89978

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

26/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μίίτρίΐ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΐΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΒΕΙΤΑΟ
  26.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΠ 1941
  δοηΓΪίτΙβίτ,βΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηαηίβ
  ΗΓ ηηά ϋΐ-ηοΙΊ : Ο. ΖΑΜΑΚ.1Α8,
  Οηαηία
  Νγ 53 — Αριθ. 53
  Ρτβίβ 3 ϋΓβοΗτηβη — Τιμή 4ρχ. 3
  Κ.βάα&τίοη3οηΓθ ιιηά
  22.
  ΕΝΟίΑΝϋ ϋΝϋ ΚΚΕΤΑδ ΒΚΟΤ
  ΤβάββιηαΙ ννβηη θΓΐβοηεηΙαηά ΐη βείηβΓ Οβδοαίεητβ ηΐοητ;
  ΐΐ^ ίβηηο; ο;1βίοη βίηβΓ ΜαΓΐοηβτίβηίί^ιΐΓ η&οη Εη^ΐαηάβ
  Ρίβίίβ τβηζτβ, χπιχΓάβ ίηηι νοη άβΐη αοΗ βο ηηηιαηεη ηηά αηί
  άαβ Κεοητ άβΓ Μβίηβη νοβΠίβΓ ϋβάαοητβη Εη&,ΐαηά άβΓ Βγοτ-
  _ογΙ> 3Ο ηοοη ηβηαβηβττ, άαδδ δβίηβ ΚίηάβΓ ηηηβτεΓη ηιηδδτ:βη.
  8ο 2. Β. Σ850, βΐβ θΓίβοΗβηΙαηά δβίηβΓ Ρο1ίτί_ άβΓ ΒβίΓβΐηη^
  ηηά Εΐηΐβτηηκ &11θγ Οτΐβοηβη τηβΐΐΓ αΐβ ββ Εη^Ί&ηά Ηβο τπαΓ
  &ηί Κηββΐαηά βτηετζβη τποΐΐτε, 1854 ιπαβηΓεηά άβδ ΚτίηιΐΕΓΐβ-
  8Γββ, ΐ886, αΐδ ββ βίηβη νεΓβηοη Κτεταβ, άΐβ ΡΓβίηβίτ ζή βΓΓΐη-
  £βη, ηαταΓ£βηιαβ83 ίοβΓάβΓτ,β, 1897, αΐβ ββ άίβ ΡθΓάβΓαη^ βίηβΓ
  ίΓβίβη νοϋεβαοδΓίιηηιηηρ; αηί Κτβτα οβΓΓίβο, 1915-17» *19 ββ νοη
  ββΐηβΓ βίαατΐίοηβη υηαοηαβηΒίςτΙεβίτ; ΟβΟΓαηοη ηιαοηεη ηηά
  ΐη ννΉΐΐΓυη^ ββίηβΓ ηαϋοηαΐβη ΙητβΓββββη αηβ άβηι "βΙτΐΗΓΪβο;
  βίοη ηβΓαηβηαΙτβη ·ννο111β. ϋίβ Μίττβΐ, ηιΐτ Λνεΐοηβη Εη^ΐαηά
  άβη Ηιιηβ,βΓ ιιβοβΓ Οτΐβοηβηΐ&ηά ηβΓαηίοββοΙτννοΓ, ν*· α γ β η
  άατηαΐβ ννίβ ηβατβ ίηΐΐηβΓ άίβ3β1οβη: Βΐοεΐεαάβ ηηά Ρΐοττβη-
  Γαηβ, -ννοθβΐ ββ ίηιη ~&γ ηίεητβ ααβηιαοητβ, άαββ αΐΐββ άΐββ ΐηι
  τίβίβτβη ΡΗβάβη £βδοηαη. δτβτβ ντβηη θΓίβοΗβηΙαηά αηοη
  ηιΐΓ βίηβη Αηίΐακ βίηββ βίς,βηβη νΤιΙΙβηβ ζβί^τβ, ηιηββτβ β8
  ηηης,βΓη Ιίίβ ββ άβη Ναοΐεβη οβη&ίβ ηηά άβΓ θΓΐτίβοηβη νοΓ-
  ηιαοήτ ταίεάβΓ άβηιηβτίβ: αηβ άβΓ Ηαηά ίταββ. δο βαη οίβ ηβηίβ
  «ϋβ νοη Εη^ΐαηά ίβίβΓΐίοη ΕαΓαητΐβΓΐβ «Ρτβΐηβΐτ αηά ΙΙηαο
  ΟΓΐεοηεηΙαηάβ αηβ.
  νβΓ άίε ΟβδοΗίοητβ Εητοραβ άβΓ Ιβτζτβη ρααΓ ΤαηΓηηη-
  Ικβηητ, άβΓ ταβίββ α11βΓάίη?β, άαββ β3 ΟΗβοΙιβηΙαηά άα-
  ιηίτ ηΐοητ: βοηΙβέητβΓ ηηά ααοη ηίοητ οεβββΓ βΓ^ίηςτ αΐβ άβη
  αηάβΓβη νοβΙΙεβΓη ηηά δτ&ατβη αηοΗ, ]& βΐβ άβηι ^ββαΐητβη βα-
  Γθρββϊβοηβη Κοηΐίηβητ. ν7ο ϊηηηιβΓ 3ίοΗ &νΑ ίηηι βίηβ ΒββΐΓβ-
  ϋηηςτ ΓηβΙΐΓτβ, άίβ νοη βίηβΐη βί^βηβη η&τίθη»1βη ν7ί11βη ηηά
  ητβΓββββ Ιε&πι, άθΓΐ βαηβΐβ άβΓ 8οη1α? άβΓ ΟΓίτίβοηβη Ηηη·
  βΓρβίίβοηθ Ηΐη ηηά άίβ «ΟβΓβοηϋβτϋβΐτ;» ντ&τ ντίβάβΓ ηβΓ-
  I
  ----------
  8Τβ3ι.β11τ. 8ο νν&Γ 5βάββ δτηβοΐε Βγοι, άαβ β'ιη ρ
  βία Ηοηβ3 Ροΐΐτΐΐΐιιπι, ά&3 ννβίτ ννβηίδ'ίΓ νοα άϊΓ Οη^ΐδ Ο31
  ίββ αΐβ νοη άβΓ ΕηςΊαηά3 αοηίη^'. ν*θΓ αΐΐβηι Βδ
  ΟΓίβοΗβηΙαηά, άΐβ βίοΗ, ντβηη &ηοη &χΐ3 νβΓδθΗίβί
  Οηιβηάβη, ΐη βίηβΓ ζϊθγπΙϊοΙι αβηηΐίεηβη 1/α.^β οεϊαηάβη, γπγ>-
  βΗτβη ζηββΗβη, ννΐβ δίβ άΐβββΓ βτΓβη^βη Οηαάβ
  ταηΓάεη!
  Αΐβ ϋειχτδοΐιΐ&ηά ΐηι ΗβΓ03τ 1939 τα'ιβΙβΓ βίηαιιΐ
  ζή ταοΐΐβη ταας-τε αΐδ Εη^ΐαηά, βΓϋΙαβΓτβ ΐηαι άίβ353 άβη Κτιβ;
  ΝβϊηβΓΐίο . 5θ1ιτααη8Γ ββ αηεη βΊβΐεη ταΐβάβΓ άίβ Ήαηο;βΓρβΐΐ
  3οΗβ; Όβιιτβοηΐαηά αοβΓ Ηατίβ 3ί<:α άΐββιηιΐ νοΓ£Γβ3&ηεη ηηά βΐοη άπΓθΙι ΙαηάταίΓτδεηαϊϋΐεηβ ΕΓΖβχΐ8Γΐιη8·53θΓΐΙ&ο1ιτ: ηηά νΐεΓ]α1ΐΓβ3ρ1αη άα^β^'εη ζίβηιΙίοΗ Μηβηιρίίηάΐίοΐι ^επιαοΙΐΕ ΕηβΊαηά οΐΐβΐΐ ηνΐΓ άεΓ νβΓδΐιοΙι, άηΓεη άβη Ηαη§,βΓ, άβη β3 ηβοβΓ άαβ ηεθΓΪβ'ε ΕιΐΓορα νβΓηαεη^ίε, ααοη ϋβατ.5θΙι1&ηά τοίβάβΓ ΐη άβη Μ&ο1ιΙ:α2Γβΐοη ββίηβΓ ΗαηβΓβΓίαοηΐ,εΙ ζαΓαβ^Ιε- Ζΐΐζτπΐη^βη. δο βΐηά βαοΐι Ο-Γϊβοηβηΐ&ηά ηηά Κτ&ία, ταβηη αηοΓΐ άίβδΐηαΐ αΐβ βΒηηάβδ^βηοββε» ΐπίεάεΓ βΐητηαΐ Οο3β1ίι. άεΓ ΟΓίτίδεηεη ΗηηβτεΓΐοοΙκαάε ηηά ΡΙοίίεηΓ&ηο-ροΙΐτΐΐΕ άεη. νοη άβηι 8Τ083βη ηβοβΓδββΐδοΗβη Ζηβοΐιηββ, άβη 3ΐε ^£ιβη^1^^11 ζή ίηΓβΓ βίςτβηεη ΕΓΖβη^ηηβ: αη ^ βΐηίαβηΓβη ητηββτβη, ^οηιηττ Ιΐβΐη Ο1ΐ& ΐηβηΓ ϊπβ ^Εηά. ΐβΐ άβΓ ϋ&ηΐΐ ΕηβΊαηάβ ίηβΓ άίε ΟρϊβΓ αη Οητ ηηά Βΐητ, άΐβ ϊηΐη θΓΪβοΗεηΙαηά ίηεΓ άΐε Αηί°Γ@(:ητεΓη&1ταη? ββΐηβΓ Αιΐ3- ΗβΓδβτβτααΙτ ηβοβΓ ΕαΓορ* ηηά ΟΓΐβοΗϊηΙιαΙ 3β1θ3ΐ: Γ&εΗτ: ηατ. 'ννβ.βΙΐΓβηά Εηετΐ&ηά ββίηβ βί^βηβη ΡΊτεηηάβ ηηά Βηηάβ3- οβδβη ΙϊΙοΙίΙΐίβΓΐ:, ηητβΓηίτηιητ. ΒβηίΒθΓΐΙειηά &11β3, ηαι ίηηβη ζή ηβΐίβη. 8ο Ηατ ββ ΙγοΙζ ββΐηβΓ ζαηΐΐοββη αηάβΓβη δθΓ^βη ηιΐττβη ίτη βτοεββίβη Εηίβεηβΐάηη^βϋαηιρΐ αΙΙβΓ Ζβΐτβη ιιηΐ Ιτοτζ άβΓ χιηεηάΙΐοΗ βοηννίβΓίΒ'βη ΤΓαη8ραΓτ1αο;β άοοη ηοοη %&- ν7Ϊ333 ΖιΓιιΗΓβι ϊιίϊ Έ άβη ^1η^1^ 33Ι03Ι: Γβ3βΓν·ίβΓΐ:, εΐ νβΓ3ΐ.αβηά1ΐο1ι ί3Γ, νν3πιι ωιι ρβη ίη θΓΪβ2Η3τΐΙ&η4 ΐ^ΐδ — χ3 ίΐ ογ ζιιΊίΊ»-1;, άί? ιΓιβ 2, άίβ άΐε ζΐνΐΐβη 83 άίβ 8Γ βΓΓίβοη ΟβίΓείάβ ηαάάβτ ηηΐ ρ 1?ιΐ3η3ΐ:1ΐοη ίηηβη ^ ζ η άίε ο^οΗ^ϋβηδ §·ΓΪβοΗί3θΓΐ2 ^^.ηάβ3- δτβτ Βα. ϋ'ιβ Β53ΐι.ζιη?·»132Η32Γά6 α ιί &ιΐ33βΓάβ_. 3ΐιο1ι ηοοΐι άαΓθΗ Κ.ιί:ΐοηίεΓηη8Γ3-ηηά Τ ηι&33η&Ηηΐ3η ϊΗγ Μαβ^ΙίοΗ^Εβδ ζηΓ δετβοΐεαηο; Ίζγ οΓΓΐίβ β-βΕ&η, νοΓ αΐΐβΐη άαΓθΗ ΐΐΐΓβ Ιαίτΐ&ΐίνδ ηηΐ ΗίΙίβ ζιιγ "ν"βΓ- 8τοε33βΓηαρ; άβΓ ΑηοιηίΙ&βΞΐΐϊτι ηαι ΐο—ΐθ ΡΓθΖϊητ; άβη νΐ3Ζ 8:βιπίβ3βη, αηί άβΐη, «ΐίβ ίη ϋβα^ϊΐιΐϊΐΐΐ, ατι 0 33ΐ;βη άβΓ ογϊτ.1- δοηβη Ηαηδ'βΓι.ν'Γ&αηβΙ οβ^βϊηβί: αχβΓάβι Ιί&ηη. ϋΐβδβΓ ν7β8Τ βίηβ3 βίίιΐεη ΡΓθΙηβ1ί.3ΐ€Ετηοίβ3 αιη άίε Εγ- Γΐηρ;αηρ; άβΓ ΒΓθίίΓβΙΗβίΙ 131 ίΓβΊΙΐοη βι.αΐΐ3 τηΐί'ιβΐΓη ηηά 03- ΐί. Εγ ίβΐ ηίοΗΙ: άτΐΓθΗ ΚιϊίβϊΗνΑϊΐβι^ΊτΐιβΕΖ, ρ·>1ΐι.ί-
  ; ^ ηηί
  , βθηάβτη ηιΐΓ άιΐΓοη ΑΓθίίτ, Α^-οϊΙτ ηηΐ τ
  ζα οβΒΤβαβα. Νίΐϋ άΐ3 ΟβΛϊΗ, 3ο
  ρ, αβ1 ηαΐ Ρί1η? βίηΐ άχ3 νΐΓ3Γΐ£2βνι? άίβ383
  ΙΐοΗβη ΡΓβίηβΐτ1ί&τηρίβ3. ϋΐβ Ο33θ'ιίο1ιι.β άβ3 θΓΪτίβοΗβη Ηαα-
  ^βΓΐ£ΓΪβ?β3 κε^βη Κτβΐα^, θΓΪεοαβηΙαηάϊ ηηΐ Όδαΐβοΐιΐ&ηάί
  ΡΓβίΗβΐτ οβτηβίβτ:, ά%33, χη5γ ΐη ΕαΓ^ρι ταΪΓΐίΙΐοτι ίΓβί ββϊη τη'ιΐΐ,
  Ηβηίβ πή* Ό2ΐιτ;3θ1ιΐ3η1 β-δ^βη Εη?ί&ιί 1ΐίΐβ»ρίβπ ητιΐ33.
  αΙΙβΓ ΐη άΙβ3β:η Κιαιρί οτΐη^ί ιιΐϊ άβη 8!β?3
  άβΓ Οίάβαΐβΐ., άΐ33 Ε.ΐϊΙιη1 ζν.·η ΙβΙζίβη ΜίΙ Η
  Η&ί.
  ΡίΟΕδΤΙ
  Ιη είηβτη δο οειϊίεΐΐεη Αα{- ,
  5&ΐζ δΟΓΐΓεΐοΐ Ηαηδ - ΗείηΓΪοΗ Ι
  εϊηε «νοΐΐΐεοηιτηεηε
  νοη Ρΐοεβ'ί. Α5εΓ εβ
  ΖεΓδΙο2ηιηχ &αί άετη
  ϊη άεη Αε^ΐικΓννεΙΙεη, ΐη
  είηε
  ναηδθΙιτΓθϊΐιηιεη
  Ιοη τηιΐδδ, ννεηη ίοιι άίε νίε·
  Ιεη δοηνν&Γζεπ, τα&εικΐεΐΐ ΒοΗγ-
  ΐύηηε νεΓίτειοΙΐοΐι ζα ζεεΐιΐεη
  νεΓδυχηε αηά άεη δ τ τ ο γπ
  άεδ Οεΐδ ηπ&οΙιΐηάεΓΐ Πίεδδεη
  βεΐιε, ΐΒεοΙιεΙπ ϋΙοεΓ ά&δ,
  άίε θΓΪιΙδθΙιε
  οη ΙιίεΓ &ε1εΪ3ΐεΙ:
  ΙοΗ άαοηίε αη άίεδβ ίείηά-
  Ιΐοΐιεη Ναοηποΐιτεη, &1δ ννΐΓ
  Ιιεΐ Μοτεηί ζννίδοΐιεη άεη
  ΒοπΓΐηΓτηεη ΗεΓατηδΙαρίτεπ,
  ιιηά ΐ<± άαοηΐε &η δίε, &1δ ννΐΓ ά&ηη τπίτ; ΐοο Ιίΐτι &η£ εϊηεΓ νναηάεΓο&Γεη αηά άετη- ηαοΐι ννοηΐ νιιιζ°Γδ1οεΓί(η 8ΐΓ3δδε Ρΐοεδΐί δΐεη. Ιη Ρΐοεδΐΐ ιεη άεαΐδθΐιε δοΐά^ιεη ηιίΐ ΐηηδεη Καιτΐίεηίηηεη 3αί άεη διταδί>εη, αηά ϊη άβΓ ^τοεβδΐβη
  ιχηά νοΓ^ίΙάΙΐοΙΐδΙεη Καίίΐηε
  τι* άε» ^&ηάε5 ϋεάΗθΙιΐε πΐίΐη
  υηδ, ΐοΐι ννϋΐ εδ κεϋΐεηεη, τηΐΐ
  είηεΓ ΡοΓΐΐοη δοηΙ&^δ&Ηηε,
  νοΓ άετ ίοΐι κΐ^αοε, άαδδ δΐε
  Ιεΐζιε αηά ηϊοΐιΐ είητηαΐ
  δθΓΐΙεοΗιεδΐε «ΝευεηρΓθ-
  τ» άεδ Κοΐΐδΐοίίεδ Οεΐ ί·»4;,
  & ϊώάπ ηίετ ρΓοάιιζϊεΓΐ.
  Βεί αΐΐεη ^η£εη άεδ ΗβΓΓη
  "νν. €. Ι., εδ ννατεη ννίΓΐίΙίοη
  Ιίεΐηε ΖαΙιηδΐοςΙιεΓ, άίε ΐοΗ
  δΙ&ΙΙ άετ ΒοΙΐΓταΓηιε &αδ άετ
  ^αηάδ^11^{ι: Γβ&εη έηη, ε« νν&Γ
  Ιίείη Ρδεαάο Ρΐοεδΐί, ίη άεηι
  άίε νν&οΗδίΐηιεη άεαΙδΛεη δοΐ
  άαίεπ ΜαΓ5 οηά Αγπογ ζα-
  ΐι Ηαΐάίΐίϋεη, αηά εδ αΐαΓ
  ηίοΐΛΐ εΐηηιαΐ είηε Ρβεα-
  δοΗΐΕ&δαΗηε, (Ιϊε άεΓ Κοςη
  ΚαίίϊπβΓΪε υηδ
  ζαΓ ΑηιννοΓΓ..
  Ιοη Ιΐαηη δΐε πιϊγ δο
  νοΓδίεΙΙεη, άίε Ιαη^εη ΟεδίοΗ-
  ιεΓ, ννεΐοΐιε άίε Β γ ι Ι ε η
  τηαοηΐεη, αΐδ δΐε άεη ΙειζΙεη
  ΒοηΓταπη νοη Ρΐοεδΐί αηυεΓηι
  Ηοπζοητ νεΓδοηννΐηάεη βαΐιεη.
  Ιη άΐεδεη Ιαη&εη ΟεδίοηΙεΓη
  :εν #Α»*ελ υη-
  ζιαίδθΐιεη άετ ^ά%ζ
  ΐιη ννεΙΐΙίΓΪεί αηά άεΓ Ηεα-
  0Ε8 ΡΕΙΝ0Ε8 ΙΜ ΚΑΙΙΜ ΚΙΕΜίδ
  ΒίϋΤΙΟ ΑΒβΕ30ΗίΑΒΕΝ
  ΤΩΕΟϋ
  Ν
  Ευ
  ΙΤΑΒ6Ε
  ΕΚ Ο
  [ΟΤΕ
  6ΒΛΝΑΤΕ
  ΕΙ.Ρ ΕΝΟΙ,ΙδΟΗΕ δΟΗΙΡΡΕ' ΜΙΤ ΖυδΑΜΜΕΝ 78.000 ΒΚΤ. ΥΕΚ8ΕΝΚΤ
  Αηβ άβτη ΡαΙΐΓθΓηαηρ
  25 δβρτβτηοβΓ.
  8ο]τπβ*:&Γΐηββ ταηΓάβη αηί-
  Ιδί ε» ηίοΐηί;
  άίιδδ ίοΗ οίϊ άίεδετ δ&οΗΙ&^ε
  ίτη οεδοηάεΓεη ααί άίε ΒΓΪΙεη
  ίηι &1ΐ8επιείηεη ζα δρΓεοηεη
  Ιεαπα ?
  βννίε δίδη! βδ άεηη τηίτ, άεη
  Εη^ΐ3εηάεΓη, άΐε ΗίεΓ είηε
  δο βΤΓθΧδε Κοΐΐβ δρίεΐτεη ?,
  ίΓαβΓίβ ίοΗ άεη Ιη^εηΐεαΓ, άεΓ
  δβίιδΐϋηάεη ιιηεπηαάΐΐοΐι αΐΐεδ
  οΓΐεΙε, νν&δ νν- ί γ ζα
  ν*Ίΐπ5ο!ιΐ:εη.
  ! ^ εϊηί-
  άαδ
  εσΐεϋ {Γεΐβ:
  ΓτΙζΙεη δίηά πιϊΐ Ιαη^εβ Οε-
  36ι?εζοί?εη», εαϊ) βτ
  άεηι Οζεαη αηά ααί άεη
  δοΙιΙαοΙιτίεΙάεΓη άεδ Κοη-
  Ιίηεηΐδ ίδΐ ααοΐι αηί άεη
  Οεΐίεΐάει-η άϊε δι τ α & τ ί ο η
  ηίοΐιτ ζα νεΓ&Ι ε ί ο Η ε η. Ιπι
  νε111ίΓΪε§τ ηααΐ'άε άϊε <Βπιηά Ιίοτητηΐδδϊοη > αας^εδαηά*:, αηά
  άϊε ΚαίίίηεΓΪεη ^ϊη§·εη ϊη
  Ρΐαηιπιεη ααί. Οϊεδπιαΐ ηαΗιη
  άίε άεαΐδΛε ννεηΓπια(:ητ: άίε
  ΒοΙΐΓτίϊηηε αητεΓ ίΐιτεη δ:1ατζ,
  ηαοηάεηι άϊε Εη ίτ 1 £ε η ά ε γ
  ηϊοΐιΐ εοεη {Γεϊιιιί11ί§τ άαδ Ρεΐά
  £εΓίεαηοτ Ιιαϋιεη.
  ΙοΗ δεΐιε ηιΐεΐι ηοεη εΪΓηηιαΙ
  ϊγπ ΚΓεί.^ε αιη. 1)35 Οεΐ νοη
  Οαηιρίηα, Μοτεηί αηά Ρΐοε-
  δϋί Πίεδδτ. Ιη ηηααίΙ^ΓΗ-
  εΐιεπι δΐΓοηι ΙίυηιηιΙ εκαακ (&η
  Τϊείεη άεΓ ΕΓ(3ε, αηά 65 ηίπιηιτ
  δείηεη νε^ Ιοίδ Ιιίη ζα άεη
  άεαΐδθΐιεη Ρ1ιι?ζεα&εη, άϊε
  ζαηι εΓκϊεη Μαΐε ίη άεΓ ηιο-
  άεΓηεπ ΟείοΗίοΙιτε άεη Κπε£
  ααί άίε οπΐΐδοΐιεη Ι η δ ε 1 η
  αηά ζα άεη ΡαηζεΓη,
  νν ΐη άΐε υοΐδοηεννίδτί-
  δοΐιεη ΗθΓάεη είηϋΓεοΓΐβη
  αηά άεΓ ζαίαηΙεΓΐε άεη νε£
  οετείΐεη.
  ϋίε Εη&ΐίεηάετ ταη
  1αηο;ε Οεδΐεητετ ζα ηιαοΐιεη.
  Ρίηηβη νβπιΐοΐιτβτβη ίύη£
  8οτα]βίοα1:αί11οηβ
  ΒεΓΐίη, 25- δερΙεΓηΙόεΓ
  ϋϊε ίηι Νοτάεη άεΓ ΟδΐίΓοηΐ
  Ιοεΐηρίεηάεη ίίηηίδθΐιεη Τταρ-
  ρεη ειζίεΐϋεη ιπαεΙΐΓεηά άεΓ
  ίεΐζίεη Τα^ε ιΐΐίεάεΓαηι βτοδ-
  δβ ΕΓίοΙ^ε. Εδ 8εΐ3Π£Γ άεη
  ίίηηΐδοΐιεη Τταρρεη, ίαηί
  δοαΐΐεΐίδοΐιε Βαϋαϋΐοηε είπ-
  ζαδοηΐϊεδδεη νιηά τεβΐΐοδ
  νεΓηϊοιιΙεη. Ναοΐι Βεεηάϊ
  άεΓ Κίεηιρίε αι α γ ά ε η ΐηι
  ΚαιηρίίίειοίεΙ: αΐΐεΐα 3000 Οβ-
  ίαΐΐεηε δοα:^^ι - δοΐάαϋεη §:ε-
  ζαεΐιΐι. ΑαδδεΓάεηα ιηαοΐιΐεη
  άΐε.ίΐηηίδοΐιε Τπιρμεη βχοδδε
  Βεαιε αη νναίίεη αηά αηάε-
  Γειτι δοαι]εΐίδο1ιεηι
  Γηαΐεπαΐ.
  Ιη άεη Κεεηιρίεη ΐηι τ
  Ιΐδοηεη ΡΓοηΕαοδοΗηΐτΙ: κοηοδ-
  δεη άΐε ίίηηΐδοηεη ΤΓαρρεη
  δΐεοβη δο^'βϋίδοηε Ρ1α§ζεα-
  ϋίΐδΟθβΓΐίοηιΐηαηάο
  ν7β1ιηη&οητ; ^ΐοτ οβΐε&ηητ
  νβΓΖ ννβΐίβΐτβ Αιιβ-:
  θΓηοηνβΓδΐιοηβ άβΓ Ιβτζ-
  Ιβη ηοοη ΐηι Κ&ιλγπ οδί-
  τααβΓίβ Κΐετα βίη^β-
  βεηΐοβββηεη ί ά 1. Κτ&είίβ
  τχΐηΓάβη ηηΐβΓ οΐηίί^βη
  νβΓΐηβτβη ίηβΓ άεη
  ΓΪ
  Ε)ίβ
  άΐβΓΐβ ΐη άβΓ
  ηβηΝ&οηί: ηιίτ β'ητβΓ νΤ/ΪΓ-
  I
  Ιΐιιηβ: ηιΐΐ. Αηΐα^βη ίη
  | Μοβΐεαη ηηά Καεδίαη&δ-
  οεΐΓΪβοε ΐη Τηΐα.
  δοηάβπηβΐ-
  ηβΓ ^^
  Ββΐ άβΓ δββηοεΓηηβ· άβδ
  δοΐιΐβοηίίβΐάβδ ιπιΐΓάβ άΐβ
  Ιίβΐοηβ άβδ ΐηι Κ&τηρί β-β-
  ίαΐΐεηεη ΟοβΓθβΐβηΙβΙια·
  οβΓβ άβΓ βοτχ^βτΐδεηβη
  δηβάιαββτίΓοηί:, ΟβηβΓαΙ-
  οοβΓβτ ΚΐΓΐΐοηοί βαί&β-
  ίηηάβη. δβίη δι&ο βοιΐΐίβ
  άίβ δταβοβ άβΓ 5· «· 2Ι·
  Αη άβΓ δεηοττΐβοηβη
  Οβτΐΐαβδΐε βΓζΐβΙτε άΐβ
  1/ηίτ.ννβίίβ αηα Ταβτβ Βοηι-
  ΒβηττβίίβΓ αηί νβΓ-
  δοηίεάβηβ
  υ-Βοοίβ ιπββτίοΗ
  βίηβη ηαοΐι Εηβ-
  Ιαηά ίαΙΐΓβηάβη Ο·β1βίΐζη&
  νοη 12 δοηίίίβη αη ηηά
  νβΓπΐοΗΐβΙβη ΐΗη ττοτζ
  ΖβΓβίοβΓεΓβΐοΗε-
  Νιιγ βΐη ΙεΙβίηεΓ ί
  ΌαηιρίβΓ Ιίοηηίβ βητΐκοηι-
  τηεη. 11 δοΗΐίίβ ηιΐτ ζα-
  βαπιηιεη 78.000 ΒΚ.Τ. πιηΓ-
  άβη νβΓββηΙιτ. : - -
  οΐεεα. ΚαηιρϊίΙη^ζβηβΓβ
  £ΓΓΪίίβη ΐη άβΓ Ιδτζΐβη
  Ναοητ άαβ Ηαίβηςτβοΐβτ
  νοη ϋοννβΓ λλ.
  Ιη ΝθΓάαίΓΪΙεα βοΐιοδδβη
  άβηΐ-δεηβ 5αβ§:βΓ 031-
  νναβΓΐ.3 δοΐΐηηι οηηβ βΐ§τβ-
  ηε νεΓΐηβΐβ 7 ογϊϊ. Ια§"ά-
  ί1η^ζε«8:β ηηά 1 ΒοτηοβΓ
  αο. '
  ΚαηιρίΗαηά1ηη£Γβη άβδ
  Ρβίηάβδ ύοβΓ άβηι Κ.βΐο1ΐ3-
  ^βοϊβί ίαηάβη ννβάβΓ οβΐ
  Τ&8Γ6 ηοοΗ 1>βί ΝαοΗτ;
  δίαττ:. "" - •-■ν
  Ιΐαΐίεηΐδοηβ υητβΓββοοο-
  τβ νβΓββηΙΐίεη ίηι
  ΜΐττυΙητβΓβ ζπΐβΐ
  8ΤΟ55Θ ΟΓΐτΐβοηβ Ηαη-
  άεΙββοΗΐίίβ
  ζα
  Κοιτι, 24
  ΗαηρΙςααΓΐΐεΓ άεΓ ίια
  Ιίεηίδοηεη νε1ΐΓηιαο1ιΙ ί
  αηί ΜΐΙΙ:ννοοΐΊτ&
  Ιη Νοΐάαίπΐία ννΐΓΐίδ&ηιε
  Τατί&ΐΐείΐ; αηβετεΓ ΑτΐΠΙεπε
  αη άεΓ Ρ'ΓοηΙ νοη ΤοβΓαΙί.
  Ρείηάΐίοΐιε Αη&ΐ'ϊίίδνεΓδαοΙιε
  νναΓάεη αηνεΓζα^Ποη αΐο^ε-
  ννίεδεη. Οίε ΒΓΪΙϊδοΙιε ^αίτ-
  νναίίε αητεΓηαΙιηι Είηίΐϋ^ε
  ααί άίε ΗΛίεηαηΙβ^εη νοη
  Βεη ε
  ταη& άίε ^^είε^αηί>■ νοη
  αηά Ρ1α<>ζεα£εη, αηά ιαεϊίε-
  τεη ΚΪ
  ατη
  1400
  Καηαΐ
  ΒεΓΐίη. 25 δερίεπιοεΓ.
  νοΐη 22 5ιι1ϊ υίδ ζαηι 21
  δερΐειτιοεΓ 1941 δθΐιοδδ άΐε
  αεαΐδοΐιε ^αίτ■υIαίίε απι Κα-
  ηαΐ ϊηι ϋεδεΐζιεη ΟεοίεΙ αηά
  ΐΐτι Κεΐοΐι ΐη5£ε5αΐηιηΙ 1236
  ϋΓΐτίδθΙιε Ρΐα^ζεα^ε αΙ>. αηά
  ζαχαΓ ϋεί Τα^ε άατοη ^α8ε^
  αηά ΡΙαΙίαΓΐίΠεπεαηά ΝαοΗΐδ
  άαΓθΙι Νας1)1]α&εΓ. Ηίηζα
  Ιίοηιηιεη ηοοΐι 184 βπτίδοηε
  Ρΐπ^ζεα&ε, άίε νοη άετ 'άεαΐ-
  δθΗεη ^ΐ
  ιυαΓάεη.
  Ιη άεηι ΑβδοΤιηίΐτ. ιιαΓΐδ
  Κίεια αΐατάεη αηί Ι)ίεηδ*:α&
  ΙγοΙζ νεΓζαιεΐίεΙΙεΓ ΛαδΙΐΓαοΙΐδ-
  νεΓδαοΗε άετ είηρεδοΐιΐοδδε-
  ηεη 8οια]εΙΐΓαρρεη ιιΐΐεάεΓατη
  ΐΐ ίείπάϋοηε ΚΓαείΙε νετ-
  , ιιΐΐΰ αιη ΜΐιΙπιοοΗ-
  νοη ζαδΙαεη(ϋ?εΓ άεαί-
  δείΐε ύβΐοηηΐ: εε£εβεη
  Ιη άΐεδεη Καεηιρίβη
  ίδΐ άετ Οεηεταΐ άεδ 46Αηηεε-
  ΙςοΓρ ^είαΐΐεη. ϋίε νεΓΐαδΐε
  άεΓ δοα^εΐδ Ιιεί άΐεδί η Καεηι"
  ρίεηδίηάβεΐΓαεοπΙΙίοΙι.ϋίΞ Ζ&ΐιΐ
  άεΓ Οείαη^εηεη δοιαίε άαδ
  ετβεαΐ,ειε ΚπεβδηιαϋεΓίαΙ δίηά
  ηΐοΐιΐ ζα
  Είη ΓΓαβτίδοΙιβΓ, ΙοβάΗοη νβΓίαΐίίβηβΓ υηίαΐΐ
  βτηβτβΓ βΐοΗ ίη Κ. άαΓθΙι βίηβ ηίοΗτα1ι?βΗβίβΓΐ:β
  Ηαηά&Γαηατβ. ΌβΓ 2Ο ]&βΗΓΪ8Γβδοηη ΟΗγΪ31:ο3 ά-3 Βεινα-
  βΓη Ι,, η&τίβ οβΐηα δοΗηβοΙΐβηδηαΙιβη ίη άβη ΒβΓβτβη
  ίη άβΓ Ναβηβ βίηοβ αο^ββΓηβΓζίβη Ρΐη^ζβα^ββ βΐηβ
  Ηαηά^Γαηαΐβ ^βίηηάβη. δίαττ άίβ Ηαηά ά&νοη ζ«·
  Ιαδββη ηηά άβη Ρηηά Ιβάί&ΙίοΗ αη ζαβ^αβηάΐνΤβΓ
  δτβΐΐβ αηζαΐΐβΐ^βη, ]χ%ί βΓ άίβ ΗιηάϊΓ^ηαΙβ ατι?8Γ»-
  ηοηιηιβη. ΐη άίβ Τα3ΐ,ηβ ^βδτεΰΐΐΐ ηηά ΐβί: άΕΐηίΙ: η&:1ι
  Ηαηβε ^ββταη&βη. ΒογΙ: αη^βΐ&α^1; ζο£ βΓ άα3 βΓβϊαβΙΐΓ-
  Ιΐοηβ, ηοοηεχρΐοβϊοΐβ ϋΐη^ αηβ άβΓ Ταβίΐιβ ηηά
  ζβΐ&ι,β ββ ββίηβηι ναίβΓ. Οΐβδετ ίοτάβΓίβ ίΐΐϋ ζόι&γ
  βοίθΓί; αηϊ, άβη Ραηά αοζαΙίβίεΓη, ηαοΐιάβηι βΓ ΐηη
  ηηνοΓδΐοΗΙί&βηπβΐββ αη βΐοΐι £βηοΓηιηβη ΗΛθβ, ηηί
  ηαηηΐε ίηηι αηοΗ άΐβ δτβΐΐβ, «ο βΓ ά&3 ίηη
  δΐ&ΐτ; ηηη άβηι ναίβΓ ζή ^βαοΓθ'αβα, ρ;ΐη£ ΟΙΐΓί
  Ιβάΐ^ΐίοΐι αη3 άβαι Η&«3 ηΐηαη3 ηηά 1»2?αηη άθΓί: άλ
  άβΓ Ηαηά^Γαηβίβ ΓΐθΓηηιζηάΓβΙΐθη, αΐβ οο βΓ βΐβ αιιβ-
  βΐηαηάεΓηβηηιβη ιαοΙΐΓβ. ν7αδ βτβδοΐιβαεη ηιη33τ2, £β-
  δοΐιαΐι: βΐηβ Ηβίίΐβτβ Εχρΐοβίοη βΓίοΙ^Ιβ ηηά ΟΗΓΐδί,θΒ
  «ταβΐζτβ βίοη τηΐΐ: βίηβΓ ατι^βΓΪβΒεηβη Η^ηά ηηά ηιβη-
  ΓβΓβη δοΙιιπβΓεη 5ρ1ίί;ΙβΓΐπιιηάβη ίαι Κυρί ΐη ββίηβπι
  Βΐητβ. Ναοη 15 Μΐηηίβη νβΓβοηίβά βΓ ηηίβΓ ίηΓοηΙ-
  οαΓβη δοΙιηιβΓΖθη νοΓ άβη Αηίτβη β^ίηβΓ νβΓζαΐβϊίβΙη··
  άβη ΕΙΙβΓη, ΟβδοητΗΐδΐβΓ ηηά ΝαοηΙιαΓη, άΐβ ίηπι
  ηΐοητ ηιβΙΐΓ Ηβΐίβη Ιΐοηηΐβη.
  αΐδ 2.οοο.οοο Οβί&η-
  ΗΑΡΕΝΤΡΚΗΑδδΕ
  ΗΑ1100Ι3ΤΗ133Ε Νο |
  Ιΐη. 25. δερτειτιΤοεΓ.
  ϋίε Ζαΐιΐ
  ι ιη Ρε
  Ιαηά εϊηίίεϋΓαοΙιΙεη Οείαη^ε
  ηεη Ιιαϋ άΐε Ζαΐιΐ άετ νε1τ-
  Οεί ιι β-Γηεη Γ)2Γεΐΐδ αιη
  αοετδοητίιτεη.
  άεΓ οί^ΐιεπ^εη Ορε-
  ταιίοηεη &ε^εη Καδί,ΐαηά
  αΐατάοη ίιΐδίτεδαΐηΐ: 2000000
  ΤΑΟΕΖΕΙΤ
  ΡΤΪΚ
  ΜΙΤΤΑΟΕ8δΕΝ
  ιιηά ΑΒΕΝϋΕδδΕϊϊ
  θΓΪτίβοΗβ Καηαΐΐ^ηβ-
  βτβ οεβεηοβδεη
  δΐοοΐίΐιοΐηι, 25 δερΙβηιοεΓ ·
  νοη άουτ,δοηεη Ριτη)?ε
  δθΐιαιζεη ν;αιάε αηί ΜίτΙννοοη
  νοΓΓηϊτΐ:α§: ' άΐε ΙνΓΐίίδοΙιε Κα-
  ΐϋ ^δοΐΐ' βδεη, ννΐε ααδ
  ^ε·::ε1άεΙ ννΪΓά. Εί-
  § ΐ£ΐάΐε αη άετ ΚϋδΙε
  νναΓάεη αηιεΓ ΡεαεΓ #εηοιη-
  ΐηεη. Εδ εηΐδΐαηάεη Βταηάε
  υηά εχρΐοδ,οηεη. Εϊηίεε
  δο1)ί££ε ίηι Ηαίεη νοη Όο·
  ννατάεη
  ΟοεΓθβ-
  ίβΗΙδΗβΐθθΓ τ οί:
  ίηηάεη.
  ΒεΓϋη, 25 δερΙεπιοεΓ
  Όεοιεοηε δοΐάαΐεη, άίε ΐη
  άΐεβεη Τα^εη είηεη Βιιπΐίετ
  ΐη άεη
  | νοΓ ίεηΐη^ταά ,
  ι ίαηάεη ΙιϊεΓ άεη Ο5εΓοείε1ι1δ-
  ι ηαοεΓ άεΓ 42 δον»ΐει- Απηεε
  ίοΧ. ααί.
  Καίίεε οάον Τεε
  Καοΐιεη άαζιι
  Ιηι ^αηζεη 50
  Μίττα^εββεη
  ηηά Αοβηάεββεη
  ϋεαϊδοΐιε δαρρε
  Ρΐείδθΐι οάετ Ρΐδοΐιβ
  ΚαΓίοίίεΙη
  Ιλιεηιοηαά.ε οάετ
  αηά
  Ρ γ α ο 1ι τ β
  Ιηι Οαηζεη ιιο
  Κϋοΐιε αηά
  Οίίεη 5ίδ 2% οο
  νοηι
  ΝΕϋΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ
  Μ&ΙεηιββίΓ. 6
  ΒεβςΗαίίεη δίε 5ΐοη δοννοηΐ
  αΐΐε άΐε ααδετΐείεηοη Οετχαεη-
  Ιίε ννίε ίΐαοΐι ΚοεΙηνναδδβΓ.
  ΖαηηαΓζτΙεΙίηΙκ
  ΜαΙεηιεδΐΓ.
  ΕίηίαΙΐΓΐ νοη Ιιΐίηεητ
  Σ_ ΛΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤίιΝ -ΐΔΗ-ΕΩΝ
  Χανιά, Παρασχευή 26 Σεπτέμβριον 1641
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Κάβε φοράπού η Ελλάς, είς την Ιστορίαν της, δέν έδ=.. |
  χετο νά χορέψη μέ προθυμίαν, ώσάν άνδρείκελλον, υπό τί) Αγ· (
  γλικόν φλάουτον, ή Αγγλία, ή τόσον άνορωπιστική καί διά τα (
  •δικαιώματα των μικρών λαών τόσον ψροντίζουσα ! προσεπα
  ©ησε νά επιτύχη τού σκοποΰ της βααανίζουσα πολύ τα τέκνα της
  τώ 1853, δτα'ν η Ελλάς ή^έληοεν νά θΓηοίξθ την πολι-
  τκή/τής απελευθερώσεως καί τής ενώσεως δλ_ν των Ελή-
  νων, επί τής ΡωσσΙας, περισοότερον άφ' δ,τι ήτο ευχάριστον εις την
  Αγγλίαν, 7Φ 1854 κατά τόν ^πόλεμον τής Κριμαίας, τω 1886 οταν
  ένε&άρρυνα μίαν άιόπειραν τής Κρήτης πρός άπό<τησιν της έλευ· Βερΐας, της τώ 1897 δταν εζήτησε ίλευβερον δημοψηφισμα εις την Κρήτην, τώ 1915—17 δταν ηθέλησε νά - κάμη χρήσιν τής κρατικής της άνεζορτησίας καί νά παραμείνη μακράν τού παγκοσμίου πο¬ λέμου πρός περιφρούρησιν τώ» έδνικών της συμφερ6ντων, τα μέσα, διά των οποίων ή Αγγλία επέφερε την πείναν είς την Έλλάδα, υπήρξαν καί τότε, δπως καΙ σήμερον, πάντα τα ιδία : 'Αποκλεισμδς καί λήστευσις διά τού στόλου, άδιαφοροϋσα άν δ- λα αύτά εγένοντο έν πλήρει ειρήνη ΠάντΌτε, δταν ή Ελλάς ή· Βέλησε νά δείξη καί τό ελάχιστον σημείον Ι5ικής της θελήσεως, ήτο υποχρεωμένη νά υποφέρη άπό την πείναν, μέχρις δτου υποκύ¬ ψη είς την Αγγλίαν. Ούτω ενεφανίζετο, μέχρι σήμερον, ή έλευ- βέρία καί άνεξαοτησία τής Ελλάδος, δι' ά; τόσον πομπω5ως έγ- γυεϊτο πάντοτε ή "Αγγλία. "Οποίος γνωρίζη την ιστορίαν τής Εύρώπης, των δυο τελευ- τα'ων αιώνιον, γνωρζει άσφαλέστατα δτι άπό τής απόψεως αυτής ί, κατάστασις τής Ελλάδος δέν ήτο καλλιτέρα έκείνης των άλλων Κρατών κοί λαών καΐ δή όλο<λήρου τής Εύρωπαΐκής Η· τιείρου.'Όπου δέ ένεφαν,ζετο μια προσπαθεία, μαρτιιοουσα μην Ι5ι- οιτέραν εθνικήν θέλησιν καί ιδιαίτερον έ5κόν συμφέρον, τό Αγ¬ γλικόν μαοτίγιον τής πείνης κατεφέρετο όμέσως καί ή δικσιαου νη ! άπεκαθίστατο πάλιν έκ νέου· Τοιουτοτρόπως κάδε κομμάτι ψα)μιοΰ,πού έτρωγεν ένας Εύρωπαΐος, άπετέει κα! μίαν χάριν τής "Αγγλίας. "Οταν κατά τό φθινόπωρον τού 1939 ή Γερμανία άκόμη μίαν φοράν, ετόλμησε νά θελήση κάποιο άλλοιράγμα παρ'δτι ήθελεν ή "Αγγλία, ή τελευταία αύτη τής εκήρυξεν τόν πόλεμον Φυσικώ τώ. λόγω ή "Αγγλία έσήκωσεν άμέσως έκ νέου τό μασπγιον τής πείνηςΐ Ή Γερμανία δμως είχεν, αυτήν την φοράν, λάβη τα μέτρα της κα εΤχε καταστήσει τή/ εαυτήν της άναΐσδητον εναντίον τής Άγγλι- κής άπειλής, διά τής άγροτικής μάχης καί τής τοϋ τετραετοΰς σχε- δίου. Είς την Αγγλιαν έμεινε μόνον νά προσπαθήση νά έπαναφέρη την Γερμανίαν διά τής βίας είς την ζώνην τής πείνης άφοϋ έπέβα- λε την πείναν είς τήνλοιπήν Εύρώπη ·. Τοιουτοτρόπως ή Ελλάς καί ή Κρήτη, καίτοι αυτή την φοράν ήσαν σύμμαχοι έγιναν πάλιν τα θύ· ματα τού Άγγλικοϋ άποκλεισμοθ τής πβίνης καί τής πολιτικής τής ληστεύσεως διά τοθ στόλου. 'Από τό μεγάλο περίσσευμα τής 'Αμε- ρικής, έκ τού όποίου ή Ελλάς είσήγαγεν ετησίως διά την συμπλή¬ ρωσιν τής ιδικής της παραγωγής σιτηρά, δέν φθάνει πλέον οθ- τε μίαν οκά είς τόν τόπον. Αυτή είναι ή εύγνωμοσύνη τής Αγ¬ γλίας πρός τα συματα τα όποϊα ή Ελλάς προσέφερε πρός δια¬ τήρησιν τής δυνάμεώς της, τής άποθλεπούσης είς την επιβολήν τής πείνης είς την Ευρώπην καί είς αυτήν την 'Ελλάδα. 'Ενω ή Αγγλία έφαρμόζει άποκλεισμόν εναντίον αυτών τούτων των φίλων καί συμμάχων της ή Γερμανία κάνει τό πάν διά νά τούς βοηθήση. "Ετσι παρά τάς άναριθμήτους άλλας φροντίδας της, έν μέσω τής μεγαλειτέρας άποφααιστικής μάχης δλων των έααχών καί παρά την απείρως δυσνερή κατάστασιν τώνμεταφορών, ή Γερμανία όργανώνει μερικάς είσαγωγάς άπό την Ευρώπην, αί οποίαι άποσκοποϋν είς τό νά έμποδίσουν τουλάχιστον μεγαλειτέρας ' δυστυχίας. Την παραγωγήν τοϋ τόπου την προσδιώρισεν αποκλει¬ στικώς διά την κατανάλωσιν τοθ πληθυσμόν μέτρον όπερ δένείναι- καί τόσον εύκαταφρόνητον δταν λάβη κανεΐς ύπ' δψινδτι τα συμμ» χικά στρατεύματα είς την Έλλάδα τω 1918, παρά την τεχνικώς ύπ' αυτών προκληθείσαν πείναν, καίτοι τα σιτηρά καί τα πλοϊα δλου τοϋ κόσμου ήσαν είς την διάσεσΐν των, έν τούτοις έναπόθεσαν χείρα καί είς την μικράν παραγωγήν τοϋ τόπου. 'Εκτός τούτου α» αρχαί τής κατοχής Κρήτης, διά τής δικαίας κατανομής των τροφί- μων καί των μέτρων είσαγωγής, άτινα έλαβον, έκαμαν πάν τό δυ¬ νατόν διά την έπαρκή συμπλήρωσιν .των άποβεμάτων, άλλά προ· παντός διά τής πρωτόβουλΐας των καί τής ύποβοηθήσεώς των πρός άπέκτασιν κατά 10 ο)ο έως 20 ο)ο των καλλιεργησίμων έπιφανειων έδειξαν τόν τρόπον κατά τόν οποίον, δπως καί είς την Γερμανίαν, είναι δυνατόν ν" άντιμετωπισθή επί τό καλλίτερον ή Αγγλικη τυ- ραννία τής πείνης. Ό δρόμος αύτάς τής πραγματικης άπελευθερωτικής μάχης, διά την κατάκτησιν τής ελευθερίας τού άρτου, είναι άληθώς κοπιω- δης καίδύσκολος. Αύτός ό σκοπός δέν έπιτυγχάνεται διά ,συζητή- σεων είς τα καφφενεία, διά πολιτικών ραδιουργειών, διά συνωμο- σιών, διά πράζεων σαμποτάζ καί δι* έλευθέρου σκοπευτισμοϋ, άλλαι μόνον δι' εργασίας καί μόνον δι' εργασίας. Ούχι τό δπλον, άλλ η σκαπάνη, τό πτύον, τό άροτρον, άποτελοϋν τα δργανα τής πραγ- ματικής αυτής μάχης διά την ελευθερίαν. Ή ίστορία τού πό/ εμού τής Αγγλίας διά τής πείνης εναντίον |τής Κρήτης, τής Ελλάδος καί τής Γερμανίας, άποδείκνύει δτι δποιος είς την Ευρώπην θέλει νά εΤναι πραγματικάς έλεύθερος πρέπει νά μάχεται μέ την Γερμανίαν εναντίον τής Αγγλίας. Ή συνεργασια δλων είς την μάχην αυτήν μάς φέρει πλησιέ¬ στερον πρός την νίκην, ή όποία σημαΐνει δτι ή "Αγγλία διά τελευ¬ ταίαν φοράν έ-τέβαλε την πείναν κατά τής Εύρώπης, τής Ελλάδος καί τής Κρήτης. 9ΑΝΑΣΙΜΙ] ΜΗ ΗΑΡΛΔ ΗΜΑ Έκ μιδς, μή παραδοθείσης εισέτι, χειροβομβίδος έλαβεν χώραν τραγικον δυστύχημα είς τό χωρίον Ρ. Ό είκοσαετής νέος Χρήστος, υΐός τού χωρ,ικοϋ Λ., εΤχε βρή, έκτελών κάποιαν εργασίαν έκεϊ είς τα βουνά, μίαν ' χειροβομβΐδα κοντά είς ενα κατεστραμένον άεροπλάνον. Άντί ν' άναφέρη την ανεύρεσιν τής χειροβομβίδος είς την άρμοδΐαν αρχήν, πήρε σύιήν 'είς χείρας, την έβαλεν είς την τσέπην τού καί πήγε σπΐτι τού! Έ<εΐ εβγαλε την χειροβομβΐδα καί την έ- δειξεν είς τόν πατέρα τού. Αύτίς τοθ συνέστησε άμέσως *ά παραδώση τό εΰρηαα αύτό καί τοθ υπέδειξε καί την αρ¬ χήν είς ήν ηδύνατο νά τό παραδώση. ΆντΙ νά ύΓτακούση είς τόν πααέραν, ό Χρήηος, έξωθεν έκ τής οίκίας τού καί ήρ¬ χισε νά παίζη είς τάς χείρας τού την χειροβομβίδα, σάν ήθελε νά 2τήν διαχωοίσΓ) είς διάφορχ τεμάχια. "Ο,τι έ'· τιρεπε νά συμβή συνέβη. Σφοδρά (■ έκκρηξις έαβε χώραν καΐ 6 Χρήστος έκυλίσθη είς τό αΓααΐ του,μ.1 τό ε1 ν ι χέρι κομμένο καΐ μέ ποΛλά σοβαρά τραύματα είς τό κεφάλι. Μετά 15 λε- τΐτά άιέθα ε, μέσα σέ τρσμερούς πόνους, πρό των όφθαλμών των ίαυχών γνΐνέων, άδεφών καί γειτόνων τού, οί όποΐοι 6έν ήοΰναντο πλέον νά τόν βοηθήσουν. Οί 'Δμερικανοι ηρχι¬ σαν ν άνησυχοΰν ίνΐία συνομιλία τού Γάλλου Πρεσβευτού κ. Χαί μετά τού ύπ)ργού έξωτερικούκ.Οΰέλλες λες, μετά τοΰ όποίου συ· νωμίλησεν επί μακρόν. Ό κ. Χαί ετόνισε κατηγορη- ματικώς είς τόν κ. Ούέλλες ότι τα έν Ντακάρ τής Σενε- γάλης σταθμβύοντα Γαλλι- κά στρατεύματα δέν προο- ρίζονται δι' εισβολήν, οΰτβ καί προετοιμάζουν απόπει¬ ραν άποβάσεως είς Άμερι- κανικά έδάφη. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-Τό ή- Ι μιεπίσημον Γερμανικόν , Πρακτορείον μεταδίδκι δτι | 4 εφημερίς «Κηρυξ—Βήμα» τής Ν. Υόρκης δημοσιεύει την πληροφορίαν, καθ* ήν ό είς Οϋάσιγκτων Πρε- οββυτής τής Γαλλίας κ. Χαί επεσκέφθη τόν Υπουργόν των εξωτερικών των Ήν. Πολιτειών κ. Σάμνερ Ούέλ- ΑΙ Αγγλικαί έφημερίδες άναγνωρίζουν τάς Γερμανικάς νίκας είς τό άνατολ. μέτωπον ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 25.-Ό έν Λονδίνω άνταποκριτής τής «Βένσκα Ταγκεπλάτετε» τη- λεγραφεϊ δτι αί έφημερίδες τοό ΛονδΙνου άσχολοόνται Ιδιοιτέρως μέ τάς καταπλη- κτικός κπί ύπερόχους νίκας τοθ ΓερυανικοΟ στρατοθ είς την κοιλόδα τοθ Δόν καί την Άζοφικήν Θάλασσαν. Ιδιαι¬ τέρως τονΐζουν αί Αγγλικαί έφημερίδες, τάς δηλώσεις τοθ βουλευτοθ τοθ Συντηρη- τικοθ Κόμματος κ. Ντέβις, βστις φέοεται ειπών 8τι ό Γερμανκός στρατός είναι ά- καταν^κητος καί δτι τό Γε ,- μανικόν Επιτελείον, άπό τ ,ς ενάρξεως τοϋ πολέυου, έβά· δισε επί καλώς όργανωμένου σχεδίου καί απεκόμισε μέχρι στιγμής λαμπρά άποτελέ- σματα. Όσον" άφορα τούς άρχηγούς τοθ 'ΑγγλικοΟ στρατοθ καί των κτήσεων, τής Βρεττανίκης Αύτοκρατο- ρεΐας ό κ. Ντέβις, είπεν δτι οδτοι είναι έρασιτέχναι στρατιωτικοί κα! ώς τοιούτοι δέν είναι ίκανοί νά επιτύ¬ χουν κάτι τό σημαντικόν. Γενικώς α! ΛονδΙνιοι έφημε¬ ρίδες, είς σημερινά άρθρα των, παρατηροθν δτι αί νικ αι των Γεραανΰν είς τό νότιον μέτωπον είναι αναμφισβήτη¬ τον Έπιτυχίαι των Φινλανδών είς τό μέτωπον τής Καρελίας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25.- Κατά ΐτληροφορίας έκ Στ,οκχόλ- |ΐης οί Φινλονδικαί έψη- μερίδες δημοσιεύουν μα¬ κράς περιγραφάς επί τής τελευταίας νίκης είς ·τό μέτωπον τής Καρελίας. Οί Φινλανδοί, στήσαντες παγΐδα είς τούς Ρώσσους, επέτυχον νά έκμηδενίσουν τελείως 4 Ρωσσικά τάγμα- τα, άτινα αφήκαν επί τοΰ πεδίου τής μάχης καί 17 τανκς. ΟΦΟΝ ΠΑΠΕΝ ΕΙ1ΑΝΙ,ΛΟΕΝ_ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΚΩΝ)ΛΙΣ, 25.—Τό ήμιεπί· . οημον ,Γερμανικόν Πρακτο¬ ρείον τιλτ,ροφορεΐται ίί, Άγ- κ^^^α^ δτι σήμερον την πρω- ίαν έφθασεν έκεΐ έτιανερχό- |ί£νες έκ Βερολίνου ό φόν ΓΊό πιν έγκαταοιοθεΐς είς τό φέρετρον τής Γερμανιχή·; /ΙρεοβεΙας. ΒΟΜΒΑΡΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25.-Μα- κρά τηλ)τα έκ Τόκιο άγγε'λ- λουν δτι ή άεροπορία τοΰ Ίαπωνικοΰ ναυτικοΰ προέ¬ βη σήμερον είς σφοδρούς Ιΐομβαρδισμούς τής Χανάν καί τού Τσούν—Τσίν προξε- νήσασα τεραστίας κατ,αστρο φας. Καταβύθισις 11 Αγγλι¬ κών ττλοίων δυτικώς τής Αφρΐκής Νέαι αιματηραί απώλειαι των Ρώσσων Γερ- ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕ1ΟΝ ΦΥΡΕΡ, 25 Σετιτεμβρίου *Η άνωτάτη διοίκησις τοθ μανικοθ στοατοθ ανακοινοί : Άπελπισμέναι απόπειραι των είς την περιοχήν, ανα¬ τολικώς τοΰ Κιέβου, περι· κυκλωμένων είσέ.τι δυνά- μεων τοΰ έχδρού, ^διά νά διασπάσουν τόν κλοιόν των Γερμανών, άπεκρούσβησαν μέ αΐματηρός δΓ αύτούς α¬ πωλείας. Κατά την εκκαθάρισιν τοϋ πεδίου τής μάχης άνευ- οέθη τό πτώμα τοΰ άντι- στρατήγου Κιρκόνωφ, ανω¬ τάτου στρατιωτικόν διοικη- τοϋ τοΰ νοτιοδυτικοΰ Σοβι· ετικοΰ μετώπου. Ή άεροπορία μας έβομ- ΤΟΥ | βάρδισε κατά την τελευ- ' ταίαν νύκτα στρατιωτικάς έγκαταστάσεΐς είς Μόσχαν καϊ έργοστάσια έξοπλισμών είς Τούλα. Ώς εγνωστοποιήθη δι' ί· διαιτέρου ανακοινωθέντος Γερμανικά ύποβρύχια έπε- τέβησαν δυτικώς τής 'Αφρι- κής εναντίον μιάς έκ 12 πλοίων νηοπομπής, ήτις με- τέβαινεν είς Αγγλίαν, την όποιαν κα! κατέοτρεψε, πα¬ ρά την ισχυράν προστασί¬ αν τι! ν άντιτορπιλλικών. Μόνον έν πλοϊον, έκ τής νηοπομπής, ηδυνήθη νά δι· αφύγ{|. "Ενδεκα πλοϊα 78,000 τόννων κατεβυδί- σσησαν. Είς την ανατολικήν άκτήν ι τής Σκωτΐας ή Γερμανική άεροπορία επέτυχε, κατά την ημέραν, άποτελεσματι- κά κτυπήματα επί διαφόρων σιδηροδρόμων. Μαχητΐκά άεροπλάνα έ πετέδησαν την τελευταίαν νύκτα κατά τοΰ λιμένος τοΰ Ντόβερ. Είς την βόρειον 'Αφρικήν Γερμανικά καταδιωκτικά κατέρρψαν, ανατολικώς τού Σολούμ, άνευ ήμετέρων άπωλειών, 7 Άγγλικά κατα¬ διωκτικά καί 1 βομβαρδι- στικόν. ΟΟτε κατά την ημέραν οΰτε κατά την νύκτα είς ουδεμίαν ενέργειαν προέ¬ βη ή έχβρική άεροπορία εναντίον τοΰ Ράϊχ. ΦΕλΚΤ ΚΟΜΜΑΗΙΑΜΙΟΥΡ 606 (Δ νσις Έπιμελητείας) Χανιά 24)?)1941 ΔΙΑ Τ_Α Γ Η «'Αφορά τό Εργατικόν Κέντρον τής Πόλεως Χανίων» Πρός τόν κ. Νομάρχην Χανίων Διά νά συνδράμωμεν τα ταχύ¬ τερον τάς άπαιτήσεις των έργα- τικθν δυνάμεων καΐ διά ν' απο¬ φύγωμεν την κατά τόν τελευ¬ ταίον καιρόν παρατηρήθεισαν βραδυπορείαν είς την συγκέντρω¬ σιν εργατικόν δυνάμεων, διατάσ¬ σομεν νά ευρίσκωνται διαρκώς άπό τής 7πς πρωϊνής μέχρι τής 6"ης άπογευματινής 25 5/εργοι εργάται είς τό Εργατικόν Κέν¬ τρον, έτοιμοι διά νά χρησιμοποιή· δοθν είς μίαν άπρόβλεπτον εργα¬ σίαν. Διά την άμεσον εκτέλεσιν τής διατάξεως ταύτης νά φροντίσητε. Κατ' εντολήν Μέλτζερ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ πρίν έξαντληδΌΰν, τα γραμμάτιά σα; διά την προσέχη ΚΛΗΡΩΣΙΝ τού ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΚΑΗΡΟ-ΕΟΝ τα γραμμάτιά διατίθενται άπό τό ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΑΛΙΚΙΩΤΗ Άγορά Κρεοπωλείων ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ διατηροΰντα τάς ττροττολε- μικάς των τιμάς καί παρέ- χοντα εν μέγιστον δυνατόν κέρδος των 3ΟΟΟΟΟΟ *>(>ί/.·
  είς τόν ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΧΗΡΟΝ,
  καί άΛλα σημαντικώτατα
  ποσά μέ την καθιερωθεΐσαν
  άνηλογίαν, κατά την οποίαν,
  οί ήμίσεις των άγοραστών
  κερδΐζουν,
  Α'. Κλήρωσις
  2 1 >Ο)βρίου
  Προσκαλοθνται ο! επιθυμούντες
  νά καταταχθώοιν είς την Πυρο-
  σβεστικήν "Υπηρεσίαν Χανίων, ώς
  άναπληρωματικοί έκτάκτων πυρο-
  σβεστών, δπως υποβάλωσι σχε¬
  τικήν αίτησιν μέχρι τής 1ης Ό-
  κτωβρίου 1941 είς την ώς δνω
  Υπηρεσίαν. 'Απαιτούμενα προ-
  σόντα : 1) ήλικΐα 15—25 έτών,
  2) απολυτήριον δημοτικοθ
  σχολείου, 3) πιστοποιητικόν
  ποινικοθ μητρώου κα) 4) πιστο¬
  ποιητικόν Δήμου ί*| Κοινότητος,
  περΙ τής ήλικΐας καί έγγραφής,
  είς τα μητρωα των "Αρρενων.
  Μισσός Πυροσβέστου Β'. τάξεως.
  ΑΙ αΐτήσεις δύνανται νά ΰηοβλη-
  δώσι μέχρι τής ώς βνω ττροθε-
  σμίας καΐ δνευ τής ύποβολής των
  είρημένων πιστοττοΐητικών, μέ
  την επιφύλαξιν ΰπο6ολής τούτων
  δταν ζητηθώσι παρά τής Πυρο-
  σβεστικής "Υπηρεσίας.
  Έν Χανίοις τή 25-9-41
  (Έκ τής Πυροσβευτικής 'Υπη-
  πεσίας Χανίων).
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  'Υπομιμνήσκεται καΐ αδθις δτι
  συμφώνως πρός την άπό 17—?—-41
  διαταγήν τήςΝομαρχίαςΧανίων, ά-
  παγορεύεται ή άπ" εύθεΐας πρόσ¬
  ληψις έργατών πάσης φύσεως.
  Ή πρόσληψις διενεργώσι μέσω
  τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου, δπερ
  τηρεί μητρώον άπασχολουμένων
  καί μή έργατοτεχνιτων.
  Έργοδόται πάσης φύσεως, οΐ¬
  τινες κατά τόν διενερνηθησόμε-
  νον έλεγχον, ήθελον άποδειχθη
  δτι προσέλαβον εργάτας άνευ
  έγγραφου σεμειώματος τοθ Έργα¬
  τικοΟ Κέντρου δα διωχθωσι καΐ
  τιμωρηθώσιν αυστηρώς.
  (Έκ τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου).
  ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΙΙΙΑΣΕΩΣ
  ΜΟΝΑΣΓΗΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜί ΩΝ
  Προσφερθείσης μείζονος τιμής
  κατά 5 ο)ο τής τοθ τελευταίου
  πλειοδότου διά την ενοικίασιν
  τοθ μετοχίου Άφράτων Κισσάμου,
  έπαναλαμβάνεμαι ή δημοπρασία
  τής ενοικιάσεως έν τοίς Γραφεί-,
  οις τοθ ΟΔΜΠ Χανίων την 27
  Σ)βρίου 1?41 ημέραν Σάββατον
  καί ώραν 11—12 π.μ. υπό τούς ί-
  δίους δρους καΐ μέ πρώτην προ-
  σψοράν δραχμών 94500.
  Οί όροι τής ένοικιάοεως ευρί¬
  σκονται είς τα Γραφεΐα τοθ
  Ο Δ. Μ. Π.
  Έν Χανίοις τή 23 Σ)βρίου 1941
  (Τό Συμβούλιον τοθ ΟΔΜΠ.
  ΝομοΟ Χανίων)
  Δέν θά σώση
  6 χειμών την Σοβιε¬
  τικήν ρωσσίαν
  ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ Μλ'ΓΣΚΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25.- Τό
  πρακτορείον Τρανζόσεαν
  πληοοφορείται έκ Στοκχόλ-
  λης δτι ή εφημερίς «Τίτνιγ
  κεν» δημοσιεύει τηλ)μα έκ
  Λονδίνου, καθ" 6 ό Πρέσβυς
  των Σοβιέτ έν Λονδίνω κ.
  Μαΐσκυ ώμολόγησεν, είς
  π.-ΐ/ίί ρ }ί*{χι%ί £ όν δημο-
  δυνατόν μόνος ό χειμών νά
  σώση τα Σοβιέτ, άπό την
  δεινήν θέσιν είς ην ταυτα
  ευρίσκονται, άλλά πρέπβΐ
  ν' άποσταλοΰν αί ά«ό τρι-
  μήνου έξαγγβλθείσαι βοή-
  θειαι έκ μέρους τής Αγ¬
  γλίας καί Άμερικής πρός
  τα Σοβιέτ.
  Ή μάχη
  τής Πετοουπόλεως
  Άπό τό
  ΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
  ΛΙΑΤΑΣΓΕΡΜ. ΝΙΚΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25.-τ-Τό η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον πληροφορεΐ-
  ται έκ Μαδρίτης δτι όλό-
  κληρος ό Ίσπανικός τύπος
  άσχολεΐται σήμερον διά μα¬
  κρών μέ τάς Γερμανικάς
  νίκας βΐς την Βαλτικήν
  καί την Ούκρανίαν.
  Ή εφημερίς «Μαδρίτη»
  τονίζει ιδιαιτέρως την νί¬
  κην κατά τοϋ Ρώσσικου
  πτόλου βίς τόν -Φοινικόν
  «όλπον καί την επιτυχίαν
  τοΰ στρατάρχου Φόν Ροϋ-
  στερ είς τό Κίεβον.
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ
  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΑΥΣΙΤΧΗΜΑ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 3 25.—Τό
  ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρα
  κτορεΐον πληροφορεΐται δτι
  τραγικον σιδηροδρομικόν δυ¬
  στύχημα συνέΒη έν Τσεχο·
  σλοβακΐα υπό τάς άκολού-
  θους συνθήκας. Την 5ην
  πρωϊνήν τής χθές έκατοντά-
  δες άτόμων ανέμενον είς
  Μπροθνο την άφιξιν τής τα¬
  χείας άμαξοστοιχεΐας έκ Πρά
  γας. Τα άτομα ταθτα, μέχρις
  άψΐξεως τής άμαξοστοιχίας,
  περιεπάτουν άμέριμνα επί
  των σιδηροτροχιών, δπου
  αίφνης ό όδηγός τής άμαξο¬
  στοιχίας διήλθεν έκ τοθ σταθ-
  μοθ έν μεγάλη ταχύτητι, χω-
  ρίς νά σταματήση, μέ άπο-
  τέλεσμα νά διαμελισθώσι 35
  άτομα έκ των περιπατητων
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Εΐδοποιώ πάντα ένδιαφερύμε
  νόν ότι, τά.δικαιώματα, των δικ
  κλητήρων ηυξήθησαν, διά μέν
  τάς επιδοθείς, είς δραχμάς 40,
  διά δέ τάς έκτελέσεις αναλόγως
  τοθ ποσοθ καΐ μέχρι 2.000 δραχ-
  μων καΐ αναλόγως των δυσχερει¬
  ών.
  Χανιά 22 Γ)6ρίου 1941
  Ό Πρόεδρος τοθ Συλλόγου
  Άμίσθων Δικ. κλητήρων Πρω-
  τοδικεΐου Χανίων.
  . 1".
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25.—Τό ή- |
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον μεταδΐδει κατ' άρ-
  μοδΐαν Γερμανικήν ανακοί¬
  νωσιν, δτι είς την Πετρούπο-
  λιν, την στιγμήν αυτήν, εί¬
  ναι περικυκλωμένα 4.500.000
  δτομα, άτινα στεροθνται των
  πάντων. Δέν είναι βέβαιον
  άν ό στρατάρχης φόν Κλάϊς
  Θ' αποστείλη τελεσίγραφον,
  περί παραδόσεως τής πό¬
  λεως, ώς συνέβη καί μέ την
  ΒαρσοβΙαν. Πάντως ό Στά-
  λιν εκήρυξεν αυτήν όχυρωμέ-
  νην καΐ φρούριον τοθ Φοινι·
  κοθ κόλπου. Έν πάση περι¬
  πτώσει, κατά τόν ανταπο¬
  κριτήν τοθ ημιεπισήμου Γερμ.
  ΠρακτορεΙου, ή τύχη τής Πε-
  τροοπόλεως θά κριθή έντός
  των ημερών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25.—Το η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον μεταδΐδει 8η Γερ-
  μανική μηχάνοκίνητος φά-
  λαγξ είσεχώ^ησεν ε>(ς τμήμα
  όχυρώσεων τής Πετ,ρουπό-
  λεως. *Η φάλαγξ αθτη, άφοθ-
  κατέστρεψε 25 όχυρά, άνετί-
  ναξε καΐ μίαν άντιαρματι-
  κήν παγΐδσ.
  Ή κωμωδία τής Μόσχας
  ΡΩΜΗ, 25.—Ό πολιτικάς | όποία ώς κύριον θέμα των
  άρθρογράφος τοθ Πρακτο- συζητήσεών της εχει την &·
  ρεΐου Στέφανι, άσχολούμε- μέσον παροχήν βοηθείας είς-
  νος μέ την τριμερή διάσκεψιν
  τής Μόσχας, ήτις ήρξατο των
  εργασιών της χθές καί ή
  τα Σοβιέτ, γράψει δτιή διάσκε
  ψις αυτή αποτελεί μίαν κα-
  θαυτό κωμωδΐαν.
  ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ! ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.
  Όδός Μάλεμε αριθ. 6
  (Πρώην Φαρμακείον Μανιουδάκη)
  Προμηθευθήτε δλα τα έ
  3νκκ-:ά ποτά είς φιάλα
  ώς καί χολώνιες
  ΜΤΣ^1[
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΜΤΙΑΤΡΟΕ
  Χορταταών 1Ο
  Δυτική πλευρά Άγο ρδς
  Δέχεται καθ* εκάστην*.
  8-12 π. μ. 2—6μ. μ,
  ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Μ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
  'Υπενθυμίζομεν είς τούς
  ίδ οκτήτας καί είς τούς ένοΐ-
  κο^ίς οίκιών καί καταστημά-
  των έν γένει τής πόλεως την ί
  διά τής ύπ' αριθ. 24 τοθ ετους ,
  1939 άστυνομικής διατάξεως
  ημών έπιβληθεΐσαν υποχρέ¬
  ωσιν δπως καθαρΐζωσιν επι¬
  μελώς τα πρό των οίκιών καί
  καταστημάτων αυτών πεζο-
  δρόμια καί ρεϊθρα των πε-
  ζοδρομΐων, διότι έν έναντία
  περιπτώσει θά μηνύωνναι
  άνευ άλλης εΐδοποιήσεως καί
  θά τιμωρώνται αυστηρώς.
  'Υπενθυμίζομεν πρός τού¬
  τοις καί την ^υποχρέωσιν δ¬
  πως άπομακρόνωσιν άμέσως
  έκ των πρό των οίκιών καΐ
  καταστημάτων αυτών χώρων
  τα ευχρηστα ή άχρηστα ύλι-
  κά των κρημνιζομένων ή επι·
  σκευαζομένων οίκοδομών,
  πρός αποφυγήν των αύστη-
  ρών συνεποιών.
  Συνιστώμεν πρός τούτοις
  είς τούς κοτοΐκους τής πό¬
  λεως δπως, πρός αποφυγήν
  αύτοκινητιστικών δυστυχημά·
  των, βαδΐζωσι πάντοτε επί
  των πεζοδρομΐων καί δή επί
  τοθ δεξιοθ μέρους αύτοό, ά-
  ποφεύγωσι δέ νά ίστανται
  έπ' των όδών ή καΐ νά βαδί-
  ζωσι έπ' αυτών, έφόσον υ¬
  πάρχουσι πεζοδρόαια.
  Έν Χανίοις τή 23 Σεπτεμ-
  βρΐου 1941-
  (Έκ τής Διοικήσεως
  Χωρ)κής Χανίων).
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΤΟΥ ΤΕ» -ΗΜΑΡΧΟΪ ΒΙΡΚΕΜΙίΊΙΣ
  ΒΙΣΥ, 25.—-Τό Γαλλικόν
  Γραφείον εΐδήσεων πληρο¬
  φορεΐται έκ Βαρκελώνης δ¬
  τι τό Δικαστήριον των Πο¬
  λιτικών 'Υποδίκων τής πόλε·
  ως, διά την επανάστασιν
  τοθ 1936, κατεδίκασε τόν
  πρώην Δήμαρχον Σαμουέλ.
  Μορένας Ρίβας είς 15 έτών
  φυλάκισιν, στέρησιν των
  πολιτικών αύτοϋ δικαιωμά-
  των, δήμευ-σιν τής περιουσί¬
  ας τού καΐ 15ετή έξορΐαν
  είς μίαν έκ των έν ΆφρικΓ|
  Ίσπανικών κτήσεων.
  [ΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙϋΧ. ϋΝΙϋϋΓ:1Μ!1Ν ΧλΝΙϋΚ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 190ί80>
  327 έ. 6. αποφάσεως τού Υπουρ
  γοΰ των ΟΙκονομικών δι" ής
  παρετάθη μέχρι καί τής 22 Νο-
  εμβρίου έ. £. ή προθεσμΐα 0-
  ποβολής των υπό τοΰ <5ρθρ. 10 τοΰ Ν. Δ. 309)41 περί μεσεγγυ- ήσεως περιουσιών ανηκουσών είς άγγλους ύπηκόους προβλε. πομένων δηλώσεων εΐοοποιοΰν- ται πάντες οί κύριοι αγγλικών περιαυσιών η κάτοχοι, έξ οΐασ- δήποτε αΐτίας ή όφ^ιλέται στοι- χείων τοιούτων περιοβσιών, δ¬ πως υποβάλωσι έμπροθέσμως την ώς όίνω δήλωσιν είς δι- ττλοΰν πρός αποφυγήν των νο- μίμων συνεπειών. Έν Χανίοις τη 25 Σεπτεμ- βρίου 1941. Ό Προιστάμ. Γ.Δ.Α.Κ. Χανίων Κ. ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ Ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθητικόν γυναι¬ κείον προσωπικόν διά τα Κέντρον τού Δημοτικοθ Κήπου. Πληροφο ρΐαι έντός τοϋ Κέντρου. ΑΝΑΖΗΤΗΙΕΙΙ Ό γνωρίζων περί τής τθχης τού έκ Θεσ)κης Ίωσή^ ΝισσΙμ νά πληροφορήση έν Ηρακλείω^ τόν κ. Νικ. Άλικιώτην.