89954

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

17/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννθΟΗ
  17.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΠ 1941
  δοηπίτΙβΐτβΓ
  V.
  ΡΒΚΡΙΚΑΚΙ8, ΟΗβηΐβ
  ΗβΓ3ΐΐ8Β ιιηά ΌγιιοΙε : Ο. "2ΑΜΑΚΙΑ8,
  Οη&ηίβ
  Νγ 45 — Αριθ. 45
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβοηηιβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ΚβάαΙετίοηβοηΓθ ηηά ΏπιοΙΐβΓβΐ :
  ΒϋΚΜΕυδδΤΚ. 22.
  ζτνίβοΗβη ά~Γ Ββνδΐ-
  ηηά άβΓ άβητ
  βοηβη Ββ8&τζ«η§:8Γηίΐοΐιτ.
  «αί άβΐη βτίβοηίβοηβη
  Ρββτΐβηάβ νοη
  Γβίη
  νοη
  8Γβη τα&Γ, Ιεοηητβ &ηί;άβΓ
  Ιηβεΐ ΚΓβτα οΐβηβΓ Ιςβίηβ
  Καηβ βίηττβτβη. Βοηηΐά
  ά&Γ&η τιι&γ <1ίβ βης,ΐίβοηβ Ρί·ορβ£&ηά3 ηηά άίβ ηη- _βί1νο11<_η Μαββηαηηιβη άβΓ βηβπιειΐΐ^βη ^Γΐβοηί- δοηβη Κ,ββ-ΐβΓηηβ:. Μαη η&ΙΙβ ββ νβΓβταηάβη, ίη 8ΓΓΟ856Π Τβίΐβη άεΓ Ιη- 8βΓοβνδ1ΐ£βΓηη£ ΟβίηΗΙβ άβΓ Ρβΐηάδοη&ίτ ηηά άββ Ηαβδβδ £β£εη ϋβητ- βοηΐβηά ζή βππβοΐίβη. ϋίββε Βητιπίο^ΐηηβτ ίβτ; 1ΜΪ13ο Ιοβά&ηβΓΐίοηβΓ, &1β άΐβ νΫίΓτ,δοη&ίτ. άβΓ Ιηββΐ νοη ΐβηβΓ άηΓοη οεάβη- Ιαη£βνο11ε Ε—ροΓτοβζίε- ηηη^βη ηιίτ ϋβιιτβοηΐ&ηά νβτοηηάβη ταβ,τ. 8ο Ιεατη ββ, άαββ βίοη νίβΐβ ΚτβτβΓ νβΓΐβίτβη Ιίββββη, ηπτ άβΓ "νν"βίίβ ίη άβΓ Ηαηά άβΓ ϋεητβοηβη ■"βηΓΐη&οητ. βηΙβΓβ^βη- ζηττετεη. Τβ, ηαοηταβίβ- Ιίοη ταηΓάβη ίη βίηβΓ Αηζαηΐ νοη Ρ&ΙΙβη άβητ- βοηβ δοΐάατβη ίη βΎ&ηβη- ΙιβίτβΓ ν7βί8β ηίηβ·β8οη1β- οητετ, νβππηηάβίβ οβ- δτ,ΐ&ΐΐβοη νβΓβτΰηττηβΙτ. ηηά &ηβ^βρ1ύηάβΓτ:. ϋίε Τβίΐηαηπιβ &ηι Καχηρίβ χηα£ τα&η αΐΐβηίαΐΐβ &η%&- βΐοηίβ άβΓ £β8οηίοηΐ1ί- οηβη Εηττπΐοΐεΐηηβ· Κγθ- *ρ.β, ά&& 3&ηΓηηηάβΓτ.β- Ι&ηρ; ηηι βείηβ ΡΓβίηείτ Κεΐεαΐηρίτ; ηαΐ, νβΓβτ&ηά- Ιίοη ίίηάβη. ΡϋΓ .)βηε Ο/Γεηεΐτ&τβη βοβΓ β,ίοτ ββ Ιεβίηβ ΕητδθΗηΙάί&ηηο;. Ι/βίάβΓ ββτζΐβη άίβ ΡΓβίβοηβΓΐβΓ &ηοη ηαοη άβηι νδΐΐϊβτβη Ζαβαηιηΐθη- ΙϊΓηοηβ άββ εη^ΐίβοηεη ιιηά βτίβοηίδοηβη ΗββΓβδ ίΙΐΓβη ΚΗπιρί ίοΓΐ. Μοη&- τβ ηΐηάηΓοη ηητβΓβτηβτ,ζ- τβη δΐβ άΐβ ίη άίβ ΒβΓ#β βΤβίΙηβοητβτβη βη&ΐίβοΐιβη δοΐάατβη. 8ίβ άβοητβη ηίοητ ά&Γβη, άβηι Οβοοτ άβΓ 'ννΤ&ίίβη3Ϊϊ1ίβ{βΓΐιη8: Ροΐ^β ζή ΙβίδΙβη ; }&, βίβ ηι&οηίβη νοη ίΙΐΓβη ν7&ί- ίβη Ιϊίβ ίη άΐβ Ιβτζ'ίβ Ζβίί Ηίηβίη ΟβΙϊΓβαοΙι. Βεταείβ ά&ίιιβΓ ίβτ άβΓ ΟγΙ; 8—ίηββ, ταο ίηι ΑΙ ηοοη αηΕ άΐβ βίηΓηβοΙίεη- άβη άβητ.3οηβη δοΐάατβη ηιΐτ Μ&3οηΐηβηρί3ι.ο1θη ηηά ΟβΛνβΙΐΓβη £β3οηο8· ββη πΐηΓάβ, ηηά ταο ίη οβίηαηβ ίβάβιη Ηαηββ Μηηίτίοη ίεβτ.£ββτβ11τ τπηΓάβ. Ββτπβΐβ άαίηβΓ ΐδτ, άβΓ ίβΐ&β υβοβΓίαΙΙ βηί βΐηβη άβητβοηβη Μεΐάε- ί&ΓΙΓβΓ Οβί ΡΓββββδ. Ββ- ιηβΐβ άειίηβΓ ίβτ βοηΐίβββ- Ιΐοΐι άββ ΕΓβτβοηίβ άβΓ Ββδβτζηη^: άβΓ Οπι&ΐοββ- οβηβ άητοη άβητβοηβ Ττηρρβη ίη άβη βΓβτβη δβρτ.βΐηοεΓταβ,εη. ϋαοεί ταηΓάβη ηίοητ ηηΓ ζαΗΙ- Γβΐοηβ νβΓθθΓβτεηβτεη&Ι- τβηβ ΕηβΊ&βηάβΓ ίββτ- ^βηοηιηιβη, βοηάεΓη ααοη ΗηηάβΓίβ νοη οετααίίηε- τβη ΡΓβίδοΗαβΓΐβΓη ίββτ- κεδτεΐΐτ. Ιη είηεηι Ραΐΐε «-ΓΪίί βΐηββτοβδδβΓβ 'Βαηάβ βοβΓ&Γ εΐηβ άβηίβοΗε Ροβ- ΐΐβΓηηβ· »η ηηά είηεη άεητβεΐιεη δβρτβηιοβΓ 1941 Ρο1°;β ΐβί- βτβη. ϋβΓ ΒβίβΗΙβηαοβΓ ηατ αοβΓ ά&ΓηοθΓ Ηίηαηβ νβΓΟΓάηβτ, άαββ αΐΐβ οίβ ζηηι ΐ4· δβρτ. 1041 £β£βη άΐβ ϋβηίβοΗβ ν7β1ΐΓ- ηηά ηΐοΗτ ηιβΗΓ ν ννβΓάβη. δβΐοβτ: π&, άβΓ ηιίί άβΓ "νν&ίίβ ίη άβΓ Ηαηά αΐβ ΡΓβίβοΗ&ΓΐβΓ άβη άβηΐβοηβη δοΐάατβη 8·β&βηύοβΓ Ββτ,Γβτβη ίβί, 8"θητ β,ΐβο οηηβ δτταίβ &χΐ8. Εγ Ιΐ&ηη ίη Κηηβ ■ννίβάεΓ ββΐηβΓ ΑΓΐϊβίτ ηαεης'βηβη. Είηβ ΑηβηαΗ- ηιβ ίίηάβη αΐΐβίη δοΐεηβ νβΓθΓβοΗβη ηηά νβΓ^β- ηβη, άίβ αηεη βοηοη η&οη άβηι δτΓβίτβοητ αΙΙβΓ ζί- νίΙΐβΐβΓίβη νδΙΙίβΓ, αηεη άβη βτίβεηίβεΗβη δτΓαί- ηητβΓ δίταίβ βΐηά. Αΐβ Ββΐβρίβ- 1β ββίβη ηΐβΓ ΥΕΚΟΚΡΝυΝΟ -— ύοβΓ ΝίβάβΓβοΗΙα^ηηβ· άβΓ δίΓ&ίνβΓίοΙβΤΐχη^ νοη Ηάΐβη ^β&εηΐάΐβ ϋβηίβοΗβ ν7βηΓηιαοητ νοηι 14- δβρτβηιηβΓ 1941. εΐη&ε- Ιτη ΚαΗηιεη άβΓ ζητ ΒείΓΪεάιχηο; άεΓ Ιηδεΐ ΙεΐΙεΙεη Μ&35η&ηηιεη νετοΓάηε ίοπ. ι) ΑΙΙε 5Γ.Γ3ίΐ5&Γεη Ηαηάΐαη^εη, αΐε ΐη άεΓ ΖεΐΙ: νοηι 2ο Μαϊ 1941 οΪ5 ζιιηι Τπ&ε άεδ ΙηΙίΓ&ίΐΕΓεΙεηδ άίεδετ νεΓθΓάηυη§· νοη &ΓΪεοηΪ8θ1ιεη ΕίηιιΐοηηεΓη άεΓ Ιηδεΐ ΚτείΆ &ε§·εη άίε Όειιΐδοΐιε νντεΗΓΓηαο1ιί, ϊπγρ ΕίηΓΐςηΙαη^εη αηά ϊΙΐΓε Αη&εΙιοΓΪ- 5ε§:&η?εη τιΐΟΓάεη δϊηά, ΐΐΐεηΐεη ηίοΗΐ νεΓίοΙβ·*;. 2) ^3ιιίεηάε νεΓίαΙΐΓεη δΐηά εΐηζαδΐεΐΐεη. 3) ΚεοΗΐδΙίΓαείΙϊ^ε δΐΓ&ίεη οΐεϊοεη ιιη6εΓϋ1ΐΓϋ. Αιΐδ&εηοηΐΓηεη 1)1εΐοεη ^επιεϊηε νετϋΓεοΙιεη αηά άΐε οηηεηίη η&οη άεη ^Γΐεοΐιίδοηεη Εβηάεδ^ε- δεΐζεη δΐΓαίοατ δΐηά, ζ. Β. Μοτά &η νεΓνναηάευεη, ΟΙΕ ΚΑΕΜΡΡΕ Ι» Ν0ΒΟ1ΙΝΟ 08ΤΑΓΒΙΚΑ Κογπ, 16. Η^αρίςα&ΓτϊεΓ άετ ΐϋα- Ηεηΐδοΐιεη ■ννεπΓΓΠ3.οηί; &ηι ββοΐιβη άίβββΓ Τβΐ- &11β ϋίβ ϋθτΐτβοΐιβ ηιαοηΐ, ηαί (τβζβίβττ, άαββ ϊΗγ ^βίη Ρΐατζ άβΓ Ιηββΐ ζχ ίβΓη, Ικβίη ΟβοΐΓ&β ζιι ηοεη ίβτ, ηηι ηίεηί άαΗΐη { ζή £β1*η&6η. δίβ Η&ί άβη ! ΗβΓά άβΓ ϋηηιηβ ! ίη ίηΓβΐη Κ,ύοΐεβη οβββί- τίβττ. ϋβΓ ΒβίβΗΙβηβοβΓ 1 αχιί ΚΓβίβ Η&ΐ άββΗαΙο ; άβη ΖβίίρηηΪΣτ; ίΰΓ &β1ιοηι- [ ηιβη &βη&1ίβη, Οη&άβ ϊπγ , Κ.βοητ. βΓ^βΗβη ζιι Ιαβββη. Εγ βηίβρΓίοητ; ά&ΐηΐΐ άβΓ Βίττβ ίηΙΐΓβηάβΓ, ηηι ά&β ΤΛ/θΗΙ ιιηά ννβηβ ίηΓβΓ ^£ιηά81βητβ Ιιββο γ % Ι β γ ΡβΓβοηοη, βη ίηΓβΓ δρίτ- ζβ άβδ βίβΙΙνβΓΓΓβΙβηάβη ΜίηίβίβΓρΓ&δΐάβηίβη ^Ο- ΟΟΤΗΕΤΟΡϋΙ.Οδ, άββ "ΜίηίβίβΓ&οηνβΓηβαΓβ 1/11- ^ΑΚΑΚIδ ιιηά άββ Οβηβ- ^ΑδΚΑ^Α- ΚΙδ. ϋβΓ ΒβίβηΙβη&οβΓ &ηί ΚΓβτα ηαΐ ίη άβηι Βββτ,Γβ Ββη, άβΓ ΒβνδΙΙίβΓηηβΓ , ΚΓβταβ Κχιΐιβ ηηά ΡΓίβ- άβη -ννίβάβΓ ζή β·βοβη, αηι ΐο. δβρί. ΐ94ΐ άίβ ΑιιίίθΓ- άβηιη& βΓ&βηβη 1&β3βη, &11β "νν&ίίβη αοζα&βοβη. Εγ η&τ. «Ι β ί ο η ζ β ί ι ί & ντβ&βη άββ νν&ίίβηοββίτ.- ζββ νοΐΐβ δΪΓαίίΓβίηβΐΐ άβηβη ζιΐ£β8ΪοηβΓτ., άίβ άίβββΓ ΑηοΓάηηηβΓ οίβ 3ο. ίβτ, ^6^^ηβηί1β ά ά β γ β ί, νβΓβτηηιηιβΙηηο;, ϋίβο- βταηΐ, ΒβίΓηο;, ηβντ. ϋαβ αΐΐεβ βίηά Ηαηάΐηη^βη, άίβ αηοη νοη ίβάβηι αη- βί&ηάΐ^βη ΚΓβτβΓ α^β- ! Ιβηητ ηηά νβΓηΓΤβίΙτ. •ννβΓάβη. Ιη άβη ηαοΗβίβη βοηοη χπΪΓά βΐηβ ΑηζαΗΙ ΚΓβτβΓ, άίβ άβΓ ΡΓβΐβοηββΓΐβΓβί νβτάαβ- οητίς- ηηά άββηαΐο ίββί- βτεηοηιηιβη ταοΓάεη δΐηά, ζή ίηΓβη Ρ&ηιΐΐίβη ζη- Γύοΐίΐΐβι Γβη. Είηβ οίβ ΐη άίβ βηχίβΓηΐββτβη νβΓ- βΐβοΐίβ ίηεηΓεηάβνβΓθΓβί- τηη^· άβΓ νοηι Ββίβηΐβηα- οβΓ βΓ^αη^εηβ ηηη£,βη ·ννίΓά β^βη, άίβ βίοη ΜβηβΓ ηοοη ηΐοητΐη άίβ ϋδτίβΓ ζη- Ηαοβη, ζιιγ ηηά ζηΓ ννΊβ- άβΓαηίηαΙιηιβ ίΙΐΓβΓ ίτίβά- Ιίοηβη Ατοβίτ νβΓ&η- Ιββββη. ϋίβ ϋβηίβοΗβ ννεηΓ- ηιαοΐιτ η&ί ίηΓεΓβείτδ αΐ- Ιββ ^βταη, ητη άβΓ Ιηββΐ ΚΓβΐ& Ρτίβάβη ηηά Κ,ηΐιβ ζή £βοβη. ϋβΓ ΒβίβΗΙβΗα- οβΓ βΓνν&Γίεί νοη άετ Είηβΐοητ άβΓ Ββνδΐΐΐε- τηη&, άα&δ δίε άίβ ^βδίτβοΐίΐβ Η&ηά ννβΓ ΐείζί ηοοη αθδβίίβ βίβηί, βοηδάβί: ββίηβηι ναίετΐ&ηάβ. Εγ Ιί&ηη ητίτ ΝαοΚδΐοητ άαηη ηίοητ ηιβΙΐΓ ΓβοΗηβη. Όίεδε νεΓθΓάηιιη^ ΙπτΙ ηιίτ άετη ΤΕ&ε "ίπΓεΓ ΐη Κγ&{ι. ϋβΓ ΒβίβΗΙβηαοβΓ αηί Ιη ΝθΓά&ίπΙαι ΟΓΐΗοηβ Αΐΐ- Ιΐοηεη άετ Ιηί&ηιεπε. ΑγτϊΙ- ΙεΓΪεΙ&Ιϊ^^εΐΙ: άεαΐδοηεΓ ιιηά ΐταϋεηΐδοηβΓ ΤΓαρρεη άώ. άετ ΤοόταΙίίΓοηΙ;. ΌεΓ Οε&ηεΓ ετ- ΠΐΙ δςΙιννεΓβ νειΊιΐδΐε ιιηά Ίΐεδδ Οείαη^εηε ΐη αηδετβη Η&ηάεη. Ιπαΐΐεηϊδαΐιε ιιηά άειιΐδθΐιε ΡΙα^ζεα&ε άϊεΓΐεη ϋετ Ρεϊηά .νναΓί &ιι£ ΤΓΪροΗδ ιιηά ^ Εΐηί&ε ννοΙιηνίεΓτεΙ άεΓ Εΐη- ^οσοΓεη:η νατάεη ζεΓδΐοΓΐ:. ϋίε ΒοάεηπυννεΙΐΓ δοηοβδ είη ΟΙΕ ΕΙΝ0ΗίΙΕ38υΝ0 .ΟΝ ίΕΝΙΝΟΚΑΟ ννϋΚΒΕ ννΕΙΤΕΒ ίΕΚΕΝΟΤ ΕΙΝ ΕΝΘΙ.Ι3ΟΗΕΡ ΤΒΑΝ3ΡΟΚΤΕΚ ν£«3ΞΝΚΤ Αηβ άβηι ΡηηΓβΓηαηρτ.- α,η&ΓτΐβΓ, ΐ6 δβρτβηιοβΓ. ϋ&8 ΟθβΓ^οηιηι&ηάο άβΓ ν7βΗΓηταεητ βτΐοί: οβΐΐ&ηητ:: Ιηι Οβΐεη βίηά ^Γθβββ ΑηβτίίίβορβΓ&τΐοηβη ΐηι βΓΪθΙ&Γβίθηβη ΡθΓίβΟΓΙΓβί- τβη. ϋίβ Εΐηβοηΐΐβδδΐιηβ· νοη ^βηίηο;^αά ννηΐ'άβ ίη ζ&ηβητ Κ&ηιρί ητη άίβ ηβηζβΐτΐΐοη αηβκβοαητβη ΒείβδΙΐβτηησ/β α η 1 α ρ; β η ννβίΐβΓ νβΓβη^ί. 'ννΓίβάβΓ- ηοΐτβ νοη βοηντβΓβη Ρ&η- ζβτη ηηίβΓβτίίζΓε Οβ&βη- αη&ΓΪίίβ άββ Ρβΐηάββ ΟΓ&οηβη ζιιβαηιηιβη. άβΓ Κειηιρίίΐηβτζβη^β ίη άβΓ νβΓ&αηβεηεη Ν&οητ: βΐηβτη Οβΐβΐτ,ίτ βίηβη ΤΓαηβροΓίβΓ νοη ΐοοοο ΒγΙ:. Ιη ΝοΓάβίΓΪ1ΐ& άβητβοηβ ρ ί1«§:ζεα&ε ΖεΙτΙα&βΓ βοννΐβ Ρ&ηζβΓ ηηά ΚΓβίτνν&- άΐ ηιΐ η δοηντ/βΓβη 1ΪΟ2Γ8 Βεΐ άβη Αη&τίίίβη άβΓ άβητβοηβη Κ&ΓηρϊίΙηβ-νεΓ- ο&ηάε ίη άβΓ Νααηΐ. ζιιηι Ι4·9· &'·&£ άεΐ3 Ηαίβη^β- οϊβτ ηηι διιβζ ηηΐ Ρογε Τβννίίΐκ ν/αΓάβη ίη ΒΓ&ηά ^βννοΓίεη. ϋβΓ Ρβΐηά Ηοβ: ντ/βάβΓ οβί Τ»£»- ηοοη οβί ΝαοΗτ; ίη ά&9 Κ.βίοη3£·βΜβτ: βίη. εγ>.
  Ιη 0;γε£π1£
  άίε εη§"1ίδθ1ιε
  Βοηι5εη-αηά
  ΐίΐΓβ
  νοΓ-
  £ δ;ε11ιιη8εη. Ιηι
  ΑΙοδθΗηΐΐτ νοπ υοΐοηείΐι ΙΓ3.1
  αηκεΓε Αη,ίΙΙβΓίβ ζαΙιΐΓείοΙιβ
  ΚΓΕίτν&§Γεη, άΐε ΤΓαρρεηνεΓ-
  ΐ^ ΐ
  ^ ρΓΐΐεΓϋεη.
  Ιη είηεη Α^δοΗηΐτϋ £α1ΐΓί:β
  είηε δίΕτΙςε ΐϋ3ΐΐεηΐδο1ιε Κσ-
  Ιοηηε αητετ άεηι Βε£ε1ι1 άε*
  ΟοεΓΐεαΙηαηΐδ Οΐαΐΐο άε δίνο
  είηεη Ιίείεη νοΓδίθδδ ααδ,
  ιαοάαΓθΙι οεΐΓΕθΗΐΙίοΙιε £εΐηά-
  ΙίοΗε ΚΓΕίϋε &ε5αηάεη ιααΓ-
  άεη; ΐηίοΐβ-ε νοη οεδοηάεΓδ εΓ-
  υΐτΙεΓΐεη ΚΕ~ρ£εη τηαΓά
  ρεη οεαΐΐεδεη ΐΐιτε 8·ειΐιοηηί;β
  ΤΕρίεΓΐίεΐΐ αηά ΐηΓεη δοηηεΐ-
  άί&εη Αη§ΤΓΐ££δ2:εΐδΙ;. Βεβοη-
  άετδ ζείθΓΐηεϋε δΐοη ααδ άΐβ·
  ΐφ ΑΓ)1:εί1αη& είηεΓ ΚείΐεΓ—·
  δοπιιΐΕάΓοη αηά ά35 3·
  Ηοη—ΟεΙΗεπο, άίε ΐη
  άεΓΓΐοΙΙεη ΑΐΐΕθΙΐεη αηά Οε
  8:εηΕη^Γί£ίεη άΐε νδΐΐϊ^ε Αυί-
  Ιδδαη^ άεΓ ίεΐηάΐΐοΐιεη ΑΤ>-
  Ιεΐΐαησ/εη
  57
  ΖβΓβΙθβΓί
  ΒΡΙΤΙ30ΗΕ υΕΒΕΡΡΑΕίίΕ
  ΝΕυχΡΑΙ_Ε 30ΗΙΡΡΕ
  29 ΕΪ3βη!}ΐΓΐηζϋ£'£ ζβΓ*
  δ
  ηηά ηοΓτηβ^ίβοΙιβΓ ΡΓ&οητ,βΓ
  ΒεΓΐΐη, 16 δερΐεπιοεΓ. ι
  Ατη 3· δεριεπιοεΓ ιιΐαΓάε '
  >ί£εηεΓ δεε άεΓ ίΓΕηζοε-
  δίδοΐιε ΡτΕοηΐεΓ «Τΐεηιοεη»
  άατοη εΐηεη οειιΐΕίίηετεη
  1)ΓΪΐίδοηεη ΡίδθΙιάΕΐηρίεΓ αε-
  οεΓΐααίεη, άεΓ άΐε Α&δΐοητ. Ι
  Ιιαττε, άΐε «Τΐεηιοεη» ααίζα-
  Βεδοηϊεδ-
  άετ
  τΐείεαεΓ αηά ΒοηΐΓοεη νεΓ-
  . Νατ οΐη Βπιοΐιιεΐΐ άεΓ
  Ναςΐα
  κοηητε
  άεδ ζα δείηεΓ Βεάεοΐίαηβ·
  ΘΕΘΕΝ ΡΟΟδΕνΕίΤβ
  υπνΕΠδΟΗΑΕΜΤΕ ΑΝδΡΒυΕΟΗΙΙ

  Τοΐίΐο. ΐ6 ρ
  Κοοεενεΐί Ιιαβε, χιΐίε «ΗοΙ-
  δοηΐ δοΗΐπιηιιη» δθΙΐΓεΪΓοί,
  ιιΐΐεάβΓ εΐηηι&Ι Ααίί&δδαη&εη
  νεΓϊτεΙεη ιιηά Μ&δ^ηαηηιεη
  3η(ί«1ίαεηάίο;ΐ;, &1$ οϊ> άΐε βαηζε
  "ννεΐί: ΐΐιηι ^εΙιοεΓε. δεΐηβ Κεάε
  ΙιειΙοο ζάτ άϊε ΐΓαάίΐίοηεΙΙε
  βηιεπΙίαηίδΟΓΐε ΗεΓΓδοΙΐδΐιοΙιΙ
  οηιΐιαεΐΐτ:, άεΓεη Ζΐεΐ δεί, άΐε
  δΐείοεη Μεετο αηίεΓ ύδΛ-
  Εΐηίΐϋδδ υηά άΐε ^εδειηιΐε
  ηΐεΓ ά&5 υδΑ-^ο^η ζιι
  . Οΐε νοπ Κοοδενεΐτ
  βηεείϋΙΐΓΐιεη 5ο1ιΐί£δζν»Ϊ5θ1ιεη-
  ίδεΐΐε δεΐεη δοηΙΐεδδΙΐοΗ ηιΐΓ
  άεΓ νοΓχν&ηά ά&ίίΪΓ, ΑιτιεΓΪ-
  Ιίαδ Εηβΐαηάηϋίε εηά8:ϋ.1τΐ§;
  είίεΐιτϊν ννετάεη ζα Ιδδϊεη.
  Ιη άΐεβεΓ Ηίπδΐοΐιί; Ιι&οε
  Κοοδενεΐτ; ζννεΐίεΐΐοδ άίε
  Οίίεηδίνε εΓ^πίίεη. Εδ δεί
  εΐηε ΙίΙαΓε Τ&ΐ53θ1]ε, άβδδ άίε
  Βεζΐεΐιιιηβεη Ιεννΐδοηεη άεη
  δΑ εΐη^εΓδείΐδ ιιηά ϋεαϊ-
  ηά υηά. Ιίαΐίεη αηάεΓεΓ-
  δ ηιΐΓ άαάατοΐι &ΐη Ιιοαίΐ-
  £βη Κπδεπριιηΐίτ. * αηΐαη^τεη,
  ννείΐ ΑηιεΓΪ1ί& ζΐεΐοεννηδδτ:
  είηε £Γεο1ιε Ροΐίίϊΐί §·εβ;εηα5εΓ
  ϋεϊάεη ^^εηά^^η
  ηηά δεϊτ ^£ιη^εη νβΓ£ο1§:τ
  Υ } 1)εί Κοοδε
  ......____β __ „ ηΐοηι α
  Ιιεη Ιίοεηηε, δεί άΐε
  Ι 1αη#, άΕδδ άίε Επμ
  ι αηά εηίδρΓεοΗεηάε
  ΜΕδδηΕΐιΐηεη ααοΐι ηο2ϊί§:εη-
  ίΕΐΙδ Εα£ άεη ΡΕζϊίίΙί Αηννεη-
  άαη& ίΐηάεη δθΐΐίβ. Εδ Ιοε-
  δϋδεηάεη ίΕραηΐδοΙιεΓδεΐΙδ ζνναΓ
  ΙεεΐηεΓΐεΐ Βεάεηΐίεη, ννεηη
  άΕηιΐΐ άΐε ΡΕζΐ£ΐ1ί-Ο
  &εηιείητ δείεη, άίε ηιαη
  Εΐηίΐαδδζοηε οεζεΐοηηεη
  1ίθ2ηηε, αοεΓ εδ δεί /ιιιηΐηάεδΐ:
  εΐηε εΐηδεΐΐΐβ-ε Αυί£&δδΐιη§·,
  ά^δδ δΐοΐι άΐβ υ3Α-Μαδδηα1ι-
  ηιεη ειι£ άεη ^εδ&ιηΐεη Ρα-
  ζΐίΐΐί εΓδίτεοκεη δοΐΐΐεη. ϋεΓ-
  Ρΐδεηε
  Ιίαεηητεη ^ρ
  ιιητεΓ Ιεεΐηεη υηΐδίίεηάοη
  ϋίε
  ^ ρ
  ^&ραη 5ΐδ1ιεΓ Ιίείηε ΟρίεΓ
  β 1ΐ35ε, ιιηι εΐηε
  Ρπεάεη<φο1ΐί.ϋ£ ΐιτι ΡαζΐΠΙί ζα ίϋΐιτεη, ιιηά άαδ ^ιιοΐι ΐη Ζιι1αιη£ΐ: ιιηνεΓαεηάεΓΐ: Ιιιη ννΐΓά. Όΐβ αη^ΐοίιηιεπΐίαηΐ- δοηεη Μ^οΐΐεηκοΐιαίίεη δΙο^Γ- Ιεη άΐεδ ατοεΓ άααετηά, ν.ΌΓοεΐ ΐη άεΓ ΙεϋζΙεη Ζείΐ; άεαϋΐίοΐι Είη ΓηββίδοΗβΓ ΤΓβηβροΓ- τβΓ ηηά ζταβί αηάβΓβ δοηίΐίβ νβΓηΐοΗτβτ ΒεΓΐΐη, 16 δερτεηι5εΓ. Ιγπ δεε§εΐοΐεϊ θδΐνναΓΐδ Ο- νεΓδεηΙίϊεη άεαΐδοηε αηι εΐηεη δονν]εττιΐδδΐδο1ιεη ροΓΐεΓ νοη 5Ο°° ΒΓΓ· άατοη Βοηιοεηνο111:Γε££εΓ ηηά βε- εΐη δονν]ετ-Γυδδΐ- > Ηαηάε1δδοΗί££ νοη
  ΒγΙ. δοηννεΓ. Αυ£ ίΙπΓεη
  άΐε
  ζννεΐ
  δοηΐ££ε ΐηι Τΐε£-
  £1υ£ 3.η αηά νεΓηίοητεΙεη δίε
  βιείοΐιί&ΐΐδ. Εΐηε £εΐηά1ϊο1ιε
  Ρ1&1ςυ3ΐ:1:εΓΪε, άΐε νοη όετ Κΐϊ-
  δτε αιΐδ άΐε άεαΐδθΐιεη Αη-
  σ/ΓΪ££ε ζή δΐοΓεη νεΓδηοΙιΙε
  νναΓάε ηιΐΐ ΒοηΐΒεη υηά Βοτά.
  ννα££εη &η§;ε8:ΓΪ{£εη ιιηά ζαηι
  δοΐΐννεΐ^εη
  ___Γ________; «Ροα§·ιιεαχ»
  δεΐηε Κεΐδε ίοΓΐδεΐζεη αηά
  επι 8. 9· ΐπ Ογεπ εΐηΐΕαίεη.
  Ααί άεΓδεΙοεη Εΐηΐε
  Αηι ΡΓεΐΐ&^, 12. ί:
  ιυατάε ά&δηοΓαΐε§:ΐδθηε Καεδ-
  τεηδθΐιϊίί «^ο£ο1;εη» ρΐοετζ-
  ΙΐοΗ νοη εΐηεηι οπτίδοηεη
  αηά ζαιεΐ ογϊ-
  Βοηΐοεπι αη άεΓ
  αηά ΐΐη νετΐΕΐιί νοη
  ΜΐηαΙεη άαΓΰΙι ΑΓίΐΠε-
  ^ , ά3Γαη-
  ΙεΓ νΐεΐε ΡΓ&αεη αηά ΚΐηάεΓ,
  ΙίοηηΙε 8:εΓεΐ1:ετ ιυεΓάεη. ϋΐε
  Εη^ΙίεηάεΓ ΙίαεηιπιεΓΐεη δΐοΐι
  ηΐοΐιτ αηι άΐκ ιηΐϋ άεη νε11εη
  ΓΪη^εηάεη ηΐΗΙοδεη Μεηδθΐιεη,
  δοηάεΓη άαηιρίΐεη εΐ1ί§·5ΐ; νοη
  άεΓ δΐ3εττε ίηΓεΓ υηταΐ
  άανοη.
  Ροδτά&ηιρίεΓ «^ο£οι;εη»
  υ ηΐοΐιΐ Γοεαχ&££ηε*; αηά
  ίαΙΐΓ ααοΐι ηΐοηΐ ΐηι Οεΐεΐΐ,
  άΐεηίε Βαοΐα Ιίεΐηεη
  Ζυΐεο^εη. ϋεΓ
  ζα
  Ιίεη &1δ εΐη ηεαει· Βειχΐεΐδ
  £αετ άΐε αηιτιεηδοΐιΐΐοηε
  £αε1ΐΓαη§·, άϊε άΐεδε
  άεΐεη άεΓ Βοΐδοΐιειυΐδΐεη "]α
  δαΐιοη ΐτηηιεΓ ΐηι δεε^Γΐε^ άπ·
  £εΐπ&ηάΐ Η&ίοεη αηά £αεΓ άΐε
  3α£ άΐε
  Ιεη» οΐη ηεαεΓ
  Βειιΐεΐδ ΐδΐ.
  Ι
  Είη θΓίΐίβθΓΐβΓ Τ&η^εΓ ίη
  οΓ&ηά
  ΒεΓΐΐη. 15
  ζεα^ε ηιεΐάεη άατοΐι Ραηΐί-
  δρΓαοΙι ά&δδ δΐε ΐτη
  35° Κηι. νεδΐ1ΐοη άετ
  δοΐιεη Ιηδεΐη, είηεη
  νοη 6οοο Βγγ. 1)ΐδ 8οοο
  ΐη ΒΓΕηά ^ενθΓ£εη ηΕϋεη,
  ννίε ΜοηΐΕ^αόεηά Ιοεκαηητ-
  . βε^ε^εη ννΪΓά. ΝαΙιεΓε Ναοηπ-
  I
  οηΐεη Ιΐο&εη ηοοη ηΐοηΐ υογ.
  ναΓ(3ε, άαδδ άΐε
  ΙΤ5Α άΐε ροΐΐΐΐδοΐιε Ραηταη£
  αΙοεΓηοΓητηεη Ιιαοεη. Νΐεπι&ηά
  Ιίοεηηε &ηηεηηιεη,
  ννεηη Εη^Ι&ηά αηά υδΑ
  άεη ^Εραηε^η αΐΐε πιοεβΊΐοΙιεη
  Ηΐηάεπιΐδδε ΐη άεη ν"ε§:
  1ε§·ιεη αηά άΐε
  νο11ζοε£·εη.
  νίβΓ θΓίίίβοηβ ΒοηιοβΓ
  αο^'ββοΐιοβδβη
  ΒεΓΐίη, 15 δερΐεπΐυεΐ·.
  νοη ζαδϊΕηάΐ^εΓ δεΐίε
  §: Γηΐϋ&ΐ ,
  5τ30ΰ1.ε δΐαΓΐςε Αονι'εΙΐΓ άεα-
  ΙδθήεΓ αηά ΐτ&ΙΐεηίδοηεΓ
  δο1ιΐ££δ£1ίΐ]χ: εΐηεη ΑηβΓΪίί
  ΙοΓΪίΐδοηεΓ ΒοπιίοεΓ Εαί εΐηεη
  Οεΐεΐιζα^ άεΓ ΑαΙΐδεηηΐΕθΙιϋε
  ζαπι δοΙιεΐΙεΓη. Νοοΐι ΙοενοΓ
  (ίΐε οπτίδοΐιεη ΒοπιΙϊεΓ Ϊ£
  Ι £εη, ΙίΕπιεη δΐε ΐη Ιν
  I
  τεδ Ρΐ3ΐί£εαεΓ άεΓ
  I
  άετεη, εΗε δΐε §:ΓδδδεΓεη
  δοΐι^άεη αηποπίετεη. Βεΐ άΐε-
  δεηι Αη^Γΐί£ νναΓάεη 4 βγϊ-
  ΐϊδοΐιε ΒοηιοεΓ βϋ^εδθΐιοδδεη.
  ϋετ Οεΐεΐΐΐΐΐδ: δετζιε άαηη
  δεΐηε ΡβΙιγι £ογι ηηά επεΐ-
  οΐιΐε αη&εΙιίηάεΓΐ δεΐπεη Βε-
  ΒεΓΐίη, 16 δερτβηιυεΓ.
  Ιη άεΓ ύ^Γαίηε ποηιεΐεη
  δΐοη άΐε Ορεΐ'βϋΐοηεη άεΓ
  άεαίδθΐιεη Εα£ΐιιΐΕί£ε ΐη αΐΐε-
  άεΓΐιοΙιεη Αη§τί£ίεη αα£ άίε
  Οεοίεΐε ζΐαΐδοΐιεη άεΐη ΙΙη-
  ίεΓΐΕα£ άεδ ^η^ερ^ αηά άεΓ
  Κγϊπι αηά άεη πιΐΐτΙεΓεη
  ϋη]ερΓ αηά άεΓ ϋεδηα. Υ'ϋεπ-
  τεηά δοΐιηεΐΐε νεΓΰίεηάε άεδ
  ΗεεΓεβ επ εΐηζ,εΐηεη δπεΐΐειι
  5θ1ιοη ιιΐεΐτ αΓ>εΓ άΐε άεατ-
  δοΐιεη Εΐηίεη ηΐηααδ νοΓδεΐεδ-
  δεη, ίαεΙΐΓϊεη άίε νετΙοΞεηάε
  άεΓ ΕαίΙιιχΕίΙε Γθΐΐεηάε Είη-
  ζε Εαί Ρε1άδίε11αη§·εη αηά
  Γβίηάαηο-δΙΐηΐεη άεΓ δοιιΐ-
  3 άαΓοη, αΐη άεη 5ο1δθηε-
  ιαΐδΐΐδοηεη ^ΐάεΓδίΕηά ζα
  ΙοΓεοηεη, δεΐηε Βεαιε&αη&εη
  ζα Ιδεΐιΐηεη αηά άεη Νεοπ-
  δθΐιαΐι ζα νεΓΰίηάεΓη. ϋευί-
  ϋθΐιε ΚΕηιρ£ί1ασ;ζεαβ:ε νεΓηΐοη-
  ϋετεη ιηοΙθΓΐδΐεΓΐε Κοΐοη-
  ηεη ιηϊτ ζΕΐιΙτεΐοΙιεη ^Εδί:-
  1ίΓΕίίΐυίΐ§·εη, ΡΕηζεΓη αηά Οε-
  δοηαεΐζεη. δοιυ]ετΐδο1ιε ΑγΙϊΙ-
  1επεδΙε11αη£εη αηά Μαηΐ-
  ΙΐοηδΐΕ^εΓ ιιχαΓάεη άιΐΓθΙι
  ΒεΓΐΐη ΐ6 δερΐεηΛεΓ.
  ϋίε άεατδθηε ΕαίΙαΐΕΚβ1
  επι ΜοητΕβ· ιηΐΐ δΙΪΓ-
  ΚΓΕείΙεη ΐΙΐΓε νεΓηϊοΙν
  Ιαπ8:δαη§:ΓΪ££ε βτε&εη ίεΐηάΐί-
  ςηε ΤΓαρρ^η ΐηι ΐτιίΐΙΙεΓετι
  αηά δϋάαΐοδοηηίιΐ άετ ΟδΕ-
  £τοη(: ιχχίΓΐίαη§:δνο11 ίθΓί. Ρεΐά-
  δΐεΐΐαη^εη αηά Καοΐίζα^δΐο
  Ιοηηεη ηιαΓάεη δθΗτιΐβΐ' §:ε-
  ΐΓθ£ίεη. Ααϊ ζταεί
  ικαΓάεη ΗΕΐΙεη αηά
  ^εϋΓθίίεη απά 25 &8
  επι Βοάεη ζζΓδΙΟΓΐ:. Είπε
  δίΕΓΐί ηιίί Τπιρρεη οεΐε^ΐβ
  δΐαάι ιηατάε ηιίτ ΒοηιΙοεη 5ε ·
  ιαοΓ£εη, αχοΐοεΐ ΟτοδδθΓΕηάβ
  εηΙδίΕηάεη. ΒεΓ Βε1ιπ1ιο{
  ιιιαΓάε νόΐΐίβ-
  Ιΐη
  ΒεΓΐΐη, ΐ6
  ΓΪοΙιΙεΙεη δΐοΐι επι
  άίε Αη?ΓΪ££ε άεΓ άεαί.-
  δθΐιεη ΕαίΙαΐαίίε 8Τε§εη
  ΑΓΐίΠεπεδΙεΙΙυη^εη αηάΤπιρ-
  ρεηΕηδΕΐηπιΙίαη^εη ααί ά
  Ιηδεΐ Βεδεΐ αηά Μοοη. ΜεΙ
  τε Β»τΙ"επεπ αΐαΓάεη ηιΐϋ
  ^εζίεΐτεη Βοπιβεη
  νεΓηΐοΙιτεΙ:.
  άίε ΒΕΐίεΓΐεη ϊηι ΤιεΐΕη£ΓΪ££
  ηιίτ ΒθΓάαΐΕίίΓη αηΙεΓ ΡεαεΓ
  ^εηοπιηιεη. ϋΐε
  Βεΐ εΓ£ο1^Γεΐοηεη Αη£πί£εη
  ΐηι Κειιπι ΝεδΗΐη-ΤδοηαΙίΐιτ
  αΐαΓάεη 29 Εΐδεηοαΐιηζαε^ε
  ΐ
  ΒεΓΐΐη, ΐ6
  Βεί Εΐηίΐα^εη ΐη άαδ
  ϋεδεΐζΐε Οεοίει απι Καηαΐ
  αηά ϋ,ίοεΓ άεΓ Νοτάδεε ναΓ-
  άεη ΐηι ^Εαίε άεδ ΜοηΙα&δ
  εΐη θΓΪΙΐδθΓΐεΓ ΒοηΐοεΓ αηά
  εΐη Ι&'&εΓ Εο^εδοΐιοδδεη. νΐε
  ϋεΙίΕηητ αΐΐτά
  άεαΐδοηε ΡΐΕΐςαΓτίΠεπε
  ΐη άεΓ Ναοητ. ζαΐη δοηη):3§; ΐη
  ΝοΓάίΓαηΙίΓεΐοΙι είη ^ΓίΙϊδθΗεδ
  Βοηιίοεηίΐα^ζεαβ· νοηι Μαδ-
  τετ
  Τ&ρίβΓβΓ Είηβ&τζ
  ΓΐδοηβΓ Ττηρρβη
  ΒεΓΐΐη, ΐ6 δερΙεπιοεΓ.
  Αη άεΓ Α5ιπε1ιι· άετ νετ-
  δοΐιΐεάεηεη δοτυ]ετίδα1ιεη
  νεΓδαοΙιε ααί άεηι
  άεδ ^η^■ερ^ ΙΐΕΐοεη
  ηετοεη άεη Εΐηΐϊεΐτεη άεδ
  άεαΐδοΐιεη Ηεετεδ άΐε ΐηι
  δαεάαίοίοΐιηΐιΐ: άεΓ
  εΓΓιεοΙίοΙιεη Αηίεΐΐ.
  Ιηι ΕίηδαΙζβεΓεΐοη άεΓ αη&Ε-
  ΓΪβοΗεη ΤΎηρρεη β-εΐαηβ- εδ
  άεη Βοΐδοΐιειιχΐδίεη ΐη£οΐ£ε
  §:αεηδτϊρ;εΓ υπΐδΐεεηάε άΕδ
  άεδ Όη^ρτ ζα
  η. Ιη δοΐ,ηεΐΐεη ιιηά
  αΐΕΓίεη άΐε υη^ΕΓη δΐε ]
  ζαταεΛ. Όΐε αηβαπδθΐιεη
  Τταρρεη πιεοΙιΙρπ ΐη άϊεκεη
  Οείεοΐ-τεη ^ιΙιΐΓεΐοΙιε Οοίαη-
  ρεηε ιιηά εΓοεατεϋεη
  ρ
  Ιζοηητεη πεοΗ ίΙΐΓεη ^Γ
  ΙοετΓΕαΙιίΗοΙιεη ΜαΙεπΕΐδθΙια-
  άεη άεΓ Βοΐδθΐιεαΐΐδϋιίη τηεΐ-
  άεη. Νεοπ εΐηεΓ Μεΐάαη^
  ζαίο1§·ε νετΙοΓ άΐε δΟιιΐ]'εΐΓα5-
  δΐδοηε Εαίτιαίΐίίε επι Μοη-
  Ιε§· ίηδβ-εδΕπιΙ: 57 β
  Όανοη ιπαΓάεη 30 ΐηι
  1ίΕΓηρ£ αηά 14 νοη
  Ιετίε Εΐί&εδοΙιοδΒεη. 13 Ρΐα^
  ζεα#ε ιπαΓάεη αηι Βοάεη ζεΓ-
  ΒεΓΐΐη, ΐ6 δερΙεηιόεΓ.
  εΓ ΗΕ£εη ιιηά ΥεΓδθΗΐβ»
  Γοε5Επηηο£ νοη Αΐεχαηάπεη
  ιιχατάε ΐη άετ Νεοπι ζαηι Μοπ-
  νοη άεαϋδοΗεη ΚΕΐηρί-
  ίΙΐ Τοοπι-
  Κογπ, ι6, δερτεηιοεΓ. ^
  Αιΐδ Ιοπίίδοηεη Οεΐεΐϋζϋβεϊΐ
  ΐθΓρεάΐεΓΐεη ΗΕπάεΙδδοΙιΐίίε
  τΓΕ^η ιυΐεάεΓ ζΓΐιΙτείοΙιε
  δοΙιΐίίδθΓαοΙιίορ ΐη ΟϊγογεΙιεγ
  εΐη. υηΐεΓ άεη ϋοεΓΐεΙοεη-
  άοη οείαηάεη δΐοΐι 25 1)ΓΪτϊ-
  δοηε δεεΐεαίε, άειεη δοΐιΐίίε-
  ίπι ΑτΐΕηΐίΙί νοη άεαϋδθΐιεη
  17-ΒοοΙεη νεΓδεηΙίΙ: ταιΐΓάεη.
  ΐο ιιιείίεΓε 3οηΐίίΙ>Γαεοη ΐβ-β
  νοη ίη 5πΙΐδο1ιεη Όΐεηδτεη
  ίαΙΐΓεηάεη Ηαηάεΐδδςΐιΐίίεη
  2ε1:ΟΓεη άεΓ §;ίΐο1ιΪ5ς1ιεη Μα-
  < ηε &η.

  Σβ .12 2α
  ΕΦΗΜΕΗΣ ΤΩΝ _ΪΔΗ£ΕΩΝ
  ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Χανιά, Τετδρτ
  'Ενώ αί σχέσεις μεταξύ τού πληδυσμοθ καί των Γερμανικών
  δυνάμεωνκατοχής είς την Ήπειρωτικήν Έλλάδα εΤναι άπό πολλοΰ
  άγαδαί καί έμπνέονται άπό αμοιβαίαν εκτίμησιν, είς την Νήσον
  -Κρήτην δέν κατέστη δυνατόν ν' άποκατασταβή ή ήσυχία. Είς τούτο
  έπταισαν ή "Αγγλικη προπαγάνδα καί τα άτυχή μέτρα τής τέως
  'Ελληνικής Κυβερνήσεως. Κατώρδωσαν ούτω νά ένσπεΐρουν είς με¬
  γάλας μερίδας τοϋ πληδυσμοϋ τής Νήσου αίσδήματα έχδρότητος
  καΙ μίσους κατά τής Γερμανίας. Ή τοιαύτη'έξέλιξις ήτο τοσούτον
  μάλλον λυπηρά καδόσον ή οίκονομική ζωή τής Κρήτης πάντοτε συ-
  νεδέετο μετά τής Γερμανίας διά των σχέσεων άς εδημιούργησαν
  αί έμπορικαί συναλλαγαί μεταξύ των δύο ίΧωρών.
  Οϋτω συνέβηΙ ώστε πολοΙ Κρήτες νά παρασυρδούν καΐ άνπ·
  τταδοΰν μέ τα δπλα είς τόν Γερμανικόν στρατόν. Άπεδείχδη δέ είς
  πολλάς περιπτώσεις δτι Γερμανοΐ στρατιώται έσφάγησαν μέ τρόπον
  άπεχδέστατον, τραυματίαι δέ.κατεκρεουργήδησαν καΙ άπεγυμνώδη·
  ' οαν.
  Την συμμετοχήν των Κρητών είς τόν άγώνα δύναται τις νά
  Εξηγήση, άν λάβη ύπ' δψει την ιστορικήν εξέλιξιν τής Κρήτης, ή ό-
  ποΐα ήγωνίσδη πολλούς αίώνας διά την έλευδερίαν της, διά τάς
  ώμότητος δμως δέν ΰπάρχει καμμΐα δικαιολογία.
  Δυστυχώς οί έλεύδεροι σκοπευταΙ έσυνέχισαν τόν άγώνα των
  καΐ μετά την πλήρη κατάρρευσιν τοΰ 'Αγγλκού καί 'Ελληνικοΰ στρα-
  τοθ. "Ολοκλήρους μήνας υπεστήριξαν τούς είς τα βουνά καταφυ·
  γόντας "Αγγλους στρατιώτας. Δέν έσκέφδησαν νά ύπακούσουν είς
  την διαταγήν περί παραδόσεως των δπλων, άντιδέτως έχρησιμοποί-
  .ησαν ταυτα μέχρι τοΰ τελευταίωςά<όμη. "Απόδειξις τό χωρίον Σκηνές, δπου κατά τόν Αυγουστον έπυροβόλησαν εναντίον των εί- σερχομένων Γερμανών στρατιωτών, διά τυΦεκίων καί αύτομάτων ι δπλων καΙ δπου είς κάδε οικίαν σχεδόν εύοέοησαν πολεμοφόδια. | Ι "Απόδειξις τούτου ή δειλή έπίδεσις εναντίον ενός μοτοσυκλετιστοΰ ι ι Γερμανοΰ άγγελιοφόρου παρά τόν Πρασσέν. Απόδειξις τούτου τέ- | , λος είναι τό άποτέλεσμα τής καταλήψεως τής πεδιάδος Όμαλοΰ | ύπόΓερμανικών στρατευμάτων κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ Σεπτ) βρίου. Είς την περίπτωσιν ταύτην δχι μόνον συνελήφθησαν πολυ- άριδμοι "Αγγλοι, οΐτινες ήσαν κρυμμένοι έκεΐ, άλλά διεπιστώδη ή παρουσία έκατοντάδων έλευδέρων σκοπευτών πλήρως έξοπλισμέ- νων. Είς μίαν περίπτωσιν σημαντική συμμορίαι έλευδέρων σκο¬ πευτών έπετέδη εναντίον Γερμανικοϋ φυλακίου κα'ι έφόνευσεν ενα Γερμανόν άλπι/ιστήν. Πρό τοιούτων γεγονότων δέν ' χωροΰν έλα- φρυντικαί περιπτώσεις. Τα Γερμανικά στρατεύματα άπέδειξαν δτι δέν ύπάρχει είς την Νήσον οΰτε €να άπομεμακρυυμένον μέρος, οΰτε ένα υψηλόν δρος, είς τό οποίον νά μή δυνηδοΰν νά φδάσουν, επέτυχον δέ την εξαφάνισιν ;τής έστίας των ταραχών είς τα νώτα των. Ώς έκ τούτου ό Στρατιωτικόν Διοικητής Κρήτης έκρινεν δτι έπήΛδεν ή ώρα ν'αποδώση χάριν άντ! τοθ δικαίου. Τουτο άνταποκρίνεται είς την παράκλησιν ϊδυνόντων προσωπικοτήτων, πονούντων διά τό κα¬ λόν καί τό κακόν των συμπατριωτών των άλλά κατά πρώτον είς παράκλησιν τοθ 'Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟ- ΠΟΥΑΟΥ, τού 'Υπουργοΰ Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ. ΛΟΥΛΔΧΑΚΗ καΐ τοΟΤεν. Γραμματέως κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης είς την προοπάδειάν ^ τού αποδώση είς τόν πληθυσμόν τής Ν^οου ησυχίαν κα'ι ειρήνην ~1ρ>οσ±χι
  Στράτιωτικός Δι-
  - - ■ κ·Ι
  εκάλεσεν αυτόν την 10 Σ)βρίου έ. έ. νά παραδώση τα παντός
  εΐδους δπλα. Συγχρόνως δέ ϋπεσχέδη άπαλλαγήν έκ πάσης τι-
  μωρίας κατοχής δπλων, είς έκείνους οΐτινες δα συνεμμορφοΰντο
  μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου
  οικητής διέταξε νά μή γίνου
  έγκλήματα, άτινα διεπράχδησαν ~«·;- ι — /ηΊ7Γ'~ν^ ίι^ί-ϊνοΓ
  κων δυνάμεων μέχρι τής 14 Σεπτεμβρίου 1941. Κ αι εκε'Γ^
  μη όστις άντ.μετώπ.σε μέ τό δτχλον είς τό χέρι, ως έλευ
  σκοπευτής τούς Γερμανοϋς Στρατιώτας, παΡαΜενει '·ρίαιο*.
  καΐ δύναται ησύχως
  V
  άσχοληδη εις την εργασίαν τού. Εζα.ρε
  τοθντα. μόνον1 τα άδ.κήματα καΐ έγκλήματα έκε.ναδτ.νατ,μω
  ρούντα. κατά τό πο.ν.κόν δίκαιον δλων των πεπ°λ'^™ν.
  λαών καΐ κατά τούς Έλληνικούς Ποινικους Νόμους. Παραοειγμα
  τα αναφέρομεν τόν φόνον τραυματιών, τόν άκρωτηριασμόν Γΐτω
  μάτων, κλοπήν, απάτην κ.λ.π. "Ολαι αυταί είναι πραξ«·ς «1^ητ«£
  άποκρούονται καΐ καταδικάζονται υπό παντός άξ.οπρεποθς Κρητός.
  "Ηδη σημαντικός άριδμός ΙΚρητών , οί όποιοι ήσαν υπο-
  πτοι ώς έ?εύδεροι σκοπευταί, δα έπανέ-λδουν είς τάς ΟιΚ°Υενει°5
  άς των. Ή γνωστοποίησις των διαταγήν τσθ' Στρατ. Δΐσικητου
  μέχρι των πλέον άπομεμακρυσμένων κρυσφυγέντων °« "«'ση. εκει
  νοϋς ,οΐ όποϊο. δένέτόλμησαν μέχρ. σπόρον νά έπανέλδουν-είς: τα
  χωρία των, νά ξαναγυρίσουν εις τα σπίτια των δια νά έπαναλάθουν
  την ειρηνικήν εργασίαν των.
  Ό ΓερμανικόςΣτρατός έπραξε άπό μέρουςτου τα πάντα διά
  V
  α¬
  ποδώση είς την νήσον Κρήτη είρήνην καί ηρεμίαν. Ο Στρατιωτι-
  κός Διοικητής άναμένει άπό την φ0όνιμό*ητα τού πληβυσμοθ να
  πιάση τό χέρι πού τού δίδεται. "Οστις παραμένει εισέτι μακροα ςτ£
  μιώνέι την Πατρίδα τού καΐ δέν είναΊ δυνατόν νά; υπόλο^ζΓ, πλέον
  είς έπιείκειαν.
  Ό Κλοιός
  περι την Πετρούπολιν
  καδισταται έτι στενότερος
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 1ί Σεπτεμβρίου.
  *Η άνωτάτη διοίκησις τοϋ
  Γερμανικοϋ στρστοϋ ανακοινοί:
  Είς τό Άνατ. Μέτωπον
  «Ι έπιθετικσί έπιχειρή-
  σεις συνεχίξονται μετά με
  γάλης επιτυχίας. Ό κλοι-
  ός περί την Πετρούπολιν
  καθίσταται ετι στενώτε-
  ρος όσημέραι καί Ιδία
  μετά την κατάληψιν, κα¬
  τόπιν σκληρώ ν μαχών, των
  εξωτερικών άμυντικών
  γραμμών τής ττόλ.εως, τε·
  Κευταίως κατασκευασθέν-
  των. Ό έχθρός κατά την
  κατάληψιν των όχυρών
  αυτών μάς επετέθη, διά
  σωρείας άρμάτων μάχης
  άλλ' άπέτυχε τοθ σκοποθ
  τού.
  Είς τάς Άνατ. ακτάς
  τής Μεγ. Βρεττανίας ημε¬
  τέρα άεροπλάνα μάχης
  κατεβύθισαν 1 εμπορικόν
  εχθρικόν σκάφος έκτοπί-
  σματος 10.000 τόννων, με·
  τέχον νηοττομπής. Είς την
  Β. 'ΑΦρΐκή»· άεροπλάνα
  μας, Στούκας, έπληξαν
  διά βομβών μεγάλου δια-
  μετρήμματος στρατ. στό·
  χους παρά τό Σολοΰμ, 1
  συγκεντρώσεις άρμάτων
  μάχης καί έχθρικάς κατα-
  σκηνώσεις. Μαχητικά μας
  καί βομβαρδιστικά άερο¬
  πλάνα την 14 τρ. έβομβάρ
  δισαν επιτυχώς τάς λιμε-
  νίκας έγκαχαστάσεις τοθ
  Σόυέζ καΐ Πόρτ Τεφίκ έ-
  πυριΐάλησαν δέ τάς έκεΐ
  πετρελαιαποθή<ας. Βρετ- τανικά άεροπλάνα δέν 6- περέπτησαν τής περιοχής τοθ Ράϊχ ουτε κατά την ημέραν οΰτε καί κατά την νύΚτα, ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ 81ΑΚΙΑ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΙΗΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΜΑ- ΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΗ ΤΟΥ ΜΠΟΑΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16.—Ό Πρω θυπουργός τής Δανίας ά- τιηύθυνε Διάγγελμα πρός ■τόν λαόν τής χώρας τού, διά τοϋ όποΐου τονίζει δτι ή Δα- νΐα τάοσεται καί αυτή παρά ιό πλειρόν τής Γερμανίας, έναντΐοντοϋ ΜπολσεβικισμοΟ, οποίος άπειλεΐ ολόκληρον την Ευρώπην. Αύτό άπαιτεΐ, τονίζει ί.ίς τό Διάγγελμα τού ό κ. Πρωθυπουργός, τό συμφέρον καί ή τιμή τής Δα- νΐας καΐ αύτό θά ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝ.... λ&ΥΝλΤΟΥΗ Ηλ ΜΙΝΤΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΑ ΒλλΑΣΣΑΗ ΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16 — Επι¬ σήμως ανακοινούται δτι είς τον "Ατλαντικόν τα Γερμα- ιιανικάίποβούχια καίή Γερ· νίκη άεροπορία «ατεβύθι- οαν έχθρικά σκάφη, ουνο- λικοϋ έκτοπΐοματος 292.000 τόννων. "Η σοβαρά αύτη άπώ- | λεια, κατ' έγκύρους πληρο¬ φορίας, επέφερε την απο¬ γοήτευσιν τόσον είς την Αγγλίαν όσον «αι είς Οΰάσιγκτων, διότι τ' Άμε- ρικανικά ναυπηγεϊα άδυνα- τοΰν νά καλύψουν τάς τε¬ ραστίας αύτάς κατά θάλασ¬ σαν απωλείας τής Αγγλίας. Ό Γερμαν. τύπος έφιστά την προσοχήν τής παγ¬ κοσμίου κοινής γνώμης ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Ό Ι 4ρ μανικός ιθπος ί^ιοτα ιήν ■προσοχήν ιτς τιαγκοομΐου Κοηής γλώυης επί τής Άγ- γλοοαξωνικτΐς πολιτικάς κ<ΐ- ΐά τής Γϊρμαίος. Ή εφημε¬ ρίς «Λοϊκος Πορατηρηιής» άτιοκολεΐ ,ιόν Ρο^ζβελτ ώς τ,όν τιλέον έπιτήδεκ ν ιιολε· 4ΐοποιόν ιο0 κ6ομου. οΐζεται ό Ρθίίρελτ, ι ή έν ?όγ(ρ εφημερίς, ότι ή όμυναΐΓ,ς λ^ρος 10υ δια- ιρέχει κΙν<:υον ποί οτιεύ£ει, άνιί νό ίροντίοτι διά την ά¬ μυναν της, νά δημιοι ργτ,οη έτιειοίδια διά ά ί6'ρτ) αφορμήν νά κηρύξη τό νπόλε- μον κατά ιΡ,ς ΓερμανΙος. Ό κ. Ρτ^ζβελτ καΐ (.1 κακοί ούμβουλοΐ τού, ττροοθέτει ή εφημερίς, 6ά τό μετανοήσουν τιικρ£ς άλλά μετά τύν -πόλε¬ μον. Ή «ΓινικτΊ Γερμολικτ*! έ- φτμίρίς» ·νρ<-(*ει δτι ή δικαι¬ ολογία τοϋ Ροΰζβελτ, δτι δή- θιν ή Γερι,ανΙα 66 έηίκτεΐνη τόν -πόλεμον κοί είς την Ά- μίρικήν, αποτελεί χονδροα- δή απάτην ίΐς βάρος τοθ ΆμερικανικοΟ λαοθ. Καΐ εις την Συρίαν παρατηρεΤται έλλει¬ ψις τροφίμων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ^-."Αγγέλ¬ λεται δτι είς την Συρίαν ήρ- χιοεν ήδη νά τΐσρατηρεπαι μεγίστη έλλειψις τροφιμων καίιδαάρτου. Έν χιλιό- γρομμον άρτου πωλεϊται άντί 50—60 πιάστρων Ό Διοικητής τοΰ Αιβόνου λαμ· βάνει οωρείαν τηλ)των, διά | των έπο'ων διάφοροι περι- οχαί τής χώρας ζητούν την άμεσον αποστολήν σρτου. ΟΊ πτωχοΐ λομβάνουν 40 δράμια δρτου άνά διήμε- ρον. Είς πλείστα οημεία έ- εημειώδηοαν ληοτρικαϊ έ- πιδέσεις. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΡ.ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣΑ.Ε. Περί προσκλήσεως των μετό- χων τής Άνωνύμου 'ΕταιρΙας υπό την έπωνυμίαν Ί:ταιρΙα Συγκοινω- νίας Κρήτης "Ερρ. Συγγελάκης Α.Ε. είς ετησίαν τακτικήν Γενι¬ κήν Συνέλευσιν. Συμφώνως τώ δρθρω 26 τοθ Κα' ταστατικοθ, προσκαλοθνται οί Μέτοχοι είς ^ετησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συγκροτηθη- σομένην έν τχ| δδρφ τής 'Εταιρί- ας, Πλατεία 18?7 αριθ. 4 την 26ην τοΰ μήνας "Οκτωβρίου ημέραν τής εβδομάδος Κυριακήν καΙ ώ¬ ραν 11ην π.μ. ίνα αποφασίση επί των κάτωθι θεμάτων: 1) 'Υποβολή εκθέσεως Διοικητι¬ κοΟ Συμβουλίου καΐ Έλεγκτών επί τοθ, ΊσολογισμοΟ τής τρΐτης 'Εταιρικής χρήσεως τής 31ης Μαρ- τίου 1?41 2) "Εγκρισις ΊσολογισμοΟ. 3) Απαλλαγή των μελών τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου καΐ των έλεγκτών άπό πάσης ευθυνής ά- ποζημιώσεως. 4) 'Εκλογή νέου ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου 5) 'Εκλογή δύο έλεγκτών καΐ ΙσαρΙθμων άναπληρωτών τούτων διά την νέαν έτοκρικήν χρήσιν κα) καθορισμός τής άμοιβής αύτϋν. "Οσοι των κ.κ. Μετόχων έπι- θυμοϋσι νά μετάσχωσι τής Γενι- κής Συνελεύσεως δέον νά συμ- μορφοδωσι μέ τάς σχετκάς δια- τάξεις τοθ Νόμου 21 ?Ο περί Ά- νωνΰμων 'Εταιριών καΐ τοθ άρ· θρου 27 τοϋ ΚαταστατικοΟ τής 'ΕταιρΙας. Έν Χανίοις τή 15 Ιετιτεμβρίου 1Ρ41 Έντολή τοθ ΔιοικητικοΟ Συμ¬ βουλίου Ό Πρόεδρος Κωνατ. Βενιανάκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τώ "Εργατικόν Κέντρον Χανίων εξουσιοδοτήθη αρμοδίως νά κα¬ ταστήση γνωστόν ότι ή χορήγη- οις δελτΐων Εργασίας, ή διατα· χθεΐσα διά τής άπό 4ης Αύγου- στου διαταγής τής Γερμανικής Στρ. Διοικήσεως, θά παύση ορι¬ στικώς την 30ήν Σ)βρίου 1941, άπό τής επομένης δα αρχίση ή αύστηρά έφαρμογή των κυρώσε- Ι ών, αΐτινες προβλέπ,ονται καΐ καθορίζονται υπό τής μνησθείσης διαταγής τής Γερμανικής άρχής, κατά παντός προσώπου, όπερ θά καταληφθή μή έφοδιασμένον διά τοιούτου δελτΐου εργασίας εκάστου μηνός. Χανιά 1£)Ο)1941 "Ο Πρόεδρος τού ΈργατικοΟ Κέν- τρου. Μ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Τα Γραφεΐα τοΰ »Ερ- γατικοΰ κέντρου Χανίων μετεφέρθησαν είς την ο¬ δόν Κ ωνστοιντίνον» ά^>.
  2 4 (Ιΐαραπλεύρως τοΰ
  έργοστοιηίου κατασκευής
  πλακών Ο. Σοφίου).
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πωλοϋνται οινοβάρελα, λάν-
  τζες κ.λ.π. είς καλήν κατάστα¬
  σιν. Πληροφορίαι παρά τώ κ.
  Γί. Νικολακάκη οΐνεμτΐόρω,
  ΔΙ ΑΤΑΓΗ
  Περί καταπαύσεως ^ής διώξεως δι* άδικήματα κατά
  των Γερμννικών ένόπλων δυνάμεων άπό 14
  Σ)βρίου 1941.
  Είς τό πλαίσιον διά την είρήνευσιν τής Νή¬
  σου Κρήτης διατάσσω τα εξής:
  1ον
  Α.) Άπασαι αί άξιόποινοι πράξεις αί διαπρα-
  χθεΐσαι άπό 20 Μαΐου 1941 μέχρι της δημοσιεύσε-
  ως τής διαταγής ταύτης παρά των Έλλήνων τής
  Νήσου Κρήτης κατά των Γερμανικών ένόπλων
  δυνάμεων, των έγκαταστάσεων των και των άτό-
  μων ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ.
  Β.) Αί έκκρεμείς δίκαι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.
  Γ.) Αί τελεσιδίκως έπιβληθείσαι ποιναί παρα-
  μένουν.
  2ον
  Έξαιροΰνται τα κακουργήματα καί παραβά-
  σεις, αί οποίαι προβλέπονται καί κατά τούς Έλ¬
  ληνικούς Νόμους ώς π.χ. φόνος τραυματισμένου,
  κακοποίησις πτώματος, κλοπή πραγμάτων νεκροϋ
  και κλοπή.
  3ον
  Ή παροϋσα διαταγή ίσχύει άπό τής δημοσιεύ-
  σεώς της.
  Ό ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝ ΑΡΘΡΟΝ
  ΤΟΥ κ. ΓΚΑΊΝΤΑ
  επι
  Αί
  παρά
  ΡΩΜΗ, 16.—Ό κ. Γκάϊντα
  δημοσιεύει άρθρον, είς τό
  οποίον τονίζει 8τι ό Ροΰζ-
  βελτ καί οί σύμβουλοι
  τού τίρχισαν έφαρμόζοντες
  σφοδράν αντίδρασιν κατά
  των κρατών τοθ "Αξονος καί
  Ιδία κατά τής Γερμανίας καΐ
  '^αλΙας.Δέν προκαλεϊ, γρά-
  ψει, οϋτε ή ΓερμανΙα οΰτε ή
  Ιταλία την "Αμερικήν, θ' α¬
  παντήσωμεν, δμως, είς τό
  πθρ διά τοθ πυρός, ώς α¬
  παντώμεν είς τούς λόγους
  διά των λόγων. Άνασκευά-
  ζων ό κ. Γκάϊντα τάς δηλώ-
  σεις τοθ ΆρχηγοΟ τοθ Άμε-
  ρικανικοθ στόλου, καθ' άς
  οΰτος είπεν δτι ή Άμερική
  δύναται νά μεταφέρη τό θα¬
  λάσσιον άμυντικόν της σύ-
  στημα καί είς αυτήν την Με¬
  σόγειον, γράφει δτι τό τοι-
  οθτον δέν μας έκπλήτει (ϊφοθ
  καί σήμερον άκόμη, ώς Ιχει
  εξακριβωθή, Άμερικανικά
  ύποβρύχια δροθν κατά Ίτα-
  λικών πλοΐων είς την Μεσό¬
  γειον. Ό "Αξων καί μέ αυ¬
  τόν δλα τα Κράτητής Εύρώ-
  [ πης θά άντιταχθοθν κατά
  πάσης επεμβάσεως τής Άμε
  ρικής, δι" δλων των δυνά¬
  μεων των.
  Οί κατέχοντες
  μή κυκλοφορήσαν!- εισέτι
  τραπεζογραμμάτια
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,
  επίσημον Γερμανικόν
  κτορεϊον ανακοινοί
  ρά τό Μουρμάνσκ
  γονται ήδη έπινειρήσί
  εύρυτάτου πεδίου. Ή
  χϊα των Γερμανικήν
  τευμάτων καΙ είς
  αυτόν επέφερε την
  πήν τήςσιδηροδρο^
  πικοινωνίας τής
  ταύτης.
  Ή άντεπίδεσις των
  μεων τοΰ Ρώοσου Σι
  χου Βεροσίλωφ παρά
  μςςμφ ρ
  |ίας κατώρθωσαν, πορα
  ϊνιεζοπετρόφσκ, νά ίβ
  ^β, συλλθβδντα .
  λόύς αΐχμβλώτους*, καΐ
  α άφθονον ττ
  Υλικόν.
  ΓΠΓ-Γ "α
  Ή
  8ά συ
  τόπλευρόνττϊίς
  77 7βί> ,
  ΕΛΣΙΓΚ, 16-. Ό
  δός Πρωσυπουργός είς//
  γον τού πρός τόν Φινλαγο»·^
  κόν λαόν τονίζει δτι ί^ χ/;
  ρα τού δα συνεχίση · ;ςόν
  πόλεμον παρά τό πλευρό,ν
  τής Γερμανίας, παρά ι τάς
  δυσχερεΐς συνθήκας, ,ώι6τΐ
  ό αγών ερχόμενος ταχέως
  πρός τό τέρμα τού Β'; ά/πο-
  μχ
  κπληρώση την γ^
  Τ|ν της αποστολήν. Λαθ€
  ς"θποίος δέν μάχεται κφ
  δέν έργάζεται δέν δύνα¬
  ται νά προσπορισσή τα κα-
  λώ καΐ άγααά των εύγενών
  αυτών συναισοημάτων.
  ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΝ
  ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡ!.. ΤΟΗ ΝλΥΤΙΚΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝφΝ 16.-Ό,Ά.
  μερικανός ύπουργός των
  Ναυτικών Συνταγματάβχης
  Νόξ έδωκεν διαταγήν είς
  τ' Άμερικσνικά πολβμικά
  νά συνοδεύουν τάς δι" Αγ¬
  γλίαν νηοπομπάς μέχρι των
  λιμένων τής Άγνλίαςι και
  νά βάλλουν πρώτα καθ' οι¬
  ουδήποτε ύποβρυχίου η ά;
  ερθπλάνου τοϋ Άξονος.
  Ή διαταγή αυτή τοϋ Άμ«-
  ρικανοϋ ύπουργοϋ στιγμα-
  τίζεται παρ' δλων των Εΰ·
  ρωπαϊκών λαών καί τής
  ηβπολιτισμένηβ άνθ^ωπά*
  ΐητος, διότι διαφαίνβταχ
  πλέον καθαρά ή πρόθεσις
  τής σπβίρας τού Άμερικα-
  νοΰ Προέδρου νά επιτεθή
  κατά τού Άξονος» ύποστη-
  ρίζ(*>ν ο-ΰτω την Έβραϊκην
  πλθ/υτοκρατΐαν και τόν
  ι Κομμουνισμόν, τούς ού»
  αύτούς επικινδύνους έϊ}·
  θοούς ίίίϊί&ν πΕύρωπαϊκώγ
  οΐίί π:
  •Μΐνα
  Λ·Λ Μ
  Αι επιχειρήσεις
  εΐςΒόρεΐονΑφρικήν
  έξελίσσονται Ιίαν εύνο'ι'κώς
  ΑΘΗΝΑΙ, 16.—Διά διατα-
  γής τής Κυβερνήσεως καλοθν-
  ται οί κάτοχοι Τραπεζογραμ
  ματΐων τής Τραπέζης Ελλά¬
  δος, τα όποϊα δέν ετέθησαν
  είσέτι είς κυκλοφορίαν δπως
  έντός 10 ημερών άπό σήμε¬
  ρον καταθέσωσι ταυτα είς
  τα κατά τόπους ύτιοκαταστή
  ματα τής Τραπέζης Ελλά¬
  δος καί τάς κατά τόπους
  "Αστυνομικάς Αρχάς. Διά
  τής αυτής διαταγής καλοθν-
  ται καί οί πωλήσαντες τοι-
  αθτα Γραμμάτια νά δηλώ-
  σωσιν έντός τής αυτής ώς
  άνω προθεσμΐας τό ονομα
  τοθ άγοραστοθ καί λοιπά
  στοιχεΐα τής ταυτότητός τού.
  ΟΙ μή συμμορφωθησόμενοι,
  πρός την διαταγήν ταύτην
  θά τιαωρηθοθν αύστηρότατα'
  ΚΑΤΑΑΗΨΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜλΤΟ Σ
  "ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι
  Γερμανικά στρατεύματα κα¬
  τέλαβον πρό τής Πετρου-
  πόλεως νεώτατον άμυντι¬
  κόν συγκρότημα καί κατέ¬
  στρεφον 12 έχθρικά άρμα-
  τα μάχης
  Τα Φινλανδικά στρατεύ¬
  ματα κατερχόμενα άπό 6ορ
  ρά κατέλαβον νέα έδάφη.
  Άεροπλάνα μας έβομβάρ
  δισαν άμυντικάς έγκαταστά
  σεις περϊ την Πετρούπολιν,
  ύπόγεια πυροβολεϊα, άμυν¬
  τικάς δέσεις καί στρατιωτι-
  κούς στόγ,ρυς, Είς δέ τόν
  κόλπον τής Ρίγας έβυσίσ&η
  σαν 2 μικρά έχθρικά σκά¬
  φη.
  Είς τόν Κεντρκόν τομέα
  τ' άεροπλάνα μας έβομβάρ
  δισαν έχδρικάς φάλαγγας,
  σιδηροδρομικάς γραμμάς
  καΐ συγκοινωνιας όδικάς,
  καταστρέψασα πλή&ος όχη
  μάτων.
  ΡΕΤΣΙΝΗ
  Παρά τω Κωνσταντίνω
  Χανιαδάκτ) Σιδηρουργεϊά
  όδός Άποκορώνου.
  ΡΩΜΗ, 16,-Τό σημερι¬
  νόν Ιταλικόν πολεμικόν, α¬
  νακοινωθεν ομιλεί περί έν;^
  τόνου δράσεώς παρά τΐ^γ
  λίμνην Τσάνα, δπθυ ^εν&·
  πλάκη ό έχθρός 6 φοράς
  μετά των ήρωΐκών στρά-
  τευμάτοιν τής Μβραρ^ίας'
  Γκαλιάνο. Τό άποτέλ&σμα
  υπήρξεν ή άτακτος ^^
  τοϋ έχθρού, γ^ψργ
  τος είς χείρας μας αύτομα-
  τα δπλα, άφθονον πολεμΐτ
  κόν υλικόν Και α9Ηετθύ
  ,αίχμαλώΐους. Τα αύτό άνα
  κοινω, δ'έν ομιλεί πεοί ίσχυ-
  φπιβσεω; το) έχθροέ
  τό Τομπρούκ^ Είς την
  , Α^^ικήν τα Ίταλικ^
  στρατεύματα κατέλαβον
  προκβχωοημένας έχθρικάς
  θέσεις. Έ-Ιχοΰ πεδίον τή
  ΠΡΟΗΛΑΣΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16-.Τ6
  κτορεΐον Στέφανι άγγ^^,,.
  δοκιμαστικήν προέλασιν γά.
  Γερμανοϊταλικών δυνάμεων
  παρά τό Τομπρουκ. ,Χδές
  κατελήφδη τό ύπ' άριδ^
  146 σημείον τής Αίγυπτιάτ
  κης άκτής ανατολικώς. Τ91)
  Τομπρουκ υπό των στρς^τ '"
  μάτων μας, άτινα
  βον άρκετούς
  καί έκυρίευσαν
  λεμικόν υλικόν. , Ε
  Κατά τάς αύτάς πληροφο¬
  ρίας ό έχδρός έπεχείρησεν
  άερπορικήν έπίβεσιν κα-
  νρικισμους τώ.νΊίδαγενών.,;
  ^που έαημειώδησχ3ν κι
  ρεύσεις οίκιών καί ό
  νρς καΐ ηραυματισ,μός
  γςνών τιν'ώ,ν,.,,;-,/;,
  Τα καταδιωκτκα
  ι?ε'ηι4άντ9
  έχ&ρ^.άν _ _
  ΑΝΑΖΗΤ^ΚΠρ^{
  ρένσόύ, Ε&έλττι5ός Α' ταξε
  ωο. Ό γνωρΐζων τι πα?ακα>εΤτα
  όπως εΐδοποιήση τα γραφεϊα
  εφημερίδος μας.