89993

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .ιοιτοός3τ
  -νέ* νώχινοχιμοιβ ϋμόνυο ί -ύν νρΤ.—Γ ,ΜΟΗΙΛΟ^Θ
  .ροί/γγΑ' .Α ?ρτ νωςτ 1 -οι^ορΐ υοίςδ(3 θε?ρτ
  νρλ6γ3μ ιτο ρβοώνγ3'
  ν§ ν3οορφ3Τ3ττό όϊοχο,υπ
  ότ ,υοχΑόχυςό νοιοότοογρδ
  -οπ οθόλρνό ν3χΤ"3 νοϊοπό
  -ςοθποδ ίομοιτοιιρχο ίο»ιν }
  ,νων6λποθ)3θ νώ>ιτοιδ
  υ γ
  ΛιοτςώοΤ υοτ
  Ε ΤΑ
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941
  ?ο: /».»
  δοΤΐΓΪίΐΙβΐΐβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηβηίβ
  ΗβΓααββτβοβΓ ηηά Ότηοΐζ ■ Ο. ΖΑΜΑΗ.ΙΑ3,
  Οηαηία
  »Λ1Ϊ^Γ-ΑοΟ
  II
  υ ν ϊχί ,|^^^(~~^^^^~·~^~^Μ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 58 - ;Α«9. 58
  ΡΓβίβ 3 ϋΓΛθ-ί-εη »-·^ίιμή 4ρχ. 3
  Ί»«
  Κ,βάαΙετΙοηβοΑΓο «ηά
  8ϋΚΜΕΙ,Ι38ΤΚ. 22.
  δεΐϋδΐ άεη Ργε-
  Κΐηάεπι τηίτ: Εγ-
  Ε ιυατάε, αηά
  άΐε ΜδεηηεΓ νοη άεη
  ττιίδΐ ίδθΐιεη δοΐά&ίεη ίη
  (ΓεΙΐ3ΐτεη ιυατάεη, Γαα^ϊεη άΐε
  άΐε άεαΐδοΗεη
  είη
  ηβοΗάβρι ΤΕηβ& η7οη άβΓ
  ϋητβΓ
  ^ίχβββτζβ άβΓ
  κτϋΐιειίτ. ηηά άβΓ
  ηβη νβΓτ-
  ?β1τβηάβη
  τπνΐΓάβη άίβ
  ίΓβΐββ
  211-
  ΡΓ&αεη αηά ΚΐηάεΓ
  δίκηΙΐοΤι Ιοί& &υ.ί5? Η<*ηιά ϋηΙεΓ άεηι ν"θΓΗΐ3ηά άεΓ 1:οεΓρεΓΐίοΗεη ϋηΙεΓδαοηαηβ: ιααΓάεη &11ε ηοοΗ οίδΙιεΓ νοΓ άεηιι Ζα&ΓΪίί άετ Βοΐδοΐιειιΐΐδ- τ,εη &εΓεΐΐεΙ:εη δ 8:οη5ί:3εηάε, Κΐΐάαη^δΐίε αηά δεΐβδϊ άίε ^ε^^αI8εδ^Ηε Γ0Γ1 ρ ιιο_ άβΓ Εηςτ- τοβτβ νοη ίβεηεη Κ.β£ίβ- ηηάΒοΙ άβΓ βθΐ,βοΐιετοί- ηηά οί ίτΐβοηβ νοΓ άβη ηη- Ρταηβη ηηά άβηι εαηίΐί- ηΒΓβ£ίΓη£ ΤΓ&ηβροΓτ ηαοη ί αΐεητ; Η&11 ηηά αηά δεΐΓοδΙ άΐε ^ίείηδίεη Επη- ηεΓαη&δδΙαοΙίε οηηε ΐΓβ-εηά- αΐεΐοηεη ννεΓί: αΐατάεη ζαιτι Τβίΐ ατ»τ.εΓ Αηαΐεηάαη^ γο- ηεδΐεΐ Οεαΐ3ΐΙ εηιπδδεη. ΙΙη- ΙεΓ Μίδβηαηάΐαηρ; δεΐβδΐ αΙιεΓ αηά ΙίταηΙίβΓ Ρταηεη νο11ζο£ δΐοΗ ηίετ εΐηβ νετοΓεοΙιεΓΪδθκβ Οτ&ίβ, άίβ ηΐοΙΐΓ ηαΓ ΐη άεΓ ΟβδοηκηΙε άετ άΐρΐοπιαΐί- -.. Βεζΐοϊιαη^εη άκΓ ναίΐ- ·, εοηάεΓΠ άοβΓΐΐ3αρΙ: ηΐοΐ Ι ΟΙΕ ΑΝΟΠΙΡΡδΟΡΕΒΑΤΙΟΝΕΝ ΑυΡ ΟΕΒ 05ΤΡΡ0ΝΤ νΕΒίΑΙΐΡΕΝ ΕΚΡΟΙΟΚΕΙΟΗ Αιιβ άβηι ΡαβΙΐΓβΓΐιαιιρτ- α.ηβΓτ:ΐβΓ, άβη ι. Οΐετοοβΐ·. ϋ ΟΤ ΟΤοθΓΐί ννβηΓηι&οΙΐι: ΐ οβ- Όιβ βΐβο ηβη οβίνν&Γΐβ άββ νβΓΐβιιίβη ηαοη χαΐβ νοΓ ίβη ίη άβΓ ΝαοΗτ ζηηι ι. ΓηίΙΐτ&ΓΪδθΙιβ Αηΐα- ϊη Μθ3ΐί&ιΐ αα. Ιη Καηιρί ^ββτβη Ογο83- ΐί είηβ Γεβ^ΙείοΗεη Η3ί. Ιη είηεηι εΓδοηαεΐΙεΓηάεη ΙΙηΐ ΡαεΗηιπίβ: άβδ βοηεη Οεδ&ηάΙεη ^ε άβΓ ΤταπδροΓί: άοΓ μηά ΚιράεΓ 3τη 17. δερΐβηι- ί)6Γ νοη ΤεηεΓ&η &ιχί άεη η^οΐι άεΓ Ταετΐίθί. ϋεηι ά αι&τ Οεΐειΐ άεΓ ιιη<1 ά ίαετ άεη Τγ&π5- άί ίβΐεΓΐΐοηεη .___^ ηηά Ιγοιζ άβΓ 'Βι _ άατεη ηεαϊΓ3ΐβ ϋΐρ1οιη3ΐεη πχαΓάε άετ νν'ε^ άεΓ άβαΐ- βοηεη ΡΓααοη αηά ΚΐηάεΓ, ηηΙβΓ άεηεη δΐοη ΟοΙιιιΐϋΓ- ΙίταηΙίε αηά δοηιΐΐαη&εΓε βε- ίαηάεη, είη βΐηζί&ετ ^ε^ά^ηδ- ?. Ϋοηι Ι7· οίδ 23· δερτεπα- δρΐεΐιεη δΐοη ααί άΐεδεηι :>γτ" δζβηεη αηοεδοητεί-
  Βεηαηά1αη& αΚ Ρΐαη-
  >3ιΒ υΐαΓάε άεΓ ΤΓ»ηδ-
  *.— νοη δο^βτΐδθηεη δοΐάα-
  ϊβη αηΐετ ΡαεΗταηβ: δοαΐ-
  ]βί;ίδοηεΓ ΟίίΐζίεΓβ αηά άεΓ
  ροΐίΐΐδοΐιεη ΚοπιηιίδδαΓε ααδ-
  ^ερΙαεηάεΓΐ. ΖαεΓδΐ ιηατεη
  εδ άΐβ ικεηνοΐΐεη Οε^εη-
  «1«ηάε, άΐβ οηηε εΐηβ Αη^αυβ
  νοη ΟΓαεηάεη οάεΓ ααοΐι ηατ
  •είηβδ νοΓθΐαηάεδ & ε γ ά α Ι) Ι
  ίΐχατάεη, ά3ΓαηΙεΓ 3αοη ά3δ
  Κβδ3ηιΐε Οβρεεοΐε άετ άεαΐ-
  «οηεη 0εδαηάδοη3ίΐ.
  νδΐίρ;
  Ζιΐ5τ&πά ίΓ3ί άεΓ άβαΐδοηε
  ΤΓ3ΠδροτΙ ΐη άβΓΤύΓΐεεΐ εΐπα.
  Εδ 8:3ο ΡΓ^αεη ιιηά Κΐηάετ,
  άίε ηατ ποοΗ είηεη 3ΐτεη
  Μ3ηιε1 1>ε53δδβη,
  &11εδ &ηάεΓ£ νοη άεη
  ΡΙΐηηΙεηννε^εΓη
  νν3Γ.
  άίε Μίδδ1ΐ3.ηά1αηρ;εη,
  νοΓ &11εη ϋΐηιτεη 3Γ)ετ νεΓ-
  , άΐε άατοΐι άΐε ΕηΙ-
  6Γ»ΐ& Γ Κίη§Γε, δεΙΤοδι;
  άεΓ Εηεπηίτε, &η άεη Ηδεη-
  άεη εηΐδτ.3ηάεη δίηά, Ηεί3η-
  άεη δίοη άίε ΌεοΐδθΓΐεη ίη
  είηεηι Ζαδί3ηά, άεΓ εΐηε ίαΓ-
  Ιΐ ά
  Οβί
  Ιρρ ΒβτΓον η&ηηι
  Ρβηζ.-ϋίν. ίη
  βεηβηάβηι νοΓβτοββ ηιβη-
  ΓβΓβ ίβίηάϋοΗβ Β
  βη. ΝδΓάϋοη άανοη β
  βίηβ αηάβΓθ Ρβηζ.-ϋίν.
  βιιί ίβίητΐίοηβ Ρ&ηζβΓ-
  ΙίΓ&ίΐβ ηηά νβΓηίοΗτβτβ
  45 νοη 8ο 8οαΐ]βτΐ8οηβη
  ΡαηζβΓη. ϋβΓ Κ,ββτ τηηΓ-
  άβ ίη άίβ Ρΐηοηΐ
  8Γβη.
  β
  βίη βΐδΓΐεβΓθΓ Κ&ηιρίίΐίε-
  £6ΓνεΓοαηά άαβ δοΗΐίίβ
  ο&αζβηίΓαηι νοη Νβτη
  Οαβτΐβ. Ιη 2-*0-8 ηηά
  τ~βΓίτ&η1α£·βη βητβταηάβη
  ζ&ηΐΓβίοΗβ ΒΓ&ηάβ ηηά
  βταΓΐεβ Εχρΐοβίοηβη. ν7βί-
  τετβ Ι/ηίταη^Γίίίβ Ηοητβ-
  τβη
  βΓ Ε;βη
  αη άβΓ θΓίτ. Οδίΐΐαβίθ ιιηά
  ίη δοΗοττΙαηά. Είη Η&η-
  άβΐ33οηίίί νοη 1500 ΒτζΙ.
  τσηΓάβ νβΓββηΙ^τ.
  Ιη ΝθΓάαίΓί^α βτίίίβη
  άβητβοηβ Κ&_ιρίΐΐηβτζβα-
  β^β &ηι 3Ο. δβρτ. ΐηίτ β:η-
  ^β ΟΓίτ. Ζβΐτ-
  1>βί Τοοτη^ αη.
  Βγϊι. ΒοηιοβΓ τπ&Γίβη ίη
  άβΓ ΙβίζΓβηΝ&οΗτ δρΓβηςτ.
  -«. - ΒΓαηάΐιοηιοεη ααί
  Ι ννΌηηνΐβΓίβΙ νεΓβοΗίβάβ-
  ηβΓ δΙΜ,άτβ αη άβΓ άβητ-
  βοΗβη Βηοητ. ηηά άβΓ
  Ο8τ3ββΐχ1ΐ38τ6. ϋΐβ Ζίνίβΐ-
  β Ηαττβ
  , αη Τοτβη ηηά Γ
  Ιβτζτβη. ΜεηΓβΓβ ν7οΗη-
  ΗαηββΓ ταηΓάβη ζβΓβτοΓτ
  οάβΓ οββεηαάίςττ. Είηζβΐ-
  ηβ Ρΐα&ζβαβτε, άίβ ΒβΓ-
  Ιίη αηζαβΤΓβΐίβη νβΓβηοΗ-
  τβη, ταηΓάβη ζηηι ΑθάΓβ-
  Ηβη £βζταηη£βη. Ναοηΐ-
  ί&&βΓ, Ρΐαΐΐ- ηηά Μ&γι-
  ηβαττίΙΙβΓίβ βοηοββη 3
  ίβίηάΐΐοηβ Ρΐηβτζβαβ,β αί}.
  ΒΡχΙΤΙδΟΗΕ υΝΟ υδΑ
  -"ΗΙίΡβ,^ ιΟΕΐΕΘΑΤΙΟΝ
  ΙΝ ΜΟβΚΑυ ΕΙΝΘΕΤΡΟΡΡΕΝ
  ΕΚΚΕΟΤΕ ΑϋδδΡΚΑΟΗΕ ΜΙΤ 8ΤΑΙ.ΙΝ - ΒΕΤΚΟΟΕΝΕ
  Είη β,
  αηι β·τοδδβ Μβηβ·εη 3η ΜαΙεπΛΐ αηά ΜαηΐΙίοη, άΐε αεβεΓ άίβ
  δοηίεηεη ζατ ΡγοιιΙ ΐοΐΐεη δοΐΐΐεη, ζαΓ Εχρΐοδίοη ζα &πη£ββ
  αηά ζα νεΓηίοηΙεη.
  Βόμβαι Τθν Γτούκας κατασΓοέφουσαι Ρωσσκούς σιδηροδρόμους
  πλήρει; πολεμοφοδίων
  ϋΙΕ ΕΗίΤΙΟυΝΟ
  ΙΒΕΡ0ΑΜΕΡΙΚΑ3
  δταϋ ΟβΠίβίβΓηηβΤβη
  νοη
  Αηΐίατα, ι.
  Αγπ δοηηΐαβ- αΙ>εηά ΐΓ3ίεη
  Βνί3νεΓ5οο1ς, ΗβΓΓΪηιαη αηά
  αηάβΓβ ΜΐΙ^ΙίβάεΓ άεΓ ϋπΊί
  δθηεη αηά ______
  δθΐιεη ϋεΐε^αιίοη ίη
  είη.
  Ιγηπ,
  ΐΓ3η
  /Κοίίετ, Ρεΐζε,
  8;εη5ΐ3εηάβ αηά πΐ3δ δοηβί; άεη
  Βοΐίνθΐιειιιϊδΐεη ΐη άΐε χ Αα&εη
  δΐ&οΐι ΐΐΐυηΐε &ε5ΐο1ι1εη ιιηά
  νοΓ άεη Αιΐβτεη ^^η ϋειιί:-
  χοΐιεη υαε^ίΐεδ—ιΐερρΐ. ϋϊε
  οε&ΐεΐΐεηίΐεη ηευίΓΒΐεη ϋίρΐο-
  πιβΐεη υηά άβΐ άεαίδοηε Οβ-
  (:ε πΐ3Γεη κεκβηαβοβΓ αί-
  νεΓη^Ιΐεη άετ οοΐεβοη-
  δοΐάβΐεη Γη&ο1ιτ1ο5.
  νεΓοΓεοηε αηά ΐΙΐΓε
  οαηάεΐεη οΐΐάει.
  Ό3δ άεαΐδοηε νοΐΐ:, άβδ
  άετη νοεΙ^ειτεοΐΛ'ϊννΐάΓ ι & ε η
  νεΓβεννβΙίΐ&αη^δ^^τ άετ Βοΐ-
  ; εηεννΐδίεη αηά Βπΐεη άώ. άειη
  δθΓΐνίεί&εηά, 3βεΓ ηιΐΐ;
  Αητεΐ1η3Γΐπΐ6 ά 3 δ
  άετ ΌεαΐίθΓΐεη ΐηι
  νετίοΙκΐΛ άΐε ά ο γ υ
  3ηάετεδ τ3<:εη, 3ΐδ ΐη εΓ αηά 1ογ3ΐετ Η3ΐ- ΐη άεηι Ο3δίΐ3ΐιά ίΙιιεΓ Π3θ1ΐ7υίίε1ιεη, εηιρίΐη. άεϊ εΐηε ΙτεΓηΐηάε Εηιρο2- Γαη»; ^ε(?εη άίεδε Τατ. Βοΐ- δοηεννίδΐεη, άΐε αηΙεΓ νεΓ3ηΙννοΓί;αη8: ηΐοΐιΐ ηαΓ Κΐ, δοηάεΓη δεΙΐΓ άεΓ δΐεΐιΐ:. ^εδ άΐβ ρ1αίοΙ:Γ3- Ιϊδοΐιεη Κπε^δΙιείζεΓ 1ί30»ίη, ά η άαπ± άΐε νεΓηϊοΙιίεηάεη β άεΓ δΐε^ιεΐοΐιεη άεαΐ- ννεηπηαοΐιΐ: δ ο 1ι ιιχ ε γ εΐδοΙιαεΙεΓϋεη δοιιυ'ίτδ αΐε- ηΐ&δϋεηδ ΙΙιεοΓείι^οη Τγο5ϊ αηά Ηιΐίε ζα δρεηά^η, &ε1ιΐ: δοΗοη άαΓ3αδ ΗεΓνοΓ, άαδδ δΐε δοίθΓϋ ηαοΐι ίΙΐΓεηι ΕίηΐΓείίεη δϋαΐΐη 3αι9αο1]ϋ&η. ϋΐε Βεδ- , 3Π δίοη, άίβ ζαΓ Ζεΐΐ ίη Μοδκαα ιοεϋε, Οεΐβ^εήήείΐ &εοβη άαδ δοιIϊ^ει:^1ααρ^ςα3^- αηά άίε δοαι]εΐ;ίΓοηΙ: ζα δοιιΐίβ ααοΐι Είησΐίοΐε ΐη άΐε ΟεηεϊηιοεΓΪφΐε άεΓ 5οαΐ]ε(:Γε8:ίεΓϋηί ζα βΓΐ)3ΐ ϋεη. νναδβίη&ίοη ηοίίΐ, άαδδ δίαΐίη ννοΓΐ ηαΐΐεη αηά Καάε αηά ΑηΐαΐθΓΐ δίεΗεη ιπεΓάβ. ΒετταεκεΓ αηίεΓ δίοη ! Εΐη εΓ^οεΙζϋοΙιεδ δοβααίρΐεΐ, δΐοΐι ηίεΓ ηίητεΓ άεη 3&δρίε1τ. ϋίε θΓθδδ1.'είεΓ3ηί:εη 3η Τηεηιβε αηά Ηαάδοη εΓδαο!ιβη ίΐιτε ζείιΐίοΐιε, ΓΣεατηΙίοηε αηά 3αοΙι δοηδΐΐ^ε ΒεηίηάεΓαη^ ΙιΐηΙεΓ άήΐΐΐΐ νά ζα νεΓβεΓ£βη. δΐβ υιίδδεη δΐοΗβΓΐΐοη ηαΓ ζα £αι, υϊαΓατη άεΓ ΜοδΙί3αεΓ ΚΓαίίρΓθΙζ βίε ηίοΐιΐ: 3η άίε Ργοπγ; ΐπι δαε- άεη, ί)βί Κίειϋ οάβτ οεΐ ^ε- ηίη^Γαά ίαεηΗ: ιπ3Γαηι δΐ3- Ιίη ηίοηί: «ννΌΓΐ: ηββΐτ» αηά «Κβάβ αηά ΑηΐιπΟΓΐ; δίεΗεη» πΐίΐΐ. ΒεΐΓθ^εηε ΒεϋΓαε^εΓ ηίεΓ απεάθΓΐ, 3η άβΓ. Τηεηΐδε, αηι Ηαάδοη αηά αη άεΓ ΐ 3αοΗ άεΓ ^αάε ^^<:αI1ηοιυ - Ριη1ίεΐ5:εϊη Ιείΐ- η3Γ)ΐη, ί^ιηά ΐηι ΚΓεηιΙ δΐ3ΐΐ αηά δοΐΐ εΐηεη δεΐιτ επε^ιεη ΤεΓί3αί β'εηοΐηηιεη Ιΐίΐΐοεη. Η&Γΐ-ΐηΐ3η, άετ ΡαεΙπεΓ αί γ ^■εάο^^1 α& <ΐ6Γ ΙιιεΓΐίίϋοΒεη οτάηεΐε άεΓ άεη ΗίβΓ ΤΓ3ηδροΓΓ Βε- βΓηΙ εΐηε ^ιιχζε <η αηά οείβήΐ άεη , βΐοΐι &α£ {Γίΐβτη Ρβΐάε ίη Κβΐΐα αηά ΟΗεά ΒαίζαδΙ^ΙΙεη. Ιη άίεββηι Αα & ε η 5 1 ι ο 1ί νοί βΐΐεπι αοβτ 1?β , άεη ΜοβββηάβββΓτίοη νοη ογϊ- ίίβοηβηι ΤΓηρρβητΓαβ- ροτίβΓ Νεαι Υοτΐί, ι ΟΙΐίοοεΓ. ΑδδθθΪ3ΐ:εά ΡΓε^δ ηιεΐιάετ ααδ είηεηι αη^εηαηηΐεη Η3- ίεη ΐη Οδ11ε3ηαά3, άαδδ άθΓΐ ΙεαεΓζΙΐοΗ ταηά Τααδεηά εη£- Ιΐδοηβ, ^αη3άΐδθΗε, ααδΐΓαΙι- δοΐιε αηά ηεαδεεΐδεηάΐδοηε Ρ1ΐβκβΓδθ1ά3ΐ:εη 3θδ ΡΓθίεδΙ 8β£βη άίε ^β^βηβ^βά^η&αη8:εη αηά άεη δοΐκηαιζ 3η ΒοτάΓΪ- ητεδ ΗΓίΙΐδθΙιεη ΤΓηρρεη- άαδ δοηΐίί νβΓ η3εΙΙεη, βενοΓ εδ ηαοΐι Εη^ΐαηά 3αδ1ίεί. ΕΓδΙ ααί ΐ3ηβτβδ Είητεάεη άετ Οίίίζίεε- Γβ αηά ηαοη ΙεαηαάίδθΗβΓ ΤΎαρρεη δΐ_ι άίβ νΜβΓ, £αηάβη, ά3δ δοΗίίί αιίβάβΓ ζατοβδΐβίβτβα. 25ο Μαηη Ιβη δΐοη 3βάοοή ιπβίΙΙβΓ αηά δοηβη ^βι:ζτ ί άαΓοη άαδ Μϋί- ΟβηοΓ- , 3Π50, Ιΐίίδϊεηά &αί άβΓ ε άΐε Μοδ1ί3αεΓ ίίαηβ δο & άίε ^ αηά ίπ Αη5ε- ίΓ3θΗ(: αί γ ννϊοΐιιϊ&ΐίείΐ: άετ ζατ νεΓΐιαηάΙαη^ δΐεηεηάεη αηά άετ 3Γ)δο1αΐεη ηατ εΐιιΐ3 εΐηε ά3αετη οΐεΓάε ΗεΓ- τίπΐ3η {ίαεο;1ε Ιιΐηζα : ν ι γ τηαεδδεη δοΐιηεΐΐ 3Γ5ε ι Ι ε η, ιιιεΐΐ άΐε Ζεΐΐ δεΐιτ 1ίθδίΓ03Γ ΐδΐ. Εγ εΓΐίΐ3εΠ:ε ά3δ Απιεπ1ΐ3 βεΓεΐτ. δεί, ίαεΓ άΐε ηιοη δείηεη δΐ3τ]ί η ^ ζα Ιείδίεη. Γ/εΙιεΓ άΐε ρΓ3ΐίΙ;ί- βοηε ϋαΓοηίαεΐΓαηβ; άίεδετ Ηίΐίβ Ηεδδ ετ ]'εάοο1ι αιοΗΙ- ιοεΐδΐΐοΐι ΐ «Νεν Υογ Τιτηεδ ΐαρ ΙεΙ, άΐε νοΐΐε ϋδΑ-ΗίΙίε ία«:Γ Μοδ1ί3α Ιίοηιηιβ ηΐοηΐ ίη ΡΊαδδ, ννείΐ εδ δοηννΐεΓΪ§: δεί, νοη άεΓ Μθδ1ί3αεΓ ^ Εΐηζεΐΐιεΐΐεη αεοεΓ άίε ΐη Ειί3ΐΐΓαη§: ζα εη. Κοοδενεΐί αηά ΟηαΓοηίΠ η36ΐ- ίη ίήΓεπι δοΗτεΐοεη 3η ΙΙΝνΕΒΑΕΝΟΕΗΤ 6Ε ίΕΝΙ : ΗΑΙΤΙΙΝ610Ν00Ν8 Ε8ΕΗ ΙΑΡΑΝ - ΒεΓΐίη, ι. ΟΙ<1:οοεΓ Μεΐ- άΐε ^^ ΓοεΓΟ Αί<35 άατοή άΐε Ταη^βΓΠοΙυβ ά&τ δίααΐεη νοη Α- αηνβΓΓηίηάεΓΐ: 3αί- ν-εΓάεη δοΐΐΐε, ννίτά ^ειζι νοη άεΓ 3ηιεπ1ί3- ηΐδοΐιεη Κ,ε^ΐεΓαηβ οίίεη ετ- ΙίΙεεΓί, ά3δδ άίε νεΓ)<η3ρραϋ§: 3ρ Τβηΐεδςΐπίίεη ίηίοΐβ-ε άεδ ΐΐ Εί ί ι 3εηη1ίοηβη Ζννίη^αΓ&εη ιαίβ1 Ι δίε άΐε ΒοΙδοηεννίδΓεη ίη άβη ο3ΐτίδθΗεη δΐα3ΐε 1 ( - ΐδτ, ννίεάΐε Π'-ιΐ'ταανΐδοηβ Ι Ζ©ιΙαη£'«Τετηρο> ΐη
  *.?Λ____
  II
  _ _ Α ί> ■
  ηδ ίϊΪΓ
  άεη Εη§ΐ3ηά - άίεπδΐ είηε
  ΗεΓ»θδείζαη8' ΰεΓ ΕΓάοεΙ-
  5ε1ΐείεΓαη? είίοΓάεηε. ϋΐε
  υδΑ - Κε&ΐεΓαη^ Ιΐ3Γ.
  ε5εη£α11δ εΐηε δοηάεΓκοΐη
  ταΐδίοη είη£εδεΓζΙ, άΐε άΐε
  ΑηίοΓάεΓαηβτεη άετ δαά3ηιε·
  τίΐίβηίδθηεη Κοηιτηίδ ί ο η ε η
  ζαδ3τηπιεηί5ΐδδεη αηά είηε
  Ζαΐείΐαηρ; άεδ νετ-
  άίε δΰάΐίοη ίβδ »■„,„
  13 Τετεβα» 6εΐ ΜοηΙενί-
  | άεο £ε1ε£εηε Εαβ-αηα Νε^Γα
  ι α1<5 ζαΙίαηίίιίϊβΓ Ρ1α°;1ΐ3ίβη ^αηά αηά νΥβ&ίβΓίΙαο;- ϊ ααδβΓδεΙιεη, ΓΙιγ Αυ5- δθΐΐΐε ΐηι ΟείδΙε άετ ίη ^^^ηα αΓά Ηαναηηα είη^β- νεΓρίϋοΐ^π η ρ ρ η ΕϊάοεΙΙίείεΓαηβεη απά δείηε Γ3ΐίοηε11δτε νεΓννεηάιηι? δΐ- δοΐΐ. άβδ ΕΓάοεΙ» εΓΓτ α(:ε άΐε υδΑ άΐε ΐΙ)εΓθ3τηεπ&3- ηΐδθΠ3η δΐ33χεη ϊεΐζτ: Γηΐτ άεΓ νοη δΐαίζραηΐίΐεη, ζαΓ ρεβεπδείΗ^ 1>εΐ όετ νεΓΐεί Ιί
  ΚοηΙίηίΠΓδ»
  αιεΓάεη.
  λλ/είϋεΓ ίείΐΓ Άΐδ Νεαι ΥοΛ
  «Τίηιβ'ί ΗεΓ3ΐά» ηΐίϋ, άϊε 173Α-
  ΚεΐίΐβΓαη^ 1ΐ3Γ»ε ηαηπιε.ηΐ-
  Μΐΐιεΐ αηά ννε^β ρ-είαηάβπ,
  ατη άΐε 5ΐΓ3τε^Ϊ8θΗ ίΗ
  Ο3ΐ3ρ3§:οδ - Ιη^εΐη Ε^α3
  αηίεΓ ϋΐΓε ΚοηΐΓοΙΙε ζα οβ-
  ΙεοΓητηεη, ηβοηάεηι δΌΗ άίβ
  άίτεκΐε ΕηοεΓ5αη§' αΐδ
  ^ΐδθ
  ζεΐ&Ι Ιι&υ.
  ΑηοΗ 'νναβηίηβ,τοη ταίΐΐ Ιεβίηβ
  βαί Κοβτβη Οηίηαβ
  Νενν ΥογΙι, ι.
  ΚοΓτεδροηάεηΙ: νοη
  Όηπ£ΐί3η δοΐπεηοε ΜοηίΐθΓ1.
  Μ
  ,
  §: αδ &ηι11ΐ-
  οΐιεη οπΐίδθΐιεη Κτεΐδεη ^οη-
  άοηδ, ά3δ5 ννεάεΓ ^οηάοη
  ηοοΐι νν3δ1ιΐηβΓΙοη ^βννίΐΐΐ:
  δεΐεη, ]Άρ&η 3αί Κοδΐεη
  0Ιπη3δ ζα 6είΓίεάί§€η. Οΐε
  Οΐιΐηεδεη Ιίοεηηΐεη ηβοη νίε
  3αί άΐε δγηιραϋΐεη, άίε
  , άίε$ε ^
  οεη ννεΓάεη ηια^δδϋεη, εηε
  άΐε δον7^βIαη^οη Γηίΐ: νοΐΐετ
  ΚΓίε^δηαΗΐεΓίβΙυηΙεΓδ Ι α ε Ι -
  νοη άεη ΙΤδΑ τεοηηεη
  3πιε-
  ηοοΐι
  Ι^είηε Οβΐεβ-εηηείΐ βεηα^Ι,
  ίπΓε Ββο^αοηΓυη^εη 3η άετ
  δοιπίεΐίτοηΐ άΪΓβΙεΙ πιαςηβη
  ζα ζα Ιίοεηηβη. άα δ Ι α 1 ί η
  ΐηηεη ηοοη άίβ Ζαΐαδδαη^
  νβΓθΐβΐβςΓβ. ,να5ΐ>ίη8ΐοη ηοί-
  ίβ"3βάοοη, άαβ» ηιβη άβΓ βη»;· ^
  Ιίδοη · ηοΓάαπιβπ ΙεαηίδοΗβη Μίδ-'
  ηΐ3ΐεπ3ΐ άεΓ
  δΐ33ί:εη αηά £
  ίη άεη Ιετζπεη νοοΗεη
  δτΐΌΓη άεδ Κπε§δπΐ3ΐε-
  άεΓ άΐε ΒαΓπΐ3δΐΓ3δδε
  η3θ1ι Τδθΐιαη&ΐίΐηβ: εΐνναδ
  ηαοηρεΐβδδεη αηά ηιοεο;1ί-
  οΙιεΓνιείδε ίηάεη Ιίθηιπιεηάεη
  ννοοηεΗ ηοοη ννεηί&βΓ ννεΓάε,
  δο ίδΐ ά3δ άβΓ3αί
  ία1ΐΓεη.ά3δδ άεΓ
  ιε Β
  311ε ηαΓ πιοϊ&ΐίοηε Ηίΐίε
  άΓίη&εηάεΓ ϋεηοεΐΐ^ε &1δ
  άΐε ΟΗΐηεδβη.
  Αηιΐΐΐςηε ^οηάοηβ^ Κτείδβ
  «Γΐίΐ3?Γΐεη ιηϊί: Βεζα& 3αί άΐβ
  ηεαεΓΐίοηε Κεάβ ΟΙιαΓθΗΐΙΙδ,
  ά3δδ άϊβ ^ραπίδοηβ Εχρβη-
  δίοη ^εέΐορρΐ νβΓάβη τηύδδε.
  ΟΙιιΐΓθΗίΙΙ δεί ηίε είη Βείπε-
  άετ ^βνβδβη, ε6εηδοννεηί8Γ
  ννίε ΑαδδεηηΊΪηΐδΐβΓ Εάεα,
  άβΓ βίηβΓ άβΓ ·ννεεπη5ΐβη.
  Ρτβαηάβ Οηΐηβδ δβί. Ρβδδεΐοβ
  νβΓΐΓααβη ηβοβ ηΐ3η ίη άβη
  υδΑ-ΑακβηππηίΛβΓ Ηαΐΐ.
  νοΙΠΐοηιηιβηβ Βββείίΐ-
  ι βταηβ: άββ Ιΐοηιηιαηίβ-
  I
  πΐϋ3 ίη ]&ρ&η β-βίθΓ-
  άεΓτ
  Τοΐεΐο, 3ο δερΙεηιοεΓ
  Όΐε νεΓεΐηΐβ'αηβ: ζαΓ ΙΙη-
  άετ ΚαίδεΓροΙί-
  άεΓ Κεβΐεταη^
  Βεδοηΐαδδ άετ ΌΪΓεΙίΙο-
  τεη άετ νεΓεΐηί^αηβτ νεΓ-
  δοηίεάεηε ΙαιΙϋαΓεΙΙβ ΓηαδδηαΗ-
  τηεη, αιη άεη ^επιείηδαηιεη
  Ααί5αα θΓθδδ3δίεηδ. ΗίεΓζη
  ^βηοεΓΐ:, η3οη είηεηι ΒβΓίοηΙ:
  νοη Όοηαεΐ «άίε "ν/οΐΐΐίοπιηιε·
  ηε Βεδείϋί^αη^ άεδ Κοπιηια-
  ηίδηιαδ» αηά άβΓ ΥοΠίδίΓοηΙ-
  ^ π
  , ίεΓηεΓ άΐε νεΓΟΓεΐ
  νοη 3ηίίΐ£θΓηηιαηίδτΐ-
  δοπΓΪίϋεη ΐη αΐΐεη
  3δΐ3ΐίδοηεη δρΓαοηεη. Εηάΐΐοή
  εηιρίΐεΐιΐΐ: άίε νεΓείηί&αηε
  δίΒΕΓΐίβΓε Ζαδ3Γηηιεη3Γΐ)είΙ:
  ΟδΙαδίεηδ ααί ΓβΗ&ίοεδεηι,
  Ιεαΐΐατεΐΐβηι απά δοζίαΐεπι
  Οε^ίεί; τηίτ: άετη
  είηβτ
  β Ι93·5°°
  ΒΚΤ Μαηάεΐββεηίίίβ-
  Γαητη νβΓηίοηίβτ;
  ΒεΓΐΐη, ι.
  Όΐε άεαΐ£0Γΐ
  οεαιϊεδ ΐη άετ 3βί>εΐ3ηίεηεη
  νος1ιε ν ο ιη 2Ο. 1> ι δ 27·
  δερτεπι5εΓ ιΐχίεάβΓ, άαδδ δΐε
  άΐε δοηΐ3ςηΙ: ίπι Αΐΐαηΐίΐ: εΓ-
  ίθΙ&ΓεΐοΙι ίθΓΐίαεηΓΐ. δΐε ^Γΐίί
  ίη εΐηετ νοο1ιε άτεΐ Οεΐεΐΐ-
  ζαε&ε, άανοη είηεη αΐί.δϊ1ΐο1ι
  Αίπ1ί3, 3η αηά νετδεηΐίΐε 3αδ
  ΐΐιηεη 24 Η3ηάε1δδοηί£ίε, ά3-
  ΓαητεΓ νίεΓ Τ3η1<εΓ, Γηΐι ζα δ3ηιηιεη ΐόοοοο ΒΚ.Τ. Κεοΐιηευ ηΐ3η ά3ζα άίε άΐε άίε εη&ΐΐδοΐιε 3 1ι γ ι ΐηι ^Ιείοηεη ΖεϊΐΓαατη άαΓθΗ άΐε άεαίδοηε ^αίταI3ίίε ηιΐΐ33·ο°ο ΒΚ.Τ Η3ηάε1δδοηΐ£ ί δ γ ά α ηι εΓΐΐΙΙ, δο νεΓΐοΐεη άΐε ΒπΙΙεη ίη εΐηεΓ νν"οοηε ιαεΐΐεΓε 193. 5οο ΒΚΤ Ηαηάεΐ5δθ1ιΐίίδΓ3αηι 2? ίεη 8γγ. Νο αβΓη οΗβπ ΒαΓο81:ηηάβ_ ί?ϊ νοη Ι0 Ν Τβΐβίοη Νο 3θ8 ΗΑΡΕΝ- ΤΕΚΑΚδδΕ ΚΑ1100ΙΙ5ΤΗΑ55ε νο β ρϋκ ;ΕϋΕ ταοεζειτ ρκϋΗδτϋοκ ΜΙΤΤΑΟΕδδΕΝ αηά ΑΒΕΝϋΕδδΕΝ" ταβοΙτ Καίίεε οάβΓ Τεβ ~μγ Καοηεη άαζα Ιηι &3ηζεη 50 ηίδοΐιεη £βΓβηι 3£η1αδδ. ΖαδαηΐΓηβη- Είηβ ?ο1άεηβ άβΓ Ρτ&α άββ ΗβΓΓη ΡΓαβί6_τβη 0;βΗοβΓβηάβ ΑΓηιοαηάηΙΐΓ ίβτ ζταίβοηβη άβΓ β&ηίταβ- Γβη Αοτβίΐηηο; ηηά άβη δββο&άβη Ηαΐβρρ&β (Β&- ηί«) ΐ ¥ΙΑΕ50ΒΕΒ£Ι ϋΙΙΟ ΡΙΑΕΤΤΕΗΕΙ ΙΝ ΟΗΑΝΙΑ Μα1βηΐ63ΐΓ. 5° ΑηοΓάηαη£ άεΓ Ιιΐεδϊ- ννατάε 2αδδο1ι1ΐεδδ1ΐο1ιεη Βεάίε- ϋεαΐδοηεη ε η δ γ ι ξ ε η ΓΓβηβτββ ΡίηάβΓ -π'ιτά £Γβοβ Γ·η βίβ άβηι ΗβΓΓη ΡΓ&β- ίο-ΚΉ Ζή ηβ5βΓ0;βΙ>βη
  αηά ^τίΓά άβίαβτ 1>β1οΙιπτ
  άβΐ. Όίεβε ηηΙεΓ.Νΐεητ. άετ
  Ααίδϊοηΐ α. Κοηΐτοΐΐε άεΓ
  ΜίΗΐαΓΐ)βηδΓάε. ϋίε Ρτβίδ-
  Ηδΐβ ίαβτ νν*αδθΓΐεη α. ΡΙέϊΐΙεη
  νναΓάβ νοη άετ ΑαίδΐςηΙδ-
  οβηδτάβ
  ΕϋΙΙΙΕΒΙΟ. 6Ε0ΚΑΙΑΙ»
  ΜαΙετηβδΐΓ.
  ΕϊηίαηΓΐ: νοη ηΐίηβηΐ
  ?6886η
  ηηά Αοβηάβδββη
  ϋεαίδοηε δαρρβ
  Ρΐεΐδοη οάεΓ Ρίδοηβ
  Κατιοίίεΐη
  δαΐαυ
  ^ε^ηοΗ3άε οάεΓ ν*είη
  αηά
  Ρ γ α ο 1ι ϋ ε
  Ιηι 03ηζεη ιιο ϋΓαοητηεη.
  ϋεαΐδοηε Καοηε αηά ϋεαΐ-
  δοηε Μαδίϋ.
  Οίίεη ϋίδ 23 οο ΙΤΗΚ.
  Ι0ΗΑΜΝΙ3 ΕΜ. ΜΑΤ5ΑΜΑ8
  ΟΗΪΖΗ
  ΗοΓίατ,δοηβΓ,Γ. ΐο
  Ααί άετ νεδΙδίΐΐβάβΓ
  ηβΐΐβ
  Εηιρίαβηβΐ ιβάβη Τά«
  8-ΐ2 ΜθΓ^εηδ 2-6 Ναοηπιΐ»-
  1385.
  • ίί '
  ΤΩ ΜΦΕΡΟΗΙΠΜ ΚΡΗΤΗΝ
  Όσοι ανέγνωσαν τάς δηλώσεις, είς άς προέβη
  τ} επανελθών έξ Αθηνών "1·πουργός Γενικάς Διοι-
  «ητής Κρήτης κ. Λουλακάκης, τάς οποίας κατεχω-
  ρήσαμ,εν είς τό προχθεσινόν μας φύλλον, είδον με-
  "Λ μεγάλης ανακουφίσεως χαί ιδιαιτέρας χαράς δτι
  «ί. άμητός τού όλιγοημέρου ταξειδίου τού είς την
  Πρωτεύουσαν άπέβη έξαιρετικώς πλούαιος.
  Ή Κυβέρνησις καί ιδιαιτέρως οί Πρόεδρος
  «αί *Αντιπρόεδρος αυτής κ. κ. Τσολάκογλου καί
  Αογοθετόπουλος, τούς όποίους ηύτύχησε νλ γνωρί-
  βη ή Κρήτη έκ τού πλησίον, κατά τό παρελθόν, έ-
  δειξαν πατρικόν όμολογουμένως ενδιαφέρον δια
  «άν ζήτημα αφορών την Νήσον μας.
  Ό συμπατριώτης μας Ύπουργός Γενικός Δι·
  οικητής κ. Λουλακάκης, γνώστης δλων των άναγ-
  χών, καί έλλείψεων τής Κρήτης, δέν παρέλειψεν από
  τού νά ΐ,Ιαν^τ^γι είς την Κυβέρνησιν κάί ιδιαιτέρως
  είς ϋνα έκαστον των κ. κ. αυναδέλφων τού, κατά τάς
  μ.ετ' αυτών αλλεπαλλήλους ουνεργασίας τού, την
  θεραπείαν, κατά τό δυνατόν, δλων των άναγκών τής ,
  Κρήτης. Οΰτω χάρις είς τό έξαιτερικόν καί πατρι¬
  κήν, ώς προείπομεν, ενδιαφέρον τής Κυβερνήσε¬
  ως, άλλά καί την συνδρομήν των Άρχών Κατοχής,
  •ί, Νήσος μας θά ίδη λαμπράς καί πάλιν ημέρας.
  -Θ' άνοικοδομηθοΰν, έν πρώτοις, αί έκ των βομβαρ-
  διβμών καταστραφεϊσαι οικίαι, θά κατασκευασθοΰν
  νέοι ο>.»όμοι καί θ*. έπισκευασθοΰν οί ύπάρχοντες.
  -ε»' άναγερθοϋν λαίκοί συνοικισμοί κιί θά έπισκευα-
  οθοΰν τα βχολικά κτίρια. Θά ίνισχυθοΰν τα ύγειο-
  νομικά ίΠρύματα, τα λαϊκά ουσσίτια καί θ' ανακου-
  «ιοθοΰν παντοιοτρόπως αί ίίποροι τάξεις, καθώς καί
  τα καχεκτικά παιδία. Τέλος θά δοθούν λιπάσματα
  «αί σπόροι είς τούς αγρότας καί ίίρτος είς τόν λαόν,
  βξασφαλιαθε'.βης ή"ο"η, πα^ ά τού κ. Λουλακάκη, ίκα-
  νής ποσότητος αιτηρών.
  Δι* &λα αύτά ό Κρητικός λαός 8έν είναι δυ¬
  νατόν παρά νά εύγνωμονη άπό τό βάθος τής ψυχής
  τού την Κυβέρνησιν, τόν Υπουργόν κ. Λουλακά-
  χην καί τάς Αρχάς Κατοχής, άνευ τοϋ ένδιαφέρον-
  τος καί τής βοηθείας των οποίων ουδέν εΖναι δυ¬
  νατόν να γίνη.
  ΟΥΔΕΜ1Α ΕΙΡΗΝ
  ΙΊΡΙΝ ΕΚΜΗ&ΕΝ
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΑΕΑΜΣΤΡΑΣΣΕ ΕΙ! ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΗΜΑΣ
  ΝΑΣΥΝΑΦΒΗ
  Σ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Έξ αρ¬
  μοδίας τιηγής ανακοινούνται
  τα άκόλουθα: «Μολονότι, ε¬
  νώπιον τής νικηφόρου πο-
  ρεΐας των γερμανικών στρα -
  ιευμάτων άπό τής άρχής όΟ
  πολέμου καί, τιρό παντός,
  ενώπιον των πρός ανατολάς
  τιραγματοποιηθεισών μονα-
  δικών έπιτυχιών, φήμαι περΐ
  δήθεν γερμανικών βολιδο-
  <|κοαήσεων περί είρήνης, δ- τιως αί διαδιδόμεναι έκ τίνων |=ένων χωρών, κρΐνουν αυταί ■εαυτάς καί άποδεικνύουν έ- εΤ,εϊνο, τό οποίον οί μεταδί· βοντες αύτάς έπιθυμοόν, δη- λαδή άποτελοθν απόπειραν έπηρεασμοθ των άφελών πνευμάτων, μ' 8λα ταυτα οί κύκλοι τής Βιλελμστρόσσε διαψεύδουν τάς φήμας ταύ¬ τας κατά τρόπον κατηγορη- ματικόν. Είς ερώτησιν, γενο¬ μένην έκ τοθ κύκλου τοθ έξω τερικοθ Τύπου, εδόθη απάν¬ τησις τονίζουσα δτι αί φή¬ μαι αυταί ουδέ ελάχιστον κόκκον αληθείας έχουν. Διε¬ πιστώθη άπαξ δια παντός δτι ούδεμΐα είρήνη θά συνο- μολογηθή πρίν έκμηδενισθοθν τα Σοβιέτ. Συνθήκη μέ τόν μπολσεβικισμόν άττοκλεΐεται. Τουναντίον, ό μπολσεβικι- σμός θά εκλείψη». ΚΑ ϋ, ΑΠΕΡΠΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1—Καθ* ά Αγγέλλει χό Πρακτορείον τοθ Ήνωμένου Άμερικανι- κοϋ 1'ύπου είς τούς 20.000 εργάτας των έργοστασΐων τής Κράνλσουθ, είς τα ό- τΐοΐα έ"χει έκραγή άπεργία, «ροσετέθησαν καί 10.000 Εργάται των εργοστασιον «τίς ΚλΙμουθ. Τό σύνολον των άπεργησάντων έργατών ιώρα ανήλθεν είς τούς 30.000. ΚΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΙΕΡΜλΝ,Κ ΤΙ.ΕΜΝ1Η ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1-Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον μετέδωσε χθές τελεγραφήματα τοθ ϋτιεσταλμένου τού είς 00- κρανίαν Πώλ Ρίχτερ είς τά όποΐσ τιεριγράφεται ή ίΐπιτυχία τής συνδέσεως τηλεφωνικής έπικοινωνί- άς των Στρατηγών Κλάϊς καί Γκούντεριχ. Ό Πώλ Ρίχτερ λέγει «5τι ομάς τηλεφωνητών διέβη τόν ΔνεΙπερον πο- ταμόν κοί κατηυθύνθη •πρός βορράν διά μέσου των Ρωσσικών δυνάμεων. Ακολούθως προήλασε Ν. Δ. καί συνηνώθη είς τάς ■πρώτας γραμμάς μετά Ϊ,ιάς στρατιάς τοθ ενός κ των δύο ώς άνω Στρα· τηγών, έπιτυχοθσα την τηλεψωνΐκήν μεταξύ των δυο στρατηγών επικοινω¬ νίαν, άνευ χρονοτριβής. Ή σημασία τής συνδέ¬ σεως αυτής είναι μεγίστη, δεδομένου 6τι μέ τήν κα¬ λήν επικοινωνίαν καΙ συ¬ νεννόησιν τά έπιτελεϊα επέτυχον τήν κύκλωσιν καί [αιχμαλωσίαν Ρωσσι- κών στρατιών. ΛΕΝΕΙΕΙ Κ1ΝΕΝΛ ΣΚΟΠΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Ό Η¬ νωμένος τύπος τής ομάδος Χέρστ έν Άμερική γράφε1 δτι ή πρός τήν Ρωσσίαν βο¬ ηθεία δέν έχει κανένα άπο· λύΐως σκοπόν. ΓΕΡΜΑΝΟΓΓΑΛΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΙΥ1Φ0Ν1Α ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.-"Ηρχι¬ σαν αί Γερμανογαλλικα' συ- νεννοήσεις διά την σύναψ ν μιάς εμπορικής συμφωνίας, πρός εξυπηρέτησιν τοθ μεΐ- ζονος ΕύρωπαϊκοΟ χώρου, Οστις άναδημιουργούμενος ήδη θ' <5πολαύση των Αγα¬ θών τής ελευθερίας καί θ' απαλλαγή οΰτω άπό την δε- σποτικήν όλιγαρχΐαν. Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΙϋ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—Τό ήμι- επΐσηυον Γερμανικόν πρα¬ κτορειον πληροφορεΐται έκ Στοκχόλμης δτι καθ" ά με- τέδωκε τό Ρώυτερ ήρχισε είς Μόσχαν ή διάσκεψις των 3 Δυνάμεων. Τ' άποτελέσματα των μέ· χρι τοίδε συσκέψεων είναι πενιχρά. Συνεσχήθησαν ήδη 6 ύποεπιτροπαΙ, αΐτινες θά έτηληφθοθν των διαφόρων ζητηματων. ΤΑΡΑΧΑ1_ΕΙΣ ΙΝΔΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1,—Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρακτο¬ ρείον αγγέλλει δτι είς τάς ΊνδΙας έξερράγηοαν σοβα¬ ραί ταρσχαΐ. Ή έκεΐ Βρετ- τανική ΆστυνομΙα επεμβάσα έ'κανε χρήσιν των δπλων. Είς τούς πολίτας απηγορεύ¬ θη ή κυκλοφορΐα άπό τής 8ης έσπερινής μέχρι τής 6ης πρω¬ ϊνής ώρας. 61 ΙΟΥ ΪΡΑΝ "ν*·· ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1.—ΟΙ 470 Γερμανοΐ, οΐτινες έκτοπίζον- τοι ήδη έκ τοθ Ίράν κακο- μετεχειρΐσθησαν υπό των Σο- βιετικών άρχών κατοχής, πά- ραβιάζοι-σαι οΰτω θεμελιώ- δεις διατάξεις τοθ Δι^θνοΰς ΔικαΙου. Ύπεύθυνοι είς του¬ το είναι οί "Αγγλοι, διότι πά ρέδωσαν τούτους είς τάς Σο¬ βιετικάς Αρχάς. Την τοιαύ¬ την διαγωγήν των "Αγγλων ουδέποτε θά λησμονήση ό Γερμανικός λαός, Ή συμπε- ριφορά αυτή των Σοβιέτ θί- γει καί την Σουηδίαν, διότι τούς έκτοπιζομένους συνο- δεύει άντιττρόσωπος τής Σου ηδΐας. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Ε1ΔΗΣΕΟΝ Αί έπιχειρήσεις είς τό Άνατ. μέτωπον διεξάγονται λίαν επιτυχώς Καταστροφή ·Αγγλι- κοθ έργοστασιου ΑΠΟ ΤΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡίΞΡ, 1 Όκτωβρίου Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ ατοατοθ ανακοινοί: Έπιθετικαί έπιχειρή- σεις ανατολικώς τοΰ Δνειπέρου ποταμοΰ διε- ξάγονται, όπως καί πρίν, επιτυχώς. Ανατολικώς τοΰ Γιε- ποπετρόφ μία των τε- θωρακισμένων μεραρχι- | ών μας, κατόπιν μιάς κεραυνοβόλου έπιθέσε- ως, έκυρίευσε πολλάς πυροβολαρχίας. Βορεί- ως τοΰ ίδίου μέ^ους, μία άλλη των τεθωρακισμέ- νων μεραρχιών μας, εΐ- χε μίαν σύγκρουσιν με¬ τά έχθρικών τεθωρακι- σμένων δυνάμεων καί ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Ι-.Τήν νύ- ι κταν τής 30 Σ)βρίου Γερμα- ' νικο! σχηματισμοΙ βομβαρ- διστικών άεροπλάνων, είς διαδοχικά κυματα επετεθη¬ σαν εναντίον λιμένων άνε- φθδιασμοθ ύποβριχΐων καί συνάμα βιομιχανικών κέν- τρων τής Α. Αγγλίας. 'Εγνώσοη δτι μεγάλην πυρκαϊά άττετέφρωσεν έν εργοστάσιον όρυχάλκου, τό οποίον είχεν άναλάβει πο- λεμικάς παραγγελίας. ΑΙ ζη¬ μίαι είναι τεράστιαι. κατέστρεψεν έξ 80 τε- θωρακισμένων άρμάτων μάχης τα 45. Τα ύπόλοι- ,-------------------------------- - ^γή*πεχρεώβησαν ψευδη τοΟΤσώίρτσιλ Μαχητικά άεροπλάνα μας επετεθησαν την νύ¬ κτα πρός την πρώτην Όκτωβρίου εναντίον στρατιωτικών έγκατα- στάσεων εί; Μόσχαν. Μεγάλη άεροναυμαχία είς την Μεσόγειον Οί Άγγλοι ύπέστησαν συντριπτικήν ήτταν Δύο 6αρέα καταδρομικά καί έν έλαφρόν καταδρομικόν έβυθίσδησαν.— "Εν δωρηκτόν, μία μονάς άνεξακριβώτου τύπου, έξ μονάδες μικρότεραι καϊ έν άντιτορπιλλικόν έπλήγησαν επιτυχώς. —Τρία έμπορικά πλοΐα έβυδίσδησαν καϊ έτερον έτορπιλλίσδη. ΡΩΜΗ, (Στέφανι).—Τό Γενικόν Στροτηγεΐον των ένόπλων, Ίτα· λικών δυνάμεων έξέδωσε τό άκό λουθον ϋπ' αριθ. 484 έκτακτον ανακοινωθέν: «Ό έχθρικός ναυτικός σχηματι¬ σμός, ό άπο,ιλεύσαςέκ Γιβραλτάρ ώς άναφέρεται είς τό χθεσινόν ύπ' αριθ. 482 ανακοινωθέν, τήν ~τΓ9Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΑΐΚΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ Γενομένης προχθές έν Αθήναις τής ?ης ΐ'.ληρώσεως τοθ «ΛαϊκοΟ Λαχείου» εξήχθησαν έκ τής κλη- ρωτΐδος οί κάτωθι άριθμοί, οί όποΐοι κερδΐζουν τά έναντι αυ¬ τών σημειούμενα ποσά : 23791 δρχ. 300 000 25532 » 40 000 16575 » 20 000 10975 » 10-000 29786 » 10000 Άνά 4000 δραχμάς κερ¬ δίζουν οί άριθμοί : 4144 7361 10859 16770 17245 20422 26657 28744 34539 39881 Άνά 3000 δρχμ. κερδί¬ ζουν οί άριθμοί : 326 4796 7184 12442 13431 14072 14471 15208 19899 20261 22339 23455 25939 26316 29946 32795 36205 37370 37374 38342 Άνά 2000 δραχμάς κερδί¬ ζουν οί άριθμοί : 223 2824 6603 11071 11348 11679 16393 16938 17358 18957 22931 24627 28142 28372 28482 30204 3Ο25Ο 30447 32725 34916 35372 36296 36468 39539 39999 Άνά 1000 δραχμάς κερδί¬ ζουν οί άριθμοί : 2616 7207 7412 9091 12489 12872 14778 16656 17625 18258 18671 18765 19323 2Ο57Ο 21300 22839 23128 23584 25357 25480 25820 27887 28155 31045 35483 36646 38947 39064 39417 39988 Έπίσης κερδίζουν άνά 1000 δραχμάς οί κάτωθι 25 προηγούμενοι καί 25 έπό- μενοι άριθμοί τοΰ κερδή- σαντος τόν Α' λαχνόν άριθ- μού : 23766 23767 23768 23769 23770 23771 23772 23?73 23774 23775 23776 23777 23778 23779 23780 23781 23782 23783 23784 23785 23786 23787 23788 23789 23790 23792 23793 23794 23795 23796 23797 23798 23799 23800 23801 23802 3*803 23804 23805 23806 23807 23808 23809 23810 23811 23812 23813 23814 23815 23816 Ωσαύτως κερδίζουν άνά 1000 δραχμάς οί κάτωθι 15 προηγούμενοι καί 15 έπό- μενοι άριθμοί τοΰ κερδί- σαντος τόν Β' λαχνόν αριθ· μοϋ: 25517 25518 25519 25520 25521 25522 25523 25524 25525 25526 25527 25528 25529 25530 25531 25533 25534 25535 25536 25537 25538 25539 25540 25541 25542 25543 25544 25545 25546 25547. Τέλος, κερδίζουν άνά δρχ. 80 πάντες οί άριθμοί οί λήγοντες είς 1. Έν περιπτώσει διπλοΰ κέρδους καταβάλλονται αμ¬ φότερα ιά κέρδη, τά όποία είοπράττοντα άνευ ούδε·, μιάς κρατήσεως - «..»τ Τά ανωτέρω κέρδη άντ»-*" στοιχοϋν είς άκέραια γραμ* μάτια των 40 δραχμών. 27 λήξαντος, άπετελεϊτο έκ νηο- ' τιομπής, συνοδευομένης υπό άε- ροπλανοφόρου, ενός Θωρη<τοϋ, άνεξακριβώτου άριθμοθ |καταδρο- μικών καί δεκάδος άντιτορπιλλι- κών. Ευθύς ώς ό σχηματισμός εση¬ μειώθη υπό των άναγνωριστικών μας, τορπιλλοπλάνα άπεγειώθη- σαν πάραυτα έκ τής βάσεως τής Σαρδηνίας. "Εν έλαφρόν κατα- δρομικόν, πλπγέν υπό δύο τορ- πιλλών, έβυ£Ι;θη άμέσως "Εν έ¬ λαφρόν καταδρομικόν έπίσης έ- πλήγη ύιτό τορπίλ,λης. Έτερα με¬ γάλη μονάς έβλήθη υπό τορπίλ¬ λης. "£ν καταδρομκόν 10.000 τόν¬ νων περίπου έβλήθη υπό τορπίλ¬ λης, έκλινε καί άπεμακρύνθη τοθ δλου σχηματισμόν. Ευθύς κατόπιν έτερον τορπιλλοπλάνον μας υπό κυβερνήτην τό/ ώποσμηναγόν Κριστιάνι έπληζε τό αύτό κατα¬ δρομικόν, τό οποίον εβυθίσθη. Οί πιλότοι των σ νοδευόντων κατα- διωκτικθν μας είδον τά πλήρωμα νά ρίπτη τάς λέμβους είς την θά¬ λασσαν. Δεύτερον κύμα τορπιλλοπλά- νων μας, αποτελούμενον έκ δύο σμηνών, των οποίων διοικήται ήσαν ό σμήναρχος Σέντλ καί ό έπισμηναγός Μπούρι έζηκολούδη- σε τήν επίθεσιν μέ τά κάτωθι ά- ποτελέσματα: "Εν θωρηκ-τόν έπλήγη 6πό τορ¬ πίλλης είς τήν πρώραν. "Εν κα¬ ταδρομικόν έβλήθη υπό τορπίλλης είς τό κέντρον καθώς καί έτερον καταδρομικόν. Κατά τήν επίθεσιν τρίτου κύμα- τος τορπιλλοπλάνων έπλήγησαν διά τορπίλλης 6ν έλαφρόν κατα¬ δρομικόν. "£ν καταδρομικόν 10. 000 τόννων, πληγέν υπό δύο τορ- πιλλών εβυθίσθη Την εσπέραν έτερος άεροπορι- κός σχηματισμός άπογειωθεΐς έκ των βάσεων τής Σικελίας επετέ¬ θη εναντίον των ύπολο'πων μο- νάδων καί ίπληξε μετά βεβαία- τητος διά τορπιλλΰν £ν βαρύ καταδρομικόν καί έν άντιτορπιλ- λικόν. Έν δλω έβυθίσδησαν άναμφι- βόλως δύο βαρέα καταδρομικά καί έν έλαφρόν καταδρομικόν, καί έπλήγησαν διά τορπιλλών, κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαρώς έν θωρηκτόν, ετέρα μεγάλη μο¬ νάς, τύπου μή έξακριβωθέντος, 6 μονάδες μικροτέρας χωρητικό¬ τητος καί έν άντιτορπιλλικόν. Ένώ διεζήγετο ή επίθεσις, λυσ- σώδεις άερομαχίαι έλάμβανον χώραν μεταξύ των άεροπλάνων μας και των έχθρικών. 6 Άγγλι- κά άεροπλάνα κατερρίφθησαν φλεγόμενα καί 8 έκ των ήμετέ- ρων δέν έπανήλθον είς τάς βά- σεις των. "Επεσαν οί επί κεφα¬ λής των σχηματισμόν των σμή¬ ναρχος διοικητ^ς τοθ άεροπορι- κοθ οχηματισμοθ καί τρείς διοι- κητα) στολΐσκων. Κατά τήν μεγάλην άεροναυμα- χΐαν ήτις διεξήχθη τήν 27ην τρέχ. καί διήρκεσεν άπό ιή; 1ης μ. μ μέχρι τής 10ης μ. μ. οί άεροπόρο μας, άμ ώμενοι λαμπρώς είς τόλμην καί έπιδεικνύοντες ΰπε- ρήφανον περιφρόνησιν πρός τόν κίνδυνον ίπέπεσαν εναντίον τοθ άγγλικοϋ στόλου μέ δλην την δύναμιν των έκρηκτικων των μέ- σων, {θαρραλέως άποφασισμένοι νά πλήξουν τα έχθρικά σκάφη. Έκ των εμπορικον πλοίων, βτινα απετέλουν την νηοπομπήν, £ν έ- τορπλλίοθη υπό ελαφρών μονά- δων τοθ Βασιλικοϋ μας στάλου είς τό στενόν τής Σικελίας, 6τε- ρον έπλήγη καί εβυθίσθη είς τα άνοικτά των άκτων τοθ Άλ- γερίου υπό μονάδων τοθ ναυτι- κοθ μας κα) έτερα δύο, συνολι- κης χωρητικότητος 23.000 τόν¬ νων, έβυθίσθησαν μεταξύ Σαρδη¬ νίας καί Τύνιδος υπό τορπιλλο- πλάνων μας, των οποίων άρχηγοΐ των πληρωμάτων ήσαν ο) υπο- σμηναγοί Φορότσι, Μπελλόνι καί Ντιμπέλλα». ΡΩΜΗ, 1—"Αγγέλλεται δτι με¬ γάλαι προετοιμασίαι ήρχισαν είς τόν Ναύσταθμον τοθ Γιβραλτάρ, διά την επισκευήν των βλαβέν- των Βρεττανίκων σκαφων, των αποπειραθέντων προχθές νά δι- ασπάσουν τόν άμυντικόν κλοιόν τοθ στενοθ τής Σικελίας. ΡΩΜΗ1—.Τό £τέφανι πληροφο- ρείται ότι οί «Τάϊμς» τοθ Λονδί- νου, όσχολούμενοι σχετικώς μέ τα έζελιχδέ τα προχθές είς την Κεντρικήν Μεσόγειον, γράφουν δτι τό Ιταλικόν ανακοινωθέν ά- ναφέρει ύπερβολάς. Τό τοιούτον δμως, άπαντα τό Στέφανι, θ' ά- ποδειχθί} αργότερον δτε 6 κ. Τσώρτσιλ θ' αναγκασθη νά επιβε¬ βαίωσιν τό γεγονός. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΟΜΟΑΟΓΟΥΝ ΡΩΜΗ, (Γτέφανι).-Ό άντΐκτυ- πος τής μεγάλης νίκης τής ίτα- λικής άεροπορίας είς την Με¬ σόγειον, ασφαλώς διήλθε διά μέ¬ σου των δικτύων τής άγγλικής λογοκρισίας, άφοθ τό βρεττανι¬ κόν Ναυαρχείον ηναγκάσθη άπό τούδε νά προβή ε'ί μερικήν ό- μολογίαν, ήτις συνοδεύει πάντο- τε τάς ήττας, τάς οποίας υφίστα¬ ται ό άγγλικος στόλος. "Ινα μή τό αγγλικόν κοινόν αισθανθή" υπερβολικόν αντίκτυ¬ πον, τό Ναυαρχείον άνοκοινοί ότι παρά τάς έπιμόνους άεροττο- ρικάς έτιιθέσεις τής εχθρικής άε- ροπορίας ή διέλευσις τής νηοπομ- πής μας διά τής ΜεσογεΙου εστέ¬ φθη υπό επιτυχίας. Τό Ναυαρχείον όμως προσθέτει ότι ^ £ν σκάφος τής νηοπομπής έβλήθη καί εβυ¬ θίσθη κατόπιν υπό Αγγλικών πο- λεμικών, Ατινα δέν ηδύναντο νά τό ρυμουλκήσουν. Τό Ναυαρχεί¬ ον καταβάλλει κατόπιν προσπά¬ θειαν καί βεβαιώνει ότι έν μόνον πολεμικόν υπέστη ζημίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1—Ό κ. Τσώρτσιλ διεβεβαίωσε χθές είς την Βουλήν των Κοινοτήτων δτι αί Άν γλικαΐ κστά θάλασσαν απώλειαι έμειώθησαν είς τό 1)3 των ζημιών, αΐτινες εσημειώθησαν κατά τόν παρελθόντα μηνα. Τό τοι¬ ούτον είναι τελείως ψευ- δές, διότι αί Αγγλικαί α¬ πώλειαι κατά θάλασσαν έδιπλασιάσθησαν σχεδόν των άπωλειών τού παρελ- θόντος μηνός. 1ΗΜΟΟΡΛΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΚΤΗΜΙΤΩΝ Ό ΟΔΜΠ Μομοϋ Χανίων έκ- θέτει είς φανερόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν την διετή ενοικία¬ σιν Α') των έν Χρυσοπηγπ έλαι οφύτων αύτοϋ συγκειμένων έξ 792 έλαιοδέν5ρων μετά τής γής των είς διαφόρους τοποθεσίας πέριξ τής περιφερείας Χρυσο¬ πηγής» άντί πρώτης προσφοράς τοίς μετρητοίς δραχ. °0,000. Β') τοϋ έν {Στέρνοις Άκρωτη- ρίου μετοχίου «Πρινόδασος» ■"ντΐ ττρώτης προσψοράς τοίς . Ετρητοϊς δραχμ. 1Ο0.Ο0Ο. Ή Δημοπρασία διεξαχθήσεται είς τά Γραφεΐα τοΰ ΟΔΜΠ Χανίων τήν 6 Όκτωβρίου 1°41 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11—12 π. μ. Είς περίπτωσιν μα- ταιώσεως έπαναληψθήσεται τήν 9 Όκτωβρίου ημέραν Πέμπτην καί τήν 11 Όκτωβρίου 1941 η¬ μέραν Σάββατον κατά τήν ίδιαν ώραν. ΟΙ δροι της ενοικιάσεως ευ¬ ρίσκονται είς τά Γραφεΐα τοϋ ΟΔΜΠ. Έν Χανίοις τη 29 Σεπτεμ- βρίου 1941. (Τδ Συμβούλιον τού" ΟΔΜ~ Χανίων). Όδοντιατρεϊον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Όδός Μάλεμε ΕΤσοδος δπισδβν κ>'
  ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΑΟΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 1.- Τα
  Φινλανδικά στρατεύματα
  τα δρώντα είς την περιο¬
  χήν των λιμνών Λατόγκα
  καί Όνέγκα έσημείοισαν
  νέας περιφανεΐς νίκας, κυ-
  ριεύσαντα 51 άρματα μάχης
  καί άφθονον πολεμικόν
  υλικόν.
  Είς τόν νότιον τομέα ή
  Ρουμανική άεροπορία κα-
  τέρριψε 4 Σοβιετικά άερο¬
  πλάνα.
  ΔΗΜΟΩΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ
  ΜΟΝΑΣΤΙΡΙΑΚΉ ΚΓΗΜΑΤΟΣ
  Προσφερθείσης μείζονος τιμής
  τής τοθ τελευταίου πλειοδότου·
  διά την ενοικίασιν τοθ μετοχίου
  ΝΗΣΙ Τοπολίων, έπαναλαμβάνε-
  ται ή δημοπρασΐα τής ενοικιάσε¬
  ως είς τα Γραφεΐα τσθ ΟΔΜΠ
  Χανίων την 6 Όκτωβρίου 1941
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11 —
  12 π. μ. ΰττό τοίς ΓδΙοΟς *~ δρ^δυς
  καί μέ πρώτην προσφοράν δραχ.
  45.000 τοίς μετρητοίς.
  ΟΙ δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬
  σκονται είς τα Γραφεία τοθ
  ΟΔΜΠ.
  Έν Χανίοις τή" 29 Σ)βρΙου 1?41
  (Τό Συμβούλιον τοθ Ο.Δ.
  Μ.Π. Χανίων)
  Αί προσπάθειαι
  τής Άγγλοαμερικανικής
  προπαγάνδας______
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1—. Ή Άγ-
  γλοαμερικανική προπαγάν-
  δα δεωροΰσα τήνητταν τής
  "Αγγλίας ώς αναπόφευκτον,
  προσπαδεϊ ήδη νά δημιουρ-
  γήσΓΐ ζητήματα είς τάς χώ¬
  ρας τάς κατεχομένας υπό
  των Κρατών τού "Αξονος,
  πλήν δμως καί ή άπόπειρά
  των αύτη 8' άποτύχη οΐκ-
  τρώς, διότι άπαντα τα Κρα.-
  τη ταυτα έχουν καλώς έν-
  νοήση τα Βρεττανικά φε-
  ουδαρχικά σχέδια καί άπο-
  κρούουν κάθε τυχόν από¬
  πειραν τής! Άγγλοαμερικα¬
  νικής προπαγάνδας.
  Η ΤυνΗ_ΤΗΣ ΟΡΥΖΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, Ι.-Δι' απο¬
  φάσεως τού Ύπουργειου
  Άγορανομίας καθωρίσθη
  ή τιμή όρύζης έλληνικης
  παραγωγής Καρολινας σ«>
  50, χύπου δέ Άμερικανα
  δο. 45.
  ΤΟ
  ^
  Τό Γερμανικόν Προξενεί¬
  ον, διά την νήσον Κρήτην,
  ευρίσκεται είς Χανιά παρά
  την οδόν 'Αφεντθύλεφ
  πλησίον τοθ ΛιμεναρχεΙου
  Χανίων.
  τΩραι λειτουργϊας και ά-
  κροάσεων κρσ' εκάστην
  |0—12 π.μ., πλήν Κυριακών.
  'Αριο. τηλεφ. 3.08
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έπειδή παρετηρήθη δτι τινές
  των πολιτών δέν συμμορφοθν-
  ται πρός τάς ύττοδεΐξεις των
  Άστυνομικώνόργάνων, διά την
  τήρησιν τής τάξεως καί των κε·
  κανονισμένων σειρών προτεραι¬
  ότητος κατά τόν χρόνον τής
  διαρκείας των διανομων τροφί-
  μων καί των εΐδών πρώτης ά-
  νάγκης έν τη ένταθθα κεντρι-
  κβ άγορ-
  οοϋν γυν«ικεΕον ωρολό¬
  γιον 4πό τοϋ Ί·γ·'.ονο-
  μ.ικοϋ Ιίέντρου μ,έχρι τά
  Μπάνια.
  ευρών ν*
  το είς τόν κ.
  καί
  του¬
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τά ΣυμβολαιογραφεΤα Θραου~
  βούλου Γαλάνη κα) Κανάκη Φραγ
  κιαδάκη μειεφέροησαν επί τής
  όδοθ Χατζή Μιχάλη Γιάνναρτ>
  (Καλέ Καπισί) άνωθεν τοθ φούρ-
  νου Πάνου Τσεκούρα. Ή είσοδον
  αυτών εΤναι έκ τής παράδου.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΑΣ
  'ΑδειοΟχος 25 Κιλοβάτ
  Ήλεκτρολόγος μηχανικάς
  άναλαμβάνει εσωτερικάς έγκα-
  ταστάσεις. Πληροφορίαι ΠραΤδοο
  22, Χανιά.
  Ό επιχειρήσας ν' άνέλθΓ) έξω¬
  θεν τής Ρεδύμνου τήν παρ. Δευ
  τέραν είς τό αυτοκίνητον το&
  ΓερμανικοΟ ταχυδρομκεΐου κα) έγ·
  καταλείψας τό Βουργιάλιτου
  έντός τοθ αύτοκινήτου, αν .τυχόν
  έλδη οδτος είς Χανιά, νά προσέλ-
  οη είς τά Γραφεΐα μας," ι Ί || νά
  τοθ ύποδε'ξωμεν τό μ^ε-ο; είς τό
  οποίον φυλάσσεται τό ώς
  Βουργιάλιτου.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  V**