89996

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ Κ-ΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΒΕΙΤΑΟ
  3.
  ΟΚΤΟΒΕΒ 1941
  δοΗΓίίίΙβΐΐβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, ΟΗβηίβ
  ΗΓ ιιηά ϋηιοϊΣ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  Νγ 59 — 'Δριβ. 59
  ΡΓβΐβ 3 ϋΓβοΐιηιβη — Τιμή 4ρχ. 3
  Κβά&ΙετίοηβονΐΓο ιιηά
  8ϋΚΜΒΙ,Ι58ΤΚ. 22.
  ΚΚΙΕΟδίΑΟΕ
  1Ν ΕΝΟίΑΝΡ
  βοηΐίχηηιβ ΕΓη&ηΓΜη£5νβΓηαΐΓηΪ556 -
  τβη ίηι
  ιί, 'Εηάε'δερΙεπιυεΓ.
  ϋβΓ νβΓΐ&Ιΐί άίβδββ νθΠ
  νΟΓ
  ϊΐ ΤαΠΓβη 8Ο ίΓΪΒθΗ-
  νοηι Ζηιιπ £β-
  θΓθοηβηβη ΚΓίβ@,β8 ηατ
  άβιη Ιπββΐνοΐΐΐ Επί!βέη
  βοηιιη&βη ^εθΓ&οητ, άίβ
  ββ βίοη άαηιαΐδ νναΙΐΓηαί-
  τίβτ ηίοητ νοΓετβΙΙτβ.
  βΐΐβηι ίβτ: ββ άίβ
  τΐίοηβ
  οείίβητΐίοηβη
  &13 Ροΐβτβ άβΓ
  άβηίβοηβπ
  υηά άαβ
  Αηίτθτβη βΓηβοΙίεηβΓ |
  Μαη^βΙβΓβοΗβίηιι η & β η ,
  άίβ ιιηιβο άθρΓίηιίβΓθη-
  άβΓ ν7ΪΓ^€η, αΐβ άίβ Βγϊ-
  ίβη ίβΐββηίββτ. νοη βίηβτη
  βοηηβΐΐβη ΕγΙοΙκ ίΙΐΓβΓ
  &06Γ-
  ΑΓοεϊΙδάϊεπδ: άεΓ &
  ΡΓ&ιαεη «εί υ.ηυείτίεάίβ'εηά
  ιιηά τηΐΐ άετη νοη 1914 ηίοΐιί
  νβΐ8:1εΐς1ΐ03Γ, δθά^δδ άαδ Αγ-
  ΐΐηΐδϋεπαηι αίε ΕΐηίιίΗ-
  (ΙεΓ Ζνναη&53Γϋεϊ<; ΐη ^β· ζΐεΐηε. Εϊπε (?Γθδδε Ζ&ηΐ είη&εδΐβΠίεΓ ΡΓ&αεη άβΓ ΑΓοείΐ ίίΓπ. ϋεΓ Τεϋ άετ εη&ϋδοΗεη ΒενΙβ: Ιεβτ. η&οΐι εΐ&ε- ηεη ΙηΙεΓεδδεη αηά άίε αιΐδ άζν ΚΓίε»δηοΙ Ιεηεη Κε^ΐεΓϋπ&δνεΓίϋ&υη- . δο ννβηΐε άϊε Αιιίίο^άε- Κε&ιεηιηβ: ζαΓ Εΐη- δθητίεηΐίαηβ' ά«δ ΒαΗηνεΓ- ΙεβΙΐΓδ ννε^επ ΚοΗ 1εη1ζΠ3ρρ- Ιιβΐϋ νοη άεΓ Βενοε11ίεΓυ.η8· Γπίι εΐηοϊηΐεηι ΑηαΓαη^ ζιι Ι ί ■ννοΓΐεΙ:. ~Ίιε1ιβΓ νηά δοΗΗηιπι δεί <1ίε ΕΓηεε1ΐΓαη£·δ· 132ε· νναοηεΓ ιχη(Ι δοΗίε- 5αη& ΙιεΓΓδοηΙεη ίΐυο:"&!1 ιιηά άίε Ρτεΐδε νϋΓσ.εη ίίΪΓ άϊε ΕΓηιε ΒενοεΐΙΐεΓαηβ· αηεΓ- βοΗννΐηβΗοη ηοοΐι ^εΐΓΪεοεη. ϋΐε ^Εηάν^^^.^ ηϊεΐΐεη άΐε ΝβΙΐΓτΐη&δΐηίΐΙεΙ ζητηοί ιιηά νναίεΐεη Ιιοεΐιετε ΡΓεΐδε ά>.
  ϋΐεδετ υΓηδΙαηα, δοννΐε άίε
  &η ιιηά ίίϊΓ κϊοΐι
  ^ε5εηδ^η^^^ε1ηοι:
  πΐ3>ίεΓε Κ3ϋϊοηεη. 0ε1θ;ΐ ΐηι
  Τυϋ ιιηά Αα&αδΙ %άΙ> εδ ηικ
  4Γει ΕίεΓ ^-: Κορί, Ι
  δεί ηαΓ ζαιτι ζε1ιηί3θΗεη
  ΐηι δοΙινν&
  Ώϊε ΟβδΙΰΓηΙε ί>βΐ
  δοηΐεοΐιΐ ιιηά άίε ΚαΓτοίίεΙ-
  .τετε!;. Όα.
  ηαΓ 25 Ρ
  άε ^
  δεί Κίδθΐι ηαΓ ζιι
  ζα
  νν&Γβη.
  Όίε ΐη Ηοη^Ιίοη^
  ηεηάεη «δοαιη- Οηίηα Μογ-
  ηΐη# ΡοδΙ» νεΓοείίεηιΗοΗιε
  ΙίϋΓζΙΐοη είηε
  ίΰΓεβ Ι-<οηάοιιεΓ άεηίεη, δοννΐε εΐηεα νοη Ρπκυΐεΐη θ3ΐθΓ3ίτ,η ϋ άίε _3£ε άεΓ Βενοεΐΐίεπιηί»· άεη &οηιοεηζεΓδτ.αεΓτ.εη ^οηάοηδ. ΕγΙ. θ3ΐΙ)Γ3ί11ι &ίΐ3ϊ ζυ, άίε άευΐδοηεη · ίη Ιδ,οηάοη νεΓηεετεηάεη δο!ΐ3άεη 3η^εΓΪο1ιΙεΙ: ήεεΙΙεη; ΙΓοΙζάεπι βείεη 311ε δοζί&'εη Οββεηδδείζε ζννΐδοΐιεη Αγπι υηά Κείοη οεδΐεΐιεη βέη. Οοάβοΐιΐοεε ηιίΐίεη Ιεΐιηΐεη ΐητε Ι)πη1ιυη£ ΐη άεη νίΐΐεηνίετ- Ιβΐη ίοηάοηδ 30, ά3 ηΐ3η ϊήηεη άοττ: Ιΐείηε ^ε^εη^^ηοε- ^ΗοηΐίεΪΓεη ίϊέυε, Ιΐεοετ ννοΐΐ- ΐεη δίε η3ηε άεη Όοοΐίδ ννεΐ- Ιβτ άευΐδοΐιεη ΒοηιΙιεη 3υδ- β-εδετζτ δείη, 3ΐδ ίτη νν/εδτνΐεΓ- ιεΐ ννοηηεη, Ηδειΐεη ΑΓβεΐΙεΓ- ίΓ3υεη εΓ^ΙδΡΓΐ; υηά ά3ηιίί; | αυοη άεη οίίεηεη Βείί3ΐ1 31- ΙεΓ ^ε^άεη52είί£11^ι:εη &είυη- άεη. ϋβΓ ^ηάοηετ ΚθΓΓεδροη- άβηί άεδ Βΐ3ΐΐεδ δοηΓεΐυτ, άεΓ ίεη. ΕΓίί.οΐιε δεί δεΙΐΓ δοΙιννεΓ ζα Ιοε^οιη' ηιεη. ίηίοΐ^εάεδδεη ΐΓίετεη νίεΐε ΕΓΐίΓ3ηε.·αη§:ί·η άιπχΐι άεη Οεηαδδ νεΓάοιοεηετ Εε- οεηδΐηίΐΐεΐ ααί. Οτοδδε Κηίΐρρ- ΙϊεΐΙ; Ιιεπ-δςηε παοΐι ίηΟεΕΐΐδδ- ηιίΐεΐη νιϊε ΒΐεΓ, ννείηεη, δρίπταοδεη υηά ΖΐβΕΓείΙεη, ν3ε1ΐΓεηά άετ Βεά&τί ηοοΐι δεί. 5ε15δτ. (^3δ β ΚΙαΙοΙεΓοεη Ιεΐάε 5ς1ιν.εΓ, νεΓζείοΙιηεΐ άεΓ Κογ- ΓεδροηάεηΙ υηά ιείΐί ηιίτ:, νίεΐε £ΐη£ηδ
  ννΪΓά ά«?δ ννείΙεΓεη αη·
  :, ίη άεη 1«οπιιτιεηάεη
  ΜθΓ&ΐεη ά&δ Τ38·εδ1ίο1ιί ΐη
  βαϊζαηϋΐζεη. Ό..πιΙ άίε
  ίταυεη, ηΐοΐιΐ εΓί>1 δρίει &πι
  Αοεηά εΐη1«3αίεη, ννεΓάεη άΐε
  νοΓ Εΐη^ΓυοΙι άεΓ ϋυη^εΐΐιείΐ
  ι. ΑυοΗ άίε νεΓ-
  δοΐΐεη ζεί-
  δοΐηϋεδδεη. Μ3η βοΐότ.
  δο ννείϋ, άεη δρΐεΐ-
  δθΐιΐυδδ άεΓ
  ΐη οεδτίπιηιτεη
  βέη βίδ 3υί 16 ΙΙήΓ
  ζεη. ΑΙΙε ΕΐηννοΗηεΓ, ά ι ε
  Ιίείηετ ΑΓοείί π3θ1ΐ8:εΗεη, δθΐ-
  Ιεη υιη άίεδεη ^Ιείοΐιεη Ζείτ-
  ρυηΐίΐ: νοη δΐτ355εη νεΓδοη-
  ιπυηάεη δείη. ΙΙητεΓ άίεδε
  ίαεΐΐΐ: 3αοΗ άίε
  ΙΚΑΚΙ80ΗΕ ΟΡΡΙΖΙΕ-
  ΚΕ ΕΝΤΙ^ΑδδΕΝ
  Αη1ί3Γ3, 2.
  ϋΐε ΪΓ3ΐ£ΪδθΗε &
  Η&ί 3υίδ Νεαε είηε ^
  Αηζαηΐ ιαη&ετ ΪΓ3ΐίίδθΓΐεΓ
  ΟΙίίζίεΓε Άιί 5τίΙΐδθΗε νοΓ-
  δΙε11αη§:εη Ηΐη 3υδ άεπι ϋΐεηά
  άετ ΪΓ3^ί3οηεη Α γ γπ ε ε γ
  εηίΐ3δ£εη, ννείΐ δίοΐι αηΐε
  ίΐιηεη 3ηβ;ε51ίοη εΐηε αηΐί-
  ί δί ^εΐιεηά
  ; ^
  ηΐ3<:ηΙ:ε. Αη ϊΗγογ δίεΐΐε νατ· άεη ζιιγπ Τεϋ 6Γίϋίδοηε Οίίί- ζίεΓε Γε&ΙίΐίνίεΓΐ:. Βοί;δα1ΐ3£ΐ:εΓ ΐη άεΓ ΪΓαΤαδθΙιεη Κε§τίεΓαη& νοΓ είηεΓ ννοοηε εϊηε «Βΐϋΐε» άεΓ οΓίϋδοηεη Κε?ίεΓαη§· ιιιθΓίη άίε ίτα- ε Κ.εδτκ ^ νίΓά, άίε άίρΐοΐτιαΐίδθΐιεη Βεζίεηηη^ειΐ ζαΐ" δονν]ετιι- ηίοη ννίοάεΓΐιοΓζαδΓεΙΙΰπ. ϋιε ΪΓΛΐίί^οΙιε Κ,ε^ΐεΓαη» ήαΐ: βίδ ζιιγ δταηάε ηΐοΐιϋδ ίη άίεδεΓ ΡΓα8·ε αη:οι·ηο:η ταη, ιιΐ;ϋ δίοΐι ίηηεΓΐια!5 άΰΓ ίταΐίίδαΐιεη Βενο11ίοηιη§: είηε ζιιηεηηυη- άε Μίδ5τίηιηιιιη? ρεςτεη άίε δον^ε(:5 ^εΐϋεηά ηιαοΐιϋ. ϋΐεβε ΡΙιοίο&Γοψπιε ζεί^ί: άίε νεηααοδϋαη&εη άίε ΐη άίε Κείπκη άεδ δυιιI^^ι:11εε^^!5 άίτ Ιειζΐεη δοηΐθοηΐ όεΓνοΓβεοτβοΙιτ: ιυοτάεη δίηά. Φωτογραφία δεικνύουσα τάς καταστροφάς ποθ υπέστη ό Μπολσεβικικός στρατός είς τόν ΔνεΙπερον ποταμόν, κατά τάς τελευταίας μάχας. ΡΑ3Τ 100.000 ΘΕΡΑΝΘΕΝΕ ΙΜ ΜΙΤΤί-ΡΕΝ ΑΒ80ΗΝΙΤΤ 1044 δΟν7ΤΒΤΡΑΝΖΕΙΙ. υΝϋ 302 ΟΕδΟΗϋΕΤΖΕ ΕΚΒΕυΤΕΤ ΡΒΕΙ8Ε Οϋ- &ο 1.10.41 - Είηζεΐ- ΐ ΗιηάεΙ Ι. ^ε Οε- 35 3 38 ΐο ΐ2 ΒβΓϋη, .2 ΟΙίτοΙϊβΓ. άβΓ ηηά άββ Αοΐ&αίβ βτ ηη&33η ι Ιβοητ οβτννεεΓΐΒ Κίονν, άίβ ι βΐΐβΐη αη θε ίαη^βηβ Ι 665.000 Μαηη εΙηθΓαοΗίβ, ννηΓάβη αιιοη ίη άεη ΰθΓί- β;βη ΚαΐηρίαοβοΗηί Ιίκη 8Ίΐτβ ΕΓίοΙ^β βΓζΐβΙτ. ϋΐβ ΕΐηζβΠΐββηιρίβ νβΓΐΐβίβη ητίτ ά Η βτ 8ο ν άβη ίηι χηίττΙβΓβη Κ&τηρ- ίβΐοβοΐιηΐττ: αΐΐβίη οβί οβγ- τΐίοηβη Κβηιρίεη νοηι 6. Αη^ηβτ οΐβ ν]. δβρτβηιοβΓ 91.752 8ονν^βτ οΐάατβη αΐβ Οί ίΗ £ηβ βίηβτβθ ϋαηιϊί Η&ϋβη άίβββ Είη- ζβΐΐίβεηιρίβ ίη ΐηΓβΓ &ιΐ3- ννΪΓ^ΧΙΠβ· βίη Αΐ13_.333 βΓ- Γεϊοηί, ά&8 αη άίβ Εγ£Γ6- οηϊ33β άβΓ δοηΐβοητ. νοη ΤαηηβηοβΓ ^ΗβΓ&ηΙ:ο—ιηιτ ϋΐβ Ββητζαηΐβη αυβ <ϋβ- ββη Κεβηιρίβη ιιητβΓβτ,Γβί- οηβη είηάΓαο_βνο11 άίβ ίηι τηϊττΙβΓβη ΑΙϊβοΗηίττ βΓζίβΙτβη ΕΓΐοΙβτβ. Εβ ίίβΐβη ίη άθΓ,&η&θβτβτίβηβη Ζβίί ΖΟ44 8ονν.]'βτ.ραηζβΓ αηά 3<>2 ΟββοΗαΙζβ άβη
  άβηΐβοηβη Τηιρρβη ίη άίβ
  Ηεεηάβ.
  η
  ΤϋΕΚΚΕΙ ΜΙΓ ΕΝαΐ,ΙδΟΗΕΝ «ΚΕΙδΕΝϋΕΝ» Ι άεη ΕηΚΐ£εηάβΓη Γοειιχ3£ίηεΙεη
  υΕΒΕΚ80Ην"ΕΜΜΤ Β3ηάςη υθ€Γί311εη αΐθΓά&τ
  , _. --------- υηά δο ζπΐίδοΐιεη ζΐαεί Ρευε
  άβη Εη^Ι^ηάβΓη οβτναίίηβΐβ Βαηάβη ύοβΓίαΙΙβη
  άίβ ΤβΓΐΣβη ίηι
  είηε
  Ιδΐαηυυΐ, ι ΟΐίΙοοεΓ. Ι ΙυΓΚΐδοΙιεδ Οεΐοίετ γ ε Ι ι ε η
  Ιη άεΓ Ιβΐζΐεη Ζείυ δίηά ωΰ11ίε· 5εί ίπ άεΓ Ν3ε1ιβ άετ
  αά δγτίεη
  ΑηζίΐΙιΙ εη«:-
  «ΚείδεηάεΓ»ίη
  είη^εΙ.Όίίεη
  ι. ϋ&δ
  δ3ΐ ύίεδεΓ υηβΐϋοΐίΐίοΐιεη Τυετ-
  Ιΐεη ιπεΓάε εϊηεδ Τ3§:εδ
  ΐη
  ε, δεί ίη άεΓ Νίεηε άεΓ
  Οτεηζε νοη ΙίυΓάίδοήεη, νοη
  ίη Αη
  ίη
  2.
  άεΓ
  υηά 1ΐ3&εη,
  1ί3Γ3, ιείΐΐ ίη
  άεη Ηοΐεΐδ ννΌΐιηυηΐί
  ΐδϋ ι
  δ δίθιΐ ίπΐ
  δοηιηιεΓ άεδ ^δ. άίε λΐεΐιτζαηΐ
  άετ ίη^ΐίδθΐιεη ΒϊρΙοΓηαιεη,
  Οίίίζίετε υηά δοπδΐί&εη Α^εη- ι Ιο γυΠυδ Ν3εί νεΓδίίεηΙΙΐοηί:
  Ιεη, άίε δίΗθδΙευΓορ3 ν^Γ- , ίη άντ ^τδδδΐεη ΙϋΓΐίίδοΙιεη
  ΐ35βεη ΗΕΐΙίτη, ηαοιι νοΓϋοεΐ- ι Ζείϋυη^ «ΟιΐΓηΙιυπγεΙ» είηεη
  8-εηεηάεπι Αυ£εηΙίΐ3ΐΐ ίη άεΓ Ο£ίεηδίοηΐ1ίοηο££ίζΐόδ ίηδρίπεΓ-
  Τϋι-^εί, ίηι Ιγ&Ιε, ίη Ρ&ΐαββΐί- Ιεη Αηίΐίεΐ ϋ6εΓ άίε θΓυεη-
  η& υηά ΐη Αε^γρΐεη ηιεάετ- ' ^ε άεΓ ΙυεΓ^ίδοΗεη Αυδδεη
  Ιιατΐε. Ιη ά.τ ^ιαη>ίδ· ' ρο1ΐΙ:ΐ_. Ό&ήη δτεΐΐϋ Υυηυδ
  Ν3άί ίεδτ, άίΐδδ εδ ηίηδίοητΐίοη
  άεΓ τυεΓΐίίδθΙιεη Αυδδεηροΐί-
  ιίΐί Ιΐείηε Οεΐιείηιηίδδε ^εΐιε.
  δίε δεί νΐεΙπιεηΓ 1ίΐ3Γ υηά
  1ογ3ΐ υηά νεΓϋΓετε άεη θΓυπά-
  δ3ίζ, άίε ηίςΙιΙ-ΙίΓΪε&ίυεΙΐΓεηάε
  Η3ΐίυη& άεΓ Τυετΐίεί υηίεΓ
  3ΐ1εη υηΐδΐ&ηάεη ζυ
  ΟΕβΕΝ ΕΝΘίΙδΟΗΕ
  ΤΕΝΟΕΝΖΜΕίΟυΝΟΕΝ
  ι)
  2) &
  ΓΓείάε
  3)
  4) Ι
  τηεΐιΐ
  II.
  ΒΚΟΤ
  ι) δοΐηιιιιγζγογοΙ 30
  2) ΟβΓδΙεη^ΓθΙ: 25
  III.
  ΗυΕΐνδΕΝΡΚϋΕ-
  ΟΗΤΕ
  ι) Κείδ 45 5°
  2) Βο1ιηεη(ιαείδ5ε) 8ο 88
  3) Είηδεη 6ο 66
  IV.
  ΟΕΜϋΕδΕ
  ι) Κ^ΓίοίίεΙη 35 4°
  2) &τυεηεδ Ο-εηιϋδε
  (Βαηιίεδ) 3° 3^
  3) ΟΙΐεΓκϊηε (ΕίεΓ-
  ρΐΐαηζεη · 3° 3^
  4) ΚυεΓοίδ 15 ΐ8
  5) ΚΓδυίεΓ 15 2Ο
  6) Γοΐε ΚυεΒεη 13 17
  7) Βοηηεη (&Γθδδε) 32 38
  8) Βοηηεη (Ιίΐείηε) 30 36
  9) Ζυπεοεΐη 17 22
  ΐο) Τοηΐ3ΐεη 17 22
  V.
  ΟΒ8Τ
  ι) Βιτηεη - 25 3°
  2) ννεΐηΐΓ3υ6εη 12 15
  3) Ρει^εη 25 3Ο
  4) ΖίΐΓοηεη 3° 35
  VI.
  νΒΡ80ΗΙΕϋΕΝΕ8
  ι) ΖυοΙεεΓ 72 8ο
  2) Τ^ίεΐδΐ
  3) δοη3ίδ οάεΓ
  Κυητηίΐοΐι 25 3°
  4) δ3υεΓΓηί1οΗ · 34
  5) ΒυΙιεΓ ""«Ο 24ο
  6) ΕίεΓ )€ δευεοΐε ι ο
  VII.
  ΡΙ.ΕΙ80Η ϋΝΡ
  ΟΕΡΙ,υΕΟΕ-
  ι) ^Ε^η^η 1>ίδ ι
  ^3^1^ 3ΐΙ 9° "ο
  2)δοηαί (ηιβηη-
  Ιίοη) 75 9Ο
  3) Κ315 υεβεΓ ι
  ^3^1^ 9° ΙΧΟ
  4) Κ3ΐβ (βΓδδδεΓεδ) 75 9°
  5) Οοΐΐδεηίΐείδθΐα 75 9°
  6) δοητχΐείη πιίΐ
  υε5ετ 25
  ρ
  οΐίίΐ
  7) δεηιυείη οΐιηε
  ροΙίτίβοΗβη ΗίητβΓο/Γηηά
  οηηβ
  Ιεη Ζεΐΐ Ιι&ι είηε
  ίη υιη&εΙίεηιϋεΓ Κίςΐι-
  είη^εδείζί. Ζα ϋίεί.εη
  ΐπι ΙοεδοηάεΓεη
  είηε
  δίοη υητεΓ Ρυε1ΐΓυη§τ άε^ Αά-
  ηιΪΓ3ΐδ Ώεννίί, άίε ηαοΐι
  1 υη&
  ■νν"3εηΓεηά άίε ΕΗ
  δο ϋΐΓεη άυπΐίΐίη Ρΐαεηεη ίη
  άετ ΤηΡΓΐίεί υη^εδΙοεΠ;
  ο;εΗεη Ιΐοεηηεη, ιπεΓά
  άεηι ΐΓ3η ίπιπιεΓΓηεΓΐΓ Είη-
  ζεΐηεΐτεη υετ)£Γ άίε ΒεΙΐΛΐά-
  άετ άθΓΐΙεβεηάεη ΤιιεΓ-
  άυΓθΙι άίε
  υηά άίε 8οαΐ]εΐ'5
  δ3 οεΓΪοΙιΐετε υευεΓ άίε
  θΓευεΙΙπτεη άετ 5θΐιΐ]ε4:ί5θΗεη
  ΤΓ-υρρεη ίη Ιταη είη ηαοΐι
  αΙιεηΙευεΓΐίοΙιεη ΜδεΓδοΙιεη ίη
  άίε ΤαΓΐίεί ^είΙαοΗΐεΙεΓ ίΐ3·
  ΙίεηίδθΙιεΓ ΒεαηιΙεΓ άεΓ ΪΓβηί-
  δεΐιεη Εί?βηθα1πι άεηι Ιδΐαη-
  ίουΙεΓ ΚοΓΓεδροηάεηΐεη άεΓ
  «δίαηιρα». Ι)ίε 8ονν]ετ5θ1άα-
  Ιεη Ικτεττεη Ιιεί ίΙΐΓεηι Είη-
  άίβ [αΓΐίίϋθΙι
  υηάΐείΐ-
  ϋίε
  άίε δίοΐι νοΓ άεη δ οιιιείδ ααί
  τεη. Οίε ΤυεΓΐίεί
  Η3ηάε1 ΓηίΙ ϋευτ8οηΐ3ηά υηά
  3υοη ηιίτ θΓθδδθπταηηίεη,
  3οετ εδ δεί νδΐΐίβ- ί3ΐδη, ηίη-
  Η3ηάε1δόεζίε1ιυη- '
  ίτ&εηάείη ροΐίιίδοηεδ
  Οεηείηιηίδ οάεΓ είυΐ3δ 3ηάε-
  τεδ 3ΐδ ΙίοιηηιεΓζΐεΙΙε Αβδίοη-
  Ιεη ζυ δυοηεη. ΜίΙ άίεβετ
  Ρεδΐδτεΐΐηηκ· ιαεΐδί: Υυηυδ Ν3-
  άί υη3υδ^εδρΓοςηεη άίε νοη
  ρ
  ϊγπ ΖυδαπΐΓηεηΙιαηβ· τηίΐ; άεη
  νίΓΐδο1ΐ3ίΙ;5νεΓΐΐ3ηά 1 υ η £ ε η
  άεδ Οεδ3ηάΙεη Οΐοάΐυδ νετ-
  πΐυΓάεη.
  Αιιΐοαη&Γΐΐβίτ ΐη Κίβαΐ
  ϋΝΒ. ΒεΓΐΐη, 2 Οΐ£ΐοΙ)εΓ.
  νίε ΌΝΒ. νοη £υί
  ΓΪοΙιιετεΓ δείιε εΓίδίΐΓτ,
  άίε δΐ3άΐ Κΐειπ Ιγοιζ άεΓ
  νοτοε Γείτεϋεη υηά
  τείΐυΐείδε νοη άεη ΟοιιI^εIδ
  τ ρ
  ίη ννίΓτδθ1ΐ3ίτδ- υηά
  &αη^δ5ετΓΪε5εη δθΐιοη ιπίεάεΓ
  άαδ Βίΐά είηεδ ηοπη3ΐεη ^ε-
  Τοεηδ.
  %ϊ\1\\ Μ ΡΙΑΕΤΤΕΗΕΙ
  ΙΝ 0ΗΑΝΙΑ
  ΜαΙβηιββΐΓ. 50
  Αυί ΑηοΓάηυη^ άεΓ
  Ρε1ά1ίοηΐ3ηάίΐηΙυΓ
  7° 85
  οΐ£3 75 9°
  8) ΜυιτεΓδοπυιείη
  ηιίτ; δρεοΐε 55 65
  9) ΜυΙΙεΓδθϊιιχιείη
  οηηε δρεο^ 6ο ηο
  ΐο) ΕβεΓ οΐιηε
  δρεοΐί 6ο 7°
  11) ΗυεηηεΓ (1ε-
  ϋεηά) Ι2Ο
  13) ΤΓυιηεηηε
  (1εί)εηά) Ι2Ο
  13) ΤΓυτηαηη
  (1ε5εηά) ιιο
  VIII.
  ΡΙ30ΗΒ
  ^ε ηαοη ΑγΙ υηά
  Οτδδδε 80-150
  IX.
  ΚΑΕ3Ε
  ι) Κ&δε ίη δοη- » -
  ΙΟΟ Ι2Ο
  16ο 18ο
  18ο 200
  ΐοο 115

  ζυτ βυδδοΐιΐίεδδΐίοΐιεη Βεάίε-
  ϋ&5 άβητβοηβ Κοηβαΐαί
  άΐβ Ιη3β1 ΚΓβΐα 1)βϊίη-
  άβί 8ΐο1ι ίη Οαηβα Αίβη-
  άηΐβίϊ δίΓ. Νο 4 &ιη Ηα-
  ίβη ηβοεη Λβηι άβητβοηβη
  Η&ίβη&Γητβ. ΒηΓθβίιιηάβη
  ννοοηβηΐΗββ νοη ΐο οίβ
  12. υηΓ. Τβΐβίοη Νο 308.
  ϋίβδε υηίεΓϊ-ΙεΙιΙ άετ
  ΑυίδίςηΙ υ. Κοητΐοΐΐε άεΓ
  ΜίΗιά'ΓοεΙιοΓάε. Όίε ΡΓείδ-
  ίυεΓ νΥΉδαηεη υ. ΡΙαΙΙεη
  νοη άεΓ Αυίδίοΐιτδ-
  ΜαΙεηιεδΐΓ.
  ΕίηίαΙΐΓΐ νοΐ:
  Κ3δε)
  2) ί
  3) ΟτυγέΓε
  (Η3ΓίΐΣ&εδε )
  Χ. ΗΟΝΙΟ
  ι) Ι. ς)υ3ΐίΐ3ετ.
  2)ΐ ι. ^υ31^τ3^
  XI.
  δΕΐΡΕ
  ν3δς1ΐδεί£ε ιαείδδε 76 83,50
  ν35θ1ΐ8είίε &Γυεη 69 79
  XII.
  ΚΟΗ-Ε
  ι) δΐείηΐίθΐιΐε
  2) Ηοΐζΐίθΐιΐε 9 ΐο
  3) δοΐιηιίεάεΐίθΐιΐε
  ϋϊε Ρτείδε ίευΓ Οεΐ, Κοδί-
  ηεη, υηά δοΐιηιίεάε - διείη
  Ιίοηΐε ΚαδΙ&ηίεη, }ο1ι&ηηΪ5
  ιογοΙ, "ννεΐη ίη Ρΐ3δο1ιεη υηά
  νοηι Ραδ5 δθννίε ΕεάεΓ ιυεΓ-
  άεη ίη Κυετζε νεΓθεΙίεηΙΙ.οη.
  νοΓδίεΙιεηάε Ρτείδε .ςίηά
  ίυεΓ άίε Ρτονίηζ Οΐιαηϊα ίεδΐ,
  ίηετ άίε ΡΓονίηζεηΚετΙιίηιηοη
  υυά ΐΓαΙΐΗοη δίηά ΑΙπιιεί-
  ςΐιυη^ΰη οη εΐιιΐ» ι ο ο)ο
  ηαοΐι πητεη υηά ικιοΐι οίοεη
  1941
  Οΐιαηίη, άεη ι.
  Β€ΗΐΕίΤΕΗ
  ίαβΓ άίβ ΡΓονίηζβη Οηα¬
  ηία, ΚβτΗίηιηοη, ιιηά"
  03Ϊ 8 βΐαβη-
  θγ ΑγοβΙ. ζβίτ; ?ηβ1-
  αο. ι. Ο^κ.οθ3Γ 1941
  ι) δυοΙιυπηιιαΙιεΓ
  Όν. 28ο—320
  2) ΖίπΐΓηεΓΐευίε » 280—320
  3) ΟεΙιίΗε άεΓ
  Ζίπιιη2Γΐευ(:ε » ΐ()2—24Ο
  4) Μιυτετ » 280—320
  5) Μΰ2Γΐε1.·ΐΓΐ3εί-
  :εΓ » 3°°—320
  6)Ζίε§:εΐ3ΓοείΐεΓ » 280—3Ο<>
  7) Αη5ΐΓείθΓΐεΓ » 283—320
  8) ΗιίεηϊΓο^ίϋεΓ » 320
  9)ΜοεΙ)2ΐΓ-ί8<:ηΙεΓ» 300 ΐο) δοηιηίεάε «300 11) ΚΙεηιρηεΓ ■> 280—32Ο
  12) 013 δεΓ » 25ο—28ο
  13) δοΗΙοδδεΓ » 300—32Ο
  » 3ΟΟ—32Ο
  » 2ΟΟ—32Ο
  14)
  15)
  ΐ6)
  ΑΓΓοείΙεΓ
  17)
  » 144—
  ΐ6]
  ητεη
  ΐ8) εε
  19) Ιη^εηευΓε πηά
  20) Κοεοηε ιιιίΐ
  ίΊ
  ρββ ^
  2ΐ) ΕΓδϋκΙ. δοΙΐΓε-
  ίοηΐ3δαηίηεη1ίΓ3ίι:
  τηίΐ: άευΐδοηεη
  8ο—12$
  300—35<* 400—75β » 175—22$ » 225—45<>
  22) δ-;!ΐΓέίΙΐΓΠ3-
  5θΗΐηεη1ΐΓ3ίΙ » 150—300
  23) Κ.εΐηεηΐ3ςηε-
  ίΓβηεη »ΐοο—12Ο
  24) Κοοΐΐβ-εΐιυΐίεη » 8ο—ιοα
  25) Αη^εδΐεΐΐϋε » 3°°
  Μοη&ίΙίοΗ
  26* ΚΓαίΐιυββΤ-
  &εηίυεΗΓεΓ Ργ. 5000—
  27) ϋ^ΐτηεΐ:-
  δεΐίεΓ » 5°°°—
  ΗΑΡΕΝ- ΤΕΚΑΚδδΕ
  Η/ΙΙΟ0Ι5ΙΒΑ55Ε νο Ι
  ΡΪΓΚ ΤΕΌΕ ΤΑΟΕΖΕΙΤ
  ρκϋΗδτϋοκ
  ΜΙΤΤΑΟΕδδΕΝ
  υπά ΑΒΕΝΌΕδδΕΝΓ
  Ρηιβΐιβίνιβοΐΐ
  Καίίεε οάεΓ Τεε ιγπι
  Κυςΐιεη
  Ιηι £3ΐιζεη 50
  ιιηά Αοβηάββββη
  ϋευυδθΐιε δυρρε
  Ρΐείδοΐι οάεΓ ΡίδθΗβ
  Κ3Γΐοίίε1η
  ^εη1οη3άε οάετ ννείη
  υηά
  Ρ γ ϋ ο 1ι ί: ε
  Ιιη Ο3ηζεη ιιο
  ϋευΐδοΗε Κϋοΐΐε υηά
  Οίίεη 1)Ϊ5 23 οο
  1ΟΗΑΝΝΙ8 ΕΜ. ΜΑΤ3ΑΜΑ5
  ΗθΓ13τδΟΠδϋΓ. ΙΟ
  Αυί άεΓ νεδΙδ;ΐΙ:ε
  1ΐ3ΐΙε
  Εηιρί3εη8ΐ: ϊεάεη Τ38Τ
  8-ΐ2 ΜθΓίτεηδ 2-6
  ¥ΤΙΝΤΕΗ - 6ΑΒΤΕΝ
  ΒίδΤΙΟΒΑΙΗί
  ίΕΤΕ
  ίη ΐΓ&Ιίϋοη
  Αάοΐί Ηίτ1εΓδΙ:Γ3δδε
  ΒκΟΡΡΝϋΝβ
  Ιηι δβρτβηιοβΓ
  δΙ^Γ υηά ΑΐίΓαΙ
  ίίοηεη
  Κϋοΐιε, οεδίβ
  ε. γ. ο.
  ΕΙΝΤΚΙΠ ΡΚΕΙ
  (Υοη άεΓ
  ν7ΕΙ88ν7ΕΙΝ
  ΚΟΤ ΥΕΙΝ
  ίη
  , τείη,
  ^α§:ε^: ΜαΙεηιεδΐΓ. 13
  -„?·'
  ΣΕ<Ι~ 2α ΟΑ ΔΙΑΡΚΕΣΗ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΛΝΤΙΣΤΑΣΙΣ; ΤΙ ΛΡΓΤ1 ΓΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Τα τελευταία πολεμικά γεγονό τα είς Ρωσσίαν θέτουν επί τάπη¬ τος τό ζήτημα κατά πόσον τό πο¬ λιτικόν, στρατιωτικόν καΙ οΐκονο- |ϋκόν συγκρότηαα, πού όνομάζε· ται Σοβιετική "Ενωσις θά δυνήθη" ν" άντιστή είς τά"τρομερσΓΠ·λήγμα-- τα των γερμανικόν καί συμμαχι- "κύνστρατευμάτων. Τό ζήτημα ούτό, ποϋ είνε τόσον μεγάλης οημασίας διά Την δλην εξέλιξιν τοϋ μεγάλου πολέμου συζητείται θήμερον ευρύτατα πανταχοθ; ιδί¬ ως δέ είς τας άμέσως ένδιαφερο- μένας χώρας: την Αγγλίαν καΙ τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Αξιοσημείωτον είνε, υπό την £ποψιν αυτήν, 8να άρθρον δημο· οιευθέν είς τό τεϋχος τού περιο- £>ι.<οϊι «Άμέρικαν Μέρκιουρυ». Ό άρθρογράφος κ. Οϋτλεϋ είνε ώριστος γνωστης τής Σοβιετικήν Ρωσσΐας, 6που έζησεν επί €τη. Γραφει δέ έν συνόψει τα άκά- Λουθα: Δέν είνε όρβή ή γνώμη δτι αί «Ιδαψικαΐ απώλειαι οε,ν παίζθυν μεγάλον ρόλον είς την Ρωσσίαν καΙ δτι ή θέσις των Σοβιέτ θά βελτιούται, δσον περισσότερον έιαρκεϊ ό πόλεμος. Ή σοβιετική κυβέρνησις εΤνε τόσον πολύ συν- £εδϊμέη μέ την Μόσχαν κα) τό ΚρεμΛΐνον, ωοτε καί ή άπλή με- ταφορά της είς βλλην πόλιν θά ίκομ λ τρομεράν εντύπωσιν είς τόν πληθυσμόν τής χώρας; τι κομμουνιατική προπαγά/δλ έχει μεταδώσει «ίς τον εξω κόσμον μίαν όλω, εσφαλμένην είκόνα τού ή3ικού τοθ Ρώσσικου πληθυσμοθ. £έν δύναται να υπάρξη καμμιά ώμφιβοΜα περ'ι τοθ άοηονδου μί- σους των ά)/ροιών κατά τού σο- βιετικοθ καθεστωτος. Είς τό όμ¬ ματα τοϋ Ρ>,σοου άγρότου ό Στά-
  λιν εϊνΕ Η τυρανν ις πού τοθ άφή-
  ,ρεσε τόάγρόκτημά τού καί τόν
  κατεδΐκασεν είς αναγκαστικήν
  εργασίαν είς κρατικά κτήυ,στα, ό
  Τ.ιραννος πού έστεΛεν <Ις την έ- ξορΐαν τούς συγγενείς καί φίλους ιο,ι ( τούς π.ρέ5α.σ:ν είς τόν έξ ώσιτια., οανατυν κατά τούς με- γολ3υς λιμούς τοθ 1°32 καί 1?33. 1ά αΐσθήματα των Μπολσεβί¬ κων έρ^ατών είναι δύσκολον νά άναλυοοϋν. Είναι έν τούτοις ζή- ιημα αν ο) εργάται δα έζα<ο- λουΐήοουν νά βέτουν είς κίνδυ¬ νον την ζωήν των, οταν ήδη θά επικρατή .ϋΤνα είς τάς πόλεις, δταν θά έχη καταρρεύσει ό σοβι- ετικός στρατιωτικόν μηχανισμός, επι δέ τοϋ Κρεμλίνου θά κυμ^τΐ- ζθ ή οημαία μέ τόν άγκυλωτόν βταορόν. 'ΕπΙ δεκαετίαν καί πλέον ή σο- βιετική κυβέρνησις δέν δκαμνε δλλο τι ειμή να κατασκευάζη δ -ηλα. Αί δυσχέρειαι δμως τοθ σο- ΰιετικοϋ στρατοϋ θ' αύξήσουν ά- φοντάστως, δταν ή Ρωσσία δέ/ 8ά βοσΐζεται πλέον ηαρά είς την καθημερινήν παραγωγήν της πο- λεμικοθ ϋλικοθ. Όταν άπαξ έ- ξαντληδοθν αί συσοωρευθεΓσαι «ΐαρακαταθή'οι ύλικοϋ, Θά κατα- οτή άδύνατος ή άναπληρωσίς τού έκ τής τρεχούσης πσραγωγής καΙ έκ τής άγγλοαεμερικανικής βοη δείας. 'ι,λλείπουν σήμερον είς την Σοβιετικήν "Ενωσιν οί τεχνί- τα^ οί είδικευμένοι εργάται καΙ τό διοικητκόν προσωπικόν, πού βά ήδύντατο νά διατηρήσουν την παραγωγήν είς τό υψηλόν επίπε¬ δον τό απαιτούμενον διά την συ¬ νέχισιν ενός τόσον μεγάλου πό. λέμου. Διότι οί άνθρωποι αο· το) «ίζεκαθαρΐσθησαν» κατά μυριά δας κατά τάς με γάλας «έκκαθαριστικάς ΡΛ γείας» των έτών 1?22 6ως 1932 κα! 1936 δως 1?3? καί δέν ήμπο- ροθν νά έπαναφερδοθν σημερον είς την ζωήν. "Εκτός τούτου, αποτελεί κακόν σύμπτωμο διά τα ήθικ«ν ενός λαοθ, δταν ή κυβέρνησις τού θεωρεί άναγκαίον νά ρΐψθ, εντος οϋτε κάν δεκαετΐας, 5—7 εκα- τομμύρια «ττροδοτθν τού κρα· τους» είς τάς φυλακάς καί νά 8α- νατώση εκατοντάδας χιλιάδων έξ αυτών, Ή λεγομένη «5η φάλαγξ» άποτελεΐται είς την Σοβιετικήν "Ενωσιν άπό τα έκατομμυρια των θυμάτο-ν τής κομμουνιστάς τρο- μοκρατΐας. Δι" δλους αύτοϋς τούς λόγους, συνεχίζει ό Άμερικανάς άρδρο- γράφος είνε δύσκολον νά πι¬ στεύση, τις δτι ή σοβιετική κυβέρ¬ νησις 'σά κατορ3ώση νά επιζήση επί πολύ των καταστρεπτικόν ητ- τών τοϋ στρατοθ της. Εφ' δσον δυνηθή νά διατηρηθή ό άναγκα- στικός μηχανισμός υπό τάς διατα¬ γάς τοθ λτάλιν, θα πολεμοθν αί σοβιετικαΙ στρατιαΙ καί θά έργά- ζωνται τα έργοστάσια των περιο- χων ποΰ δέν 8ά έχουν καταλη¬ φθή άκομη υπό των Γερμανών. ΜόΛις δμως χαλαρωθή ολίγον ;ή τρομοκρατική πίεσις τοθ καθε¬ στωτος. λόγω των αύξανομένων όσημέραι δυσχερειών τής κεντρι- κής κυβερνήσεως, μόλις δα έχη μειωθη τό γόητρον τής σιδηράς πυγμής τοθ Στάλιν, μόλις οί άϊιω- ματικοί καί στρατιώται φθάσουν , την χαμηλοτάτην βιωτικήν στάδ- μην τού λοιπού πληθυσμοθ τής Σοβιετικής "Ενώσεως, τότε θά παύση πιθςΐνώτατα ή συνοχή κα| ή συνεργασία μέ τούς δικτατορας τής Μόςιχας, Ι Ό Στάλιν πολεμά σήμερον επί ι δύο μετώπων καί θεωρεΐ τόν έ- οωτερικ ν κίνδυνον δχι ολιγώτε¬ ρον ά ΐτειλητκόν άπό τόν κίνδυ¬ νον τής στρατιωτικάς ήττης. Αύτό άιοδεκνύεται κοί άπά τόν έκ ν ου διορισμόν των πολιτικόν έ- τιιτροπω/ είς τόν στρατόν, οί δ- ποΐοι είνε έξαιρετικώς μισητοΐ είς τίύς άζιωματικούς. Είνε γε- γονος δτι η μεγάλη μάζα τοθ | πληΒυσμοΟ θεωρεΐ τάν Στάλιν ώς τον μέγιστον εχθρόν της καί ά- ναμένει την ώραν τής εκκαθαρί¬ σεως των λογαριασμόν. Δέν άπο- κλεΐεται νά δημιουργηθή, έν πε¬ ριπτώσει γερ^ίιανικης νίκης, £ν ά- σι ττικόν ρωσσικόν σοβιετικόν κράτος. Διά την Ιαπωνίαν δμως ε1 ν τοιοΰτο σοβιετικήν κράτος, α¬ ποκλεισθέν άπό την Ευρώπην καί συγκεντροϋν όλας τάς δυνάμεις τού είς την "Ασίαν, θ' άπετέλει €ν τόσον μεγάλον κίνδυνον, ώστε δα ηναγκάζετο ή χώρα αυτή, πιθανώτατα, νά εισέλθη .είς τόν πόλεμον. '.Ό,πδήποτε πλέον και αν συμ¬ βή, ένα πραγμα εΤνε άσφαλές: Τα σο3ιετκόν κράτος των ^τελευτα!- ων 23 έτών θά παύση πλέον νά ΐπάρχη. "Η βά κατακτηβίί υπό των Γερμανών καί των συμμάχων των 'καΙ θά διαμελισδή είς διάφο- ρα έθνικά κρατΐδια ή θά άναδιορ γανωθή επί νέας βάσεως, πάντως δχι κομμουνιστικής. Ό όραματι- σμός τοθ Λένιν δτι ή Ιοβιετική "Ενωσις θ' άπετέλει μίαν ημέραν τα κέντρον μιδς σοσιαλιστικής Διεθνοθς διαλύεται σήμερον μέσα στούς καπνούς των ρωσσικων μα' χών. Μέ την διαπίστωσιν αυτήν τερματιζει τα άρθρον τού ό 'Αμε* ρικανός παρατηρητής. ΤΑΨΕΥΛΗΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ^ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΡΩΜΗ, 1—Τό Στέφσνι με- ταδΐδει, δτι αί Ιταλικαι έ φημερΐδες δημοσιεύουν κατά λέξιν πληροφορίας, δημοσι- ευθεΐσας υπό ξένων τινών εφημερίδων καί Ιδία υπό των «Τάϊμς τής Ν. Υόρκης», κα¬ τά τάς οποίας έν "Ιταλία έ- ξερραγτ, δήθεν έπανάστασις και εσημειώθησαν αιματη¬ ραί συγκρούσεις είς τό Μι· λάνον, την Τεργέστην, τό Φιοΰμε καί άλλας πόλεις τής ίταλικής χερσονήσου. Ή βορεκαμερικανική εφη¬ μερίς εβεβαίωσεν έξ άλλου δτι «τό ηθικόν των Ίταλών ευρίσκεται είς σημείον κα- ταρρεύσεως». Ό Ιταλικάς 'τύπος παρα- τηρεϊ είρωνκώς δτι ή έχ-θρι- κή τροπαγάνδα θά ηδύνατο νά έκλέξπεύνοικωτέραν οτιγ- μην, δια νά διαδωστ1 τάς φλυαρΐας αύτάς, διότι, ένώ- •πιοντών τελευταΐων ίταλι- κών έπιτυχιών είς τό Γιβραλ¬ τάρ, είς την κεντρικήν Μεσό¬ γειον καί είς τό ,άναιολικόν μέτωπον, μία τοιαύτη δυσψη- μιστι*ή έκστρατεία καταντα γελοία. "Άν α! έφημερΐδες τής βορεΐου Άμερικής—πα- ρατηρεΐται, έν Ιταλία—άφή- νουν ά παρασύρωνται είς τό νά δημοσιεύουν τόσον φαντασιώδεις είδήσεις επί τής έοωτερικής καταστάσε¬ ως έν Ιταλία, τουτο, προφα· νώς, δέν γΐνεναι πρός τόν σκοπόν προκλήσεων πραγ- ματικών άνωμαλιών έν Ι¬ ταλία ή έτιηρεασμοϋ τοθ ήθι- κοθ τού ΤταλικοΟ λαοθ. Έ- πομένως, είναι προφανές 8τι ή έκστρατεία των ψευδών είδήσεων, την οποίαν ανέλα¬ βον αί περί ών ό λόγος έφη- μεδίδες, άφοροθν αποκλειστι¬ κώς το Αμερικανικόν, κοινόν, είς τό οποίον θέλουν νά δώ- σουν νά πιστεύση δτι ό πό- λε^ος εΐνοι εϋκολος. Τα δργανα τής προπαγάν¬ δας τοθ ΛονδΙνου καί τοθ Λευκοΰ Οϊκου—λέγουν αί ί- ταλικαί έφημερΐδες—διεξά- γοντα εκστρατείαν τοιούτου είδους, βασΐζομένην επί τοθ ψεύδους, καταδεικνύουν κα¬ τά βάθος δτι έχουν πενιχράν Ιδέαν περΐ τής αντιλήψεως τής κοινής γνώμης των Ήν. Πολιτειών πρδγμα δπερ προ- καλεΐ σκέψεις είς τούς Άμε· ρικανούς. #Η εύγνωμοσύνη τώνΚροατών πρός τόν κ. Μουσολίνι ΡΩΜΗ, 2.—Ό Ντοϋτσε έ- · δεχθή χ6ές την μεγόλτ,ν έ- πιτροπήν τοθ ΦασιστικοΟ Ι κόμματος. Είτα εδέχθη αντι¬ προσωπείαν τοϋ Κροατι- κοϋ Κράτους, ή όποΐα έ- τις εξέφρασε την εόγνωμο ούνην της πρΛς τόν Ντοϋτσε διά την συμβολήν τού είς την Απελευθέρωσιν τήςΚροατίας-, προοέφερε δέ ιψής ϋνεκεν είς τόν κ. Μουσολίνι ιστορι¬ κήν Κροατικήν οπάθην, σύμ¬ βολον τής πολεμικής άρετής τοθ Ντοϋτσε. ΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Τοϋ κ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΙ μετε¬ φέρθη προσωρινώς έντός τοθ συμ- ΟολαιογραφεΙου κ. Μ. Μάρακα όδός Κόρακα αριθ. 6. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Ε1ΔΗΣΕΟΝ. Ή καταστροφή τού Μπολσεδικισμοΰ 8ά έπέλδη Λίαν συντόμως Άρδρογραφίατου Γερμ. τύπου α*δι. ΠαοΗσκευ 1941 ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-ΤΟ η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρακτορείον μεταδίδει άρ- θρογραφίαν τού Γερμανι· κου τύπου, όστις τονίζει ότι ένω ή Αγγλία διαισθά- νεται σαφώς πλέον την Γερμανικήν προέλασιν είς την Ούκρανίσν καί είς α"λ- λους τομεϊς τοΰ Άνατ. Μετώπου, ή πρός την Ρωσ¬ σίαν ύλική βοηθεία είνε λίαν πενιχρά. Απεδείχθη, γράφει ό Γερμανικός τύπος. ότι παραλλήλως πρός την νικηφόρον δράσιν τοϋ ΓεΟ μανικοΰ στραΐοϋ, ή άερο* πουία μας έχει καταστρέ- ψει έφ' ολοκλήρου τοΰ Άνατ. Μετώπου, τούς σπουδαιοτέρους κόμβους συγκοινωνιών τοϋ έχθροϋ. Ή Γερμανική προέλ,ασις, καταλήγει, έπιταχύνεται μέ ρυθμόν απολύτως Ικανο¬ ποιητικόν, ώστε νά επέλθη λίαν συντόμως ή τελεία «ατασυντριβή των Μπολ¬ σεβίκων. Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.—Αί γε¬ νόμεναι προχθές είς την βου λήν των Κοινοτήτων δηλώ· σεις, υπό τοθ 'Άγγλου πρω- θυηουργοθ, άποδεικνύουν τόν έφιάλτην δστις κοτατρύχει τόν κ. Τσώρτσιλ καί την α¬ πογοήτευσιν τού έκ τής γενι- κής πολεμικής καταστάσεως. Ό κ. Τσώρτσιλ εδήλωσεν δτι ό ύποβρυχιακός πόλεμος άπέτυχε τελείως. , Άποκρύ- πτει δηλαδή τάς πραγ¬ ματικάς απωλείας άπό τόν Αγγλικόν λαόν, άποδεικνύ- I ών ούτω δτι είναι ό μεγαλυ¬ τέρας ψεύτης τοθ 20ο0 αι¬ ώνος. Δέν άπέκρυψεν δμως δτι ή πρωτοβουλία έφ' Βλων των πεδΐων άνήκει είς την Γερμανίαν. "Οσον άφορδ την πρός την Ρωσσίαν ύλικήν βοήθειαν σ κ. Τσώρτσιλ δέν ηδυνήθη νά είπη τι είς την έττιθανά· τιον κλΐνην τοθ Μπολσεβι- κισμοΰ, τό οποίον νά τον ένθαρρύνη ούδ' έπ' ελάχι¬ στον, διότι αί ύποσχέσεις καί μόνον δέν δύνανται νά φέρουν ουδέν άποτέΛεσμα. Ή δράσις τής Ίταλικής άερο- πορίας είς τό άν. μέτωπον ΡΩΜΗ, 2.—Ή δράσις τής Ίταλικής άεροπορίας είς τόν Άνατ. μέτωπον έχει προξενήσει σοβαραροτάτας απωλείας είς τούς Ρώσ- σους. Αί διεξαγόμεναι υπό τοϋ ιταλικού έκστρατευτι- 'κοΰ σώματος μαχαι πλησι- άζουν πρός τό νικηφόρον τέρμα των. Η ΑΥΞΗΣΙΣ Τ8Ν -ΥΝΤΑΞΕΟΝ "Εδημοσιεύθη προχθές είς την "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τα Ν. Διάταγμα περί αυξήσεως των συντάξεων. Είς τό Διάταγμα ε¬ πήλθε τροποποΐησις καθ" ην καΙ είς τάς συντάξεις τάς δνω των 5000 δρατχμών παρέχεται αύξησις 15 ο)ο. 'ΕπΙοης όρίζεται βτι αί δοθείσαι αύξήσεις είς τάς συντά- ξεις τω/ οίκογενε'ών των θυμά- οων πολέμου καί των άναπήρων των πολέμων 1β12—1Ο22 δα κα- ταβληθοθν άπά 1ης Αύγούστου κσΙ δχι άπά 1ης ΣεπτεμβρΙου. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΙλ ΤΑΣ ΛηΑΙΚΛΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ό 'Υπουργος τής Γεωργίας κ. Καραμάνος δι" έγγράφου τού πρός την Άγροχικήν Τράπεζαν ^τής Ελλάδος, παρεκάλεσεν οπως^δο- δζί έντολή είς την Άν. 'Ελλ. 'Ε- ταιρΐαν χημικών προϊόντων καΙ Λιπασμάτων, Τνα αυτή αποστείλη τό ταχύτερον είς την νήσον Κρή¬ την ποσότητα δύο χιλιάδων τόν¬ νων 2000 χημικων λιπασμάτων τοθ τύπου 6—1?—Ο, ή όποία δα κατανεμηθή μεταξύ των Νομών τής Νήσου, συμφώνως πράς τάς ΰ- ποδείξεις τοθ 'ΥπουργοΟ Γεν Δ)τοΰ Κρήτης. ΕΡΧΟΗΤΑΙ ΕΙΑΙΚΟΙΗΤΕΣ ΕΡίΑΤΩΗ ΑΘΗΝΑΙ. 2 .—Τό υπουργείον Εργασίας γνωστοποιεϊ δτι: 'Ω(ς εδήλωσαν αί γερμανικαί αρχαί, ή πρώτη αποστόλη διά Κρήτην βά περιλάβη ΟΧ' μόνον 1550 Κρήτας έφέδρους άλλά περί τοΰς 5000 έργατοτεχνίτας των κάτωθι είδικοτήτων. 1) Ξυλουργοί, 2) έπιπλοποιοΙ, 3) κτΐσται, 4) σιδηρουργοΙ, 5) έ- φαρμοσταί καί μηχανοτεχνίται, 6) χθται, 7) ήλεκτροτεχνΐται, 8) μιναδόροι,9)άσφαλστοσρώσται, 10) αγρόται, 11) έλαιοχρωματισταί, 12) μεταφορεΐς καί 13)_άπλοΐ έρ γάτοι, ώς καί εργάται οΐασδήπο- τε δλλης είδικάτητος. ΟΙ μέλλον¬ τες νά μεταβοθν είς Κρήτην δέον νά ΰπογράψουν πρό τής αναχωρή¬ σεως των συμφωνητικόν, έν ω δα περιλαμβάνωνται δροι περί υπο¬ χρεώσεως των δπως έργασδοθν διά λογαριασμόν των γερμανικόν άρχών είς οιονδήποτε μέρος τής Κρήτης, αναλόγως πάντοτε τής είδικότητος ?ν δα δηλώσουν ού¬ τοι. Α) κατά τόπους αστυνομικαί αρχαί εΐδοποιοθνται όπως συγ- κεντρώσουν τα στοιχεΐα των έν τή περιφερεία των διαμενόντων Κρητων, ώς τηλεγραφικώς διετά- χδησαν καί ύπαβάλουν ημίν τα ταχύτερον τούς σχετικούς πίνα- ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΕΙΣ ΤΒΜ Ν· ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΗΑΤΟΑΙΚΟΥ ΜΕΤ0Π9Υ ΡΩΜΗ, 1—. Ό άπεσταλ- μένος τοϋ Πρακτορε.ΐου Στέ φανι τηλενραίεϊ δτι α! Ι¬ ταλικαι δυνάμεις έφερον είς νικηφόρον πέρας την μάχην Ν. Α. τοΰ Κιέβου καΙ Α. τοΰ Δνεΐπέρου πθταμοθ Όήττηθείς έχθρός, λέγει δ άπεσταλμένος τοΰ Στέ- φανι, άφηκεν εκατοντάδας νεκρούς καί τραυματίας. Τδ πολεμικόν υλικόν, τό οποί¬ ον περιήλθεν είς χείρας των Ίταλικών στρατευμά- των, είναι άναρίδμητον Συ- νελήφδησαν 7.000 αίχμάλω- τοι. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕλλΙΟΠΑΙ Τ6Ν ΕΛΑΙΙΙΜ Διά Νομοδετικοθ Διατάγ- ματος άπό τής 1ης ΌκτωβρΙου 1941 τό παραγόμενον έλαιον ώς κα) ελαίαι αί διά ξηρας Ι θαλάσ¬ σης έξαγάμενοΐι η μεταφερόμε¬ ναι άπό τόν δήμον τής παραγω- γής είς Αλλον δήμον ΰπόκεινται είς ίγγειον φόρον διατιδέμενον δι' ενοικιάσεως είς χρήμα κατά δήμον. Τό ποσοστόν τής φορολο- γΐας όρίζεται είς 5 ο)ο επί τοθ έκ- θλιβομένου ελαίου βάσει τής μέ- σης νγοραίας τιμής, καταβάλλε¬ ται δέ είς τούς ενοικιαστάς υπο¬ χρεωτικός είς εΤδος. 'ΕπΙ των ε¬ λαιών ό φόρος όρίζεται είς μίαν δραχμήν κατ' οκάν. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΙΟΡΟΪ Διωρίσθη παρά τφ Πρωτοδικείφ Χανίων και ανέλαβε τα καβήκον- τά τού, όρκιοδεΐς, ό συμπολί- της μας κ. Άθανάσιος Γ. Νινολά- κης._________________________ ΔΗΜΟΟΡΑΣΙΑ ΕΗΟΙΚΙΑΣΕΟΣ ΜΟΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟΜ ΚΤΗΜ1ΤΟΙ Ό ΟΔΜΠ Μομοϋ Χανίων έκ- θέτει είς φανερόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν την διετή ενοικία¬ σιν Α') των έν Χρυσοπηγβ έλαι οφύτων αύτοθ συγκειμένων έξ 792 έλαιοδένδρων μετά τής γής των είς διαφόρους τοποθεσίας πέριξ τής περιφερείας Χρυσο¬ πηγής, άντί πρώτης προσφοράς τοίς μετρητοίς οραχ. ?Ο,0Ο0. Β') τοΰ έν ,Στέρναις 'Ακρωτη- ρίου μετοχίου «Πρινόδασος» ΛντΙ πρώτης προσφορσς τοίς μετρητοϊς δραχμ. 100.000. Ή Δημοπρασίσ διεξαχθήσεται είς τα Γραφεΐα τοΰ ΟΔΜΠ Χανίων την 6 ΌκτωβρΙου 1?41 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11—12 π. μ. Είς περίπτωσιν μα- ταιώσεως έπαναληφθήσεται την 9 ΌκτωβρΙου ημέραν Πέμπτην καί την 11 ΌκτωβρΙου 1941 η¬ μέραν Σάββατον κατά την ιδίαν ώραν. ΟΙ δροι τής ενοικιάσεως ευ¬ ρίσκονται είς τα Γραφεΐα τοθ ΟΔΜΠ. Έν Χανίοις τη 29 Σεπτεμ- βρίου 1941. (Τό Συμβούλιον τού ΟΔΜΠ Χανίων). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τά Συμβόλαιον ραφεϊα Θρασυ- βούλου Γαλάνη καί Κανάκη Φραγ κιαδάκη μετεφέρδησαν επί τής όδοθ Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη (Καλέ Καπισί) άνωθεν τοθ φούρ- νού Πάνου Τσεκούρα. Ή είσοδον αυτών εΤναι έκ τής παρόδου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τά Συμβολαιογραφεΐα κ.κ. Εμμανουήλ Κονταζά- κη καί Στυλιανοΰ Πρω- τοπαπαδάκη μετεφέρθησαν έν τή οδώ Κριάρη 23 (Γρα¬ φείον Κουτσουράκη). ΠΡΟΣΟΧΗ Είς χό Κατάστημ-α Γεωρ. Παπαμιχελάκη καί Σία ά- γοράζονται παλαιά κοσμή- ματα μέ τάς καλλιτέρας τι¬ μάς, ώς καί παλαιά άργυρά τοιαΰτα. Όδός Ποττιέ 29 (Παλαιά άγορά). ΤΙΜΑΙ Διαφόρων είδών τροφί- μων ισχύουσαι άπό 1.10.41. Ι. Σιτηρά Χονδρικώς Λιανικώς 1) Σϊτος 35 - 2) Γμιγός 30 — 3) Κριθή 23 - 4) Χαρουπάλευρον 10 12 II- Άρτος 1) "Αρτος μέλας 30 2) » κρίθινος 25 III. "Οσπρια 1) "Ορυζα 45 50 2) Φασόλες λευκές 80 88 3) Φακές 60 66 IV· Χορταρικά 1) Πατάτες 35 40 2) ΜπάμΐΓς 30 36 3)Μελιτζάνες 30 36 4) Κολοκύθια 15 18 5) Λαχανικά 15 20 6) Κοκινογουλια 13 17 7> Φασόλες 32 38
  8) Φασολάκια 30 3«
  9) Κρεμΰδια 17 22
  10) Ντομάτες 17 22

  Φροϋτα
  1) Άχλάδια 25 30
  2) Σταφύλια 12 15
  3) Σϋκα 25 30
  4) Λεμόνια 30 35
  VI·
  Διάφορα
  1) Ζάχαρις 72 80
  2) "Ελαιον φαγώσιμον
  Πρόβειον ή άγελαδι-
  νό γάλα 25 30
  4) Γιαοθρτι 34
  5) Βούτυρο 220—240
  β) Αύγά κατά τεμάχιον 10
  XII.
  Κρέα;
  καί Πουλερικά
  1) Άμνοί μέχρις ενός
  έτους 90 110
  2) Κριός 75 90
  3) Μοσχάριον ονω
  τοθ 1 έτους 90 110
  4) Μοσχόριον (μεγ. 75 90
  5) Βόειον 75 90
  5) Γουρουνάκι αγδαρ-
  το δνω των 25 όκ. 70 85
  7)Γουρουνάκι γδαρ-
  μένο 6νω ι Ον 25 όκ. 75 90
  8) Γουρούνα δγδαρ-
  τη 55 05
  9) Γουρούνα γδορμ. 6Ό 70
  10) Καπρος γδαρτός 60 70
  11) Κόττες (ζωντανές) 120
  12) Γαλοπούλα (ζων¬
  τανές) ' 120
  13) Γάλος 110
  ΥΙΙΙ. Ψάρια
  Αναλόγως
  εΐδους καΙ
  μεγέοους άπό 89 £ως 150 δρ.χ
  ΙΣ. Τυριά
  1) Τυρός του-
  λουμίσιος 100 120
  2) » κεφα-
  λΐσιος 1όΌ 180
  3) » Γρα-
  βιέρα 180 200
  Χ. Μέλι
  1) Μέλι Α'. 100 115
  2) » Β'. 90 110
  XI.
  Σάπων
  Σαπούνι λευκόν 76 83.5
  » πρά-σινο 49 76
  XII
  Άνθρακες
  1) ΛιγνΙτη;
  2)Ξυλάνδρακες 9 10
  3) "Ανδρακες διά σιδηρουργεΐα
  ΑΙ τιμαί δι' έλαιον, σταφιδες
  γαιάνθρακες, κάστανα, χαρού-
  πια, καί οίνον είς φιάλας ή Βα
  ρελίου ώς καί των δερμάτων έν
  γένει θά δημοσιευθουν προσε¬
  χώς.
  ΑΙ ανωτέρω τιμαί Ισχυουν διά
  τόν Νομόν Χανίων, διά: τούς
  Νομούς Ρεθύμνης καί Ήρακλεί
  ου έπιτρέπεται αύξησις ή ελάτ¬
  τωσις των τιμών μέχρι 10 ο)ο
  (δέκα τοίς εκατόν.)
  Ό Γεν. Γραμματεύς Κρή
  της_____________
  ΠΙΝΑΞ ΗηΐΙΒΙΙΙ
  Όκτάωρος έργασΐα
  1) Ύποδηματεργά-
  ται δρ. 280—320
  2] —υλουργοΐ » 280—320
  3] Βοηθοί Ξυλουρ-
  γοΐ » 192—240
  4) Κτΐσται » 280—320
  5) Σουβατζίδες » 300—320
  6] Κεραμιτζήδες » 280—300
  7] Έλαιοχρωμα
  τισταΐ » 280—320
  8) Εργάται Λιμένος 320
  9) ΈπιπλοποιοΙ » 300
  10) ΣιδηρουργοΙ » 300
  11) Ύδραυλικοί 280—320
  12) ΤζαμιτζΙδες 250—320
  13) Έφαρμοσταί 300—320
  14) Ήλεκτρολόγοι 300—320
  15) Άρτεργάται 200—220
  16) Εργάται έλεύ-
  θεοοι 144—192
  17) Εργάται Ν*.οι μέ·
  χρι 16 έτών 80—125
  18) Ό5ηγοΙ αύτοκι-
  νήτων Μηνιαίως
  Δρ. 5000—7500
  19) Διερμηνεΐς μη-
  νιαΐως δρ, 5000—7500
  20) Έπιστάται όκτά¬
  ωρος έργασΐα 300—350
  21) Πολ. Μηχανικοΐ
  καί/Αρχιτεχνίται
  ημερησίως δρ. 400, 600,750
  22) Μάγειρυι μετά <ρα- γητοΰ ημερησίως 175—225 23) Στενοδακτυλογρά- φοι Α' μέ γλώσσαν Γερμανικήν εργαζό¬ μεναι είς Γερμανι- κάς υπηρεσίας ημε¬ ρησίως 225—450 24) Αακτυλογράφοι Β'. ημερησίως 150—300 2ο) Βοηθοί Προσ. Κου- ζίνας ^ερ· 80—100 26) Βοηθοί Προσ. Κα- Ο7?°ν0τητθς ^εΡ· 100—120 Π) Υπάλληλοι ήμερ. 300 Εφονεύθη δ Στρα- τάρχης_ΜϊΐθϋΤΐένι ,· ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 2.- Κ«4 Ι τ.»ν, «Ο Τα Άμερικανικά ναυπηγεια έπληρώδησαν άπό Άγγλικα πολεμικά, άτινα έχουν ανάγ¬ κην έπισκευής ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-ΤΟ η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρακτορείον ανακοινοί δτι τοσαΰται είναι αί έπελθοΰ- σαι τάς τελευταίας έβδομά· δας βλάβαι είς πολεμικά Άγγλικά σκάφη, ώστε τ' 'Αμερικανικά ναυπηνεϊα να ύπερπληρωθοΰν έκβλαβέν των Αγγλικών πολεμικων σκαα-ών, έν οίς συγκατα- λέγονται. τά θωοηκτα «Μαγ- χβστερ», «Ριβολούσιον, «Κα λιφόρνια» ώς καί 31 άλλα σκάφη μεγάλου έκτσπίσμα- τος.___ ΤΟΥ Τί ΜΠΡ( ΌΣ ΒΟΜΒΑΡΔ ΣΜΟΣ ΥΚ ΚΑΙ ΜΑΡΣΑ ΜΑΤΡΟΥΧ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-ΤΟ ήμι επίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον ανακοινοί ότι ή δράσις τής Γερμανικής άε- ροπορίας είς την Β. Άφρι- κήν έχει μεγάλας επιτυ¬ χίας. Έβομβάρδισβ στρα· τιωτικούς στόχους υψίστης σπουδαιότητος παρά τό Τομπρούκ καί την Μάρσα Ματρούχ. Είς τόν λιμένα Ι τοΰ Σολούμ έπροξενήθη· σαν βλάβαι είς έμφορτον | εχθρικόν σκάφος 3000 τόν- νο>ν· Εχθρικόν άεροπλά-
  νον έπιχβιρήσαν νά έπιτβ-
  θη κατά ίταλικοΰ σκά^ρους.
  ηναγκάσθη νά άνακόψη
  πρύμναν, λόγω τής άποτβ-
  λεσματικής επεμβάσεως η·
  μετέρων καταδιωκτικών.
  ΤΗ ΚΑ
  ΤΟΥ ΠΕ
  ΝΛΑΝ&ΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤ
  ΡΟΣΚΑΪ
  υματον
  ΕΛΣΙΓΚΙ, 2.- Ό στρα-
  τάρχης Μανερχάϊμ έλα¬
  βε πλη&ώρσν ^υγχαρητη-
  ρίων τηλεγραφημάτων
  επί τί) κσταλήψεΐ τής Σο·
  βιετΐκής πόλεως Πετρο-
  σκάϊ υπό των Φινλανδι-
  κών στρατευμάτυν. άτινα
  συνεχίζουν ήδη την προέ-
  λασίν των πρός την Πε-
  τρουπολιν, διά νά κατα-
  στήσουν καί άπό βορρα
  έτι στενότερον τόν κλοιόν
  τής τΐολιορκίας καί συν-
  τελέσουν ούτω είς την τα
  χυτέραν κατασυντριβήν
  τοθ προαιωνϊου έχθροθ-
  τής φινλανδίας.
  1ΝΕΑΙ ΣΗΜΑΝ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΧ
  ΥΧΙΑΙ
  1ΟΡΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2.-Ή Γβρ
  μανική άεροπορία επέτυχε
  έντός 3 ημερών την κατάρ-
  ριψιν 43 Αγγλικών άερο-
  πλάνων, ένφ ουδέν Γερμα¬
  νικόν έπαθεν έστω καί βλά
  βην τινά, καίτοι ή επίθε¬
  σις αυτής κατά τής Αγ¬
  γλίας εγένετο καί κατά την
  ημέραν καί κατά την νύ-
  κτα,Ή Βρεττανική άβρθπο-
  ρία έρριψεν άδιακρίτως.
  άλλ' άνευ άποτελέσματος,
  βόμβας κατά διαφόρων Γερ
  μανικων πόλεων μέ θύμα-
  τα πάντοτε τόν άμαχον
  πληθυσμόν.
  Βρετανικά άεροπλάνα έ-
  πιδραμόντα παρά τάς Νορ
  βηγικάς ακτάς κατώρθω¬
  σαν νά ρίψουν τάς βόμβας
  των είς την θάλασσαν, ά-
  φοΰ δέν ηδυνήθησαν ούδε
  κάν νά πλησιάσουν τάς
  Νορβηγικάς ακτάς, λόγω
  τοϋ δραστικοΰ άντιαεροπο-
  ρικοΰ πυρός καί τής επεμ¬
  βάσεως των καταδιωκτι¬
  κών μας άεροπλάνων. Κατά
  τό αύτό ώς άνω τριήμερον
  χρονικόν διάστημα παρά
  ταςΦερρόρας νήσους τ' άε¬
  ροπλάνα μας κατεβύθισαν
  2 φορτηγά Άγγλικά είς δέ
  την Μεσόγειον 1 εμπορι¬
  κόν σκάφος.
  Είς τό Άνατυλ, Μέτωπον
  ή άεροπορία μας έβομβάρ-
  δισεν επιτυχώς (στρατιωτι¬
  κάς έχ&ρικάς συγκεντρώ-
  σεις, τεχνικά εργα υψίστης
  σπουδαιότητος καί στρατ.
  στόχους ίπαρά τόν Ντόν
  καί την Μόσχαν. 'Επίσης
  κατέστρεψε 33 σιδηροδρο-
  μικούς συρμούς. Κατέρρι¬
  ψεν υπέρ τά 300 Σοβιετικά
  άεροπλάνα, έναντι 8 άπο-
  λεσθένίων έκ τής ήμετέρας
  άεροπορίας. Έβομβάρδισε
  τέλοςτόν λιμένα τής Κρο-
  στάνδης δπου έπλήγησαν
  σοβαρώς 1 Σοβιετικόν θω-
  ρηκτόν καίΐ καταδρομικόν,
  ριγ ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙΔΟΝΙΑΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-41
  ΑΘΗΝΑΙ, 2.—Κατ' άπό
  φασιν τής Κυβερνήσεως,
  ήρχισεν άπό τής χθές ή
  χορήγησις των έπιδομά-
  των είς τά όρφανά τοΰ
  πολέμου 194 —41. Ούτω
  είς τά όρφανά των πόλεων
  οΐτινες έχουν πληθυσμόν
  μέχρι 3000 κατοίκων θά
  χορηγήση έπίδομα 300
  δραχμων. Είς τά όρφανά
  των πόλεων των εχουσών
  πληθυσμόν άπό 3000—
  15000 δραχμάς 400 δραχ.,
  είς δέ τάς άνω των 15000
  κατοίκων πόλεις, 500 δρ.
  Αριθ. 3695)1970
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ο ΔΗΜΔΡΧΟΣ ΧΑΝΊΩΝ
  Δχακηρύττει δτι,
  Έκτί^εται είς πρόχει¬
  ρον φανερόν μειοδο¬
  τικόν διαγωνισμόν ενερ-
  γηθησόμ,ενον ενώπιον τού
  «1* β Όκτωβρίου έ.8.
  ήμ.έραν Δευτέραν «αί ώ-
  ρακ 9-1Ο π.μ. έν
  Α
  φ
  Καταστή
  βιν είς τόν Α
  όκτώ διτρόχων κάρρων
  μετλ των ίππων αυτών
  καί των όδηγών των πρός
  μεταφοράν των άποΓ<ίίίμ. μ-άτων τής πόλεως 4πΙ Εν τρίμηνον αρχόμενον από *3 Όκτωβρίον» έ. κ. συμφώνως πρός τούς ί'. σχύοντας δρους. Έν Χανίοις τη 1 »Ο- κτωδρίου 1941. Ό —ήμαρχος Χανίων Ν. ΣΚΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ2 -ΤΛΦΙΑΙΚΡΣ ΟΡΙΑΝΙΣΜΟ ϊ ΑΙΑΒΕ-ΙΣ ΧΑΡΟΥΠ13Η Τό έν Κρήτη 'Υποκατά- στημα Α. Σ. Ο. δέχεται μέ¬ χρι τής ΐθης'θκτωδρΐου έ. έ. έγγράφους προσφοράς διά την έκ των άποοηκών τού διάθεσιν των είς δια¬ φόρους Λιμένος καΙ "Ορ· μους Κρήτης έναποδηκευ- μένων 248 τόννων χαρου- παλεύρων καί 956 τόννων χαρουπΐων άκεραΐυν, είτε διά την δλην ποσότητα είτε καΐ διά τοιαύτην ουχί έλάσ- σονατών πεντήκοντα τόν¬ νων. Ή προσφερδησομένη κατ' οκάν τιμή νοεΐται δι' έμπόρευμα γυμνόν έκ των άΓθσηκών Α. Σ Ο. Διά πλείονας πληροφο¬ ρίας οί ένδιαφερόμενοι δύ¬ νανται νά άπευσύνωνται είς τό ένταϋσα Παράρτημα Γενικοϋ Χημείου τού Κρά- τους ένβα ευρίσκονται καΙ· οί σχετικοΐ δροι Έν Χανίοις τή 30ή Ιεπτεμ. βρίου 1941 Ό Διευσυντής Ι. ΑΡΦΑΝΗΣ