89951

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

16/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υ γ
  ΚΚΕΤΑ
  ΚΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Μ 8ΤΕ0ΚΤ ΗΙΝΤΕΒ ΒΕΗ
  Ι.ΜΡΤ.ΜΑΟΗΤ ?
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΙΕΝδΤΑΟ
  16.
  8ΕΡΤΕΜΒΕΠ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηαηία
  ΗβΓαιΐ3£βοβΓ αηά Ότη&ε. Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 44 — Άριβ. 44 ___
  ΡΓβίβ 3 ΒΓαοΗιηβη — Τιμή Δρχ. 3
  Κ.βάα_τίοηδΙ)ΐΐΓθ πή ό* ϋηιοΙΐβΓβΐ :
  8υΒ.ΜΕΙΛ88ΤΗ.. 22.
  ΗαΙ
  ζατ
  ΓενοΙαιΐοηδρΪΕηε είη<ί ί ΛνεΗπηΕθΗΐ; Εηίζαβααεη. Εγ ΗεΙ εδ αβεΓ δΐ:?ί5> νεΓ^Ιαηάοη,
  Εΐΐε ηιίτ. άετ Κα^1αη§· ζα-
  χνο
  άεη !
  ζα Ηάΐΐεη, ά?ηη άίε Υνεΐί δοΐΐΐε
  ηίοΐιΐ ννι&5.βη, ν,εΐοΐιε Οε£<ιΗ- τεη δΐςΐι ιηι Ο^Ιβη Εατοραδ ^ε^εη ^ίε ζαδοηιπιεηοΓ&αΙεη. ϋΐε ΕΐΐίΓδτΙΐοΗ £ειιοΙ:ε ΟεΗεΐτη- ΙΐΕΐταηκ ν<ΐΓ ίη αΐΐεη Οίη^βη •άεΓ Εαίτ^ιΙΐΓΐ αηά Ηεβοη- άεΓδ άετ Ί,ηί δΤΓείτΙΐ γ ε £ Ι ε νίεΐΐείοΐιί ηοοΐι ί>ττεη§:εΓ Εΐδ Εα£
  δοηδΐί^εη ΟεοίεΙεη. Νατ δεΙΐΓ
  «εΐίεη, εΐννα ίοεί άβη ϊεΗγ-
  Ιΐοΐιεη ^α£τ.ρα^αάεη ίη ΜοδΙίΕα
  «άεΓ ΕηΐΕδδΙίςΙι είηέΓ ΐηίετηα-
  ίΐοπΕΐεη Αηςδΐεΐΐαηκ, Ηεδδεη
  <1ΐε δο^εΙιτΐΕθΗΐΠΕϋεΓ είηδη Ιίΐεΐηεη ΒΙΐοΙ^ ΗίηΙεΓ άαδ ΟεΗεΐηαηΐδ ΐΗτεΓ ^α£^Λ^η1εε ζή. Είννα3 τηεΙΐΓ ΚΙαΓΐιείτ αυεΓ άίε ^α£ι;^ηΕ^Η^ άεΓ υϋδδΚ. 8:βνν&ηη άίε Υε11: νναΗΓεηά άεδ δραηίδοΐιβη Βατ§;εΓΐίπε· ^ίδ, Εΐδ αα£ τοιεΓ δεΐΐε ζαΐιΐ- ΓβίοΗε δθνν]ειΐδοΗε Ριΐε^εΓ- βΐηΗεΐΐβη "κατηρίΐεη, άεηεη άΕΐτιαΙϊ» αΐδ ΗΕαρΙ^ε^ηεΓ άίε ^ε&^οη ΟοηάοΓ ίίε^εηαοεΓ- δΐαηά. Ηΐετ Ιετητ,ε Εατορίΐ ζαηι ίηάαδίΓΪε είηε §το55ε &ε1(:εη είηε δθΐιε ^ε^5ι;αη§· εΓΓείοΗΐ ννατάε. ΰοεΓΕΐΙ άεΓ αηΙδδίθΕΓ ηιΐυ Ναπιεη §:εηί<ι1εΓ τε νεΓΐ«ηαρ£(: ι51, ΜίβΓ) άίε δονν^ει;^δ^11ε^α£I;ίαΗΓ(:^ηάαδ1;^^ε είη δεεΐεηΐοδεδ Οευίΐάε, ίη άεηι Ρΐα^ζεαίϊ- τιηά ΜοίοΓεη- 5αο1ΐί,ΐ:ά61:οΗ ηαΓ Ναηι- Όίε υη£α1ιΪ8:- .1 ζα εί^εηεΓ ΒςΗδρίεπ- ^έίδταη^· £αΗΓΐε νείΐ ζα άετη £ϊιγ άεη ^^ζεηζ1^α.α ζα εηχιεΓ- ϋεη. ΑΗετ δεΐΐοδτ. ΙιΐεΓίατ τείοΐιιε ηιείδΐ άίε ίεοΐιηίδοΐιε ΑαδδΙαΙ;Ιαη& άεΓ ΒεΙτίε^ε ηίοητ ααδ, δο άαδδ ά&δ Εηά- αΙ)§:ε3.ηάεΓι;, ΤγοΙζ ΙεοΙιηίδοΙιεΓ ΗίΗεΙείδ- ιαηβ: άεΓ £αηΓεηάεη Εηϊί>
  £&1ιΐ'1:ηΕΐ;ίοηεη δΐηά άΐε
  ΐχτι Ρΐνΐίϊζεαδ:- αηά
  δΐεΐδ είηϊ&ε ^Εη^ε
  ΙιίηίεΓ άεηι Εΐΐ^εηιεΐηεη δτ&πά
  άεΓ ^α£ι;£α^1^(:ιε^11η^1^ Ι
  Νίοΐιΐ νΐεΐ ΙσεδδεΓ ΐβί; άετ
  ΕΐηάΓαοΙί, άεη άίε Ραηΐεΐΐεί-
  Ιεη άεδ ίΐίε^εηάεη ΡεΓδοηα,Ιδ
  άετ δοννΐεϊϊδοηεη ^η£τ:δτ,^^^^.-
  ίί 'ν
  εΓδίεητηαΙ ά$ £κ
  •άβδ ΒοΙδοΙιβννΐδΓηιΐδ ΐη* άετ |
  ΡΓΕχίδ Ιίβηηβη αηά βε£αηη ι
  ζα βείΤΓείίεη, άαδδ άίε
  ΙιεαΓε Κύί.τυη,ί άεΓ
  ηΐοηΐ δοζαΐεαίίεη ννΕΓ.
  Οε^εηδθΐιΐ&β: "ΌεαΙδθΗΐΕηάδ
  £ε£βη άΐε Αη^ΓΪίίδρΙαη·: άεβ
  ΒοΙδθΗευιΐδπιαδ βΓΕθΗΐε. 6ε-
  η«ιοη αΐεηΐ&εη Τα»;εη
  ΚΙαΓΐιεϊΙ ϋβεΓ άίε
  :η€ δ
  εκηεΓδ ΐιτι ΟδΙεη.
  Είηεδ δΐεΐιί νδ11ί£ αα
  Ζαχεϊίεΐ, ηαπιΙΐοΗ άΐε 1>εΐ Βε-
  άετ Κ&επιρ£ε ζιΜεη-
  »α8ί>εΓθΓ(1εηΙ:1ΐ
  δΐαεΓΐζε άετ *|δοαΐ3εΙΐδθ1ιεη
  ^αίιδ^^^^τ:^£Γ&βίIβ. ΑΙΙείη άιβ
  ηηβτΙιδΓτ: άιοΐιτβ Βεΐεεαηβ-
  Ρΐα&ρΐαεΐζε, άΐε δΐοΐι
  απι εΓδ£εη Κ&τπρίΐα^
  ποαηε, ϋετχιΐεδ άεατΙΐοΗ,
  <1&δδ άϊε άεαΐδοηε ^ίίί εΐηεηι ζαπ1εηπι&εδδΐ& Ιε&εηεη Οε&ηεΓ & οεΓδΐαηά. ϋεΓ Καϊ, άΐε δΙ Ιε ^αίι;^ηίι^11I; οεΓ ννβΐί: ζα δεΐη, (3εη άΐε υϋδδΚ. ϋΐδ νοτ ΙεαΓζεηι οεδβδδ, ιχι&γ ίη άίεδεΐη Ραηΐεΐ ηΐοηί εαηζ αηοε§:Γαεη- 50Γ1ΟΠ τηίι. άετη <1ΐε ηεαεη δοαχ- τεη ^ε1:^δ^11εη ^ νΐβΐε ΒααηιαδΐεΓ ^εΐιδτεη, άε· ^ε^δ^αη£6η άεη ΙιεαΙε υ ΑηίοΓάεΓαη&εη ηΐςητ. ηιεΙΐΓ '^&ηζ υηά τϋε ίη ιχΐε^εη ϋ δοποη τχιατεη. δείΐε ϊγοιζ ζ&Η- δίαεΓΐίε είηε Ιείΐ- Ιεοηηίδθΐι οεάίη&τε βτ άίε ηεββη ΐηαη^εΐηάεη ΚατηρίεΓ- Γθδ άεαΙί.ο1ιεη ^αίτ:- Οε^εη ^αηά άΐε νοη ^αίIνν&££ε εΐηε ηίοΗΐ «ε&εη άΕδ ηεαε ϋεατ-δοΗΙίΐηά, άαδ δΐοΗ ιη ννεηί^εη ΤαΗΓεη άΐε ^α£ι;ννΕ££ε άεΓ νΥεΙΙ: β ίεη ΗεΙ. ϋΐε δονν^ε^-^α£ι-α^η1^^ ΐδτ δΐεΐδ είη εοΗτεδ Κίηά άεδ ΒοΙδοΙιεννΐΜ ΟεννΕΐΙ:ΐ& άπ Ζαΐιΐ, ^^ Αΐη ΙςΓαείΙ Γεηά ΐη &11εη δΐΕ&Ιεη, άίε είηε ^α{^αIΕ££ε νετ£αε- & ΡΠε^εΓάίε Ιιοοΐι- βιεη Αηδρταεοΐαε ΕαΛ Ιιίη- δίοΐιτίοΐι ΙηϋεΙΗ^εηζ «·εδΙε11Ι; αχεΓάεη, δθΐιείηΐ ίη άεΓ ϋάδδΚ. εΐη ^εαιίδίεΓ θΓΕά νοη ιΐΐεΓΐίϋαΙιεηι Κοηηεη ζα ^εηαεκεη. Ιηα ΐδΐ άΐε ΜεΙΐΓΐιείΐ άεδ Πίεχεη- άεη Ρεΐδοηαΐδ αΐβίι; νοη ϊεηετ ΙηΙεΙΗ&εηζ- αηά Βίΐάαη^δδΐα- £β εηιίεΓπι, άΐβ £ογ άίε ΟιΐΓοη- £αε1αΓοαηΒ: δεΙΤοδΐΕεηάί^εΓ Πίε- ΕίηδοΗί£ίαη^ νοη Οεδοΐιοδδεη ίη εϊηεη άεαΐδοΐιεη Ηα£εη Φόρτωσις όβίδων είς κάποιον Γερμανικόν λιμένα 8ΤΑΡΚΕ ϋΕυΤ30ΗΕ ΚΡΑΕΡΤΕ δΙΝΟ ΙΝ ΟΙΕ ΒΕΡΕδΤΙθυυΝΒδΡΒΟΝΤ ίΕΝΙΝΟΒΑΡ ΕΙΝΟΕΒΡΟΟΗΕΝ δ^Η^Α^ΗΤΕκρο^οΕ βαηνεν 8ιοη αν Α118 άβτη Ρα1ΐΓ6Γΐι&ιιρτ ΐ 14 8βρτβηι!οβΓ. ά ά ΙίοΗ ΐδΐ. ΝεοΗ Εΐΐεάεηι ΙίΕηη εδ ηίοΐιί αοεΐΓΕδοηεη, άαδδ άΐε δθνν]ετίί>ο1ιε ^α{^Ε^^ηεε ί
  ίη άεη εΓδΐεη ννΌοηεη
  ΚΕρ
  ηαΐ, ννΐε δΐε ηοοη ηίε ζανοΓ
  ΐη άίεδεηι Κτΐβεε εοοΙι ηαΓ
  αηηαηεΓηά είη&είΓετεη δΐηά.
  Βεδοηάβ.δ άΐε άατοΐι ΖεΓδτ,δ-
  Βοάεη Εα£ άεη
  νεΓΐαδ &αδδεΓ£Γε
  αιδηηΐΐοη ηοεη. ΗΐεΓζη ΙΐΕίίε
  ααοη άΐε Ιεοηηϊδθήε ΙΙηνοΙΙ-
  ΙεοηιηιεηηεΐΙ: άεΓ Βοάεη - Ογ-
  ^ΕηίδΕΐίοη Γηίτ; Γοβΐ^εΐΓΕΚβη.
  Αΐδ Βείδρίεΐ ΓΠΕ& ηαΓ εηχΐϋΐιηΐ;
  υχεΓάεη, άΕδδ νίεΐε Ρΐα&ζεα&ε
  Άιί &οτΐΐΐεΐΐδοηεη Η&£εη ϋεΐ-
  ηεη
  Εα£
  δεη αΐατεη αηά
  ηίοηΐ εΐηηΐΕΐ Γεςΐιιζείτίβ·
  ΑϋΐπεΙΐΓ δίΕΓίεη Ιεοηητεη.
  Ιη άεη ^α£ι:1£Εε^ηρ£εη επ
  άετ ΟδΙίΓοηΙ Ιι^Ι άίε άεαΐ-
  δθΐιε ^α£^ιαΕ££ε ΠΐΓε Εζηζβ
  ϋΐϊεΓΐε^εηηεΐι: Ιοειαίεδεη αηά
  νοη άετ ετ^τεη δΐαηάε &η άίε
  εΐηάβατΐ^ε ^α£ι;^16^^δ^η^£ι: 1>ε-
  δεδδεη. ΗίεΓζα οε£αε1ιΐ&ί;ε δίε
  άΐε Εαδ νίεΐεη ΙΐΕΓΐεη Εΐη-
  δαετζεη δείτ 1939 ίϊ6αΐοη.ηεηε
  ΚΕτηρ£εΓ£απΓαη§τ αηά
  Ι,ιιίι£αΗΓΐ
  ζεα^ε. νΈδ άεΓ δθαιΐβΐΓαδδΐ-
  δοηε ΕαίΙ&ε^ηεΓ ηιεΐιτ βε
  3Εδδ αη Ζ&ηΐ, ά&δ 5ε-
  δΐΙ/Ι: άεΓ άειιι&οΐιε Ρ1ΐε§:οι·
  ηιεΙΐΓ αη Κόηηεη,
  αηά
  Κ. δ.
  Ιγπ Οβΐβη ϋβΗηβη βΐ
  άβη βΓΐιβηβίΐ^βη
  άβΓ ΟτίβΓαίΐοηβη
  ηβιιβ δοΗΙ&οΗΐβΓίοΙ^β αη.
  Νβοηάβηι δτατ^β άβαΐβοΐιβ
  ΚΓεε£τ;β ΐη άίβ Ββίεβίΐ-
  νοη Ι/βηίη
  ^ δίηά,
  άίβ βη£·β Εΐη
  δτ&ά τοτζ
  βΓττβΓί &
  ιιη&ηίη&ΐίβ&πι ί ο γ τ βγ β-
  ββτζτ.
  βαβάΐίοΐι
  Ιηββΐη ννηΓάβ αηι ^
  «βο. Τ&σ;β εΐη ίβίηάϋοηβΓ
  ΡΓ&εΙιτβΓ άιΐΓοη Βοηιοβη-
  ΛνηΓί βοηννβΓ
  Ββί άβηι ΐητ.
  | ζαηι ΐ3· δβρτβηιοβΓ αηά
  | α.»» £Γβ3τΓί^βη ΤαβΓβ οΗ-
  ίΐβοΗβ Ρΐαΐχβτβΐΐα η ο; β η
  αηά Ζβ111α£βΓ ίη
  ηιβΐάβΐβη
  βίηβη β:
  Υβηηοητη βχ-ηίβτ
  βηοη βΐη ΟΓΐίΐβοηβΓ ΖβΓ-
  βΙοβΓβΓ βίηβηΒοηιΙϊβηίΓβί-
  ίβΓ
  Ιη
  άΐβΓΐβη άβητ3οηβ Κ&ηιρί-
  ίη άβΓ Ναοητ
  Ρβίηάββ αβοβΓ ά β ηι
  Κ.βίεηβ&βοίβτ ί α η ά β η
  ■ννβάβΓ οβί Ταρ;β ηροη οβί
  Ναοηί βταίτ:. !-"*'"'ί
  Αηι 12. δβρτβηιοβΓ ίί©1
  ίη άβη Κββΐηρίβη αη άβΓ
  ΟδίΪΓοητ; άβΓ ΟοβΓοβ-
  ίβΗΙβΙιαοβΓ βίηβΓ Ατηιββ,
  ΟβηβΓαΙοοοΓβτ ΚίττβΓ νοη
  δοηοοβΓί:.
  ΤΑΕΤΙΟΚΕΙΤ ΟΕΡ ΙΤΑυΕΝΙδΟΗΕΝ
  ίυΡΤνΥΑΡΡΕ ΙΝ ΝΟΡΟΑΡΡΙΚΑ--
  Κοπι: 15
  ΗααρΐςαΕΓΐίεΓ άεΓ !
  ΐταΐ ννεΗΓΠΐαοΗΐ:
  ?ιηι
  £ε
  ΑΓϊΐΠεπε.
  ^α£ι;ιπΕ£-
  γοΙζ ηε£-
  £εΐηά1ΐο1ιεΓ ΑοιαεΙΐΓ, ΐη
  άεΓ ΝΕθητ ζαηι ΐ3· 9 ΐη
  £οΓ(:]&α£εηάεη Αη§;π££εη
  ζΕηΐΓείοηε Αθδοηηίττε νοη
  ΤουΓαΙί. ΜΐΙ ΒοπιΙρεη &Γθδδεη
  ΚΕΐί6εΓδ αιαΓάεη ΒΕΐΙεΓίεη,
  Βεγε-
  αηά Μαηίΐίοηδΐα-
  §·ετΓθ££εη. Αηδ£εάεηητε
  Βταεηάε αηά Εχρΐοδΐοηεη
  αιαΓάεη ΗεοοαοΗΐετ.
  Ιτη οεδΐΐίοΐιεη ΜίΐίεΙηιεεΓ
  νεΓ&εηΙΐϊε αηδετε ^α£^ιIIα£ίε
  Γοεί Αΐίΐίοηεη &ε&εη άΐε
  £είηά1ίοΗε 3αΗί££αΗΓί. είη
  ΗΕηάε1δδοηί££.
  ΒεΓΐΐη, 15 δνίρτε—σεΓ.
  Ιη ΒεγΙϊε τπαΓάε είη εηίί-
  Ιΐδοηεδ Ρ1α?ζεα§: νοη άεαϊ-
  δθΐιεη ^Εε8:ε^η Ε^^εδθΐιοδδεη.
  Ιη ΟδΐΕ£π1ίΕ τπαΓάε ιηι
  ΑιοδοηηίϋΙ νοη
  είηε δίοΙιΙθΕΓ ηαΐΐ άεπι τοΐε11
  Κτεαζ §·εΙίεηηζείο1ιηε(:ε δαηί-
  ΐΕείδΕ0ΐεί1αη§: ηιΐϊ Βοηι5εη
  αηά ΜΕδοηΐηεη8·ρταε1ΐΓ£εαεΓ
  ΓοεΙε^Ι. Είηί&ε νεΓΐείζΙε δίηά
  ζα βεΙίΐΕίϊεη. Εΐη Βοΐηοεη-
  £1α£ζεα£ ηααΓάε νοη άεΓ ϊΙεΙ.
  Ιτη ^Εα£ε είηεδ
  £ε Εα£ εΐηεη αηβεΓεΓ Οεΐείτ
  ζαε&ε τηαΓάεη νϊεΓ ίείηάΐίοΐιε
  αίίε νοηι Αυιαε1ΐΓ£εα-
  αηδετεΓ δοηΐ££ε
  ΚΝΟΧ ΑΝΟΕΚ8 ΑΙ.8
  λΥαβ βΓ ίτίΙηβΓ ΰοβΓ Κοοββνβΐτ ά&οητβ
  Νεαι Υογ^, 15 δερΙεηι6εΓ.
  Ιη άεΓ ΖειΙδθ1ΐΓΪ£τ ,,δοπ^-
  ηεΓδ ΟοηιηιεηΐΕΐοΓ" ζϊϊΐεΓΐ άεΓ
  £Γα1ιεΓε δεηΕΐΟΓ Ηοΐυ Ααδ-
  εεΓαη^εη άεδ ^£ζΐ£εη Μεγϊ-
  ηεΐηίηίδϋεΓδ Κηοχ άβεΓ άεη
  ΡΐΕδίάεητεη Κοοβενβΐΐ, άΐε
  Κηοχ £·ετηαθΓΐτ: ΠΕ5ε, ε15 ετ
  ηοοη ηίοηΐ: Κα^ίηεΙϊδηιίΐβ-Ιίεά
  ιιιεγ, δοηάετη ζατ Γερα5Η1ίΕ-
  ηίδθΐιεη Ορροδίΐίοη §;εηδΓΐ:ε.
  Κηοχ ΗΕβε άΕΠΕθΗ ΐη νεΓ-
  δθΐιίεάεηεη Κεάεη αοεΓ Κοο-
  δενεΐϋ εΓΐίΙάΓΕ, εΓ ΙιαΙ
  ίίδοΐι ]εάεδ "ν/εΓδρΓεοΙιεη
  ϋτοοΐιεη, άΕδ ετ ]ε άεηι
  β-ε^εοεη πει ,,οάεΓ ιιιεηη άεΓ
  ΡΓ&δΐάεηϋ δϊοΐι 3αοη πΐδ 5εί-
  άεδ ηΐηδΐεΐΐϋ, ίδΐ εΓ άεηηοοΐι
  χιΐεάεΓ είη ιιΐΕΐΐΓεΓ ^ϋεηιο^Γ&Ι
  ηοοΐι είη αΐΕΐΐΓεΓ ^^5ε^Ε1ε^,
  δοηάεΓη είη ΕΓίδΙοΙίΓαΗδθΙιεΓ
  τηί(: Γ&άίΙίΕΐεη Νεί-
  §§ αηά Εαί>5εΓ8τειΐΐδηη1ί-
  οΐιεΐη Ηαη§:€Γ ηαοη ρεΓδδη-
  ΙίςΙιεΓ Μαοΐιί". ΙΙ5εΓ Κοοδε-
  νεΐΐδ ΡαεΙαΓεΓΓθΙΙε ίπι Ραΐΐε
  είηεδ Κτΐε&εδ ΠΕϋε Κηοχ
  δΕβτΙ : ,,Εδ 131 δθήΐίηιηι
  ίη Ρπ<τάεηδζείΙεη Εΐδ ΡΓΕδΐ- άεηΐ είηεη Μεππ ζα ΙΐΕΐσεη, άεΓ »11ζα ΕηηΐΕδδεηά, αηνοΓ- αηδί- οηετ αηά αηζανετΐΕδδΐβ: Ιη Κπε£δζείτ.εη ιχΐαΐε ΙίΕΕΕδΐΓΟρΙΐΕΐ". ϋίβ 8ονν^βτί8^η^ ■νναίίβ νβτΙθΓ ίη βίηβηι Τα&β 53 -Ιιι&ζβνχ&β ΒεΓΐΐη 15 δεριάηαοεΓ. 53 Ρΐα^ζεαβε νετΙθΓ άίε ΐ1 ^£££ ιηι άεδ δοηηα5εηάδ αηά ΐη άεΓ ΝεοΙιΙ ζαηι αΐίε αηι νοη νοη ζαδΐ^ δτεΐΐε ιηίτ&ετάϊΐΐ τιιΪΓά 32 άϊε- δεΓ Ρΐα^ζεα^ε ιιΐαΓάεη ϊγπ ^α£τ1^ί1^ηρ£, ΐ8 άαΓθΙι ΡΙαΙί&Γ- ΐίΙΙεΓΪε α^&εδοηοδδβη. ν*εϊίεΓ6 8 Ρΐα&εεα&ε ιυατάεη επι Βο- άεη ι ϋίβ οιιΙ^&Γίβοίβ ΑητννΌΓ Ι βηί άίβ 8ονν·ΐβΙΪ3οηβ ; ΡΓοτββίιηοτβ δο£ία, 15 δερΐεηιοεΓ Μίυ άεΓ βαΐ£ΕΠδ(:ηεη Εα£ άίε ^εηιεΐάετε δίδθΐιε ΡΓθΐεδΙηοΙε ιπΐτά ΐη ηΐεδΐβεη αηΙεΓΓΪοΗιείεη Κτεΐδεη £αεΐ Αη£αη§: άίεβεΓ "ννοοηε ^εΓεοηιιεΙ:, ηΕθΗάεηι δίοη άεηι| νεΓηεητηεη ηΕοη άεΓ οαΙ&ΕΓΪδθΗε ΜΐηίδΙεΓΓΕΐ ίη είηεΓ ΙεΙζεη δίτζαη§· ασεΓ άεη ΙηηΕΐί; άεΓ ΑηιαιθΓΐ ίΐη αϊεδεηιΐίςΐιεη δοηΐαεδδίβ· βεαΐοΓάεη ΐδϋ. ϋίε ΙοαΐΕ&ΓΐδοΙιε ΡΓεδδε πετ: αεοεΓ άεη δοιυΐεΐΓαδδίδοηεη νοεΐΐΐκεδ 8ΐί11- 6ειΐΐΕηΓΐ:. Βεΐιίη, *ΐ5 δερϋβηιυεΓ. ΝεοΙι εΐηετ επι δοηηαΐοεηά νοηι Ευδ· άεΓ II. δ. Α. ϋαηιρίεΓ 5Ε5 οεί άεη άεατί,ςηεη ^Γΐίίεη ααί δαεζ αΐαεηΓεηά άετ Ναοηί, ΐη ηοοΐι ηίοΐιί ϋ ίοε- Είηε ΡΙοτΐίΠε άεατδοΙιεΓ ϋηίεΓδεευοοΙε οεΓείϊ,ζαΓ Αο£εΗγΙ: ίη εϊηεηα άεαϋδοΐιεπ Ηαίεη ΙτολΙσκος Γερμανικόν ύποβρυγίων δτοιμος πρός άπόηλουν είς κδποιον Γερμανικόν λιμένα δΡΚΕΝΟδΤΟΡΡ ΙΜ ΒΚΙΤΙδΟΗΕΓΜ ΚΙΙΒΙΕΡΘΕΡΑΕΟΚ ■ — — ι------—-----------------------------------------------· · Ζηββτηηιβ ιεΓοβΐί: τηίτ άβη Όίρΐοηιατβη · Κ.οθ3ενβ1ί9 8Τβ§·βη άίβ Α 15 δερτεηιβεΓ. άϊε Ζείι ίη άεΓ ίη Βε1§Γ3.ά νοη άεαϋ ΑτηΙ'ί.δτεΙΙεη £επα. ο ιΐ νοΓάεη δίηά, ννεΓίεη εΓηεατ είη ΕοεζεϊοΠηεηάίδ Ι^ΐοΐιί; αα£ άίε Ζαδαηιιηοη1ΐίΕη§·ε, άίε ζννΐδοΗεη άεΓ εη£ ΐϊοΐιβη Ι)ϊ- ρΐοπααιίε αηά άβιη εα^ΐίδοΐιεη Οεΐιεΐπιάίεηδΐ: ηιί(: άεητ Ζίεΐ Ιοεδίαηάεη Ηαΐοεη, άατοΐι ίΐιτε ΗεΪΓηΙάεκίδοΙιε ννάΙιΐΕΓοεϊί αηά 8Ε6οΐ3εβΓηαδδηαΗηιεη άίε ΝεαΐΓίΐΗί εί άεδ εί εηΐΕΐί&εη ζα άεΓ εη&ΐίδαΐιεη ΐ· αίί αηΙΰΓδαοΙιτ. Αα£ άεπι ϋ-ΐοΗοοάεη νναΓ- άεη ιη εΐηεπι ννΐηΐίβΐ 63 Κε- Γ.ιΙοΐη.εΓ πιΐί 8οο δοΗαδ,δ Μα- ηιιίοη 86£ιιηάεη. Οζν δεΓΐ>ί»·
  &θιΐε Αη^ε^ΙοΙΙΙε Ραηίδοΐι άβ*
  Οε-
  &ρ ίη Κίδτεη νετ
  άαΓοίι οη&ΐΐδοΐιε Κα-
  πεΓε Εαδ Αϋΐιεη πεοΗ Βεΐ-
  |1ίΕηιεη. δϊε &είεη νοΐ»-
  Η
  Οε1ιΐ1£βη
  ι. ΝεοΗ άεη Ραη-
  άεη ιη δο£ΪΕ αηά Ακταΐη δΐεΐ-
  Ιεη δΐε εΓηεαΙ άίε £ε&εη άίε
  ΑοΗδεηηΐ36θΗιε δεΓίοΗΐεΙε
  ΖαδΕΓηηιεηΕΓοείι". θΓο^δΟΓΪΐΕη-
  ηίεηδ ηηά άεΓ ΙΙδΑ- ϋίρΐο- |
  ηΐΕΐεη αηΙεΓ Βεννείδ.
  ΖΕΗΐΓείοΙιεη νεΓΐΓεΐεΓη άεΓ
  ννατάε ΟεΙε&εηΠείι:
  ι, άίε δρΓεη^δΐοΗηη-
  άε ζα βεδίοΗΐίίϊεη. δίε Ιίοηη-
  τεη δίοΐι άΕνοη άτοεΓζεα&εη,
  άΕδδ άίε εηβϋδθΠε ΒοτδθΗΕ£ΐ
  ΐη ΒεΙ^Γαά άΐε ΖεηΐΓΕΐε ννίΐΓ,
  νοη άεΓ άΐε νεΓδοΗίεάεηεη
  δρτεη^νεΓδαοΗε δο ζ. Β. άΕδ
  νεΓδαοΗτε ΑΐίεηΐΕΐ &εβεη άαβ
  Εΐδετηε Τογ ΐΐιτεη
  &ε£απάεη ΗΕοεη.
  Όιε εηρ;1ΐδθΗε
  ΐη ΒεΙ^Γ&ά 5ενο1ιητε άίε βεί-
  άεη ΗεεαδεΓ ΖΓγηδΙίθβ-Ε 2ο
  αηά 14. ΝΕθΗάεηι άίε εη^Η-
  δοΗεη δΐΕΕΐδΕη^εΗοεΓΪ&εη επι
  6. Αρπΐ άΐεβεδ ^αΗ^β8 ηιϊΐ
  ΐΗΓεη Αατοδ ζογ αάΓίΕτίδοΗεη
  Κύδτε βεβαοΗΙεί: ννατεη, ϋΐίε-
  1>εη ηαΓ είηί^ε ΌΐεηεΓ ζα-
  Γάοΐΐ. Ατη ΐ5· Αρπΐ, άτεί Τε-
  &ε πεοΗ άεηι ΕίηπΐΕΓδςΙι άετ
  άειιΐδοΗεη Τπιρρεη, αίοετ-
  ηαΐπη άΐε υδ/
  άεη δοΐιαΐζ άετ
  ΟεΙ)3ειιάε, αηά άετ ηοΓά-
  ΕηιεΓίΙίΕηΐδοΗε ΟεδΕηάΐε Βΐΐδδ
  ^Εηε δοννίε άεΓ ΚοηδαΙ ΡΛΓαη-
  Ιίΐΐη οεΐΓαιεη οείιεΓδ άαδ
  Ηααδ. ΝεοΗ άεηι Αβζα& άεΓ
  ΙΙδΑ ΟεδΕηάδθΙΐΕίΐ αβεΓηαΙι 9
  άαδ ηοΓάΕπΐ6Γί1ίΛηί&ο1ιε Κοη-
  δαΐΕΐ άεη δοΐιατζ. Αΐδ απι 12
  ι ααοΐι ΡΓΕηΙίΙίη δεΓίοιεη
  ηιαδδΐε, αιαΓάεη άΐε
  Μ<ΐδΙ:εΓ5οη, Οΐεη δθννίε άεη ΕηβΊαίηάεΓη Βοα^Ηεγ, ΓοαεΙ, Ηυάδοη ιιηά" νοοάδ ιη δεοΗδ Κδεαιηεη αη- Ιη άεη ΙεΐζΙεη άΓεί βΐδ νΐετ ΜοηΕΐεη νοτ Ααδ^ΓαοΗ άε» ά1^α&οδ1ανν^δ^Ηεη Κπβ- νναΓάεη, ννίε Εαδ άεη Αη- §εη άεΓ ;'δεΓ5ίδθΗεη Αη&ε- δίεΐΐΐεη άεΓ εηκϋδοΗεη Οε- ηάΗ£ΐ Π . Ορ£εΓ δίηά ηίοΗϊ ζα ΓνοΓβεΙιΙ, ννοε- οΗεηίίοΗ είη &Ϊ5 ζννείπΐΕΓ άατοΗ ΚαΓΐεΓ Εαδ αηά ΑΐΗεη οίί ϋίδ ζα ΚαπεΓδΙύοΙίε τηϊΐ: είπεηι Τ&- χί ίη άΕδ Οε5αηάδο1ια£τδ£εΙ)ίε- αάε βε^ΓΕοητ. νοη άεη ΟεΗΐΙ- £εη άεδ εη&ΙίδοΗεη ΜαπηεΕΐ- ιαοΐιεεδ δεί άΕ£> ΜαΙεΓΐαΙ πεοΗ-
  ΗεΓ ίη αη6ε1ΐΕπηΐ6Γ
  ννεϊΐεΓΐΓΕηδροΓϋΐεΓΐ:
  Ό δ
  ΐη άετ εη-
  ίη Βεΐ-
  £ &ΐ άεη εΐηια&ηάίΓεΐ-
  εη Βειηεΐδ, άαδδ 3ΕΗη1ίο1ι ιιΐίβ
  ΐη ΕηάεΓεη δύάεαΓοροείδοΗεη.
  δΐΕαΐεη άΐε εη^ΐίδθΐιεη Οΐ-
  ρΐοηιαΐεη αητεΓ ΜϊδδΓθΓΕαοΙι.
  άεΓ άίρΐοηιαΐϊδοΐιεπ Ιπιιηαηΐ-
  1 ηιίΐ άεηι δεοτρΐ δεΓνΐοβ
  ΙΙΐΓε αοΙιεηδ β
  Εα£ άεΓδί16εη Είηίε αιίε άίε
  8ρΓεη8·δΙοί£Εττεη1:αΙ:ε ίη άεη
  ΓαηιαεηΐδθΗεη ΟεΙοϊεΙεη, άΐβ
  Μαηίΐίοηδ-αηά δρΓεη&δΙοί-
  ίαηάε ϊη άετ εη&Π^οΙΐρη θε-
  δαηάδοΐιαίτ ιη δοίία αηά αίς
  Εχρΐοδίοη ειΐβ-ΐίδοΐιεη Όιρΐο-
  πυτεπ^εραεςΐίδ ΐηι ΡεΓΕ-Ρα-
  Ιαοε Ηοΐεΐ ίη ΙδΙαη5α1. δίε
  οΐίεηοατεη εοεγ βΙείοΗ^ειΐΐ^·
  άαδ εη&ΙίδοΠε υηά αηιεΓΪΙίΕηΐ-
  δοΐιε ΖαδΕπιιηεηδρίεΙ αΐδ Ροΐ-
  ^ε άεΓ ΒαΙ^αηΓεΐδε άεδ δοη-
  άεΓ&εί,αηάτεπ Κοοδενεΐίδ Όο-
  ηοναη αα£ άεηι

  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ, ΕΐΔΗΣΕΩΝΙ
  Χανιά/ Τοίττι 16 Σεπτειι(3ρΐΌ'υ 1941
  Βλ ΤΟ ΜΕΤΑΗΟΗΣΟΥΗ
  Είς τό Κογκρέσσον υπεβλήθη νομοσχέδιον,
  «5ιά τοΰ όποίου προβλέπεται ό έξοπλισμός δλων
  τώνέμπορικών πλοίων των Ήνωμ. Πολιτειών.
  "Η νέα αυτή ενεργεια τοϋ Ροΰζβελτ, προδίδει την
  άπόφασίν τού νά ρίψη την Χώραν, άργά ή γρήγορα
  είς τόν πόλεμον, λησμονών τάς τρομεράς συμφο¬
  ράς, άς εδοκίμασαν οί Άμερικανοί κατά τόν
  ίϊ,αρελθόντα πόλεμον.
  Ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ προσεκολλήθη οριστι¬
  κώς πλέον είς τόΆγγλικόν άρμα.Δέν τόν ένδιαφερει
  ή θέλησις τοΰ Άμερικανικοΰ λαοΰ, όστις εχει κη¬
  ρυχθή άναφανδόν κατά τοϋ πολέμου, ου*τε ύπολο-
  -γίζει τό Κογκρέσσον καί την Γερουσίαν, τα δύο
  αύτά κυρίαρχα Σώματα τής Άμερικανικής Συμπο-
  λιτείας.
  Θά μετανοήση πικρώς, γράφει μία Γερμανική
  _φημερίς, τόσον ό Ροΰζβελτ όσον καί οί Σύμβου-
  λοί τού, διά την τυχόν ανάμιξιν τής Άμερικής είς
  τόν πόλεμον. Καί όντως θά τό μετανοήσουν, διότι
  θά άντιμετωπίσουν μίαν γρανιτώδη αντίστασιν,
  |ΐίαν φάλαγγα έκατομμυρίων Εύρωπαίων, διά νά
  παρεμποδισθη πάσα επέμβασις είς τα Εύρωπαικα ι
  Λράγματα.
  Οί λαοί τής Εύρώπης απεδίωξαν την Αγγλίαν,
  -κατά τόν αυτόν τρόπον θ' άποδιώξουν καί την
  Αμερικήν, διότι δέν δέχονται ουδεμίαν πλέον δο-
  σοληψίαν μέ τοΰς άνθρώπους αύτούς, οί όποΐοι |
  ώς κύριον σκοπόν εχουν την εκμετάλλευσιν. Δέν
  θά έπιτρέψουν οί λαοί τής Εύρώπης νά άνασταλη
  τό άρξάμενον ήδη, υπό την αίγίδα τής Γερμανίας,
  άναδημιουργικόν έργον, διά την αποκατάστασιν
  τής νέας τάξεως πραγμάτων έν τή Εύρωπαϊκη
  Ήπείςω.
  ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΗ
  Η ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
  Νέαι τεράστιαι
  απώλειαι των Μπ)6ίκων
  εΐςτό 'Ανατολικικόν Μετωπον
  Ή δράσις τής Γερμανικής Άεροπορίας
  • Παρ' δλας τάς «ροσηα·
  βείας των όργάνων τής
  Άγορανομικής Υπηρε¬
  σίας Χανίων ώς καί των
  όργάνων τής Χωροφυλα-
  κης ή αίσχροκέρδεια όρ·
  γιαζιι, δχι μόνον είς την
  πόλιν μας άλλά καί είς
  ύπαιθρον. Πλεΐστοι δαοι
  4*-εταπολιταί καί μή,
  4κμ.εταλλευόμενοι την
  έλλειψιν ωρισμένων εί-
  6ών πρώτης άνάγκης καί
  την παρατηρουμένην, ώς
  έκ τούτου ζήτησιν έκ μέ·
  ρους τοΰ πληθυσμοϋ καί
  ιδιαιτέρως των οίκογενει-
  α,ρχών, πωλούν τα ειδή
  των είς τιμάς κατά πολύ
  ανωτέρας των τιμών άς Κ-
  χούν καθ,ορίαει αί άρμό-
  £«αι Αρχαί. Περιήλθε
  "λ. χ. είς γνώσιν μας δτι
  «όκρέας πωλεϊται 1ΚΟ-·
  -_ΌΟ δραχ. κατ' οκάν,
  ©6 πατάτες βΟ—8Ο, οί
  μ,ελιτζάνες χαί τα κολο-
  κύθια ΚΟ-βΟ δραχ. ό
  τυρός 3ΟΟ-4ΟΟ, βού-
  τυρόν 4ΟΟ-8ΟΟ, τό
  γάλα 3Ο-4Ο χαί Ανα¬
  λόγως τα λοιπά ειδή δι-
  ατροφν,ς. Τό ίδιον συμ-
  €αίνει καί διά τα εΕδη
  τής ύποδύσεως καί τοΰ
  ρουχισμοΰ. Περιττόν δέ
  να τονίσωμεν δτι δλα
  «ύτά τα ειδή πωλοΰνται
  -άντοτε κρυφίως, δι' εύ·
  νοήτους λόγους.
  "Ηδη ή Διοίκησις Χω-
  ροφυλακής Χον ί ω ν,
  πρός αποτελεσματικήν
  πάταξιν τοΰ άδικαιολο-
  γήτως έτ.ατεινομένου κύ-
  ματος τής αίσχροκε^δεί-
  ας, συνιστά είς τό κοινόν
  δπως καταφεύγη άμέσως
  είς την πλησιεστέραν Ά-
  βτυνομικήν Αρχήν, εί¬
  τε πρός υποβολήν μηνύ-
  σεων εναντίον των άπαι-
  τούντων τιμάς δια προ-
  σφερόμενα πρός πώλησιν
  ή* άγοραζόμενα ειδή, πε¬
  ριεχούσας υπερβολικόν
  κέροος, ή έλλειπώς σταθ-
  μιζόμενα, είτε πρός πα¬
  ροχήν πάσης πρός δίωξιν
  τής αισχροκερδείας αναγ-
  καίας πληροφορίας.
  Μόνον δια τοΰ τρόπου
  τούτου θα καταστή δυνα-
  τή ή πά:ας"ις τής αισχρο¬
  κερδείας. "θτ*ν οί άγο-
  ρασταί δέχονται να κα-
  ταβάλλουν είς τόν πωλη-
  τήν δσα αύτός απαιτεί
  καί δέν απεύοουν άμέ-
  σως είς τό πλησιέστερον
  αστυνομικόν τμήμα να
  καταγγέλλουν τό γεγο-
  νός, πώς είναι δυνατόν
  τό κακόν;
  "Ας βοηθήσωμεν λοιπόν
  δλοι την Αστυνομίαν,
  δια τό συμφέρον μας.
  Α
  Α
  ΩΛ
  Α
  [ΙΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛ1Κ
  1ΡΙΛΙ0Υ ΜΕΧΡΙ
  ΙΣ ΑΕΡ
  Σ1ΒΡΙ
  ΠΟΡΙΛΣ
  Υ1941
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Είς την |
  "Αγγλικήν Βουλήν ανεκοι¬
  νώθη, υπό τού άρμο-
  δίου 'Υπουργοϋ, δτι άπό τής
  1 "Απριλίου μέχρι τής 8
  Σ)βρΙου ή Βρεττανική άε-
  ροπορία άπώλεσεν έν συνό¬
  λω 550 βομβαρδιοτικά άε-
  ροπλάνα. Ή είδησις αύτη
  Είναι άπό τάς συνήθεις
  ψευδεϊς είδήσεις των "Αγ¬
  γλων, διότι σκοπίμως ά-
  ποσιωπεϊται ή καταστροφή
  καταδιωκτικών, άνιχνευτι-
  κών καΐ τεδωρακισμένων
  άεροπλάνων, ένω κατ' επι¬
  σήμως εξηκριβωμένας πλη¬
  ροφορίας ή "Αγγλικη άερο-
  πορϊα απώλεσε, κατά τό α¬
  νωτέρω χρονικόνίδιάστημα,
  1600 αεροπλάνα δλων των
  τύπων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Τό ήμιΛ
  επίσημον Γερμανικόν πρα- )
  κτορεϊον ανακοινοί δτι,
  παρά τάς δυσμενεΐς καιρι¬
  κάς συνθήκας είς τό 'Ανατ.
  μέτωπον καί τό δύσθατον
  των όδών, τα Γερμανικά
  στρατεύματα προήλασαν
  είς πλείστα σημεϊα. 'Απέ-
  κρουσαν έχδρικάςέπιδέσεις,
  συνέλαβον 1.500 αίχμαλώ-
  τους καί έκυρΐευσαν 113
  δρματα μάχης.
  Είς έτερον τομέα οί
  Μπολσεβϊκοι κατεσυνετρί-
  βησαν κυριολεκτικώς έκ
  τοϋ δραστικοθ πυρός των
  κατά ξηράν δυνάμεών μας
  καί τής άεροπορίας μας.
  'Εκυριεύδησαν 70 τηλεβό-
  λα, 20 τεθωρακισμένα αύ-
  τοκΐνητα, 600 φορτηγά αύ-
  τοκίνητα, 6 τροχοφόρα καΐ
  3 άντιαεροπορικά τηλεβό-
  λα, κατεστράφησαν δέ καί
  3 αεροπλάνα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15,-Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι είς
  τό Άνατ. μέτωπον, παρά
  τάς δυσχερεϊς καιρικάς
  συνθήκας, ή άεροπορα μας
  έπροξένΓ,σε σοβαράς ζη¬
  μίας είς στρατ. συγκεντρώ-
  σεις τού έχθροϋ νοτίως τής
  Πετοουπόλεως. 'Επίσης έ-
  βομβάρδισαν άμαξοστοιχίας
  έν κινήσει καί θέσεις έχθρι-
  Τα καταρριφθέντα
  υπό των Φινλανδών
  σοβιετικά αεροπλάνα
  ΕΛΣΙΝΚΙ, 15 -Άπό της 23
  Ίουνίου μέχρι τής 11 Σ)βρίου
  1941 κατερρίφθησαν υπό
  των Φινλανδικών δυνόμεων
  120 βομβαρδιστικά Σοβιετι¬
  κά αεροπλάνα, 281 κατα·
  διωκτικά, 22 άναγνωριστι-
  κά, 2 όερόοτατα ώς καί 6
  τοιαθτα φραγμοΰ.
  ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΦΡΙΚΗΗ
  ΚΑΤ1ΒΥ8ΙΣΙΣ ΕΧ6ΡΙΚ0Υ ΒΟΗΒΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
  ΡΩΜΗ, 15.—Τό ανοκοινω¬
  θέν των ένόπλων Ίταλικών
  δυναμένων σι,μειοϊ ζωηράν
  δράσιν τοΰ πυροβολικοΰ είς
  την Β. Άφρικήν, πσρά τό
  Τομτΐρούκ, Μάρσα Ματρούχ
  καί Σήντυ·έλ- Μπαράνι Έχ-
  θρικά αεροπλάνα έπέδραμον
  χατά τής Μπάρντια. ΑΙ προ-
  κών πυροβολειων. Κατε- .
  στράφησαν 2 άτμομηχαναΙ, |
  2 τεβωοακισμέναι άμαξο· /
  στοιχίαι 320 δέ φορτηγά
  αύτοκίνητα ύπέστησαν σο-
  βαροτάτας ζημίας. Νοτίως
  τής Κριμαίας έβυδίσοη εχ¬
  θρικόν σκάφος καί έβομ-
  βαρδίσθησαν έχθρικαί συγ-
  κεντρώσεις τού τομέως τού¬
  του. Είς τάς έκβολάς τοθ
  Δικαστηρίου έβλήθησαν ε¬
  πιτυχώς 2 έχθρικαί κανο-
  νιοφόροι. Ν. Δ. τής Γκρυανάτ
  έσφυροκοπήθησαν θέσεις
  έχθρικαί καί φάλαγγες μη·
  χανοκίνητοι. Παρετηρήθη¬
  σαν πολλαί πυρκαϊά!.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15—.Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον αγγέλλει δτι άν-
  τιαεροπορικόν Σώμα Γερ¬
  μανικής Στρατιάς κατέστρε-
  ψε την παρ. έβδομάδα είς
  τίνα τομέα τού 'Ανατ. με-
  τώπου 215 Σοβιετικά αερο¬
  πλάνα, έθεσε δέ είς άχρη-
  στ'αν 51 καταφύγια έκ μπε·
  τόν, 340 τεθωρακισμένα άρ
  ματα μάχης, 57 πυροβόλα,
  170 τηλεβόλα καί 446 φω·
  λεάς πολυβόλων καΐ μυδρα-
  λιοβόλων. Τέλος έξεμηδέ-
  νισε δέ 6 μεμονωμένας φά-
  λαγγας καΐ 3 ϊλας ΙππικοΟ.
  Κατά τάς αύτάς πληρο¬
  φορίας μία Γερμανική Με-
  ραρχία συνέλαβεν είς έτε¬
  ρον τομέα 6944 αίχμαλώ-
  τους καΐ κατέστρεψε 473
  φορτηγά αύτοκϊνητα έφο-
  διασμοϋ, 18 μεταφορικά ά-
  εροπλάνα, 1 άμαξοστοιχίαν
  πλήρη πολεμοφοδίων, είς δέ
  τόν Δνείστερον κατέστρε¬
  ψε 5 κανονιοφόρους καΐ
  ήχρήστευσεν αποθήκας πυ-
  ρομαχικών:
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15—Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον πληροφορεϊται έξ
  άσφαλοΰς πηγής δτι ή Γερ¬
  μανική άεροπορία κατέ-
  στρεψεν είς τό 'Ανατολ.
  μέτωπον, κατά τό τελευταί¬
  ον 24ωρον, έχθρικάς φά·
  λαγγας καΐ συγκεντρώ-
  σεις στρατιωτικάς. Μία ά·
  μαξοστοιχία πλήρης πυρο-
  μαχικών άνετινάχθη. Πλεί¬
  σται σιδηροδρομικαί γραμ¬
  μαί ήχρηστεύθησαν καΐ αί
  συγκοινωνίαι διεκόπησαν
  τελείως είς πολλά σημεϊα.
  'Επϊσης έβομβαρδίσθησαν
  καταιγιστικώς έχθρικαί όχυ-
  ρώοεις παρά την Κριμαίαν.
  Πολλά άεροδρόμια,,ύπέστη-
  σαν επίθεσιν καΐ πολλά ύ-
  πόστεγα καΐ αεροπλάνα κα¬
  τεστράφησαν. "Επί νησίδος
  των έκβολών τοθ Δυειστέ-
  ρου άνετινάχθη άποθήκη
  πυρομαχικών.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ι ξενηθεΐσαι εκ τίνων βομβών
  Ι ζημίαι είναι ^άοήμαντοι. Ή
  άεροτιορΐα μας επεμβάσα, έ-
  ξεδίωξε τοός έπιδρομεΐς, ά-
  φοθ κατέρριψε 4 μαχητικά έ-
  χθρικά αεροπλάνα. Είς την
  'Ανατ. Μεσόγειον ,κατεβυθΐ- ■
  σθη μικρόν εχθρικόν βοηθητι |
  κόν σκάφος.
  Τό Εργατικόν Κέντρον Χανίων
  εξουσιοδοτήθη αρμοδίως νά κα-
  ταστησο γνωστόν 8τι ή χορήγη-
  σις δελτίων Εργασίας, ή όιατα-
  χοείσα διά τής άπό 4ης Αύγού-
  ότου διαταγής τής Γερμανικής
  Στρ. Διοικήσεως, θά παύσα ορι¬
  στικώς την 3Οήν Σ)βρ!ου 1·41,
  άπά τής επομένης θά αρχίση ή
  αύστηρά έφαρμογή τύν κυρώσε·
  ών, αίτινες προβλέηονται καΐ
  κασορίζονται υπό τής μνησσείσης
  διαταγής τής Γερμανικής άρχής,
  κατά παντός προσώπου, όπερ θά
  καταληφθή μή έφθδιασμένον
  διά τοιούτου δελτΐου εργασίας
  εκάστου μονάς.
  Χανιά 15)7)1941
  Ό Πρδεδρος τοϋ Ε^γατκιΟ Κέν-
  τρου.
  Μ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΓ
  ΤΑ Γρ,αφεία τοδ »Ερ-
  γατικοΰ κέντρου Χανίων
  μετεφέρθηβαν είς την ο¬
  δόν Κωνσταντίνου αρ.
  241 (Παραπλεύρως τού
  έργοατααίου καταβκευής
  πλακών Θ. Σοφίου).
  &ΙΑΚΗΡΥΞ12 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  ΕΗ01ΚΙΑΣΕ0Σ ΜΟΜΑΣΤΗΡΙΑΚΩΜ
  ΚΤΗΜΑΤΩΝ
  ΠροσφεροεΙσής μεΐζονος τιμής
  κατά 5 ο)ο τής τοθ τελευταιου
  πλειοδότου διά την ενοικίασιν
  τοθ μετοχίου Κορδελί Δαρμαρο-
  χωρίου έπαναλαμβάνεται ή δη-
  μοπρασΐα τής ενοικιάσεως την
  20 ΙεπτεμβρΙου 1?41 ημέραν Σάβ¬
  βατον κ,αΙ ώραν 11—12 π. μ. έν
  τοΤς Γραφείοις τοθ Ο. Δ. Μ. Π. Χα¬
  νίων υπό τοΰς ΙδΙους δρους, μέ
  πρώτην «ροσφοράν τοΤς μετρη-
  τοϊς δραχ. 117075.
  ΟΙ δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬
  σκονται είς τα ΓραφεΤα τοθ
  Ο. Δ. Μ. Π.
  Έν Χανίοις τό 15 ΌβρΙου 1°41
  (Τό Συμβούλιον τοθ Ο. Δ. Μ.
  Π. ΝομοΟ Χανίων)^___________
  ΑΝΑΖΗΤΗΙΕΙΣ
  Άγνοεΐται ή τύχη τοθ Παναγ.
  Κ. Γκρέτσου, Εύέλπιδος Α' τάξε¬
  ως. 'Ο γνωρίζων τι παρακαλεΐται
  δπως ειδοποιηθη τα γραφεϊα τής
  εφημερίδος μας.
  —Παρακαλείται 6 γνωρίζων τ'
  περΙ τής τύχης τοθ Θωμά Δασκα-
  λάκη, πρώην ΣμηνΙτου τής Έλλ.
  Άεροπορίας, νά εΐδοποιήση την
  Πυροσβεστικήν υπηρεσίαν Χανίων.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ
  ΑΔΕΙΑ! ΟΔΗΙΟΥ ΑΤΤΟΚΙΜΗΤΟΥ
  Ανευρέθη παρά τοθ Χωροφύ-
  λακος Δραγούμη Κωνσταντίνου
  ή ύπ' άοιθμ. 41998 δδεια όδηγοθ
  αύτοκινήτου άνή<ουσα είς τόν Βασίλειον Μαξόκην. Ό κάτοχος δς προσέλθη είς τό 2ον Αστυνο¬ μικόν Τμήμα νά την παραλάβη Έκ τού λιμένος τούΤΤρασίνου Άκρωτηρίου έπαυσαν νά διέρχωνται Άγγλικά πλοια ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Έν- τεθθεν τοθ Μαΐου, ώς εγνώ¬ σθη, ουδέν Αγγλικόν Ατμό¬ πλοιον διήλθε τοθ λιμένος τοθ ΠρασΙνου Άκρωτηρίου, διέρχονται δέ μόνον Πορτο- γαλικά καί Ίσιτανικά άτμό- πλοια. Είς τ' άνοικτά των άκτών τού Αγ. 'Αντωνίου, παρά τό Πράσινον Άκρωτή ριον, έβυθίσθησαν 2 έχθρικά" σκάφη έξ Ισχυρώς προστα- τευομένης νηοπομπής. ΔΙΛΝΥΚΤΕΡΕΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Γρηγορίου Σκουλα ΑΠΩΛΕΣΘΗ έξευ- γενισμένος κύων λευκός, άκούων εές τό ονομα «Μπερέ». Ό ευρών ή ό γνωρίζων τι σχετικώς νά εΐδοποιήση τόν κ. Μάλ- μο καί άμειφθήσεται. ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκου- σα είς τόν Άναστάσιον "Αναστα- σιάδην. Αυτή απωλεσθη είς την είσοδον τοθ 'ΐιργατικοθ Κέντρου Χανίων. Ό ευρών παρακαλεΐται νά την προσκομίση είς τα Γρα- φεΤα μας. ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.— Ό σμηναγός "Αγις' Ρόντεν κα- τήγαγε την 7Οήν νίκην τού καταρρίψας Ιυάριθμα έχθρι- κά αεροπλάνα, ό δέ σμηνα- γόν Χούτλαν την 23ην νί¬ κην τού. Είς τούς δύο αύ¬ τούς ήρωας απενεμήθη τό παράσημον άνδρείας υπό τοθ Φύρερ. ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΕΙΑΗΣΕΩΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.— Κατ' είδήσεις έξ Ούάσιγκτων ό έκεΐ πρεσβευτής τής Φινλαν- δΐας διέψευσε την είδησιν δτι Ι άντιπρόσωπος τής χώρας Ι τού συνηντήθη μετ* Άμερι¬ κανικής προσωπικότητος, είς ούδέτερον έδαφος, καί δτι έπρότεινε την μεσολάβησίν τής Άμερικής παρά τή Ρωσ¬ σία δπως αυτή συνάψη χω- ριστήν εΐρήνην μετά τής Φιν- λανδΐας. .ΧΟΑΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙλ ΤΗΝ ΠΟΔΙΪΙΚΗΝ 181 λΠλϋΝ ΣΟΦΙΑ, 15-. Ό Βούλγαρι- κός τύπος γράφει δτι ου¬ δέν "ΕΒνος της Εύρώπης έ- πιδυμεϊ την νίκην των "Αγ¬ γλων. Πολλά ήδη Κράτη τής Εύρώπης συνεργάζον- ται διά ν' άποκλείσουν την ανάμιξιν των "Αγγλων είς τα ΕύρωπαΤκά πράγματα καΐ είναι βέβαιον δτι η Εύ· ρωπαϊκή αύτη άλληλεγγύη &ά φέρη είς νικηφόρον τέρ- μα τόν άναληφδέντα άγώνα, ώς καΐ την τελικήν έ,κμηδέ- νησιν τοΰ Μποσλεβικισμού, τοΰ κακού αυτού δαίμονος τής Εύρωπαϊκής Κοΐνωνίας. ΖΗ Μ Ι Α Ι ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗίΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15-. Κατ' εί- δήσεις έκ Ν. Υόρκης τό Αμερικανικόν Υπουργείον των εξωτερικών, ώς καΐ τό των Ναυτικών, έδημοσίευ- σαν έκδεσιν, καδ' ήν τό "Αμερικανικόν φορτηγόν «'Ατσαντάϋ» ευρισκόμενον είς τόν λιμένα τοϋ Σουέζ έπαθε ζημίας έκ δραυσμά- των βομβών καί δτι ουδείς των άνδρων τοΰ πληρώμα- τοςέφονεύδηή έτραυματϊ- σδη. ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝ. ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΚΛΝ)ΛΙΣ, 15.— "Εφβασαν σήμερον ενταύθα 192 πρό- σφυγες έκ των σεισμοπλή- κτων περιφερειών τής Άνα- τολικής Τουρκίας, δπου 30 χωρία ύπέστησαν σοβαρο- τάτας ζημίας. Ή έρυβρά ήμισέληνος έπελήφση τοθ έργουτής περιθάλψεως καΐ στεγάσεως των κατοίκων των σεισμοπλήκτων περι¬ φερειών. ΕΚΤΡΟΙΙΑΣΐχΑΜΟΣΤΟΙΙΙΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 15.— 'Εξε- τροχιάσδη σήμερον έπιβα- τική άμαξοστοιχία. Άριβ- μούνται 2 νεκροΙ καΐ 30 τραυματίαι. ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΙΣ ΙΡΑΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.-Κατ' εί¬ δήσεις έξ 'Ασηνών ό ρα- διοφωνικός σταδμός τοθ Καίρου μετέδωκεν δτι πα- ρητήδησαν είς τό Ίράν οί ύπουργοΙ Εργασίας καΐ Δι- καιοσύνης. Ό Άλή Γκοντά, ύπουργδς των εξωτερικών, άνέλαβεν αμφότερα ταυτα τα ύπουργεϊα. Αναμένονται μεγάλαι έπιτυχίαι εις τό1 Αν. Μέτωπον ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 15 Σεπτεμβρίου. Ή άνωτάτη διοίκηοις τοθ ΓερμανικοΟ στρατοϋ ανακοινοί: Είς τό Άν. μέτωπον έτοι- μάζονταΐ διά τής εύνοΐκής εξελίξεως των έπΐχειρή- σεων νέαι καί σπουδαϊαι έπιτυχίαι. Κατόπιν τής εΙ- σόδου ίσχυρών Γερμανικών στρατευμφτων είς τα όχυ- ρώματα τοΰ Λένιγκραντ ή στενή περικύκλωσις τής πό¬ λεως έ^ακολουδεΐ, παρά την πεισματώδη άμυναν τοΰ έχδροΰ Νοτίως των νήσων Φα- ρόρ ενα έχδρικόν φορτη¬ γόν υπέστη χβές, διά των βομβών μας σοβαράς ζη¬ μίας. Είς την κατά τό χδεσινόν άνακοινωδέν μας αναφερο¬ μένην επιτύχη επίθεσιν τής άεροπορίας μας εναντίον υιός νηοπομπής ανατολι¬ κώς τοθ Γκρίτ Γιαρμάουσ υπέστη έπΐσης καΐ έν Αγ¬ γλικόν άντιτορπιλλικόν ενο δυνατόν κτύπημα υπό ρόμ- βας μεγάλου διαμετρήμα- ΤΟζ· . Γ Είς την Β. Άφρικήν Γερ¬ μανικά μαχητικά άεροπλάνο έβομβάρδισα*, κατά την ! νύκτα τής 13ης Σ)βρίου καΐ κατά την χβεσινήν ημέραν δέσεις άντιαεροπορικοθ πυροβολικοΰ Ι καΐ καταυλι- σμούς είς Τομπρούκ. ΚαμμΙα δράσις τοΰ έχ- δροΰ-άνωβεν ΙτοϋΡάϊχ δέν έλαβεν χώραν οϋτε κατ6 την ημέραν οθτε κατά την νύκτα. την 12ην Σ)βρίου έπεσεν είς τάς μάχας, επί τού Ά- νατολικοΰ μετώπου, όδιοι- κητής τής |Στρατιάς Στρα- τηγός Ρίτερ Φόν Ζόμρερτ ΣΥΑΑΗΨΐ; ΛΙΑΣΗΜΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Άγγέλ λεται έκ Μαδρίτης δτι συνε ληφθή ό Ραφαέλ Άρνάλ, διά σημος κατά τόν εμφύλιον Ίσπσνικόν πόλεμον κομμου¬ νιστάς, δστις ώς εξηκριβώθη εΤχε προβή είς την δολοφο- νίαν 160 Ίσπανών πατριω- τών. ΒΥΕΑΑΑ ΕΙΣ ΚΑΑΛΙΦΟΡϋϋίΓ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.-Κατ' εί¬ δήσεις έκ ΜεξικοΟ τρομερά δύελλα ένέσκυψεν είς την περιοχήν τής κάτω Καλλι- φορνίας προξενήσασα με¬ γίστας ζημίας. ΡΕχΣΠΜ Η Παρά τω Κωνσταντίνω Χανιαδάκτι Σιδηρουργεΐά όδός Άποκορώνου. Κατελήφδησαν αί έξωτερικαί όχυρώσεις τής Πετρουπόλεως ΒΕΡΝΗ, 15.— Πληροφορίαι | καί δτι δ Στρατάρχης Βορο- έκ Μόσχας άναψέρουν δτι τα Γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον, κατόπιν σκληροθ αγώνος, τάς εξωτερικάς ό- χυρώσεις τής Πέτρου πόλεως σΐλωψ, διά προκηρύξεώς τού γνωρΐζει δτι ήρχισεν ήδη ή σφοδρότης τής πρό τής Πε τρουπόλεως μάχης. Αί άντεπιθέσεις των Ρώσσων άποτυγχάνουν πανταχού Ή Όδησσός περισφίγγεται ΡΩΜΗ, 15-Ό είς τό Ά- νατολ. μέτωπον άπεσταλ- μένος τοΰ πρακτορείου Στέ- φανι βεβαιοί ότι άπό Μουρ- μάνσκ μέχρι τοΰ Δνειστέ- ρου καί τής Μ. Θαλάσσης αί έπιδετικαί προσπάδειαι τοΰ έχβροϋ απέτυχον. Έπί- σης απέτυχον αί έπιβετι- καΙ ενέργειαι των Μπολ¬ σεβίκων ανατολικώς τής Πετρουπόλεως, ώς καΐ είς την περιοχήν τού Σμόλενσκ καί τοϋ Κιέβου. Είς την πε- ριοχήν τής λίμνης Ίρμεν έξεμηδενίσδη ή στραπά τοϋ στρατάρχου Σιμονέ- σκου. Έπίσης συνετρίβη. έχδρκή έπίδεσις παρά τ6 δρος Βαλγκάρ. Ή τύχη των Μπολσεβίκων των ευρισκο¬ μένων επί τής άριστερός δχβης τού Δνειστέρου κα¬ τέστη λίαν δυσχερής καΐ δ π τέλος τα Γερμανικά καίί Ρουμανικά στρατεύματα πε- ρισφΐγγουν έ τι περισσότε¬ ρον την Όδησσόν·. ΝΕΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ ΛΙΣΣΑΒΛΝ, 15.- Είς τούς Άγγλικους κυκλους ένεποίησεν αίσθησιν τό νέον Γερμανικόν δπλον, ήτοι των άθορύβων Βομ¬ βών, αί οποίαι κ αί οταν ρίπτονται έκ τοθ άεροπλά νουκαίδχανέκκρήγνωντα ·► δέν προξενοΰν ουδένα α¬ πολύτως θόρυβον, ένω άν ι τιθέτως αί έιτερχόμενα- καταστροφαΐ είναι έξαι- ρετΐκώς'μεγάλαι. Τεράστιαι αί καταστροφαί έκ των σεισμών τής Τουρκίας ΚΩΝ)ΛΙΣ, 15—Νεώτεραΐ πληροφορίαι περΐτών σει¬ σμών τής Άνατ. Τουρκίας άναφέρουν δτι αί κατα¬ στροφαί είναι τεράστιαι. Πλείστα χωρία καί πό¬ λεις κατερειπώθησαν. *Α νεσύρθησαν μέχρι τούδε 200 νεκροΐ, ό άριθμός δ- μως τούταν θ' ανέλθη κα¬ τά πολύ, διότι πολλοί εί¬ ναι οί τεθαμένοι ύΐτό τα έρείπια. Ο ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΤΟΚ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΗ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΚΑΦΒΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15-.Κατ' εί¬ δήσεις έξ Ούάοιγκτυν είς τό Κογκρέσον κατατίδεται νομοσχέδιον περΙ άμέσου έξοπλισμοϋ δλων των Άμε- | ρΐκανικών εμπορικήν σκα- φών. Τό νομοσχέδιον τού¬ το δα εξεγείρη δλους τούς άντιτιδεμένους είς την πο- λεμοχαρή πολιτικήν τοθ Προέδρου Ροΰζβελτ. ΕΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥΡΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΧΑΣΕΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΑ, 15.- Ό Τοθρ- | κος στρατηγός 'Ερσιλέτ γράφει άρθρον είς την ' «Τεσβίρ Έφκιάρ», διά τοθ Ι όποίου τονίζει δτι ή Αγ¬ γλία εχασε την μάχην τοθ Ατλαντικόν), διότι αί Γερμανικαί ναυπηγήσεις είς Οποβρύχια καΐ αί κα- τασκευαΐ άεροπλάνων, ύ- περβαίνουν κατά πολύ τάς ναυπηγήσεις καί κα¬ τασκευάς άεροπλάνων τής "Αγγλίας καΐ Άμερικής καΐ συνεπώς αί Αγγλι¬ καί κατά θάλασσαν απώ¬ λειαι, αί οποίαι ύπερβαί· νούν ήδη κατά τό 1)2 των ύπ' αυτής κατεχομένων πλοίων καί άεροπλάνων, δέν είναι εθκολον ν' άντι- κατασταθοΰν, οιαδήποτε προσπαθεία καί άν κατα- βληθί) πρός τουτο. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΊΡΟΥ ΕΠΙΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘ^ΑΤΑΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ μα έκ Καϊρου αγγέλλει δτι ό έκεΐ "Αγγλος Στρατ. Δι- οικητής προέβη είς την έπί- καί αλεύρων, των κα¬ τεχομένων άπό τούς έμ- πόρους.