ίη Οεΐείϋ- ζΐϋί νοη 4Ο Ηίΐηάεΐί,δςΐιίίίεη αη, ••οΐιθίίδαη 22 δϋιίίίε πιίϊ ΐ34°°ο Βιΐ. ίη άρη Οτυηά ιιηά Ιογ- ρεάίεΓΐεη 2 ιηείΙεΓε Ργ&οΙιΙ:- δοΐιίίίε ιηίΙ: ι ΐοοο Βγτ., ιηί(: άετεη υηίεΓ^αηο; ζή Γεοηηεη Ϊ31. νοΓρο^Ιεη^οοΙε νίεδοη άεη Αη,οτίίΓ είηεδ υιΐΐίδθΐιεη οο1ιηε111)θοΙνεΓΓοαηάεδ αη£ εί- ηεη άεηίδεΐιεη ^"' '■'-—··» ( αί), ιιηά νετδεηΐίίεη 3 ! δθΐιε δοΐιηεΐΐΐοοοΐε. Κ.εοηηετ. | πιαη ζή άεη 170000 Βγι. ογϊ- Ιί^αηεη ΗαηάεΙδδθΙιίίίδΓαηΓηδ, 1 άίε ίη άετ αη^ε§·ε1οεηεη Ζείϊ άητοΐι άεηίδθΐιε δοηηε115οοίε ηηά II- ΒοοΙε νεΓδεηΙΐΙ: τηΓ- άεπ, ηοοΐι άίε 93°°° ΒγΙ. Ιιίη- ϊμ, ιιΐεΐοηε ίη άεΓ §1είο1ιεη Ζείτ άεΓ άεηΐδθΐιεη ^ηί(;ιI^α£- £ε ζαπι Ορ£εΓ £ί<;1εη, δο νεΓ- | ΙοϊΧ-η άΐε Βπτεη ίη άϊεβεΓ ννΌοηε ίηδ^εδαηιΐ; 273000 Ηαπάε1δδθ1ιί£ίδΓαηπΐδ. ΒεΓΐίη, 14 δερτετηοεΓ. ■ννοείΐΓεηά άετ Κεεπιρίε, άίε ίη άεΓ ζιυείίεη Αη^ιΐδΙ 1ΐ3ε1£ίε απι υηΙεΓΐαη£ άεδ Όη]ερΓ δΐαΐιίαηάεη, ίηε&ίε είη άειιίδθΐιεδ ΡαηζεΓΐίΟΓρδ άεη Βοΐδθΐιειαίδίεη εηιρΗηά- Ιίοΐιε νεΓΐη^ΐε ζπ. ϋίε δουΐ- ^ετδ ηαΐτεη νβΓ^ε51ίοη νετ- δΐιοηΐ, ηιίΐ: αΐΐεη ΚΓεείΐεη, εί- ηεη ΒΓηεοΙίεηΙζορί αηί άεηι ν&ί>τ.α£εΓ άεδ ϋη3ερΓ ζή ηαΐ-
  Ιεη. ΜίΙ ΒεηδδεΓδίεΓ
  δεηΐιείί ιυεΐιττεη δίε δίοΗ _
  άίε δοηπ(:ΐ: £ητ δοΙΐΓΪτΐ νοΓάπη-
  8:εηάεη ϋειΐϊδοΗεπ. ϋίε ζεεη
  δίοη νεΓΐείάϊ^εηάεη Βοΐδοηε-
  ■ννίδτεπ ννηΓάεη νοη άεηι άεϋΐ-
  δοηβη ΡαηζεΓΐίΟΓρδ ίη άΓείϊδε^ί-
  §·εηι Οε£εεηΙ οίδ αη άεη δΐΓθΐη
  9 όοο Βοΐ-
  δοηεννίίϊεη
  ηεηοπΐΓηεπ, 98
  ■ννα^εη, βοννίε ΐο8 Οεδοΐιήτζε
  ννιΐΓάεη
  6
  Εΐηε ΡίοηίεΓείηηείυ άίεδεδ
  ΡίΐηζεΓΚΟΓρδ εΓίιεαΙείε οάει-
  νεΐηίοΐιιείε ίη άίεδοιη άΓεί-
  Κίη^εη ΐό Οτ&ηαΙ-
  , 9 δοΙπιιεΓε ιιηά ^5
  ΙείοηΙε Μαδο1ιίηεη§ειυε1ΐΓε,
  226 νοΐΐαητοιτιαΐίδθΐιε Οε-
  τπεΙΐΓε, 495
  ηηά 6 Ρ&ηΐ'ζειι&ε,
  άεηεη Γπίί: ειηάπη(?1ίο1ιεΓ
  άίε ΙΙεοεΓΐε^εη-
  Ηείτ ^εάεδ είηζεΐηεη άεητδθΐιεη
  δοΐάαίεη
  ϋίε ιΐ,ιΐ. ηπά άεηΐδθΐιεη
  Εη£ΐί>ΐΓεί1ίΓΗε£ΐ;ε ίη Νοτά- |
  α£ι·ι1ίΛ δεΐζΐεη ιΙΐΓε νίτ1ί5απιεη '
  ΖεΓδίΟΓηη^δννεΓΐίε ^ερεη άίε
  ίείηάΐίοπεη Βοάεηζίεΐε Το· Ι
  οπιΐί ιιηά ΜαΓδα Μαιπιΐς £οττ, '
  ηιιά οοηΛαΓάίοιΐρη είηεη
  Ρΐιι&ρΐαΐζ ίη άεΓ
  ΑΓτίΙΙεΓΐε ίη άεη
  νοη ΤοοΓηΙί ηηά δοΐΐηηι.
  ννατ-
  Βίίίβ «τη Ηϋίβ
  βη άίβ υδΑ.
  άβ Β β ά & γ *
  ΚΓίβ^β—
  ΐοΗ άβηι Ριιηΐιΐ;
  Κ
  ϋίβ
  άβΓ ϋβα
  ναδ1ιίη&ΐοη, Ι4· δερ:ειη5εΓ.
  ϋίε ίηι ννίάεΓδρτηοΙι ζηηι
  νδΊΙίειτεοηΙ δΐεΐιεηάε Βειυα££-
  8οπϊ" Ι ηηη& άεΓ υδΑ
  £εΓ ιπΪΓά ηαοΐι Αηδίεΐι*:
  ■» ι
  Ιιβτ άίβ δονί
  ιιηι βΓοβββ Α1«ηιίηί«ηι1ιβ-
  υ8Α., α»
  , χπο- «γ ηαΓ »»« ΚΛΟΒίΑ6Τί
  βη&Πβοηβη ηηά άβΓ
  οβίπβ-
  Ιίδηηε,
  άΐ£
  τοητ ά&β ΒΙ&Ιτ.
  ζ—βί ϋιΐΐίβΐ άετ
  ίβη ^
  ΓίΙϊΐιηββ ΒβηιβΓ
  ζα, άαβ ΡΓθΜεηι άβΓ^ι
  ηιη&εη νοηΑΙηΐηίηπιΐη &η
  άίβ 8ον/]βίβ ββί &«»β 1
  ίβΓίβΓ, ά& άίβ
  Μ
  ββΐΐθβΐ ΒϊητΐΕβη Μ&η&βΐ
  η Λΐηηιίηίιιηι η&Ιτβη
  &ηά ηΐοητβ 1Γβη
  ββηητβη.
  ΒογΙϊπ, 14 δρ
  ϋεηΐδοΐιε δτηΐί&δ δίηά αηι
  Ρι-είτα>ί ίηα ηοΓάϋοΙιεη Τεϊΐ
  άεΓ ΟδΐίΓοηυ είη^εδΐζΐ ιιιογ-
  άεΐ-ι, ιαίε ίΐηι δοηηαΐοεηά ίη
  ΒεΓΐϊη νοη ζηδΐαηάί^ει· δΐεΐ-
  1ε οεΐίαηηΐ&ε&εΐοεη ννίτά. Όίε
  άεηΐδοΐιεη δίηΓ/.ΙίΛηιρίίΙηίξ·-
  ζεα&ε ^Γΐίίεη ετίοΙίίΓείαΗ Βε-
  {εδυίβ-ηη^δΐίηίεη άεΓ δονν]εΐ-
  πΐδδεη ννεδΐΐίοη νοη Μαι--
  ηιαηδΐί αη.
  Γ______ Κτείδε, άεΓ ηαοΗ
  δίε δίΐιτίΐΐ: άεΓ ΡΓαδίάεηΐεη
  Κοοδενεΐΐ δείη. ΐνίε νετΐαη-
  ιει Ιιατ Κοοδυ'νεΐτ άίεβε Ρτα-
  ^ε ΙοεΓείΙδ νοΓ βείηεΓ Κπηά-
  £ηη1ίΓ6άε &πι ϋοηηεΓδΙα^· ιηίι
  άεη
  ί οΐιεη. Ιη .
  ' άεΓ ΕίηάΓηοΙν, άαδδ άίεδο1ιί££δ-
  6ετυα£ίηηη8: ηαΓ ηοοΐι είηε
  Ρτα^ε άεΓ Ζείϊ ίδΐ. Α11
  ' δο ετΙίΐΒΓΐ: ηιαη, δεί ζή
  1 ϋπΓθ1ι£η1ΐΓηη8·, είη ΐνίάε γγπ£
  οάετ είηε υπι^εδτ.αΙτ.ΐΛη^· άεδ
  ΝεηΐΓαΙίταίδ&εδετζεδ ηοΐιιΐε η-
  άίβ·, άα άίεδεδ αϋδάΓηοΙίΙί ο Η
  ηιΐΓ Ηαηά£εηεππ3££εη α η
  ΒοΓά ΕΐπιεΓίΙί. Ηαηάε1δδθΗί££
  ζαΐαδδΐ. ι;
  δοηταβάβη βΤΓβίίτ ηίοητ;
  ίη άβΓ Ργ&ο;6 άβΓ
  ίίηηο - 8οτιΐ3ει;ίΪ3ο1ιβη
  ΒβζΐεΗαηβ-εη βίη
  δτοοΐίΐιοΐηι, 14 δερτεηιΙοεΓ.
  ϋίε δοηαΐεάίδοΐιε Κε^ιεπιη^
  ηαΐί δίοΐι νοη αΐΐεη ΒεδΐΓε-
  οηη&εη, είηε δερηπιΙίν-Αυάί-
  εηζ ζαΐίδοΐιεη Ρίηηΐαηά ηηά
  άετ δοιηίειηηίοη ζή νεΓΓηίΙ-
  Ιεΐη, νό11ΐ£ £εΓη, τυίε αηιδοηη-
  άΐιεηάηιίΐΐαβ' νοη ζιΐδΐαηάί-
  ρεΓ δςΙιιχΐεάίδοηεΓ δείίε ίη
  Κ.ίοητί£δτε11ηη£ νοη
  ιπβ1άηη§:εη ύοετ είηε
  Ιίοηε ΡΟΓάεΓηηβ:
  αηί άεΓ διοοΐεηοΐηι
  άεδ δθΐιιιΐεάίδοΐιεη
  δθ1ΐ3£ί:δ1ίοη8Γεδδεδ ζυηι Αη&-
  άτηοκ §:εΙΐοηιηιεηεΓ ΒεβΐΓε-
  οηη&εη £εδτ£εδΙε111. ιηΐΓά. ϋίε
  ΙοενοΓδΐεΙιεηάε Κεΐδε άεδ δο-
  ζίαΐΓηίηίδ1.εΓδ ΜοεΙΙεΓ ηαοΐι
  Ρίηπΐ&ηά δΐεΐιε ίη ΙίείηεΓΐεί
  Ζηϊαπιηιεηηαηβ: πιίϊ άίεδίΓ
  ΡΓ&ο;ε ιιηά δεί δοΐιοη αη§^ε-
  ΐΓειεη αΐοΓάεη, ο ε ν ο γ
  άίε νεΓΐΐ3ηά1πη^δρηηκΙε οε-
  Ιίειηηι §;ειυοΓάεη δείεη.
  Είη
  ΓβΓ
  ΒβΓΐίη, ΐ4· ΰερεεηΐΓοοΓ.
  ϋίε ίη άεΓ Ναοΐιτ ζηηι δοηη-
  α5εηά άητοΐι ΒοιτιβεηΐΓείίεΓ
  δοηννεΓ οεδοΐι&άί^ΐεη ΰπιί-
  δθΐιεη Η&ηάε1δδθ1ιί£[ε. άαΓηη-
  ΙεΓ 2 ΤΓαηΒροΓΐδΓ, δίηά, ννίε
  Μεΐάαη&εη άεηΙδθΙιεΓ
  ίιι^ζεη^ε' ΙιεΓνοΓ-
  §ε1ιτ, ίηζννίδοΐιεη εεδηηΐίεη.
  Ετ&αηζεηά ηΐΪΓά ά&ζη ηοοη
  δοηη&οεηά νοη ζηδΐΜηάίβεΓ
  διεΐΐβ ηοοη 1>ε1ί&πηΐ8:ε8·ε5εη
  άΕδδ άιοχ είη ίείηάΙιοϊιεΓ ΖεΓ-
  δίοΓεΓ άαΓθΙι είηε Βοιτΐϋε
  δοηιιΐεΓεη ΚαΙίίοεΓδ ατη
  ηΐαΓάε.
  ίεη Βοηιοεη αιιί ^
  αί}. Βεδο1ιαάΪ8·τ ννητάεη ΙιΐεΓ-
  βεί ύίε νοη δετ αταΐοίδθΐιεη
  ΖίνϋοενόΠίεΓηηίί όεννοηηίεη
  ΟοΙοίετε.
  Είη Εϊηίΐη»; αηί άαδ ΟεΓνίεΙ:
  νοη Οαταηία η&τ. ννεάεΓ Ορ-
  ίετ ηοοΐι δοηαάεη νεΓηΓδαοΙιτ.
  Ιη Οδΐ&ίΐίΐία δεΐζΐ άίε εη£-
  ΙίδοΗε ^η£':ννα{ίε άίε ηοεΓ-
  ί1ίε^ηη§τ ηηά ΒοηΛαΓάίε-
  άετ δτεΐΐηηίίεη ίηι
  ηίΐί: ΟοηάαΓ ίθΓί. ΙΙη-
  δεΓε Τηιρρεη δθΐιΐη^εη άίε
  Αη#ι ι£ίε άεΓ ίείηάΐίοΐιεη Ιη-
  ίαηιεπε ΐ
  Απι δοηηαοεηά ιηητάε νοη
  άετ ΪΓ&ηίδοΙιεη
  άεη
  „ ιη^εη άίε εΓδΙβ
  ΟιιιρρεϋεηίδοΙιεΓ αη άίε Βή-
  ίεη Ιοεζαΐ. άχι άίε δοηΐϊετΓθβ-
  δεη α&υ=3&Ηε£εΓ(:1 πιίε νοβ
  εηκΗδοΙιεΓ δείιε ητ.ίΐ!ϊείεΐΐτ:
  ιιιΐΓά. ΙηΞ^εδΗηιΙ: ηΐαΓεη β»
  ζηδαιηπιεη 8ο ϋ2ΐι(;δο1ι&, ά.ίβ
  αηι δοηηαοεηάτηοΓίίεη Τεηο-
  Γ&η ίη Κίοΐιΐηη^ απ£ άίε Ηαηρΐ-
  α,ηαΓτίεΓε άεΓ Ιηναδίοηδαι-πιεεβ
  νεΓΐίεδδεη.72 ιχΐιΐΓάεη άεη Εηί*-
  Ιαεηάετη ηηά 8 άεη δοιηίεϊ-
  διοοΐίηοΐιη, 14 δερίεηι5εΓ.
  ΡΙΗΠΒΒ-^ΒΒΙΙΙΕΠΕ
  Β.ΟΤ Τ7ΕΙΝ
  ίη
  ίη Ρΐ
  άϊ, τείη, ϊοηίδθΗ, ετηειεΙΐΓβηά
  : Μ»1εΐηεδτΓ. 13
  Ιη Τεΐιεταη ειηΐαΓΐετ ηιαη,
  άίε εΐδίε δεηάηη§τ Κγϊ
  ιηαι.επα1 αηδ άεη
  ιεη δτααΐεη, άαδ δείηεη
  ήυεΓ ΐΓαη ηαοΐι άεΓ
  ηηίοη ηεΐιηιεη δοΐΐ, δεΐιοη ίη
  αΐΐετ η&οΐΐδΐει· ΖείΙ είηΐΓε££εη
  νΐΓά, δο υεΓίοηιεί άετ Τίπιεδ
  ΚθΓΓεδροηάεηΙ αιΐδ άετ ίτα-
  ηίδοηεη Ηαηρΐδί:αάΐ. ϋίεδεδ
  ΜατεΓΪαΙ τιΐεΓάβ ίη εΐηεηα.
  ιταηΐδοηεη Η3£εη
  Ηβίτίκβ Κ&ηιρίβ ίηι Κ&ιιηι '
  νοη Κίβτα
  ΒεΓΐίη, 14 δερΙετηοεΓ.
  Ιηι Ε.&ηηι η«:ΓάΗοη Κίετιτ
  εητιηίοΐίεΐΐεη δίοΐι ΐη άεηι
  Αθδοηηίΐτ. είηεί άεηίδοηεη
  Όίνίδίοη, ηείίί&ε Κκιηρίε.
  Όίε άεητδοΐιεη Τπιρρεη ζεΓ-
  «,οηΐιΐίΐβη ίηι νετΐαηίε άιεδεΐ
  Κ: ετηρίε άίε δοιυ]εΕΐδο1ιεη
  νεΓίοιεηάε ηηά ΙοεδΙεη δίε ίη
  είηζεΐηε νεΓδρΓεη§τ.ε Οτηρ-
  ρεη ααί. Είηε ^Γοεδδετε ΟΠ-
  δθΐι&ίΐ ιτιαΓάε εΓοοεΓΐ. Ιπι
  Κατηρί ηηι άίεβεη Ογ(: εΓζίεΙ-
  ίεη άίε άεητδςΐιεη Ττηρρεη
  ι.2οο Οείαησεηε ιιηά εΛειι-
  Ιετεη 6ο ΟεδΛηίζε, 9° Μ
  δοΙήηεη&εηιεΙΐΓε, είηε
  5ετε Αηζαηΐ
  Ρίετάε ηηά Μηηίΐίοπ.
  Ιη &1είοηεΐ λΥείδε ιιισιγ άίε
  ίΙΙ
  ^ίτ Ιείΐεη άεη ΟίίίζίβΓεη,
  υηίεΓοίίίζίεΓεη ιιηά Μιηη-
  δθΐιαίΐεη άεΓ Ιιίεδί&εη άεοΐ-
  δθΐιεη ΤΓηρρεη ιτπτ, άαδδ γπιγ
  είηε ναεδοηεΓεί-ηηά Ρΐαειΐε-
  τεί λνεΓΐίδτατΙ:, &ιΐδδοη1ίεδδ1ί»Λ
  ίύτ άεη ΟετίΓαηοΙι άεδ άεαι-
  δοΐιεη Ηεετεδ, ρε^ΓηηάεΙ 1κ»-
  σεη, ηητ:2Γ άετ
  είηεδ δρεζίαΐίδΐεη - ,
  άετ ίίΐΓ άετεη ΟΓάεητΙίοΙιβ Ατ-
  οείτ: νεΓ&ηΙιποΓΕΐίοΙι ίδΐ.
  λΥΪΓ Ιιοίίεη άαδδ δίβ αηβ
  ΙΗγ νέτΐΓααεη ^ειιΐαεΙΐΓβΐί
  τχΐεΓάεη.
  ΒηεΓΟδ-ΑάΓ-ΚοπδΐαηΙίηοα 9
  ΐ. Αάτ. ΜαΙεηιεδΓΐ. 5*
  ϋίε ΙΙ
  ΥΙΙΗΤΕΗ-ΒΑηΤΕΗ
  ΙΕ$ΗΙΙΙΙΑΗΤ·νΐΙΙΙίΤτ
  ίη Ιγ&ΙιΙϊοπ
  Αάοΐί
  ΝαεηΙθΛΓάίνίδίοη &
  Ιη ίΙΐΓεηι Βετείοΐι ιαατάεπ,
  εηεηΚ2εηιρ-
  Ιηι δβρτβπιοβΓ
  δοΐιΐα^ει ηηά ΑιΙγ»_
  ΐίοηοη
  Κηοΐιε,
  1 νυια"6νί,---ο
  ιειι ετιηα άίε Βΐείοΐιοπ Οε£αη-
  ^εηεη-ηηά Βεατεζαηΐεη "" "
  ε. Ι. ο.
  Ρτείδε,
  ΕΙΝΤΚΙΤΤ ΡΚΕΙ
  (Υοη άετ ^ε^ιιιη8>
  .ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕίΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, Λρι,τέοα 15
  1941
  ΔΕΝ ΒΑ ΤΡ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ
  Οί λαοί τής Εΰρώπης παρακολουθοΰν μέ α¬
  γανάκτησιν την προσπάθειαν των Άγγλοσαξώνων,
  -οί όποίοι μετέρχονται πάν άθέμιτον μέσον, διά νά
  διατηρήσουν την όλιγαρχικήν και δεσποτικήν κυ¬
  ριαρχίαν των 1 έφ' ολοκλήρου τής ανθρωπότητος,
  πρός τόν σκοπόν νά έχουν αύτην ύποχείριον των
  «ύταρχικών καί πλουτοκρατικών διαθέσεών των
  καί ν' άπομυζοΰν πάσαν οικονομικήν ίκμάδα των.
  "Ηδη ώθείται καί ή Άμερική είς τόν πόλεμον,
  διότι ό Πρόεδρος αυτής εγένετο τυφλόν όργανον
  τής πλουτοκρατίας καί τοΰ ' Κομμουνι-
  σμοΰ. Προσπαθεϊ ό Άμερικανός Πρόεδρος νά δη¬
  μιουργήση όπωσδήποτε εν επεισόδιον, όπερ θά
  χρησιμεύση ώς άφορμή διά την είσοδον καί τής
  Άμερικής είς τόν πόλεμον.
  Ό Άμερικανικός δμως λαός δέν έπιθυμεί τόν
  πόλεμον. Δέν θέλει νά θυσιασθή διά ξένα συμφέ-
  ροντα. Φιλελεύθερος λαός, ώς είναι ό Άμερικανι-
  χός, δέν θέλει νά κυριαρχήσουν έκεϊνοι, οί όποίοι
  εχουν,ώς θεμελιώδη αρχήν, τής πολιτικής των, την
  βίαν καί την εκμετάλλευσιν. Απεφάνθη πλειστά¬
  κις ό Άμερικανικός λαός, διά ψηφισμάτων^καί
  αλλων μέσων εκδηλώσεως, ότι ή Άμερική είναι
  διά τούς Άμερικανούς καί ότι δέν έπιθυμεί την
  ανάμιξιν της είς τα τής Εΰρώπης. Άλλ' ό έγωϊ-
  στής πρόεδρος της, όστις αποτελεί την μελανοτέ-
  <>αν σελίδα τής ίστορίας, διά την χώραν τού, δέν
  ΰπακούει είς την όμόφωνον αυτήν θέλησιν τοϋ
  λαοϋ τού, διότι εχει κυριευθή άπό π ά θ ο ς, ε¬
  ναντίον έκείνων οί όποίοι έργάζονται καί άγωνί-
  ζονται διά νά έπιβάλουν δικαιοσύνην καί ίσοπο-
  λιτείαν είς τούς λαούς τής Εύρώπης.
  Ή τελευταία έξωφρενική διαταγή τοΰ Ροϋζ-
  βελτ, περί ής άνεγράψαμεν είς τό χθεσινόν μας
  φύλλον, μαρτυρεΐ ότι ό εμπορος αύτός τοΰ θανά-
  του, σχεδιάζει κάποιον πραξικόπημα , είς βάρος
  πάντοτε των λαών τής Εύρώπης. Όλόκληρος δμως
  ή Εύρώπη, ώς είς άνθρωπος, θά εξεγέρθη κατά τυ¬
  χόν νέας αποπείρας των Ροΰζβελτ—Τσώρτσιλ νά
  διαταράξουν την σημερινήν ηρεμίαν των λαών
  αυτής, θά των άποδείξουν δέ τα έκατομμύρια, των
  λαών αυτών, ότι δέν ύποτάσσονται έτσιθελικώς είς
  τάς όρέξεις των ολίγων. "Οτι δέν θά ύποκύψουν είς
  τάς ληστρικάς διαθέσεις τής δυάδος Τσώρτσιλ-
  Ροΰζβελ. "Οτι τέλος θέλουν νά ζήσουν ελευθέρα
  καί θά ζήσουν, μέ την βοήθειαν τής Μεγάλης
  Τερμανίας.
  ΑΡΒΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΕΠΙ ΤΗ ι ΠΟΜΤΙΚΗΙΤΟΗ ΑΓΓΛΟΙ Α ΞΟΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.-Κατ' εί-
  δήσεις έζ 'Αδηνών τό «Ε¬
  λεύθερον Βήμα», ή ΠρωΤα»
  -κοΙ ή «'Ακρόπολις» δημο-
  σιεύουν άρδρα κατά των
  *Αγγλοσοξώνων, είς ά τονί
  ^ουν ότι ουδείς "Εύρωπαϊος
  8ά ευρεθή νά δικαιολογή-
  οη ουδέ κατ'ελάχιστον την
  .άκολουσουμένην ύπ' αυτών
  πολιτικήν, καί τούτο διότι
  -κατεπρόδωσαν την Ευρώ¬
  πην, διότι συνεμάχησαν
  μετα τοΰ Κομμουνισμοΰ,τοΟ
  έξολοσρευτοϋ κάδε εύγε-
  >οϋς ίδανικοϋ.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡ,ΊΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
  Ένεκρίδησαν τα Ν. Δ. περί άναττροσαρμογής των
  Συντάξεων, περΐ ρυθμίσεως των Άγορανομικών
  ζητημάτων καϊ τύ περΐ Ενοικιοστασίου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.-Κατ' εί-
  δήσεις έξ 'Α&ηνών ό τύπος
  τής Έλληνικής Πρωτι,υού-
  σης, σχολιάζων τό προχθε¬
  σινόν Διάγγελμα τού Φύρερ,
  παρατηρεΐ την μεγάλην
  ηθικήν διαφοράν, ήτις υ¬
  φίσταται σήμερον μεταξύ
  τής Εύρπώης καί τοΰ κα-
  ταρρεύοντος κόσμου των
  'Αγγλοσαζώνων καθώς καΐ
  τού ΜπολσεβικισμοΟ. Ό μέν
  κόσμος τής Εύρώπης προ-
  βάλλει ήθικά έπιχειρήματα,
  οί δέ άλλοι άνήθικα καί
  φεουδαρχικά κηρύγματα.
  ΑΘΗΝΑΙ, 14.-Τήν πρωΐαν
  χθές συνήλθεν είς 4ωρον
  ούσκεψιν τό υπουργικόν
  Συμβούλιον καί ήσχολήθη
  μέ διάφορα νομοθετικά Δια·
  τάγματα. Μεταξύ των άλ-
  λων ενεκρίθη τό Ν. Διάταγ-
  μα, περΐ άναπροσαρμογής
  των Συντάξεων. Ούτω οί πο-
  λιτικοϊ καί στρατιωτικοί συν-
  ταξιοϋχοι λαμβάνουν ηύξη-
  μένην σύνταξιν διά την
  ί»ρώτην χιλιάδα δθτοϊς εκα¬
  τόν, διά την δευτέραν 40,
  διά την τρίτην 30, διά την
  τετάρτην 20, διά την Πέμ¬
  πτην δέ καί εφεξής 10 τοίς
  εκατόν.
  Ή σύνταξις των παλαιών
  θυμάτων>ολέμου καί άνα-
  πήρων αύξάνεται κατ' άνο-
  λογίαν καίέξομοιοϋται πρός
  την σύνταξιν των άναπή-
  ρων των νεώτερον πολέ-
  μων.
  Έπίσης ενεκρίθη Ν. Διά-
  ταγμα, διά τοΰ όποΐου ρυθ-
  μΐζοντσι δλα τ* άγορανο-
  μικά ζητήματα. Διά τοΰ
  Δ)τος σύτοΰ συνιστώνται
  είδικα δικαστήρια, συγκεί
  μενά έξ ενός μέλους τοΰ
  Άνσθεωρητικοΰκαί 3μελών
  έξ αξιωματικών τοΰ Ναυ·
  τικοΰ ή τού Στρατολ. Είδι-
  καί διατάξεις έπβάλλουν είς
  χσρακτηρισθΓ,σόμενα 'Αγο-
  ρονομικά άδικήματα καί
  την ποινήν τού θανάτου, έ
  πιβσλλομένων καί κυρώσε-
  ων επί τής περιουσίας των
  πσροίατών. Έπίσης ενεκρί¬
  θη καίτό Ν. Διάταγμα περί
  ένοικαιοστασίου.
  Αι έπιχειρήσεις
  είς τό 'Ανατ. Μέτωπον
  διεξάγονται λίαν επιτυχώς
  Ά8ρόαι κατα6υ8ίσεις Αγγλικών πλοίων
  Ποΐαι αι συνέπειαι
  τής καταλήψεως
  τοΰ Μουρμάνσκ
  Ό Ίαπωνικος τύπος
  καυτηριάζει την ύποκρισίαν
  των Άγγλοαμερικανών.
  ΤΟΚΙΟ, 14·-Ό "Ιοπωνι-
  χόρ τύπος έπιτίϋεται όρι-
  μύταια καιά τής Αγγλίας
  ααι Άμεοΐλής, χαχτηβΐόΐΓουν
  «ήν ύπο^βΐοιαν αυτών, διό¬
  τι έν,φ κατ' άςχας άνεκοι-
  άίη ίιι ίίς την οΐλάνιη-
  οιν ιοΰ Άτλαντικοΰ, των
  —Τεάροαιλ, δΐν
  λό^ος περι Ίοτιω·
  ·ιο(, έν ιοίιοις ό Ρ(ΐζ-
  βιίτ είς ττςεοςάτοις δή/ ώ
  «εις τού έιόλΐοε'ν διι ή
  Ίεα.α['{« ^ετελεβειιό κύ-
  ςΐί,ν ^ί(^α ιάν οιΤηιήοε-
  <ίι τ.ζ' 6ΐ)ανιήσεο}ς ταύ¬ της. ΕίΛΕΙτΊΣ ΤΡΓΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΑΑΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 14 Σεπτεμβρίου. *Η άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερμανικοΰ στρατοϋ ανακοινοί: ΑΙ επί τοθ 'Ανατολικοϋ μετώπου έπιθετικαΙ έπιχει¬ ρήσεις διεξάγονται κατά τό πρσδιαγεγραμμένον σχέδι¬ ον μας καί επιτυχώς. 'Υποβρύχιά μας ενεργή¬ σαντα νέας έπιθέσεις ε¬ ναντίον έχθρικής νηοπομ- πής, περί ής εγένετο λόγσς είς τό χθεσινόν μας ανα¬ κοινωθέν, κατεβύδισαν 4 είσέτι έμπσρικά, όλικης χω¬ ρητικότητος 19.00 τόννων καί 3 άνιχνευτικά πλοϊα. Τοιουτοτρόπως ό έχθρός άπώλεσεν έξ αυτής τής νηοπομπής 28 έμπορικά, συ- νολικής χωρητικότητος 164.000 τόννων. Είς τόν άγώνα έκαντίον τής Αγγλίας ή άεροπορΐα μας επέτυχε, την τελευταί¬ αν νύκτα, άμεσα κτυπήμα- τα επί 3 μεγάλων έμπορι- κών μιάς έχθρικής νηοπομ- πής ανατολικώς τοΰ Γκρίτ Γιαρμάουθ. "Αλλαι άποτελεσματικαί άεροπορικαΙ έπιθέσεις έλα¬ βον χώραν εναντίον άερο- δρομίων τής Κεντρικής Αγγλίας, ώς καί εναντίον έργοοτασίων έξοπλισμοΰ καί μιάς άποθήκής Τάνκς είς την Άν. "Αγγλίαν. Κατά μίαν επίθεσιν, την ημέραν, επ! τού Σκάρμπορουκ μαχή- τικά άεροπλάνα μας επέ¬ τυχον πλήρη πλήγματα διά βομβών μεγαλου διαμετρή ματος επί ενός έργοστα- σίου. Είς την Β. 'Αφρικήν Γερ- μανικά μαχητικά άεροπλά- να έβομβάρδισαν κατά την ί νύκτα τής 12 Σ)βρίου τό Πόρτ Τεφίκ καΐ αποθήκας πετρελαίου είς τόν λιμένα τοΰ Σουέζ. Σειρά πυρκαΤών υπήρξεν ή απόδειξις τής ε¬ πιτυχίας τής έπιθέσεως ταύ¬ της. Άγγλικά άεροπλάνα επε¬ τεθησαν κατά την τελευ- ; ταίαν νύκτα εναντίον τής περιοχής τής Φραγκφούρ- της επί τοΰ ποταμοΰ ΜάΤν καί τής Μαγχάϊμ. Βόμβαι ριφθεϊσαι είς αστικάς συ¬ νοικίας επροκάλεσαν μερι- κά θύματα μεταξύ τού άμά χου πληθυσμοΰ. Τό άντιαε- ροπορικόν πυρο6ολικόν μας κατέρριψε 2 έκ των έχθρικών 6ομ6αρδιστικών ΒΕΡΝΗ, 14.—ΑΙ τελευταία. | ως ^ν Γερμανων ΠΡ$ τ* είδήσεις έκ Αονδίνου καί Ι Μουρμάνσκ, δ.ότι ^ταλαμ Μόσχας άφίνουν νά έννοη- Ι βανομένου τού όμωνυμοι» δή δτι άνησυχία κατέ¬ λαβε την "Αγγλίαν καί την Ρωσσίαν, έκ τής προελάσε- Μουρμάνσκ, διότι καταλαμ βανομένου τού όμωνυμοα λιμένος Θ6 παύση ή διά τοθ •ΑτλαντικοΟ, ενίσχυσις των Μπολσεβίκων. _______ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΟΝ ΡΟΣΣΟΝ Μία σαφής απάντησις εις τόν ιμπεριαλιστήνΡοθζβελτ , 14—Κατ" ειδήοεις έξ Οικίας ή κα· νοδική κιβΐρνηος έτίζα- >ε την κοδιέρα,οιν
  ιιου εις έ/ο ιό εϊίη ς
  κοι ιμοτιομοϋ. Τό τοοϋτον
  ΟΓθΐελεΐ <".ο<ιγ> ένδειξιν ιτ,ς
  έκκεάοεο.ς ΐΓ,ς Χάρος έξ
  δ/ων οθτιΰν ιθ>ν άποραι-
  τήιινν είίών διά την δια-
  ιροιΐήνιοϋ Γ>Γ,ευο(.οϋ καϊ
  όποοιολΓ,ν τούτων είς-γ-ήν
  Άγγλ,αν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.- Γνω- |
  σθεΐσα έν Άμερικίϊ, ή εί- |
  δησΐς πρρί καταβυθίσεως
  28 έχθρικών σκαφών, έκ
  μιάς μεγάλης Άγγλικής
  νηοπομπής, προύκάλεαε
  βαθείαν εντύπωσιν. Ή εί¬
  δησις σΰτη αποτελεί σα-
  Φή απάντησιν είς την δια¬
  ταγήν τοΰ Ροθζβελτ, τοθ
  παράφρονος αύτοϋ Ίμπε-
  ριαλιστοΰ, περί βομβαρδι-
  σμοθ Γερμανικών ύποβρυ-
  χίων καίάεροπλάνων υπό
  Άμερικανικών πολεμι-
  κων.
  Ό Ροΰζβελτ προσπαθεϊ
  διά ψευδών είδήσεων καί
  επί τή προΦάσει δτι ή χώ-
  ρα τού διατρέχει άμεσον
  κίνδυνον νά ρίψη αυτήν
  είς τόν πόλεμον.
  Ή διαταγή τού Ρονζ-
  βελτ, όπως απασαι αί θά·
  λασσαι θεωρηθοθν ώς χω-
  ρΐκά ϋδατα τής Άμερικής,
  αποβλέπει είς τό νά εξα¬
  φανίση πάντα άντιτιθέμε-
  νον είς τάς παραλόγους
  αξιώσεις τού, παραβιά
  ζων οϋτω πάντα θείον
  καί ανθρώπινον νόμον.
  7ΧΟΛΙΑ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. - Ό
  Γερμανικός τύπος, άσχο-
  λούμενος μέ τάς δύο τε¬
  λευταίας εξωφρενικάς
  διαταγάς τοθ παράφρο¬
  νος Ροθζβελτ, γράφει δτι
  οθτος διατελεί είς κατά-
  αταοιν παραισθήσεως,
  άφοθ άλλως τε συνεμάχη-
  σε μετά τής άγέλης των
  Μπολσεβίκων, των καχα-
  στροφέων τής θρησκείας,
  τής οικογενείας τής είρη-
  νικής ζωής των λαών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.-ΤΟ ή
  μιεπίσημον Γερμανικόν
  πρακτορείον ανακοινοί
  δτι τα Σοβιέτ ύπέστησαν
  καί χθές αιματηράς απω¬
  λείας έφ' ολοκλήρου τού
  μετώπου. Πολλαί χιλιάδες
  Μπολσεβίκων συνελήφθη¬
  σαν αίχμάλωτοι. Ή Γερ-
  μανική άεροπορία, συν-
  δυάσασα την δράσιν της
  μέ την προέλασιν των
  στρατευμάτων, επέφερεν
  δεινά πλήγματα είς τόν
  εχθρόν. "Ετερα άεροπλά¬
  να έβομβάρδισαν την Πε-
  τρουπολιν, δπου έΓτροξε-
  νήθησαν |μεγάλαι ζημίαι
  καί εσημειώθησαν Ισχυ¬
  ραί πυρκαϊαί.
  Τμήμα τοϋ Γερμανικοΰ
  στρατοθ συνέλαβε κατα
  την προέλασίν τού 2.850
  αίχμαλώτους καί έκυρίευ-
  σε 11 άρματα μάχης καί
  4 τηλεβόλα. "Ετερον τμη-
  μα τοθ στρατοθ μας συνέ¬
  λαβε είς Ιτερον τομέα
  2.600 αίχμαλώτους.
  Απειραρίθμων
  τό κυριευδέν πολεμ. υλικόν
  ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Β. ΚΛΠ. ΑΦΡ1ΚΗΗ
  ΡΩΜΗ, 14.-ΤΟ ύπ' αριθ.
  465 ανακοινωθέν των ένό-
  πλων Ίταλικών δυνάμεων
  άναφέρει τα εξής:
  Είς την Β. 'Αφρικήν έπιθε-
  τική δράσις των ήμετέρων
  δυνάμεων παρά τό Τομ-
  προύκ καί την Μάρσα Μα-
  τρούχ. 'Αεροπορική επίθε¬
  σις ήμετέρων βομβαρδιστι-
  κών κατά τής περιοχής τού
  Τομπρούκ καί Σολούμ.
  Ό έχθρός έπέδραμε κα¬
  τά τής 'Αραβικής συνοικίας
  τής Βεγγάζης, ή επίθεσις
  δμως αύτη δέν έσχεν οθτε
  θύματα οθτε ζημίας. Είς την
  Α. 'Αφρικήν εσημειώθη έχ-
  θρική επίθεσις κατά τού
  Γκοντάρ, ήτις δμως άπεκρού
  σθη επιτυχώς.
  ΠΡΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΝ
  ΤΟΝ ΕΑΛΗΝΟΗ ΑΙΧΜΑΑΰΤΰΗ
  ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΕΡΟ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤ ΚΟΗ
  ΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ
  ΣΤΟΧΟΙΙ ΤΗ
  ΙΕΣΙΣ
  ΜΑΑΤΑΣ
  ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ Β. ΧΑΙ Ν. ΑΦΡΙΚΗΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.—Τό ήμι- |
  επίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί 6τι με¬
  γάλαι Γερμανικαί φάλαγγες
  τρακτέρ καί μηχανοκινή-
  των μεταφορικών μέσων
  διακομΐζουν είς τα μετόπι-
  σθεν τοθ Άνατ. Μετώπου τό
  άπειράριθμον πολεμικόν υλι¬
  κόν, τό κυριευθέν κατά τάς
  διαφόρους μάχας εναντίον
  των Μπολσεβίκων, οί έπιβλη-
  τικοί δέ τεράστιοι σωροΐ των
  τηλεβόλων, τάνκς, άρμάτων
  μάχης, πυροβόλων, πολυβό-
  λων καί λοιποθ παντοειδοθς
  ύλικοθ καταδεικνύουν τάς
  τρομεράς απωλείας καί είς
  άψυχον υλικόν, τάς οποίας
  Ιχει υποστή ή Ρωσσία
  σήμερον.
  Καταβύθισις
  Αγγλικών καταδρομικών
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 14.—Κα¬
  τά πληροφορίας έκ Λον
  δίνου τό Αγγλικόν Ναυαρ·
  χβϊον ανεκοίνωσεν την κα-
  ταβύθισιν τοΰ Άγγλΐκοΰ
  βοηθητικοΰ καταδρομικοΰ
  «Τομπρίτζ». Κατά την κα-
  ταβύθισιν τοΰ σκάφους ε¬
  σημειώθησαν καί θύματα
  ώς προκύπτει έκ τοϋ α¬
  νακοινωθέντος, άναφέρον-
  τος δτι είδοποιήθησαν ή¬
  δη αί οικογένειαι των νε-
  κρών. Ό άριθμός των νβ-
  κρών, έν πάση περιπτώ¬
  σει, δέν άναφέρεται.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14 -Καταδι
  ωκτικά άεροπλάνα μας κα
  τεβύθισαν παρά τάς Άγγλι
  κάς ακτάς τό έλαφρόν κα
  ταδρομικόν «ΦΙτζιτ» 8.000
  τόννων, νεωτάτου τύπου.
  ΑΘΗΝΑΙ, 14.-Ό ;
  κός Έρυθρός Σταύρος, δι*
  έγγράφου τού πρός τόν
  Ελληνικόν Έρυθρόν Σταύ¬
  ρον, παρακαλεί δπως άπο-
  σταλοΰν βιβλία διά την ψυ·
  χαγωγίαν των Έλλήνων
  αίχμαλώτων. Κατόπιν τού¬
  του παρακαλοϋνται οί έχον¬
  τες διαθεσιμα βιβλία ν' ά-
  ποστείλουν ταύτα πρός
  τόν Ελληνικόν Έρυθρόν
  Σταύρον, είς Αθήνας.
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΙΝΑ
  ΠΡΟΞΕΝΟΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  ΣΑΓΚΑΗ, 14.-Ό έν Ναν-
  κΐν Ιάπων πρεσβευτής συνε
  κάλεσεν είς σύσκεψιν δ-
  λους τούς έν Κίνα Ίάπωνας
  προξένοιις, διά την 22 τρέχ.
  μηνός, δπως άπό κοινοΰ
  λάβουν άποφάσεις, βάσει
  όδηγιών αΐτινες απεστάλη¬
  σαν έκ Τόκιο, περΐ δλων
  των ζητημάτων των αφο¬
  ρόντων την Κίναν καί Ια¬
  πωνίαν.
  Η ΑΓΓ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΒΟΜΒΑΡΑΙΖΕΙ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΟΥ!
  Χ ΩΡΟΥΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.—Βρετ
  τανικά άεροπλάνα ϋπερέ-
  πτησαν χόες της Ν. Δ. Γερ-
  μανίας καί έρριψαν έκκρη-
  κτικάς καί έμπρηστικάς
  ϋομβας είς κατωκειμένα τε-
  τραγωνα, δπου έφονεύδη-
  σαν ή ετραυματίσθησαν ά-
  τομα τινά. Τό άντιαεροπο-
  ρικόν πυροβολικόν κατέρ-
  ριψεν έν εχθρικόν βομβαρ·
  διστικόν.
  ΡΩΜΗ, 14.- Προχθές
  σμήνος βομβαρδιστικών
  μας έπεχείρησεν επιτύχη
  επίθεσιν κατά λιμενικών
  έγκαταστάσεων καί στρατ.
  στόχων τής Μάλ,τας. Ό έχ¬
  θρός έπεχείρησεν έπιδρο-
  μήν κατά τού Παλέρμου.
  Ζημίαι δέν έπροξενήθησαν.
  Άριθμοϋνται 1 νεκρός καί
  12 τραυματίαι μεταξύ τοΰ
  άμάχου πληθυσμοΰ. Είς
  την Β. 'Αφρικήν έπιτυχής
  δράσις τοϋ πυροβολικοϋ
  μας κατά των περιοχών
  τού Τομπρούκ καί τής Μάρ
  σα Ματρούχ· Έπροξβνήθη·
  σαν μεγάλαι ζημίαι είς τόν
  εχθρόν· Βρεττανικά άερο¬
  πλάνα επετεθησαν άνβπιτυ-
  χώς κατά τής Βεγγάζης. Είς
  την Άν. 'Αφρικήν άπόπει-
  ρα έπιθέσεως έχθρΐκών
  φαλάγγων έξεμηδενίσθη,
  χάρις είς τό εΰστοχον πΰρ
  των προφυλακών μας. Ιτα¬
  λικόν ύποβρύχιον» δροΰν
  είς τόν Ατλαντικόν, «ατβ-
  βύθισβν εχθρικόν πετρε-
  λαιοφόρον 4.550 τόννων.
  ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ
  ΑΓΓΛΙΚ. ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.— Αγ¬
  γλικαί τορπιλλάκατοι έπεχεΐ-
  ρησαν νά έπιτεθοθν εναντίον
  ήμετέρας νηοπομπής. Πά-
  ραυτα έπενέβησαν αί συνθ-
  δεύουσαι αυτήν ναυτικαι
  πολεμικαι μας δυνάμεις καί
  μίαν μέν τορπιλλάκατον κα-
  τεβύθισαν, τάς δέ λοιπάς ε¬
  ξηνάγκασαν νά τραποϋν είς
  φυγήν. Όλόκληρος ή έν λό¬
  γω νηοπομπή έφθασε σώα
  καί άβλοβής είς τόν τόπον
  τού προορισμοθ της.
  Την νύκτα Βρεττανικά άε·
  ροπλάνα έπέδραμον κατά
  περιοχών τής Β. ΓερμανΙας,
  απέτυχον δμως τοθ άντικει-
  μενικοό των σκοποθ. Έπρο-
  ξένησαν μόνον θύματα τίνα
  έκ τοθ άμάχου πληθυσμοθ.
  Καταδιωκτικά μας, έπεμβάν-
  τα, κατέρριψαν 2 έχθρικά
  βομβαρδιστικά.
  Ή Αγγλία
  είνε τελείως άπογοητευμένη
  ΡΩΜΗ, 14.— Έκ τοθ τε-
  λευταΐου λόγου τοθ κ. Τσώρ¬
  τσιλ συμπεραΐνεται δτι ή
  Αγγλία είναι τελείως άπο-
  γοητευμένη έκ των μέχρι
  τοθδε άποτελεσμάτων τοθ
  πολέμου, κατόπιν μάλιστα
  οί
  αί

  τής βεβαιώσεως αύχοθ
  τού τοθ κ. Τσώρτσιλ δτι
  πλείστον των 'μεταλλευμά-
  των σιδήρου καί χάλυβος ^
  ΡωσσΙας περιήλθεν είς χείρας—
  των Γερμανών. .
  Μία κερδοσκοπική *
  επιχείρησις τής Αγγλίας
  ΒΕΡΟΑίΝΟΝ, 14 -Ή κοι- | επιχείρησιν τή^ Αγγλίας
  νή 'Αμερικανική γνώμη εί- ι Ή τοιαύτη ενεργεια τής
  πωλήση.
  ΑΙΑΚΗΡΥΙΙΣ 1ΗΜ0ΟΡΑΣΙΑΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΜΟΝ. ΚΤΉΜΑΤΟΗ
  Προσφερθεΐσης μείζονος τιμής
  κατά 5 ο)ο τής τοθ τελευτσΐου
  πλειοδότου διά την ενοικίασιν
  τού μετοχίου 'Αφράτων Κισσά-
  μου, έπαναλαμβάνεται ή δημο-
  πρασΐα τής ενοικιάσεως την 18
  Ι)6ρίου |1?41 ημέραν Πέμπτην
  καί ώραν 11—12 π. μ. υπό τοΰς
  ΙδΙους δρους, έν τοίς Γραφείοις
  τοθ Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων.
  Πρώτη προσφορά τό ποσόν των
  <300Ο δραχμων. Οί δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬ σκονται είς τα Γραφεϊα τού ΟΔΜΠ. Έν Χανίοις τή 13 Σ)βρίου 1?41 Τό Συμβούλιον τοθ Ο. Δ. Μ. Π. ΝομοΟ Χανίων ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έπανήρχισε τάς εργασίας τού. Δέχεται εις την οι¬ κίαν τού όδός Κωνσταντί¬ νου 45 (παρά τα Όλύμπια) άπό 8—10 π. μ. Καί 3—5 μ- μ- ΤΟ Σ1ΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΠΥΡΙ&ΟΝΟΣ Ν. ΓΥΠΑΚΗ Μεταφερδέν επί της πλατείας Νέων Καταστημάτων καί κάτωθι τής πρφην Κλινικής Πεντάρη--Γε- ωρ^ιλαδάκη ήρξατο των εργασι¬ ών τού. 4—4 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚ* ΕΙ! ΤΟΗ ΜΙΚΟΝ ΩΚΕΑΝΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.- Κατ' είδήσεις έξ Ούασιγκτώ- νος ό ύπουργός των εξω¬ τερικών κ. Χάλλ εδήλω¬ σεν δτι διετάχθησαν μο- νάδες τοθ ΆμερΐκανΐκοΟ στόλου νά περ"ιπολο0ν είς τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν. ΠΩΣΤΙΜίΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΕΣΣΑΜΠΟΤΑΖ ΕΑΣΙΓΚΙ, 14.—'ΗΦινλανδι- κή Κυβέρνησις έπέβαλε την ποινήν τοθ σανάτου είς τούς ένεργοϋντας έν τη Χώρα Σαμποτάζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Άγνοεϊται ή τύχη τού Παναγ. Κ. Γκρέτσου, Εύέλπιδος Α' τάξε¬ ως. Ό γνωρίζων τι παρακαλεΤται δπως ειδοποιηθη τα γραφεϊα τής εφημερίδος μας. Ν. Μουντάκη (έναντι Δημοτικής Άγορδς) μή γμη ναι κατηγανακτισμένη έκ τής πληροφορίας δτι ή Αγ- γλία, άντ! νά χρησιμοποιή τα πολεμικά εΤδη τ' άποστελ- λόμενα έξ Άμερικής δι' εαυτήν, τα πωλεΐ είς έτερα κράτη. Ό κ. τΗντεν διά νά συγκαλύψη την πράξιν αυ¬ τήν τού πάτρωνός τού, επέ¬ δωκεν ύπόμνημα πρός τόν έν Λονδίνω Αμερικανόν πρεσβευτήν, διά τού όποίου. προσπαδεϊ νά δικαιολογήση την κερδοσκοπικήν αυτήν η "Αγγλίας, τού νά ή, δηλαδή είς τα Νοτιοαμερί- κανΐκά κράτη πολεμικόν υλικόν αποτελεί· μέ^γα σκάν¬ δαλον, διότι άποδεικνύει, έκτός άλλων, την "Αγγλίαν συναγωνιστήν τής Άμερικα νίκης πολεμικής βιομηχανΜ1» άς, διότι ή άγθραπωλησΙοΓ^ αυτή αποτελεί κασ' αύτό>;)
  ιδιωτικήν εκμετάλλευσιν εΐςίίΐ
  βάρος των Αμερικανικόν*"
  συμφερόντων. *«
  ' Η δράσις τοΰ Ιταλικού στρατοΰ
  είς τό Άνατολικόν Μέτωπον
  - ί
  ΡΩΜΗ, 14.-Ό ίταλ,ικός τύ,
  πος άσχολούμενός' μέ την
  δράσιν των Ίταλικών στρα¬
  τευμάτων είς τό* ^Ϋ
  κόν μέτωπον , γράφε,,ι
  ταύτα κατα^γουν. ^
  θεΐς βριάμβθλΐς. Ή Με©αρ-Μ;
  .χία τού Παζόΰβισχατώρσω· ·'
  .σέ νόΤ τ5"ΐ-πέραιωοΓΛ είς την
  αριστεράν δχδην το^Δνει-
  στέρου καί νά έκτοπίση τόν
  έ^σόθν έξ ^νυ0οτάτων ση-
  μείων, γεγονός δπερ επέ¬
  τρεψε : ν6 τ διεϋκρλυν&Γ| ή
  συνέχισις τής δλης Γςρμα
  νοσυμμαχικής προελάσεως;
  είς τόν τομέα τούτον., ι -^
  ΠΡΟΣ ΠΑΤΑΞΗΙ ^!ι5
  ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΒΡΔΕΙΑ^,Ι
  Διά την αποτελεσματι¬
  κήν πάταξιν τοθ άδικσιο-
  λογήτως έπιτεΐνομένου
  κύματος τής αΐσχροκερ- Ι
  δείας, συνΐστάται είς τό
  κοινόν δπως καταφεύγη
  άμέσως είς την πλησΐε'-
  στέραν Άστυνομικήν Αρ¬
  χήν είτε πρός , υποβολήν
  μηνύσεων εναντίον των
  άπαιτούντων τιμάς διά
  προσφεμόμενα πρός πώλη
  σιν ή άγοραζόμενα
  περιεχούσας υπερβολικόν1
  κςρδος ή έλεΛπώς ,σϋαίί.^
  μΐζφμενα, είτε πρός παρο-
  χήγ πάάης πρός δίωξιγ'*
  της αισχροκερδείας άναγ-/
  καίας πληροφορίας, διότι
  άλλως ,καθίσταται λίαν '*
  προβληματική ή άντιμε· —
  τώπισΐς τής άΐσχρ,οκερ·^
  δείας Οπό μάνών των φ"*
  στυνομικωίν σρνσ;νών πα·^1
  ρά .πόίάαν καλήν θέλησιν.1**
  πτεμβρίου
  (Έκ τής ,
  Π