89981

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

27/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υ Γ
  Ε ΤΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  8ΟΝΝΑΒΕΝΤ
  27.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941
  δοηΓίίτΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, ΟΗβηίβ
  ΗβΓατΐ3?βΙ>6Γ ιιηά ϋηιοΐΐ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 54
  Ρΐ-βίβ 3
  Αριθ. 54
  — Τιμή Αρχ. 3
  ΚβάαΙετίοηβοαΓθ ιιηά
  . 22.
  ΚΚΕΤΑ8 5ΕΙΝ ΟΡΕΚ ΝΙ0ΗΤ5ΕΙΝ
  ΡΡΙΕϋΕ ΙΙΝϋ ΑΡΒΕΙΤ ΟΙΕ νθΡΑυβδΕΤΖΙΙΝΟΕΝ ΡΙΙΕΒ ΩΙΕ ΕΧΙ5ΤΕΝΖ ϋΕΒ ΙΝδΕί.
  Ζννβί Αΐετ,β η&τ ίη άίβββηι Μοηατ άβΓ ΒβίβηΐΒηβοβΓ
  &ιιΐ ΚΓβτα άίβ ΡΓίβάβηβη&ηά Ββοοτβη : ϋηΓοη άίβ νβΓθΓάηηη^
  ηβΙιβΓ άίβ δΐΓίΐίίΓβίηβίτ. νοη ν73ίίβηοβ3ίτ.ζ, άηΓοη άίβ ηοοη
  βίηπιαΐ βίηβ Ιβτζτβ ΡΓίβτ, ζιιγ ν7&ίίβη&θ£&οβ Ιοίβ ζαηι 30, δβρ
  τβηιΙΐθΓ 1941 βΓβννββηΓτ. νναΓάβ, ιιηά άαΓθΗ άίβ νβΓθΓάηαη^ ηβ-
  Ιϊθγ άίβ δτ,ΓπίίΓβίηθίτ &11βΓ ζννίβεηβη 20. Μ&ί ιιηά 14. δερΐεηι-
  ΙϊβΓ 1941 οββτ&ηβτβηβη δτΓ&ίηβηά1αηο;βη £6£βη άίβ άβατβεηβ
  ννβηπη&οητ, βοίβτη βίβ ηίοηί: οβΓβίτ.3 ΓβοητδΙίΓ&βίίίΕ οββΐΓαίί
  ■ννοΓάβη βίηά. Αηβ άβΓ νυΓβτββοηίοηίβ άίβδεδ ΡΓίεάεηβδοηΓίτ.-
  τββ (Κ,&ζζία δΤββτβη άίβ ΡΓβίβεηαβΓΐβΓ ίη άβη ΒβΓ^βη) βΓ^ίοΙ:
  δίοη, ά&3β ββ ηίοητ βΤΛν» &1δ βίη Ζβίεηβη άβΓ υηδίοηεΓηείτ.
  ιιηά δοητπ&βοηε, βθηάβΓη ΐΐη Οβ£βηίβί1 &1δ βίη βοΐοηββ άβΓ
  δίοηβΓηβίτ ηηά δταβΓ^β άβΓ άεατ,δεηβη Βεβ&τζαη^βΐηαεητ. &αί-
  ζηί&βδβη ίδτ. δβίηβ Ααδ ηηά Ν&οηΐϋίΓΐΐαηβ,βη ά&^εβ,εη βοΐΐβη
  ηίοητ. ηιΐΓ ίη άβη ϋβδα^εβη δτΓαίίΓβίηβίτ,βη, δοηάετα νίβΙτηβΙΐΓ
  ίη άβτ Γββτΐθδβη ΒβίΓίβάαης: ιιηά ΜίτβΓθβίΙ: άβΓ βίη&βοονβηβη
  ΒβνοεΠεεΓαη^ ηιίτ άβη άεητβοηβη ιιηά βτίβοηίβοηεη δτβΐΐβη
  ϋββτβηβη. νΫίάΓίχεηίαΓΙβ ταιχβΓάβ, ηηά άίβδ βΓ^ίοτ βίοη 1θ£ί-
  βοηεππείδε άβΓατΐδ, ά&3 βοίθΓΤ ηαοη άβη αη^βίηβηΓτβη Τβπηί-
  ηβη ιπίεάεΓ&ηίΙε&εηάβ ΚΓίβ^βΓβοηΙ ίη ειΙΙβΓ δοηββτίβ ?εηαηά
  Η&.Β1 ταβΓάβη. δοταοηΐ άίβ Εηπ&ΓΐιιηβΓ άβδ θΓβτ,βΓβη ταίβ αηοη
  άίβ ϋΓοηαη# άββ ΙνβτζτβΓβη η&τ άβΓ ΜίΙίταβΓθβίηΙβη&οβΓ ζιιγ
  νβΓΓηβίάηηο; 3βάβ3 ΜίββνβΓδταβηάηίδββδ ηοοη οββοηάβΓδ ααβ^β-
  βρΓθοηβη.
  Όίβ ΒβνθβΙΙΐθΓΐχηβτ άβΓ Ιηββΐ ίβτ βοηιίτ ηοοη βΐητη&Ι νοΓ
  βίηβ Εητοηβίάηη£· ρβδτεΐΐτ:, άβΓβη Αιΐδ^αης: ίιιβΓ αΐΐβ, άίβ ηιίτ
  ηαΠκαεκδ ηοΓΐηειΙβιΐ δίηηβη οβ^αοτ: δίηά, ηίοητ ζιπείίεΐηδίτ.
  ββίη Ιεαηη. Νπγ Ρβίηάβ Κΐβΐ&β, νβΓθΓβοηβΓ, &οβητ.βηβΓΐίοηβ
  ϋιιχηηιΐεοβρίβ ιιηά ΝβΓΓβη Ιεοβηηβη ηαοη άβη οίδηβΓΐ^βη «Εγ-
  ίο1?βη» άββ Ιβςτ&ΐβη ιιηά άββ ί11β£&1βη θΓίτ;ίβοηβη ηηά ΙΐΓβΙΐ-
  βοηεη Καηιρίεβ βτε^εη άίβ άεητβοΐιβ "ννεΙΐΓπι&οΙιΙ: βιιΓ ΚΓεία Ιετζ-
  τεΓεη ηοοΐι ίθΓτδβτζεη ταοΐΐβη. ϋίβ 3ΐΓεηρ;ε βΓ
  ΚΓίε^δΓεοΙιΐββ οβάεατβΐ Τοά ίαεΓ &11ε άΪΓβΙίτεη ιιηά ίηάίΓεΐΣΐ.βη
  Ββίείΐί&τεη, ίΐη Ρβΐΐε ίΙΐΓβΓ υη&ιιϊϊίηάοΕΐΐ·1ίβίτ. ιιηά νεΓΗείηι-
  ΙίοΗΐΑη^ Τοά βλιογι ίιιβΓ ζαΗΐΓείοηε υηΐίεΐεΐΐί^τε, δΐΓ&ί&ΙΐΙΐοηεη
  Κβ&εη 8Γ&ηζε ϋοεΓΪεΓ ηηά Οβηιβίηάβη, άίβ η&εη άβηι άεηΐ-
  δεηεη Οειηείηδοη&ϊΐβρΓίηζίρ «ΒίηεΓ ίιιεΓ ΑΙΙβ «ηά ΑΙΙβ ίιιβΓ
  Βίηεη» ίαεΓ ά&3 Ταη ιιηΓΐ ^&35εη ίηΓεΓ ΑηβτεΙιοεΓΪ^εη ηιίτνβΓ-
  &ηίιποΓτ;1ίο1ι 3ίηά. ϋίεβ ηιοββ'εη δίοη νοτ αΐΐετη ααεη 3εηε Οε-
  οίείε νοΓ Αϋβτεη ηαΐτβη, ίη άίβ οϊβ 3βτζ1 άεχιτβοηε δοΐάατβη
  νΐεΐΐείοηΐ: ηοεη ηΐοΐιΐ; Ιαίη^εϋοηΐΓηβη βίηά.
  ϋίβ Αηντβηάαηβ· 3θ1ε1ιεΓ δτΓεη^β βτεβ,εη ίεάε είνν&ίβτε
  ΛνείτβΓβ δίοβΓΐιηο; άββ ΡΓίβάεηβ νηά άεΓ ΑΓϋείΙ νναβΓάβ νοΓ
  αΐΐεηι ίηι ΙηίεΓεδδε άεΓ Βενοβ11τ.επιη£ 3ε1οβΓ εΓίοΙβΤβη. ϋίβ
  ΙίΒ.^6 ίβτ. η&επιΗθΓΐ άίβ, ά&83 β3 αηϊ Κτβτα Ηβιιΐβ η&οΗ άβη
  ίηΓθΗτο&Γβη Ορίετη αηά ΖβΓδτοεηιη^εη άεβ Ρεΐάζιιςτεβ ϊηι
  Μαί, άεΓ νΫθ^η&Ιιαιε άεΓ Ρΐοττβ ιιηά Βΐοοΐΐ&άβ άβΓ ΖιχίιΐΓΐΓεη
  άιΐΓοη άίε Βη^ΙαεηάεΓ, άεη Βτητβ - ηηά
  Ιεη άηΓοη άεη ΚΓΐεβ" βείΐ βίηβηι ]&Υιτ ιιηι άίβ ηβοΐετβ &
  άεβ 8είη3 οάετ ΝϊεΗτβείηβ £βητ, δοάαβδ 3ΐο1ι βίηβ ρΓΐνατβ Ρογι>
  ( άεβ ΚΓίβ^ββ άιΐΓθΙι Βίηζεΐηβ ηηννείβτεΓΐίεη αΐβ βίη
  &ηί ά&8 ^ε^εη ειΙΙβΓ αηβντίΓ^τ. ϋίε άεατβεηε Μίΐί-
  ίδτ άα νοη βΐΐειη Αηί&η^ αη ΙςΓβτίβεηβΓ &1β
  ηιαηοΗβΓ ΚτβίεΓ ^εννεδεη ιιηά Ηατ άεη Καηιρί ιιηι ΚΓβταβ
  δβΙθδίβΓΗαΙταη^ ηιίτ: αΐΐεη Μίΐτβΐη αιιίκεηοηιηιεη ηηά άιΐΓοΙι-
  ίβίηβΗΓτ. ΑΓθβίτ, ΒΓΖβαβτιιηο;, Είη - ιιηά ΑηβίηΙΐΓ, ν7ίεάεΓ&ιιί-
  οαη άεΓ Ιηδ3ΐ &ιιί αΐΐβη Οεοίετεη, Ν&ΙΐΓΐχη&ββίοηβηιη^ ίαβΓ
  άβη Εη&τρ&δδ άβδ Ιεοηιιηβηάεη ν7ίητβΓ3, ά&3 δίηά άίβ ΡΓοοΙβηιβ,
  πιΐΐ άεηεη βίβ δίοη βοΗοη Ι&εηβτβί; ΗεΓαηχδθΗΙαβΓ, αΐβ βοΐοηβ,
  άβηεη άίεβε αΐηίαδββηάβ νοΓδθΓ^ε %&ϋ, ηοοη ίη άεη
  ΗβΓατηβτίβίεη, ν7αίίβη νεΓβτβο^Ιβη αηά δαοοτα^βαΐ^τβ
  ΐ ΑΓοεΐί αητεΓηαΗιηβη. ΖαΗΙΙοββ Μαββηαηηιβη ννίε 81γλ8-
  , ■ννΐβάθΓεΓοεϊϊηαη^ άεβ νεΓΐίβΗΓδ, ΒεΓβϋδτβΙΙαης· νοη
  1&ηάν7ΪΓΤ·3<:η£ΐί1:1ίοηβη ν7βΓ*?Εζεασ;εη αηά Μαβοηίηεη, νοη 8&&1- ϋαεηβτε - αηά δθΓΐ&εάΙίη^βΓΐβίί&εΐηρίαη^δΐηίτίεΙη, ΒΓννεί- β άβτ Αηβ&ηίΐ&εοηεη ίαετ ΒΓοτ^ετΓβίάε, ΑαβίαΙΐΓ νοΛ Οΐίνεηοεΐ αηά Κοβίηβη, 'ννΐεάβΓααίίαβΙΙαης· άββ νοη άβΓ θΓίτί- 3θΗεη Βεβατζηηρ; πιεο1ΐ3ίθΓΐτ:3ΐθ3 άεζίηιίβΓΐβη νίεΗοββταηάββ^ νΤΊβάεΓααίηαΐιΐηε άεΓΑΓοεΐί ίη άβηΖίε?ε1είεη Ζντ/εεΐχβ αΐΐηι&εΐ»- η &η , άε3 Ρο3ί;-αηά ίεηαΐεββηβ αηά νίεΐββ βηάεΓβ ηιεΙΐΓ τααΓάε βηττπβάβΓ οβΓβίτβ άαΓθΗκείηβΙΐΓτ; οάβΓ Ϊ3Γ ίη άίε ν7β^ε βτεΐείΐεΐ. ϋΐεβ αΐΐββ απ» άίε ίηβεΐ ίη άβη δταηά ζα νετββτζεη, άίε δεηαΐΐΓβ άεΓ δίταα- Ιίοη ζα ΓηβίβτεΓη, νοΓ άίβ δίβ ηαη είητηΜΐ άαΓθΗ άίε ?αηζβ βτβ- 8θήΐθΓΐΐΗο1ΐθ Βηττπίεΐιΐαηο; ^εβτεΐΐτ ίβτ. Ιη άίεββηι βΓηβτβη Κ&τηρί, άεη άίβ άεητβεηε νεηπΕΐτιιη2" ίαεΓ άίβ Ββνοβ11ε6Γηη£ ΚΓβΙαβ ίαβΙΐΓΐ., οβηοεΐ.ίς'ι. βίβ άβΓβη &ε- βοη1ο33βηε Μίτ&Γοζίτ: αηά 63 ίβτ ΙτΙ&γ, άα?3 βΐε 3 β άβη οίίβηβη οάβΓ νεΓ8τεοΐ5ι.βη νΙΓίάβΓβτίΐηά άαοτββτεη ηίοΗτ ηαΓ &1β βίη §,β- β:εη ΌεατβοΗΙαηά, βοηάβΓη ατιοΗ αΐβ εΐη βτε^βη ΚΓβτα ββΙΒβτ ^εΓΪεΗίβτββ νβΓθΓβεηβη αη3ίεΗι. αηά ά&ΓηεητβρΓβεΙιβηά αΗη- άβτ. Όίβ νβΓΐΓβτεΓ άβΓ ΒβνοβΙΙ^βΓαηο; οβίτη άβαίβεηεη Ββίβηΐ»- η&οεΓ νναβΓάβη ηίοΗί Ιαβη^βΓ ίη άβΓ Τ-<^β βείη, δτΓαίίΓβί- Ηεΐτεη ζα εΓθίττεη, βίε τηαεΓάεη ίηι Οε&βηίιείΐ βεΙοβΓ άίβ βοααβΓίβτβ ΒεβΐΓ&ίαηβ: νεΓΐαη^βη ηιαββββη. ϋβηη Ιαβηβ-βτ βΐη(1 ίη άίβββηι αηβ νοη Εη^Ι&ηά 8.αίβ;βζν7αηρ;βηβη Καηιρί άίβ Ιπ- ΙβΓββββη ΌβατβοΗΙαηάβ ααεη άίβ ΙητβΓββββη Κτεταβ ά Μοβ°;β 3Ϊοη ίεάεΓ ΚΓβτβΓ ίη άίεβεΐηάαΓοη άβη άβ3 άεαΐβεΐιβη ΒβίβΗΙβΗαοβΓβ ο;βο;βο3ηβη Αα^εηοΐίοί: ροϋ- τίβοΗεΓ δβΐοβίοββίηηαηο; άίβββ Τατβ&οΗβ νοΓ Αα^βη η&ΐίβιι αηά άαηη άαΓααβ άίβ εητβρΓβεΐιβηάβ νβΓαηταχοΓτΙίεηΙ^βίτ ββί- ηββ "ίαεηίΐί^εη Ηαηάεΐηβ αοΐβίτβη ! ΟΙΕ ΡΕυΤβΟΗΕΝ 8ΙΕ6Ε Ιη ΝοΓά«ηιβΓί-& ίβτ ηι&η 3β1ΐΓ ΒεΓΐΐη, 26. ρ «Νειυ ΥογΙ^ Τΐηιοδ» ϋετ Ρ&Π Κΐβνιβ 5Ο- ννΐε άίε ννείΐεΓ<.η ΌεηιοΙίΓ&τϊεη άίο Ι, άαβδ άΐε ΐη άβτ νιεΓάε υηά ^355 ΗϊΙ- 1εΓ« Εΐηπΐ3Γδθ1ι ίη άετ 5ο«- 3είυηιοη είηεπ ννεηάεραηΐίί: ζαΐη Εεδδρτεη ΛίίχΓ αΐδ ΚΓΪεβΤδ^Ιϋοκ άετ ϋετηο1ίΓ3- Ιϊβη θΓΪη^εη ννεηίε. Ιη ^οη άοη ιιηά νναδΐπηβΐοη δεί ηα&η ίι5εΓ σίε (Ιειιΐδοΐιεη ΡογΙ- αετ Ιειζτεη ΑπαεΓΪΙίαδ δΗεΓ νΐοΗί:ί&5ΐε ΡΓ^, Ιίοεηηεη αίε ΥεΓεΐηίβτεη 8τίΐ<ι Ιεη Ιαπ, υηι ΗίΐΙεΓ ζα δοΐιΐα- Κεη?, δεί <ΐΕηίη αΐοβ είειιάεΐΊ: ννοηίεη, νν&5 Ιίοεηηεη άίε νεΓείηί^Ιίη δτα^Ιεη Ιαη αηα άίε 8ον3εΙδ ίπι Κτίε&ε ,ζα 1)β1ΐ3ΐί:εη. ϋίε ΡΓίΐ&ε ίεί ηΐοΐιί. ζα ^εϋητ:ν.ΌΤϊεη. υηβΐαεκϋ- ιεΐδε βείεη άίε Αη-ϊοΐ- Ιεη άεδ ΙΙδΑ-νοΙΙίεδ ιεη. «Ν εννΥο ΓΐςΗε τ ζά Τ γ ί Ι) α η ε» δα&Ι, άϊε ^α- £ε άεΓ δο^δίΒ ίΐη αεΓ δϋά- Ηοη. ϋίε (Ιεαίδθΐιε η& άοδ ^η^βρ^ άεαΐε 3η. (Ιΐο δονν^είδ αη^εΐε^ίεη ΐ& Ιεη οηάβ-ϋΐίΐβτ νεΓΐοτεπ ιεη. ϋίε Γεδΐΐϊοΐιε ϋ1<Γαίηε ϊΐιτεη πΐΐβ ζί-ηΐΓεη, (ϋε ίίΐΓ <3ΐε Εγ1ι31- Ιηη^· ΐΙεΓ Κ.ιπιρίίίΕηίβ-Ιίεΐτ αεΓ δονν]ετ3Γτηεε ίί5εΓ3ΐΐδ ννίεη- ϊ'ι% δεί, δοΐιειηε ε5εηία11δ νεΓ- ΙοΓεη ζυ. Βείη. «Νενν Υοτΐί διιη>
  Ιίθΐητηε-ητίεΓΓ. ίη εϊηεη ΕείταΓ-
  Ιίΐίεΐ ζιι άεη—ννίε εΓ ε§ ηεηητ
  —Ηΐαο.ςΐοοϋδοηίΐίΐεη 3115
  δ )ν.ϊ^ίηη'οί, άΆ*5 άΐε
  ίίΐΓ άίε δο^'ετδ ηΐοΐιι
  Ηεβε, πιεηΓ Οεοίετδΐρίΐε ζα
  νεΓΐίεΐ'εη, δοηοετη ίη
  ιαηΓΐ ίη άεηι
  άεΓ βτοδδεη Ιηάαδΐτίε
  ζεηΐΓεη. , < ■ ΙδίΑΕΝϋΕΡ ΘΕ6ΕΝ ϋΙΕ υδΑ. ΤΙΘυΝθ βη άβΓ βηβ,Ηβοηβη Βοίβοΐι&ίΐ; Βαεηοδ Αίτεδ, 26. δερΐετηΤοεΓ υετοεΓ άΐε ραδδΐνε Κεδΐδΐεηζ ΐ9ΐ3εηάεΓ ^εβεηαεοεΓ άεη ηοτάαηιεπΙΐΛηδοηεη ζιιηβδίΐνιρρεη, άΐε ειΐδ αη&ε- Ιεΐε αηά αηεηΐΐαεηδοΐιτε αη&εδεπεη ιΐΐεΓάεη, ^οδερ^1 ΌηδθθΠ, ΜίΙ- ΛΓθεΐΐεΓ άετ «Νεαι ΥογΙι Ηε- Γαΐά ΤΓΐθϋηε» ίη είηετη Νειιΐ Υΐ ΚοΓϊ38:ε ίϋ6Γ ύίε Ζεΐιαη^ «ΝΗΰίοη:. ϋ»ΓΪη ηοηιοΐ: «γ &ηί Οταηά ο3θ1ιίιιη8, εϊη ^ΓθδδεΓ Τεϋ άετ Βοαιοη- ηετ Ιδΐπηάδ &1δ αΐετάβη ηχαεβ&ε. δΐε & δίεΓΐεη ^ε^εηαε^βτ άεη Βπιεη αυά ΝοΓάαηιεΓί^ηεΓη δΐηεη αεδ δΐε^οε νοτ «Ιίβίη ϊ ζα νεΓδϋεΙιεη αηά 5ε&ηΙαΐθΓ- ίεΐεη ϊεάεη νεΓδαοΗ, είη Οε· 5ρΓ*οΗ αηζαΙςηαερίεη,Γηίί εΐδ- Ικιΐίτεηι Βΐίοΐί αηά είηεηι δΐυηι- τηεη ΑΛδεΙζαοΙιοη. Αη άιε ΐηιηιεΓ αΐΐεάεΓ ΗοεΓε ηΐ3η 53 είΐ - ΗίιΙβΓ · Καίε ίη άεη ϋίε Η3ΐ(:ιιη£· άίεδεΓ ηιίυ ϋεατδθΐιΐαηά δγηιρηαΐί δίεΓεηάεη, άίε, ιιιίε άεΓ Κογ- ΓεδροηάεηΙ 3ΐΐδ νοΓΐαιιεηδ- ίη ΗοΗεη δταΛτδδΐεΙΙεη ζιι ίίηάεη δείεη, εΓΐίΙίΕΓε δίοΐι 3ϋδ άεΓ Ιίείεη ΚαΙιιΐΓνεΓΟΐχηάεη ηεΐΐ: τη ι Ι άεηι Κείοη. δετ δϊεΙΙΙ: δοηΐίε&δΐίοη ίείϋ, άίε ΝοΓά3ΓηεΓΪ1^3ηεΓ δίοη ίη Ιδΐ&ηά ηίοΗΐ: νοΞΐΙϊκ δίοηεΓ ίιιεΐιΐΐεη. Είη ε ϋίνίβίοη ηιβΐάβτ: Ιη βεοηβ Τ&^βη 113 Ρβη- ζβΓ νβΓηίεητβτ ΒεΓΐίη, 25 Ιη άεη εΓΓοΙ^ΓείοΙιεη Κεεηιρ- ίεη δηεάΐίοη άεΓ ϋεδΠΕ νεΓηί- οηΐεΐεη άΐε Τπιρρεη είηεΓ άειιίδθΗεη Οίνίδίοη ίη άεΓ Ζεΐΐ νοηι 8. βΐδ 13. δερί. ίηδ- 113 δοα^'ειΐδοηε Ρ3η- 52 Τοηηεη- ϋΙΕ νΕΡΝΙΟΗΤυΝΘ ϋΕΡ δΟνΥϋΕΤ. ΚΡΑΕΡΤΕ ννΐΡΡ Ρ0ΡΤΘΕ5ΕΤΖΤ 492.ΟΟΟ 30«υΕΤ. ΒΕΡΑΝΒΕΝΕ ΒβΓΐίη, 26. δβρίβτηοβΓ. ϋββ Ό. Ν. Β. τβΐΐτ. άβη &ηι Ν&οΗηιίττββ· νοπι Ο- οβΓΐεοηιηι&ηάο άβΓ 'νν'βηΓ- ηιαεητ ααβ^β^βοβηβη ίοΐ- άεΓ : οΐιβη ΒβΓίοηΙ ιηίτ.: ί ϋίε νβΓηίοηΙαι Ι οβταΐαεΓτβ Κίβ-νν 3θη1οβ86ηβη βοπ^'ετίδοηεη ΚΓβείΓβτπίΓά ϋίβ Αηζαηΐ άβΓ Οεϊβη- 8Γβηεη τααεοηδτ βτηεη- άΐίοη αηά ηαί βεΗοη 492 οοο βΓΓβίοΗτ. αρρέ πιεΐάετ. 6οοο. Βίηβαΐζ Βετΐιη, 26. ϋεη 6οοο. ΕϊηδίΐΙζ άίε Βοΐδοΐιεννϊδΐεη κοηηίε άίε- 5εΓΤ&&ε είηε άοαΐδοΐιε δο1ιΐ£θ1ιτί1ίε.?ε «ηιρρε νεΓ- ζείοηηεη.Ιη Ιιύΐτηβιτι Αη§:ΓΪίί5- ^είίΐ ^Γίίίεη άΐε ΡΗεκεΓ άίε- δετ Οταρρε, ΐη άετ ταί άεηι Κοηιιτΐ3ηάεηΓ ΗΗ ρ άεδ ΕίκεΓηεη Κτεαζεδ &, ζυτ ΙΤηΙνίΓ άεΓ νοι·ο:εηάε άεδ ιηίτ & & ίη άεη ΕΓά^αηιρ[ εΐη. 197 ΡαπζεΓ, 57 Ρ3ηζ£Γδραε1ι ηιά%οώ, ιιο ΡεΙά&Ρδοηϋτζε, 39 Ρ^Ιί^εδθΓΐαΙζε ιιηά ιιεβεΓ ι ΐοο ηιοτοπδίεΓΐε αηά βε- δραηητε Ρ^ΗΓζεα&ε άοτ δον- ^•ΐδ ννατάεη νοη άεη Κεδβτ- ζαη&εη άΐεδεΓ οοΐιΐαοΐιίίΐΐε- ^εΓ&Γαρρε νεπιΐοΐιΐεΐ:. Αηδ- δθΓάεηι δοηοϊδεη άΐε ΡΙίε&εΓ ίη ^ηίΊ:^ίίε^ηρίεη 87 δεννΐεΙ:· ίΐα&ζεα^ε αί) αηά ζεΓ?>οεΓΐεη
  ννεΐΐεΓε 139 ^"ΐ Βοάεη. Βεΐ
  άετ νεΓηΐαηΙαηβ: άεΓ ΤΓ3Π5-
  ροΓΐννε&ε αηά Ναοηδοηα6ΐ3·
  #ετ άετ Βοΐδθΐιεννΐδτεη εΓζΐεΙ-
  υε άίβ Οί αρρέ ν,εΐιεΓε £:ιο?δε
  ΕΓίοΙ&ε. ϋαΓθΙι Βοηιοεη3θ-
  ιαατί αηά Βεβοηαδδ ηιΐτ ΒθΓά-
  ιιιπίίεη ιιΐατάεη^ ζεηη Εΐδεη-
  ϋ ΐ
  Γηαοΐιΐ, 19 ΒΓαοΙζεη
  αηά ηιεηΐεΓε Μ3τεΓΪ3ΐΐ3&εΓ
  αηά ΚΓαίΐδτοίίδΐεΙΙεη άεΓ
  δοαι]£ΐ:δ ίη ΒΓαηά
  ^6^η-αηά
  ΒεΓΐίη, 26 δερΐεηΐυεΓ.
  ^οηάοηεΓ
  ιεηάΐεηδΐ ηιεΐάεΐ άεη
  Ιαδδ εΐηεδ Εεΐη-ιιηά Ρ&ο1ιτ-
  νεΓΓ3§·εδ ζιχιϊδοηεη Ρ3Γ3#α3γ
  αηά άεη νεΓείηΐ&ιεη δΐ3αΙεη.
  ΡαΓα£η3ν οεαοδίοΙιΙΐίΓε νοη
  άεη ΫεΓεΐηΐ&τεη δΐ33ΐεη Μα-
  ηΐτίοη αηά νν3ίίεη ζα Ιοεζϊε-
  Ιιεη.
  ϋίβ _α?β άβΓ δον^βτβ
  βοΗΙίηιηιβΓ
  Βετΐίη, 25. δερτεηιΙοεΓ
  ΕοηάοηεΓ Ν ά ο 1ι γ ι ο 1ι-
  Ιεηάίεηδΐ Ιίηάεΐ άαδί
  άίε ^&£ε άεΓ δο^ετδ ϊ^ίζί
  ννεΐΐαηδ δοΙιΙΐιηηιεΓ δεί, 3ΐδ
  νοΓ ειν3 14 Ταβτεη. νεηη
  άεη Όεαΐδοΐιεη εδ ίίεΙΐηΗΓε,
  άϋεΓ Οηατΐίονν Ιιίηααδ άίε Ιη-
  άαδττΐε ΐη άετ
  ζα 5εδΡΐζεη, δο
  ί,ίη
  ν>θΓαη-
  ΙεΓ Γοε^οηιεΓδ άϊε
  άαΐαΐυη άεΓ δονν]ετδ
  ζιι Ιείάεη ΙΐίεΙΐε. Όίε άπΐτε
  άεατδοΐιε Οίίεηδίνε &εηε ηοοΐι
  ίη αΐΐει* ΗείΙΐβΊΛβΐτ. ννείΙεΓ,
  αηά άίε ϋεατδθΐιεη δοηίεηεη
  ηίοηΐ εΓδοηοερίΙ ζα δεΐη. Ιη
  άεΓ ννεδΐΐίοΐιεη ΙΙΙίΓαίηε δεί
  άϊε Κεεΐίϋε άετ
  τϊοη νετΙοΓεη. Ναη δεί
  άίε Εα^ε ίαΓ άίε οοδΐΐίεηε 1-
  Κοη-
  βτβΐΐί άίβ
  ΙβηααδίαίΓ βίη
  Νεαι ΥογΙι 26 δερτεηιοεΓ
  ϋαΓθΙι άΐε 3ηη3ΐΙεηά 5γϊΙϊ-
  δοΐιε ΰιιείεΐΐίΐ&ε ίη άεη 1:3Π3·
  άίδοΐιεη ΚοΙιΙεηΙοεΓΚΐΐιεΓΐίεη ΐη
  03ρε Υετετοη ΐδί άΐε 1ΐ3η3·
  Κοηΐεηρΐοάαΐίΐίοη
  ατη 770.000. Τοηηεη
  & ΑαδδεΓάεηι
  Γη&οηί: δϊοη ΐη Κ3η3ά3 ά3δ
  &1δ ΚοΗ-
  1εη1ΐείεΓ3ηΙ;
  νν*8ί1ΐΓεηά ίπι
  ]άϊιτ ίη άετ Ζεΐΐ
  όοο.οοο Τοηηεη Αηι1ΐΓ3ζΐΐ
  3αδ Εη&ΐ3ηά οεζο^εη ιπατ-
  άεη, ιιΐ3Γεη εδ ΐη
  Ζεΐι άεδ Ι3αίεηάεη
  ηατ 390·000 Τοηηεη. δεΐΐ
  Εηάε Αα&αδΙ δΐεΐΐΐε Εη&ΐ3ηά
  άεη ΚοΗΙεηεχροΓΐ, 308τεδεΗεη
  νοη εΐηΐεεη δρεζίβΙδθΓΐεη,
  εΐη.
  ΚαταβτΓορηαΙβ
  Ι
  ίη
  Είη Οεΐαη§·εηεΓ, άετ νοτ
  ΖείΙΐη
  αχαΓάε.
  ΕΙΕνΐΗΕΒΙΟδ ΕΕΟΒ6ΑΙΑΚΙ8
  ΜαΙεηιεδτΓ.
  Εΐηί3ΐΐΓΐ νοη Ιιΐίηεηΐ
  νοη άεηι Ρίηηεη 2-ετη3θ1ι(:ε
  δον]6ΐί5θΗε Οείαη^εηε Ιοεη-
  οητεη ίί6εΓ άΐε Ι^Ά£β ΐη ^ε-
  ηϊη^Γ3ά. Αυδ εΐηεη δδΐοΐιεη
  Βε4Γ ί ο Η Ι ά εη άίε Ζεΐ-
  ταη§· «υ α δ ί δ α ο ηιί»
  νεΓοείίεηΙΙίαΗτ, §·ε1ιί: ΙιεΓνοΓ,
  ά3δ άίε 1-ιΛ§& ίη Εεηίηβταά
  1ί3(:3$(;Γορ1ΐ3ΐ β-εαΐοτάεη ΐδΐ.
  ϋΐε δϋ3άί· δεί νοΐΐετ Μεη-
  δθΗεη, άίε ζαηι §τοδδεη Τεϋ
  ίητ ΡΓείεη ά5εΓηαο1τΙεη ηιϋδ-
  δεη. Ερίάεΐηΐεη αι. ετεη 3αδ^ε-
  ΙθΓθοΙιεη, οήηε ά3δδ εηίδρι-ε-
  οΐιεπάε εεΓζΐϋοΙιβ Ηΐΐίε νοτ-
  1ΐ3ηάεη δεί. ΙΙεοεΓ άετ δΐ3ά(:
  1ίε§·ε οείδδεηάεΓ Κααοΐι άετ
  άεαΐδοηε ΟεδοΙιαΙζίεαεΓ Ικιΐοε
  ΐη άεη νοΓδϊδεάϋεη δςΙιαχεΓε
  δο1ΐ3εάεη
  11116 ειηικε
  δίοη 3ΐδ άεαίδοηε δο1ά3(εη '
  νεΓ»:1είάεΙ ΙΐΒεΐΐεη αηά δίοη
  ίη εΐη Όοτί Π3ΐιε άεΓ ΡγοπΙ
  η3ηπι δΐε τηΐτ; £τοδδετ ΡΓεαάε
  3αί αηά ϋε^Γϋδδΐε δίε 3ΐδ Βεί-
  Γεΐετ. ϋΐε Ροΐ^ε αΐ3Γ. ά3δδ
  άίε ΌθΓΛενοεΙΙζεΓαηβ: ατη
  Εχρΐοδίοη ίη βίηβΓ
  Ιίβοηβη Μαηίτίοηβί&ϋ-
  ΓΪ1ί· ι
  Είηεηι «Τΐηιεδ» - ΒεποηΙ ι
  ζαίοΐ^ε εΓεΐ^ηεΙε δίοη ΐη άϊε-
  βεη Τ3^εη εΐηε Εχρΐοδΐοη ϊη
  εΐηετ Μαηίί;ΐοηδί3θΓΪ1ί ίη
  Ιεβ. Εδ δοΠ Τοΐε αηά
  ιε
  25 °)ο ΡΐνΐΡΕΝΡΕ
  κ &.1β
  ΗίηίβΓηαεΙτί^εβ δρίεΐ ηιίΐ άεΓ
  Αί
  Ν&οΗ άβΓ Ι/οηάοηβΓ ι
  «Τίηιεβ» νβΓΓβϋβη άίβ
  βϋηίίβά Ο&β ΙηάαΒΐΓΐεβ»
  ίαβΓ 1940 ηίοΗΙ; αιβηί&εΓ
  &1β 25 ΡΓθζβηί ϋ^νΐάβηάε.
  άβη
  ηετνοΓ, άαββ ίη Εη- |
  ααοη άίε νετβθΓ- ·
  ίϋΓ Ο&β, |
  αηά ΕΙεϋΐΓΪζίίεεΙ
  Γβίηβ ρΙατοΙΐΓειτίβοηε Ααβ-
  οεαΐαη^βταεΓ^ζβα^β βίηά.
  8ίβ ρτεδβεη ίΙΐΓβ ϋίνί-
  άβηάε &αβ άεΓ ΒενοβΙΙίβ-
  Γαη§:, άίβ ααί άίββε Βε-
  ΓΓίβοβ αη^βιαίβεη βίηά,
  ταεοΐεβίοηΐδΐοβ ηεΓααβ.
  Ααϊ άεΓ &ηάεΓεη δείτβ Ι
  ταεΓάεη &11ε νεΓβρΓεοΗαη- |
  &εη, άίε ηιαη άεη ΑΓθβί-
  Ιετη ^εηιαοΗτ Ηβτ, ηίοΗτ
  εΓΪύΙΙτ. Ιηι Οε&εηίείΐ
  πτεΓάεη άίε Ααίταίε ζαΓ
  Τ-<εί3τ.ηη£Γ38τεί@'εΓηη£' αΐβο ζατ ΜεηΓβ,Γθβίί ίηιπιβΓ -. Ιη ίηΓβΓ ΥβΓβ- ϋίβ βοΐιοη 3βίτ Ιαη^εηι "■ίεάβΓ νεΓδρΓοεΗεηε Είη- ΓίοΗίαηβ- νοη 'ννεΓΐΐΙεαη- ίίηεη, αηι ]εάβηι ΑΓθβί- τβΓ τπβηί^δτεηβ βίηβ ιπ&γ- Γηε Μ&ΗΙζείτ αηι Τα^β ζή εΓΓηοε^ΗοΗεη, εχίβτίεΓΐ ηαοη αΐϊβ νοΓ ηαΓ αΐβ Λ^ίΙ&ϋοηβρηΓ&ββ ίη άβη Κβάβη βη^ΙίβεΗεΓ Κ,ββίβ- Γαη^δβτβΐΐεη. 8ο ηιεΐάε*- α. α. άεΓ άίβ 8^ο Η ^ β ί τ εη ααεη ίίΐΓ άίε Ηαίβη-αηεΙ ββίβη 1x3- αηά είηββ ΜεηδεΗεη, άβΓ νθη πιογ- £εηβ 8 οίβ αοβηάβ ΐο ΙΙαΓ ί ρ ζα νεΓΓίεητβη ηββττε, πιβΙΐΓ &1β αηπΐαεΓ- ζεη νβΓβαοητ άίβ αηά ίη ί^ι^χ , ηη&εηιαΐΐίοΐι ταεΓ- | άεηάε Οείίβηΐΐίοΐιΐίβίτ: ' νοη άεη οβΓείτβ &11 ζα ι οεΐί&ηηί ^ειαοΓάεηεη εί- ι 8:εηεη ΡεΗΙεηΙβοΙιείάαη- 8Γεη αηά Μίδβ^Γΐίίβη &οζα1εη1ιβη. ΑοεΓ ίηιπιεΓ ταίεάεΓ Μείοτ εβ ηαΓ σβί ϋίβ ΙίδθΗε δοζΪ3ΐρο1ϋί1ί αηά άαβ ΗίηΗαΙΙεη άεΓ ΑΓθβί- Ιετ ββίίβηβ άεΓ βηβτΐί- βοηεη Κε&ίεΓαη^ άαΓοη ίηιηιεΓ |ίπίβάεΓ οιοΗΙϊθΓΓηαΙίεΓτβ ρΓεεΗαη&εη ^βηηζβί- εηηεη ζαΓ Οεηύ&ε ά&3 ΗίητεΓΗββΙτί&β δρίβΐ, ά&β άίε βη^ΙίβοΗβ Κ.βο;ΐβΓαη8Γ ηητ άβΓ Ηί Κ&ηιρί- Νενν ΥογΙγ, 26 δερΙεηι5εΓ ΤοάεδβτΓαίεη &εβ·εη Κοηι- ηιαηίβτβη ίη ΡαΓίβ Ρ3ΓΪδ, 25 άετ ΟοΓΐΠα, άοη, ννΐε &εηιε1- Ι άετ, εΐη εάεΙηιαηίβεΓ δρεηάεΓ ααδ Αεςαατοπα^ίηκα Κοοδε- νεΐΐ ζαηι Οεδθΐιεη^ Γη3οη».ε, ηοοΐι εΐιε εΓ Αεα,α3ΐοπ3ΐ3ίπ- δεΐη Εγ Κοοδενεΐΐ εηιρίοηΐεη ννοτάεη τηϊτ; άεΓ ΒεηιεΓΐίηη^ άεδ Οο- ΓΪ1ΐ3δ νΐ1άηεΐΐ δεί δγηιοοΐ- 1ΐ3ίι ίϋτ άεη Καηιρί&είδΙ: άεΓ ίτεΐεη ΡΓ3ηζοδεη. δοννεΐί: άετ Οογϊ113 ΐη Ρτ3£ε Ιίοτηηιΐ:, βΠεΓάΐη&δ άεί Κ3ηιρί- ηίοΐΊΐ νοη βΓθδδετ ϋ3αβΓ. νοηι ΝΕυΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ ΜαΙβηιββτΓ. 6 Βεδοη&ίίεη δΐε &ΐοη δοννοηΐ βΐΐε άϊε 3αδ€Γΐεδεηεη ΟεϊΓ3εη- Ιίε ννΐε ?ιαοη Κοε1ην3δδεΓ. ^ Ιΐοιηπααπΐδ- ίίδοΐιετ υηιίΓΪεοε 1ΐ3ΐ 4 Κοηι- ηιαηΐδΐεη ζαηι Τοάε νεΓαη Ιείΐι. 13 ΚοηιηιαηΐδΙεη, ά&- ταηΐετ 4 ΡΓ3αεη, ιιχιΐΓάεη ζα Ζηοητ1ΐ3Πδ ζιιχΐδθΐιεη 5 ιιηά ΊθΗΑΗΝΙδ ΕΜ. ΜΑΤ3ΑΜΑ5 . ΐο Ααί άετ 'ννεδτδί ΐιε άεΓ ^εάεη 8-ΐ2 ΜοΓ^εηδ 2-6 Ν3οηπιίΐ:- ν7ΒΙ88ν7ΕΙΝ ΚΟΤ ν7ΕΙΝ ίη Ρΐββοηβη &1ΐ, τεΐη, ιοηΐδοη, 13
  Σ_

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ(ϋ
  Χανιά, Σάββατον 27 Σεπτέμβριον 1641
  ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΙΑ: ΟΙ άπαροίτητοι 6ροι διά την ύπαρξιν τής Νήσου
  Διά δύο πράξεών τού, κατά τόν τρέχοντα μήνα Σεπτέμβρι¬
  ον, ό Στρατιωτικάς Δ.οικητής Κρήτης έδωσε τό χέρι πρός ειρή-
  νευσιν τής Νήσου: 1) Διά τής διαταγής, δι'ής παρεσχέοη τελευταία
  ττροσεσμία πρός παράδοσιν των δπλων ήτοι μέχρι 30ής Σεπτεμορι^
  ου έ. έ. καΙ 2) διά τής διαταγής, περί αμνηστεύσεως δλων των απο
  20 Μοΐου 1941 έως 14 Σεπτεμβρίου 1941 διαπραχδεισων_ ποινικων
  πράξεων εναντίον τοΰ Γερμανικού Στρατοΰ, έφ' δσον οί υπαίτιοι
  δέν είχον τιμωρηδή επί τ ή βάσει νομίμων άποφάοεων των
  Δικαστήριον. Τά πρό τοΰ διαβήματος τούτου, πρός είρηνευσιν της
  Νήσου, διαδραματισδέντα γεγονότα (έκστρατεία εναντίον τωνε-
  λευδέρων σκοπευτών είς τά βουνά, φανερώνουν δτι τό έν Λόγφ
  διάθημο δέν ύπηγορεύδη έζ ελλείψεως ασφαλείας κα! άδυναμιας
  άλλά τουναντίον δέον νά έρμηνευδοΰν ώς σημείον ασφαλείας και
  ίσχόος τής Γερμανικής Δυνάμεως κατοχής.
  Τ' άποτελέσματα των ώς άνω πράζεων δέν πρέπει νά περιο-
  ρισδοϋν είς την απόλαυσιν τής άμνηστειας, άλλά να συμοαΝλουν
  είς την έξ ολοκλήρου είρηνευσιν καΐ συνεργασίαν τού ιθαγενους
  πληδυομού μετά των Γερμανικών καί Έλληνικών 'Αρχων. Εν εναν-
  τία περιπτώσει, καί τουτο αποτελεί λογκήν συνέπειαν τής κατα¬
  στάσεως, άμέσως μετά την έκπνοήν τής προαναφερδεισης ^πρ°0ε-(
  σμίας αι διατάξεις τοΰ πολεμκοΰ δικαίου δα έφαρμοσδουν μεσ
  δλης τής αύστηρότητός των. _
  Ό Ε'-ραποτκό; Διοκητή;, πρ5; άορυ/ή' πίι^ης παο£;ηγη·
  οεως, ετόνισεν ιδιαιτέρως την έλπιδα περί άρισπκής πλεον_ ειρη-
  νευοεωΓ, <ίλλά καί την απειλήν είς περίπτω^ι/ μή συμμορφωσεως. Ό λσός τής Κρήτης τίδεται λοιπόν άκόαη μίαν φοράν πρό ενός διλήμματος, ή έκβασ ς τού όποίου δέν είναι δυνατόν νά είναι αμ· φι6ολος, δι' δσους εχουν λογικόν νοΰν. ι Μόνον έχδροί, έγκληματίαι, ήλιδιοι, τυχοδιώκται και τρελλο! 8ά έχουν την δοε;ιν νά έζακολουδήσουν τόν ά/ώ/α μετά «τάς ε¬ πιτυχίας!» τάς οποίας κατήγαγε μέχρι τούδε ή νόμιμος καί παρανο_ μος μάχη των "Αγγλων καΐ των Κρητιΐν εναντίον τοΰ Γεομανικου στρατοϋ. „ » - - · Ή αύστηρά έφαρμογή των διατάξειον τού πολεμικθϋ δικαι- ου σημαίνει τόν θάνατον δι' δους τοΰς άμέσως ή έμμέσως συμ- Ι μετασχόντας είς τάν άγώνα. Είς περίπτωσιν δέ δπου οί δράσται δέν άνακα^ύπτονται, ή κρύπτονται σημαίνει δάνατον έπΐσης εναν¬ τίον πολλων μή συμμετασχόντων, ώς καϊ την τιμωρίαν όλο<λή· ρων Χωρίων καί Κοινοτήτων, τα όποΤα κατά την Γερμανικήν αρ¬ χήν τού: «Έκαστος δι' δλους καί δλοι δι" έκαστον» ε'ην συνεπευ· δυνα διά τάς πράζεις των Ιδικών των. Τούτο πρέπει νά τό λάβουν ύπ' όψιν των Ιδιαιτέρως αί περιοχα! έκεϊναι τής Κρήτης, έκ των οποίων Γερμανοί στρατιώται δέν διήδον εισέτι. Ή μεταχείρησις τόσης αύστηρότητός εναντίον πάσης περαιτέ¬ ρω διαταράζεως τής είρήνης καΐ εργασίας εγένετο πρό παν¬ τός διά τό συμφέρον αυτού τούτου τού πληδυσμοΰ. Ή δημιουργη- βεϊσα κατάστασις είναι τοιαύτη, μετά τάς τρομεράς δυσίας ^κα¬ ταστροφάς τής εκστρατείας τού Μαΐου, μετά τόν υπό των Άγγλων εφαρμοζόμενον άποκλεισμόν των είσαγωγών, μετά τα παρουσιαζό μεναέλλείματα είς την παραγωγήν συνεπεία'τοϋ άπό ενός έτους καΐ πλέον πολέμου, ώστε είς την παρούσαν περίπτωσιν πρόκειται κα- δορώτατα περ'ι ενός ζητήματος ύ.ιάρζεως τή;Ν"ρου.Δ.ά τόνλόγον αυτόν ή συνέχισις τού πολέμου έκ μέρους μερικών άτομον, δύναται νά δεωρηβή άναμφιβόλως ώς άαόπειρα κατά τής ζωής δλων. Ή Γερμαν'ική Στρατιωτική Διοίκησις άτέδειξεν, εύ3ός έζ άρ· χής, δτι άγαιά την Κρήτην περισσότερον άπό αολλοΰς Κρήτας καί ανέλαβε καί εξετέλεσεν, ώς έκ τούτου, τό/ άγώνα δια την συν¬ τήρησιν τής Κρήτης δι' δλων των μέσω/. Έργασία, ππραγωγή, εϊσανωγή καί έξαγωγή, άνόρδωσις τής Νήσου έξ δων των έπιπέ- δων, εξασφάλισις τής διατροφής τού λαού διά την αντιμετώπισιν τής δυσκόλου έποχής τού έπερχομένου χειμώνος, ιδού τα προ- βλήματα μέ τα όποΐα άπό πολλ^ϋ απτιαχολεϊτο, ή Στρατΐ'οτική Δι¬ οίκησις δταν άκό,ιη έ<εΤνοι διά τού; όι:>ίου; έφ3^< τιζεν αυτή, περιεφέροντο είς τα βουνά, έκρυπτον δπα καί ένήργουν εναν¬ τίον πράξεις σαμποτάζ, τής άναδημιουργικής αυτής εργασίας. 'Αναρίθμητα μέτρα,δπωςή κατασκευή άδων, ή εξασφάλισις, των συγκοινωνιών, ή προμήδευσις άγροτικών μηχανών και έργα- λείων, σπόρων, λιηασμάτων, φαρμάκωνκατά των έντόμων,ή επέκτα¬ σις των καλλιεργησίμων έπιφανειών διά την αύξησιν τής σιτοπαρα- γωγής, ή ίξαγωγή έλαιων καί σταφίδων, άναπλήρωσις των ςωων άτινα ή Αγγλικη Διοίκησις εϊχε δυσιάσει άνηεώς, έπανάληψις της εργασίας είς τα Κεραμοπο.εία διά την επισκευήν των έκ τού πολέ¬ μου ζημιών των οίκιών καί καταστημάτων, άνασύστασις τού πυρο- σδεστικού οώ^ατος, ή άναδιοργάνωσις των Ταχυδρομειον καί Τη- γεγραφείων καϊ πολλά άλλα πράγματα ή έπραγματοποιησαν ήδπ ή ευρίσκονται είς τό στάδιον τής πραγματοποιήσεως των. ΚαΙ δλα αύτά διά νά δυνηδή ή Κρήτη ν' αντιμετωπίση την δύσκολον κατάστασιν πρό τής οποίας εύρέδη, συνεπεία τής 1- στορικής εξελίξεως. _ , . Είς τόν σοβαρόν αυτόν άγώνα, τόν οποίον ή Γερμανική Δι¬ οίκησις διεξάγει νυν, διά την πρόοδον τού πληδυσμού τής Κρήτης, έχει ανάγκην τής στενής συνεργασίας δλων των Κρητών, είναι δέ φυσ.κόν νά δεωρήση κάσε αντίστασιν, φανεράν η κρυφιαν, ως έγκλημα, στρεφόμενον εναντίον, δχι μόνον τής Γερμανίας, αλΑα κα! αυτής τής Κρήτης καί νά την τιμωοήσΓ) δεόντως. ΟΊ άντιπρόσωποι τού λαοϋ, παρά τω Γεομανικω Στρατιωπκω Διοικητή, δέν δα ήσαν πλέον είς δέσιν νά ζητήσουν άμνηστειας, άλλ' οί Τδηι δα ήσαν ύποχρεωμένοι νά ζητήσουν την αυστηροτε- ραν τιμωρίαν, διότι άπό πολλοΰ είς αυτόν τόν άγωνα, τόν έπθΑΠ- δέντα είς ημάς υπό τής Αγγλίας, τα συμφέροντα τής Γερμανίας κα¬ τέστησαν κσ ι συμφέροντα της Κρήτης. Κάδε Κρής άς έπωφελησΓΐ. λοιπά/ τής εύμενοϋ; καταστάσεως, ήπς εδημιουργήθη διά τού Οια· βήμα-ος περϊ είρηνεύσεω; τοϋ Στραπωτκού Διοικητου, ά; σ<εφ3^ ώρυότερον καί άς διεξάγΓ) έξ αύτοϋ ποία θά οΐναι ή ευδϋνη της μελλοντκής τού δράσεώς. ΤΩ Τού θΰγγρου οτρατηγοΰ κ. ΙΜΡΕ ΙΟΥΧΑΎ- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Σ)3ρίος, <Ί 5ιαιτ . ι ΐ Τ3 νά κερ5 ση ή νά ι μΐα χώρα έΐνα πόλεμον έξαρ- Ι τάται τιάντοτε άπό πολλά καί δι- άφορα περιστατικά Είς τάς πλεΙ- στας των περιπτώσεων τα αϊτια Ι της επιτυχίας ή άποτυχίας πρέπιι V άνπζητηθοθν είς ολόκληρον τό ϊθνος, είς τάς άντιλήψεις τού καί το ήσικ,ον τού, μόνον δέ οπανιώ- τατα είς ωρισμένας ίθυνούσας προσωπκό ητας, α] όιοίαι πολ λάκ^, έν πειιπτώοει ήττη-, 8εω- ροθνται ώς ο] άποδιοιομπαιοι τρίι- γοι. Τ6 μεγαλειτέρον σφάλμςι των προσώπων το-των εϊνε ότι ένφ βλέπουν τα λάθη κα' τάς έλλεί ψεις καί ένφ άναγνωρίζουν την Ιδίαν τω.ν άνικανότητα πρός 8ε- ρςιπεΐαν τούτων, έξακολουσούν νά πσραμένουν είς την ίθύνουσαν θέσιν των Τα αΤτια των γερμα ικθν ' έπι- τυχιών ιί; τόν παρόντα Γ.όΑεμον εύρισκον ται είς δύο βαοικά γεγο νότα : Πρώτον, οί Γερμανοί άπι- κόμισιν πολύτιμα διδάγματα άπο την καταστροφήν τοθ 1°18. Καί δεύτερον, τα κράτη | της Άντάντ ένόμιζο, όλως εσφαλμένως, δ π έκείνα είχον ' ερδ σει στρατιωτι κώς τόν παγκόσμιον πόλεμον. Άλλ' ή νίκη των έπρεπε ν' άνα ζητηθη δχι είς £ν θετικόν, άλλ' είς £ν άρνητικόν γεγονός, δη>.
  ίίς την πλήρη ΰλκήν |1ξάντλησιν
  των Κεντρικήν Δυνάμεων 'καί είς
  την έκ τούτου προελθοϋσαν ψυχι¬
  κήν κατάρρευσιν τω/ στρατών
  και λαων των. Μετά τάς Βερσαλ-
  λΐας καί τό Τριανόν, έπίστευσαιν
  αί Δυνάμεις τής Άντάντ ότι εί¬
  χον έκμηδενίσει πλέον διά πολ¬
  λάς δεκαετηρίδας τάς Κεντρικάς
  Δυνάμεις. Μετά τόν πλήρη αφο¬
  πλισμόν, παρέμειναν είς την Γερ¬
  μανίαν μόνον 100.000, είς την
  Οΰγγαρίαν 35.000 καί είς την Αΰ-
  οτρίαν 30.000 στρατιώται.
  "Ας ρίψωμεν τώρα ενα βλέμμα
  είς τούς νικητάς τοθ 1918 : ΑΙ Η¬
  νωμεναι Πολιτείαι άπεσύρθησαν
  άντελθς άπό τόν εύρωπαϊκόν πό¬
  λεμον, διέλυσαν τόν μεγάλον
  στρατόν των καί έπώλησαν μάλι-
  στα είς την Ευρώπην μέγα μ'ρος
  τοθ έζοπλισμοΰ των Ή "Αγγλία,
  πιστή είς τάς άπά αίώνων παραδό-
  σεις της, άφωπλΐσθη άμέσως. Πε-
  ριώριοε τόν στόλον της καί εδή¬
  λωσε, μοζί μέτάς Ηνωμένας |Πο-
  λιτείος, ότι εϊνε πρόθυμος ν' α¬
  ναγνωρίση την Συνθήκην τής Ού·
  άοιγκτων περί άφορλιομοΰ.
  ΟΙ Γάλλοι, μεθυσθέντες άπό
  την νίκην των, έπέμειναν άκάμ-
  ιττως είς τούς στρατιωτικούς των
  κανόνας καί είς τάς δογματικάς
  αρχάς τής έκπαιδεύσεως τοθ
  .στρατοϋ των, τόν οποίον εθεώ¬
  ρουν ακατανίκητον. Αί αρχαί
  αύται διεφαΐνοντο είς τοϋς κανο-
  νισμούς τού πυροβολικοϋ των. Άρ
  γότερον έπεκράτησεν ή «άσφά-
  λεια», ή μεγάλη αυτή άμυνική
  άρχή τού έδνους. "Ηρχισεν ή κα¬
  τασκευή τής Γραμμής Μαζινό, ή
  όπο'α άπέβη ό νεκροθάπτης τής
  γνωστής γαλλικής έπιδετικής όρ-
  μής «έλάν», τοθ πνεύματος τής
  εΊΐιθέσεως. Συνεπεία τοθ άρνητι-
  κοϋ τούτου πνεύματος άνεφάνη-
  σαν είς την ήγεσίαν -οί γαλλικοϋ.
  στρατοϋ μερικαΙ «διακυ;ιάνσεις»,
  μετοδοθεϊσαι είς ολόκληρον την
  στραπωτικήν ζωήν τής χώρας,
  πρδγμα που δέν διέφυγε την προ¬
  σοχήν κβϊ των ξένων παρατηρη-
  τών.
  Αντιθέτως, οί Γερμανοί εξήγα¬
  γον .μέ πολλήν ένεργητικότητα
  τα δέοντα συμπερά^ματα άπό
  την καταστροφήν τοϋ 1918. Ή
  Άντάντ, μέ την Συνδί',κην των
  Βερσαλλιών, επέτυχε το αντίθε¬
  τον έκείνου πού ή'θελε Ό έξ
  100.000 άνδρων γερμανικός στρα·
  τος, ή λεγομένη «Ράϊχσδερ», πού
  παρέμεινε μακράν τής πολιτικής
  καί των κομματικών διαμαχών,
  μέσα είς δνα κράτος διηρημένον
  είς πολλά καΐ διάφορα κόμματα,
  μέ θαυμάσιον εκπαίδευσιν των
  έκλεκτών άνδρων της, άπετέλεσεν
  αργότερον τόν πυρηνα υπό τοϋ
  Χίτλερ νεοσυσταθέντος γερμανι-
  κοϋ στρατοΰ. Λοχαγο'ι έπροβιβά-
  σδησαν όμέσως είς ταγματάρχας,
  ύπολοχαγοί είς λοχαγούς καΐ ούτω
  καδεξής, διότι υπήρχον ήδη αί ά-
  παπούμεναι γνώσεις κατί Ικανό-
  τητες.
  Αί Δυνάμεις τής Άντάντ παρέ-
  Ταειναν απρακτοι ενώπιον τής νέ-
  ας οργανώσεως τοθ γερμανικοθ
  στρατοθ βάσει τής γενικής δητεΙ·
  0 ς ώς κου ενώπιον τής 15ρύσεως
  ·
  έναερίου στόλου υπό τού Ράϊχ
  ",Η δέν ή3ΐλησαν ν' άντιλπφθοϋν
  καΐ λά3ουν ύπ' δψει των την απί¬
  στευτον σχεδόν ανάπτυξιν των
  γερμανικόν ένόπλων δυνάμεων ή
  έπληροφοροϋντο εσφαλμένως άπο
  τούς σΓρατιωτικούς άκολούθους
  καΐ τούς λοιπούς παρατηρητάς
  των. Πόσον ύπέροχος ?)το ή οργά¬
  νωσις τοθ νέου στρατοθ ιο3 Ρά¬
  ϊχ ,-.ατέδειξαν ή6η τα γεγονότα
  τοθ 1?38 καΐ Ϊ969, δταν κατελή·
  φθησαν ή Αυστρία, ή Σουδητοχώ-
  ρα καΐ ή Τσεχοσλο6α<ία. Τα λά¬ θη καΐ αί έλείψεις πού εΤχον παρατηρηθή κατά τάς στρατιωτι¬ κάς ταύτας έπιχειρήσεις παρεμε- ρ'σθησαν όλοτελως, οϋτως ωστε ή έπιστράτευσις τοθ Φθινοπώρου 1?39 καί ή έκστρατεία τής Πολω- νίας δύνανται νά θεωρηθοθν ώς κατορθώματα ύπο5ειγματικά. Ώς πρός την αξίαν τής στρα- τηγκής ήγεσίας, είνε περιττόν νά έπεκταθώ έπ' αυτής. Χαρα- κτηριστκή τοθ έξαιρέτου πνεύμα¬ τος των Γερμανών στρατιωτών είνε ή έπ»·υχής εκτέλεσις καΐ των τολμηροτέρων έπιχειρήσεων. Είς τόν σύγχρονον π£λεμον ό γενναϊος στρατιώτης παιζει καΐ πάλιν μεγάλον ρόλον, μεγαλει¬ τέρον ή κατά τ5ν παγκόσμιον πόλεμον. Πολλάκις συμβαίνει νά συμβάλ^ πολύ είς την νίκην ένα καΐ μόνον βομβαρδιστικόν «Στού- κας» ? δνα καΐ μόνον ,τάνκ, έ"νας απλούς άλεξιπτωτιστής, μία μικρά ομάς άνιχνευτών ή έν καΐ μόνον ύποβρύχιον. Όχι μόνον ή οργά¬ νωσις καΐ έκπαΐδευσις τοϋ γερ¬ μανικοθ στρατοϋ εϊνε άξιοααύμα- στος, άλλά καΐ τό πνεϋμα πού τόν διέπει, τό ηθικόν τού. Τφ 1?14—1°18, ή στρατιωτική ύπηρε- σΐα πληροφοριών τής Άντάντ ή>ο καλυτέρα τής γερμανικής.
  Σήμερον βλέπομεν τό αντίθετον.
  Είς την Γερμανίαν, όλόκληρος Λ
  τύπος, τό ραδιόφο'νον, ό κινημα-
  τογράφος εχουν τεθή κατά τρό¬
  πον ενιαίον είς την υπηρεσίαν
  τοθ πολέμου. Ή άποσυνθετική
  προπαγάνδα των άντιπάλων, ή
  κατάρριψις πρςκηρίξεων κλπ.
  έμειναν άκαρποι.
  ΟΙ άξιωματικοΐ καΐ οί οπλίται,
  πορά την αυστηράν πειθαρχίαν
  πού έπικρατεί, είνε άρρήκτως
  συνδεδεμένοι μεταξύτων ψυχικώς
  καΐ ήδικώς. Παρατηρεϊ κανεΐς
  μεταξύ των, πανταχοϋ, £να ω¬
  ραίον πνεϋμα συντροφικότητος
  πού έπιτελεΓ θαύματα. 'ϋ γερμα¬
  νικός σιρατός έχρησιμοποίηαε
  τόν χειμωνα τού 193?)40 είς με-
  γΐστην ανάπτυξιν καΐ περαιτέρω
  •πρακτικήν εκπαίδευσιν καΐ εξά¬
  σκησιν των άνδρων τού. Έκτός
  τής ΰπερόχου οργανώσεως, τής
  καλής προετοιμασίας, τής κινητο-
  ποιήσεως καΐ τής έξαιρέτου ήνε-
  οίας, το μυστικόν των γερμανι¬
  κών έπιτυχιών δέον, κατά την
  γνώμην μου, ν' άναζητηθή κυ
  ρίως είς τό θαυμάσιον πνεϋμα τοθ
  στρατοϋ.
  ΙΜΡΕ ΣΟΥΧΑ-Υ-
  ΑΙΑΚΗΡΥΞΙΪ1ΗΜ0ΙΙΡΑΣΙΑΣ
  . ΚΤΗΜΑΤΒΚ
  Οί συλληφθέντες μέχρι
  τούδε ανατολικώς τού
  Κιέβου αίχμάλωτοι
  άνήλθον ηδη τάς 492.000
  Έν άναμονί] τού λό-
  γου τού ΡοΰζβεΑτ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.—
  Τό ημιεπίσημον Γερμα¬
  νικόν ΤΤρσκτορεΐον, είς
  απογευματινήν ανακοί¬
  νωσιν τού, μετέδωσεν
  έκτακτον ανακοινωθέν
  τής 'Ανωτάτης Διοική¬
  σεως των ένπόλων
  Γερμανικών Δυνάμεων,
  έχον ώς ακολούθως :
  Ή έκμηδένισις των πε-
  ρικυκλωμένων ανατο¬
  λικώς τοϋ Κιέβου Ρωσ-
  σικών στρατιωτικών δυ¬
  νάμεων συνεχίζεται έξα
  κολουδεΐ δέ νά αυξάνη
  ό άριδμός των αίχμαλώ-
  των,όστις έφθασεν ήδη
  είς 492.000.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.-
  Τό Πρακτορείον Τραν-
  ζόσεαν ανακοινοί δτι
  σχηματισμός Γερμανι¬
  κών τεδωρακισμένων
  άρμάτων μάχης συνε-
  κρούσθη μέ τάς έναπο-
  μεινούσας ανατολικώς
  τού Κιέβου Ρωσσικάς
  δυνάμεις. Τά Γερμανι-
  κά άρματα μάχης έτρε-
  ψαν είς φυγήν τάς Ρωσ
  σικάς δυνάμεις, είς τάς
  οποίας επέφερον τερα¬
  στίας απωλείας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.— Τό
  Πρακτορείον Τρανζόσεαν
  μεταδίδει ότι είς τούς
  κύκλους τής Βιλεμστρά-
  σε άναμένεται ν' άναγνω-
  σθη τό περιεχόμενον τοί< λόγου τοϋ Προέδρου των Ηνωμένον Πολιτειών κ. Ροϋζβελ, τ,όν οποίον πρό- κειται ούτος νά έκφωνή- ση σήμερον Σάββατον. Ό Πρόεδρος Ροϋζβελτέξειλί- χθη τοΰς τελευταίους μή¬ νας είς λάλον, ότι δέ καί άν έκστομίση δέν θά εί¬ ναι τίποτε άλλο τιαρά μία νέα έττίθεσις κατά των Κρατών τοθ άξονος. Ή έττέτειος τοθ θα- νάτου τού μέγα Έλ- ληνιστοθ Βιλάμοβιτς Προσφερθΐ,ίσης μείζονος τιμής κατά 5 ο)ο τής τοθ τελευταίου πλειοδότου διά την ενοικίασιν τοϋ μετοχίου ΚΟΡΔΕΛΙ Δαρμαροχωρί- ου έπαναλαμβάνεται ή δημοπρα- σία τής ενοικιάσεως την 2 Όκ- τωβρίου 1?41 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11-12 π. μ. έν τοίς Γρα¬ φείοις τοϋ ΟΔΜΠ Χανίων υπό τούς ίδίους δρους καΐ μέ πρώτην προσφοράν τοίς μετρητοϊς δρχ. εύρί- το° Οί δροι τής ενοικιάσεως οκονται «[ς χά Γραφεϊα 1?4Ε1Υ ^ανίοις τ^ 26 Σεπτεμβριου (Τό Συμβούλιον τοΰ Ο Δ. Μ. Π. Χανίων). Άπό τό ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Όδός Μάλεμε αριθ 6 (Πρώην Φαρμακείον Μανιουδάκη) Προμηθευθήτε δλα τ4 έ- ποτά είς φιάλας ώς καΐ χολώνιες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρός τούς παρ' ήμϊν ήσφαλισμένους Έπαδή τινές των παρ' η¬ μίν ήσφαλισμένων νοιαΐζουν δτι τό «Ίδρυμα των Κοινω· νίκων Άσφαλίσεων» έπαυσε νά λειτουργή μετά τόν πόλε¬ μον, φέρομεν είς γνώσιν αυ¬ τών δτι ούδ* επί στιγμήν ά- νέκοψε την λειτουργίαν τού καΐ κατά τούς βομβαροισμούς άκόμη ή ύγειονομική μας 'Υ- πηρεσΐα προσέφερεν τάς ύ· περεσίας της θαυμασΐως. (Ειδικώτερον άνακοινοΰμε / τά εξής: 1) Γά γραφεΐα μας καί ό Προίστάμενος τής Ύγειονο- μικής μας Υπηρεσίας ευρί¬ σκονται έν τή οδώ Κεντρική 12 (πρώην Βενιζέλου) καί έ¬ ναντι ακριβώς ΓυμνασΙου Αρρενων. 2) "Οσοι άπώλεσαν τά Ά- σφολιατικά των βιβλιάρια νά φρονΐίσωοιν τό ταχύτερον νά έκδώσωσιν νέα τοιαθτα μέ μίαν ύαεύθυνον δήλωσιν διά τά ήμερομίσθια τοϋ άπω λκσθέντος βιβλιαρίου, προ- κειμένου νά άναγνωρισθώ- σιν παρ' ημών είς τό νέον τοιούτον. Έπειδή ένδέχεται νά είναι δύσκολος ή προσα- γωγή φωτογραφιών πρός τό παρόν θά εκδίδωμεν βιβλιά- ρια νέα άνευ τοιούτων. 3) Ή ίατρική περίθαλψις είναι τιλήρης, εμμοθοι δέ καί έπικουρικοί ίατροί ευρί¬ σκονται είς την διάθεσιν των ήσφαλισμένων καί των οίκο- γενειών των, έφ' δσον έχωσιν ανάγκην. 5) Διά τοΰς στρατευθέντας ήσφαλισμένους, οΐτινες Οπέ- στησαν πολεμικόν άΐύχημα καΐ διά τούς έκ τοθ άμάχου πληθυσμοϋ ήσφαλισμένους, οΐτινες έπλήγησαν κατά τούς βομβαρδισμούς, όρίζεται τε¬ λευταία ήμέρα δηλώσεως τοΰ άτυχήυατός των ή 30 Σεπτεμβίου έ έ. Πέραν τής προθεσμίας ταύτης ουδένα άτύχημα πολρμικοχ Ρα Ρ·ρ· χθώμεν ώς τοιούτον άλλ,' ή πάθησις θά χαρακτηρίζεται ώς άσθένεια μόνον, δηλαδή δέν θά δικαιοΰται έπιδόμα- τος ή ένδεχομένως έφ' δσον πρόκειται περί πλήρους άνα- πηρίας ή' θανάτου, άποζημι- ώσεως ή συντάξεως. 6) Εφιστώμεν την προσο- Ι Η ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.—Βάσει των οίκονομικών συμφωνιών μέ την Ρουμανίαν, ή Γερμα¬ νική βιομηχανΐα έπρομήθευσε μέχρι των μέσων τοθ Ιου¬ λίου, είς την χώραν ταύτην μεγάλας ποσότητας γεωργι- κων μηχανών νεωτάτης κα- τασκευής, ήτοι : 800 τρα- κτέρ, 950 αροτρα διά τρα- κτέρ,2250 μηχανάς σπορας 26.800 μηχανικά αροτρα, 700 θεριστικάς μηχανάς καί 9600 γεωργικάς μηχανάς άλ λων είδών. Παρά την μεγά¬ λην άπασχόλησίν της διά τάς ανάγκας τοθ στρατοΰ, ή γερ μανική βιομηχανία ηδυνήθη νά προαηθεύση ήδη τά 80 ο)ο περίπου των υπό τής Ρουμα- νΐας παραγγελθεισών γεωρ- γικών μηχανών, οϋτως ώστε η μηχανοποίησις τής ρουμα- νικής γεωργίας προχώρει μέ ταχύτατον ρυθμόν. χήν των ήσφαλισμένων μας πρό τό καλώς έννούμενον συμφέρον των επί των ένδε- χομένων έργατικών άτυχη- μάτων. Καί τό παραμικρότερον ά τύχημα δέον ϊνά δηλούται είς ήμθς έντός των τριών πρώτων ήυε";ών τουλάχι¬ στον, ίνα ή ύγειονομική 'Υ- πηρεσία μας έπιλαμΒάνηται τής θεραπείας άμέσως. Συ¬ νέβησαν τόν παρελθόντα μήνα τρείς άκρωτηριασμοί οακτύλων, ή δέ αίτία άνά- γεται είς έπισυμβδσαν έν τώ μεταξΰ μόλυνσιν έπειδή τα έν λόγω άτυχήματα εδηλώ¬ θησαν άργά. '_πίσης επαναλαμβάνομεν διάπολλοστήν φοράν, δτι τά άτυχήματα τα όΐτοΐα ήθε¬ λον δηλωθή μετα την τρί¬ την ημέραν δέν θά έτΐιδοτη- θώσιν άλλά θά ληφθούν ώς άσθένεια άνευ έπιδόματος. Έν Χανίοις τή 15 Σεπτεμ· βρίου 1941. Ό λΐΓυθυντής Π /Λ. νΕ,',Ι' 1 Πρός τούς κ. κ. Έργο· οότας Ανακοινούμεν πρός τούς έν τή περιφερεία τού ήμε τέρ'ου Ύπ)Εθς κ. κ. Έργο- δότας δτι τό "Ιδρυμα των Κοινωνικών Άσφαλίσεων συνεχίζει την λειτουργίαν τού έν τή πόλει μας καί αί έκ τοΰ Νόμου 6298 άπορρέ- ουσαι ύποχρεώσεις των πα· ραμένουν άδικτοι. "Εφιστώμεν τϊ»ν προσο¬ χήν των κ. κ. Έργοδοτών επί τριών σημείων. 1) Οί παρ' αυτών άσχο- λούμενοι νά έχωσι έφοδι- α^θή δι' άσφαλιστικοΰ βι· βλιαρίου. Εάν δέ έχη απω¬ λεσθη νά ανανεώθη δι' έ τέρου τοιούτου έκ,διδομέ- νου παρά τής Υπηρεσίας μας αύθωρεί. 2) Τα έπισυμβαίνοντα κα¬ τά την εργασίαν των άτυ¬ χήματα, δσον δήποτε μικρά καί άν είνε νά άναγγέλων- ται είς την Υπηρεσίαν μας έντός τριών ημερών, διότι παρερχομένης τής προθβ- σμίας ταύτης θά ώσιν είς βάρος των. 3) Αί είσφοραί δέον νά καταβάλωνται ημίν έντός όκτώ ημερών άπό τής μΐ- σθοδοτικής περιόδου άλ¬ λως έκτός των ποινικών εύ^υνών έπιβαρύνονται μέ πρόσθετον τέλος 10 ο)ο θά εΐσπράχτωνται δέ παρά τού Δημοσίου Ταμείου ώς Δη¬ μόσιον έσοδον. Έν Χανίοις τή 15 Σεπτεμ- βρίου 1941 Ό Διευθυντής Π. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26,-Τό ή- πιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορειον μεταδίδει δτι συνε- μληρώθησαν χθές 10 έ"τη άπό τοθ θανάτου τοθ περιφήμου Γεριαανοΰ Έλληνιστοΰ, μετα- φρ'χστοθ τής Ίλιάδος, Βιλά· μοβιτς. Ό μέγας ούτος Έλ- ληνιστής τής ΓερμανΙας, δταν έφερεν είς πέρας τάς άοι- στοτεχνικάς τού μεταφρά- σεις, έγραψεν είς έπΐλογον: «Κατορθώσαμεν ν' άναγνώ- σωμεν την βαθείαν ψυχήν τοθ Έλ,ληνισμοΟ». Ή Ελλάς καΐ ή ΓέρμανΙα, ώς ετόνισεν ό Χίτλερ είς τό δεύτερον βι- β1ον το^, έμψοροθνται ύπΛ τοθ ίδανικοθ τοθ πολιτισμοθ,, Τά κατορδώματα ενός στολί- σκου 6ομ6αρδιστ. άεροπλάνων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26,-Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον μεταδίδει δτι ό υπό την άρχηγίαν τοθ Βολτέγκα στολίσκος β^μβαρδιστικών άεοοπλάνων συνεΐχλήρω^ε χ&ες 2700 πτήσεις καί έπέ- τυχεν τόν καταπληκτικόν α¬ ριθμόν των 421 άεροπορικών νίκων. Ό στολίσκος ούτος κατέρριψε 729 Σοβιετικά άε- ροπλάνα καί άλλα 88 άνευ. μαρτυριών. Είς άερομαχΐας κατέρριψε' 1150 καί κατέ- στρεψε 183 επί τοΰ έ5άφους. Μετέσχεν είς έπιχειρήσεις έν Αγγλία, είς δέ το 'Ανα- τολικόν μέτωπον κατέστρεψε 15 τεθωρακισμένα αύτοκίνη- τα, 8 τεθωρακισμένα αραατα, 1 τεθωρακισμένην άμαξο- ί στοιχίαν 8 δέ άλλας ήχρή- στευσε μερικώς. Συγκρούσεις Ίαπωνοκινεζικών δυνάμεων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 26.- Τό Πρακτορείον Τρανζόσεαν πληροφορεΐται έκ Τόκιο ότι τό Ίαπωνικόν Πρα¬ κτορείον Ντομέϊ μεγάλαι Ίαπωνικαί δυνάμεις, δρώ· σαι είς την περιοχήν τής Επαρχίας Χς>νάν καί βα-
  δίζουσαι πρός κατάληψιν
  τής πόλεως Τσίν—Τσάου,
  ήλθον είς σύγκρουσιν μέ
  τεραστίας Κινεζικάς δυ
  νάμεις, αΐτινες μέχρι
  στιγμής επέτυχον τοπικάς
  νίκας "Αλλα Ίαπωνικά
  στρατεύματα έπιτίθεγται
  κατά τής σιδηροδρομικής
  γραμμής Χανκέου—Καυ-
  τώνος,. ήτις τταραμένει ει¬
  σέτι τό μόνον σιδηροδρο·
  μικόν δίκτυον υπό την
  κατοχήν τής Κυβερνήσεως
  Τούν—Κίγκ .
  ΙΟΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΤΣΑΜ&Σ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟϊ ΟΔΟΝΤΙΔΤΡΟΣ
  Χο^ταιαών 1Ο
  Δυτική πλευρά Άγορας
  Δέχεται καθ" εκάστην
  8—12 π. μ. 2—6μ μ,
  Συγχαίρω θερμώς καΐ διά τού
  τύπου τόν κ. Κωνσταντίνον Στυ·
  λιανάκην διά την τελείαν ήλε-
  κτροκίνητον άλευροβιομηχανικήν
  εγκατάστασιν τού ή όποία Ίίχει
  μίαν αρίστην απόδοσιν καί τε¬
  λείαν αλεσιν.
  Ό άλευρόμυλος τοϋ κ. Στυλια-
  νάι η ίξππηρετεί έπαζίωζ την
  ΐιολιν ιθν Χανιών και ο'ο^ηρον
  τον Ν ^μον μας
  Κατσι,ραριανά τή 2^ Ι)6ρ!ου 1941
  Ό ευχαριστών
  Νικ. Δρακάκης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ] βοηθητικόν γυναι
  κεΤον προσωπικόν διά τά Κέντρον
  τοθ Δημοτικοϋ Κήπου. Πληροφο
  ρίαι έντός τοθ Κέντρου.
  ΡΑΔΙΟΦΟΗΑ ΜΕΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ ι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Σ)βριος.—ΑΙ
  τελευταίαι τελειοποιήσεις τής
  τηλεοράσεως καί ή ίδρυσις
  είδικών πομπών τηλεοράσεως
  είς Γερμανίαν, ώθησαν τάς
  αρμοδίας Γερμανικάς αρχάς
  νά έγκοσαστήσουν είς δλα
  τά στρατιωτικά νοσοκομεΐα
  | τοθ Βερολίνουραδιοφωνικούς
  λήπτας έφωδιασμένους μέ
  μίαν μικράν όθόνην, επί τής
  οποίας προβά>>οντσι τακτι¬
  κώς, αί ό πό τοθ σταθμοΰ τη-
  λεοράσίζως τού Βερολίνου
  γενόμεναι έκπομπαΐ. Ό νεω·
  τερισμός αύτάς εγένετο δε-
  κτός μέ ενθουσιασμόν .^τΐό
  τούς νοσηλευομένους 'τραυ-
  ματίας στρατιώτας.
  ΑΝΛΪΗΤΗΙΞΙΣ
  Ό γνωρίζων περί τής τθχης
  τοϋέκ θεσ)κης "Ιωσήρ ΝισσΙμ
  νά πληροφορήση έν Ηρακλείω
  τόν κ. Νικ. Άλικιώτην.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Είς τό Κατάστημα Γεωρ.
  Παπαμιχελάκη καί Σία ά-
  γοράζονται παλαιά κοσμή-
  ματα μέ τάς καλλιτέρας τι¬
  μάς, ώς καί παλαιά άργυρά
  τοιαϋτα. Όδός Ποττιέ 29
  (Παλαιά άγορά).
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ1ΜΠΑΣ
  Άδειοθχος 25 Κιλοβάτ
  Ήλεκτρολόγος μηχανικάς
  άναλαμβάνει εσωτερικάς έγκα-
  ταστάσεις. Πληροφορίαι ΠραΤδου
  22, Χανιά.