89966

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μίίί€ίΐυηα5
  _*» 0 * *Τ
  ί ύ' Γ
  Ε ΤΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  16 ΜΙΤ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ.
  22.
  εΕΡΤΕΜΒΕΗ 1941
  δοΗΓίίτΙβίίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, ΟΗαηίβ
  ΗβΓ&α3£βοβΓ ηηά ΌγηοΙσ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 49 — 'Δριδ. 49
  ΡΓβίβ 3 ϋΓ»-Η__βη — Τιμή Λρχ. 3
  Κ.βάα_:τίοη30_,Γθ ηηά ϋπιοΙΐβΓβΐ
  δυΚΜΕΙΛδδΤΚ. 22.
  ϋβΓ ΒβίβΗΙβη&ΙιβΓ αηί ΚΓβτα η&τ: ηοοΗ βίηηιαΐ
  βίηβπ ΤβΓΓπΐπ ζ«γ Α1ι?_.1}6 αΙΙβΓ νΓα,ίίβη ηηά Μηηί-
  χίοη ^θβίβΐΐτ;, άίβ δίοη ηοοη ίη άβη Ηαηάβη άβΓ Ζίνίΐ-
  1>βνό11_βΓηηκ οβΐίηάβη. Εγ ηατ. ίηΓ άίβδβη Ραΐΐ δίταί-
  1θ8ί£_τ.βίτ ζχΐ8:β3ϊο1ιβΓτ.
  Ιη άβη Ζβϋηη&βη ηηά ίη οββοηάβΓβη ΑηβοΗΙα-
  8Γβη ηατ ,βάβΓ £βδβηβη, άαβδ ίίδ ζηηι 30- δβρτβηιί)βΓ
  1941 αΐΐβ Τν&ίίβη ηηά Αη8Γη3.ηη&δ£β%ι.η3_&ηάβ αοζη-
  8βί»εη Βΐηά. Ώάζχχ ββηόΓβη η. α. αηδδβΓ Μαβοηίηβη,
  ιιηά Ηβηάνν&ίίεη αη.η Τα£ά£βνν·6ηΓβ, Ηαηά^Γαηατβη,
  ίβΓηβΓ Μηηίτίοη ιιηά δρΓβηκΐηίττβΙ ]βάβΓ Αγ_, ζ. Β.
  &η_η αηβ βηβΐηαΐδ ζίνί1_η Ββ3τ.αηάβη.
  Είηβ Αη5Π3Γΐπιβ ίβΐ 1βάΪ£ΐϊοη ίίΐΓ βΐτ,β βΓβΓθτβ
  "νν&ίίβη £-βη_α_ητ, άίβ ϊγπ Ββδίτζβ άβΓ Ραχηίΐίβ οΐβίοβη
  ά&ΓΪεη. Τβάοοη ιηηδδ Ααϊητ βίηβ οββοηάβΓβ Ββδεηβί-
  ί νοπι ζηδτ3ηάΐ£βη ΒηβΓ&βπηβίβτβΓ αηδς,βδτβΐΐτ:
  ΘίΑΕΝΖΕΝϋΕΡ 3ΙΕΘ
  ϋΕ8 ΡΕυΤ80ΗΕΝ ΗΕΕΡΕ8
  ΌΙΕ Κ.ΕΙ0ΗδΚΚ.ΙΕΟδΡΙ,ΑΟΟΕ ν7ΕΗΤ ΑϋΡ ΌΕΚ.
  ΚΙΕν78
  Αηβ άβηι ΡίΙηΓβΓη&ηρτ-
  η&ΓίίβΓ, 20 δβρτβιηΙϊβΓ.
  Ό3.3 ΟοβΓΐχοηιΐηαηάο άβΓ
  "ννίβ
  ]
  δοηάβΓΓηβΙ-
  Γάβη.
  ϋίβ Ββάίη£ηη£βη, ηητβΓ άβηβη άίβ "ννΤαίίβη αοζη^β-
  Ιοβη βίηά, βίηά άβηΙ-θαΓ Ιβϊ-ητ ιιηά ^ηβηβτίο;. Είη
  ,βάβΓ Ιεαηη άίβ ν7αίϊβη αο^βοβη, £ΐβί-η£η6£ΐ-ί£ οο
  Μαηη,οο Ρταη οάβΓ Κίηά. ΟΙβίοΗ&ηβΙτί^ ίδτ ίβτηβΓ, ννβηι
  άίβ "νν&ίίβη βΤβηδΓβη. ϋίβ Αοβτ&οβ 1ε_,ηη ϋΐ»βΓ&11 βΓίοΙ-
  8Γβη, &19Ο Ιϊβί ,βάβΓ £Γίβοηί8_ηβη οάβΓ άβητδοηβη
  ϋίβη8Ϊ3ί.β11ε. ϋαοβί ν/βΓάεη Κβίηβτΐβί ΡβΓδοηαΙίβη ίβδΐ-
  ^ββτ,βΐΐτ. ννβΓάβη. δραβτβΓηίη 8θ11 ηίβηιαηά Λνίβββη, νβΓ
  ηοοη νν&£ίβη Ι-εβββββη ηατ., βοηάβτη ν/ίοητίβτ ίβτ ίϋτ
  άβη Αη£βηο1ί__: ηιΐΓ βίηβδ, ηαηι1ί_η:
  Ρίβ Γβ8ί1θ8β Αΐ>%αί>ε αΙΙβΓ "νναίίβη ιιηά Μηηίτίοη.
  Εβ ίβτ άίββ άίβ νοΓ&ηβββτ,ζιιηίί άαίϋΓ, άαββ άίβ
  νββΙβΓ ιιηά ΒηιβάβΓ, άίβ ίη ΑΙ.αηίβη &β^αβιηρίτ:
  Ιιαοβη ηηά άαηη ίη ΚΓίβ8ο;38Γβί3η8βη3οη&ίτ &βΓα_βη
  —βΓβη, νοχη Ρββτΐαηάβ αηί άίβ Ιηββΐ ζηηιβοΙι^βηΓβη.
  Βίη 3βάβΓ τ-αβηΒοητ άβΓβη 1)&1άί8:βη ΗβίηΙΐΐβηΓ.
  ϋίβ ΕίηχποΙαηεΓ νοη ΚΓβία Η&1>βη εβ βοιηίτ; ββΐοβτ
  ίη άβΓ Ηαηά, οί) βίβ ίη Ζιιΐΐιιηίτ Κ.ιιηβ, ίΓίβάΙίοΗβη
  Αηίΐο&ιι ιιηά θΓάηαη^ &νιί άβΓ Ιηββΐ ηαοβη ταβΓάβη.
  Τβτ.ζτ. ΓΓ&ο;β 3βάβΓ ζή ββίηβηι Τβίΐβ άαζα οβί, άβ88 βηά-
  ^ηβΐΐίκ ηηά ίαβΓ &11β Ζβίτ άβΓ ΡΗβάβ &β3ίοηβΓί
  ταβΓάβ.
  Αυδ ΕΙΝΕΡ ΘΡΟ33ΕΝ
  ΡΟίΤΕΡΚΑΜΜΕΡ ΒΕΡΡΕΙΤ
  ηαΐτβη Ιηί. ϋίν. άβ3 άβητ-
  βοηβη ΗββΓββ νοη άβΓ
  ΐΛΐίτ,νν&ίόίβ ιιηίβΓβίηβτζΙ,
  ηαεη ΓηβηΓίεβρΓίβτβη
  Κδβηιρΐβη άβη βΐ&Γΐί &ιΐ3-
  ίβ Ιϊθΐδοηβννίβΐίβοηβ
  ίη άβΓ
  £[ νοη Κίβνν &ηί
  άβηι ■ννββτηίβΓ άββ ϋη]βρΓ,
  άιΐΓθΓΐΙϊΓοθΓΐθη. Ιη Ιίιΐβη.-
  ηβηι Αη^τίίί άΓ&η&βη βίβ
  βί·. ^ββτΓί^βη Τει&β ζη-
  ί&ηηιβηηιϊτ. άεηι ταβίοήβη-
  άβη Οβ&ηβΓ ίη άίβ δταάτ
  βίη ηηά ηίβΐβη αηί άβΓ
  Ζίαίβΐΐβ άίβΚ.βίεΙιβ^Γίββτβ-
  Ν&οηάβηι άίβ
  ΡιιβηΓηηε άβΓ βονν·-
  Τηιρρβη £β-
  ■ννβΓ, ·ννβΓ£ άΐβ
  ββΕίζυηο; άίβ
  «ηά 8:&ο άβη
  ΛνβίίβΓβη ννίάβΓβτ&ηά &«ί.
  ννίβ ^Ιβίεηίειΐΐβ άιΐΓθΙι
  δοηάβΓηΐ6ΐάηη§: οβΐιειηητ-
  β^β^βΐιβη, νηι·άβ άίβ δταάί
  Ρο1ΐ&νν& 120 ^ηι βαβάννββτ:-
  ι Ιίεη Οη&Γΐΐονν, αηι ΐ8. Ι
  δβρίβηιαβΓ κβηοπιηιβη.
  Ιηί Ζχΐ3&ηιηιεηννί γ 1ε ε η ι
  ηιίτ νβΓθαβηάβη άβΓ ΚΗ-
  β^βηιαΓίηβ ηηά άβΓ 1/υ.ίτ.-
  νν&ίίε Ηαοβη Τηιρρεη άβδ
  ΗββΓββ Μίττε δβρΙβτηοβΓ
  άίβ άβΓ Κ.ί?αβΓ ΒηεΗτ
  η Ι η δ β 1 η
  ηηά Μοοη ^βηοηι-
  τηβη. Αχΐ3 βίβ-βηβηι Εηί-
  δοΗΙιΐδδ δτΐββδ αηι ΐ6.ο. άβΓ
  Ηρΐηι. Ρ&ηΐίθΐα ηιίτ δβίηβΓ
  Κοηιρ. νοη Μοοη ηβΓ
  ηβοβΓ άβη νοηα Ρβίηά
  τβίΐταβίββ ζβΓβ ί ο β γ ί β η
  Ό&ηιηι αηϊ άβηθβϋβίΐ άβΓ
  Ιηβεΐ Οεββΐ. Μίτ άίβββηι
  ΗαηάβτΓβίεη βοΗηίεη άίβ
  νοΓαηβββτζηηξ-βη ί α β γ
  άίβ ίχη Οαη? οβίίηάΐίοηβη
  βΓΪοΙ^ΓβίοΙιεηΚ&ηιρίη&ηά-
  Ιιιη^βη ζαΓ ΕΓοοβηιηζ
  άβΓ Ιηββΐ.
  ϋΐβ ^{ττηειίίβ οοηιοαΓ-
  άίβΓΐβ αηοΐι ίη άβΓ νβΓ-
  ^αη^βηβη ΝαεΗτ; Οάβββα
  ηηά Μοβΐΐβιι.
  Ιηί Καηιρί ^β^βη άίβ
  νβΓββη^ΐβη Κ&ηιρί-
  ίη άβΓ Ν&οηί:
  ζηηι 20.0. &ηβ βίηβηι Οβ-
  Ιεΐΐζνΐβ: οεΐνν. Ηηΐΐ 2 Η&η-
  άεΐ55θΗίίίθ, ά&ΓΐιηΐβΓ ι
  ΤαηΙΐεΓ, ηιίτ ζηβ. 17000
  ΒΚ.Τ. Αηι Τ&&β ιπηΓάβ
  νοΓ άβΓ βηκΊ.δηβάοβτ^ηβ-
  δίβ βίη ταβίτβΓβΓ ΡΓ&οη-
  τβΓ άηχ οη ΒοηιοβηταιΐΓί
  βοητπεΓ οεβεΗαβάίς-τ.
  Ιη ΝθΓάαίΓΪΙεα ςτίίίβη
  άβητδεηβ Κ&ηιρίϊΐνι^ζβη-
  &β ίη άβΓ Ν&οηΐ ζηηι 19*
  9· άίβ Οβ11&£βΓ νοη δηβζ
  βοτηίβ Ηαίβηαη1β£-βη νοη
  ΡοΓί δειίά ηηά Αΐβχβη-
  άτία ηιίτ ο;νιτθΓ
  αη.
  Ρβίηά ίΐο^· ίη άβΓ
  Ιβτζτβη Ναοηί ηιϊί 3θΗτπ&-
  οηβη ΚΓ&βίΐεη ηαοΗ
  ΝοΓάάβητβεηΙαηά βίη.Είη-
  ζβΐηε Ρΐη&ζβη&β άΓαη-
  8Γβη οίβ ίη άίβ υτη@'βΙ>αη8'
  άβΓ Κβίεηβηαηρτβταάτ:
  νοΓ. ΟηΓθΙι ΒοηιΙιβηταηΓί
  αηί' ΤΥοΙιηνίβΓίβΙ δτβΐτίη
  Ηαίι,β άίβ Ζίνίΐοβνοβΐϋβ-
  αη Τοίβη ηηά νβΓΐβΐζχβη.
  ΡΙα^αΓΐίΙΙβΓΪβ 8οηο33 2
  Βοηιτοεΐ· αο.
  Μαΐΐ&ηά 2Ο. 8βρΙβηιΙ)€Γ
  Εϊη εΓθ'ηαΙΙεΓηάεδ Βιΐά
  άβΓ ίϊ56Γ 2θ}χιτΐ^η ^ε1α.6η
  υηιΐ αεδ ιιηνοΓδίεΙΙο&Γεη
  ^ίΐΙιεη
  Ββνοεΐΐίεηιηβ νεΐηιϋτεΐ: ειη
  δοηά6Γ5ειίο1ιΙ; ύεβ «Ροροΐο α
  Ιΐαΐΐ»» νοη άβΓ Όη'ίερτ-
  Ργοπι.
  Ααδκεάεΐιηίε ιιηοεοααί
  Οβόίεΐβ νβΓΓίΐτεη ΗΐεΓ, α.355
  άΐε 1)εΓαηπιτεη ΑηδΐΓεη&αη-
  ^βηιΐεδ Βοΐδθΐιεννΐδΐηηδ ίητ
  εΐηε ΐηίβπΗΐν^ Ααδηατζαηϊ αεδ
  Βοοΐεηδ ηΐεηιαΐδ αηεη ηιΐΓ
  νβΓδυχΙιτ. νυΓ<3εη ιιηά οεννει- 5εη, ί!α*ί άΐε ηϊοΐιΐ νεπιββΓ οεΓαΙιηιΐεη ιιηά νοη α.ετ Μοδ- ΙςαυεΓ ΑκίΙαΐΐοη εο 1&ατ βε- ρπεδεηεη ΡοτίδθΐιπΙτε άβΓ Ιϊοΐδοηενίίδΐιβοηεη ΕΛηάννιτί- δθΓΐαίτ: ΙεάίρτΗοΙι ίη άεη Α&ι- ΐΕίΐοπδδθΠΓίίΙεη ζα ίιηάβη βίηά, άο ζητ ΤκυβΛυη βίβρηεη νοΐΐίεδ ιιηά Αιΐί,Ι&ηάδ νεΓοείίεηίΗοΙι1: άεη. . ϋίβ νναΙΐΓε Ι^&ίίε ίη ύε υΐΐΓαίπε ηιίΐ άεηι £Γεηζεη1ο- 5εη ΕΙεηάϋΐΓεΓ Βεναε1κεπιη& ίπ ^ν-ϊΛΗοΗΐΕβίΙ: άΐε ηεΓΐεί Ιηίΐΐβΐϊνε ηιβΙαΓ ννδΕΓε. ννβηη ηΐΛη τηιΐδδΐβ ΐηαη άϊεδε Οε^εηά ϊη ΐηΓεηι άεΓζεΐϋΐβ-εη Ζαδίαηά άβδ Εΐεηάδ βεΐαδδεη, αηι &11εΓ νβ1ϊ ά&δ νν£ΐΐΓ6 Οεδϊοηΐ άεβ Βοΐδθΐιετιΐΐδΐηιΐδ ζιι οίίεηυ&Γεη. ϋϊίδ ιχΐύΓάε ζΐΐΓ ειπϊ&εη νετ- άΗηΐΓηυ-Πβ: άεβ νοη ^εη^η ιιηά δτ&Ηη ^εδοΗ&ίίεηεη Κε- ϊ ίηΓεπ Κ,οοββνβΐί ΰΙϊθΓ άίβ Ιαηάηίΐίβ οη, 2Ο δερ Ιείίεϊε άεαι Κοη· 8 άεη ϋ ζννεϊίεη ΚεοΙιεηδοΙιαίΐδΙ ϋοεΓ άϊε Εη&ΐ&ηάΐιίΐίε ζιι. Ν&οη άειτη ΒεΓΪοηΙ Ιι&βεη άΐε ΐΐϊΐ ΑιΐδΕίίΙΐΓεη τηίι; ΐ ΐ ζατη ίθΗΕΕΓίδΙε νεΓατ Βο1δθ1ιεννΐί>ιτιαδ άαι.
  ϋ Οΐεΐοΐιε &Πτ ί&Γ άΐε
  αΙ:επ£ΐ δεΐΐ Ιη·
  άεδ Εηρΐ&ηά-
  &η Ν&ΐΐοηβη, άΐε
  Αοΐΐδε Ιίεειηρίεη,
  τη 3ΐ· Αυ.ί?α3ΐ: είηεη
  Γΐ; νοη 190 447 °7° ϋο1.-
  δ. ΗΐεηιητεΓ ϋείΐηιεη ΐοΐι
  αη&δηι&1:εΓΪ£ΐ1 ιιηά δθη·
  δΐΐ^ε ^^είε^ιιη8^εη, δοννεΐτ δΐε
  1&ϊδ3εο1ι1ίοη υεΓεΐΙδ εχροτιϊεΓΐ;
  ννιΐΓάεη.ΗΐεΓζα Ιεοηιηιεη Κ.ίίδ
  ίΪΙΐεη ΐηι 'ννεΓτε
  ΒΕΡΡΙΕΡυΝΟ ΚΡΕΤΑ5
  Ιηί Ι/αηίβ άβΓ Ιβΐζτβη ζταβί Ταχβ δίηά αηί Αηταβίβηηβ· άββ Ββ-
  ίβηΙβηαϋβΓδ 83 ΙΐΓβίίβοΙιβ "νΌΙΙίβ&η^εΙιΟΓΪ&β, άίβ ίηι ΖηεΗίΗαηβ Αί]α ταβ-
  £βη ΡΓβίβοΗαΓΐβΓβί βίηβαδδβη, βητΐαβββη ταοΓάβη. ϋίβ ΜβηΓζαηΙ άβΓ
  Ηαίίΐίη&β τααΓ ίηι ΚΓβίββ ΐΓ&ΙίΙίοη ηηά ίη Καβτβΐΐί (Κίββαηιο) ίββΐβτβ-
  ηοηιηιεη ταοΓάβη. Είη £6Γίη£βΓ Τεΐΐ άβΓ Εητΐαβδβηβη βταηιηιτ αη3
  άβΓ υηι^θοτιηδ: νοη ΡαΙίοεηοΓα ηηά Καηάαηοβ, Οηαηία (δταάτ ηηά
  Ι*αηά) βοταίβ Κβίηγηιηοη.
  Είηβ Αηζαηΐ ΙαηίβηάβΓ νβΓίαηΓβη, ίη άβηβη άίβ Ρβδτηαηηιβ νοη
  οβνοΓβίαηά, τπητάε βίη&βδίβΐΐτ;.
  ΟΙΕ νΕΒΝΙΟΗΤυΝϋ 0Ε8
  ΒΑϋΜΕ ΚΙΕΗδ ΕΙΝυΕ3ΟΗίΟ83ΕΝΕΝ
  0Ε0ΝΕΚ8 50ΗΚΕΙΤΕΤ ΡΟΚΤ
  ϋίβ Οείαη^βηβη-ηηά ΒβηίβζαΗΙβη χπαοηββη βταβηάΐίοα. - Όΐβ
  ίΐοττβ νβΓΐοΓ ^ββτβΓη 42 Ρΐη&ζβη&β.
  1Λ3 Ι,ηΕΐ-
  ϋηΙβΓδΙαΙζϋηρ; άεΓ ΑΛειτεΓ
  «πά άΐβ δθ'/.ίίΐΐεη Εΐηποΐιίαη-
  &εη, άΐε νοη άεη δο^βΐβ βο
  Ι311Ι &ερπεί>εη ννηΓάεη. Α«ί
  άετη ^αη^1ε β&ί ^ ^ιηε
  ΑεΓζεε. Ζβνβίηιαΐ ίτη Ιαΐιτ ~ί«η
  ίη ΐεηε Οεχεηά είπε ίαάΐδοΗβ
  ΑεΓζΙΐη ααδ άοτ -ΙαάΙ α
  ^αηά, οεδοΙΐΓαηκΙε Λτε
  ίί&ήΐ α)?τ ίΐηδδοηΙιεδδ
  αηί άϊε ΡΓααεη, άΐε ΚιηάβΓ
  βΓννίΐΓτεΙεη. ϋίε ΰΙ>ΓΪ?εη Ιετβη·
  «ϊβη Ρηιοβη υηά Μ
  ν/ιΐΓΐί.-η ηΐοΐιΐ βίητηίΐΐ
  δΐχοΐιτ, &ε5θΗννεί8:ε άεηη
  Ιιαηάβΐΐ.
  ίίΐ, δο Γοειοηί άεΓ
  Ιηά, α;υ>
  ίαηβδηι&ίε
  νοη 35 94^ 7Ο1 ΒοΙΙαΓδ, άΐε
  οεΓεΐίδ α5&εΐΓεΐεη, ίΐΤοεΐ' ηοεΐι
  ηϊοητ νεΓίθΙιΐίίΙ ννοΓάεη δΐηά.
  δοηδΐϊ&ε ϋΐεη^ίε, νΐε Κερα-
  ΓΑΐατεη &η ΚΓΪε^δδοΙιΐίίεη,
  Ιοεΐΐείεη δΐοΐι βιιί ιαεΐϊεΓ 7&
  169. 377 ϋοΐΐατδ. Ιη?εδαηιι
  Ιιαοεη αΐδο άΐε. Ό8Α ίατ324 3°3
  788Όο11αΓ5 ζιιγπΙ; υΐαιζαηβ-
  άετ Αεΐΐδεηίείηάε
  ηΐοΐιτ. δ
  Τοεΐααίεη δίοΐι αα£
  ΜίΠΐοηεη ΟοΙΙεΐΓδ.
  ηιηά 162
  ίΐΐΓ άίε ΙΠίΓαΐηε. ϋαδ
  Εΐεηά αηά άίε ^ε^άεη δΐι
  νοη άεη Ιιτ1εί>;αη!?εη άεΓ &< δ^εννϊδίίδοηεη Ακΐΐ-ΐίοη Ιιιηι Γηεΐννεϋ εηί£εΓηι. ϋιε τικγο- ΐηΐδθΗε ΒενοεΙΙ^εΓαη^ -ηηΐΓαβ απ8 εΐηεΓ βτοδδεη ΡοΙίβΓΐε&ιη- ζα ηδοΐιβίβ δτβηβΓβ.ατ; ΐη άβΓ Οββοηίοητβ άβΓ ϋδΑ ναδ1ιΐη§·(:οα, 21 δεριεηιββΓ Όετ δεηαί ηηΐιηι εηάϊϋΐτίίϊ ά&δ δτεαβΐ'κεδεΐζ ΐη Ηοεΐιε νοη 3-5 Μΐ11ίαι·άεη Όοΐΐατ αη. Εδ Ϊ5_ άίεδ άεΓ οΐδΙιεΓ Ιιοεοη- ,^ΐε δ.εαεΓδαϊζ ίη άετ Οε· δθΗΐοΙιτε, άεΓ ϋδΑ. δο5α1ά ί Κοοδενεΐί άαδ Οεκείζ αη¬ ι ίεΓδθΙΐΓΐεϋεη ηαί, ίτϋί εδ ΐη 1 Κγ-Λ. Αιΐ3 άβηι ΡηβηΓβΙιαηρΙ- α,η&ΓΐίβΓ, 2ΐ. δβρίβπιοβΓ ϋαδ ΟΤοβΓΐίθΐηηι&ηάο άβΓ "νν"β1ΐΓηιαθΓΐί 8·ίΙ»τ: 1>β^αηητ:
  Αΐη δηβάίΐηβ&βΐ άβΓ
  άβυτβοηβη Αη&ΓΐίίβΪΓοητ
  ταηΓάβ άαβ ΑβοχΐΐβεηβΜββΓ
  βΓΓβίοΗΐ. νοΓαηβββτζηηβ-
  ΗίβΓίηβΓ τααΓ, άεΓ ίχεΐάβη-
  η&ίΐβ Είηβαΐζ βίηβΓ Ιηί.
  ϋίν., άίβ άβη υβοβΓ&αηβ-
  ηβοβΓ άβη θΓβίίβη ΙΙηίβΓ-
  Ιαηί άβδ ϋηίβρΓ οβί Ρβ-
  6ο Ιίηι. ηθΓάοβττη.
  ηηΙβΓ βοητκίβ-
  Γίβτ νβΓΐιαβΙΙηίδδβη
  εΓΐεαβηιρΓτ; ηηά αΐΐβη Οε-
  β-βηαη&Γίίίβη ζηηι Τγοϊζ
  ^•βΐιαΐΐβη Ηαττβ.
  ϋίβ νβΓηίοΐιΙηηο; άββ
  ΐηι Καηηιβ οβίτιΐ. ηηά εηβά-
  Κίετα βίη-
  ϊοΓί. ϋίβ άβηΐ-
  , άίβ νοη
  ηβΓ ίη Κίβπΐ βίη·
  ιΐΐαΓεη, βτίβδ-
  ββη ηβοβΓ άβη ϋη3?ρΓ
  ηαεη ΟβΙβη νοΓ ηηά νβΓ
  βίηίςτβη βΐοΐι ηιίτ άεη
  ΚΓββίτβη, άίβ ηβοβΓ άίβ
  ϋεβηα νοη ΝθΓάβη αη&β-
  &Γίίϊεη ηαττβη. Ηείΐί&β
  ϋηΓοηΙΐΓηοηβν β Γβ η ο η β
  άε3 Ρβίηάβδ βοΐιΐη&εη ϊβηΐ.
  ϋίβ Οτβί&::26ηβη ηηά
  Ββηΐβζ&ηΐθη τα α ο Η 3 β η
  δτηβηάΐΐοη.
  Είηηβίίβη άβΓ ΚΓΐβ&3-
  πι&ΓΪηε βίίβδββη ΐΐβί ίη
  άβη ίίηηίβοΗβη ΜββΓΐιη-
  βεη νοΓ, νεΓβίαβΓΐίΙεη άβη
  ΜίηβηβρβΓΓεηβΐ'τεΙ ηηά
  βίοΗβΓΐβη άίβ β-β&βη άίβ
  οαΐΐίδοηβη Ιηββΐη βίηβ·β-
  Ιβίτβίβη ΟρβΓαΙίοηβη.
  ϋίβ Ι^ηίτ ΐτχ α ϊ ί β νεΓ-
  ββηΐετβ ηοΓάταβΒτΙίοΙι άβΓ
  ΚΓίηι σ νοΓροβίβηοοοτ, ι
  Καηοηβην>οοί, δοταίε 3
  Ηαηάεΐ83οηίίίβ ηιίτ ζηβ.
  ΐο.οοο ΒΚ.Τ. ηηά βΓζίβΙτβ
  ΒοηιοβηΐΓβίίβΓ αηϊ βίηβηι
  3οχ«]βίΐ8ο1ιβη ΤθΓρβάο-
  1>οοτ.
  Ιηι Κ&ηιρΐ £β£βη Ογοββ-
  ΙθΓίίαηηίβη οβΐβ&τεη βΐαΓ-
  ΙιβΚαηιρίίΙίββ-βΓΐίΓαβίΐβ ίη
  άβΓ νεΓ^&η^εηβη Ν&οητ
  ΗαίεηείηΓίοηΙιιηί?βη ηηά
  δοηΙΗαηιρτοη πιίτ Βοηι-
  οβη δοΗΐπβΓβη ηηά δοηταβΓ-
  3ΐβη ΚαΙίΙίεΓβ. ΤΓβίΐβΓ ίη
  ηηά ιηϋΐΐαεΓΪ8θ1ιβη Αη-
  1&£βη άβΓ δΐαάί Γίοηΐβ-
  Ιεη 1)βτΓαοη11ίο1ιβ ΖβΓ-
  αη. Είηβ
  Κ.βίηβ 8τοβ83βΓβΓ
  άβ χπηΓάβ 1)εοΙ)&οηΙετ.
  ΑηάεΓε Κ&ηιρίίΐη&ζειι&ε
  βτίίίεη ηαεΙΐΓεΓβ Ρ1Η&-
  ρΐαείζε βοιπίβ Η&£εη&η-
  1&&βη ίη δηεά- η. Οβτεη-
  &1αηά αη ηηά νεΓβεη^Ιβη
  ηοΓάοβΙχπ. Τΐιβ να5η ι
  νοη 4°°° ΒΚ.Τ.
  Είη ταβίτβΓββ £τοβδδβ
  Γββ Ηαηάβΐ88οηί£ί χπηΓάβ
  Ιηι Καηαΐ-
  β,θβΐβι νβΓΐθΓ άίβ ΟΓΪί.
  Ι/ηίΙτηαίίβ αηι ^βδΐΓΪ^εη
  ο β ί βίηβηι ϊιιϊγ-
  ^ ο β β ηι Αη^τίίίβ-
  νβΓβηοη 39 Ρ1η&ζβη§·β.
  ϋανοη τπηΓάεη 35 άηΓοΗ
  ]ά6£&γ 4» άηΓοη ΜαΓΐηε-
  &ΓΪ. αο^β3οηθ33βη. 2 βί£β-
  ηβ Ρΐη&ζβη&β ιπβΓάβη
  νβπηίββτ.
  Ιη ΝθΓάαίΓΪΙ^α ζβΓβίοβΓ-
  ίβη άεηΐβοηβ Καηιρίίΐηβ·-
  ζειι&β βίη ΟΓίτ. Ζβΐτΐα^βτ
  Ββί ΤοΙΐΓη-.
  ϋβΓ Ρβίηά ί1ο§· ίη άβΓ
  Ιείζίβη ΝαοΗϊ ηαοΐι ΝθΓά-
  ηηά δηβάιαββΙάβηΐβοΗ-
  Ιαηά βίη ηηά άΓαη§· πιίί
  βίηζβΐηβη Ρΐη&ζβη&βη
  Ιαίδ ζιχγ Κ.είοη9ΐι&ηρτ3ΐ&ά1;
  νοΓ. ϋηΓοη ΒοηιΙϊβηιπΐίΓί
  βηίδταηάβη ηηβΓΐιβΙιΙίεηβ
  δεηαβάβη ίη ννοηηνίβΓ-
  τβΐη. Ν&ο1ιΐ]αθ8·εΓ ηηά
  Ρΐαΐί. -Αττ. βοηοβββπ 3 ^βΐ"
  αη&Γβίίβηάβη ΒοηιΙϊβΓ αο.
  3ΤΕΙΟΕΝ0Ε ίΕΒΕΝ3ΚΟ5ΤΕΝ
  ΙΝ ΑΕΟΎΡΤΕΝ
  Τίβϊ ^Γβίίβηάβ ΒβηηΓηηϊ^ηηβ-βη ίηι ^αηζβη ^αηάβ
  Κίϊγο, 23. δίριεηη5εΓ.
  ϋΐε δοηνΐεΓί8:1ίεΐΙεη,άίε δίοΐι
  ΐη Αε^γρτεη άαΓοη άΐε
  εκεηάε ^ΓΪΙίδςΙιε Γ
  εΓ^είοεη, ννεΓάεη ]ετζΙ
  Κεαιετ ΓοεδΙδετί^Ι:. ϋΐε δίεΐ-
  ^εηάεη Ε-ϋεηδΙίΟδτεη αηά
  άΐε ΡΓθ£ΐτ£ΪεΓ, 30 ΙιεΐδδΙ; εδ
  ίη είηεΓ Μεΐάαηρ άεδ ^οη-
  άοηεΓ ΒϊΪΓθδ, ΙΐίΕΐΙεη ίηι £αη-
  ζεη ^αηάε τϊ壧:Γ ίίεηάβ Βεαη-
  ΒεΓΐΐη, 2ΐ.
  Ιηι Οοΐεΐτζα^ δΐεΐιεηάε
  άειιτ8θ1ιε Μΐηεηδΐιο 1ι 1ο ο ο ι β
  ΙθΓαοΙιεη αηι ΌοηπθΓ5ία§·
  άιΐΓθΙι ΡΙαΙίίεηεΓ εΐπεη Αη-
  §τϊί Ιογϊϊ. Ρ1ιι^ζεα§·ε ίηι
  Καηαΐ. ι βπτ.. ΒοπιΒογ αηά 2
  ^α§;άί1α8■ζ^αίίε ιιχαΓάεη ηΐβΓ-
  οει
  ϋΐε Αα£.σ1οα.5- ιιηά
  ηιεΙΐΓ άΐε ΖείΙ
  δεί, Μ&δδηαηηιεη ζιιγ
  ταη§· άεΓ ΡΓοάχιΙΐΐΐοη ζιι ττεί-
  ίεη, άίε νεΓϋεϋιιηο: ηηά άΐβ
  ΕΐηίαΙΐΓεη ζα ΙίοηΐΓοΙΗεΓεη,
  ααδΓεΐοΙαεηάε ΖαίαηΓεη ίηΓ
  Ιηΐαηά δΐοηεΓζαδΐεΙΙεη «ηάΐ
  άίε ΡΓθίΐΐ&ΐεΓ δτεΐ-
  1αη§: ζα ηϊΐιπΐϊη.
  δεί είη Ααδδο1ιπ55
  ννοτάεη, αηι ίεδΐ^α'
  δϊεΐΐεη, νν&ΐοΐιε δοΐιπτΐε ζα Ι ΐίΐ
  , άαηιΐτ άΐεδε ά&ηη ά^πι
  ίη
  δεΐεη ηοεηεΓετ ^^εηηε ννε^εη
  ίη άεη δΐτείκ ^εΐΓεϋεη. Ιπ
  Αΐεχαηάπα δΐΓεΐΙίΙεη άΐε
  δοΙιΙβεοΙιΙεΓ ηηι ηοεΗεΓε ΡΓεΐδε
  ζα εΓζίεΙεη. Εδ δεί νναΙΐΓδοΙιείη-
  ΙίοΗ, άΐδδ δΐοη άεΓ δττεΐκ; άετ
  δοηΙεεοηίεΓ &ιιοη &ιιί Κεϊγο
  αηδάεηηεη νναΓάε. ϋίε Κ,ε-
  βίηε Βεΐχαηηϋ-
  αδ&εβτε^εη, ίη
  άεΓ δίε ίεδΐδΐεΐΐτ, ά&δ5 ηηη-
  ννεΓάεη ΙίοεηηΙεη. υηΐεΓ.Ιεβ-
  δεη ηαιοε άίε Κε^ίεπιη"; υογ-
  δοΙιννίεΓΪ-
  Ρη^
  ί>είεη
  £ε£Γθίίεη, αηι άεΓ
  ^εη 1^&%ε ζα
  νεΓδοηΐεάεηε
  ΗοεοΗδίρΓεΐδε βεΐζ
  ννοΓάεη. Ώίε Ρο1§:ε δεί αΙΙεΓ
  άΐη&δ, άβδδ άΐεδε
  νοεΐΐΐίί νοπι
  νναηάεη δίΐεη.
  ϋβΓ Ιταΐίβηίδεηβ Οοηιΐηη-
  ηία,ηβ
  Κοηι, 2Ο. δερτεηιοεΓ.
  ΗααριηαΕΓτίεΓ άεΓ Ίίαί.
  30
  ΒεΓΐίη 2ΐ. δερτεΐηοεΓ.
  ΐ
  βεΐί&ηητ :
  άεη ^&ηάί^οη^εη ΐη
  ΐδΐ ηΐοΐιΐδ νοη Βε-
  κ ζα ηιεΐάεη. ΕΓηεατε
  ^α£ι:αη£^^ί'ίε εη&Ι. Ρΐα^ζεα&ε
  3ΐι£ Βεη§;1ΐ35ί αηά Τπροϋδ.
  νοη αηδεΓεη 3α£ Ρ&ΗγΙ οε-
  £ΐηά1ίο1ιεη Η&ηάε1δδοΗΐ£ί6η
  νναΓάεη ααδδβΓ άεηι ΐηι
  ητ,εΐάεΐεη Ρΐα^ζεα^ ηοοΐι 2
  ννείιεΓε Ρΐα&ζεα&ε
  πεη. Ιη 0δΙα£ΓΪ1ί3
  άεΓ Οε^ηεΓ ίιη δοΐιαίζ άίςηΐεη
  Νεοεΐδ νοΓ^εδοΙιοΙοεηε δ:ε1-
  Ιαηΐιεη ΐηι Αίοδςΐιηίτΐ: Οαΐοΐιε-
  £ίί 3ηζα£ΐεΐ£εη. ΌεΓ Ρείηά
  ννατάε άατοΐι άΐε δο£θΓΐΪ£εη
  Αη^ΓΪ£ίε Γ αηδετετ Τταρρεη
  αηά άαδ ννίτ^δαιηε Εΐη§;Γς.ΐ£εη
  αηδετετ ΑτΙίΙΙεΓΪε ίη άίε
  ΡΙαοηΙ; ^εδοΐιΐαβ-εη, αηά Ιΐεδδ
  ζαΙιΐΓεΐοηε Τοτε &α£
  Καηιρ£ρΐ3):ζ
  ϋίβ άβητδεηβη ΤΓΐΐρρβη
  βίηά ίη Ροΐταητα βίη-
  ΒεΓΐΐη, 2Ο. δρ
  01 θΓεθΐτΐιιιαηιΙο άε
  νε1ΐΓΐηαοΗτ β'ύιί αιη ί^ι-εΐτ ι
  ΐά £ο1^εηάε δοηάεΓ
  ΐ
  1)β-
  Ιηι Ζα^ε άεΓ
  ί^εηεη υΐτι£αδδαη£δ
  υρεΓαΐΐυηεη νναιάε αιιοΐι άεΓ
  Αη§π££ &ε§εη άίε αΙίΓαίηί-
  δθΐιε ΗααρΐδΐαΟΓ. Οΐιατΐίθνν
  Ναοΐι ' Ιίΐιεΐιηοπι
  άατοΐι ϋίε δΐαι--
  κ &ιιί άεηι
  ίδ Όη]ερΓ δίηά
  αηί>€τε Τταρρεη ίη άίε δΐαάτ.
  Ροΐταιιχα δαεά,ίθΓΐ νοη Οΐιαν-
  Ιίοαΐ ειη^εάπιη^εη. Αα£
  Ζίΐαάεΐΐε αΐεΐιΐ; δείι
  νοΓηιΐιΙ:α§: άΐε
  £1
  δοΐιΐαοΐιτδθΐιίίΐ
  δεήννβΓ
  Β&γΙϊπ, 2ΐ.
  ρ^
  δΐοΐιϋεΐεη ατη ΡΓείταίΤ ΐηι δεε-
  είη /
  άαδ δίε δοίοΓΐ αη&π££εη, ιπίε
  ΡΓεΐΐα§α5εηά νοη ζαδΐαηάΐ-
  §;εΓ άεαΐϋθΐιει· δίεΐΐε Γηΐΐ^ε-
  ϋείΐΐ αιΪΓά. ϋα» δο1ι1αο1ιτδο1ιί£ί
  ιυατάε άατοΐι άεαϊδθΗε Βοηι-
  Ιοεη δοηιιΐεΓ
  , 2ΐ. δερΐεηιρεΓ.
  Ρεδΐδίεΐΐαη^εη άεδ
  Κοτεη Κνεαζεδ ΐδί άίε Ζαΐιΐ
  άεΓ να.1ΐΓεηά άετ Βοΐδθΐιεννί-
  1ίεη1ιεΐ'Γ5α1ια{1; ίη Εεΐτΐαηά
  νεΓδθΙιΙερρίεη αηά ριΐι.ιίτε-
  Ιεη δοτιΐίε αηΐίίεΙοΓαοΙιτεη ΡεΓ-
  κοηεη ηα£ 2 5950, άαπιηίεΓ
  595° Ρ
  άετ 5Ϊ5 ζα 6 Ιαΐπ-εη. Όη άεη
  ηιηά 26000 Ορίετη δίηά ίηδ-
  ^εδαηιΐ; ηαΓ 351 ΡεΓδοηεη
  ιιιΐεάεΓ ααί&ε£αηάεη ιιΐθΓάειι'
  £π£ίεη ΐιη Εααίβ άεδ
  άίε οδ.νναΓίί; Ροΐεαννα ζ
  ΠαΙεηάεπ δονν)εΐΓαδδ.
  ϋαηάε εΓίοΙβτο ίοη αη. Μοιοη-
  δίεΠε Κοΐοηηεη πιαΓάεη άαΓθΙ»
  Τίε£αη8τπ££ε ζεΓδΟΓεη&Ι: αηά
  νεΓπΐοΙιϋεΙ. ννίοΐιϋίδτε Εΐδβη.-
  Οίΐηηΐΐηΐεί αηά Κηουεηραηΐ&'
  ΐε ίηι Κάο1ίζα§·§:66ΐεΐ άβΓ
  ΰοαι^'ε1:δ ηιαΓάεη ζεΓδΙΟΓί. Βεΐ
  Αη8Γι££εη άεηΐδθΗεΓ Καηιρί-
  1 αα£ ο ιι βεπΐδδ.
  ίηι Κααηα νοη 1<ε* ιιΐαΓάεη αηι ηαεΐι οίϊηεΓ νοΓΐΐ Με1άαη§εη 24 Ρΐαοζεα&ε &τη Βοάεη ζεΓδΐΟΓΐ". 6 ιαεΐΐετβ Ρΐα^ζεα&ε αιαΐ'άεη ίιη ^α£ι- 1ίατηρ£ ΐΐ δτοΛΙιοΙηι, 2ΐ. δερτεηιοετ· δεΐί ΡΓεΐΐα^ηαοη γπιϊ»ι1;,ε α % Ιϋαίτ ΐη οϋοοΐίΐιοΐηι ' ηιεοηΐ: αηι, άΐε δεί ααδ Κι ΐη Κΐοΐιΐαιΐίί δίΐιιυεάυΐι αα»· ^εΐααίεη, αηι δίοΐι ίη -·>ο!ιΐ»€-
  άίϋθΐιεη ΡΙαίεη ϊ
  ζα Ιαίίδεη. ΒίίΐιεΓ 1ί"δδ δίοΐι
  ηίοΐιι £ε5ίδΙ:ε11εη, τΐΐΟΓααί άϊε-
  δδδ ΟεΓαεοΙιι ζατα
  τεη ί^.1". Εϋευ^ο ίεΐιΐτ
  είηβ ΒοδταΕί^πη^ νοη ;ιηιι1ί-
  δείιε ΐιιεΐ" άί^δθΗ Οε-
  ΗΑΡΕΝ-ΤΕΚΚΑδδΕ
  Η41Ι0ύΙΙ5ΤΒ^5Ε Νο 8
  ταοεζειτ
  ρκϋΗδτϋοκ
  ΜΙΤΤΑΟΕδδΕΝ
  αηά ΑΒΕΝϋΕδδΕΜ
  Ρ^η^118^ηθ^1^
  Καί'ίεε οά€Γ Τεε πιίί
  Κιιςΐιεη άαζα
  Ιιη £αηζεη 50 ϋΓοηιηεη.
  Μίίτα&ββδβη
  ηηά Α1>εηάβ33βη
  8αρρβ
  Ρΐεΐδοΐι οάεΓ Ρΐδοηβ
  ΚαΠ:ο£ίε1η
  Εεηιοηαάε οάετ νείη
  αηά
  Ρ γ α ο Η τ ε
  Ιηι Οαηζεη ιιο ϋΐ'αοΐιΐτιεη·
  εαΐδθΐιε Καοΐιε αηά ΌεαΙ-
  δοΐιε Μαδΐκ. '
  Οί£εη 5ΐδ 2?, οο
  ΙΟΗΑΝΝΙδ ΕΜ. ΜΑΤ3ΑΜΑ3
  . ΐο
  Αιι£ άεΓ νΓε5ΐ5. ίΐε άετ ΜαΛι-
  Ιιαΐΐε
  8-τ2 ΜθΓβυηδ 2-6 Ναοΐιπιΐτ-
  Ζαηη&ΓΖίΙίΙΐηΙί
  ΙΙΕΥ1ΗΕΗΙ05 9Ε0Β0ΑΚΛΚΙ8
  ΜαΙεηιεδίΓ.
  νοη Ιιΐίηΐεη
  ΣΕ ΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΗΣ ΤίιΝ ΐιϊΔΗ-Εί/Ν
  Χανιά, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 1&4Ι
  Τ.3Ϊ ϋ ΗΣΥΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΙΟ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης καθώρισεν
  άκόμη μίαν φοράν προθεσμίαν, διά την παράδοσιν
  των ΰπλων καί πολεμοφοδίων των ευρισκομένων
  εισετι είς τάς χείρας τοΰ πληθυσμοΰ καί υπεσχέ¬
  θη, είς την περίπτωσιν^αύτήν, την μή επιβολήν ού-
  δεμιάς τιμωρίας.
  Καθ^νας ανέγνωσεν είς τάς εφημερίδας καί
  είς ε'ιδικάς προκηρύξεις, ότι μ έ χ ρ ι τής 30 ή ς
  Σεπτεμβρίου 194 1 δέον νά πά ρ α-
  δοθοΰν δλατά δπλα καί τα ά ν τ ι-
  κείμενα τοϋ έφοδιασμοΰ ενός
  σ τ ρ α τ ο ΰ. Αύτά συμπεριλαμβάνουν, έκτό; των
  μηχανικών δπλων καί των δπλων χειρός, καί τα
  τυφρκια κυνηγίου, τάς χειροβομβίδας, τα πολεμο-
  φόδια καί τα έκκρηκτικά παντός εϊδους καί αν ά¬
  κόμη ταυτα ευρίσκοντο άπό πρίν είς χείρας μή
  «τρατιωτών.
  Εξαίρεσις γίνεται διά τα άρχαϊα κληρονομη-
  •θέντα δπλα, άτινα δύνανται νά παοαμείνουν είς
  χείρας τής οίκογενείας,.Πρός τούτο δμως χρειάζεται
  ενα ειδικόν πιστοποιητικον τοΰ ά^μοδίου Δημάρ-
  χου ή Προέδρου Κοινότητος.
  Αί συνθήκαι υπό τάς οποίας δέον νά παρα-
  δο^ούν τα δ;τλ.α είναι αί πλέον έλαφραί καί ευνοι¬
  καί Έκαστος, αδιάφορον άν είναι άνδρά , γυναί-
  κα ή παιδί, δύναται νά παραδώση τα δπλα. Δέν έν-
  διαφέρει δέ εί;, ποίον άνήκουν* τα δπλα. Ή παρά¬
  δοσις δύναται νά γίν^ παντοϋ, είς οιανδήποτε Γερ¬
  μανικήν ή Ελληνικήν Αρχήν. Προσωπικαι στοιχεία
  δέν θά κρατηθοϋν. Κανένας δέν π^έχει νά ξευρη
  ποίος είχεν άκόμη ό'πλα. Τό οΰσιώδες είναι έν
  μόνον πράγμα: Ή παράδοσις, χωρίςάλ-
  λ ο, δ λ ω ν των δπλων καί π ο λ ε μ ο -
  φ ο δ ί ω ν.
  Αύτός είναι ό άπαραίτητος δρος, ίνα, οί πα-
  τέρες καί οί άδελφοί, οΐτινες επολέμησαν είς την
  Αλβανίαν καί επειτα ήχμαλωτίσθησαν, δυνηθούν
  νά έπιστρέ'ψουν άπό την Ήτιειρωτικήν Έλλάδα
  είς την Κρήτην καί των οποίων την επιστροφήν
  έκαστος επεθύμει.
  Άπό τούς κατοίκους τής Κρήτης εξαρτάται άν
  •θά εχουν είς τό μέλλον ησυχίαν, ειρηνικήν άνόρ-
  θωσιν καί τάξιν είς αύτην την Νήσον. Καθενας, λοι-
  πόν, άς συμβάλη ίνα αποκατασταθή ή ειρήνη διά
  πάντα καί οριστικώς.
  ΟΑΜΡΓΐΤΗΣΙΜΥΠΟΙΕΩΣ
  ΑΦΗΓΗΣΙΣ ΑΥΤΟΠΤΟΥ ΜΑΡ1ΥΡ0Σ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.— Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον μεταδΐδει αφήγησιν
  βύτόπτοι» μάρτυρος, καθ" ή-1
  μΐα Γερμανική μεραρχία εϊ-
  σεχώρησεν είς τα όχυρά τής
  Πετρουπόλεως καί ότι κατό¬
  πιν σκληροΰ και αΐματηροΰ
  αγώνος κατέλαβε 36 έξ αύ·
  τθν. Ό αύτόπτης μάρτυς,
  συμττληρώνων την άφηγησΙν
  τού, λέγει δτι τα όχυρά, πά-
  χους 3—5 μέτρον, είναι εφά¬
  μιλλα των γραμμών Μαζινό,
  7νεταξά καΐ Σ,τάλιν καί ύπε-
  ρασπΐζονται υπό καλώς όρ-
  γανωμένων στρατευμάτων.
  "Ο μάρτυς λέγει έν τέλει δτι
  .μόλις ίξημερώση άρχΐζει ό
  Ρι" ά^ών τής κολάσεως περί την
  Γιεφθύπολιν, έκατομμύρια
  • έκατοντάδες άερο-
  πλάνων καί έκατοντάδες
  έμπρηστικών καΐ έκρηκτικών
  βομβών συρΐζουν δηιμονιω-
  δώς καί δίδουν την εντύπω¬
  σιν δτι πουθενά τ,λλοθ, άηό
  τής ένάρξρως τοθ νέου' παγ-
  κοσαΐου πολέαου, εσημειώθη
  τοιαύτης εκτάσεως συγκρου·
  σης μεταξύ άντιμαχομένων
  στρατών. Ό βρυχηθμός τοθ
  δαιμονιώδους πατάγου σίει
  έκ θεμελΐων την άπέναντι
  άκτήν τής Κροστάνδης, ένώ
  χιλιάδες όμάδες στρατιωτών
  συγκρούονται είς τα όχυρά.
  Τέλος τα βομβαρδιστικά κα-
  θέτου έφορμήσεως έξαπ'ολύ-
  ουν τάς βόμβας των,ή κόλα-
  σις δέ αυτή χάνεται είς τό
  σκότος κα' σταματθ μόλις
  επέλθη ή νύξ.
  ΚΑΤΕΡΡ1ΦΘΗΣΑΝ 38 ΑΓΓΑΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  "Εκτακτον ανακοινωθέν ι γλικής άεροπορΐας είς την
  >ήΆ.ί.»τ>4τίΜ> —τη*-*. Μάγχην κατερ(τίφθησαν 38
  Άγγλικά άεροπλάνα.
  •τού Ανωτάτου Στρατη
  <γείου, 2 1 Σ)βρίου. Είς μίαν επίθεσιν τής Άγ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται δτι οί Αημόσιοι ΎπάΧληλοι, ώς καί οί τοιούτοι Κρα- τικών Όργαιισμών καί Χραπεζών ανήκοντες όρ- γανικώς είς υπηρεσίαν ίκτός τής Κρήτης δέον <»* υποβάλωσιν τό ταχύ¬ τερον αί'τηαιν δι* ής ν* ,αίτώσΐ την χορήγησιν ά- δείας ταξειδίου καί 4να- χωρήσωσι άμέαως διά τάς όργανικάς αυτών Οέβεις. Πρός τούτοις ανακοι¬ νούται δτι, κατόπιν σχε¬ τικών διαταγών τοΰ Ύ- «ουργείου Οίκονομικών 4π» ουδενΐ λόγω θέλουσι ΙΑΐαθοδοτηθή τοΰ λοιπού οί εΐρημένοι ύπάλληλοι -4ταραμένοντες έν , Κρήι,η. Χανιά 17 Σ)6ρίου 194*. Ό Νομάρχης Χανίων ΕΡ ΠΑΡΜΑΣΛΑΓΚΕΡ ΔΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ —Ό γνωρίζων τι περΐ τής τύχης τοϋ Γεωργίου Ιωάννου Διακοδημήτρη στρστιώτου 6ου —υντάγματος, 4ου τάγματος 3 υ λόχου, νά πληροφορήση *^>ν κ Μ. Χσζάπην, ΕΙσαγγέ-
  *α Χανίων.
  ',—Άγνοεϊται ή τύχη τού 'Αρι-
  ^είδου Νταγκουνάκη. Ό γνω-
  °ζων τι παρακαλεϊται δπως εΐ-
  ο ποιήση τάν υϊόν τού Έμμαν.
  ταγκουνάκην, ΤηλεγραφεΤον Χα-
  Ν
  ΤΑ ΤΑΧΥΑΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άνακοινδθται δτι άπό τής 20ήΓ
  τρέχοντος μηνός αύξάνοντα. Τά
  ταχυδρομικά τέλη ώς ακολούθως
  α) Επιστολαί. Μέχρ, βά-
  ρους 20 γραμμαρ|ων άπό πόλεως
  είς πόλιν δραχ. 4. «^ωι,
  "Ανω τών_ 20 γραμμαρΐων προ-

  ;ρί
  "Ανω των 20 γραμμαρΐων προ-
  στίθεντα. άνα 20 γραμμάρ,α Λ
  κλάσμα αύτ^ν δραχ. 2
  Πρόσθετον τέλος Κο.νων.κής
  Προνοίας δ.' εκάστην έπ.στολήν
  έσωτερικοθ δραχ. 0,50. '
  β) Έ π ι ο τ ο λ ι κ ό Δ ε λ τ ά-
  ρ ι α.
  Δελτάρια Κρατικής η· ίδιωτκής
  κατασκευής περιέχοντα άνταπό-
  Κν Ολ ί
  50
  Έντάς τής τοπικής άκτΤνος δι-
  ανομης τοθ Γραφείου δραν 2
  Πρόσθετον τέλος Κοιν'ωνικήο
  Προνοίας δι* έκαστον έπ^τολ.
  κόν δελτάρ,ον εαω,ίρ,κοο ίετ'"
  άνταποκρισεως δραχ Ο 50
  ΕΙκονογραφημένα δελτάρια Φέ-
  ροντα μόνον τας επ) των έντύ-
  πων έπιτρεπομένας σημειώσεις
  (■Ονοματεπώνυμον άποστολεως
  χρονολογίαν άποστολής και υπο¬
  γραφήν) δραχ. 1.
  "Αναλόγως αύξάνονται τά τέλη
  των "Εγγράφων ύποθέσεων, Δειγ-
  μάτων έμπορευμάτων, "Εττισκε-
  πτηρΐων, Έπιταγων—Δεμάτωνκλπ.
  Διά τά τέλη των τελευταΐων
  τούτων οί ενδιαφερομένη δέον
  νά ζητήσωσι πληροφορίας παρά
  των Τοχ. γραφείων.
  (έκ τοϋ Ταχ. Χανίων)
  II
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ1ΗΣ Τ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥ
  ΚΡΗΤΑΣ
  Άγαπητοΐ μας Συμπατριάτα^
  Ή πολεμική δύελλα τού παρελθόντος Μαϊου αφήκε την Νησον μας άνεσκαμμΐνην
  άτιά τάφους καΐ κατεσπαρμένην άπό καπνίζοντα έρειπια καί συντρίμματα. *Η _ θλιβερά
  αυτή είκών ηράπει δσον τό'δυνατόν ταχύτερον νά εκλείψη, καί ή Κρήτη νά γίνη πάλιν
  εύτυχής, πλουσΐα καί ώραία. +·'
  Τό βαρύτατον 6μως τοθτο έργον τής αναδημιουργίαν τής Πατρίδος μας, _μόνον είς
  ημάς τά τέκνα της έπαφίεται, τή βοηθεία των Γερμανικόν Άρχών, ώς κύρια δέ έφόδια
  8ά χρησιμοποιηθώσι μόνον ή έργασία μας, ή ένδελεχής, καί ή νομιμοφροσύνη μας, ή
  ένσυνςΐδητος.
  Αύτά δμως ακριβώς, τά όποία άπαιτεϊ παρ' ημών ή Νήσος μας διά την άνασυγ-
  κρότησίν της, άπαιτεϊ καί ό Γερμανικός Στρατός Κατοχής, διά την κανονικήν ρύθμισιν
  των σχέσεων μας -πρός αυτόν. Διά τοθ Διαγγέλματος αυτού ό κ. Άντιπρόεδρος τής Κυ¬
  βερνήσεως μας προχθές, μάς εβεβαίωσε ν, δτι «ή σημερινή Κατοχή είναι εντελώς πρβ-
  σκαιρος, ύπαγορευδεϊσα αποκλειστικώς καί μόνον, έ< λόγων πολεμικής^σκοπιμότητος». Άλλά μέχρις δτου έλθη τό πλήρωμα τοϋ χρόνου καί τής άρσεως των λόγων τής σκοπιαότητος αυτής, ό Στρατός αύτάς άπαιτεϊ παρ' ημών νά ρυαμίσωμεν τάς πράξεις μας καί την συμπεριφοράν μας άπέναντι αύτοθ κατά τοιούτον τρόπον, ωστε νά άποκλείων- ται οΐαιδήποτε προστριβαΐ ή καί παραξηγήσεις. Πρωταρχικήν δέ προϋπόθεσιν μιας τοιαύ¬ της άνεπιλήπτου ζωήζ μας τάσσει, διά τής δημοσιευ9ε[θΓ)ς Διαταγής τοο, ό κ. Στρατιω¬ τικάς Διοικητής, την παράδοσιν οιουδήποτε είς την κατοχήν μας δπλου ή πολεμοφοδίου. Άπό την εκπλήρωσιν τής βασΐκής αυτής προϋποθέσεως θά εξαρτηθή ή ψυχι«ή μας γαλήνη, καί ή διά τής άδιαταράκτου εργασίας μας οίκονομική ανάρθωσις τής Νήσου,άλλά καί ή επάνοδος είς τάς έστΐας των, τόσων χιλιάδων άδελφών καί τέκνων μας, Κρητών Στρατιωτών, οί όποΐοι ζώσιν πέραν τής Νήσου έν στερήσει καί νοσταλγία. 'ΑγαπητοΙ μας Συμπατριώται, Δέν έλησμονήθη άκόμη, διότι δέν είναι πολύ μακράν είς τά παρελθόν, ή ήμέρα κατά την οποίαν ευρέθη καί άλλοτε ή Νήσος μας είς παρομοιωτάτην στιγμήν. "Οτε κα¬ τά τό 18?8 μετά μακραίωνας αγώνας εξήρχετο έ* τοΰ ΤουρκικοΟ ζυγοθ, έν τώ μέσω καί τότε έρειπΐων καί συντριμμάτων, οί στρατοι κατοχής των Εύρωπαϊκών Κρατών, με- ταζύ των οποίων καί τής ΓερμανΙας, οί όποϊοι την κατέλα3ον διά νά την χειραγωγή- σωοιν είς την οδόν τής είρήνης, ώ; πρωταρχικήν πάλιν έταξαν αξίωσιν, την παράδοσιν οΐουδήποτε οπλου. Άλησμόνητος παρέμεινε ή προθυ,ιΐα καί η ταχύτης, μετά τής οποίας οί Άγωνισταΐ τής έποχής έκτ.Ινης έσπευσαν είς τάς πόλεις καί ετοποθέτησαν τά 6πα των είς σωρούς, οί όποίοι απετέλεσαν τά κυριώτερα όρμητήρια τής Κρητικής άναδημι- ουργίας. Διότι άπό τούς σωρούς έκείνους των δπλων, ώς άπο άφετηρίας έξώρμηοεν ό Κρητικός Λαάς την επομένην πρός τά έργα τής είρήνης καΙ τής άναπλάσίως τής Νήσου, μετά τοιούτου ενθουσιασμόν, ώστε δέν έχρειάσθη πολύν χοόνον διά νά την έμφανίστ, άνταξίαν τοϋ μοθικοΰ της όνόματος, ώς ^Νήσον των Μακάρων. Μία τοιαύτην προσφοράν καί εργασίαν άπαιτεΐ καί παρ' ημών σήμερον ή Πατρίς μ-τς, διά την εσωτερικήν γαλήνην καΐ προκοπήν. Θά την έπιτελέσωμεν πιστώς καί ΠΡ°" θύμως, διότι μάχρι τής στι/μής δέν προέκυψεν ή ελαχίστη απόδειξις, δτι η σημερινή γε¬ νεά ύστερεϊ των ΆγωνισΓών τού 18?8. Άγαπητοί μας Συμπατριώται,. Ή εύμένεια μετά τής οποίας ό κ. Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης απέβλεψεν είς τάς αίτήσεις μας διά την ληθή/ το5 παρελσόντος, άπαντησςις διά τής ευρυτάτη; Αμνηστείας ή όποία μάς εκοινοποιήθη. Ή άμέριστος αυνδρομή τής Κυβερνήσεως ημών διά των εν¬ ταύθα Αντιπρόσωπον της, καΐ δια τοϋ Κυρίου Άντιπροέδρου της, σττευσαντος επι τοπου διά νά μάς έπικουρήσ% κα! μάς παραμυθησΓ) έκ τού πλησίον. ΑΙ άπεγνωσμέναι ποοσπθ:- θειαι τής 'ϋπιτροπής ημών, ότε επί πολύ εύρέθημεν έρημοι καί άποχωρισμενοι τού Εθνι- κοϋ μας κέντρου, καΐ αί έξ δλων των σημείων τούτων προερχόμενα! συστάσεις δεν επι- τρίπεται νά άγνοηθώσιν όπά κανένα. -Αφοΰ δλλως τε ή παοάβλεψις τούτων θα έγκλεΐη τόν κίνδυνον παρατάσεως τής άνωμαλίας τής ζωής τής Νήσου μας, καί νέας άσκοπου αΐματοχυσίας. , _ _Λ . Διά τουτο πιστεύομεν, δτι άφοϋ έντός τής τασσομένης προθεσμιας της ου τρέχον¬ τος μηνός παραδο&ίσι τά δπλα άπό τούς κατάχους των, ή πρώτη τοϋ έρχομένου Ο<τω- βρ'ου θά μας εϋρη είς πραγματικόν καΐ άδιάρρηκτον Συγκρητισμόν, δι" 6ν μόνον σκεπτο- μενους καΐ έργαζομένους, διά την αναδημιουργίαν τής Κρήτης μας ευτυχοΟς καΐ ωραίας μέ τής 'Ελληνικής Πατρίδος τό έμβλημα. Μέ την πεποΐθεσιν ταύτην, σάς άποστέλλομεν ζάδελφικάν χαιρετισμόν. Έν Χανίοις τη 11ο Σεπτεμβρίου 1941. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ό Κυδωνίας καΐ 'Αποκορώνου ΑΓΑΟΑΓΓΕΑΟΣ Νικόλ. "Ιωάν. Σκουλάς Δήμαρχος 'Δ.Καρακουλάκης Πρόεδρος'Εψετών Ο. Πικαΐος Εισαγγελεύς Έψετών Ιπ. Άγκυσουλάκης Π, όεδρος Δι- κηγοοικοϋ Συλλόγου Χανίων Κυρ. Κ. Μητσοτάκης Δικηγόρος Ιωάννης Πίΐζης Ιατρός Στρατής Γεωργιλαδάκης Ίστρός Ιωσήφ Γ. Βολουδάκης ΤαμΙας Τρα πέζης τής Ελλάδος Γεώργιος Σαρρής Δικηγόρος Μιχ. Παπαγιαννάκης Δικηγόρος Χαρ. Πωλογεώργης Β-ομήχανος Τηλ. Παγκάρας Διευθυντής Άγρο- τικής Τραπέζης Νικόλαος Κεσσές Διευθυντής Τρα¬ πέζης Ελλάδος Κων)νος Μπάκος Διευθυντής Έ- θνικής Τραπέζης Χαρ. Παπαδάκης Δικηγόρος Ιωάν. Νικηφοράκης Κτηματίας Γεώργιος Παρασκάκης Κτηματίας Δημήτριος Ξενάκης Έμπορος Πολυχρ. Ι. Πολυχρονϊδης· Δικ)ρος ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΚΙΕΒΟΝ τοθ Ράϊχ κυματίζει ήδη επι τού Φρούριον της τιόΑι Κατελήφθη έπίσης ή πόλις Πόλταβα καί αί Νήσοι Βόρνς καί Μ ό ο ν. - Βομβαρδισμός τής Μόσχαςκαί Όδησσοΰ.-Καταβύδισις Αγγλικών έμπορικών πλοίων. Βομβαρδισμός τού Σουέζ, Πόρτ Σαΐδ καί Άλεξανδρείας. ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 20 Σεπτεμβρίου Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ οτοατοϋ ανακοινοί : Ώς εγνωστοποιήθη, δι' ίδιαιτέρου ανακοινωθέντος, Μεραρχίαι πεζικοθ, τοθ Γερ- μανικοϋ στρατοΰ, ϋποστηρι- ζόμεναι υπό τής άεροτορί- άς, διίσπασαν, μετά. πολυη- μέρους μάχας, την ισχυράν ζώνην.των όχυρών τοθ Κιέ- 6ου, επί τής δχσης τοΰ Δνειπέρου ποταμοθ. Κα«ό- πιν τολμηρδς έπιδέσεως τά Γερμανικά στρατεύματα ει- σήλδον χ&ές είς την πόλιν κα'ι ΰψωσαν την πολεμικήν σημαίαν τού Ράϊχ επί τοΰ φρουρίου τοΰ Κέιβου. Μόλις ή Ανωτέρα Διοίκησις τοθ ΣοβιετικοΟ στρατοϋ έγκατέ- λειψε την πόλιν όλόκληρος ή φρουρά αυτής έρριψε τά δπλα κατά γής καΐ έγκαλεί- ψασα πάσαν περαιτέρω αν¬ τίστασιν. "Οπως εγνωστοποιήθη έ¬ πίσης δι' ίδιαιτέρου ανακοι¬ νωθέντος, ή πόλις τής Πόλ- τα6ας, κειμένη είς απόστα¬ σιν 120 χιλιομ. νοτιοδυτικώς τής Χαρκώ6, εκυριεύθη καϊ αύτη την 18ην Σ)6ρίου. Έν συνεργασία μετά τού πολε- μικοΰ ναυτικοΰ καί τής μα- χητικής ήεροπορϊας, Γερμα νικά στρατεύματα κατέλα¬ βον, κατά τά μέσα τού μη¬ νός Σ)δρίου, τάς πρό τοϋ κόλπου τής Ρίγας κειμένας νήσθυς Βόρνς καΐ Μόοκ. Έξ ιδίας πρωτοβουλίας ό λοχαγός Πάνκοβπροήλασεν μέ τόν ?όχον τού άπό την νήσον Μί>ον καΐ είσήθεν
  είς τό άνατολικόν μέρος
  τής νήσου "Εζελ. Διά τού
  κατορθώματος τούτου έδη-
  μιουργήθησαν αί άπαραΐτη-
  τοι συνθήκαι διά την μάχην
  πρός κατάκτησιν τής ^νήσου
  αυτής, ήτις διεξάγεται ήδη
  λίαν επιτυχώς.
  Ή άεροπορϊα μας έβομ-
  βάρδισεν έπισης την τελευ¬
  ταίαν νύκτα την Όδησσόν
  καΐ Μόσχαν.
  Είς τόν άγώνα εναντίον
  τής ναυτιλίας έφοδιασμοΰ
  τής Αγγλίας, μαχητικά μας
  άεροπλάνα κατεβύθισαν
  τήννύκτα τής 20ης Σ)6ρίου,
  έκ μιάς νηοπομπής ανατο¬
  λικώς τοϋ Χούλλ δύο έμ-
  πορικά, έξ ών τό έν πετρε-
  λαιοφόρον, συνολικής χω¬
  ρητικότητος 17.000 τόννων.
  Την ίδιαν ημέραν, πρό τής
  νοτίου 'Ανατολικής άκτής
  τήζ Αγγλίας, ένα άλλοφορ
  τηγόν υπέστη σοβαράς ζη¬
  μίας διά βομβών.
  Είς την βόρειον 'Αφρικήν
  Γερμανικά μαχητικά ϊερο-
  πλάνα επετεθησαν, μέ καλά
  άποτελέσματα, κατά την
  νύκτα τής 19ης Σ)6ρίου ε¬
  ναντίον των άποθηκών πε-
  τρελαίου τοθ Σουέζ καί των
  λιμενικών έγκαταστάσεων
  τοΰ Πόρτ Σαΐδ καΐ τής Ά¬
  λεξανδρείας.
  Ό εχθράς ύπερέπτησε μέ
  μικράς άεροπορικάς δυνά¬
  μεις την βόρειον Γερμανίαν.
  "Ολίγα άεροπλάνα εΐσέδυ-
  σαν μέχρι των περιχώρων
  τής πρωτευούσης τοϋ Ράϊχ.
  Είς την συνοικίαν Στέτην ά
  άμαχος πληθυσμός υπέστη
  μικράς απωλείας είς νε-
  κροΰς καΐ τραυματίας. Τό
  άντιαεροπορικόν πυροβολι-
  κόν κατέρριψε δύο 'Αγγλι-
  κά βομβαρδιστικά.
  Συμπληρωματικαί πληροφορίαι
  τής καταλήψεως τού Κιέβου
  Τά στρατεύματα τοϋ Έρυθρού Στρατάρχου
  Μπουτιένι ύποχωροϋν πρός Καύκασον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.—Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα
  κτορεϊον, μεχαδίδον συμ-
  πληρωματικάς πληροφορί¬
  ας, μετά την κατάληψιν τοΰ
  Κιέ(3ου, λέγει ότι κατόπιν
  τοΰ μεγάλου καί σπουδαί-
  ου στρατηγικοΰ έλιγμοΰ
  τοΰ Φόν Ροΰστβρ, αί περι-
  κυκλωμέναι είς Κίεβον άπό
  ημερών πέντε Ρωσσικαί
  στρατιαί, απεπειράθησαν
  κατ' επανάληψιν ν' άνοίξουν
  δίοδον φυνής άλλ' άπε-
  κρούσθησαν μέ αιματηράς
  απωλείας. Έν συνεχεί(? τό
  "ίδιον Πρακτορείον μεταδί-
  δει συμπληρωματικάς πλη¬
  ροφορίας περί τής καταλή¬
  ψεως ολοκλήρου τής περι-
  οχής τοΰ Κιέ^ου, ιονίζει δέ
  ότι δια τής μεγάλης αυτής
  επιτυχίας κατέρρευσεν ο¬
  λόκληρον τό άμυντικόν σύ-
  στημα των Ρώσσων είς τόν
  τομέα αυτόν τοΰ Άν. με-
  | τώπου· Τά Γερμανικά στρα-
  ι τεύματα, συνεχίζοντα την
  προέλασίν των κατέλαβον
  την Πόλταβα καί βαδίζουν
  πρός τό Χάρκοβον.
  ΡΩΜΗ, 21.-ΤΟ Πρακτο¬
  ρείον Στέφαν», σχολιάζον
  την πτώσιν τοϋ περιχαρα-
  κωμένου στρατοπέδου τού
  Κιέβου,παρατηρεϊ ότι παρά
  τάς προσπαθεία; τοϋ Στρα¬
  τάρχου Μπουτιένι τά στρα¬
  τεύματα τού ήττήθησαν
  καί αί προφυλακαί τού, την
  στιγμήν αύτην, ευρίσκονται
  μακράν τού Δόν, ΰποχω-
  ροΰσαι πρός Καύκασον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21. Αί Ιτα¬
  λικαι έφημερίδες άσχολού-
  μεναι μέ τάς νέας Θριαμ-
  βευτικάς επιτυχίας τοΰ Γερ-
  μανικοΰ στρατοΰ, σηυειώ-
  νουν με μεγάλους τίτλους
  την κατάληψιν τής Πόλτα- |
  βας καϊ την ραγδαίαν προέ-
  λασιν των στρατευμάτων
  τοϋ Φόν Ροΰστερ. Ό έρυ-
  θρός στρατάρχης Μπουτιέ¬
  νι ύποχωρών έξεκίνησεν £κ
  τού Νοβογράδ καί σήμερον
  ευρίσκεται είς τά σύνορα
  τοΰ Καυκάσου.
  Είς τόν Κεντρικόν τομέα
  ό νΐκητής στρατάρχης Φόν
  Μπόκ κατέφερε φοβερά
  πλήγματα κατά των δυνά-
  μεων τοϋ Ρώσσου στρα¬
  τάρχου Τιμοσέγκο καί έδω-
  οε τελικώς την νίκην είς τά
  Γερμανικά δπλα διά τής συ-
  νενώσεως τής δεξιάς αύ-
  τοθ πτέρυγος μοτά τής ά-
  ριστεράς τοϋ Φόν Ροϋστερ.
  Καί αί Παρισιναΐ έφημερί¬
  δες, άναγγέλλουσαι μέ κτυ-
  πητούς τίτλους τάς νέας
  μεγάλας επιτυχίας τοϋ Γερ-
  μανικοϋ στρατοϋ είς τό Ά¬
  νατολικόν μέτωπον,υπογραμ
  μιζουν δέ την σημασίαν τής
  μεγάλης νίκης ήτις έληξε
  την 20ήν Σεπτεμβρίου.
  &ΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατά τάς τελευταίας Πύο ημέρας, κατό¬
  πιν Πιαταγής τοϋ Στρατιωτικόν Διοικητοϋ,
  άπεφυλακίοθησ-ιν 83 Κρήτες, οΐτινες ευρί¬
  σκοντο είς τάς φυλακάς Άγυιάς, κατηγορου-
  μενοι δτι Εδραταν ώς έλεύθεροι σκοπευταί.
  Οί πλεΐστοι των φυλακισμένων είχον αυλλη-
  φθή είς την περιοχήν τού Ηρακλείου χ*1 είς
  Καστέλλι Κιβσάμου. Μικρός άριθμ'ός των ά-
  -οφυλακιοθέντων προέρχεται άπό τλ περίχω-
  ρα τής Παλαιοχώρας, Κανδανου, Χ.*νίων
  καί Ρεθύμνης.
  Ή σύλληψις έπίοης ένό- ωρισμένου άριθ-
  μοΰ έλευθέρων σκοπ&υτών, ή όποί* επρόκειτο
  να γίνη, έματαιώθη.
  Νέα λαμπρά νίκη
  τού Γερμαν. στρατοϋ
  "Εφθασεν είς τήν'Α-
  ζοφικήν Θάλασσαν
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 21 Σεπτέμβριον
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοϋ
  Γερμανικοΰ στρατοϋ ανακοινοί:
  Είς την νότιον πτέρυγα
  τού Γερμανικοΰ μετώπου τά
  στρατεύματα μας έφθασαν
  είς την Άζοφικήν θάλασ¬
  σαν. Ή έπιτυχία αύτη όφεί-
  λεται είς την ήοωϊκήν στά¬
  σιν μιάς Μεραρχίας μας πε-
  ζικοθ, ή ίόποία κατώρθωσε
  νά υπερβή τόν εύρύν κάτω
  ροθν τοϋ Δνειπέρου ποτα-
  μοϋ, παρά τό Πέρισλαβ, 60
  χιλιόμετρα βορειοανατολι-
  κώς τοΰ Χέροον υπό δυσ<ο λοτάτας συνθήκας, καί δ- που έκράτησε την θέσιν, παρ' όλας τάς άντεπιθέ· σεις τοϋ έχθροϋ. Ή έκμηδένισις τοϋ είς την περιοχήν ανατολικώς καΐ νοτιοανατολικώς τοϋ Κιέβου περικυκλωμένου έχ· θροΰ ποοοδεύει. Αί Γερμα νικαί όμάδες αί οποίαι εί¬ χον εισέλθη είς Κίεβον έκ δυσμών, διαβάσαι τόν Δνεί- περον, προήλασαν πρός ά· νατολάς καϊ ήνώθησαν μέ τάς δυνάμεις, αΐτινες δια¬ βάσαι τόν Δεσνα ποταμόν άπό βορρά είχον επιτεθή εναντίον τοϋ έγθροϋ. Σφο¬ δραί απόπειραι τοϋ έχθροϋ, διά νά διασπάση τόν κλοι- όν απέτυχον. Άπό ώρας είς ώραν αύξάνει ό αριθ- μός των αίχμαλώτων καί των λαφύρων. Μονάδες τοΰ πολεμικοϋ μας ναυτικοΰ είσέδυσαν βαθέως είς τόν Φινλανδι- κόν κόλπον δπου ένίσχυ- σαν την ζώνην των ναρ- κών καϊ έξησφαλίσουν τάς εναντίον των Βαλπκών νή- σων άρξαμένας επιχειρή¬ σας. Ή άεροπορία μας κατε βύθισε βορειοδυτικώς τής Κριμαίας ένα πλοϊον προ- φυλακής, μίαν κανονιοφό- ρον,τρία έμπορικά συνολι¬ κής χωρΓντικότητος 10.000 τόννων καΐ έπέτυχεν άμεσο πλήγματα επί ενός Σοβιε- τικοΰ τορπιλλοβόλου' Είς τόν άγώνα ένα/τίον τής Μ. Βρεττανίας άεροπλά να μας έβομβάρδισαν την τελευταίαν νύκτα λιμενικάς έγκαταστάσεις καί έπιχειρή- σεις έφοδιασμοΰ είς Σαού- θαμπτον διά βομβών μεγά¬ λου διαμετρήματος. "Αμεσα κτυπήματα είς αποθήκας καί στρατιωτικάς έγκατα¬ στάσεις τής πόλεως επρο¬ κάλεσαν μεγάλας καταστρο φάς. Παρετηοήθησαν μεγά¬ λαι πυρκαϊά·. Άλλα μαχη¬ τικά άεροπλάνα επετεθη¬ σαν εναντίον πολλών άερο δρομίων καΐ λιμενικών έγ- καταατάσεων είς την νό¬ τιον καΐ νοτιοανατολικήν Αγγλίαν καΐ κατεβύθισαν βορειοανατολικώς τοΰ Γου- ές ένα φορτηγόν 4.000 τόν¬ νων. "Εν3 άλλο μεγαλειτέ¬ ρον εμπορικόν υπέστη ζημ,. άς. Είς την περιοχήν τής Μάγχης, ή Βρεττανική άε- ροπορΐα έχασε χθές κατά μίαν άνεπιτυχή απόπειραν έπιθέσεώς της39 άεροπλάνα έξ ών 35 κατεστράφησαν υπό των καταδιωκτικών μας καΐ 4 υπό τοΰ τιυροβολικοθ τοΰ ναυτικοΰ μας. Δύο ημε¬ τέρα δέν έπέστρεψαν είς την βάσιν μας. Είς την βόρειον Άφρικήν μαχητικά μας άεροπλάνα κατέστρεφον ένα στρατιω¬ τικόν καταυλΐσμόν παρά τό Τομπρούκ. Όέχθρός ύπερέπτησε την τελευταίαν νύκτα την βο¬ ρειον καΐ νοτιοδυτικήν Γερ¬ μανίαν καΐ εισήλθεν μέ με- ρικά άεροπλάνα μέχρι τοϋ Βερολίνον. ΑΙ ριφθεϊσαι βόμ βαι επροκάλεσαν μερικάς ζημίας. Καταδιωκτικά τής νυκτός κο'ι τό άντιαεροπο¬ ρικόν πυροδολικόν κατέρρι¬ ψε 3 έκ των έπιτεθέντων βομβαρδιστκών.