89963

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

20/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μίίί€ίΐυηα5θΙ
  Γ
  Ε ΤΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  5ΟΝΝΑΒΕΝΤ
  20.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  8οΗΓΪί11βίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, Οηβηίβ
  ΗΓ ηηά ϋΓηοΪΣ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηβηίβ
  Νγ 48 — *Δριδ. 48
  ΡγθΪ8 3 ϋΓβοηιηβη — Τιμή Λρχ. 5
  ΚβάβΙετίοηβοηΓο ηηά
  . 22.
  υον 5αβοταοε ΐδτ οιε ρρποητ αιχεκ
  ΚβίβΙιΙβηβοβΓ αηί Κτβία ηβτ άίβββη Τβο-βη ίη άβτη
  —ΊιηβοΗβ, βηί άβΓ Ιπββΐ Κγθγη βίπβ Ββιτίβάηηο; ΗβΓθβίζηίηη-
  τβη, Μ&59π&1ιταβη κβϊΓοίίβη. αί© άβΓ Ββνδΐΐΐβπιη* ζπβίίίΓβ-
  ηβηάβτ βηί&βο;βη1εοιηηΐθΐι : άίβ δΐ&ηά&βΓίοΐιΙθ ηβ&βη ΪΗγθ Τ&-
  Ρ8Γ-βιτ βΐηβ,ββτβΐΐτ, βίηβ βΤΓδδββΓβ ΑηζβηΙ νοη ΖίνίΙρβΓβοηβη
  ιβτ, οοτκοηΐ βΐβ βίοη νβΓάβοητΐβτ ο;θΐηβο1ιτ η&ίτβη, ίηΓβη Ρβηιί-
  Ιιβη ζιΐΓύοΐ2&β&βΙ)βη ιποΓάβη, ηηά δοηΐίβββΐίοη χπίΓ^ ^άβπηβη
  ηοοίι βίηηυιΐ ΟβΙβ&θπΗβΐΙ: ο;βο;β1ϊβη, άίβ ηοοη νβΓθθΓο/βηβηη
  ΤΛ/βίϊβη ιιηά ΐηίΙίίβΓίβοηβη ΑηβΓηββτηηβΓΒ&ββΤβηβίδηάβ βοζηΐίβ-
  ϊβΓη. ϋβΓ ΒβίβηΙβηβοβΓ ηβτ ίηβΓ άβη ΡηΙΙ άβΓ Αο1ίβίβΓηη£
  νοη ννβίίβη ιιηά Μηηίτίοη Μβ 3°· δβρίβηιοβΓ 1941 νόΐΐί^β
  8τ.Γβί1ο5ίβ1ίβίτ: ννβ^βη άββ νεΓθοτβηβη ννβίίβηοββίίζββ ζη^ββί-
  οηβΓΐ ιιηά άίβ Αγ* άβΓ ΤΛΤβίίβηβΐικβ&β βο οβαηβηι ταίβ πιδ^ΐίοΐι
  β,βιηβοητ. Ιβάβ τηί1ίτ.β6Γί8<:ηβ οάβΓ βτίβοηίβοΗβ ϋίβηβτβίβΐΐβ, ΐβ. ββΐοβτ άίβ Ροΐίζβίροβτβη βΐηά οββηίτ,Γββ-Ι:, άΐβ ""βίϊβη ιιηά ΑιΐδΓιΐββΙηη&δ&ββΓβηβτββηάβ βητβΓββτβηζηηβηηιβη, οηηβ άβη Νβ- ιηβη άβΓ βοΙίβίβΓηάβη ΡβΓβοηβη ίΓ?βηάταίβ ίββτζηηβΐτβη. ΤβάβΓ ΚΓβίβΓ ννίΓά βηβΓΐεβηηβη τηηβββη, άβββ άΐβββ Μβββ ηβηηιβη βη άίβ Οτβηζβ άββ Μδκΐίοηβη £βηβη. Τβάβηηβηη ηβτ άββηβΐο άίβ ΡΐΊίοητ, ζή ββίηβχη Τβίΐβ ηιίτ οβίζηΤΓβ^βη, ά»33 άίβ ΕηπβΓτηη&βη άββ ΒβίβηΙβηβοβΓβ βηί άίβ Είηβίοητ ά ΒβνδϋεβΓηης: ηίεητ βηττδηβεητ τπβΓάβη. ΤβάβΓ ΚτβϊβΓ τηίτ άβΓ Αοκβθβ οάβΓ Αητηεΐάηηβ: άβΓ ηοοη ίηι Βββίΐζ ΒβνδΙ^βΓηη&τ οβίίηάΐίοηβη 'νν&ίίβη ηίοηί: ηιΐΓ βίοη ββΐοβΐ νοΓ υηβτΐηοΐΐ οβννβηΓβη - άβηη ηβοη Αοΐβηί άβΓ ΑοΙίβίβΓηηςτβ- ίΗβτ Ιε&ηη βίηβηι ΊΛ/βίίβηοβδίτζβΓ £β?βηηΙ)βΓ _είηβ Μίΐάβ πιβηΓ β1η£βΓβηηιτ τπβΓάβη , άβΓϋοβΓ ηίηβηβ ηίΐίτ β γ ββίηβη νοΐΐεβ^β- ηοβββη ηηά ββίηβπι Ϋ&τβΓΐβηάβ: άβΓ ΒβίβηΙβηβοβΓ ηβί ίύτ άβη Ρ&11 βίηββ οβΪΓίβάϊ^βηάβη ΕΓβ-βοηΐββββ άβΓ ν7α1ίβη&1)^α- Ιϊβ άίβ Κ.ΰεΙι_βηΓ άβΓ ηοοη βηί άβπι Ρββίΐαηάβ οβίίηάΐίεΐιβη ΐΕΓβΙίβοηβη δοΐάατβη ΐη ΑηββίοΗτ β-βηοηιηιβη, &1}ο;β8βηβη άανοη, άβββ άββ £Τββ&ηιτ:β /γΛΪΓτβοηαίτβΙβοβη νοη άβΓ ΗβΓβτβΠηηβ- άββ Ρτίβάβββ ααί άβΓ Ιηββΐ αϊιϊι&η^ίβ ίβτ. ϋίβ ΒβίΓίβάιιηβτβα^τίοη άββ ΒβίβΗΙβΗαοβΓβ ά&Γί 3βάοοΗ 8βίηββία11β αΐβ δεητα&οΐιβ αη^βββήβη τπβΓάβη. ϋβΓ άβηΐβεηβ άοΐάατ ίατ βοβΐοβη βΓβτ 1>βταίβ8βη, άαββ ββ _βίηβη Ρΐβοΐΐ αηί
  ηβΓ Ιηββΐ ΚΓβτεχ βτίΐΐί:, άβΓ ΐΗηι ηίοητ βΓΓβίοηοβΓ τα&Γβ. ^^β^β-
  ί οβίίηάβη βίοΗ ίη βίηβηι ϊΑγ βίβ νβΓΗ&η^ηίβνοΙΙβη Ιγγγιι-
  ηιβ, άίβ ηιιη εττηα βτΐαη^εη, άαββ βίβ βίοΐι ηπβ-βΒίΓ&ίτ: βτβ^εη άΐβ
  Οβηίβεΐιβ ν7βη™η&οητ:, ^ββ-εη βίηζβΐηβ ίΙΐΓβΓ ΑηδτβηδΓΪ^βη
  ά Ιηί:βΓβ83βη νοΓ^βΗβη Ιεθηηι,βη. ϋΐΐι.βΓ άΐβ3βη
  β3 ϋοεΓανιβ ΙΐβάατιβΓΐίοη, ά&33 ^βΓαάβ ίη άίβ^βηι
  Ζεΐίριιηΐΐίε βίοΐι βΐηζβΐηβ ΡεΓβοηεη χιαίιβη ίίηάβη 1&93βη,
  ΚαΒεΙΙείτιιηβτεη άβΓ ΌβηίβοΗβη "ννβΙΐΓίηαοΐιτ: ίη ζτπβΐίβΐΐοβ 0Ο3-
  τπίΙΗβ-βΓ Αθδίεητ άηΓθΗβζηεΙιηβϊάβη. 8ίβ πιδβτβη πυίιΐ
  ηοτηηιεη Η&Τοεη, ηιίΐ: ίΙΐΓβηι Τιιη ίΙΐΓβΓ 8&οΤιε ζα άίβηβη.
  Οβ^βηΐβίΐ ίβτ; άβΓ ΡβΠ. Αο^βββΗβη άανοη, ά&33 βίβ ίτη
  ίηΓβΓ ΒΓηιίΙτΙηηβ· τηίτ η&ττββτβΓ ΒββτΓαΐηης- ζή Γβοηηβη
  Ηαοβη, ηιηββ &ηί ίοΐ^εηάβ ΤαΙβαοΗβη ηίη^βννίβββη ντβΓάβη :
  ζ. ϋβΓ αησ,βΓίοητβτβ δοΗ&άβη &η άβη Κ^τΐδΐΐβίι,ηα^βη ίβτ
  οηηβ δοηννίβΓίβΊ^εΐτεη ΐΐβββίτί^τ -ννοΓάβη. ϋίβ Τ&ΐ,βΓ η&τίβη
  βίοΐι άίββ 1»βί Μ&ΓβΓ υβοβΓΐβ^ηηβ·, οβνοΓ βίβ ϊ_γ
  IV
  εί)δή Ιβίοητ-
  ίβΓτίβ- βιιίβ δρίβΐ ββτζτβη, ββΐοβτ βα^βη ηιΰβββη.
  2. 8ίβ Ηαοβη αοεΓ, ηηά άαβ ίβί νίβΐ βεηΙίτηηιβΓ, άαβ ν7οη1
  ηηά ν7βηβ ίηΓβΓ νοΐέβυβηοβββη χβΐ&ηΓάβτ. ϋΐβ ϋβητβεηβ
  ννβΙΐΓηιβοΙΐι. Ιί&ηη άβΓαΓτί^β βατσοτα^'βειΐχτβ ηίοΗτ οΗηβ Οβ&βη-
  ηιαββηαηηιβη ΓηΗΐς' ηίηηβηηιβη. Ββ ηιηββτβη άββηαΐσ βίηβ Αη-
  ζαΗΙ νοη ΚΓβτβΓη ίββτ^βηοηιηιβη ~βΓάβη, άίβ" αηηεηηι1>&Γ
  ββΐοβί Γηΐί άβΓ Τ αί ηΐοΗτβ ζή τηη Ηαοβη. ϋίβ Εητβοηβίάηηο;
  ύοβΓ ϊΙιγ δοΗίε^βαΙ βτβΐιτ ηοοΗ αηβ.
  3· ϋίβ'Τ&τβΓ ηαοβη άηΓοη ϊΗγ ΙΟΓίοΗτββ Ββ^ίηηβη βεηΐίβββ-
  Ιίοΐι αοβΓ αηοΗ βΓηεαί άίβ δίίβητΐίοΐιβ Κ.ηηβ ηηά θΓάηηη^·
  ίη Ργ&^6 8:β3Τ.β11ί;.
  ϋββΗαΙο Ϊ3ΐ ββ επι Ρΐατζβ ίοΐ^βηάβ ο/Γηηάβ&τζΙίεηβ Αηβ-
  ζή τηαοηβη :
  άίβ ΒβίΓίβάηηβτβαΙετίοη άββ ΒβίβΗΙβΗαοβΓβ ταΐΓά
  ^εϊηββίαΐΐβ άίβ ταβΐτβΓβ Οηβΐτί^ΐεβίΐ: άβΓ Ββ^αηητητα.οηηη^'
  ηβοβΓ νβΓ£'β1τ:ηη£'8ηια33ηαηηιβη 1>βί Οβτπαΐΐταβτί^ϋβίτβη, 8α-
  οοτας-βει^τβη, ΡΙηβηάβΓηη^βη η. 3. τη. οβτηβηΓί, άίβ αη άίβββΓ
  δίβΐΐβ αηι 1. 8βρτβηιοβΓ 1941 νβΓοβϊίβητΙίεΗτ ταοΓάβη ίβτ. ϋίβ
  ΒβνοβΙ^βΓηης: ταίΓά ηηά τηηββ αηοη ίη Ζη_ηη(τ ίη βοΐεηβη
  Ραβΐΐβη ζπγ νβΓαηΙταοΓτηηβ- κβζοκβα ταβΓάβη, ταβηη ηηά βο-
  1αη?β άβ/ Τ&βίβΓ ηίοΗΐ ίββτ^ββτβΐΐτ ίβτ;. ϋίβ ϋβητβεηβ ννβηΓ-
  ηι&οηί ταίΓά άβη νβΓβηοΗ, ίητβ βί^βηβη Αη^αοβη ζή βαοο-
  τίβΓβη, ίηι Κβίηιβ βΓαϋο^βη. ϋβΓ ΤαβτβΓ ^αηη ζτα&Γ ηίοητ
  ίχηηιβΓ βοίθΓί, ίη βίηΐο;βη Ραβΐΐβη βηοΐι ^&γ ηίεητ βΓητίϋβΙτ
  . 32ΐ1>3*;ν-3Γ3τ:!ΑβηΓΐ1ΐθΓΐ
  βΓθΓβίΗβα η'ιοΗτ;
  πΐδΙΐΓ αΐ3 ά« Ο
  άϊε
  8Τ,
  ΐα ΐΓίίίΐ. Ββί ίβΐβα δι>3ΐ;αϊ2ΐζ1;ι~ΐΓΐΐ αϊ
  ΊΙ Η
  βίβ ΑΛ>-βΓΐΓ—.13-
  ηε Β3
  άϊβ ρ?
  03η άβη ααΪΓίοΗΐ.Ί8Γ3Γΐ ν7ααΐο1ι, ηΐίΐι Μΐ^ΗοΗΙεδϊτ: ηίσΐιί: ζα βί-
  »-! νβΓ^2ΐι.αίΐ3Γ βΓΓδΐίβη ζα πιΐίϊ^α ηηΐ ζηΓ ΜΊτβΓ-
  Μϊ132ΐΐ21 ΓίΐΓ άΪ3 Τΐΐ21 ·ίΐΐΙ?2; ηΐ3 21 β'ιΓΟ 1Γ βΓ
  1ΐ 3ι ζλ
  βίβ 13*; ]&ΐ52Γΐ 8:2ΐΛ*ατ2ΐ, &ιΐ2Η «τ.'ΐ·ι{|.Ί- ΤίΙΙβ άζτ Β
  Γηα? ΗβΓΑηζιΐϊΊβ1ΐ3ΐι, ιπϊίϊι ΐΐ2Γ3.Γΐ:ί^2 ζιιη δίΤιιΙ»! ά»τ ϋ»ηε-
  βοΐιβα ν73ΐΐΓΓη2ΐΐι: ηι!:2ΓΛ>Λ ηϊΐ2 ν2Γ^2^ΐ5Μ ηΐο'ι*;
  Ε3 13*; άίβ
  άΐβ
  νοη
  ϋΐβ<33τ;&β'ι1βΐΐ ζα ν3Γΐι1αΐ2Γΐι. τχ·ιτ1 ,»12 γ τη τ.;!1: εί βΓ Τ -> ί
  )-»·
  ά'β
  Ε3
  ρβΐΐ »η άΐβ
  ΐ
  νοη ά»Γ
  V
  &τ «ν·3ΓΪ1ίο!ιΕ2ίτ ηηά άβ- 8 ίη αί ο 31^211:
  2ΐ33 8Γ^3Γβΐι άίβ 05111:32^2 ν72^Γαιΐ2Γΐ'; ζ
  , ηηΐ βίβ ζτιγ ρ33ΪΙ:Ίν3α Αγ^ϊΊΙ: ΐαι 8ίηα2 ά23 ν7ϊβ!βΓ'
  Αρ-
  ίη άΪ2ΐ2 η
  ΐαι
  βίβ
  οηΐβη ηηά Τ&ι.βα
  Εβ ηιιΐ33 βίοη ^3^8^
  άίβ
  82"ια,
  8
  &ι1βη
  β'ιΐ2
  β; -8
  . ϋ £
  ηηά οβιίβητ.Ηοηβη ^^1)2η
  ΟΓάηηηο; ζή βΒΓβτβη ηαΐ αιιϊ άΐβ33Γ Βΐ3Ϊ3 βΐη 8Τ
  βοΗιίτβΙβαβη &ηϊζη'οΐϊΐ3η. Ηϊβτζα ννΐΓά άίβ Βίΐ:2ΐι:·ν11ιί»'£3."'
  ηηάάβΓ βΙϊτίνβΕίηΐίΐΙζ &11βτ Ββ ν;>[ΐη2Γ Κγ21:ξι3 νί.Ίιΐϊϊ άιηι^Ι
  η&οΐι άβη οζβηΐΙδΕβη ΙίΓίβ^βΓίβθΓΐβη ΕΓβί^αί53βη ννίβΙβΓ ηοτηι1^
  1β Ζηβίαβηάβ αηί άβΓ Ιηββΐ βίητΓβτβη Ιτοβηηβη. ϋίβ ΒβνοβΤΓ
  -βΓηη^ ββΐοβί Ηβί ά« ίηΓΐ£3 ^βίζαΕΓβ^βη. 8ίβ βΓν/βίβτ:
  ά α ηι ί ί. Ιβίζτβη Εηάββ ί η γ β ηι
  V
  α ί β ί 1 α η Λ¬
  άβη οββτβη ϋίβηβτ!
  ΝΟΒΥΕΟΕΗ ΡΒΟΤΕδΤΙΕΒ
  ΡΗ1ΤΙ30ΗΕΝ Τ

  ΗΗΟΗ
  ΚΕ6ΕΝ ΟΕΝ
  βη 2ΟΟ
  Οδΐο, 19.
  Αα£ άετη Ρΐαίζ νοη
  ΟδΙοεΓ υηΐνεΓδΐΙδετ. £αηάεη
  αητ. ϋΐεηδτ.&# αβεηά νΐεΐε
  νοη Οδΐοετη βϊη
  ηηι ££££0 άεη οπτ,ΐδοηεη
  Μοτά αη 2ΟΟ ΝθΓνε£εΓη ζα
  ρΓΟΐεδΐΐεΓεη, άΐε αη Βοτά αη-
  οβνναίίηεΙεΓ ηθΓννε^ίβοίΐεΓ Κα$
  άαη εη&ΐΐδθΐιεη ΤεΓΓΟΓ ζατ
  δοε ζαπι Ορ£ετ ίΐεΐεη.
  ίη Οβΐο ν/ββτβη άββ ίβίβΓβη
  Μ&βηηβΓη, ΡΓβηβη ηηά ΚίηάβΓη
  τ
  ΓαΙ ^ι1η^1ε οΓ&οΗεε ΐη εΐηετ
  Κβάε ιΐίε Εΐηροεπιηβ: ύοεΓ
  άεη οταΐαΐεη εη&ΙΐδοΙιεΓΐ ΙΙε-
  οετί&ΙΙ αη£ {Γΐεόΐΐοΐιε ηοτιαε-
  ίίΐδοΐιε ΡθδΙδθΙιΐίϊε ζτιΐη Αυδ-
  άΓϋοΙί αη(1 ^εΐδδεΐΐε οεδοηάεΓδ
  ά&5 αηηιεηδθΐιΐΐοΐιε νεΓηαΙυεη
  άετ ΕηβΙεεηάεΓ, άίε δΐοΐι ηοοη
  ηΐοΐιΐ εΐπΐΓηαΙ απι άΐε ΐη άεη
  Ρΐυί-εη ππί ϊγιγ ^ε^εη ΙίίεΓηρ-
  ίεηάεη ηοηχΐεβΐδοΐιεη Ρτααεη
  ηηά ΚϊηάεΓ ΙςιιεΓηηιεΓΐεη.
  Αΐδ άατ διωΙδΓ&Ι: άΐεδβ Γ/η-
  ίαί δοΗΐΙάεΓΐε αηά άΐε Νατηεη
  άετ ΟρίεΓ νετΐαδ, εΠοεηΙεη
  ίάΐίΐΐίΐ Κηίβ άεδ
  ΡΓθΙεδίεδ &ε&ε άίεδεη υη&ε-
  ΙιεαεΓΐΐοηεη Μοτά άεη Εη-
  ^Ιαηά αηά ο.ΐε ηοηιιε&ΐδοΐιεη
  ΕπιΐίίΓ3ητ:εη ΐη ^οη(Iοη τη
  νεΓαηϋιΐΐΟΓΐεη Ιιαοεη, αεοεΓ
  άεη ν/εΐΐεη ΡΙαΙζ. ΌεΓ ΚεάηεΓ
  ιπαηαΐε δΐοη &ε&εη (3ΐε
  υΐαΐιΐΐοδε νοΓηΐοΙιτ,ιιηκ ηοηαε-
  ^ΐδθΐιεη Εί&εηΙαπΐδ &αί δρΐΐζ-
  5εΓ^εη αηά υεζεΐοΐιηείε αΐΐε
  άΐεβε Οειπ3ΐί:1ΐ3ηά1αη&εη αΐδ
  ι γ ρ ι £ ο η εη&ΐΐδθΐιε, άεη
  Οεβετζεη άεΓ ΗατηαηΐίδεΙ: αιΐ-
  άετδρΓεοΙιεηάε Ηαηάΐαη&εη.
  Οΐεΐοΐιζείΐΐβ· ίοτάεΓΐε εΓ ζα
  ηεηεΐη ΐηηεηροΙΐΙΐδοηεηΚ&ηιρί
  ^ε^εη άΐε Εηίϊΐαηάΐτεαηάε
  ΐπι ^αηάε ααί αηά δρπιθΓΐ νοη
  άεη ^ε&εηαΐ36Γΐ:ΐ&εη Ααί&α·
  βέη άεΓ Ναδίοηαΐ δαηιΐιηβ:
  άΐε Ηατε ΡΓοηίεη δοΐιαίίεη
  νΕΚΝΙΟΗΤϋΝΟ
  νΟΝ 4 δθννϋΕΤΤΙδΗΕΝ ΑΚΜΕΕΝ
  ΙδΤ ΙΝ νθί-Ι-ΕΜ
  Ααδ άετη ΡαΙΐΓεΓΐιααρτ-
  αατϊίεΓ, 19 δερϋεηι5εΓ.
  ϋαδ ΟοεΓΐίοηΐΓηαηάο άεΓ
  1>ε1ίαηηί: :
  ϋίε Ιίοηζεητπδοηεη Αη-
  άεΓ ΗεεΓεδ-
  ^ρρ άεδ ΟεηεΓαΤίεΙάπιαΓ-
  δθΐΐίΐΐΐ ν.Κ,αηδΐεάί αηά άεδθε-
  ηεΓαΙίεΙάηι. ν.Βοο!< ΙιαΙοεη ηαη- ιτιεΙΐΓ, ννίε άαΓοη δοηάεπηεΐ- άαη& οεΙεαηηΐβε&εΒεη, ζα εΐ- η«Γ ηεαεη, ^ενναΐΐΐ&εη ΙΙιηία» άΐε*. Ιτη δΙϋΓΓηε άεδ Βειίαΐΐδ οε&1ει· Ιεϋεη άΐε πιΪΕΓεΐδδεηάεη Ααδ- ίαεηΓαη&εη ^αηάεδ. ϋιε Κν»ηά?εοαη& ίαηά αηϋετ άεη ηοΓννε&ΐδθΙιεη ΡαΗηεη αηά άεη δγΓηοοιεη νοη Ν&δΐοηαΐ δαηι1ΐη& Βγοοΐηβίίββ Οββοηβηΐί ίαβΓ Κ.οοββνβ1τ; ο^Γ, 19 δερΕεηιοεΓ Αδδθθΐαίεά Ρτεδδ ηιεΐ- άεί, εΓΓΐΐεΙΙ Κοοδενεΐί νοη βίηεηι ϋε Ο&αΙΙε-ΑπΙιεεη^εΓ ίη ΖεηΐΓαΙαίΓΪΙίΕΐ εΐηεδ άεΓ βηί _β εΐη οαϋε. Ιη εΐηεηι Βε^Ιε δο οεπαΐιΐεί άΐε Α&εηΙιΐΓ, 1ΐ3εΙΙε άεΓ δρεη- άβτ άΐεδεβ Οεδοηεηΐε ^1δ δγηιιοοΙΗαίτ; ίϋΓ ά'ιβ εΐ^εηε Ηαΐΐιιηβ: οεζεϊοΐιηεΐ:. Κοοδε- νεΐϋ Ιιαυε ηοοηεΓΪΓεαΙ;, δεΐηεη δεΙί Ιβδδεη. ϋεΓ ΡΓίΕδΐάεηΙ δΐοΐι &1ηεο1ί1ίοη, άϊεδε βΐδ εΐη Ζεΐοΐιεη Οεΐδίεβ απηεΐιΐηεη ζα ηβη. Ε* Ιιαηάνίΐΐ- ί,ΐοΐι οε δΐηηΐ£εη Οεδοηεηΐί αηα είηεη Οοπΐΐα! Οαβε Ιίοεη- ΗανΓίβ ^ε Ηαντε, 19 δερίεηιόεΓ. Ιη άεΓ Ν&οηΙ ζαπι ϋιεη- ·, ΐ6. δερΙεηιοεΓ,ηαοεη 1>π-
  Καηιρ£βα£ζεα£ε άαΓθΗ
  ί εΐηετ &Γθδδεη Ζαίιΐ
  νοη δρΓβη&·αηά ΒΓαηά6οηι-
  οεη ααί άΐε ννΌήηνΐεΓτεΙ άεΓ
  δΐαάι Ι,ε ΗανΓε ετπεοΐιοηεη
  δοηαάεη αηίτετΐοΐιΐεΐ. ϋϋ^ΐι
  άίεβεη ηιΐΙΐΙιεΓΪδοη νοε11ι?
  ιιΐΪΓΐίαη&δΙοδεη
  αΐαΓάεη ζαΐαηζΐ&
  ζεΓδΙοεΓί, ζεΐιη Ρταηζθδεη
  αηά ηεαη νεΓΐεΙζί:.
  62Ο Τοϊβ ίη ΑΙβχβηάΓίβ
  Ιδταηβαΐ, 19 δερτεπι5εΓ.
  Ναοΐα εΐηεΓ δΐαΐίδΐίΐί άεΓ
  ΡοΗζεΐάΪΓεΙίΙΐοη νοη Αΐεχαη-
  άτία αεΙοεΓ άΐε ^αί£αη8:^^£ίε
  ΐη άεΓ Ζεΐϊ νοηι 22. Ιαηΐ Ιοίδ
  ΐο. Ιαΐΐ 194τ £&0 ε3 ^>εί
  ΐηδβ'εδαπιΐ: 122 Αΐαπηεη 620
  ΤοΙε αηά 7°° νβΓαΐαηάεΙε.
  ΑηδθΓΐΙα^δ αη
  5εΐ Οοπιεΐ
  Κταείΐε §:ε^εη άεη
  ΟΙ)2Γ-αηά ϋηυεΓΐ&αί άεΓ ϋεδ
  ηα νοΓ&εδΙοεδεη, ατη ΐη ΗαΓΐ:-
  ηαεςΐ£:Ϊ£ε Καεηιρίεε άεη ΙΙε-
  }6τ^αη^ αεβεΓ άεη Ρ1α$δ ζα
  εΓζαιΐηρ;εη. νοη Ιιΐετ ααδ
  ιχιαΓάε άεΓ Αηβτΐίί ηαςη
  δαεάεη ίοΓΐ&εδεΙζτ, ατη εΐηεΓ
  ΚταείΙεβταρρε άΐε Ηαηά ζα
  Γεΐοηεη, άΐε άεη ^η^ερΓ 5εΐ-
  άεΓδεΐΐδ ΚΓεηιεηΙδοηα^ αη-
  ΙεΓ δοΐΐιΐΐίεΓΪ8·διεη νετηαεΐ
  Ιηΐδδεη ΐη ι:ο ΙίΓη ΒΓείίε
  υεοεπααηάεη η&11ε ααά ζαηι
  Αηβτίίί ηαοΐι Νοτάεη αη&ε-
  αχοτάεη '-αΐαΓ. δείΐ άεηι
  ΐ3· 9- ΐδΐ άΐε νεΓείηίδαηβ: άίε-
  δεΓ Κ,Γαείϋε 2οο Ιίηι οδΐιιΐαεΓίδ
  Κίενν νο11ζο£εα. ϋηι 4 δοαΐ-
  Απηεεη ΐδί άαηιΐΐ:
  £εδοη1θδδεη. ΙΙΐΓε
  βτ ΐδυ ΐηι νοΐΐεη
  Ζα&ε.
  Αη άεηι ^Ιαεηζεπάεη νετ-
  Ιααί άεΓ ΟρΡΓαίΐοηεη ηαβεη
  άΐε ^αίτ£1ο^ί:εη άεδ Οεηετα-
  ΙοόεΓδΙ ΕοείΐΓ αηά άε3 Οε-
  ηεΓαΙίεΙάηι. Κεδδεΐπη»;
  βεη Αητείΐ.
  £πίίεη ΐη άεΓ Ν^οΐιΐ ζαπι
  19. 9· Μοβΐίαα δοννΐε δταάΐ
  αηά Ηα£εη Οάε3δα ΓηίΙ: βταιεΓ
  νΐΓΐίαη£ απι. ΖαΙιΐΓεΐοηε
  Βταεηάε εηίδΐαηάεη.
  Αη άετ
  1)οπι-
  Καπιρίίΐα^ζεα&ε
  ΐ
  Αηΐα^εη.
  Βεΐ νεΓδαοΗεη άεδ Ρεΐηάεδ,
  αηι
  ηαοη Ηοΐΐαηά αυά άΐε
  ζϊεη ΟεοΐεΙε απι Καηαΐ εΐη-
  7.α£1ΐε^εη, δοηοδδεη Ιαε&ετ
  Ρΐαΐί αηά ΜίηεηδαοΗοοοίε 2ο
  ? Εΐα^ζεα&ε α5.
  ϋετ Ρεΐηά £1ο& ννεάετ σεΐ
  ηοοΗ οεί Ναοηί ΐη άαδ
  ϋΐε Ε)ΐδηεΓΪ§:εη
  άεΓ δο^εϋ- ννεηΓηιαοΙιΐ; »η
  Οβίαη§;εηεη ηα5εη άΐε Ζαΐιΐ
  νοη ι 8οο οοο αεοεΓδθΠΓΪΙ-
  Ιεη. ϋΐε Ζαΐιΐ ίΙΐΓεΓ Τοΐεη
  τηίη-
  άεδίεη ίεσεηδο ηοοη, νναηΓ-
  δθΗεΐηΙΐοη ηοεΙιεΓ. ϋεηι £ε-
  ^εηαεοετ νεΓδαοΙιϊ άίε ίεΐηάΐ.
  Ρτοραβταηάε άίε ννΪΓΐίαη& άϊε-
  δ2Γ άραΐδοηεη ΕΓίοΙ^ε, άΐε
  δίί ηΐοΗτ ΓηεΙΐΓ αΙ)5ΐ.Γεΐίεη
  Ιίαηη, ννεΐτεΓ αοζαδοηνν&εοΐιεη,
  άαδδ δΐε άεαίδθΐ^ε νετΐαδΐε
  αΐΐεΐη αη Τίτεη ΐη άετ Ηοεΐιε
  νοη ΐ,5*2ΜΐΗοηεη Μαηη
  άετ. ΤαΐδαεοηΙϊθΓΐ
  αηδετε νεΓΐαδΐε ηαοη &ε-
  ηααεΓ ΡεδΙδΕε11αη& ίαεΓ άΐε
  Ζεΐϋ νοηι 22.6·3ΐ. 8. 41 ϋεΐτη
  ΗεεΓ (εΐηΗοΗΙ. νΥα££εη- δδ)
  84000 Τοϋε, 292θοο νεΓνναπ-
  άεΐε, 18 οοο νεΓπιίδδΙε. Βεί
  άετ ^α£1:ννα££ε ι 542 Τοΐε,
  3980 νβΓνναηάειε, 1378 νεΓ·
  πιΐδδΐε. ϋΐε άεαΐδοηε Εα£ΐνϊα£-
  £ε νετΙθΓ ΐτη Οδΐ£ε1άζαβ: Ιιΐδ
  ζαπι 3ΐ·8. ηαΓ εΐηεη Τεϋ
  αηδετεΓ Μοηαΐδρτοάαΐίτΐοη,
  ηαεηιΐΐοη 725 Ρ1α&ζεα&ε.
  ΙΝ ΟΕΒ ΙΙΚΚΑΙΝΕ 0ΝΑυίΗΑίΤ3ΑΜ
  ΒΟί3ΟΗΕννΐ3ΤΙ3ΟΗΕ
  νΟΕίΚΕΡΘΕΜΙδΟΗ
  ΤΙηΙβΓ ι6οο Οβϊβη^βηβη 32 ΝαΙΐοη&Ιίτββίβη
  Ηεΐδίη^ΐ, 19 δερϊεηιΗεΓ.
  ϋΐε Υΐεΐζαηΐ άετ νοεΙκεΓ
  ΐη άεΓ υάδδΚ. δρΐε&εΐΐ δίοΗ
  ααοη &εί άεη Οείαη&εηεη ννΐ-
  άετ. δο δΐηά αηιεΓ ΐ6οο θε-
  ίαη^εηεη άΐε εΐηε £ΐηηΐδοηε
  Όΐνΐδΐοη αα£ ίηΓεηι Α^ίΐοηδ&ε-
  ^επιαοητ. Ιιατ, ηΐοΗί ννε-
  αΐδ 32 νεΓδοηίεάεηε
  νΐε
  ααδ εΐηεηι ΡΓοητοεΓΪοΙιΙ
  νοΐ^εηΐ, άεη άϊε Πηηίδοΐιε
  ΖεΐΙυη& «Κααρ αίεΐιίί» νεΓ-
  οείίεητΐίςΐιί:.
  ϋίε ΙίοεΓρεΓΐΐοηεη (^ααΐΐτεε-
  τεη άϊεδεδ οαητεη ΟεπιΪ5θ1ιεδ
  εΓδθΙιείηεη οίΐ αΐδ δεΐιτ ^ε-
  Γΐη£. Ααδ ίίηετ Οείαηβτεπεη-
  αΐ3ΐ:εΐ1αη§: αΐΐεΐη ιηαδδΐεη 5°
  Μαηη, άΐε δϊοΐι ΐη
  ηαοε. Εγ ΙιαΙ ζννεί ^απΓ'β"
  οεάΐεη*·, είηεη 1ςαΓζεηΟί£ίζΐεΓβ-
  ΙειΐΓδαδ άαΓθΗ&ειηαοΙιΙ·, ναΓ
  ζαηι Εευτηαηΐ 6ε£<-εΓάεΓΐ αηί ηαυ άαηη ννίεάεΓ δεΐηεη ΒεΓ«ί αα£&εηοπΐΓηεη. »» ν7ΕΙΤΕΚΕ ΕΚΡΟ^ΟΕ νΟΚ ^ΕΝIΝΟΚΑ^ - 80ΗΝΕΙ<ΤνΒ00ΤΕ ΥΕΚ8ΕΝΚΤΕΝ 25000 ΒΚΤ. ΞΑηβ άβηι ΡηΙΐΓβΓηβηρτ· ηηβΓτίβΓ, 18 δβρτβηιοβΓ. ϋ&5 ΟοβΓΐίοηιΐη&ηάο άβΓ 'νν'βηΓηιβοητ ?ίοτ: οβΐεβηηΐ: Ιη άβΓ υ^Γβίηβ βείΓβί- τβη άίβ Αη^ΓίίίβορβΓβ- τίοηβη Ο8τνν—γτ.3 άββ ϋη]βρΓ ηηβηίηβΐτββηι νοΓ. Ιηι Κβηιρί ηηι άίβ Ββ ίβ8Τ,ί£ΐιη£8βη1β£Γ6η νοη ^βηίη£^^βά ννηΓάβη βίβΓ- _β ΕΓίοΙ^β βΓζίβΙτ. Τβίΐβ βίηβΓ βΐηζί?βη Ιηίβηίβ- τίβ ϋίνίβΐοη βΓδΙΰΓηιτβη βΐΐβίη ΐΐ9 ΒνιηΙίβΓ. Ιηι δββ&βοίβί άβΓ Κγιπι, νοΓ άβΓ Ιηββΐ Οβββΐ, ίηι Ινβάο^β 8ββ, βη άβΓ Μηβη- άηηο; άββ ν7ο1ο1ιθνν ηηά ίηι νΙΓβίβββη ΜββΓ νβΓββη- Μβ άίβ 'Ινηίτννβίίβ άτβί ΤΓβηβροΓτβΓ ηιίτ ζηββηι- τηβη 3·οοο ΒΚΤ. ηηά ίΓβί ΐ6 ννβΐίθΓβ 8οΗϊί£β βο 8θΗν7βΓ, άβδβ ηιίτ άβηι νβΓΐηβί; βίηββ ^τοβββη Τβίΐββ βηοη άίββββ δεηϋίβΓβηηιβδ ^βΓβοηηβτ •ννβΓάβη Ιτβηη. ΑηβββΓάβτη •ννηΓάβη βίη _βΓ3ΐθ3ΓβΓ, ζτπεί ΧΙητβΓβββηοοίβ ηηά νίβΓ δοΗηβΙΙοοοτβ άβΓ νβΓηίοητβτ. δοηηβΐΐοοοίβ ξ νοΓ άβΓ βηβϋβοηβη Κηβ- 8ΐβ βίηβη άηΓοη Ζ ΓβΓ ηηά ΒβχπβθΓΐβΓ σ;β3οηηβΙζτβη Οβΐβίτζηβ: »- «ηά νβτ" ββη^τβη ίτοίζ βτβΓ_βΓ ΑοταβηΓ νίβΓ ίβίηάΐίεηβ ΗβηάβΙββοΗίίίβ ηιίτ ζη- 8βη.πιβη 25·θθθΒΚΤ. Νβεη βΓίοΙβτβίοηβηι ΟβΙβεΗί πή! θΓίτίβεηβη ΖβΓβτ&β- ΓβΓη 1τ.β1ΐΓτ:βη βΐΐβ Βοοτβ ηηοββεηββάί^τ ζαηιβοΐί. Ββί άβη ΡβΓθβΓ-ΙηββΙη ηιητάβ βίη σ;Γθ38ββ Ηβη- άβ1ββοηί£ί άηΓοη Ρΐη&ζβη- | £6, άίβ ζή οβτηβίίηβΕβΓ 8βββη£^1ββΓηη? βίη?β- ββτζτ τσβΓβη, ίηι Τίβίβη- £γϊ££ δθΙιΐΐχθΓ οββεΗββάί^τ. Κ&πιρίίΐα&ζεα&ε οοπιθδΓ- άίβΓΐβη ΐη άβΓ νβΓ&βη- &εηεη Νβοητ Ηβΐβηαηΐβ- άεη αηά δο δςηηιατζίκ ν?ΐε αοεΓΓΐααρΙ πιοεβ-ΐΐοΐι, ηε- τααδ^εζο^εη ννεΓάεη. ΑΙΙε Ηαοεη δίε άίε #1εΐοηεη αητ^Γ- ννίΐΓίΐ^εη Βενείϊαη§:επ αηά Οεβεετάεη αηά ΓΓα^εη ΐη ϊΐι- τεηι νεδεη εΐννίΐδ ααίίδεΐΐί^ δΐεΐανΐδοηεδ ζατ δοΗαα. Ζνναη· ζΐβ- ^αη^ε ΚηεοΗτδοΗαίΙ Ιιαΐοεη ίηΓε δρατεη Ηΐηΐρτΐαδδεη. Εΐη Οείαη^εηεη ΙιαίΙε ηίοηιαΐδ εΐηε δεΐιαΐε ϋεδαοΗΙ:, 49 ζεητ ννατ ηαΓ είννα ζννεΐ άτεΐ ^αη^ε ΐη εϊηε ^ε&αη^εη αηά άεΓ δυαηά άεΓ ύθΓΪ^εη ναΓ ίαΐΐδ δεΙΐΓ £επη£. Είη ^ε11Γε^ ζατη Βεΐδρΐεΐ κοηηίε ηίεηί: εΐηπιαΐ ι ι ο η Ι ι δθ!ΐΓείοεπ:Εΐη ηαηΐ εΓΖ8ε1ι11ε, άαδδ εΓ ηαΓ νΐετ ^^η^ε άΐε δοηαΐε οε. άεη Οε£αη&εηεη 1>ε-
  £αηάεη δΐοΐι δοΐΐαίεη νοη 17
  ιίΐδ 7ο ^αη^εη. ϋίε Αεΐτεδΐεη
  ννατεη ^εννοεΐιηΐΐ
  άεΓ ΙείζΙεη Ζεΐΐ
  ννοΓάεη.
  ΒαάαρεδΙ: 18 δερΐεηιοεΓ
  ϋίε εησΙΐδςΗε
  ηατ άεΓ ααδ 500 ^
  Ιοεδΐεΐιεη^εη αη^αΓΪςοΙιεη Κο-
  Ιοηίε ίη ΤεΗεΓαα άίε ΡΓΐααΤ>
  ηίδ ίαεΓ άίε Η^ίττΐΓείδϊ νετ-
  ιαεΙΐΓΐ, ΐιΐίε ΙιαΙοαηιτΙίθΓΐ πιΐΐ-
  ΗΑΡΒΝ-ΤΡΚΚΑδδΕ
  Η41.1ΟΜ3ΤΙ11.35Ε Νο 8
  ΡΤΪΚ ΙΕΌΕ ΤΑΟΕΖΕΙΤ
  ΡΚΐΪΗβΤϋθΚ
  ΜΙΤΤΑΟΕδδΕΝ
  αυά ΑΒΕΝϋΕδδΕΜ
  Καίίεε οάβΓ Τεε τηΐΐ;
  Καοΐιεη άαζα
  Ιηι β-αηζεη 50
  8Τβη ίη δηβάοβτβη^ΐβηά.
  Ββί νβΓβηεήβη, βητ ^β8-
  ΐΓίβΤβη Τβ£β άίβ οβββτζ-
  τβη ΟβΜβΙβ βηί Κβηβΐ
  βηζη^Γβίίβη, νβΓΐθΓ άίβ
  θΓίτίβοΗβ ^η£ιτIIβίίβ ΐ8
  Ρΐη^ζβη^β, άβνοη Σ5 ίη
  ^η£ι1I86η1ρ£βη, 3 άηΓθΗ
  ΡΙβΙΙβΓΪίΠβΓίβ. ϋΓβί βί·
  ο;βηβ Ρΐη^ζβη^β ταβΓάβη
  νβπηίδδτ. -
  Είηβ βτβΓίη^β Ζβηΐ ογϊ-
  ΙΐδθΗβΓ ΒθΓηοβΓ ίαβηΓΐ,β
  ίη άβΓ Ιβτζΐβη ΝαεΚτ
  βη£ δηβά-
  ηηά Αοβηάββββα
  ϋεαΐδθΐιε δαρρε
  Ρΐεΐδοη οάεΓ Ρίδθΐιβ
  ΚαΓίοίίεΙη
  δαΐατ.
  ^ε^ηοβαάε οάετ νν*εΐη
  αηά
  Ρ γ α ο 1ι ι ε
  Ιηι Οαηζεη ιιο ϋΓαςΓΐηιεη
  Όεαίδοΐιε Καοηε αηά ϋεαε-
  δοΐιε Μιΐδίΐί.
  Οί£εη 5ίδ 23 οο υΗΚ.
  30ΗΑΝΗΙ3 ΕΜ. ΜΑΤ5ΑΜΑ5
  ΗθΓΐαΙδΟΠδΕΓ. ΙΟ
  Ααί άεΓ νγεδΙ.δίΐτ.εά'εΓ ΜατΙίΕ-
  Ιιαΐΐε
  Επιρίαεη^Ι: ]εάεη Ταβ·
  8-12 ΜθΓ^ι-ηδ 2-6 Ναςΐιπιΐί;-
  ΕΙΕΥΙΗΕΗΙ08 6Ε0Β6ΑΚΑΚΙ5
  ΜαΙεηιεδίΓ.
  ΕΐηίαΙΐΓΐ νοη Ιιΐΐηΐεη.
  ΣΕ 1Σ 2σ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ _ϊΔΗ_ΕΩιΜ
  Χανιά, Σάββατον 20 Σεπτεμβρίου 1941
  Η ΠΙ1Ρ6ΦΥΑΑΞΙΣ ΑΠΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΟΝ ΜΑΣ
  Χ) Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης έτιθυμεϊ δπως μετά τα μέ- |
  -τρα <δτινα έλαβε κατ' αύτάς, επέλθη είρήνευσις είς την Νησον Κρήτην, πρός τό καλόν τοθ πληθυσμόν. Τα τοπικά ΣτρατοδικεΤα έπαυσαν πλέον νά λειτουργουν. "Ηδη δίδεται ή εύκαιρία είς μεγάλον αριθμόν πολιτών, οίτινες έ· τονήλβον είς τάς οικογενείας των καΐ όποΐοι έθεωρούσαν τους «εαυτούς των ώς ύπόπτους, νά παραδώσουν τα κρυμμένα δπλα ως •χαί τα στρατιωτικά άντικείμενα. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής έξασφαλίζει, είς την περίπτωσιν -τής παραδόσεως των δπλων καΙ πολεμοφοδίων μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου 1941, νά μή επιβληθή καμμΐα ποινή είς τούς παρα- δίδοντας τοιαθτα ειδή. Κάδε Στρατιωτική καΙ Έλληνική ύπηρεσια, ώς καΙ ύπηρεσια Χωροφυλακής, διετάχθη νά παραλαμβάνη τα δπλα καί πολομοφόδια, χωρίς νά έξακριβώνουν τό δνομα τού τταραδίδοντος άτόμου, ίνα οΰτω ή παράδοσις γίνη δσον τό δυ¬ νατόν εύκολοτέρα. Κάδε Κρής δ" αναγνωρίση δτι τα μέτρα αύτά φθάνουν είς τό άκρον σημείον. Ό καδένας λοιπόν πρέπει νά συμμορφωθή πρός τα μέτρα αύτά, ώστε νά μην άπατηδή ό Στρατιωτικός Δι- οικητής περΐ τής γνώμης ήν εσχημάτισε διά τούς πολίτας. Κάδε Κρής δέν πρόκειται μόνον, μέ την παράδοσιν καΙ δή¬ λωσιν των υπό την κατοχήν τού δπλων νά προφυλαχδή άπό τόν -κίνδυνον, άλλά κατ' αυτόν τρόπονΘά βοηθήση τούς πατριώτας, καΙ την Πατρίδα τού. Μετά την λήξιν δέ τής ταχδεΐσης προδεσμίας περϊ παραδόσεως των δπλωντους νά μην αναμένη καμμίαν πλέον έπιείκειαν. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής έχει ύπ' δψιν τού, είς την περί¬ πτωσιν πού δα επέλθη είρήνευσις έν τή Νήσω, την επιστροφήν είς Κρήτην των είς Παλαιάν Έλλάδα ευρισκομένων Κρητών στρατιω- τών, ώστε νά έπιτευχδή πλήρης Γεωργική καλλιέργεια είς την Νήσον. Τό Διάγγελμα τού ΣτρατιωτικοΟ ΔιοικητοΟ έπ' ουδέν! λόγω πρέπει νά Θεωρηθή ώς άδυναμία, διότι ό Γερμανικός Στρατός απέ¬ δειξεν δτι δέν ύπάρχει δι" αυτόν οΰτε έ να σημείον επί τής Κρήτης είς τό οποίον νά μή ήμπορή νά φθάση. Έκείνοιοΐ όποΐοι φαντά- ζονται τό αντίθετον, δτι δύνανται νά παραβούν τάς διαταγάς άνευ τιμωρΐας, ευρίσκονται είς οικτράν πλάνην. Είναι πού λυπηρόν νά ευρίσκωνται, είς αύτάς τάς περιστά- σεις, μερικά άτομα άτινα έκ προθέσεως άποκόπτουν τα καλώδια των τηλεφωνικών γραμμήν τού ΓερυανικοΟ στρατοθ. Τα άτομα αιί,τά συλλαμβανάμενα δα τιμωροΟνται μέ τήνσ<ληροτέραν ποινήν. ΑΙ προξενηδεΐσαι ζημίαι είς τα καλώδια έπιδιορβώθησαν άνευ δυσκολιών, αύτύ δέ έπρεπε οί δράσται, κατόπιν ώρίμου σκέψεως^ νά τό άνπληφδούν καΐ νά μή διακινδυνεύσουν την ζωήν των. Αύτοΐ δμως, αύτό δέ είναι τό χειρότερον, έκτός τής ζωής των διεκινδύνευσαν καΙ την ευημερίαν των συμπατριωτών των. "Ο Γερμανικός στρατός δέν δύναται ν' άνεχδή τοιούτου εΐδους Σαμποταζ, χωρΐς τα άντιδραστικά μέτρα. ΔΓ αύτ®ν τόν λόγον έπρεπε νά συλληφδή ένας άριδμός Κρητών, οί όποΐοι πιθα¬ νώς νά μή είχον ουδεμίαν σχέσιν μέ τα γεγονάτα αύτά, των ο¬ ποίων ή τύχη δέν εκρίθη άκόμη. Διά τάς παραλόγους αύτάς πράξεις καΙ διά τυχόν επανά¬ ληψιν αυτών διακινδυνεύει ή κοινή ήσυχία καί τάξις τής Νήσου. Πρός τουτο δέον νά ληφθούν ύπ' δψιν τα άκόλουθα: Διά τού Διαγγέλματος, περΐ συμφιλιώσεως, τοϋ Στρατιωτι¬ κοΟ ΔιοικητοΟ, δέν πρόκειται έπ' ούδενΐ λόγω νά παραταθή ή προθεσμία τής γνωστοποιήσεως περΐ των άντιποίνων κατά των βιαίων έγκληματικών πράξεων, Σαμποταζ καΙ Λεηλασϊας, ή όποία εδημοσιεύθη την 1 Σ)βρίου 1941. Ό πληδυσμός πρέπει καί δα είναι είς τοιαύτας περιτιτώ- σεις, μελλ,οντικώς, ύπεύθυνος εάν δέν έξακριβοθται ά δράσις. Ό Γερμανικός στρατός βά λάβη τα σκ>ηρότερα μέτρα, προ-
  κειμένου νά σαμποτάρουν τα έργον τού. Ό δράστης δέν είναι
  δυνατόν καΙ Ιδίως είς μερικάς περιπτωσεις νά εξακριβωθή άμε-
  σως. Ευνόητον δμως είναι δτι ό Γερμανικός στρατός δέν ειμπορεί
  ν' αφίση αυτού τοϋ εΐδους τα έγκλήματα άτιμώρητα.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής καΙ 6 Στρατός έχουν την είλικρι-
  νή έπιδυμίαν νά μή καταφεύγουν είς τοιούτου είδους άντιποινα
  κάΐ νά πληρώνουν άνθρωποι άθώοι, πρόδυμοι πρός συνεργασίαν,
  τάς πράξεις μερικών άπερισκέπτων καί άμορφώτων νέων Σαμπο-
  τέρ. Άλλά καί είς τα μέλλον θά είναι ϋποχρεωμένος νά συλλάθο,
  μέρος τοϋ πληθυσμοϋ, εάν δέν παύσουν αυτού τού ειοους αι
  ζημίαι εις βάρος τοθ Γερμανικοΰ στρατού. ...
  Είναι καθήκον καθενός νά εμποδίση τάς βιαίας αυτάς έγ-
  κληματικάς πράξεις: Σαμποταζ, λεηλασίας καΙ κλοπής, Θεωρειται
  δέ συνένοχος είς πράξεις σαμποταζ πάς δστις άποφευγπ νά κα-
  ταγγείλλη τούς δράστας ή ύποβοηδήσει την άπόκρυψιν αυτών.
  Είς την περίπτωσιν αυτήν άνανεοϋται ή πρόσκλησις πρός τον
  πληδυσμόν, δπως προσφέρη τάς υπηρεσίας τού, πρός αποκατάστα¬
  σιν τής κανονικής ζωής, νά συμμορφωθοϋν δέ αί άπόμεραι περιφέ¬
  ρειαι πρός τάς δοθείσας διαταγάς.
  Ό Γερμανικός Στρατάς προσεπάθησε καΙ εφρόντισε διά την
  ησυχίαν, τάξιν καί ασφάλειαν έφ' δλων των έπιπέδων της ίδιωτικής
  καΙ κοινωνικάς ξωής, βάσει δέ δλων αυτών θά δημιουργηθή μια
  καλή οίκονομική ζωή.
  Διά τούτο θά ζητηθή ή πρόθυμος συνεργασία δλων των κα·
  τοίκων τής Κρήτης, ούτως ώστε μετά την λήξιν των πολεμικων γε·
  γονότων, έπέλδη μία κανονική ζωή. Ό ΐδιος ό πληθυσμός έχει συμ¬
  φέρον νά προσφέρη τάς υπηρεσίας τού διά την αναδημιουργίαν τής
  Κρήτης, τής Πατρίδος τού.
  Η έξέλι
  είς τό
  των μαχων
  Μέτωπον
  ΔΙΑΤΑΓΗ >
  ΟΙ Μπολσεβϊκοι ύφίστανται παντου ήτταν.-Τό
  Κίεβον άπεμονώδη τελείως.-Σύλληψις
  Ρώσσου ΣτρατηγοΟ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.—Τό , Πετρουπόλει, ,τηλεγραφεΐ δτι
  -ημιεπίσημον
  Πρακτορείον
  ται έκ Ρώμης ότι αί Ιταλι¬
  και έφημεριδες σχολιάζουν
  οήμερον μέ κτυπητούς τί-
  τλους την εξέλιξιν των μα-
  χών είς ιό Άν. μέτωπον
  Γερμανικόν ι συνέλαβε ραδιογράφημα έπι-
  πληροψορεϊ- | τροπής κατοΐκων τής πόλεως
  άπε^θυνόμενον πρός την Κυ¬
  βέρνησιν τής Μόσχας, δι" ου
  οί κάτοικοι λέγουν τα εξής:
  «Δέν έχομεν άρτον, ουτε
  τρόφιμα' άδυνατοθμεν νά
  μαχικών Στρατευμάτων.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 19.—Τα
  συμμαχικά στρατεύματα
  συνεχίζουν την προελασίν
  των. Είς εν τομέα, έκ των
  κατεχομένων υπό των Ούγ-
  γρικών στρατευμάτων,
  εγένετο άντβπίθεσις των
  Ή Στρατιά τοΰ Φόν Ροΰ- Ι συγκρατηθώμεν πέραν των ι Ρώσσων. Ή επίθεσις δμως
  σιερ ευρίσκεται ήδη είς
  καταδίωξιν τοϋ Μπουτιένι,
  νι οοτις ΰποχωρεί πρός
  Κριμαίαν. Τό Κίεβον άπε-
  ^ονώθη τελείως υπό των
  δυνάμεων τού Φόν Μπόκ,
  •ένώ είς τόν Κεντρικόν το¬
  μέα χά στρατεύματα τού ε-
  4>υθροϋ στρατάρχου Τιμο-
  οέγκο ύφίστανται μεγάλην
  φθοράν κατά τάς τελευταί¬
  ας ημέρας. Κατά τάς τε¬
  λευταίας μάχας, ώς πλ,ηρο-
  φορεΐται εν συνεχεία τό ΐ-
  ^»ιον Πρακτορείον, συνελή¬
  φθη αίχμαλώιους ό Ρώσ-
  οος στρατηγός Κιτσώφ, ά-
  νήι*ων είς τό στενόν περι
  βάλλον τοΰ Στάλιν, ήλικίας
  ϋ8 έτών, διορισθείς τελευ¬
  ταίως υπό τού Στάλιν όρ-
  •γανωτής τής νέας γραμμής
  αμύνης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον έχει την πληροφο¬
  ρίαν δτι Σουηδός άνταποκρι-
  τής, παρακολουθών την έξέ-
  λεί,ιν των έπιχειρήσεων έν
  24 ώρών. ΆποστεΙλατέ μας
  τό ταχύτερον βοήθειαν.»
  Ό«Λαϊκός Παρατηρητής» τοθ
  ΒερολΙνου άσχολούμενος σή
  μερον έν κυρΐω άρθρω μέ
  •ιας έν Πετρουρόλει μάχας,
  ύπογραμμίζει Ιδιαιτέρως την
  προκήρυξιν τής έπιτροπής
  (Αμύνης τής πόλεως πρός τόν
  λαόν καί την έκκλησιν αυ¬
  τής τρός την συμμορΐαν τοθ
  ΚρεμλΙνου διά ιήν σωτηρίαν
  τής πόλεως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.- Είς
  την Ούκρανίαν καί παρά
  τό άνατολικόν τμήμα τοΰ
  ποταμοΰ Δνειτπέρου συνβ·
  χίζεται ή νικηφόρος προέ-
  λασις των Γερμανικών καί
  Ρουμανικών Στρατευμάτων.
  Είς τό τμήμα αύτό τού μβ-
  τώπιυ άπεκρούσθησαν Ρωσ
  σικαί άντεπιθέσβις. Χιλιά-
  δες Ρώσσων στρατιωτών
  περιήλθον είς αιχμαλωσίαν.
  Πολυάριθμον δέ πολεμικόν
  υλικόν καί μηχανικαί πολε¬
  μικαι ουοκευαί περιήλθον
  έπίσης είς χείρας των Συμ-
  αΰτη απεκρούσθη υπό των
  Ούγγρικών στρατευμάτων,
  μέ σημαντικάς απωλείας
  διά τούς Ρώσσους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19-·Είς
  τόν βόρειον τομέα τα Γερ-
  μανικά καί Φιλανδικά στρα-
  Τεύματα έπραγματοποίησαν
  καί άλλα έδαφικά κέρδη.
  Ρωσικόν Τάγμα περιεκυ-
  κλώθη καί πρόκειται νά ε¬
  ξοντωθή.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.- Ώς
  ανήγγειλεν ό ραδιοφωνικός
  σταθμός τοΰ Έλσίνκι βα-
  ρέα Γερμανικά βομβαρδι-
  στικά άεροπλάνα έβομβάρ-
  δισαν τάς λΐμενικάς έγκα-
  ταστάσεις τοΰ Λένιγκραντ,
  την ημέραν τής 17ης Σε¬
  πτεμβρίου.
  ΕΛΣΙΝΚΙ,19-Τά Φινλαν-
  δικά στρατεύματα κατέλα¬
  βον δύο έργοστάσια παρά
  τόν ποταμόν Σπέλ. Τα έρ·
  γοστάσΐα αύτά
  ηλεκτρικόν ρβϋμα είς την
  Πκτρούπολιν.
  Άριδ. 437
  183
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΚΦΈΔΡΩΝ ΙΙΟΛΕ·
  ΒβΙΣΤΩΝ ΛΟΜΟΙ'
  ΧΑΝΙΩΝ
  Ιϊρθκηρύσσει φανεράν
  επαναληπτικήν πλειοδο¬
  τικήν Δημοπρασίαν ενοι¬
  κιάσεως δι' εν έτος. ήτοι
  Άπό 1—9—1941 =
  31—8—194» των κά¬
  τωθι κτημάτων αυτού μέ
  αήν έναντι εκάστου έμφαι-
  νομ.ένην πρώτην προσφο-
  ράν:
  1) Μετόχιον «ΑΠ¬
  Ο— Α Ν Ί Ω Ν 1 Ο_»
  Κιββάμου
  ΙΰΟΟΟ.
  Άνοικτός άγρός
  Κ.ολυμ'οαρίου Κισσά-
  μιου δραχ. :,ΚΟΟ.
  3) Άγρός ΛΙαχαρίου
  Χτερνών 'Ακρωτηρέου,
  υπάρχουσαι Γ.ροοφορά δρ.
  6ΟΟ.
  4) Ελαιόδενδρα Δρα»
  νώνας Κιοσάμου ύπάρ-
  χουσα προοφορά δραχ.
  4.«ΟΟ.
  Ή Δημοπραβία ενερ¬
  γηθήσεται έν τοίς Γρα¬
  φείοις τοΰ Ταμείου την
  «Καν Σ)6ρίου 1941
  ημέραν Δευτέραν καί ώ¬
  ραν ΙΟ—1* π. μ.
  Οί όροι τής ενοικιάσε¬
  ως ευρίσκονται είς τα
  Γραφεΐα τοΰ Ταμείου
  'Εφέίρων Πολεμιστών
  Νυμοΰ Χανίων.
  Έν ,Χανίοις τή 18η
  Σεπτεμ6ρίου 1941
  Ό Διευθυντάς τού Τα¬
  μείου
  ΓΕΩΡ Γ .Ζ. ΜΙΊΡΙΛΛΑΚΗΣ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΠΟΥΑΣΟΝ
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΒΙΣΥ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
  ΠΕΚΙΙ ΪΜ_|ΕΗΙεΙΤ
  ΡΩΜΗ, 19.-ΤΟ Πρακτο¬
  ρείον Στέφανι ηληροφορεϊ' ΒΙΣΥ. 19.-Τ6 ΓβλλικόνΓρα
  ται εκ Ν. Υόρκης δτι ό φεΐον εΐδήσεων μεταδίδει δτ
  Πρόεδρος Ροϋζβελτ έδέ· Ι ο οτρατηγός Μπουασόν, διοι
  χθη χθές ίεις τόν Λευκόν κητής τής νοτιοδυτικής Γαλλ
  Οίκον, τόν Κερένσκυ, άλ- ""
  λοτε Πρόεδρον
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Έπειδή παρετηρήθη δτι πολλο'
  των κατοΐκων δέν συνεμορφώ¬
  θησαν πρός προηγουμένας δια¬
  ταγάς μας, έν σχέσει μέ τόν έ-
  φοδιασμόν των διά δελτΐων ερ¬
  γασίας.
  Καλούμεν
  "Απαντας τοΰς κατοίκους Χανί¬
  ων, Αρρενας ή θήλεις, ήλικίας ά¬
  πό 17—όΟ έτων, ανεξαρτήτως έ-
  παγγέλματος (ήτοι εργάτας, Δη-
  μοσίους καί λοιπούς 'Υπαλλήλους,
  έμπόρους ίατρούς, φαρμακοποι-
  ούς, Ιερείς άξιωματικούς ή όπλί-
  τας τού Στρατοθ καί τής Χωρ)κής
  κ.λ.π.) δπως μέχρι τής 30ης Σε¬
  πτεμβρίου έ. έ. έφοδιασθώσι διά
  των νέων δελτΐων εργασίας.
  Τα δελτΐα εργασίας σά χορη-
  γηθώσιν παρά τοθ έργατικοθ
  Κέντρου Χανίων (Όδός Κωνσταν¬
  τίνου άρ. 24) τή έπιβλέψει τοθ
  Έπόπτου Εργασίας Χανίων.
  Άπό τοθ έφθδιασμοθ των κα-
  τοίκων διά δελτίων εργασίας καί
  εφεξής άπαγορεύεται ή άπ' εύθεΙ-
  ας πρόσληψις έργατών παρ' οΐου-
  δήποτε έργοδότου, ε(ς μή μέσω
  τοθ έργατικοθ Κέντρου Χανίων.
  ΟΙ έργοδόται όφεΐλουν νά ά-
  ναγγέλουν είς τό Εργατικόν
  Κέντρον πάσαν απόλυσιν ή οΐαν-
  δήποτε άπομάκρυσιν έργάτου
  τού των έντός 3 ημερών.
  Ώθ ίύτως ουδείς^ έργάτης δύ¬
  ναται νά εγκαταλείψη την θέσιν
  τού άνευ έγκρίσεως τοθ Έργατι-
  κοΰ Κέντρου.
  Οί διά δελτίων εργασίας έφοδι-
  ασμένοι, άλλάσσοντες τυχόν Δ)
  σιν κατοικΐας Κ άπομακρυνόμε-
  νοι τής πόλεως υποχρεοθνται νά
  δηλώσωσι τουτο είς τό Εργατι¬
  κόν Κέντρον.
  Πδς δνεργος δέον νά παρουσιά-
  ζεται είς τα, "Εργατικόν Κέντρον
  ανελλιπώς, ΰποχρεούμενος όπως
  αναλαμβάνη πασάν ^εργασίαν ά-
  νατιθεμένην αύτ(? υπό τοθ Έργα-
  τικοθ Κέντρου, άλλως βά στερεΤ-
  ται τοθ δελτίοϋ τροφίμων.
  'Επίσης δέν δα δικαιοθνται δελ-
  τίου τροφίμων όσοι έκ των υπο·
  χρέων νά έφοδιασθώσιν μέ δελ-
  τία εργασίας ήθελον άποδειχθη
  μή άσχολούμενοι μέ συνεχή καί
  παρ είχον ί σοβαράν εργασίαν.
  ΟΙ παραβάται των Διατάξεων
  τής παρούσης θά τιμωροΟνται αυ¬
  στηρώς.
  Ή (σχΰς τής παρούσης Αρχεται
  άπό αυριον.
  Έν Χανίοις τή 17)°)1°41
  Ό Νομάρχης Χανίων
  »Ερ. Πεβμαρλάνγκερ
  Κατάληψις οχυρόν
  πρό τού Λένιγκραντ
  Κατα6ύ8ισις πολεμικων καί έμπορικών σκα-
  φών των Σοβιέτ
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
  ΦΥΡΕΡ, 18 Σεπτεμβρίου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ
  Γερμανικοΰ στρατου ανακοινοί:
  Είς την Ούκρανίαν αί έπι-
  δετικαΙ έπιχειρήσεις ανατο¬
  λικώς τοθ Δνειστέρου ποτα·
  μοϋ προοδεύουν συνεχώς.
  Είς τόν άγώνα εναντίον
  των όχυρών τοθ Λένιγ¬
  κραντ έσχομεν μεγάλας ε¬
  πιτυχίας. Τμήματα μιδς μό¬
  νον μεραρχΐας μας πεζικοϋ
  κατέλαβον έξ έφόδου 119
  όχυρά.
  Είς την ναυτικήν περιο-
  ΤΟΥ | 16 άλλα πλοΐα ζημίας τό- | Παρά τάς 'νήσους Φαρόρ
  σον βαρείας, ώστε ή άπω- £να μεγάλον εμπορικόν .0-
  λεια τού μεγαλειτέρου μέ-
  ρους αυτών δύναται νά βε-
  ωρηβη ώς .βεβαία. 'Εκτός
  τούτου κατεστράφησαν'"»1
  άντιτορπιλλικόν, 2 ύποβρϋ-
  χια καί 4 ταχέα πλοϊα των
  Σοβιέτ.
  Ταχέα πλοϊ· μας έπετέ-
  δησαν πρό τής άκτπς , της
  "Αγγλίας εναντίον μιάς Ιάγ-
  γλικής νηοπομπής Ισχυρώς
  προστατευομένης υπό άν-
  τιτορπιλλικών καί άλλων ε¬
  λαφρών πολεμικων καί κα-
  χήν τής Κριμαίας πρό τής | τεβύσισαν, παοά την ίσχυ
  νήσου Έζελ επί τής λίμνης
  Λσντόγκα, είς τάς έκβο·^
  λάς τοθ Βολχώβ ποταμοθ
  καί είς την λευκήν θάλασ¬
  σαν ή άεροπορία μας κα-
  τεβύδισε 3 μεταγωγικά, συ-
  νολικής χωρητικότητος 3000
  τόννων καΙ επέφερεν είς
  ράν άμυναν, 4 έχσρκά έμ-
  πορικά, συνολικώς χωρητι¬
  κότητος 25,000 τόννων. Με¬
  τά επιτύχη μάχην εναντίον
  αγγλικών άντιτορπιλλικών,
  δλα τα πλοϊα μας έπέστρε-
  ψαν άβλαβή είς τάς βάσεις
  των.
  πέστη σοβαράς ζημίας κα¬
  τόπιν έπιδέσεως των άερο-
  πλάνων μας. Μαχητικά μας
  άεροπλάνα 'έβομβάρδισαν
  την τελευταίαν 'νύκτα λιμε-
  νίκας έγκαταστάσεις είς
  την Ν. Α. "Αγγλίαν.
  Κατά άποπειρασείσας έ-
  πισέσεις τοΰ έχδροϋ εναν¬
  τίον των υπό των Γερμα-
  νών κατεχομένων εδαφών
  επί τής Μάγχης, ή "Αγγλικη
  άεροπορία απώλεσε 18 άε¬
  ροπλάνα, έζ ών 15 είς άε-
  ρομαχίας καί 3 υπό τοθ
  άντιαεροπορικού πυροβολι-
  κοθ. 3 έκ των άεροπλάνων
  μας άπωλέσσησαν.
  Μικράς άριβμός "Αγγλι¬
  κών βομβαρδιστικών έκα¬
  μεν την τελευταίαν 'νύκτα
  έπιδέσεις επί τής Ν. Α.
  Γερμανίας.
  ι
  τής Σοσια
  λιοτικής ' Ρωσσίας. Ή επί¬
  σκεψις αυτή τοϋ Κερένσκυ
  είς τον Λευκόν Οίκον, κα-
  ια τό «Μεοσατζέρο», είναι
  περιεργος καί μάλλον επι-
  βαρύνει την θέσιν τοΰ 'Α-
  μερικονοϋ Προέδρου, δστις
  ολεπων,έξογκουμένην την
  αγανάκτησιν τής ,κοινής
  γνώμης εναντίον πάσης
  ουνεργασιας τής 'Αμερι-
  κής μετά τής Σοβιετικής
  "Ενώσεως, ζητεί νά δημιουρ
  γήοτ| διαδοχήν Στόλιν καί
  επάνοδον τοθ Κερένσκυ, μέ
  ιό πρόοχη^α δτι ό Σιολιν
  δέν είναι πλέον ό ΐδιος,
  λ
  άλλ' δτι ήλλοξε
  τα τελευταία έιη.
  τελείως
  ΚΑΙ Α//Η ί:1\λ
  ϊ11ΗΝ_ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  Μ. ΥΟΡΚΗ, ^9. — Εΐκοσι χι
  λιάδες εργάται δαλάσσης
  ί απήργησαν χδές κα'ι Π
  έμπορικα οκάφη άκινητοΰν,
  εξ ριτιος της μειώσεως των
  Γ,μερομιοδ.ων. Οί εργάται,
  δια ιοϋ Γροέδρου ούτών,
  έί,ήΐηοαν ούζηοιν τού ήμε-
  (:ομιθ&ιου των, άλλοις άπει-
  λοϋν δτι ίά
  την απεργίαν.
  κης Άφρικής, έφθασεν είς
  Βισύ καί εγένετο άμέσως δε-
  κτός υπό τοθ Άντιπροέδρου
  τής Κυβερνήσεως Ναυάρχου
  Νταρλάν. Είτα ανεχώρησε
  διά την θέσιν τού. 'Επίσης
  καί ό Γάλλος στρατηγός
  Ντένς, ύπερασπιστής τής Συ-
  ρίας επεσκέφθη τόν ΠεταΙν,
  ακολούθως δέ ανεχώρησεν
  διά την ΠατρΙδατου, τυχών
  μηνιαίας αδείας.
  ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ
  ΤΟΥ ΦΟΝ ΦΑΜΕΝΧΟΣΤ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.-Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον πληροφορεΐ-
  ταΐ έξ Έλσίνκι, ότι ό Πρό¬
  εδρος τής Φινλανδίας άπέ-
  νειμεν είς τόν έν Φινλαν-
  δία αρχηγόν των Γερμανι¬
  κών στρατευμάτων, στρα¬
  τηγόν Φόν Φάλκενχοστ, τό
  μετάλλιον τής στρατιωτι-
  κής άξΐας·
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  τού
  Ανακοινούται ότι αί υπό .„„
  κ. Σπυρίδωνος Κρεμεζή πωλούμε.
  ναι βεβρεγμέναι δρυζαι δέν είναι
  κατάλληλαι πρός βρώσιν.
  Ή τιμή τούτων ιιοοκινισμένων
  καί καθσρισμένων καθορ|ζεται
  πρός δραχμάς 2 κατ' οκάν.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΑ ΣΑΜΑΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  Χο^τατοών ΙΟ
  Δυτική πλευρά Άγορας
  Δέχεται καθ" εκάστην
  8—12 π.μ. καί 2—6 μ.μ.
  Ανατολικώς τοϋ Κιέβου
  συντελεΐται ή έκμηδένισις
  4 Σοβιετικήν στρατιών
  Σφοδρός βομβαρδισμός τής Μό¬
  σχας καί Όδησσού
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 9 Σεπτεμβρίου
  *Η άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί :
  Είς τό Κατάατημα
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
  Όδός Κιοβάμου
  Παρελήφθη φορτΐον Ρετσίνας,
  εΎδρας, ανωτέρα είς ποιότητα
  πάσης αλλης περιφερείας.
  ' Οδοντιατρεΐον
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΟΡΓΑΚΑΚΗ
  Όδός Μάλεμε
  ΕΤσοδος δπισθεν
  ι ρετσΤνηΠ
  Παρά τω Κωνσταντίνω
  Χανιαδάκτ] Σιδηρουργεΐά
  δδός Άποκορώνου.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πωλοΰνται οινοβάρελα, λάν-
  τζες κ.λ.τι. είς καλήν κατάστα¬
  σιν. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  Μ. Νικολακάκη οΐνεμττόρω.
  ΑΊ όμόκεντροι έπιθετι-
  καί έπιχειρήσεις των δυνά-
  μεων των αρχιστράτηγόν
  φόν Ρούντστετ καί φόν
  Μπόκ κατέληζαν είς μίαν
  μεγάλην μάχην περικυκλώ-
  σεως.
  Έν συνεχεία τής μάχης
  Ισχυραί δυνάμεις είχον προ
  χωρήσεικατά τόν άνω καί
  κάτω ροθν τού Δέσνα πο¬
  ταμοΰ κα! έτέτυχον, κατό¬
  πιν πεισματωδών άγώνων,
  την διάβασιν τού ποταμοθ.
  Άπ' έκεΐ ή επίθεσις ε¬
  συνεχίσθη κατά τώ νότια
  μέρη, πρός τόν σκοπόν
  νά ένωθοΰν μέ μίαν άλλην
  δύναμιν στρα·οΰ ή όποία
  εΐχε διαβή τόν Δνεϊστερον
  είς μήκος 120 χιλιομέτρων
  είτα δέ εχρησιμοποιήθησαν
  διά την επίθεσιν είς τό βό¬
  ρειον μέτωπον.
  Άπό τής 13 Σ)βρΙου επε¬
  τεύχθη ή ένωσις των δυνά- ι
  μεων αυτών είς {απόστασιν
  200 χιλιομ. ανατολικώς τοθ
  Κιέβου. Τοιουτοτρόπως δ
  κλοιός πέριξ 4 Σοβιετικών
  Στρατιών συνεπληρώθη καΙ ι τής 19ης Σ)βε(ου καιτά τής
  Μόσχας, όπως και κατά τής
  τΐύλεως καί τοθ λιμένος τής
  ΌδησσοΟ. Έπροξενήθησαν
  πολυάριθμοι πυρκαϊαΐ.
  ήδη συντελεΐται ή έκμηδέ-
  νισις καί των δυνάμεων αυ¬
  τών.
  Είς την λαμπράν ' εξέλιξιν
  των έπιχειρήσεων επαιξαν
  σπουδαίον ρόλον οί άεροπο- )
  ρικοί στόλοι τοθ στρατηγοθ
  Λόρ καί τοθ άρχιστροτ'ιγου
  Κέσσελριγκ,
  Γερμανικά άεροπλάνα μας
  επετεθησαν κατά την νύκτα
  Επί τής Άν.
  Αγγλίας μαχητικά άεροπλά¬
  να μας έβομ3άρδισαν διαφό¬
  ρους λιμενικάς έγκαταστά-
  σεις, σπουδαΐας άπό πολε-
  μικής απόψεως.
  ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΜΕΗΟΤΕΙΟΝ ΜΕ Φ9ΡΤΙ0Η ΑΥΤ0Χ1ΗΗΤΟΗ
  ΡΩΜΗ, 19.— Τό Ιταλικόν
  ανακοινωθέν· τής σήμερον λέ¬
  γει δτι άπεκρούσθησαν'παρά
  τό μέτωπον τοθ Τομπρούκ
  Αγγλικαί έπιθέσεις.
  Έν συνεχεία άναφέρει την
  βύθισιν, υπό ΊταλικοΟ ύπο-
  βρυχΐου, ενός ΆγγλικοΟ σκά
  ψους 3.000 τόννων είς την
  Μεσσόγειον. Τό Αγγλικόν
  αύτό σκάψος ήτο εμφορτον
  αύτοκινήτων.
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ
  κ. κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
  ΤΟ ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ
  Μετεφέρθη επί τής όδοΰ Κεντρικής 17 (έναντι
  Γυμνασίου Θηλέων) και έπανήρχιαε τάς
  εργασίας τού
  «Φέρομεν είς γνώσιν
  των κ. κ. συνδρομητών
  μας δτι έξουα&οδοτήσα-
  μ.εν τόν κ. Εμμανουήλ
  Τζανουδάκην, δπως πε-
  ριοδεύαη ολόκληρον την
  ύπαιθρον τοΰ ΛΙομοΰ
  Χανίων, 'ινα έγγράψη πυν-
  ζρομηχάς καί εισπράξη
  συνδρομάς. Ή έτησία
  ηρς
  η είς δραχμάς
  ΙΟΟΟ,; δεδομένου δτι
  ή εφημερίς κυκλοφορεΐ
  4πο τής 1ης
  καθημερινώς. Δια να 4γ-
  ΥΡαφή τις συνδρομητάς
  δέον να προκαταοάλη
  μίαν τριμηνίαν. Πάσα α¬
  πόδειξις δια να είναι Εγ-
  κυρος δέον νά φέρη απα¬
  ραιτήτως δίΰςοντα αριθ¬
  μόν καί την υπογραφήν
  τού έκδότου καί δ . χχει-
  οΰ τής έφη μερ
  κ. Γεωργίου 5Καμαρία.
  (Έκ τής Διευθύνσεως
  τής Εφημερίδος).