89960

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

19/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΠΕΙΤΑΟ.
  # 19-
  δΕΡΤΕΜΒΕΗ 1941
  δοηπίτ1βίτ;6Γ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηβηίβ
  ΗβΓ&ηβ^βΙϊβ ιιηά ϋΓηοΙε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8.
  ΟΗ&ηία
  Νγ 47 — Αριθ. 47
  ΡΓβίβ 3 ΒΓβοηπιβη — Τιμή Αρχ. 3
  ηηά ΟπιοΙίβΓβί
  . 22.
  ΑΝ ΟΙΕ ΚΚΕΤΙ5ΟΗΕ ΒΕΥΟΕίΚΕΚϋΝΟ
  ΕΙΝ ΑΙΙΡΡΙΙΡ ϋΕ8 ΘΕΝΕΡΑΙ_8ΕΚΒΕΤΑΡ3 ΥΟΝ ΚΡΕΤΑ
  1^ 4. Αη1"8 *?Γ. νβΓΟΓάηΐΐηο; άββ ΜίΙίΐββΓΟβίβηΙηβΟβΓβ
  ΚΓβτα ηβοβΓ ΝιβΛβΓβοηΙβ-ιηβΓ άβΓ 8τΓ»ίνβΓίο1&1ιη& νοπ
  ΗΛηαΐαηβτβη βΓββτβπ άΐβ άβηΐδοΗβ ννβηπηβοητ., ννίΐΐ ίοη άίβ Οβ-
  ΙββΓβηΗβιί Τν-βηΓηβηπιβη ηηά άββ ΕΚδΤΕ Μβΐ βίηί*β ~θΓΪβ βη
  βΐΐβ ΚΓβΙβπββΓ ΓΐοΗτβπ.
  Αΐβ ηβοη άβπι ίηΓοητΙϊβΓβη, βοΗτ Τβ^β βηάβηβτάβη Βοπι-
  ΒΑΤιΙβηιβητ, βπι 8ραβ1π&οΗπιίττ&& άββ 28 Μβί 1941, άίβ βΓβίβπ
  Αη£βηοβπ£βη άβΓ άβιιτβοΐιβη ννβηΓχηβοητ. ΐπ άβιη ΙιβΙοζβΓδτοβΓ-
  ίβη Οηβηί» βίηττβ£βη, βτβΐΐτβ ίοη ηιίοη ίπι ΙητβΓββββ Κγθ-
  4β3 άβΓ άβητβοηβη ννβηΓηιβοηί: ζήν νβΓίιιβ^ιιη^, ηπι άβπι Ρΐηβη-
  άβΓπ ιιηά ΑηβΓ&ηοβη άβΓ βΓθΓθβηεηεη ΟββοΐΐΛβίτβ άηΓοη άηηΐεΐε
  Εΐβΐηβηίβ άβΓ βίηηβίηιίδοηβη Ββνοβ11ΐβΓ«η& νοΓζηοβη°;βη.
  Αηι 2 Τηηί ν?χΐΓάβ ίοΐι νοη άβπι Ββ&ιιίτ,Γ&βΐβη άββ Μί1ίτ.ββΓ-
  -βνοΐΐχηαβοητίέτβη ΚΟΜΜΙ88ΑΚ.Ι80Η ηιίτ. άβη Οββοηββϊτβη
  άββ ΟβηβΓ&ΙββΙεΓβτββΓβ οββηΐτ.Γβ8Τΐ., ηηά τνηιάβ ηιβίηβ ΕΓηβη-
  _ηη£Τ νοη άβΓ θΓΐβοηίβοηβη Κ.β?ίβηιη£ οββΐββίΐ^τ ηηά βπι 23
  Ιαΐί ίη άβΓ Κβ&ίβΓΐιηβτβζβίΙηηο; Νο 147 νβΓθβίΐβητΙίοητ.
  νοηι βτβτβη Τβ#β βη νν&Γ ββ ηιβΐη Ββδττβοβη, βΐη ?ητββ
  νβΓΗββΙίηίβ ζννίδοηβη άβη Ββ8βτ.ζηη?80€ηοβΓάβη ιιηά άβΓ Ββ-
  νοβ1_εΓηη? ηβΓζηβτβΠβη. ϋίβδββ Ββδττβοεη Λνητάβ άηΓοη άββ
  ηη3ίηηί?β νβΓηβΙτβη βίηββ Τβίΐββ άβΓ Ββνοβΐΐεβπιη^ βΓ-
  βοηννβΓΤ ιιηά ζν*·βΓ ι) άιΐΓοη άίβίβηί&βη Εΐβηιβητβ, άίβ ννββηΓβηά
  άβΓ ΚβηιρΓτ.β£6 δεηβηάτβτβη βη νβΓννηηάβτ:βη ηηά ^βί&η&βηβη
  Αη?6ηοβΓί?6η άβΓ άβητβοηβη "βηηηβοΐιτ οβ£βη&βη Ηβοβη, ηηά
  2) άαιοη άίβ ΝίοΗτοβ&οΗτχιη^ άβΓ νοη άβηι ΜίΙίτββΓθβίβηΙβηβ-
  ΙϊβΓ β*ί ΚΓβτα εΓ&βη&βηβη Ββίβηΐβ ηηά νβΓθΓάηηηο;βη.
  νίβΐβη Ββΐεβηητηιβοηηηκβη ηβοβΓ "νν"3ίίβη&1)1ίβ£βΓηη8·,
  "νν&ίίβηνβΓθοΐ, 8βοοτβ£β ηηά Ββττβηηηβτ βΓβίΙηβοητβίβΓ βηβτΐί-
  βοηβΓ δοΐάβτβη, ηβτ. βίη Τβίΐ άβΓ ΒβνοβΙ^βΓηηη^ Ιεβίηβ Ρο1#β
  ^βΐβίβτβί ηηά άβάητεη νίβΐ υη^Ίηβοΐΐ ηηά Τ/τβηβΓ ίη ζβηΐΓβί-
  οηβ ηηθ6τβί1ί£τβ Ρβηιίΐίβη £βθΓβοητ.
  ΤΓοτζάβηι ηβοβ ίοη Αηίαη^ Αη&ηβτ οβί βίηβπι Εηιρίαη^,
  άβη ηιΪΓ άβΓ ΒβίβηΙδηαοβΓ &η£ΚΓβί:& ^βτναβΙΐΓΐβ, ίηι Ββίδβίη άβ8
  Ρβΐάΐΐοπιηι&ηά&ητθη ηηά βΙβΒ Οηβίβ άβΓ νβΓτα&1τηηβ·8^Γηρρβ,
  ίη βίηβΓ ΐαβί βίηδΐηβηάί^βη ΑνΐδδρΓ&οΗθ άίβ Νοττπβηάί£ΐεβίτ'
  βίηβΓ Αηιηββτίβ νοΓ&βΐΓβ^βηι άαηιίτ: άίβ Ιηββΐ ηηά ίηΓβ Ββ-
  τηοΗηβΓ τπίβάβΓ ίη άίβ ηοΓπεαΙβη νβΓη3.β1τηί93β ζηΓ&οΙεϋβηΓβη
  ^οβηητβη ηηά ίΐΐΓβ ΑΓθβίτ ηηά ΒββίβΠηηβΤ άβΓ ΡβΙάβΓ ταίβάβΓ
  οβ^ίηηβη.
  Ιοη βεηίΙάβΓτβ άβηε ΒβίβηΙβϋβΙϊθΓ άβη ΟΗβΓβΙίτθΓ άβΓ
  ΚΓβίβηββΓ ηηά οβτοητβ αηβάΓηβεΐ^Ιίοη, άαβδ άαοβί ηϊοητ. άβΓ
  8Τβννοεηη1ΐθΓΐβ Μαβδταο ίηβΓ ΡΓβίδθΗαβΓΐβΓ αη§'βν7αηάτ ννβΓάβη
  άηβΓίτβ, άβ. άβτΚΓβτβηββΓ ββίτ 7β.ΗΓηηηάβΓτ:βη £βν7οηη(: ίβτ, ηιίτ
  άβηι ΟβννβηΓ ίη άβΓ Ηαηά ββίη ν&ΐβΓΐ»ηά ζή νβΓί:βίάίο;βη.
  ΌβΓ Ββίβ1ιΐ3Γΐ&ο6Γ £Ϊηβτ ηιίτ ^Γθ83βηι νβΓδίββηάηίδ αηί ηιβίηβ
  ΑηδίηβΙΐΓηηβΓβη βίη ηηά χ«ίς:1β ΒβΓβίτβεηαίτ ζή βίηβηι Εητο;β-
  βτβηΐίοηιΐηεη, ββτζίβ 3βάοοη αΐβ Ββάίη^ηης: άίβ νθΚΗΕΚΙΟΕ
  ΑοΙίβϊβΓηηβ- βαβηιΊ.1ίοηβΓ ν7αίίβη. Ι/βίάβΓ "ΐΐΓάβ ηιβίη ά&τηα-
  1ί8·βΓ δοΙΐΓϋτ άιΐΓοη άβ8 ηηνβΓ&ητννοΓτΙίοΙιβ νβΓΗαΙίβη βίηβδ
  Τβίΐββ άβΓ ΒβνοβΙΙίβΓηη^ ζηηι δΰηβίτβΓη βτβθΓ&οητ, ά» ϋοβΓίβΓ
  ννϊβ δΐ^ΐηβ ηηά άβΓβη ΤΙηικβοηηβΓ ηίβ ηαοη δί&ΐΐίβ ΗίηηητβΓ,
  ίΓοίζ ·ννίβάβΓηο11βΓ ΑιιίίθΓάβηιηδτβη ηηά Αηάτοΐιηη^· βοΙΐννβΓΒ
  τβΓ 8ΐΓ&ίβη βίοη άαζη νβΓΐβϊτβη Ιίββββη, ςτβ^βη ~β1ιηηαο1ιτ8-
  ζβίεΐιηβτ ταοΓάβη.
  Αη9 βίηβπι βη άβη ΜίηίβΙτβΓο/οηνβΓηβηΓ βΓβΓίοητβίβη
  £β νο«η ΐ5. ά. Μ. άβ3 ΒβίβΜηα1>βΓ8 ΚΓβτα3 &βο ί
  ίβηΐΐιεηΐεβιτ: ίοΐβτβηάβη ΑαββοΗηίττ οβΐΐαηητ:
  ΐ111 Κ^^ηιβη άβΓ ζβγ ΒβίΓίβάηη~ άβΓ ΙηββΙ βίη
  ίβη ΜΜ3ηα1ιηιβη Η&08 ιοη άιβ ααίίβ^βηάβ νενοτάηνιαχ
  άίβ ΝιβάβΓβοχιΙββταηα; άβΓ δϋΓαίνβΓίοΙβτηη^ νοη ΗΕηάΙ
  άίβ νοη 8ΓΓΐβοι.ιβοΗβη ΕιηταοΙιηβΓη άβΓ Ιηββΐ ζ&ν&η άίβ
  βοΐιβ "βΗπηαοητ: οβ?&η8:βη πΐθΓάβη 9ίηά, βΓΐαβββη
  »ρ»»ίτ ΐ)ϊη ίοη άβη πχϊγ νοη Ιηηβη ηηά βοΗοη νοτΗβΓ
  ΗβΓΓη ΟβηβΓ&^ίί ί
  Οβί-
  βΓ ν
  ν7αβηΒοίι
  νοη
  Όίββ ηβτ: τηβΐηβη ηητβΓηοηιΐηβηβη δοητίτ,τ ζητ Ατηηββτίβ
  ηηά άίβ Αχηηββτίβ οίβ ηβηίβ ηίηβηβίτββοηοοβη.
  Νβοΐιάβηι ηηη άϊβ Ιβτζτβ Αϋΐίοη άηΓοηβ,βΐηβπΓτ; ννηΓάβ, ίβτ νοηι
  ΒβίβΗΙδηβοβΓ βηι 14 δβρτβηχοβΓ άίβ νβΓθΓάηηηβ· ηητβΓ-
  ρ
  άβηιΗβΓΓη Ο
  ταβιτο;β1ιβηά9τ: βη1:;β
  ,>ΙοΗ βρΓβοηβ άίβ ΒΓΐπ&Γ<:«η8Γ »η8, άαββ άίβ ΒβνοβΙΐϊβΓπχϊβ άβΓ Ιη3β1 Κτβτα Βΐοη ηηητηβΗΓ Γβ8«ο3 ζή βίηβΓ 1ογ»1βη Ζη3»α»- ηιβη&Γθβίτ πιίτ άβΓ Ββ3&ί:ζιιηβ·3ηΐΕθ1ι1: οβΓβίί: ίίηάβι. Ό ηχβΓάβη άίβ ΚτβτβΓ β,π θδϊίβα ά^η Ιαι:βΓβ33βη ίΙΐΓβϊ ν' άβ3 άίβηβη. Αηί άβΓ ααΙβΓβη δβίΐβ 1^32 ίοα ΐ£βΙα2η ά&ΓηβοβΓ ά&3» ηβηβ δί ^ί ταβΓάβη.» Ώίβββ ννΌΓί:βάβ9 ΜίΠι:&βΓ02ίβιΐΐΓΐ&03Γ8 »«{ Κνεϊα βΐΐ άββ, πΐαδ ίοΗβιβΤβη ηΐίΙΐΓβ ηαΐ Ιβτ ίεΑζ ΒζαΐϊΓΐζαηζ ηι-ί- ί ί 8 ΝηΓ 3β1ΐΓ ιπ3ηίσ;β νοη ΕιιοΙι τπΐ33βα, τα2ΐο1ιβ ΚϋβιηρΓβ ηά δίΓβνβη άΐβββΓ Ατηηβ3ί.ίβ νοτ&ηχζζ&ηζζα δίηά, χηά ηοίίβ ίοΐί, ά&ββ ^βάβ^ ΚΓβτβηβεΓ ηη3 ίη ηη33Γβηι Β3ΐηιΐΒηιιη7βα ηαι άβη ν7ίβάβΓ£ΐη£θ£ΐη ΚΓβΙββ ηη1:βΓ8τηβι.ζβη ταίά ΟΕΝΕΚΑΕ5ΕΚΙΙΕΤΛΕΙΙ ΡυΕΚ ΚΚΕΤΑ ΘΕΟΡΘ ϋΑδΟΑίΑΚΙδ 30 5ΙΕΗΤ ϋΕΡ ΒΡΙΤΙ30ΗΕ "ΡΡΙΕΡΕΝ,, δίβτβ ΚοηίΓθΠβ ύοετ άίβ άβητβοΗβ ΙηάηβτΓΐβ , 18 ρ άΐε ίη άεη ΙειζΙεη Τα- Μ'οοηεη οεΐίαηηΐ: βτε- κ/ εΓϋη&εη ίίοεΓ άΐβ νοεΐΐί^ε νεΓηΐοητιιη^ "ν/οΐΐΐεδ οζνν. ^^εη^ηυ.η£, ά'ιε ΜϊΠΐοηεη άεπι ΗυηβεΓΐοάε τηϋ5ί.ι:ε, ηίοΐιι νε- Αιΐδβεη- δεϊ <1αΓ5ΐ€ΐ1«;η, εεΐιτ, οά- Γ&ΤΛδ ΙΐβΓνΟΓ, (33.55 εΐπβ ίίίΐΐ- ίΙί ζαπίί. ιϋε Σ,οηάοηετ ηαηοϊίΐΐ Νεννδ» εϊηεπ νεΓοείίεηΙίςηΙ;, άετ άΐε Κοο- Όετ ρ Β1αΙίε8 ετΙίΙίεΓΐ;, άίβ νοπ 5ίν(?11 ιιπά ΟΙιιΐΓοηϊΠ Εηΐαχ£ΐ£ίηιχη& Όε ααοΐι αιΪΓϋδθΙιαίτΙΐοΗβΓ δεΐη. <3ευΐ5θ1ίε Αιιίδθήπΐιιη* άεΓ ^η11^ε 1933 ^Ϊ5 1939 ΊίΪΓ- £β δίοΚ ηΐοηί; ιιΐίβάεΓηοΙβη. Ιπ- ίο1>ϊε(1ε55εη δεί εδ ιιηοεάΊ'η&τ;
  ηοΙιυοηάΊίξ, άα&5 ηίοΐιτ; πιιγ άΐε
  άεαΐδθΐιε Κΰδίυπ^ΐηίΙιΐδΐΓίε
  ζεΓδοΗ1«.εεη, βοηθεΐη ααοΐι αΐε
  ηβηίπααδΓΓΪβ ΐνεπιΐοΐιΐεΐ ωετ-
  ] ί 3.1-
  1ε Αη1»8εη ζυ. ^§
  5γηΐΓΐεΙ:ί5(.ιΐεη Οεΐδ ιιηά
  δγηΐΗετίδςΙηεη Ου.ηιΐηί5,
  ϋευΙίοΗΙαηά ά&άιχΓθΐι νοη
  Είη£ιιηΓ αιΐδϋε^
  αιιιεΓάρ. Μ&η άαετ£ε οδ
  αεοετΓΐ&ιιρΙ: ηϊοΐιί
  ηΐΗετίδοΙιε Κοπ-
  5ΐοί£ε ζυ. εΓζενι&εη, δοηάετη
  ηιαεδδε εβ ζιιπη§εη,
  δοιοεϊτ 65 δϊε ηοεη ^,
  νοη ΙΙΒεΓδεε ζα ΗεζίεΗεη,
  άεηη ηυΓ (ί&ηη ίι&ί3ε πιαπ άϊβ
  δΐοΙιεΓε ΚοηίΓθΙΙο ιιεοεΓ άίβ
  ΕηΙπΓ.ΛΙτιηβ· άετ
  Ιηάυδτηε. Οαηζ τοεδοηάεΓδ
  δεί Ο5 ηοίιαεηάίβ·, άαδδ ϋειιτ-
  δθΐιΐπηά νοη δεΐηετη Ηαηάεΐ
  ηιίτ: άετη δαεάοδΐεη ιιηά
  Οδίεπ Ηϋ^εϋΓαοΙιΙ αιεΓάε. ΏΊε-
  δετ άιιετΐίε δϊοη ηιιτ αιιί ϋειιΐ-
  δοηΐειηά δεΐτοβτ ΙΐοπζεηίΓΪεΓβη.
  ;ε ΓηεΙΐΓ ϋεαΐδοηΐ&ηά νοτη
  υεοετδεεΐΐίΐηάεΐ αοη86Π8·ί8: δεί,
  άεδΐο ιιιεηί&6Γ ΙοεδΙεΓΐε άΐε
  ΟείβΙΐΓ, ά&55 εδ ηοοΐι εΐηηιαΐ
  δο ιώχοΙιΙΊκ ιυεπ3ε, απι άετ
  νετοαεηάεϋεη δϋααΐεη Ργοπγ
  άεδ λνεδτεηδ ζιι τχχίάεΓδίεηεη,
  άεηη άίε υεϊοεΓδεετηίΕΓΐίΙε
  υπά υεΙίεΓδεεΓθΙΐδτοίίςυεΙΙεη
  Ιίοεηηϋοη ϋεαϋδθΐιΐαπά ΐεάετ-
  ζήί άιΐΓθΓΐ εΐηε δεε51οο1ίβάε
  ιηεΓάεη.
  ΕίΙίΟίΒΕ ΟΕΒ υ-ΒΟΟΤΕ
  ΟΡΕΚΑΤΙΟΝΕΝ ΟΚΟδδΤΕΝ ΑυδΜΑδδΕδ ΙΜ
  ΚΑΙΚ.Ο
  Αηβ άβπι ΡύΙΐΓβΓΐι&ηρτ:
  ηβΓΐίβΓ, 17 δβρίβηιοβΓ.
  ϋΗ3 ΟοβΓΐ5οηιηι&ηάο άβΓ
  Ι ΡΓβοΗΐβΓ δοητπβΓ. ν7βίτβΓβ
  ^η£ταη£^^ί££β
  Ιπι Οβτβη βηΐιηίοΐεβΐη
  βίοη άίβ Απ8Γίί£3ΐιβηά-
  1η»°;βη ζή. βίηβΓ ΟρεΓ3.-
  τίοη ίίΓθΒΒβτβη Αηδπι&88βδ.
  ϋητβΓβββοοοτβ ν β γ-
  ββηΙΐΓβη ϊπι ΝοΓάατΙβηΙΐΐΕ
  ββοΐιβ ίβΐηάΐίοΐιβ Ηαη-
  βη άβΓ δΰάοβτΐ^ηβτβ άβΓ
  Ιηββΐ βοτπίβ ς-ε^βη ηιβη-
  ΓβΓβ Ρΐη^ρΐ&βτζβ.
  Ιη ΝθΓά&ίΓΐΐ£3.
  ' ίη άβΓ Νβοητ ζηηι ΐ6.
  δβρτβηιοβΓ βητ,βτ β η ά β η
  ρ~ο33β ΒΓββηάβ ηηά Εχ-
  ρΐοβίοηβη ίη Ρΐη^ζεηο;-
  ηβΐΐβη ηηά Μηηίτίοηδΐβ-
  ρ8
  βηι 15. δβρτβπιοβΓ ογϊ-
  Κί
  ζΐ33.ηι-
  ηιεη 27.000 ΒΚ.Τ.
  Ιπι δβε&εΜβτ; ηπι Εη·
  8:1ειη<1 ΰββ οΙΐΒθάί&ίβη Κβηιρ££1ηβ:ζβη^β ίη άβΓ Νηοηί ίη αη άβΓ 1ϊ- θΓβη- ζβ &η ηηά ζβΓβρΓβηκτβη βίβ άηΓεη Βε5οηιΐ33 ηιίτ ΒθΓάν-βί£βη. Ββΐ βΐπβπι βη£ άβη ρΐβΐζ Ηβΐίοροΐίδ οβί ΚβίΓθ Είηβ 8ΤΓΟ886 Αηζϊηΐ βίβοηβΓ 8οηί££β νβΓ- ηίεητβτ ΒεΓΐίη, 18 δερΙετηΙιεΓ. Η Κ3ΐηρ{· υηά δΐικζ- &γπ ϋβΓ Ρβίηά τπβΓί ίη άβΓ ΙβΙζίβη Νβοΐιί πιίτ οηβη Κηβίτβη βίηβ £·β Ζαηΐ νοη δρΓβη^Γ -ηηά ΒΓΛπάΙιθΓηΐϊβη αιι£ βίηί^β Οιτίβ ίη 8ηάπΐβ8τάβητ;8θ1ι- 1&ηά. Ιη νΛΓοηηνίβΓτβΙη βητβτβηάβη Οβοβεηάβ- ρ πηά οεδς^ Ιεη ιι ΤΓαηδροΓί-πηά Ηηπ- άεΐδδοΐιΐίίε τηϊτ; ζϋδαιηηιεη 28000 Βγγ., δοννϊε είη δοΐιΐαοΐιτ δοηΐίί. 2Ο ΗεΐηεΓε Κακ- τεηίίΐηΓζεα^ε ννυηΐεη ^ΙεΐοΗ- ίαΐΐδ νεΓηίοίΐΐεΐ, ΐεϋδ δο &ο!ινεΓ ιοεδοΐι&άϊβΐ:, άαδ δίβ νναΙΐΓδοηεΐηΙϊοΙι αιΐδδεΓ Ο 8-εδϋεΙΙί: αΐεΓάοη ηΐιΐεδδεη. ΓΧβ 5ΟΓ1Ο53 ΖΤΠβΐ, ΡΙβΙίβΓ- τίΙΙβΓΪβ βίηβη ΟΓίίίβοηβη ΒθΓΠΟβΓ βθ. 15 δρίτίΪΓβ &0τ,θ30ηθ386« ΒεΓΐίη, 18 δερεετηοεΓ. Αηι ΜΐΐΙιποοή ηαοηπΐίΙ:ϋ38: αιυΓάε ηαοη 6ίδ1ιεΓ νοτΐίεβτβη- άεη Μεΐάυη^επ ΐς 3ρίί;£ΪΓε- Μαίοηίηεη αηι Καηαΐ δοΐιοδδεη. 2 άευυδοηε ιιιεΓάεη νεΓηιίδδΙ:. ϋα §:υεηδ(;ί^ε ννεΙΙεΓ δο'ΐϋε είηεβ Είηί]ιι§: ΐη άίε ΙοεδειζΙεη Οε- 5ίειε εΓΐείοΙιίεΓπ, ιιΐοσεί 'χ αη άετ Καηαΐΐίυεδίε ιΐΐίε νοη ζαδίαηάί^εΓ δϋβΙ1«: ίΐΐ 268 νβΓηίοηΐβΐ; ΌΊβ Ορετ&τϊοηεη ίη Νοτά-ηηά θί£ί1 ί«Γ άίβ ΕΓθσβΓηηβ: νοη ΚΓβία ΒεΓΐίη, ΐ8 δΘρίεπιοβΓ. ΟΙ)εΓ^οΐηπΐ3ηι1ο (ΙεΓ ννΐΓΓη η&Ι ά'ιο ηπά Οε£εοη £ύΓ άΐε ΕτοοεΓαηκ νοη Κτεία £ άεηι ιι£ιΐβ & ίεηάεη Τεΐΐε ΐδΐ ηΐηιεΓ άετ Οεδαπιΐοεζείοΐιηηηδτ ζιι νετ- πΐ€Γΐίβη : «^α£τ;13Π^3ε-Ορε^β- Ιίοη ΚΓεΐα». Ιπι Εϊπζεΐπβπ πΐεΓάεη νεπηεΓΐετ, άίε Κβεπαρ- ίε υεϊ Μ3ΐετηεί>, ΟϊιάϊιΊά, ηηά
  αα τΙογ Οαάα&ααΐιτ: νοπι 2Ο.
  Γ3Ϊ8 27- Μαί ΐς4ΐ, «-«β Κ^επιρ/ε
  σβί ΚεΐΗίηιηοη νοπι 20. σΐδ
  30. Μαϊ, άϊε Κίεπιρίε 1)εί Ιτ&-
  Ιίΐίοη νοηι 2Ο. Ιοΐ» 29. Μ&ΐ, (Ι^δ
  8ε6£ε£εο1ι<: ηο£Γ(11ίο1ι ΚΓεία νοπι 2ΐ. υί« 22. Μαί, Καεπιρίε |δαάαοαο!ιΙ ιιηά νοΓ- ύοεΓ Κεΐηίπιηοη ηαοΐι ΐΓ&1ί1ίοη νοπι 27· οΐδ 3°. Μαί υίδ ι. /απΐ. ΡΐίΓ 3ΐ1ε δΐοηεηιη2 νοη ΚΓεία Εΐηΐιείίεπ άε» Ηεε- ΐδϋ ειπε επίδρΓεοΙιεπάε βκΙηοΙί οοΐβοηβ- τπίβίίβοΗεΓ Αη^Γίίί Βετΐίη: ΐ8 δερΙεπΛει: Αγπ υηιεΓΐαιι£ άεδ ϋη]ερΓ νεΓδΐιοπίεη άϊε Βοΐβςΐιεννϊδΐεη ίπι ^&ϋ£ε άεδ ϋίεηδΐαβ- άίε δοηεη δτΐτιηκεη &ηζτι- . Ιπ ηείΐίβεπι Α5ιπο1ιγ- ίεαετ αβΓ Ϊώ Αηςτ£££νεΓδυ.ο1ι ΗιαεΓεη δΐαίΐ&εη ίαεΓ άεη Ρείηά Κοτη: 18 δερΙεπιοεΓ ΗαυριαηαΓΐΐεΓ άετ ίΐαΐίεηΐδοηεη ■νν'εΐοπιιααΐιτ 8Ϊγ>(:
  Μίίίννοοΐι ηαοΗηιϊΐιαδ: Ιοε-
  Ιί&ηηΙ:
  Αη άεη ΡΓοητ,εη ίη Νοτά-
  Αΐτϊΐία ιιηά ίηι Κ&ηιρί^ειιίεΙ:
  νοη ΟοηάαΓ ΚαπφίΙιαηά-
  Ιαη^εη νοη όΓΐΗοηεΓ Βεάίΐι-
  τ.ιΐη£, Ιοεϊ άεηεη ιΐηδετε νοτ-
  Αϊ1. Οε-
  , αηά ίείηάΐίοΐιε
  Αοιείΐνιη&εη
  ΡειιεΓ
  ^ε&εη άίε
  νοη
  ϋϊε υπίίδοηβ ^η{1:ν^νίιί{ε
  8ήίί ΤΓΪροϋδ ιιιιά Βεη&ΐιβδί
  εΓηευι αη. Εδ δίηά Ι^εϊηε
  Ορίοτ ζα Ιοεΐίΐαδεη. ϋεΓ
  δοααάεη ίδϋ
  ΜβΙΐΓβΓβ
  Ηββίβη άββ Α-
  1>οηι-
  ΒβΓΐίη; 18 8ερτετηΌβτ.
  ΑιιοΗ ά&5 Αδοννδοηε ΜεβΓ
  ΐδί: πάη ϊη άεη
  οεΓεΐοη άεΓ άεαϋδοΐιεη
  ίοη κεΐίοπιπιβη. Όειιΐεοΐιε
  & ΠΗοεη ίπ άεΓ
  Ναοηϋ ζαΐη ΜΐιΙννοςή πιεηΓε-
  τε Ηέίίεη αη άετ ΚϋδΙε
  άη.5 5ΐΌ1ι η'όϊάΥιέϊι
  5ο1ι Μεετεβ ,
  Γ)θτηΐ33.ΓάίεΓ<:. Ιη εϊηζεΐηεη. Ηαίεητεϊΐεη Ιίθηητ,βη 5 Ιΐαΐ. ηηά άειιΐδςηε Ρ1ιΐ£- ζεα&ε ^ΓΪίίεη ίειηάϋοηε ΚΓαίί:—&εεπ1<:ο1οππεη ίηι Οεοίεί νοη ΟίεΐΓαυΐιο αη. ννυΓάεη ^εϊΓθίίεη υηά νίε νοπ δυεΐΐε ννΐΓά. Εΐη. ΙίΓΐί;. ΊΙηΐβΓβββΙιοοτ; νβΓΐθΓβηο;βο;βηο;βη δτ.οο1ζ.1ιοΐΓη, 18 3ερτ.ε:τηβεΓ. ΏεΓ νετΐιΐδΐ: άεδ εη&ΐίδοηεη υ- ΒοοΙεδΡ 32 τπΪΓά ίη ΙΙ,οη- άοη Μίϋίιποοΐι Αΐοεηά ΗΓΠΓΐίοΙι ζιΐ£ε£εοεη. Ιη άεΓ απιτΐίοΐαεη ήείδδί εδ, άαδδ ίδί υηά άειΙιεΓ αΐδ νετΙθΓεη & νχιετάεη ηιυδ3. δοηηΐβ ίη ν> βΓδίίηβί
  Ρ&τίδ, ΐ8. δερτεηιοεΓ.
  Ιη Ρατΐδ νυτάε άίε άευτ:-
  δοηυΐε εΓθ2ί£ηεί. Ζυ άεΓ
  Είηννείηυη&δίείεΓΐίοΙικείτ: ν/α-
  τεη άεΓ ΚοηιηααηάαηΙ νοη
  ΟΓΟδδ-Ρ&Πδ, άεΓ ΚΓΪε&βνεΓ-
  υηά άετ δίαάι-
  νοη Ρατίδ ετ-
  δοΐιίεηεη. νοη £Γαηζοεδΐδο1ιεΓ
  δείίε ηαητηεη αη άεΓ ΕΓίε££-
  ηυηβδίείεΓΐίοηΙιείτ: Οεηε-
  ζοεδίδοΐιεη Κε&ίεΓυη^, Βοι-
  δοη&ίΙεΓ άε ΒΓΐηοη υηά άεΓ
  άεδ ΡαχίδεΓ
  ίη άεηι βίοη άίε
  δοΗυΙε Τοεΐΐηάίΐ:, ΐείΐ.
  Οεδαηάίετ δοΗΙείεΓ Ιιοο
  ηετνοτ, ά&δδ &υδ Ιίΐείηεη Αη-
  ίΒεη&εη ηυητηεΠΓ είηε άευΐ-
  εοηε δοΐιυΐε ίη Ραπδ εΓοε££ηεΙ:
  , άίε αΐδ είηε άευϋδοπε
  ίπι Κτίε&ε ζυ 5ε-
  ζείοΐιηεη δεί.... ϋίε άευΐδοΐιε
  δοηυΐε, άίε ιιυοη Κίηάετ &η-
  άετετ Ναίίοηαΐίΐβευεη αυίηεΐι-
  ηιεη δοΐΐε, ννετάε &1δ Μίϋιΐε-
  πη άειιίδοΙιεΓ ΚνιΙΙιΐΓ ϊη Ρα-
  πδ ΐΙΐΓε ΑΓοεϊϋ βυίπεΐιηιεπ·
  ϋίε Ρ&ΐεηδοΐιαίϋ ίϋΓ άίε άευϋ-
  δοηε δοπυΐε ϊη Ράτϊβ 1ιαΙ»εη
  άίε δτεεάιε Κατΐδΐιιΐι ε
  υηά Η α ηι Ιο υ γ § ϋοεΓηοπι-
  πιεη. ϋίε δοΐιυΐε ννΐΓά νΐετ
  ΟΓυηάδοηυΙ υηά £υηί Οβετ-
  δοΗυΙΙίΙβδδεη υηιί&δδεη υ.η<1 ννΪΓά Λ'οη είηεπι δΐυάίεπΓ&ΐ: άεΐη ζντοεΐί τείοΐιδ- ιιηά ίϋΓ άεη ΪΓ&ηζοε- δίδοΐιεη υηΙεΓΓΪοΙΐι: ίΓαηζοεβί- δοηε ^ε^1^1^^36£τ:β ζϊιγ δϊεΐΐε δΐεΐιεη. 25000 Βγϊ. ΟΓίτίβεηβη Ηβη- άβΐ38θ1ιίί£Γβη—ι νβΓ ΒεΓΐίη ΐ8 ρ Ιη άεΓ Ναοΐιί ζυηι Μίΐε- ννοοη νετδεηΐίΐεη άευϋδοΐιε δοηηεΙΙΊοοΐε 25 οοο Βγτ.. τ^γϊ- ίίδοηεη ΗιηάεΙδδοΙιίίίδΓ&υηι. ϋαδ ΡϋηΓεΓυοοί νεΓδεηΙίϋε άυΓθίι Τοτρεάοδθΐιυδδ 2 1 ίετ νοη 5 °°° ηη(1 8 οκοο Βγι., εΐη Μ?είίεΓε5 Βοοί, είηεη 5 οοο Βγγ. ΡταοΙιτεΓ υηά είη άπίΐεδ ΒοοΙ: είηεη ΤαηΙίεΓ νοη 8 οοο Βγϊ. Όα» δΐηΐεεη άεΓ ΡΓαοητ-εΓ νντΐΓάε είιΐίνβηά- £τεί οεοοαοηΙεΓ.. ΤγοΙζ ηείΐί- ίείηάΐίοηεΐ. ^εΐαηβίεη αΐΐε Βοο- Ιε υηοεδοη&άίβ·*: ίη ίΐιτε Ηα- £εη ζυΓϋοΙΐ. ϋεΓ Ετίοΐ^ ίδΐ άεδηαΐβ δο ιοεηιεΓΐίεηδννεΓΐ, ννείΐ ετ βεί §;1α1:ίεΓ δεε, ν"ίηά- δΐίΐΐε ιιηά ^τοδδετ Ηογ—υηά δίοητΐχΐεΐίε εχζΐεΐϊ ιυυΓάε, ■ννεΙΐεΓνεΓήαΙτηϊδδε, άΐε δοΐιηεΐΐυοοΐε δίηά. ΒεΓΐίη 18. δερΐοιηοεΓ. Ιη άεη Ιεϊζιεη νίετ Τα&οη ■ννυΓάεη 268 Ιοοΐδοΐιεννίδϋίδοηε Ρΐυ^ζειι^ε νεΓηίοΙιΙεΐ, νναΐι- τεηά ηυτ 22 άευΙδοΗε ηεη νεΓΐθΓεη £ίη£εη, άαδ νεΓΐυδΙνεΓΐιαΙτηίδδ 12 β ι ζυ ΐ8 υηά άεΓ Μ&πηε ίίβ | ΒεΓείοΙι είηρδ Αθδοΐιηίιΐβ άλ άεΓ άευίδοΐιεη Κυεβΐε εΓζΐεΙ- | Ιεη ίη άεΓ εΓίοΙβτείοΗεη Α1>-
  ιυεηι· θΓΪτ-ίδοΙιεΓ Ρΐυ
  ϋΐΓεη 2ΟΟ. Αϋί,οΐιυδδ.
  ίδΐ άίε Οεδαπιίαΐο
  άυΓοη ΕίηΗ^ίΐβη „_. .
  δοΐιεη Κι-ίε^δηιαΓΪηε αυ£
  Ιογϊι. Ρΐυ&ζευ&ε
  ΒεΓΐίη, ΐ8. δρ
  άευΐδοΐιε Οεδαηάιε ϊη
  ΤεηεΓίΐη, ϋτ. Ειΐεΐ, ,,.ηαΐ δίοΐι
  £ειιχεί}ϊεη, άίε ηοοη ίη Τε·
  ΙιεΓαη νεΓϋΙίεΐιεηεη ϋευ-
  ϋδοΐιεη, νοΓ αΐΐεΐη ΡΓ&υεη υηά
  Κίηάίτ, ζυ νετΐεΐδδεη ! ΙΙηι άεη
  ΑΙιΐΓαηδροΓΐ άεΓ Ρτίΐιιεη υηά
  ΚίηάεΓ, δοιπίε άεΓ αΐΐετεη
  ί ρΐίβ;εη Μαη·
  , &ε1ιεη ζυτ ΖείΙ ηοοΐι άίε
  ϊη Τεΐιοταη.
  ιιη ·
  δτοοΐίΐιοΐηι, 18. δερίεηΐιοεΓ.
  Είη δοΙΐίΐΐεΓεδ Εχρΐοδίοηδ-
  υηβΊαοΙί εΓεΐ^πεϋε δϊοΐι 3ΐη
  ΜίϋΙιχΐοοη νοΓΐηίΐΙ:α^ άεί εί·
  ηεη ΖεΓδΙδΓΟΓ—νεΓϋαηά ΐη
  άεη δτ,οοΙίΙιοΙηιεΓ
  ιιιοΐοεί 3 άεΓ ΖεΓδΐδΓεΓ ΐ
  άεΓ Εχρΐοδΐοη δ&ηΐίεη. Ναοΐι
  Ϊ5Ϊ5Γ1ΘΓ νοιΙίε&εηάεΓ
  ιιΐυΓάεη 31
  8"1ίεάεΓ άεΓ 3
  τεΐ υηά 11 "ννείτεΓβ νεΓΐεΙζϋ.
  Εδ Ιι&ηάεΐτ; βΐοΐι υπι άΐε Ζετ-
  δίοΓεΓ «Οδίε1σθΓ§:» (1042 ΒγΙ.)
  «ΚΙεΐδΙιοΓη» (ι 004 Βτί.) ιιηά
  ^ (ι 004 Βγγ.).
  Κ Ε30ΗΕΗΕΙΟΝΟ
  ΡίΑΕΤΤΕΒΕΙ

  ΕΠΚ5ΤΑΕΤΤΕ
  τεϋεη άεη ΟίίίζίεΓεηι
  Γεη ιιηά Μαηη-
  άεΓ ηίεδΐβ'εη άευί-
  δοηεη ΤΓυρρεη ηιίτ άαδδ ιπϊγ
  είηε ν&ε5θηεΓεί-υηά ΡΙαεΙΙε·
  τεί ϊρ
  ίΐΪΓ άεη_ ΟεΙίΓαιιοΙι άεδ άβηΐ-
  δοηεη Ηεετεδ,
  Γοεη, υηιεΓ άεΓ
  είηεδ δρεζίαΐϊδΐεη -
  άεΓ ίϋΓ άετεη θΓάεηΐϋοΙιε Αγ-
  [36ΪΙ: νεΓ&ηΙτιΐθΓΐΗαΗ ίδί.
  Λ/ϊγ ηοίίεη άα§δ δίβ υεδ
  Ιπγ νεΓΐΓαιιεη &ειιι&εηΓεη
  ΒυεΓθδ-ΑάΓ-ΚοηδίαηΙίηου 9
  Αάτ. Μ&ΙεττιεδΓί. 52
  ϋίε
  "ν7ΕΙ88ν7ΕΙΝ
  ΚΟΤ ννΕΙΝ
  ίη ΡΐΗδοηβη
  , τείη, ΐοηΐεοΐι, εΓηαεΙιτεηά
  ^^2ε^: ΜαΙειυεδΐΓ. 13
  δο£Ϊ3.:
  Όϊε Ί
  ίιη Ιταπ ΙιαΙ αιιί
  η^ΐηηάδ ιιπά άεΓ δοιιΐ]ετ-
  ιιηίοπ ΤεΗρΓαη νβτΐΑδδβτι
  ηιϋδδεη. ϋβη δοΗιιΐζ άετ
  ου1§:αΓίδο1ΐί·η ΙητετεδδΡη ίπι
  Ιταη ΙιαΙ άίε δοΐπυεάίδίΐιβ
  ϋοεΓποηιιπεπ.
  10ΗΑΝΝΙ5 ΕΜ. Μ^Τ5ΑΜΑ3
  ΐο
  Αυί άεΓ νν"εδΐ5ίΐτε άεΓ
  Ιιαΐΐε
  Εηιρίαεη^ί: ]εάεη Ταρ;
  8-ΐ2 ΜθΓκοηβ 2-6 Ναοηΐηίί-
  ΕΙΕνΐΗΕΒΙΟδ 6Ε0Β6ΑΚΑΚ15
  ΜΗΐεηιε&ΐΓ.
  ΕίηίβΠΓΐ: νοη Ιιΐίπΐεη
  ν,ΙΝΤΕΒ-ΕΑϋΤΕ
  μ
  ίη
  Αάοΐί ϊδΐΓαδδε
  ΕΚ6ΡΡΝΧΙΝ&
  Ιηι δβρίβηιοβ
  θΓθδδε δο^ΐα^ετ υηά
  ΐίοηεη
  ^Ιΐοηε Καοΐιε,
  "ννεΐηε ε. ι. ς.
  ΕΙΝΤΚΠΤ ΡΚΕΙ
  (Υοη άεΓ ^ε^I<ϋη8^)
  ΣΕ - ΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕ.- ΙΕ ΤίιΝ _ίΔΗ-ΕΩΝ
  Χανιά, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρΐου 1941
  οΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ι. [ΕΙΡ. ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ
  ΛΝΑΚΟΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΜΙΙΝΕΒ ΤΗΣ ΓΕΝ.
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  Αφορμήν λαβών έκ τής διαταγής τοϋ Στρατιωτικοΰ |
  Διοικητοΰ Κρήτης, την αφορώσαν την κατάργησιν ποινικής ,
  διώξεως άδικημάτων διαπραχθέντων κατά την ^ διάρκειαν
  των έπιχειρήσεων εναντίον Γερμανών, έπιθυμώ, έπωφελού-
  μενος τής εύκαιρίας ταύτης νά άπευθύνω πρός τόν Λαόν
  τής Κρήτης ολίγας λέξεις, διά πρώτην φοράν.
  *Όταν μετά τόν τρομερόν δήμεοον βαμβαρδισμόν των
  Χανίων, άργά τό εσπέρας τής 28ης Μαΐου 1941 οί πρώτοι
  Γερμανοι στρατιώται εισήλθον είς την ήμικατεστραμμένην
  πόλιν των λανίων, έτέθην άμέσως πρός τό συμφέρον τής
  Κρήτης είς την διάθεσιν των Γερμανικών Άρχών, ένφ ΰπο-
  πτα ύποκείμενα τοΰ πληθυσμοΰ ήρχιζον την λεηλασίαν οί-
  «ιών καί καταστημάτων, τα όποία δέν είχον καταστραφή.
  Την 2αν Ίουνίου οί έντεταλμένοι τοΰ Στρατιωτικοΰ
  Διοικητοΰ μοί άνέθεσαν τα καθήκοντα Γενικοΰ Γραμματέ-
  ως, ό διορισμός μου δέ έπεβεβαιώθη υπό τής Έλληνικής
  Κυβερνήσεως καί εδημοσιεύθη είς τό φύλλ ν 147 τής Ε¬
  φημερίδος τής Κυβερνήσεως, την 23ην Ιουλίου 1941.
  Άπό τάς πρώτας ημέρας προσεπάθησα νά θέσω είς
  καλήν συνεννόησιν τόν πληθυσμόν τής Νήσου μετά των
  Άρχών Κατοχής. Αί προσπάθειαι μου αύται εναυάγησαν
  έξ αί πας τής άνοήτου συμπεριφοράς μέρους των κατοίκων
  καί συγκεκ^ίΐμένω, πρώτον έκ μέρους έκείνων οΐτινες κα¬
  τά τάς ημέρας τή; μάχης διέΐραξαν πράξεις αίσχύνης έναν¬
  τι ν πληγωμένωι1 ή αιχμαλώτων Γερμα.ών στρατιωτών
  ν.σλ δεύτερον έξ αίτία; τοΰ ό α ό λαό; τή; Κρήτης δέν έδω-
  σε την προσήκουσαν προσοχήν είς τάς διαταγάς τοΰ Στρα¬
  τιωτικοΰ Διοικητοΰ.
  Είς πολλά; άνακοινώσεις, περΐ παραδόσεως δπλων,
  άπαγορεύσεως κατοχής δπλων, σαμποτάζ καί περιθάλψεως
  άποδρασάντων Άγγλων στρατιωτών, δέν εδόθη ή προσή-
  κουσα προσοχή έκ μέρους τοΰ πληθυσμοΰ, εξ, αίτίας τοΰ
  όποίου μεγάλη συμφορά καί πένθος, πολλών άμετόχων είς
  τα 8 πράξεις ταύτας οίκογενειών.
  Μ' δλα ταυτα είς μίαν ακρόασιν μου παρά τω Στρατι-
  ωτικφ Διοικηττ) Κρήτης, είς ήν παρευρίσκετο ό Φέλντ—
  Κομμαντανάντ καί ό Διευθυντής τής Έπιμελητείας, διαρκέ¬
  σασαν περί την ώραν, άνέφερα την ανάγκην χορηγήσεως
  άμνηστείας, ίνα επέλθη ό κανονικάς ρυθμός ζωής είς την
  Νήσον καί δλοι οί άνθρωποι νά έπαναρχίσουν την τακτι¬
  κήν των εργασίαν καί καλλιέργειαν των άγρών.
  Περιέγραψα είς τόν Στρατιωτικόν Διοικητήν ^Κρήτης
  τόν χαρακτήρα των Κρητών, τονίσας ιδιαιτέρως ότι δεν
  πρέπει νά δοθή μεγάλη σημασία είς τόν σχηματισμόν άτά-
  κτων έθελοντικών σωμάτων, διότι ό Κρής άπό έκατοντάδων
  έτών έσυνήθισε, μέ τό δπλον είς χείρας, νά ύπερασπίζεται,
  τό πάτριον έδαφος. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ήτο γενικώς
  σύμφωνος καί άκουσε μέ μεγάλην προσοχήν καί προθυμίαν
  την έκθεσιν μσυ, έθεσεν δμως ώς όρον, την προηγουμένην
  παράδοσιν δλων των δπλων. Δυστυχώς τα πρώτα ταύτα βή-
  ματα, διά την επιτυχίαν τής χορηγήσεως άμνηστείας, απέ¬
  τυχον λόγω τής άχαρακτηρίστου διαγωγής μέρους τοΰ πλη¬
  θυσμοΰ. Χωρία ώς ό Σκηνές καί τα περίχωρα μέχρι των
  Σφακίων, παρά τάς επανειλημμένας έκδοθείσας διαταγάς
  καί απειλάς αύστηροτάτων ποινών, παρεσύρθησαν πολλοϊ
  των κατοίκων καί έλαβον χώραν άτοπα εναντίον Γερμανών
  στρατιωτών.
  Αύτη ή άνόητος στάσις έσταμάτησε την ανωτέρω
  προσπάθειαν μου, περί χορηγήσεως άμνηστείας είς τα
  πρώτα βήματά της καί την παρέτεινε μέχρι σήμερον. Άφοΰ
  εγινε καί ή τελευταία ενεργεια διά τής εκκαθαρίσεως τοΰ
  Όμαλοΰ υπεγράφη ή άμνηστεία την 14ην Σ)βρίου υπό τοΰ
  Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης. _
  Έκμιάς επιστολήν άπευθυνθείσης υπο τού Στρατιω¬
  τικοΰ Διοικητοΰ πρός τόν Υπουργόν Γενικόν Διοικητήν
  Κρήτης δίδω είς δημοσιότητα τό κάτωθι άπόσπασμα: ^
  «Έν τφ πλαισίω των μέτρων των άναληφθεντων δια
  την είρήνευσιν τής Νήσου Κρήτης, έξέδωσα την κάτωθι
  διαταγήν περί καταργήσεως ποινικής διώξεως των αοικη-
  μάτων των διαπραχθέντων υπό των Έλλήνων τής Νήσου
  Κρήτης εναντίον των Γερμανικών Άρχών. Ούτω εξεπλη-
  ρωσα την υφ' υμών έκφρασθείσαν επιθυμίαν και τοιαύτην
  έκφρασθείσαν προηγουμένως υπό τοΰ κ. Γενικου Γραμμα-
  τέως Κρήτης. , ,
  Έλπίζω δτι ό Λαός τής Κρήτης άπο σημερον και ε¬
  φεξής είναι ετοιμος διά μίαν αγαθήν συνεργασίαν μετα των
  Άρχών κατοχής. Ούτω οί Κρήτες μέ τόν καλλίτερον τρό¬
  πον θά έξυπηρετήσουν τό συμφέρον τοΰ πατρίου εόαφους,
  θεωρώ δέ άναγκαίον νά τονίσω δτι τα άδικήματα, τα οποια
  τυχόν ήθελον διαπραχθή είς τό μέλλον, θά τιμωρηθωσιν
  άμειλίκτως». . „ ,
  Αί ανωτέρω λέξεις τοΰ Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ Κρή¬
  της έκφράζουν τα όσα ήθελον νά κίκω καί κάθε περαιτέ¬
  ρω σύστασις τυγχάνει περιττή.
  Ασφαλώς πολλοϊ ολίγοι έξ υμών γνωρίζουν τας κα¬
  ταβληθείσας προσπαθείας, ώς καί τάς άγωνίας τάς οποίας
  μάς έστοίχισεν, ή παροχή τής άμνηστείας καί έλπίζω ότι
  δλοι άνεξαιρέτως θά μέ συνδράμωσιν είς την προσπάθειαν
  τής άναδιοργανώσεως τής Νήσου.
  Ό Γενικός Γραμματεύς
  ΓΕΩΡΓ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Ποϋ αποβλέπει
  ή νέαδιαταγή τού Ροΰζβελτ
  ι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.—Ό Ροθζ-
  βελτ έπισυμεϊ νά δημουρ-
  γή διαρκώς ζητήματα διά
  να οδηγήση τελικώς την
  χώραν τού είς τόν πόλεμον.
  Ή νέα τού διαταγή, όπως
  τ' 'Αμερικανικά σ<άφη πλέ- ουν πρός Εύρώιην καί την "Ερυ&ράν θάλασσαν καΐ πα- φαλαμβάνουν 'Αμερικανούς ιτολιτας καί πολεμοφόδια, άποδεικνύει ότι ό Ροϋζβε/ τ θέλει νά έπιταχύνη την κή¬ ρυξιν τοϋ πολέμου κατά των Κρατώχ τού "Αξονος. Τό νέον προσχημα ·οθ Προ- έδρου Ροϋζβελτ ότι δήβεν δρά ή 5η φάλαγξ είς την Μ. Αμερικήν άποσκοπεϊ, με¬ τά την Ιδρυσιν καί είς την περιοχήν ταύτην ναυτικών, καΙ άεροπορικων βάσεων, *ίς τό νά έξαπλώση την οικονομικήν δικτατορίαν τού καί επί των κρατών τής Νοτίου 'Αμερικής. Ό μϋβος τού Ροθζβελ ότι ό "Αξων εδημιούργησε κοινήν μέτωπον κατά τού Δημοκρατικόν κόσμου έ- πέτρεψεν είς την "Αγγλίαν νά επιτύχη διά τοΰ Ίράκ τίψ ούνδεσμον καί την στε¬ νήν συνεργασίαν μετά τού *» Α· σε/ϊικισμσυ. "Ο Ροθζ- ίσΛτ, συνεχίζων τάς προ- < «β :.ΐΙας τού, κατά τού *4%5ονος επρότεινεν είς την ■ΦινΛανδίαν νά εξέλθη τού αγώνος καί νά συνάψη, τή •μεσολαβήσει τού, είρήνην μετά τής Σο3. Ρωσσίας, μέ την διαβεβαίωσιν δτι ή Φινλανδία &' άνακτήση τα σύνορά της, τα όποϊα κα- τεϊχε πρό τού Φινλανδοσο- βιετικοΰ πολέμου τοΰ 1939. Σήμερον, γράφει ό Γερμα- νικός τύπος, ό Ροϋζβελτ δέν έκπροσωπεΤ τα συμφέ- ροντα τής Δημοκρατίας τού, ουδέ την θέλησιν τοΰ "Αμερικανικόν λαοϋ, ό οποί¬ ος πλειστάκις έχει διαδηλώ- σει την απόφασιν τού δπ δέν έτισυμεί νέας(|ΐολεμικάς πε¬ ριπετείας. ΡΩΜΗ, 18-. Ό Ρούζβελτ έττισυμεΤ δπως Ίχηματισβή μία γέΦυράάπό'Αμερικανικά ποϊα, ή όποία νά συνδέη την "Αμερικήν μέ | την Αγ¬ γλίαν, πρός παροχήν τής ύλικής βοηθείας πρός την Μεγ. Βρεττανίαν, καί μέ την εντολήν δπως ό συνοδεύ- ων τού λοιπού ταύτα 'Αμε- ρικανικός στόλος βάλλει πρώτος καΒ' οιουδήποτε πλοίου τοΰ "Αξονος. Ή εύ- σύνη των συμβησομένων οά βαρύνη αποκλειστικώς τάν Ροΰζβελτ. Ό πιοτός Θεράπων τοΰ Άμερικανοϋ Προέδρου, συνταγματάρ- χης Νόξ, εδήλωσε σήμερον προκληηκώτατα δτι δέν τόν ένδυφέρει τού ποίος δ' ανοίξη πρώτος τό · πϋρ. "Ολαι αύται αί έκδηΧώσεΐς των 'Αμερκανών ίουνόν- των γίνονται υπέρ τής ,'Αγ- γλίας, άλ" ή Ιστορία δέν Βά κρίνη διά την πρώτην κα- νονιάν, άλλά δ' άναφέρη τού ποίος υπέχει Γήν όλην εύδύνην διά την κανονιάν αυτήν. Νέαι έπιτυχίαι των Γερμ. ύποβρυχίων Επιχειρήσας μεγάλον διαστά- σεωνείςτό Ανατολ. Μέτωπον ΤΑ Τ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ Τ ΕΡΜΑΝ ΚΑΣ ΙΝ ΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΡΟΕΛΛΣΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΓΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 18 Ιεπτεμβρίου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοΰ Γερμανικόν στρατοθ ανακοινοί: Είς τό "Αν. μέτωπον αί επι δέ ι «α! έπιχειρήσεις λαμ- βάνουν την μορφήν έπιχει- ρήσεων μεγαλων διαστά- σεων. 'Υποβρύχια μας κατεβύ- βισαν είς τόν βάοειον Ατ¬ λαντικόν 6 έχδρικά έμπο- ρικά, συνολικής χωρητικότη τος 27.ΟΟΌ τόννων. Είς την ναυτικήν περιο¬ χήν τής Αγγλίας μαχητικά μας άεροπλάνα επέφερον την τελευταίαν νύκτα σο¬ βαράς ζημίας είς δύο με-λε γάλα φορτηγά. "Αλλαι έπι- δέσεις έλαβον χώραν έναν τίον λιμενικών έγκαταστά- σεων επί τής νοτιοανατολι- κης άκτής τής "Αγγλίας δπως καί εναντίον πολλών άεροδρομίων. Είς την βόρειον 'Αφρικήν Γερμα/ικά μαχητικά άερο¬ πλάνα έπετέβησαν την 15 Σ)βρίου εναντίον συγκεν- τρώσεων αύτοκινήτων τού έχδροϋ είς τα σύνορα τής Αιβύης καί Αιγυπτου καί δι εσκόρπισαν αύτάς. Κατά μίαν έπΐδεσιν Γερμ. μαχητι- κών άεροπλάνων εναντίον τού άεροδρομΐου 'Αλιουπό· ω ς παρά τό Κάϊρον, κατά την νύκτα τής 16 Σ)βρίου παρετηρήθησαν* μεγάλαιπυρ καϊαί καί έκκρήξεις είς ύπό- στεγα άεροπλάνων καί α¬ ποθήκας πολεμικοΰ ύλικοϋ. Ό έχδρός έρριψε την τε¬ λευταίαν νύκτα δι' ολίγων άεροπλάνων, ελάχιστον ά- ριδμόν εκκρηκτικών καί έμπρηστικών βομβών είς μερικάς πόλεις τής Ν.Δ. Γερμανίας. Είς μερικάς συ¬ νοικίας έπροξενήδησαν ζη¬ μίαι είς τίνα κτίρια. Τό πυρο βολικόν τού ναυτικοθ μας κατέρριψε 2 άεροπλάνα καί τό άντιαεροπορικον τής ξη- ράς έτερον 1 έκ των επι δραμόντων "Αγγλικών βομ- βαρδιστικών. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.—Τό ή- | μιεπΐσημον Γερμανικόν πρα- Ι κτορεΐον ανακοινοί δτι τα Γερμανικά στρατεύματα είς τό Άνατ. Μέτωπον ώς καί τα συμμαχικά τοιαθτα, συ- νεχΐζουν την προέλασΐν των είς δλους τούς τομεΐς. Ή άε· ροπορΐα μας χθές έβομβάρ- δισεν έχθρικούς σταθμούς καί φάλαγγάς έν πορεΐα, είς άς επέφερε καΐαστρε- πτικά πλήγματα. Γερμανικά άρματα μάχης έξαπέλυσαν , επίθεσιν κατά Ισχυράς έχθρικής άντιστά- σεως, ήτις τελικΛς καί έθραύ- καί σθη, συμμετασχούσης τής άεροπο^Ιας. Είς την Β. θάλασαν άερο¬ πλάνα μας έβύθισαν 2 Σο· βιετικά σκάφη ώς καί Ετερον 1000 τόννων. Είς τ5ν τομέα τοθ Ούγ- γρικοθ μετώπου εσημειώθη) έπιτυχής προέλασις κατά ό- χυρώσεων τοθ έχθροθ, διά την κατασκευήν των οποίων εχρησιμοποιήθησαν καί γυ- ναΐκες. Τό Ούγγρικόν πυρο- βολικόν άν^.τΐναξεν εχθρι¬ κήν αποθήκην Πλήρη πυρο- μαχικών. Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝ&ΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ! ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ χ. χ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ Ο ΔΙ .ηθ&ΕΙΚΜΥΕΙ ΤΥ ΜΑΡΧΟ 1ΛΗΨΙ ΟΝ ΑΕΡΟ Μ ΗΣ Ν. ΤΡΩΝ ΔΙΑ ΥΟΡΚΗΣ ΤΗΝ ΑΚΟΧΡΟΥΣΙΝ Ν. ΥΟΡΚΗ, 18.— Ό Δή- υορχος ΐΓ",ς τιόλια··ς κ. Λαγ- κ€υόρτια είς προκήρυξιν τού ύπςδεικνίει τα προστατευτι- κά μέτρα Εναντι ιθν τυχόν όεροπορικών έπιδρομών. Έν ουνεχεία ό κ. Δήμαρχος λέ¬ γει διι ιά έργοοτάσισ, αί (· διωτικαί έπιχειρήσεις κοί ιά Δημ. 'Εργοστόσια θά συνε- χΐσουν τος εργασίας των κατά ιόν χρόνον τής έπιδρο μής, διότι τό Κράτος Ιχε' λάβει δλα τα άναγκαΐα μέ" τρα αμύνης, όφεΐλουν δμως δλοι οί κάτοικοι νά λά- βουν καί αύιοΐ, σύμφωνα πρός τάς Κρατικάς ύποδεΐ- ξεις μέτρα ασφαλείας, διά ν" άποψίυχθή οΰτω κάθε άπό αέρος κΐνδυνος. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ,18-.Κατ' εί- δήσεις έκ Αονδίνου αφίκε¬ το έκεί 'Αμερικανική απο- οτολή, ήτις μετ" ολιγοήμε¬ ρον παραμονήν είς την Αγγλικήν πρωτεύουσαν δα μεταβή είς Μόσχαν. Σκοπός τής μεταβάσεως είς Λον¬ δίνον τής έν λόγω έπι- τροπής είναι ή όριστική ρύδμισις τοϋ ζητήματος τής άποστολής βοηθείας πρός -την Ρωσσίαν κα'ι των ποσο- τήτων αΐτινες δ' άποστα- Λούν πρός ενίσχυσιν τού έ- ρυβρού Δικτάτορος. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ή "Αγγλία δέν είναι δυνατόν νά διαδέση έπαρκεϊς ποσό¬ τητας πολεμικοΰ ύλικοΰ διά την Ρωσσίαν, δεδομένου δτι αί διαδέαιμοι ποσότητος είναι άνεπαρκεϊς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται δτι αί υπό τοθ κ. ΣπυρΙδωνος Κρεμεζή πωλοϋμε. ναι βεβρεγμέναι ορυζαι δέν εΤναι κοτάλληλαι πρός βρώσιν. Ή τιμή τούτων Γ.οσκινισμένων καί καδαρισμένων κα8ορίζεται πρός δροχμάς 12 κατ' οκάν. «Φέρομεν είς γνώσιν των κ. κ. αυνδρομητών μας δτι έξουαιοδοτήα*- μέν τόν κ. Εμμανουήλ Τζανουδάκην, δπως πε- ριοδεύση ολόκληρον την ύπαιθρον τοΰ Νομοΰ Χανίων, ϊνα έγγράψη συν¬ δρομητάς καί εισπράξη συνδρομάς. Ή έτησία συνδρομή τήςέφημερίδος καθωρίσθη είς δραχμάς 1ΟΟΟ, δεδομένου δτι ή εφημερίς κυκλοφορεΐ άπό τής 1ης Σ)ορίου καθημερινώς. Διά νά έγ- γραφη τις συνδρομητής δέον νά προκαταβάλη μίαν τριμηνίαν. Πάσα α¬ πόδειξις διά νά εΖναι £γ· κυρος δέον να φέρη απα¬ ραιτήτως νΰξοντα αριθ¬ μόν καί την υπογραφήν τού έκδότου καί οιαχει- ριστοΰ τής εφημερίδος κ. Γεωργίου Ζαμαρία. (Έκ τής Διευθύνσεως τής Εφημερίδος). Δ Η ΜΣΪΣ Ή έξ »Αθηνών μετα- οΌΟεΐοα καί είς τό χθε¬ σινόν φύλλον δημοσιευ¬ θείσα είδησις, δτι θα δο¬ θή βοήθημα άπό ΚΟΟ- 1ΚΟΟ δραχ. είς τούς τυχόντας άναβολής έκ κρυοπαγημάτων όπλίτας. άφορά τούς είς την Ή- πειρωτικήν 'Ελλάδα δι- β-μένοντας όπλίτας καί ούχι τοΰς έν Κρήτη. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΙΣΑΜΑΣ~~ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χορτατσών 1Ο Δυτική πλευρά Άγορας Δέχεται καθ" εκάστην 8—12 κ.μ. καί 2—6 μ.μ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΟΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 'Εττειδή παρετηρήθη δτι πολλοϊ τθν κατοίκων δέν συνεμορφώ¬ θησαν πρός προηγουμένας δια¬ ταγάς μας, έν σχέσει μέ τόν έ- φοδιασμόν των διά δελτΐων ερ¬ γασίας. Καλούμεν "Απαντας τούς' κατοίκους Χανί¬ ων, άρρενας η1 Θήλεις, ήλικΐας ά¬ πό 17—6Ό έτθν, ανεξαρτήτως έ- παγγέλματος (ήτοι εργάτας, Δη¬ μ οσίους καί λοιπούς 'Υπαλλήλους, έμττόρους (ατρούς, φαρμακοποι- ούς, Ιερείς άξιωματικούς ? όττλί· τας τοθ ΙτρατοΟ καί τής Χωρ)κής κ.λ.π.) δπως μέχρι τής 30ης Σε- πτεμβρΐου έ.Ι. έφοδιασθώσιν διά των νέων δελτΐων εργασίας. Τα δελτία εργασίας θά χορη- γηθώσιν παρά τοθ έργατικοθ Κέντρου Χανίων (ΌΒός Κωνσταν¬ τίνου άρ. 24) τη έπιβλέψει τοθ 'Επόπτου Εργασίας Χανίων. Άπό τοθ έφοδιασμοθ των κα¬ τοίκων διά δελτΐων εργασίας καί Εφεξής άπαγορεύεται ή άπ' εύθεί- ας Πρόσληψις έργατών παρ' οΐου- δήποτε έργοδότου, είς μή μέσφ τοθ έργατικοθ Κέντρου Χανίων. Ο) έργοδόται όφείλουν νά ά- ναγγέλουν είς τό Εργατικόν Κέντρον πάσαν απόλυσιν ή οίαν- δήι-οτε άπομάκρυσιν έργάτου τού των έντός 3 ημερών. Ώσ ϊύτως ούδεΐς|_έργ6της δύ¬ ναται νά εγκαταλείψη την θέσιν τού άνευ έγκρΐσεως τοθ 'Εργατι- κου Κέντρου. Οί διά δελτίων. εργασίας έφοδι- ασμένοι, άλλάσσοντες τυχόν Δ) σιν κατοικίας ( άπομακρυνόμε- νοι τής πόλεως υποχρεούνται νά δηλώσωσι τουτο είς τό Εργατι¬ κόν Κέντρον. Πας δνεργος δέον νά παρουσιά- ζεται είς τα, "Εργατικόν Κέντρον ανελλιπώς, Ι ύποχρεούμενος όπως αναλαμβάνη πδσαν [εργασίαν ά- νατιθεμένην αύτω υπό τοϋ Έργα- τικοϋ Κέντρου, άλως 8ά στερεΐ- ται τοΰ δελτϊου τροφίμων. 'Επίσης δέν 8ά δικαιοϋνται δελ- τίου τροφίμων δσοι έκ των ύπο- χρέων νά έφοδιαοθωσιν μέ δελ- τία εργασίας ήθελον άποδειχθή μή άσχολούμενοι μέ συνεχή καί σοβαράν εργασίαν. Οί παραβάται των Διατάξεων τής παρούσης θά τιμωροϋνται αυ¬ στηρώς. Ή (σχύς τής παρούσης άρχεται άπό αυριον. ■Εν Χανίοις τή 17)ο)1°4ΐ Ό Νομάρχης Χανίων Έρ. Πεσμαρλ&νγκερ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟΠ1ΓΑΝ1Α ΚΑΜΕΙ ]ΗΝ_ ΑΑΗΟΕΙΑΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.—Ή Άγ- γλική προπαγάνδα λίαν κα- κοβούλως μετέδωσεν δτι Γερμανικά Λεροπλάνα έβομ- βάρδισαν τό Κάϊρον. Ή είδη¬ σις αυτή είναι απολύτως ψευ δής, ώς άναγγέλλει τό σημε¬ ρινόν επίσημον ανακοινω¬ θέν, διότι τα Γερμανικά άε¬ ροπλάνα έβομβάρδισαν τό αεροδρόμιον τής Ήλιουπό- λεως, κείμενον πλησίον τοθ Καΐρου. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Παρακαλεΐται ό γνωρίζων τι περί τής τύχης τοϋ Κων¬ σταντίνου Σεραφίδη τοΰ Μ. έκ Κοζάνης δπως εΐδοποιήση. τα Γραρεϊα μας. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ " Πωλοΰνται οινοβάρελα, λάν- τζες κ.λ.π. είς καλήν κατάστα¬ σιν. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ν. Νικολακάκη οΐνεμπόρφ. Είς τό Κατάατημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Όδός Κιαβάμ,ου Παρελήφθη φορτΐον ΡετσΙνας, "Υδρας, ανωτέρα είς ποιότητα πάσης άλλης περιφερείας. ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Πλατείας Μέων Καταστημάτων, Πλατείας Κάτ»λα μέχρι Σαντριβανίου ταυτότης άνήκουσα είς τόν Εύάγγελον Α. Μαραγκάκην. Ό ευρών παρακαλεΐται νά προσκομίστ) αύτην είς τα γρα- φεϊα της Εφημερίδος μας. ΕΛΣΙΓΚΙ, 18.—Σημερινόν | ανακοινωθέν τοθ Φιλανδικ&Ο στρατηγεΐου άναφέρει δτι ή προέλασις των Φινλανδών πρός την λίμνην Λατόγκα συντελεΐται κανονικώς καί δτι ό εχθράς, λόγφ τής πιέ- σεως των Φινλανδδν συμπτύ σεται έσπευσμένως. Τα Φιν- λανδικά στρατεύματα κατέ¬ λαβον την παρά την λίμνην Λατόγκα νησΐδσ Ράμαν μετά- τριήμερον άγώνα, συλλα- βόντα καί αίχμαλώτους. *Η έργασΐα τής εκκαθαρίσεως τοθ έδάφους άπό τα Μπολ- σεβικκά στρατεύματα, συνε· χΐζεται μετ* επιτυχίας. Άερομαχίαι είς Μάγχην κατερρίφΒησαν 15 άγγλικά ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18-. Τα ημιεπίση¬ μον Γερμανικόν πρακτορείον α¬ νεκοίνωσεν δτι πολλαί άερομα- χΐαι διεξάγονται ήδη εί; την Μάγ· ΧΠν· Την παρελδοθσαν νύκταν, ου- νεχίζει ή ανακοίνωσις, κατερρΙ- φβησαν 15 Άγγλικά καταδιωκτι- κά ΣπΙτφάϊ καί εν βομβαρ^ιστι- κόν Βρίστολ—Μπρεγχάϊμδύναντα» δέ νά θεωρηδοθν καί 2 Γερμανι- κά ώς άπωλεσθέντα. Έπιτυχής δράσις Γερμανικών τορπιλλακάτων ΒΕΡΟΛΙΝΘΝ, 18.-Τήν νύκτα τής παρελθούσης Τρίτης Γερμανι¬ καί τορπιλλάκατοι έβύθισαν είς τάς Νοτιανατολικάς ακτάς τής Αγγλίας 4 πλοία συνολικής χω- ρητκότητος 25.000 τόννων έκ μιάς νηοπομπής. "Ολαι αί Γερμα- νκαΐ τορπιλλάκατοι έπέστρεψαν άβαβετς είς τάς βάσεις των. ΡΕΤΣΙΝΗ Παρό: τω Κωνσταντίνω Χανιαδ(χκη Σιδηρουργεΐά δδός Άποκορώνου. ' Οδοντιατρεΐον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΟΡΓΑΚΑΚΗ Όδός Μάλεμε ΕΤσοδος δπισθεν Απώλεια άγγλικοϋύποβρυχίου ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18-,Τό Αγγλικόν Ναυαρχεΐον ανεκοίνωσεν ότι τα ύποβρύχιον Ν. 32 κασυστερεΐ καί δύναται νά Θεωρηθή ώς ά* πωΧεσθέν. Ό άντιπρόσωποςτου Ρουζβελτ παρά τφ Βατικανώ ανεχώρησεν ΒΙΣΥ, 18-. Τό Γαλλικόν πρα¬ κτορείον είδήσεων μετέδωκεν δτι ό άντιπρόσωπος τοθ Ροθζδελτ είς τα Βατικανόν αναχωρεί έπα- νερχόμενος είς Ούάσιγκτων σή μερον άεροπορικως. Ό Πάπας θά τόν δεχθή είς άποχαιρετιοτ ή- ριον σσνάντησιν. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18-.Ό Βουλ γαρικός τύπος χαρακτηρίζει την απόφασιν τοϋ Ροϋζβελτ, σχετικώς μέ την Θαλάσσιον/ ζώνην ασφαλείας, ώς αύ Θαίρετον. Ή Τουρκική εφημερίς «Τζουχμουριέτ» γράφει επί τοϋ αυτού ζητήματος δτι ό Ροϋζβελτ μέ τάς φιλοπολέ¬ μους διαθέσεις τού, δημι- ουργεΐ μία επικίνδυνον διά την άν^ρωπότητα ατμό¬ σφαιραν, καταδικάζει δέ αυτόν διά την παραποίησιν ωρισμένων γεγονότων πρός τόν σκοπόν νά δημιουργή έπεισόδια είς βάρος τοθ "Αξονος.