89969

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

23/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μίίΐ€ίΐυηςΐ5υΙαη
  υ γ
  ΚΚΕΓΑ
  ΜΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΟΙΕΝ5ΤΑΟ
  23.
  3ΕΡΤΕΜΒΕΒ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, Οηαηία
  ιχηά ϋΓηοΙε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  Οηαηΐα
  Νγ 50 —
  Ργθϊβ 3
  Αριθ. 30
  — Τιμή 4ρχ. 3
  Κ.βά&1ίΤίοη9Γ>ί1ΐ·ο «πά Όηιθ—βΓβί
  3υΚΜΕΙ,Ιδ8ΤΚ. 22.
  ϋΜδ ΑίϋΜΙΝΙϋΜ
  ϋετ «ΑηβΓΐίί» άεΐιίεί- εΐηεη
  Ηΐΐίεηιί αυδ ΜοδΙίΒΐι αη άίε
  Αηιεη1ί3ηεΓ ηιΐΐ ίοΐ^εηάεη
  Βειταο1ιτ.ηη-
  ηηη ααοη άΐε Ααδ·
  Αηβ ννί η &
  τηεΐάεΐ, άαδδ άίε δοιυ^ετηηίοη
  εΐηεη άηηκεηάεη Ηΐΐίεηιί
  3ΐι (ϋε νεΓεΐηΐβΙεη
  £επο1ιΙετ; Ιιαβε, άΐε
  βεΙιοεΓάεη άεΓ υδΑ. ηιοε-
  οηΐεη άεΓ δθννΊεΙηηΐοη ΐη
  βΓδίετ ^^η^ε ηηά δθίοττ. Αΐιχ
  ππηΐηιη ϊηβΓοεδδεΓεη Μεη^εη
  Ιΐείεΐη, άα άεΓ ^Γοεδδΐε Τεϋ
  <3ετ δοννϊεΐ- Αΐυιηίηΐηιτιΐιιάα- «ζεΓδΐοειτ.» όθεν «ίπιηιο- ννοΓάεη δεί. ϋΐε ρ ^^είε^ηη£δ- ςαεΐΐε, άΐε ^ΓΐΓΐϊαΙι ίίΐΓ 75 Μΐΐϋοηεη Ρίηηά* Αΐηπιΐηίητη ηεΐδΐεΐΐΐε, δεί ηαοη άεηι Ααδ· ίβΐΐ άεδ £ΐΌδδεη ΚΓαίΙννεΓΐίδ 1>εΐ Ό^ερΓορετχονΝδΙί νεΓ
  δΐεβΐ. Όΐε ΡείετδιοιΐΓ^εΓ Αΐη-
  παΐηΐηπιίαοπΐίεη, τηίΐ: εΐηετ
  ΤβηΓεδΙεΪΕΐαηβ· νοη 30 Μΐΐΐΐο-
  ηεη Ρίαηά, δεΐεη άηΓοη άΐε
  άεΓ
  ηειι
  ΟευίεΙε ζννΐδθΐιεη
  υηά ννΌΙκίΐ, ϊηι Κιιζ
  ηετζοεζΪΓΐί υηά ϊτη οεδΐΐΐοήεη
  ι
  ,. ι
  ζα βεΐη νεΐ'βρΓε
  οΐιεη, άϊε αΐίεη Ζεηττεη άεδ
  ννεδΙεαΓορίΕΪδθΙιοη Καδδΐαηά,
  νοΓ &11εηι ιϋε υ^Γαΐηε, Ιι&ΐσεη
  άοοΐι ηοοη ϊπιηιεΓ άίε Ρϋΐι-
  Γΐιηβ:, ΙιεδοηάεΓδ ΐη άετ Με-
  ίαΐΐΐηάυδΐιΐε. Ιη άεΓ υΐίΓαίηε
  ννΐτά αΐΐεΐη 72,ι νΗ. άεδ ίη
  δΙά
  ζννεΐιεη
  Ηααρτδΐαά*: ηίοΐιτ; ηιεΙΐΓ ργο-
  άη1ίΐΐοηδίεεηΐ£. Ζηάεπι, 8Ο
  ηεΐδδΐ εδ ΐη άεΓ Κ1α#ε άεΓ
  δονν^'εΐηηΐοη, νί£Γεη άίβ &εδ-
  ίεη β&υ.χίΐ:ΐ3.ίί6Γ (Βαυχΐί ΐδί
  άβτ ίϊΐΓ ΑΤηπιίηίηΓηρΓθάαΙίΐΐοη
  ηοιννεηάί£ε Κ,οΐϋίοίί) άυ,Γθ'ι
  άΐε Ρίηηεη οεδετζτ.. Όαβ βε-
  άεαιε βΐηεη Αυδίαΐΐ νοη
  ζννεΐ ΒπτΛ'Ιη άετ
  , άΐε 3
  150 Μ ΙΙΐοηεη Ρίηηά
  ηαΤοε.
  αΓϊΐίΠηηε άετ
  δοιιιίειηηίοη άιιεΓίεε εΐηε άεΓ
  ιαεπϊ^εη απιΐΐίοηεη ΜίΙιεΐ-
  ααβ Μοδΐίαιι βείτ.
  ϊ δβϊη, άΐε άεΓ
  ναηΓηεΐτ. εητδρποΐιί:. ΤαΙ-
  δδεοΗΙΐοΙι ΙιαΙ ΟΓδΙ εΐπε αηι 19·
  ^η1^ ά], ΐη άεΓ ^οηάοηε^
  νεΓοείίεηΙΙϊςΙιτε ϋε
  ηοετ άίε Βεάεη£ηη£
  υΐααΐηε ίίΐΓ άΐε
  Αΐυηιΐηΐαηΐδ £ενοηηεηϊ>. ΙΙηά
  ννεηη ΓεΓηεΓ άϊε «Τΐΐηεδ» όγ
  αοΗΐ Τα^εη δθΙΐΓΪειο, ά&δδ τηϊτ
  άετ ΙηΙ)εδΐτζη?»ηηιε άεδ Κΐε-
  νοη
  ρειΐοννδΐί άιΐΓθΙι άΐε Όειιτ-
  δθΐιεη άΐε ^εδαηιΐε ΙηάαδίΓΪε
  ΐηι ϋοηεζ5εε1ίεη (ΟδίαΙίΓ&ΐηε)
  ΙαΙιπι&εΙεβΊ: δεί, άαηη άίΪΓίεη
  ννΪΓ άΐεδεΓ }εά&τ Ν&ζΐδγτηρα-
  δτε11αη£ νοη1]εάεηία11δ τταηεη,
  ΖαΓ Αβπιηάαη£ άεδ Βίΐάεδ
  δεί ηοοΐι εΓν:εηηΙ. άαδδ άΐε
  τεδΐΐΐοηεη 13 νΗ. άεδ δονν-
  Αΐηηιίηΐητη-
  άΐε ηΐοΐιτ; ΐη
  δοαΐοετ.άηΐοη
  τπεΐ'άεη, ααδ
  ^3εηάεΓη είη&είήΙΐΓϋ υΐαΓάεη,
  άΐε ^Ιζί ηηίεΓ άεηίδοηεΓ
  ΓηΐΙΐΐΒεπδαΙιεΓ οάετ ιυΪΓΐδοΙιαίΙ:-
  ΙΐοηεΓ ΚοηΐΓθΠε δτεΗεη.
  Όετ Οεδαπιί3η3ί3ΐ1 3η Αΐη-
  τηΐηΐΐ ηι άϊΪΓίτε^Ιδο ηαοΐι Ζη-
  Ιοτεη αηά ιιηΐεΓ ιχΐεΐτηεΓζί-
  &εΓ ΒεΓΰοΙίδΐοΙιτΐίίΐιη^ άεΓ Εγ-
  δ3τζ1εϊδταη§:εη άεΓ ηεα εΓδοΙι
  Ιοδδεηεη οδίΓυδδΐδοηεη ιιηά
  ΓηίηάεδΙεηδ 85—9°
  ϋετ ΗΐΙίεΓηΙ"
  δεΐηεη
  3ΐιί Οτυηά εΐηεΓ αηιΐΐίοΐιεη
  υηΙεΓδηο1ηιη& άεδ ^οηάοηε^
  Κοεηίβΐίοΐιεη ΙηδΙΪΓηϋδ ίίΐΓ
  ΙηΙεΓηαΐΐοηαΙε
  Ιεη ίοΐ^εηάε
  π : Κυδδΐαηά ριοάη-
  87 νΗ. δεΐηεδ ηοτηιαΐεη
  ; 3η Αΐηηιίηΐηη δβ15εΓ..
  δΐβ,ΐΐηδ &η
  ποδδεη ΐηι
  νεΪ5δεη Η3ΐΐδ ΐδΐ 3ΐδο νετ-
  δΐβεηάΐΐοΐι Όεηη ν?εηη νοη
  Γ/δΑ 1;εΐηε Ηΐΐίε Ιίοηιηιί: ηηά
  νοη ΐΓ^εηάννθ3ΐιάεΓ5 Ιίαητι δΐε
  ηΐεΐιί 1ίθπιΐηεη-ά3ηη ΙΐΒεη&Ι:
  εδ Ιεάΐ&ΐΐοΐι νοη άεη νΐεΐ-
  ΙεΐοηΙ ηοοΐι νοΓΐτΐ3ηάεηεη
  νοΓΓ36ίεη άετ Βοΐδοΐιεχνΐδίεη
  αη Αΐαηιΐηΐπηι αυ, (ναηη δίε
  ΐΐιτε ΡΙιι^ζειΐβΡΓθάιιΙίίΐοηεηά-
  εΐηδΐεΐΐεη τπίΐδδρη·
  ίεΓη άίΪΓίΐε άΐεδεΓ Ζεΐί-
  ριιηΐίτ; ηίοΐιί; ηιεΙΐΓ δεΐη.
  ίβΐβ 7°°
  ΒεΓΐϊη, 22. ΰεριεπιηεΓ.
  ϋΐε άεαίδθΗε Ρ3ηζείΓαρρε
  Η31 ΐηι Ρεΐάζα^ ΐ
  ρρ
  άΐε
  αηά
  άεη δοαυεΐδ δοηαΐεΓε
  «τι Μεηδοηεη ηηά
  »η Ρ3ηζεΓΐί3Γηρχ§:,
  ίυ.ε&ι. Είηε άεαίδοΗε Ραηζετ-
  άΐνΐδΐοη νεΓπΐοΗτειε ϊτη οΐδΐιε-
  Γΐ^εη νετΐαιιί άεδ ά
  1>ίδ ζαπι 5· 9- τιεβεΓ 7°°
  ϋτεΐ 3ηάετε
  «επ ΐη άεΓ ^Ιεΐοΐιεη ΖεΐΙ ]ε-
  χιχεΐΐδ .ςοο Ιοΐδ 6οο ϊΐθ1ιε
  ηαΓί6Γ Ρ 7ρ
  αη άΐε: δοτπίβίηηίοη
  Τυλίο 22 δερίεηιΙοεΓ
  Γ3ίε ]αραηϊδθ]-]ε
  άεΓ
  είηεη βεηαΓίεη Ργο-
  άαδ ^ε8^εη νοη
  ΐη 3αραηϊδθ1ιεη
  Οεννυεδδειη. Οατοΐι άΐεδε Μΐ-
  ηεη ϊδτ είη ]3ραηΐδο1ιεδ δοΐιΐίί
  νεΓδεηΙίΙ, είη 3ηάεΓεδ
  1>εδοη8ΰάΐ^ΐ: ικοΐ'άεη.
  Όΐε ϊαραηΐδοηε
  Ιιαί νεταηΐαδδτ, ά3δδ άΐε δοιιΐ·
  ίεΐΓε^ΐεπιηδ: 311ε ηο2ΐ:ΐ§:εη
  Μϋδηαηηιεη ΕΓείίε, ιιηι εΐηε
  νοΓί3ε11β ίπι Ιηΐετεδδε άετ
  ΕΓηαΐΕηηβ: άεδ Ρτίεάεηδ ζα
  νεΓΓηεΐάεη.
  δοίΐ3, 22. δερί
  ϊκύΓζΙΐοΙι νοη άεΓ δο
  & απβ-εηοηιηιεηε Οεδείζ
  άΐβ ΑθΕεηάεηιησ; ηηά
  ΕΓ&δεηζηηβΤ άεδ Οεδείζεδ ζηπι
  δεηηΐζ άε· δΐ33*:εδ δΐεΐιΐ η. 3.
  νοΓ, ά3δδ ΡεΓΕοηεη, άίε νεΓ
  ΙοοΓ^εηεη θΓ^αηΐδΗΐΐοηεη ηηά
  Οπιρρεη 3η§:εΗοεΓεη, Αη
  ΙΐΞεη^εΓ νοη Ιίθπιΐηηηΐδΐίδθΐιεη
  οάεΓ ΟενναΙτηιείΗοάοη ΐηι
  οείίεητ.1ΐοηεη ροΐ ι ί Ί δ ο η ε η
  Κ.3ΐηρί δίηά, Ιεοηιηιηηίδΐΐδοΐιε,
  3η3Γοηί5τίδθ1ιε οάεΓ 3ηάετε
  δΐα3ΐ;δίεΐηά1ίοηε Ιάεεη ρτεάΐ-
  §·εη, Ιίείηε δΕ33ΐ1ΐο1ιεη, ροΐΐίί·
  ί,οΐιεη οάεΓ ύείίεητΐίοΐιεη
  ΑεηιϋεΓ Γοεΐίΐείάεη άύΓίεη.
  ΐηι Ζηδ3ΐηηιοηΙ &η§ άαπιίτ
  ίδτ νοη άεη 5η1^3Πδο1ιεη Μί-
  ηίδΐεΓΪεη η η η ιη ε Η γ εΐη
  ννοΓάεη, άαδ άίε
  αΐΐετ άεΓ3Γ(:ί^εΓ Βεαηιίεη νοΓ-
  Μεΐιτ. Όίε ΕβϊίεΓ άεΓ είηζεΐ-
  ηεη ΒεΙιοεΓάεη ννεΓάεη ΐ
  ηιεη ζή εΓ^τεΐίεη, ηιη άΐε
  ίηι Οεδοτζ ζηηι δοΐιιιΐζ άεδ
  δτααΐεδ νεΓΐοοτεηεη Κηηά-
  ΐ ζή νεΓΗΐηάεΐ'η.
  ΕίηδοΙΐΓείίεη
  ϋΕΡ ΝΕυΕ 8ΙΕΘ ΑΙΙΡ
  ΡΕΡ 06ΤΡΡ0ΝΤ
  15ΟΟΟΟ ΘΕΡΑΝΘΕΝΕ, 155 ΡΑΝΖΕΡννΑΟΕΝ
  602 ΟΕδΟΗυΕΤΖΕ ΕΡΒΕυΤΕΤ
  ΒβΓΐίη, 23· ρ
  Αιΐδ άβιη ΡύηΓβΓη&ιιρτ:
  ηεοβΓ
  ίιη
  βτβηιβΐάβΐ :
  νβΓΐη,ιιί άβΓ
  τιείΐηάΐίοΐιβη
  κ ηατ;
  «η3 "ννβΐίβΓβ
  ΡθΓΐβοΙΐΓίίίβ ο;βηοηιηιβη.
  ϋΐε Αηπβε άβδ ΟεηβΓαΙ-
  £β1άπι&Γ8θη&1ΐ3 νοη Κβΐ-
  οηβη&η αη<1 άΐβ ΡαηζβΓ- βΓηιββη άβΓ ΟβηβΓ&1β νοη Κ1βΪ3τ Ηηά ΟηάεΓΪ&η νβΓηΐοΙιτβίβη Τβΐΐβ άεβ δίεη ζιΐΓύοΙίΖΐβη ε η ά β η Ρεΐηάββ ηηά ηιαοΐιίειι 150000 Οεί&η^εηβ. -ννηΓάεη 155 Ρ—ι- ρ ί νν & 8Γ ε η, 6θ2 ηηά ιιηιιβοβΓ- βΓθβητβΐ. ϋίβ ΖβΓ3θΗ1&- £ιη% άεΓ ΓεδΤΐΐοηεη Τβΐ- 1β άεβ Γΐηβ-β Ηηιβοηΐββββ- ηεη Ρείηάββ ΐβΐ νοΐΐ ίτη Ο&η^β. ΒβΗΐη 22 δερτεηιοεΓ ΑΐΑ3 άβηα ΡηΙΐΓεΓΓΐ&ηρτ- α,ηεΐΓτΐβΓ ννηΓά αηι 8οηη- ία&πιΐτταβ· άητοΗ 3οη- άεπηβΐάηη^ Ιη , Ζνΐδ&ηιηιεη&Γΐοείΐ Ηαοβη ί νβΓθββηάε άε3 ΗβεΓββ, ί άβΓ Ι^ηίΐτααίΐβ ηηά άεΓ Ι ΚΓΪε8·8ΐη3ΓΪηε εΐηεη ηεη- εη' οεάβητεηάτεη ΒγϊοΙ^ βΓζίεΙτ. ΑΓεηβοηΓβ1, άΐε Η&ηρίδί&άτ; νοη όδεΐ, τπιχΓάε ηηΐδοηΐοδδβη ηηά £·βηοηιηιεη. Μοοη ηηά Οββΐ δΐηά άαηιΐτ: ίβδτ: ΐη Ηαηά. Νηγ ηοοΗ. Τβίΐβ βοιο- ^βτ^η33^3^^1β^ Ττηρρβη η&ΐί 2η 3ΐοη ΐηι ταββτΐΐεηεη Τβΐΐ άβΓ Ιηββΐ Οδβΐ &ηί· ΙηΓβ νβΓηΐοητηηβ: βΐεητ οβνοΓ. ϋΙΕ ΙΤΑίΙΕΝΕΚ ΕΒΟΒΕΚΝ ΡΕΙΝϋίΙΟΗΕ Κ,οπι, 2Σ. δβρτβχηοβΓ. άβΓ ΐταΙΐβηΐδοΗβη ηι&θΓΐΐ β'ϊοτ; αηι δοηηα- 1>βηά τηίΐταο; οεΐεαηηι. :
  Ιη ΝθΓάαΐ>ΐ1ί8. ιχΐιΐΓάεη
  ΐηι Αοβοΐιηΐτΐ; δοΐΐηηι
  ίεΐηάΐΐοΗβ Εΐηηεΐτεη, άΐβ
  νβΓδηοΗίβη βΐεη ηιΐτ: ΙΙη-
  τβΓβΐηβτζηηβ: νοη Ραη-
  ζετη, ηηδεΓη δΐβΐΐηη&εη
  ζή ηαηβΓη,
  ταΐεδεη. Εη&Ι. β&
  τα&Γίβη ΒοηιΤοεη αηί Τγϊ-
  ροΐίδ ηηά §τΐίίβη Βεη-
  8ΓΓ135Ϊ αη, ταοοβΐ βΐηΐβτβ
  ν7οΗηνΐεΓτ;ε1
  τπιΐΓάβη.Οΐβ Βο-
  άεηαοταεΙΐΓ νοη
  δΐ δθΐιθδδ βΐη
  Ρΐη&ζβη^1 &*>. 2 ηηββΓβΓ
  ΜοτοΓ3οηΐ££β πιΐΐ Ττηρ-
  ρεη, άΐε ίη εΐηβηι Οβ-
  Ιείίζτιο; ίηΗΓβη, ταηΓάβη
  αηί άεΓ Ηόηβ νοη Ττΐρο-
  1Ϊ3 ά«Γθη ΤθΓρεάοβ νβΓ-
  3βη1ίτ. Ναΐιβζη β&ιητΐίοηβ
  αη ΒθΓά 1>είίηά1ίοΗε δοΐ-
  άαΐβη ηηά άίβ δοΐιίίΐδ-
  ηιαηηβοηαίΐβη ταηΓάβη
  άβη οε&ΐβίίβηάεη
  β οη ί £ί β η ηηά
  αηάβΓεη Εΐηηβΐίβη β'β-
  Γβίτεί.
  Ιη ΟδίαίΓΐ^α ΙεηβΗηβ
  ΟρβΓ&τίοηεηηη36ΓεΓ Εΐη-
  Ιιβΐτβη. Ττηρρβη άβΓ
  νοη ΤΙοΙοΗβίΐτ;
  ίβΐηάΐΐοηβ δτβΐ-
  Ιηη&εή αη ηηά βΓοαβΓ-
  τεη δΐε. Ν&οΗ βΓθίτίβΓ-
  τβηι νν'ΐάβΓδίαηά ταηΓάβ
  άβΓ ΟββτηβΓ ΐη άΐβ ΡΐηοΗτ:
  &Γβ3<:η1α£βη ηηά βΓΐΐττ 1ΐ1 Εβ ταηΓάβη Τναίίβη, Μη- ηΐτΐοη ηηά £ΐ-033β Μβη- &βη νοη ΚΓΪββ·8ΐηατ.8ΓΪα1 εΓΟβητβτ. Ιη 0β1^α ίηβΙΐΓ- ίε εΐηε αηβ Ν^τΐοηαΐβη ηηά Κοΐοηΐαΐεη Τ/Γηρρβη Ιιε3ΐ.βΗεηάβ Κοΐοηηε ηη- ΐβΓ άεηι ΒβίβΗΙ άββ Ο- 1)εΓδτ1βηίηαητ Όοηιεηΐεβ ΜΐΓαηάα εΐηβη βΓΪο1§τβΐ- εΐιβη νοΓ3ίθ33 αηβ. Εβ £Γθ1&η§τ ΐηΓ, βίηβ βτατΐΐβ ίείηάΐΐοηβ Οτηρρβ ίηβ Οβίβοηί: ζή ζΐεηβη, άίβ 8Ϊ0Γ1 ηαεη ΗαΓΐ:βηι ηηά Ηβίτίβ-εηΐ Καηιρί νοη Μαηη &ε&εη Μαηη ίη νοη ηηά ηβοβΓ 3°° Τοίβ αηί άβηι δοΗΙαοήίίβΙά Ιίεδβ. Ιηι δδΐΐ. ΜϋτβΙηιβεΓ &Γίί- ίβη ηηββΓβ Ρΐη&ζβη&ε εΐη ίβΐηάΐ. ΗαηάβΙδβοΗΐίί αη ηηά ββδοηαάί^Β ι ί', δεΗτηβΓ. ΑΙΙβ Αη^εηοΓί^εη νοη ηΐοΗί ίηι ΚΓίβ£· ηι ι τ ϋεηί:3οη1&ηά οείΙηάΙΐοΗεη δταατβη, άίβ ίηΐ ]άϊιγ6 Τ941 Ι άαβ ΐο ΐ4βοεη83αΐΐΓ νοΐΐβηάβη, οβίάβΓΐεί Οε- βοηΐεοητβ, Ηαοεη 3ΐοη οΐβ 25 86ρτ6ηΐΡβΓ 1041 οεί άβΓ ίηβΓ ίΗΓβη ΚΓβΐβ ζηβταβηάΐ^βη ΚΓβίβΙεοΐη- ηιαηάαηΙηΓ (Ιγ&ΙιΙϊοπ, Κ.ε- τγηιηοη, Α&ΌΪ3 Νίοοΐαοβ, ΐη Οηαηΐα οβΐ (ΙβΓ Ρβΐά- ΙεοηιηιαηάαηΙηΓ) ηητβΓ νοΓΐαβ-β ΐηΓβΓ ΡβΓβοηαΙ- ρ&ρΐβΓβ ηηά βΐηεβ Ινΐοητ.- οΐ!άβ3 ζή Γηεΐάεη. ϋηΓθηθΓηοηβνβΓβηοηβ άβΓ ΒοΙβοΗβιπίβτβη ΒεΓΐίη, 22. Ιΐηΐ ηαΐιηΐΰιι αιη δηοΐιε, άητοΐι άεη Κίησ· αρτ άεητδοΐιεη Ττηρρεη ζή β-εΐαη^εη. Αη είηρτ δΐεΐΐε πϋϋεη ηιεΐιτειε δοηε ΒεΓΐίη: 22 δερτεηιοεΓ , ϋίβ δοτα3βίδ νεΓΐθΓεη ίη Ιιη Μοηαϋ Αη&ιΐδΙ δοΐιοδδ ' βίηβηι Τα^,β 87 άίε άεπΐδοηε ΡΙαΙίαΓΐίΙΙεπε ΐηδ§:εδαηιΙ: 717 Ρεΐηάίΐηβ:- 35. 717 Όαιηϊΐ άίε άεδ ^εηαηητεη Μοη»ΐδ ΐη άεΓ Ηοηενοη 3 339 Αητείΐ. "νν^ΙΐΓεηά άετ 0εδ3Γηΐ- άαηεΓ άεδ Κπε^εδ 1ΐ3ΐ άίε Ρΐ3ΐί3Γί:ί11εΓίε 3 4 ζεη&ε νίοΐιγ: 22 δερϋεηιοεΓ ϋίε Βε1ΐ3ηρΙηη8: άεδ εη^ΐί- Κηηάίηηΐίδ, 3η άεΓ άεηΐδθΐιεη ΟδΙΪΓοηΙ: ΙίαΓηρίΙεη τε&ηΙϋΓε ίταηζόδίδθΐιε Ττηρ- ρεη, τιιίΐ'ά νοη αηιΙΙίοΙιεΓ ΐΓαηζ. δεΐίε ίοπηεΐί άεπιεη- ίίεΓΐ. Εδ Η3ηάε11 5ΐοη ϋεί 3ΐ1εη ΡΓαηζοδεη, άίε αη άεΓ δοιι^εΐΓηδδίδθΗεη Ργοπι 5ΐε- Ιιεη, αηί>5θ1ι1ίεδδ1ίο1ι αιη ίΓαηζ.
  ^αΐίε ατη
  ύ'
  ΒεΓΐίη: 22
  Όίε δο^είδ νεΓΐοτεη
  Ιοίδηει· νοΓΐϊε^εηάεη Μεΐάηη-
  &εη αιη
  δατηΐ: 87
  δοηηαΐοεηά νοη
  άεηϋδοΙαεΓ δΐεΐΐε κτεηιεΐ-
  αΐΐΓά. ϋανοη ηΐιΐΓάεη ΐΐη
  35 ιιηά άητοη
  ΡΙαΙίαΓΐΐΠεπε 13 αβ^εδοηοδ-
  δεη. 39 Ρΐη^ζεη^ε ιαατάεη
  αηι Βοάεη
  - ι
  ιη
  £ε£εη άίε άεητδθΐΐε
  εηΐη £. Ιιη
  Ιεη Ρεηετ άετ άεητδοηεη
  ΤΓηρρεη 5ταο1ι αηοΐι
  "ν/εΓδηοΙι
  οΐηΐί^εη νετΐηδΐεη ίηΓ άίε'
  δοννΐειΙίαναΙΙεΓΪε ζηδαηιτηεη.
  Αηοϊι αη αΐΐεη αηάετεη δτεΐ-
  Ιεη άεδ είη^ε^εδδεΐΐεπ Καη-
  πιεδ, αη άεηεη άίε Βοΐδοηεννί-
  δίεη άηΓθ1ιζηΙ)Γεο1ιεη νεΐδηοΐι-
  τεη, ννηΓάεη δΐε ηητεΓ δθΐιιυε-
  τεη
  §;εη.
  ηηιεΓδΙύτζτεη
  ννΪΓΐίηη^δνοΙΙ άεη Αη-
  άεδ Ηεετεδ.
  15
  ννθ Ρ ϋ Ε Ν
  Ιπι Κ&Ηπιβπ άβΓ ΒβίΓΪβά«η§·8&1ϊτΐοη η&ί: άβτ Ββ-
  ίβηΙβηειοβΓ &ηί ΚΓβτα άίβ Εηί1&33ΐιη^ νοη 15 Οβΐ-
  βεΐη οβϊοΐιΐβη, άΐβ ν7β£»·βη βίηβδ δ&τΐοΐ&δΤβνβΓθΓβοΐιβηδ
  £β3τ§τβηοηΐΓηβη ννΌΓάβη νχ/Η,Γβη. δΐε βίηά ΐηζταΐδοΗβη
  ζή ΐηΓεη Ρ&τηϋΐβη ΐη Κηηηρΐάΐαηα ηηά δτβΓηβ3 ζ«-
  αί©
  8:
  Ιη άΐβββπι ΖηδατητηδηΓΐ&ηβ-ο ΐαΐΓίΙ ά3Γ&ηί
  3εη, ά&38 οβΐ ΐΣηηίϋ§·εη δ&^οτπ2·βΐΐ3ηάΙηηΒΓ
  άΐε Βεηΐβοΐιβ "ννβηΓηιειοητ; ηιΐί άβη βοΗ&Γίβτβη
  η&ηηιβη νοΓ0β^&η£Γβη τπεΓάεη τπΐΓά. Οΐε3ε
  Ραηατΐδηιηβ οάβΓ Ι/βΐοηίβΐηη δαοοταΒ'β
  "ννεηΓηΐ3θ1ιτ νεΓΐίοεη, νεΓηΓδ&οΗεη
  1>αηά3ΐβητε ηηηΌβΓβετΐο&Γββ υηβΊύοΤτ. ν7βηη ΐτη
  ζεΐηεη Ραΐΐε άίε Τ&τεΓ ηΐοΗΙ ίεδΐ&ββτβΐΐτ
  Ιεδηηεη, ηιη33 ΙβίάβΓ άΐβ &β3&ηιτ;ε ΒενδΙΙίβπιηκ άίβ
  Ροΐ&βη
  ΟΒ. ϋϊΕΝ ΗΕ
  ΟΕΝ ΒΟίδΟΗΕτΥ
  11Ν3 6Ε6ΕΝ
  ϋβη
  Κοηιηιηηίβηιηβ αηβΓοτΙεη ίδτ βίηβ Ιββεηβιπίοπτϊ-
  &β Μΐδδΐοη
  Βετΐίη, 22. δεριειη5ει·.
  Όγ. δνεη Ηεάϊη ετΐίεδί ίοΐ-
  ^εηάεη Αηίταί §,ε£εη άεη
  ΒοΙδοΙιειιιϊδΓηηδ .·
  Ιοη αΐεΐβ»
  δρΓεοΙ»β-
  ί
  ίοη
  ί ε
  ηιείηε
  ζηηι Βοΐδθΐιεηΐίδΐηηδ ηαόε
  Ιίείηεη Ζιυείίεΐ οίίεη
  δεη : εΓ τηηδδ
  τιΐεΓάεη. ΡηεΓ αΐΐε Ναϊΐοηεη,
  άΐε αη ΟοΐΙ ^ΗηΙοεη, ί%1 εδ
  είηε 1είοεηδαιίο1ι':ΐί>·ε Μΐδδοη,
  είηε νε1):αηδαΗαηηη§' ηηδζη-
  ΐοΐιεη, άετεη Ηαηρΐζίεΐ εδ ΐδΐ
  άίε ΙίοηΐΓηηηίδΐί'ίοΙιεη Οτηηά-
  δδεΐζε ηεβετ άΐε 83ηζε Ετάε
  ζα νεΓΓοΓοΐΐεη, άΐε άαδ Ζίεΐ
  νεΓΓθ1§;εη, άυχοη είηε ίηετοΐι-
  Ιει·1ίο1ιε Οταηδαηιΐίεΐΐ: ηηά
  Κενοΐηυίοηεη ά
  άετ Ιηΐεΐΐί^εηζ,
  άεΓ νίδ5εη5θ1ιαί1:
  ηηά άεδ ΟοιΙεδ^Ιαηϋεηδ ζή
  εηηοΓάεη, δο ιιΐίε εδ ΐη Κηδδ-
  Ιαηά δεΐ^δΐ ηαοη άετ Κενοΐη-
  ίίοη ίηιΝονεηιΙ)ει·ΐ9ΐ78εδο1ιε-
  ηεη ίδΐ. Εβ ίδί (Ιίε ηηαΐοννεηά-
  5αΓβΡί1!ο1ιΐ ίίΐΓ αΐΐε νοε1ί:εΓ άετ
  "ννεΐΐ;, δίοη είη {ϊϊγ αΐΐεηιαΐ νοη
  άίεδει ϋΓοΙιηη^ ζή
  ΡϋΓ ΡΓορηεϋεη ν:ΐε ,
  Τΐοτζΐίγ, Καάίηείί, Καηιεηείί,
  Ονίείί, Ζί^ΙίεΙί, δϊαΐίη ηηά
  δείηεΑηΙιεεπδ-εΓ Ιιαί άϊε αΐιεπ 1
  Ιδεηάίδοηε ΚαΙϋηΓννοΙΙ: Ι^εΐηε
  νεΓνεηάιιη§τ. Εδ ίδΐ πι?1ιγ αΐδ
  ττα^ίδθΓΐ, άαδδ^ ^εννίδΒε £Γθ5δ2
  νοε11<εΓ άίεδ ηΐεΐιΐ: είηζυδεΐιεη δοΐιείηεη ηηά δίοΐι ΐη άεη #ί- Καηιρί ζννίδθΐιεη ηηά Κηΐιητ, ζννϊ- δοηεη'ΒοΙδοηεννίδτηηδ ηηάθΐπί- &τ.εητ.υηι, ζιαΐδοΐιεη ΜοεΓάετ ηηά Κη1τηι·ηιεηδθ1ιεη, αηί άίε δείιε άεΓ ΙΪΆΤΪ>ΆΤ?η βιεΐΐεη.
  Ιςη Ηαΐοε αηί ηιείηεη νίεΐεη
  Κείδεη Κηδδΐαηά ηηά άεη
  Βοΐδοηειαϊδπιυδ ΐη αΐΐεη Ρΐια-
  δεη Ιίεηη'ϊηβεΙεΓητ.
  αΐδο, ιιΐονοη ΐοΐι
  ΒεδοηάεΓδ αηοΐι άΐε
  ηηά ΒιηεΓη ΐη &11εΓ
  ηιϋδδεη δΐοΐι, υΐεηη δϊε ηΐοΐΛ
  ΪΓΓεβτεΙβίΐοΙ: δΐηά ηηά άιειτ
  ΚοΐηηιηηΪΝηιηδ εΓΐίαηηΙ η»-
  οεη, ]είζυ ζυδαηιηιεηδοΐιΐίε*-
  δεη, ιιηι άίεδεδ υβοεΐ ζή οε-
  ^3εηιρίεη ηηά ίητ αΐΐε Ζεΐΐε-
  ζη νεπιίοΐιϋεη. ΙοΗ Ιια&ε δοίιοβ
  §:εί>32ΐ ηηά ιιπεάεΓηοΪΡ
  ϊηΐΓηεΓ τιΐΐεάεπ Ώ^γ Βοί-
  ηηδ ίδΐ είη
  άΐε ο-αηζε νί1(:, εΓ
  81ο1ζβΓ
  Οε3θΗ ντ/αάβ τ β
  ΒεΓΐίη, 22 δερίειηΙοεΓ
  «ΗοΓδΙ νε£δ°1»
  ΡάΙΐΓηη»
  Ιιατ: ηηΐετ
  ΚοπιτηοάοΓ«·,
  •επτηαη:
  ιη
  δοΐιαΐΐί
  ΙΐΓ αΐδ
  ίηι
  ΐοοο
  5οΙ-
  ηΐοηϋετ.
  «-υΆΙ,ΤΕΝ
  Βί$ΤϋΟΙΙΑΙ!Τ-ν«ΗΙΕΤΕ
  ίη
  Αάοΐί ε
  ΕΚΟΡΡΝϋΝΟ
  Ιηι δβρίβηιοβΓ
  δο1ι!α§:εΓ ηη 1
  Ιίοηεη
  Κηοηε,
  ε. Ι. ο.
  Οτοδδε
  Ε1ΝΓΚΠΤ ΡΚΕΙ
  (Όη άεΓ ^ε^Iηη§:)
  §·εη άεη Βοΐδθΐιεαιϊδπιηδ.
  Ιη
  δτοοΐίΐιοΐπι: 22
  νίε νοη αηιΙΙΐοΙιεΓ δΐεΐΐε
  νεΓΐαηΐεϊ, δίηά οϊδΐιε
  δοτιΐοετΓηδδΐδοηε
  ΐη δοΐιιπεά. ΟεαΐαδδεΓη εΐη-
  Ιΐείηε
  ΐη δγΓΐβη
  22 δερϊετηοεΓ.
  ΒεΐπιΙ: ηηά αηάεΓεη
  δγΓΪεηδ Ιίαΐη εδ ΐη
  άεη Ιείζτεη Τα§"εη ηηίεΓ άετ
  οπτίδοΐιεη 'ΒεδαΙζηη^ ιαίεάεΓ-
  Ιιοΐι ζή ΕεβεηδΐηίίΙ,εΙηηΓηηεη.
  Όάβ ΐδί άεΓ δε^εηάεΓ Ρτεί-
  Ιιείίεη, ά;ε θΓθδδθΓΪταηηίεη
  άεη νοεΙΙίεΓη νεΓΐιεϊδδτ, ιιηι
  δίε άαηη άηΓθΙι δθΙιπιοεΙιΙίθΓΐεη
  νεΓΓαΙ ηηά Βεττηίί ίη Νοϋ
  ηηά Εΐεηά ζή δΙίΪΓζεη. ϋαδ
  Ϊ5ΐ άετ δε§εη εη^ΙίδθΙιεΓ Οε-
  ιιΐαΙΙΙιεΓΓδοηαίτ, ηεΰεη άεΓ
  Κηαϋε, άεΓ
  ΒεΓΐίη: 32 δερΙεηιΙοεΓ
  υεί Εεηίη^.αά είη&ε-
  ΒοΙδθΗειπίδτίδοΙιε
  ΟδΤδεεΕΙοτΙε Ηαϋ αηι ΡΓεΐΙα§·
  ίη άεη Καιτιρί ηηι Εεηίη-
  είη^ε^Γίίίοπ. Είπε δοιιΐ-
  ί ΡΙοίτίΠε, άατηη-
  ίεΓ είη 8ο1]1αο1ιτδθΗίίί, εΓΟίί-
  ηείε άαδ ΡεαεΓ αηί άίε άεηι
  Ττηρροη, άίε
  άεΓ Κήδίε γγοΙζ
  ίάεΓδΐηηά άεΓ
  Βοΐδοΐιειιΐίδτεη νοπΐΐαΓΐδ 3τί)εΐ-
  ίεϋεη. ΑΙΙε ηοΐδςΐιεηΐίδΐίδθΐιεη
  Αη&πίίδνεΓδηοΙιε ϋΓαςΙιεη ίηι
  ΡεηεΓ άετ άεηΐδθΐιεη ΑΓϋίΙΙε-
  ηηά Μαδοηίηεη§·ειιιεΐΐΓε
  ζηδαΐηΓηεη.
  Γΐε
  ΙΟΗΑΝΝΙ! ΕΜ. ΜΑΤ8ΑΜΑ3
  ΐο
  Αηί άεΓ ννεδτδείτε άεΓ
  ήαΐΐβ
  Εηιρίαεη&Ι ίεάεη
  8-12 ΜθΓ^ιςηδ 2-6 Ν3οηηαΐΙ-
  Οΐιίηεδίδοηε ΑτοείΙεΓ Ηαεηίεη δαηάδαεοΐ^ε νοι·
  ΕΙΣ
  εΐηεηι ηηιιΐίοΐιεη. ΟεΙοαηάε ζηηι δοΐιηιζ
  3ηί
  ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ : Κινέζοι εργάται καί έργάτριαι συσσωρεύοντ€ς σάκκους δμμου πρό ενός δ»>-
  μοσΐου κτιρίου, διά νά τό προοτατεύσουν άπά ένοερίους έπιθέσεις.

  ΣΕ ΛΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΐ- ιΤ ΤΩΝ
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΗΣΙΩΤίΚΟΝ ΠΡΟΒΑΗΜΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,^Σεπτέμβριος
  (Ιδιαιτέρα ύπηρέσία).
  Έκ μέρους των Γερ-
  ]ΐ.ανικών στρατιωτικών
  κύκλων εδημοσιεύθη μ£α
  λεπτομερής άνασκόπησις
  των πολεμικών γεγονό-
  των έπ' εύκαιρία τής συμ
  κληρώσεως δΊετίας άπό
  •τής ενάρξεως τοΰ παρόν¬
  τος πολέμου. Ή άνασκό-
  πησις αύτη είνε πολύ έν-
  ΰιαφέρουσα, διότι περι-
  •λαμβάνει καί άΐςιοσημει·
  ώτους τινάς διαπιστώσεις
  άφορώσας την ιδιαιτέραν
  «λευρίν τοϋ γερμανοαγ-
  ■γλικοΰ πολέμου.
  Δοθέντος ότι ή Σοβιε-
  ■τική "Ενωσις, όπως ίίλ-
  λωστε κ»ί δλοι οί μέχρι
  τούδε σύμμαχοι τής Αγ¬
  γλίας, παρέμεινεν άνευ
  -τής ύποσχεθείσης είς αύ¬
  την ούσιαστικής βρεττα-
  νικής βοηθείας, οί ατρα-
  τιωτικοί κύκλοι τοΰ θε-
  ρολίνου διαπιατοϋν δτι ή
  •Αγγλία συγκεντρώνει,
  <4πό νζιροΰ ή*^*)» όλας της σχεΏόν τάς δυνάμεις εί; την &μυν»ν των ίΠίων της κτήβΐων, ν.ιιτά κύριον 15έ λόγον είς τή; άμυναν ■των βρεττανικόν νήσων. "Εναντι τοϋ γεγονόχος •τούτου τονίζεται έκ μέ¬ ρους; των αρμοδίων Γερ- μ.ανά.ν στρατιωτικών ότι Η ΕΣΟΔΕΙΑ ΣΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ Κατά τάς μέχρι τοθδε υ¬ παρχούσας πληροφορίας, ή έφετβινή έσοδεΐα σίτου είνε άρκετά καλή είς δλας σχε- δόν τάς χώρας τής Νοτιανα· τολικής Εύρώπης. Ή διατιΐ- οτωο'ς αυτή είνε έξερετικώς «Ευχάριστος, δοθέντος δτι ή κοε ή σιτοεσοδεία τοθ παρελ- βόντος έτους είς την έν λό¬ γω περιοχήν καθώς καί τα ττοεμικά γεγονότα τής τς- λευταΐας ανοίξεως εΤχον ■κροκαλέσει μεγάλας άνωμα- λίας είς τόν έφοδιασμόν μέ άρτον των βαλκανικών πλη-. θυσμών. Βάσει των συγκεν- τρουμένων ήδη άριθυών θε- ωρεΐται ι λέον βέβαιον £χι μέ την εφετεινήν καλήν εσο¬ δείαν καί κατόπιν των λαμ¬ βανομένων όργανωτικών μέ· τρών είνε εντελώς έξασφα- λισμένος ό έπισιτισμός των 80 περΐπου έκατομμυρΐων κατοίκων τής Βαλ,κανικής Χερσονήσου. Επί πλέον, τι¬ νές των έν λόγω χωρών θά είναι είς θέσιν νά έξαγάγουν είς τό εξωτερικόν καί σημαν¬ τικάς ποσότητας σίτου καΐ άραβοσίτου. Μεγάλη πυρκαϊά £ΐς 1Κων>πολιν
  Άπετεφρώδησαν τό Πατριαρ¬
  χείον και περί τάς 75 οικίαι
  ΒΙΣΥ, 22 —Έπείγοντα τη-
  Λεγραφήματα έκ Κων)λεως,
  •τρος τό Γαλλικόν Γραφείον
  ΕΙδήσεων, άγγέλλουν δτι
  τεραστία πυρκαϊά έξερρά-
  γη είς τό Οικουμενικόν Πα¬
  τριαρχείον. Ό έν Κων)λει
  άνταποκριτής τηλεγραφεϊ
  ότι ή πυρκαϊά ήρχισε τάς
  απογευματινάς ώρας τού
  Σαϋβάτου, μέχρι των πρωϊ¬
  νήν ώρών δέ τής Κυρια-
  κγ,; είχον άποτεφρωδή 75
  οικίαι.
  "Ολα τα οίκήματα τοϋ
  Πατριαρχείου άπετεφρώδη¬
  σαν, χάρις δέ είς τάς προ¬
  σπαθείας τοΰ πυροσβεστι-
  κοθ οώματος καΐ τού στρα-
  τοϋ κατορδώβη νά δΐασωδή
  | μόνον τό "ιστορικόν άρχεϊον
  Ι των Πατριαρχείον καΐ ώρι-
  | σμένα τινά κε.μήλια έκ τής
  Ι Πατριαρχΐκής αίδούσης. Τό
  πϋρ κατεσβέσδη περί την
  9ην πρωϊνήν ώραν τής Κυ-
  ρια<ής. ΑΙ ζημίαι άνέρχον- ται είς^πολλά έκατομμύρια τουρκικάς λίρας. *Η Γερμα νοτουρκική έμπορική συμφωνία ΡΩ^Η, 22—Τό πρακτο¬ ρείον Σιέψανι πληροφορεΐιαι έξ Άγκίρος δτι εξελΐσσον- ιαι εύνοϊκώς αί διατιραγμα- ιεόσεις διά την ανανέωσιν τής" Γερμανοτουρκικής έμπο- ρικής' συμφωνίας. Άρδρον των «Εύρωπαϊκών Νέων» κατόπιν τής πείρας πού απεκόμισαν αί ένοπλοι δυνάμεις τού Ράϊχ άπό τάς τολμηρας εκστρα¬ τείας τής Νορβηγίας κα¬ τά τό 194Ο καί τής Κρήτης κατά τό 1941 δέν ύπάρχει πλέον δι». αύτάς νησιωτικόν πρό- βλημα άπό ατρατηγικής απόψεως. Ή Γερμανία, προσθέτουν οί έν λόγψ κύκλοι, δέν θά διοτάση νά λάβη μέ ένεργητικό- τητα δλα έκεΐνα τα μέ- τρν «ού άπαιτοΰνται διά τόν νικηφόρον τερματι¬ σμόν τοΰ πολέμου. Τό Ράϊχ, λέγουν, έχει την πρόθεσιν, άλλά καί δια- θέτει σύνάμα δλα τα δυ· ναμικά μέσα διά νάπραγ- μαΐοποιήση, έν πάση πε¬ ριπτώσει, την θέλησίν < τού τής πλήρους νίκης ε¬ ναντίον δλων των άντιπά- λων τού. , Ενταύθα ύπενθυμίζε- ται έκ νέου δτι παρά τό σημερινόν άπομεμακρυ- αμενον θέατρον τοΰ πό | λέμου, τόν πυρήνα τής ίίλης συρρά|εως άποτε- ι λεΐ ό πόλεμος μέ την Αγγλίαν. — υνεπώς, δέν Οά τερματισθή ό πόλεμος ειμή μετα την ατρατιω- τικήν κατανίκησιν τής ΑΙ. Βρεττανίας. Η οημασία τής καταλήψεως τού Κΐεβου καί τής ΤΤολτάβας Ό άνππρόοωπος τής Γερ- μανΐας Δ)ιωρ Κλόντιους, δ· σης ευρίσκεται πρός τόν σκο¬ πόν τούτον είς "Αγκυραν, | κατέθεσε χθές οτέφανον είς τον τάφον τοϋ αγνώστου στρατιώτου. "" II ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣ ΖΗΤΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΊ 1ΡΤΣΙΑ ΚΗΣ ΒΟΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Τό Γ,μι- £·η(οΓ,ΐ-ον Γερμανικόν Πρα- κιορε'κν τιλτ,ροτΐορεΐιοι έκ Ζιο^χέλμτ,ς δτι ή ές,Γ,ι.ερίς «Τί-ινιγκΐΛ» ΐΓ,μτ.οιιι.11 την ■πλΓρε({ορΐαν (κ Λον,δίνου, *ο6' ήν ο «ΉμιρήοΐΌς Ίπλέ- γροφος» ·)ρόςει διι ή Κυ- ίίι,ρνηοις Τοά,ριοιλ θά τΐρο- ιεινΓ( είς ιό Κοιςβούλιον την ιχοράιαοιν δι' έν έιος όκόμη τής βουλευιικής θΐ,ιείας, δη- λα?:η θά ουμτιληρτχθή έξοε- ετΐα, έφ' δσον ή ττρώτη τε- τραετΐα εληξε μέ την έναρ¬ ξιν τ( υ νέου παγκοσμίου πο¬ λέμου. Ή Αγγλικη Κίβίρνη- οις, διά ν' αποφύγη ιήν κα- τα^ραυγήν τής κοινής γνώ- μης ζητεί την ποράτασιν ταύτην, μέ την δικαιολογίαν τού οί.εχιζομέου τιολέμου, όλλσ μέ τόν άτιώ'ερον σκο¬ πόν α εια-ιτρτ.εή ό Τσώρ¬ τσιλ είς την αρχήν. ΤΑ ΚΛΤΛΡΡ ίΙΙΙΟ ΤΗΣ Φ0Ε1ΪΑ ΣΟΒ. Α ΕΗΑΡΞεθΣ ΤΟΥ ΠΑΑΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.- Τό ή- |ΐιετιίοΐμον Γίρμανικον Πρα- ιατρείον μετοίιοει ιά έίής : Άτιό ιΓ,ς έλόρέίκς τοθ πο- ίΐς τό Γ τιον κοτερρΐφθηοαν διά τοθ άντιοεροπορικοΰ τιυρός 714 Σοβιειικά όεροπλάνα. 3389 είς ΟΓρ<:μοχίας ν ο ι ϊ<ίθ επ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.—Τό ήμι επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον άγγέλλον την κα¬ τάληψιν τοθ Κιέβου λέγει Οτι έ'χει μεγάλην σημασίαν ή κατάληφις τής πρωτευού¬ σης τής ΟύκρανΙας, άριθμού- σης ήδη πληθυσμόν 850.000 κατοίκων. Τό ΚΙεβον είναι τό μέγιστον βιομηχανικόν κέν¬ τρον τής νοτίου ΡωσσΙας καί έ'χει τα μεγαλείτερα έργο· στάσια κλωστοθφαντουρ- γΐας. Συνδέεται σιδηροδρο- ι μικώς μετσ τής Μόσχας, Ι ΌδησσοΟ, Χαρκόβου, Ά- στραχάν, Μαρίεμπουργ, Σμό λενσκ καί Λεμβέργης, σημαν- τικών κέντρων τής άνατολι- κής καί δυτικής ΡωσσΙας. Ή Πόλταβα εχει έπΐσης με- γάλα έργοστάσια ζακχάρεως καί κλωστοϋφαντουργίας καί άριθμεΐ 120.000 κατοίκους. "Εχει τέλος τό μοναδικόν Ι Ρωσσικόν εργοστάσιον κατα- σκευής ποταμιαΐων κανονιο- φόρων. Τα δύο αύτά κέν- τρα, άτινα ευρίσκονται ήδη υπό την κατοχήν τοθ Γερμα- νικοθ στρατοθ κα' τα όποϊα παρεδόθησαν άνέπαφα ΰπ5 των Ρώσσων, θά συνεχίσουν τάς εργασίας των υπό την επίβλεψιν Γερμανών είδικών, οί δποΐοι μέ νέας αρχάς καί νέον πρόγραμμα θ' άναπτύ- ξουν την εμπορικήν καί βιο¬ μηχανικήν κίνησιν τής Βο· ρείου Ούκρανίας. Νέαι τεράστιαι απώλειαι τής Άγγλικής έμπορ. γαυτιλίας Κατε6υ8ίσ8ησαν σκάφη 324.000 τόννων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22. Την πα· έβύ&Ίοεν 28 σκάφη, συνολι- ρελδοϋσαν έβδομάδα τό | κης χωρητικότητος 164.000 Γερμανικόν ναυτικόν κατή· τόννων. νοτι'ως τής Ίσλανδίας | Είς τόν Βόρειον Άτλαντι- σαν σκάφη 26.000 τόννων ένώ ή Άεροπορία είς τάς άνατολικάς ακτάς τής Άν- νέαν περιφανή νίκην. Έκ ! κόν Γερμανικά ύποβρύχια, ι Υλίας έβύδισεν σκάφη 134. μιάς μεγάλης νηοπομπής ! την ιδίαν έβδομάδα, έβύσι- 000 τόννων. Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χειμερινά ύποχρεωχικά δρομολόγια Αεωφο- ρειακη'; γραμμής Χα¬ νίων— Ηρακλείου, ί- σχύοντα άπό 19 Σε- πτεμβρίου μέχρι 3 1 Μαρτίου 1942. Α'. ΓΡΑΜΜΗ Χανιά-Ρέθυμνον-Ήράκλειον Άναχωρήσεις ΆφΙξεις καί Στάσεις ΧΑΝΙΑ 8.39 π.μ. Καλθβες, 9.15 στάσ. 5', Βρθσσες 10 οτάσ. 10', ΈπισκοπΓΐ 11 στάσ. 10' Ρέθυμνον 12 στάσ. 30' Πέραμ. 13.30 στάσ. 10, Γενΐ. Καδέ 14.30 στάσ. 10' Ηράκλειον 16. ΧΑΝΙΑ 12η Καλθβες 12.451 Βρθσες 13.30" Έπ.σκοπή 14 Ρέθυ¬ μνον 15 στ. 30' Πέραμ. 1ό.30' Γεν. Καβέ 17.301 Ηράκλειον 19. Β'. ΓΡΑΜΜΗ Ήράκλειον-Ρέθυμνον - ΧανΙα Άναχωρήσεις ΆφΙξεις καί Στάσεις ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 8.30 Γεν! Καβέ. 10, Πέραμα. 1130" στ. 10", Ρέθυμ. 12.30" στ. 30', 'Επισκοπή 14, Βρθσ. 15 στ. 10", Καλύβες15.45', Χανιά 1ό30' ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 12. Γενΐ Καβέ 13.15, Πέραμ. 14.15, Ρέθυμ. 15 στ. 30', 'Επισκοπή 16.151, Βρθσες 17.15" Καλύβες 18.15", Χανιά 1?. Τιμολόγιον Είσιτηρίων Λεωφοριακής Γραμμής Χα¬ νίων—"Ηρακλείου Χανιά—Ρέθυμνον δραχ. 200 Χανιά—Ηράκλειον » 360 Ρέθυμνον—"Ηράκλειον » 200 Ηράκλειον—Ρέθυμνον » 200 Ηράκλειον—Χανιά » 3ίΟ Ρέθυμνον—Χανιά δραχ. 200 Έν Χανίοις τη 10 ΣεπτεμβρΙου 1?41 Ό Αιευθυντής Υ. Κ. Δ. Δ. Βιδάκης Η 5ΥΓΗ01Η0ΗΙΑ ΧΑΝΙ9Ν - ΠΑλλΙΟΧΟΡΑΣ Άπό σήμερον θέλει τεθή είς εφαρμογήν δρομολόγιον διά λεω- φρρεΐου σΰτοκινήτου επί της γραμμής Χανίων — Παλαιοχώρας τρίς τής έβδομάδαΓ, ήτοι άπό Χανχά εκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 9 πρωϊνήν, καί έκ Παλαιοχώρας, εκάστην Δευτέραν, Τετάρτην καί Παρα¬ σκευήν κατά την αυτήν ώραν. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΡΛΕΣΑΝΤΑΣ ΖΩΑ Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Χανίων ανακοινοί δτι ή Δ.Χ. Ρεθύμνης ώρισε τρίτην καί τελευταίαν συγκέντρωσιν των είς την περιφέρειαν της ευρισκομένων άδεσπότων ζώ- ων κατά την 5 ΌκτωβρΙου έ. ε. ημέραν Κυριακήν έν τή έν Ρεθύμνω πλατεία των τεσσόρων Μαρτύρων. Είδοποιοϋνται δθεν οί ά- πωλέσαντες ζώα κάτοικοι τής περιφερείας Χανίων δπως έφ' 8σον έπιθυμοΰσι, προ¬ σέλθωσι πρός αναγνώρισιν καί παραλαβήν αυτών, φέ¬ ροντες πρωτίστως μεθ' έαυ- τών καί άπαντα τα σχετικά έγγρσφα τα αποδεικνύοντα την έπ' αύι&ν κυριότητα. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ι_ έ -ι οο - . τ,οΰ έδόφθίς. ι ΆγνοεΤτσι ή τύχη τοθ Ανα¬ στασίου Αντ. Καραγιάννη έκ Πατρών, μαδητοϋ Γυμνασιου, έ- ξαφανιο'ϋέντος έκ Πατρων τό πρώτον δεκαήμερον τού μηνός ΜαΤου. —Παρακολεϊται ό Δημ. Γραμ- μάτικας δπως διέλθη έκ των γραφείων τής εφημερίδος «"Ερευ- να» όδός Χάληδων πρός τακτο- ποίησιν έντολής έξ Αθηνών. ΔΙΑΤΑΓΗ Άπαντες οί έν Κρήτη ύπήκοοι των μή έμπολέ- μων πρός την Γερμανί¬ αν Κρατών, οί συμπλη- ροΰντες έντός τοΰ ετους 1941 τό ΙΟον ετος τής ήλικίας των αμφοτέρων των φύλων, δέον νά έμ- φανισθοΰν μέχρι τής 25)9)1941 είς την άρ- μοδίαν Κράϊς—Κομμαν- ταντούρ (Ηράκλειον— Ρέθυμνον—Άγιος Νικό¬ λαος), έν Χανίοις δέ είς την Φέλ —Κομμανταν- τούρ, υπο άλλοντες συγ¬ χρόνως τά προσωπικά των εγγραφα καί μίαν φωτογραφίαν. ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανακοινούται δτι άπό τής 20ής Σεπτεμβρΐου αϊρονται τής κυκλο- φορΐας τά είδικά γραμματόσημα υπέρ τής Κοινωνικάς Προνοίας των κλάσεων των λεπτών 10 καΐ 50 καΐ τής δραχμής 1. Επ) δεκα¬ ήμερον άπό τής ήμερομηνίας ταύ¬ της, ήτοι μέχρι καί τής 30 Σε- πτεμβρΐου, τα ταχυδρομικά γρα- φεία Θά άνταλλάσωσι τά είς χεί¬ ρας τού κοινοθ ευρισκόμενα τοι· αΰτα γραμματόσημα δι' ΐσης ά- ξΐας έκ των έν χρήσει "τοιούτων προσωρινώς καΐ μέχρι τής εκδό¬ σεως νέων είδικων γραμματο- σήυων. Διά την κατσ3ολήν τοθ τέλους υπέρ τής Κοινωνικής Προ¬ νοίας Θά έπικολλδται επί τής άλ- ληλογραφΐας υπό των άποστολέ- ων κοινόν γραμματόσημον ΐσης άξΐας (αναλόγως δεκαλέπτου, πεντηκονταλέπτου ή 1 δραχμής) ΤΟ ΑΛΑΣΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΕΙΑ Ώς πληροφορούμεθα, τά υπουρ γείον των Οίκονομικών ^Λ τά κατάλληλα μέτρα διά ν4^, . διασδοθν εγκαίρως μέ τό αλας πού τούς χρειάζεται αί περιφέ. ρειαι είς τάς οποίας παράγοντα, άξιόλογοι ποσότητες βρωσίμων έλαιων. Τό "ίδιον υπουργείον ε¬ νήργησε δημοπραΐίαν διά τής ο¬ ποίας εξησφσλίσθη ή έπάρκεια πυρείων δι' ολόκληρον την χώραν επί έν έτος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Καθήκον μου επιβεβλημένον θεωρώ ϊνα καΐ δημοσία εΰχαρι- στήσω τόν χειρουργόν έπίατρον τοθ ΣτρατιωτικοΟ ΝοσοκομεΙου Χανίων κ. Εύάγγελον Γιαννό- πουλον, διότι διά τής έπιστημονι- κης τού }<<ανότητος καί τοθ έξοι- ρετικοθ έτΐιστημονικοϋ ένδιαφέ- ροντος, τό οποίον επέδειξε κατά τό διάστημα τής νοσηλρΐας μου έθεράπευσε καΐ περιέσωσε τΑν δεξιάν μου πόδα έκ τραόματος τόσον σοβαροϋ ώστε δνευ τής έπιστημονικής καϊ επιμεμελημέ¬ νης επεμβάσεως τού θά ήχρη- στεύετο. Τοιούτοι έπιοτήμονες, οί όποίοι έτσξαν εαυτούς άνιδιοτελώς είς την υπηρεσίαν την οποίαν ύπαγο- ρεύει ύπέρτατον καθήκον καΐ έ- ξαιρετικάς άλτρουϊσμός, άποτε- λοϋν κόσμημα κα! τιμήν δχι μό¬ νον διά την πόλιν των Χανίων ή όποία τόν φιλοξενεϊ άλλά τιμήν καί κσύχημα τής Χλλαδος. ΣΤΕΛΌΙ ΜΟΥΠΟΠΟΥΛΟΣ Δ9ΜΟΟΡΛΣΙΛ ΕΗΟΙΚΙΑίΕΟϊ ΜΟΝΑΣΙΗΡΙΑΚΩΝ ΚΙΗΜΑΤΟΝ '8ί5~π335 .οδοων διά την ένο.κίασιν των μετοχΐων «"Αγ,ος Γεώργ,ος» Νεροκόρου καΐ «ΝπσΙ», ΤοπολΙων, έπαναλαμβάνετα. ^ δημοπρασίά της ,ένο.κιάσεως έν τοίς Γρα¬ φείοις τοθ Ο. Δ. Μ. Π Χανίων την 27 Ι,βρίσυ Χ9ΛΙ ημέραν Σα.β· βατον <αί ώρονΐΐ-12 π. μ. υπό τούς ΙδΙους δρους. Πρώτη προσφορά, τοθ μέν Με- 42630, τού δέ μετοχΐου «Νησϊ» ΤοπολΙων δραχ. 3?9ΟΟ Ο! δροι τής ενοικιάσεως εύρί- Χί Τά ΓραφεΤα ° Δ Μ "τ7, Χανϊοι- τη 20 Σ)8ρΙου 1?41 Χανίων^ ΙθνΤΟ° °·Δ·Μ'Π· ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ο ΔΗΜ ΑΡΧ ^Σ ΧΑΝΙΩΝ Διακηρύττει ότι, Έκτίθεται είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρα¬ σίαν. 1) Ή διετής ένο&κία- οις των ύπ» αριθ. 1, 3, 4, «, β, 7, 9, ΙΟ, 1 1, 13, 1», 1β, 18) «8, 19)555, 8Ο) Κ7, *Ι, »3, *4, «Κ, 26, *Τ, *8, »9, 3Ο, 31. 33, 34. 3», 3β, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, »Ο, 51, Κ2, 53, «9, β», β3, 64, β», βΤ, 69, 71, 7* καΐ 74 Καταστήμάτων τής _η· μοτικής Άγοράς. 5§?) Ή διετής ένοικία- βις των Δημοτικών ίχθυ- οπωλείων. 3) Ή διετής ένοικία- αίς τοΰ παρά την Άκτήν Κουντουριώτου καφενεί- ου ('Ακταίου). *Η δημοπρασί* διεξα¬ χθήσεται έν τω Δημαρ- χιακφ Καταστήμ-ατι, ε¬ νώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής την 5ϊ9ην Σ)6ρίου 1941, ημέ¬ ραν Δευτέραν καί ώραν ΙΟ 1)2—11 1)« π. μ. υπό τούς δρους τούς κατατεθειμένους είς τό γραφείον αυτής, ένθα οί ένοΊαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν τού¬ των. Χανιά τή «» Σ)βρίου £941. Ό Δήμαρχος Χανίων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Είς τό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Ί'ο'ός Κισσάμου Παρελήφθη φορτΐον Ρετσίνας, "Υδρας, ανωτέρα είς ποιότητα πάσης αλλης περιφερείας. ΕΟΑΚΚΗΣ Επίϋΐ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χορτατσών ΙΟ Δυτική πλευρά Άγορας Δέχεται καθ" εκάστην ,8—12 π.μ. καί 2—6 μ.μ. ΕΔΕΥΟΕΡΙ3Υ ΓΕΩΡΓΑΙΑΚΗ Όδός Μάλεμε Εϊσοδος όπισθεν Χανιά, Τοίτη 23 Σεπτεμβρϊου 1941 ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΙΣ 15 ΟΜΗΡΩΝ Είς τθ περιθώριον τής δράσεώς, διά την είρή- νευσιν τής Νήσου, ό Στρατιωτικάς Διοικητής διέ- ταξε την άποφυλάκισιν 15 όμήρ*ων, οΐτινες είχον συλληφδή διά πράξεις Σαμποτάζ. "Ηδη έπέστρε- ψαν ούτοι είς τάς έν Κουνουπιδιανςι καϊ Στέρναΐς έστίας των. Σχετικώς έφελκύετ «ε»*^ προσοχή τού κοινοϋ ότι είς μελλοντικάς ενεργείας Σαμποτάζ τοϋ Στρατοΰ δα ληφθούν τά αύστηρότερα μέτρα. Έκεϊνοι οί όποϊοι κάνουνΣαμποτάζ εναντίον τού Γερμανικοϋ Στρατοΰ, "είτε έκ φανατιομοΰ είτε έξ έπιπολαιότητος προξενοΰν είς τούς συμπα- τριώτας των μεγάλο κακόν. Εάν είς κάδε περίπτωσιν οί δράσται δέν εί¬ ναι δυνατόν νά συλληφδοθν όλος ό πληδυσμός όφείλει, δυστυχώς, νά υποφέρη τάς συνεπείας τής πράξεως. Νέαι μεγάλαι έπιτυχ ί- αιτού Γερμ. στρατοΰ ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 22Σεπτεμβρ[ου Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ στρατοΰ ανακοινοί : Ή εξέλιξις τής μεγά¬ λης μάχης ή όποία διεξά- γεται ή^η παρουσιάζει υπέρ ημών καί ίίλλας προόδους. Ή στρατια τοϋ Στρατάρχου φόν Ραιχενάου, ή τεθωρακι- σμ-ένη στρατιά των στρα- τιών φόν Κ,λάϊσΐ χαί Γκουντεριάν κατέστρε- ψχν τμήματα τοΰ ύποχω- ροΰντος έχθροΰ καί συ- νέλαβον περισαοτέρους των 1ΚΟ.ΟΟΟ αίχμα- λώτων. Προσέτι περιήλ¬ θον είς χείρας μας 18& άρματα μάχης, βΟ2 πυ- ροβόλα καί άναρίθμητον πολεμικόν υλικόν. Ή έκ- μηδένισις των ύπολειπο- μένων τμημάτων τοΰ πε- ρικυκλωμένου έχθρού ευ¬ ρίσκεται £έν τφ περατοΰ- σθαι. ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 22 Σεπτέμβριον | *Η άνωτάτη διοίκηοις τοθ ι Γερμανικοϋ σιροιτοϋ ανακοινοί: Μέ παραδειγματικήν συνεργασίαν τμήματα τοϋ στρατοΰ, τής άεροπο ρίας καί τοΰν πολεμικοΰ ναυτικοΰ επέτυχον νέον σπουδαίον κατώρθωμα. Ή πόλις "Αρενσμπουργ» ή πρωτεύουσα τής νήσου 'Έζελ, κατελήφθη. Αί νή- σοι Μόον καΓΑζελ ευρί¬ σκονται* τοιουτοτρόπως είς χείρας τώνΓερμανών. ΔΑεσκορπισμένα μόνον τμήματα τοΰ Σοβιετικοΰ σΐρατοΰ ευρίσκονται ^ς τό δυτικόν μέρος τής νή¬ σου "Εζελ. Ή έκμηδένι- σίς των είναι βεβαία. Μάταιαΐ προσπάθειαι των περικυκΑομέ^ νων άνατο τοΰ Κιέβου Ρωσσΐκών δυνάμεων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22-Τά περικυκλωμένα, Ανατο¬ λικώς τοΰ Κιέβου Ρωσ- σικά στρατεύματα έπε- χείρησαν νά διασπάσουν τόν κλοιόν των Γερμα- νικών στρατευμάτων. Ή άπόπειρά των δμως αυτή απέτυχεν. Αί απώ¬ λειαι των είς νεκρούς καί τραυματίας είναι με¬ γάλαι. Έκτός των έκα- τοντάδων νεκρών κα τραυματιών άπώλεσαν καίάφθονον πολεμικόν υλικόν. Είς χείρας των Γερμανικών στρατευμά των περιήλθονΐθάρμαπχ μάχης, 5 των οποίων ή¬ σαν των 51 τόννων, 100 πυροβόλα δπλα καί 500 τεθωρακισμένα αύτοκί- νητα έκ μιά^ μηχανοκι- νήτου φάλαγγο;. Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜ&Η1ΗΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΙΙΗ Φ3ΡΑΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Ή ύπε- ροχή των Γερμανικών μα- χητικων άεροπλάνων απε¬ δείχθη διά >μίαν άκόμη φο¬
  ράν κατά τό 24ωρον τής
  20ής τρέχοντος μηνός είς
  άερομαχίας υπεράνω τής
  Μάγχης. Κατ' αύτάς κατερ-
  ρίφδησαν 65 ' Λγγλκά άε-
  ροπλάνα, έναντι 3 Γερμανι¬
  κόν.
  909 ΡΩΙΣΙΙΑ ΜΕΤΑιΙΙΪ&.ΤΤΙΙΒΙΝΤλ
  ΚΛΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΟΥΚΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.—Άνα
  τολικώς τοΰ Κιέβου Γερμα¬
  νικά Στούκας έμυδραλλιο-
  βόλησαν καΐ διεσκόρπισαν
  έχδρικάς φάλαγγας έν πο-
  ρεία. Κατεστράφησαν διά
  6ομ3ών 900 μεταγωγικά αύ-
  τοκίνητ'α.
  ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  ΕΣΘΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
  ΡΕΤΣΙΝΗ
  Παρά τω Κωνσταντίνος
  Χανιαδάκη Σιδηρουργεΐα
  όδός Άίτοκορώνου.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πωλοϋνται οινοβάρελα, λάν-
  τζες κ.λ.τι. είς καλήν κατάστα¬
  σιν. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  Ν. Μικολακάκη οί ν εμηόρω,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 22.-Ώς α¬
  νήγγειλεν χδές τό άνακοι
  νωδέν των ένόπλων Γερμα
  νίκων δυνάμεων ή πόλις
  'Ααρμπούρκ, σημαντικώτα·
  τον κέντρον τής 'Εσθονι·
  κης νήσου Έζελ κατελή¬
  φθη υπό των Γερμα /ικών
  στρατευμάτων. Μερικά ει¬
  σέτι έχδρικά στραιεϋυατα
  άμύνονται είς τό νοτιοανα-
  τολικόν τμήμα τής νήσου»·
  άλλά κσί αυτών επικειτο1
  ! ή έκμηδένησις.
  ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΜΑΣ
  Έκ δηλώσεων είς άς προέ¬
  βη είς τον τύαον τής Πρω
  τευούσηο, ό επανελθών είς
  Αθήνας Άντιπρόεδρος τής
  Κυβερνήσεως" κ. Λογοθετό·
  τ»ουλος, μανθάνομεν δτι ά-
  ποστέλλεται Ικανός άριθμός
  ; κε^άμων κσΐ τζαμΐων διά τάς
  ! άνΛ>·'<ας τή.·: πόλεώς μας καϊ , γ'εν.;·.ώς τή; Κρήτην ΈπΙσης ι Λποστέλλετο-ι φαρμακευτικόν Ι ύλι-όν ώς καί φορτίον 500 τόννων σίτου, ώς πρώΐη ά- ποστολή. ._