90002

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ.
  6.
  ΟΚΤΟΒΕΗ 1941
  δοΙΐΓίίτΙβίίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηβηίβ
  ΗβΓαα3?βοβΓ ηηά ϋπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηβηία
  Νγ 6ι — Αριθ. 61
  ίβ 3 ϋΓ&οΙιιηβη — Τιμή Αρχ. 3
  ΚβάβΙΐίίοηδοίΐΓο «πά ϋηιοΙΐβΓβί :
  . 22.
  ΗΙΙΓ
  Αϋ$ ΕΙ)
  πι
  ιΟΡΑ

  Ε
  ΕΝ
  δθϋ
  )ΑΗ
  ΤΑΕΤ
  δΟ ΗΙΙ,ΡΤ
  δθ €ΗΑ_Ρ» ΕΝΟ-
  ΙΤΝΠ 80 «ΗΑΙ.Ρ» ΕΝ
  ΕΙΝΕ ΜΙΤΤΕ^υΝΟ, ΕΙΝΕ ΕΚΙΝΝΕΚΙΙΝΟ
  ΙΤΝϋ ΕΙΝ ΥΕΚί^ΕΙΟΗ.
  ϋβΓ β,ΓΪβοηίβοηβ ΜίηίβΙβΓρΓ&βίηάβητ: ΟβηβΓ&Ι
  Τ β ο Ιαΐΐο &1ιι ίβίΐΐβ νοΓ ΚηΓζεπι άβΓ
  ηήτ, άβ.38 άίβ Κβδ-ίεΓηη^εη άεΓ Αοηβεηηι&οητβ
  ηηιί&ηβτβίοηβ Ι/ίβίβΓηηίίβη άίβ ΜίηάββτθΓθίνβΓβθΓ-
  3ίοηβΓ£ £θ3τ.ε1ΐΓ. Η&εττεη. Αηοη άίβ
  Γηίί: Ζηο&βΓ ηηά δτείηΐΐοηΐβ ννεΓάβ ηιίτ
  Ηΐΐίβϋεητδοηΐ&ηάδ ηηά Ιίαΐίβηβ ο/βΓββ-βΙτ ν/βΓάβη.ϋββ-
  δτΐβίοήεη ηαοβη βίοη άίε Αοη3εηπι£οητε ίϋΓ άΐε Ι/ίε-
  νοη Μεάίϋ&πιβηίβη, Μίΐοη ηβνν. άητοη άαβ
  ΚΓβηζ ίΙΐΓβΓ Ι^δηάβΓ βίηΒ-βββίζτ. Αηοη ΤΓβίο-
  βτοίίβ ΛνηΓάβη ίη βτείβΓβηάβηι Μαβδβ νοη ίηηβη ζηΓ
  νβΓίύ^ηηβτ ^βδΐβΐΐτ. ΑυβββΓάβηι ννϋΓάβη ίύΓ άίβ Ββ-
  δατζηηδτΓηρρβη Ιεβίηβ Είηΐεειηίβ&ηννβίβηηο/βη ηιβηΓ
  &Μ38τβ8Γβοβη ; άίβ οβΓβίίβ »η βτβ&εοβηβη νεΗΟΓεη ίΙΐΓβ
  Ούΐίί&ΐίβίτ;.
  ϋίεδβ Μίίτβίΐηηβ- ίίηάβτ ΡηηΙίΓ ίηΓΡηηΙΐτ: ίηΓθβ^βη
  δταοΐε ίη βίηβΓ £ε8οηίοητ1ίοηβη ΕτίηηβΓηηβ·, άίε ντΐτ
  ηίβΓ βτβσ,βηηβοδΓβΐβΙΙβη ννοΐΐβη. "ννίΓ ηΐ3ίηβη ννβ-
  ηί^βΓ άίβ ΗηηββΓοΙοοΙί&άβ, άίβ Εη@Ίαηά 3βτζτ ηοοεΓ
  Οτίεοηβηΐβηά νβΓΗ&βη^τ ηβτ, ηαοηάεηι εβ βίοη νοη
  ΐηηι ΗαΙ ίηβ Ιΐη&ΐηβοΐί δτοεββη Ιαοββη, αΐβ νίεΙηιεηΓ
  άίβ Βΐοοΐεβάβ, άίβ 63 1915—17 ά&ΓηεοβΓ νβΓΗαβη^-τβ,
  βΐβ εδ δίοΗ άβ&β&εη ν/ ε η ν ί β , νοη Εη^Ι&ηά ίη3
  Ι7η§:1ηεοΐί ^εδίοβκεη ζή ννεΓάβη. υηι β8 ίη άβη
  £β@;6η ϋβητβοηΐ&ηά ηίηβίηζηΐΓβίοεη,
  Εηχΐαηά ίτη ΝονεχηοβΓ Σ915 «ηά ά&ηη ννίεάεΓ η&οη
  ΙχηΓζεΓ υηίεΓΟΓβοΙιηηβ· ίπι ϋβζεηιοεΓ 1916 άίβ Βΐοοΐεα-
  άβ &ββ·βη ΟΓίβοίεηΙαηά. ϋίε βτίεοηίβοηε ΖείίηηβΓ
  « Ν β α Η ϊ ω β γ α ι) βοη^ίεο ά&τηβΐβ : «ν7ίε Λνβίΐ
  βΓΐ&ηοβη άίβ είηίαοηδΐβη Ρίΐίοητβη άβΓ Μβηβοηΐίοη-
  ίΐείτ; βίηβΓ Μ&οΗγ, ά&5 ΜββΓ ζή ΐβΓΓΟΓίδίβΓεη, ηηι
  άαηη ηαοη Αη58οηα1τ.ηη£ 3βάβ3 νδΙΙίβΓΓεοητ.3, άηΓθΗ
  ΑηάΓοηηηβΓ άβΓΗηησ-εΓβηοτ ηβητχ&ΐβ νδΙΙιβΓ ζή ζννίη-
  £βη, ϊΗγ Βΐηί ίηβΓ ίτβηιάβ ΙηΐβΓβ3ββη ζή νεΓ8τίββ3βη?·)
  Εη?1αηά ίβββτβ &οβΓ ά&ηι&ΐβ ννίβ Ηβητβ Ββΐηβ
  ΡίΙίοΗτβη βΐβ βΓΪί13Γΐ:βΓ Ρ&τβηταηνναΐι. άβΓ Ηηηιαηί-
  ί&τ ηηά άβ3 νδΠχβΓΓβοητβ &βηειη βο &ηί ννίβ άίε είηεΓ
  νβΓΪΓββΊίθΓΐβη «δοηηίζηιειοΐιΐ:» Οτίβοηβηΐ&ηάδ.
  ϋβηίβοηΐβηά &1β ΚΓίε^ββΓβ^ηβΓ Εηβτΐ&ηάβ
  Ιοδ βηιρδΓί ηοεΓ άεη ΒΓΪΙίβοηεη
  ββίηβ ΡΓ»ηεη ηηά ΚίηάεΓ, βο Γηηββίβ βίοΐΐ
  Ιβηά άίββ αΐβ ΝεηΐΓ&ΙβΓ, '}& δοΗηίζοβϊοΗΙβηβΓ
  Ρτβηηά β^βίαΐΐεη Ι&ββεη.
  ϋ&β ΕηΙββτζβη ά&ΓϋοβΓ ϋοβΓννοσ; ηοοΗ
  ά&8 Ββννηββτββία άβΓ Νοί, άίβ ίΓβίϋοη 331ιγ
  ίηΓοηίο&Γ ν^ηΓάβ.ϋβηη δοηοη Ιαη^β νοτηεΓ
  Ιβηά άίβ Ν&ΙΐΓηη^βπιίίΐβΙζηίηηΓβη ηαοΗ ΟΗεοηβη-
  Ιβηά βοβίοηίΐίοη βο οββοΙΐΓδηΙεΙ;, άαββ βίοΗ άεΓβη~νδ1-
  Ιί^β υητ;βΓΐϊίηάηη8Τ οβίη&Ηβ βοίοΓί: αηβννίΓ^ίβ. Βαΐά
  8-30 ββ ίη ννβίίβη Τείΐεη άββ _&ηάββ ϋβίη Βγοτ; ηιβΙΐΓ.
  ϋίβ ΡΓβίββ ΐπηΓάβη ηηβΓβοΗιπίη&ΙίοΙι. Ο&ηζβ ϋοβΓίβΓ
  Ιεοχβη ηηΓ νοη νν"ηΓΖβ1η, ΚΓ&ηβτεΓη ηηά Το
  ΗαηηίβθΓθί. ϋίβ ΒβΓ&ο&ηβΓη νοη ΕρίΓνΐ'5 νβΓ&ηβ-
  ΒβΓΐβη βίηβη Τβίΐ ίηΓββ Βββίτζββ, τπβηη βίβ άαίδΓ
  βίη Ρίηηά Μβηΐ Ιε&ηίβη Κοηητβη. ΗηηάβΓΐβ
  &η Ηηη&βΓ. Ο&ηζβ Ι/βηάβττίθ-β νβΓθάβτβη.
  ηβίτοη ηηά δβηοηβη ίΓαΐβη &ηί ηηά
  βίοΗ ΓββοΗ, ά& άίβ ά&ΓΟβηάβ ΒβνδΙΙΐεΓηηδ: εηί Ικαβϊ-
  ίβί: τιι&γ ηηά άβΓ Οβηη3β νβΓάθΓθβηβΓ ηηά ηη&ββι&ηβ-
  ίβΓ Ν&ητηη^ νβΓ&ίίΙηιι&8βΓ3οηείηηη&βη ηβΓνοΓΓΐβϊ.
  Νίοηί βίηηι&Ι ΑΓζηβίηιίττεΙ τπηΓάβη νοη άεη Βπτβη
  ΗβΓβΐη&βΙίΐβββη, 8Ο άβ.33 βίηβ Κτβηΐΐΐιβΐίβοβκθ.ηιρΐιιηβ'
  βηοΗ νοη άίβββΓ δείίε ηίοΗτ ηιδ£ΐίοη χχι&γ. Ρι-αηεη, άίβ
  ίΙΐΓβ ΚίηάεΓ βΐεΓΪοεη 33ηεη,ί1εΗτ:8η άεη βη&ΐιβοΐιβη^β-
  βαηάΐβη &ηί άεη Κηίβοη ηιη Ηίΐίβ &η ϋ2Γ αϋβΓ Μιβϋ
  Ιΐαΐί. Ιηι Οεβ-βηίβίΐ: άαΓθΗ Α&βηίβη Ιιββδ
  Εΐηοη ηοοΗ άΐβ ^βΓΐη&βη νοΓΓβίβ &η _β·
  οεηβηιίτίβΐη βηβίοΓβοΗβη, άίβ νίβΐΐείοητ ηοεη ιη
  βίηζεΐηεη Οβ&εηάεη νοΓΐιαηάεη ™αΓβ% ™α
  Ιίαηίίβ δίβ η,.. ίβάβη ΡΓβΐβ βηίαΐβάεΓ ίηΓ άΐβ Εηίβη-
  ίβΐπιρρβη βιιίοάβΓ 1ίβ33 βίβ νβΓάβΓΟβη, ηηΓ ηηι αι β
  Βΐοοΐίαάβ ηοεΗ ιαίΓΐίβ&ΓηβΓ ζή ηι&οηβη. Αηβ αβ»δβι-
  Ι,βη ΟΓηηάβ ιπηΓάβη ςΐίβ ΡίβοΗβΓείβΓτΓβ&β νοη &γι-
  ίίβοΐιεη ΚΓίε&88θ1ιίίίβη βηίβΤβοΓαοΗτ ηηά ηχβηη 3ΐοη
  άίβ ΡίβοηβΓ άβΓ ΑηίΟΓίη&ηηβ: εηίζιβΓΐβη
  ηιίτ3»ηι1; ΡίβοΗβΓ ηηά Κ&Ηη ίη άβπ θΓηηά
  ϋίβ Ιβίζίβ Ποίίηηο; άβ3 βο ηιίΐ ρβΓνβΓ3βτ
  ΙίΙαί ηιί88ΐι&ηάε11βη Ιν&ηάεβ, άίβ τ.ηβ33&1ΐ5θ- Ω
  4ββΓηίε, τοηΓάβ ίηι ΑρΗΙ 19^7 νοη ειηβΓ
  _οτηπιί3^ίοη ηηίβΓ άβηι νοη«αηά βιηβΓ
  ηοοη αηί άβηι Ηαΐηι 1)3:
  ηηά
  ιηΓββ νοι
  δΐοϋ.νοη
  εΓνν»ηητβη
  άίβ τΗε3331ί30Ηβη ΒαηβΓη 3ίοη ^^
  άβη 3ίβ Ι,Ιητί&βΓθβιπαΙί «ηΐβΓΠΐθΓίβη,
  Ρ1ϋηάβΓΓηηά&βθΓ&ηά3θΗατ2ί. νοη άεη
  ίΐΐιΐΓάβ ]βάβΓ ζιπδΙίτβΜαηη βΓβοηο^ββη. 8ο
  ΟίίίζίβΓΟ τπηΓάοη ΗίηβΤβΓχοαίβΓ, «βιΐ βιβ
  ΑιιίΓαΙΐΓ &β&βη άίβ β&άίδΐίβοηεη Ρβιηι&β
  _ββ οβίβϋί&Ι: Η&ίίβη.
  ϋίβ3 άίε ηίδίθΓίδοηβ ΒπηηβπΜΐϊ,
  βεΐοβί &1δ νβΓ^Ιβίοΐι ζή άβη
  Μίίϊίίΐαη,βη 'β. &Γίβοήί3θΗεη
  βηοίβίβΓ. ΌβΓ ϋη1:βΓ30ΐιίεά «»ιβ
  βίαη&άΰ3 ..Ρβίηάββ» ϋβατβοΜαηά, ηηιΐ άβΓ
  1..11- άεδ «ΡΓβαηάεδ,, Εη?1αηά, ΐ
  άίβ Αιΐίτβη, άαβδ Ιιείηβ «ΐείτβΓεη
  ϋί 3ίηά. 8βίηβ ΕΓΜϋπιη* Ηβςΐ αηβββΓ ίη
  τεη,οηίεά άβ3 άβητδοήβη ηηά άβ3 ^-ιΐιβοηβη
  ΙίΙβΓδάαΓίη, άαβδ ϋβητβοΗΙβηά ιηΐί Οπεοΐιεηΐαηά
  βηάβΓ8 νβΛηηάεη 1.1 αί. Εη*1*ηά. Ρ«γ ^ββ« "*
  ΟΓίεοίιβηΙαηά ίιηηιβΓ ηηΓ άβηη νοη ΙηίβΓεδδβ, «ΐβηη
  ββ βίη 8ΡΓαη&1ϊΓβτ1: ^ε&βη ΕιιγοΡ& *«"*?"· ^/Λ"8
  βΙιβΓ βΓίίοΙ βίοΗ ά&3 ά&αβΓηάβ «ηά οββΐβηάι&β Ιηΐβ-
  Γββββ, ά»δ ϋβηϊβοΐιΐ&ηά ιιηά ΕηΓορα βη βιηβηι ιηηβη
  ϋαββεΓΐίοΙι «ηά ίηηεΓΐίοη βίοηεΓ νβΓΰαηάβηβη ϋβι-
  1&8 οββίίζβη. ϋίβ Ετΐεβηητηίβ ίηΓβτ Ζηβ&ηιηιβη^β-
  ΛδΓί&_βίΐ, ΪΙΐΓβΓ νβΓθΐιηάβηΗβίτ &ηί ΟβάβίΗ ηηά
  ά ίβτ άίβ ΡΓηοηί ά«Γ νίβΐβη θΓίίιβοηβη Ηηη-
  ^β^βη άίβ ΥδΙΐΕβΓ ΕηΓοραβ, νοΓ αΐΐβηι «β-
  ΙΝ ΚΑΜΡΡ ϋΝϋ ΟΡΡΕΚ νΕΚΕΙΝΤ
  ΑϋΟίΡ ΗΙΤίΕΡ νΕΡΚυΕΝϋΕΤΕ ΩΙΕ ΚΑΜΡΡΡΑΚΟίΕ
  ϋΕΝ ΩΒΙΤΤΕΝ ΚΡΙΕΟδννΐΝΤΕΚ
  ΒεΓΐΐπ, 4 ΟΙΐίοβεΓ.
  [Ο υαβόεΓΓαδεΗαηΙι
  Ιιαϋυε άαδ άβαίδθΐιε Υοΐΐί εΓ-
  άεΓ Οβαίδοΐιε Κυηάίαη^ αηά
  άίε Ρτεδδβ νεΓΐίϋηάετεη,
  άεΓ ΡϋΙΐΓβΓ ζαΓ
  άϊε-
  άεη
  Ι940Ι9Φ2 δρΓβοηεη
  Νοοη ΐη ^εάβΠ1 ^α11^ε
  άΐβ
  ίϊΪΓ είηεη Καπιρί,
  άεΓ δΐε^ §·ε1ίΓα;ηΙ:
  Ιη άίεδεπι 7απτε βΓηίεΙι.
  άΐεδβ Αηΐίαηάίδ'αηβ· είη ϋβ-
  δοηάετεδ Οεννίοΐιυ άαάατοΐι,
  άα«δ άεΓ ΡαηΓεΓ ζιιηι
  Μαΐ ηαοΐι εΐη επι Ιιαΐβεη
  ννοι-ί: εΓ^Γΐίί, αιη δΐοΐι αη
  άεαΐδοηε νοΐΐί αηά αη
  άΐε ΥΥ'ε1(: Ζι ννεηάεη. νν3ε1ι-
  τεηά αηάετε διααΐδΐηοεηηεΓ
  ^εΓεάεΙ αηά ννΐεάετ
  Ιιαττεη αηά άΐε
  ΐιηιηεΓ ννβίάβΓ άίε ΗοηΙΙιείΙ
  εΓννίβδεπ ΙιαΙ-
  Αάοΐί ΗίϋΙβΓ ^ε-
  ι, άαίίΐΓ αβει- ^εΗαη-
  δεΐηεΐ" Ραπΐ'αηο;
  1ια5εη ϊη άεη νετ^εη^επεη
  Μοπαϋεη άΐβ άεαπκοΐιρη Αγ-
  ίΐϋ^εδεΐιϊοΐιτΐίεΐιε δϊε-
  άεη ΐίοΐδςπειιπδπιαδ
  , άεΓ ΙιΐηΙεΓ
  ΜαδΙ;ε ζπιτι Ιοεάΐί-
  δοΐιΐαίτε
  δείηε Εχίδτεηζ
  άειιΐδοΐιε νοΐΐς αιΐδΐίεΐιοΐΐ; ΙιαΙ
  Ιε. δΐε# απι δίεβ- 1ια5εη άΐε
  άεαΐδοΐιειι Απηεεη ίη εΛΐΐ-
  ΐεΓίεη ΙΐίΐΓτεη Κιειηρίεη
  ιεν Αάοΐί ΗίιΙεΓδ
  απ ΐΗτε Ραΐιηεη ^εΐιείτεϋ αηά
  άίβ
  ΐεη,
  δο,άαΙιΐΐεΐΊί, άαδ Ιίβίη
  Ύοΐκ: άετ Ετάβ ααίαΐεΐδεη
  Ιίοεηηε. ΑΠβΐη 300.000 ΗεΙίεΓ
  ηιεΙΐΓ δβίβη ΐη άίβδεηι ^α^1^
  αιη ννβΓΐί &1δ ΐηι ν6Γ&αη8:ε
  ηεη, αηι άίβ £Γθδδβη Ααί§:α·
  5εη άεδ ννίητεΓΐπΙίδΐιΐεΓΚδ ζα
  βΐίαεΐΐεη.
  ιτιεεη
  - ι
  αη-
  άαδ
  Κείοΐι, .π
  Εαι·ορΐ5
  αΐΐε
  δροτΐραΐαδΐ:,
  άεΓ Καπιρίζεΐϋ
  ΑιΐδίίηαπάεΓ-
  Μοδΐίααδ διϊΐά-
  ΐδϋ, ί
  ^ Βίΐά
  Καΐηρίια^ε. Κο])ί ϋεΐ Κορί
  δίοΐι άίε
  άεΓ 5Ο οίΐ ΐη
  Ττίααηε άει·
  δεΐζαη§· ιιιϊί;
  1ίη§:εη β
  δοάαηη ΚείοηδηιΐηΐδϋεΓ
  ϋΓ. Ο Ο2 5 Ι) ε 1 δ ά&δ "ννΌΓΐ:,
  άετ ιιηίεΓ άεηι ;αοε1ηάεη
  Βείί3ΐ1 άβΓ ΖεηηΙ&αδεηάε
  νεΓΐίαεάεϋε, άβδδ άεΓ ΡαεΙΐΓεΓ
  ίη ΙίατζεΓ Ζείϋ νοη άίεδεΓ
  δΐδειΐε &αδ ζαπι άεαίδοΐιεη
  νοΐκ δρτεοΐιεη υΐεΓάε. ϋεΓ
  , άεη ίηι
  δεϊηε Κοάε ΙεΐίεΙε άεΓ ΡαεΗ-
  ΓβΓ ηιίΐ: εΐηειη Βεΐίεηητηΐδ
  άετ νεΓ^απάεηΙιείΐ: ζπγ ΡγοπΙ
  εΐη, όεΐ άεΓ εΓ,—άεΓ άεΓ εΓδΙε
  δοΐάαί βεΐηεδ νοΐΐςεδ ίϊΐ—■
  ααεΐι ΐη άΐεδβτ δταηάε ιιΐείΐε.
  Καεοΐίδθΐιααεηά δθΙιίΙάεΓϋε άεΓ
  ΡαβΙΐΓβΓ αηΓαη^δ άδΓ Κεάε
  δεΐηε Βεηιαε1ιαη§·εη, άαδ
  άεαΙδοΗε νοΐκ άαΓθΙι ίπεά-
  Ιίοηε ΑΓ5εΐύ αηά είη Ιοεί-
  δρΐεΐΐοδεδ δοζϊαΐβδ Αιιίΐοαα-
  ιυετΐί ζα είηει· §·1ιιεο1ί1ίεΓΐεη
  ζα ίαεΐιτεη. Εγ δοΐιΐΐ
  δοάαηη άίε
  άεΓ
  ΡΙαΐο^ΓαΙΐεη, άΐε
  άίεδεη Ααίΐ3Γαο1ι
  ηαΐδοζίαΐΐδΐΐδεΐιεη
  Ιαηάδ βΓΐιο5εη ΙΐΒεττεη ιιηά
  εδ αηΐβΓ 3α1ΐΓε1αη§·εη Βεπιαε-
  Ιιαπβ-εη ζαιη Κπε§:β
  οεη
  υ-ΐεδτΙίοΗεη
  δΐοΐι ίϊβ&εη
  ηατίο-
  Όεαϋδοΐι-
  πηά άα5 Ρεΐάβταα άεΓ νδοΐάα-
  Ιεη ΙοεΙιεΓΓδ^Ιιϋεη άεη νετ-
  Ααδ άεη
  ΐιΐαΓβη
  ΗαηάεΓΤβ νοη νεπιΐαηάβΐεπ
  ί?εΛθηιΐηεη, άεηοη άίε Ε.ιτεη-
  ρ];εΙζε ίη άεη εΐδίεη Κείΐιεη
  νοΓοεΙιβΙϋβη ιιχατεη. ϋίε Ραΐι-
  πεπ ά?δ Ναϋίοπα1ί>οζία1ίδ1:ί-
  δοΐιεπ Κείο!:εδ,
  α πά ΕθΓΐοεεΓ ;
  άαδ ιιΐίίΐϊε Καηά.
  ΗείΐΓπΓε ^Γύδδϊεη άίε Γίιΐι-
  τυ-ηάεη Μ;«ηηεΓ άετ Ναιίο-
  Μίί: ατειηΙθδβΓ δραηηαηβ
  άίε Ζ-Ιιηυαιΐδεηάβη
  άίε ΌΐΓδΙεΙΙαηί»· άεδ ΡαεΙιτεΓδ
  ίιιι ίο1§·εηάεη Τείΐ δείηβΓ Κβ·
  άε, ίη άβηι βΓ νοη άβΓ ίηι-
  πιεΓ δΙίεΓΐίεΓ β-ειυοι-άεηεη
  πεδεηΐιαίΐ:
  Ιιοΐδοΐιετιΐίδτίδοΐιεη
  άεΓ Οδτ^τεηζε άεδ
  άεη ΚείοΙιεδ δρι-αεΐι.
  ηετετ ΕΓ^ΓΪίίεηηείΐ;
  ιεπϊίε. άεη ΥνοΓϋεη,'
  ηεη Αάοΐί ΗίτΙεΓ
  αη
  Μΐι ίη·
  Ιααδοΐι-
  τη'ιί άε-
  νοη
  ιιιεπη δΐε άαδ Καπά άεδ τΐε-
  δΐίίεη Κααπιεδ ϋβΐΓαυεη. δϊε-
  Ιιοηά ίίτϋδδύεη άιε Ζεΐιηΐαα-
  άΐε καηιρί8·ί:ΐπο1]ΐιΙεη
  ά:Γ Ναΐίοηα^ο/ίαΐϊ-
  ^αη^· ιιπά άΐε
  άετ ΒεΓΐίηοΐ" 8Α.,
  ΝδΚΚ., άεΓ Η]. αηά άεΓ
  δδ., αΐδ δίε ΐη α1ΐ£ΜΗ )1ιπΙεΓ
  νεί&2 άαιχΐι άεπ Μίίίεΐ.
  εϊηιηαΐ'δαΙιίεΓτεη, αιη Ιί
  άεπι Ηαΐοπιηά άεΓ
  Ιίύπε Ααίδϋεΐΐαηίί ζα ηεΐπηεη.
  ΙιεΓζΙΐοΙιεπ Ρίίίίαΐΐ
  Εα^ϋ άετ νεΓατ.ταΐοΓΐαηβ" ϊη
  ^?ηεη Ινΐοηατεη άεδ δοΐητΐεί-
  ^εηδ αηά ΖαιαανΙεπδ Ζεα?ηΐδ
  α5]ε^1ε. Ηΐει- εηιρΓαηά 3^άεΓ
  Είηζεΐηε ΐη άίεδεηι Κιαηι,
  επιρίίΐηάεπ άίε νΐεΐεη Μίΐΐίο-
  ηεη άΓααδδεη απι Εαηάίαηΐί,
  άαδδ Αάοΐί ΗΐτΙεΓ αΐδ ιιΐαΙΐΓεΓ
  ΡιιβΙΐΓβΐ δείιιεδ νοΐΐίεδ εΐηε
  ίακΐ: αε5ει·πιεη5θ1ι1ίο1ιε Βαετ-
  άε ^εΐΓα^εη Ιιαϋ. Υε11εη άεΓ
  νει-εΐιπιη^· αηά Εΐε5β δοηΐη
  ίϊεη ΐΐιπι άίΐπιπι Ιιείδδ αηά
  ΐηΐοπιεη'.ΐΐί) εητ^ε^εη, αΐδ εΓ
  ΐη αεΙοεΓζεα^εηάεη ννοΓίεη
  άανοη Καηάβ §ταο, άαδδ ηαη·
  ιιιοΙιγ άΐεδε ΒεάΓθΙιαηο· αηά
  ΟέΊαΙΐΓ ίη ΐΙιτεΓ Κταίΐ &60γο
  οΐιεη δεί.
  Οαδ ο-απζε Λαδΐηαδδ άβΓ
  ^οΙδθ'ιειπίδΙίδαΐΊεη ΟείαΐΐΓ
  ΐιιατάε άι_η ΖαΙτηεΓετη Ιοε-
  ιιιιΐδί,τ, α Κ άεΓ ΡαεΙΐΓει- άίε
  Ιβΐζϋβη ΖίίίβΓη αη Οείαπ§·ε-
  ηβη, αη εΓβεαίεΙεηι αηά νεΓ-
  ηΐοΐιϋεϋεηι ΚπεδΤδΠΐατεΓΐαΙ
  ηαπηΐβ. 8ίε ιιηΐΓάεη ζιιγ 1ε·
  ίοεπάΐ^εη ΐνΐάεΓΐεβ-ααβ- αΐΐ
  άεΓ ΕοηάοηεΓ αηά
  Αβΐϋατίοη, άίε άετ ΡαεΙΐτεΓ
  ααοΐι ϊηι ΐαοΐΐεΐ'εη "ν/εΓΐααί δ&ί-
  πογ Κεάε ιηίΐ δθΐιατίεη απά
  Οθ2ιο1ίίΊδ, άεη ΒεΓΐΐηεΓθαιιΙεΐ-
  τεΓ, άεΓ ζαδαιιηιεη ιηΐϋ ΟΙοεΓ-
  ΙοείεΙιΙδΙείΙεΓ Ηίΐ^εηίεΐάΐ άεη
  δροΓΐραΙαδΙ; ΓοετινιΙ:. χ.ιΐ3 (Ιοη
  ΙίΐΐΓζεη ΕϊπίιιοΙπ'ΐιη^δΐιΐθΓΐεπ
  νυηΟοεΓϋείεΙιΙδΙείΐεΓ ΗίΙ^επ-
  ίεΐάϋ 8·ίηίί ΙιεΓνοΓ,άαβδ άαδΥνίη-
  'Ιΐ άεδ άεαίδοΐιεη
  ίηι ΥΥιπτεΓ ΐ94°)4ΐ
  είπεπ δτοΐζεη ΝαοΙιαείδ είπεΓ
  είπηια1ΐ§·εη Εοΐδτιπΐβ: ετ-
  ϋΓαοΙιί ΙιαΙοε. Όίεδε Τατδαοΐιε
  ζείίίε, άα&& Ργοπτ αηά Ηεί-
  πιαϊ μοΙι ίη υηνβι^ΚίοΙιΙΐοΙιθΓ
  Υεΐδε νεΓβΐηΙβη ζα &ΐπεηι
  ^ ά&3 άεαίδθΗβ ηηά άαβ ^ΓίβοΗίδθΙιβ νΌΙΐΣ.
  άίεδβΓ ΕΓΐεεηηΐηίβ εΓϊπ&οΗδτ ίηχηιβΓ άβητΙίοηβΓ
  είη Είηοδ β-εδ&πιΙθηΓορ&ίΒθΙιβΓ ν"βΓ&η1.πΐθΓ-
  β: ηηά άίβββδ ίβτ άετ νοΓηεηπΐδΐβ Οτηηά, άβΓ άίβ
  ΑοηββηηιδοηΙβ νβΓβηΙβΒδί;, άβη ηηΐβΓΐε&εηεη Ρββτ-
  Ι&ηάββτε&ηεΓη άίβ βηΓορϋβοΗβ 8ο1ίά3.Γίτδ.τ άητοη
  άίβ Τ&ΐ: ρΓαΐιΐίβοηβΓ Ηί1ίβ1β1βί.3ΐ:ΐΐη& ίη ί&.Γβ άιΐΓοη
  ά νβΓηΓβ&οηίείΐ Νο* Ζ'λ. οβτπβίββη.
  Ιε. Ζιΐ{?1είοη δίηά δί>;
  ααοΐι άίε βΊ^εηζεηάδΙε νειΐΐείδ-
  ίαεΐιταη^ ίαεΓ άίε αηκΓε-
  ΙιειΐΓε βεδοΙιίοΙιτΠοη εϊηιηαΐΐεβ
  Εείδταηΐί ά^Γ άεαίδθΐιεη Αγ-
  πιεεη.
  ΡηβΓ άβη Ορίβπηηι ββί-
  ηεΓ 5ο1ά&Γ;βη, ίηεΓ άίε
  _βίδι.ιιη^βη ββίηβΓ Ττηρ-
  Ρο1§;εηάεη
  Ότ. Οαεεβοεΐδ 351ε^1ε,
  ΐη ηαεδοηίεΓηεη Ζ&ΙιΙεη, ίη
  δαοΗΙίοΙιεη ϋ&Γΐε^αη^εη αηά
  Ααίζ0εη1αη<ϊεη, ηιϊΐ ιιΐεΙοΙιεΓ ΤαΐΓοεΓαδοη&ίΙ: ά»δ άεητδοηε νο1ΐ£ ααοΐι ΐη άεΓ Ηείπι&Ι ηίηΙεΓ άΐε ΡγοπΙ: δεΐηβΓ Ιιαϋ. Είη Ιαΐοεΐ οΐιηε&ΐεΐοηεη εΓίαΙΙϋε άεη νδροΓΐραΙ&δί &1δ άεΓ ΡαΙΐΓεΓ &τη Εΐη^&ηκ· εΓ- δοΐιίεη αηά αητβΓ άεη Κΐεεη άεδ ΒεάεηννεΐΙεΓ ΜαΓ- ζαΓ ΚεάηεΓτΐΐοαηε Όίε ΰεΓζΙΐεΙιεη Βε- ε άεδ Κ.είο1ΐδ- τηΐηΐδΐεΓδ Ότ. Οοεοοεΐδ )τά· ςηεβη άεηι ΡαΙΐΓβΓ άεη άεδ £αηζεη άεαίδςΐιεη άαίίΐΓ ζιιτη ΑαδάΓαοΙί, τΐΐδδ εΓ αηά δεΐηε δοΐάαίεη άαδ Κείοΐι νοΓ άετ υοεάΐΐαΐιεη Οείαΐιτ άε3 ΒοΙδοαενν-ΐδΓηαδ 6εη. αηά δΐε^εδννίΐΐε άεη &εη, άΐβ δΐεΐι ηιΐε άεπι νεΓεΐηΐ^ϋεη, άεΓ άεπι ΡιΐηΓεΓ ΜίηίδίβΓ βΓΐίΐ3εΓΐ:ε. άαδδ άεατδεΐιε νοΐΐί ίη βΐΐεη άεη άβΓ ζυΓαεοΙίΙίε^εηάεη ΚΓίε&δπιοηαΙε ίη Οδι1αη'·<εη αηά πιίΐ άειη Ηετζεη 5εί ίΐιηι αηά δίίηεη δα1άατι'ιη ^εννεδβη δεί. Ααδ ηβίδδβηι Ηετζεα δΐΓοεηιτε αοετ άειη άιε Είββ; δϊίη^δ ίίαηζεη Ιε, άίδδ αα^11 ίη αΙΙεη ζαΐίαεη. ίϋΐ^-εη ΡΓα?εη άΐδ %3.ηζϊ άειιΐ- δοΐιε νοΐΐί 02ί ίΐιΐη δίεΐιβη ννεΓάε, οίδ άΐβ δεαηάε άβ«» Ναοΐιάειη δίοη άεΓ ^α^β1 αηά άΐβ Β2§·είδίεΓαπ? ίβη αηά άίε Ηείΐπιίε άαδ ΡϋΕΗΚΕΚ δΡΚΙ€ΗΤ ρβη ηηά άεη Είηβατζ άεΓ νεΓοηεηάετβη ί&ηά άεΓ ΡηεηΓεΓ άίε ηοεοΐιβτβ ΑηεΓ^εηηηη^. ϋβη ϋ&ηΐΐ, άβη άετ ΡηβηΓεΓ ηίεΐ' άεηι άεητβοΗεη δθΐάα- ίεη αοδΐαττετε, άεηι άεητδθΗεη Ιηί&ητεΓΐ- βτεη, άεηι ΡΙίβ&εΓ, άεηι ΡίοηίεΓ, άεηι Βαηβοΐάα- τεη, άεηι δοΐάατβη άβΓ Κγίεβ,βηι&Γίηε, άεη Μεεη- ηεΓη άββ ΝδΚΚ, άεΓ Ογ- ζαηΐΒ&ίίοη Τοάτ, άβη άεηεδοηβη Είδβηοαηηρίο- ηΙβΓβη, άίβββΓ ΌαηΙί ί&ηά οβίτη βτ&ηζβη άβιιίβοηεη ειη Εεηο, άαβ αηβ νοΐΐβηι, Ι ηβοεΓνρΙΙβηι ΗβΓζεη Ιεαηι. Ρτεαάΐβ' ηαΗηι αίοετ ααοΐι άίε Ηεΐπιατ άίε ϋηηΐίε αΐθΓίε εηι^ειίβη, άίε άΐβ ΡγοπΙ άαΓοη άεδ ΡαβΙΐΓβΤδ Μηηά αη άΐβ- δεηι Τα^-ε ζιιηι Ααδάταοΐί 1)Γ3θΗΐε. Ρδ οχαΓ άετ Όαηΐί ίαεΓ άίε αηνεΓ§·εδδ1ΐοΗβη ναί- ίεη, άίβ άεηι άεαϋδοηεη δοΐ- άατεη ζαοη ίίίε^ε ρε^εη βίηεη ^ειααΐΐίβ· β-εΓαεδΙετεη Οε^ηεΓ νεΓΐιοΙίεη Ιιαοεη ννίβ ΐπιηιβΓ ιιΐεηη άεΓ ΡαεΙιτεΓ βεδρτο οηεη ηατ δεηδερίτβ άΐβ Ηεί- ηιαι ααδ δεΐηεη ννοΓΐεη άΐε Οειαΐδδΐιβίΐ:. άαδδ άαδ Κείοΐι ΐη δεΐηεΓ δΐδβΓΐίβ αηαεοεΓ- ιΐΐΐηάΐΐοη ίδ. ΝίοηΙ ζαΐβίζΐ, δο άεΓ ΡπεητεΓ ίηι γ, 1ΐε§:β άΐβ£ε ΚΓαίΙ ίη άεηι ηατίοηαΙδοζΪΕΐίδϋίδεΙιεη ΟεηιείηδαηαίΙδδίηη, άβΓ άαδ Οτοδδάεαϋδοΐιε Κείεΐι £/ε§Ύαεη άβτ ηαϋ, άετ δΐοΐι αη άεΓ Ργοπτ, αοετ ααεΐι ίη άει- Ηείηιαϋ ηιίΐ- Ιίοηεηίαεΐι ΓοεηΐΒεΠΓΐ: ΗαΙ. δοΐιΐαδδ άίεδβΓ Κ6^ε δΐοΐι ζα εΐηεΐτι Ιιίη- τείδδεηάεη Αρρεΐΐ αη άεη Ορ- ( ίει-δίηη άεΓ Ηεΐπιιΐ:, άβΐ" ιη άεηι δρεηάεη ίαετ άαδ ηαη | ηεα βΓοείίπεϋε νΐηΙεΓΐιΐ1ίδ- ; ιιΐεΓΐί άεδ άειιτδθΐιεη η δίηηίίΕΐ1ΐ§· ζαπι Αα£ Ιίοηιηιεπ δοΐΐε. ϋββ Ρηεη- άεητβοΐιεη ΙιηπιεΓ ΐαΐεάεΓ Κεάε ηιατάε , νοη Βείίπΐδ- ^^ ατεΓ^Γο οΐιεη. δΐε &ιεΐ^ει·ΐεη δίεη !?β- &βη Επάε δβίηεΓ &εη ζα ^ ιηεη, άίε ννΐβ ηαι- }? Ίη άίβ- δεηι Καατηε ζ€ί§·(:εη, ΡαβΙΐΓβΓ ιιηά νοΐκ είηδ ϊιη ^ε^εηιΐΐΞεΓΐ-ί^εη δοΐτίοΐς- δαΐδκ&πιρίε. βιηε ιηι Κ&ηιρϊ ηηά Ορ.βΓ βΓββίηΐβ Οεΐηείη3θ1ι&ίτ:, ταίβ βΐε ηευτβ &&ηζ ϋεητβοηΐ&ηά ίβΐ, άεη 8ίε£· ^βχαΐηηεη ταβΓάε ^ε^εηηεοβΓ άβη Ρ1ιιί.ο1ζΓ£ΐτ;ί8η άβδ ν/β3- ΐβηβ ηηά £6£βηηε1ϊεΓ άβηι Βοΐβεηεηιϊβηιηβ ίηι Ο^τεη, ' άίεβεΓ Οΐαηοβ ίβί: αηοη άίβ ίεβίεδίβ Ο3«χί38ηείτ; ηηά ΙΙεΙϊεΓζεηβ'ηηβΓ άεβ Ο5ΓβΗ1δ1εΐϋβΓ Ηιΐ^εηίεΐά Ιίαιζε Υν'οΓτε ά<"9 )3ϋΐ1ίίτδ β-εδρΓοοΙιεη ηαίίβ, αηά άεη ΡαεΙιτεΓ άετ ΟρίεΓ- ΙοεΓείΐδθΙιαΓΐ: δείηβδ ^αηζεο νοΙΙίβδ νβΓδΐοΙΐβι-ΐ: ηατιε, ετ- 1ί1αη?εη, εΓβτίίίεπ νοη αΐΐβπ 8εδαη!?εη, άίε ΕΐεάεΓ άετ Ν»- ίίοη. Εήβ άετ ΡαβΙιτεΓ αητβΓ άεη ;αΓ)ε1ηάεη. Κιιηάβ'ευιιη- (ίεη άεΓ Ζεΐιητααδεηάε άεπ δροΓΐραΙίΐδΙ νβΓΐίεδδ, δοππϋί: ετ άίε Κ-ίΙιβ άεΓ νβπιιαηάε- Ιεη δοΐάαΐεη αο, }-ϊάειη είπ- ?ε1ηεη ίη άαδ Αη^β δοηααεη^ ΜίΐΙβη ίιη ^Γθδδβη Οεδ^εΐιβΐί άεδ Κτϊερβδ ΙιαΙ άίεδε Ριιεη- ΓβΓΐίΐιηά£εοηη£ άετ ΗεϊηιαΙ είη ίϊείεδ, νεΓρΠίοΙιΙεηάΡδ Εγ- ΕΙ» ϋΊΕΛΝΤΙϋΕΗΕδ ΟΡίΕΒΐνΕβΚ ΟΕδ Ώ£υΤ30Η£Η •γ. Οοβοοβΐδ &&1> άβη
  ΒεΐΊίη, 3 Ο^τοοεΓ.
  ΚείεΙΐδπιίπΐδτεΓ Ογ. Οοείοβεΐδ
  ά33
  ϊη δεΐπβΓ
  εΐηεη §:Γθδδαη^ε1ε§τεπ Κε
  α?1οεΓ άαδ
  194°]
  4ΐ·
  υηίεΓ δί?εΓΐίδτεΓ Απΐεΐΐηαη-
  ηιε άεΓ νεΓδαηιηιεΙΙεη ΐηι
  δροΓΐραΙαδΐ νετΐίαεηάεϋε άετ
  Μίηίδυει· άαδ ΐηιροηίεΓεηάε
  ΕΓ^είοηίδ άεδ Ιείζτεη Κΐ'ίε^δ-
  ιυΐητεΓΐιίΙίίΐαεΓΐίεδ αηά εΓΐοεα-
  ΙεΓΐε αη εΐηζεΐηεη Βείδρίεΐεη
  άίε Βεάεαταη» άεΓ διπηητ.εη,
  νοη άετεπ ΟΓοεδδε πιαη ππγ
  είπεη αΐαΐιτεη Βε^Γΐίί' ετΐιαΐ ·
  ΐεη 1<αηη. ϋαδ Οεί>αηιτααί1ίθΓηιηεη άεδ
  2. ΚΓΪε§.-ΐιΐίη1:εΓΐ)ί1ίδΐα;Γ]<εδ Ι94^> 4ΐ ΙϋβΐΓΒΐίκΙ: 916.240,000
  Κ.'Ι 8-ε^εη 681 ΜίΠίοπεη Κλί
  ΐπι νεΓ^αιΐ',^πεη ^α11^ε.
  οεάεατεΐ: αΐδο βίηβ δΙεί< νοη 235 Μιΐΐίοπεη Κλί. Ιπι ζιπβϊιβη Κπ£ΚδΐιιΐηΓ.εΐ·1ιί1ί<3- ΐν αιιΐΓάεπ 442 Μϊ11ΐοη<:η ν άβαΐί,οΐιβ Υοΐκ. Ικιτ—άαδ ηΪ5 «ιΙΙ&γ Κπβ«.*- Ι94ο)4ΐ ζιΐδΐπι ί Ιίαΐι - ν7Η νΥ 1940)41 Κοίβδ Κτεαζ, /ητ Νδν αδαι., απ κ<: άεδ δοεοεη αο^εΐιαίεηρη Ορ- ίβΓμΙΐΓβδ αιΐδ εΐ§·εη?ηιΑη(:ΐίε[>
  ιπΗ ίΓθίιιιίΙΙί^ ππιά 4 ΛΙΐΙ-
  Ηοηεη ΚΜ ίαετ δοζίαΐε Ζπΐβ·
  ο'κβ α,αίϊίβυΓαοΙιί. Ιη^εδαπΐΓ.
  ΙαΙοεη ιπϊγ ϋεατδςήεη ΐη άεη
  ΙεεζΕεη 8 ^α11^^η ίαετ άαϊ
  νλΉνν άίο ιίεδεηΐιαΐΐε δαηι·
  ιηε νοη αεΐοεΐ' 4 Ι»Ιι11ΐαΓάεη
  Κ Μ ίτεορίβΓΐ. Ιλαδ ΐί,Ι δονΐβΐ
  —αιη είη Βίΐδρΐεΐ ζιι ηεηη;η
  —ιιΐΐε άί^ ^εδαηιϋεπ
  αα;βάοεη άώΓ ί^ο^ιιιείζ ίιη
  α£ε. νοη Ίο ^<^11^εη. ϋΙΕ ΒΡΙΤΙ50ΗΕ ΙΝ ϋΕΡ ΖΕΙΤ νΟΜ 24 ΑυθυδΤ ΒΙ8 Ζ17Μ 30 8ΕΡΤΕΜΒΕΚ. 476 76.000 ΒΚ.Τ. νΕΚ.8ΕΝΚΤ Αηβ άβηι ΡαβΙΐΓβΓηαηρτ;. άεη 4· ΟΙείοοεΓ- άβΓ ννεηΓχη&οητ. βτίοτ: οβ- Ιίαηηΐ : Αη άεΓ ΟβτίΓοηί; βίηά Κβηιρίΐι&ηάΐηηδ-βά νοη ίηι ϋίε ^ίίιπ3.ίίβ νβΓβεπ- ίηι δοηιπ&Γζεη ΜεβΓ είηεη ΤΓηρρβηίΓ&ηβροΓ- τεΓ νοη είτχΐα 20.000 Βγτ;. Τοηηεη ηηά βτίίί ίη άβΓ Ιείΐζτεη Νβοητ: ^Γΐε^β- τχΐίοηΐί&β Αηΐα^εη ίη Μοδΐί&η ηηά ^εηίη§:^£ιά &η. ΜβΙΐΓβΓβ βτβΓΐίε ΒΓ&βηάβ ιπιΐΓάβη οβο- Είηηβίίβη άεΓ άβηί- 3θΗβη ΚΓίεβ-βηιαΓίηε βετζ- ΐεη ίηι Ζιΐδ&ηιηιβηΐΐΐίΓΐίβη ηιίΐ άεΓ ίίηηίβεηβη Μ&γϊ- ηβ δρβΓΓηητεΓηβηηιη&βη ίηι ϋηηίδθΗβη Μ νβι>
  3βη1ίι.θη ίηι Ατΐβητίΐί ι
  4 ίείηάΐίοηβ Ηαηάβΐβ- |
  βοΐιίίίβ, ά&Γηηί;βΓ βίηβη '
  §το33βη ΤβηΙΐεΓ, νΐί ζή- ,
  β&ηιηιβη 2δ.οοο ΒγΙ:. Κ. Τ. :
  Ιηι Κ&ηιρϊ ^β^βη Ογο33-
  ΙΐΓίταηηίβη νβΓββηϋεη
  Καηιρϊΐ1η§·ζβπ§:β ίη άβΓ
  Ιείζΐεη Ν&οΐιί; θδ1ηΐ8.βΓ·1:&
  ΟΓβ&ί; Υ&Γη%οη11ι 3 Η&η-
  1>εΐ83θ1ιίίίεΓηίτ; ΖΗ,δ&ηιπιβη
  28.ΟΟΟ ΒγΙ:. δίε Ι)εδοη&ε
  οηβη δβε^βιϊίει. δοττΐίβ
  ίηι δί ΟβθΓ^8^3ηίΐ1 4
  8ΓΟ386 Η/.ιηάθΐ33αηίίίβ 8ο
  3ο1ΐϊΐΐεΓ, 5οά3.58 Γηίί χιχεί-
  ΐεΓεη νβΓΐτΐδίβη &η
  δοηίίίβΓ&αΐη ζή Γβοηηβη
  ίβΐΧνιί1αη.^;Γίίίβ ΓΐοήΓεΙεη
  ρΐαε,ίζβ ίη Οδίεη^ΐαηά.
  Ιη ΝθΓάαίΓί1ί& ΓΐοηΐεΙε
  ίη άεΓ Ιείζτεη Ν&οΗΐ
  τοΪΓΐί8&ηιβΓ Αη&Γίίί
  ά.Γ,ατ:8θ1ιεΓ Κ&ηιρίίΐη&ζενι-
  &β &β&βη δΐ&άΐ ηηά
  ίβη
  ΒΓΪίίβοηβ ΒοηιΙϊίβΓ ζετ-
  δΙοεΓΓβη ίη άβΓ Ν&οηΐ:
  ζιιπι 4· ΟΙιτοοβΓ ίη Κοί-
  τεΓά&ηι 3 ΚίΓθίιβη, νεΓ-
  3εηΐ4.ίβη βίη Ιιοΐΐαβηάί-
  8οηβ8 ΗοΒρίΙ&Ιδϊϊηίίί πηά.
  ηητβΓ άβΓ 2«1νί1ΐ3βενβ1-
  ρρτ άε»
  Ρβίηεεβ ι»βοεΓ άεηχ
  Κείοηβ&ε οίβ Ι ί&ηάεη
  ηίεητ
  ϋίβ ΒΓίτΛβοηβ ^πίί:Iπβί-
  £ε νεΓΐθΓ ίη άο»Γ Εείΐ:
  νοΐη 24- Αα&ηδί; οΐβ ζιιηι
  30. δερτ,βτηοεΓ 476
  ζεη^β. ϋανοη 4!^
  νβΓθββηάβ άβΓ _ηΙΙ:αί3ί-
  ίβ, 58 άητοΗ Εϊηηβϊτ,εη
  άεΓ ΚΓΪβ^βηιαΓΪηβ αο^β-
  βοηοεβεη. 'νναεΙΐΓεηά άεΓ
  ^Ιείοηεη Ζβϊτ ^ίη^-βη ίπ*
  Κβηιρί ^ε^βη Ο-Γθββθϊϊ-
  ί&ηπΐβη ίηδκεβαχητ. 40 εί-
  β^βηβ ΡΙΐΑ^ζεη&ε νβΓΐοΓβη.
  ΣΕ 'Λ_ 2α
  ΡΦΗΜΡΡΙΤ ΤΟΝ ΠΛΗΣΊΟΝ.
  ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΛΑΛΑ
  ΤΗΣ ΕΤΝΙΙΪΙΚ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Έτσι 6οη8ει ή Γερμανία καί
  έτσι «έβοήδησεν» ή Αγγλία
  Μία άνάΐΑνηοις καΐ μία σύγκρισις
  Ό Στρατηγός κ. Τσολάκογλου, Πρόεδρος τής Έλλη-
  ληνικής Κυβερνήσεως, ανεκοίνωσε πρό ολίγων ημερών
  είς τόν τύπον ότι αί Κυβερνήσει των Δυνάμεων τού "Α-
  ξονος είχον έξασφαλίσει τόν έφοδιασμόν είς άρτον τής
  "Ελλάδος οιά τής παραδο<σεως μεγάλων ποσοτήτων σί- του. ΊΞπισπς δτι ό έΦοδκΐσμός δια ζαχάρεως καΐ γαιαν- βράκων οα κανονισθή με την συνδρομήν τής Γερμανίας καί τής Ιταλίας «αί δτ.ι αί δυνάμεις τού "Αξονος έπενέ6η· σαν δια την παράδοσιν φαρμάκων, γάλακτος κ. λ. π. μέσω τού Έρυσροϋ Σταυμού των Χωρών των. Τέλος άνεκοινω- οεν ότι τίθεται &ίς την διάθεσιν τής Ελλάδος καύσιμος ΰλη είς ποσότητας καθημερινώς αύξανοόσας. Προσέτι, ε¬ δήλωσεν ό κ. Πρω&υπουργός, δέν 96 διαταχθού/ πλέον όνορα δία τα στραΓεύματα Κατοχής, καΐ δτι αί δοδεϊ- σαι ήδη δ,ατακτικαΙ .έπαυσαν Ισχύουσαι. Αί ανακοίνωσις αύται τού "Ελληνος Πρωσυπουρ- γού έχουν τό αντίθετον μέρος των, σημείον πρός σημεί¬ ον, εις μίαν ίστορκην ανάμνησιν, την οποίαν αναφέρο¬ μεν άμεσως κατωίέρω: Θέλομεν να ομιλήσωμεν ολιγώτερον διά τόν άιο· κλεισμον της πεινης, τόν οποίον έπεβαλε ή "Αγγλία τώρα είς την Έλλαόα, αψου την εσπρωζεν προηγουμένως είς την δυστυχίαν, ααρα δια τόν άιΐοκλεισμόν, τόν οποίον ή 'ΑγγΛΐα έπεθαλε είς την 'Ελλαδα κατά τό 1915—1917, όταν ηρνηση αυτή νά σ/τρωχβΓ) είς την καταστροφήν εκ. μέρους αυτής. Διά νέ παρασύρη την "Ελλάδα τότε είς τον πόλεμον εναντίον της Γερμανίας, ή Αγγλία έπέβα- Λε κατα τό/ Ν)6ρΐυν τού 1?15 και αργότερον, μετά ουντομον διακοπήν, τόν Δεκέμβριον 1?16, τόν αποκλεί¬ ομεν είς την ΊΞλλαοα. Ή 'ΕΛληνική εφημερίς «Νέα Ήμέ- ρα» έγρα,ρε τότε: «Μεχρι ποιου σημειου έπιτρέπουν τα απλουοτερα καθήκον τα τού άνορωπισμοϋ μιάς δυνάμεως να τρομοκραιήση .ός θαλάσσας καί έπειτα,παραβιάζου- οα όλους τους Ν,ανονας τοο Διεσνοϋς Νόμου, νά έζα- ναγκάση ούδετερους Λαούς είς τό νά χύσουν τό αϊμα των διά ξενα συμφεροντα, διά τής άπειλής τής πείνης.» Ή "Αγγλία έννοοϋοε τότε, όπως έννοεΐ σήμερον, τα καδήκοντα της ώ; όρκιομένου συνηγόρου τής αν¬ θρωπότητος κοι τού διεθνούς δικαιου καί τα καθήκοντά της ώς «προστάτιδος ουνάμεως» τής "Ελλάδος. Ένω ή Γερμανία, ως αντίπαλος της Αγγλίας, ήτο κατηγανακτι- σμενη διά τόν πΟΛεμον της πεινης εναντίον των γυναι- κων και των παιδιών, ή "Ελλάς, ώς οΰδετέρα, προστα- τευομενη καί φιλική χωρα έπασε τό ίδιον. 'Ο τρόμος διά τουτο ύτερίσχυσε επι πολύτοϋ αίσσήματος τής δυστυχίας, ή όποία όμως σύντομα κατέστη τρομερά. Διότι πρό πολλοϋ ή Αγγλία είχεν έπιτηδες περιορυει τάς είσαγω- γάς τροφίμων είς Γήν Έλλάδα είς τοιούτον βαδμόν, ώστε ιγόλοσχερής παΰσις αύΓών εγένετο άμέσως. Μετ'ού πολύ είς,μεγάλα τμήματα τής Χώραςδέν υπήρχεν πλέον άρτος. Αί τιμαί των τροφίμων έφθασαν· εις άπρόσιτα ϋψη. Οί κάτο κοι όλοκήρων χωρίων εζούσαν μόνον άπό ρίζας των δένδρων, άιτό χόρτα καί χαρούιπα. Οί γεωργοί των »3ουνών τής Ηπείρου παρέδωσαν μέρος τής περιουσίας των, δταν τοιουτοτρόπως ηδύναντο ν' άγοράσουν 100 δράμια άλεύρι. 'Εκατοντάδες άνβρώπων απέθανον άίτό την πείναν. Όλόκληροι περιοχαί έρημώθησαν. 'Αρρώ- οτειαι καί έπιδημίαι ενεφανίσθησαν καΐ έξηπλώσησαν τα¬ χέως, διότι ό δεινοποδΰν πλησυομός είχεν καταστή καχε- κτικός, ή δέ κατανάλωσις σεσηπότων καΐ άχρήστων τρο¬ φίμων προυκάλεσε δηλητηριάσεις. Οϋτε φάρμακα έπέτρε- πεν ή Αγγλία νά είσαχδουν είς την χώραν καί έτσι, άπό τής πλευράς αυτής, ό αγών εναντίον των άσδενειών κα¬ τέστη άδύνατος.Γυναϊκες,αί οποίες έβλεπον τα τέκνα των νά πεθαίνουν, έξελιπάρουν την θοήδειαν τού "Αγγλου •Πρεσβευτού, μέ στεναγμούς καΙ κλάμματα, άλλ' αύτάς ε£μεινε, φυσικω τφ λόγψ, άδιάφορος. Τουναντίον ή "Αγ¬ γλία έπεφόρτισεν ειδικούς πράκτορας διά την αναζήτησιν των ολίγων άποδεμάτων τροφίμων, άτινα ημπορούσαν νά ύπάρχουν είς μερικάς επαρχίας καΐ τα ήγόρασε είς οΐαν- δήποτε τιμήν διά τα οτρατεύματα των σύμμαχον, ή τα ώφιοε νά οαπΐσουν, διά νά καταστήση τόν άποκλει- ομόν, αποτελεσματικωτέραν. Διά τόν ίδιον λόγον τα 'Αγ- ■νλικά πολεμικά κατέσχον τό προϊόν τής άλιεΐας, δταν δέ οί άλιεϊς ήθελον ν' άποφύγουν τό σκληρόν αύτό μέτρον τα πολεμικά κατεβύδισαν τα άλιευτικά καί τούς άλιοϊς. Ή τε/ευταία ελπίς τής τοιουτοτρόπως, μετά άηδε- στάτης βιαιότητος ίκανοποιηθείσης χώρας, ή απόδοσις είς οτηρα τής Θεσσαλίας κατεσχέδη τόν "Απρίλιον 15*17, προ- τού όκόμη συντελεσθή ό δερισμός, υπό μιάς έπιτροπής των συμμάχων, μέ την αίτιολογίον μιάς «δικαίας κατανο- μής» Καί δταν οί γεωργοί τής Θεσσαλίας έξηγέρδησαν εναντίον αυτού τού μέτρου, ή εξέγερσις αυτή έπνίγη είς τό οίμα. Αί οικίαι των γεωργων έλεηλατήδησαν καίέ- πυρπολήθησαν. ||Από τοϋς αίχμαλώτους κά3ε δωδέκατος έίετελεΐτο.^80 "Ελληνες άξιωματικοί εξετελέσθησαν έπί- ο»Κ, διότι είχον συμμετάσχη είς την επανάστασιν κατά των σοδιοτών δημιων τού Ίιδνους των. ΑϋτΓόι εϊνοι ή ίστορική άνάμνηας, ή όποία έρχε- τσ£ ίίς ^τόν νούν, ώς σύγκρισις ίιΐί των προαναφερδει- οών ανοκοινάςεων τςΰ κ. Προέδρου τής 'Ελληνικής Κυ- €ερνήοεως. Ή διοφοςά μεταξύ τής περιθάλψεως τής «εχθρικήν» Γερμανίος καί τής τακτικής τού έκβιασμοϋ ΐΓς «φ'λικής» Αγγλίας είναι τόοον φονερά, ώστε δέν είναι άνογκη νά έΓπμείναμεν. Ή ίιοφορά αυτή έξηγεϊται 6χι μόνον έκ τής διοψορος τού Γερμανικοϋ καί 'Αγγλικοϋ χοροκτί1 £<:<:, όλλ'έκ τού γεγονότος δτι ή Γερμανία συν- δεειοι μειά τής Ελλάδος" διοφορετικά άπ' δ,τι συν- ίέειαι ή "Αγγλ ο. Διά την τελευταίαν ή Ελλάς παρουσιά- £ει ίνδσιίέρον μόνον διον δύναται νά χρησιμοποιηδή •Ιναντιον τής Εύρώπης. Έκ τούτου δμΐνς προκύπτει τό δι'- ορκές κοί σταθερόν ενδιαφέρον τής Γερμανίας κα'ι τής Εύράπης πρός την 'Ελλόία, ασφαλώς ουνδεδεμένης έ- οωτερικάς καΐ εξωτερικώς μέ αύτάς. Ή όναγνάρισ,ς τής όλληλεγγύηο, διά τό καλό καΐ τό κοκό, είναι τό προϊόν των πολλών Αγγλικών πολέ- Ι^ων διά τής πείνης, εναντίον των "Εθνών τής Εύρώπης κοι πρό παντός εναντίον τού Γερμανικού καΐ τού 'Ελληνι- κού λαου. Έξ αυτής τής αντιλήψεως προκύπτει καθ" ημέ¬ ραν καί φανερότερον τό αίσθημα τής συνευδύνης όλο- κΛΓΐρου τής Εύρώπης καί ούτος είναι ό εύγενέστερος λό- γοο, διά τόν οποίον αί δυνάμεις τού "Αξονος προσπαθοϋν νά δειξουν,μέ ένα πρακτικόν έργον περιθύλψεως,τήν άλ Αηλεγγυην είς τάς χώρας τής Εύρώπης, κατά τής υπό τής Αγγλίας προκληθείσης δυστυχίας. Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΔΗΣ ΛΟίΟΣ ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ Ο ΦΥΡΕΡ ΔΙΔΕΙ ΤΟΣΥΝΘΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕ¬ ΜΟΥ.—ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟΙ.-ΜΙΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Την 5 μ. μ. προχθές ό Καγ· κελάριος ΧΙτλερ εξεφώνησεν είς την πρωτεύουσαν τοθ Ράϊχ μνημειώδη λόγον, πε¬ ρίληψις τού όποίου έχει ώς ακολούθως : Ό Δρ. Γκαΐμπελ, έν άρχή, παρέταξε τόν άπο- λογισμόν τής 'Έργατικης βοηθείας κατά τό έτος 194Ο-1941. Ακο¬ λούθως ό Χίτλερ, λαβών τόν λόγον, ανέφερεν βτι ή Γερμανία άπό πολλών μηνών ευρίσκεται είς πό¬ λεμον, ουχί διά νά κα- τακτήση χώρας καί νά ύ- ποτάξη λαοΰς, άλλά διά ν' αποκαταστήση τό Δί¬ καιον καί την 'ΕλευΟερί- αν. Δέν Ο' άπαντήσω, εί» πε,ν, είς τούς λόγους έ- κείνων ο£ όποΐοι έπιμέ- νουν ν' αύτοκαλοΰνται πολιτικοί όίνδρες καί η¬ γέται των χωρών των. Τό Έθνικοαοσιαλιστικόν κόμμα* άπό τοΰ 1933 ειργάσθη διά την αποκα¬ τάστασιν τοϋ Γερμανικοϋ λαοΰ καί την ευημερίαν τού, διά τής άπονομής τοϋ δικαίου είς αυτόν. Ή Γερμανία δέν έπεδί- ωξε χον πόλεμον. Επέ¬ τυχε να αποκτήση συμμά- χους, ώς την Ιταλίαν καί την Ιαπωνίαν, οί'τι- νες τρέφουν τα αύτά αί- σθήματα καί διατηροΰν καί σέβονται τάς αρχάς τοΰ Δικαίου. Ή Γερμα¬ νία έπεδίωςε την φιλίαν τοΰ 'Αγγλικοϋ λαοΰ, πλήν δέν έττέτυχε τουτο, ούχι διότι ό λνός ούτος δέν έπεδίωξε ή δέν επε¬ θύμει την είλικρινή φιλί¬ αν τής Γερμανίας, άλλά διότι παρεσύρθη άπό ώ- ΓΊσμ.ένας Δυνάμεις. Πα¬ ρεσύρθησαν είς την προ¬ παγάνδαν αύτην ή 11ο- λωνία, ή Νορδηγία καί άλλα κράτη. 'Η κατα των Κ ρατώ ν τούτων αυ- νωμ,οσία των Δημ,οκρα- τιών καί των μετ* αυτών συνεργαζομένων Εβραί¬ ων, επέφερε τόν παρόντα πόλεμον, δστις κύριον σκοπόν δι' ημάς Μχει τήν πάταξιν τοΰ ψεύδους, τής συκοφανχίας καί τοϋ πα- ραγκωνιαμοΰ τοϋ δικαί- ου. Καί ό αγών μας αύ· τος Οα στεφθή υπό πλή¬ ρους επιτυχίας, διότι νι· κήτρια πάντοτε είναι ή άλήθεια. Περαιτέρω ό Άδόλ- φός Χίτλερ, άναφερόμε- νος είς τόν κατά τής Ρωσ- οίας πόλεμον, είπεν δτι ή Γερμανία συνειργάζε- το τιμίως καί ειλικρινώς μετά τής Σοβιετικής Έ- νώσεως, ή όποία δμως ουδόλως έσεδάσθη την ειλικρίνειάν μας αυτήν, άλλ* άφοΰ καθυπέταξεν έτ^ιθελικώς μέγα τμήμα τής ΒΑ Εύρώπης, ή'οχι σε νά προπαρασκευάζε- ται πυρετωδώς πρός πό¬ λεμον καθ' ημών. *Ετη· ρήααμεν πάντοτε άμυν τικήν στάσιν πρό των Μπολσεβικικόν αυτών διαθέσεων, αΐτινες σαφώς μάς έξεδηλώθησαν κατά τήν επίσκεψιν τοΰ Μολό- τωφ είς Βερολίνον, ζη- τήσαντος έδαφικάς κατα- κτήσεις έπϊ τής Ρουμα- νίας, τής Ουγγαρίας, τής τέως Πολωνίας καί των Δαρδανελλίων. Τάς δι- αθέσεις ταύτας των Μπολ σελίκων άπεκρού^αμεν κα- ρηγορηματικώς καί άπε- ριφράστως. Άπό τοΰ παρ. ΜαΕου ή ΣοβΊετική "Ενωσις ενόμισεν δτι έ- πέστη ό καιρός νά επιτε¬ θή καί καθ» ημών, διάνά δυνηθή καί εκπληρώση τα κατακτητικα σχέδιά της. Ένήργησα ώς έΉρε- πεν έν προκειμένφ, διότι δταν τις έχει τήν χείρα επί τής σκανδάλη; τοΰ δπλου θά πυροβολήση ό ΐδιος. Ό γενναΐος Γερμα νικός στρατός επέτυχε να έκμηδενίση τα σχέδια των Μπολσεβίκων. Ή θαυμαστή λειτουργία τής στρατιωτικής μ.ας μ,ηχα- νής επέτρεψε νά εύ- ρεθώμεν σήμερον 1.ΟΟΟ χιλιόμετρα έντός τοϋ Ρώσσικου έδάφους. "Ε¬ χομεν αίχμαλώτους τού Σοβιετικοΰ στρατοΰ 9. ΙίΟΟ.ΟΟΟ άνδρών. ΊΕ- κυριεύσαμεν ή κατεστρέ- ψαμεν, μέχρι τούδε, 22ΟΟΟ τηλεβόλα, 18. ΟΟΟ τάν*ς, 14.»ΟΟ άεροπλάνα και κατέχο- μέν Εοαφος Ρωσσικόν Ώι- πλάσιον τής Γερμανίας καί τετρ>απλάσιον τής
  Γαλλίας. λΐαχόμεθα καί
  κατασυντρίβομεν τάς
  στρατιάς των ]%1πολαε@ί-
  κων, αΐτινες δέν άποτε-
  λοΰνται άπό ίίνδρας, άλλ'
  άπό ύποκείμενα μ.έ κτη-
  νώ!5η δνστικτα. Θά τούς
  καταβάλωμεν, διότι τό
  θέλει ό Γερμανικός λα.»
  ός, <>ιότι τό θέλει όλό-
  κληρος ή Εύρώπη, ή ό¬
  ποία σήμερον.δι' έκστρα-
  τευτικών Σωμ.άι.ων, μά¬
  χεται ήρωϊκώτατα καί μέ
  θαυμαστήν αυτοθυσίαν
  παρά τό πλευρόν ημών.
  Ή νίκη μας θά στέψη
  μέ δάφνας τόν αγών* μας
  αυτόν,ό οποίος είναι σω-
  στικός διά την Ευρώπην
  καί σύμ.παϊθί,ν την πεπολι-
  τισμένην άνθρωπότητα ε¬
  κείνην, ή όποία έ*χει τα
  αύτά χί ημάς ίδεώδη.
  Ό Εργατικάς κόσμο;
  τής Γερμανίας άπέδειίξε
  δι* τής εργασίας τού, δτι
  εΖναι άςιος τής καλλιτέ¬
  ρας αύριον. "Οτι θέλει
  νά ζήση ώς τοΰ έμπρέπει.
  "Οτι θέλει νά ίδη την
  Ευρώπην νά διαθέτη τα
  κατ' αύτην ώς βούλεται.
  Ό Γερμανός στρατιώτης
  μετά την δαφνοστεφή νί¬
  κη μας θά επανέλθη είς
  τόν οίκον τού, δια νά έ·
  πιδοθη μ-ετά μεγαλειτέ-
  ρου ζήλου είς την απο¬
  κατάστασιν μιάς περιό-
  δου εύημερίας, έφαρμό-
  ζων καί αύτός τό αρχαί¬
  ον έκείνο Ελληνικόν άθά-
  νατον ρητόν «συν Αθηνά
  καί χείρα κίνςι».
  Είς τό 'Ανατολικόν μέτωπον
  διεξάγονται έπιχειρήσεις
  μεγάλης σπουδαιότητος
  Καταβύδισις μεταγωγικών & φορτηγών πλοίων
  ΕΙ/ ΤΛν ερηΑτυρπΛυ —/™^%/ ι λ.*· τ ι - ^ * · « ν « -·— «
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 4—10—41
  Είς τό 'Ανατολικόν μέτω¬
  πον διεξάγονται έπιχειρή¬
  σεις μεγάλης σπουδαιότη¬
  τος.
  Ή άεροπορία μας κατε-
  βϋδισεν είς την Μαύρην
  θάλασσαν έν μεταγωγικόν
  στρατού 20.000 περίπου τόν¬
  νων. Έπίσης έβομβάρδισε
  στρατιωτικάς έγκαταστά-
  σεις τής Μόσχας καί Πε-
  τρουπόλεως. Μεγάλαι πυρ¬
  καϊά! έσημειώδησαν.
  Όμάδες τοΰ Γερμανικοϋ
  ναυτικού, ένσυνεργασία με¬
  τά τοΰ Φιλλανδικοΰ ναυτι-
  κοΰ ουνέχισαν τάς έπιχει¬
  ρήσεις τοΰ άποκλεισμοΰ είς
  τόν Φιλλανδικόν κόλπον.
  Ύποβρύχιά μας κατεβύ-
  δισαν είς τόν "Ατλαντικόν
  Ωκεανόν 4 έχθρικά φορτη-
  γά, έξ ών τό 1 πετρελαιοΦό
  ρον, συνολκής χωρητικότη¬
  τος 28.000 τόννων.
  Είς τόν άγώνα εναντίον
  τής Αγγλίας 6ομ3αρδιστι·
  κά μας_ άεροπλάνα, την πα¬
  ρελθούσαν νύκτα," κατεβύ-
  θισαν ανατολικώς τοϋ ΓκρΙτ
  Παρμάουδ 3 φορτεγά συ-
  νολικής χωρητικότητος
  28.000 τόννων. 'Εβλήδησαν
  έπίσης είς την διώρυγα τοΰ
  Σάντ Γεώργ 4 μεγάλα ψορ-
  τηγά, άτινα ύπέστησαν
  σοβαράς ζημίας. 'Αεροπορι·
  καΐ έπιθέσεις έγιναν κα|
  εναντίον αεροδρόμιον τής
  άνατολικής Αγγλίας.
  Σφοδροτάτη επίθεσις έγι¬
  νεν έπίσης είς την Βόρει¬
  ον 'Αφρικήν, την τελευταί¬
  αν νύκτα, υπό Γερμανικών
  βομβαρδιστικών άεροπλά-
  νων. "Ε6ομ6αρδίσθη ή πόλις
  καί ό λιμήν τοϋ Τομπρούκ.
  'Αγγλικά βομβαρδιστικά
  άεροπλάνα κατέστρεφον
  την νύκτα τής 4ης τρέχ.
  2 έκκλησίας τοΰ Ρότερδαμ,
  κατεβύθισαν 1 Όλλανδικόν
  νοσοκομειακόν πλοίον καί
  έπροξένησαν απωλείας είς
  τόν άμαχον πληθυσμόν.
  Έθρική επιχείρησις άνω¬
  θεν τοϋ έδάφους τοΰ Ράϊχ
  δέν έλαβε χώραν.
  Άπό τής 24ης Αύγούστου
  μέχρι τής 30ης Σ)6ρίου ή
  Αγγλικη άεροπορία απώ¬
  λεσε 476 άεροπλάνα. Έξ
  αυτών ή άεροπορία μας
  κατέρριψε 418 καί τό ναυ¬
  τικόν μας 58. Κατά τό ϊδιον
  διάστημα ή ημετέρα άερο¬
  πορία άπώλεσεν είς τόν ά¬
  γώνα κατά τής "Αγγλίας 40
  άεροπλάνα.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΙΝ ΑΝΓΑΛΑΑΞΙΜΟΝ
  ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ί!Α ]
  «Ιί ΕΚΑΤΟΝ ΕΚΑ:
  ΠΜ ΤΟΝ ΕΠΙΤ
  Ά ΔΡΑΧΜΟΚ
  ΙΗΟΝ ΟΡΟΙΚΟΝ
  Διά διαταγής τού Ύ- ΐ τοχής Χανίων δραχμών
  πουργειου Οίκονομικών
  διετάχθη ή αποστόλη είς
  την τοπικήν Επιτροπήν
  ίτρομηθειών Άρχών Κα-
  100.000.000 (εκατόν έκα-
  τομμυρίων) διά τάς α¬
  νάγκας των τοπικών
  Επιτροπών Κρήτης.
  Περίληψις Δημοπρασίας
  Έκτίδετσι είς δημοπρασίαν
  ένεργηθησομένην είς τα Γρα-
  φεϊσ ημών την 15ην Όκτωβρίου
  1?41 ημέραν Τετάρτην καί ώ¬
  ραν 4 μ.μ. α) ή έκτΐοίησΐς δύο
  δένδρων (λεβκαι) εύριοκομένων
  είς τόν Οτι" αριθ. 4388 αγρόν
  είς θέσιν Περιβόλι τού τού χω¬
  ρίου Χαμουσιανά Σελίνου κοΐ
  β) ή ένοικίασις των ακολούθων
  άκινήτων. 1ον) των ύπ' αριθ.
  10)14 456 καί 462 οίκοπέδων ό-
  δόςΜαζαλή "Αγ. "Ιωάννης, 2ον)
  τού ύπ1 αριθ. 2460 βοσκοτότιου
  Κατσιγιαννά ΣελΙνου θέσις Κο¬
  πέλι, .-Όν) των ύπ' άρ. 4357-4373
  οίκοπέδων είς οδόν Κωνσταντί¬
  νου, 4ον) τοθ όπ' αριθ. 4494 βο
  σκοτόπου είς Ζυμβραγοϋ Κισσά-
  μου θέσις Φειζή, 5ον) 4195 6ο-
  σκοτόπου είς ΖυμβραγοΟ Κισ-
  σάμου θέσις Φειζή, 6ον) 1^25
  οΐκία είς Π 'λαιά Κασαπιά Κο-
  λάτα καί 7ον) τής ύπ' αριθ
  3648 οΐκίας είς Παλαιά Κοσαπιά
  Κολάτα.
  Έν Χανίοις τΒ 2
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται είς τούς
  κατοίκους Χανίων (άρρε¬
  νες καί θήλεις άπό 1 Τ—
  6Ο έτών), δτι ή προβε-
  σμ.ία πρός χορήγησιν ζελ,
  τίων εργασίας «αρά το>
  Έργατικοΰ Κέντρου λή¬
  γει τήν 6γβόην (Ηην)τρέ-
  χοντος μηνός καί δτι ού-
  δεμία παράτασις ταύτης
  πρόκειται νλ δοθή. 33υνι
  στάται ό £γκαιρος έφοδι*
  σμ,ός των, διλ των δελτί
  ών] τούτων, πρός άποφυ
  γήν των καθορισθεισών
  συνεπειών.
  Χανιά 1η »Οκ)6ρίοι>
  ('-κ τοϋ Εργατικόν
  Κέντρου Χανίων)
  ΤΑ ΕίίίΡΫΜ ίΙίϊΡ
  ΑΘΗΝΑΙ, 5.—Ή έψημε-
  ρις «Πρωίνός Τύπος» εδη¬
  μοσίευσεν χθές την απόφα¬
  σιν τοϋ Ύπουργεΐου Οίκονο-
  μικών, καθ* ήν δραχμοποιεΐ·
  ται ό άνατοκισμός των είς
  χρυσό" δανεΐων μέ τιμήν βά
  σεως 1.000 δραχ. κατά λ(-
  ραν.
  Διωρίσθη δικηγόρος παρά
  τφ Πρωτοδικείφ Χανίων καΐ
  ανέλαβε τα καθήκοντά τού.
  όρκισθεΐς, 6 κ. Ιωάννης Στυλ.
  Ρενιέρης.
  ΑΙ ΕΝ ΚΙΝΑ Π3ΛΕΜΙΧΜ ΕΠΙΧΕ1ΡΗΣΕΙΣΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΤΓδ.-Ό ραδι-
  οψωνικός σταθμός τοθ Τόκιο
  ανεκοίνωσεν οΤι τα Ίαπω-
  νικά στρατεύματα, μετά τήν
  κατάληψιντοΟΤσούγκ Τσάγκ
  καί την έκμηδένησιν των
  στρατιών τοθ Τσάγκ-Κάϊ-
  Σέκ, άπεσύρθησίν" εκείθεν,
  διότι ό σκοπός τής καταλή-
  ψεως δέν ήτο άττόκτησις νέων
  εδαφών, άλλ' ή κατΐτρόπω-
  σις των έχθρικών σιρατιών
  καΐ ή παράλυσις των κέν-
  τρων άνεφοδιασμοθ τούτων.