89972

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

24/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ ά γ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννΟΟΗ
  24.
  βΕΡΤΕΜΒΕΒ 1941
  δοΙΐΓΪίΐΙβίτ,βΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, Οηαηΐ»
  ιιηά Ότηοΐζ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  ΟΗαηΐβ
  Νγ 5ΐ — 'Δριδ. 51
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβθ-ΐηβη — Τιμή 4ρχ. 5
  ιιηά
  . 22.
  ΒβΓΐΐη, 23- δβρίβ—ιΙ>βΓ.
  ϋΐβ β'βνναΐίΐ^βη ΕγϊοΙ-
  άβΓ άβητβοηβη Ττηρ-
  ρβη αη άβΓ Οδΐίτοητ, ηα
  1)βη ΐηι ηβηίΓαΙβη Αηβ-
  Ιαηά Ιΐβίβη Είηάπιΐε αηβ-
  ί. ϋΐβ ΡΓβ33β άβΓ
  ηηά Νβη-
  τταΐβη νβΓοείίβητΙΐοηίβ
  άΐβ £βδοηίοητ.1ίοηβη Εγ-
  ίοΐ£ΒηαεηΓΪοητβη ν οΐη
  οββτΐΐεηβη ΚΓΐβ&β-
  βεη&ιιρΐ&τζ ηιΐτ βΐη-
  Κβηεηάβη "ννίίΓάΐβιΐηβτβη
  η^βηβηΓβη 1<βΐδτηη- άββ άβητβοηβη 8ο1- άατβη. Όβτ ηιΐ1ίτ3εΓΪδθ1ιε δαοΙινεΓ- δϊδεηάί&ε άεΓ Α£εηζΪ3 δ τ ε - ί 3 η ί δΐεΐΐί ζιιηι Κ3ΐηρ£ 3η άεΓ Οίίϊτοηί υ. α. £εδτ, άετ νοΓηΐ3Γδοη άεΓ Ηεε- νοη Βοοΐί 311ε 3εη3αρϋυηο;εη άεδ Ρείηάεδ ιαοετ άΐε ^3&ε ΐηι δοηηΐιΐ ηηά άΐε ΙηίΐΪ3ΐΐνε Μ3ΓδθΓΐ3ΐ1 Τϊπίο- ρ. ϋίε Ι νϊε άαδ Βΐ3ΐτ. «ΟυΓεηιυΙ» : ΙιεΓνοΓηεοΙ, ηαΐίεη άίε Βοΐ- ι δθΐιεννίδΐεη Ιίεΐη Μίιίεΐ »;ε- I δοΐιευι, υτη άεη ννΓίάεΓδ<:3ηά | 3η άϊεδεΓ δτεΐΐε δοΐ3η§^ε 3ΐδ γπο2^Ηο1ι 1ιΐη3υ5ζυζΐεηεη. Ιη- £ο1§:ε άεδ νετΐυδΐεδ είηεδ δο εηΐδοΐιεΐάεηάεη Ρυηΐίτεδ δεί επ άΐεδεηι Τεϋ ά>ίΓ ΡγοπΙ ζιΐδαΐτιηιεη-
  ί.ΐνε υοεΓΐε&εηηείΙ άετ άευε-
  $οηεη ίαίτνν&ίίε δΐεΐιε 3υδ5ετ
  Ζννεΐίεΐ.
  Όίε ϋυ1&3τίδθ1ιε Ο£·
  ίεηίΐίοΐι^βίί δΐεητ νοεΐΐί^ υηίετ
  άεηι ΕΐηάΓυοΙί άεΓ ηευεη
  £Γθδδεη άευΙδΛεη ΕΓ£ο1^ε ΐη
  άεΓ υΐίΓ3Ϊηε, άίεδίεπιίτΡΓεη-
  άεη οεβΓυε^δί:.
  ϋαδ ΜοΓ£εη1οΐ3τ.τ: «δοΓ3»,
  δτεΐΐΐ ίεδί:, άαδδ άΐε ηευεη
  άευΐδοηεη;ΕΓ£οΐ8ε αη άεΓ
  £τοηΐ 311ε οΐδΗετΐβεΓ
  ίη Ροΐεη, ΝθΓνε&εη, Ργ3Π-
  ΙίΐείοΗ, αυ£ άεηα Βαΐΐίαη υηά
  »;ε»;εη άεη Βοΐδοηεννίδπιυδ
  ϋ.οεΠχε££εη υηά άΐε νετ-
  ■ ηίοηιεηάδΐε ΝίεάεΓΐ3&ε ίϋτ
  άεη Οε^ηετ ά3Γδΐε11εη.
  • «ΙΤίτο» £ϋ1ΐΓ<: 3υδ, ά3δδ εδ δίοΐι οεί άεη ΟρεΓατ/οηεη Ιοεΐ Ι Κίενν υπι όΐε ^ΓοεδδΙε Εΐη· η3ηά1ε, άΐε άίε Ιεεηηε. χ δτΰτζ- ρηηΐιτ β,βίαΐΐβη ϋΐε ταηΐίεηίδοηεη οΙβετΙεΓ αΐαΓοϋ^εη άεη Ραΐΐ νοη ,Κϊεαι ϊη &υδ£υηΓΐίο1ιεη βιε11υη£η3ΐιπιεη. «Τΐτηριιΐ» ηητεΓ$τΓεΐοητ, ά&δδ άίεδετ Εγ£ο1β: άετ άευΐδοΐιεη 'νν&ίίεη ίίΐΓ άΐε ΟδΙίΓοηΙ: εηίδοηείάεη- άε Βεάευτυη£ η3οε. Όΐε πιϊ- Ριιίιπιη& άεΓ δουΐ- ηαβε Κίειυ ΪΓηΐηεΓ 31* εΐηεη άεΓ ννΐοΐιΐΐ&δ'-εη δτϋίζ- ρυηκίε άεδ βοΐδοηενι ΐδίίδοηεη ά ΐ Ό Ρ&11 (ΗεδεΓ δΐαάτ τηίΐδδε αΐδο 5θννο1:1 ίιΐΓ Γεΐη ππΗτ,&πβοΙιε νίίε 3ΐιοΗ ίϋτ (ϋε Κτ&ϊι άεΓ δονν^ετ.5 Ροΐ^εη 1ΐΕΓ>εη.
  ΐ6οο Ιϋη ηίΐοΐι Οβτβη νοτ-
  ιιη-
  ρ ί «Ιη·
  ίοητΐ3θΐοηεδ» Ιιεϋί: ΙιετνοΓ.
  ά35δ άϊε
  οίίεηδΐνε
  ιετ αη§:ε1ιεηΓεη
  ίίΪΓ άϊε δοννίείδ ζιιηι· δΐεηεη
  £ευΓ3θ1ιτ ννοΓάεη δεί. υεΙοεΓ
  ΐόοο ΚϋθΓηετεΓ τϊεί «εΐεη άίε
  Όεαΐδςΐιοη ηαοΗ Οδτεη νοΓ-
  8:ε&1οδδεη. λ^εηη άΐε ΗοΓάεη
  άετ οοΐδθΐιοννίδΐίδοΐιεη Αηηεεη
  ΐΐιτεη νεΓΓ3ΐ 3η Ευΐ"ορ3
  Ιιεειΐεη νοΐΐεηάεη 1<.οεηπεη ιιηά ΐη άεΓ βΙείοηεηδοΙιηεΙΗ^- Ι^εΐΙ; νοΓ&εΓάο^τ νιχτ&η ννΐε άΐε Όειιτδςηεη, ά^ηη άεη ίΐε Ιιεητε υογ Ρ υΝΤΕΡ ΕΝΘΕ-ΑΙΜΡ8 ΚΝυΤΕ ν7&ο1ΐ8βηάβ &ητίβη8Γΐί8θΗβ ΐη Αβ&γρτβη Ι, 23 Όειη ΡιιεΙιιεΓ άετ ΐίδοΐιεη νν3ίά ΡαΠεΐ Ρ35θ1ΐ3 αΐυΓάεη 6είιη νεΓΐ3ίδεη εΐηεΓ ΐη Α1εχ3ηάπεη ηίΐοΗ άειτι ΡΓεΐΐ3&εβ:οοεΙ: οε^εΐ δ Γ ε γ ί ε Κιιηά^ε1οι.ιη8εη εΐηεΓ ^Γθδδεη νο1^5ΐηεη£ε ζατεϋ. ϋΐε Κ3ΪΓοεΓ ΖεΐΙαηβ: «Α11 Μΐδτΐ» δοΙ,ΓεΐΙοΙ ά3ζιι, ά3δδ δΐοΐι <ϋε οείίεητΐΐοΐιε Μεΐηνιηβ: ΐ άεη ιι Ν3ΐΐ3δ Ρ3δθ1ΐ35 ιιεΙοεΓ ά 3 δ Ιΐηΐιεΐΐ, Ι ίηι ίΕ^γρίίδθΙιεη 1 δείηεηι ΥνίΠεη ζυΓ ΙΙηαΙοηίεη- ο££εη Αυδάτυοΐί ζυ Οοννοΐιΐ άίε ΖεηδυΓ αΐΐε ΑευδδεΓυηβ'εη άεΓ Ο2ΐ- ! £εη11ΐο1ιεη Μεΐηυη^ ζυ νετδυοΐιε, δο „ __Β1&11, κοϊηηβ άΐε νναΐιτεη Οε£υε1ι1ε πΐΐεάεΓ 5ΐ3Γΐε ζχιγ Γΐΐπβτεζο&εη ίιιεΐιΐε ϋΐε οίίίεηΐ- Ιΐοηε Μείηαη^ ΐη Αεργρτεη, 5Ο ί3ε1ΐΓτ άΐε ΖεΐΙαηβ: ίοΓΐ", ΐη άεη Εη£ΐ3:ηάεΓη άετεη ΒεδίτκεΓ&Γεΐίυηίϊ νοη Αε^γρτεη ίηι ^311^ε ι88ι άεη εϊηζΐκεη Ρεϊηά αηά δεί ίηίοΐ^εάεδδεη ΐηιηιεΓ 3ητϊεη&- ΙΐδθΗ ^ειιιεβεη. ϋϊε δτϊηι- ΐηυηδ: 1ΐ36ε δϊοΐι αΐΒεΙΐΓεηά άεδ 3εϋζΐ£εη Κτΐε^εδ άατοΐι άΐε Αηιΐΐεδεηΐιεΐΐ: άεΓ ί δθΐιεη Τηιρρεη δοηεηι Βοάεη υηά άΐε Βε- δΐ&εάϊε ιιηά Η3είεη ίαεΓ ογϊ- ΚΓΪε^δζιιΐεοκε ηοςΐι ΡαΓΐ&ΓηεηΓ; δεί ζνν3Γ ΐη 1ε άΐε 8 γ 8:& 311ε ^ΓΪϋΐδθΗεη Βεηια- Ιιιιη^εη, Αε&γρτεη ίη άεη Κε^ ζυ νεΓννίοΙίεΙη, δϊ3ηά- νεΓίεΐάί^ϋ. ϋΐε Β3απιννο11- ί ΐτη Ρ3ΓΐΙ 3οε εηάΐΐοΐι άεη Αηδτοδδ 3ηΐΐ5π1:ίδοηεη άεδ ίΕβγρΐΐδοΗεη ν ηευΐε 1<εΐη Ζννεΐίεΐ ηιεΙαΓ 5ε- δΐεΐιεη. ΒίβΗβΓ 26.ΟΟΟ ΟρίβΓ άβΓ ΒοΙβοΗβννΐδτβη ίη _βίτ.- Ιβηά. Κΐ&3, 23- δερτεηιΐεΓ Ν3θΗ Ρεδΐδτεΐΐαη&εη άεδ ΙετΐίδοΗεη Κοτεη Κτευζεδ Βίβΐΐ4: 5Ϊο1ι άίε Ζ&Η1 άεΓ ννεεΐι- τεηά άεΓ Βο3οηενΐδΐΙεπ1ιεΓΓ- ^1ά εΓΐΐ3ίτε δθΗ&ίΐ ϊη ^ετ1:13ηά τεη τιηά ιιπι&εοΓ3αΐιΙεη ΡεΓ 5οηεηη3οη άεη Ρεδΐδΐεΐΐυη&εη 1)ί8 15-9.41 βηί 25 75ο, άαωη- άεΓ 95ο ΡΓ3ΐιεη ιιηά 3*5 Κιη" άεΓ Ιοΐδ ζή 6 ^3η^εη. νοη άεη Γΐιηά 26,οοο ΡεΓδοηεη δΐηά ΐηδ^εδίΐπιτ: ηυΓ 351 Ρεΐδοηεη ννΐεάεΓ§;ε{ιιηάεη ννοΓάεη. ϋ3 ίθΓΐννίΕΐΐΓεηά ηοοΐι ννει- υετε ΡεδΙδΙεΙΙιιη&εη &εηΐ3θ1ιΙ: ννεΓάεη, δοηΒεεζΙ: ηΐ3η άΐε Εηάζ3η1 άεΓ ΟρίεΓ αιιί άαβ ϋορρεΐτε άεΓ ϋΐδηεΓ εΓηιϊΐ- Ιεΐτεη δαηιηιε. δίοοΐίΐιοΐηι, 23. δερϊετηοεΓ. Εϊηεη άΓΪη&εηάεη Ηΐΐίε- ΐπί Γΐοΐιΐεΐε άεΓ Ϊΐ δοη ΐε ΐη Μ3Ϊδ1ίΐ 3η ά3δ β ννΐε 3ΐΐδ ^οηάοη / ννΪΓά Μειΐϊΐίΐ εΓ^ΐ3Γΐε, ά3δδ άΐε Τ1 ιι. ηοοηηΐ3ΐδ Τ3η1:δ 5Γ3αοη, ιιηά ζαΐ3Γ δο δοηηβΐΐ ιπίε ππγ Ϊ ΟΕΝ ΟΕυΤδΟΗΕΝ 3ΙΕΘΕΝ ΟΚ.Ο38ΤΕ ΤΚΐυΜΡΗΕ ϋΕΕ. ϋΕϋΤδΟΗΕΝ "ΆΡΡΕΝ 50 δΟνΥΙΕΤΟΐνΐδΙΟΝΕΝ ΚΟΕΝΝΕΝ ΥΕΡΝΙΟΗΤΕΤ ΘΕΙ.ΤΕΝ 380.000 ΘΕΡΑΝΘΕΝΕ ΜΕΗΚ Αί3 570 ΡΑΝΖΕΒΚΑΜΡννΑΘΕΝ 21ΟΟ ΘΕδΟΗυΕΤΖΕ ΕΚΒΕΙΠΈΤ ΕΙΝ ΚυδδΙδΟΗΕΚ ΚΚΕυΖΓΚ, ΕΙΝ ΖΕΚδΤΟΕΚΕΚ. ϋΝϋ 9 ΡΚ.Α0ΗΤΕΚ. νΕΚδΕΝΚΤ, ΕΙΝ ΚΚΕϋΖΕΚ ϋΝΌ ΕΙΝ ΤΑΝΚΕΚ ΙΝ 3Κ.ΑΝΌ ΟΕΥ7ΟΕ.ΡΕΝ, ΕΙΝ ΤΟΚΡΕΌΟΒΟΟΤ, ΕΙΝ νθΚΡΟδΤΕΝΒΟΟΤ, ΕΙΝ ΚΚΕυΖΕΚ ϋΝϋ 2 ΖΕΚ.- δΤΟΕΚΕΚ δΟΗν7ΕΚ ΒΕδΟΗΑΕΚϋΙΟΤ. Αιΐ8 άβηι ΡΰΙΐΓβΓΗαηρ α.&ΓΪΐβΓ, 22 δβρτβτηοβΓ. Λ Ό&β ΟοβΓ^οηιηιαηάο άβΓ "βΙΐΓΐη&οΙιτ; %ί>1 οβΐεαηητ:
  ΝαεΗάβηι άΐε ΑηεΙΐΓηοΐιβ-
  νβΓβιιοΗβ άβΓ ΐηι Ε.&ιιηι
  Κϊβνν ζηβαηι-
  ι ν7αο1ΐ9βη. 50 ]
  1 βΐοηβη Ιεοθηηβη αΐδ νοβΐ-
  οΐΐβοβη,
  ννΐβ άηΓοη δοηάβΓ-
  β & β-
  οβη, ζηηβηηιβηάβ Λιαίΐοβ-
  8αη^δβΓ3θΙιβίηιιηβ:βη άββ
  Ρβΐηάββ οβτηβΓΐιοαΓ. Αη
  νΐβΐβη δτβΐΐβη Ηαοβη άΐβ
  ΟίίίζΐβΓβ ηηά Κοηιΐηΐβδα-
  Γβ άβΓ δονν3βτ3 ΐη ίβί^βΓ
  ΚΙηοΗτ άΐβ Ττηρρβ νβΓ-
  Ιαβββη, ιιηι βίοΗ βίηζβΐη
  ΐη δΐεηβΓηβΐτ ζή θΓΪης-βη.
  ΤΓοτζάβηι Ιΐοηηΐβη βΐβ
  ϋΐΓβηι 5οΗΐο1ΐ3&1 ηϊοΐιτ
  βητ^βηβη.
  ϋΐβ Ζ&Η1 άετ Οβί&η^β-
  ηβη αηβ άΐβββΓ δοηΙαοΗτ
  Ηαΐ εΐοη ΐηζτνΐδοηβη αιιί
  τηηά 380 οοο βΓΗοβϋτ·. ΜεΙΐΓ
  αΐδ 57° ΡαηζβΓΐεαηιρϊννα-
  §Γβη ηηά 2ΙΟΟ ΟβδοΗαβΙζβ
  ■ννβΓάβη ΜδηβΓ &1δ Ββηίβ
  βίηβ-βοΓαοΗτ; οάβΓ νβΓ-
  ηΐεητβτ. Όίβδβ Ζ&ΗΙεη
  βίηά ηοοΗ βταβηάΐ^ ίτη
  I
  Ηβτ νβΓηΐοΗΐβτ: £β1 τ β η.
  Ι ΙΙητβΐ άβη Οβίαη&βηβη
  οβίΐηάβτ; δΐοΐι άβΓ 01>βΓ-
  οβίβηΙβηαοβΓ άβΓ 5- ηιββΐ-
  δθΗβη Απηββ.
  ΑτιβδβΓ άβη οετβΐτδ %β-
  η&ηηΐβη Αηηβεη βίηά αη
  άεπι κΐαβοΐιΐΐοηβη "ν*βΓ-
  Ι&ιιί άβΓ δεΗΙαεΗτ: &νιοη
  άΐβ ΑΓΓηββη άεβ ΟβηβΓ&-
  ΙοοβΓβτβη ΡΓβίηβΓΓη νοη
  ν7βΐο1ΐ3 ηηά άββ Οβηβ-
  άβΓ Ιηί&ηΐΓίβ δτιιβΐ-
  ΗβΓνοΓΓ£ΐο;βηά Ιϊβ-
  βονν-
  Αηί βίηβηι ντβΐτβΓβη ΚΓβη
  ζβΓ ηηά 2 ΖβΓβτοβΓβΓη
  τνηΓάβη ΒοηιοβητΓβίίβΓ
  βΓΖΪβΙί. Εΐη Τ&ηΙΐβΓ ^β-
  Γΐβί; ΐη ΒΓ&ηά.
  Ιηι Καηιρί
  3βττΪ3εη6 δβ
  τβ ϋαττβ άΐβ
  Εγ-
  ζβη£β νναΓίβη βηβάΐΐοη
  Οάβδβα βΐηβη ΚτβηζβΓ ΐη
  ΒΓ&ηά, ΐΓβίβη βΐη Τοτρβ-
  άοοοοτ ηηά βΐη νοΓροβ-
  τβηοοοτ βοη'ννβΓ ηηά
  ζβΓβτοβΓϊβη 9 ΡΓ&οητβΓ
  ηιΐτ ζηβαηιηιβιι 15.000
  ΒΚΤ. Ιηι 866&60Ϊ6Τ. νοη
  ΚΓοηδΐαάτ: νβΓδβηΙιτβ άΐβ
  Ι/ηίτνναΚβ βΐηβη ΚΓβηζβΓ
  ηηά βΐηβη ΖβΓβΐοβΓβΓ.
  ^δηιβΙνηίτ
  &η&Γΐ£ίβ ΓΐοΗτβτβη βΐοΐι
  ?β£βη τηΐΙΐτ&βΓΐδεΗβ Αη-
  Ι&^βη ΐη _βηΪ£Γαά. ΡβΓ-
  ηβΓ £Γβ£:βη Εΐδβηοαηη-
  νβΓθΐηάηηβτβη άββ Ρβίη-
  άββ ηηι Βπ&ηβΐϊ ηηά ΟηβΓ-
  ^οτα βοτπΐβ ΐη άβΓ Κτί—..
  Ιηι Κ&πιρί βτββτβη άΐβ
  ΟΓΐτ. νβΓδθΓκηηβτββοΙιΐί-
  ί&ΙΐΓτ; νβΓββη^τβ άΐβ ^ηίΐ-
  ιπβΐίβ ίη άβΓ Ιβτζΐβη
  Ν&οΐιτ; θδττααβΓτδ άβΓ
  Ηητηοβηηηβηάηηο; βΐη
  ΗαηάβΙδβεΗίίί νοη 8οοο
  Βγϊ. ηηά οοηιοαΓάΐβΓτβ
  άβη Η&ίβη νοη θΓβατ.
  Υ&Γηιοητη.
  Ββί άβΓ ΑοταβηΓ βΐηβδ
  ίβίηάΐ. ^ι1ίί&ηβ:^^£ίθ3 αηί
  βΐηβη Οβΐβίτζηβ: δοΗοδ-
  ββη Μίηβηδηοηοοοτβ 4
  Τατϋ. Ρΐη&ζβη&β αο.
  Κ&ηιρίΗ&ηάΙηη^Θη άβδ
  Ρβΐηάββ ΰβοβΓ άβηι
  Κ.βΐοΗδβ·βοΐβ τ £ α η ά β η
  ταβάβΓ 1>βΐ Τα&β ηοοΗ οβΐ
  Ναοηί
  9ΕΗ ΥΕΗδϋΟΗΕΝ 3ΑΒ0ΤΑ6Ε
  .6ΑΒΙΕΝ
  νοη ΐπιΙβΤ&Γΐδοηβη Ττηρρβη ηηά άβΓ Ροΐΐζβΐ ηηβοΐιαάΐΐοη
  δοίΐα 22.
  Οΐιεί άεΓ
  Ροΐίζρί %ζί> 3γπ ΡΓείΐα^ οϊηε
  νει·ΐ3ΐιί;03Γΐιη§· Ιιεταιΐίί, ΐη άετ
  υηά ίΓειτιάεΓ
  Οε-
  ΐη άεΓ Ν3θ1ιί ζιιηι 14.
  είη ίΓ£ιηιάεδ
  εϊηϊ§;ε ΌοεΐίεΓ ΐη
  ο νοη Όο5γϊτ5ο1ι (5αεά-
  Όοίοηιτ5θ1}3) ιιεΙοεΓίΙο&εη πή ά
  ΐποΓίεη 1ΐ3:. ϋαηΐί αεΓ Ααί-
  οεΓΐΙίοΙιεη
  Βενϋε1& ·ετ ΟγΙ,
  ατο άΐε Ρ&ΐί&οΐιΐπτιε
  &εη ιιΐ3Γίτη, δοίθΓί εηΐ
  ιιηά εηΐδρτ ε ο Ιι ε η ά ε
  , 5υ1&3Γ ί δ ο Ιι ε η
  ιι;η. Αυδ άεη
  ίεη υηά άεΓ Βε5<±3£ίεηηείΐ: άεδ Μ3ΐεπ3ΐδ ιιιυΓάε εΐη- τιΐ3ηά£τεί ίεδί^εδΐεΐΐί:, άαδδ εδ ί Ηετ1ίυη£ΐ; Ιίβηάηη&δνβΓβηοηβ νοη βΐηβηι ϋ-Βοοτ αηβ. Ιη άεΓ Μΐτΐεΐΐυηβ· Ιιεϊδδΐ; εδ ιιχεΐιεΓ, ά3δδ ίηι ΙετζΙεη Μοηαΐ 3η άεΓ Κϊΐδΐε ά:δ δοΙιυΐ&Γζεη ΜεεΓεί» είηΐ&ε ΡεΓ- δοηεη £εδτ§:εηοηιηιεη τηυΓάεη, άίε νοη είηεηα ΙΙ-ΒοοΙ 3υδ άεΓ ιιιπτάε επηίΐΐεΐΐ, ά3δδ πιΐΐ; άεη Ρ;Γ5οηεη υηά ιιΐ3Γεη. Ν3θΗ εΐηεΓ νεΓίοΙ^υηβ·, 3η άεΓ ζαδ3ΐηηιεη ηιϊί; άεΓ οεηΐΐοΐιεη Ροΐΐζεΐΐ ιιηά εϊηεΓ Ηεϊηεη Μΐ- 1ΐΐ51ΐ1 ο1 άΐεοεΓΠ οΐιε Βενο2ΐ)ίεΓυη§· τεΐ1η3ηιη, ιιΐιΐΓάε άΐε διεΐΐε ιιπιζΐηβεΐΐ, ιιΐο δίοΐι άίε Γηίΐ άεη Ρ&ΙΙκοΙιίΓ- ΐηεη αίο^εδρΓυη&εηεη ΡεΓδθ- ηεη νεΓ^οΓ&εη η3ΐιεη αηά άΐε Ρ3ΐ1δο1ιΪΓηι.'.ρΓΪπβ:εΓ Π3θ1ι εί- ηεηι ΡεαεΓ&είεοΙιϋ 8-ειοεϋεΙ:. , ϋ,αοεΐ υΐιΐΓάε είη Εειιιη3ητ: ι άεΓ θ3Γηϊδοη νοη Οο5γϊ(:5ο1ι ιιηά άεΓ Ροΐΐζεΐοηεί άεδ Βε- ζΪΓΐίδ Ό ο β γ ί Ι δ ο Ιι β-ε- Ιοείετ, ΐυ3ε]3Γεηά εϊη δο1ά3ΐ, ζαΐεΐ Ροϋζίδτεη ιιηά ζαΐεΐ ΖίνίΙρεΓίοηεη νετ αι υ η ά ε Ι. αΐυτάεη. ϋ3δ τηΐΐ: άεη Ρ311- ΓΪ&1 5εί3ηά δίοΐι ΐη Ρ3ΐΐεΙ:εη νοη ΐοο ιιηά 2θο Κΐ1ο§:Γ3ηιπι υηά Τοεδΐίΐηά 3ΐΐδ 5εάευϋεηάεη Μεη^εη δρΓεη&δΙοίί, Ηοεΐ- 1εηπΐ3δο1ιΐηεη, Μ35θΗίηεη§·ε- ιιΐεΙΐΓεη, 3υΙθΓΠ3τΐδοηεη ϋε- πΐεΗΓεη, Κενοΐνετη, Ρ31γο ηεη, Εεοεηδηπτ.ΙεΙη, Κ1είάυη§:, Ηείηεη Κ,υηάίυηΙίδεηάεΓη, ΙηδΐΓυΙίΐίοηεη, ΚδΓΐεη, δΐίίζ- ζεη, Οεΐά ίη 1>υ1&3ΓΪδθ1ιεΓ
  υηά ΐη ΟυπΐΓηΐοοοΐεη 3η ^&ηά
  ιΐιθΓάεη ιτΐ3Γεη, υηι
  ζυ νεΓϋ5εη.
  ηιυτάεη ν*3££εη υηά
  ^εΐυηάεη, άΐε 3υ£
  άεηΐδε15έη
  δοη3£ίΙ ιουΓάεη υηά
  Αυδδεηεη υηά ΗεΓΐίυη£ΐ άε
  ηεη ^Ιΐοΐιεη, άίε τηίΐ: άεη Ρ311-
  δαηίπηεη 30β:ειιΐθΓ£εη ιιιογ-
  άεη δίηά.
  Αυ£ Οτυηά άεΓ νεΓηοεΓε,
  άεΓ ο;ε£υηάεηεη ϋο!ίυηιεη(:ε
  υηά Μ3ΐ:εΓί3ΐίεη ιαυΓάε, δο
  υΐΪΓά ίη άεΓ Μίΐτείΐυηβ: τχαεΐ-
  τετ ΒεΙοητ, £εδΐβ·εδτε11τ,
  3ΐ1ε άίεδε
  Ιεη ηατιεη άίε εΓ§;Γΐί£εηεη
  Μ3δδηα1ιηιεη βυΐε
  Όΐε Μαηηδθ1ια£τεη υηά αί
  τΐΐοΓίεηεη δρΓεηΐϊδΙοΗε, να£-
  £εη ιΐ8ΐιΐ. ιυυΐ'άεη Ιοεδοηΐακ'-
  υηά άίε δ3ΐοοί6υΓε
  Ζυηι δοΐιΐυδδ ιιιΪΓά ιπΐί^ε-
  ιεϋτ, ά3δδ άίε ^Ιυ^αΓΪδθΓΐε Κε-
  ^ϊεΓυη^· άιΐΓθΙι
  άεΓ ηίεδί&ε
  δθΓΐ3£ΐ: άίε
  ΓΐίεΓαυ£
  υηά ΡΓθΙεδί είη^έΐεβΐ 1ΐ3ί.
  γ ΐβτ αοοβΓηίβη
  τηοΓάβη
  ΒυάαρεδΙ, 23· δερΙεηιτοεΓ
  Βυά]εηηγ, άεΓ Κοηιηπ3η·
  ά3η*: άεδ δυεάοεδΐΐίοηεη δοιιχ-
  υιτι
  ζυ
  η. δΐεδοΐΐΐεη
  ιτιίιΐεΐ ζεΓδΐοίΓεη, ΟεΐΓείάε
  υηά ΕΓηΙενοΓΓδεΐε 3ηζαεηάεη,
  Όθ2Γ£εΓ ίη ΒτΆηά «ίεοΐίεη,
  Γ/ηΓυηε ίη άετ Βενοεΐΐχεπιη0;
  δθ1ΐ3££εη, Ιίυτζ
  ηοΓηΐ3ΐε Εευοη άεδ
  ζυ ειοεπτη. Ό3η1ί άετ Αυ£·
  ΐηεΓΐίδ3ηι1ίεΐΙ: υηά άεδ εηβΓ-
  ^ΐδοηεη νοΓ^εηεηδ άεΓ Ροΐί-
  ζεΐ δθιχχΐε άεΓ ^τοδδεη £Γείιΐΐί1-
  Ιί&εη υηά ΐ3ΐ1ίΓ3ε£ΐ:Ϊ8εη ΜΐΙ-
  3Γ0είΙ άετ οίΓίΙίοΙιεη Βενοεΐ-
  1εεΓηη£ ίη 3ΐΐ€η άίεδεη
  ίδΐ νοη δείηεπι Ροδίεη
  351οεΓυ£εη ιυοΓάεη, ΐηεΐάεΐ
  άίε υηε&Γΐδοηε Ν3θ1ιπ'οητεη-
  3§:εητυΓ. δείη Ν3θ1ι£οΐ£εΓ
  υΐαΓε ηοοη ηΐοΐιτ εΓηαηηί:.
  Βΐδ 3υ£ ιιΐείΐεΓεδ Π3Τ Ματ-
  5ςη3ΐ1 Τίπιθδςηεηΐΐο ά3δ Κοτη-
  ηΐ3ηάο άΐεδε
  Ιεδ υεϊ>εΓηθΓητηεη.
  Τοΐΐίο, 23' δεριειηΓοεΓ
  είηετ 1ΐ3ΐ1θ3ηιΙ;1ίο1ιεη
  Με1άυη£; ιηίΓά άεΓ
  άεΓ ΝαΙίοπ3ΐεη
  ^3ρ3ηδ, ΜίίδηΓη Τογ3ηΐ3, 3ΐδ
  Ζεΐοΐιεη άεΓ ΒειηυηάεΓυη&
  £υετ άΐε δίε&ΓείοΙιε άευΐδοηε
  ννεηΓηΐ3<:1ιτ·, άεηι εΐη 3ΐδ Ό3δδε15ε Οεδοηεη*: δοΐΐ άεΓ Όυοε, £υεΓ άΐε άετ ίΐαΐΐεηΐδοΐιεη εχη3ΐΙεη. ΤϋΕΚΚΕΙ ΚΚΙΕΟ ΗευΙε δτεηΐ άΐε ΤυεΓΐίεί ι νοΓ είηεηι ηευεη ίΙιτεΓ ΟεδοΙιΐοΙΐΓε υηά ηίοΐιτ. ^ΓυηΓΐ1ο·5 ιυίτά ιΐϊε Ρτ3^ε εΓ- Ιιοΐοεη: Ιδϋ άϊε Τυ«Γΐίεί 1>ο·
  άΓθ1ιτ?
  Ώΐε ^εδοηΐθΓΐΐΠοηε Ιΐητυΐιε
  ΐη άετη Κδυπι άεδ νοΓάετεη
  ΟπεηΙδ, οεάίη^Ι άυΓθΗ άεη
  ίτηρε^ΐίδΐΐδθ'ιεη Όυ&Ηδτηυ^
  Κυδδΐ3ηάδ υηά Εη^ΐαηάδ,
  υΐυετάε άυτοΐα άΐε
  ιυη& άεδ δοιαΐετδΐαεεδ
  ίί&Ι ιυετάεη, υΐεηη ηΐοΐιΐ Ηευ·
  Ιε δΟΓΐοη Εη§ίΐ3ηά δείηε β:ίεπ-
  8:εη Ηδηάε 3υ£ άίε νοτάεΓεη
  ΟΓΪοηΐ5ΐ33ΐ:εη Ιε^Ιε, ο6υΐο1ι1
  65 δείηεδ ^ε^εηδ άθΓΐ ηΐοηϋ
  ιγοΙι ιπΪΓά, άεηη άΐε ΑΙίΙΐνί-
  ΐ3ΐ άεδ Ν3ΐίοη3ΐΪ5τηζδ Γε^Ι,
  δίεπ °ε£εη άίε ΙΙηιεΓάΓυε-
  ο1ίυη§:, ιιΐεηη 3υο1ι άϊε Κοη-
  ζεηΙτ3ΐϊοη άεΓ νοεΐΐίϊδθΐιεη
  ΚΓίΐΙιε ηοοΐι £εη11.
  Όΐε Τϋτΐίεΐ υηιεΓ Ιδπιεΐ:
  Ιηεηυ, δΐε^εΓ νοη Ιηεηυ,
  δο1ΐ3υί: Γηηίίϊ οευηΓυΙιΐ&Ι άΐε-
  δεηι Η»ζϊΓάδριε1 άετ οΓίτί-
  δοΐιεη Ροΐίΐϊΐί ζυ. Ό3δ ^3ηά
  3η άεη Μΐ(:ίε1πιεεΓΓ3υηι νοΐΐ
  ΖυνεΓδϊοηΙ, άΐε βίδ 3υ£ Κτετ3
  άευτδοΗε ^ Ττυρρεη θΓ30Γΐτε
  υηά δΐεΐΐΐ £εδϊ, ά ΐδδ 3ΐι άετ
  3ε&γρΐί3θ1ιεη Οτεηζε άΐε άευτ-
  δοΐιεη δΐι?§;Γεΐοπεη Ττυρρεη
  δΐεΐιεη. ΙΤηά εδ ιιχετάεη 3Ο-
  ιυοηΐ άΐε 3§:γρΙ;ί<3αΗεη Κεβτυη- £εη ^ε^εη άΐε ΟΓΪιΐδΛε Αηδ- Γ>ευ1:υη§·, ιυϊε άϊε αηΙΐΕΐτεηίεη
  άευϋδοΐιεη
  άϊε
  το11ί, άϊ35 δοΐυοΗΙ
  · Ιίΐηά, 3ΐδ ατκΛ Βπ)?-
  δεΐπεδ νο»1-
  ; 5ΪπγΙ
  τενοτΐΐΐΐίοη
  Κγ3ιΙ έεΐίεηηΐ: δίοΐι ζή άεΓ
  θΓάηυηρ;δηΐΗίθΐΐΓεη άε»· ΑΛίβ
  νοη άεηεη άΐε ΡΓεϊηεΐτ. άετ
  νο?11ίετ 3υ3§·ε1ιτ: υη1 άίε )&ηε
  ΠίΐΙΐοη3ΐε δε1ο<5':3ΐ.3εηάΐ'?είί: άεΓ νοεΙΙίεΓ 3θ1ιΙεη, άΐε νοτ» Εη£ΐ3ΐιά υηά Κ.υδδΐ3ΐιά 1>&-
  ΙοετηρίΙ; χπΪΓά.
  είηί?εη
  Ιη άεΓ υδ
  ΑΙ Βΐΐαα», άίε δείΐ: άεΓ 3β-
  δγπεηδ άυΓθΗ άΐβ
  ΝαΤιοδ(:·ΑΓηιεε αΐβ
  δθΓ3οηΓθΠΓ άετ βπιίδοηββ
  ΜΐΙΐΐΒΕΓοεηοεΓάεη 5ε1ΐ3ηηΐ: ίδί,
  εΐηεη ά
  νο»
  §·εη
  3υο1ι άίε ^Γθδδεη ΕΓΓοΙ^ε
  Ττυρρεη αη
  νεηη &υο'η άίε δονν
  ]6ΐΓυ55Ϊδθ1ιε Οτεηζε άιΐΓθΙι
  άεη £εί^εη υεοεΓ£3ΐ1 αιιί Ιταη
  δΐοΐι νεΓάορρεΙΐ ΗαΙ, δο ννίεοΐΐδΐ:
  άοοΗ Ηΐίεηάΐ^ άΐο Ηευΐδθΐιε
  Είηίϊυδδζοηεαπι ά&Γ δοΙιννΛΓζ-
  πιεεΓΐίϋδΐε ηηά ΐη άϊε ζνΐ·
  δοΐιεη άεΓ Τϋτκεΐ υηά Οτΐε
  οίιεηΐ3ηά ^εΐί^εηε Ιηδεΐννεΐτ,
  ΙίεητΙε άυτςΐι άΐε Αεηδεηιηοε-
  οΐιΐε Κυίιε εΐη.
  ΑΓΐίΙεβΙ ϋ&βτ
  άΐε ΤϋΓΐίεΐ 1ρ
  υηΐετδΐϋΐζΐ άΐε .|ϋι
  άβηι υδΑ-ΑάηιΐΙαΓ
  νοΓίτειθΓΛαΙιΙε ΡθΓάβΓυη^ αι»!
  Οό£τηυη§: άεΓ Μεετεη^εη 'ίητ
  άίε ΙοπΙΐδοηε Ρ1 ·:1ε.
  Εδ ηείδδΐ ά3ηη ν?οεΓΐΗοΙι:
  β.Ιη άετ Τϋτκεΐ τηυδδ ηυιΐΐ
  ά3Γϋ5εΓ Ιίΐατ νει·άεη>.
  άαδ ννοΓΐ:
  κείηεη
  ηιεΙΐΓ ΐηι ροΐΐΐίδθΐιεη
  ίεΓβυοΙι ίίηάεΐ.
  ννίτά 3υ£ άΐε ΌαυϊΓ άετ Τιϊγ·
  Ιίεί αυοΐι 1?εΐηεη Οεχνϊηη βππ-
  §·εη. Οΐε ΙϋΓΐίίδεΙιε Ιν^ΐεΓυηϋ
  ηιιΐδ3 άΐε Κεαΐίϋδεΐεη δεΐιεη
  υηά εΓκεηηεη, άαδ-ί 3θνοπ1
  ίιη Ο^Ιεπ, αΐδ αυοη ϊτη δϋάετι
  Αηαΐοΐίεηδ ΚΓΒείΐβ άετ ΑΙ-
  Ιϋειΐεη δΐεΐιεη. θΓθδδΓ0ΓΪ1:3π-
  ηίεη ννίτά άΐε ΤυεΓΐίεί ηίοΗτ:
  ηιεΙΐΓ Ι^η^ε 3υ5δεΓΐΐ3ΐΰ δ^ίηεδ
  Είηβυδδες Ιΐδκεη Ιΐαϊηηεη »
  Ηίετ ζεί?1: δϊοΐι άαδ νναΙΐΓβ
  Οεδΐοΐιΐ ΕηκΊαηάς, άαί άετ
  νε1ί νοΓΐυεκΙ £πεΓ άΐε ΡΓεί-
  Ιιείί άετ ΜΞΠδθΙιΙιείϋ υη4
  Ναϊίοηεη ζα ΙίΈΐηρίεη.
  Αηί Βοϊροηΐδ πίτζΐ ΗευΙβ
  Ιίείη ΙίΓβηΙίεΓ * Μαηη ιηεΗτ
  άεΓ κυεηδΐΐίεΐι ατη Ι^εοεη ετ-
  Ιιαΐΐεη λΛ'ίτά.
  8 Ιεΐβΐηβ δοταΐετ. &
  δθΐΗίίβ ηηά 2 Τ/Γαηδ-
  ΒεΓΐίη, 2.ν 8ορϊεηιΙοεΓ.
  Αηί δοηιιτα^· ηιυιάεπ 3υδ
  άεηι Οεΐοΐεΐ: άετ Όι^ερετ-
  ηιυεηάυηίϊ ίΐυεεΐιΐεηάε ί,οΐιι
  ί ΚΓΪ2§;&δθ1ιί££ε υπά
  οΓΐεΓ νοη άευτ-
  δθΐιεη Βοηιοεπι 3η^ε§ιΐ££εη.
  Εΐη ΤΓυρρεηΐΓ3ηδροΓτεΓ υηά
  6 Ιίΐεΐηο ΚΓίε8δδο1ιί£ίε ιυυΓ
  άεη νεΓ5
  ΣΕ .ΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ _1ΔΗ_ΕΩΝ
  Χανιά, Τετάρτη 24 Σεπτέμβριον 1941
  Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ
  400 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΕΠΙ 5 ΕΚΑ-
  ΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡ. ΧΛΜ.
  ΠΡΑΓΑ, Σεπτέμβριος. (Ι¬
  διαιτέρα ΰπηρεσία). —Ό
  —ρώην συνταγματάρχης τοθ
  τσεχΊκοϋ Γενικοΰ Έπιτε-
  λείου κ. "Εμμανουήλ Μόρα·
  *3ετς δημοσιεύει είς την
  ενταύθα εφημερίδα «Να-
  ρόντνι Πολίτικα» ενδιαφέ¬
  ρουσαν μελέτην, άπό την
  όποιαν μεταδίδομεν τάς
  *άτωθι περικοπάς :
  «Είνε δλως έξαιρετκα'ι αί
  δϋναμικαΙ καΙ ποΗπκαί με¬
  ταβολαί πού συνετελέσση-
  σαν είς την Ευρώπην κατά
  τα δύο πρώτα έτη τοθ πα¬
  ρόντος πολέμου. Μέχρι τοθ
  1938 ή Εύρώπη ήτο δΐηρημέ-
  Λ/η είς 29 διάφορορα κράτη,
  τα όποϊα εξαιρέσει τής
  Γερμανίας καί Ίταίας, έ-
  ξηοτώντο δλασχεδό/ οικο¬
  νομικάς κα'ι πολιτικάς άπό
  την Αγγλίαν. Κατά τό
  193? έξηρανίσθησαν 5 των
  κρατών τούτων, άπό τα
  •όποΐα 4 προοήγγισαν πρός
  τόν ",Δξονσ, ένώ τό πέμ-
  *ιτον, ή Πολωνίσ, ήττηθέν
  στρατιωτικάς, άπε^ακρύνδη
  όπ5 τόν κλοιόν τής κυκ^ώ-
  σεως τής Γερμαν,ας. Διαρ-
  κοθντος τού έτους 1940
  ήδυνήση ή γερμανική δι-
  ττλωματία ν' αποκτήση 5
  άκόμη κράτη διά την νέαν
  εύρωπαϊκήν τάξιν πραγμά-
  των, κατά δέ τό 1941 έτε¬
  ρα 3 κράτη.
  Κατά τα δύο ττρώτα έτη
  τού πολέμου ή "Αγγλία έχα-
  οεν είς την εύρωπαϊκήν
  ήπειρον την επιρροήν της
  επί 24 κρατάν μέ 240 έκα·
  τομμύρια κατοίκων. Σήμε¬
  ρον, μετά διετη πόλεμον, ή
  Νέα Εύρώπη άρι&μεϊ ήδη,
  μέχρι τούδε, περί τα 400
  έκατομμύρια κατοίκων μέ
  όλικήν έκτασιν 6 έ<ατομμυ· ρίων τετραγωνικών χιλιομέ- τρων, δοθέντος δτι κατά τούς τελευτσιους δύο μή¬ νας προσετέθη είς την εύ¬ ρωπαϊκήν ήπειρον έν έκα- τομμύριον τετρ. χλμ. μέ άνω των 50 έκατομμυρίων κατοίκων. Έν συγκρίσει πρός τόν παγκόσμιον πόλεμον, ήγερ- -μανική βιομηχανΐα είσήλδεν αυτήν την φοράν είς τόν πόλεμον μέ πολύ μεγαλει τέραν άποδθτικότητα, ή δέ <3ιομηχανική αυτή ύπεοοχή τού Ράϊχ έναντι τής Αγ¬ γλίας ώς κα'ι των αμερικα¬ νικόν προμήθειαν πολεμι· κου ύλικοϋ αύξάνει συνε- χώς. Κατά τό προσεχές έτος, ή Νέα Εύρώπη δα εΐ- ναι σχεδόν όλοτελάς αύ- τάρκης είς τρόφιμα, πρώ τας Ολας καΐ βομηχανικήν παραγωγήν. Ώς έκ τούτου δα δυνηθή νά διεξαγάγη κα! φέρη είς πέρας τόν κα¬ τά τής Αγγλίας πόλεμον μέ εντελώς διαφορετικά μέσα ή κατά τόν παγκό¬ σμιον πόλεμον. "Ηδη μέχρι τοθ Ίουνίου 1941, δηλ. πρό τής έκρήξε- ως τοθ Γερμανορωσσικού πολέμου, ό Γερμανκός στρα τος είχεν έκμηδενίσει είς την ήπειρωτικήν Ευρώπην 300 περίπου μεραρχίας των συμράχων τής Αγγλίας ώς καί τού βρεττανικόν έκστρα τευτικοϋ σώματος· 'Εκτός τούτου είχεν έξοντώσει την άεροτορίαν τής Πθλω- νίας, τής Νορβηγίας, τού Βελγίου, τής Ολλανδίας καί δύο βαλκανκών κρατών μέ άνω τάν 10.000 άεροπλάνων έν συνόλω. 'Αφ' ετέρου, τό ναυτικόν καί ή άεροπορία το3 Ράϊχ κατεβΰδισαν μέχρι τέλους Αύγούστου 1941 πε- ρί τα 13 έκατομμύρια τόν¬ νων τής άγγλικής καί διά την "Αγγλίαν έν γένει έρ- γαζομένης έμπορικής ναυτι- ΑΪ3ς 'Εκτός τούτου, ήχρη- σΓεϋδησαν καί άλλα σκά- φη χωρητικότητος 5 περί¬ που έκττομμυρίων τόννων, συνεπεία σοβαράν βλαβών, άν δχι διαρ<άς, πάντως δ- μως διά πούν χρόνον. Ή άναπλήρωαις τώ/ άπολειών τούτων διά τής προμηδείας ή ναυπηγήοεως νέω/ πλοί- ων είνε άδύνατος, παρ' δλας τάς καταβαλλομένας προσπαδείας. "Οσον καί άν έντείνη την παραγωγήν της ή άμε- ρικανική βιομηχανία, οέν δα δυντ,δή, οΰτε έντός δια- στήματος 5 έτών, ν' ανα¬ πληρώνη τόν οπλισμόν 450 μεραρχιών, ό οποίος περι· ήλδεν είς χείρας τής Γερ- μανίας κατά τ5ν παρόντα πόλεμον μέγρι σήμορον. Διά δέ την κατασκευήν 25. 000 άεροπλάνων, δηλ δσων έχοσε μέχρι τοΰδε ή 'Αγ- γλιο, δα έχρειάζοντο αί Η¬ νωμεναι Πολιτειαι τουλάχι¬ στον δύο έτη, παρά την με¬ γάλην αύξησιν τής παρα- γωγής των. Κατά τόν πα- ρόντα πόλεμον—έπιλέγει ό Τσέχος συνιαγματάρχης—ή άμερικανική καί ή αγγλικη βιομηχανία δέν δα δυνη- δοόν ν' άναπληρώσουν εί- μή έν μκρόν μόνον μέρος των άπωλειών είς τα διάφο- ρα μέτωπα. Αυτή είνε ή με· γάλη διαφορά πού ύπάρχει μεταξύ τού παρόντος πολέ¬ μου καί τού προηγουμέ- νού.» (Εύρωπ. Νέα) Ένα σπουδαίον κατώρθωμα Ίταλικών τορπιλλακάτων ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 23.-ΑΙ Στηδικαί έφημερΐδες μέ κιυ· τιητούς τίτλοΐ'ς περιγρόφουν οήμερον τό μεγάλο κατώρθα:- μα ιοϋ ΊταλικοΟ ναυτικοΰ νατά τοθ φρουρΐου τοθ Γι¬ βραλτάρ. Ή «Βένσκα Ταγκε- ·ηλάτε»σχολιάζουοα τό κατώρ θωμά τουτο παρατηρεΐ δτι αί Ιταλικαι τορπιλλάκατοι, αί οποίαι ·καρεβίασαν τόν άπόρθηχον τούτον λιμένα ε¬ πέτυχον γεγονός υψίστης ση- μασΐας. ΑΙ Ιταλικαι τορπιλ- λάκατοι κατεβύθισαν ένΐός ιοϋ λιμένος ·δύο ίμτορικά οκάφη καί επέφερον μεγάλας καταστροφάς είς έ'να βαρύ . καταδρομικον καί δύο άντι- ^ τορτΐιλΛΐκό. Έξ άλλου ή ε¬ φημερίς «Πτνιγκεν» γράφει ότι διά πρώτην φοράν άπό Τθ·2 1784 ουδείς ήόυνήθη να ιιαραβιαοτ] τό φρούριον καί •προπύργιον αύτο τής Βρεΐ- ιανικής Αύτοκρατορίας έν ■τή Μεσόγειω. ΤΑΓΓΕΡΗ,' 23.—Συμπληρω- ματικοί πληροφορίαι, πί,ρϊ τής παραβιασεως τού Γι¬ βραλτάρ, μετεδόδηααν τάς απογευματινάς ώρας υπό των έν Λαλινεα ανταπο- κριτών των Ισπανικαί/ έφη- ' μερίδων. Ή καταβύοισις δύο α έμπορ.κών πλοΐων 3.000 τόννων, αί σοβαραί θλάοαι ενός βαρέως καί ' άλλου έλαφροΰ καταδρομι- , κου, προυξένησαν κατά¬ πληξιν είς την εύρωπαϊκήν κοινήν γνώμην. Τό δέ έπι- δραμόν, έκτός τάν τορπιλ- λακατων, Ιταλικόν ύποβρύ- χιον, δχι μόνον δέν κατε- διώχδη άλλ' οΰτε κάν εγέ¬ νετο άντιληπτόν. ΒΕΡΟΛΙΓνΟΝ,23-. Αί Ί- ταλκα'ι έφημεριδες άσχο- λοϋνται σήμερον διά μα¬ κράν μέ την νέαν επιτυχίαν των Ίταλικών τορπιλλακά¬ των κατά τού φρουριου τού Γιβραλτάρ. Τό «Πόπολο ντί Ρώμα» γράφει ότι τό Ίταλ - κόν ναυτικόν κατέφερε βα· ρυ πλήγμα καιά τού Άγ- γλικοΰ γοήτρου. Καί μόνον τό γεγονός, συνεχίζουν αι έφημερίδες, ότι τα Ίταλικά τλοϊα άπεμακρύνδησαν των βάσεων των 1000 περίπου μίλλια κα! παρεβίασαν τό ισχυρώς προστατευόμενον τούτο φρούριον, αποτελεί φαινόμενον κατά τόν πα¬ ρόντα πόλεμον. Καταβύθΐσις Σοδιετικώνπολεμικών υπό τής Γερμανικής άεροπορίας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 23.-Γερμα· χα όεροπλάνα έ3ομβαρ- διυαν τήνΚυριακήν Ρωοσικα πολεμικα καίμεταγωγικά ά· ττοπλεονταέκ τής περιοχής των έκβολάν τού Δνειπέ- ρου ποταμοϋ. Έν μεταγω- γικόν καί 6 μικρά πονεμικα έβυδίσ3ησαν. Τα Γερμα^.κά , άεροπλανα έξηκολούδησαν τάς έπιδέσεις των καί κατε- βύδισανκατάτήν έξοδόντων ! έκ τού Κόλπου έν Σοβιετι- κόν άντιτορπιλλικόν, έν άλο μικρόν πολεμικόν κα; ένα μεταγωγικόν δύο χιλιά- δω/ τόννων. Καταβύδισις Σοβιετικών σκαφών έντός τού λιμένος τής Κροστάνδης ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,23.-ΤΟ ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον μεταδίδει δτι ή Γερμανική μαχητική άερο- πορία ενήργησε σήμερον σφοδροτάτην έπίδεοιν κα¬ τά των είς τόν λιμένα τής Κροστάνδης έλλιμε- νισμένων Ρωσαικών σκα- φών. Παρά τό σφοδρόν πντιαεροπορικόν πΰρ των Σ ;βιετικώνσκαφώντά Στού- κας καδέτου έφορμήσε- ως επέτυχον νά πΝήξουν τό μέγα καταδρομικον «Ό- κτωβριανή έπανάστασις», τό οποίον ήρχισε νά καίεται, ένώ τό έλαφρόν τοιούτον Κυρώφ» υπέστη έλαφράς βλάβας. Έν συνεχεία έπλή- γησαν 1 είσέτι καταδρομι¬ κον, 3 άντιτορπιλλκά, 1 κα- νονιοφόρος καΙ 2 έμπορικά πλοΐα, ΟΑΜΕ ΚΑΥΤΗΡΙΑΙΕ ΚΑΝΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΝΟ Γ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ. ΤΟΥ ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,23.-ΤΟ ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεϊται έκ Ν. "Υόρκης δτι ό Γερουσια- στής Νόΐ είς σημερινόν λόγον τού έπιτίδεται σφο¬ δρώς κατά τής πολιτικής Ι τού Ρούζβελτ καί τής Μ. ι Βρεττανίας, την οποίαν [ άποκαλεϊ έπαναστάτην καί ' παγκόσμιον ραδιοΰργον τής ήσυχίας τού κόσμου. Ή Μ. Βρεττανία, λέγει ό Νόΐ, διά νά παρασύρη τάς Ήν. Πολιτείας είς τόν πόλεμον, έχει δαπανήσει μέχρι σήμε¬ ρον 84 δισεκατομμύρια δολ- λάρια είς προπαγάνδαν έν Βορείω καΙ Νοτίω 'Αμερική. Τεράστιαι αι απώλειαι των Μπολσεβικικόν στρατευμάτων είς την περιοχήν τοΰ Κιέβου Οί συλληφθέντες αίχμάλωτοι άνήλδον μέχρι τούδε έξ 38ΟΌΟΟ,-Καταβύ9ισις Σοβιετικών πολεμικών είς Όδησσόν καί Κροστάνδην Σχόλια των Ά8ηναϊ- κων εφημερίδων επί τής πυρκαϊάς των ΤΤατρι- αρχείων τής Κωνστ)πόλεως ΑΘΗΝΑΙ, 23-.ΑΙ έφημερί¬ δες τής Πρωτευούσης άνάγ- γέλλουσαι σήμερον την έπισυμβάσαν μεγάλην πυρ· καϊάν των Πατριαρχείον τής Κων)λεως σημειώνουν, δπ τό γεγονός προυκάλε¬ σε βαδεΐαν δλϊψιν είς ολό¬ κληρον τόν όρξόδοξον κό¬ σμον. Πρώτος όστις συνε- λυπήδη τόν Πατριάρχην Βε- νια^ίν( ε:ΐναι ό Πρωδιιπουρ- γός τής Ελλάδος κ. Τσολά- κογλου, ό οποίος απέστειλε μακρόν συλλυπητήριον τηλ) μα. Αί προξενηδεΐσαι ζημία1 είς τα Οίκουμενικά Πατριαρ- χεϊα, παρά τάς κατ' επανά¬ ληψιν προξενηδείσας έκεΐ πυρκαϊάς κατά την μακραϊω- να ιστορίαν των Πατριαρχεί· ών τού Φαναρ'ιου, εΤναι πρωτοφανεϊς. Ουδέν άπέ- μεινε έκ των Ίστορικών μνη· μείων, πήν τού Μουσείου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Πρός τούς κ. κ. »Εμπό· ρους καί Βιομηχάνους τής καθ» ημάς περιφερείας Κατόπιν τής άπό 12)?)41 Διβ- ταγής τής Φέλδ—Κομμανταν- τοΰρ, προσκαλοΰνται οίκάτοχοι εγχωρίων προιόντων έτοίμων ττρος εξαγωγήν, όπως μέχρι της 5ης Όκτωβρίου 1941 υπο¬ βάλωσιν ήμϊν ύπεΰθυνον δήλω¬ σιν των είς χείρας των ώς άνω εμπορευμάτων, Είς την έν λόγω δήλωσιν δέ¬ ον νά τΐροσδιορΐζεται ή κστά εμπορικήν συνήθειαν ποιότης των εμπορευμάτων, τό έτος εσοδείας, τό βάρος, ή συσκευα- σία καί πάν άλλο τυχόν διακρι- τικόν στοιχείον. Έπίσης την 5ην εκάστου μη¬ νός, δέον να ύποβάλλεται ημίν δήλωσις ττερί των έττελθουσών μεταβολών είς τα άποθέματα εκάστου έμπόρου κατά τόν προ¬ ηγούμενον μήνα. Είς περίπτω¬ σιν καθ" ήν δέν ήθελεν έπέλ- θει μεταβολή τις, δέον έπίσης νά δηλούται καί τουτο. Εφιστώμεν Ιδιαιτέρως την προσοχήν των έμπορον καί Βιομηχάνων επί τής ακριβείας των ϋποβληθησομένων δηλώσε¬ ων καί τής έμπροθέσμσυ ύπο- βολής, ττράς αποφυγήν συνε- πειών. Έν Χανίοις ττ| 20)9)41. Ό Πρόεδρος τοϋ 'Εμπορικοΰ καί Βιομηχανι- κοΰ Περιφερειακοΰ Έπιμελ.ητη- ρίου Χανίων Κ. Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΜΡΝΑΣΤΗΡΙΑΚΡΗ ΚΤΗΜΛιΟΝ Προσφερθείοης μείζονος τιμής κατά 5 οίο τής τοθ τελευταίου πλειοδότου διά την ενοικίασιν τοϋ μετοχΐου "Αφράτων Κισσάμου, έπαναλαμβάνεμαι ή δημοπρασία τής ενοικιάσεως έν τοίς Γραφεί¬ οις τοθ ΟΔΜΠ Χανίων την 27 Σ)6ρΙου 1941 ημέραν Σάββατον καΐ ώραν 11—12 π.μ. υπό τούς ί- δίους δρους καΐ μέ πρώτην προ- σφοράν δραχμών 94500. Οί όροι τής ενοικιάσεως ευρί¬ σκονται είς τα Γραφεία τού Ο. Δ. Μ. Π. Έν Χανίοις τή 23 Όβρίου 1941 (Τό Γυμδούλιον τοθ Ο. Δ. Μ. Π. Νομοϋ Χανίων). ΕΪΛΌΠΟΙΗΣ1Σ Εΐδοποιω πάντα ένδιοφερόμε νόν δτι, τα δικαιώματα, των δικ κλητήρων ηύξήδησαν, διά μέν τάς έπιδόσεις, είς δραχμάς 40, οια δέ τάς έκτελέσεις αναλόγως τού ποσοϋ καΐ μέχρι 2.000 δραχ¬ μήν καί αναλόγως των δυσχερει- οί ν. Χανιά 22 Σ)βρίου 1911 Ό Πρόεδρος τοϋ ΣιΛλό/ου Άμίσδων Δικ. κλητήρων Πρω- τοδ'κείου Χανίων. —-- 1". 2ΰφ ΔΙΑΤΑΓΉ ΟΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 'Εττειδή παρετηρήθη δτι πολλαί των κατοίκων δέν συνεμορφώ¬ θησαν πρός προηγουμένας δια¬ ταγάς μσς, έν σχέσει μέ τόν έ- φοδιασμόν των διά δελτίον ερ¬ γασίας. Καλούμεν "Απαντας τούς κατοίκους Χανί¬ ων, άρρενας η θήλεις, ήλικΐας ά¬ πό 17—60 έτών, ανεξαρτήτως έ- παγγέλματος (ήτοι εργάτας, Δη- μοσΐους καΐ λοιπούς Ύηαλλήλους, έμπόρους (ατρούς, φαρμακοποι- ούς, Ιερεΐς άξιωματικούς ή όττλί- τας τοθ ΣτρατοΟ καΐ τής Χωρ)κής κ.λ.π.) όπως μέχρι τής 30ης Σε- πτεμβρΐου έ. έ. έφοδιασσώσι διά των νέων δελτΐων εργασίας. Τα δελτία εργασίας θά χορη- γηθώσιν παρά τοθ έργατικοθ Κέντρου Χανίων (Όδάς Κωνσταν¬ τίνου άρ. 24) τή έπιβλέψει τοθ Έπόπτου Εργασίας Χανίων. Άπό τοθ έφοδιασμοϋ των κα¬ τοίκων διά δελτΐων εργασίας καΐ εφεξής άπαγορεύεται ή άπ' εύθε!- ας πρόσληψις έργατών παρ' οΐου- δήποτε έργοδότου, είς μή μέσω τοθ έργατικοθ Κέντρου Χανίων. Οί έργοδόται όφεΐλουν νά ά- ναγγέλουν είς τό "Εργατικόν Κέντρον πάσαν απόλυσιν Ρ οιαν¬ δήποτε άπομάκρυοιν έργάτου τού των έντός 3 ημερών. Ώσιύτως ουδείς.έργάτης δύ¬ ναται νά εγκαταλείψη την θέσιν τού άνευ έγκρίσεως τοθ 'Εργατι- κου Κέντρου. ΟΙ διά δελτίων εργασίας έφοδι- ασμένοι, ά^λλάσσοντε^ τυχόν Δ) σιν κατοικίας ή άπομακρυνόμε- νοι τής πόλεως υποχρεούνται νά δηλώσωσι τουτο είς τό "Εργατι¬ κόν Κέντρον. Πάς ανεργος δέον νά παρουσιά- ζεται είς τό Εργατικόν Κέντρον ανελλιπώς, ύποχρεούμενος όπως αναλαμβάνη πασΰν ,εργασίαν ά- νατιθεμένην αύτιρ υπό τοθ "Εργα¬ τικόν Κε,ντρου, αΚλως θά σιερεί- ται τού δελτίου τροψίυων. 'Επίσης δέν θά δικαιοϋνται δελ- τίουτροφΐμων δσοι έκ των υπο· χρέων νά έφοδιασθοσιν μέ δελ- τία εργασίας ήθελον άποδειχθή μή άσχολούμενοι μέ συνεχή καί σοβαράν εργασίαν. ΟΙ παραβάται των Διατάξεων της παρούσης οά τιμωροθνται αύ στηρως. *Η (σχύς τής παρούσης άρχεται άπό αυριον. "Εν Χανίοις τη 17)9)1?41 Ό Νομάοχης Χανίων ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 23 Σεπτεμβρίου "Η άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ στοατοΰ ανακοινοί : Κατόπιν τής άποτυχίας των άποπαιρών τοΰ έχδροό νά διασπάσΓ) τόν είς την περιοχήν ανατολικώς τοθ Κιέβου δτιμιουργηδέντα υπό των Γερμανικών στρατευ¬ μάτων κλοιόν, ήρχισαν ν6 σημειοΰνται ήδη φαινόμενα άποσυνδέσεως είς τάς τά· ξεις {τοΰ Σοβιετικοΰ στρα- τοϋ Είς πολλά μέρη οί ά- ζιωματικοί καΐ οί έπίτροποι των Σοβιέτ έγκατέλειψαν τούς στρατιώτας των φεύ- γοντες δειλώς διά νά σώ· σουν τούς εαυτούς των. Μολαταυτα δέν ηδυνήθη¬ σαν νά δΐαφυγουν τής τϋ- χης των. Ό άοιθμός των είς αυτήν την μάχην συλληφθέντων αϊχμαλώτων ανήλθεν έν τω μεταξύ είς 380 000. Περιοσότερα άπό 570 άρ ματα μάχης καΙ 2100 πυρο- 6όλα έκυριεύδησαν ή κατε- στράφησαν μέχρι .τούδε. ΟΙ έν λόγω άριομοί αύξάνουν συ/εχώς. 50 Σοβιετικαΐ με- ραρχίαι δύνανται νά δεωρη- δοΰν ώς τελείως έκμηδενι· σμέναι. Μεταξύ των αίχμα- λώτων ευρίσκεται ό Άνώ· τερος Διοικητής τής 5ης Ρωσσικής οτρατιάς. 'Εκτός των ήδη άναφερ- δέντων Γερμανικών στρατι- ών είς την επιτύχη εξέλιξιν τής μάχης €παιξαν έπί- σης σπουδαίον ρόλον αί στρατιαΐ τοΰ άντιστρατή- γου Φόν Βάΐξ κα'ι τοΰ στρα· τηγοΰ τοΟΠεζικοΰ Στιλνάβε. Ή άεροπορία μας κατή- γαγε καΐ χδές μεγάλας ε¬ πιτυχίας είς τόν άγώνα ε¬ ναντίον των Σοβιετικων ναυ τικών δυνάμεων. Μαχητικά άεροπλύνα καδέτου έφορ- μήσεως έπυριόλησαν νοτί- ως τής Όδησσοϋ 1 κατα¬ δρομικον. Έπληξαν σοβα¬ ρώς 1 άντιτορπιλλικόν καΐ 1 πλοΐον προφυακής. Κατέστεψαν 9 μεταγωγι- κά συνολιχής χωρητικότη τος 15 000 τρννων, Είς την Ι ναυτικήν περιοχήν τής Κρο¬ στάνδης ή άεροπορία μας κατεβύδισεν 1 καταδρομι¬ κον κα) 1 άντιτορπιλλικόν. "Αμεσα πλήγματα διά βομβών επετεύχθη¬ σαν εναντίον άλλου κατα- δρομικοθ καί 2 άντιτορπιλ- λικών. ΜΙα πυρκαϊά έξερρά- γη επί ενός πετρελαιοφό- ρου. "Αλλαι έπιδέσεις τής άε¬ ροπορίας μας έλαβον χώ¬ ραν εναντίον στρατιωτικών έγκαταστάσεων τής Πε- τρουπόλεως. "Εναντίον σιδη ροδρομικών γραμμών τοθ έχδροϋ είς τάς περιοχάς τού Μπριάσκ, Χαρκόβ καΐ Κριμαίας. Είς τόν άγώνα κατά τής ναυτιλίας έφοδιασμοϋ τής Αγγλίας ή 'άεροπορΐα μας κατεβϋδισε την τελευταίαν νύκτα ανατολικώς των έκ- βολών τοΰΧουμπερ ποταμοθ έν εμπορικόν 8 000 τόννων κα! έβομβάρδισε τόν λιμένα τοΰ Γκρΐτ Γιαρμάουβ. Είς την άμυναν εναντίον μιας άεροπορικής έπιθέσεως τοθ έχθροθ κατά υιάς Γερ¬ μανικής νηοπομπής, ναρκο- συλλέκτιδές μας κατέρρΐ- ψαν 4 Άγγλικά άεροπλά» να, Ούθεμία δράσις τοθ έ- χθροϋ εναντίον τής περ οχής τοΰ Ράϊχ δέν έλαβεν χώραν οΰτε κατά την ήμέραν^ουτε κατά την νύκτα. ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΖΗΤΟΥΝ ΑΡΜΑΤΑ Μ*ΧΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 23.-Ό έν ΛονδΙνφ Πρεσβευτής των Σοβιέτ Μαΐσκυ απηύθυνεν έκκλησιν πρός τόν "Αγγλι¬ κόν λαόν, ώς τηλεγραφούν έκ Λονδίνου, είς την όποι¬ αν δηλούται δτι τα Σοβιέτ έχουν ανάγκην άπό άρματα μάχης καί δσον τό δυνατόν ταχύτερον. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΡΩΣ. ΑΡΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 23,-Τό ήμιε πίσημον Γερμανικόν Πρα κτορεΐον μεταδίδει ότι είς τόν κεντρικόν τομέα μία μηχανοκίνητος μεραρ- χία, δρώσα υπό την άρχη- γίαν τού στρατάρχου φόν Μπόκ, κατεδίωξε χδές καΐ κατέστρεψε 28 άρματα μά¬ χης ώς καί 20 αύτοκίνητα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΗΛΛΑΓΗ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΙΜΠΟΥΤΙΕΝΙ ΑΝΤΙΚΛΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ 0 ΤΙΜΟΣΕΓΚΟ Άπό -ό ;;^ ΚΑΤΑΙΤΗΜΛ Όδοι; Μά νίτμε άρ,Θ. 6 /ήε δλα τ* έ κλεκτά «οτά είς φ ώς καί κολώνιες γι^στοποϊησΤσ Κατόπιν τοθ ύπ' άριθμ 170)41 Ν. Δ. καί σχεΐικης Δ)γής τής Γενικής Δ)σεως Κρήτης τό Στρατολογικόν Γραφείον Χανίων έπανήρ- χισε την λειτουργίαν τού ώς Γραφετον ΛΊητρ οων Χα¬ νίων, επι ιης :οοι) Κοττο^ι- στρίου 38 πρωη» Γρ^είων τού τΩραι πλ^ροφορίθν ]_ι__ Ι 12 η* μ. ι Ό Δήμος Χανίων, ανα¬ κοινοί δτι παρά τοθ ΓενικοΟ Έπιτελείου ΣτρατοΟ απεστά¬ λησαν αυτώ δελτία Θανάτου των κάτωθι ψονευθέντων Στρατιωτών καΐ παρακα- λοθνται οί ένδιαφερόμενοι δπως διέλθωσιν έκ τοθ Δή- μου Χανίων (Γραφεία Δημο- τικής Καταστάσεως) ινα τα παραλάβωσιν. 1) ΦωτεινΙδης Δημήτριος 2) Παπαδάκης Ελευθέριος τοΰ ΔημητρΙου 3) Γεωργιάδης Νικόλαος τοΰ Κων)τΙνου 4) Ζαχαριουδάκης Αντώ¬ νιος τοθ Ζαχαρίου 5) Ήλιάδης "Ηλίας τοθ Προδρόμου 6) Μπομτΐολάκης Ιωάννης τοθ Δημητρΐου. (Έκ τοϋ Δήμου Χανίων) ηνηαιη Όδός Μάλεμε ΕΤσοδος δπισθεν ΔγΙΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΜΟΗΑΙΤΗΡΙΑΧΟΗ ΚΤΗΜΛΤΡΝ ΠροσφερδεΙσης μείξονος τΐμής κατά 5 ο)ο -ής των τελεοταίων πλειοδοτων διά την ενοικίασιν τΙ>ν μετοχίων «'Άγιος Γεώργιος»
  Νεροκούρουκα! «ΝησΙ» Τοπσλίων,
  έπαναλα,αβάνεται ή δημοπρασία
  τής ενοικιάσεως έν τοίς Γρα¬
  φείοις τοθ Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων
  την 27 Σ)|ϊρίθϋ 1941 ημέραν Σάβ¬
  βατον καΐ ώραν Π—12 π. μ. υπό
  τούς ίδίους δρους.
  Πρώτη προσφορά, τοθ μέν με·
  τοχίου «"Αγιος Γεώογιος» δραχμ.
  426300 τού δέ με Όχίου «ΝησΙ»
  Τοπολιων δραχ. 3?5>ΟΟ.
  ΟΊ δροι της ένοι νΐάσεως ευρί¬
  σκονται ε'ς τα Γραφεϊα Ο. Λ Μ
  Π Χανίω
  Εν Χαιίοις τή 23 Σ)3ρίου 1?41
  (Τό Συμβουλιον τοθ Ο Δ Μ Π
  Χονί ν).
  ΔΙ )Ρ© :ΣίΣ . Είς χ, χιε.
  σι< ν μο, φΰ> ■ όν έι- τυπ >-
  γρονίκης άβλε^ας ανεγρά¬
  φη ττρώτη κροσς^ορά τοθ με-
  ΐοχίου «Αγ. Γεώργιος»
  δραχμ. 42630 ένώ τό όρυόν
  είναι 426.300 καί διορθοϋται
  κατά τουτο.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 23.-ΤΟ
  Ούγγρικόν χηλεγραφικόν
  πρακτορείον πληροφορεΐ-
  ται δτι ό Στρατιωτικόν
  Διοικητής τοϋ νοτίου το·
  μέως τοϋ Σοβιετικοΰ μετώ-
  που, στρατάρχηςΜπουτιένι,
  άπηλλάνη των καθηκόντων
  τοχ'. Ό διάδοχος τού δέν
  ωρίσθη εισέτι. Ό στρατάρ-
  χης Τιμοσέγκο ανέλαβε την
  διοίκησιν τοΰ ώς άνω το-
  μέως προσωρινώς μέχρι νε¬
  ωτέρας διαταγής.
  Έπιδρομή Ίταλ. άεροπλάνων
  κατά των λιμένων τής Μάλτας
  ΡΩΜΗ, 23—Τό πρα¬
  κτορείον Στέφανι μετα¬
  δίδει ότι Ίταλικά μαχη¬
  τικά άεροπλανα έπέδρα-
  μον σήμερον κατά των
  λιμένων τής Μάλτας Μι-
  κάβα καΐ Άλφάρα και
  επέφερον σοβαράς κα¬
  ταστροφάς. "Ολα τα Ί¬
  ταλικά άεροπλάνα έπέ-
  στρεψαν σώα είς τάς
  βάσεις των.
  Η ΑΡΜΟΑΙΟΤΗΣ ι ΦΟΗΟΪ &Ι0ΙΚΗΤΟΥ
  ΤΟΥ ΤΕ». ΔΜΚΙΙΤΙΙΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΈγκριΘέν^άπεστάλη πρός
  δημοσίευσιν είς την «Εφη¬
  μερίδα τής Κυβερνήσεως»
  διάταγμα τού ύπουργείου
  Έοωτερικών «περ'ι όρισμοϋ
  έκτάκτου άρμοδιότητος τού
  Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης».
  Διά τοϋ έν λόγω διατάγμα-
  τος προβλέπεται δτι επί
  εξάμηνον άπό τής ενάρ¬
  ξεως τής ίσχϋος τού πα¬
  ρόντος δύναται ό Γενικάς
  Διοικητής Κρήτης, λόγω
  των κρατουσών έν Κρήτή
  έξαιρετ,κών συνδηκών, να
  ασκήση έν τή περιφερεία
  τού, πλήν τής υπό των κει-
  μένων γενικών ή εΐδικών
  διατάξεων οριζομένης δι-
  καιοδοσίαςτου, κα'ιπάντα τα
  λοιπά, κατά τούς κειμένους
  νόμους δικαιώματα των 0-
  πουργών, τοϋ άποφαοίζειν
  επί άντικειμένων τής άρμο-
  διότητός των κατ' εντολήν
  ή έξουσιοδότησιν των άο"
  μοδίων ΰπουργών, παρεχο·
  μένην αύτω γενικώς διά
  τοθ έν λόγω διατάγματος·
  Έν συνεχεία, όρίζεται δτι
  δι* αποφάσεως τού Γενικοΰ
  Διοιτοΰ Κρήτης δύναται νά
  διατάσσεται προσωρινή με«
  τάδεσις άξιωματ1κ^ν, άνδυ-
  πασπιστών καΐ όπλιτών τήζ
  χωροφυλακής, έντός τής πε¬
  ριφερείας τής οίκείας Γενι¬
  κής Διοικήσεως, διά χρό¬
  νον κοΛοριζόικίνον έν τη
  αποφάσει, μή ,υπερβαίνοντα
  τό εξάμηνον. Έν τέλπ άνα
  συνιστοται ή Νομαρχία Χα· Ι
  'ον, έδρα δέ τοθ Νομάρχου ι
  όρίζεται ή πόλις Χανιά καί
  περιφέρεια αυτού ή τοϋ
  οΐκείου νομοϋ.
  -ΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΛΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 23.-ΤΟ η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα
  κτορεΐον μεταδιδει δτι είς
  τόν τομέα τής Πετρουπό-
  λεως, Γερμανοί στρατιώται,
  είς μίαν επίθεσιν των, ανεύ¬
  ρον υπό τα έρείπια των κα-
  τεστραμένων φρουρίων τάν
  Διοικητήν τοΰ 42ου Σοθιειι-
  κοΰ σώματος στρατοϋ νε·
  κρόν.
  ΗΡΙΑΙΟΓΑΠΚΙΗΙΑΕυΙΙΗ!!
  Κατόπιν αποφάσεως τοθ
  κ. 'Υπουργοϋ Παιδεΐας προ¬
  ήχθησαν, με-αξύ των άλλων,
  καί οί κάτωθι Κρήτες Έ><ηαι- δευιικοΙ: 1) Είς Είαηγητας Φιλόλογοι Κ. Άνδρουλά- κης, Ε. Βούλγαρης, Ν. Δραν- δάκης, Ν. Πωλάκης ή Μετα- ξωτός, Ε. Πςχπαματθαιάκης. Των Φυσικόν: ΆσττασΙα Κωνσταντουδάκι,, Γ. Βολονά· κης. Των Γαλλικών; Ζ. Φωστιέ¬ ρης. Τής Ώδικής: Άργ. Καντε· ράκης, Φιλόλογοΐ: Κ. Τισσανάκης, Α. Άμαρυωτά^ης, Δ. Δημά- κης. Έκ τοθ βαθμοϋ τοθ είση- γητοθ είς τόν βαθμόν τοθ τμηματάρχου β' τάξεως προ- άγονται οί κάτωθι; Φιλόλογοΐ: Σόφια Μαυρο* ειδΓ,—Παπαδάκη Των γαλλΐ* κώ^ Άναστ. Τσαπελάκη καί Ρίρ. 'Λοχο.'Τϊκη. Των τεχ.ικών: Ν. Κω Ζ.Ι-ΙΓΕΙΤΑΙ Οοησητκί/ γυναι¬ κείον προοωπ.<όν διά τύ Κέντρον τοθ Δημοτικοϋ Κήπου. Πληροφο¬ ρίαι έντός τοϋ Κέντρου.