89984

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕ.ΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ
  29.
  5ΕΡΤΕΜΒΕΡ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηαηίΐι
  αηά ϋπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 55 — 'Δριβ. 55
  ΡΓβίβ 3 ϋΓαοηηιβη — Τιμή Λρχ. 3
  Κβάα&ΓίοηβοηΓο ηηά
  . 22.
  ΟΙΕ ΕΝΟίΙδΟΗΕ
  δΤΙΜΜΤ ΝΙϋΗΤ
  Ιη άβΓ βηο;Η8θΐ.βη δίτα-
  τε&ίε ·νν8.Γβη δβίτ ]β άβΓ
  Οβάαηΐεβ άβΓ ν7 ί γ τ-
  δϋΐΐ Ε { Ι 5 !ΐ Γ ϊ 6?·
  ί υ Ηγ η η £ ιιηά άίβ
  — οητίηβηταΐε
  Βΰηάηίβροΐίτίΐε ηιί-
  τβίηαηάβΓ ηηΐΓβηηοαΓ
  ΛΓβΓΐιηηάεη. Ααοη ίη άβΓ
  νοΓθβΓβίίηηβ: άεβ 3ετζί-
  4?βη Καηιρίβδ δρίθΐΐβη
  άίβδβ οβίάβη Ρα_τοΓβη
  ίη άεη αηκεΐβαοηβίβοηεη
  νοΓβίβΙΙηηβτβη άίβ εητ-
  βοηβίάβηάβ Κ,οΐΐβ. Μαη
  ηατίβ ββίηβ βηΓορ&ίβοηβη
  Ροΐίζίβτβη, ιηίτ. 'άβηβη
  γπ&π άβη ρΓ&δη—ιτίνβη
  Οβ^ηβτ—ίη άίβββηι Ρβΐΐ
  Ώβητβοηΐαηάηηά Ιταΐίβη-
  βίη&Γείβτε ιιηά άβη Ρείηά
  ίη αηΐνναηάΓείοηβ Ματβ-
  Γίαΐβοηΐαεηΐβη νβΓβττίοΙε·
  ίε. ϋηά ηιαη οβηητζτβ
  άίβ ϊβΓΓίίθΓΪ&1βΑθ8θ1ΐ1ΐβ3-
  βηηυ νοη βηΓοραίδοηβη
  ιιηά ΰοβΓβββίβοηβη "ν"βΓ·
  8θΓίηη?βφΐβ11βη ζή ββί-
  ηβΓ νίΓτβοηαίτΙίοηβη Ααβ-
  ϋίβ &
  βταΐτβτβ βίοη αηάβΓβ. Εβ
  ντατ άίβ άβατβοηβ δττβ-
  1β?ίβ, άίβ άίβ πι ι 1 ί τ & γ ΐ-
  8 ο ή β η Α-Ιίοηβη ίη άίβ
  Η&ηά ηαηιη. ϋβΓ Ροΐβη-
  1ΙΓΪ6& ιιηά άβΓ ίταηζδβί-
  βοηβ ΚΓίββ- ννχΐΓάθη ηαοη-
  είη&ηάβΓ αΐβ Βΐίτζβίβ-
  £*β ηιίτ. βίηβηι Μίηίηιαηι
  &η ρβΓβδηΙίοΗεη αηά
  βαοηΐίοηβη νβΓΐηβτεη βΓβ-
  βοηΐα&εη. Ν&οη άβη διέ¬
  λθη ίπι ννβδίθη ιιηά Οβτβη,
  2ΐι άβηβη ηοοη άίβ Εητ-
  βοηείάαηο; βοβΓ δΐιαηάί-
  ηανίβη ίη ΝθΓν^ββ,βη ΐ£αηι,
  ν&τ αηβΓ ηίοητ ππγ άίβ
  1εοητίηβητ~αΐ6 ΑΠίαηζ-
  ίπιρρβ άβΓ Εη&ΙβηάβΓ
  βΓΐβάΐ^τ, 3ο άαββ βίηβ ννε-
  ββητΐίοηβ "νοτ&η&Ββίζηη^
  ίίΐΓ άβη ι·. ίΙίταΓίβο ηβη
  ΑιιβζβΙΐΓΐιηβΤδΙΐΓΪ-
  β β: βηίίίβΐ. ϋίβ Εηρ;β άβδ
  άβητ.8οη ίταΐίβηί δ ο η β η
  ννίΓΤδοηβΉδΓαηηιβ
  νίβΙηιβΙΐΓ αηοη βΐβίοηζβί-
  .Ί% ζιΐΓ βηΓοραίβοηβη νν'βί-
  τβ αυδ^βάεηητ. ϋίβ δΐεαη-
  άίνανίβοΗβη Ετζβ, άίβ
  ροΐηίδοηβη ΚοΗΙβη τιηά
  άαβ ροΐηίβοηβ Είββη, άαβ
  ροΐηίβοπβ ιιηά ηιπιδηί-
  βοηε ΕΓάβΙ, άίβΝβ-ΜβΙαΙ-
  1β άββ δϋάοδτβηβ ίίβΐβη
  άβη ΙοΓίίίδοΗβη Ζη-
  ιιηά — βΓβη βοηοη
  αηβ Γβίη
  άίββετ Ι,αηάβΓ αη£ άβη
  Ιεοητίηβηταΐβη Μ&ΓΐΊτ.
  ηηά άαηιίτ ααοη νοΓ αΐ-
  Ιβηι βηί ββίηβη ΗβηρτνβΓ-
  θΓβαοηβΓ, ϋβηίδθΓΐΙαηά,
  Ληκβννίβββη. Εοβηβο βίβ-
  ηβη ρβηΐδοηΐβηά άίβ ηιί
  Ιίτ&ΓίβοΗβη Κοηβτοίί-ιιηά
  ΡβΓίί&ννβΓβη-ν ο γ γ & τ β
  ββίηβΓ θΙιεηΐΗΐΐ^βη Ιεοητ-ί-
  ηβηταΐβη Οβ^ηβΓ ζιιγ
  νβΓίββΓηηβ·. ΙΙηά αηοΐι άίβ
  ίηάιΐδίΓΪθΙΙβη ηηά Ιαηά-
  Μν-ΪΓτβοΙιβίΙΙίοη β η Κ α-
  ραζϋ&τ βη βίηά ηβ-
  ίαΓηοτν/βηάίβΤ ιιηά βοηοη
  ίϋΓ άίβ ΚΓίββτβζβίτ άβηι
  β«Γορ&ίβοηβη Οβββηιτ:-
  ηηίβΓ ϋβιιί:-
  βοΗΙβηάβ ΡύηΓαβ: β
  ΚΐίβάβΓτ. Ιη Καββΐαηά
  ταίΓά ^βτ;ζτ ηιΐΓ βίη
  βιιοή ταίβάβΓηοΙτ, άβΓ
  ίχη
  8 β γ β η βτβάαη^ΐίο
  Κβηηιβη άβΓ Β ί η _ γ β ί-
  ΙίΙίβ Αηε
  8ΐι? ^
  ΗίβΓ βοΐΐ άίβ άβ
  ΛΓτηββ ΐη βΐηβη ΜδηηβΓ
  ηηά ΜατβΓίαΙ νβΓβοΗΙίη-
  ^βηάβη ΚΓΐββΤ βίησ,ββρθη-
  ηβη τοβΓάβη, άβΓ Εη&ΐΗηά
  βητΐΛβίβί ηηά ββ ηιβΙΐΓ
  βηί ββίηβ τΓαάίτίοηβΠβ
  Κοΐΐβ άββ ΚΓίββΤβΗβίβΓαη-
  •♦βη «ηΓίΙο-ίηβΙΐΓτ. ΑΙϊβΓ
  νοη άβΓ Κοηζβρτίοη
  Εάη&Γάβ
  VII.,
  άίβ ϋβιιτ-
  ίηι
  βϊδβΓη αηιΙεΙαηΐΓηβΓτβ, ηηά
  άίβ ααοη δοηοη οβί άίβ-
  βεηι Κ γ ίβ£8αη30Γ
  ββηΓ νβΓΤπαδββΓΐ; ΐπαΓ, ΐι
  άηΓθΗ άίβ Εηττπΐεΐΐΐαηβ:
  βείί: άβηι ΗβΓΟΒΤ. 1939 εΓβτ.
  Γβοητ. ηηΓ βίη Τογβο νβΓ-
  οΐίεοεη. ϋίβ άβηίβοΗβ
  ΑΓηιββ ηατ. εβ ηαΓ ητίτ
  ί β ι η β γπ Ι/αηά^β^ηβΓ ζή
  ταη, αηά ίηΓ βτεητ ίαΓ
  άίεββ ΑαββίηαηάεΓβεΙ-
  ζαη& άαβ τπίΓΪ3θ1ια£τ:1ΐοηβ,
  ^α άαΓαβοβΓ Ηίηααβ άαβ
  ρβΓδδηΙΐοηβ ηηά γπογλΙϊ-
  βοηβ Ροτβητίαΐ Εατοραβ
  ζατ νβΓίαβ^αηβ:.
  Ναοηάετη βίοη άαβ Βΐαττ
  ηιίΙίταΓΪβοΐι αΐβο νδΐΐΐβ-
  αηάβΓβ Ιίββτ αΐβ ϊ^οηάοη
  εΓ~αΓτετβ, βοΗίβΒτ ηι&η
  άβη Αα βηαη8ΓβΓαηκ*8-
  ηαοη νοτη. Οε&βη-
  αΙιβΓ άβΓ ο;ΐβίοΗβη Τβη-
  άβηζ ίηι "ννβΙτΙΐΓΪββΤβ οβ-
  βτβητ. ηαΓ άβΓ Ιΐΐβίηβ ΙΙη-
  τβΓδθΗίεά, άαββ άίβ Ααβ-
  Ηαηο;βΓαη£:3α&:1:ΐοη άίβ-
  βββ Μαΐ ηίοΗτ αΐΐβίη £β·
  £:εη ϋβητβοηΐαηά αηά ββί-
  ' ηε νεΓοαηάεΐεη αη^β-
  βετζτ νάτά, βοηάβΓη 8Τβ·
  8Τβη άβη Κοητίη'βητ
  ! βοηΐβοηίηΐη. Αηοη άβΓ
  Οβάαηΐεε οβιιηηιηϊ&ί άίβ
  ί ΒΓίίβη ίη βΐηεΓ ννεΐβε,
  άαββ είηε ΑοβοπηαΓαηο;
  : άεβ Κοητίηεηίβ νοη άβη
  αοβΓβββίβοηεη Ι/βοβηβ-
  ηιίτΐβΐη ζα αΙΙβΓΐετζτ
  ϋεαί3οηΐ3ηά ηιίτ ββίηβΓ
  1>β8οηάβΓ3 βταΓΐεβη ^αηά-
  ν·ίΓΐ8θ!ΐ3£τ, ζα αΙΙβΓβΓβ!
  άίβ βηβηΐ3ΐί£'βη Ρτβαηάβ
  ηηά νβΓΐ>αη£ΐβτβη Βγι-
  ταηηίβηβ τΓβ££εη
  ϋβΓ Κοητίηβητ &ίοτ
  ααοΐι ηίΓ^βηάβ ηιβΙΐΓ
  ίίοβΓ ΙΙΙαδίοηβη Ηίη, νναβ
  ίΐιηι αηά ββίηβη βίηζβΐ-
  ηβη ^ηάβΓη νοη άβη
  ΒΓΐτ-βη ζιΐ8Τβά3θΗτ; ίδί.
  , ϋαπιηι ννίΓά ίη αΐΐβη βιι-
  ί Γορ&ίβοηβη δτ33ΐβη ζα-
  ι ηβηηιβηά αη άβΓ ϋπΐδτβΐ-
  ! 1ηη£ άβΓ ΐ3ηάπΐΪΓΐ3θ1ΐ3£τ;-
  | Ιίοηβη ΕΓΖβη£αη£ αηά
  αΓθβίίβτ:. "ννβηη ηιαη ββ
  ΓαβοΐΛβίοΙιτί^τ, ά33β άίβ-
  βεΓ νοΓ£3η£ ββίηβ Ζβίΐ
  οβηδτί^τ: &ο ΙΜ,ββτ
  αηηβηηιβη,
  ]β ηιβηΓ ίη άβηι τπαΙΐΓβηά
  άββ ΚτίββΤθδ αο^ββοηΐοβ-
  ββηβη αηά αα£ βίοΗ ββΐοβτ
  8η?εταίββ6ηεη εαΓοραί-
  βοΗεη Κ.3αηι άίε
  δίοηΐ
  τπβΓάβη ηιηβδ.
  Β&ηηΐίηίβ η 3 ο η
  οβββτζτ
  Αη
  ΜηΓ-
  , 28. δεριοηιηεΓ
  άεΓ ίΐπηΐδοΐιεη ΡγοπΙ:
  ιϋε νεΓθίϊηάετεη
  Τταρρεη ϊη άεη η 3 γ Ι ε η
  Κ:3επιρίεη άετ Ιεϋζϋεη Τ^&ε
  ννεΐϋεΓε Κ&αΓηο;εννΐηηυ8· ΙγοΙζ
  εΓδΙαηάεδ αετ
  Λυοΐι αηι 24·9·
  <1ίε νεΓ^αηάετεη ΐητ ίοΙ&ΓεϊςΙι ίοτι. ϋΐε νοη ^εη^η£^3ά ηαοΗ Ματ- ιηαηδΐί ίϋΙΐΓεηάε Εϊδεηοαΐιη- ϋπίε ΐδΐ αη πιεΙιτεΓεη δϋεΐΐεη ϊη ιΙεΓ Ηβηά ό,εΓ ίΐηηϊδοΐιεη Τηιρρεη. Αυί άεπι ^&άο8^&5εε ν/υΓάε εΐη 8ον3εΐ:Ϊ8ο1ιβδ ΡΓαοηΙβοΙιϊίί νεΓδεηΐα. Ιη άεη ^υίι:1^^^^ηρίεη ϋοεΓ άεΓ ίίπηί- δθΐιεη ΡγοπΙ νετΙθΓεη άΐε Βοΐδοηεννϊδΐεη ηεηη Ρΐα&ζεα- 8Τ6 υπό1 είηεη 8ρεΓΓ5α11οη. ΟΕΒ ΜΙΗΙδΤΕΗΟθυνΕΒΗΕΙΙΠ ΚΒΕΤΑδ ηεβκ ΕΜΜΑΝ. ίΙΙΙΑΚΑΚΙ$ ΑΝ ϋΙΕ ΒΕΥΟΕίΚΕΚυΝΟ ϋΕΚ ΙΝδΕί άβη ηηά ζβΓ- Ιγπ βοηΐοΐΐδίΐΐΐιβίτβη Σ,άμϊ ϊχτ&τ ΟββεΗίεΗτβ Κ&ί άίβ ηιίτ νίβΐβηι ^β^ά βτβτΓαβη^τβ Ιηββΐ βοΗοη δοΗτπβΓβ ΕΓβοΗηβττβΓηη&βη βτ δοηοη οίί; Η&ί άβΓ ΚΓίβ^β^οττ θΓΐεαηβΓτίςτ άίβ ΚηΗβ ηηά ννΌηΙβτβηά ζβΓβτοβΓΓ ηηά Η&τ: Κ,ηΐηβη ηηά &Γ3βοβΓ δβη. ΑοβΓ άίβ βτ&εηΐει-ηβ ^Γβίίβοηβ δββΐβ ηαί: άίβδβ δοΗΙ&ββτβ δτ&ηάΗ&ίί: αιΐδβτβΐι&ΐτβη, ηηά άίβ ΟδττβΓ - ΜηττβΓ Κ Ηβτ ηιίί ίηΓβηι ΙεΒβπβΐίΓ&είΙίβ-εη Ατβιη ηβηβ βοηοβρίβΓΐβοηβ ^ηΙτηΓβΗβ ν7βΓΪΐβ βτββοΗ&ίί:. ΌβΓ Ιβΐζτβ ΚΓίββτ ΤΠ3Γ ίηβΓ ΚΓβτα άβΓ βοΙΐΓβοΐίΙίοΙΐδίβ, ίηι &βη Ζηβαηιηιβηδΐθδδ άβΓ βΓβτβη Τ&£β δ&Η β& δβίηβ δτ3βάΐβ βτοβΓτ ηηά ββίηβ ΙνββηάβΓ νβΓταβτΙ^τ. ϋββ ηβΓθίβοηβ ΚΓβί.3 ηατ άίβ Ι^Ιΐ Κ&επιρίε 3ββΉο1ιβΓΑΓτ ηήτβΓΐβοτ ηηά ςτοββδτββ Τ^βίά βίη ΑοβητβηβΓ άαβ βδ ηίοητ τποΐΐτβ, άαβ ββ ηίοΐιτ: β ηατ, άαβ αοβΓ νβΓηαβηβτηίββνοΙ τπβΓ ηηά ηίοητ νβΓ- Ηηβτβτ τπβΓάβη Ιεοηηΐβ. ΝαοΗ άίβββΓ βοΗταβΓβη Ργοοθ ηηά ηαοΗ άίβββηι δΙχΐΓηι νοη 17η- ο1ί βΓδοηεΐητ; βοΗοη αητ ΗθΓίζοητ: άαβ _βαοητβη ίΓίβάΙίοΙιβΓ Ταβτβ. ταβΓάβη αχίβάβΓ βίη ηβηβ3 Ινβΐιβη ααϊοαηβη ηιϋ άβηι Κ.βίοητ:ηηι ηιίτ: άβηι άίβ ΚτβτβηββΓ δββΐβ αηβ^βδΐαίΐβτ ίβτ, ηιίτ ΗαηιηιβΓ ιιηά ΡΠη^, ηιίτ ίΙβίββί&βΓ ηηά βηΓΐίοηβΓ ΑΓθβίτ, ΐηίτ, ηηβΓβοηηβττβΓΐί- οηβη Κταβίτβη ταβΓάβη ππγ ταίβάβΓ άεη βοΗοβηβη ηηά ταΗί^βη ν7β? ίίηάβη, άβΓ ΚΓβτα ηηά 3βίη νοΐΐε βίηβ—ι θββδβΓβη Ι/βοβηβάβ- βείηβ ζή ίαβηΓτ. Αΐβ δρΓηη^θΓβίτ άαζη άίβητ ηη9 άβΓ Εάβΐΐηηί άββ ΒβίεΗΙβηα- οβτβ νοη Κγθτ.3. ϋΐβ βάΐβ Τατ άβΓ Εϊηβτβΐΐηηβτ άβΓ δταηάβτβΓίοΗτβ ηηά άίβ Αηΐΐιιβηάΐ^αηβ: άβΓ Αηιηίβτϊβ, άιΐΓοΙα άίβ άίβ βοηΐβοητεη Ζβίτβη ίη άίβ νβΓβτβδββηΗβίτ βτββοηίοΐίΐ ηηά άίβ νβΓβταηβ'εηβίτ νοη άβΓ Ζαΐεαηίτ ^βτΓβηητ αΐβΓάβη, θΓΐβίοητβΓτ; άβη ν7ββτ ζή βίηβΓ Ζη· βαηιηιβηαΓΟβίί ηιίτ άβη Βββατζαη^βοβηοβΓάβη, άβΓβη Ββίβΐαηά ηηβ Ηβΐίβη ταΪΓά, ηηΐβΓ ΗβΓαηζίβηηησ; αΙΙβΓ ΚΓαβίτβ, άβη χπίΓτβοηαίίΗ- οηβη ν7ίβάβΓαηίοαη άβΓ Ιηββΐ ζή οβκίηηβη. ζααι ϋίβ ηηβΓτσαΓΐβτβ ΑηβάβΗηηης: άββ ΚΓίεχββ ηατίβ άίβ νοΓ- 1αβηίί?β Ββδαίζηηβ: άβΓ Ιηββΐ άιΐΓοη άίβ άβηΐδοΐιε "νν"β1ΐΓηΐΕ0Γΐτ: ζα» ΡοΙβΤβ. ϋίβ οίίίζίβΐΐβ ΑηβΓΐιβηηηηβΓ ηηββΓβΓ ΖαβτβΗοβΓΐβτζβίτ; βΤΓίεοΐιίδθΙιεη ΜητΙβΗαηά άηΓοα ά&δ νβΓθΙβίοβη άβΓ θί νβΓηαΙτηηβΤ χπαΓ βίηβ Ε,ΓθδβΐηηβτίβΓβ Τατ ηηά Ηεγ ά&3 ίηβηΐ άβΓ ΚτβτβηββΓ 8β1ΐΓ οβίΓίβάίβ1!:. ϋβΓ Ββίβηΐ8ΐΐ3ΐϊβΓ νοη ΚΓβτα νβΓΐαη^τ., άαηιίτ βίη Γβο;β1ηιαββ3ί« 8Τββ ^6^βη αιιί άβΓ Ιη3β1 ππβάβΓ ηβΓ§:β3ΐ.β11τ ταίΓά ά&33 ηαη ηη&β- άίηβΐ: αΐΐβ ν7αίίβη, άίβ βίοη ίη άβη Η&βηάβη άβΓ Ββνοβ1ΐΣβΓηη& 1>β-
  ίίηάβη, ασΕΤββτβοβη ταβΓάεη. Εβ ίβτ άίββ άίβ ηοΐΐηβηάί^β νοΓβιΐ83βτ>
  ΓχιβΓ Κ.ηηβ ηηά θΓάηη?, ηηά ζητ ηΐβίτβΓβη ΒβΐΓίβάηης· άβΓ Ββ-
  θΓηητ ϋβΓ ΒβίβΐιΙβΓΐ&ΙϊβΓ οβίοηΕβ τπβίτβΓ, άΕ33 άίβ3 3ΐιοΗ άίβ
  ς βεί άβηιίτ άίβ ταηββηάβ ηηββΓβΓ ηοτΙείάβηΓΐβηΒηιβ-
  άβΓ ταίεάεΓ ίη άβη δοηοββ ίΐΐΓβΓ Ραηιίΐίβη ζηΓηβοΐΕΐΐβΙΐΓθη Ιΐοβηηβη
  ηηββΓβ ΒηιεάβΓ άίβ ηβατ: ηιϋ ΤΓααβΓ ίη άβΓ δββΐβ αηά Ηβίηιιπβη ίπχ
  ΗβΓΖβη ΗβΓητηΐΓΓβη αΐβ ΟρίβΓ βίηβ3 ΙΐΕΓΐβη δεηίοΐςβίΐΐβ άαβ
  ηίοητ νβΓάίβητβη.
  ϋβηι νατεΓΐαηά ζή Ινίβοβ, άαβ αΐΐβη νοβΙ^βΓη άαβ ίοβοΗβτβ
  Ιβτ, άβΓ ΚαβοΙεΙεβηΓ ηηββΓβΓ δοβΗηβ ίη άαβ νατβΓΐίοΗβ Ηβίηι §τβάβη-
  Ιΐβηά, £ΐοτ. αΐΐβ ν7αίίβη ηηά Μηηίτίοη ίη άβΓ νοΓβτββοΙΐΓίβοβηβη
  ΡΓΪβτ ά.η. οίβ 30 δβρτεπιοεΓ οΗηβ Ααίβοηηο αο.
  Ιοη Ηοίίβ, άαββ Ιγιγ ηιβίηβ ν7θΓτβ. άίβ ηιΪΓ Ηοβοηβτβ ΡΠίοΗτ»
  άαβ νατβΓΐαβηάίβοΗβη Οβταίβββη, άίϋτίβΓτβ, οβΐΌ1?βη τα&Γάβτ ιχα*
  άαβ8 ΙηΓ Εηοη αββΐΐι. άίββββ αιιβζαίηβηΓβη.
  Μίΐ τίβΐδίβΓ Ββτηβκιΐϋ^ τίοηΐβ ίοΗ αη δίβ ά%3 βΓβΐβΐηιΙ ββίϋ
  άβΓ οίίίζίβΐΐβη υβοβΓηαΗηιβ ηιβίηβΓ 3οητηβΓβη ΡΠίοατβη. ηΐΐίηβη
  τααΓηιβΙβη ηηά ηβΓζΙίοηβτβη Οταδβ.
  ΟΐΆηΪΆ 27 8ερΙεπιοεΓ 1941
  ΜίηίβτβΓβ,οανβΓηβαΓ ϊηβΓ ΚΓβτα
  ΕΜΜΑΝυΕ^ Ι,υΐ,ΑΚΑΚΙδ
  βίβ
  ΡυΕΝΡ δΟνΥϋΕΤ. ΑΡΜΕΕΝ
  δΙΝϋ ΥΕΡνΝΐΌΗΤΕΤ νΥΟΡΡΕΝ
  ΘΕΡΑΝΘΕΝΕ ΕΙΝΘΕΒΡ?ΑΟΗΤ
  884 ΡΑΝΖΕΙΙΚΑΜΡΡννΆΟΕΝ, 37^8 ΟΕδΟΗυΕΤΖΕ
  ΕΚ-ΒΕϋΤΕΤ ΟϋΕΚ ΥΕΚΝΙΟΗΤΕΤ
  Ααβ άβηι ΡαβΗβΓΐιιιιρτ:-
  α.α3Γΐ:ΐβΓ, άβη 27· 83
  οβΓ. ϋαβ Ο
  άβΓ
  οβΓβίτβ άΊΐτ-οίι δοη-
  άβηηβΐάηηβ· οθΤ
  β-β&βη, ίβτ; άΐβ
  δοΗΙαοΗί: &δί Κ ί β νν α;»
  βηάβτ. Ιη άορρ
  3αί
  Κ,ίΐιΐιη Ϊ3ί: β 3
  , άίβ ϋηΐερΓ -
  άβη ί
  ζα Ηβο^η ιιηά 5 Βο^ϊεί
  δοΗβ ΑΓχηβζη ζα νβΓαίοΙι·
  ίβη, οηηβ, ά&33 αιιοα ηιιτ
  Τ«ί1β
  βητζίβ-
  ηβη Ιίοηηίβη.
  Ιπι
  V
  β γ 1 3 η £ άβΓ ίη
  β&βτβηι ΖηδβηιπιβηννίΓ^'-.
  νοη ΗββΓ ηηά _η£τπΐ.3£ίβ
  άηΓθΓΐβ-βΙηβΙΐΓτεη ΟρβΓ3-
  τίοηβη τπηΓάβη
  3&ΓΠ1: 665 °°°
  εϊη^εΤθΓβεητ;, 884 Ρ&ηζβΓ-
  1ί3Πΐρίτπ38:βη, 3 7χ8
  Οββοηηετζβ ηηά ηη^β-
  ζ&εηΐΐβ Μβη^βη βη βοηβ-
  τί&βπι ΚΓίββτβΓηβτβΓίαΙ βΓ-
  οβιΐΓβΐ οάβΓ νβΓηίοητβΐ
  ϋίβ ο1ητΪΒ·βη νβΓΐηβτε
  άεβ Ο-β^ηβΓδ βίηά ταΐβ-
  άεηιηι δβηΓ ίοοΗ. Εΐη
  δοηΐαοητβηδίβ^· ίβτ άβηιίτ;
  βΓΓαη&βη, ταίβ ίηη άίε
  ΟεβοηίοΗτβ οϊβηβΓ ηίοΗτ
  Ηατ. ϋίβ Αηβηητ-
  § άίβββδ Ετίοΐ^ββ ίβτ
  ίη νοΐΐβπι Οαη&β.
  ϋίβ Ι/η£τταα££β οοτηοαΓ-
  άίεΓτε Κηββτηηβ,βπΐβΓ-β
  ΟΙΕ ΜΜΜ ΟΕϋ Βί1Ι7Ι30Η£Ν
  Ιη 3 Μοηατεη αΐΐβίη άιΐΓοη ϋ-Βοοτβ χ Μίΐΐ. ΒΚΤ
  νβΓββηϋί
  ΒεΓΐίη, 28. δερεειηβεΓ. δ<;5 Ο 1είτζα?εδ νεΓηαίιΐη άίβ ΖαΓ νεΓπίοΙιίαη^ άεδ ίείηά- Ι "ννεΐτ ίη άΐεδεΐη ΜοηιΙ ζαη» Ιίοΐιεη Οε1είΐζα§;ε5 ννεδΐΐΐοΐι Ι αοηϋεη Μ^ΐε νοη νεΓηεεΓεπ- Α£πΐ£α εΓ£α1π·εη ννΐΓ ηοοΐι | άεη δοΐιΐοε^εη, άΐε άΐε άίΐ Ιοΐ^εηάε ΕίηζεΙΗείΙεη : Οεΐεϊΐζα» εητάεοΐίΐ: ννιΐΓάε, Ιοεδίίΐηά εΓ 3ΐΐ5 ζννοεΐί Η&ηάεΐδδθΐπίίεη, άΐε δθηννεΓ ηοεΓάΠοΙιεη ΚιΐΓδ ΰϊε άετ Ρεΐηά ίίΐτ ννεΓΐνοΙΙ ^εηαΐτεη Ιιαίοεη, άεηη νΐεΓ ΖεΓδϋοετεΓ αηά άινϊ Βε £, ηδοηάεΓβ άΐε υ-Βοοτε 8:εβΓεη άίε βπιί- δοΐιε νεΓ50Γ8:αη§:, ζα-ίΐεΐο'ΐ ίΐιιοΐι ίϊ6§·6η άίε Ιίίΐηι- νετ'ίαοΐιε άετ εη- ίί Α^ίτ-αυΐοη ίί'ιΐητε, 1>&»
  άεη νοεΙΙίεΓη άεη ΕΐηάπιοΤί
  ζα
  ιίΐιΐεη δϊε δίοΐι εϊηεη
  άεη
  άεΓ5
  Ταη^εΓ ζα
  οεΓ-τ 5ΪοπεΓ(;εη ίΐιη
  άααεπιά ζα Ιοεΐάεη δεϊτεη. Όϊ;
  υ Βοοϊ-Κΐ-ΐε^ ίίΐΓ
  άίε ΒΓΪϋεη αη δεΙιννεΓε ν^Γ
  ΊοΓεη. Οίε Οτο25?ε άε5 ΕΓβτεβ-
  άίεδβΓ Κοεΐηρίε ννΪΓ 1
  Η
  Γ
  δοτπίβτίβοηε ΡΙίητβητπβίσβΓ
  ΙπιτηεΓ ιπϊεθεΓ εητάεοΐίεη υηδετε 8ο1ά&ίεη υηιεΓ οΐεη
  ^εάεδ Οείαεΐιΐ £αετ ΡΓαυεητυπι υηά Μεηδοΐιΐίοΐιΐίείϋ
  8·εηοπιηιεη 1ΐ3Γ..
  Ρωσσ'δες στρατιώται -
  Οί Γερμανοΐ στρατιώται άνοκαλύπτουν συνεχώς μεταξΰ τθν συλλαμ-
  βανομένων αΐχμαλώτων γυναίκας στρατιώτας, έξ ών τα
  Σοβιετικόν σύστημα αφήρεσε κδθε αΤσθημα γυναικό-
  τητος καί όνθρωπισμοθ.
  ΐπι Κααηι αηι Ταΐα βοτκίβ
  ηιίΙίταεΓίβοΙιε Αηΐα^βη
  ίη Μθ8*£3η.
  Ιηι Καηιρ£ £ε£βη άίβ
  ΟΓΪΓΪδθΗβ
  βοΗί££α1ΐΓί
  Καηιρ£ί1α&τζβαβτβ ίη άβΓ
  Ιβτζτβη Ναοίτ ααβ είηβ—ι
  Οε1είτζη? οδΙταβΓίβ Ηαΐΐ
  2 ΡΓαοΗτεΓ ηπτ ζαβαηιηιβη
  15000 ΒΚΤ. ν7βίίβΓβ ^αίτ-
  τίοητετεη βίοΗ
  £β£βη Ηαΐεηαηΐαβ'βη αη
  άβΓ δηβά - ηηά Οβίΐιηβδτβ
  ί άβΓ Ιηββΐ.
  δοΗτσαοΗβ Κταβίτβ άβΓ
  1<η£τ.ΐπα££β £1ο- ίη άβΓ Ιβτζτβη Ναοητ ίη άίβ άβηίδθΗβ Βηοητ ηηά ηαοΗ ννβδίάβητβοΐι- Ιαηά βίη. ϋηΓοη Βοηιοβη- τπιΐΓ£ βηΐδταηάβη ηηετ- ΗβΙ>1ίοίβ δοπαάβη.
  δΤΑΚΚΕ ΟΡΡΟδΙΤΙΟΝ ΟΕΟΕΝ ϋΙΕ
  δΟΗΕ ΚΕΟΙΕΚυΝΟ
  ηβοβΓ βίηβ
  Ιεη
  ζυ
  άεΓ Ορροδϊιίοη
  Ιεη ρΐαηΐηπεδδίίί ζαηι Αη
  αη. Όϊο Ιοίϋεη ετίϊΐεπ ΒοΗϊίίε
  ■ννιΐΓάεη §;1είο1ιζεϊ(:ΪΗ· Ιοτρε-
  άΐεΓΐ; ηηά }&ίζί ^·εΓΪεΙ Βεννε-
  ϊη άεη- Οεΐεϊϋζαβ·. Όίε
  εη ϊη ννΐΙάεΓ
  Ρ&Ιιγι ηΐη υηά ΙιεΓ, άίε
  ϋ&ηιρίεΓ δεηάεΓΐεη Κατδ αηά
  ιτιϊτ ΐΗηεη άίε Βονναο1ιαηβΤ5·
  ίαΓΐΓζεα^ε, άΐε δίεΐι αηι άΐε
  ΟρίεΓ ΤχαπιπιεΓΐεη. ΑίοεΓ άίε
  Ι.αΐί ίΐιηεη
  Βείηι πδεςΗδΙεα δοΗΙαβ" ^
  άτεϊ ΌαηιρίεΓ αηιει-. ΑΙΙε
  δ&πιηιεΐϋεη δϊοΐι
  ηαη αηι άεη £Π)δδεη
  3Γ>εΓ ιηίιιεη 3αδ
  β άιΐΓθη
  Τοτρεάοδ 1ιεΓ&α5§:εδα^θ55εη
  νναΓάε. Όίε υητεΓδεε&οοιε
  δίιεδδεη Π3ς1ι υηά ϊη
  άίε δίοΐι
  άεΐ
  28 δερΐεηιΐ3εΓ. Ι
  ΜΐδδΐΓααεη δνοΐυτπ, ά*35
  ιΐδίΓβΙΐδεΗε Ορροδϊΐΐοπδ-
  ΟυΓΐίη ^ε&εη άϊε Κε-
  ηιί*; 32·3ΐ δΐίηιηιεη
  Οτυηά ζυ άίεδεπι
  άεΓ ΕδβουΓρ&Γΐγ αχαΓ
  άίε Εηίηαεΐΐυηβ· υεΙοεΓ είηε
  , άίε άϊε Κ.ε£ίεΓΐπΐ£ ϊη
  άεη Κείήεη άεΓ
  ιεη αητεΓηοπΐΓηεη Ιιαΐΐε.
  άεΓ ΤΗΐδβοηε, άαδδ εδ
  ΙπεΓοεί ιιπι εϊηεη ΒεΐΓΗ^ νοη
  ηΐοΐιί: τΐΐεηί&εΓ Ηΐδ 300.000
  Ρίιιηά δίεΓΐίη£ Ιι&ηάεΐίε, Ιβεδδί:
  εΓΐίεηηεη, ά3δδ άίε δεϊΐ Ιαη-
  &εηι &ιιί 30ηΐΗ30ΓΐεηΡϋδδεη δΐε-
  Ηεηάε Κε&ίεηιηρ; εδ δίοη ειπΐ3δ
  Ιίεβδ, υΐί^ί
  ά3δδ άίε Ορροδίΐίοη
  δείΐ άβπι Κϋοΐίΐπΐι νοη Μεη-
  ΝΕϋΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ
  ΜβΙβηιβδΐΓ. 6
  Βε5οη3ίίεη δίε χΐοη δοννοΗΙ
  311ε άίε ατα5€Γΐς-5επεη ΟεΐΓαεη-
  ^β ννΐε Λΐιοη, Κοε1ην73δδεΐ
  οΐδ ζυπα ηεεοΐΐδϊεη Τα^β ααδ-
  άεηηΐε, νναπΐεη ηοοη £ϋη£
  Όαπιρ£εΓ άαΓθΙι ννοηΐ^εζίεΐΐε
  Ττε££εΓ άβηι Οεΐείΐ: εηιπδδεη,
  ουννοηΐ δθΐιΐίεδδΐίοΐι άίε δί-
  οηεΓαη&δδΐΓείτΙίΓ3ε£ΐ:ε άίε ζα
  δοηϋτζεηάεη Ηαηάε1δοηί{£ε αη
  Ζίΐηΐ ϋοεΓΐΓ3£εη. Οαηη νναΓ
  ηηΓ ηοοη είη ΙίΙεϊηεΓ ϋαπιρΙεΓ
  η)ή{ζ. Εγ -εηαΐζίε άίε Οεΐε-
  ^εηηείΐ, δίοη αυδ άεπι δταυΐιε
  ζα πιαοηεη, λνδεΙΐΓεηά άίε ΙΤη-
  ΙεΓδεεϋοοΙε πιίϊ ΙεΙΙεΓεη Βγοο-
  Ιίεη οε5οη8ε£τίκϊ νναΓεη.
  Οεΐείτ ν/&τ ζυηΒεςηδΙ; ίη
  ννίηάεΓ ζεΐδϊοοεη. Εδ δαηι-
  τηεΐτε δίοΐι άαηη αα£ άεη είηεη
  Ιίΐείηεη Ό3ηιρ£εΓ ζα, αηι άίε-
  δεη υηΙεΓ δϊεΙ>εη£3οηε Βε
  νναοΐιαης ζα ηεηηιεη, νναδ ίη
  άεΓ Οεδοηίοΐιΐε άεδ Οεΐείΐζυ^·
  ^ ^η
  άατοΐι άΐε Τατδΐοΐιε, άα^ άίβ
  Βι-ΐτεη ΐπι νεΓΐααΡε άεκ εΓ-
  δΐεη νίεΓτε^'^ΙΐΓεδ άετ Κτείηρ-
  ίε ΐηα Οίτεη νοπι 2 2. ]ηη'ι Ιιΐχ
  22. ίϊερ!:. αΐΐείη άατοΐι άΐε Λΐί-
  Ιίοηεη άεΓ άεατςοΐιεη ΙΙ-Βϋατε
  ίαδτ ι ΜΠΙίοη Τοηπεη 1ε5εηδ-
  υηά ΚΓΐε§:5πο(:ΐίνεηάί!ίεΓ ΟίϊΙεΓ
  νετΙθΓεη ΙιαΤοεη. Οακ δϊηί
  73·οοο Εΐδεηιιαΐιηιιΐα^εη ζα
  ]ε 20 Τοηηεη ! οάετ είη
  νοη 73° ΚίΙοΐπ^εβΓ η8ε !
  ΑΠεΐη άΐε ΙΙ-ΒοοΙ;·ΕΓίο1?ε !
  Υοη Ιιοΐιετ ΒεάεαΙαα# δι πά
  3αοΗ ά^ΓαυεΓ Ιιίη^αδ άΐε Ετ-
  ^εοηίδδε, άίε ϊγπ ίτΐείςηεη Ζεϊί—
  Γηαηι νοη άεη υευεπΐ.ΐα5-
  δεΓδϊΓεΐ11νΓ3ε£ΐεη άεΓ
  ηιαΓΪηε αηά άεη Ρα^ζεα^εη.
  άετ άεαϋδοΐιεη Εαίταιαίίε εΓ-
  ζΐεΐΐ ιπατάεη. Ζα άίεβεη νεΓ-
  Ιαδτεη Ιςοηιηιειι άεδ ηΐείΐε-
  τεη άίε δθΙηιιεΓ ^οηϋΓθΙΠεΓπ»-
  τεη Είη5αδ5εη άαΓθΙι άεαϊ-
  δοηε Μίηεη αηά άίε
  άίε άαΓοΙι 5η3άί8αη
  ίαΓ είηε οεδΐίηιιηιε Ζείϋ
  άεηι νεΓκεητ ^εζορίΉ πΐεΓ-
  άεη ηιϋδδεη. Ιεάε Τοηηε, άίβ
  3ετζί &α£ άεη Βοάεη άεδ Μεε-
  τεδ δίηΐίΐ, ιΐΐίεβΊ άαζη αηί?6-
  δίοΐιΐ» άεΓ δΐεεηάί&επ δοΙΐΓατηρ-
  £ηηβ: άεδ ΟΓίτίδοΙιεη οάεΓ ίη
  εηεΙϊδθΗεη ϋΐεηδΐεη £3ΐΐΓεη-
  άεη δοηίΠδΓαυπΐδ άορρεΐΐ 3θ>
  δοηιπεΓ, αί. ζή Αη£3Π£ ά!εβ
  I
  Είηβ βτοΐάβηβ άβΓ Ρτατ»
  άββ ΗβΓΓη ΡΓ3β£βΐΐτ;βΐχ
  Μίϊ άεΓ νεΓηίοηΐυηβ: αί
  βηάιιηΓ
  ζιπΐβοηβη άβΓ βαηίταβ-
  Γβη ΑΙιτβίΙηηβΓ ηηά άβη
  δεεοαάβη Ηαΐβ^ρρ&β (Βα-
  ηία) νβΓΐθΓβη^β^βηβΤβ,π.
  ϋβΓ ΡίηάβΓ τηίτά £6ά>β-
  Ιβη βίβ άβηι ΗβΓΓη Ργ&ο
  ϊβ-ΐβη ζα ιιβο
  αηά ταίΓά ά&ίηβΓ

  ΣΕ.ΙΣ 2α
  ΤΟΝ ~
  Χανιά, 29 Δευτέρα Σεπτέμβριον 1941
  II
  ΑΠΟΪΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΝ
  Είς την "Αγγλικήν στρα-
  τηγικήν ή σκέψις τοϋ οΐκο-
  νομικοθ πολέμου καΐ ή πο-
  λιτική των ήπειρωτικών συμ-
  μαχιών ήσαν πάντοτε άδι-
  χώριστοι. Είς τούς 'Αγγλο-
  σαξωνικοθς ϋπολογισμοΰς
  οί δύο ούτοι συντελεσταί,
  άκόμη και είς την προετοι-
  μασΐαν τού παρόντος πο¬
  λέμου, έπαιζον μεγάλον ρό¬
  λον. Έχρησιμοποίησαν τούς
  Εύρωπαίους άστυφύλακας,
  μέ την βοήθειαν των οποί¬
  ων προσεπάθησαν νά κυ-
  κλώσουν τόν ύποθετικόν
  εχθρόν—είς την προκειμέ¬
  νην περίπτωσιν την Γερμα¬
  νίαν καΙ την Ιταλίαν—έμ-
  πλέκοντες τούτον είς συ-
  νεχεΐς αγώνας.
  'Απεμόνωσαν έπίσης έδα-
  φικώς την Ευρώπην έκ των
  ύπερποντίων πηγών άνεψο-
  διασμοϋ, έπιδιώκοντες την
  οικονομικήν της καταστρο¬
  φήν.
  Άλάτά πράγματα άπε-
  δεΐχθησαν πολΰ διαφορετι-
  κά. Ή Γερμανική στρατηγι-
  κή άνέλαβεν ευθύς την
  πρωτοβουλίαν. Ή έκστρα-
  τεία τής Πολωνίας καΐ ό
  ΓαΛλικός πόλεμος εχαρα¬
  κτηρίσθησαν ώς κερουνο-
  βόλοι νικαι μέ μικράς απω¬
  λείας έμψύχου καΐ άψύχου
  ύλικοϋ.
  Μετά την νίκην πρός α¬
  νατολάς, δυσμάς καί πρός
  βορράν δέν εΤχεν επιτευ¬
  χθή ή άπομάκρυνσις των
  ήπεΐρωτικών συμμαχικών
  στρατευμάτων τής Αγγλίας,
  ώστε νά δημιουργηθή ού¬
  τως ή προϋπόθεσ,ς τοΰ
  στρατιωτικοΰ τέλους τού
  πολέμου.
  Ό Γερμανοΐταλικός οικο¬
  νομικάς χώρος' έπεξετάθη
  έφ' ολοκλήρου τής Εύρώ-
  πης. Τά σκανδιναυικά με-
  τϋλλεύματα, ό πωλωνικός
  άνθραξ, καΙ ό πολωνικός
  σίδηρος, τό πολωνικόν καί
  ρουμανικόν πετρέλαιον, τά
  ' μεταλλεύμΐτα τής νοτ.ανα-
  τολής έχόθησαν άπό την
  Βρεττανίαν κοΐ παρέμειναν
  ένεκα καθαρώς οίκονομι
  κων λόγων των χωρών αυ¬
  τών, είς την ήπειρωτικήν
  αγοράν κοΐ είς την διάθε¬
  σιν τής ',Γερμανίας. "Ωσαύ¬
  τως είς την διάθεσιν τής
  Γερμανίος ευρίσκονται αί
  στρατιωτικαί πρώται Ολαι
  ρ
  τα έτοιμα προϊόντα τού
  πρώην ήπειρωτκ3ϋ έχδροϋ
  της. Έπίσης υπό την καδο-
  δήγησιν τής Γερμανίας ευ¬
  ρίσκονται α! γεωργικαί καΐ
  Οιομηχανικαί δυναμικότητες
  τής Εύρώπης, πράγμα άναγ·
  καϊον διά τα εύρωπαΤκόν
  μέλλον.
  Είς την Ρωσσίαν έπανα-
  λαμβάνεται ή προσπάδεια,
  καδ' ήν έπεδιώκετο ή παν-
  ταχόδεν κύκλωσις τής Γερ¬
  μανίας, προσπαθεία ήτις
  απέτυχεν άπό τής έκρήξε-
  ως τού πολέμου.
  Καί τώρα έμπλέκουν 6-
  ναγκαστικώς τόν Γερμανι¬
  κόν στρατόν είς ένα πόλε¬
  μον άνδρών καΙ ύλικοϋ, ό
  οποίος νομίζουν δτιδά ανα¬
  κούφισιν την "Αγγλίαν καΐ
  δτι δα έπαναφέρη αυτήν
  είς τάν πατροπαράδοτον
  ρόλον τού υποκινητού τού
  πολέμου.
  Ή έμπνευσις τού Έδου-
  άρδου τού 8ου, ποϋ επέφε¬
  ρε την καταστροφήν τής
  Γερμανίας κατά τόν παγκό¬
  σμιον πόλεμον, κατά τόν
  παρόντα έχρεωκόπησε τε¬
  λείως. Κατόπιν τής Εξελίξε¬
  ως τού πό)εμού, άπό τού
  φδινοπώρου τού 1939, άπό
  την έμπνευσιν εκείνην δέν
  άπέμεινε τίποτε.
  'Ο' Γερμανικός στρατός
  άγωνίζεται οήμαρον μέ έ¬
  να έχδρόν, κα'ι έχει είς την
  διάβεσιν αυτού την
  οικονομικήν, προσωπικήν
  καί ήδικήν δύναμιν τής Εύ¬
  ρώπης. 'ΑΦ' ής στιγμάς ά¬
  πό στρατιωτικής απόψεως
  τα πράγματα άπεδείχδη-
  σαν τελείως διάφορσ, άφ'
  δ,τι ανέμενον οί "Αγγλοι,
  τό Λονδίνον έπανέφερεν
  είς χρήσιν τό δπλον τής
  πεΙνης.'Άλλά τώρα ϋπάρ-
  χει κάποια διαφορά άπό τόν
  παγκόσμιον πόλεμον: Ή ε¬
  πιχείρησις ούτή τής πείνης
  δέν στρέφεται πλέον μό¬
  νον κατά τής Γερμανίας
  καΐ των συμμάχων της, άλ-
  λά κατά μιάς ολοκλήρου η¬
  πείρου. Τό γεγονός δτι μέ
  τό νά οτερούν την ήπειρον
  μας άπό τα έξωδεν ερχόμε¬
  νο τρόφιμα δέν δΐγουν την
  Γερμανίαν μέ την Ίκανωτά-
  την γεωργίαν της, άλλά
  κυρίως τούς πρώην φίλους
  καΐ ουμμάχους τής Βρεττα¬
  νίας, δέν άνησυχεϊ ούδέ-
  λως τούς Βρεττανούς.
  Ή "Ηπειρος δμως ?έ/
  άπατόται διόλου πρό των
  τοιούτων πράξεων των
  Βρεττανών. ΔΓ αύτό αί Εύ-
  ρίωπαΐκαΙ χώραι έργάζον-
  /ται πυρετωδώς διά την αύ¬
  ξησιν τής γεωργικής παρα-
  γωγής των, ή όποία δέν
  έφθασεν άκόμη είς μεγά-
  λα Οψη, άφ' ενός λόγω τού
  πολέμου, καί άΦ' ετέρου
  διότι πολλαί Εύρωπαΐ<α! χώραι έλπΐζουν δτι δα τρα- φούν έξωδεν·. Άλλά δέον νά παραδεχδώμεν, δτι δ- σον περισσότερον ευρί¬ σκονται άποκεκομμέναι έ¬ νεκα τοΰ πολέμου καΐ ώς έκ τούτου ήναγκασμέναι νά ζήσουν έκ τοθ εύρωπαΐ- κου χώρου, ή έπισιτιστική κατάστασις δα βελτιωδή πολύ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. &Ι0ΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ'ι ΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ Εγνώρισε καΐ άλλοτε ή μαρτυρική Μεγαλόνησος είς τόν πολυκύ- μαντον ροϋν τής ΊστορΙας της σκληράς περιπετείας καΙ συγκλονισμούς. Πολλάκις έσάρωσε την γαλήνην καΐ την ηρεμίαν της μέ την αίφνιδιαστι- κότητα καταιγίδος ό 'Αρμαγεδών καΐ άφησεν οπίσω τού ταφους. καΙ έ- ρείπεια. Άλλά τό χαλύβδινον μέταλλον τής Κρητικής ψυχής άντέσχεν είς τούς συγκλονιστικούς αύτούς κραδασμούς καΐ έγέμισε πάλιν τόν νέον της κύκλον ή Θεομάννα Κρήτη, διά τής πνοής τής εργασίας καΙ τής δρα- ! στηριότητος μέ έργα δημιουργίας καΐ πολιτισμοθ. Ή τελευταία πολεμική περίοδος ήτο διά τή/Κρήτην ή περισσότε¬ ρον δυελλική. Είς την τιτανικήν των πρώτων ημερών σύγκρουσιν εϊδε ραγδαίως καταστρεφομένας τάς πόλεις της καΙ τραυματισμένας τάς ε¬ παρχίας της. "Εζησεν ή ήρωΤκή Κρήτη την φρικτήν αγωνίαν κάδε μορ- φής καΐ άνήλδε τάςσκληροτέρας άναβαδμίδας τού πόνου καΐ τού σπα- ραγμοΰ διά περιπέτειαν πού δέν ήδέλησε, δέν επροκάλεσε καί ήτο μοι¬ ραίον νά μή δυνηδή ν' αποφύγη. Μετά την άγωνιώδη αυτήν δοκιμασίαν καΐ τόν καταιγισμόν των συμφορών άρχίζει νά ροδίζη είς τόν όρίζοντα ή ανατολή νέων ειρηνικων ημερών. Θά οίκοδομήσωμεν καΐ πάλιν την ζωήν μέ την πληδωρικότητα των ύικών, μέ τα όποΐα είναι έμπλουτισμένον τό Κρητικόν κύτταρον. Μέ την άζίνην καί τό άροτρον, μέ τόν μόχδον τής εργασίας τόν τίμιον, μέσα είς μίαν άδιατάρακτον πλέον καΐ άκύμαντον ίσορροπϊαν δυνάμε- ων δα έπανεύρωμεν τόν ομαλόν καί ωραίον δρόμον, πού δα οδηγήση την Κρήτην καΐ τόν Λαόν της είς την άνσίζουσαν λεωφόρον τής ύλικής καΐ ήδικής χαράς. Αφετηρίαν τής τοιαύτης άνανήψεως καΐάναπροσαρμογής αποτε¬ λεί ή γενναιοφροσύνη τού κ. Στρατιωτικόν Διοικητοΰ Κρήτης. Ή εύγενής χειρονομία τής καταργήσεως των έκτάκτων Στρατοδικείων καΐ παραχω¬ ρήσεως γενικωτέρας αμνηστείας, διά τής οποίας ρίπτονται είς την λή· δην τού χρόνου τα πεπραγμένα καΐ διαχωρίζεται τό παρελδόν άπό τό μέ·λλον, πλατύνει περισσότερον την επιφάνειαν τής συνεργασϊας καίτης συνεννοήσεως μετά των άρχών Κατοχής, ή προδυμος συνδρομή των οποίων θά μάς βοηθήση να διοχετεύσωμεν ολα τα ένεργητικά στοιχεϊα, τής ίδιοσυγκρασίας μας πρός την κατεύδυνσιν τής οίκονομικής καΐ κοινωνικήν άνορδώσεως τού τόπου. Ή άπρόβλεπτος επέκτασις τού αγώνος είς ευρύτερον άκτίνα πολε- μικών έαιχειρήσεων προεκάλεσε την προσωρινήν κατάληψιν της Νήσου υπό τού Γερμανικοΰ Στρατού. Ή έπίσημος δμως άναγνώρισις τού δεσμοθ μας μέ την "Ελληνικήν Πατρίδα διά τής παραχωρήσεως "Ελληνικάς Πολιτι- κής Διοικήσεως απετέλεσε μίαν χειρονομίαν υψηλοτέρας αντιλήψεως κα| Ικανοποίησε βαδύτατα τό 'Εδνικόν αϊσδημα τού Κρητικού λαου. Ό κ. Στρατιωτικάς Διοικητής έν τή έπιδυμία τού Οπως έπεΛθηΓ» παρά πάντων προσδοκομένη ομαλότης είς την Νήσον, διά διαταγης αυ¬ τού ευρύτατα κοινοποιηδείσης ηξίωσε την παράδοσιν των κατεχομένων υπό τούπληδυσμοϋ δπλων καίπολεμοφοδίων,βέσας την πράξιν αυτήν τής νρμιμοφροσύνης ώς αναγκαίαν προϋτόδεσιν διά την εμπέδωσιν της τάξεως καΐ την έν συνεχεία λήψιν μέτρων ευρυτέρας είρηνευσεως καΐ ανακουφίσεως τού πληδυσμού. ΈτονΙσδη Ιδιαιτέρως παρά τού κ. Ιτρα- τιωτικοϋ Διοικητοΰ έν τή Διαταγή αυτού δτι τό γεγονός τουτο θα απο¬ τελέση καΐ τό προαπαιτόύμενον διά την επάνοδον είς τους κόλπους της οικογενείας των των ταλαιπωρουμένω* χιλιάδων αδελφόν μας, οί όποιοι μέ τάς ποικίλας στερήσεις καί κακουχίας, μέ την κατάβλιψιν είς την ψυ¬ χήν καΐ τόνόστον τής έπιστρορής είς την καρδίαν φδίνουν κα! μαραινον- ται περιπλανώμενοι καΐ έν διασποοφ άπόκληροι, δύματα μιάς στυγνης καΐ άδυσωπητου Μοΐρας, τής οποίας δέν υπήρξαν αξιοί. _ Χάριν λοιπόν τής "Ιδέας τής Πατρίδος, σύμβολον πανανδρωπινον δλων των Λαών καί δλων των ουνειδήσεων, χάριν τής παλινοστησεως τώ/ τέκνων σας καί τής αποδόσεως αυτών είς την γλυκείαν δαλπωρήν τής έστΐας, παραδώσετε τα κατεχόμενσ παρ' υμών δπλα καί πολεμοφθ· δια, έντός τής ταχδείσης προδεσμίας ανυπερθέτως καΙ απαρεγκλίτως, ήτοι μέχρι τής 30ης τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου Πέποιθα 8τι θά ένωτισθήτε των λόγων μου, τούς δποΐους παρ χκινει καί ύπαγορεύει ύψιστον καθήκον πατριωτικής συνειδήσεως καΐ θά σπευσητε νά έκτελέσητε την έπίκλησΐν μου. ΚαΙ μέ βαθείαν συγκίνησιν σας άπευθυνω τό πρώτον επισήμως άπό τής άναλήψεως των βαρυτάτων καθηκόντων μου. θερμόν, εγκάρδιον, παλλόμε^ον χαιρετισμόν. Έν Χανίοις τή 27η Σεπτεμβρίου 1941. Ό'Υπουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Έτερματίσδη Π ΜβΧΠ τ°ΰ Κιέβου Συνελήφθησαν 665.000 Ρώσσοι αίχμάλωτοι καί έκυριεύδησαν 884 άρματα μάχης 3718 πυροδόλα και άλλον πολεμικόν υλικόν ΥΙ1 Εί ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ Η ΚΑΙ ΝΙΚ ΣΟΒ& ΙΑΛΤΙΚΪ ΑΣ ΑΙΊΟΛ Σ [ΙΑΣ ΤΟΥ Γερ- ήδη Ο ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ ΡΕΚΟΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΦΥΡΕΡ, 27 Σεπτεμβρίου Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ μανικοθ στοατοθ ανακοινοί Ώς έγνωστοποιήδη δι" ϊδιαιτέρου ανακοινωθέν¬ τος, ή μεγάλη μάχη τού Κι¬ έβου έφασεν είς τό τέλος της. Τα Γερμανικαι 'στρατεϋ- ματα επέτυχον διά μιάς κυ- κλωτικής κινήσεως είς εύ· ρυτάτην περιοχήν νά έκ- μηδένίσουν την ρωσοκήν άμυναν επί τοθ Δνειπέρου ποταμοϋ καΐ νά καταστρέ- ψουν 5 έχδρικάς στρατιάς, χωρίς νά επιτύχουν καΙ μι¬ κρά άκόμη τμήματα έξ αυτών νά διαφύγουν τής κυκλώοεως. Κατά τάς έΓπχειρήσεις, αί οποίαι διεξήχθησαν έν στε- ι τής ναυτιλίας έφοδιασμοϋ νή συνεργασΐα στρατοθ τής 'Αγγλ'ας μαχητικά άε καΐ άεροπορίας, συνελάβο- Ι ροπλάνα μας κατεβύθισαν μέν 665,000 αίχμαλώτους. | την τελευταίαν νύκτα, ανα¬ τολικώς τοΰ Χούλ, δύο 884 άρματα μάχης, 3718 πυ ροβόλα καΙ μεγάλαι ποσό- τητες άλλου πολεμικοΰ ύ- λικοΰ έκυριεύθησαν ή κα- τεστράφησαν. ΑΙ αιματηραί απώλειαι τοΰ έχθροϋ εΤναι πολϋ σοβαραί. ΟΊ ΓερμανοΙ κατή'γαγον τοι¬ ουτοτρόπως μίαν νίκην, άνευ προηγούμενον είς την Ιστορίαν. Ή άεροπορία μας έβομ- βάρδισεν έργοστάσια έξο- πλισμοθ είς Τούλαν καΙ στρατιωτικάς έγκαταστά- σεις είς Μόσχαν. Είς τόν άγώνα εναντίον με- ταγωγικά συνολικής χωρη¬ τικότητος 15,000 τόννων, έκ νηοπομπής Άλη άε- ροπορική έπίθεσης έλαβε χώραν εναντίον λιμενικών έγκαταστάσεων είς τάς νοτΐοανατολικάς ακτάς τής Αγγλίας. Μικραί δυνάμεις τής Άγ- γλικής άεροπορίας ύπερέ- πτησαν την τελευταίαν νύ¬ κτα την δυτικήν Γερμανίαν καΙ επροκάλεσαν μάντους ζημίας. αση¬ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Σ)βριος (16. υπηρεσίας—Ό πόλεμος είς τάς άχανεΐς έκτάσεις τής Ρωσσίας άτιαιτεί 8λως Ιδιαιτέραν προ¬ σοχήν είς τό ζήτημα τού κσνο- νικοΰ άνεφοδιασμοΰ των μαχο- μένων κσί διαρκώς προελαυ- νόντων γερμανικων στρατευ- μάτων μέ δλα τα άπαιτοΰμενα •πολεμικαι ύλικά. Εάν ό άνε- φοδιασμός αύτός έπαυε νάλει- τουργό έστω και επί μίαν ημέ¬ ραν, αί συνέπειαι θά ήσαν σο¬ βαρώτατον ή δέ προέλασις θά ηδύνατο ν' άνακοττϊ), Δτά του¬ το, ή ή,γεσία τ 0 γερμανκοθ σιρατοθ έλαβεν εγκαίρως δλα τα άτιαπούμενα μέτρα πρός εξασφάλισιν τοϋ άπροσκότττου έκ των μετόπισθεν άνεφοδια¬ σμοΰ. ΑΙ διάφοροι όργανώσεις, «ού εδημιούργησεν ό γερμανι¬ κός στρατός δια την έξασφάλι' οιν τοΰ άνεφοδιαομοθ τοΰ με- τώττου, κατώρθωσαν ηρό παν¬ τός ν ά έπιδιορθώσουν άμέσως μετά τάς μάχας τό σιδηροδρο- μικόν δίκτυον των καταληφθέν- τ,ων ρωσσικών εδαφών, σχεδόν έζ ολοκλήρου καί μέχρις ελα¬ χίστης μόνον αποστάσεως άπό τού μαχομένου μετώττου. Άλλ' έκεΐνο ττοθ είνε άκόμη περισ¬ σότερον αξιοθαύμαστον είνε 8τι ταυτοχρόνως αί έπιδιορ- θωθεϊσαι γραμμαί άπέκτησαν Τ|6η την κανονικήν τροχιάν τοΰ εύρωπαικοΰ οιδηροδρομικοΰ δικτθου. Ώς γνωστόν, οί ρωσ- σικο'ι σιδηρόδρομοι έχουν εϋρυ- ιέραν τροχιάν πλάτους 1,52 μέτρου, ένω οί εύρωπαικοί Ε¬ χουν τροχιάν μόνον 1,23 μέ¬ τρου. Τα είδικά συνεργεϊα τού γερ- μανικοϋ στρατοΰ, τα όποϊα φροντίζουν διά την αποκατά¬ στασιν των σιδηροδρομι· κων συγκοινωνιών, άκο- λουθοΰν κατά πόδας τα προκεχωρημένα μηχανοκίνητα τμήματα τού στρατοϋ είς την Ήροέλασίν των. Ούτω π. χ. κα- τό: την διάρκειαν τής μεγάλης 6'πλής μαχης με-αξΰ Μπιαλι- στόν και Μίνσκ τμήματα των τεχι ικών τούτων μονάδων, αί οποίαι άποτελοΰν μερος τής θλοοοιαίας «Όργανώσεως Τόττ», έπεδιώρθωσαν πλήρως έντός τριών μόνον ημερών την σιδηροδρομικήν γραμμήν άπό τό Κάουεν μέχρι τής Βίλνας, μήκους 150 χιλιομέτρων. ΚαΙ δχι μόνον αύτό, άλλά ^καΐ την μετέβαλον είς γραμμήν μέ τό κανονικόν εύρωπαικόν πλάτος τροχιάς ! Λόγφ τής πολϋ μικράς πυ- κνότητος τοϋ σοβιετικοΰ σιδη· ροδρομικοΰ δικτθου, τό ζήτη- μα των άμαξιτών όδών £χει δλως ιδιαιτεραν σημασίαν. ΚαΙ είς την όδοττοιΐαν έπίσης είνε καταπληκτικά τα άποτελέσμα- τα τής μεθοδικής καί συντόνου εργασίας των γερμανικων όρ- γανώσεων. Οϋτω εγνώσθη δτι μία καΐ μόνη μονάς τής Όργα¬ νώσεως Τόττ έπεδιώρθωσε ή κατεσκεύασεν, έντός των 5 πρώτων έβδομάδων τοΰ ρώσσι¬ κου πολέμου, άμαξιτάς όδοΰς, διά τόν άνεφοδιασμόν μήκους συνολικοΰ 1200 χιλιομέτρων. Έκτος τής Όργανώσεως Τόττ έργάζονται είς την όδοποιΐαν έν Ρωσσία καί πλείστα τμήμα¬ τα τής Έργατικής "Υπηρεσίας τού Ράϊχ ώς καί εΐδικό συνερ- γεία τοθ γερμανικοΰ στρατοϋ. (Εύρωπ. Νέα). ΑΙΑΚΗΡΎΞΙΙΑΗΜΟΠΡΑΣΙΛ! ΕΗ0ΙΚ1ΑΪΕ0Σ ΜΟΜΑΪ. ΚΤΗΜλΤΙΙΗ Προσφερδείσης μείζονος τιμής κατά 5 ο)ο της τοΰ τελευταίου πλειοδότου δια την ενοικίασιν τού μετοχίου ΚΟΡΔΕΛ/ ΔαρμαροχωρΙ- ου έτταναλαμβάνεται ή δημοπρα- σία τής ενοικιάσεως την 2 Όκ- τωβρίου 1?41 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ. έν τοίς Γρα¬ φείοις τοϋ ΟΔΜΠ Χανίων υπό τούς ϊδίους δρους καί μέ πρώτην προσφοράν τοίς μετρητοΐς δρχ. 123375. Οί δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬ σκονται είς τα Γραφεία τοθ ΟΔΜΠ. Έν Χανίοις τδ 2β ΣεπτεμβρΙου 41 ΚΡΗΤΕΣ, "Οσοι έξ υμών έχετε δπλσ σπεύσατε νά τα παραδώσητε διά νά έπανακτήση ό τόπος μας την γαλήνην καί ηρεμίαν τού καΐ πρό παντός διά νά έλθουν άπό την Στε¬ ρεάν Έλλάδα οί παραμένοντες έκεϊ στρα¬ τιώται μας. Ή προδεσμία λήγει την 30ήν Σεπτεμ¬ βρίου. Μή παραλείψετε τό καθήκον σας αύτό, μέ την εκτέλεσιν τού όποίου δα προ- σφέρετε μίαν μεγάλην υπηρεσίαν είς την Κρήτη καΐ τάς οικογενείας σας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28,- Τό Πρακτορείον Τρο:νζόσεαν μεταδίδει δτι τα ύπολείμ· ματα τοϋ Ρώσσικου στό· λου τής Βαλτικής κατέφυ¬ γον άπό χθές είς τόν λι¬ μένα τής Κροστάνδης. Μετά την κατάληψιν των Βαλτικων Χωρών, τό Ισχυ¬ ρόν συγκρόχημα τοΰ Ρώσ¬ σικου στόλου, έν τη Βαλ- τικη» δέν δύναται νά εύρη ούδ' επι στιγμήν ησυχίαν. Άφοΰ κατεδιώχθη υπό των Στούκας καΐ έβλήθη κατ' επανάληψιν υπό των έπακτίων Γερμανικων πυ- ροβολείων τού Ρεβάλ καί των ά^λων Βαλχΐκών πσ· ραλιακών πόλεων, ό άρ χηγός τού Στόλου κατώρ¬ θωσε νά οδηγήση χθές τάς ύπολειπομένας δυνά¬ μεις είς τόν λιμένα τής Κροστάνδης. Άλλά και είς τό σημείον αύτό, άνα· καλυφθείς υπό των έπα¬ κτίων τιυρορΌλείων υπέ¬ στη μεγάλας ζημίας. Την 27ην τρέχ. και περί τάς απογευματινάς ώρας, καθ" ήν τό Γερμανικόν πθμ των έπακτίων πυρο- βολείων ευρίσκετο ένδρά- σει, φοβεραι έκρήξεις ήκούοντο είς τό βάθος τοθ κόλ«3υ τής Κροστάν¬ δης. 2 Ρωσσικά καταδρο- μικά, βαρέως τύπου, βλη- θέντα καιρίως, άνετινάσ- σοντο είς τόν άέρα, ένω έτερον έλαφρόν καταδρο- μικόν υπέστη τοιαύτας καταστροφάς ώστε εγκα¬ τελείφθη υπό τού πληρώ- ματός τού. Τέλος τα έπά- κτια πυροβολεϊα τού Ό- ραγκεμπάου έπληξαν μίαν έλαφράν μονάδα κα! έν ύποβρύχιον τοθ- Σοβιετικοΰ στόλου. ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΜΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (Τό Συμβούλιον τοϋ Ο Δ. Μ. Π. Χανίων). Ευχαρίστως πληροφορού¬ μεθα έξ Αθηνών δτι περϊ τό τέλος τοϋ τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου θά άπελευθε· ρωθή παρά τής Ίταλικής Κυ¬ βερνήσεως ώρισμένος άριθ- μός Έλλήνων αξιωματικών καί όπλιτών αίχμαλώτων. ΟΙ λοιποί αίχμάλωτοΐ μας, κρα- τοΰνται είς Ιταλίαν "ίνα πα· ραδοθοθν είς ήν περίπτωσιν έλευθερωθοθν ο! άξιωματικοί τοθ ΙταλικοΟ στρατοϋ, οΐτι¬ νες μετήχθησαν εντέυθεν είς Αίγυπτον, ώς αίχμάλωτοι. ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΧΑΝΙΩΝ Ημέραι παρουσιάσεως διά τό Κοινόν ενώπιον τοϋ κ. Νο¬ μάρχου όρίζονται : Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα- σκευή καί ώρα 8—12 π. μ. Παρακαλεΐται τό Κοινόν δπως μή προσέρχηται τάς λοιπάς ημέρας καθ* δτι ου¬ δείς γΐνεται δεκτός. (Έκ τής ΝομαρχΙας Χανίων) Ό γνωρίζων περί τής τυχης τοΰ έκ θεσ)κης Ιωσήφ ΠισσΙμ νά πληροφορήση έν "Ηρακλείω- τόν κ. Νικ. Άλικιώτην. —'ΑγνοεΤται ή ιίιχη τοΟΓεωργίου Πολατίδη φοιτητοϋ ίατρικής. Ού¬ τος ύπηρέτει ώς στρατιώτης είς Κόρινδον ?ον Λόχον. Ό γνωρί- ζων τι παρακαλεϊται νά πληροφο¬ ρήση τα Γραφεία μας. 'Η κ. Νομάρχου Χα¬ νίων, Άντιγόνη Περμαν σλάγκερ, απώλεσε χρυ¬ σουν γυναικείον ωρολό¬ γιον άπό τοΰ 'νγειονο- μικοΰ Κέντρου μέχρι τα ϋΐπάνια. Παρακαλεϊται ό ευρών νά παραδώση του¬ το είς τόν κ. Νομάρχην καΐ α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τά Συμβόλαιον ραφεϊα ©ρασυ βούλου Γαλάνη καΐ Κανάκη Φραγ κιαδάκη μειεφέρθησαν έπϊ τής όδοϋ Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη (Καλέ Καπισί) άνωθεν τοΰ φούρ- νου Πάνου Τσεκούρα. Ή εϊοοδος αυτών είναι έκ τής παρόδου. ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡ1Α ΑΣΣΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝ1ΚΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-Τό ήμι- επίσηαον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον μεταδίδει δτι ό Φύ· ρερ άπένειμε τόν σιδηροϋν σταύρον είς τόν άεροπόρον Μπούρμαν, δστις μέχρι τής στιγμής έπραγματοποΐησεν 190 πτήσειςέπί τοϋ δυτικοϋ καί άνατολικοϋ μετώπου. Κατέρ- ριδ εψεκάδας άεροπλάνων είς πλείστας δσας άερομα- χΐας, έβύθισΜ πλοΐα χωρητι¬ κότητος 5.000 τόννων καί ε¬ πέφερε βλάβας καί άλλα χωρητικότητος 32.000 τόν¬ νων. Μετέσχεν έπιχειρήσεων είς Τομπρούκ, κατέστρεψε 21 άρματσ μάχης καί ήχρή- στευσε τελείως 2 τεθωρακι- σμένας άμαξοστοιχΐας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΙ ΗΑΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Άγίας Μαρίνης διακηρύττει δτι έκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημο¬ πρασίαν ή μονοετής ένοικίασις τοϋ ΰπολοΐπου τής έκ 1750 στρεμ- μάτων Κοινοτικής βοσκής τής νη- σίδος ©εοδωροϋ. Ή δημοπρασία θά λάβη χώραν την 5 ΌκτωβρΙ- ου 1?41 ημέραν Κυριακήν καΐ ώ¬ ραν 10—12 π. μ. καΐ παρακαλού¬ μεν τοΰς βουλομένους νά πλειο- δοτήσουν νά λάβουν γνώσιν των δρων οΐτινες είσΐ κατατεοιμένοι είς τό Κοινοτικόν Γραφείον. Έν 'ΑγΙα ΜαρΙνα τή 2<$)?)1941. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ^^ Τά Δικηγορικά Γραφεία των κ. κ. Άντωνίου Μαρή καΐ "Ιωάννου Δουνάκη μετεφέρδησαν επί τής όδοϋ Κύπρου άρ. 1 (έναντι Γυ- μναστηρΐου). Ά—ό ·ΐό ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΐνΊΑ Όδός Μάλεμε αριθ. 6 (Πρώην Φαρμακείον Μανιουδάκη) Προμηθευθήτε δλα τλ έ- «οτά είς φιάλας ώς καί κολώνιες Συνταρακτικαί άποκαλύψεις είςβάρος τού πρώην ύποψηφΐ- ου πρέδρου των Ήνωμένων ΤΤολιτειών Γουέλκυ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-.Γο η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον πληροφορεΐται έκ Ν. "Υόρκης δτι τό πρακτο¬ ρείον τοϋ Ήνωμένου Άμερι- κανικοϋ Τύπου δηαοσιεύει συνταρακτικάς άποκαλύψεις, εΐςέπί τή βάσει των δηλώσεων άς προέβη ό Γερουσιαστής Γουΐλερ είς την συγκέντρω¬ σιν των μελων καί όπαδών τοϋ Συλλόγου: «ή Άμερική πρώτη». Ό Γουΐλερ έπρότει- νε την σύστασιν μεγάλης ά- νακριτικής έπιτροπής, διάτήν εξέτασιν τής περιουσίας τοθ πρώην ΌποψηφΙου Προέδρου τής Άμερικής Γουέλκυ, δστις κατά τόν Γουΐλερ, τούς τε- λευταΐους 5 Λμήνας έκέμδι- σεν εκατοντάδας έκατομμυ· ρΐων δολλαρίων άπό πολε- μικάς προμηθείας, άποκαλύ- πτων συνάμα δτι δύο ναυ- πηγεΐα έν Ν. 'Υόρκτι άνή- κουν είς αυτόν καί δτι τό 1)3 των πολεμικών προμη- θειων πρός τής Αγγλίαν £- χει άναλάβει τό Τράστ *Γου- έλκυ. Οί εργάται τής Άμερικής καταγγέλλουν την Κυβέρνη¬ σιν τού Ρούζβελτ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 28-Κατά τηλ)ματα έκ Ν. Υόρκης ή Εφημερίς «"Ηλιος» γρά- φει ότι τό Συνδικάτον έρ- γατών μεταφορών και οί εργάται έλαφράς καί βαρείας βιομηχανίας ά- πηύθυνον προκήρυξιν πρός τόν Αμερικανικόν λαόν και τούς εργάτας τής βορείου καί νοτίου Άμερικής, δι* ής καταγ¬ γέλλουν δτι ή Κυβέρνησις τής Ούάσιγκτων ^έπιοιώ- κει μέ κάθε τρόπον νά πα¬ ρασύρη την Αμερικήν είς τάν πόλεμον κα! δτι αυτή κατέστη έχθρός τοθ Συν- δικαλισμοΰ. Άγγλοαμερικανική αποστόλη είς τό άνατολικόν μέτωπον ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρα κχορείον πληροφορείται έξ Ούάσιγκτων δτι κατ' είδή- σεις τής εκδιδομένης έκεΐ εφημερίδος «Ταχυδρόμος» τής Ούασιγκτώνος», ή Άγ- γλο'Αμερικανική αποστό¬ λη, ή εύρισκομένη ήδη είς την Ρωσσίαν, επεσκέφθη μεμονωμένους τομεϊς τοϋ μετώπου, κατά διαταγήν πάντοτε τοϋ Στάλιν, άγνο- οϋσα τελείως τά συμβαί- νοντα καθ* όλην την έκτα¬ σιν τοϋ μετώπου των 3,000 χιλιομέτρων. Ό Στάλιν ά- πέφυγεν επιμελώς νά πα- ράσχχι πυγκεκριμένας πλη¬ ροφορίας, περί των πολεμι¬ κών έπιχειρήσεων, άπομο- νώσας τελείως τάς ώς ανω αποστολάς. Ώς έκ τούτου, κατά τόν «Ταχυδρόμον» τής Ούασιγκτώνος», αί κυ- Βερνήσεις Αγγλίας καί Ά- μερικής μή έχουσαι ουγκε- «ριμένας πληροφορίας, πε¬ ρί τής εξελίξεως των πο¬ λεμικήν έπιχειρήσεων, θά βραδύνουν την αποστολήν πολεμικοΰ ύλικού είς την Σοβιετικήν ένωσιν. 4