89999

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

4/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  η Ι
  ΜίΙΤίΠυ
  ί ύ' γ
  Ε ΤΑ
  ΟΗΑΝΙΑ
  5ΟΝΝΑΒΕΡ
  4.
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ
  δοηπίτΙειίεΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οη»ηίβ
  —.6Γααβ?6ΐ>6Γ ιιηά ϋπιοΐΐ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ3.
  Οηαηία
  Νγ 6ο —
  ΡΓβίβ 3
  Αριθ. 60
  — Τιμή 4ρχ. 3
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Β.6άα_τίοη3ΐ)ΰι-ο ηηά
  . 22.
  ΟΙΕ ΓΕΙΚΟ
  ΕΙΝΕΗ ΕΟΗ
  3ΕΜΕΙΝ8ΟΗΑ
  )ΡΑΕΙ80ΗΕΝ
  ϋίε Ι,βηΙζθΓ άεβ Ιη-ίτί-
  -βεηβη νΓβΙΐΓβίεηβδ ίη
  Ινθηάοη ηβοβη ίη ΤβηΓ-
  _ ιιηάβΓίβη 1>βταίβδεη, άαδδ
  βίε άεη δβτ,ζ αϋΐεηηεη:
  _εοεη ηηά Ιβοεη Ιαβδβη.
  δίβ ηαοεη βηί τεΓΓίτ,οΓία-
  Ιβη ηηά ννίΓτδεη&ίτΙίεΙιβηι
  ΟβΜβΓ. βίηβ νοιτ&Ιβρο-
  1ίτί_ βτβΐΓίεοεη, ηεί άεΓ
  δίβ άεη Γηδ^ΐίείβη Ββ-
  ά&Γί ίηΓβδ εΐβ-βηβη Ι,&η-
  άβδ ηηά Κβίεΐιβδ ίη ΤαηΓ-
  ΗηηάεΓίεη βίεηεΓζηδτβΙ·
  Ιεη Ιταοηΐβίβη, άβοετ
  αοβΓ άεη ,ΟεβτεητηαΓτβοε-
  άβΓί βηάβτβΓ Ι/δηάβΓ ηηά
  νδ1_εΓ ηιίβδαεητετεη. δίβ
  ηαϋεη ίη άεη νοηι «άεηιο-
  _Γβτίδεηεη« ΡΓ&δίάβη-
  τεη £βίηηΓτβη νβΓβίηίς:-
  τεη δτβατβη νοη ΑιηβΓί-
  _β είηεη Ρ&γΙπθγ ?είηη-
  άβη, άβΓ ίηηεη β^ε&βη
  «ΙΐβΚβηΓΐίαηε» αηάβΓβ
  νβ1_βΓ ηαΐί—νίβΐΐβίεητ
  αηεη ηηΓ, ηηι άβπηαΐ-
  βίηβτ ββίοβΓ άαβ Ετοε
  βηζηίΓβτβη. δίβ ίίηάβη
  ίη άβηι ΚγΪ68Γ, άβη βίβ
  8Γβ°;βη άίβ βηΓοραίβοηβ
  Είηί£ηη? ηηά Ζη&ηηίτβ-
  8ίεηβηιη? ίηηΓβη, Ζηβ-
  τί_ιηιηη? οβί ζαηΐΓβί-
  εηεη ηοβΓβταηάί^βη ηηά
  βτείαΐΐβηβη ΟΓΟβββεη. άβ-
  τβη Ανβίζβη ηηΓ ϋΐΰηεη
  _αηη, τπβηη Εητορα ίη
  ββίηβΓ ίΓηηβΐ βη ΒβάΰΓί-
  ίίβ^είτ ηηά ΑοηβηβΓΪβτΙεβίτ
  βΓηαΙτβη οΐβίοτ. δοτπβίτ
  βηΓοραΐβοηβ Ι*αηάβΓ νοΓ
  άβηι ΚτίββΓ ίη ννοηΐβτβηά
  Ιβοτεη, β-ββεηαη άαβ νοη
  Εη&ΐβηάδ Οη&άβη, ]εάβΓ·
  ζεΐι. τπίάβΓΓηίΙίεΙι ηηΓ
  £β?εη άίβ ΖηβίείβΓηηβτ,
  άαββ βίβ βίεη άβΓ θΓίτί-
  βοηβη ΑοβρβΓΓ—ηηά Ιβο-
  ϋβΓηη^βροΙίίί^ 8Γββ:βη άίε
  &αί8Τ.Γβοβηάβη βτοβδεη
  νδΙΙΐβΓ, άίβ ϋβηΐβοηβη,
  -άίβ ΙταίίβηβΓ ηηά άίβ ]&-
  ρβηβΓ, ίηβ^τβη.
  Ιηι δίΓβοβη ηαεΐι νεΓ-
  Ιεηηιάηηβ· άεΓ ροΐίτίβεηεη
  ηηά άίε ΙΙ3Α
  άεη Ι>ϋηάβΓη Ευ-
  Γορ&3 άίβ δοηίίίβ ^βηοηι-
  ηιεη ιιηά ίηηεη άεη νεΓ-
  ^εΗΓ ηιίτ; ηοβΓδββίβοηεη
  Οεοίβτεη νεΓΐΕύηΐΓηεΓτ;.
  Εδ βρίεΐτ Ιεεΐηε Κοΐΐε, οο
  δίε βίοΗ ά&ίίίΓ άίε Ζιι-
  ί ΪΓβΓβηάείηβΓ
  ρρεηΓε§ίεπιη8:» εΓ-
  οΗΙΐοΗβη οάβΓ βΓρΓεδδΙ. η&-
  οεη. Ιη ννΪΓΐεΙίθΓΐΐΕείτ; Ιεί-
  άεη άίε οβτΓ είίεηάεη
  νδΙΙ ηητεΓ άβΓ Αο-
  νοη
  ρ
  βοηεη ΒθζαβΤδη ηηά ^^ε-
  ίεπιη£βη. ΕΓδί: ] ε ί ζ ί:
  ιπίεάβΓ ΐβτ: άίε αχηει-ίΐεαηί-
  βοΐιβ ϋηίοη βίηεηδεΙΐΓϋι.
  ΛτνβίτβΓ £·β££ΐη£εη ηηά
  ηατ &11ε ίη ηοΓάαχηε-
  Γίΐΐ&ηίδοηβη Ηϋίεη αηίΐίε-
  βΤβηάβ δοΗΐίίε -ηεοεΓννίε-
  βΓβηά^οητΐηβηταΙεηΓθρϋ ί-
  βεηβ Ιι&βεηΐακηαηΐητ. Εβ
  ίδί ηίοΐιτ: ζή νβππηηάεπ?,
  τπβηη βίηίβΓβ ηιίετβΐ - ιιηά
  δηβάατηβΓίΙςαηίδοηε ^δη-
  άβΓ, άίβ βίεη ιιηι ά & β
  "ννοΐιΐτΐιοΐΐβη άβΓ ν7&?ηίηβ·-
  τοηβΓ Ηβ&ίεηιηβτ οβ-
  ηααβηβη ζή ΐτΐΗ633βη βτΐ&ιι-
  οβη, 8·1βίο1ι£»1ΐ3 βαΓορδ,ί-
  βεηβη δοΗϊίίβΓβιιπι οβ-
  βοΗΙα^η&Ηηιτ ηαοβη. ϋίβ
  —οηίίβζίβΓΐε Τ ο η η α β: β
  τπίΓάηηηιίίι.© 16 & γ ο ά β γ
  πιΐίτβΙο&Γ - ίη άβη τΓ&η-
  βατΐαηίΐΐοηεη ϋΐβηδ'", άββ
  Ηβίββτ ίη άίβ νβΓβθΓβτιιηβ:
  θΓθδβθΓίταηηίεπδ ηι ί τ:
  Ϊΐί ί
  ΡΡΕ Ι 3Ε
  ΙβοβηβννίοΗΐίο^βη ΟϋτβΓ
  &ο. 1.10.41
  δ·Εΐηζε1-
  ηαηάεΐ Ιιαηάεΐ
  δοΐάαιεη Γη Κΐεαΐ
  Γερμανοί στρατιώται είς τό Κίεβον
  ΟΙΕ ΒΒίΕΤΜΒ¥ΐΕΐ™
  15
  Αηβ άθΐη
  γ» άβα 3·
  3 ΟοβΓΐεοηΐΐηαηάο
  άβΓ ν7εοΓηΐ'ΐο1ιΙ βτίοι. ιΐβ-
  ίβη, ΙνβθδηδΓπίΐίθΙη ηηά
  Κηεβίηη^δΐηατεΓία 1 ί ε η,
  βίη^βββΐζτ. ννεηη άαβ ίη
  βΐηίβτεη ^οηίίηεηΐ&ΙβιΐΓθ-
  ρϋίβοΗβη Ι^δηάβΓη η οΗ
  ηίοητ ίη ββίηβΓ νοΐΐβη
  ΑΙΐδίεΐιτεη άετ Αεΐΐδεη-
  ΙαηάεΓ Ηατ άίβ ΙΐΓΐΙΐβοΗβ
  Ρτορα^αηάα άίβ Ββηβηρ-
  ίηηβτ αηϊ^εβίβΐΐτ, άίβ Ζη-
  βαηιηιεηαΓθβίτ: ΐπι βαΓθ-
  ρ&ίβεηεη ν7ίΓτ3οηαίτ8-
  Γαηηι βεί ΙεάίβΊίεΗ βίη
  ΌβεΐΗηαητβΙ ίιιβΓ άίβ αη-
  βΓβθΙίεΙιβη τπίαΙΐΙίεΗεη ΑΙϊ-
  βίοηΐβη: ροΐίτίδοΐιε ΒβνοΓ-
  ηιηη(|Μη£: υηά ΗεΓαοάΓηβ-
  ^_η·ν: ίη βίηβ άίβηβηάβ
  Κοΐΐε 8"β8τεηηβΙ)εΓ άβη
  ηβεη ΑηΙ&Γ^ίβ βίΓβΙίβη-
  άβη ίηεΙΐΓβηάβη ΜαβεΗ-
  ίβη άββ ννΐΓίβοηαίτδΓβη-
  ιηεβ. Μαη ηητεΓβεη1βε?τ
  -άίε ζαΗΐΓβίεΐιβη Βεατείβε
  ίηεΓ άίε βΙΐΓΐίεηβ ΤΓβιι
  ηβθηάβΓδθΗαίΙ, άίβ Όβιιΐ
  βεηΐαηά ηηά ΙΙαΙίβη ίηι
  εηΓοραείβεηβη Καηηι
  &ηβηεοβη, ηηά άίβ βίοΗ
  αηι βίηάΓηε_νο11βτβη ίη
  άβΓ «ΑηίίΓαβΓβνεΓΐββτβ-
  τηηβΓ» ζηβαηιηιβηίαβδεη
  Ιαβββη. Μαη βηεητ αηεΗ
  -άίβ ΗβΓβίηηαΗηιβ νοη
  ΑΓθβΐτβΙΐΓββίτβη αηβ αη-
  -άβΓβη Ι/αβηάεΓη ηαεΗ
  ;η ηιίδβάβη-
  τπίΓά, βΓ^ΙαΓΐ βίοη άαδ___
  άεΓ ^ηΓηηηάβΓτβ αΐτεη
  Οβτποηηηβίτ, άαβ νοη
  θΓοβδθΓίταηηίεη 1ε ο ηι-
  ΓηβηάβδοΗίοΙίβαΙ αΐβ ηηαο-
  αηάβΓΐΐοη αηζη β ε η ε η.
  Αη άεΓ Ταίβαεηε ββΙοεΓ
  τπίΓά ά&άιΐΓθΙι ηίοηίβ ^ε-
  αηάβΓΪ:: Κοητίηεηταΐειι-
  Γορα άηΓεΗΙεοτ: άβηδοηΐοΐί-
  βαΙβΙΐΗΓηρί ητη ββίηε Ζη-
  βαηιηιεηαΓθείτ ηηά βείηε
  •ιΐίΓτβοΙιαίτΙίεηβη Ι/εοεηβ-
  ηοί— βηάί^ΐεείίεη !
  ΗαΐηβτβΓερίάεηιίβ ΙηϋδΑ
  δτοοΐίΐιοΐΐη. ι Ο'κτοοεΓ-
  Ναοΐι Νειχχ ΥοτΙίεΓ Μεΐάυη
  Ιηι Οβεβη νναΓΐδη άίβ
  ΟρβΓβτίοηβη βΓίοΙβτβϊοα
  ίΓ
  ρβζβηβ ηαοβη
  ίη άβΓ Ν&σητ ζ τι ηι 3·
  ΟΙίτοοεΓ γπϊι Ο2θ'ο3.ο1ιτ:β-
  τεΓ νν'ίΓ^β'ηηβΓ πιί1ίτ&2Γί-
  βοηε Αηΐ&^βη ίη Μοβ&βη
  βοννίε βίη ^νίοΐιτ:ί8·ββ
  Κ.ιιβ3τ.ιιη£8ννβΓΐ£ βαεάοβτ-
  νν&βΓΐ; Οη&Γΐεονν βη^β-
  Είη δτ&ΓΐΐβΓ Καΐηρίϊΐΐβ-
  ?6ΓνβΓ0&ηά βτΓίίί ίη άβΓ
  ΙβτζΙβη Νβεητ. βΓηβητ
  βίη ΟΓίτίβοηβδ, δοΗΐίίβ-
  οαηζεηΐΓηηι νοη Νβνν
  0?ΐ8ί:1β ηιίτ η&οηη&Ιτί^βΓ
  νν'ίΓ^ηηβ'' α η. ν7εί!εΓβ
  Ι/ΐιίτ;&ηι?Γίί£β τίεΐιτ β τ β η
  δΐοΐι
  3
  βτζηβτε βΐϊ.
  Ιη ΝθΓάαί-ΐίΙεα οοηιοβΓ
  άΐοΓΐβη άβηΐβεηβ
  ΐ

  Ι άβΓ θΓίτίδεΗβ Οβτ - ηηά
  Ι δηβάθδτΐεαβδεβ, δ ο νν ί β
  Ιηι Καηαΐβ'βοΐ&ΐ. 8θΗο3
  δβη αηι βτββτΓΪβτβπ Τα^β
  τ, 9· Είηηβϋβη άβΓ
  ^η αηι ζ
  Ηβίβη&ηΐαβ-βη
  νοη Μ&Γβα-ΜατΓθη_ ηηά
  ΤοοΓηΙε. Είηηείτεη άβΓ
  Όβατβεηβη ΚΓΪβ^δηιαΓίηβ
  βεΗθδββη αη ά β γ Ι,γοί-
  βεηεη Κηεδ(β3 θΓίτίβοΗε
  Ρ β ο.
  Ρβίηά ί1θ£· νν"βάβΓ
  οεί Τ&σ;β ηοοΗ οεί ΝαοΗτ
  ίη άαβ Κβίοηβ^βοίβτ βίη.
  Ι. ΟΕΤΚΕΙΟΕ
  ι) 'ννεΐζεη 35
  2) ^ετηΐδοΐιΐεδ Οε-
  ΐΓεΐάε 3°
  3) ΟεΓδίε 28
  4) ΙοΗβηηίδ^ΓθΙ:-
  πιεΐιΐ ΐο 12
  II.
  ΒΚΟΤ
  Ι) δθαν3ΓΖΟΓΟΤ" 3°
  2) ΟεΓδϋεηοΓθί: 25
  III.
  ΗϋΕ-δΕΝΡΚυΕ-
  ΟΗΤΕ
  ι) Κεΐδ 45 5°
  2) Βοηηεη (ννεΐδδε) 8ο 88
  3) ^^ηδεη 6ο 66
  IV.
  ΟΕΜυΕδΕ
  ΐ)Κ3Γΐοίίε!η 35 4°
  2) ίΓΓΐιεηεδ Οεηιαδε
  (Βαΐηΐεδ) 3° 36
  3) ΟβεΓβΐηε(ΕΐεΓ-
  ρίΐαηζεη) 3° 3^
  4) ΚαεΓϋΐδ 15 18
  5) ΚΓααίεΓ 15 2Ο
  6) ΓθΙβ ΚαεΙ>εη 13 17
  7) ΒοΗηεη (8:Γθδδε) 32 38
  8) Βοηηεη (Ιίΐεΐηε) 30 36
  9) Ζννΐεοεΐη 17 22
  ΐο) Τοπΐ3ΐ:εη 17 22
  V.
  ΟΒ8Τ
  ι) ΒΪΓπεη 25 3°
  2) ννεΐηϋΓααοεη 12 15
  3) Ρεΐ^εη 25 3<>
  4) ΖίΐΓοηεη 30 35
  VI.
  νΕΚδΟΗΙΕΌΕΝΕδ
  ι) ΖαοΙίεΓ 72 8ο
  2) Ταίεΐόΐ
  3) 8οηαίδ οάετ-
  Καηηιΐΐοη 2 5 3°
  4) δϊαεΓΓηϊΙθΓΐ 34
  5) Βαίίβτ 22ο 240
  6) ΕίεΓ ^ε δΐαεοΐί ΐο
  νπ. ρ^ΕI3^Η
  ΐζσ
  Όΐβ ΚοηίβΓβηζ ί
  δτοοΐίΐιοΐΐτι, 3 ___
  Οΐε ΚοηίεΓεηζ ΐη Γ
  δΐαΐιη αηά άεη
  ίπ^ΐειηάδ αηά
  3 ηιϊϋ εΐηετ ν"εΓ·
  ', ννοηαοΐι άΐε δονν-
  ^ΐΰίεΓαηίί νοη
  Κ.οΙΐΒΐοίΐ'εη 3ΐ1ε3 εΓΐηΙΙεη
  ί>ο11εη. ννα^ δίβ ^ΐΛαοΐιοη. ΙΙε
  ΙοεΓ άϊ<; ΤΓαη:φοΐΓ.ίΓ3ι>ε, άίε
  ίηεΓ ΒΓαβίΙίβη
  Αυί Οταηιΐ ειηεβ ν
  5θ11 ΒΓΛδΐΗβη νοη άρη
  εΐηε ^^^1Γ ΗαΗε υ
  ζηη£Γ ιιΐίε Εηο-ΐαηά άαΓοΙι άαδ
  Ε'ΐ£ΐαηάηΐ1ίε£·εδε):ζ εΓηόΐΙ τεη.
  υ8Α·
  Ιταΐίεηίδοίε ϋ-ΒοοίετοΓ.
  ρεάίβΓΐβη ζννβί ίβίηά
  Ιί
  Κογπ, 3·
  ΙΙεοβΓ 30 θΓίτίβοηε
  Κ1ϊϊ
  ίαεΓ ^εάε Αγϊ νση ________β(
  νναΐάε 1«:εΐΐιε ΛεαδδεΓαη^ &)
  ϋίβ
  ϊη άεη νεΓείηΐίτϋεη δΐα&τεη
  εϊηε Η&ιηδτεΓ-Ερΐάετηίε, άΐε
  αηι ι. ΟΙίΙοΙοεΓ άΐε ηειιεη
  ίαετ &11ε ιηοεί?1ΐο1ιεη
  νν&Γεη ϊη ΚΓ^ίΙ ΐΓεϋεη. Ιη
  Νεαι ΥοΓΐί αηά αεη ιιε^ΓΪ^εη
  δί&εάΐοη άεΓ υδΑ
  ίη
  Βηιεδδεΐ. 3.10
  ϋΐε Ιεοΐιηΐδθΐιε
  ϊη ΒΓαΡδδ.Ί, άϊο
  ΓΪε Ααί-
  άετ άεηι&οΐχίη Ρίπηεη
  Ηθΐΐΐε, ΙΐΗΐϋε είηεη
  1Τ13Π „
  „_„ νοτ άεη Οεδςηαείίεη. Βε- ]
  ζεΐοηηεηάεπιΐεΐδε 1ιεΪ85(: εδ
  βίηεηι υηΐιεά-ΡΓε55-Βε-
  ΐΐ(.ιιι", άαδδ ιγοΙζ άεΓ Μΐ11Ϊ3Γ
  άεη, άΐε άΐε ηεαεη δτεαεΓη
  οΓΐη^εη δοΐΐεη, άαδ Ρΐηαηζηιΐ-
  ηΐδΐεπαηι βοηοη ιΐΐΐεάεΓ νοΓ-
  ΙαεΓ ννεΐϋεΓε διεαεΓ-
  ΚίηάβΓΐ&ηάνβΓ3θΓΐΐο1ΐιιπ
  ίηα Ε.θίο1ι
  Ραετ
  Ιίοιηηιεηάε ννίη-
  ΐ εΐηε
  Ηαίεη
  Ρ1π1&άε1ρ1π<ι, ι. ΟΙίΙοοεΓ Λαί Βείς^ηηΐοταΐοε άεδ Κοηιΐηο.ηά&η1:6η άεν υδΑ- ΜίΐπηεννεΓΐΙ, άεδ ά , & ϋνΐιίδοηε ΚτευζιΤ «;ΐ2ηο1ιε- 9.300 Τυηηεη, πυί ϋεΓ ζιΐΓ αΐΐ^ειηεϊηεη :. Ιη άετ ΙεΐζΙεη ____ ννεητ- I τηαοΙιΙδϋεΓΪοΙιΙ: ηιεΐάεε α. β. ! Όΐε εη&ΐΐδθηε Ρΐοίίε \&ί ηβοη | άεη 1ΐ3Γΐεη δοΐιΐδε&εη, άΐε ϊΙιγ άαΓοηάΐεΐπι ι Ιΐοηεη §:εηιε1άεΙ;ε ΑΙίΙΐοη ^α^ινν3ίίε ζαβ-είιΐβ-*; ννθΓάεη νβ3Γεη, ααί άεη Π3θ1ι ΟΐΓοταΙΙαΓ ηεαε άατοΐι αηδετε ΙΙηΙεΓδβε- . ΒοοΙε εΓΐΐιΙεη. Ρϋηί αηβεΓεΓ Ι υητεΓδεεοοοϋε ^εΐαηβ: εδ δΐε ' αηζυβτεΐίβη αηά τηΐΐ: δΐεηεΓ- Γΐεΐί ζα ιοΓρεάΐεΓεη. 1 ι) Ι^Λχηηι ϋΐδ ι ^3.11^ 31ε 9° ΙΙ0 2) δοΐιβί (πιαηη· Ιΐοη) 75 9Ο 3) Κβΐϋ αεΙ>εΓ ι
  ^α^^^ 9° ΙΙ0
  4) Καΐο (£Γ03δεΓεδ) 75 9°
  5) ΟοΗδεηίΙεΐδθΗ 75 9°
  6) δοΐιννεΐη τηίί:
  ΰρεοΐε αεϋετ 25 οΙιβ 70 85
  7) δοηννεΐη οΐιηε
  δρεοΐί αεβεΓ 25 οζά 75 9°
  8)
  τηΐΐ δρεοΐί 55 65
  9) ΜαΙϋεΓδθΙΐννεΐη
  οΐιηε δρεοΐί 6ο ηο
  ι ο) Εοεΐ οΐιηε
  δρεοΐί 6ο 7°
  ιι) Ηαεηηετ (1ε
  βεηά) χ2ο
  12) ΤΓαϋΙιεηηε
  (Ιεΐοεηά) Ι2θ>
  13) ΤΓαΙΙιαΙιη
  (1ε5εηά)
  VIII.
  ΡΙ80ΗΕ
  ^ε ηαοΐι Αγτ αηά
  Οτδδδε 8ο
  IX.
  ΚΑΕδΕ
  ΐ) Κ.352 ΪΠ
  (νεΐοηθΓ Καδε) ΐοο ΐ2θ
  2) δο1)3ί!<3δε ϊ6ο ΐ8θ 3) θΓανέτε (Η3Γΐ1ί3εδε) ΐδο 2θθ Χ. ΗΟΝΙΟ ι) Ι. (^α&ΐΐΐαεΐ ΐοο τ 15 2) ιι. Οα3ΐΐΐ3ΐ 9° ΐοο XI. δΕΙΡΕ νναδοΗδεΐίε ννεΐδδ 7° 83,5» ν3δοΗδείίε &Γαεη 69 79 XII. ΚΟΗΙ,Β ι) διεΐηΐίοΐιΐε 2) Ηοΐζ^οΐιΐε 9 ΐο 3) δοηπιίεάεΐίοηΐε ϋΐε ΡΓεΐδε ίαβΓ Οίΐ, Κοβκ ηεη, αηά δοΐιηιΐεάε - διείη- Ιίοίιίε, Κ3δϋ3ηΐεη, ^οη3ηηίδ- Ιιγοι, ννεΐη ΐη Ρΐαβοΐιεη απά νοηι Ρ355 βοννΐε ^εάθ^ ννβΓ- άεη ΐη Καετζο νεΓοείίεπϊΗοΙΐΓ» νοΓδΐεΙιεηάε ΡΓεΐδε δΐπά ίαετ άΐε ΡΓονΐηζ 0Η3ηΪ3 ίσδτ, ίαεΓ άΐε ΡΓονΐηζεηΚεΙΙιίηιηοβ αηά ΙγηΜϊοπ δΐηά Αοννίίΐ- οηαη^εη νοη εϋννβ ΐο ο)ο η3θΗ αηΐεη αηά ηαοη οί>βη
  άεη ι. Ο1ίΐο5εΓ 1941
  Ο. Οΐΐΐά
  ΡίΪΓ ΚτεΙβ
  Ιιηάε ΡΓεΐδε νναΓ-
  άεη ^εηεητηί&Ι:. Εδ ΐδΐ δΐτεηβ
  νεΓοοΐειΐ, ηοεΐιετε Ρτεΐδε ζβ
  ίοτάεΓη 5εζνν. ζα ζβΐιΐεη.
  άε^ε§·εη
  ΟηαηΪ3, άεη ι. ΟΙίΙοοεΓ 1941
  ΡεΙάΙίοηιιτΐίΐηάαηΙιΐΓ 6ο6
  νΙ
  Ιιη
  «Κεδθΐατίοη» ζιι άετη
  §:1εΐο1ιεη Ζννεοΐί ϋηί άετ ννεΓίΙ:
  νοη Ρηΐΐαάεΐρΐιΐα είη^εϋΓθί-
  ίεη. Όά5 Μαπ'ηεΐηΐηΐδΙεΓΪαπι
  υηά άετ
  «ΡΪΓε-
  ΙοΓΪΙϊυοηε
  Ιε
  αΐθΓάοπ.
  άΐε δοΐιαΐεη ταιΐΓάεη
  άεη ΕΙιεΓη ΡοηηαΙίΐΓε
  άΐε αΐΐεδ
  ΚεραταίαΓ ΐπ
  Βθδίοηεΐ ννεΓίι 1ΐε§εη.
  ϋΐε Οεδαηαΐζαΐιΐ άετ ΐη
  υ8Α-ννεΓίτεη Πε&εηάεη
  δοΗΐίίε, άΐε δίεΐτ άετη νεΓΓΒε-
  τεΓ άε Οααΐΐε αηΐεΓδτεΙΙϊ 1ΐ3-
  Ιοεη, βοΐίεηίΐ: δΐοΐι άαηιΐϋ ααί
  ΖηηεΗηιεηάβ
  ίηι ΐΓβη
  - · Οεηί, 2.
  ϋηηιΗβη
  ίΟΕΗΝΕ υΝϋ ΘΕΗΑΕίΤΕΡ
  ίηβΓ άίε Ρτονίηζεη ΟΗαηία, ΙΙετΗίηιηοη, ηηά Ιγ*-
  Ιεΐίοη οβί 8 βίηεη άί^ετ ΑΓθείζείτ
  αο. ι ΟϋοοεΓ 1941
  ι) δαοΗαηηι&-
  ϋΓ. 28θ—32Ο
  2) ΖίΐηηιεΓΐεαΙε» 280—320
  3) ΟεΙιΐΙίεάεΓ
  26)
  εηί
  27) ϋοΐηιεΐ:
  ΜοηαΐΗοη
  -
  ϋη 5000—75°°
  4)
  5)
  ΗεΓ3ΐά» ζ&ϊ ζα,
  ά3δδ άΐε ΒεΓΪςΙιΐβ νοη ζαηεη-
  ηιεηάεη υηΓαΙιεη ΐη Ιγ3Π
  νοη ζα5ΐ3εηάί§εΓ δεΐΐε ΐη
  ^οηάοη 6εδΐ3ε»:Ϊ2ΐ: ννθΓάεη
  δειεη. ΌαΓοη άεη οταΐαΐεη
  ΤεΓΓΟΓ άεΓ ΒΓΪίεη αηά Βοΐ-
  δοηεννΐ9τεη ννΐτά &1δο άΐε νοη
  ΐητεη ΓοΐδηεΓΪ^εη ροΐΐϋΐδοηεη
  ΡάηΓεΓη ΐΐη δΐΐοΐι
  ΪΓαηΐδθΗε
  ίβη ιιηά νβΓββΓ,
  ϋβιιί3θ1ι1&η<1 ταβυτβη άεβ -Οβηιβίηβοΐι&ίτβΐί&ηι ρ ί β β 8-αηζ ΕιΐΓορα ?68βη άβη Βΐ1ΐ β οββηβρπιοητ; ίβί ηηά ά&ΙιβΓ Αηβρηιεη βιιί ΕηίΐΒβτηηβ· Η&τ. ΑοβΓ &ηεη ά383 άΐβ ΙηάαβτΓίβ— ηηά ΒβΓ8,ο&η1ϊθΓ.Γίθθβ ίη ΒβϋΙβοΗΐ&ηά ιχΐβ&βη ίηΓβΓ «ΙηΓθηβοηηϋίΙίοηεη τβοη- ΓηαηοΗθΠ χβητ&οβΐ ΒβίΓίβοβη ίη ΙΐΙβίηβΓεη «ιΐΓορ&βΪ3θ1ιβη ^&εηάβ^η ίηι ιιΐοΐιΐ νβΓβί&ηάεηβη ^εηιείηδαηιεη ΙηίεΓεβββ *1βη νοΓνζαο; νεΓάίβηβη. ΐς2—240 28ο—32Ο —32ο » 28ο—3θο » 28ο—32Ο » 32Ο » 300 » 3ΟΟ » 28θ—32Ο » 252—280 » 3ΟΟ—32Ο » 3ΟΟ—320 » 2ΟΟ—32Ο » 144—190 1>Ϊ5 ΐ6
  » 8ο—125
  ΐ8) ΑαίδεηεΓ » 300—35°
  19) Ιη&εηϊεαΓε
  αηά ΚοηΐΓθΙΙΐη-
  £εηΐεηΓε » 400—-750
  2ο) Κοεοΐιε ητϊΐ:
  νεΓρί1ε§:ιιη& » 175—225
  2ΐ)" -■"- ■
  7)
  8)
  Γ
  9)
  βΓ .
  ΐο) δοΐιηιΐεάε
  ιι) ΚΐεηιρηεΓ
  12) Οΐ3εδεΓ
  13) δοΙιΙοδδεΓ
  ΕΙΙΐ
  75
  υησ]
  "ν/θΓδΙεΙιεηάε
  ΟεΙιαεΙΙάτ ννΐ βεηοΐν
  ηιΐίίΐ:. ϋάδ Ζαΐιΐεη νοη Ιιοβ-
  Ιιετεη Εοεΐιηοη Ιοεζνν Οε1ΐ3ε1-
  ΐεΓη ΐδΐ νεΓοοίεη αηά
  53Γ.
  άεη ι.
  6ο6
  Ιγπ
  ΟοΗΐ-είΙ)-
  άειιτί,οΐιεη
  » 225—45°
  » 150—300
  23) Κείηεπκιοΐιε-
  ίΓΛΙΙΰη » 100 — Ι2Ο
  24) Κοοΐι^εΐιαΐ-
  ίεη » 8ο—ΐοα
  25) Αη^εδΐεΐΐΐε » 3°°—-
  ΗΑΡΕΝ-ΤΕΚΑΚδδΕ
  ΗΑίΙ00Ν5ΤΗΑ55Ε νο 8
  . ^Ε^Ε ΤΑΟΕΖΕΙΤ
  ΡΚϋΗδΤϋΟΚ
  ΜΙΤΤΑΟΕ88ΕΝ
  αηά ΑΒΕΝϋΕδδΕΜ
  Κ3ίίεε οάεΓ Τεε ιηΐι.
  Κιιεΐιεη άαζα
  Ιηι §:αηζεη 50 ΌΓθΙιηιεη.

  ηηά Αοβηάβδδβη
  Βαρρε
  ιιηά
  Ρ γ ϋ ς Ιι ι ε
  Ιηι Οαηζεη ιιο ΌΓαοΤητηεη.
  ΐ Κάοΐ'ε ππά ΠεαΙ-
  Οίίεη 1?!5 ?3 οο
  ΣΕ.ΊΙΣ 2α
  ΟΙ ΕΧΘΡΟΙΤΗΙΕΥΡΟΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
  ΟΊ έν Λονδίνω χειριζόμενοι τάς τύχας τής Βρεττανι-
  κής κοσμοκρατορίας, άπέδειζαν κατά την διάρκειαν ολό¬
  κληρον εκατόν ι αετηρΐδων, δτι άπεχσάνονται την φράσιν:
  «ΟΙ άλλοι λαοΙ έχουν καΐ αύτοΙ τό δικαΐωμα νά ζήσουν.»
  Ούτοι ηκολούθησαν μίαν πολιτικήν, ήτις άπό έδαφικής
  καΐ οίκονομικής απόψεως είχεν ώς σκοπόν νά εξασφαλί¬
  ση κατά την διάρκειαν όλοκλήρων έκατονταετηρϊδων,
  όλας τάς άνάν. καςτής χώρας των, άδιαφοροθντες διά τάς
  των άλλων λαών καΙ χωρών. _.
  Είς τό πρόσωπον τού δημοκράτου Προέδρου των Ή-
  νωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής εύρήκαν ένα σύντρο¬
  φον, δστις βοηθεϊ άλλους λαούς μέ μόνον τόν σκοπόν νά
  κληρονομήση αθτούς. Διά τόν πόλεμον τοθτον, πού διε-
  ξάγουν εναντίον τής Εύρωπαϊκής ένότητος καΙ
  τής μελλοντικής αυτής ασφαλείας, εχου/ την
  συγκατάδεσιν πολυαρίδμων άποτυχόντων, οί όποΤοι
  βά εύρισκον την ευκαιρίαν ν' άναδειχδοΰν καΐ πά¬
  λιν τότε, δταν ή Εύρώπη δα έπανεφέρενο είς την προτέ¬
  ραν αυτής ένδειαν καΐ έξάρτησιν.
  'Εάν πρό τού πολέμου ύιήοχον εύδαιμονοθσαι όπωσ-
  δήποτε χώραι, τουτο συνέβαινε διότι τό ήθελεν ή "Αγ¬
  γλία, υπό την προϋπόθεσιν βεβαίως, δτι δα ηκολούθουν
  την Βρεττανικόν πολιτικήν τοϋ άποκλασμοΰ καΙ τής άπο·
  μονωσεως κατά των συνεχώς άναπτυσσομένων λαών τής
  Γερμανίας, τής Ιταλίας καΙ τής Ίαπωνίας.
  Ή Βρεττανική προπαγάνδα, δέλουσα νά διαστρε-
  βλώση τούς πολιτικούς καί οίκονομικούς σκοτούς των δυ·
  νάμεων τοϋ "Αξονος, διεκήρυζαν δτι ή συνεργα^ία των
  είς τόν εύρωπαΐκόν χώοον ήτο μόνον ένα πέπλον πρός
  Κάλυψιν των άληδών σκοπών των, οΐτινες άπέβλεπον είς
  την πολιτικήν κηδεμονίαν κα! καταπιεσιν των λαών, είς
  τρόπον ώστε ούτοι ν'άναλάβουν ύπηρετικόν ρόλον, ά-
  πέναντι των δυνόμεων πού έπιδώκουν την αύτάρκειαν
  τού οίκονομικοΰ χώρου. Διαοτρέφουν τάς πολυαρΐδμους
  ενδείξεις περί των είλικρινών προδέσεων τής Γερμανίας
  καΙ Ιταλίας έν Εύρώπη, κατηγοροθν τό γεγονός τής χρη¬
  σιμοποιήσεως ξένων έργατικών δυνάμεων υπό τής Γερ-
  ρανίας, άποσιωποϋν τό δτι αύτη είς τόν άγώνα της εναν¬
  τίον τοϋ Μπολσεβικισμόν χρησιμοποιεϊ είς υπερβολικόν
  βαθμόν τάς δυνάμεις της καΙ ώς έκ τούτου έχει ανάγκην
  ανακουφίσεως, καΙ ουδόλως άναφέρουν δτι ήβιομηχανϊα
  κα'ι τα όρυρεΐα τής Γερμανίας έξυπηοετούν διά τήςτεχνι·
  κης ύπεροχής των τάς μικροτέρας έπιχειρήσεις των Εύ-
  ρωπαϊκών εθνών χάριν τού κοινοϋ συμφέροντος.
  Ή Αγγλία καί αί Ηνωμεναι Πολιτειαι άπέσπασαν ά¬
  πό τάς χώρας τής Εύρώπης τα πλοΐα, διακόψασαι ούτω
  την συγκοινωνίαν μέ τάς ύπερποντΐους χώρας.
  Φυσικά δέν έχει ουδεμίαν σημασίαν εάν πρός τούτο
  έλαβον την- συγκατάθεσιν των «κούκλων φυγάδων Κυ-
  βερνήσεων», ή εάν την έλαβον κατόπιν πιέσεως. ΟΙ λαοί
  είς την πραγματικότητα ύποφέρουν ένεκα τοϋ άποκλει-
  σμοϋ των έκ των ύπερποντίων πηγών των διαφόρων προ-
  μηδειών. "Ηδη αί Ηνωμεναι Πολιτειαι έπροχώρησαν έτι
  περισσότερον καΙ κατέσχον άπαντα τα είς τούς βορειοα
  μερικονικούς λιμένος νουλοχοϋντα πλοΐα τής Εύρωπαϊ-
  κής Ηπείρου. Δέν έκπλησσόμεδα εάν αι χώραι τής Μέ-
  οης καί Νοτίου 'Αμερικής πιστεύουν είς την δήδεν καλήν
  θέληοιν τής Κυβερνήσεως τής Ούασιγκτώνος καΐ προ-
  βαίνουν και αύται μέ την σειράν των είς κατασχέσεις
  εύρωπαΐκών πλοΐων. Τα δημευδέντα πλοία δα χρησιμοποι
  ηβοϋν έμμέσως ή άμέσως είς τόν διάπλουντοθ 'Ατλαντι-
  κοΰ,πρός άνεφοδιασμόν τής Μεγάλης Βρεττανίας δι' Ά-
  μερικανικών πρώτων ύλών, τροφίμων καΙ πολεμικοθ ύλικοΰ.
  'Εάν αϋτό δέν τό έννοοΰν μερικαί εύρωπαΤκα! χώραι,
  τούτο όφεΐλεται είς την άπό έκατονταετηρϊδων υπάρ¬
  χουσαν γνώμην δτι, ή τύχη τής Μεγάλης Βρεττανίας εί¬
  ναι άμετάθλητος. Είς την προγματικότητα δμως δέν με·
  ταβάλλεται τΐποτε. "Η Ήπειρωτική Εύρώπη άγωνΚεται διά
  τό μέλλον της, διά την αλληλεγγύην καΙ διά τάς οικονομι¬
  κάς της ζωτικάς ανάγκας.
  Εξασφάλισις είρη-
  νης είς την Ευρώπην
  ΔΚΛΟΣΕΊΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ «■ ΠΑΒΟΛΙΝΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.-Ό Ιτα- ,
  λός ύττδυργός κ. Παβολό- |
  νι, ^παρουσία τοθ Ντοΰτσε
  κατά την συνέλευσιν των
  μελών τοΰ Γερμανοϊταλι-
  κοθ Συνδέσμου, εξήρεν είς
  λόγον τού τάς σχέσεις
  των δύο λαών, ού μόνον
  επί τού πολεμικοθ έπιπέ-
  δου, άλλά καί επί
  χον οίκονομικοΰ κα'ι
  τού πνευματικοΰ τοιούτου,
  τονίσας δτι ή φιλία αυτή
  βά συντελέση είς την έξα-
  οφάλισιν μιάς δικαιοσύ-'
  νης και μιας είρήνης είς
  την Ευρώπην, ή όποία ε¬
  φεξής, τελείως χειραφετη.
  μένη, θά δυνήθη νά ζήση
  καί ευημερήση ίνα ούτω
  οί λαοί τής Εύρώπης,
  άποκτήσουν τ' άναθά έ-
  κείνα τα όποΐα ή Έβραϊ-
  κή όλιγαρχία άπό αίώνων
  τούς εΐχε στερήσει ,καί
  τούς είχεν ύποδουλώση
  είς τό αρμα της, διά νά
  τούς έκμεΐαλλεύεται
  διαρκώς πρός ίδιον αυτής
  δφελος.
  Ν
  ΡΑΤΕΥΜΑ
  ΟΥ ΤΖΙΜ
  Α
  ΊΟΥΤΙ
  Ε1ΣΥ, 3. Αγγέλλεται έκ
  Τζιμτιοοτί δτι Νοτιοοφρι--
  κονικά οΐί ατεί^οιο, πά
  ροβιάεοναα ιά σύνορα
  της Γολλικης ούτης ΰτΐοι-
  κιος τρεοιΡολον τάς
  ιτροκιχαρτ,μειος Γαλ¬
  λικής >ρομμός ττορά
  ιήν Άσάμαν. Καιά τάς
  ούιάς πληροφορίας ό Γάλ·
  λος Διοικητής <ιΟ0 Τζιμ- ■πουτί διεμαρτυρήθη εν¬ τόνως διά την κατάφορον ούιήν τισροβΐοσιν των Γαλλικών συνόρων. ((ΙΙιΙιΜΙΙΙΙΙΙϋΙΐΙΐΙΙΙ] (ΊΙΙΙ|.ΙΗΊΙΙιΗΙΔ<.Ι1 ΙΟΙ1ΙΟΙΤΑΊ ΚΑΤΑ III Ρ0Υ2ΒΓΛΤ Είς την Βιέννην ώργανώ- δημ α έκδεσις, πού δεϊχνει ιά καταπληκτικά έργα των Ι ερμονών σκαπανέωνκατά την εκστρατείαν τοϋ δυτι- κοϋ μειώπου, τό δέρος τοϋ 15^0 Κατεοκεύαααν έκεϊ <ίθ γετιύςαο, μειαζύ των έ ιχ (*.ν και μ αν σιδηροδρο- ρ κτ,ν γέιΐιραν μήκους 360 ι.έΐι·.α.ν Γτυ έτερματίσδη ένιίς 10 τμερίΐν. ΑΊ έπιχει- ρ^ε ς δι^ρκεοο,ν <Β ημέ¬ ραι. Έχομεν/ο.Γόν 10 γε- «ϋ-ί ο ς ςχεδόν κεδ' έκά- ^ -ι γ ! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τά Σ.ιμ6ολαιοραφεΤα Θρασυ- βούλου Γαλάνη καΙ Κανάκη Φραγ κιαδόκη μετεφέρθησαν επί τής όδοΰ Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη (Καλέ Καπισί) άνωθεν τού φουρ νού Πάνου Τσεκούρα. Ή είσοδος , < ν ι < (ι ·ΐι τ^(.^ι^υ. Γί. ΥΟΡΚΗ, 3.- ·Ο Γε- ρουσιαστής κ. Ροϋγγερ είς λόγον τού ετόνισεν δτι ή πολιτική τού Ροθζ- βελτ όδηγεΐτήν Αμερι¬ κήν είς τό χεϊλος τοθ κρη- μνου καί δτι οθτος διά τής πολΐτΐκής τθυ αυτής θέλει νά επιβάλη Δικτα¬ τορίαν είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας. ΠΡΟΣΟΧΗ Είς τό Κατάστημα Γεωρ. Ήαπαμιχελάκη καί Σία ά· γοράζονται παλαιά κοσμή- ματα μέ τάς καλλιτέρας τι¬ μάς, ώς καί παλαιά άργυρά οιαϋτα. Όδός Ποττιέ 29 Παλαιά άγορά). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Ε1ΑΗΣΕΟΝ Ή Αγγλία απώλεσε κατά την χθεσινήν ημέραν 15 άεροπλάνα ΕΚ ΤΟΥ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Ι ΦΥΡΕΡ, 3'ΟκτωβρΙου ' Είς τό 'Ανατολικόν μέτω¬ πον αί έπιχειρήσεις συνεχΙ- ζονται έπιτυχέοτατα. Την νύκτα τής 3 Όκτω- βρίου Γερμανικά άεροπλά¬ να έβομβάρδισαν, μέ ση- μαντικά άποτελέσματυ, την ΜόσχανκαΙ έν ένλειτουργϊα εργοστάσιον πολεμοφοδίων νοτιοανατολικώς τής πό¬ λεως Χαρκόφ. Ισχυράς σχηματισμός Γερμανικόν άεροπλάνων μάχης επετέθη την περα- σμένην νύκτα εναντίον τοΰ ΒρεττανικοΟ κέντρου ναυ- πηγείων Νέϋ Κάστλε μέ ε¬ ξαιρετικήν επιτυχίαν. "Αλλαι έπιδέσεις τής άεροπορΐας έγιναν εναντίον τεχνι- κων έργων ύψιστης σπου¬ δαιότητος τής άνατολικής καΙ νοτιοανατολικής παρα- λίας τής Αγγλίας, ώς καΙ εναντίον άεροδρομίων. Είς την περιοχήν τής Μάγχης τδ καταδιωκτικά μας κατέρριψαν 9 'Αγγλικά άεροπάνα, τά δέ άντΐαε- ροηορικόν τού ναυτικοΰ μας Ι κατέρριψαν έτερα 3. Είς την βόρειον Άφρικήν Γερμανικά Στούκα έβομ- βαρδισαν την πρώτην Ό- κτωβρίου λιμενικάς έγκα- ταστάσεις τής Μάρσα· Ματρούχ καί Τομπρούκ. Ό- μάδες τού Γερμανικοΰ ναυ- τικοϋ καί 3κατέρριψαν Βρετ- τανικά άεροπλάνα, παρά την παραλίαν τής Λιβύης. Έπιδέσεις τοϋ έχδροθ, άνω τής περιοχής τοϋ Ράϊχ, δέν έλαβον χώραν οϋτε •κατά την νύκτα οΰτε κατά την ημέραν. Αι έπιχειρήσεις είςτό Ανατολ. μέτωπον Βομβαρδισμός τής Μόσχας καί Πετρουπόλεως ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,1)10)41. —Αί έπιχειρήσεις είς τό Άνατ. Μέτωπον βαί¬ νουν μεθοδικώς. Αί Ι¬ ταλικαι δυνάμεις αί δρώ- σαι παρά τόν Δνείστε- ρον προελαύνουν νικη- φόρως έπιφέρουσαι με- γάλα. ζημίας είς τόν εχθρόν. Μαχητικά άε¬ ροπλάνα μας έβομβάρ¬ δισαν καταιγιστικώς στρατ. στόχους τής Μό¬ σχας καί Πετρουπόλε¬ ως. Είς τόν κατά τής Αγγλίας άγώνα μαχητι¬ κά μας άεροπλάνα, πα¬ ρά τάς Φερρόρας νή- σους, έβύθισαν εχθρι¬ κόν σκάφος 2ΟΟΟ τόν¬ νων, επέφερον δέ σοβα¬ ράς ζημίας είς ετέρα 2 παρά τάς άνατολ. ακτάς τής Αγγλίας. Έτερα μα¬ χητικά μας έβομβάρδι¬ σαν είς την Ν Α και Άν. Αγγλίαν διάφορα ά- εροδρόμια καί στρατ. στόχους. Παρά την Μάγ- χην έχθρικαι τορπιλλά- κατοι απεπειράθησαν νά έπιτεθοΰν κατά νηο- πομπής μας, ηναγκά¬ σθησαν δμω; υπό των πολεμικών πλοίων καί των άεροπλάνων μας νά παραιτηθοΰν τοΰ σχεδί- ου των τραπεϊσαι είς φυγήν. Βρεττανικά άε¬ ροπλάνα έπέδραμον κα¬ τά διαφόρων πόλεων τής ΒΔ Γερμανίας επέ¬ φερον δμως ασημάντους ζημίας. Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον κατεβυθί- σαμεν 'Αγγλικά πλοία συνολικής χωρητικότη¬ τος 683.400 τόννων έξ ών 452.000 διενήργησεν ή άεροπορία μας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3-.ΤΟ ( ημιεπίσημον Γερμανι- , κόν πρακτορείον άνα- | κοινοί δτι είς τόν νότιον τομέα αί έπιχειρήσεις διεξάγονται είς μεγάλην άκτίνα. "Ηδη τά στρα- τεύματά μας πλησιά- ζουν πρός την περιοχήν τοΰ Δόν δπου ευρίσκον¬ ται σπουδαιόταται βιο- μηχανικαί έγκαταστά- σεις των Μπολσεβίκων. Ή άεροπορία μας έκ παραλλήλου δρώσα επέ¬ τυχε την καταστροφήν πλείστων κόμβων συγ- κοινωνιών είς τά μετό- πισθβν τοΰ έχθροϋ, ώ¬ στε νά 'δυσχεραίνηται τά μέγιστα ό άνεφοδια- σμό; τού καί αί κινήσεις αύτοΰ. ΤΙΜΑΙ Διαφόρων είδών τροφίμων ισχύουσαι άπό 1.10.41. Ι. Σιτηρά Χονδρικθς Λιανικθς 1) ΙΤτος 3δ - 2) Γμιγός 30 - 3) Κρι&η 28 — 4) Χαρουπάλευρον 10 12 II- "Αρτος 1) "Αρτος μέλας 30 2) » κρίοινος 25 III. "Οσπρια 1) Όρυζα 45 50 2) Φασόλες λευκές 80 88 3) Φακές 60 66 ΙΥ. Χορταρικά 1) Πατάτες 35 40 2) Μπάμιες 30 3ό 3) Μελιτζάνες ίθ 3ό 4) Κολοκυοια 15 18 5) Λαχανικά 15 20 6) Κοκινογούλια 13 17 7) Φασόλες 32 38 8) Φασολάκια 30 16 9) Κρεμύδια 17 22 10) Ντομάτες 17 22 Υ. Φροϋτα 1) Άχλάδια 25 30 2) Ιταφύλια 12 15 3) ΣΟκα 25 30 4) Λεμόνια 30 35 ΥΙ. Διάφορα 1) Ζάχαρις 72 80 2) "Ελαιον φαγώσιμον Πρόβειον ή άγελαδι- νό γάλα 25 30 4) Γιαοθρτι 34 5) Βοΰτυρο 220—240 6") Αύγά κατά τεμάχιον 10 XII Κρέας καί Πουλερικά 1) ΆμνοΙ μέχρις ενός ετουΐ; 90 110 2) Κριός 75 90 3) Μοσχάριον δνω τοθ 1 ετους 90 110 4) Μοσχάριον μεγ. 75 90 5) Βόειον 75 90 6) Γουρουνάκι δγδαρ- το 6νω των 25 όκ. 70 85 7) Γουρουνάκι γδαρ- μένο δνω των 25 όκ. 75 90 8) Γουρούνα δγδαρ- τη 55 65 9) Γουρούνα γδαρμ. 60 70 10) Κάπρος γδαρτός όΌ 70 11) Κόττες (ζωντανές 120 12) Γαλοπούλα (ζων¬ τανές) 120 13) Γάλος 110 ΥΙΙΙ. Ψάρια Άνολόγως *,*,», εΤδους καί · ν* μεγέθους άπό βθ ίως 16θ!ορχ, IX. Τυριά 1) Τυροζ του- λουμΐσιος 100 120 2) » κεφα- λΐοιος 160 180 3) » Γρα- βιέρα 180- 200 Χ. Μέλι 1) Μέλι Α'. 100 115 2) » Β'. 90 11ο XI. Σάπων Σακούνι λευκόν 76 83.50 » πράσινο 69 16— XII Άνθρακες 1) Λιχνίτης 2) Ξυλάνορακες 9 10 3) Άνβρακες διά οιδηρουρ- γεΤα. ΑΙ τιμαί δΓ Ελαιον, σταφίδες γαιάνθρακας, κάστανΰ, χαρούπια, καΙ οΤνον είς φιάλας Λ βαρελίου ώς καΙ των δερμάτων έν γένει θά δημοσιευδοθν προσεχός. ΑΙ ανωτέρω τιμαί Ισχύουν διά τάν Νομόν Χανίων, διά τούς Νο- μούς Ρεθύμνης καί Ηρακλείου έπιτρέπεται αΰξησις Ρ ήλάττωσις τΟν τιμών μέχρι 10 ο)ο (δέκα τοΤς εκατόν). Χανιά 1 Όκτωβρίου 1741 Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γενικάς Γραμματεύς Γενικής Διοικήσεως Κρήτης ΑΙ ανωτέρω άναφερόμεσαι τι¬ μαί ένεκρίθησαν. Άπαγορεύεται αυστηρώς ή υ¬ περτίμησις καί πληρωμή είς τιμάς ανωτέρας. ΟΙ παραβάται τιμωροθνται αυ¬ στηρώς. Χανιά 1 Όκτωβρίου 1?41 ΦΛΕΝΤ—ΚΟΜΜΑΝΤΑΝΤΟΥΡ 606 Λ)νσις 'Επιμελητείας Κατά Διαταγήν ΜΕΛΤΣΞΡ ΕΠΑΝΑΑΗΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ενοικιάσεως Μοναστη- ριακών Κτημάτων Προσφερθείσης μείζονος τι- τής των τελευταίων πλειο- δοτών διά την ενοικίασιν των μετοχίων «"Αγιος Γεώργιος» Νεροκούρου καί Άφράτων Κισ- σάμου, έπαναλαμβάνεται.ή δη- μοπρασία την προσέχη Πέμ¬ πτην 9 Όκτωβρίου 1941 καί ώ¬ ραν 11—12 π. μ. εΙς τά Γραφεϊα τού Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων υπό τούς Ιδίους δρους καί μέ πρώτην προσφοράν τοίς μετρητοίς τοΰ μέν μετοχίου «"Αγιος Γεώργι¬ ος» δραχ. 593250, τοθ δέ μετο¬ χίου «Άφράτα» δραχ. 106.000, Έν Χανίοις τή 3 Όκτ)βρίου 1?41 Τό Συμβούλιον τοθ Ο. Δ. Μ. Π. Νομοϋ Χανίων ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Αυριον Κυριακήν 5ην Όκτω¬ βρίου 1?41 τελοθμεν άρχιερατι- κόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύ¬ σεως τήςψυχής τοΰ αειμνήστου ημών, συζΰγου, πατρός, άδελ- φοΰ καί πάηπου. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΩΝΟΥ Όθεν καλοΰμεν σογγενείς, φΙ- λους καί πάντας τούς τιμών- τας την μνήμην αύτοΰ δπως προσέλθωσιν είς τόν Ιερόν Να¬ όν Αγ. Λουκα (Νεκροταφείον) καί ένώσωσι μεθ' ημών τάς πρός τόν Οψιστον δεήσεις των. ειδοποϊησϊσ" Τά Συμβολαιογραφεϊα κ.κ. Εμμανουήλ Κονταδά- κη καΐ Στυλιανοΰ Πρω- τοπαπαδάκη μετεφέρθησαν έν τή οδώ Κριάρη 23 (Γρα¬ φείον Κουτσουράκη). Ι Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΟΗΝΙΤΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, 3-. Ή εφημερίς «'Ακρόπολις» συνιστά την Ιδρυσιν ΤαμεΙου Ενοικιο¬ στασίου, μέ επιβάρυνσιν των μεγαλοϊδιοκτητών^ μέρος των είσπράξεων των οποίων νά διατςσή είς τούς μικροΤ· διοκτήτας Ή «Πρωΐα» έκ- φρΛζει την ευγνωμοσύνην τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ πρός τάς έν Ελλάδι Γερμανικάς Αρχάς, διά την άπόφασίν των δπως λύσουν τής έπι- τάζεως πολλά Ιστιοφόρα, διότι διά τοϋ μέτρου τού¬ του οά διεκολυνδήι τά μέ¬ γιστα ή μεταφορά τροφί¬ μων διά τάς ανάγκας τού λαοθ. Τό «Ελεύθερον Βήμα» συγχαΐρει την κυβέρνησιν, διά την άπόφασίν της περί καταργήσεως των Κοινών Διευόύνσεων αύτοκινήτων, διότι ό &εσμόςαύτός έπεβά- ρυ/εν ύπερβολικά τούς Ιδι¬ οκτήτας των αυτοκίνητον. Ό «ΠρωΤνός τύπος» γρά- φει δτι αί δηλώσεις τού Πρωσυπουργοϋ κ. Τσολά- κογλου πρός την Επιτρο¬ πήν Έλλήνων έργατών, ά- ποτελοθν την έπισφράγισιν των προσπασειών τοΰ "Ελ¬ ληνος έργάτου, διά την πρόοδον καΙ ευημερίαν Ιτής χώρας. ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΕΠΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΤΗΣ Η1ΥΑΓΑΡΙΙ! ΣΟΦΙΑ, 3.—Δυνάμει τε¬ λευταίως ψηφισθέντος Νό- μου έπιβάλλεται είς άπαντας τούς έν Βουλγαρία ΈβραΙ- ους φορολογΐα 20 ο)ο έπΐ' τής περιουσίας των. Εάν οδτοι δέν σπεύσουν νά κα· ταβάλουν την φορολογίαν ταύτην, θά ληφθοθν τά κατ' αυτών ενδεικνυόμενα υπό τοθ Νόμου μέτρα. τουμοπεαΙΓ υπεστη !οι|αρ_1! βααβασ ΑΛΓΕΘΙΡΑ, 2.-Βεβαιο0· ται ;δτι χθές έρυμουλκήθη πρός Γιβραλτάρ τό Αγγλι¬ κόν ύπερδέδνωτ «Νέλσων», τό οποίον εχει υποστή σο¬ βαράς βλάβας είς την πρύ- μνην, την δεξιάν πλευράν και την ϋσαλον γοαμμήν. ΈπΙσης έρυμουλκήθη καΐ 1 καταδρομικόν, τό οποίον τό εχει υποστή σοβαράς βλά¬ βας είς την ΰσαλον γραμμήν ΡΩΜΗ, 3.- Αγγέλλεται Ι Βρεττανικών πολεμικων είς βραλτάρ είχε συγκεντρωθή μία μβγάλη Βρεττανική νηοπομπή, ή όποία θά κα_- τηυθύνετο διά τοϋ στενοΰ τής Σικελίας είς Αλεξάν¬ δρειαν, κατόπιν δμως τής συντριπτικής ήττας των νηοπομπή άνεχώοησε χθές τό άπόγευμα έκ Γιβραλταο μέ κατεύθυνσιν πρός νότον Ατλαντικόν, συνοδευομέ¬ νη υπό άντιτορπιλλικών- «αί μεγάλου άριθμοΰ έξο- πλισμένων βοηθητικών. Οί Φινλανδοί την κατάληψιν πανηγυρίζουν β τουΤΤέτροσκαί ΕΛΣΙΓΚ1, 3.-Καθ' άπα¬ σαν την Φινλανδίαν πανη- γυρίζεται ή κατάληψις τοΰ Πέτροσκαϊ, ήτις διά Δια- τάγματος μετωνομάσθη είς Ρεϊνίκα. Ή πόλις αύτη είναι υψίστης σπουδαιότη¬ τος, διότι πλήν τοΰ δτι εί¬ ναι τό κέντρον κόμβων συγκοινωνιών, ήτο καί ή έδρα τής στρατιωτικής καΐ πολιτικής διοικήσεως τής περιφερείας ταύτης μβ σπουδαία βιομηχανικα προϊόντα καί άφθονον πά* ραγωγήν. Ή κύκλωσις τον Λένιγκραδ συντελεϊται μβ- θοδικώς καί καθίσταται ό- σημέ*οαι στενωτέρα. Άποστομωτική απάντησις είς τάςψευδολογίαςτου Τσώρτσιλ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.-Ό Γερ· μανικός τύπος, συνεχίζων την άρθρογραφίαν τού επί των δηλώσεων τοΰ κ. Τσώρ¬ τσιλ είς την βουλήν των Κοινοτήτων, διαψεύδει τούτον όσον άφορά την δήλωσιν δτι αί καταβυθί- σεις Αγγλικών σκαφών υπό ύποβρυχίων ήλαττώ· θησαν κατά τό 1)3 τοϋ παρ. μηνός καί τονίζει δτι αί καταβυθίσεις ηυξήθησαν τόν Σεπτέμβριον καί ύπε- ρέβαλον τάς τοΰ Αύγού- ότου κατά 15.0000 τόννους καί τάς τού "Ιουλίου κατά 200 χιλ. τόννους. 'Επίσης προσθέτει, ό Γερμανικός τύπος, δτι αί συνολικαί α¬ πώλειαι τής Αγγλίας κατά θάλασσαν,- άπό τής ενάρ¬ ξεως τοΰ πολέμου, άνέρ- χονται είς 13.800.000 τόν¬ νους, ώ; άλλως τε έπεβε- βαίωσε καί ό Άμερικανικός ναύαρχος Λάγκ ειπών, δτι αί συνολικαί απώλειαι τής Άγγ?«ίας καΐά θάλασ¬ σαν άνέρχονται είς 13—14 έκατομ· τόνους. Ή μαρτυ- ρΐα αυτή τοΰ Άμερικανι- κοΰ Ναυάρχου άνατρέπει τάς ψευδολογίας τοϋ κ. Τσώρτσιλ. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΣ ΒΑΝΑΤΟΝ ΤΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ».— Τό έκτακτον Στρατοδι¬ κείον τής Πράγας κοκ,τε- δίκασεν είς θάνατον τόν -ρώην πρωθυπουργόν τής Τσεχοσλοβακίας Άλόί, διότι απεδείχθη δτι ειργάζετο υπέρ τοΰ έχθροϋ. Ό 'Αλόϊ, πρό | της εκτελέσεως τού, εδή¬ λωσεν δτι έπιθι»μ.εϊ δπως Οατρίς τού ζήβγ. εύ- τυχισμένη εντός τοϋ πλαιαίου τοΰ Ράϊχ χ«ί ό Οάνατός τού νά είναι ή απαρχή τοΰ εϋτυχοΰς μ,έλλοντος τής ίδ τού. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ Ίσχύοντα είς τούς Νομούς Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου άπό 1ης Όχίωβρίου 1941. 11 'Υποδηματεργά- | ται Ό<τάωρος έργα- σΐα δραχ. 280—-320 31 -υλουργοΐ * 280—320 3) ΒοηΘοΙ _υλουρ- γοί » 192—240 4) Κτίσται » 280—320 5) Σουβατζίδες » 300—320 6] Κεραμιτζήδες 280—300 7) Έλοιοχρωμσ- τισταί » 280—320 8) Εργάται λιμένος 320 9) Έπιπλοποιοί 300 10) ΣιδηρουργοΙ 300 11)'ΥδραυλικοΙ 280—320 12) ΤζαμιτζΙδες 250—320 13)ΈφαρμοσταΙ 300—320 14) Ήλεκτρολόγοι 300—320 15) Άραεργάται 200—220 16) Εργάται έλβύθ. 144—192 17) "Εργάται Νέοι μέχρι 16 έτων 80—125 18) ΌδηγοΙ αύτοκι¬ νήτων Μηνιαίως 5000—7500 19) Διερμηνεΐς μη· νιαίως δρ. 5000—7500 201 'Επιστάται όκτάω- ρος έργασΐα δρ. 300—350 21) Πολιτ. Μηχανι- κοΐ και Άρχιτεχνΐ- ται ήαερησ. δρ. 400, 6ΟΟ, 750 22) Μάγειροι μετά Φα- γητοθ ημερησίως 175—225 23) Στενοδακτυλογρά· φοι Λ' μέ γλώσσαν Γερμανικήν εργα¬ ζόμεναι είς Γερμα¬ νικάς υπηρεσίας η¬ μερησίως δρ. 225—450 24) Δακτυλογράφοι Β' ημερησίως 150—30Ο 25) ΒοηΘοΙ Προσ. Κου- ζίνας ήμερησ. 80—100 26) ΒοηΘοΙ Προσ. '.Κσ- θαριότητος ήμερ! 100—120 271 'Υτΐάλληλοι » 30Ο Ό Γεν. Γραμματεύς Γεν. Διοικήσεως Κρήτης ΓΕΩΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΟΙ άναφερόμ€νοι μισθοΐ καΐ ήμερομΐσθια Ισχύουν έν Κρήτη. Ή πληρωμή ηύξημένων μι- σθών καί ήμερομισθΐων άπα¬ γορεύεται καί τιμωρεϊται. Χανιά 1 ΌκτωβρΙου 1941 ΦΕΛΝΤ—ΚΟΜΜΑΝΤΑΝΤΟΥΡ 606 Διεύθυνσις Έπιμελητείας Κατά Διαταγήν ΜΕΛΤΣΕΡ Β0ΜΒΑΡΔ1Ζ0ΥΗ_Ν0Σ0Κ0ΜΕΙΑ ΡΩΜΗ, 3.— Βρεττανικά άεροπλάνα επετεθησαν χθές έν πλήρει ήμέρα κατά δυο νοσοκομείων τής Μπάρ ντιας, ένφ τά σήματα τοΰ ερυθροΰ σταυροϋ ήσαν εύ· διάκριτα. Οί Άγγλοι άερο- πόροι, άφοΰ έρριψαν τάς βόμβας των κατήλθον είς χαμηλόν ΰψος καί έπολυ βολησαν τούς ίατρούς και τραυματίας οΐτινες «1^,ν εξελθει των οίκημ,άτων διά να σωθοΰν έκ των βομβών. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Γερμανικόν Προ¬ ξενείον, δι* ,ήν νησον Κ, εύρίοκεται είς αρ» τήν θΓ5Ον ,Α: ι* παρ» φεντούλκεφ, 4ριΟ. 4,πλη. ο^ον ,οϋ Αιμεναρχείου Χανίων. ΤΑραι άκροάοεων άβτην Ιϋ1» . Ι-υριακών. 'ΑριΒ. τηλεφ. 3.Ο8. ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΙΤΑΑΟΑΓΓΑΙΙΟ^ΕΡΟΠΛΑΝΩΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.— Χθές Βρεττανικά άεροπλάνα έπε- χεΐρησαν επίθεσιν κατά Ίτα· λικοθ άεροδρομεΐου είς Σι- κελΐαν. Ευθύς άπε^ειώθη- σαν άεροπλάνα Ίταλικά καί κατέρριψαν 1 εχθρικόν τύ· που Χέρικαϊν, τά δέ λοιτιά παρητήθησαν τοϋ σχεδΐόυ των, τραπέντα είς φυγήν. Ο πιλότος τοθ καταρριφθέν- τος άεροπλάνου κατέπεσε δι' άλεξιπτώτου είς την θά¬ λασσαν, άλλ' ένθ κατέφθα- νον Ίταλικά ναυαγοσωστι- κά μέ φανερόν τό σήμα των, επετεθησαν κατ' αυτών, πα¬ ρά τόν Διεθνή κανονισαόν, Βρεττανικά άεροπλάνα. Συ¬ νήφθη άερομαχΐα καί κατερ- οΐφθησαν 2 έχθρικά μαχητι¬ κά. Ανεζητήθη είτα 6 πιλό¬ τος τοθ καταπεσόντος άερο· πλάνου, ΛΧλά δέν Ανευρέθη ουδαμοϋ τής θαλασσίας ταύ¬ της περιοχής. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηδητικόν γυναι¬ κείον προσωπικόν διά τό Κέντρον τομ Δημοτικοο Κήπου. Πληροφο¬ ρίαι έντός τοθ Κέντρου