89990

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ε ΤΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννθΟΗ
  1.
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941
  βοηΓίίτΙβίΐβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηαηίβ
  ΗβΓβιΐ98ΤβοβΓ ιιηά ϋηιοΐΐ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ3,
  Οηαηία
  Νγ 57 — Αριθ. 57
  ΡΓβίβ 3 ϋΓαοηηιβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ΚβάαΙετίοηβοαΓθ χιπά ΌπιοΙίβΓβί
  22.
  —χ· -
  ΥΕΝΝ υΙΕ ΕΝΟίΑΕΝΟΕΒ
  ■ ■ ■
  ΕΙΝ ΒΕ_Αϋ50ΗΤΕ3 ΚΑΡΡΕΕΗΑϋβ ΟΕ-
  8ΡΚΑΕ0Η Ζν7Ι80ΗΕΝ Ζν7ΕΙ ΑΙνΤΕΝ ΚΚ.ΕΤΕΚΝ
  Ζν7βί αΐίβ ΚΓβίβΓ, άίβ
  βίοη ββίτ. νίβΐβη ΤαηΓβη
  Ιεβηηβη, ίτβίίβπ βίοη ίπ
  θϊπθγπ Καίβηβίοη. Όετ
  βίη β ίβτ βίπ ΒαηβΓ αηβ
  άβη ΒβΓβτβη, άβΓ αηάβΓβ
  βίη 8ββ_ιαηη νοη άβΓ
  Κηββΐβ. 8ίβ δίηά Ιι&ΐά ίη
  βίη ηοοηροΐίτίβοηββ Οβ-
  βρΓαβοη νβΓίίβίτ, ΐη άβηι
  βίοη ηαοη βίηβηι βοηβηβη
  Κηηάοΐίοΐε άβδ ΒαηβΓη
  ιηίτ κβάαβηιρίτβΓ βτίηιΐηβ
  ηηά ζηβαηιηιβηβ-ββτ.εοΐίτ.εη
  Κοβρίβη ίοΙχβηάβΓ ϋίβ-
  Ι βηίβρΐηητ :
  ρ ΒΑυΕΚ : ... βί£βη-
  ίΐίοη Μη ίοη 3» πιιγ ζηγ
  Κηββτβ ΙηβΓαοχβ
  ~βί1 68 ηβηΐίοη ίη
  Ναοητ άα ηίητβη βηί άβπι
  Ρΐαβ,ρΐατζ 3Ο βοηοβη β-β-
  Ί>ηιη3τ ηατ. ϋηά άαηη άίβ
  Εχρΐοβίοη βΓββτβΓη άα
  λγογπ ϋβί Εηοη ΐχη Ηαίβη
  —&γ βιιοΐι ηΐοητ νοη
  βοηΐβοητβη ΕΙτβΓη. Ιοη
  ηοίίτβ βοηοη, άίβ Ρβιιτ-
  βοηβη -/αβΓβη βαχητ ιιηά
  βοηάβΓβ ίη άίβ _ιι£ί £β-
  Πο&βη ; αοβΓ, ννΐβ ίοη
  ββηβ, βίηά βίβ ΙβίάβΓ ηοοη
  4α.
  ϋΕΚ δΕΕΜΑΝΝ : Εί ]&
  ηαταβΓΐίοη, «τβΓαηι ααοη
  ηίοητ. ϋΐβ ηαΐτεη αηοη
  ηοοη ΓπεΙΐΓ αηβ αΐβ πιιγ
  βίη Ρ3.3.Γ Βοηιοβη ιιηά
  Τοτρβάοβ.
  ΒΑυΕΚ : Εβ βοηβίητ
  &Ο6Γ άοοη, άαββ άβΓ Εηκ-
  ΙαβηάβΓ ίηηβη 3βίζτ ·ννίβ-
  άβΓ ΙΐΓββίτί^βΓ ζηββτ-ζτ..
  Ιβτζτ ίβτ }& ααοη άίβ οββ-
  τβ Οβ1β£βηηβίτ: ; άίβ
  ϋβητβοηβη ηαοβη^ )&ίζί
  ίη Κ,αββΐαηά αΐΐβ Ηαβηάβ
  νοΐΐ ζυ τηη.
  δΕΕΜΑΝΝ : Εβ ίβτ Ιβίοη-
  τβΓ, Κτβτα ζα νβΓτβίάίβτβη
  αΐβ ββ ζιι βΓΟϋβΓη. ΌβΓ
  Εη?1αβηάβΓ ηατ ββ ίτοτζ
  τιη3·ΓβΓ Ηίΐίβ ηίοητ βίη-
  ηιαΐ ζηνβΓτβίάί^βη
  νβΓηιοοητ..
  : Τα, αοβΓ }βίζί
  ίβτ άίβ _β?β αηάβΓδ!
  ~βηη άίβ Εη^ΙαβηάβΓ
  άητοη άίβ ϋαΓάαηαΙΙβη
  ννοΐΐεη, ιοίβ βίβ βα^βη,
  άαηη ηιαββββη βίβ ΐε τ. ζ γ.
  <ι_οηιηΐ6η. δΕΕΜΑΝΝ: ϋβνοΓ βοΐΐ ηηβ Οοίί οβιπ&ΙΐΓβη! ΒΑυΕΚ : ν7βηιηι? 'ννίβ βο? Μϊγ βεηβίητ %άτ Όη Ηαεΐίβτ ββ ηιίΐ άβη Όειιτ;- βοΐιεη! δΕΕΜΑΝΝ : ΝίοΗί: ηιίτ άβη ϋβατβοΗεη, β&βΓ τηίί ν7ββ βοΐΐ άββ Ηβΐβ8βη? δΕΕΜΑΝΝ : ϋ38 βοΐΐ ηβίδββη, άαββ ϊοΐι ιπβάβΓ «ιηββΓβΓ Ηβίηιαίίηββΐ ηοοη αηοη πμγ βτβηζ ρβΓβοβη- Ηοή βίηβη ζιπβίτεη άβΓΆτ- ίΐβ-εη δίυΓΓπ ταηεηβοΗβ τπίε ΐηι Μαί άίββββ ]αϊινΒβ. 3οηαιι ιιπι ρίοη! βίεΐιβτ Όη βίη ηβίΐββ Ηαιιβ? ΒΑυΕΚ : Δ&εΓ ταβηίβ-β- τβηβ ηιβΙΐΓ ζυ. ββββη ΙΐΓΪεβ·- τβη ϊπϊγ, χπεηη άίβ Βγϊ- τεη τσίβάβΓ^αβηιεη! δΕΕΜΑΝΝ : ϋβΓ Ηηη- £ΓβΓ αηί ΚΓβτα ίβτ, τΐΐΐε ΐπαπιεΓ, τπ&ηη ιιηά ταο βΓ ίη ΕιΐΓορα ηβΓΓβοητ, Ιϊγϊ- ΐίβοηεβ ΕΓΖεη&ηίδ. Μαάβ ΐη Εη^Ίαηά. ϋβΓαεοβΓ τηβίββ ίοΗ αΐβ αΙτβΓ 3εε- ίαπΓβΓ ίΐηι οββΐβη Ββ- βοηείά. ΒΑυΕΚ: ΑοβΓ άοοΗ η«Γ, τπβίΐ άίβ ΌβιιίβοΗβη ά& Βΐηάϊ δθηδί: βτίης-β ββ τΐηβ άοοΐι οββτίηιηιΐ, ιπίβ ίπιβηβΓ, Ι δΕΕΜΑΝΝ : ϋ33 ηαοεοΗ- I ίβ ίοη αηοΗ ηίοητ βο οβ- δΐΐηιηιτ βαβ-εη. Αΐβ Εη#- ; Ιαηά νοΓ βί">α άΓβί Μοηα-
  τβη 8γΓίβη ηεβετζΐε, άα
  ηατ εβ άθΓΤ βυίθΓί άίε
  ΟβΤΓβΐάβνθΓΓβθΤβ άβΓ
  ΖΐνίΙοβνοβΠίβΓηηβ· ίηβΓ
  ββίηβ Ττηρρβη οββοηΐαίϊ-
  1 ηαηητι.. Ιη 8γΓΐβη ΐχΐίβ
  αηοη ίη Αβ^γρΙβη ^ΓΪβ^Ί:
  άαβ νοΐΐε ϋβίη Βγοτ, οο-
  τπο.ΗΙ, ηβίη, ηίοητ ο ο -
  τα ο Η 1, βοηάβΓη τα β ί 1
  άίβ ΒΓίτβη άα βίηά!
  ΒΑυΕΚ : ϋαβ &αηη άοοΗ
  ηίοητ βτίηιΐηβη, , βίβ νβΓ-
  ίηβ£.βη άοοη ηβοβΓ άίβ
  ΟβίΓβίάβνοΓΓαβίβ άβΓ
  β,αηζβη ν7β1τ !
  δΕΕΜΑΝΝ: ΤαταοηΙ,αοβΓ
  ηιΐΓ αηί άβηι ΡαρίβΓ ! ϋΐβ
  ν7ίΓΐε1ίοη1εβίΓ αοβΓ βίβητ
  βο αηβ, άαββ ίηηβη ααοη
  άίβ βοηοβηβτβη βίΐοβ νοΐΐ
  ΟβτΓβίάβ ίη ΑηβΐΓαΙίβη
  ηηά Καηαάα ταβηί£' ηηβτ-
  ζβη, ταβηη Ιεβίηβ βοηίίίβ
  άα βίηά.
  ν7ίββο ? δίβ
  άοοη ηβοβΓ
  άβη δοΗίίίβΓαηηι άβΓ β-αη-
  ζβη ""β 11:!
  δΕΕΜΑΝΝ: Οβτπίββ, £β-
  ταίββ. ΑοβΓ άβΓ βοηίίίβ-
  Γ&ητη άβΓ £αηζβη ννβΐτ.
  ίβτ ΙβίάβΓ ββηΓ Ιεΐεΐη β;β-
  ταοΓάβη. ΜίΙίταβΓίβοηβ
  Ζταβοΐεβ, ηιβίη ΙάβοβΓ,
  Αΐ18-
  άηΓοη
  Οβΐβίίδγβι-βηι, άιΐΓθΗ ζεΓ-
  βοΗΙα^βηβ Ηα^βηαηΐα^εη
  ηηά Κ.βραΓαταΓάοοΐΕ3 ηηά,
  ηίοΐιτ ζηΐβΐζτ, 135 Μίΐΐΐο-
  ηβη Τοηηβη Ηαοβη οίβ
  ηβητβ άίβ ϋε η ί β ο η β η
  άανοη νετβεηΐίί!
  ΒΑυΕΚ : ΑοβΓ ίηβΓ Κγθ-
  τα νν ί γ ά βΓ άοοΐι ηοοη
  Ιαηςτβη ? - . _
  δΕΕΜΑΝΝ: Οβννί33,ίηβΓ
  ΚΓβτα βοηοη, αοβΓ ηΐοηί
  ίηβΓ Εοβτίαηά ! υ η ά
  ςτΐαηοβτ Ό η νίβΐΐβίοητ
  ννίΓΐεΙίοη άαββ άίβ Εη
  ννεηη ββ ζηγ
  βί&β-
  Ιηββΐ ηίοΗτ ΐηβηΓ
  άαηη ηοοΐι ίηβΓ
  ηηβεΓβ
  ηβη
  ΒΑυΕΚ : Ό&ηη -ννιιβΓάβ
  εβ αΐβο &ΗΓ ηίοητ οεβδβΓ,
  ιπεηη άίβ Β γ ί 1 β η ννίβ-
  άβΓΐΐαεηιβη ?
  δΕΕΜΑΝΝ : ϋαηη ΐΠΜβΓ-
  άβ ββ & & η ζ οββτίηιηιτ
  ηίοΗτ: οββββΓ, ταοΗΙ αοβΓ
  ηοοΗ νίβΐ βοΙιΙβοητβΓ. Όη
  αΐβ ΒαηβΓ ΐη ιι δ τ ββ ^α
  ιηίβββη, τηίβ βίβ ηηβ
  βοΐιοη οβίηι βΓβτβη Μαί,
  1}ββοηάβΓβ ίηι νίβΐΐδτααά,
  τίβίβ ΙνΐιβοΐΕβη ^βΓίβββη
  Ηαοβη. ϋαοβί Ηαίτβη βίβ
  άατηαΐβ ηοοη νίβΐ πιβΙΐΓ
  8οηίίίβΓαηηι ηηά ιπβηί^βΓ
  νβΓννβηάηη&βη άαίϋΓ.
  ΒΑυΕΚ: ϋ α β ί β τ ί α
  ίιΐΓοίαίο&Γ ! ν7 α β βοΐΐβη
  ■ννΪΓ άβηη τιιη ?
  δΕΕΜΑΝΝ : Ιοη ίηβΓοη-
  ΐβ ίββί, ννίΓ ΛνεΓάβη πιβηΓ
  αΓθείτβη ηιηεβββη. Οεη
  Όη ίη ϋεΐηε ΒβΓβΓβ ζη-
  ηιεοΐί ηηά ηιαοΚβ Οείη
  ΑβοΙεβΓοηβη ςτοββββΓ. ΙοΗ
  βε^ΐε ηιοΓ&βη ηιΐτ: ηιβί-
  ηβΐη ΚαΗη ΗίηηβοβΓ αηΐβ
  Ρββΐΐαηά. Όοτί ηαοβη άίβ
  ϋβητβοΗβη 8αατ:&·η1 άα-
  ίηβΓ οβΓείτ^ββτεΙΙτ:. ϋαβ
  θΓΪηβ: ' ίοη Όίτ ηβιτηεοβΓ,
  ίαΐΐβ ηιίθι^ ηίεΐιΐ ϋείηβ
  Ρτεηηάβ, άίβ Εηβ-ΐαβη-
  άβΓ, άαΓαη ηίηάεΓ'η.
  ΑΙ
  Νβηβ

  Ιη δεϊηετ ΙείζΙεη δεηάιιη^
  Κ&άίο Όδοΐιίοαΐί οεκαηηΐ;,
  άίε ΓθπΙίδθΗεη ΟίεδΐΓεΐΐ:-
  ζα Γε&εΐΓεοΙιϋεη Αη
  &ε§:εη άίε
  ίΓ&ηζοεδίδθΙιε Κοΐοηίε δοιηα-
  Ιίΐαπά ϋΙιεΓ^ε^ίΐη^εη δείεη.
  Ιη άεΓ δεηάαη^ άεδ £ταη·
  ΚοΙοηίαΙδεηάεΓδ
  £5 ννοεΓΐΙϊοΙι: «Ώίε βπ-
  Ιίδοΐιε Βΐοοΐίαάε εηΕννΐοΙίεΙΙ;
  Π3(.η ιιηά η&οη ζα εϊηεηι
  άίβ ννβ1ΐΓΐθ3β
  Κοΐοηΐε
  'ιΐί* Λ ί ι—
  §τεηζεαη52Γει· Κοΐοπίδ ^^^,,..
  1 ηιιτίδοΐι νετΐείζΐ:. Α·η ιγ
  Αοΐ6Παη? ίη ά^τ-
  --------Ο^εηά αη32Γεη νοτ-
  ροδι,εη νοη Αδδαιηο α·ι. Ζιιΐ-ί
  , άίε ηι'Κ: ζ
  Ι
  ^ρ ηβί
  δεϊΐ ΜοηϊΙεη ΙιαΙτεη δίοη άϊε
  ΡίηπΐδοΗε δο1ά3ΐερ ιΙβΓ ΓηοΐθΓΪδίεΓΐεη ^ερίοηεη ϊπι ΝοΓά&ΓθδςΙιηίτί: άετ
  Φιλανδοΐ στρατιώται, των ταχυκινήτων μονάδων, είς τόν βορειον τομέα τοθ ΆνατολικοΟ μετώπου
  ΕΙΝΕ ΙΝΡΑΝΤΕΒΙΕΟΐνΐ$ΙΟΝ
  ΕΒδΤυΕΒΜΤ 210 ΒΙΙΝΧΕΒ
  Α«δ άβηι ΡαβΗΓβΓΐιαηρτ-
  βΓίίβΓ, άβη 3°· δβρίεηι-
  Όαβ ΟοεΓΐεοιηΐηαηάο
  άβΓ ν7β1ΐΓηιαοη1: £·ίοτ οβ-
  Ιεαηητ :
  Ββί άβΓ
  άβΓ ΟρβΓβτίοηεη
  άεβ ϋη]ερΓ Ηαοβη ίΐ&Πε-
  ηίβοηβ Τηιρρεη άβη
  Ρβίηά αηίβτβΓίεοβη ηηά
  άαοβί τηβητβΓβ ίαηββηά
  Οείαη^βηβ β-εηιαοΐιτ. Ιηι
  ηδΓύΙϊοΙιβη Αθ3θ1ιηίτ.τ. άεΓ
  ΟβτίΓοηΐ: ίύΙΐΓ βίηε Ιηίαη-
  ΐΓΪβάΐνίδΐοη αηι 28. ηηά
  29* 9· 41 βίηβη
  οηεη Αη^Γΐί αηΐ βίηε ζαη
  8 ( ε Πιιηρ;
  8 ί ε βΓβΙϋΓπιίε
  ηίεΓθεί 2ΐο ίβίηάϋοηβ
  ΒηηΙίεΓ. νεΓοαηάβ άεΓ
  Ι/ηίτιπαίίβ ϋβΐί&ιηρί ί β η
  ΐ
  1ε ϊγπ Κ,αηηι ιιηι
  ηηά δβτζτεη άίβ
  άββ Βαηηηβτζββ οβτ-
  ιπβΓίδ νοη ^βη^η8^^αά,
  δθΐπΐε νοη Αηΐα^βη άβΓ
  Μητηιαηβΐιο&ηη ίοτί.
  Ιηι Κατηρί ^β^βη Οτοβ-
  βεΓίταηίβη νβΓηίοΗτβτβ
  άίβ ^ηί^η^αίίβ ίη άβΓ νβ
  Ναοητ οβτ-
  θΓβατ Υαηηοητη
  βΐηεη ΡταοΗΐβΓ νοη βοοο
  ΒΚΤ ηηά νβΓββηΙιτβ ίηι
  ^ΙβΐοΗβη ββε^βοίεί αηβ
  εϊηειη ^ΓθβββΓβη ΖβΓβτο-
  ΓετνεΓοαηά ΗβΓαηβ βίηββ
  άβΓ ΚΓίββ'ββοΗίίίβ άηΐ'οΗ
  ΒοηιΙίεηνοΙΙτΓοΙίβΓ. ν7βί-
  I
  τβΓβ Αη^Γΐίίβ Γίοΐιτβίβη
  ' βίοη β~β§-βη Ηαίβη^βοίβτβ
  αη άβΓ βοηοττίβοΐιβη Οβτ- ι
  Ιίηβτβ ηηά ία δΰάοβτβη Ι
  άετ Ιηβεΐ. !
  Ιη ΝοτάαίΓΪΙία οοηιοαΓ- Ι
  άίβΓΐβη 8τηΓζ1οηιρίί1η£:- !
  ζεη&β νβΓΐαάββίηΓίοη-
  ίιιη&εη ηηά Μηηίτίοηβΐα-
  ίη ΤοθΓΐιΙί. Καηιρί-
  Ηά
  ίηι ΜίττβΙηιββΓ βίη Ηαη-
  άβΙββοΗίΓί ηηά βοηοβββη
  βίηβη θΓίτίβοΗβη ΒοηιοβΓ
  αο. ϋβΓ Ρβίηά ί1θ£- ίη άβΓ
  Ιβτζτβη Ναοίτ ίη άαβ
  ηοΓάάβητβοηβ Κϋβτβηβ-β-
  οΐετ: βίη ηηά άταηςτ ηαίτ
  βίηζβΐηβη Ρΐηβ-ζβη^βη
  018 ίη άίβ ταβίτ,βΓβ Ι7ηι-
  άβΓ Κβίοηβηα-
  νοΓ ϋιΐΓοη. Βοηι-
  οβη—ΰΓίβ αηί ν7οηηί-
  νίβττβΐ, νοΓΐπίβ β,βηά
  ίη ΗαηιΙϊηΓβ" Ηαίτβ άίβ
  Ζΐνΐΐοβνδΐΐΐε γ ηηρ;
  νβΓΐηβΐβ αη Τοτβη ηηά
  νβΓΐβτζίβη. ϋίβ
  Ι^ιιίΙ:ιπ&ίίβ νβΓΐοΓ
  ηηά ίη ^αιιίε άίβββΓ ΝαοΗτ
  ίηββτββαηιτ ιι ΒοηιοβηίΊα£.-
  ζβη^β.
  δοηάβΓΠΐβΙάηηβ: άβΓ ίταΐίβηίβοΐιβη νν'βΙΐΓηιβοητ.
  ΙΤΑΜΕΝΙ80ΗΕ
  ΡΡΕΙ ΒΡΙΤΙ30ΗΕ
  νΕΚδΕΝΚΤ
  ΕίηΗείίεη βοΗταβΓ κβττοίίβη — νίβΓ Ηαηάβΐβδοηίίίβ νβΓηίοητβτ
  §·ετ άεη Βεννείδ ίΗτεΓ Κϋηη-
  Ιιείί εΓθΓαοΙΐΓ. δίε ζεί^ΐεη
  ίπΓε Νίο1ιίαο1]ίαη§: άεΓ ΟείαΙΐΓ,
  ίηάεηι δίε ίΐιτε ϋοιηοεη 3ηί
  άίε εηβ-ΐίδοηε Ρΐοιτε αϋνναΓ-
  ίεη, ίεί,Ι εηΐδοΐιΐθδδεη άίε ίείη ·
  άΐίοηεη δοΐιίίίε ζαίΓείίεη.
  Κοηι, 30. ίί
  Η&αρτ^ααΓΐϊεΓ ά ε γ
  ^ΐίοτ 1)εκ;ιηηΙ::
  ϋίε ίεΪΕθϋίο δί
  ΙίΓίεΙίε, (ίΐειΒυδ ΟϊηΓαΙϋαΓ
  Ηείεη, ιαϊε ΐπ θοπι
  άεΓ νοη εϊηειη β
  ίικτπι Ραηζετ-
  , εϊηεΓ η ί ο Η τ
  Ζαΐιΐ νοπ
  ιιηά ετπια ζαιοεΐί Τοΐ'ρε-
  ιχΐιΐΓάε.
  δοΙθΒΐά υπδεΐ'ε ΑιιίκΙεεΓεΓ
  άίε Ροπηαΐίοηεη βεπιεΐάεΐ
  Ιι&ττεη, δΤ3ΓΐεΙεη δθίοι ι Τογ-
  ρεάοΠπβζεπ^ε νοη ϊ Ιι γ ε η
  δΙυετ·/'ρυη1ίΙ;εη ίη δαΐάΐηϊεη.
  Εϊη ΙείοΙιίβΓ ΚΓευζεΓ, άεΓ νοη
  ζτιχεί
  τιΐϋΓάε δβηΐί
  ιιΐητάε είη ΙείοΙιΙεΓ Κ^εα-
  ζετ, νοη εϊηεηι ΤοΓρεάο
  ^είΓθίίεη. Εϊηε αηάετε ρτο.-δε
  Εΐηΐιεϊϋ ιιηά εϊη ιυεϊιεΓεΓ
  ΚΐευζΡΓ νοη ετπΐ3 ΐο.οοο
  ιπυΓάε ρεττοίίεη ιιηά ζεϊ^Ιε
  δοΐιΐα&δεϊιε. Εγ εηΐίεηιΐε δϊοΐι
  νοη άετ ΡοΓπιατΐοη. Κγιιζ
  Ιτβί εΐη 3ηάετεδ ιιβ-
  Ρ1ιΐ£ζευ£ε άεηδεΐοεη
  , άεΓ άαΓαπίηϊη
  Ριΐοτεη άετ [>ε»1εϊ(:εηάεη
  ί1η£Ζ6α°β 33ΐιεη, ιαΐρ άίε Βε
  δ3ΐζαη£/ δοΐιαΐυρρεη ααίδ
  ι, είη ΚτεαζεΓ αΐαΓ-
  άε ηιίΐΐδοΐιίίίδ νοη είηεπι Τογ-
  ρεάο ^εΐτοίίεη, είη ΊΥείίεΓ
  ααί είηεπι ιιΐείϋεΐεη Κτεα-
  ζετ.
  Βεί άεΓ άΓΪΐΙεη νε1ΐ2
  Γ^εΐΓοίίεη: Είη Ιεΐ-
  Κτεαζετ Γπϊί: είηεηι
  ΤοΓρεάο, είη ΚΓίταζετ νοη
  ΐο.οοο Ι νοα ζννεΐ Τοτρεάοδ,
  άεΓ άαΓααΙηΐη δαηκ.
  Αηι Αβεηά δϋαΓΐεΙε εΐηε
  ννείΐεΓε ΡοΓΓπατίοη νοη ϊη-
  τεη δΐϋιζραηΐίΐεη ίη δΐζίΐίεη
  αηά ^πίί άίε τεί>1;1ίοηεη Είη-
  Ιιείΐεη αη. Ιηι ^αηζεη νναΓ- ι
  άεη οεδΐίηιηιΐ: ζαΐει δεηιπεΓε Ι
  ΚΓεαζετ αηά είη ΙείεηιεΓ |
  ΚτεαζεΓ νεΓδεη^Ι. υηά νοη
  Τοτρεάοδ ηιεΙΐΓ οάεΓ ιπεηί-
  £εΓ δοΙιαΐεΓ §:εΐΓοί£εη: Είη
  ΡαηζεΓδςΙιίίί, είηε αηάεΓε
  ^Γοκδε Είηΐιείΐ νοη ηίςηΐ ^ε-
  ηαηηιεηι Τ>ρ, δεοΐόδ Ιίΐείηε-
  τε ΕίηΗείϋεη αηά είη Τογ-
  5ε5θ1ΐΓ3εη1{1 άΐε Ί,ζ
  ΐ, άΐε δΐοη άχι Βοτά
  ΐοαΐΐ ί&ΙΐΓεηάεΓ
  δοΐιΐίίε οεί&ηάεη, ίηδ ν&5δεΓ
  ζα ννεΓίεη αηά άίε δοηίίίε
  άαηη ζα νβΓδεηΙίεη. δρχίεΓ
  5ΐβ άΐε ίΓαηζοεδί-
  ΗεΐΙδ^εννδεδδεΓ, ΐη
  άεηεη δΐε Τά% αηά ΝβοηΙ:
  άΐ νΐ
  Ιη άεη ΙεΙζΙεη
  νΐετζεηη Τ&ο;εη ΐδΐ βίη ηεαεχ
  δΓΗάΐαηι είηβ-εΐΓεΙεη. Ρϋη{
  ΚΓίε&δδοΙιϊίίε, άΐε δΐεεαάΐβ:
  ίηι Οοΐί νοη Τ&άραΓ3η αηά
  ΐη άετ Ν;εηε νοη
  (
  ΙίΓεαζΐεη, δίηά άαζα
  βΤΕΠ&εη, δ3επιτ1ίοηε δοΐιίίίε,
  άεηεη δίβ οε^εβηεη, ααίζα-
  ΐ3ΓΪη§:εη αηά ζα νεΓδεηΙΐεη.
  δο ίδί: είηεδ αηδετεΓ δοΐιηεΐΐ
  βοοτε, ά&δ δίοΐι αα£ άεηι
  νοη ϋδοηΐοαΐΐ ηαοΗ
  σβίαηά, &ηι ΐ8.
  3ηβ εη&ΐτεη αηά
  ννθΓάβη. Όίε Εη^ΙεεηάεΓ
  τηίΐ; ίοεδοηάεΓετ
  νοΓ αηά
  οΓθδοΙιοη ά&δ
  δεηίίί βεΓείΐδ ααί
  β Ηΐη
  ίεη ααδΤίεΓίχδτεί: αη3
  ΗίΐΓδΙταρρ'.η ητε
  ννιΐΓάοη, βτίίίεη είπεα
  τετ νοτροδΐεη ηη, ά^Γ νοη
  ζεΐιη Μ^ηη 5ε5ετζϋ ννΛΓ. δίβ
  επΕίίηειεη είη δυιιη Ιεηΐίΐη-
  Ρεα«Γ, απά εΓδΐ: άιηπ
  αηδβΓβ Α6ΐ2ί1αη8Τ δίοΐτ
  είη^η ^εη^ι^11^αΓ^εη Ηα·
  ζαηΊοΙί, άεΓ ΙείοηίεΓ ζα
  νεΓΐείάίβ-εη ιιιηγ, ιυο'ηίη 3εάσ::1ι
  άεΓ Οε^ηεΓ ηίοΐιΐ ζα ίο1^?α
  Βοηιοβη αηί ίΓαηζδβίβοαβ
  δοηίίίβ
  3ο
  & ηϊίν
  1ΐ3τ ννίεάεΓ είηηιιΙ είηεη ?ε
  ηιείηεη υεοεΓίαΙΙ αα£ άίβ
  ίί
  ααδδ-είαηΠ;. νΥιε Κι
  οΐιεΐΐε κεηιεΐάεΐ: ννΐΓά, βτίίί
  είη εη§:1ίδοΗεδ Ρ1α§:εεπ,ιιΐ&δάβη ϋΓβί-
  αηΙ>β1αη£β, βο ζεί-
  άίβ ΙίαίββΓΐίοηβ "ν"βΓ·
  ΙΐΙαΓ άβη ΚηΓβ
  αηί, άβΓ νοη άβΓ
  Οβ-
  ηηά ηίοητ αηί
  ητίηη οάβΓ νβΓΐηδί: β-ε-
  βτβΐΐΐ: ββί. ΝαοΗάβηι άίβδβ
  Ροΐίτίΐε ηαοη βθΓβ-ίαϊΙτΐ-
  §·βη ΕΓτοεββ'ηηβ'εη ίββί-
  βββίζτ: δεί, Ιΐοβηηβ Τα-
  Είηε ζννείίε νε11ε, άϊε δίοΐι
  αα5 ζννεΐ Οπιρρεη /αί,απιτηοη-
  δεΐζΐε, ίϋΐιτίε άεη Αη^τίίί
  ίοντ. δίι? ειζίεΐΐε ίυΐρεπάε
  Ι Κεδαΐΐαΐε: Είη Ραη/.εΓ5οηίίί
  ιιχιΐΓάε νοη είπεηι ΤοΓρεάο
  ν36ΐΐΓεηά άεδ Αίοΐααίδ άΐε-
  δετ δοηΐαςΐιΐ ίαηάεη ηείΐΐβε
  Οείεοΐιτε ζαΐίδοπεη αηβεΓεη
  Ρ1αί.ζοα§εη αηά άεη ίΕίηάΙί-
  οΐιεη ΜαδοΒίηεη δΐαίτ. δεοΐΐδ
  €η£ΐίϊοηε Ρΐα^ζεα^ε αΐαΓάεη
  ίη Βταηά βεδοΐιοδδεη, αοηί '
  αηδετεΓ εί§:εηεη δΐηά ηΐοΗΐ
  ζα ίΐιτεη δτάΐζραηΐίίεη ζαπί-
  Αη άεΓ δρϊΐζε
  ΡθΓηιατίοηεη δίηά είη,
  ΟίοεΓδΙ, άετ ΚοιηπιαηάεαΓ
  αηά
  άίε άοη Οεΐεΐίζα^
  νοη
  Εΐηηείϋεη άεΓ
  Μαπηε ίη άεΓ δτχαδδε νοη
  δΐζίΐίεη ϋθΓρεάίεΓΐ. Εΐη νεί·
  ΙεΓεδ ννατάε αη άετ αΐ^επ-
  δοΐιεη Κϋδίβ νεΓδεηΙίΐ αηά
  ζιιΐεΐ Ηαηάεΐδδοΐαίίίε νοη ζα-
  δαηιηιεη 23.000 ΒΚΤ τχιυΓάε
  ζαΐίδθΐιεη δαΓάίηίεη αηά Τα-
  ηϊδ νοη ΤθΓρεάοί1α§·ζεα&εη
  νεΓδεηκί.
  νΤΑΕ8εΒίΗΕΙ ϋΝΟ ΡΙΑΕΤΤΕΗΕΙ
  ΙΝ ΟΗΑΝΙΑ
  ΜαΙβηιβδίΓ. 50
  Ααί ΑηοΓάηαη§· άεΓ Ιιΐεδΐ-
  Τ^εΙάΙίοηιαηάαηϋαΓ ννατάε
  ααδδοΐιΐΐεδδΐΐοΐιεη Βεάίε-
  άεΓ ϋεατδοηεη νν"εΰΓ-
  ΐηαοηΐαη
  Ιταηίβοηβ Οββαηάΐβοηαίί-
  ΒεΓΐίη, 3Ο δερτοηιΗεΓ.
  Ιηι Ζιΐ5αηιηιεη1ΐ3η8· τπιΐ
  άεηι νεΗιαΙΙβη άετ ΪΓαηίΙ
  ί
  ^: &εβεηαεΗεΓ ά&Γ
  άεαίδοΐιεη Κοΐοηίε ίΐη Ιταη
  Η31 άίε Κί?5ε1ιεη, άίε ΪΓαπί-
  -οΐιε Οεδ&ηάϋδοΐιαίϋ αηά άίβ
  ί Κ
  ΚοηδαΙαΓοεηοεΓ
  άεη ί: Οεαΐδςΐιΐαηά αηά ίη άεη
  ίοεδετζΐεη Οε5ίεΙεη ζα
  δεη.
  "ννβίτβΓβΓ ΑηάΓαη^ ζηΓ
  ίΙαπιίβοΗβη ΡΓβίιπίΙΙί-
  &εΙί
  Βεί άίεδεΓ ίίΓθδ^επ δεΐιείΐοΐιΐ,
  άϊε αηι 27- δερΐεΐηΐοετ δΐατί-
  ίαηά ιιηά 13 ϋίκ 22 δτπηάεη
  άαιιεηε, Ιιαοεη ιιηδεΓε Ρΐίε-
  νοη άεη Ηαηάε1δδοηίίίεη,Ρ&ηη.β5 ηιβ~»ΐ9 τηΗΐδ- ηιη-
  Οεΐεΐίζα^ οίΐάεΐεη, «-««-. ~βηη άίβ ϋ3Α
  ννατάε είηεδ νοη ΙείοηΙεη ιηΓ, ®1πΐα.άβη. Κ&1 &β1)βη
  βοΐΐΐβη, 8ΐοη ίη άίβ αΐτβη
  ΟΓβηζβη άβΓ Ρβηάαΐζβΐΐ
  ζηΓΰο^ζηζίβΗβη.
  Ραΐΐβ 7αραη ίηιηιβΓ ηηΓ Ι
  αηί ηιατβΓίβΙΙβ
  &ηηβ· οεάαοΗτ ββί,
  άβη άίβ ΙΙ8Α ηηιβο
  _βΓβ ΑηβίΓβη^η:
  Γηαοηβη, 7αραη αη
  "νναηά ζή άΓύο^βη. ϋβητ;-
  βοίΐαηά ηηά Ιίαΐΐεη βοΐΐ-
  τβη άίβ ΤατβαοΗβ ΙιΙηγ
  ταίβββη, άαββ ^αραη ηίοητ
  βίη δο ατηιββ ^αηά δεί,
  ηηι ββίηβη νβΓρί1ίοΗι.ηη-
  8^βη ηίοηΐ ηαοηζυΐεοιη-
  πιβη. ϋίβ 8τίηιηιαη& άεβ
  νοΐΐεββ ^β^βηϋοβΓ άβη
  ίΓβηηάϋοίβη Ββζίεηιιη-
  £βη ζή ββίηβη νβΓθϋηάβ-
  ίβη βοητααηΐεΐ ηίοΗί. ^ α -
  ρ αη, Ό β ηί βο η Ιαηά
  ηηά Ι Ι α 1 ί β η ηβε-τ-
  ΑητιαεΓρεη. 30 δερΐεπιΙιεΓ.
  ΌεΓ ΑηάΓβηβ- ζα άετ ίΐ^-
  ηιίδθΐιεη
  ζαΓ
  ίιιπΙΙβεπΙείίίοη
  ιυείτεΓ αη, οοαιοΗΙ δοΐιοη
  ΤΓαηδροτιε ά^Γ Ι^ε-
  ηαοη Οδΐεη ζ.ιγ Αιϊ5γ>ϊ1-
  ? ?ίδ(: δίηά. Ιη ΑηΙ-
  ιαετρεη §'ιη}ΐ '^ίζί είη γιι^ι-
  ΙετεΓ δοΗτιε11ζαο·(ηπΙ ΠίΕΓηί-
  δοΐιεη ΡΓεΐαΐϋΙίο-οη αη άίβ
  Ργοπε αό.
  Είηβ βτοΐάβηε άβΓ
  άβ8 ΗβΓΓη
  ϋΐεδε αηϋεΓ^τεηί:
  Αιχίδΐοΐιι α. ΚοηΐΓθΠε
  ΜίΗύαΓοεηδΓάε. ϋίε
  ΙίδΙε ίαετ νν^δθΗεη α. Ρΐαίΐεη
  ννατάε νοη άεΓ Ααίδΐοπΐδ-
  ίη
  Ζαηη&ΓζΐΙΐΙΐηΙί
  ΕΙΕνΐΗΕΗΐΟ» ΕΕΟΚΕΑΚϋΧΙδ
  Εϊηί3ηΓΐ νοη Ιιΐΐηεηΐ
  άετ
  άεΓ |τβη ο;βηιβίη8αηιβ
  Ζίβΐβ.
  8«ηι1:1ίοΗβ ΒΙββτίβΓ Το-
  ο___ άβη
  άββ ϋΓβίβΓραΐΐτεδ
  ΓΠΪΐ _
  υβοβΓδοηΓίίτεη, ίη άεηβη
  δίβ ϋΙ>εΓείη8τίηιηιεηά άίβ
  ΕΓίοΙ^β άβΓ ΑοΗβεηηΐδε-
  οηΐε ίηι νεΓ^αη&εηβη
  ^αη^ ηβΓνοΓηβοβη ηηά
  βΤεηάβ ΑΓηιΙϊαηάηΐι^
  ίβί: ζιπΐδοηβη άετ βαηίταβ-
  Γβη Αοτβίΐηηβ- «ηά άβα
  δββοαάβη Ηαΐερραβ (Βα-
  ηΐα) νβΐ·1θΓβη8·β8·&η§:βη.
  ΌβΓ ΡίηάβΓ ΛνΪΓά κεοβ-
  τεη βίβ άβηα ΗβΓΓη ΡΓαβ-
  ίβΐίΐεη ζή ηβοβΓβ·βοβη
  ηηά ννΐΓά άαίιιβΓ οεΐοηηί
  ννβΓάβη.
  νοηι ι ->■ ν-.,ί-Λ ·.„
  ΝΕυΕΟβ ΜΑΟΑΖΙΝ '
  ΜαΙβηιββτΓ. 6
  5ίε 5Ϊ
  αΐΐε άίε ααδετΙεδεηε
  Ιίε ννίε ααοΐι ΚοεΙηννβδδεΓ.
  , άαββ άβΓ
  ηηβΓ8θΐι
  ζηβαηιηιβηηδβΐτ:.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ίου 1941
  ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ΤΩ ΑΝΟΙΚΟΑΟΜΗΤΙΚΟΗ ΕΡΓΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  Ό Γερμανικός λαός, διατηρών άνέκαθεν φιλικάς
  σχέσεις πρός τόν ελληνικόν λαόν, γνωρίζει καλώς
  ίίτι ή Ελλάς διέρχεται χαλεπάς ημέρας. Ή άκατα·
  στασία, ή έπικρατοϋσα επί τού παρόντος, αναφορικώς
  μέ την τροφοδοτησιν καί την συγκοινωνίαν έν Ελλάδι,
  £Ϊναι άποτέλεσμα, ώς γνωρίζει ό κάθε "Έλλην, των
  τρομερών συνεπειών τής άγγλοφίλου πολιτικής των
  ιτρώην ίθυνόντων. Αί δυσχέρειαι δμως, τάς οποίας
  υφίσταται σήμερον ό ελληνικάς λαός δύνανται καί
  ιτ,ρέπει νά παραμερισθοϋν διά τής ενισχύσεως τοΰ
  τινεύματος τής αλληλεγγύης καί διά τής συστηματικής
  καταδιώξεως των στοιχείων έκείνων των άναμιγνυο-
  μένων είς την «μαύρην αγοράν» καί γενικώς δρώντων
  —ρός δυσχέρανσιν τής διατροφής τοθ έλληνικοΰ λαοΟ.
  *Η Ελλάς δύναται νά χρησΐμοποιήση ώς πρότυ¬
  πον την Γερμανίαν πρός πραγματοποίησιν*τοθ άνοικο-
  δομητικοθπρογράμματός της. Ή ΓερμανΙα ηναγκάσθη
  νά άγαΐνισθρ επί πολλά έτη, χάρις δέ είς τό ισχυρόν
  ■πνεθμα τής αλληλεγγύης καί είς την συμβολήν ενός
  ίκάατου ΓερμχνοΟ, πρός πραγματοποίησιν τοθ ίδεώ·
  δούς τής νέας τάξεως, επέτυχε τό άνοικοδομητικόν
  έργον της. Ό αγών τού έλληνικοθ λαοΟ, δστις ήρχισε
  τώρα δι" άνοικοδόμησιν τής χώρας τού, άπαιτεΐ επι¬
  μονήν, ένεργητικότητα καί κραταιάν πίστιν πρός τό
  κοινόν ειίρωπαΐκόν μέλλον, διότι μία ευκολος έπιτυχία
  δέν εχει στερεάς βάσεις. Κάθε Έλλην πρέτχει νά έξυ-
  ιτηρετή ένεργώς καί μετά χαράς την κοινότητα.Ό κα¬
  θείς πρέπει νά υποστηρίζη τό ληφθέντα δραστικά μέ
  τρα τής έλληνικής κυβερνήσεως εναντίον των συμμε-
  τεχόντων είς την «μαύρην» αγοράν καί των ένερ-
  γειών κατά των συμφερόντων τής χώρας.
  ___ Έρ. Μ.
  Μία Μεραρχία κατέλαβε
  έξ έφόδου 210 Σοβιετ, όχυρά
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 30 ΣετΐτεμβρΙου
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ¬
  μανικαί) στρατοθ ανακοινοί:
  Κατά ,τήν διεξαγωγήν
  των στρατιωτικών έπιχειρή-
  σεων ανατολικώς τοθ Δνει-
  στέρου ποταμοϋ ίταλικά
  στρατεύματα έξεμηδένισαν
  τόν εχθρόν καί συνέλαβον
  1.000 αίχμαλώτους. Είς τόν
  Ι βόρειον τομέα μία Μεραρ-
  χΐα πεζικοϋ εξετέλεσε την
  28 καΙ 29 Σ)βρίου μίαν επι¬
  τύχη επίθεσιν εναντίον μ>άς
  θέσεως την όποιαν όέχσρός
  ϋπερήσπιζε πεισματωδώς.
  Ή Μεραρχία αύτη κατέλα¬
  βε έξ έφόδου 210 μικρά
  έχβρικά όχυρώματα.
  Σχηματισμοί τής άεροπο·
  ρίας μας έβομ3άρδΐσαν
  έχδρικάς μεταφοράς είς
  την περιοχήν τοϋ Χαρκό-
  βου κα! έσυνέχισαν την
  καταστροφήν, τοϋ σιδηρο-
  δρομικοΰ δικτύου ανατολι¬
  κώς τοϋ Λένιγκράντ, ώς
  καί τάς εγκαταστάσεως τοϋ
  σιδηροδρόμου τοϋ Μουρ-
  μάνσκ.
  Αί έΓπχειρήσεις
  είς____
  •Ηδρίσιςΐης^^6!"11"""05
  ι λας απωλείας. Ή ίταλική ά-
  1 ^^ηπηπίπ κατέΦεοεν άυεσα
  μιεπισημυν ι κ.μμ^'··™*" ■■,—
  κτορεϊον πληροφορεϊται, δτι
  παρά τό Τομπρούκ ό έχβρός
  άπεπειράδη έπίδεσιν κατά
  των δυτικώς τής περιοχάς
  έ ίλκάν
  Ι
  άρη
  των δυτικώς ής
  προκεχωρημένων
  βέ λή δω
  ρχάς
  ίταλικάν
  ΕΑΝ ΗΡΧΟ ΗΤΟ ΠΑΛΙΝ
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
  Μία συνομιλία έν καφφενείω
  μεταξύ δύο γερόντων Κρητών
  Δυογέροντες Κρήτες, οί
  όποίοι έγνωρίζοντο από
  πολλών έτών συναντώνται
  είς ένα καφφενείον. Ό έ-
  νας είναι χωρικός καΙ ό
  άλλος ναύτης. Μετ' ολίγον
  άπορροφοΰνται είς μίαν,
  ύψηλης" , πολιτικής, συνομιλί-
  όν, κατά την όποιαν διεξά-
  γεται είς χαμηλήν φωνήν,
  καθήμενοι ό ένας κοντά είς
  τόν άλλον, ό άκόλου&ος
  «5άλογος :
  Ό Γεωργός.... ΈπΙτηδες
  κατίβηκα είς την άκτήν,
  διότι τελευταίως, κατά τάς
  νΰκτας, έκεϊ πισω άπό τ'
  αεροδρόμιον, ακούεται 8ό·
  ρυβος. Έπειτα ή χ&εσινή
  έκκρηξις έκεί μπροστά,
  κθντά μας, είς τόν λιμέ¬
  να,... Ηλπιζαν ο! "Αγ¬
  γλοι δπ οί ΓερμανοΙ 5ά εί¬
  χον ήδη πεταχθή είς τόν
  οέρο, άλλ' όπως βλέπω ευ¬
  ρίσκονται άκόμη έκεί.
  Ό Καύτης : Φυοικά, καί
  γιατΐ δχι ;ΟΙ ΓερμανοΙ άντέ-
  ,χουν περισσότερον άπό δύο
  Βόμβες καί τρείς τορπίλες,
  πού έρριψαν οί "Αγγλοι.
  Ό Γεωργός : Φαίνεται
  δμως δτι οί "Αγγλοι επιτί-
  φεντσι τώρα μετά μεγαλει¬
  τέρας βίας εναντίον αυτών
  καί εΤναι ή καλλιτέρα εύ-
  καιρία, τώρα πού οί Γερ¬
  μανοΙ έχουν νά κάμουν
  πάρα πολύ μέ την Ρωσσίαν.
  Ναύτης : ΕΤναι ευκολώ¬
  τερον νά ύπερασπίζεται κα-
  νεΐς την Κρήτην πσρά νά
  την κατακτήση. ΚαΙ ό
  "Αγγλος παρά την βοήθει¬
  αν μας δέν ήδυνήδη ούτε
  νά την υπερασπίση
  Ό Γεωργός : Να<, άλλά τώρα ή κατάστασις είναι πολύ διαφορετική. Εάν οί "Αγγλοι, όπως λένε, δέλουν νά διαβοϋν τα Δαρδανέλ- λ.ια, τώρα πρέπει νά έλδουν. Ό Ναύτης : Ό Θεός νά μάς φυλάξη.. Ό Γεωργός : Γιατί; Πώς τα έννοεϊς αύτά; Μοϋ φαϊ- νεται πώς θελεις καλλίτερα τούς Γερμανούς. Ό Καύτης : "Οχι τούς Γερμανούς, αλλά την Κρή¬ την! Ό Γεωργός :Τΐ σημαίνει "Ο Ναύτης : Αύτό οημαί- νει ότι δέν έπιδυμώ οΰτε διά την Κρήτην, την Πατρίδα μας, οΰτε £Γ εμέ προσωπι¬ κάς μίαν λαιλαπα ομοί¬ ας έ<είνης τοθ πσρελδόν- τος ΜαΤου. Γιά κύττοξε γύ ρω σου; Βλέπεις καμμίαν ά· Βικτον οικίαν ; Ό Γεωργός : Τούλάχι- οτον δμως δό είχαμε περισ- ετότερα τρό, πά νά φάμ"-, άν έπανήρχοντο οί "ΑγγΛοι. Ό Ναύτης : Ή πεϊνα είς την Κρήτην είναι, όπως καΙ δπου γίνεται αίσδητή είς την Ευρώπην, προΐόν τήζ 'ΑΥΥλ'κής δράσεώς (ΜΒ(3ε ϊη Εη§·1αηα]. Π' αΰτό τό ζήτημα είμαι, ώς παληός νούτης, πολύ καλά πληρο- φορημένος. Ό Γεωργός: 'Αλλ' αύτό τό Αές, γιατϊ οί Γερμανοί είναι έκεΐ.... Διαφορετικά δα εί- ι μεδα, βεβαίως, τόσον καλά δσον καί πρίν. | Ό Ναύτης : Αύτό δέν δα ηδυνάμην νά τό πώμέτοι· ού η ' βεβαιότητα. "Οταν ή 'ΑγγΛία πρό τριών μηνών περίπου κατέλαβε την Συ- ραν κατέσχεν άμέσως τάς άποδήκας σίτου τοΰ πληδυ- ομού διά τα στρατεύματα της. Είς την Συρίαν, όπως καί είς την Αίγυπτον, ό λαός δέν Ααμβάνει ψωμΐ καίτοι, δχι καίτοι, άλλά διότι οί "Αγγλοι είναι έκεϊ. Ό Γεωργός : Αύτό δέν μπορεί νά εΤναι σωστό, άφοθ δ/αδέτουν τα άποδέ ματα σίτου δλου τοϋ κό- σμου. Ό Ναύτης : Ναί, άλλά μόνον είς τό χαρτί. Αυτή είναι ή πραγματικότης. Τα ωραιοτέρα σιλό, γεμάτα σιτηρών τής Αύστραλίας καί τοΰ Καναδά τούς όφε- λοϋν ολίγον, δταν δέν ύ- πάρχουν μεταφορικά άτμό- πλοια. "Ο Γεωργός : Πώς; οί Αγγλοι διαδέτουν τα βα· πόρια δλου τοθ κόσμου. Ό Ναύτης : Βεβαίως, βε¬ βαίως... άλλά ή χωρητικότης είς τόννους των πλοίων ο¬ λοκλήρου τού κόσμου έγινε πολύ μικροτέρα. ΟΙ Στρα- τιωτικοί άντικειμενικοί σκο- ποΙ, οί γιγαντιαΐοι έλιγμοΙ πού είναι ύποχρεωμένοι νά κάνουν τα πλοϊα, ή καδυ- οτέρησις είς την χρηαιμο- ποιησιν των πλοίων ένεκα τοΰ συστήματος των νηο- πομπών, ή καταστροφή λι- μενΐκών έγκαταστάσεων καί ή άνάγκη έπισκευής αναριθμήτων μεταφορικών πλοίων δυσκολεύουν πολύ την ναυτιλίαν τής Αγγλίας. Πρός τούτο πρέπει νά προσ- δέσωμεν τα 13.500.000 τόν¬ νων πού έχουν βυδίση οί Γερμανοί. Ό Γεωργός: Άλλά διά την Κρήτην δα έφδανεν. Ό Καύτης : Βεβαίως διά Ι την Κρήτην, άλλ' δχι καί Ι διά την Αγγλίαν Καί μή- ι Πί<)Γ ΓΤΡΐ— τετι'ι — **- .—..__·_____- _ « Η ΠΛΗΡΟΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΪ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΕΙΣΣΪΝΓΑΞΙΩΥΧΩΥΣ "Ως πληροφορούμεθα είς τα γε¬ νικόν λογίστήριον καταρτίζονται αί καταστάσεις διά την πληρωμήν τοθ έκτάκτου έπιδόματος τοθ χο- ρηγηθέντος είς τοΰς συνταξιού- χους δυνάμει τού δημοσιευθέντος προχθές νόμου. 'ΥπολογΙζεται ότι ή πληρωμή θά γίνη. έντός τοθ πρώτοα έεκαημέρου τοθ Όκτω- β,^Ιου, θά λάοουν δέ τό έπΐδομα ολοι οί συνταξιοϋχοι, άπαλειφθεί- °Πζ τής διατάξεως κατά την ό¬ ποιαν δέν έδικαιοθντο [αύτοθ οί έχοντες έκτάς τής συντάξεως καί τοθ μερίσματος άλλας έξ αλλης π,ιγής άποδοχάς 4.000 δραχμών καΙ άνω. Σχετικώς πρός τα ζητή- ματα των συντάξεων πληροφορού μεθα έν συνεχεία 8τι ή έπιτροπή αναθεωρήσεως των συνταξιοδο- τικών νόμων επεράτωσε τό έργον της καί απεφάσισε την άφομοΐω σιν τοθ μισθοϋ των δημοσΐων ύ- παλήλων πρός τόν των στρατιω¬ τικών, «ανονισθεΐσης τής ά.'.ολού- θου είς τούς βαθμούς άντιστοι- χιας. Ό συνταγματάρχης έξισοθ- ται πρός διευθυντήν α', ό άντισυν- ταγματάρχης πρός διευθυντήν β' ό ταγματςιρχης πρός τμηματάρχην ό λοχαγός πρός είσηγητήν, 6 ύ- πολοχαγός μέ γραμματέα α' καΙ ό άνθυπολσχαγος μέγραμματέα β'. ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΟΣ ΕΙΣ ΤΩΝ η. ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΧΑΝΙΩΝ Ημέραι παρουσιάσεως διά τ5 Κοινόν ενώπιον τοθ κ. Νο¬ μάρχου όρίζονται : Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα- σκευή καΐ ωρα 8—12 π. μ. Παμακαλεΐται τό Κοινόν δπως μή προσέρχηται τάς λοιπάς ημέρας καθ* Οτι ου¬ δείς γίνεται δεκτός. (Έκ τής ΝομαρχΙας Χανίων) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τό Υπουργείον Συγκοινωνίαν ανακοινοί διά τής ΰπ'άρισ. 201105 έ. Ε. διαταγής τού, 8τι βπαντα έν γένει τό τοχυδρομούυενα όντι- κεΐμενα άλληλογραφΐας δέον α¬ παραιτήτως νά φέρωσι τό ονομα¬ τεπώνυμον καΙ πλήρη την διεύθυν σιν τοθ άποοτολέως,διότι άλλως ή περαιτέρω διαβΐβασις καΙ έπΐδο- σις αυτών είς τοΰς ποραλήπτας δέν είναι εξησφαλισμένη. Κατόπιν τούτου δέον όπως ά¬ παντα τα ταχυδρομούμενα άντι· κείμενα νά φέρωσι την διεύθυνσιν τοθ άποοτολέως πρός άσφαλή με- ταβΐβασΐν των. (Έκ τοϋ Ταχ. Χανίων) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΗ! ΕΑΑΑΔ02 ΕΥίΝΟΜΟΝΟΥΝ ΤΟΝ κ. ΠΡΟιΑΡΟϋ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ.ΕΟ. ΑΘΗΝΑΙ, 30.—Τόν κ. Πρό εδρον τής Κυβερνήσεως επε¬ σκέφθη σήμερον τό Διοικ. Συμβούλιον τής ΠανελληνΙου '£ργατικής ΌαοσπονδΙας Έργατών Ελλάδος μέ επί κεφαλής τόν υπουργόν τής Εργασίας κ. Λιβιερατονδπερ διετράνωσε την πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν πίστιν καίάφο σίωσιν τοθ ΈργατικοΟ κό¬ σμου τής "Ελλάδος καί τάς ευχαριστίας αύτοθ διά *τό πατρικόν ενδιαφέρον αύτοθ τε καΐ τής κυβερνήσεως πρός ανακούφισιν των έ νων τάξεων. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙ! ΤΗΝ ΒΟΡτΊΟΗ ΕΑΔΑ1Α ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30.ΤΟ ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον πληροφοφεϊται έξ Αθηνών δτι αί εργα¬ σίαι διά την άνασυγκρό· τησιν καί έπανόρθωσιν των ζημιών, άς εδημιούρ¬ γησεν ό έν Μακεδονία πό- λεμος, βαίνουν κανονικώς καί δτι είς τουτο συντρέ¬ χουν την ελληνικήν Κυ¬ βέρνησιν καί τόν πληθυ¬ σμόν τής Μακεδονίας καί αί έκεϊ Γερμανικαί Άρ- ι πως πιστεύεις σοβαρώς ότι ' δταν οί "Αγγλοι δέν μπο- ροΰν νά έπαρκέσουν είς τόν έπισιτισμόν τής Αγγλί¬ ας δα έφρόντιζον δι' ημάς; Ό Γεωργός : Αοιπόν, άν έπανέλδουν οί "Αγγλοι ή κατάστασις δέν δα είναι καλλιτέρα ; Ό Ναύτης : Βεβαίως δέν δα ήτο δχι καλλιτέρα, άλλά πάρα πολύ χειροτέρα. 'Εσύ ώς χωρικός δα ξεύρης κα¬ λά πώς την πρώτην φορ!ιν μάς επροκάλεσαν μεγάλα έλείμματα είς τόν έπισιτι¬ σμόν καϊ ιδίως είς τόν άριδ- μόν των ζώων. Καί τότε δι- έδετον περισσότερα άτμό· πλοια καί εΐχαν όλιγωτέρας ανάγκας, άλλά;.... Ό Γεωργός : Μά είναι τρομερόν ; ΤΙ νά κάνουμε; "Ο Ναύτης . Φοβούμαι δτι δα εϊμεδα ύποχρεωμένοι νά έργοζόμεδα περισσότε¬ ρον. Πήγαινε είς τό χωριό, οου νά έπεκτείνηςτάς καλ- λιεργησίμους έκτάσεις σου Ο) στενότατοι συγγενετς τοθ φονευθέντος στρατιώτου άνδρέ- ου Έυμαν. Πλανάκη, παρακαλοθν- ται, όπως συναντήσουν τόν Διευ¬ θυντήν τοϋ ΊστορικοΟ ΆρχεΙου Κρήτης κ. Μ. Τωμαδάκην, ό οποί¬ ος έχει σχετικάς δι" αύτούς άνα- κοινώσεις. ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΓ'ΑΓ. ΑΩΥΚΑΙ ΕΗΟΙΚΙΑΣΙΣ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΥ Έκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοικίασις ενός άγροθ δι' έ"ν ετος, κει¬ μένου πλησίον τοθ ΊεροΟ ΝαοΟ. Ή Δημοπρασία ενεργηθή¬ σεται την 5 ΌκτωβρΙου έ. ί. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 9 1)2—10 1)2 π. μ. είς τό Γραφείον τής Έκκλησίας. Πληροφορίαι δίδονται καθ* εκάστην 4·6 μ. μ. παρά τοθ Γραφεϊου Χανιά τή 30 ΣεπτεμβρΙου 1941. " ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Ή κ. Νομάρχου Χα¬ νίων, 'Αντιγόνη Περμαν σλάγκερ, απώλεσε χρυ¬ σουν γυναικείον ωρολό¬ γιον άπό τού 'Ί·γε:ονο- μικοΰ Κέντρου μέχρι τα Μπάνια. Παρακαλεϊται ό ευρών νά παραδώση του¬ το είς τόν κ. Νομάρχην καί αμοιφθήσεται. Αυριον φεύγω καί έγώ μέ τό Καΐκι μου διά την Ήπει- ρωτικήν Έλλάδα, δπου οί Γερμανοί έχουν προετοιμά- σει διαφόρους, σπόρους,άπό τούς όποίους δα φέρω, κα! είς έσέ, είς περίπτωσινπού οί φίλοι σου οί "Αγγλοι δέν μέ έμποδίσουν. Ο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜ1Σ ΤΗΣ ΙΟΡΑ! ΑΘΗΝΑΙ,3Ο-Τήν μεσημ- βρίαν- εξεδόθη ανακοίνω¬ σις καθ* ήν, λόγω καθυ- στερήσεως τής άφίξεως των φορτίων σίτου καΐ α¬ λεύρων, ή μερίς τοθ άρ· τού εμειώθη άπό σήμερον κατά τό ήμισυ. Ή Κυβέρ¬ νησις μελετά έν τω μετα- ζύ τό σύστημα τού έπισι- τισμοθ τής χώρας καίτης κατανρμής των τροφίμων έπ' ωφελεία των λαϊκών τάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ι1ΜΕΙΙΙΝ ΕΦΕΔΡ.Ν ΠΟΑΕΜΙ.Τ.Ν ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 'Αριδ. Πρωτ. 463 Διεκ. 189 Τό Ταμείον Έφέδρων Πολεμιστών Νομοΰ Χανίων Προκηρύσσει φανεράν επαναληπτικήν πλειοδο¬ τικήν δημοπρασίαν ενοι¬ κιάσεως δι' έν £τος, ήτοι από 1—9 — 1941 = 31-8-1942 των κά¬ τωθι κτημ,άτων αυτού μ.έ την έναντι εκάστου έμ- φαινομένην πρώτην προα- φοράν. 1) Ελαιόδενδρα Δρα- κώνας Κισσάμου ύπάρ¬ χουσα προσφορά δραχ- μ,αΐ 4.41Ο. 2) Άγρός Κολυμβα- ρίου Κισσάμου ύπάρ¬ χουσα προσφορά δραχ- μαί 2.ΟΟΟ. 3) Μετόχιον "Αί— Κύρ—Γιάννης Κουφοΰ ύπάρχουσα προσφορά δραχμαΐ 2.3«Ο. 4) Μετόχιον "Αγιος Αντώνιος Καστελλίου Κισσάμου, ύπάρχουσα προσφορά δραχμ,αί 1Ο. ΟΟΟ. Ή δημοπρασίαν γενη¬ σεται έν τοίς Γραφείοις τοϋ Ταμείου την 8ην Ό)βρίου 1941 ημέραν Τετάρτην καί ώρχν 1Ο— 1* π. μ. Οί δροι ενοικιάσεως ευρίσκονται είς τα Γρα- φεϊα τοΰ Ταμείου Έ. Π. IV. Χανίων, Έν Χανίοις τή »9 Σ)βρίου 1941 Ό Διευθυντής τοΰ Ταμείου ΓΕΩΡ. Ζ. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΒΥ8ΙΣΙΣ ΕΘΧΡΙΚΩΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 30.—Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον αγγέλλει δτι μαχη- τικά μας άεροπλάνα έβύθι· σαν παρά τάς Άνατ. ακτάς τής Αγγλίας έ"ν εμπορικόν σκάφος 8.000 τόννων. Τα ιδία μαχητικά μας είς την αυτήν περιοχήν επετεθησαν κατ' ΆγγλικοΟ άντιτορπιλ- "λικοθ, τό οποίον λόγω των σοβαροτάτων ζημιών τού δύ¬ ναται νά θεωρηθή ώς άπω- λεσθέν. ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ίΜΙύΜΙ ' Μ0ΝΑΣΓΗΡΙΑΚ3Υ ΚΓΗΜΑΤΟΣ Προσφερθείση; μείζονος τιμής τής τοθ τελευταΐου πλειοδότου διά την ένοκΐάσιν τοΰ μετοχΐου ΝΗΓΙ ΤοπολΙων, έπαναλαμβάνε- ται ή δημοπρασία τής ενοικιάσε¬ ως είς τώ Γραφεϊα τσθ ΟΔΜΠ Χανίων την 6 Όκτωβρίου 1?41 Ημέραν Δευτέραν καΙ ϋραν 11 — 12 π. μ. υπό τούς ίδίους δρους καΐ μέ πρώτην προσφοράν δραχ 45.000 τοίς μετρητοϊς. Οί δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬ σκονται είς τα Γραφεία τοθ ΟΔΜΠ. Έν Χανίοις τή 29 Σ;0ρΙου 1?41 (Τό Συμβούλιον τοΰ Ο.Δ. Μ.Π. Χανίων) προκεχωρημένων ίταλικάν βέσεων, πλήν δμως τό βα- ρύ πυροβολικόν, τ' αύτόμα- τα δπλα καΙ ή άεροπορία μας έξεμηδένισαν την άπό- πειοαν ταύτην καί ούτω ό έχθρός έξηναγκάσδη είς α¬ ποχώρησιν υποστάς μέγα- συγκεντρωσεων παρά τό Μα- συγκεντρώσεω ρ Τομπρούκ καΙ Μάρσα Μ τρούχ, ώς καΙ κατ' αποβή όά κων , ώς καΙ κα ή κων βενζίνης, όχημάτων καΐ μηχανοκινητων φαλάγ- γων. Έχβρικός άεροπορικός σχηματισμός έξηναγκάσσΓΐ υπό άεροπλάνων μας, πα¬ ρά την Μπάρντια, ν' άνα- κρούση πρυμναν. Κρίσιμος ή κατάστασις των είς ΤΤετρούποΑιν Σοβιε- τικών δυνάμεων ΡΩΜΗ, 30.— Αγγέλλεται δτι οί Μπολσεβΐκοι απεπει¬ ράθησαν άπόβασιν πρός νότον τής λίμνης Λα- τόγκα δπως πλευροκοπήσουν τα πρός Πετοούπολιν βαδί¬ ζοντα Γερμανικά στρατεύμα¬ τα, πλήν δμως τό σχέδιον των άπέτυχε. Ή άπόπειρΐ αίότη των Μπολσεβίκων κα· ταδεικνύει την κρισιμοτάτην κατάστασιν είς ήν έχουν πε· ριέλθει τα πολιορκοόμενα είς- Πετρούπολιν Σοβ ετικά στρα¬ τεύματα, Κατ' άψηγήσεις αίχμαλώ- των οί Μπολσεβΐκοι Ιχουν ύπονομεύσει δλας τάς ό5ούς καί διαβάσεις τής πρώην Ρωσσικής πρωτευούσης καί ούτω ό κΐνδυνος τής πόλεως αύξάνει ιρομακτικώς. Αί πολεμικαι έπιχειρήσεις είς τόν Β.τομέα τοϋ Άν. μετώπου 'Αριδ. Πρωτ. 3667 Διεκ 1956 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Δήμαρχος Χανίων Διακηρύττει, δχι 'Έκτίθεται είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρα¬ σίαν. 1) Ή διετής - ένοικία- σις των ύπ' άριθμ.. 1, 3. Εί, β. Τ, 9, 1Ο, 11, 1« 18, 1β, »Ο)87, 93, 24, «Κ, ΡΩΜΗ, 30. —Αγγέλλεται έξ ΈλοΙγκ, ότι ή πρωτοβου- λία των Φι /λανδικών στρα- τευμάτων συνεχίζεται. Είς την περιοχήν τής λίμνης Ό- νέγκα καί Πετροσαβόσκ διε- ξάγονται σκληραΐ μαχαι, αΐ¬ τινες τελικώς κατέληξαν είς περιφανή νίκην των Φινλαν- δών καί κατατρόπωσιν των Σοβιετικών στρατευμάτων, Τό Φ'νλανδικόν βαρύ πυρο- βολικόν, έν συνεργασία μετΛ τής άεροπορίας, σφυροκοπτ). αδιακόπως καί αποτελεσμα¬ τικώς την πρός τόΜουρμάνσκ σιδηροδρομικήν γραμμήν διά ^τής οποίας άνεφοδιά- ζονται τα είς την λευκήν θάλσσααν Μπολσεβικικά. στρατεύματα. 3Ο, 31, 33,__, 3», 37, 38, 39, 42, 43, 44, 4», 47, 49, «1, Κ2, «3, 89, β», β3, β4, β», βΤ, 69, 71, 7* καί 74 κατα- ατημάτων τής Αημοτι- κής 'Αγοράς. Ή δι' έν τρίμηνον έ- νοικίασις των οημοτικών ίχθυοπωλείων. Ή δημιοπρασία διεξα¬ χθήσεται έν τφ Δημαρ- χιακφ Καταστήματι, ε¬ νώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής, την β Ό- κτωβρίου 1941, ημέραν Δευτέραν καί ώραν 1Ο 1)2-11 1» π. μ. υπό τούς δρους τούς χα- τατεθειμένους είς τό Γραφείον αυτής ένθα οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσιν γνώσιν τούτων. Χανιά τή 29 Σ)βρίου 1941 Ό Δήμαρχος Χανίων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Τα Ίαπωνικά στρατεύματα έσχον καί άλλας επιτυχίας ΣΑΓΚΑΗ, 30.—Τό πρα- σαν ήδη καΐ κατ' άλλων έχ- κτορεΐον Ντομέΐ πληροφο- θρικών συγκεντρώσεων, κο· ρεΐταΐιέκ Καντώνος δτι τα ριεύσαντα άφθονον πολεμι- Ίαπωνικά στρατεύματα,μετά > κόν υλικόν 8περ προωρίζετο-
  την περιφανή νίκην των δυ· διά τόν στρατόν τοθ Τσάγκ.:
  τικώς τής πόλεως, έστράφη- Κάϊ-Σέκ.
  Ό Σερβικός λαόςέπεσε θύμα
  τής έβραΐκής πλουτοκρατίας
  παρά τό πλευρόν έκείνων
  οΐτινες έργάζονται διά την
  άνόρθωσιν τής Εύρώπης
  καί την εξαφάνισιν τοΰ
  Μπολσεβικισμοΰ,ώς καί την
  κατασυντριβήν των Εβραί¬
  ων πλουτοκρατών, οΐτι¬
  νες προσεπάθησαν νά
  έμπλε'ξουν είς τόν πόλεμον
  τούς λαούς έκείνους τούς
  όποίους επί μακράν σειράν
  έτών κατεδυνάστευον διά
  τοΰ χρήματός των καί τής
  όλιγαρχικής «αί δεσποτι-
  "''" πολιτικής των.
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, 30.- Ο
  καθηγηΐής «. Μιχαήλωφ
  είς δηλώσεις τού ετόνισεν
  ότι ό Σερβικός λαός έπεσε
  θϋμα τοΰ Έβραϊκοΰ πλου-
  τοκρατικοΰ κόσμου παρα-
  συρθείς έκ των εΐσηγήσεων
  αυτού, ότι ή Γερμανία είναι
  εχθρά τής Σερβίας. Εΰτυ-
  χώς, έστω καί άργά, ό λαός
  άνεγνώρισε την πλάνην τού
  αύτην καί ήδη συντελεί διά
  της νομιμότητός τού είς
  την άνασυγκρότησιν τής
  χώρας τού, ταχθείς ούτω
  Νέαβαρυτάτη ήττατοϋ ΆγγΑι-
  κοϋ πολεμικοΰ ναυτικοϋ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Κούμ—ΚαπΙ
  μεχρι Τοπ-Χανά πορτοφόλιον. Πα·
  ρα<αλείται ό ευρών δπως απο¬ στείλη είς τα γραφεία μας την ταυτότητα καΐ τό απολυτήριον τ ρατοθ καΐ άμειφθήσεται. Άμοιβχία ύπόσχεοις Ό έξ Ηρακλείου κ. Εμμανου ήλ Βασιλάκης Μεγαλοβιομήχανος ι καΐ Διευθυντής τής Σταφιδικής ι Ενώσεως Ηρακλείου κα! ή έλλη- ' νοπρεπως άνατεθραμένη ΔΙς Χρι- στίνη Μπαμπιολάκη, προσφιλής θυγάτηρ τοθ Μεγαλοκτηματίου φιλτάτου κ.' Δημ. Μπαμπιολάκη, έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά- μου. Θερμά συγχαρητήρια Ό επιχειρήσας ν' ανέλθη έξω¬ θεν τής Ρεθύμνου την παρ. Δευ¬ τέραν είς τό αυτοκίνητον τοθ Γερμανικόν ταχυδρομείου καΙ έγ- καταλεΐψας τό Βουργιάλιτου έντός τοθ αύτοκινήτου, άν τυχόν έλθη ούτος είς Χανιά, νά προσέλ- 8,ι είς τα ΓραρεΤα μας, διά νά τοθ υποδείξωμεν τό μέρος είς τό οποίον φυλάσσεται τό ώς δνω Βουργιάλιτου. ΑΠΩΛΕΣΘΗ τραπεζιτι- κόν βιβλιάριον, άνήκον είς τόν κ. Γεώργιον Κ. Σα· πουνάκην ύποδηματοποι- όν. Έντός τού βιβλιαρίου ύπάρχει καί ή ταυτότης αύτοθ. Ό ευρών παρακαλεΐται νά προσκομίση ταυτα είς τόν ίδιον, όδός Μουσού- ρων 6 (Καλέ Καπί) καί ά- μοιφθήσεσαι, καθόσον άλ¬ λως τε ειδοποιηθη ή αρ. μοδία Τραπέζα τιερί τής απωλείας τού βιβλιαρίου. ΡΩΜΗ, 30.—Άεροναυτι- Ι καί δυνάμεις μας κυριαρ ι χουσαι καθ* άπασαν την Μεσόγειον, υπέδειξαν διά μίαν άκόμη φοράν δτι πά¬ σα άπόπειρα τοθ έχθροθ νά διασπάση τόν κλοιόν αυτόν έξουδετερουται κα¬ τά τρόπον άποτελεσματι- κόν. ΟΟτω την 27ην τρέχ. μοΐρα ΆγγλικοΟ στόλου, άποπειραθεϊσα νά δια- πλεύστ) την παρά τό Γι¬ βραλτάρ πρός την Άλγε- ρίαν ζώνην, εγένετο άντι- ληπτή παρά των άναγνω ριστικών μας άεροπλάνων άτινα επέτυχον την δίω- ζιν ταύτης παρά την πεί- σμονα επίθεσιν τών έχθρι- κων καταδιωκτικών άερο- πλάνων. ΑΙ προξενηθεϊσαι είς την Αγγλικήν μοίραν ζημίαι είναι βαρύταται ΑΙ υττό τοθ ΆγγλικοΟ Ναυαρχειου γενόμεναι ά- νακοινωσεις, πρός κάλυ¬ ψιν των τεραστίων αυτών ?Γ ών σΧ°λι*ζονται υό > ' Χ°λι*ζονται
  ρνικωτατα υπό τού ·Ι.
  ταλικοΰ τύπου.
  35.^. ^ --Γ-ι-··^-·»*-»ν« τυπου
  θια τας Γερμανικάς επιτυχίας
  Ν. ΥΟΡΚΗ, 30.- Ό Η¬
  νωμένος Άμερικανικός τύ·
  ηος της ομάδος Χέρστ γρά-
  Φε<- ότι ή έπιτυχία χών Ιερμανικών δπλων παρά ^βν «αί εκείθεν αύ- του, (ρανερώνει την ύπερο- Χην των Γερμανών στρα- ^τικων .ΑρκηΥών ώ; καΐ τών αύτοΰ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 0 Κοτάστημα Γεωρ. αμιχελά«η «αί Σία ά- Υοραζονται παλαιά κοσμή- ματα μέ τάς καλλιτέραςτι- ωςκαί παλαιά άοά '°δ 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΑΣ Άδειοθχος 25 ΚΓλοβάτ Ηλεκτρολόγος μηχανικάς °δόε ά άγορά). ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηδητικόν γυναι κείον προσωπικόν διά τό Κέντρον τοθ ΔημοτικοΟ Κήπου. Πληροφο¬ ρίαι έντός τοθ Κέντρου