89987

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜιΊΤαΊ
  ηα5ϋΙ
  ΜΜΕ£ΗΣΙΟ]|_ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΙΝ ΟΕΚ ΗΟΕΙΧΕ
  ΥΟΝ ΜΟδΚΑυ
  Είη δεητπβάβ, άβΓ βττπα
  βίηβη Μοηατ νοΓ ΚΓίβσ,δ-
  ααδθΓαεη ίη δοτπ]βΤΓιΐ33- ι
  Ιαηά βίη^βίΓθίίβη ΐπαΓ
  αηά ^β^ζτ αβοβΓ άίβ ΤαβΓ-
  Ιεεί ζαΓαβε1ε§·βϊΈβηΓΐ: ίδτ,
  β^ίοτ «δνεηδΐεα ϋαίφΐα-
  άβτ.» βίηεη ίητβΓβδδαητβη
  ΒβΓΪεητ. αβοβΓ άίβ Ααβ-
  ταΐΓΐεαηβ,εη άεδ ΚΗβ&εδ
  ααί άαβ _εοβη ίη Μοβΐεαα. (
  Ώβτ δεΗτηβάβ ίδΤ. βίη ηεΓ- ι
  νοΓΓ&^βηάβΓ Καδδΐαηά-
  ΙεεηηβΓ αηά βρΓίεητ, τααβ
  ζητ
  η&ΐτηίδδβ νοη αηδεηαβτζ-
  ο&Γβηι ΛΛΤβΓί ίβτ, ίΊίββββηά
  Γ«38ίδθη. Ββί βθΐηβΓ Αη-
  _ηηίτ ίη Μοβ1>&ιι ίβηά άβΓ
  Κβίδβηάβ ίηδοϊβΓη άίβ
  δτ&άτ. νβΓββηάβΓΐ; νοΓ,
  αΐβ βίηβ Κβίηβ νοη αηΐ-
  ίαΐΐβηάβη ιχηά ^Ιαβηζβη-
  άβη Νεησ&ηΐβη
  τΐ£-εη ΟηβΓα^τ ^
  ίιιβηΓΐ τααΓβη. ΑοβΓ άαβ
  Ρ&δβαάβηηαίτβ τπβΓ Ιβίεητ.
  ζή άηΓεηβεηαηβη. ϋβοβ-
  ΓβΠ ζτπίβεηεη ΓβρΓαβββη-
  τατίνβη Βαητβη ΐπαΓβη
  Ήβίηε ιιηά
  ΗοΙζηαβηββΓ ^
  βο ά&ββ άίβ Οβί&ηΓ βίηβΓ
  νβΓηβΙΐΓβηάβη ΡβαβΓβ-
  θΓηηβτ ^ββτβθβη ίβτ. Όΐβ
  ΒβνδΙ^βΓαηβτ ηιβεΐιτβ &ηί
  άβη δοΗ'ννβάβη βίηβη άβ-
  ρΗχηΐβΓβηάβη Εΐηάηιοΐτ·
  Ιη ΐΙεΙΐβΓβίηδτίηιηιιιηβ'
  ηήτ ίηΓβηι ηητβΓβΓη&ηΓ-
  τβη Ααδββηβη ιιηά ίηΓβΓ
  βεηΐβεητβη Κΐβίάαηκ
  ζβΐβΐβ βίεηΐεβίη 1<&εηβ1η, _βίη Ιβοηαίτββ ΟβδρΓδοη, Ιίβίηβ ίΗδοηβη ιιηά £6 βαηάβη Τγρβη, ττοτζ βί¬ ηβΓ ββηΓ ίηι νοΓάβΓ£Πΐη- άβ βτβηεηάβη δροΓίρΓθ- ρας,αηάβ. Ό&3 Εβββη νν&Γ Βεηΐβεητ,-ηιίτ; Αηδη&ηιηβ νοηι Ηοτβΐ Μοβ^νν&, τνο ΑαβΙ&ηάβΓ ζνν&Γ ηίεητ —/οηηβη, &06Γ ββββηάιΐΓί- τβη αηά ννο ηιαη ίίΐΓ Οβΐά &11β8 οβΐεοηιηιβη _οηητβ. δοίοιττ. ηαεη ΚΓίββΓδ&αβ ϋΓαεη νν&Γβη ααεη Ιεΐβί- ηβΓβ ΕΓΐβίοηίβΓαηβ,βη ίη Μοδΐΐ&τΐβΓ ΕΓηδη ςκ ννίβάβΓ νβΓ- βεηνντιηάβη. Ηθπηβτΐ9θ1ιβ Αο- βεη1ίβδδαη§: νοηι Αηβΐ&ηά ίβΐ άβη Βοΐδεηβ—ίβΐβη νδΐΐίβτ βτββΊηβεΐΕτ.. ϋίβ 3αη£β ΟβηβΓΛίίοη ίδΤ. ηβατβ οηηβ άίβ 8ΤβΓίη£βΐβ νοΓδΙβΙΙιιηβτ νοη άβΓ "ννβΐί: ααδδβΓηαΙο άβΓ δοπτίβταηίοη. Καδδβη, άίβ νοη βίηβΐη ΑαβΙαηάβΓ ιηί* Αΐεζεητ αηβτβ ρ γ ο ο η β η τααΓάβη, ζβί^τβη βίοη Γβ ί βηί ά&8 τίβίβτβ ηηά οβηη- . Απι 1. Ταΐί Ιζ&ΐη βίη ΙΙ_&3 ηβΓ&ιΐδ, ΐηοηαοη δ&εηιΐΐίθΐΐβ Καάίοαρρα- Γ&ΐβ ϋβί άβΓ Ροΐίζβί &0£·β- σ;εοβη ταβΓάβη τηηβδτβη. ΌβΓ δοηταβάβ 3&Η δοΗΙ&η- ο;βη νοη Τ^βητβη ηιίτ ίητβη ΑρραΓειΙβη νοτ άβη Ροΐί- ΖβίΓβνίβΓβη. Είηβ βίΓβη- ο;β ΚοηίΓθΠβ ΰϋβΓνναοητβ άίβ ΟιΐΓοηίΰηηιηβτ άβΓ νβΓΟΓ άηιιηκ, 30 ηιίβδΓΓαβη άίβ 8ο·ννίβί;8 ίηΓβΓ βΐβτβ- ηβη ηιββίβεηβη Ββνοΐΐεβ- βεηΐίβββτ: &113 ο&βίίηιιηΐβη ϋηιβΐδη- άβη, ά&83 άίβ οοΐβεηβννί- βΙίβοΗβ Μοοίΐΐβΐ β γ η η ^ βοΐιοη ίη άβη βΓβτβη ββη νναΓ. Ββί θΓποηνβΓβοΗΙβοηίβΓτβδίοΙι άίβδτίηιηιηη^ ζιΐδβηβηάδ. Ζν7Ϊ8οηβη ΜϋτβΓηαοητ ηηά 6 ΙΙΙιγ άητίτβ ηίβ- ιηβηά άίβ δίΓ&βδβη οβΓΓβ- τβη. ν7αΗτ8οηβίη1ί(:η ν?αΓ άίβ ((ΗβίηΐννβηΓ» βοηοη δβη β;βννβ- άβηη πι&η οβηιβΓΐεΐβ α— 23. Τηηϊ, ά&38 νΟΓ 3βάβηι Ηααδβ τη&ηη- Ηοήβ οάβΓ ννβίοΐίοηβ Ζϊ- νίΐίβτβη ηιϋ >Ο&5ΐηα3ΐίβη
  νβΓβθΗβη, ρ&τΓοιιίΙΙίβΓΕβη.
  ίη Μοδΐεαα ηιΐΓ δβηΓ ν/ε-
  ηίβτε αηά άίβδββίηά αηζα-
  Γβί ε η β η ά. Ν η γ άβΓ
  ^αί18ε^1α1:ζ1^β11β^ άεΓ ΙΓη-
  ΙβΓ^Γαηάοαηη ίβί ηαεΗ
  Αηβίεήτ ϋβ& νεΓίαδβεΓβ
  Γβΐβίίν 8τατ. Εγ ί&δβΐ »1ϊ2Γ
  ηιΐΓ ηδεηδτβηβ ΐο.οοο Μεη-
  βεηεη, νναβ είη Βηιοηΐβΐΐ
  άβΓ Μίΐΐίοηβηδταά ααδ-
  ΙΝϋΙΕΝ ΚΑΕΜΡΡΤ ννΕΙΤΕΡ
  3ΕΙΝΕ ΡΡΕΙΗΕΙΤ
  ΑΙΙβ ΡθΓάβΓηηο;βη άβΓ ΙηάβΓ ηιίί: Οβί&βηβτηίδβτΓβίβη
  ΙταοΓΐβτ
  ί, 29 δορΙεπι1σ6Γ.
  ΚαΙΙίαΙτα βεΐηεΐ-
  •άεΐ ιιιΪΓ'ί, ηαϋ (Ιϊε
  ΐ3£& &
  1-<ΐπΐι:ΐΐ8:οχΐΐ ίη ηατίοη^ΐοη Κχείδεη Ιηαΐεηδ Ιίείε Εητ- ορτοητεη, ηΐοηί; εΐηπΐ3ΐ άΐε Οε- Ααδκίοΐιΐ: 3η£ ΡΓεΐΙιεΐΙ ι, ΐη άεηεη εδ ιυΐΓΐίΙιοΙι ΙεΐοηΙ δεί, δίε ζή άεηη ΐεεηοΐηίδ &εδοήιιΐΪ8:ε δγΐηρ&τΐιΐε ίυεΓ <3ϊε ΐηθΐ ΡΓειηβίΐ5ΐ">ειιΐε£υ.ηίί βεΣ
  1ΐίΐ5ε. ϋεΓνίζεΙίοεηϊκ Ιι^οε αΐΐε
  &ιιί &^
  ιΐϊ^αηβ: αη άετ νεπιΐαΐ-
  βΐο^εΐεΐιηΐ. Ιπι ΙΙε^ΓΪ&εη,
  5ο δ&&*. ΓΠ3Π οΐείΙεΓ, Ιι&οε άΐε
  ιη^ άετ Απιτδζεΐΐ;
  ιχεβεΓΓ&δθητ. Μ&η
  ί^εΐιε άΕΓΐη πιχγ εΐηεη ηειιεη
  Βειαεΐδ (33ίυεΓ, ααδδ άΐε οπτΐ-
  Κε&ϊεΓαηβ: ηίοηΐ ά&ταη
  ε, οΐΐε ΡθΓάεηιη^εη Ιη-
  (ϋεηδ αηζιιεΓκεηηεη. Ιη(1ϊεη
  δεί άαΓυ,ηι ^εζιααη&εη. ίαεΓ
  δείηε ΡΓεΐηεϊΙ χιΐείΙεΓ ζα
  Νεΐιτα δεί ΐηδ Οεΐίεη&ηϊδ &ε-
  ιιΐθΓίεη ιιΐΟΓάεη, αιεΐΐ εΓ νεΓ-
  δαοΐιτ 1ΐ3οε,εΐηί£ε άίεδετ ΡΓεΐ ·
  1ιεΐΐδ£θΓάεΓαηί?εη **ΐη άΐε Τβί:
  ηπιζαδειζεη. Μ3η ηαβε εί ΐΗηι
  35εΓ νβΓά&οΙιϋ, ά3δδ εΓ Κ,εάε-
  ίΓεϋιείΐ αηά υπ3[>η3εηβΪ8·
  Ι^είΐ, £ατ δείηε ^3ηάδ1εατε £ε-
  £θΓάεΓΐ 1ΐ3οε.
  Αα£ άεη ^Ιείοηεη
  δΐαηά δΐΐεδδεη Ιγογζ &11εΓ
  δρΓεοηαη&εη άΐε Βαπτιεδεη.
  Ώϊε ΙπάεΓ δοιαοηΐ αΐίε άίε
  ΒατΓηεδεη ιιιιιηδοηΐεη
  Τγοϊζ βΙΙβΓ Κβάβη Κ,οο-
  δβνβΐτβ.
  τα\.
  Όϊε
  «ϋαίΐγ
  δΐοη ΐη εΐηεπι
  άεη Ρ^
  υπο. Ιηάίεηδ. ϋϊε
  υ,η^ ιχιεΐδΐ άβΓ&αί ηϊη,
  ιγοΙζ &11εΓ Κεάεη Κοο-
  ζιά ίαδδεη, νΙ:3ϊΙ δΐοΐι άΐβδε
  ΕηϋδθΗεϊάαη^ νοη ^οηάοη
  νοΓδείζεη ζιά 1αί>δεη.
  ν7ανβ11 ίη ^οηάοη
  " Ν3θη άεΐη ΕοηάοηεΓ Ν&-
  οΙΐΓΪοηΙεπάΐεηδΙ ιιΐεΐΐί ^ε^εη-
  άεΓ θΓίίΐδοΗ'ί 06εΓ-
  ΐη Ιηάίεη, ν3-
  νεΐΐ, ΐη Ι,οηάοη, αΐο ^γ γπϊι:
  ΟΙΐϋΓθΙιίΙΙ ιιπά άεπι ΟεπεΓ&Ι-
  δτ&ΓθδοΙιεί' δΪΓ Ιοΐιη ΒΐΠ, δοαΐΐε
  Γηίΐ άεΐη θΓΪΙΐδοΙιεη Ογο6γ-
  κοτηπΐΕηάΐεΓεηάεη ίαετ άεη
  Ν&ηεη ΟδΙεη, Αιιοΐιΐηΐεο^,
  3εδρΓ6ο1ιαη^εη αοΗ&Ιί. Όϊεδε
  δοΐΐεη ϊη άεΓ
  άεΓ
  ν^>^^/
  Αη άβΓ Είεχηβ&Γίχοητ κεβτεη άίβ δοταίβίαηίοη
  δοΗιπεΓε Οίδθϋυείζε άεΓ Μ3ΓΪηε-ΑΓΐ:ΐ1εΓΪε ιυετάεη 3τΐδβ:εΐ3άβη.
  •Επί τού θα>«βαίου μετώπου εναντίον των Σοβιέτ
  Βαρέα πυροβόλα άτινα φορτώνοντσι επί ΓερμανικοΟ σκάφους
  ΤΜΓΤ^ίϊί
  νΕΒΝΙΡΗΤΕΤ
  ΕΙΝ Βυδ5Ι5.-ΚΡΕυΖΕΗ
  ΒΟΜΒΕΝ ΒΕ3ΟΗΑΕΡΙΘΤ
  13 ΒΚΙΤΙ3ΟΗΕ ΗΑΝϋΕίδδΟΗΙΡΡΕ νΕΡδΕΝΚΤ
  Αιΐδ άβηι ρ
  α.η&Γ(:ίβΓ, άβη 29. δβρτβοα-
  ϋ Ο^ά
  άβΓ ν7βηΓπΐ3.οηί ^ίοτ: οβ-
  Ιΐβηητ :
  ταιΐΓάβη 3 δοπΐίβτ;. ϋίν.
  νοη άβατβεηβη αηά ίταΐ.
  Τηιρρβη νβτη ϊοΐιί βτ.
  Ναεη άβΓ ΜδΗβΓΪβ'βη Μβΐ-
  άηηβ: τααΓάβη 13000 Οβ-
  ί&η&εηβ βίη^β ο γ α ο η ί,
  δοτπϊβ 69 Οβδεηιιβτζβ ηηά
  ΐί
  Ιηι δεβ^εοίετ αηι Κτοηβ-
  ταάτ βΓηίεΙΙ βίη δοτπίβί. '
  ΚΓβαζεΓ ΒοηιοβηνοΙΙίΓβί-
  1 ίβΓ· Καηιρ{ί1αβ:ζβαβΓβ οοηι
  03.ΓάίβΓτβη ίη άβΓ νβΓ-
  Ναεητ
  βΓθβηίβί. ϋβτ ιηΐτ.
  Τβίΐβη ίη βίη
  οίβτ: β·βιποΓίβαβ
  βεΙιτπβΓβ
  βηάβ άβΓ Ι^αίταΐΐίίβ 1>β-
  Ιί&εΐηρίίβη ηιίτ: ^ α τ: ε ν
  Ειδβηΐιαηηαη-
  ιηι ϋοηεζ^βοΐβτ,
  δοταίε ίηι Καα_.3 αηι Μοδ-
  ίη ΙνεηίηβτΓαά αηά Μοβ-
  Ιί&α.
  ΙΙ-Βοοτβ νβΓδβη^τβη,
  ταϊβ άαΓεη δοηάβτηιβΐ-
  άαη£ οεΐεαηητ
  Ηΐΐ3 εΐηεηι νοη
  ηαεΐι Εη^ΐαηά ίαΙΐΓβηάβη
  Οεΐείίζα^ ίη ηιβηΓΐαβ^ί-
  8^εη Αηςτίίίβη 12 ίβίηάΐί-
  ε!ιβ Ηαηάβΐδβεηίίίβ ηιίί
  ζαβ. 67000 ΒΚΤ. αηά βίη
  δίοηεΓαη^βΙΐΓΖβαβ'. Ιηι
  διιεάαίΐαηίΐΐί νετδβηΐϋβ
  βίη υ Β ο οί 1 ΚατηρίβΓ
  νοη 12000 ΒΚ.Τ.
  Ιηι Καηιρί ^β^-βα Ογο3
  οοηιοαΓάίβΓ-
  τβ άίβ ^ηίττηαί{ε ίη άεΓ
  Ιετζτεη ΝαεΗτ ηι>1. Αη-
  Ια^εη αηι δτ. ΟβθΓ^3-Κβ-
  ηαΐ αηά αη άβΓ δαβάοβτ-
  Ιΐαεβτβ άβΓ Ιηββΐ. Ιη Νογ-
  ά&ίΓΪΙία βΓζίβΙΙβη άβατ-
  βεηε ΚαηιρΙΠηβτζβαββ
  ΒοηιοβηνοΙΙτΓβίίβΓ ίη
  θΓίτ. Ζβΐτ αηά ΜατβΓίαΙ-
  ΙαςτβΓη οβί ΤοθΓαΙτ. Ββί
  άίβδβη Αη^Γΐίίβη νβΗθΓ
  άεΓ Ρείηά ίη ^α£ι1^&β^ηρ-
  ίβη 5 «ηά άατεη ΡΙ&ΐίαΓτ.
  2 ΡΙαβτζβαβΤβ.
  δεηαιαβεΙιεΓε ΚΓαείτε
  άεΓ θΓίτ. Ι^αίττααίίβ ίΐο-
  $?εη ίη άεΓ Ιβτζτβη Ναεητ
  ηαεΗ ΝθΓάτπββταηά δαβά-
  ταβδίάεατβεΐιΐαηά βίη.
  ΌαΓεη ΒοηιοβητΐΐαΓί εητβ-
  ταηά ηηβΓΗβοΙΐοηβΓ δεΐια-
  άεη. ΡαΙαΙεαΓτ, βεηοββ 1
  :. ΒοηιοβΓ αο.
  8ΙΕΒΕΝ ΡΕΙΝΌ^ΟΗΕ ΑΚΜΕΕΝ
  ΚΑΜΡΡϋΝΡΑΕΗΙΟ ΟΕΜΑΟΗΤ
  ΕΓίο1β"β άβΓ 33ρ3ηί3οηεη Τγ ηρρβη ίη ΟΗίηβ
  29 β
  ϋΐε ϋηι ΙετζΙεη ΡΓεΐΐα^ ϊη
  ΝοτάαΐεδΙ · Ηιιηαη εΐη^εΐεϊ-
  Ιεΐεη ]αραηίδθ!ιεη ΟρεΓ&Ιϊο
  ηεη ηαΐοεη, ιιιϊε Ο5εΓ5(;1εη1:-
  ηαηΐ: Λΐίΐναπια 3ΐδ δρτεςΙιεΓ
  άεΓ ^αραη^5^1^εη ΑΓηιεε αχιί
  άεΐ ΡτεδδεΙίοηίεΓεηζ ^εΐίαηηΐ:-
  ίηι νεΓΐααί νοη είηεΓ
  ζιιγ
  ζαηρ; νοη δΐ
  Αηηεεη
  οεη
  Ζα άεη ^ρ^ηίδοΐιεη Ορετα-
  Ιίοηεη ΐη ΝοΓάιΐΐεδΙ - Ηυη3η
  ΟοεΓδΙ 1 ε α τ η 3 η ι
  , άίε Ηααρδΐαάτ
  ^δο1ΐ3 ΐη άεΓ ΡΓονΐηζ
  Ηαιιιη 131 εϊηεδ άεΓ Ζΐεΐε άεΓ
  ΟρεΓΕΐΐοηεη, άΐε
  Ααδτηαδδεδ δΐηά
  αηά 2εαδ5εΓδΙ §:αεηδΐί§: νεΓΐ&α-
  ίοη. ϋΐο .ι'αρϊηίδςηεη ΤΓαρρεη
  δΐεΐιεη ζεηη ΚϊΙοτηεΙεΓ ηοεΓ-
  άϋο1ιΤΛα1ΐ3η8δηο3 ϋΐε
  δθΗεη Ρΐα&ζεα&ε
  Ιεη ιηε1ΐΓπΐ3ΐδ
  ρ
  βηβΊίβεηβη
  νοΓ : Οβ-
  Ϊ, 29· δερΐεπιοεΓ
  ϋϊε δο1ιηαα§:8ε1άϊεηι.1;ε εη·
  ^ΙϊδθΗεΓ δοΐπίίε αη άεΓ οΐιΐ-
  ηεδΐδςηεη ΚαεϋΙε 5ε1εαοΓΐΙ:εΙ:ε
  άετ δρΓεοΗεΓ άεΓ Ϊ3ραηΐδοηεη.
  ΑΓΓηεε. ϋ ί ε υητεΓδαοηαη>ϊ
  άεΓ Ρ3ρΐετε άεκ εη&Η-
  δοηεη ϋαΐηρίεΓδ «Ταΐτ-
  , άετ αηΐεΓ άεηι
  , άίε
  ηιίΐ β
  γΙ&Ι ζα νεΓδΟΓ&εη, 1ι&1>ε άεη
  εΓηεβΙΐοηε Μεη^εη
  νοη υηϊίοΓΓηεη αηά Τεΐε-
  ϋίεδε ΟαεΙίιΓ, άΐε ίαεΓ Ηοη&-
  Ιίθη^· άεΙεΙαΓΪβΓΐ., ΐη
  Ιίθΐϋ 3εάοοη ίαετ
  οεδΐίηιπιΐ: αΐ3Γεη, δοΐΐυεη
  ννεηδοΐιοιΐΐ 3η άεΓ ΤδοΗε-
  ^οηάοη
  ίαηΓ
  ΒεΓΐίη, 29 δερϊεπιοοΓ
  Ιηι 1)Γίΐίδθηεη Ν 3θ1ΐΓίθΓΐί:εη -
  ιιηά ΐη άεΓ βπιίδοηεη
  ΓηείΐΓεη δίεΐι άίε
  αοεΓ ά3δ
  331 €ΐιαΓ^ον5 δίε ηΐ3θΗεη
  ά3δ Ραΐο1ίκ:αηι δοΗπΐΐ £ιϊγ
  ΒεΓΐΐη, 29 δερΙεΐηοεΓ
  Ιηι νεΓΐ3α(ε άεΓ ρ
  ΙεΓηεΙιηιαη&εη άεΓ ΚΓΪε§·δΓη3-
  Γΐηε £εβεη άΐε δοιιΐ3ετ3Γηιεε
  1ς3ΐη εδ ζα είηεηι Οείεοΐιΐ
  ζαΐΐίθΐιεη εΐηεηι νοΓρο&τεη-
  οοοι αηά ζιχΐεΐ ίεΐηάΐίοηεη
  δοηηεΐΐοοοΐεη. ϋαδ νοΓροδΙεη-
  1)οοΙ νεΓδ^ηΙίΙε άαΓοη ΑγιϊΙ-
  ΙεπείεαεΓ εΐη δοπηεΐΐοοου. Εδ
  ιχΐαΓάε ά3ηη νοη εΐηεηι
  ΤθΓρεάο άεδ αηάεΓεη δοΐιηεΐΐ-
  5οοΙεδ £εΐΓθίίεη αηά
  αηιετ. Ιη άεηΐδεΐοεη
  ϋίετ Ιΐεί εΐη
  ΙΙητεΓδεεοοοΙ: 3α£ εΐηε άεαΐ-
  δοηε ΜίηεηδρεΓΓε αηά δεί
  άαΓθΗ είηε ιιΐείΐΐιίη
  εχρΐοδΐοη ζεΓΓΪΐδεη.
  Οιι&Γάίβ ηιβοηί ίη
  νΫ3δηίη&ιοη, 29·
  ϋεΓ ίεϊιεΓ άεδ ΖΐνΐΙνεΓ-
  1:εΐάΐ&αη^33ΐηΙ:εδ, άεΓ Νενν
  νΐεάεΓ εΐη ηεαεΓ
  Ρηηΐίΐ άεΓ ρί
  &Γηιεε ίη άίε Οείαπτεηζοηε
  ΐη
  ιηεΓάεη·
  ϋίε ΟίϊΙεΓ δεϊεη αΐδ
  3Γΐίΐ3εΓ(; αηά
  ιιΐΟΓάεη.
  ϋίε
  Ιίοΐι ννίοΙιΐ:ΐ§Γ ίίΐΓ άίε δονν]εΙ:δ
  ΙίάηάεΙ; Εοηάοη άεΓ
  Είηε §
  άεπι ΟδΕεη ζδεΗΙί: ΐτη Εΐηζεΐ-
  ηεη 3ηί,
  1ζθν ίΰηί
  εΐη «,Γθδδεδ ΤΓ3ΐί.(;οΓεηννεΓΐΐ,
  είηε ΚείΗε νοη ΡθΓδεηαη£δ-
  ίπδΐίταεεη απά νεΓ5αο1ΐ5δΐ3ΐ;ίο-
  ηεη, ηιίΗΐδεΓΪδθΗε Ηααρτςη&Γ-
  ιίεΓε ηηά Μαηϊτίοη3νεΓΐίε 5ε-
  ίίηάεη, ΐτΐαδ άίε
  άειη ΒεδϊΙζ
  Βεάβαίαηβ:
  ι δΐαάί:
  ^3 α,
  άεηι Κοη&Γεδ5 εΐη
  £εδεΐζ. Εγ ,
  ά3δδ νΐεΐε δΐεεάιε αηά Οε&βη-
  άεη ίη άεη νεΓείηΐ&Ιεη δΐ33-
  Ιεη ετνν^ίβ-εη ^αίί:3η&^^£ίεη
  »αδ§:εδείζί δεΐεη αηά ίοΓάεΓΐε
  άίε Βεδθ1ΐ3{ίαηο; νοη Ρεαετ-
  1οεδο1ΐ£ετ.;ε£εη, δ3ηΐΐ8εΐ3εΐη-
  Γΐαΐιταη&εη, δοηαίζΐίΐείάαηβ·
  αηά Αβζεΐοΐιεη ίίΐΓ άΐε Ρτεΐ-
  ννΐΐΐΐδεη, ίετηεΓ ^αίι:δ^ηιιIζ-
  δθΗιιΙεη αηά ^εηίϊ&εηά Ο3δ-
  ΓΠ3δ1ίεη ζαηι δοηαϊζ άεΓ Βε-
  ΖβΗη&ΓΖίΙΐΗηΙΐ;
  ΕΙΕνΐΗΕΗΙΟδ ΟΕΟΒΕΑΚΑΚΙδ
  Μαΐεηιεδίτ.
  Εΐηί3ΰΓϊ νοη αΐΐηεηΐ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΙΕΝδΤΑΟ
  30.
  δΕΡΤΕΜΒΕΒ 1941
  δοΙΐΓΐίίΙβΐτθΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, Οηαηία
  ΗβΓαη3£ΓβοβΓ ηηά ϋηιεΐί : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 56 —
  ΡΓβίβ 3
  "Αριθ. 56
  — Τιμή 4ρχ. 3
  ηηά ϋηιεΙΐβΓβί :
  δυΚΜΕΙ,ΙδδΤΚ. 22.
  ΚΙΕΥν, ΙΝΒυδΤΒΙΖΕΝΤΗΙΜ ΒΕΡ, ϋΚΒΑΙΝΕ
  Ροΐίαν/α, ιιηά ββίηβ ΊνΪΓτδεηαΠι,ΐεηβ Ββάβιιί αη^
  ϋετ ϋοεΓν2ε11ΐ§:εηάε άεαί-
  δθΐιε λν3{ίεηεΓίοΐ8· &ητ. δΰάαΐ)-
  δοΐιηίιί: άεΓ ΟδΐίΓοητ, άε<- δεΐ- ηε Κτοεηαη^ άαΓθΗ άίε Εγο οεταη^ Κίεννδ, άεΓ Η&ηρτ- δί:3άΙ: άεΓ ΙΙΙίΓαίηε, άητοΐι άεαί- δοηε Ττηρρεη ί3ηά, ίδτ ηίοΐιι ηαΓ ιιιΐΗΐ3επ5ο 3αο1ι νοη Κΐενν τηΐΙ: δείηεη ταηά 850. οοο ΕϊηννοηηεΓη ίδί: είηε άετ ννίοΐιΐΐβ δτεη ΙπάαδΙπεζεηΐΓεη άετ ΙΙΙίΓ3Ϊηε αηά δταηάθΓΐ 5εάεατεηάεΓ Ζννεί^ε άεΓ νεΓ- ίά Ιά ϋίε Είβεη-αηά Μ3δθ1ΐ!ηεη- ΐηάαδίπε νοη Κίενν δΐεΐΐΐ ν«Γδο1ιίεάεηε ϋΓ3ε1ιΙε α.3,ηι. νοη . Ααοη άεΓ ηεη, ννΐε ϋΓεΗ^δεη^εη, δοηΐεΐί- αηά Βοηπη3δοηΐηεη αηά ϋΓεηΐ33ηΙί3αΐοηΐ3ΐ:εη ΐδΐ Ιιϊετ νεΓΐΓείεη. Ρϊϊγ άΐε Όπ]ερΓ- Ρ1αδδοηΐί£3ηΓΐ; ννεΓάεη Μο- Ιοτ-αηά ΌαηιρίδθΓΐΐίίε ϋ ΕΪ ΙΤ1ίΓ3Ϊηε δίεΐΐεη νεΓβοηίεάεηε Ρ3θπκ:εη ΐη Κίενν ΐ3ηάνίΓΐ- 3θη3ίΙ:1ίοηε Μ&δοηΐηεη αηά ζαΓ νβΓία- ννείδΐ: Κίειχΐ ηεΓ3Γΐ3είτ:εη άεη ΙηάαδΐΓίε 3α£ ϋΐε ΕΙεκΙ- Γθ-ΙηάαδϋΓΪε ίδΐ ηιίΐ ηιεΙΐΓε- τεη νν/εΓ^εη ίαΓ ΕΙεκΐΓοηιο· ίΟΓεη, Κ3[>ε1, ΤΓ3ηδ£οηηαΙ:ο-
  τεη αηά Κ.αηάίαηΙί3ρρ3Γ3ί:εη
  νεΓΐΓεΙεη. ΡετηεΓ &ίοΙ; εδ ΐη
  Κΐεαΐ Οαηιπιί£35πΐ£εη αηά
  οΐιεηιίδοΐιε ιιηά ρ1ΐ3Γτη3ζεαϊ'-
  δθΐιε ννεΓΐίε. ΑΙη οεάεαϋεηάεη
  υηΐδΟΓΐΙα^ΟΓϋ ίίΪΓ Ηθΐζ θεδίΐΖΕ
  Κίεαΐ ααοΐι αΐίοΐιΐίκ'ε Ηοΐζίη-
  άαδΐΓΪε.
  ϋίε νεΓθΓ3αοηδ^ΰΙ;εΓίη-
  άαδίπε νν'-ΐδΙ: ηεΐοεη άεη
  ^εηαηηΐεη
  ηίδδβη ηοοΐι ^Γοεί52 υτεΓ
  ηεΐιιη&η άεΓ Τεχτίΐ αηά Εε-
  άεπηάαδΐηε ααί. ΜιΙΙεη ϊγπ
  ί
  8:εΙ)ίετ κεΐε&εη, δεεΐΐ): Κίενν
  δςΐιΐίεδδΐίοη είη οεάεαΐεηάε»
  ΖεητΓαηι άετ ΕεΒειΐδ ηηά
  Ιεπι
  εηνεΓ3Γ5εί
  β·, άαΓ. Αΐδ ννίο1ιτίβ·δτ:ε Ια-
  άαδϋΓίεδΙ:3άΙ άετ δύάΐίοΐιεπ
  δο^εταηίοη ί$(: Κΐενν ζα§:1είοϋ
  είη ρεάεαυεηάεδ Καδυαη&δ-
  ζεηΐΓαηι. |ΗίεΓ ν/εΓάεη α. 3.
  Οεδοΐιΰΐζε αηά Μαηίϋΐοη ίθ-
  ί Ρ1αδδ1ί3ηοηεηΙ)οοΙ:ε ηετ-
  ΐΐί
  δεΐΐ ΒΐΙεΓδΗεΓ ίδί Κίενν εΐη
  ί νΙ
  ; νετΙίεηΓδ^ηοιεη-
  ραηΐΐτ; άεΓ Νοτά - δηά - ιιηά
  λΥεδΙ · Οδΐ - νεΓθίηάαη^ ιγπ
  ΟδυεαΓορΒείδοηεη Κ3αηι. ϋίε-
  δέ ΒεάεαΙαηβ: Η&ί: εδ οεΐΐιε-
  η3ΐίεη. νοη Κίειιΐ 3αδ ίΰΙΐΓεπ
  ιιΐΐοΗΐΐ&ε
  Η αηά
  Ιοαΐδ!< αηά 3ηάετεη Οτϋεη ιτιεηΓ. Η3αρ(:δΙ:Γ3δδεπ ίαητεη νοη Κίειιΐ α. ά. πηοΙι ΤδοΗεΓ- ηίίϊοαΐ, ΟοΓηεΙ. Οάε?δ3 αηά δπΐΙοηιΪΓ. Ροΐΐ^ιιΐα, άϊε ετοεηίίΐΐΐδ νοπ άεαΐδοΐιβη Τταρρεη 1ίίΗ , 130- οοχ3 ΕΐηαΐοΗηεΓ. Εδ ϊδΐ 1>β-
  ^3ηηΙ άαΓοη δείηε Ιοεάεατ:53·
  ηιε Ζας1ίεΓΓϋ5εηϊηάα 5 Ι γ ί ε.
  Νεβεη εΐηίβτοη ννειΐίεη άεΓ
  ΐ Ιηάαχ-
  ΐυ3 ιηοπΓ6Γβ
  υητεΓηεΙιτηεη άεΓ Τεχιίΐ ψ
  δοηαη · αηά ^εάε^^ηάαδτ^^ε^
  δοιυίε είηε άεη ΟΞΓΐΙίοΙιεη Βε-
  άαεΓίηίςδεη άΐεηεπάε Εε
  ιΤΛΪτΙεΙίηάαδΙπε. Ρο1ϋ3ΐαα
  άπ άεΓ αποΙιΐίίϊΗΐεη
  αηά Εί
  Κίειχΐ -
  4500 δεηντβΓβ δοπΐ3ετηιί-
  ηβη ηηβοηαάΐίεη £β·
  ηιαείτ
  ΒεΓΐίη, 29 δορίεηι5εΓ.
  Βεί άεηι Κ3τηρ£ 3ΐη ϋη]ερΓ
  η3ΐιηιεη άίε ΡίοηίεΓε είηεδ
  εΐηζϊ&εη άεητδοηεη ΡίοηίεΓθ3·
  ϋΐ ϊηηεΓΠ3ΐο νοη
  Βτίτβη Ιαβββη άίβ
  ααβρβίίβοηβη
  29 δζρ
  Ζηΐ3ε1£ Μίΐ§:1ίεάεΓ εΐηει"
  ί
  οΗδ
  ^ ίηδβ'εδαηιΐ: 45°° Μίηεη
  3αί. Εδ ΙιαηάεΙε δϊοη άατοεΐ
  ί33ΐ &ιΐδϊθΗ1ίε5δ1ίο1ι αηι Μΐ-
  ηεη ^ε^εη Ρ3ηζεΓΐΐΙιηιρ{ιιΐι-
  &εη. Ό'ιβ ηοεοΐιδτε Τ^εδΙείΕ-
  ίαη§: αΐίΐίεη 200 Μΐηκη, άίε
  άίε ΡΐοηίεΓε ίη ιηαΗενοΙΙεΓ
  αηά £είίεΗΓΐίοηεΓ ΚΙεΐηαΓοείΙ
  1
  Κοηιτηηηίδίβη ίη δεΗταβ-
  άβη
  διοο^ΗοΙτη, 29· δερϋεηιΙοεΓ.
  ϋαδ ιη ΟοετεβοΓβ: ΐ3§:εηάε
  δτοοΙίΙιοΙηιεΓ ΟεΓΪοηι νετατ-
  τείΐϋε 3ηι ΌοηηεΓδΙα^ δεοΐΐδ
  ΐη άΐε Ιίοΐηΐηαηίδΐΐδθΐίε δρΐο-
  π3&ε38:ε1εο;εηΊιεΐΐ: νετννί-
  Ρετδοηεη. ΌΓεΐ Αη^ε·
  ΙίΐΕβτε εΓηίεΙιεη 3οηϊ Μοη3ΐε
  Ζαοηΐΐιβιΐδ, ζνΐεί ζννεΐ Μοηαιε
  αηά είηεΓ είη ]αη ΖαοΗτΗ3-
  αδ. ϋ3δ οεδοη1αο;η3ΐιηιτε Μ3-
  τεΓΪ3ΐ ννατάε είη&εζο^εη.
  Καηιρίίΐηβτζβηβ'β νβΓββη^"
  τβη ηβηη 8οτα]βτ-
  βεηίίίβ.
  ΒεΓΐίη, 29 δεριετηοεΓ
  3αί άεηι
  εΐηεη ]
  δθΗεη Οεΐεΐΐζα^ 3η. δεοηδ
  δο!ιΐ££ε άεδ Οεΐεΐΐζα&εδ ηιαΓ-
  άεη άαΓοη ΒοΐηΙ)εητΓεί£εΓ
  νεΓδεηΙίΐ;, ΟΓεϊ ιυεΐΙεΓε δοιιΐ-
  ]εΙδθΓΐΐ£ίε ιυαΓάεη Ιοεΐ είηειη
  ^3ηάαη8:δνε^δα^η άεΓ Βοΐ-
  δθΗεαιίδτεη άαΓοη Βοπιοεη
  &εΐΓθ£ίεη αηά νεΓβεηΙίΙ.
  Ι0ΗΑΝΝΙ8 ΕΜ. ΜΑΤδΑΜΑδ
  . ΙΟ
  Αα£ άεΓ
  1ΐ3ΐ1ε
  ρ
  8-12 ΜοΓ&εηδ 2-6 Ναοΐιπιΐΐ-
  1383.
  ίίοη τυαΓάεη, αΐίε άίε Ιταί
  Τϊηιεδ» ίη Β3§·ά&ά ιηεΐάεΐ,
  νοη ρίηεηι Ηπΐϊδθΐιεη δοπάεΓ-
  £εποηΙ υΐε&εη νεΓΐείΙηηβ:
  3ΐι(:ίθΓΪϊί5οηεΓ ΡΙα^ζεΙΙεΙ νει·-
  αΓΐείΙί.
  Πίε δτΓ3ίεη οειυε&εη δίοΐι
  ζιυίδθΐιεη είηεηι αηά άΓεί
  }α1ΐΓεη ΟείΒεηβ-ηίδ. ΑοηΙ νοη
  άεη νεΓαΓϋείΙίεη αΐατάεπ
  ααδϊεΓάεπι ζιιγ αιίεάετΐιοΐίεπ
  οε££-ητϋο1ιεη
  νεΓηΓΐείΙΙ.
  νοηι
  ΝΕυΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ
  Μ&ΙβΓΠβδΐΓ. 6
  Βεδο1ΐ3££εη δΐε $ίοη δοννοηΐ
  3ΐ1ε άίε 3α56Γΐε5εηεη ΟεΐΓ3εη-
  1:β ννΐε 3αοΗ Κοεΐηνναδδετ.
  ΗΑΡΕΝ - ΤΕΚΑΚδδΕ
  Ν11Ι00ΙΙ5ΤΒΑ$$Ε Νο 8
  ΡϋΚ ΙΕϋΕ ΤΑΟΕΖΕΙΤ
  ρκϋΗδτϋοκ
  ΜΙΤΤΑΟΕδδΕΝ
  αηά ΑΒΕΝϋΕδδΕΚ
  Κ3££εε οάεΓ Τεε ηιίΐ
  Καοΐιεη ά&ζη
  Ιηι £3ΐιζεη 50 ΌΓοητηεη.
  ηηά Αοβηάββδβη
  ϋεαΐδοηε δαρρε
  Ρΐείδοΐι οάεΓ
  οάετ Υν/εΐη.
  αηά
  Ρ Γ ϋ θΗ Ι 6
  Ιηι Ο3ηζεη ιιο θΓ
  ΌεαΐδοΗε Καεηε ηηά
  δοηε Μηβΐΐε.
  Οίίεη 5ίδ 23 οο υΗΚ.
  Σ_ ΛΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, Τρίτη 30 Σεπτειΐβοίου 1941
  ΠΡ
  ΤΙ
  ΙΣ
  Π
  Ιϋ ΑΝ9ΙΖ0ΥΣΑΝ ΛΕΩΦΟΡΟΝ
  ΙΚΗΣ ΚΑΙΥΛΙΚΗΣ ΧλΡΑΣ
  Είς στιγμάς ίστορικιχς διλ την εξέλιξιν τής αν¬
  θρωπότητος καί τής Ελλάδος μας ή διοίκησις τής
  ΙΛ,αρτυρικής, ιδιαιτέρας πατρίδος μας Κρήτης, ανε¬
  τέθη είς τάς στιβαράς χείρας, τού γνωστοΰ 6ια την
  ίκανότητα άλλά καί την έγνωσμένην εθνικήν δράσιν
  «ολιτικοϋ άνδρας, βυμπατριώτου μας κ. Έμμ.
  Λουλακάκη.
  Ό νέος Ύπου?Ιγός Γενικός Διοικητής Κρήτης,
  ϊχει προοφέρει πολλάκις, μέχρι σήμερον,, τάς υπη¬
  ρεσίας τού πρό- την πατρίδα μας, κατά τό 19*28-
  3», ώς Γενικός Γραμματεύς τής Γ. Δ. Μακεδό¬
  νες πρώτον καί αργότερον ώ; Γενικός Γραμματεύς
  ■τόΰ ' Υπουργ&ίου τής 'ΕΟνικής Οίκονομίας. Πολι-
  τευθείς αργότερον ίίτυχεν τής εκτιμήσεως των κατοί-
  κων τής Νήσου, των οποίων τα ουμφέροντα παντοΰ
  α·χΙ πάντοτε, μέ ιδιαιτέραν θερμήν καί θάρρος, ύπε-
  ρήσπιβεν.
  Σήμερον καί πάλιν οί Κρήτες, οί έντός καί έ»
  «ιτός τής νήσου ευρισκόμενοι, εύγνωμόνως στρέφουν
  -τα βλέμματά των πρό; τόν Κρήτα πολιτικόν καί
  «υμπατριώτην των, ββτις άνέλαοε είς τούς χαλυβδί-
  νους ώμους τού, μετά την λαίλαπα τού πολέμου ή
  οποία έσάρωβε τα πάντα, ειδικώς έν Κρήτη έξ ολης
  •τής Ελλάδος, τάς βαρυτάτας ευθύνας καί άναπότρβ-
  «τα καθήκοντα ιής επαναφοράν τής τάξεως, τής ήρε-
  μ-έας καί τής γαλήνης, είς την ιστορικήν μεγαλόνησόν
  ι*ας. Τό £ρ/ον τού εΙ»*ι βαρυ, βαρύτατον. Άλλά
  δλοι έχομεν την πλήρη βεβαιότητα ότι, δπως ό μυ-
  Όικόςή'ρως Τάλως διέτρεχε καθημερινώς την Κρήτην
  οΰτω καί τούτου τα δργα καί αί πραξεις τής Διοική¬
  σεως τού, θά διατρέχουν καθημερινώς την Κρήτην
  καί Οά όείχνουν τόν δρόμον, είς δλους μας, διά νά
  Αποκατασταθή ή ταςις, νά επανέλθη ή γαλήνη, να έ-
  «αναρχίβουν αί ίργαβέαι, νά άνορθο>θοΰν τα έκ τού
  ^ραγικοΰ πολέμου έρείπια καί έ—' αυτών ν' άνυικοδΌ-
  ·μ.ήσωμεν την νέαν Κρήτην, τής εργασίας, τής νομι-
  ΙΑΟτητος καί τής γαλήνης.
  ΧΟές από των σ-.ηλών τούτων ό κ. Ύπουργός
  Απηύθυνεν, ώς εθνικόν φωτεινόν μ&τέωοον, παλλόμε-
  νον χαιρετισμόν, μεστόν 'Έθνικών έπιταγών, πα-
  τριωτικών έςάρσεων καί ύψηλών αντιλήψεων. 'Έθε-
  βεν είς αυτόν τό όρόαημον τού παρελθόντος, των
  φρ'.κΐών άγωνιών τνς οποίας διήλθομεν άνελθόντβς
  «ίς τας ακληροτέρας βαΊμίδας των πόνων καί των
  «παραγμών, πού 6έν ήθΐλήταμεν, δέν έ προκαλέσωμεν
  *ιαί ήτο μοιραίον νά μή δυνηθώμεν ν* αποφύγωμεν,
  «3>ς κχί τό όρόσημον τοϋ μέλλοντος, τής πολυαιμά-
  «του αύ*;ής γής καί των πολυπαθών κ?τοίκων της, τό
  -οποίον πρέπει νά είναι καί θά είναι, έκεϊνο τό οποίον
  έξίξει δι* £να μικρόν λαόν, ό οποίος ήγάπηοβ την
  «ΐατρίοα Τού, τό παναθρώπινον σύμβολον δλων των
  λαιΐ>ν καί ολων των συνειδήσεων, πχντοτε, επί χιλιετη-
  ρίδας ολοκλήρου·.
  Είς αυτόν τόν πατριωτικόν τού λόγον, ΰψωσεν
  ώς φωτεινόν ιστορικόν πύραυλον, ό κ. Ύπουργός,
  χ»ί τάς χαριβτικάς πράςεις, άμνηστείας καί άμνη-
  βτεύαεως των πολβμικών 4δ:χημάτων, ποΰ ηύδόκηβε
  νά χορηγήση ό Γερμανός Στρατιωτικάς Διοικητής
  Κρήτης, προσθέσας ότι καθήκον παντός Κρητός έ¬
  χοντος υπό την κατοχήν τού οπλον, είναι νά ύπακού-
  βή είς τάς σχετικάς διαταγάς περί παραδόσεως παν¬
  τός δπλου καί πολεμοφοδίου, ινα καταστή δυνα-
  νατόν νά παλινοστήσουν είς την νήσον μας, δεκάδες
  χιλιάδων Κρητών, οί όποΐοι ίχουν στερηθή των ερ¬
  γασιών καί των μεσων οΊατροφής των, ευρισκόμενοι
  ΙΑακραν τής πατρίδος χαί των οίκογενειών των.
  Είς τάς στήλας αύτάς δέν άπομένει παρά, συν-
  ■τρέχουσαι καί αύται την Ηατρίδα μας είς τάς δυ¬
  σκόλους αύτάς στιγμάς πού διέρχεται, πράγμα τό
  οποίον Επραξαν άπό τής πρώτης στιγμής τής έκ-
  Ίϊόβεως τής άνά χείρας εφημερίδος, νά συστήσουν
  ενθέρμως όπως Απαντες οί έχοντες πολεμικά δπλα ή1
  Αλλαι πολεμικά ειδή, νά παραδόσωσι ταυτα έντός
  τής σήμερον καί νά εύχηθώσιν είς τόν άναλαβόντα
  την διακυβέρνησιν τής Κρήτης μας κ. Αουλχκάκην,
  ϋπως επιτύχη είς τό εθνικόν 8ργον τού, τό οποίον
  £λοι αναγνωρίζουν δτι είναι ύπερανΰρωπον καί νά
  φέρη την Κρήτην καί τόν λαόν της είς την «άνθίζου-
  βαν λεωφόρον τής ύλικής καί ήθικής χαράς».
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΙΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  "£νας ίουηδός ά όποΤος ευρί¬
  σκετο είς την Σοβιετικήν Ρωσσί¬
  αν ίνα μήνα πρό τής έκρήξεως
  τοθ πολέμου, καί δστις μέσω
  ΤουρκΙας επέστρεψεν είς την χώ¬
  ραν τού, έδωσεν είς την εφημερί¬
  δα «Σβένσκα Νταγκβλάντετ»
  ^ιίαν ενδιαφέρουσαν έκθεσιν πε-
  4> τής επιδράσεως τοθ πολέμου
  είς την ζωήν τής Μόπχας.
  Ό Σουηδός αύτάς εΤ αι βαθϋς
  γνώστης τής ΡωσσΙας καί ομιλεί
  Θαυμασία τα Ρωσσικά.
  "Οταν Εφθασεν είς την Μόσχαν
  βΐδε μ'αν σειράν μεγαλοπρεπών
  κτιρΐων πού ώμοίαζαν μέ άνάκτο-
  ρα. Άλλά διά μέσου τώ προσό-
  ψεων ηδύνατο κανεΐς νά ίδη εύ-
  χόλως την πραγματικήν κατάατα.
  σιν. Μεταξύ των μεγάρων αυτών
  υπήρχον πολλά μικρά καί πτωχι
  «ά κολύβια, τα όποία είς περίπτω¬
  σιν πυρκαϊάς ^απετέλουν μέγαν
  κίνδυνον 6ιά την πόλιν. "Επίσης ό
  Σουηδός εσχημάτισε την έντύπω
  σιν ότι ό πληθυσμός ευρίσκεται
  €/ς κατάπτωσιν. Είς τα πρόοωτΐά
  των, είς τα όποΐα φαΐνονιαι κα-
  θορά τα ϊχνη τοθ ΰττοοιτισμοΰ,
  δέν διαγράφεται κανένα χαμό-
  νελο. "Ολοι είναι άμ'λητοι καί
  ασθενείς τύποι, παρ' δλην την
  προπαγάνδαν πού γΐνεται διά τα
  σπόρ.
  Τό φαγητόν ήτο δσχημον, μό¬
  νον είς τό Ξενοδοχείον «Μόσχα»
  ήτο καλόν. 'Εκεΐ δέν κατοικοϋν
  βεβαίως ξένοι, άλλά έπιτρέπεται
  είς αύτούς μόνον νά φάγουν ότι-
  δήποτε, φθάνει νά δώσουν άρκε-
  τά χρΛματα. Άλλ' άμέσως μετά
  την έκ ρήξιν τού πολέμου, έχάθη-
  σαν αποτόμως καί αί μικρά) αυ¬
  ταί δυνατότητες εύρέσεως τροφί-
  μων.
  ΟΙ Μπολσεβΐκοι επέτυχον την
  «ρμητικήν άπομόνωσιν τής χώ¬
  ρας των άπδ τάς δλλος. Ή νέα
  γενεά άγνοεΐ τα εξω τής Σοβιε-
  τικής "Ενώσεως συμβαίνοντα [ καί
  ϋταν ομιλεί μέ έΐνα ξένον έχει
  όψιν φοβισμενην καί άνήσυχον.
  Την Ιην Ιουλίου εξεδόθη δια-
  ταγή κατά την όποιαν δλα τα
  ραδιόφωνα έπρεπε νά παραδο-
  σοϋν είς την αστυνομίαν. Ό
  Σουηδός εϊδε πρό των άοτυνο-
  μικών καταστημάτων ούρές άπό
  άνθρώπους, μέ τα ραιδιόφωνα άνά
  χείρας Αυστηράς έλεγχος εγίνε¬
  το πρ ς διαπίστωσιν τής έφαρ-
  μογής τής δισταγής.
  Ό άρδρογράφος κατ^λή>'ει/
  ότι ή έπιστράτευσις έν Ρωσσία
  είχεν ήδη λήξει, δι' ωρισμένους
  λόγους, άπό τάς πρώτας εβδομά¬
  δος τής ανοίξεως. Διά τής κηρύ¬
  ξεως τοθ πολέμου τό φρόντμα
  έπεδεινώθη. Μεταξύ τοθ μεσονυ-
  κτίου καί τής όης πρωϊνής άπη-
  νορεύετο ή κυκλοφορΐα είς τάς
  όδοΰς. Πιθανόν ή έθνοφύλακή
  νά είχεν οργανωθή προηγουμέ¬
  νως, διότι παρετηρήθη δτι ήδη
  άπό τής 23ης ΊουνΙου δνδρες < γυναίκες πολίται περιεπόλουν έ- φοδιασμένοι μέ ασφυξιογόνους Τη άντιαεροηορκά καταφύγια είναι άτελή. Μόνον τό άντιαε- ροπορικόν καταφύγιον τοθ σιδη- ροδρόμου είναι κατά την γνώ- ρην τοθ άρθρογράφου καλόν. Τούτο δύναται νά περιλάβη 10 000 άνθρώπων, πρδγμα άσή· μανμον διά την πόλιν αυτήν μέ τα τόσα έκατομμύρια κατοίκων. ΛΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝ. ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κογ ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ Ι'Ο επανελθών προχδές έξ Αθη¬ νών 'Υπουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης κ. Λουλακάχης προέβη χθές είς τάς κάτωθι δηλώσεις : ] Συγκινητική υπήρξεν ή προθυμία καΙ τό βαθύτερον ενδιαφέρον, μέ τα όποϊα ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερ¬ νήσεως ήκουσε τάς ανάγ¬ κας τής Κρήτης καί έσπευ¬ σε νά διαθέση έκ τοθ γλί- σχρου καί αναπήρου Κρα- τικοϋ προϋπολογισμοϋ τα μέσα τής εξυπηρετήσεως αυτών. Άλλά κα! ή συμβο- λή τοϋ κ. 'Αντιπροέδοου τής Κυβερνήσεως, νωπάς έχοντος τάς έντυπώσεις τής καταστροφής κα! τής έρημώσεως έκ τού προ- σφάτου είς Κρήτην ταξειδί¬ ου τού, καθώς καί τοϋ κ. 'Υπουργού των Οίκονομι- κών καί των δλλων κ. κ. 'Υπουργών υπήρξεν άνεπι- φύλακτος. Τοιουτοτρόπως ό άμητός τοϋ όλιγοημέρου ταξειδίου μου άπέβη έξαι- ρετικώς πλούσιος. Ετέθησαν είς την διάθε¬ σιν μου,κατόπιν συνεργασί- ας μου μετά των κ. κ. 'Υ¬ πουργών καί των αρμοδίων ύπηρεσιών, πλήν τάν συνή- θων πιστώσεων των διαφό¬ ρων "Υπουργείων καί τα κά¬ τωθι έκτακτα κονδύλια: Έκ τού Ύπουργείου Προ· ΗΜΕΡΑΙ ΟΙΡΟΥίΙΑΣΕΟ! ΕΙΣ ΤΟΝ χ. ΗΟΜΑΡΧΗΗ ΚΛΗΙΟΗ "Ημέραι παρουσιάσεως διά τό Κοινόν ενώπιον τού κ. Νο¬ μάρχου όρίζονται : Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα· σκευή καΐ ώρα 8—12 π. μ. Παρακαλεΐται τό Κοινόν δπως μή προσέρχηται τάς λοιπάς ήμέοας καθ" 8τι ου¬ δείς γΐνεται δεκτός. (Έκ τής ΝομαρχΙας Χανίων) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ' ΠΛΕΙΟΑΟΤΙΚΗΣ ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος 'ΑγΙας Μαρίνης διακηρύττει δτι εκτιθεται είς πλειοδοτικήν δημο¬ πρασίαν ή μονοετής ένοικίασις τοθ υπολοΐπου τής έκ 1750 στρεμ- μ5των Κοινοτικής βοσκής τής νη- σΐδος ©εοδωροϋ. Ή δημοπραοία θά λάβη χώραν την 5 ΌκτωβρΙ ου 1°41 ημέραν Κυριακήν καΐ ώ¬ ραν 10—12 π. μ. καΐ παρακαλού¬ μεν τοΰς βουλομένους νά πλειο- δοτήσουν νά λάβουν γνώσιν των δρων οίτινες είσί κατατεθιμένοι είς τό Κοινοτικόν Γραφείον. Έν 'Αγία Μαρίνα τή 26)?)1941. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος 2Ν1ΚΟΛΑΟΙ ΧΑΖΙΡΗΙ νοίας 75.000.000 δραχ. διά λαϊκούς συνοικισμούς, ύ· γειονομικά ίδρύματα, λαϊκά συσσίτια, περίθαλψιν άπό- ρων, αποστελλομένων συμ- πληρωματικώς έτέρων 10. 000.000 δραχμών διά κοινω¬ νικήν πρόνοιαν. Έκ τοϋ 'Υ- πυοργείου Παιδείας δραχ, 10.000.000 διά την επισκευήν 1 σχολικών κτιρίων. "Υπό τού Ύπουργεϊου Συγκοινωνίας 48.000.000 έκατομμύρια κα· τανεμόμενα ώς εξής: 25. 000.000 διά συντήρησΐ/ υ¬ παρχουσών άδων, 15 000.000 διά συνέχισιν κατασκευής νέων άδων καί 8 000.000 διά μικρά τεχνικά κοινοτι- κά ϊ Ή Κυβέρνησις μέ έφοδί- ασεν· άκόμη, τή είσηγήσει μου, διά των άπαραιτήτων νομοθετικών μέτρων, άτινα ,ψηφισθέντα υπό τοϋ "Υπουρ- γικοΰ Συμβουλίου απεστά¬ λησαν πρός δημοσίευσιν είς την Εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως. Τό περΙ έκτά κτου άρμοδιότητος τοϋ Ύ- πουργοϋ Γεν. Διοικητοϋ Κρήτης Νομ. Διάταγμα πα· ραχωρεΤ εύρεϊαν δικαιοδο¬ σίαν ώστε ή προσφύγη είς την Κεντρικήν Διοίκησιν μόνον είς εντελώς έκτά- κτους περιπτώσεις άφορώ· σας την λήψιν νομοθετικής πρωτοβουλίας νά είναι ά- παραίτητος. Διά τοϋ αύτοϋ νομοθετήματος έπανιδρύε- ται ή Νομαρχία Χανίων, ή· | τις είς τάς κρισίμους αύτός στιγμάς τόσον προώρισται νά έξυπηρετήσΓν την περι¬ φέρειαν. Δι" ετέρου νομο¬ θετήματος συνιστάται παρά τώ Κω Πρωθυπουργώ Γρα¬ φείον συντονισμοϋ καϊ πα· ρακολουθήσεως ζητημά- των αφορόντων την Νήσον Κρήτην. Διά τού γραφείου τούτου κα'ι υπό την προ¬ σωπικήν κατεύθυνσιν τοΰ κ. Πρωθυπουργόν, θά παρα- κολουθώνται αί ύποθέσεις τής Γενικής Διοικήσεως, αΐ¬ τινες λόγω τής ελλείψεως τηλεγραφικής καϊ θαλασσί- άς έπικοινωνίας βραδύνουν καί καθυστεροϋν. Δι' δλλου Νομ. Διατάγματος χορη- γοϋνται είς τούς Δημοσίους ύπαλλήλους έκ τοΰ Δημ. Τα- μείου άτοκα δάνεια άπηλ- λαγμένα παντός φόρου, κρατήσεων καί τελών χαρ- τοσήμου, ϊσα πρός τρείς όργανικούς μισθούς, παρε¬ χομένου τοΰ αύτοϋ δικαιώ- ματος καί είς τούς Δημοτι- κούς ύπαλλήλους. ΔΓ ετέρου νομοθετικοϋ μέτρου έπεκτείνεται τό Ν Διάταγμα τοΰ άρθρου 201, διά τοΰ όποίου προβλέπεται καί ή ανοικοδόμησις καί έ- πισκευή καταστραφεισών οίκιών έκ τοϋ βομβαρδι- σμοΰ καί έντός των πόλεων καί διατίθενται έκ τοϋ Κρα- τικοϋ πρ)σμοϋ αί άνάλογοι πιστώσεις. Έπεδιώξαμεν έπίσης καΐ επετύχομεν Τνα δι' άνακα- τανομής των μικρών διαθε- σίμων ποσοτήτων λιπασμά- των διατεθοϋν καί διά την Κρήτην 2.000τόννοι άκατε- βάλομεν δέ ενεργείας διά την προμήθειαν άλατος κα! σίτου, φορτωθέντων ήδη 500 τόννων έκ τοϋ τελευ- ταΐου διά τάς έπισιτιστικάς ανάγκας τής Νήσου, κατε- βάλαμΞν δέ καΐπροσπαθείας διά την αποστολήν σπόρων καϊ άροτριώντων ζώων. Πλήν τούτων ήλθομεν είς προσωπικήν επαφήν μέ τα διάφορα φιλανθρωπικά Ίδρύ ^ατα τής Πρωτευούσης, έξ ών τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα θέλει θέση είς την διάθε¬ σιν μας ποσόν 6.000,000 δραχμ. διά την "περίθαλψιν τού παιδίου, ανάλογον δέ ποσόν καί ό Ελληνικάς Έ- ρυθρός Σταύρος ίιά την περίθαΛψιν των άναπήρων καί λοιπούς σκοπούς. 'Αλλά καί ή ίδιωτική πρωτοόΌυλία, υπό την έτίίτιμον προεδρεί- α»· τοϋ Μακαριώτατου 'Αρ- χιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος καί την προεδρείον τοθ ΔΐοκητοΟ» τής 'Εθν. Τραπέζης κ. Ζαβι- τσιάνου, παρακινηθείσα τι^ εύγενή πρωτοβουλίςι τής Κάς 'Αγγελικής Χατζημιχά- λη, τοΰ 'Υπουργοϋ τής Έθν. Οίκονομίας, γνωστής είς τό· πανελλήνιον διά τάς Έθνι- κάς υπηρεσίας της είς την λαϊκήν τέχνην, είς ένα συν- τονισμόν προσπαθείας, προ- οιωνίζεται την αποστολήν* καί διάθεσιν σοβαροτάτων κονδύλιον διά την ανακού¬ φισιν της δυστυχίας. Έγκαινιάζομεν νέαν πε¬ ρίοδον είρηνκής εργασίας μέ την πλήρη βεβαιότητο δτι αί Αρχαί Κατοχής θά παρακολουθήσουν μέ ενδι¬ αφέρον καί θά βοηθήσουν τό έργον μας. Θά κληθοΰν πάντες νά συντελέσουν διά τής εργασίας καί τής ήθι¬ κής συνδρομής των είς την δεικτίωσιν καΐ εκτέλεσιν εύρυτέρου προγράμματος τεχνικών έργων καί κοινω- νικής εύποιΐας. Χωρούμεν είς τό έπίμο- χοον καΐ τραχύ έργον μας μέ αισιοδοξίαν καί πίστιν. Ποτέ άγώνες μέ ανώτερον ηθικόν περιεχόμενον δέν παρέρχονται άδικαίωιοι άτελεσφόρητοι. Καταστροφή καί άλλων Σοβιετικώγ Μεραρχιών ΣυΑληψις 13.000 αίχ)ΐαλώτων.- Κατα6ύ8ι σις 12 Αγγλικών πλοίων ι ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 29 Σετττεμβρίου Ή όνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ ατρατοθ ανακοινοί: θορειοανατολικώς τής Γιε ποπετρόβσκ τα Γερμανικά καΐ Ίταλικά στρατεύματα κατέστρεφον τρείς Σοβιετι¬ κάς Μίραρχίας. Κατά τάς μέχρι τοϋδε πληροφορίας ου νεληφθησαν 13,000 αίχμά- λωτοι καί κυριεύθησαν 69 πυροβόλα καί άφθονον πο¬ λεμικόν υλικόν. Ό έχθρός, δστις είχε ριφθή είς μίαν έ- λώδη περιοχήν υπέστη σο¬ βαράς αιματηράς απωλείας. ΊσχυροΙ οχηματισμοί τής άεροπορίας μας έβομβάρδι- οαν, μέ καλά άποτελέσμα- τα, σιδηροδρομικάς έγκα- ταστάσεις είς την περιοχήν τοϋ Ντόνετς καΐ είς την πε¬ ριοχήν τής Μόσχας. Είς την ναυτικήν περιοχήν τής Κροστάνδης ένα Σοβιε· τικόν καταδρομικόν έβλη- θη διά βομβών. Μαχητικά άεροπλάνα μας έβομβάρδισαν, την τελευ¬ ταίαν νύκτα, σημαντικάς έγκαταστάσεις είς Λένιγκ- ραντ καΐ Μόσχαν. Γερμανικά ύποβρύχια κα- τεβύδΐσαν έκ μιάς έκ Γι¬ βραλτάρ είς Αγγλίαν με- τοβαινούσης νηοπομπής κα τα είς συνεχεϊς ημέρας γε¬ νομένας έπιθέσεις, 12 έχ- θρικά έμπορικά συνολικής χωρητικότητος 67.000 τόν¬ νων. Κατεβυθίσθη έπίσης κα! έν πλοϊον έκ των προ- στατευόντων την νηοπομ- πήν. Είς τότ ^νότιον Ατλαν¬ τικόν έν ύποβρύχιόν μας κατεβύθισεν έν πλοϊον 12. 000 τόννων. Είς τόν άγώνα εναντίον τής Μ. Βρεττανίας ή άερο- πορία μας έβομβάρδισε την τελευταίαν νύκτα στρα τιωτικ,άς έγκαταστάσεις είς την διώρυγα τοϋ "Αγ. Γεωρ- γίου καί είς τάς νοτιοανα- τολικάς ίκτάς .ής Αγγλίας. Είς την βόρειον Άφρικήν Γερμανικά μαχητικά άερο¬ πλάνα επέτυχον άμεσα κα!πλήρη κτυπήματα εναν¬ τίον στρατιωτικών καταυλι- σμών κο! άποθηκών ύλ«οΟ, Κατά τάς έν λόγω έπιθέ- σεις οέχθρός άπώλεσεν είς άερομαχίας 5 άεροπλάνα καί υπό τοθ άντιαεροπορι- κοϋ πυροβολικοϋ έτερα 2. Έλάχισται δυνάμεις τής 'Αγγλικής άεροπορίας Οπε- ρέπτησαν την τελευταίαν νύκτα την βορειοδυτικήν καΐ την νοτιοδυτικήν Γερμα¬ νίαν. Προεκλήθησαν άσή- μαντοι ζημίαι. Τό άντιαερο' πορικόν πυροβολικόν κατέρ' ριψεν Αγγλικόν βομβαρδΓ στικόν. ΟΙ ΑΓ ΛΙΑ ΤΗϋ ΓΑΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΥΧΗΗ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΣΤΟΚΧΟΑΜΗ, 29.— Κατά τηλ)τα έκ Αονδίνου πρός την εφημερίδα «Βένσκα Τάγκεβλάτετετ» μεγάλη ά- νησυχία κατέχει τούς πολι- τικούς κύ<λους τής 'Αγγλι¬ κής πρωτευούσης διά την τύχην τής Κριμαίας. Εάν τα Γερμανικά στρατεύματα, γράφει ή εφημερίς, διέλ- θουν τόν ίσθμόν τοϋ Περε- κόφ θά καταλάβουν την ΚριμαΙαν κοΙ δα κυριαρχί- σουν καΐ τής 'Αζοφικής θαλάσ^3ης. ΝΕΑΙ ΑΟΟΑΕΙΑΙ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΥΟΙΣΕΟΣ Τ ΡΟΥΝ ΣΙΓΗΝ 1ΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2?-Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον ανακοινοί δτι ο) 'ΑγγλικοΙ κύκλοι τηροϋν σι- γήν ίχθύος σχετικώς μέ την καταβύθισιν, μιάς μεγάλης Αγγλ. νηοπομπής αποτε¬ λούμενης έκ 12 πλοίων χω¬ ρητικότητος, 67.0000 τόν- | νων, ήτις διήλθε πρό 4 ή- ' μερώνέκ Γιβραλτάρ. Ό τύ- πος τοθ Λονδίνου καί ή Κυ¬ βέρνησις προσπαθοϋν παντί σθένει ν' άποκρύψουν άπό την κοινήν γνώμην καί την νέαν αυτήν άποτυχΐαν τοΰ Ι Άγγλικοϋ ναυτικοϋ. Ή κ. Νομάρχου Χά νίων,' Αντιγόνη Περμαν* σλάγκερ, άπώλεαε χρυ¬ σουν γυναικείον ωρολό¬ γιον άπό τού Ύγειονο- μικοΰ Κέντρου μέχρι τα Μπάνια. Παρακαλεΐται ό ευρών να παραδώση του¬ το είς τόν κ. Νομάρχην καί αμοιφθήσεται. ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29-Κατά τηλ)τα έκ Ν. "Υόρκης αί έ- φημερίδες δημοσιεύουν μα¬ κρά τηλ)τα έκ Λονδίνου κατά τα όποϊα υπό των στρατολογικόν γραφείων εκλήθησαν νά παρουσια- σθοϋν έντός 7 ημερών αί 'Αγγλίδες, α! γεννηθεϊσαι τώΐ9ΐ4, 15, 16,17, 18, 19, καϊ 20. ·%α αναζητησεΊσ Άγνοείται ή τύχη τοθ 'Αθανα- σίου Δεληγεώργη, άζιωματικοθ ά- εροπορΐας. Ό γνωρΐζων τι παρακαλείται νά είδοποιήσΓ) τό γραφεΤα τής ε¬ φημερίδος μας. Τα Συμβολαιογραφεΐα κ.κ. Εμμανουήλ Κονταδά- κη καί Στυλιανοΰ Π[>ω·
  τοπαπαδάκη μετεφέρθησαν
  έν τή οδώ Κριάρη 23 (Γρα-
  φ.ΐον Κευτσουράΐ'η).
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθητικόν γυναι
  κείον προσωπικόν διά τα Κέντρον
  τοθ ΔημοτικοΟ Κήπου. Πληροφο¬
  ρίαι έντός τοθ Κέντρου
  Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ
  ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΥ
  ΒΙΣΥ, 29,-Τό Γαλλικόν
  Γραφείον" Είδήσεων πλη-
  ροφορεϊται ότι ό στρατη-
  γός Ντένς, Διοικητής καί
  Άρμοστής τής Συρίας, θά
  διατηρήση τόν τίτλον τοθ
  Ύπάτου ΆρμοστοΟ Συρί
  άς και Λιβάνου, διότι ή
  Γαλλ.ία έν οϋδεμια περι¬
  πτώσει είναι διατεθειμέ-
  νη ν' άποχωρισθί) των δύο
  τούτων χωρών της Γαλλι¬
  κής Αύτοκρατορείας, τάς
  οποίας θά κρατήση παντί
  σθένει.
  ΒΙΣΥ, 29.—Ό Στρατη·
  γός Ντένς επεσκέφθη τόν
  Στρατάρχην Πεταίν, μεθ'
  οδ συνωμίλησεν επί μα¬
  κρόν.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Είς τό Κατάστημα Γεωρ.
  Παπαμιχελάκη καί Σία ά-
  γοράζονται παλαιά κοσμή-
  ματα μέ τάς καλλιτέρας τι¬
  μάς, ώς καΐ παλαιά άργυρά
  τοιαΰτα. Όδός Ποττιέ 29
  (Παλαιά άγορά).
  ΕΞΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
  πρίν έξαντληθοΰν, τα
  γραμμάτιά σα^ διά την
  προσέχη ΚΛΗΡΩΣΙΝ τοΰ
  ΕΒΗΙΚΟΥ ΑΛΧΕΙΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροφορεΐται έξ
  αρμοδίας πηγής 6τι κατά
  την χθεσινήν ήαέραν ή Ρωσ-
  σική άεροπορία άπώλεσεν
  128 άεροπλάνα. 26 είς άε¬
  ρομαχίας, 10 υπό τοθ άντια-
  ροπορκοθ πυρός καί 92 έκΐ
  τοθ έδάφους.
  ΊΗ τύχη Ρωσσικών δυνάμεων
  τού νοτίου τομεως τού άνα-
  τολικου μετώπου εκρίθη ήδη
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29-. Τό
  πρακτορείον Τρανζόσεαν
  μεταδίοει δτι δ έν Βερο¬
  λίνω μόνιμος άνταποκρι-
  τής των Άμερικανικών ε¬
  φημερίδων «Τράστ Χίρστ»
  Καρολος Φόν Βίγκαν, τη-
  λεγραφεϊ δτι ή τύχη των
  Σοβιετικήν στρατευμά
  των τοΰ νοτίως τομεως
  τού Άνατολικου μετώπου
  εκρίθη ήδη. Τό θαΰμα τό
  έξαγγελλόμενον άπό άρκε
  των ημερών, χάρις είς
  την βοήθειαν των Ήνωμ~
  Πολιτειών είναι* αδύνατον
  νά πραγματοποιηθή, διότι
  κατά τόν Κάρολον Φόν
  Βίγκαν, Αμερικανόν δη-
  μοσιογράφον καί διεθνή»
  οημοσιολόγον, ό άσθε-
  νής (ή Σοβιετική "Ενωσις>
  ψοχορα,-εϊ καί δτι τονωχι-
  καί ένέσεις δέν δύναται
  νά την σώσουν.
  Α| πολεμικαι έπιχει-
  ρήσεις εις Κ ίνα ν
  01 ΙΑΠΩΝ ΕΣ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΟΝ ΤΣΟΥΝ - ΤΣΑ
  ΛΙ110ΙΙΝΙΙ ΜΚΒϊ
  τα γραμμάτιά διατίθενται
  άπό τό
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  Άγορά Κρεοπωλείων
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  διστηροΰντα τάς προπολε-
  μικάς των τιμάς καί πσρέ-
  χοντα §ν μέγιστον δυνατόν
  κέρδος
  των 3-ΟΟΟ-ΟΟΟ
  είς τόν ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΧΗΡΟΝ,
  καί ώλλα σημαντικώτατα
  ποσά μέ την καθιερωθεϊσαν
  άνΐλογίαν, κατά την οποίαν,
  οί ήμίσεις των αγοραστήν
  κερδίζουν,
  Α'. Κλήρωσις
  »1 Ό)βρίου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα- Ι
  κτορεϊον πληροφορεϊται έκ
  Τόκιο δτι τα έν τή έπαρχία
  Χουάν δρώντα Ίαπωνικα
  στρατεύματα κατέλαβον
  την πόλιν Τσοΰν—Τσά. ΑΊ
  άπό δεκαημέρου διεξαγόμε
  ναι έπιχειρήσεις, μεταξύ
  Ίαπωνικών καί Κινεζικών
  στρατευμάτων είς τόν νό¬
  τιον τομέα,έληξαν μέ την
  ήτταν τεραστίων Κινεζικών
  δυνάμεων.
  Τόκιο, 28.—Τό Πρακτο¬
  ρείον Ντομέΐ, δι' έκτάκτου
  ανακοινωθέντος, μετέδω
  οεν ότι ό έν τήνοτίω Κίνς*
  ευρισκόμενος διευδυντής
  τού Γραφείου τύπου τοϋ 'Υ-
  πουργειου .Εξωτερικών τής
  Ίαπωνίας προέβη είς μα¬
  κράς δηλώσεις, ειπών ότι·
  κατά την κατάληψιν τής
  πόλεως Τοούν—Τσά, έξεμη-
  δενίσθησαν, έν τή έπαρχι'ς»
  Χουάν, 7 Κινεζικαί στρατιαί.
  Κατόπιν τοθ ύπ' αριθμόν
  16148)4-9-91 έγγράφου τής
  Γενικής Διοικήσεως ^Κρήτης
  πρός τΛ Γραφείον τοθ κ
  ΠρωθυπουργοΟ, δι' οδ αυτή" !
  παρεκάλεσε δπως, ο[ είς
  Παλαιάν Έλλάδα τοαοθε-
  τηθέντες ύπάλληλοι αυτής·,
  τυχόντες άναρρωτικής ή κα-
  νονικής αδείας, έπανέλθουν
  είς Κρήτην διά την κανονι¬
  κήν διεξαγωγήν των ύττηρε-
  σιών τής Γενικής Διοικήσεως
  καί λοιπών δηαοσίων ύπη-
  ρεσιών έν Κρήτπ, ό κ. Πρόε¬
  δρος τής Κυβερνήσεως διά
  τής ύπ' αριθ. 10.588)17-9-41
  διαταγής τού πρός άπαντα
  τα 'Υπουργεϊα παρακαλεΐ
  όπως μεριμνήσωσι ίνα
  ουδείς ύπάλληλος, τοποθετή-
  μένος όργανικώς έν Κρήτη,.
  άποσπασθή ή τοποτετηθή είς
  Παλαιάν '£λλάδα, πασά δέ
  τυχόν γενομένη τοποθέτησις
  η άπόσπασις ν1 ανακληθή
  καί ό ύπάλληλος νά επανέλ¬
  θη είς την έν Κρήτη υπηρε¬
  σίαν τουτο ταχύτερον.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τά Συμβολαιογραφεΐα Θρασυ-
  βουλου Γαλάνη καΐ Κανάκη φραγ·
  κιαδακη μειεφέρδησαν επί τΛς
  ί?°χο*?ατζΊ «.Μΐχάλη Γιάν^ρη
  ικ.αΛε Καπισί) άνωθεν τοθ φούρ-
  νου Πάνου Τοεκούρα. Ή είσοδον
  αύτΟν είναι έκ τής παρόδου.