89975

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί0 * +Τ
  υ γ
  Ε ΤΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΟΟΝΝΕΡ5ΤΑΟ
  25.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  8οηΓίίτ.1βίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3,
  ΗβΓΕΐΐ38ΤβΙ)βΓ «πά ϋπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηαηία
  Νγ 52 - 'Αριδ. 52
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβοΗτηβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ΙΙβάα&τίοηβοαΓθ αηά ΏπιοΙΐβΓβΐ :
  . 22.
  ΚΚΕΤΑ ΡΚΕΙ?
  ΚΕΤΤΕΤΕ ΚΡΕΤΑ νΟΡ ΖΥΡΡΙ8ΙΕΒυΝΘ. ϋΕΡ ΤΚΑΟΙ3ΟΗΕ ΙΒΚΤυϊνΙ ϋΕΚ ΡΚΕΐβΟΗΑΕΚίΕΚ
  ΡΕΡ 5ΙΝΝ ΡΕΡ ΑΜΝΕδΤΙΕνΈΡΟΠΟΝυΝΟ. ΡΕ5 ΜΙΙ_ΙΤΑΕΡΒΕΡΕΗΙ_3ΗΑΒΕΡ5
  Ιπ υηββΓβηι Ι,βίτ-ααίδατζ νοπι τη. δβρτ,βπιθθΓ «ΡΓίβάΙίοΗβΓ
  Ααίο&α» ζχχχ νβΓθΓάηιαπ^ άββ ΜίΙίταβΓϋβΐβηΙβηαΙιβΓδ αοβΓ Είη-
  βΐβΐΐαη^ νοη δτ.Γ&ίνβΓίοΐ£αη£ οβίβπά βίοη άβΓ δβτζ, ά&83 βίοη
  άίβ ΤβίΙη&Ηιηβ νίβΙβΓ ΚΓβτβΓ &γπ Κβπιρίβ £β£βη άίβ άβατβεηβ
  "ννβηπη&οητ: αης,βδίεητβ άβΓ βΓββοηίοηίΙίοηβη ΕητννίοΙίΙηηΒ
  ΚΓβίβδ, άαα Τ&ηΓηαηάβΓτβ Ι&πβ: ναη ββίηβ ΡΓβίηβίτ. χβΐεαβηιρίτ
  ηβτοβ, νίβΐΐβίοητ: ηοοη οβ^Γβίίβη Ιίβδδβ. ϋίββ αοβΓ ααεη ηαΓ,
  —βΐΐ β8 άβΓ βη&ΐίβεηεη ΡΓθραβτ&ηάβ *£β1ιιη8·βη ·νν&Γ, ΟβίαβΗΙβ
  άββ Η&8368 ιιπά άβΓ Ρβίηάδοη&ίτ, ^β^βπ ϋβητ.δοη1βηά ίπ βτοβ-
  ββη Τβίΐβη άβΓ ΙηββΙΙϊβνοβΙ^βΓηηβ· ζή βΓννβοΙίθη, ίηάβηι βίβ ίη
  Εββοηίο&τβΓ δρβΐιηΐατίοη βηί άίβ ΙΐΓβίίοηβ ΡΓβίηβίτδΙίβοβ βίβ
  άβνοη ζή ηβοβΓΖβιι^βη νβΓβτβηά, άαββ Εη^ΐαηάβ δίββ1 άίβ
  ΡΓβίηβίτ, άβΓ δίβ£· Όβατβεηΐαηάβ αοβΓ άίβ υηίβΓ,ίοοηηηΐί- ΚΓβ-
  τα& οβάβαίβ.
  Ρπθγ άαβ δταάίαηι άβΓ ννϊΓΐΐ3βηι^βΐτ ροΙίτίδοΗβΓ ΡΓορα-
  ηαηάα ν?ΪΓά άίβββΓ θΓίτίβοηβ ΡΓοραβ-αηάαβΓΐοΙβ: ααί Κτ&ϊβ. βί-
  οηβΓΐίοη βίηΐη&Ι βίηββ άβΓ ίΐΙαδτ,Γ&τίνβτβη ΜαδτβΓΟβίδρίβΙβ
  8βίη, (1&8 ζβΐβττ, οίδ ζή ν/βΙοηβΓ Οτβηζβ άββ Μοββΐίοηβη, οζνν.
  υηχηοβ^ΙίοΗβη ρΓορα£αηάΪ8τ;ί3οηβ ΕΓίοΐ£8£ΐα88ίεητβη οββτβηβη.
  Ό&β Ββίδρίβΐ ΙβΓΐΓτ;, άαββ β8 χηοβ£ΐίοη ίδτ, βίηβ ΒβνοβϋεβΓηης:
  νοηι £βηαηεη Οβ&βηίβΐΐ βίηβΓ ΤΛΤαηΓηβίτ: βο ζή ηβοβΓζβαβ,βη
  ηηά βίβ άαίηβΓ δθ ζή ί&ηατίβίβΓβη, άαββ βίβ ηιίτ <1βΓ ν7αίΓβ ίη άβΓ Ηβηά ίιιβΓ άίβββδ Οβ^βητβίΐ ίηΓββ ννΪΓΐεΙίοηβη ΡΓβίΗβίΐβ1 ίηΙβΓβββββ Οατ, Βΐατ αηά Ιτβοβη ίη άίβ δεηαηζβ ίιη δβίτ άβΓ Οβίίηαηβτ άβΓ Ατοηίνβ άβΓ ζαΓίβτίεηβη Αηβββη- ροΐίτί- ίβτ άίβ "ν7β1τ, άίβ ββ ννίδδβη ν/ ί 11 , 8β1ΐΓ ?βηαη άαταβ- ΒβΓ ιιητβΓΓίοΗΙβΙ, τπβΙοΗβ Κοΐΐβ Εη^ΐβηά ίη άβΓ Οββοηίοητβ άβΓ ΒβίΓβίιιηβ: αηά Εϊηί^αηβ: θΓίβοηβηΙαηάβ ίτη νοΓίβΓβη ΤαηΓ- ΗηηάβΓτ ^ββρίβΐί Η&τ. Εβ ίβτ άίβ Κ,οΐΐβ βίηβΓ Μ&οΗί:, άίβ ίτη νβΓίοΙ^ Γβίη ββτοίβτίβοΐαβΓΖίβΙβ η«Γ ηλ βίηβΓ ββΙΐΓ οβΒθΗΓ&βητ;- _τβη ΡΓβίηβίτ ηηά ΕίηΗβίτ ΟΓίβοηβηΙ&ηάβ ίητβΓβββίβΓτ: ί<3Τ, ιπβίΐ βίβ ίηΓβη ΥθΓίβίΙ άβτίη βίβΗΙ:, άίβ ίηηβΓβ αηά ΛβαβββΓβ δοΗτααβεΙιβ άίββββ δταατβτηβββηδ ίαβΓ ίπΓβ εΐβΤθηβηΖταβεΙεθ ζιχηαΐζεη. "ννββ ίηι οβδοηάβΓβη ΚΓβτα οβΓΓίίίτ:, βο τπ&γ ββ Ι&ηά άαβ δθταοηΐ οβί άβΓ βΤΓίθθΗΐβοΗεη δτ&&ί88ταβη(1νιη^ 1830 ταίβ &ιΐο1ι οβί άβη ΓηβΗΓηι&Ηβ-θη δίβ&τββηχΐβίίβηιαδτβη νοΓί&βη Ι&ΗΓΐιαηάβΓτ: άίβ Είηοβζίβΐΐαη&: Κγθ1&3 αηά άίβ ΒβνοβΠίβπιη£ ΚΓβΙίαβ Γηβηηηαΐβ ^Γααβαηιβη βεηβη Κ.αοηβατ>ίίοηβη ααβΙίβίβΓίβ. Βϊβδβ Ηαΐταηο; Ε^
  ιπβΓ άίΐίΙίβΓτ νοη άβηββΙΤοβη ^βοροΙίτίβοΗ-βΐΓαίββτίδοΙιβη Οββί-
  ϋί άίβ ββ ίΗηι Ιγοτζ 3βίηβΓ Βίβΐβ ζαΓ δοΗαα ζείτΆ-
  ^ ,,3β1θ5ΐ1θ3θη ΙΛβϋβ,, ίχιβΓ άίβ βΓΓίβοΙιίβοΙιβ Ρββΐΐβηάβ-
  αηά ΙηββΙίΓβίΗβίΙ: νβΓθΐβηΓΐβη, άβ_ βΤΓΪβοΗίβοΗθη ΡΓβίΗβίίβ-
  άβΓ Ιηββΐ ΖτρβΓη
  ί—,τιϊ
  άίβ άϊ
  ϋίβ Ρβδτββίζαηβ: σ.βτ ΒΓίτβη &ηί ΚΓβΐ& ίη άίβββηι
  ίπι δίηηβ άίβδβΓ Ιΐ&ΐίβη θΓίτίβεηβη ΚβοΗηαηβτ 3β11)3ΐ·
  νβΓβταβηάΙίοΙι ηίοΗΐ: ζα άβηι Ζαχβεΐιβ άβΓ ΙίΓβτίδοΙιβη ΡΓβίηβίτ.,
  νίβΙτηβΙΐΓ ζα άβΓβη βηά£ί1τί£/βη ΙΙητβΓάΓαβεΙεαη^
  ^Ο8^β^83αη8^ ΚΓβταβ νοη Κι-ΐβοηβηΐαηά αηά ΕιΐΓορα,
  νβΓΐη&ηάΙαηβΓ ΚΓβΐ&β ίη βίη ζτηβίτββ, £β?βη θΓΪβοΗβα-
  Ι&ηά αηά Εατορα ^βΓίεηΙβτββ ΖγρβΓη. ΡαβΓ άίββββ Ζίβΐ άβΓ
  6ηά&ί1τ:ί£βη νβΓηίοηταηβ- άβΓ ΡΓβίηβίΙ: Κτβτ&δ ΐΕΓβϋβεηβ ΡΓβί-
  ΗβΐτβΙε&θΐηρίβΓ ίη άβη Κ&τηρί ^βΐΓΐβοβη ζα ηαΐιβη, ίβΐ ίαβΓθΐΕΐΙΐΓ
  άβΓ βΐοΐζββίβ ΕγΙοΙβ:, άβη άιβ θΓίτίβοαβ ΡΓορα^αηάα νβΓοα
  εηβη
  ϋίβ αη§τβΗβαΓβ Τγ&^Ϊ- άίββββ οΐατίςτβη ΐΓΓταηιβ
  τίδθΙιβΓ νο11ΐ3ΐβί1β τνίΓά αοβΓ ηοοΗ βΓβοηαβτίβΓηάβΓ, ννβηη
  πι&η άίβ ά&Γ&η3 βΓ ,ναοηββηβη ΟρίβΓ ααί άβαίβεΙιβΓ δβίτβ αηά
  άίβ Ζίβΐβ, ία£Γ άίβ βίβ βΤθθΓ&οΗτ; ννιΐΓάβη, άειζαΐιβιΐβηΐεΐ. Όβατ-
  βοηΐ&ηά Ηαττβ ίηι Οβ^βηβατζ ζα Εη^Ι&ηά ^βίη ΙητβΓβδββ &η
  άβΓ δοηνναβοηβ, βοηάβπι ηατ αη άβΓ δταβΓΐεβ άβΓ ^αβηάβ^ &γπ
  Καηάβ ΕαΓοραβ αηά &εΓ&4β ά&8 Ββίβρίβΐ ΟΗβεηβηΙαηά βοννοηΐ
  ίη άίβββηι ννΐθ ααοη ίηι νοΓΐ^βη ΚΓίβ£Γβ ζβίςττ, ντβΐεηβ Ββ-
  ϋβηί;9θ1ι1&ηά αηά άβηι £&ηζβη Κοητίηβητ: ααβ άβΓ
  άίβ3
  ηιχη βίητηιΐ Λϊ £7
  ζα ηειΐΓβη τη α 3 3 Ε β Οϊ'ατϊοΗΙξΐτιιΙ ί""ίϊζ β
  νοΐΐί τπϊΗΙΙ>ΐ1ίΕΐηα1:'ϊη3Ηβη αηΐΐίβίβη
  ΟΓΐβΟΓΐβηΙ&ηί. ίη ν7ίΓΐτ.1ί<ϊηνί:6ΐτ· ]β1οοΗ ϊ- ά2η ε-Η'ι Εη^ΐ,ιηΐ ίη βη άίβητβ ηίοηΐ: ίηβΓ ΡΓβΊΗϊΙΙ: νοτ άδ ίη βι νοη άΐβδβΓ Κ ζαηρ; άίβ333 ΚΓίβ?β3 τπΐΓβη ατιΐ βίηΐ άίβ ά» βΓίαβΙΙί: αηάηιιη ^&ηη βίοΗ άιΗβΓ ίΙΐΓβ &13 3ίβ βίοτΐ ηίοΗτ ηιΐΓ ίτη Μιί, <1βΓ ίβΓη άίβ βαί ΚΓβτ& ζα νβΓβτβΐΐβη ίΒΐ,.δίβ 3ο11 αητβΓ ά&3 οΐατίυτβ ρίίβΐ άίβ3β3 ττ&σ;ί3οηοη ΐΓΓταηΐ3 βίηβΒ Τβίΐ3 Ββνοε1ΐ€βΓαη8Γ βίηβη 8ο1ι1α<ϊ33ί:ΓίθΓΐ ββΐζβη αηά ηοοη &11βη ΚΓβίβΓη αηαβο»Γ8β1ι1ϊΐΓ αηά βίηάΓΪηδΓΗοΗ *:βίςτβη, άβη άβαίβοηβη Τταρρβη ααί ΚΓβτ& ηίοΗτ ατη νβΓΐοίβταησ; αηιΐ υηίβΓάηιβοΐΐαηβΓ, βοιάβ.'η ίηι Οββτβητβίί ατη ζαΓ ΑαίΓίοαΓαη^ βίηβΓ λνίΓΐτ.ΙΐοΗ'ϊη ΡΓβΊΗβίτ: 5ϊβ?2ηιιβΙϊ2Γ 8^βηιβΐη3£ΐ—.2α βηΓορ-ιβίβΟΓΐβη ΕΓθίβίηά Εη^ΐβηά ζα ταη ϋαΓοη άίβ Μίτ&Γηβίτ- &αι άβηΐβοηβη αηά βατορ^βίβοΐιβη ννβΓάβη θΓίοΙιβηΙ&ηά ηηα ΚΓβτα, άίβ οβίάβ" οίδΐιβΓ Ις&αηι ηΐδηΓ &13 ΐ ίδί:. νίβΐ ρρ ΖγρβΓη αΐεΐΓβη, αΐβ δίββΤβΓ ·αηά }?1βΐοηοβ- ΡΓβίβ βίη^βηβη ίη άίβ ηβαβ, νοη Εη?1»η4 ίτβίβ αηά αηατιηαβηο;ίβ'β ίΑΜΡΕΝΡΙΕΒΕΚ άΐεδεπι Τίΐεΐ βίοΐ άΐο . ΒεΓΐ. Βοεΐδ. ΖίΙβ:. είηεη Βε- · ΓΪοητ. αεβετ άεη νειίεϊάί- νοη άάτ'ιη. ιπαΓάβ ζαΓ ΙηβεΓ | ς)αεΓ άαΓθΙι άεη ετιιΐα Ιςΐ- Ι ΐ ΙΙ νοη Ι>3 Εΐηεη ιΐΐιΐΓάε είη
  νοη άΓεΐείη1ΐ3ΐ6 Μεΐετ Ί
  ηηά νΐεΓείηΙιαΙο ΜείεΓ Τίείε
  8εζο#εη. δείη ^υρΐζαιεοΐΐ ΐδΐ.
  άίε νεΓΗίηάεΓαηβ νοη ΤηηΙί-
  3ηβπ££εη. Ααδ άίεδειτι Οταη-
  άε ΐδΐ δεΐη δαεάΐίοΐΐίτ Κίιηά
  ηιίε ζώΐΓείςΙιεη Βαηΐίετη &ε-
  δρΐεΐίί, άίε ιηΐι ραηζετοΓεοΗεη
  άεη \;3ίίεη Εηδ^εΓηεδΙεί: δίηά.
  ϋαΐιίηΐετ εΓδϋΓεοΙίί δίοΐι ά3δ
  • εΙαΐ3 είηεη ΚίΙοηιβΙεΓ Ιίείε
  1>ίδ ζαπι Ραδδ άεδ Ρεΐ
  εδ ϊδΐ (ΙαΓαηζο^εη νοη
  θΓβε& αηα δΐεΐΐηη&εη, άΐε
  311ε αεΓ ΑϋιαεΙΐΓ βΐηεδ Εαηά-
  αηεπίίδ άΐεηεη. υπι άετ Αγ
  Ιϋΐεπε οε« ετεκ δοΐΐϋδδίεΐίΐ
  ζή εευεη, ιπιΐΓαβη ν ΐεΐε Ηαεα-
  δετ αιτι 3ΐ3άΐΓ&ηι1 ιιηά ΐιη 7ογ-
  ίεΐά ηϊεάεΓ&επδδεη. Ααίάεηι
  Ρεΐ3εη δεΐίϋΐαηά τίη&δ αιη (3εη
  Ηαίεη ηαί ΐηαη ζ&ΙιΐΓειοΗε ηε-
  ΚεραΓ3(:ιΐΓ αη δΐε !<οηιηιτ. Ζα άεη νοΓοεΓεΐεαηδεη »αί ΐιο1ι άίε βτ ΟογΙη ζαηι ΜϊΙΐΙαεΓ&οανεΓηεηΓ άετ Ρε5 Ιαηβ: §:εΓεοΗηεϋ ιαετάεη Ααί άειτι Ρθ5ίεη άε ΐΙ ταΙδταηΗοηείδ νοΓ.άειη ίβ αηά 3ΐδ ΟοεΓΐοείεΙαΙδΙιαοεΓ άετ η ΤΓαρρ.'η ΐη ΡΓαηΙί- Οεηεπιΐ Οογι5 ιυοΐιΐ Ιίίΐαηι άΐε Ζαΐεΐίεΐ 5ε5είΙΐ&εη Ιίοεπηεη, άίε νίεΐε δείηετ Καιηετηάεη ΙιΐηδΐοΗΐΙίοΗ δεί · ηετ δτΓ3ΐε&ΐδΛεη Ταΐεηίε Ιιε- §εη ; &>εΐ' άβδδ ετ εΐη Ιοΐΐ-
  ΙίαεΙιηεΓ ϋΓααί&βεη&εΓ ϊδΐ
  ΙοεδΐΓεΐΐεΙ: ϋιηι ηΐΞΐτΐ3ηά. ννοϊιΐ
  ηΐοΐιΐ ζαΐειζτ 3α§ άΐεδεΐη
  Οταηάε ΗαΙ ηιβη άεη «Τΐ-
  ^εΓ», ιιΐίε ϊΗη δβΐηε
  υεηεη δοΐιοη ΐηι νοπ^εη &
  ζαπι ΚοΓητη.αηάαηΙεη
  νΥΕΙΤΕΡΕ ΤΕΙίΕ ϋΕ8
  ΡΕΝΙϋΕδ ΙΜ ΚΑϋΜΕ
  ΥΕΚΝΙΟΗΤΕΤ
  ΟΙΕ ΒΗΑυΕΝΗΑΠΕΝΜΟΗΟΕ ΟΕΒ 6ΡΙΙ
  ΕΙΝ αηννΐϋΤ. ΕΟΗίΑΟΗΤβΟΗΙΡΡ
  ΕΙΝ ΖΕΒ3Τ0ΕΒΕΒ ΒΕ80ΗΑΕ0Ι0Τ
  ίη δταηίβΐαα αηά ΧΙηις:βοαη§' βητάβοΐτΐ.
  α ι "ί "ν' ϊϊ
  , 24 δερϋειηοβΐ'.
  είηεπι
  ζιαϊδοΐιεη ίίιηβη
  ιηϊι
  ιιχατάεη άυττ αιι£ άειη Οοποΐιΐ-
  Ιιοί ηηά ι ιη Οεΐ'ίο1ιτδ<ίαΓ- Ιοη άΓεί Μαδδρη^ταοΐίΐ· ηιίΐ Ι άεηεη δείηεΓζείι άίε Ορ£ει· Ι οε5ΐί3ΐίδο1ιεη Τεπ-ΟΓ:-; ΝεΙοεπ άΐεί.επ Ο ιαατάεη ποοΐι ιιΐεΪΓΟΓε ϊΐη αηά ίη άίτ πηεΐιε- Ααβ άβηι α.βΓίίβΓ, 24 ΡύΙΐΓβΓηααρ δβρίβηιτιβΓ. άβΓ Ιη άβΓ ΚΓοηβτ&βάτβΓ βΓζίβΙτβη Κατηρί- ί ηαΐϋεη άίε Εη&ΐβεη- άεΓ ηαη αΐδ ΕΓ^είοηΐδ 3ΐ1ετ Ι Ρεΐδεηδ πιαη ΓΪεδΐ^ε Ηοεΐιΐεηοαυΐεη επ ; άοτί ίίηάεη δΐοΐι ηεηΐε υηΙεΓ^υη£ΐ5Γ3ευ.Γηε ίιιεΓ άίε ΒεδαΙζιιηβ;, Βείεΐιΐδδ ι ε 1 1 ε η, ΒιιεΓΟδ, ζιχΐεΐ ηιοάει·ηε Ι^ά- ζ2ΓεΙΙε, νοΓΓΒΐδΓαευπιε, ιΐΐεΐ- αεΓ Βεδαϋ^αη^ ζιυεΐ ^£ιη^ε ΑαδΙααΓΓεη εΓΓηοε§;- ΙϊοΗεη δοΐΐί,η, Μηηΐΐϊοπ5(ΐ€- ροΐδ υηά δοηΐίεδδΐϊοΐι - νίεΐ- ΐΗ 3ΓΠ ιπΐο1ιΙ:ί?5[εη - ζταΐεΐ ίιη Ρ311ε είηεΓ Ιετη, ά3δ ίη βε- δοηάεΓεη Αηΐ3βεη 3ΐιί άεηι Ρεΐδεη αιιί&είηη&εη ιιηά άαηη ίίΙΙπεΓΐ αιΪΓά. Εΐηε αΐ3ΐΐΓΐΐ3£τ τοίΐάε Τ3εΐί?1εεΐ£ ηεΓΓδοΗϊ ίηι Ηβΐεη, 3α£ άεη Κ.315 ηηά ίη ^ΙβηννεΓίΙεη. ΗίβΓ Ιί«Π — πΐΒηοηεη Τ^&εη δοηιίί &η δοΐιίίί. Τείΐδ δΐηά εδ ΡΓ3α1ιί:εΓ· ΙπΐΓηεΓ ηηεηίΐβτεΓ 3οετ δΐηά εδ ΚΓίβ&δδοηΐίίε 3ΐ1ετ Κΐβδβεη, άΐε τηϋ ζβΓ8ρΚ«»ϊΛ«η Οβεκ οάετ 3ηί£επδδεηεΓ ΒθΓά- τπβηά 8θΗαιβΓί3β1ΚιΤ ά ε η Ηίΐίεη εΓτείοΗΐεη ηηά ηηη αιατίβη, άβδδ άΐε Κβιηε άΪ6δ6Γ νοΓΐίεαΓα«8ε 13Γ ίαεΓ αηεΐηηε1ιηΐ03Γ ? Ιη ϋΐΓεη ίαετ άίε Ααδδεηιιΐεΐΐ Ιοεδΐΐπιηιΐεη ΕΓΐίΙηεταηδτεη ιαη δΐε ά»δ ίτειιΐίδδ ; ]εάοο1ι ΐη ϋΐΓεδ ΗετζεΒδ Καεηιΐηει·- Ιεΐη ιηαεδδεη δΐοΐι αιοΐιΐ άΐε 8 Ιηι Κ&αηι θδίαΐαεΓΕδ Κί- βτΐΐ πΐαΓάβη ^βδίβΓη τοεί- τβΓβ Τβίΐβ <1β3 Ρβίηάβδ νβΓηίοητ-βί:, άβΓ Κβ3ί ίη 2 εη£ αηΐδθΐιΐθδδβηβ Κβ83β1 ζα33.Γηηί οβη, άβΓβη ΙναίΙοΊΙά &β11ηΪ33β &αί- β. Ιη ιπβηί^βη Τ&σ;βη Ιί&ηη άβΓ ν^β11^8■βη Ββ- άίβββΓ Κταβίίβ ιαβΓΐβη. αη ! ΒοτηαεηνοΙΙίΓβΪΓβΓ α α ί δ.-Ίι1&ο1ιτ.8οηίίίβη αηά βί- ηβπι ΖβΓδίοβΓβΓ. ΙαιΚαβ3- Ιβη^βοίβτ άβδ Υνβίβββη ΜββΓββ νβΓηίοΗΐ;2ΐ:β βίη βίη ειηβτίίίβ άβΓ ^αττ1ηα{ίβ δΐοη ίη ^βηίηβ:^αά αηά Κηηιρί ^β^εη Ογο83- θΓΪταηηίβη ϋοηιίιαΓάίβΓ τβη ΚδηΊρΓίΙίε&βΓΐίΓ&είϊβ ίη άβΓ Ιβτζτβη Ν&οΐιτ; Ηα- ίβηαηΐας-βη &ηι 8τ.ΟβθΓ§:3- Καηαΐ δοπΐΐβ αη 'άβΓ δαβάΐτ.αββτ.β άβΓ Ιηδβΐ. θΓοβ33βΓβ ΒΓ&εηάβ αητβΓ αηάβΓβηι ίη ΜϋίθΓάΙι&νβη, 1ίβ33βη άβη Εγι"ο1£ άίβββΓ βτΐίβηηβη. § άββ Ρβίηάββ αβοβΓ άβηι Κ.είο1ΐ3£2θί βτ ία η ά β η τπεάθΓ οβί Τα^β αι .τευ. Αι£ νναη«ε1ι ! άεΓ Απ£εΙ}οεπι?ειι ιιιαΐάε ' αηΐετ Ηΐηζαζίεΐπιιΐβ; νοη Ι ΑεΓζ^ηηιίΐ άετ Αη3,ίΐ·Εοαη$ί ι 1)ε§οηηίίη. Ιη άειη «»»·«.»·►·" ! άίε νοΓ&είαιΐ'Ίεη. δο ιιηΐΓάεη ίτη ϋθΠ Ρθδϊΐ^θΐ) είΐΐ ?νΙΐδδεΐ14ΓΛτ>
  ηιίΐ: ιιείοεΓ 20Ο Εείοΐιεη πη<1 ΐη Ρίΐδΐΐίθΐηβ άτεΐ §:τθδϊε ΛΙαβ- δεη^ταίοβΓ ^είαηάεη ίη ίπι Ίι ιαίε άεδ 26. αηά 28. ζαΐιΐΐοδβ -Μ^ηϊοΐιεη ηαοΐι ^ 5απιεη Ρυ1<:εΓηη§εη νεΓ- 5.ο1ιηγγ(: αυπΐεη ΌΕΚ ΚΚΙΕΟ ΙΝ ΝΟΚ.Ό- ϋίβ νβΓηίο1ι1:αη8Γ νοη 30 ϋΝΤ Ο8Τ-ΑΡΕ.ΙΚΑ Ι βοαι3βτ. ϋίνίβίοηβη Κ,οηι, 23· δβρτβχηοβΓ. ΓηϋΐΙαεΓΪδθΙιεη δ3θ1ινε άΐ&εη άοςΐι ετηδΐε Οεά3η1ίεη ηΐ3θΗεη. ϋεΓ Ηβϊεη, άεΓ ηη άετ Οδΐΐίαεδΐε άεΓ ΒαοΜ νοη ΙίερΙ, Ιίαηη άατοΐι ΑΐτΐΠεΓ αοη63Γ οάετ άοοη αηοεηα(:ζ53Γ ίί άεη. Ό&$ οβάβαΐει, ά35δ άεη Εη^ΐΕεηάεΓη είηε είίεΐίΐίνε δρεΓΓαη£ άεΓ ΜεεΓεη&ε ηΐεΗΐ τηεΙΐΓ Γηοε&ΐΐοΐι ιΐΐίΐεΓε, ά3δδ δΐε αΓ)εΓ 3ηοη δεΙσδΓ άΐεδεη δοΙιίΙίίΐΙΐΓϋδαΐεβ: ηΐοηΐ ηιεητ οεηαιζεη Ιιοεηητεη. βείηεη Εδ %ϊΥ)1 ]εάοοη ηοοη εΐηε νΐεΐ εΓΠδίεΓε 8οΓ£ε, άεΓ Ηεΐ άεΓ &εβ:εηιαίεΓΐ:ϊ&εη ροΐΐΐί- δθΐιεη Κοηδτεΐΐαΐίοη είηε Ιιε- δοηάεΓε Βεάεαταηρ Οΐ6Γ3ΐΐ3Γ οεδΐϋζ Ρ1αβ:Ιΐ3ίεη ! 'ϋίβ ΡΙβεοΗε άετ καηζεη Βεδΐΐζαηβ: ΐδί: ζα Ιχΐεΐη Ζια3Γ ϋεηαϊζεη άΐε α^εηο1ΐο^ϋο1ι άεη Η3ίεη ζαηι νναδδεΓη, άοοΐι Ιί,ιηη άΐεδεΓ ηΐεηΐ3ΐδ 3ΐδ δΐαεΐζραηΐίΐ: ίαετεΐηε ρΓοεδδε· τε Απζ3η1 νοη Ρ1α&5οοΙεη άίεηεη. 03δ ϋεάεαιεΐ άβδδ άίεΡεδΙαηβ: εΐηεηι η3ίΐεη ^ηί^3η^^^ίί Ιΐεΐηε ]α%· εηΐ&β&εηδ ι ε 11 ε η ϋ ρ^αΐ άβΓ ίτ&ΐίβηίβοΐιβη ν7βΓΐΓ- ηιαοΐιτ; β·ίθί ατη δοηηα- οβηά Γηίτ1β.£Γ οβΐιαηητ : Ιη Νοΐ'άαίΓίΐια αη άβΓ ^αηά^^οητ: Ιΐβίηβ Ε ηίβδβ νοη Ββάβαίαηβ:! Ρΐη&ζβα&β άβΓ Αεηββ ^Γίίίεη τπίοΗτΐβτβ Ζίβΐβ νοη ΤοθΓαΙί αηά ΚΓβίί- ίαηΓΖβα^β ίηι Οβοίβί νοη Οί&Γ&1>αΙ) &η. Ιη Βεη^ηα-
  ϋ ιπιΐΓάβη τπ&ηΓβηά εϊηεπι
  ίβίηάΐ. Ι/αίταη^ΓίίΙ β ίη
  νοη άβΓ Βοάβ
  Ι>εΓΐίη, 24
  ϋίε νεΓηίοΙιταηβ· νοη σε-
  3Ο «οννίεΐΓαδδ. ϋΐνίδίο·
  ηεη ννίτά 3γπ Μοηϋ3£ νοη
  ζα&Ιϋηάί^εΓ δτεΐΐε 3ΐδ Ετ£θε-
  ηίδ άεΓ οίδΙιεΓΪ^εη Κ3ηιρ£ε
  ίηι
  ίπι ΑοβεΗηίττ
  νοη υοΙδοΗβίίτ: τηίΓΐςβα-
  ηιβδ ΡβαβΓ αηββΓβΓ Αγ-
  ίίΙΙβΓΪβ 8·βσ;βη Αηβαηι-
  ηιΐαη^εη ίβίηάΐ.
  , δοηάεΓη δίοΗ 3ΐ1είη »αί
  άΐε Βοάεη3υαιεπΓ
  ηιαδδ. ϋ3ΐιεΓ άίε ετηδΐε
  απι άΐε δίοΙιεΓηείΐ ΟΐθΓα1τ3Γδ,
  άίε ΡθΓάεΓαη^
  ίπιηιεΓ ηεηεη ΡΙακ-ΒΒίΐεπεη,
  Βεδαΐζαη^, ιιΐεηη ηιΐΓ εΐη
  Ραηΐίΐ ΪΓ^εηάιιΐο 3ΐη Ηίηιηιεΐ
  ΗεΓΌΓ§;ε1ιο-
  Τοεη ννίτά άίε δΐ3Γΐεε νετπιΐ-
  δθ1ιαη§ άεΓ είη^εδθΐιΐοδδεηεη
  ΓθΙεη νεΓΐοάηάε, δο ννηΓάεη
  3ΐι εΐηεΓ δίεΐΐε 0εί3ηβεηε
  ίίεηιιοΐιΐ, άίε 3α5 ηιεΗτ »1δ
  34 νεΓδοΙιίεάεηεη Όίνϊδίοηεη
  δΐ3τηπιεα. ϋεΓ Κίη£ αιη άϊε
  ίη άίεδεηι Κ,ααπι είη^εδοηΐοδ-
  δεηεη δονν]εΙΙ;Γαρρεη νατάε
  ίη άεη Κατηρίεη πηι δοηηΐ3&
  ννείτεΓ νεΓαη&ϊ.ΗΐεΓΓΐεί !<οηη- ϋεη άεαΐδοΐιβ Ττυρρεη ηβεη. άεηι δοηείΐεΓη δο^ετ,ΓΠδδ ΑαδΙΟΓηςηδνεΓδϋοηε ιίεί ΐη άίε ζαΓαο1ίνεΐοηεηάεη ίβίηάΐ. ΙιΐηείηδΙθδδεη. ΑηάβΓβ Γαββίδεηβ ΡαΙΡ ίηΒα! δοίϊα, 24 δερτεηΐϋεπ 6α1>>3ΓΪ£ςΙιε Ζ;ιγ Βοτίδ
  1ΐ3ΐ ηΐοΐιτ ίη άεη Ιείζίη Τ.ι-
  άεη ΡαΙιτεΓ ίη δεϊηεπι
  ΗΑΡΕΝ-ΤΡΚΚΑδδΕ
  Η^ίΟ3ΙΙ5ΤΒΑ33£ νο 8
  ΤΑΟΕΖΕΙΤ
  δοίΪ3, 24 δερηεΐτι'ιεΓ.
  Είηε ηεαε Εαηάαη^ νοη
  ΐη άετ Ναΐιε άεΓ οαΐ ■
  !τ.«ιάτ. ΤΓεαιπΕ αΐαΓ-
  άε 3πι Μοητ3^36εηά νοη
  ζαδίδηάΐ^εΓ 0α1^3ΐ"ί5ε1ιεΓ δτεΐ-
  1ε ^εηιεΐάεί. Ιηι ?3ηζεη κίηά
  ιαίε ΙεδΙ&εδτεΙΙϋ αιΪΓά 11
  ΙΟΗΑΝΝΐ: ΕΜ. ΜΑΙοΑΜΙ!
  ΗθΓ13ΐδΟΠδΐΓ. ΙΟ
  ΑαΕ άεΓ νε9ΐδΐ ίιε άεΓ
  1ΐ3ΐ1ε
  Ειηρί3εη8ΐ ίεάεη
  8-12 ΜθΓ£«13 2-6
  ρ
  8εΐ3ηάε<:, άίε Ιοίδ είηεη επί άεοΐίϊ αηά ιιΐεΓάεη Ιίοηητεη. ζταίβηβη θΓΪΙίβοΗβη αηά δοτπ- 3ετί8€ηβη ΤΓαρρβη ίη ΤεηβΓαη Αη1ΐ3Γ3, 24- δερτεΐηοεΓ. Ζα είηεηι {Ζηδ3ηιηιεηδΙοδ ζννΐδοΐιεη 5πΙ. αηά δθνν)ει· Γϋδδ. Τταρρεη 1ί3πι εδ ΐη ΤεηεΓ3η, «νΐε 3ΐη ^Μοηΐ3&- ά ΐτ3ηί- Ηαιιρϊδΐαάι ^ ννΐτά. Υοη 5είάεη δεΐίεη ννατάε ά3θεΐ ^εδοΐιοδδεη. Εδ £36 τηεηΓεΓε νεΓνναηάεΐε. ϋεΓ Ζιαίδοηεηί3ΐ1 ιπ.ίγ Οε- &εηδΐ3ηά νοη ΒεδρΓεοΗαη&εη ζυαίδοηεη άεη Κοπιπΐ3ηάαηΐεη άεΓ οεδαοηΐ, δο ετΙκΐΛΓΐε ηΐ3η 3ΐη Μοηΐ3£α6εηά αη άίρ;ει· όαΙίίαΓΪδθΙιεΓ ίϊεηαοεΓ άθΓΗΐΊΐίϊεη νοη Υιτ'ιί. δείίε νοΓθΐ'εΐτετεη υεη. Πετ Ζατ, δο ιιΐΐΓά 1131 άαδ Ε3ηά ίη άεΓ ΙεΙ/.τεη, ΖείΙ α5εΓΐιααρΐ ηίοΐιτ νειΐαδ- 5εη. Μαη εΓΐίΙϊΓΐ ίεΐ'ηει·, άίε εηβΐ. αηά δοιυ.ϊε ΡΐΌρ<ι?3ηάα ξϊοΙι ίηιπιεΓ ηιεΙΐΓ οεηιαΐιτ, Βα1^3Γΐεη ΑΙνδίοηΐεη 8:ε^εηα6εΓ άεΓ δοιι^ειαηίοη ζή αηΐεΓδίεΙΙεη ΒαΙβηΓΪεη, δο τοΪΓά ηοοΐι είηιηβΐ Ποΐι £εδτ&εδΙε111,·! 1ΐ3Τ)ε Ιιετ δείηι' 1ον&1ε ^ε^εηαοεΓ άετ δοιπ]εΐαηίοη ηΐοΐιϋ αα^ρβεΐοεη, δοαΐοΐιΐ εδ νοη δοιυ]ετιαδδ. 8είΙε ίιηηιεΓ νοιΐ ηεαεηι ρΐονοζίειτ ιαεΓάε ΜΙΤΤΑΟΕ88ΕΝ αηά ΑΒΕΝϋΕδδΕΝ Καίίεε οΊετ Τεε ηιϊί: Καοΐιεη όαζυ Ιηι £3ΐιζεη 50 αηά Αοβηάβ336_ ϋεαΐδοΐιε διιρηε ·* ΚαΓτοίίεΙη Ρίδοηε οάει· νείη αηά Ρ γ ΰ ε Ιι τ ε Ιιη Ο3ηζεη ιιο ΌΓ3ςΤιιηεη. ΚαοΗε αηά Οειιΐ- Οίίεη 5ΐδ 23 οο ϋίβ Μοδ^ααβΓ ΚοηίβΓβηζ διοοκηοΐΐη, 24 δερτεηιοεΓ. ϋίε Όεΐε&ίεταεη Ι3ηηίεηδ αηά άο δΐ33ΐ:εη ίαετ άίε Κοη£ετεηζ δίηά ίη άετ δον]εΐ>
  ταδδίδςηεη ΗίΐηρΙδΙαάί είη-
  β:εΐΓθ££εη, τπίε άεΓ ΜοδΚ3αεΓ
  Καηά£αηΙε 3ΐη Μογ
  ηιεΐάεΐε.
  Ζ&ηηαΓζΙΙΐΙίη-
  6ΕΟΒΕΑΚλΙΙ$
  ΝΕυΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ
  Μ&ΙβτηββτΓ. 6
  Είη£3ΠΓί νοη ηΐίηεηΐ
  3ΐ1ε άίε
  1;β ννίε
  5ίε £Ϊογι
  ΟεΐΓ3εη-
  ΚοεΙηνναδδεΓ.
  —ΕΙ8δν7ΕΙΝ
  Κ.ΟΤ ν7ΕΙΝ
  . ίη Ρΐαδθΐιβη
  αΐι, τεϊη, Ιοηίδοη, εΓηαεΙιτεηβ
  , 13
  ΣΕ 1Σ 2α
  ΕΦΗΜΕΙτΙ- Τ(*Ν ι£ίΔΗ-ΕϋΝ
  Χανιά, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 1941
  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  Ή Γερμανία έσωσε την Κρήτην άπό τού νά μεταβληθή είς δευτέραν
  έλευδέρων σκοπευτών.-Ή έννοια τής διαταγής περί άμνηστείας τού
  Είς τό κύριον άρθρον μας τής 17ης τρέχοντος μηνός, υπό τόν
  τίτλον «ιρός είρήνευσιν τής Νήσου Κρήτης» έσχολιάσαμεν την δια
  ταγήν τοΰ Στρατιωτικοϋ Διο'κπτοϋ Κρήτης. Είς τό άρδρον μας αυτό
  άνεγράφετο ή φράσις, δτι ή συμμετοχή των Κρητών είς τόν ^ν^να
  εναντίον τού Γερμανκοΰ στρατοΰ ηδύνατο νά εξηγήση, δταν λάβη
  τις, ΰπ' όψιν την ιστορικήν εξέλιξιν τής Κρήτης ή όποΐα επί αιώνος
  ηγωνίσθη διά την ελευθερίαν της, καί τούτο διότι ή "Αγγλικη _ προ-
  παγάνδα εϊχε κατορθώση νίι έμινεύαπ αίσ9ήματα μίσουςκαι έχ-
  -σρότητος εναντίον τής Γερμαν.ας είς μεγάΚα τμήματα τοΰ πληθυ-
  ■ομοϋ τής Νήσου, άφοϋ προηγουμένως έξεμεταλλεϋθη μέ δεξιοτε-
  χνίαν την αγάπην των Κρητών πρ5ς την ελευθερίαν, πεί^ασα ούτω
  αϋτοϋς δτι ή νίκη τής Αγγλίας σημαίνει την ελευθερίαν ένώ ή νίκη.
  τής Γερμανίας την υποδούλωσιν τής Κρήτης,
  Διά τη>' μελέτην τής αποτελεσματικότης τής πολιτικής προ¬
  παγάνδας, ή έν λόγω έπιτυχία της 'Αγγλικής προπαγάνδας έν Κρή-
  τη δ" αποτελέση ασφαλώς μίαν ημέραν ένα 'τών πλέον χαρακτηρι-
  οτικών παραδειγμάτων, 6φοΟ άποδεκνύει μέχρι ποίου άφαντάστου
  οημείου ϋπάρχουν δυνατότητες επιτυχίας διά την πολιτικήν προπα¬
  γάνδαν. Τό παράδειγμα τούτο μάς διδάσκει δτι εί αι δυνατόν νά
  πεισδή £νας πληθυσμός άπό τό απολύτως άντίδετον τής αληθείας
  καί νά φανατίση είς τοιούτον βαθμόν, ώστε νά θυσιάση, δΓ ένα
  σκοπόν, είς άντίθεσιν ευρισκόμενοι μέ τό πραγματικόν συμφέρον
  της έλευθεοΐας, την περιουα'αν τού, τό οϊμα τού καί αυτήν την
  ζωήν τού.
  '/^πό τής δημοσιεύσεως των άρχείων τής έξωτεριχής πολιτικής
  των Τσάρων, ό κόσυος αού θέλει ,νά γνωρίζη, έμασε μετ' όκρι-
  €ε'οζ ιόν ρόον π-ύ έπαιζον ή Αγγλία είς την "ιστορίαν τής απε¬
  λευθερώσεως <ο τη; ένώοε^ς ·ή; Έλλάδ3ς κατά. τόν παρελθόντα αίϋνσ, τόν ρ3ον μ ά ; δ·) 'άμε ο;, ή ό-ιοία, έπι5ιώ<ου3α καθαριΐς εγωΤοτικτΰς σκοττχ, εΐχε σιΐρέρ:>ν μ6/θν· είς μ'α / πολϋ περιωρι
  ομένην ελευθερίαν κοί έν,νσιν τής Έλλόδο , διότι άπεσκόπει είς
  την χρησιμοποίησιν, δ ' ίδ ούς σκοπ^ άς, ττ,ς έσ^τερικης καί έξωτερι-
  κής σδυναμίας αύτοΰ τοΰ Κρατικοΰ Όργανΐσμοΰ. "Οσον άφορά ι¬
  διαιτέρως την Κρήτην, ή 'Αγ/λΙα είναι έ<είνη, ήτις καϊ κατά την ίδρυσιν τού "Ελληνικοϋ Κράτους, τώ 1830, καΐ κατά τάς διαφόρους έπεκτάσεις τοΰ Κράτους αυτού, κατά τόν παρελδόντα αίώνα, ήμπό- δισε μέ ραδιουργΐας νά προσαρτηθή ή Κρήτη είς την ΤΞλλάδα καί παρέδωσε, πολλάς φοράς, τόν πληθυσμόν τής Κρήτης είς τάς σ<λη- ράς έκδικήσεις των Τούρκων. Τότε ή στάσις αύτη ύπηγορεύετο είς την Αγγλίαν άπό τάς ιδίας ποιτικάς καΐ στρατηγικάς άιόψεις αι οποίαι, παρά την άποδειχθεϊσαν άνιδιοτελή αγάπην διά την ελευ¬ θερίαν τής Ήπειρωτικής Ελλάδος καί των Νήσων, άπηγόρευ- σαν, έν τούτοις, είς την Έλλάδα νά δεχθή τάς αίτήσεις των κατοί. κων τςς Κύπρου πρός απελευθέρωσιν της άπό τοΰ 'Αγγλικοΰ ζυγοϋ Ή εγκατάστασις των "Αγγλων είς την Κρήτην εφέτος έλαβε χώραν κατά την έννοιαν αύτΐιν των ψυχρών 'Αγγλκών λογ)σμών, φυσικω τώ λόγω, δχι πρός τόν σκοπόν τής έξασφαλίσεως τής Κρή της, άλλά μάλλον διά την υποδούλωσιν αυτής, άποσπασθείσης έκ τής Ελλάδος καίτης Εύρώπης διά τής μεταβολής αυτής είς δευτέ¬ ραν Κύπρον στρεφομένην εναντίον τής "Ελλάδος καΐ τής Εύρώ¬ πης. Είναι άληθώς λαμπρά έπιτυχία τής Άγγλκής προπαγάνδας δτι ώθησε είς τό/ άγών.α τούς φίλους τής ελευθερίας Κρήτας δι αυτόν τόν σκοπόν τής όριστικής έκμηδενίσεως τής έλευδερίας αύ- τπς· Ή τεραστία τραγικότης τοΰ αΐματηρου αύτοΰ σφάλματος τού Κρητικού λαοΰ έμφανιζεται άκόμη μεγαλειτέρα, άν λάβη κανεϊς ύπ' δψει τα θύματα πού έπροξένησεν άπό τής Γερμανικής πλευ- ράς καί τούς σκοποϋς δΓ οϋς έγιναν αί θυσίαι αύται. Ή Γερμα νία, έν αντιθέσει πρός την "Αγγλίαν, δέν εΤχε κανέν συμφέρον νά ευρίσκωνται είς αδυναμίαν αί χώραι τής 'Ανατολικής Εύρώπης. Τουναντίον εΐχε συμφέρον νά είναι αύται αί χώραι ισχυραί. Κα'ι ακριβώς τό παράδειγμα τής Ελλάδος κα'ι κατά τόν παρόντα καί κατά τόν παρελθόντα πόλεμον, άποδεικνύει την απειλήν κατά τής Γερμανίας καί ολοκλήρου τής Ηπείρου, ή όποία γεννάται καί πάλιν άπό την αδυναμίαν μιάς τοιαύτης χώρας. Άν ή Ελλάς ήτο καί τότε κα'ι σήμερον άρκετά ίσχυρά, διά νά υπερασπίση την ού- Κύπρον.- Τό τραγικον σφάλμα των Γερμανού Στρατιωτικοϋ Διοικητου δετΓρότητά της εναντίον τής Αγγλίας, κανεϊς δέν δα έχαιρέτα αύτό τό γεγονός μέ μεγαλειτέρον χαράν ώς ή Γερμανία. 'Αφοΰ δμως οί "Αγγλοι είχαν κατορθώσει νά κρατήσουν την Έλλάδα άνίσχυαον, ή Γερμανία ήτο ύποχρεωμένη, παρά την παλαιάν καΐ βαθείαν συμπάθειαν της πρός τό "Ελληνικόν Έθνος, γνωστήν άλλως τε είς αύτό, νά επιτεθή εναντίον τής Ελλάδος άλλ εις την πραγματικότητα νά επιτεθή καί ίκμηδενίση μόνον την Αγγλί¬ αν Ή στάαις αυτή έξυπηρέτησεν δχι μόνον την Γερμανίαν, αλλ6 καΐ την Ευρώπην είς την υπόθεσιν τής απελευθερώσεως αυτής από την Βρεττανικήν τυραννίαν. Τούτο έξυπηρέτησε τέλος περΐοσότε- ρον άκόμη την Έλλάδα καΐ την Κρήτην. Οί Γερμανοί στρατιώται είναι κατενθουσησμένοι έ κτοΰ με- γάλου αυτού άπελευσερωτικοΰ σκοποϋ τοΰ πολέμου καί δύναται τις νά φαντασθή την όδυνηράν κατάπληξιν των δταν άντΐμετωΓΤΐ- σανόχΐ μόνον κατά τόν μήνα Μάϊον άλλά καΐ άργότερο/ άκόμη ΈΛληνο—Κρήτας άγωνιστάς. Αυτή είναι ή κατάστασις συμφώνως πρός την οποίαν πρέ· πει νά εννοηθή ή διαταγή περί άμνηστείας τού Γερμανού Στρα τιωτικοΰ Διοικητου. Ή άμνηστεία σκοπόν Ιχει νά θέση τελείαν καί παύλαν είς τό αιματηρόν κεφάλαιον τοΰ τραγκοϋ αυτού σφάλ¬ ματος ενός τμήματος τού Κρητικού λαού καί νά απόδειξις είς δ- λους τούς Κρήτας μέ επιβλητικόν τρόπον δτι τα Γερμανικά στρα· τεύματα είς την Κρήτην δέν άποβλέπουν είς διωγμοϋς καΐ κατα- πιέσεις άλλά τουναντίον είς συνεργασίαν διά την δημιουργίαν μιάς πραγματικής ελευθερίας άπέναντι τοΰ κοινοϋ κληρονομικοΰ έχθροϋ τής Εύρώπης, τής Αγγλίας. Διά τής συνεργασίας είς την νίκην τής Γερμανίας καΐ τής Εύρώπης, ή Ελλάς καί ή Κρήτηια'ι οποί¬ αι μέχρι τούδε ήσαν καμου<^λαρισμενοι Κύπροι, θά εισέλθουν ως νικήτριαι καί ίσόπμοι καΐ έλεύθεραι είς την νέαν Κοινότητα των Εθνών τής Εύρώπης έλέθεραι πλέον καΐ άνείξάρτητοι έκ τής Αγ¬ γλίας Η ΑΝΑΓΚΗ ΙΗί ΒΒΚΡ111Β ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΉΣΕΩΣ Ή «Βόρολίνεΐί.ς "Εφημερίς τού Χρημα- τιστηρίου» δημο^ιεύει είς την θέσιν τοΰ κυ- ρίου ΐρΟ^»<*υ, ύ—ό τούς άνωτέριο τίτλους, μ£* αν άνταπόκρισιν έξ "Αθηνών, ή όποία Ο χ 6- — ρεπε ν' άναγνωιθη μέ «,οοιοχήν άπό κάθε "Κλληνα. Π,οώ:ον, Ώ-ότι πδ,οιέχει άοκετάς — δίν καί πι*ρ»4ς Κσιος — αληθείας, καί δεύτερον, ϊΐιότι αποδίδει «'-σ-ώς τάς άντιλήψΐΐς πού έ- πικοατοΰν σήμερον είς τού, ά,ομο-ϊίους κύ- κλους τής Γερμανίας επί τό>ν οί/ονομικών
  ζητημάτων τής 'Ελλάδος.
  "Εν άπό τα τελευταία ΰπουργι- . <τικώς μικραί βιωτκαί άπαιτήσεις κά σϋμβούλια εν ΆΘ ,ναις ήσχο- | τοθ "ςλληνος πού άποτελοϋνται Αήοη μέ τα ζήτημα τι ς συμφορη συνήθω; άπό μεριχά φροθτσ, ψω- σεως, όπό ίποψι/ πληθυσμοϋ, ! μί καΐ τυρί καί άηό τό πέρασμα τής πρω^υςύοπ, καΐ γενικώ, των ι άρκετων ώρων τής ημέρας είς ττολϊων της ελλάδος. Κατόπιν ! ΐ'σφενεϊον. "Ολα αύτά μαζΙ τα τούτου έςευόδη έι!ιταγμσ, κατά Ι εΐχε κανείς τοτε έναντι ολίγων το οποίον, εξαιρέσει των όημοσί- | δραχμον. Ή ζωή ήτο πλήρης ών ύπαλ>ήλων κοί ( λων τ "όν έμ· ' ένοιλλαγΓΟν καΐ ποικιλία; καΐ ου·
  πορο ίπι- λλήλων καίεργάτην, πού
  £χουν ήδη μίαν όρυ κήν θέσιν,
  ο..α το προσωπο, ι α οποία ήΛ
  θαν είς την πρωτεύουσαν μετά
  την 1 Ίανουαρίου 1?40, όφειλουν
  νο ίπιστρίψουν είς τοός τόπους
  τή; προελεύσεως των.
  *Άπό πολλων β των παρατΓ,ρεΐ- ! π.ριπτώσει-, ήσαν
  ται είς την 'Ελ/άια μία έκδη- άπό δ,τι ηδύνατο νά τα προμη-
  ' δεύσΓ) 6 έγχώριος γεωργός 'ΕπΙ-
  δολω- κουρασιική, πάντως πολΰ
  εόκολ^τίρα άπό την ζ^)ήν πο^
  £ιάγ<ιΐ ό άγρότης. Έκτος το^.ου ά γεωργός μέ μεγάλην δυσκολίαν ήαποροϋσε νά ζήσ^, διότι τα έκ τοΰ έξωτερικοθ είσαγόμεεα άγρο- ιικά προϊοντα, είς τας πλείστας λος μετοτόπισι πλείστο,ν κατο κυν άττό την ύπαιθρον πρός τάς ίΐώλεις. Αί έλλΓ,νικαι πόλει-, που βϊνε κατα το πλείστον λιμένες, άπερρόφησαν μέγα μέρος τού ώ πληίυομοθ. Διότι έκεΤ εύιολώιερόν ν ά κερδίση τις χρήματα ( μέ την τραχείαν {. )χασίαν τού γεωργοΓ. Ή άοτυ- ΗΐΜα αότή τού πλπθυσ,-ιοΰ των έ- παρχιων προηρχετο δμως καΐ άπό την οίνονομικην ύφτιν της χώρας πρό τοΰ πολέμου, διότι η "ι:λΛάς ήτο κατ' εξοχήν είσαγωγική χώ- Ρλ. Αί έξα^ω^αί περιω)ΐίζ >νιο είς
  θΛί^α τίνα έκλεκτά ει^η, υπως
  «. χ. τα καπνά, το έλαιολαδον
  κυι αί σταφίδες. Τα προ'ιόντα αύ-
  τχ έζήγοντο κατά μογιστον μέ¬
  ρος είς την Γερμανίαν, κατά ση
  ^ιαντικόν δέ επ σης μέρος είς την
  Αγγλίαν κοί Αμερικήν. Ενώ αί
  έμπ>>ρικοι συνθή^ι καΐ αί συμ-
  ψ^νιοι «κληριγκ» μέ το Ράϊχ άπε-
  φερον είς την Έλλάδα, έναντι
  των έξακωγών της, βιομηχανικά
  προϊόντα, κατ-ιργασμενα κα'ι
  ήμικατειργασμ^να, άπό την "Αγ¬
  γλιαν και '-λμεμι .ήν ή χώρυ έ
  λ6,-ΐβανε συνάλλαγμα.
  Λ
  V
  κτος τούτου, είσέρρεον. Κατ'
  έτο; άπό την Αμερικήν μεγάλα
  ποσά δολλ^ίων εις την (ιλλά-
  δο (-1 ηολυοριδμί ι "ΕλΛηνες με
  τανάοτα! που εϊχαν ευρεί έκεϊί
  έργαοιαν κα'ι πι,ρδη εστελλον
  τάς οίκονομιας των είς τού- συγ-
  γενει'ς των η έκαμ> όν δ^ορε ς
  ■ρός ειαγή καί; δ.ιι,μοτα και
  ίτριις ιοόι, υΐιμους τηι, ιδιαιτέρας
  των π^ρ.δ,ίς. Άπό τα χ^ήιατα
  ούια έζη μ^γα μ< ρος τοΰ έλλη- νικού πληθυομθυ, άτο τα )^ρ μα- τα αΰτά άνεπυχθησαν κα' οί άλ- ληνικα'ι πόλεις Με το συνάλ- λανμα> άφ έΐερου, που έλόμβϋ-
  νεν ή Ελλάς έναντι της πωλή¬
  σεως τΐι.ν πμιθ'ιοντθυν της εϊ; ,-άς
  άγγλοσαξωνι^ά; χώρα;, έπλήρ^'
  νεν άπο πολλών δεκαειηοίί>ων
  ήδη τος άγοράς της σιτου είς
  τήν'Δμερκήν, ι ήν Αυστραλιαν
  Λ ά'λαχοΰ, όπου αί τιμαί ήοαν
  Ακριβώς χαμηνότεραι.
  ΌΑόκΑι-|ρον τ5 έαπόριον τϊς
  χώρο;, οί εξανωνα'ι είς Γευμανπν
  και είς τάς ύπερπονιίοις χώρας,
  ώς κοΐ αί εκείθεν ίίοαγωγαι
  διενηργούντο είς τούς μεγάλου^
  λιμένος, δποο ου εκεντηοθνο
  Ολονέν ταρσσότερον οί έμτορι-
  κοί άντιπροοωποι, παραγγεΛιοδο-
  νοι > -·ί μεσΐται 'Εκεί ένί>οντο
  διαρκώς πράξεις μέ ναυλώσεις
  πλοΐων, μέ φ■■'ρτωσ^ις καΐ έκφορ-
  τώσει; ατμόπλοιον όσον
  κα σιτηοοδρομι ών όχηοάΓυ/,
  έχεΤ οονεφωνοϋνιο αί ποοσλή
  ψεις ναυτικών πλητωμάτων, αί
  μ Ο3^οεις ψοριωτών κοί έ φιοτω
  τώ , έ<"Γ έ'Ίμβανθν χώο^ν οί διο.τρ Μϊμ ΐτεύ ΐρις ένοκιόσ >ς η
  άνοράς άπο5η< "ό /, κατοστιμότων, οΐκυν κλπ. "Εν συντομΐα, υπό ο χον είς τάς πόλεις 6αέτρ.|κη δυ- ν^τότητες κέρδους, Αα δϊ κοί μόνη πράξις, μία «5ουλειά» καθ* ίκώοτην ή-ο πολλάκις άρκετή 6ιά ψχ Ικανοποηδοόν οί κπαταλη- σης καΐ ό κλάδος τής άλιείας δέν ήτο πολύ προσοδοφόρος, διό τι είς την Έλλάδα δέν ύτήρχον τα άνάλογα έργοσΓάσια κονσερ- βών καί κατεργασ'ας ίχσύων. Τα τοιαθτα προιόντα, δη. ψάρια τού κυτίου καί παστά, είσήγοντο άπό την Γαλλίαν, την Πορτογα- λίαν ή' την Τουρκίαν. Ό "Ελλην άλιεύς ιίρ/άζετο μόνον διά ιά; ημερησίας ανάγ<α, τής πόλεως, πλησίον τής οποίας ήσκει τό έ- παγγελμά τού. Αί δέ άνάγκαι αυταί ίτ,σαν σχετικώς άρκετά πε- ριωρισμένσι. "Ολα αύτά συνέτεινον είς με¬ γάλην αΰξησιν τού πληουσμοΰ των έλληνικών πόλεων κατά τα τελευταία 20 έτη, ενφή ϋπαισρο; χώΓα έρημοϋτο όσημέραι περισ¬ σότερον. Ό διασχιζων σήοερον πολΛά τμήματα της Βορείου 'Ελ- λϊδο; κάμνει την διαπίστωσιν δ τι ή ϋπαιόρος παραμένει κατά μέ¬ γα μέρος άκαλλιέργητο;. Άκόμη καΐ ή κτηνοτροφια ΠΛρημελήθη κατά τρόπον ασύγγνωστον. κά- πως διαφορετικά είνε τα πράγμα τα είς τή/ Πελοπόννησον, ή ό· ποα έ^ρο^ήθευε μέγα μέρος των 4.) ο)ο των είδών διατροφής τής 'αλλαδος,πού δεν είσήγοντο έξω¬ θεν Ή είς έπαρκή βαθμόν και κατάλληλος εκμετάλλευσις των κοιτασμάτων λιγνίτου άνεγρή- φ.ιομεν είς τα διάφορα προ· γράμμητα, δέν επραγματοποιείτο δμως "Αλλωστε ή Γερμανία επρο- μήΒευε γαιανθρακα ανωτέρας ποιότητος, μέ τόν οποίον έκα- λύπΓθνιο ό ι μονον αί ίδιωτκαΐ άνάγκαι, άλλά κσί αί των εργο¬ στασιον παρα^ω^ής ήλε<ιρσμοΰ είς ολόκληρον την χορ,τ Δέν γίνεται έπισης καΐ ^κμίτάλλευ σις των ύδατοπτώσεων. 'Επίσης καΐ ή προσταοία των ίασών εί¬ νε έλαττωματική. Ή Ελλάς, δ- πως καΐ ί). Πορ'ογαλία, είνε ή πτωχοτΐρα είς δάοη χώρα ολο¬ κλήρου τής Εύρώπης, διότι αί νε- οφυτευμέναι ΰασώόεις έκτάσεις κατακαίονται δΓ έμπρησμοϋ, όλ λεπαλλήλως καί συστημαπκώς, πρ^ς απόκτησιν ξυλανσρακος. Κατ' αυτόν τον τρόπον, οί λόφοι καϊ τα βουνά τής Παλαιάς "Ελλά¬ δος είνε εντελώς γυμνοΐ άπό δάοη 'Υ-ό τάς νς;νς ,β._ εν. τελώς μεχαδληθείοας συν¬ θήκας, Οά ·Α.-Μ.-.Ίι-γί ι·,-,. έ-, άνχμόρφωοις, μέ ένε^- γητικρτητα, τής δλης αί- κονομικής κατοίστά'ϊετο; τή; χώρας. ΒΓβαΙως, καΐ είςτό μέλο/, γ! λιμένες τής "Ελλάδος ΰα εϊναι μεγίστης οπουδο· ίτη- τος. Ακόμη μεγαλειτίραν δμος σημασίον θά έχη τό νά περα ο- 9η ή ϋπαιδρο; χώρα είς τον κύ- ρ όν προορισμόν της. Τα πρ.:- γρ^μματα δλων των ταρελθου σων κυβςρνησεων, τα ότΐοπ υ¬ πήρχον ι/όνον επί τού χάρτου, Έκμηδένισις καί άλλων Ρωσοικών οτρατευμάτων ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 24 Σεπτεμβρίου Ή όνιοτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοϋ στοατοθ ανακοινοί : Είς την περιοχήν ανατολι¬ κώς τοθ Κιέβου έξεμηδενΐ· σθησαν χθές νέα τμήματα τοΟ έχθροϋ, τα δέ ΰπόλοιπα καταπιέζθνται, αί άεροπορι· κώςδέ ληφθεΐσαιφωτογραψΐαι παρουσιάζου* μίαν είκόνα χάους μεταξύ αυτών. Είναι δυνατόν νά ύπολογισθή δτι μετ' ολίγας ημέρας δλαι αύ¬ ται αί δυνάμεις θά έξολο- θρευθοθν. Είς τόν κόλπον τής Κρο- στάν^ης ααχητκά καί καθέ- του έφορμήσεως άεροπλάνα επέτυχον άμεσα καΐ πλήρη κτυπήαατα επί μεγάλων πο- λεμικών αλοΐων καί επί ενός άντιτορπιλλικοθ. Είς την πε¬ ριοχήν των άκτών τής Λευ- κής θαλάσσης μία ομάς μα· χητικών άεροπλάνων κατέ- στρεψε μίαν μεγάλην βιομη- χα /ικήν εγκατάστασιν. Ή άεροπορΐα μας έπίσης εξετέ¬ λεσεν ιΐποΐελεσματικώς έπι- θέσεις εναντίον στρατιωτι¬ κών έγκαταστάσεων είς Λέ- νινγκραντ και Μόσχαν. Η τύχη τοθ Σοβιετΐκοϋ στόλου τής Βαλτικής θαλάσσης βά κριθη οριστικώς έντός τού λιμένος τής Κροστάνδης ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.—Τό ημιε¬ πίσημον Γορμανΐκόν Πρα¬ κτορείον μεταδίδει δτι ό Σοβιετικάς στόλος τής Βαλ¬ τικής θαλάσσης υπέστη, κα¬ τά την προχθεσινήν ημέ¬ ραν, όμολογουμένως τρο¬ μεράς καταστροφάς, συνε¬ πεία τής δράσεώς των , Στούκας. Τα βαρέα πολεμι- . ι κά σκάφη «Μαρά»,_«'0κτω- Ι βριανή Έπανάστασις» καΐ «Κί'ροφ» ύπέστησαν τοιαύ¬ τας ζημίας, ώστε είναι αδύ¬ νατον νά δράσουν μελλον- τικώς. Τέλος ή προώδησις τής ζώνης των ναρκών έν τάς τοϋ Φοινικοΰ κόλπου θά κρίνη έντός όλίγου την τύχην των ναυτκών τούτων δυνάμεων τής Ρωσσίας, αΐ¬ τινες, σημειωτέον, είναι καϊ αί ίσχυρότεραι. Ή τύχη των θά κριθή οριστικώς είς τό βάδος τοΰ βραχίονος τής Κροστάνδης. θά δεήοτ) τώρα νά τεθοϋν είς 6μ· πρακταν'εφαρμογήν. Διότι ή "Ελ¬ λάς ιΐρέπει νά προσπαθήση νά γίν^ κατά μέγιστον μερος αύ- τάρκης, τουλάχιστον ώς πρός τόν έπισιτιομόν τοϋ πληθυσμοϋ της. Ό ελληνικάς Τύπος, τελευταί¬ ως, έξ άφορμής σχετικών δηλώ¬ σεων διαφόρων ΰπουργών, άπέ- δειξε κατά τρόπον αναμφισβήτη¬ τον δτι α) δυνατότητες πρός τούτο ϋπάρχουν απολύτως, "ιδίως εάν ή καλλιέργεια τής γής καί ή συγκομιδή τής εσοδείας αοχΐση νά νίνεται μέ τάς συγχρονισμέ- νας με^ό5ου;. Πρό παντός τό σύστημα τής λιπάνσεως θά έπρε- πε νά προσαρμοσθή πρός τα νέα πορΐσματα τής έπιστήμης, νά επι¬ τευχθή μίπ δραστική καΐ πραγμα- τική προστασία των δασών, πράγμα πού αποτελεί μίαν ϋδρευ- οιν τής χύρας, έπίσης νά γενι¬ κευθή ή χρήσις γεωργικών μηχα- | νών και νά δημιουργηθοϋν έπαρ- κε,Τς δυνατότητες καλής έναπο- θηκεύσεως τής εσοδείας. Συναφής πρός ταύτα είνε καΐ ή άνάγκη τής άναπτύξεως των χερ- σαιων συγκοινωνιών διά |νά έξα- σψαλισδΤι ή καλή κατανομή των προϊοντων έντος τής χώρας καΐ δή κατά τοιούτον τρόπον ώστε αί περιφέρειαι έκεϊναι, 6που πα- ρτγονται είδΐ'ά προϊόντα, ώς σταφίδες, καπνά, έαΤαι κλπ , νά έφοδιάζωνται εύχερώς μέ τα ε'ί- δη πού χρειάζονται οί παραγωγοΐ αυτών δια την διατροφήν των. Τα κοιτάσματα λιγνίτου πρέπει νά ύποβληδοϋν είς συστηματικήν έκ- μετάλλευαιν διά ν' άποδώσουν την καύσιμον Ολην την άπαιτου- μενην πρός αύξησιν των σιδηρο- δρομικών θυγκοινωνιών. Ταυτο¬ χρόνως πρέπει ν' αρχίση μέ ένερ- νητικότητα ή έφαομογή τού ττα- λαιοΰ ν 6 άπαι ήσΓ} δεκαετ'ας.
  Χρειάζο -αι δμ > , πρό παντο;
  αλλου, ΐ'πΐ ο! "^π^ιτο^μενοι άν-
  θροποι. "31 ά θ ωττοι αΰτοΙ εί¬
  νε συγκιν/ρωμε_ίθΐ σήμερον είς
  τάς πό'ς,οπου άναζητοθν, μετά
  την καταρρεύση ολοκλήρου σχε-
  δον τής έλληνικής έθνικής οίκο-
  νομίας, _Γήν δυνατότητα εργασίας,
  χωρίς δμως νά την 3ϋρίσκουν
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ_ΑΕΡΩΠΛΑΝΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον μεταδίδει τα εξής:
  *Η Γερμανική μαχητική άε·
  ροτΐορΐα, κατά την 21ην τρέ¬
  χοντος, κατέρριψεν είς άε-
  ρομαχίας 29 Ρωσσικά |άερο·
  πλάνα την δέ 22αν 14, κα·
  τέστρεψε δέ επί τοθ έδάφους
  άλλα 30. Κατά τάς τελευ¬
  ταίας δηλαδή 48 ώρας ή Σο-
  βιετική άεροττορΐα απώλεσε
  73 έν συνόλω άεροπλάνα.
  αύτόθι. "Εκ τούτου προκύπτει αύ¬
  ξησις τού προλεταριάτου καΐ ενας
  τεράστιον άριθμός άνέργων ή
  τουλάχιστον άνθρώπων πού κερ-
  δίζουν τόσον ολίγα, ώστε οΰτε
  νά ζήσουν μέ αύτά ήμποροϋν
  οΰτε καΐ ν' άποθάνουν.
  Ή έπαναφορά δλων των άν-
  θρώπων τούτων είς την ϋπαιθρον
  αποτελεί 'έν άπό τα σττουδπιό-
  τερα προδλήματα^ πού έχει σήμε¬
  ρον νά έπιλύσο ή "Ελλάς.
  Ή εκτέλεσις ενός τοιούτου σχε·
  δου θά συνςιτή-'η, ασφαλώς,
  μεγίστας δυσχερείας, δοθέντος ό¬
  τι οί άνδρωπ^ι αύτοι άπό είκο
  σαετίας καί πλέον δέν εξετέ¬
  λουν μίαν τακτκην εργασίαν,
  καπως τραχυτέραν καΐ μέ κδ-
  ποιαν ευθύνην. Οί νέοι των πό¬
  λεων έχουν συνηθΐσει νά κά¬
  μνουν μάΚλον εμπορικάς εργασί¬
  ας. Πολλοΐ έξ αυτών δέν έχουν
  έκτελέσει ποτέ μέχρι τούδε μίαν
  πραγματικήν εργασίαν Διά τάς
  ανάγκας της ζωης φροντίζουν οί
  ΠαΤιΡο<'' ,^1^ °' υι01 καδηνται κα'ι άναμέν 3 ο ΐνη «^ 'ευκαι- ρίας». Άφή'ουν τα πά ντα είς τή/ τύχην καί άναζητοΰν την τύχην αυτήν είς τα άναρίεΓιΐτα καφε- ν*Γα καΐ μπάρ, εΤτε εί; τό κατά σ-ημα η γραφείον κάποι υ γνω ότου ( εί, φί>ου; των. Ή κατα
  πολέμησις της νοοτροπ'α; ταύτητ,
  ή ύ.ιοβολα της νεολαία , είς χρή¬
  σιμον εργασίαν όπερ τού εόνικοο
  συνόλου δα ε ινοι το κυριώτερον
  των μέτρων πού Θ' άνοιξουν είς
  την 'Ελλαδα την δδόν πρός £ν
  μελλον στηριζομενον επί θεμε-
  λίων στερεών.
  Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
  'ΥπενθυμΙζομεν είς τούς
  ιδιοκτήτας καί ί,ίς τούς ένοΐ-
  κους οίκιών καί καταστημά-
  των έν γένει τής πόλεως την
  διά τής ύπ' άρ(9. 24 τοθ ετους
  1939 άστυνομικής διατάξεως
  ημών έπιβληθεΐσαν υποχρέ¬
  ωσιν δτ:ως καθαρίζωσιν επι¬
  μελώς τα πρό των οίκιών καί
  καταστημάτων αυτών πεζο-
  δρόμια καί ρεΐθρα των πε-
  ζοδρομΐων, διότι έν έναντία
  περιπτώσει θά μηνύωνναι
  άνευ άλλης είδοποιήσεως καί
  θά τιμωρώνται αυστηρώς.
  'ΥπενθυμΙζομεν πρός τού¬
  τοις καί την υποχρέωσιν δ-
  πως άπομακρύνωσιν άμέσως
  έκ των πρό των οίκιών καί
  καταστηυάτων αυτών χώρων,
  τα εϋχρηστα ή άχρηστα ύλι-
  κά των κρημνιζομένων ή έπι-
  σκευαζομένων οίκοδομών,
  πρός αποφυγήν των αύστη-
  ρων συνεπειών.
  Συνιστώμεν πρός τούτοις
  είς τούς κοτο'κους τής πό¬
  λεως δπως, πρός αποφυγήν
  αύτοκινητισπκών δυστυχημά-
  των, βαδΐζωσι πάντοτε έττί
  των πεζοδρομΐων καί δή επί
  τοθ δεξιοθ μέρους αύτοΰ, ά-
  ποφεύγωσι δέ νά "ίστανται
  επί των όδών ή καί νά βαδΐ-
  ζωσι έπ' αυτών, έφόσον υ¬
  πάρχουσι πεζοδρόαια.
  Έν Χανίοις τη 23 Σεπΐεα-
  βρίου 19 11
  (Ί> τής Λ'.θ'./ί^ςως
  Χο>»ί)κής Χανίων).
  Ά-ό τό
  ΝΞΟΝ ΚΟΤΑΣΤΗΐνΐΑ
  Όδός Μάλεμε αριθ 6
  (Πρώην Φαρμακείον Μανιουδάκη)
  Προμηθευθήτε δλα τ* 4-
  κλεκτα ποτά είς φ6
  ώς καί κολώνιες
  Αυσχερεστάτη ή θέ¬
  σις των Σοβιέτ
  Σχόλια Άμερικαν. εφημερίδων
  ΒΕΡΟΛΊΝΟΝ, 24—Τό πρα¬
  κτορείον Τρανζόσεαν πλη-
  ροφορεϊται έκ Ν. "Υόρκης
  δτι αί 'Αμερικανικαί έφημε-
  ρίδες τονίζουν, είς τα χθε-
  σινά άρορα των, την δυ¬
  σχερή δέσιν είς ήν ευρί¬
  σκονται άπό ημερών τα Σο¬
  βιέτ. Ή εφημερίς «Βήμα —
  Κηρυξ» τής Ν. "Υόρκης γρά-
  φεΐ δτι ή Αγγλία και αί
  Ήνυμ. Πολιτειαι καδυστέ-
  ρησαν επ! πολύ νά παρά¬
  σχουν δετικήν βοήθειαν είς
  τα Σοβιέτ. Τώρα, γράφει ή
  εφημερίς «Ήμερήσια Νέα»
  τής Ν. 'Υόοκης είναι πολύ
  άργά καί δα εύρεδοϋν είς
  κακήν δέσιν αί δύο ώς δ-
  νω χώραι άν ή Ρωσσία κα¬
  ταρρεύση τελικώς, διά τόν
  λόγον δτι άψισαν επί 3 ολο¬
  κλήρους μήνας, άπό τής ε¬
  νάρξεως των έπιχειρήσεων
  είς τό Άνατ. μέτωπον, ά¬
  νευ βοηδείας την Μόσχαν.
  "Οσον άφορά την μελετω¬
  μένην εισβολήν είς Ευρώ¬
  πην αύτη παρουσιάζει τε¬
  ραστίας δυσχερείας διά τάς
  Ήνωμ. Πολιτείας καί σ' ά·
  παιτήθΓ) έκστραιευτικόν
  σώμα 4.000.000 άνδρών,
  ώστε δέν είναι βέβαιον άν
  δα επιτύχη τελικώς £να τοι¬
  ούτον έγχείρημα. Τό καλλί¬
  τερον δέ πού έχει νά πρά-
  ξη ή Βορειοαμερικανική
  Συμπολιτεία, κατά την εφη¬
  μερίδα «Ήμερήσιος Κα-
  δρέπτης», είναι νά έγκα-
  ταλεϊψτ) άπό τοΰδε κάδε ι¬
  δέαν περϊ μιάς τοιαύτης
  είσβολής.
  Τρείς σημαντικαί έπιτυχίαι
  τού Ιταλικού ναυτικού
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 24.- Τό |
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον, δημοσιεύει ά- |
  νακοίνωσιν τού Ιταλικού
  Ύπουργείου Ναυτικών, έν
  σχέσει μέ τό προχθεσινόν
  κατώρθωμα τοϋ Ιταλικού
  ναυτικοΰ. Ή ανακοίνωσις,
  λέγει, δτι τα Στούκας τής
  θαλάσσης (αί τορπιλλάκα-
  τοι) επέτυχον τρία σημανΐι-
  κά πλήγματα κατά τού
  έχθροϋ άπό τής είσόδου
  τής Ιταλίας είς τόν παρόν¬
  τα πόλεμον. Ή πρώτη έπι¬
  τυχία επραγματοποιήθη την
  26ην Μαρτίου είς τόν κόλ-
  πον της Σούδας (Κρήτης)
  καθ" ήν καθηλώθη έκεΐ τό
  βαρύ καταδρομικόν «'Υ-
  ό Ή δευτέρα έπιτυχία
  εσημειώθη την 26ην Ιου¬
  λίου έ. έ. είς τόν λιμένα
  τής Μάλτας καί ή τρίτη καί
  μεγίστη επραγματοποιήθη
  την 20ήν Σ,βρίου είς τόν
  λιμένα τού Γιβραλτάρ. Πα¬
  ρά τούς ίσχυρισμούς τής
  Αγγλ προπαγάνδας, 4 Άγ-
  νλικά σκάφη έξηφανίσθη-
  σαν έν ριπη οφθαλμού έκ
  τής άποβάθρας καί μάλιστα
  πρό των όμμάτοιν χιλιά¬
  δων Ίσπανών, οί όποΐοι πα¬
  ρηκολούθησαν άτάοαχοι έκ
  τού ίσπανικοΰ τμήματος
  τού (ϊράχου καί έξ αποστά¬
  σεως μόλις 200 μέτρων την
  θυελλώθη επίθεσιν τού Ι¬
  ταλικού ναυτικοΰ κατά τού
  έν- Γιβραλτάρ Άγγλικοΰ
  στόλου.
  Όλαι αί άντεπιθέσεις των Ρώσ-
  σων είς τόν κεντρικόν τομέα
  απέτυχον οικτρώς
  ΒΕΡΟΜΝΟΝ, 24.-Τόήμιε
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον μεταδίδει συμ·
  πληρωματικάς πληροφορίας,
  σχετικώς μέ τάς Ρωσοικάς
  άντεπιδέσεις είς τόν τομέα
  τού Σμόλενοκ. Αί Ρωσσικαί
  αύται άντεπιδέσεις, παρίι
  τάς έξαγγελδείσας έκ μέ¬
  ρους των "Αγγλ'ον επιτυ¬
  χίας, απέτυχον οικτρώς, χά¬
  ρις είς την εϋστοχον δρά¬
  σιν τοϋ Γερμανικού πυρο6ο-
  λικού καί την έγκαιρον ε¬
  πέμβασιν των Στούκας. ΟΙ
  Ρώσσοι πράγματι άνήλδον
  επι των πτωμάτων των δ'ις
  καί τρίς διά νά σημειώσουν
  έστω καϊ μικράν τοπικήν
  έπιτιιγίαν, άλλά συννήντη·
  ααν τόν δ^κον τοΰ Γερμα-
  νικοΰ τείχους κα'ι τα στρα·
  τεύματα τελικώς τού Τιμο-
  σέγκο έτράπησαν έκ νέου
  είς φυγήν.
  ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΠΙΣΤΟΣΕΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ. 24. — Κατά την σημερινήν συνεργασίαν των
  κ. κ. Λουλακάκη Ύπουργοϋ Γεν. Διοκητού Κρήτης καΐ
  τού Ύπουρνου · των Οϊκονομικών Κοτζαμάνη άπεφαοίσδη
  Π χορηγησις εκατόν έκο.τομμυρίων δραχμών διά την κα¬
  τασκευήν κοινωφελών έργων έν Κρήτη καί 6ια κοινωνι¬
  κήν προν-ο.αν. Έ ,ίσης ό 'Υπουργό; τής Γεωργίας κ. Κα-
  ραμανος έ/εκρινε τή/ παροχήν οπόρου ποικιλων καλλι-
  εργειων, ως καί λιπασμάτων διά τούς άγρό-ας τής Κρή-
  ΤΠς ίΓ^η5 * ύπουΡΥ°ς τής Διύ έέ δ
  ς γρ ς ρή
  η5 ύπουΡΥ°ς τής Δικαιοσύνην Οιέταέ,ε δπως
  ΟΟ ϊεις τούς ώκηγόρους των μεγάλων πόλεων
  της Κρήτης άτοκον δάνειον. Τέλος ό κ. ύπουργός Οί-
  κονομικών ενέκρινε την χορήγησιν δανείου είς τούς
  δημοσίους ύπαλλήλους τής Κρήτης