89957

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  οιΊυηα5υΙ
  α Γ
  ΚΚΕΤΑ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΩΟΝΝΕΡδΤΑα
  18.
  3ΕΡΤΕΜΒΕΒ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηαηία
  ιιηά ϋηιοΐΐ . Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 46 — Αριθ. 46
  ΡΓβΐβ 3 ϋΓαοηιηβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ιιηά ϋηιθ
  8υΚ.ΜΕ_Ι88ΤΚ. 22.
  Ι
  Ιηι Οβββτζΐβη ΡΓαηΙΐΓβίοη. ϋίε Ηί1£δΓηαηηδοΙΐ3£ΐ είηεβ άεαίδοηεη Ρΐα^ρΐαΐζεδ ιχιαΓ-
  τβτ. &α£ άϊε νοη Εηβΐαηά ζαΓαεο^ΙεεΙΐΓεηάεη άεατ,δοηεη Ρΐη^ζεαΐϊε απι δίε ηοοηηιαΐδ πιίτ.
  Βοηι6εη ζα οεΐαάεη. ^^Η
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ : Τό βοηθητικόν προσωπικόν ενός ΓερμανικοΟ άεροδρομίου άνα-
  εΐένει τα έξ Αγγλίας ερχόμενο Γερμανικά βομβαρδιστικά, δπως φορτώσουν ταυτα με νέας βόμβας διά νά
  «ΐναι Ετοιμα πρός νέαν πτήοιν.
  18 δθννΐΕΤΟΐνΐβΙΟΝΕΝ
  ΒΕ8ΟΗΙΑΒΕΝ ϋΝΡ νΕΒΝΙΟΗΤΕΤ
  ΙΝ ΒΡΕΙΤΕΚ ΡΡΟΝΤ 8ΙΕΘΚΕΙ0Η
  υΕΒΕΗ ϋΕΝ ΡΪΟΕΡΒ ΝΑΟΗ Ο5ΤΕΝ
  ΟΕ~ΆΙ.ΤΙΟΕΚ. δΙΕΟ Α Μ ΙΙ,ΜΕΝδΕΕ
  Αηβ άβηι ΡϋηΓβΓηαιιρτ:·
  φΐαχ-τίβΐΓ, τ6 δβρΙβηιοβΓ.
  Ό&5 Οθ6Γ^οηιηιαηάο άβΓ
  "■βηπηαοητ %'\Α. ϋβΐεαιιητ:
  Ιη άβΓ ϋΙΐΓ&ίηβ ηαοβη
  νβΓθ&ηάβ άββ άβατβοηβη
  ΗββΓββ ηιίτ ντίτΊτβαηιβΓ
  υητβΓ9τηΙζιιη8: ά α γ ο η
  4ίβ Ι/ΐιίεΛνβίίβ, ίη Ιεύηηβη
  Αη£τίίίβη αη άβη ννίοΐι-
  τ,ίκβτβη δτβΐΐβη ΒΓαοΙεβη·
  _δρίβ αβοβΓ άβη ϋΓβΐτβη
  ϋητβΓΐβΐΐί άββ ϋηίβρτ £β-
  Ιπΐάβτ. Ν&οηάβηι άΐβ Βγ&-
  οΐίβηΐΐδρίβΐη
  Κ&πιρίβη β,ββ,β
  τβ *, ίβΐηάΐίοηβ κ
  ζαΐη Τβίΐ τηΐτ; ΡβηζβΓαη-
  £βη&1τ.βη αηά
  βΓάβη Ιΐοηη-
  τβη, βϊηά ηηητηβΐΐΓ άΐβ
  άεητβοηεη Τπιρρβη αυβ
  ίηηβη ΗβΓβηβ ίη ΙΐΓβίτβΓ
  ν/βΐτβΓ
  ^β ΚΓββίίβ άβΓ ο
  τίβοηβη ιι., 27 αηά 34·
  Απηββ άηΓοη Τπιρρβη
  άββ άβτιτδεηεη ΗββΓββ
  ηηίβΓ ΡϋηΓηη^ άβδ Οβ-
  ηβΓαΙοοβΓβτβη Βηβεη ΐι.ϊί
  β ά η γ ο η
  άβΓ Ι^νιίίίΐοττβ
  β ΟεηβΓαΙοοεΓδΐβη Κβΐ-
  ΙβΓ, βητβο η β ί ά βηά £β-
  β<:η1α£·βη. Νβτιη ίβΐηάΐίοΐιβ ϋίνίδίοηβη ντιΐΓάβη νοβΐ- 1ΐ£ νβΓηίοητβτ. Νβαη ταβίίβΓβ α η ί β γ Ιϊΐα- τί?βΓβη νβΓΐιιβτβη ζβΓ- βοηΐα^βη. ϋοβΓ 53°οο *»β- ίαηβτεηε ίίβΐβη ίη αηββΓβ Ηαηά, 3^0 ΡαηζβΓ, 695 &68<:ηατ.ζ6 αΙΙβΓ Αγϊ βοννΐβ Οβΐβ ΐ£ Ηειηάβΐ83ο1ιΐί£β, άβ. ταητβΓ βΐη Τ ίη Βτπηά ^ Ιη ΝοΓ4έίΪΓίΐΣ& ΒΑΓτβη άβητβοηβ Τηιρρβη »η άβΓ δοΙΙΐϊΐηίΓοητ: βίηβπ βΓίοΙ- Α νοΓβΙοββ ηιΐτ ΡαηζβΓη . Ββί Τοογ«1ε τηιΐΓάβ Η Καΐηρί βίηβ τπίοΗϋβτβ Ηοβηε βΤβηοπι- πιβη. Ιη Ινΐιίΐ^βΒίηρίβη ηηά άταχη Ρ1ά)ζάτ ίίΐΐβτίβ -ννηΓύεη απι 14. δερτβηιοβΓ ίη ΝθΓάβίΓϋβ οΐιηβ βΐ^β- ηβ νβΓΐιχβτβ 8 ΒΓΐίΐβοΙιβ ηαοη Οβτβη νοΓ^ββτοβ Ιγπ Κααΐηβ ηδΓάΙίοη άββ ΙΙΊηβηββββ νντΐΓάβη, ν/ίβ ΙοβΓβίτβ άητοη δοηάβπηβΐ- άηπβ- Όβΐίβηηίβ-β^βοβη, ίη <1εη Ιβτζτβη νΥοοηβη Γίαΐ ν7ΠΓάβ βΓθβητβτ. Ιηι Κατηρί £~β£*βη άίβ 0ΓΪίΪ80ηβ Ιηββΐ βοννΐβ νβΓβθΓ^ιιηβ-δβοηΐί ί α η γ τ νβΓηΐοΗίετε άίβ Ιιηϋντ&ί ίβ αηί Τ&βτβ -ννεδΙΙΙβη άβΓ ΗβθΓΪάεη βΐη ΤαηΙεβΓ νοη 7300 Βγτ. Ιη άβΓ νβΓ- ρ;αηο;βη6η ΝαεΗτ ννηΓάεη ιηι δβε&εοΐβί αηί Εη&ΐβηά β τα&τίβη ίη άβΓ Ιβτζτβη Νβοητ Βοηιοβη βηί νβΓβοΗΐβάβ- ηβ Οττβ ΝθΓάταβδίάβητ- ϋΐβ ΖϊνίΙΙιβ- ηατίβ νοΓ αΐΐεηι ίη Ηαηχίχτ« Ιηβίβ &η Τοίβη ιιηά ΙβΙζτβη. Ν^^11ί;^2ε8^β^ χιηά Ρ1α^3Γΐί11βΓίβ βοηοβββη ηετιη άβΓ α ΒοτηϋβΓ αί}. ΐ νθΡ3ΤΟ33 ΟδΤνΥΑΕΒΤ δθυ-ΙΙΜ Ρίηηΐαηά βοΗΙίβδβτ Ιΐεί- ηεη δβρ&ΓατίΓΐβάεη. Κοτη: 17 δερΙεητοεΓ άοτ α η η Ι : ΕίηΗβί- Ιεη, ιιηΙεΓδΙύΙζϊ νοη άετ ΑοΙΐδεηπι&θΓΐιε ατα ΐ4· πηά Ι5· δερι. είηεη ΙίΓ&ίίνοΙΙεη νοΓδϊθδδ αηί άβ:>φΐίδθ1ι€δ
  ΟεοΐεΙ ννεβΐΗοΙι νοη δοΐΐηηι,
  ννοϋεΐ δΐε άΐε εη^Ι. Τηιρρβη
  ζατη
  ιιηά ΐίαΐ. ]{[
  8ΤΓί{{εηίεΐη ^α{ιδτ^ε^4:1^^^β£·
  Ιε τνΐάεΓΐιοΙΙ αη, ννοοεί ΐηδ-
  12 ίεΐηάΐ. Ρΐυ^ζεα^ε
  δδεη νναΓάεη νοη
  Ρΐυ^ζευ^εη δίηά 2
  ηίοΐιτ ζαΓϋοΙί&εΙεεΙΐΓΐ:. Αηάβτε
  ννιΐΓάβη ^εΐΓθίίεη ιιηά ηαΕεεη
  βίηΐβτε νβΓΐβίζΙε αη Βοτά.
  ΑηάεΓε Εΐηηεϊΐεη άεΓ ΐταΐ.
  ^α£ι:νV3ί{ε εΓηεαεΓΐεη σβΐ
  Βοηιοεη3η&ΓΪίίβ
  ^ ιιηά ά35 ΟεοϊεΙ
  νοη Μ»Γδ3 Μ.Άϊτηί, εδ ννϋΓάεη
  α η 1 α β- ε η ααά
  ',ζτ ^βΐΓθ££εη, ννοοεί
  Βταηάε
  | άεηι νναΓάεη Αηδαηιηιΐαηίίεη
  νοη Τταρρεη, ^3δι;νν3&εη
  Ι αηά Είδεηοαηηαηΐα^εη ννίΓ-
  ΙίαηΒδνοΙΙ αηϋεΓ ΡεαβΓ %&■
  ηοχηπιεη.
  Ρείηάΐίοαβ Ρΐα&ζεα^β σοπι-
  ϋαΓάΐβΓΐεη ννΪΓΐίαπ^δΙθδ Βέη- Ι
  ΚΟ^δί.
  Ιη ΝθΓάα£Γί1εα ΙεοηαΛε Τα-
  άεΓ ΑΓΐίΠβπβ, άετ
  αηά βαΐοπιαΐίδοΐιεη
  ίηι Αοδοηηίτ;1; νοη
  | υο1δθ1ιε£ίΐ, δοννίε
  άεβ Ρείηάεδ
  ννβΙοΗε
  νναΓάεη.
  Ιηι οβ&τ-ΐίοηεη ΜίΐΐεΙπιεεΓ ί
  ΐΓα££εη αηδετε Ρΐα&ζεα^ε είη
  £είηάϋοηεδ Η3ηάε1δδοΗί££ ηιίί:
  Βοπιυεη αηά
  68
  , η
  ϋΐε ίηι Ααδΐαηά Γ
  ΟεΓαεαηεε αε5εΓ είηεη αη^ε
  υΐΐοΐιεη 8εραΓ&ί.[ηεάεη Ρΐηη-
  Ιαικΐδ ιυατάεη 3αί είηεΓ νοη
  αΐΐεη ίίηηίβοΐιεη Ρ&Γϋεΐεη
  Μαδδεη^αηά-
  ^βΤ ϊβ ναΐι» νοη άεηι
  £ϊηηΐί.€ΐιεη ΙηάαδΐΓΪε - αηά
  Τ3ηηεΓ εηετ-
  0Ϊ ^εΐεδεη. Όίε-
  δε ΟεΓαεοΙιεε 1ι&5εη άίε Ααί-
  άίε ΖεΓδρΙΐΐϊεΓαηβ: Ρϊηη-
  ήεΓνοΓζαηιίεη, δθ 5είοη-
  Ιε Τ3ηηεΓ, αηά άΐε πιίΗΐ3εΓί-
  δοηε ^α8:ε άβτ δοιπϊβΐαηΐοη
  ΐ αη άετ
  ΡγοπΙ ζή
  ΤοΙβ υεΐ ΙΙδΑ-
  Ιη ^οα^81&η^ ιιηά ΑιΊίαη-
  δαδ 3 ι α ά ί τη νεΓ°;3Π8:ε-
  ηεη Μοηαΐ οεί Μ3ηοενεΓη
  άεδ ΙΙδΑ-ΗεεΓεδ ίαεηίζί&
  δοΐάαίεη άαΓοα Γ/ηίΒεΙΙε
  αιοΓάεη.
  νεκοκοΝυΝθ
  ϋοβΓ ΝίεάβΓ3εη1αο;αηβ: άβΓ 8τΓα!νβΓίοΐ£Ίΐη^ νοη Ηαηάΐηης'βη
  άΐβ Όβιιτβοΐιβ ν7βΙΐΓηιαοίτ: νοηι 14. δβρτβηιοβΓ Ι941*
  Ιηι Κ&Ηηιεη άβΓ ζχιγ ΒβΪΓΪβάηηδ· άβΓ Ιηδβΐ
  Μαββηαηιηιβη νβΓΟΓάηβ ΐοΗ.
  βΐηί2ΐβίι.βϊ.βη
  ι) ΑΙΙβ δτΓβ,ίοαΓβη Η&ηάΐηη^βη, άΐβ ίη άετ Ζεΐτ νοτη 23. Μαί
  1941 θίβ ζιιηι ΤββΓβ άβδ Ιη^Γβ,ίττΓβτβηβ άΐβ3βΓ νβΓΟΓάηηη- νοη &γϊθ-
  οηΪΒθΤιεη ΕΐηννοηηβΓη άβΓ Ιηββΐ ΚΓβτα ^ββ-βη άίβ Ό3«Γ.3οηβ 'ννβΙΐΓ-
  ηι&οηΐ, ίΙΐΓβ ΕίηΓίοηίαη&εη ηηά ίηΓβ Αη^βηδΓΪ^βη 03^'αη^βη ννθΓάβη
  βίηά ννβΓάεη ηΐοΗί:
  2) Ι,ΗΛΐίβηάε νβΓίβ,ΙΐΓβη βίηά βΐηζνΐδτβΐΐβη.
  3) Ε-βεΙιΙδΙίΓ&είΐίβτε δΐΓβϊβη Μβΐοβη ιιηοβΓτΊΐΐΓτ.
  Αηδ&βηοηιηιεη οΐβίοβη βτβηιβίηβ νβΓθΓβοΗβη ιιηά νβΓ&βΗβη, άΐβ
  οΗηβηίη ηαοΗ άβη Βτίββηίββηβη ^£ιηάβ8β'β3β^ζβη δτΓαίθΕΓ δΐηά, ζ. Β.
  ΜοΓά &η νβΓνταηάβτβη, νβΓδίίίηιηιεΙηηβτ, ΙίβίοηβηίΊβάάββΓβί, ϋΐβο-
  δί&ΗΙ.
  ϋΐββε νβΓθΓάηηης- ττίττ ηιίτ άβηι Τβ^β ίΙΐΓβΓ
  ίη Κναϊϊ.
  ΒΕΡΕΗΙνδΗΑΒΕΚ ΑϋΡ ΚΚΕΤΑ
  800 ΡΑΒΚΙΚΕΝ ΙΝ ΡΕΤΕΡδΒΙΙΚΘ ίΑΗΜΟΕίΕΘΤ
  ϋΐβ Ββάβυτηηβ: άβΓ Είη—τβίβαηο; - δΙ&Ιΐη-Καη&Ι ηηά ΜιΐΓηι&ηοείΙιη
  ΒεΓΐίη,
  ϋίβ ,άεαίδοηε νεΗτηΐ30Γΐ»;
  ζαδ3τηπιεη ηχίί: ϋιτεη ίίπ-
  ^ε-
  ϋΐε
  ίτη
  | ρϋζίεΓΐε
  | Τεχΐίΐ - αηά
  ηοΐίπ Ηο
  ΙηάαδΐΓΪε
  Ιεοηι-
  &η, ιχΐίε
  ά3-
  άαΓοη είηεδ ΐηΓεΓ
  ΙηάαδΐτΐεζεηΐΓεη.
  Γ)ε3ΐΐζι: βΐν3 8οο
  Ιπεβε πιίΐ £αϋΐ; 300.000 Μ«ιηη
  Βε1ε£δοη3£ΐ", ά&δ δίηά 12 Ργο-
  ζεηΐ άεΓ ^εδαηιΐεη
  άαδΐπε. ννΤεΓ£ιεη,
  αηά ΓηεοΓΐ3ηίδθΓΐε δοαΐίε οηε-
  Γηίδοΐιε 'ννεΓκε βιεηεη ίτη νοΓ-
  άεΓ&Γαηά. ΝΐπΐΓηΙ; ηΐ3η άίβ
  ΙηάαδΐΓΐε άεΓ ηεεΗεΓεη αηά
  ιπείΐεΓεη υτη&εηοαη§: ^ε·
  ηίη§:Γ3άδ ά3ζα, αΐ&δ οηηε αΐβΐ-
  ϊ ο
  άΐε υΓπ^εοαιι^ ίη άεαΐδοΐι-
  £ίηηϊδθ1ιεΓ Η3ηά οάετ νοη άεΓ
  δοαΐίειαηίοη α^&εδοηηίΙΙεη
  ίδΐ, δο δϊηά άαΓθη άίε Βεδεε-
  άεΓ υπι&εοαη^ οζιπ.
  §: νοη ^εη^η-
  25 Ρτοζεητ άετ
  ηεηοααρΓθάαΙίίίοη αιιά Ηΐ
  είδεηηιεΙαΙΙεΓζεα&ηΐδδε, ταηά
  5Ο ΡΓθζεηΙ άβΓ ΙΐΙ
  ηίδθΗεη αηά ταηά 75 ΡΓοζεηΙ
  άβδ 5οηϊίίδΓ>£ΐα5 άβτ 8ϊ
  αηίοη Ι1
  δεΐ α. 3., άίε είηεη ποςη(ΐη3-
  1ί£ίζίεΓΐεη Αί
  Είηβ ΙηάαδΐΓίεδΙαάΙ: ννΐε
  ^εη^η&^3ά δΐεΐΐε
  ίΐαοΐι είη ννίοηϋϊ^εδ
  ζεηΐΓαηι άαΓ, άεδδεη
  άίε δονν3εΐδ ηίοηΓ νεΓδοηπιεΓ-
  ζεη ηοεηηεη. ϋίε ΕΙεΙίΙχοΐηα-
  Ι ϋεΓ ΟδΙδεε-ννεί5δΓπεεΓ-Κ3η3
  ! άεΓ δΐ3ΐίη-Κ3η3ΐ β-εηαηηΐ.
  | ιαίτά, δίηά Ιοεί δοηΐϋίδεΐβαπϊ
  Ι 3η άεΓ Νειχΐ3 αηά αηί διπΪΓ
  αηί Γ^ΓθθΙιεη. ϋεΓ Οίιΐίη-
  Κ3ηα1 δΐεΐΐϋε άΐε νεΐ·1)ίηάαπ£
  νοη άετ Νεια» αεοετ άεη
  ^3άοο;3-δεε αηά νοη Ιιίετ Ιοίδ
  ζατ Μαεηάαηκ: άεδ Καηβΐδ
  ΐη άεΓ Οηε^3-Βαο1ιΐ: άεδ
  ννείδδεη Μεετεβ ΗεΓ.
  ϋίε ΜαΓπΐ3π-Β3]ηη
  ΐο.οοο, άίε
  ηεεΓ άεηι ΐΙεα
  Ναΐηεη ΡαΙϋοια 30.000, άίε
  ηίη (
  ΓπεΙΐΓεΓε Τααβεηά
  άίε Τε1ε£οηΐ3ΤοπΙί
  δ3^3 5>οοο, άίε
  νεΓ£ί: αηά
  32.οοο, άίε
  ς.οοο
  ϋίε Είηδθη1ίεδδαη£ νοη
  ^εη^η^τί:^3ά αηά άεδ ^3άο>ί&-
  δεεδ οεΓ3αιιεη άίε δοιαίβΐ-
  αηίοη )εάοο1ι αΐείυεΓ ζαχείεΓ
  ί
  Π3οη άεηι
  ΜαΓπΐ3πΒ3]ηη ΙδεαΛ
  νοη Εεηίηβ:Γ3ά ίηι δαεάεη
  άεδ ^άδ
  αηά
  α£εΓ άεδ 3ε
  ιποίιεΓ ηοΓάτυ3ΕΓί
  Κ»ηοΐ3Ϊα1ί3α1ια ηαοΗ ΜαΓ-
  Γηπηδΐί. ΟεΓ Κ3Π&1 αηά άίε
  ΜαΓπιαη-ΒαΙιη ιιΐ3Γεη ά'ιε
  Η3αρΙ:ζα£αηπΐτ.ε8:ε {αετ άίε
  ΒενοεΙΙίεΓαη^ αηά ΙηάαδΙπε
  νοη 0δΐ^3Γε1ίεη αηά άίεητεη
  άειη ΑΙ>ΐΓ3ηδροΓΐ: άεΓ 3α£ άεΓ
  Κοΐ3-Η3ΐοίη8ε1 ^ειυοηηεηεη
  ιττίο1ιΐί^εηΙηάαδτΓίε-Κ.ο1ΐδΙ:οίίε.
  ϋίε νεΓΓθδεηάε, άίε ίη
  ΝοΓάΓααηι άεΓ δοχιτϊετ,δ
  ηεη, δίηά ηαπ ΠΐΓεΓ
  ϋίβ δοννΐβίβ νβΓΐθΓβη 9^
  Ρ1η?ζβτΐ£β ίη βίηβηι
  ΒεΓΐίη: ιη δερΙετηοεΓ
  Ιηί&εδαηιΙ: φ Ρΐα&ζεα&ε
  νετΙθΓ ηαοΐι 5ίδΗεΓ νοτΐίε-
  &εηάεη Μεΐάαη&εη άίε βονν-
  ^εI^α5δ. ^αί^νν3££ε 3ΐη Μοη-
  ΙΆ8. ϋανοη νναΓάεη 39 ίπι
  ^α£1;Iί3η1ρ{, 22 άατοη Ρΐ3ΐ£3Γτί1-
  Ιετϊε 3ο§·εδοηοδδεη αηά 35
  3ΐη Βοάεη
  ΝβΓνβηζβΓΠΐβττβηάβ ογι-
  ΐΐδοηβ
  ίηοάβη
  ΝβαννδΗΙβη ίη ΙηάΐβηνβΓ-
  ... , βοηοοβη
  νίε Εοηάοη βείηε
  ΙΐΒεΙΙ, ζεί^Ι: βίηε
  άεΓ Αδβοοίίΐΐεά
  ηαοη αΐεΙοΗετ ά3
  είη Οεδεϋζ βηη3ηπι, ά35 άίε
  Νεααΐ3η1εη ίη Ιηάίεη αηά
  1)ίδ ηαοη άετη ΚτίεβΤ
  ϋεαιΙίοηεΓ Ιεαηη
  δίοΗ Εη^ΐαπάδ ΡαΓθηΙ νοΓ άεΓ
  δΐίηιηιαηο; ίη Ιηά'βη ηίοΗι:
  ζεί&εη.
  άβατβοηβι Βοηι-
  οβηαηβτΗίίβ
  δι. ^οα^δ, 17 δερτεηιοβΓ.
  Ναοη δείηεΓ ΚΰοΙεΙεεΙΐΓ ααδ
  Εη^ΐαηά αΐδ νεΓίΓεΐεΓ άεβ
  ϋδΑ-ΚαεδΙαη&δ-αηά ΡΓοάαΙε-
  ΙίοηδαηιΙεδ ετΙιΙίεΓΐβ άεΓ
  άετ ΕηιεΓδοη Εΐε-
  Μαηα£αοι:αΓίπρ; Οο.
  , ετ ΙιαΙιε είηβ Ρ»-
  ί ίη Εηβΐαπά οεδίοΐιΐί^ΐ:,
  άίε άίε ^ΓοεδδΙε ίΙΐΓεΓ Αη ίη
  (]εΓ ννεΐΐ: ^εαΐεδεη δεί νιηά
  ύιε ίηηεΓηαΙΙ) ιυεηί&εη Μί-
  ηα1εη νοη είηβηι είηζί&εη
  1
  , 17 δερίετηΙοεΓ.
  ίη Ηαίϋ οείίηάΐίοΐιε
  εΐιειηαΐί^ε δε&γρίίδοΐιε Οεηε-
  Γα1δΙαΙ)δοηε£ Μαδτί Ραδθ1ΐ3 ηαί:
  άαΓοη νεππίτΐΐηηβ· νοηΡΓεαη-
  άεη εΐηεη οίίίεηυΐίοΐιεη.
  Αρρεΐΐ 3η άίε 3ε£γρ(:ίο1ιε Κε-
  8;ίεΓαηβ: £εποηιεΙ, ίη άετη ετ
  απι δο£θΓτί£εη Βε&ίηη άεδ
  Ρ αηί δείηε ΡεΓδοη
  ϊΗη αη§:ε-
  ΚηηιηιβΓΐίεΙιβ Ερβηάβη
  ί
  ϋαΓοη άίε
  υΐ3ηά!:εη
  Καίη
  &ε1ιε βείη
  άεηι νοε11ί£<:η ΙπιπιεΓ ρίεάεΓ «11ΐαΐΓΙ πΐ3η 3αδ οπιΐδοΐιεηι Μαηάε ιη δαεάα£πΐ£3 άίε ϋηζα£πε- άεηηείΐ: αε6βΓ άίε 8εΓίη^ε ί άεΓ Βενοεΐ- _ £αεΓ άεη εηκΐίδοηεη ----—„■. δο οεΐχΐ3§-ΐε δίοΐι ζ. Β. άίε Εΐδεηοαηηνεηυαΐΐαηο; ίη είηεπα ΚαηάεΓΐαδδ αη άίε | 70.000 Είδεη5αηηαη8εδΓε1- Ιεη, ά»5δ ηαΓ 1500 Ρίαηά δτεΓ- Ιίηϊ £αετ άεη ΟεηεταΙίοανεΓ- ηεαΓδ£οηάβ 8·εδΙί£τ:εΐ πΐοτάεη τπαΓεη. ;εάε αΐίτΐςδαηιε Ηί1£ε £αετ άβη οπΐίδοηεη Κτίε^ δεί αηηιοε&ΐίοη, δοΐαη^ε ηίοηΐ °"κ°κι:"1" ίϊΓοεδδεΓε ΕίηζαΗΙαη- "*■' πΐαεΓάεη. ΒεΓΐϊη: 17 δερΙετηοβΓ Ε.είο1ΐδΓηαΓδο1ια11 δαηάΐε άεηι ΜδΙάεΓδ ζΗτη 2θοο ^α£ι:5^ε»; ηαοΗδΙεΙιβηάεδ ΙοΗ ηαΐ>ε άίε Μεΐάαη^
  τεη, άαδδ άαδ ΟεδθΗνναάεΓάεη
  2ΟΟΟ ^α£ιδίε8: εΓΓαη^εη ηαί.
  Ιοη δρτεοηε άεΓ
  Ιεη ^38:ά^^αρρε
  Αηετΐίεηηαηίτ ζυ άεη ΙιεΓνοΓ-
  τα&εηάεη ΕΓίοΙ^εη αηάπιεΐηεη
  5εδοηάετεη ϋαηΐί: £αΓ άεη
  Ιαεΐάεητηαιίβτεη Είηδατζ ααδ.
  ΑηεΓΐΣβηηιιη&δδθΙΐΓ ε ί Ι) ε η
  βαηάΐβ άεΓ ^Κείο1ΐδηΐ3Γδο1ΐ3ΐ1
  άεη οεαΐαηΓΐεη )αϊπΐ£Γηρρεη
  είηεδ ^38:ά8:εδ^ηυ^3άε^δ αηίεΓ
  ΡαεαΓαη& άεδ Μ3]θΓδ Ττα-
  α11ο££ ζαηι 1200 ^α£τδ^ε8: 5Ο·
  ιηίε ά3δ ^α£άεεδ^1^ι1Iαάε^ αη-
  > οε11Ϊ8Γ ζεΓδΙοεχΙ ιποΓάβπ δεί
  . Ηαη-
  αηΐαδδΐίοη άεδ 500 ^α£ι:-
  ϋίβ νβτΐιιβτβ άβΓ ΟΓίτ.
  ΚΓΪβεβηιβΓίηβ
  δΙοοηΗοΙτη, 17 δερΐετηοεΓ.
  ϋίε ΤθΓΪί;. ΑάπιίΓαΙϊιατ νετ
  δίίεηϊΐϊοΐιί: αηι ϋίεηδΐα^ άίε
  νετΐα&ΐΐίδΐε άεδ αηί 24· Μαί
  νοηι δοη1αοηΙδο1ιί££"ΒίδΓη3Γς1ε,,
  νεΓδεηΙίϊεη ΙίΓίΙ:. 42000 Τοη-
  ηεη δοΜαςηΙδοηίίίδ "Ηοοά,,.
  ϋίε ΕίδΙε Ιοεδΐβΐιι αιι.5 43
  δείΐεη ηιίι 1512 Ναηιεη. ΙΙη-
  16Γ ίηηεηδίηά 94 Ο£ίίζίεΓε,
  1152 ΜαΐΓθβεη, ι6ι δεεβοΐ-
  άαΐεη αηά νίεΓ ΜαίΓοβεη άεΓ
  ααδΐΓαΙίδοηεη Ματίηε. νν/εϊίεΓ
  οε£αηάεη δίςη αη Βοτά η Μίΐ-
  αηά ^α£ι:νν3ίί^η^ηδι^ι:αI:5, 4
  ροΐηϊδοηε δεε^αάεΐιεη αηά 90
  3τϋ. Καάείιεη. ΝαΓ 3 Μα-
  δίηά εεΓεΙΙεί; ννοΓάεη,
  ϋΐβ ΒΓΪτΐβοΗ-ΙϊοΙβοΗβνί-
  βίβη ίη Ιγ&π
  Τεΐιεταη, 17 8ερτοΓη1οεΓ.
  ϋ ΪίΗ ϊ
  ΡαπίαΓα^Ηί τεϋΐ: α:τι
  £ ίη είηεΓ ααδ^εΓθΓ-
  άεΐιΐΐίεΐιεη δίτζαηβτ άεδ ΡαΓΐα-
  ηιεητδ ηιίΐ, (3αδ5 δοΗαΙι
  Ιανί ααδ Οεδαηάΐιεΐΐ:1:^»·
  ζα Οαηδίεη δείηεδ
  άεδ ΚΓοηρπηζεη,
  Ιτετεη ίδί.
  δΐοοκΐιοΐιτι, Ι7· δερτειηΐοεΓ.
  λΥίε άετ ΓθΓΪτ;. ΝαοΙκϊθΓΐτεπ·
  άίεπδΐ ϋίεηδτα£·ηαο1ιΐτπτΙίϊ£
  ηιεΐάεϋ, ννετΰεη άίε Ιογιτ. αη<1 δο^εϋ. ΒτΓεϊΙΙίΓαίτε ίη Ιταη ίη ΚαΓ7ε οΐίε ΐΓαηίδοηε ΗααρΙ- δτααΐ Τεηεΐ'αη οεβεΐζεη. Βπε. αηά δοαx^ε^^αί^5. Τπιρρεη δεϊρη ηει-είΐδ αα£ άειη . ηαοΐι Τεΐΐει-απ. Βετΐιη, ιη. Ναοΐι <3εη ΒεΓΐίη νοΓΐίε^εηάεη Ιη£οτ___ ιϊοηεη, ιαεΓάεη απι Μίϋίιικχ-Ιΐ άίε άεατδοΐιεη ΡΓααεη απά ΚίηάεΓ ααδ Ιταη α&ίΓαηδρο*- Ααοη ά3δΟεδ3ηάΐδθΗαίΐ5- " άαδ ^αηά νβτ- 05 άίε ΑθΓείβε άεΓ .. άβη Α6ϋ)Γαο1ι. άεΓ άεατδοΗ—ΪΓαηίδαΙιεη Β«- ζίεηαη&εη ΒεάεηΙετ,, ίδΐ ν7ίβΓ βοδδβη ΒεΓΐίη, 17 8ερΙεπι5εΓ. 4 βπί". ^α?άί1α§:ζεα^ε, άίβ ίη άεη Ναοΐιππίΐαοδδΐαηίΐεη άίί. ϋίεηδ(:αβ·δ ίη άαδ Κλ- ηβΐ&εόίεΐ είηζυίΐίε^εη νεΓ- δαοΗΐεη, νναΓάεη, ννίε ϋίεπβ- υα^αΐοεηά νοη ζαδταηάϊίτετ άεατδθΗετ δείϋε εΓκ:1ίΪΓΐ: ννΐΓά, νοη άεαΐδθΗεη ^α^ϊεΓη οΐιπβ εί^εηε νεΐ 5Η αδΙιίηβΊοη, 17 δερεεηιοεΓ. ϋεΓ δθΓΐίεδδ6ε£εη1 άεδ Ρπτ- δϊάεηΐεη Κοοδενεΐί ννατάε ατη ϋΐεηδϊακ ίη νναδΗίη^/Ιοη ητηΐ:- Ιίεη οεκαηηΐ£-εβ·εοεη. ΗίεΓ- ηαεΐι ίδΐ άίε ϋδΑ-ΑΐΙίΐηϋίο- Ρΐοΐίε αΗ ΜίΐΙεΓπαοΗΐ "«ίβ νοΓ^βδεηεη ακΐίοηβΙιεΓείΙ: ϊϋτ άεη οεννα££ηετ;εη δοηητν αί- ΙεΓ ΤΓαη$ροΓίε ζννίδοΗεη άεη υδΑ αηά Μαπά. Βαθαρεδί, 17 δερΙεηι&εΓ. Αη άβΓ ΟδτίΓοηΙ Ιιαΐοεη φβ νεΓΐιαηάίΊεη Τιαρρεη ά Ρείηά ιαιοΐιΐίίίε Ριιηΐίΐε τίδδεη. Αη άεΓ ΡγοπΙ; νεΓΐπίίβ αηδετε Ανιίΐΐεπε ϋετ Ρεΐηά Ιτί££ΐ ζαΓ νετΐείάί^αηβ. υη^α ]κ §ΤίοΗ ίείηά- Ιίοΐιε δΐεΐΐαηβ: εη αηά ΜΙΙ θΓΪβοηίδοΗβΓ ΟΕΜΕΙΝΡΕ ΟΗΑΝΙΑ ΟΕΚΑΐϋϋΝϋ Αηί Ββ£εΗ1 άβΓ ϋβητ- δοΗβη Ρβΐά^οτηηιαηάαττχτ ντίτά βΐΐβη ΙνβάβΓΐιβηίΙβϊΐ- τβη, ΟβΓΟβΓεΐεη ηηά Β#- δίτζβΓη νοη ^βάβ^ οβ— Ιί&ηητ&ε^εοεη άβββ βίβ ίηηβΓηαΙο νοη ίϋηί Τβ- 8Τβη αί) ηβητβ ϊΗγ δοηΐβη- ΙβάβΓ ηηά δοηηΐιΙβάβΓ' (ηβοΐι Οΐτβ), άββ βίβ οί» 31)8)1941 ίη ΐ^Μΐη Βεβίτζ ηατίβη, δοΙΐΓΐϊτΙΐοΐι ηιίΐ Ν&τηβη άββ ΒββίτζβΓβ άω- ηιεΐάεη. ν7βΓ βΐοΗ ηίβίτ ηαο_ άϊεβεΓ ΒεΙΐαηηΓηιβοηηη— Γίοητβτ; ιιηά ίαΙβεΗβ Μβΐ- άηη^βη ηααοηΐ, χπΪΓά δβτζΙίοΗ οββτΓαίτ. 7)9)4 ΟΕΜΕΙΝΡΕ ΟΗΑΝΙΑ ΗΕϋΤίΟΗΑΝΤ-νΑΗΙΕΤί ί ΐ ίη Αάο1£ ΗίτΙεΓδΐΓθδδε ΕκΟΡΡΝϋΝθ Ιηι ββρτβηιοβΓ Οτοδδε δοΙιΙα&εΓ αηά Α ιίοηεη ΥθΓζα&ΙίοΙιε Καοε, ννείηε ε. ι. α Οεηιαδδί^Ιε Ρτεΐεε, ΕΙΝΤΚΙΤΤ ΡΚΕΙ (Υοη όβΓ ^ε^ιαη£>
  *».

  _β ΙΣ 2α
  ΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΩΜΕΝ
  ΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑΚΡΗΤΕΣ
  Ή γενική άμνηστεία εδόθη άπό τής χθές. Ή
  Νήσος μας άπολαμβάνει ήδη δλων των δικαιωμά-
  των της, μέσα είς τό πλαίσιον τής πεπολιτισμενης
  «αί φιλελευθέρας ανθρωπίνης Κοινωνίας.
  Άπό τής χθές ή Κρήτη μας χαίρει πλήρους
  ελευθερίας καί ίσοπολιτείας. Άπολαμβάνει καί πά¬
  λιν των αγαθών τής Κοινωνικάς ζωής, πού άπολαμ-
  βάνουν σήμερον, διά τής νέας τάξεως πραγμάτων,
  έκατομμύρια λαών τής Εύρώπης.
  Ό Κρητικός λαός δέον νά είναι, ώς έκ τού-
  -του, εύγνώμων πρός την Μεγάλην Γερμα¬
  νίαν, ή όποία, παρά την πολεμικήν σκοπιμότητα
  «ού ένέχει ή προσωρινή στρατιωτική κατοχή της
  Κρήτης, δέν ηθέλησε, έν τούτοις, νά στερήση τόν
  Λαόν τής Μεγαλονήσου κανενός άγαθοΰ.
  Άς λησμονήσωμεν, λοιπόν, τό παρελθόν καί
  δς ριφθώμεν δλοι, μέ ενθουσιασμόν, πού τόσον δι-
  ακρίνει τόν Κρητικόν λαόν, είς τόν ειρηνικόν ά·
  -γώνα, ινα συνεχίσωμεν τό αναδημιουργίαν μας
  δργον, είς τό οποίον καί ή Γερμανική Διοίκησις καί
  ή Έλληνική Κυβέρνησις θά μάς συντρέχουν.
  Άς ζήσωμεν έν όμονοία καί συναδελφική άλ-
  ληλεγγύη μετά τού Γερμανικοϋ Στρατοΰ. Άς άπο-
  δείξωμε ότι είμεθα ό φιλόξενος έκείνος Λαός, πού
  τόσον εχει έξυμνή^π ή Έλληνική ίσΕορία.
  Άς συμπράξωμεν είς τόν ειρηνικόν άγώνα
  ΐχέ έκείνους πού μάς θέλουν νά καταγινόμεθα είς
  τα εργα τής προόδου τα όποΐα άποφέρουτ την
  ευημερίαν καί την πραγματικήν άνόρθωσιν.
  Άς δημιουργήσωμεν, διά τής εΰγενοΰς συμ-
  «εριφσ^άς μας, την καλλιτέραν αυριον ήτις θ'
  ανατείλη διά τής νέας τάξεως πραγμάτων την όποί
  <χν έθεμελίωσεν ό Μεγαλουργός άνήρ τοϋ Ράϊχ, ό Χίτλερ, διά νά περισώση την Ευρώπην άπό τόν κίν¬ δυνον μιάς ΰποδουλώσεως καταστρεπτικής. Μέ αυτήν την απόφασιν άς αρχίσωμεν την νέαν ζωήν μας, ή όποία εδημιουργήθη μέ τό χθε¬ σινόν Διάταγμα τής γενικής άμνηστείας καί άς εί- -ναι βέβαιος ό Κρητικός λαός ότι θά άνατείλουν καλλίτεραι, ευτυχέστεροι ημέραι δι' αυτόν. ΔΙΑΤΑΓΗ > ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΙΣ ΠΑΘΟΗΤΑΣ
  ΕΙ ΚΡΙΟΠΑΓΗΜΑΤΟΙΙ ΟΠΑΙΙΑΣ
  ΕΦΗΜΕΗΣ ΤίιΝ εϊΑΗ-ΕΟΝ
  Ό εχθράς υπέστη
  συντριπτικήν ήτταν
  είς την Ούκρανίαν
  Τεράστιαι αί απώλειαι αυτού
  είς έμψυχον καί άψυχον υλικόν
  Υηνιά. Πέιχπτ-η 18 Σεπτέμβριον
  ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ
  ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  Ι»; ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 17 Σεπτέμβριον
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοΰ
  Γερμανικοϋ στρατοΰ ανακοινοί:
  Ίσχυρά τμήματα τοϋ Γερ-
  μανικοθ στρατοΰ, κατόπιν
  πεισματωδών μαχών πολ-
  λ(Ιν ημερών καί άφοθ συ-
  νέτριψαν τάς άντεπιδέσεις
  τοϋ ξχδροϋ διέβησαν τόν
  Δνείστερον επί μεγάλου
  μήκους καί ήδη προελαύ-
  νουν νικηφόρως πρός Α¬
  νατολάς.
  Είς την περιοχήν βορεί-
  ως της λίμνης Ίλμεν μεγάί
  λαι δυνάμεις τής Π, 27 κα·
  34 Ρωσσικών Στρατιών ύ¬
  πέστησαν άληβή πανωλε-
  δοΐαν, κατά τάς τελευταί¬
  ας εβδομάδος. Ή νίκη αύ¬
  τη όφείλεται είς τάς δυνά¬
  μεις τής υπό την διοίκησιν
  τού άντιστρατήγου Μπούς
  στρατιάς, ύποστηριζομένης
  υπό σμηνών άεροπλάνων
  τοϋ άντιστρατήγου Κέλερ.
  Έννέα έχδρικαί μεραρχίαι
  κατεστράφησαν καί έτεραι
  έννέα ύπέστησαν σοβαράς
  απωλείας. "Ανω των 53-000
  αίχμαλώτων έπεσαν είς χεί¬
  ρας μας, έκυριεύσαμεν δέ
  320 άρματα μάχης, 695
  πυροβόλα δλων των διαμε-
  τρημάτων καί άφθονον πο¬
  λεμικόν υλικόν.
  Είς τόν άγώνα εναντίον
  τΠζ Αγγλίας καί τής ναυτι-
  λίας τού έφοδιασμού της, ή
  άεροπορία μας κατεβύθισε
  κατά την ημέραν, δυτικώς
  των νήσων "Εβρίδων Μνα
  πετρελαιοφόρον 7,300 τόν¬
  νων. Την τελευταίαν νύκτα
  έπυρπολήσησαν είς την ναυ
  τικήν περιοχήν πέριξ τής
  Αγγλίας δύο μεγάλα ίμπο-
  ρικά, έκ των οποίων ένα με-
  ταγωγικόν έκ νηοπομπής.
  Είς την Β. 'Αφρικήν Γερ¬
  μανικαί δυνάμεις εξετέλε¬
  σαν είς τό μέτωπον τοϋ Σο-
  λούμ επιτύχη προέλασιν με¬
  τά τεβωρακισμένων άρ-
  μάτων μάχης. Παρά τό Τομ-
  προύκ έκυριεύσαμεν σπου¬
  δαίον ϋψωμα μετά σκλη¬
  ρόν άγώνα. Την ΐ4ην Σ)βρϊ-
  ου είς την βόρειον 'Αφρι-
  κήν είς άερομαχίας καί
  υπό τοθ άντιαεροπορικοΰ
  πυροβοικοϋ κατερρίφδη-
  σαν 8 'Αγγλικά άεροπλάνα
  άνευ οϋδεμιάς ιδικής μας
  απωλείας.
  'Αγγλικά άεροπλάνα έρ¬
  ριψαν την τελευταίαν νύ¬
  κτα βόμβας είς διάφορα
  μέρη τής βορειοδυτικής
  Γερμανίας, πρό παντός είς
  Αμβουργον, δπου ό άμαχος
  πληδυσμός υπέστη . απωλεί¬
  ας είς νεκρούς καί τραυ-
  ματίας. Καταδιωκτικά τής
  νυκτός καί τό άντιαεροπο-
  ρικόν κατέρριψαν 9 έκ των
  έπιτεδέντων "Αγγλικών βομ
  βαρδιστικών.
  ΟΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
  'Επειδή παρετηρήθη ότι πολλο'
  των κατοΐκων δέν συνεμορφώ¬
  θησαν πρός προηγουμένας δια¬
  ταγάς μσς, έν σχέσει μέ τόν έ-
  φοδιασμόν των διά δελτΐων έρ-
  γβσΐας.
  Καλούμεν
  ^Απαντας τούς1 κατοΐκους ΧανΙ-
  **, ΰρρενας ή Θήλεις, ήλικΐσς' ά-
  «ό
  V—
  60 έτθν, ανεξαρτήτως · έ- ,
  ίΐαγγέλματος (ήτοι εργάτας, Δή- ι
  μοσίους καί λοιποΰς 'Υπαλλήλου;,
  *μπόρους Ιατρούς, φαρμακοποι-
  ούς, ΙερεΤς άξιωματικούς ή όπλΙ-
  τας τοθ ΣτρατοΟ καί τής Χωρ)κ^
  «Λ.π.) όπως μέχρι τής 30ης Σε-
  «τεμβρΐου έ.έ. έφοδιασδώσιν διά
  των νέων δελτΐων εργασίας.
  Τα δελτΐα εργασίας Θά χορη-
  %-ηθΟσιν | παρά τοθ έργατικοθ
  εΧέντρου Χανίων (Όδός Κωνσταν¬
  τίνου άρ. 24) τή έπιβλέψει τοθ
  Ίϊπόπτου Εργασίας Χανίων.
  Άπό τοθ έφοδιασμοθ των κα-
  τοίκων διά δελτίων εργασίας κα!
  εφεξής άπαγορεύεται ή άττ' εύθεΙ-
  ας πρόσληψις έργατών παρ' οΐου-
  δηποτε έργοδότου, είς μή μέσω
  -τοθ έργατικοθ Κέντρου Χανίων.
  ΟΙ έργοδόται όφεΐλουν νά ά-
  ναγγέλουν είς τ6 "Εργατικόν
  Κέντρον πάσαν απόλυσιν ή οιαν¬
  δήποτε άπομάκρυσιν έργάτου
  τοο των έντός 3 ημερών.
  Ώσ ϊύτως ουδείς) έργάτης δύ¬
  ναται νά εγκαταλείψη την θέσιν
  τού Ανευ έγκρίσεως τοθ 'Εργατι-
  «ου Κέντρου.
  Οί διά δελτίων εργασίας έφοδι-
  οσμένοι, άλλάσσοντεο τυχόν Δ)
  οιν κατοικΐας Κ άπομακρυνόμε-
  νοι τής πόλεως υποχρεούνται νά
  δηλώσωσι τουτο είς τα "Εργατι¬
  κόν Κέντρον.
  Πάς δνεργος δέον νά παρουσιά-
  ζεται είς τα. Εργατικόν Κέντρον
  Ανελλιπώς, ύποχρεούμενος όπως
  αναλαμβάνη πάσαν "εργασίαν ό-
  νατιθεμένην αύτφ υπό τοθ Έργα·
  τγκοΟ Κέντρου, δλως 8ά σιερεΤ-
  ται τοθ δελτΐου τροφΐμων.
  'Επίσης δέν 8ά δικαιοθνται δελ-
  τίου τροφΐμων δσοι έκ των υπο-
  χρέων νά έφοδιασθώσιν μέ δελ-
  τ<α εργασίας ήθελον άποδειχθή ■μή άσχολούμενοι μέ συνεχή καί οοβαράν εργασίαν. ΟΙ παραβάται των Διατάξεων τής παρούσης θά τιμωροϋνται ού στηρώς. Ή ϊσχύς τής παρούσης άρχεται υπό αυριον. •Εν Χανίοις τή 17)9)194* Ό Νομάρχας Χανίων Έρ. ΙΧ|Η$(ΐ.αρλάνγκερ -·' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Δήμος Χανίων ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κατόπιν διαταγής τής Γερ- μανικής Στρατιωτικής Διοι¬ κήσεως καλοϋνται άπαντες οί δερματέμποροι, βυρσο- δέψαι και κάτοκοι δερμάτων, όπως έντός πενθημέρου άπό οήμερον, υποβάλωσιν ημίν, έγγρόφους ύπευθύνους δη- λώσεις είς τάς οποίας θά άναγράφωσιν πόσα δέρμα- τα (είς πόδας) σολόπετσα καί πατόπετσα (είς οκάδας) είχον είς την κατοχήν των την 31ην Αύγούσιου έ. έ. Ή μή συμμόρφωοις των ύποχρέων πρός την παρού¬ σαν πρόσκλησιν ώς καί ή ψευδής δήλωσις θά τιμωρη- θώσιν κατά Νόμον. Έν Χανίοις τή 5γ) Σετπεμ- βρίου 1941 (Έκ τοθ Δήμου Χανίων) ΔΙΑΤΑΓΗ ΠερΙ καταπαύαεως τής διώξεως δι* άδικήματα κατα των Γερμννι- κών ενόπλων ,δυνάμεων άπό 14 Σ)€ρέου ΑΘΗΝΑΙ, 17-Διά Δια¬ ταγής τής Κυβερνήσεως θά δοθή βοήθημα άπό 500—1500 δραχμών είς τούς τυχόντας άναβολής έκ κρυοπαγημάτων όπλί- τας. Εάν ή πάθησις συ· νεχίζεται καί μετά την ά- ναβολήν δύναται νά τούς χορηγηθή καί έφάπαξ βο¬ ήθημα. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΥΞΗΜΕΝΩΝ ΣΥΗΤΑΞΕΩΗ ΑΘΗΝΑΙ, 17—Ή αθζησις των Συντάξεων είς τούς πολιτικούς καί στρατιωτι- κούς συνταξιούχους των Αθηνών καΐ Πειραιώς &ά γίνη μετά 158ήμερον, διό¬ τι έν τφ μεταξύ καταρτί- ζονται αί σχετικαί κατα- στάσεις παρά τοϋ Γεν. Λο- γιστηρίου. ΟΙ συνταξιούχοι των Έπθιρχιών Βά λάβουν άμέσως την ηύξημένην σύνταξιν των παρά των Δημ. Ταμείων. Τα παλαιά θύματα πολέ¬ μου Βά λάβουν επί τού πα¬ ρόντος μίαν προκαταβο- λήν έναντι τής αυξήσεως τής συντάξεως των, διότι ή αύξομοίωσις τής συντά¬ ξεως των μέ τα νέα βύμα- τα τοΰ πολέμου δ" άπαι- τήσυ χρονικόν διάστημα πολλών μηνών.Την προκα- ταβολήν ταύτην δα έπι- στρέψουν δταν αρχίση νά δίδεται είς αύτούς ή ηύξη- μένη σύνταξις. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΡΩΜΗ, 17-. Ή εφημερίς «Ετάμπα» έκφράζει την γνώμην δτι'τό Σοβιετικόν "Επιτελείον διαπράττει σφάλ μα νάκρατήέν άμύνη τό Κίεβον, ένώ ηδύνατο ν" ά- πελευδερώσΓ) έκ τής βεβαΐ· άς αίχμαλωσίας πολλάς χι¬ λιάδας Μπολσεβίκων, οΐτι¬ νες κρατοΰν ήδη την άμυ¬ ναν. _______ ΒΟΙΥΙΒΑΡΔΙΣΐνΐΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον ανακοινοί δτι Γερμανικά άεροπλάνα μά¬ χης έβομβάρδισαν χθές τόν άερολιμένα τοθ Καΐ- ρου, τάς έκεϊ άποδήκας πυρομαχικών, καδώς καί ύ- πόστε/α. Παρετηρήδηοαν πυρκαϊαί καί έκκρήξεις. Είς την Β. "Αφρικήν έβομβαρδίσ- δησαν οτραττιωτικοί στό- χοι παρά τό Τομπροϋκ καί Τζεραμπούκ ώς καΙ φάλαγ- γες αύτοκινήτων τοϋ έ- χδροθ- Είς τό πλαίσιον διά την είρήνευσιν τής Νήσου Κρήτης δια- τάσσω τα εξής : $ 1ογ Α.) "Απασαι αί άξιόποινοι πράξεις αί διαπραχθεϊσαι άπό 20 Μαΐου 1941 μέχρι τής δημοσιεύσεως της διαταγής ταύτης παρά των Έλλήνων τής Νήσου Κρήτης κατά των Γερμανικών ένόπλων δυνάμεων, των έγκατοςσχάσεων των και των άτόμων ΔΕΝ ΚΑΤΑ- ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ. Β.) Αί έκκρεμείς δίκαι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ. Γ.) Αί τελεσιδίκως έπιβληθεΐσαι ποιναί παραμένουν. 2ον 'Εξαιροΰνται τα κακουργήματα καί παραβάσεις, αί οποίαι προβλέπονται καί κατά τούς Έλληνικούς Νόμους ώς π. χ. φόνος τραυματισμένου, κακοποίησις πτώματος, κλοπή πραγμάτων νεκροΰ καί κλοπή. 3ον Ή παροΰσα διαταγή ίσχύει άπό τής δημοσιεύσεως της. Ό ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17-Οί είς τό Άνατολ. μέτωπον πολε- μικοί ανταποκριταί τηλε- γραφοΰν δτι ή Φινλανδΐκή προέλασις, συνεχίζεται κα¬ νονικώς έκ τοΰ "Ισθμοΰ τής Καρελίας πρός Πβτ.ρούπο· λιν, διά την άμυναν τής ο¬ ποίας οί Μπολσεβίκοι ηγέ¬ ται διέθεσαν τάς καλυτβ- ρας δυνάμεις των, τάς ο¬ ποίας δμως έχουν καταδι- κάσει εί; βέβαιον θάνατον. Αίχμάλωτοι καί λιποτάκται, έκ τοΰ μετώπου τής Πε· τρουπόλεως. βεβαιούν ότι ό στρατάρχης Βοροσίλωφ, πλήν τοΰ τακτικοΰ στρα¬ τοΰ, εχει έπιτάξει διά την άμυναν, 6χι μόνον τόν άρ· ρένα πληθυσμόν τής πόλε¬ ως άλλά καί αύτάς τάς γυ¬ ναίκας καί ΐά παιδία, τούς όποίους μετέτρεψεν είς μαχητάς. *Η τακτική αύτη τού Μπολσεβίκου στρατάρ- χου αποτελεί αληθή παρα- ψροσύνην, ή όποία δέν θ' άποφέρη ουδέν θβτικόν ά· ποτέλβσμα ειμή την επι¬ βράδυνσιν καί μόνον τής πτώσεως τής Πετρουπόλε- ως. Ή πτώσις, έν τούτοις, τής Πετρουπόλεως είναι βεβαία καί θά έχη ώς συνέ¬ πειαν την πτώσιν τοΰ Κιέ- βου καί τής Μόσχας καί την κατασυντριβήν ολοκλή¬ ρου τού νοτίου συγκροτή- ματος μέχρι τής Κριμαίας. 'Επίσης ή πτώσις τής Πβ- τρουπόλεως καί δλων των λοιπών άμυντικών συγκρο· τημάτων θά σημειώση καί την τελείαν καταστρθίρήν των Μπολσεβίκων. ΔΑΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ >
  ΕΙΣΤΟΑΝ.ΜΕΤΡΠΟΝ
  ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. 17.— Ό
  Άρχηγός τοθ ΈθελοντικοΟ
  ΔανικοΟ Σώματος, διά προ-
  κηρύξεώς τού, τονΐζει δτι ό
  αγών τής ΔανιΚής ομάδος
  κατά τοθ ΜπολσεβικισμοΟ
  ήρχισε. Τό Δανικόν έθελοντι-
  κόν Σώμα, διοικούμενον άπό
  άξιωματικούς καί ύπαξιωμα-
  τικούς Δανούς, θά πολεμήση
  κατά των Μπολσεβίκων, πα¬
  ρά τό πλευρόν τής Γερμανίας |
  καί των σύμμαχον της, ώς
  ΙδΙο μονάς διά νά λυτρωθή
  τελικώς ή Εύρώπη άπό τόν
  Μπολσεβικικόν κίνδυνον, ό
  οποίος την ήπεΐλησε πρός
  στιγμήν.
  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ |
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΚΑΙ ΒΕΛΓΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.—Άγγέλ
  γέλλεται δτι έσχηματίσδη
  είς Βέλγιον ίσχυρά έδε-
  λοντική φάλαγξ, ή όποία
  καί ανεχώρησε διά τό Άν.
  Μέτωπον, δπως συμμετά¬
  σχη είς τόν άγώνα εξον¬
  τώσεως τοϋ Μπολσεβικι-
  σμοϋ. Ό Άρχηγός τής Λε-
  γεώνος αυτής εδήλωσεν
  δτι εδημιούργησε, διά των
  Βελγικών δυνάμεων, κοινόν
  μέτωπον διά νά συντριβή ό
  Μπολσεβικισμός καί δτι ευ¬
  χαρίστως συμμετέχει ό
  Βελγικός λαός είς τόν ά¬
  γώνα αυτόν, παρά τό πλευ¬
  ρόν των Χίτλερ καί Μου¬
  σολίνι.
  ΑΝΑΖΗΤΗΙΕΙΣ
  Παρακαλεϊται δ γνωρίζων
  τι περι τής τύχης τοϋ Κων¬
  σταντίνου Σεραφίδη τοϋ Μ.
  έκ Κοζάνης δπως εΐδοποιήστ)
  τα Γρορ'ΐοι μας.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πωλοϋντσι οινοβάρελα, λάν-
  τζες κ.λ.ττ. είς καλήν κατάστα¬
  σιν. Πληροφορίαι παρά τώ κ.
  Μ. Νικολοικάκη οΐνεμπόρω,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17—/Αγγέλ¬
  λεται έκ Ν. Υόρκης δτι έ-
  ξερράγη μεγάλη άπεργία
  είς τίνα έργοστάσια αύτο¬
  κινήτων καί μεταλλουργίας
  άτινα σήμερον κατασκευά-
  ζουν πολεμικά εϊδη διά
  την Αγγλίαν. ΟΙ άπεργοΙ ά·
  νέρχονται είς 16.000. Κατό¬
  πιν· έγκυκλίου της Πανερ-
  γατικής Όμοσπονδίας έ<η· ρύχδη άπεργία καί είς άν· δρακορυχεϊα καί ούτω ό συνολικός άριδμός των ά- περγών άνήλδεν είς 37. 000. ' ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16—.Κατ' εί- δήσεις έκ Ν. Υόρκης, είς την "Επιτροπήν έξοπλισμών τής Άμερικής άνεκοινώδη δτι ή παραγωγή αύτοκινή¬ των καιά τόν μήνα Δεκέμ¬ βριον βά είναι κατά 48 ο)ο μικροτέρα τοϋ άντιστοΐχου μηνός παρ. έτους, καδότι δα διαδετή τό υλικόν αύτο¬ κινήτων δι* άλλας πολεμικάς ανάγκας. ΣλΌΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΑΩΣΕΟΝ .ΟΥ ΣΟΥΗΔΟΐ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17-. Ό Γερ- μανικός τύπος σχολιάζων τάς δηλώσεις τού Σουηδοϋ πρωδυπουργοΰ, είπόντος δτι ή χώρα τού δα παραμεί¬ νη μέν μακράν τής Εύρω- παΐκής συρράξεως, άλλ' δτι δα συμβάλη διά τής εϊρηνι- κής πολιπκής της είς την α¬ ναδημιουργίαν τής Εϋρώπης γράφει, ότι ή Σουηδία 'δέν πρέπει να παραμένη μέ ε¬ σταυρωμένας τάς χείρας, παρακολουδοϋσα μόνον τόν άγώνα εξοντώσεως τού Μπολσεβικισμόν απο¬ φεύγουσα την μάχην, καθ" ήν στιγμήν άλλα μικρότερα αυτής Κρήτης συμμετέχουν ήδη ένεργώς είς τόν άγώ- να ι ούτον, διά των δπλων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17. — Τό Ρώυτερ έξήγγβιλβν δτι τα Γερμανικά στρατεύματα ύ- ποφέρουν πέριξ τής Πε¬ τρουπόλεως άπό την κακο¬ καιρίαν καί συνεπώς ή κύ· κλωσις τής πόλεως δυσχε- ραίνεται. Ό τοιούτος ίσχυ- ριημός, γράφει ό Γερμανι- κός τύπος, στερείται ύπο- στάσεως, διότι τα Γερμανι¬ κά στρατεύματα, παρά τάς δυσχερείς καιρικάς συνθή¬ κας, περισφίγγουν ά—ό νό¬ τον τόν κλοιόν τοϋ άπο- κλεισμοΰ, άπό δέ τοΰ Βορ- ρά κατέρχονται άνενόχλη- τα τα Φινλανδικά στρατεύ¬ ματα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17—Ή ε¬ φημερίς «Λαϊκός Παρατη- ρητής» γράφει δτι όλαι αί άντεπιθέσεις των Μπολσε¬ βίκων απέτυχον πέριξ τής Πετρουπόλεως. Ή «Γενική Γερμανική ε¬ φημερίς» γράφει δτι ή θέ¬ σις των Μπολσεβίκων κα- θίσταται μάλλον καί μάλ¬ λον σοβαρά καί δτι τα Γερ¬ μανικά στρατεύματα διατη- ροΰν πάντοτε την πρωτο¬ βουλίαν κατά την μεγάλην αυτήν μάχην τής Πετρου¬ πόλεως. ΡΩΜΗ, 16.-Αγγέλλεται έκ τοΰ Άνατ. μετώπυυ δτι Ίταλικός σχηματισμός άε¬ ροπλάνων συνηντησεν ε¬ χθρικόν τοιούτον, δστις δ¬ μως προσεπάθησε ν' απο¬ φύγη την σύγκρουσιν Τα Ίταλικά έπιτεθέντα κατώρ¬ θωσαν νά ρίψουν 4 έχθρι* κά καταδιωκτικά. ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΉΝ ΑΙλ&ΡΑΜΑΤΙΖΟΗ ΑΙ ΣΟΒΑΡΑ'ίΕίΟΝΟΤλ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17-Είς τόν Γερμανικόν λαόν κράτει ή πεποίδησις δτι την στιγμήν αυτήν διαδραματίζονται σο¬ βαρά γεγονότα είς τό 'Α- νατ. μέτωπον*καΙ δτι περΙ τό τέλος τής εβδομάδος σ' άνσγγελδοϋν εύχάριστα νέα των έπιχειρήσβων αυ¬ τών. Τό Γερμανικόν Στρα- τηγεΤον ανήγγειλε, δι' ανα¬ κοινωθέντος τού λακωνικώ- τατα δτι σοβαραί έπιχειρή· σεις διεξάγονται ζεΐς την Ούκρανίαν κα! τόν κάτω ροθν τοθ Δνειστέρου, ώστε νά μή επιτραπή είς τόν στρατηγόν Μπουντιένι ν* άναπνεύση. Ούτος ήλπισεν δτι τα φυσικόν έρεισμα τοθ ροθ τοϋ Δνειστέρου δα τού) έδιδε τόν καιρόν ν' άνα- συγκροτήΐΓ^ τάς δυνάμεις τού διά νέαν άμυναν, πλήν δμως ή ραγδαΐα προέ- λαυις των Γερμανοουμμα- . Χικών στρατευμάτων καί (| διάβασις τοΰ Δνειστέροα έματαΐωσαν την προσπάθει¬ αν αυτήν τοθ Ρώσσοι* στρατηγοθ. Καταστροφή Σοβιετ· άεροπλάνων Η ΓΕΡΜΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ___ΣΥΜΦΟΗΙΑ ΑΓΚΥΡΑ, 17-.Κατά την προχδεσινήν συνεδρίασιν τής Έδνοσυνελεύσεως έπε- ψηΦίσδη ή νέα έμπορική συμφωνία μεταξύ Γερμανίας καί Τουρκίας. 'Επίσης έψη- φϊσδη καί τό νομοσχέδιον, διά τοϋ όποίου παρατείνε- ται επί δίμηνον ή ύφισταμέ- νη μεταξύ Τουρκίας καί Νορ βηγίας έμπορική σύμβασις μέχρι άνανεώσεως αυτής ΕΚΚΡΗΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝλ ΓλΑΗ,ΒΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝ, 17.—Κατ' εί- δήσβις έκ Γλασκώβης είς τόν έκεΐ λιμένα εσημειώθη μεγά¬ λη έκκρηξις μέ βλάβην ενός πολεμικοθ, ένώ ετέρα 9 άλ¬ λα έμπορικά σκάφη ύπέστη¬ σαν σοβαράς ζημίας ώς καί 2 ρυμουλκά. Εξηκριβώθη δτι αίτία τής έκκρήξεως εί¬ ναι βόμβαι ριφθεϊσαι υπό Γεομανικών άεροπλάνων έν- τ'ίς τοθ λιμένος, αί οποίαι μόλις χθές έξερράγησαν μο¬ ναι των. Είς τό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Όδός ΕΛΣΙΓΚΙ, 17.—Κατά τό διαρρεθσαν 24ωρον ούδε- μία άεροπορική έχδρική έ- πίσεσις έσημειώδη κατά τής Φινλανδίας. "Ανατολι¬ κώς τού Ίσδμοϋ τής Καρε λίας κατεστράφησαν 12 σο- βιετικά άεροπλάνα, 66 δέ- τοιαθτα κατερρίφβησαν κα¬ τά την παρ. έβδομάδα είς τόν τομέα τούτον υπό τοθ άντιαεροπορικοΰ πυροβολι- κπΰ. Τό Ητακάρ δέν χρησιμοποιεΐται υπό των Ιερμανών ΒΙΣΥ, 17-. 'Ο Γάλλος Δι- | οκητής τής Δυτ. 'Αφρικής είς προκήρυξιν τού έδήλω- σεν*δτι τού εΐνςι αδύνα¬ τον ν'άπαντφ είς τάς εκά¬ στοτε* ΰποβολιμιαίας είδή- σεις ξένων ποοπαγανδιστι- κών πρακτορείων, ά.ς υ¬ πό των Ραδιοφώνων μετα- δίδουν, δτι ή Δυτ. Γαλλικ1*» 'Αφρική χρησιμοποιεΐται κα»· ειδικώς ό λιμήν τοϋ Ντα- κάρ υπό των Γερμανών. Τό τοοϋτον, λέγει ό Γάλλος Διοικητής, εΤναι απολύτως ψευδές, διότι ουδέ είς Γερ- μανός ευρίσκεται είς Ντα- κάρ. Διάγγελμα τού Σλοβάκου Πρωδυπουργοΰ Παρελήφση φορτΐον Ρετοΐνας, "Υδρας, ανωτέρα είς ποιότητα πάσης δλλης περιφερείας. ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Πλατείας Νέων Καταστημάΐων, Πλατείας Κάτωλτ μέχρι Σαντριβανίου ταυτότης άνήκουσα είς τόν Εύάγγελον Α. Μαραγκάκην. νθ ευρών τταρακαλεϊται να: ττροσκομίστι αύτην είς τα γρα- φεϊα τής "εφημερίδος μας. ΡΕΤΣΙΝΗ Παρά τω Κωνσταντίνος Χανιαδάκτ] Σιδηρουργεΐά δδός Άποκορώνου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.—Ό πρω , θυπουργός τής ΣλοβακΙας ι Στόκα διά Διαγγέλματός τού ' πρός τόν Λαόν τονΐζει τούς λόγους, οΐτινες επέβαλλον δπως πολεμήση ή ΣλοβακΙα ,-αρά τό πλευρόν τής Γερ¬ μανίας εναντίον τοθ Μπολ- σεβικισμοθ, τοθ ότιοΐου ή ε¬ ξόντωσις δέον νά θεωρεΐται λίαν προσεχής, διά νά επα¬ κολουθήση ραγδαΐως καί ή κατασυντριβή τοθ χρεωκο- πήσαντος πλουτοκρατικοθ κόσμου. Αιματηραί απώλειαι είς Ρωσσικά Συντάγματα ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ^-.Αίχμά¬ λωτοι ΜπολσεβΤκοι έβεβαί- ωσαν δτι τό 420ον σύνταγ- μα_τής 180ής Σοβιετικής Μεραρχίας άκροβολιστών έξοντώδη τελείως, καϊ ότι τό 286ον Σύνταγμα υπέστη αιματηράς απωλείας. Άεροπορική επίθεσις κατά τής Άλεξανδρείας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17—.Γερμα- νικά βομβαρδιστικά έπετέ- δησαν κατά των λιμενικών έγκαταστάσεων τής Άλε¬ ξανδρείας, ώς καί κατά σπουδαίων σιδηροδρομι- κών συγκοινωνιών τής πε- ριοχής ταύτης.