90005

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

7/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΗΑΝΙΑ
  0ΙΕΝ5ΤΑ0
  7.
  ΟΚΤΟΒΕΒ 1941
  δοΗΗίτΙβίτβΓ
  V.
  ΡΒΚΡΙΚΑΚΙ3, ΟΗ&ηίβ
  Η «πά ϋπιοΐΐ : Ο. ΖΑΙνΤ.ΑΚΙΑδ,
  Οηαηία
  ΡΓ6Ϊ3 3
  Νγ 62 — 'Δριβ. 62
  ΗΓνΙΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΚΚΕΤΑ
  — Τιμή 4ρχ. 3
  ηηά
  22.
  ΟΕΗ ΒΕδΤΕΝ δΤΒΑδδΕΗ [
  ΑΙΙε δΐτ&δδεη ννει-άεη εΓννεΪΕεΓτ, αΐΐε ΗαπρΕ-
  ϋΙΕ ΑΝΘΡΙΡΡδΟΡΕΡΑΤΙΟΝΕΝ
  ΑυΡ ϋΕΡ ΟδΤΡΡΟΝΤ ΙΝ
  Θ
  5τΓ5556Π 3δρηα1ίίεΓ[. ΒίδΗεΓ 122 ΙίΠΙ
  βδρΙιαΐΕίεΓΕ, &11ε ΒΓϋοΙςεη
  . 14
  37 Μϊΐ-
  Ρ ΟδΤΡΡΟΝΤ ΙΝ
  ΘυΕΝδΤΙΘΕΜ Ρ0ΡΤ60ΗΡΕΙΤΕΚ
  ΐ2οοο ΟΕΡΑΝΟΕΝΕ, 34 ΡΑΝΖΕΚΚΑΜΡΡννΑΟΕΝ, 179 ©ΕδΗϋΕΤΖΕ ϋΝϋ
  472 ΜΑ80ΗΙΝΕΝΟΕν7ΕΗΚΕ ΕΚΒΕϋΤΕΤ
  Ρ ΗΕ Ι5Ε
  Ιεοβηβν/ίοηΐίδ-βη ΟίΙΙβΓ ίηβΓ άίβ ΡΓονίηζβη
  Ο1ΐ3ηί3, Νετ.ηίΐηηοη ίη
  75 9°
  55 65
  Ποηεη ΡΓαοΙηηεη ΑΓΡείΕδΙόηηε. δΕΓαδ5εηοΓ£3ηί5£ΐΕίοη
  ηαεΐι άευτδεΐιεηι νοΓβίΙά. Βΐείεηάείο νΥεΓΕε ίϋτ ΚτεΕα
  ηοοη νοΓ ζννβί Μοηαίβη ηιίτ. άβηι Αηίο άβη
  ζννίβοηεη ΗβΓ&ίχΙβίοη ηηά 0η3ηε& 1>εηη-
  τζβη ννοΐΐτβ, άβΓ ηιηββτβ 8ΐοη 3ηί βίηβ 8οη1ίπιηι.βΡ3ηΓΐ:
  νοη ηίοηί ΛνβηίΐίεΓ 3ΐβ βοηί δίηηάεη ϋ&ηβΓ £εΐ38βί:
  ιηβοηβη. ν7βΓ άβηββΐ&βη ν7εο; Ηβηίβ ίδηΓτ., ~/ίΓά ΐΗη
  ΙϊβΓβίτ.3 ΐη νίβΓ δταηάβη £ητ, ηηά οεαηεηι ηίηΐεΓ βίοη
  ΪΜ-ίηβ,εη. Αιιί 122.5 -«ι άίεβεΓ δττεοΐεε βίηά ίη <ϋβ8βΓ Ζβίτ 3ΐ1β δοηΙβ&ΙδοηβΓ οεβείτίβττ:, άίβ ΚιΐΓνβη Ιιαιιί ηηά άίβ 8τ.Γ3β8βηΓβηάβΓ οβίββίί^ΐ ΛνοΓάεη. _ιη άίβββΓ δΐΓβοΙίβ ννηΓάβη αβρηαΙτίβΓΤ. «ηά άβΓ βοηηίτ.ΐ Οηαηβα— Βηάβ ά3ΓύηεΓηίη3η3 ζννείΒβηηίβ· &β- ηΐ3οητ, ά.η. 8Ο βΓννβΐίβΓτ;, ά&88 ηηη βίη αη^βηίηάβΓ- ίβΓ νβΓ^βΙΐΓ ίη οβίάβη Κίοητηηβτβη ηβοβηβίηαηάβΓ ηιδβΐίοη ιίβτ. ΑΙΙβ νοη άβη Καπαρίηβηάΐιιηβ-εη ηβΓ β,ειπεββηβη ΒΓΰο^βη βίηά εοβηί&Πβ ταίβάβΓ- 14 ταβί- Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓηβηρτ.- «ΐηβΓΐίεΓ, 5· Ο1ΐί;οΙ>8Γ Ι941·
  ϋ&δ ΟοεΓΐΈοΐηηΐ3ηάο άεΓ
  νν"εηΓηΐ3οηί βΐίοτ Ιΐεΐίαηηΐ::
  ϋίε
  ηεη ίηι Οβΐεη βίηά
  τεΓηίη ίηι §
  ΡθΓίβοΙΐΓβίτβη. Ιη άεΓ
  8ηεάη1ΐΓ3ίηε 1>Γ3θ1ιτ;βη Ιη-
  ίβηίεΓίεάίνΐβίοηεη οεί
  άεΓ δϋηοεΓηηβ- άεΓ Ηβΐ-
  οίηδθΐ δνχεάΐίοΐι άβΓ_η3βρΓ
  - Μηεηάηη£ ηηά Ιΐΐβί-
  ηβΓβΓ Ιηβεΐη ίηι δοΗιπ3Γ-
  ζεη ΜεβΓ ίη άβΓ Ζβίτ
  νοηι 24· οίβ 20.941 ηβοεΓ
  Ι2.οοο Οβίβη^εηε είη ηηά
  βΓθβητβΙεη 34 Ρ&ηζεΓ-
  &3ηιρίαΐα£'εη, 179
  βοίηβτζβ ηηά 472
  ηεης,βταβηΓε.
  νοη Οβδβΐ 3113 οεβετζ-
  τεη ΡίοηίεΓε 3ηί δτηΓηι-
  οοοτεη ίη Ιζαεηηεηι Ζα-
  ίαδδβη άίε Ιηββΐ Δύιιΐο
  ηηά ηβΐιηιεη άίε Βββ3τ-

  Ιη Οβτ:1(3Γ6ΐίβη δβίζτβη
  άίβ ίίηηίβεηβη Ττηρρβη
  ίΙΐΓβ βΓίοΙ^ΓβίοΗβη Ορβ-
  Γ&ίΐοηεη ϊογι;.
  Γίοη-
  Ιβίζ-
  βίη
  τβτβη βίοη ίη
  τβη Νβοητ
  άβΓ
  βηβάοβτπΐ&Γτβ
  βοατ,ίβ
  ίη
  ηηά
  Ιηι Οδτβη ηηά δηεάοβ-
  τεη Εη^ΐβηάβ οοηΐ03ΓάίεΓ-
  τεη Κβηιρίίΐηζζεηζε ίη
  άβΓ Νβοηί ζηηι 5 Οΐεΐο-
  οεΓ ^Γίε^βιπίοΙαΓί&ε Είη-
  Γίοητηη^εη. Ιη ΝθΓά-Αί-
  δτιΐΓζΙί3Γηρίί1 η β; ζ β η & β
  ΑιΐΒΐβάεδίεΙΙεη ηηά Μ&-
  τβΓίβΙΙββΓβΓ οβί ΤοοΓηΙε
  ηηά Μ3Γ83 Μ^ίΓαΙΐ ηιίτ:
  βΤΗίβΓ ννΐΓΐΐηηβτ βη.
  Ιηι Ι,ηίτΐΐ&ιηρί ταηΓάβη
  2 ΟΓίίΐδθΗβ ]ΆΚάϋΧ£Ζ&Χ-
  8Τβ αΙ)^ε3θ1ιθ55βη. Ρβίηά-
  ΠοΗβ Είηίΐαββ-ε ίη ά33
  ΐ
  Οτοδδ- Είηζεΐ-
  Ιιαηάεΐ Ιιαηάεΐ
  ΌΓαοΙιιηεη
  ίε οΐία
  Ι. ΟΕΤΚ.ΕΙΌΕ
  ι) ννείζεη
  2) £εΐηίδοητ.εδ Οε-
  ίχείάε
  3) Οετδίε
  4) ^ο11απη^δ^^οι:-
  ΐηεπΐ
  Π. ΒΚΟΤ
  ι) δουννατζβΓθΕ
  2) ΟεΓδΕεη^Γθϋ
  III.
  ΟΗΤΕ
  ι) Κείδ
  35

  28
  ΐο 12
  30
  25
  7) δςηννεΐη οΐιηε
  δρεοΐί υεΙοεΓ 25 οΐία
  8) ΜυΕΕεΓδθΗννείη
  ηιίΕ δρεςκ
  9) ΑΙαίτεΓδοηννείη
  οΐιηε δρεοΐί
  ΐο) ΕίοεΓ οήηε
  δρεοΐί
  ιι) Ηυεΐιηετ (1ε
  οεηά)
  12) ΤπιΕΐιεηηε
  (Ιείοεηά)
  13)
  (Ιεΐοεηά)
  VIII.
  ΡΙδΟΗΕ
  ^ε ηαςη Αγε υηά
  6ο
  6ο

  7ο
  Ι2Ο
  Ι2Ο
  ΐχσ
  45
  45
  2) ΒοΗηεη (ννείδδε) 8ο
  3) Εϊηδεη 6ο
  50
  88
  66
  ηίοητ.
  άβηι ΡαβηΓβΓη&ηρτ.
  α.η3Γΐ.ίβΓ, άβη 6. ΟΙιΐοοβΓ-

  ϋ&β ΟοβΓΐΐθΓηιη&ηάο
  άβΓ ν7β1ΐΓηΐ3θ1ιί ^ίοτ οβ-
  ϋίβ
  ηβη ίη
  ΟβΙοη 1ΐΓ3ο1ιτ.βη
  ταβίίβΓβ ΕγΙο1ο;θ.
  ί Ι
  ταηΓάβ βίη νοη ΡβηβΓ
  ΡογΙβ ηηά Κηβ8ΐ;βη3Γί:ί1-
  ΙβΓΐβ ηηίβΓβτηβίζΐβΓ ^3η·
  βηι.8θΗ1θ33εηεη
  άβΓ
  τείΐεη
  ρβη νο3ΐ1ίβ· ζβΓδθ1ιΐ3£>;βη.
  Οΐβίοαζβΐίίβ: ΟΓδοΙιεη άίβ
  ηβίϋ^βη Αη&Γΐίίβ ζνιβιηι-
  πιβη, ταϋ άβηβη άίβ Είη-
  Ϊί νοη
  Είη ΒβΓίοητ άββ Γηηΐ3βηί-
  βεηβη
  Γαιηαεηΐ5θ1ιε Ηααρϋ-
  α,ααΓτϊει· 8<ΐϋ εϊηε ζαΗαηπηεη· ΜίΙΙεϋυηβ· αεοεΓ άϊε Ηΐ:£§είαηι1επεη Ορο- Ιι^Γαακ. Παπη ννΐι·ά λνπηΐεη Οίίιΐΐε- ΙοεΙιαίεη ηηιί άίε Αη 0είίΐη§·6πεη 6ο.οοο ςοτη ιοΐίί, άίε ηεη άεδ Ρεϊηίίεδ δΐοΐι Ηαί οί. 7ο,οοο Αΐδ 3.ι. 13 Τηΐί ΐ94ΐ άίε άβητβοΐιβ Μί1ίίδΓ8ΐΓ&3- 8βηο3ηάίΓε^τίοη ίΙΐΓβ ΑΓΐιείΐ: 3ηίη3Ηηι, άβ. οείβηάβη βίοη £Γθ8ββ Τβίΐβ άββ ΚΓβτίβοηβη 8ίΓ3β8βηηε1:ζβ8 ίη είηβηι ζίεηιΙίοΗ τΓοβτΙοβεη Ζηβτβηά. ϋίεβ ιπ3γ ζηηι Τβίΐ είηβ Ροΐ&ε άεβ ΚΓίβ^βΒ, ζηηι βΤΓδβββΓεη Τείΐ ^ε- άοοη άετ _)3η8:ε1ηάεη 8τΓ333βηρί1ε8:β ΒίβΗβΓ βτειηά 68 ηιίΓ άίβββΓ αηί Κτεΐ3 βο, ά3ββ άίε 8τ.Γ3β5εη, ταβηη βίβ βΓβΙ βίηηΐ3ΐ βτβοβητ τπβΓεη, είηί3οΗ βίοη βεΙββΓ ταηΓάεη. ΑηίτΓείβηάβ δοΗαάβη άιΐΓθΗ Αο- νοΓΐπίττβΓηηο; ηβτπ. ταηΓάβη 3θΐ3η^β ηίοητ οβ3οητετ ηηά οεηοοεη, 1>Ϊ3 άβΓ Ζηβτ;3ηά άβη ΕΓίθΓάβΓ-
  ηίβββη άβ8 ηιοάβΓηβη δτΓ3β3εηνβΓΐΣβίΓ3 ίη ΙΐείηεΓ
  ννβίββ ΓηβΗΓ βητ8ρΓ3θΗ. Εγ3. ά&ηη αΐηΓάεη,
  αηοη ηηΓ 3η άβη 3ΐ1βΓ3οη1ίηιηΐ3ΐ:εη δτεΐΐεη
  νοΓβΓβηθηιηιβη. Είηε β τ; & ι
  ηηά Ρ£1ε8Γβ άεβ 2β83ίητ:εη
  βεηηετζεβ άηΓθΗ εί^-βηβ ά&ίϋΓ 3η§τβ3τε11τβ
  τπβΓϊβΓ ηηά-ηιβίβίβΓ, τπΐβ βίε ίη Όβητ:8θ1ιΐ3ηά ηΐιΐίοΐι
  ίβτ, τπηγ ηίετ ηηΙ}3ΐΐ3ηητ. Ό& ηηΓ είηε εοΐοΐιβ
  83ίίοη είηε ΐηιηιεΓΐπϋΙΐΓβηάε ηηά τοτβΐβ
  βίοηεΓηείΙ βτβταδΙΐΓΐείβϊβτ;, αχηΓάβ βίβ ^βτ:ζΐ η3ο!ι
  8θΗβηι νοτΐϊίΐά 3ηοη 3ηί ΚΓβτ3 βίη^είηΙΐΓτ:, βο άα β
  3ΐβο άίε %&8&ητη'άτΙί£βη δτΓβββββηεΓηβηεΓηηβββΓθεί-
  Ιεη 3ηί άεΓ Ιηβεΐ ηίοηΐ ηιίί άεΓ οίβΙιεΓ ηοΐίοηβη
  Ρ1ίοΐ£3Γΐ3βίτ. ζή νβΓβτΙβίοΗεη βίηά. δίβ οεάβατβη νίεΐ-
  ηιβΙΐΓ βίηε ^Γηηάΐε^εηάε ηηά ηηι£333εηαβ ΚείθΓηι άεβ
  £ββ3ηι1βη ΙΐΓεΐίδθΙιεη δι.Γ3δ3εητ«β3βη3.
  ϋίβ βΓδτε Αηί8Τ3ΐιβ άδΓ Μί1ίί3Γ8ΐ.Γ338βηΙ)&ηάΐ-
  Γβΐίίΐοη οεβΐ3ηάη3τηΓ8:βΐηϋ33 ίη άεΓΒββείΐίβτηηίΠδηεΓ
  8ίΓ333βη8θ1ι3άεη, άίβ 3ΐβ Ροΐ^εη νοη Κάτηρίηβηάΐαη-
  8^εη οάεΓ άβΓ 6Γνν*3ηητ.βη νβΓη3θΗΐ383Ϊ8:ηη8· άβη νβΓ-
  ΙίβηΓ βηι ηιβίβΐβη οβηίηάβΓίβη. Βίβ Εηάβ δβρτβηιΙίβΓ
  χνηΓάεη 3ΐ1ε ^ββρΓβη^ΐβη ΒΓΰο^εη ηηά βοηβΐί^βη
  δρΓβηβτ—οάεΓ,_ίη3οΐιΐ38Τ3τε11εη ννίεάβΓ ΗβΓβ-εβτεΙΙτ.
  ΕΒβηβο νηΓάβη 3ΐ1β ^ηε δΐτβοΐΐεη, άετεη Δ1>ιιητζηη2·
  οάβτ η3ταΓΐίοηβΓ νβΓίβΙΙ οεΓβίίβ ΐ£3ΐα5ΪΓοί3ΐε Ρογ-
  ηιεη 3ηβ;εηοηΐΓηεη Η3ττβη, ννίβάβΓ ίη β-αίβη Ζηβ1.3ηά
  8:εΙ>Γ3οητ. ΙηηβΓΗβΙΙ) νοη 8 ννοοΐιεη -νναΓάεη 3ο 25 οοο
  ηΐ2 8τΓ38βεηίΐ3θΗβ ηβη βίηβτββοΙιοΐίβΓΐ. ηηά £βν3ΐζτ:
  8οννίβ5θοο ηΐ2 ηεη 38ρ1ΐ3ΐτίεΓτ;. 73^° —3 δοηοίίβΓ
  ιΐν-ηΓάβη ίη τηηά ΐοοο ■νν"3ΐζ8ίηηάβη ίβδΐ^βηιβοΐΐι.,
  ■ννοοβί ζή οβπιβΓΐΐβη ίβί, ά383 άίε νοΓη3ηάβηβη ν73ΐζβη
  νοΓηβΓ βΓβί: ΰοβΓηοΗΙτ: ννβΓάεη ιηηββΓβη. Ριιγ άίββε
  ΑΓοείτβη ιπηΓάβη ίιη ϋηΓοΗδθΙιηίτί άίβββΓ Ζεΐτ 28οο
  ΑΓθβϋθΓ είη^-εβείζτ;, νοη άεηεη 3εάβΓ βίηβη άηΓοΗ-
  βοηηίττΐίοηβη Τββτββΐοηη νοη 250 ϋΓ30ΐιηιβη βΓηίεΙτ.
  νοη άεη τη Μίΐΐίοηεη ϋΓ3οΗηιεη αβ3&πΐι.1ί:ο8ΐεη άίβ-
  οίβ ζηηι 3°· δ^ρίβηιοβι
  Τείΐ 3ηί άίββε ν7είβε ηηίεΓ άίβ
  -.* άίβ ΑΓθβίΙβιαβΓ^ζεη^β ηηά Μ3τβΓΪ3ΐίεη νοη
  άεητβοηεη ϋίεηδίβίβΐΐβ Ιςοβΐεηΐοβ οεί&ββτβΐΐί: ιπηΓάεη.
  8ο τχΐηΓάβη α. 3. ηήτ. ^ΓδβϊτεΓ ΜϋΗβ ηηά ΟβίβΙΐΓ 5°°°
  ί ΑδρΗβΙτ; νοη νοΐοβ ηεΓΐ3εί£β5οη3ίίι.. Ιη άΐβββη Τ3-
  β:εη ΐχΐίΓά ίη 0Η3ηβ& βίηε Α8ρ1ΐ3ΐΙί30Γί1ί ίη ΒθτΓΐεο
  βτεβείζτ, άίε άίεββη Ηβίβ833ρη3ΐτ; ίη Κ3ΐ£33ρ1ΐ3ΐτ;
  τα3ηάβ1η βοΐΐ, ά3ηήτ άίβ ΑΓΟβίίβη 3ηοίι ηιαΙΐΓεη.-
  Κ.β£βηζβίτ. ιπείι.θΓίΓβ1ΐθη Ιεδηηβη. ΑΓΟβίίβΓ βΓηί α ΐχεηννηηάυη^εη. ΐΐοεί^επε
  ιιηάεΓΐιβΙίεη ίβ&ΙίοΗείηε ζη33ί;ζ1ίοΗε ΒΓθίΓ3ΐ:ίοηνοη "*""" "·"""- -- 4—
  150 β:*"·» άίβ ηίοηΐ άβη νοΓΓδίβη ίηΓ άίβ Ζίνίΐοενδΐ
  Ιΐεηιηβτ, βοηάεΓη άεηι άεητβοΗεη ΤΓηρρεηη3οΗβο1ιηΙ)
  βηί,οηΐΓηεη αΐίΓά.
  Ζητ Ζείί; ηχίτά νοΓ 3ΐ1εηι 3η άεΓ ΕητιπαδβεΓηηβ·
  4βΓ δίΓ388εη άηΓοη ΗεΓβίβΠηηβ- άβΓ νίβ1ί3οη ύοβΓ-
  _βηρτ ίεηΐεηάεη δίΓ338εη£ΤΓ3θεη ^εΓΓοείτετ, τπεΐοηε
  ΑΓθβίί: Μβ ζιιηι Βββτίηη άεΓ ΚεβΓβηζείτ; οββηάετ βείη
  χπίΓά. ννΓ3ΐΐΓεηά άεβ ννίηίεΓβ τχιΐΓά ίπΐοΐβ'ε άεΓ £6-
  ηβηηίεη νοτΙΐεΐΐΓηηβ-βη άΐε ΕΓηεηεΓηη§: άεΓ δίΓββ-
  ββηάβοΚε ηηοοΗίηάβΓί: ίθΓίβ-βίηεΙΐΓτ; ιπβΓάεη Ιιόηηεη.
  Β ι» ζυ ιη Η β γ ο 3 ί 1942 ιηε γ ά εη ά3 Ηε γεΙΙθ
  Η 3 η ρ τ β ί γ 3 ββ ε η Κγο138 3Ι3 ΑβρΗεΙί-
  8ΐΓ383βη 31138ΤβΙΐ31ΐί 8 8 1 η! ΡβΓηεΓ 8θ11
  ίηι η&οΗβτβη ]&1ιτ άίβ £β83ΐηί:ε Οβί;—ν7β8τ;—νεΓθίη-
  άηη§τ άεΓ Ιηβεΐ ζταβίθ3ηηί£: £βηΐ3οηΓ ταβΓάεη. Εητ-
  βρΓβοΐιεηάβ νβΓΟΓείτεΓηηβΓ πΐθΓάβη 3ηοΗ άίβ Νβοβη-
  βτΓ383βη βΓΐαΙΐΓθη. ϋίβ 8τΓ3β3β ΗβΓ3ΐί1ΐοη - Κηοββοβ
  ταίΓά ηβη βΤβάβοΙίί:, άίε νοη ΗεΓ3ΐε1βίοη η3οη Τγηΐ03-
  _ί οβάεητεηά 3ηβο;εο3η1; ηηά ηηι είη ηεηββ Τβίΐβτηεοΐΐ
  νβΓΐδη^βΓΐ τπθΓάεη. ΑηοΗ δοηβτ βίηά είηί&ε ίηΐεΓββ-
  ββηίβ ΝβηΙΐΒητεη οεβΐιβίοΐιίίβ-ΐ:, άίε ίηβΓ άίβ Ιηββΐ
  νοη άβηβΓηάβηι ννεΓΕ βείη ιχΐβΓάεη.
  ϋίεβ ^ίΐτ ηβοεΓΗβηρτ: νοη άεΓ ^εββηιτεη ΗίβΓ
  £Γ68οηί1άβΓίβη ΑΓΐ>είτ, άίβ ΚΓβτ.3 ζηΓ Ιηβεΐ άεΓ
  Ιιββτεη δτ:Γ3β8εη ηΐ3οΐιεη ιπίηΐ, ηιίί άεΓ ίη άίεβεΓ Ηίη-
  βίοηί; πχοηΐ Ιεβίηβ αηάβΓβ Ιηββΐ οάβΓ ΡΓονίηζ
  «Ηβηΐαΐκΐβ τπΐΓά ίη νΥβττβΓΓβίτ ΐΓβτβη Ιεδηηβη.
  ΗΕΙΤΕΒΕ ΕΚΡΟίΒΕ ΙΜ 03ΤΕΝ
  IV.
  ΟΕΜϋΕδΕ
  ΐ)Κ&Γτοί{ε1η
  2) &ηιεηε5
  (Βαηιίεδ)
  3) Ο
  ρίΐαηζεη)
  4) ΚαεΓ^ίδ
  5) ΚΓ&ιιτεΓ
  6) Γθίε
  7) ΒοΗηεη
  35 4°
  ) ^)
  8) ΒοΗηεη (Ιίΐεΐηε)

  15
  15
  13
  32
  8ο
  IX.
  ΚΑΕδΕ
  ι) Καδε ίη δοΙιΙαυοΗ
  (ννείοΙΐίίΓ
  2)
  3) ΟτυγέΓε
  ΙΟΟ 12Ο
  ι6ο ΐ8ο
  ι8ο 200
  ίηηβη ΗβΓ οειβη
  ταβΓάβη βοΐΐτβ. ΌβΓ Ρβίηά
  βΓΐίίτ δθΗταβΓβ αηά οΙη-
  ίίβ-β νβΗηβτβ. Οβΐβηάβ-
  ίβ Τβϋε τααΓάβη
  Γΐεοεη οάβΓ ^
  ^εηοηιπιβη. ΜβηΓβΓβ
  νοΙΙΙίεβείζΓβ δοΐιίίίβ ναη,ν-
  άβη νβΓββη^τ, 22Ρ3ηζβΓ-
  1ε ιπιρίτπΕ8:βη, ά&ταηίβΓ η
  ηβοβΓβοΗπΐβΓβ, νοΓηίοη-
  τβτ.
  ρβ
  ΓάίβΓίβη ίη άβΓ
  ζηηι 6; ΟΙιΙοοβΓ ηαΐτ;
  ννίΓ^ηηβ· βίηβη Η&ίεη
  απι Αδοταβεηεη ΜββΓ, 8Ο-
  ιαίβ βίηβη ιπΐοΗΐί^βη
  νβΓΐίεΙΐΓβΙΐποίεηρ η η 1σ ί
  τπββτΐίοη ΜθδΙίΗΐι ηηά γπϊ-
  1ίτ3βΓΪ3ε1ιβ Αηΐα&ώη ίη
  Ογοββ-
  Ιηι ΚδΐηρΓ
  ί
  οβί Τ»-
  8^6 4°° ^—*■ ταβδΐΐ ίοη ΒΓββτ
  βίη Η3ηάβΐ8θΗίίί νοη
  2500 Βγϊ. ηηά οοηιοαΓάίβΓ-
  τβη 1ΐΓίβ8:3ΐπίοηι.ί8:β Είη-
  ΓίοηΙηη^βη 3ηί άβη δηβτ-
  Ι&ηάϊηδβΐη. Ιη άβΓ Ιβτζτβη
  ΝΙϊ οΗ ^η-
  δ ?β£Γβη Ηαείεη
  ίηι δηεοβτ Εη^Ι&ηά.
  Ιη ΝθΓά3ίΗΐ£3 βΓζίβΙτβη
  άβυτβεΗβ δίηΓΖΐί&ΐηρίίΙνι-
  £Ζβα§:6 ίη άβΓ Ν3εη1 ζηηι
  5· ΟΙΐτοοβΓ Βοηιοβηνοΐΐ-
  ΐΓβίίεΓ ίη άβΓ δτβάτ ηηά
  ίηι Η&ίεη νοη
  Είη ταβίίβΓβΓ
  ΓΐοΗτβίβ βίοη β-β&βη άίβ
  Κββάβ νοη δηβζ.
  Είηί1ηβ§·β ' άββ Ρβίηάββ
  ίη ά3β Κ.βίοηδ^βοίβτ ί&η-
  άβη τπβάβΓ οβί Τ3β:β ηοοη
  οβί Ναοατ δί3ΐτ.
  17
  17
  25
  12
  25
  3ο
  36
  ΐ8

  17
  38
  36
  22
  22
  ΐοο
  90
  "5
  ΙΟΟ

  15
  3ο
  35
  Εη&ΐ3πά1ιί1ίβ
  ^ο^ά Ηαΐϊί&χ
  άβΓ ϋδΑ Ι Μίΐ άβηι Κίττ,βΓΐΐΓβηζ
  Ίη οίηεΓ
  ϊτη
  (ϋε ννΊιεη-
  υηά
  (ϋε
  ιιοοο).
  8βΓ
  νεΐ -
  τη-
  νεΐ νναηάεΕεη αυί
  353 ίεϊηάΐ
  νίαπΐεη νοη «Ιετ τυηι.
  νναίίε νεΓπίοΗίεϋ. Πίε ίη
  ιηαοηίεη υηά Ιιίυϋεΐ-
  ηιαί-ηίδθΐιεη
  Εεη Ρ.ιΠβοΙιΐ
  άεπ ζυ 90 ο)ο
  ϋίε εί^εηρη νετΐυδΐε 6ε-
  αη Οείβΐΐεηεη 2ο.οοο,
  Ι5·θοο υηά
  ννυπάεΕεη 76.000. Εδ
  αοετ άυτοΗννε^δ ζυηι
  Τείΐ απι ΙείοΙιίβνεΓ-
  ννΐΐΓ-
  ίη
  5θΗε
  άεΓ
  ΑηάεΓεηι Βεΐίαηηΐ. Αυί
  ΡΓ3£ε, αΐοίαεΓ αεηη
  Ιίοΐι Εη^Ι&ά (3ϊε
  1οεηοεΊ;ϊβΓε, επιΐΐ·
  Επβ-ΐαηά οεϊ
  Βεΐίείεπιη^ είηε
  ΙηνΗδϊοη ααί οίεΓη Ρεδΐΐηηά
  5ε3θΒίο1ιτϊ§·ε, (ϋε αΐοετ ύετ-
  ζεϋ .ιαδ νεΓδοΙπεάεηεηθΓαεη-
  αεη ηϊοηΐ άαΓθΙιίαεΙΐΓθ&Γ δεί.
  ετ,
  ΪΓ3η
  ΒεΓϋη, 5
  ΡύΙΐΓ^Γ υηά 05εΓ5ϊε
  Βείε1ιΐ5Π35εΓ άεΓ ννεΗπηίΐοΙιΙ:
  ΙΐΆί βηί νοΓ3ο1ιΐ3§· άεδ 06εΓ-
  οείεΙιΙδΙι&ΙοεΓδ άεδ Ηοετεδ, Οε-
  ηεΓίΐΙίεΙάΓΠ&ΓδθΙιβΙΙ νοη Βγε-
  αοΙπΕκοη, άβδ ΚϊΙΙεΓΐίΓειιζ <3εδ ΕϊδεΓηεη ΚΓειιζεδ νεΓϋεΙιεη ΟεηεΓβΙΙεαϋηαηΙ; δίχΐ: Ατηιίη, ΚοπιηιαηάευΓ Ιηί&ηΙεπε-ϋϊνΐδΐοη, ; θϊ ΚοπΐΓΠίΐηάεαΓ εΐηεβ νοη εΐηεΓ δίάεηΕ ίδΕ είηεΓ ΚευΕεΓηιεΙ- ι ζυίοΐ&ε ζυπιεςΙί^εΓΓε- Είη ηευετ Βεννείδ ίυεΓ Ιοπιΐαΐε ΙεαϋηαηΙ: Ε^δοαοΐι, Κοπιρ&ηϊε- οΐιεί ίη είηεχη Ιηί3πτεπε-Κε· ^ίηιεητ, ΟοεΓΐεατη3ηΙ: δοΐιηεί- άεη ΚαΓηραηίεοηεί ίη είηειτι ΡαεζεΓ- ΡίοηίεΓ- Β3ΐ3Ϊ11οη. τεη (ϋε ζειΐ"·ε §ΊΓ§·έπ ίπ άεπι βΐεί- οΐιεπ ΖείίΓβαηι νετΙοΓεη. 3η άίε δρ&ηίδθΗβ άεΓ Γΐΐδδ. ΡΓοητ. Ναη ννΐΓά ααοΐι ιιε5εΐ" άεδ δρίΐηϊδοηεη κοΓρδ άετ Οεπ*ο1ι1:ε1:, άίε κίοΐι οεί Αη^τϊί- ίεη &ιιί ΤααηδροΓΐΙίοΙοηηεη ιιηά ίείηάϋοηε Ε&^ετ είο. ΙοεδοηάεΓϊ ΙοειιχαεΙΐΓ!: Ιιαίοεη. άίβεηε 'νν'ίε Αδίοοίαιεά άεί, ιηιΐίϊδϋε άαδ δθΐιε Κπεβδρεποΐιϋ δοΐάβΐβη Ιδΐ&βη- ηιεΐ- 5ο1άίΐτεη 4 ατηεπ- Ιΐιεη νοη Α- άίε Καοΐιε νοΓίΓείί- Ιίοΐι υηά άίε άευίδθΐιε ϋείΐ- ιπείδε 1<εηπεηάε Κοοΐι δυεηΐ: ί 9) Ζνίε6ε1η ΐο) ΤοηιαΕεη V. ΟΒ8Τ ι) Βίτηεη 2) νείηΕΓ3υυ 3) Ρεί&εη 4) ΖχΕΓοηεη VI. νΕΚ.30ΗΙΕϋΕΝΕ3 ι) ΖυοΙΐεΓ 72 8ο 2) ΤαίεΙόΊ 3) 8ο1ΐ3ίδ οάετ- ΚυΗηιίΙοη 25 4) δ^υεΓπιίΙοΙι 5) ΒυΕΕεΓ 22Ο 6) ΕίεΓ ]ε δΕυεοΙ: 7) Μαηάεΐη (§·εδο1ιαΐΕε) α) δϋδδε ΐ8ο—2οο 6) 6ίΕΙβΓ 130—150 VII. ΡΙνΕΙδΟΗ ΟΕΡΙ,υΕΟΕΙν ι) Εαηιηι 6ίδ ι ΙαΙΐΓ αΐΕ 2) δοηβί (ηηαηη· ΙίεΗ) 3) Καΐιι υευεΓ ι ^3ηΓ 4) Κα15 (^ΓΟδδεΓε 5) Οο1ΐδεηί1εί·3α1ι 6)δςΗννείη ιηίΕ Ορεε^ 3° 34 240 ΐο 83.5Ο 79 ΐο ) Χ. ΗΟΝΙΟ ι) Ι. ^αα1^ι:α^1: 2) ιι. XI. 8ΕΙΡΒ ν ννείδδ 76 8ΤΓυεη 69 XII. ΚΟΗΙ,Ε ι) δΐείηΐχοΐιΐε 2) Ηοΐζΐτοΐιΐε 9 3) δοΐιηιίεάβΐίθΐιΐε ϋίε ΡΓείδ2 ίυεΓ Οθΐ, ηεη, υηά δθΓΐηπεάε - δΐείπ- Ιίθΐιΐε, Κεΐδίίΐπίβη, ^ο^1αηη^9- 6γοΙ, νΥεΐη ίπ Ρΐαδοΐιεη υηά νοτη Ρπδ'ϊ δοννίβ ^εάβ^ ννεΓ- άεηίη Κυετζο νεΓοεΐίεητϋοητ. ΥθΓδϊεΙιεηάε Ρτείδε δίη«1 ίυεΓ άίε ΡΓονίηζ ΟίΐΕηία ίεβτ, ίυεΓ άίε ΡΓονπιζεηΚετπίηιηο» υηά Ιτ3ε;1ίοη δίηά Αβννεί- οΐιυη^εη νοη είνν& ΐο ο)σ η&οΐι υηΕεη υηά ηαοΐι οοεπ 90 ιιο 75 90 9Ο 75 75 ΙΙΟ 90 άεη ι. ΟΙίΕοοεΓ 1941 Ο. ϋ&8ΐία1α1ιΪ8 Ρϋι· ΚτεΙ» ννιΐΓ- άεπ β-εηεΙιπιί&Ε. Εδ ίκί ίοΐ'άεΐ'η θεζνν. ζυ ζαΐτΐεη. άε§·ε^εη ε ?χ άεη ι. ΟΙίΐοΓοεΓ 194* 6ο6 Ιΐη ΜΕ^ΖΕΚ. ίΟΕΗΝΕ υΝϋΘΕΗΑΕίΤΕΚ ίηετ άίε ΡΓονίηζεη ΟΗαηί&, Κ.βτ.ηίηιηοη, ηηά Μίοη ^ηεΐτί^- 30. ι Ο^τοοβΓ 1941 ι) δυοΐιυΐπηα- οηετ Ότ. 2) ΖίηιηιεΓΐευίε» 3) ΟεΙιίΙίεάεΓ ΖίηιηιετΙευΕε » 4) Μαυτετ 28θ—320 28ο—320 ) 5) ΜοεΓίεΙαΓ- ί Τοεί ιιηδ. νεΓαΓϋείΙεη. ίηι άίε υητβΓΐΐ3η8 Είη ΑΙο&εοΓάηείεΓ άεκ Γ/η- ηιαοΗιε άεΓ Κε&ίε- ΟηυΓθΙιϊΙΙδ άεη 7ογ- ιαιΐΓί, ά3<;δ Εη^Ι&ηά άίε δοαΐ- ίη νίεΙζα§εΓίη&εΓ εΓ5ΐαεΙζε. Εγ δ&§·- Ιε ιιηεεΓ αηάεΓεηι ηοοη αιοεΓτϋοΙι :" «ϋίε Ροϋΐίΐί άεΓ ΙιοεοηδΙεη νοΓδίαΙιΙ: ηιαοΐιΐ: άίε εηβϋδθπε Ατπιεε ΙαεοΙιεΓΐίοΙα ηηά ζετϊτοίτΐ-1; άίε ΜθΓαΙ άεδ- δε16επ.» > .
  Αίΐιεη
  Οε-
  άββ άβητ-
  βοηεη ν7Ην7 3ηοΗ ίη
  Αΐηεη.
  ΟεδίεΓη ιπυΓάε ίη
  υηϊεΓ άεηι ΥογμΕζ
  δβηάίεη νοη ΑΙΙεηβυΓ^ ά&δ
  Οπεο1ιεπΐ3ηάδ
  εΓοείίηευ. Ιη κεί-
  ηετ Αηίψπιοΐιε υΐίεδ άεΓ Οε-
  δαπάίε άαταυί Ιιίη, άαδδ άίε
  άεΐζεί(:ί§·ε νεΐ'ΐίηεφρυηδ: αη
  Εεΐοεηδΐτιίτΐεΐ είηζίβ· υηά 31-
  Ιείη αυί ΚθδΙεη Εη&ΐαηάδ ζυ
  βυοΐιεη δεί.
  ΝΕυΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ
  ΜΗΐβΓηβδίΓ. 6
  Βεδθΐιαίίεη δίε δίοΐι δον»ο1ι1
  αΐΐε άίεαπ^εΓΐεδεηεηΟεΐΓαεη-
  Ιίε νίε αυοη Κοεΐηνναδδει·.
  ΜαΙεπιεδΐΓ.
  ΕίηίαηΓΐ νοη ηιητεΓ
  ΚΑΤΙΝΑ ίΐ δΤΑνΒΙΑΝΟυΟΑΚΙ
  ΒΗΙΒΟΒ - ΙΑΗΙΑΒΖΤ
  ΗαΙ ίηΓε ΛΓ5είΙ ίη
  Κΐίηίΐί, Τδοηάου
  51 γ, 2ΐ, Νεβεηίταβδ
  δϋίΓΐα—Βοΐατϊ, ννίεάετ αυί-
  §·εηοηιηιεη.
  ΑΓΐοείΐ;ί>5ΐ;αιιάεη
  υηά 3—6.
  12
  6)
  τετ
  7) ΑηδίΓείοΙιεΓ
  8) ΗαίεηαΓθεί-
  τετ
  9) Μοε6ε1ΐίδο1ι-
  ΙεΓ
  ΐο) δοΗτηίεάε
  ιι) ΚΐεηιρηεΓ
  12) ΟΙαεδεΓ
  15) ΒαεοΙίεΓ
  ΐ6)
  28ο—32ο
  300—320
  28ο—3οο
  28ο—32Ο
  32Ο
  3οο
  3ΟΟ
  28ο—32Ο
  252—280
  3ΟΟ—32ο
  3ΟΟ—32Ο
  2ΟΟ—320
  144—
  27) Βοΐηιεί-
  άεη
  Ο.
  Ιγλ
  7500
  * 5000-7500
  ι. ΟΙςΕοΙοεΓ 1941
  υηά
  17)
  Αι·1ίείτεΓ
  Τοίδ 16
  ΐ8) Αυίδεΐιετ
  19) Ιη^εηίευΓε
  υηά ΚοηίΓθΙΙίη-
  2ο) Κοεοΐιε
  2ΐ)
  ηιίϊ
  εεη
  22)
  οηίηεηΙίΓαίτ
  23) Κείηεπιαοΐιε-
  ίΓαυεη
  24) Κοοΐι&εηυΐ-
  ίεη
  25)
  8ο—125
  300—35Ο
  400—75Ο
  175—225
  » 225—45°
  » 150—300
  » ΙΟΟ—Ι2Ο
  » 8ο—ΐοο
  30Ο—
  Ζ.τ,ΐιΐεπ νοη Ηοε-
  ΙιεΓεη ίοεΐιηοη Ιοεζνν Οεΐιαεΐ-
  ΐεΓη ίί,ΐ νεΓΐιοΐεη υηά
  Ιοαΐ'.
  Οΐιαπία άεη ι.
  1941
  ΙάΙάΓ 6ο6
  ΜΕΕΖΕΚ.
  ΗΑΡΕΝΤΕΚΑΚδδΕ
  .. ΗίϋϋΟΝ5Τ(1Α$δΕ νο 8
  ρυκ. ]εόε ταοεζειτ
  ρκϋΗδτϋοκ
  ΜΙΤΤΑΟΕ88ΕΝ
  υηά ΑΒΕΝΟΕ88Ε1*
  Καίίεε οάεΓ Τεε ηιίε
  Κιιοΐιεη άαζυ
  Ιηι £αηζεη 50 ϋΓθΙιηιεη.
  26) ΚΓαίττηα·
  ηηά Αοεηάββββη
  δυρρε
  Ρΐείδοη οάεΓ
  ΚαΓΐοίίεΙη
  Βαΐαί
  ^εη^οηαάε οάεΓ
  υηά
  Ρ γ ϋ ο η τ
  Ιτη Οαηζεη ιιο
  ϋευΐδοΐιε Κϋοηε υηά
  Ιόευί-
  Οίίεη Ιοίδ 23 οο
  ΣΕάΙΣ 2α
  ΗΚΡ ΗΤΗ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΝΗΣΟΣ
  "Ολοι οί δρόμοι φαρδύνονται καί οί κεν-
  τρικαί άσφαλτοβτρώνονται.— Μέχρι τούδε ά-
  νενεώθησαν 122 χιλμ. καί άσφαλταστρώθησαν
  14.—"Ολαι α£ γέφυραι έπεσκευάσθησαν.—37
  έκατομμύρια δρνχμαί εδόθησαν είς ήμερομί-
  σθια. — Διαμόί>φωσις των δρόμων κατά τό Γερ-
  'μανικόν σχέδιον.—Άξιαι πού Οά μείνουν πάν-
  τοτε διά την Κρήτην.
  Ένας ποϋ ήίελε, πρί/ άπδ δυό μήνες, νά ταξειδεύση
  μέ αυτοκίνητον άπό Χανιά μέχρι Ηρακλείου έχρειάζετο
  όχι όλινώτεοον άπό 8 ι^ες, ταί,εϊδι δέ δλο κινδύνους καί
  τρόμοος. Αύτάς πού ταξειδεύει τώρα φδάνει ασφαλώς καί
  άκόπως είς 4 μόνον ώρες. Ό δρόμος αύτύς, 122.5 χιλμ.
  €χει τελείως έπισκευασθή. "Ολοι οί λάκκοι έχουν φραχθη,
  •οί οτροφές έφαρδύνδησαν κα! αί άκραι των δρόμων έ-
  οτερεώθηοαν. 14 χιμι. τού δρόμοα αυτού άσφαλτοστρώ-
  8ησαν, εκείθεν δέ τοΰ τομέως Χανίων—Σούδας, τόσον
  »ίφ3ρ5ο-'θη, ώστΐ ή κίνη-σς νά γίνεται σήμερον χωρϊς
  καρμ'ην δυσκολίαν Τέλος όλαι αί οέκ τοΰ πολέμου κατα-
  οτραφεΤσαι γέφοραι έπεσ<ευάοδησαν. Την 13ην Ιουλίου 1?41, την ημέραν δηλαδή πού ήρχι¬ σεν ή Γερμανική Στρατιωτικαι διεύθυνσις κατασκευής δρό¬ μων τό έ^γον της. τό τιλεϊστ:>/ τοΰ ό5κοΰ δικτύου τής
  Κρήτης ε^ρίσ^ετο είς άπελιιστική / κ^τάστααιν. Τό τοιού¬
  τον όφειλετο έν μέρει είς τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις,
  αλλά περισσότερον είς την παρπμέλησιν τής έπιβλέψεως
  των δρόμων. Διότι αύτά συνέβαινε μέχρι τούδε είς την
  Κρητην: "Εκαναν νέους δρόμους, όταν δέ ήσαν ετοιμοι
  δέν έψρόντιζε κανεκ. ΑΊ γινομέναι φδοραί, ώς έκ τούτου,
  ήσαν σημαντικαί. "Ετσι ή κατάστασις των δρόμων έπαυ¬
  σε πλέον ν'άνταποκρίνεται είς τάς ανάγκας μιάς συγχρό¬
  νου συγκοινωνίας. "Ηρχισαν λοπόν αί έπισκευαΙ των χει-
  ροτέρων δρόμων. Μια συνεχής έπίβεψις κα! έπισκευή
  τοϋ όδικοϋ δικτύου, δπως γίνεΓαιείς την Γερμανίαν, ήτο
  άγνωοτη είς Κρήτην. 'άπζιΐή μία τέτοια διορ/άνωσις δύ¬
  ναται νά εξασφαλίση την ασφάλειαν τής συγκοινωνίας,
  €ΐσήχδη καϊ είς την Κρήτην τό Γερμανικόν σύστημα,
  ιί>στε αί έπισ<ευαί των δρόμω/ νά μή δύνανται νά συγ- κρίνωνται μέ τάς μέχρι τούδε άτελώς γενομένας. Αί έ- πισκευαΐ αυταί σημα'νουν μίανβαδείαν καί περιεσκεμένην μεταρρύδμ σιν ολοκλήρου τοϋ όδικοϋ δικτύου τής Κρήτης. Τό πρώτον μέΛημα τής Στρατιωτικάς Διευθύνσεως κατασκευής δρόμων ήτο, φυσικω τώ λόγω, ή έπισκευή των φδορ'Ι>ν αί οποίαι είχον δημιουργηδή, συνεπεία των
  ττολεμικών έπιχειρήσεων άφ' ενός και τής παραμελήσεως
  έκ μέρους των ίθυνόντων άφ' ετέρου καί αΐτινες ήμπόδι-
  ζον την κυκλοφορίαν. Μέχρι τέλους Σ)5ρίου δλαι αί ά-
  νατιναχδεϊσαικαΙ κατεστραμμέναι γέφυ,-ναι εϊχαν έπισκευα
  σδή, καδώς καί δλαι αί πέριξ δέσεις. Έπίαης έπανήλδον
  £ίς καλήν κατάσταχν δλα έ<εϊνα τα σημεϊα, 6πνα ευρί¬ σκοντο είς άδλΐαν κατάσταον. Έντός 8 έβδομάδων 26. 000 τετραγωνικά μέτρα έσκυροστρώδησαν μέ κοπανι- στούς λιδους έτερα δέ 5.000 άσφαλτοστρώσησαν. 7380 κυ- βικά μέτρα λίδων έζομαλύνθησαν είς διάστημα 1000 πε- ρίπου ώοών. Επί τοϋ οημείου τούτου δέον νά ληφδή ύπ'δ- ψινδτι οί ύπάρχοντες όδοστρωτήρες έπρεπε νά,έπιδιορδω- βοϋν προηγουμένως. Διά τάς εργασίας αύτάς άπησχολή- ©ησαν 2800 έργάτες, έκαστος δέ έξ αυτών έλάμδανεν ή- μερομίσδιον 250 δραχμάς περίπου. Έκ των δαπανηθέντων 37· έκατομμυρίων δραχμών τό μέγιστον μέρος περιήλδεν είς τόν πληθυσμόν, λαμ6ανομένου ύπ' όψιν ότι τα έργα- Αεϊα καϊ τα 1»λικά έχου/ δοδή δωρεάν ιταρά των Γερμα- νικών 'Αρχώ/. Έκτός των άλλων υλικών μετεφέρδησαν έκ Βόλου είς Κρήτην, κατόπιν πολλών δυσκοιών κα! κινδύ· νων 5.000 τόννοι άσφάλτου. Προσεχώς δα λειτουργήση είς Χανιά έν εργοστάσιον άσφάλτου, τό οποίον δα μετα- βάλλη την δερμήν άσφαλτον είς ψυχράν, Ίνα καταστή δυνατήν ή συνέχισις τής εργασίας καί κατά τόν χειμώνα. Οϊ εργάται έπερνσν καί πέρνουν καδημερινώς, ώς συμ- πλήρωμα, 150 γραμμάρια άρτου, ό οποίος δέν δίδεται —πό τάς προμηθείας τού πληδυσμοϋ, άλλά άπό τάς τοιαύ¬ τας τοϋ Γερμανικοΰ στρατοϋ. Τώρα γίνεται κυρίοις έργασια διά την άποζήρανσιν των δρόμων, διότι μέχρι σήμερον δέν υπήρχον, κατά μέ¬ γα μέρος, χαντάκια. Ή έργασία αυτή δα συνεχισδή μέχρι τής ενάρξεως των βροχών. Χάρις είς .ά λαμβανόμενα μέτρα δα συνεχισδή κα! κατά τόν χειμώνα ή ανανέωσις τού έπιστρώυατος των όδών. Μέχρι τού Φθινόπωρον -τού 1942 δλοι οί κεντρικοί δρόμοι τής Κρήτης <*ά Εχουν έπισκευασθη καί άσφαλτοστρωθη. Τό ερχό¬ μενον έτος τό άδικον δίκτυο/ συνδέσεως τής νήσου, μεταξύ τοί άνατολικοϋ καί δυτικοϋ μέρους αυτής, δα —χει τόσον διαπλατυνδή ώστε δα δύνανται εθχερώς νά περάσουν δύο μαζύ Φορτηγά αύτοκίνητα τό ενα πλαγίως τοϋ άλλου ευρισκόμενα. 'Ανάλογος διαπλάτυνσις δα γί¬ νη καί είς τάς πσρόδους. Ό δρόμος έπίσης Ηρακλείου— Κνωσσού δα έπιστρωδή έκ νέου. Έπίσης ό δρόμος Ηρα¬ κλείου— Τυμπακίου διαπλατύνεται καί έπιμηκίνεται. Έκτός τούτου ύπάρχουν καϊ δλλα ένδιαφέροντα σχέδια, τα ό· ποία 8ά έχουν στερράν αξίαν διά τή Ντ,σον. Τοιουτοτρό¬ πως ή Κρήτη δα γίνη ή Νήσος «των καλλιτέρων δρόμων», κομμ'α δέ άλλη νήσος ή έπαρχια τής Ελλάδος δέν δα ήμπορέση νά παραβληδή μέ την Κρήτην. ΗΜΕΡθΊνΝΣθΤΑΓΚΑΙ ΜΙΣΘΟΓ "Ισχύοντα είς τούς Νομούς Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου άπό 1ης Όκτωβρίου 1941. Ύδ | 1) Ύποδηματεργά- δ | γητοΰ ημερησίως 175—225 23) Σδ ατεργά | γητοΰ ημερησίως 17 δραχ. 280—320 . 23) Στενοδακτυλογρά- οί » 280—320 ~~ Λ' Α 2] Ξυλουργοί » 280—320 3) ΒοηθοΙ Ξυλουρ¬ γοί » 192—240 4) ΚτΙσται » 280—320 5) Σουβατζΐδες » 300—320 6] Κεραμιτζηδες 280—300 7) Έλοιοχρωμα- τισταί » 280—320 8) "Εργάται λιμένος 320 9) Έπιπλοποιοί 300 10) Σιδηρουργοί 300 11) 'Υδραΐ'λικοί 280—320 12) ΤζαμηζΙδες 250-320 13) Έφαρμοσταί 300—320 14) Ήλεκτρολόγοι 300-320 15) Άριεργάται 200—220 16) "Εργάται έλεύθ. 144—192 17) 'ίργάται Νέοι μέχρι 16 έτών 80—125 18) Όδηγοί αύτοκι- νήτων ΜηνιαΙως 5000—7500 19) Διερμηνεϊς μη- νιαΐως δρ. 5000 — 7500 20] Έπιστάται οκτάω- ρος έργασία δρ. 300—350 Πολιτ. Μηχανικοί ήμερησ. δρ. 400, 600, 750 Μάγειροι μετα φα. φοι Α' μέ γλώσσαν Γερμανικήν εργα¬ ζόμεναι είς Γερμα- νικάς υπηρεσίας ή- μερηοίως δρ. 225—450 24) Δακιυλογράφοι Β' ημερησίως 150—300 25) Βοηθοί Προσ. Κου- ζΐνας ήμερησ. 80—100 26) Βοηθοί Προσ. ^Κα- θαριότητος ήμερ. 100—120 27] Ύ^άλΛηλοι » 300 Χανιά 1 Όκτωβρίου 1941 Ό Γεν. Γραμματεύς Γεν. Διοικήσεως Κρήτης ΓΕΩΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Οί άνοφερόμενοι μισθοί καί ήμερομίοθια Ιυχύουν έν Κρήτη- Ή πληρωμή ηύξημένων μι- σθών καί ήμερομισθίων άπα- γορεύεται και τιμωρεΐται. Χανιά 1 ΌκτωβρΙου 1941 ΦΕΛΝΤ—ΚΟΜΜΑΝΤΑΝΤΟΥΡ 606 Διεύθυνσις ΈπιμελητεΙας Κατά Διαταγήν ΜΕΛΤΣΕΡ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ή μεσημβρΐνή Ούκρανόα εξεκαθαρίσθη οριστικώς Συνελήφδησαν 12000 αίχμάλωτοι καί εκυριεύθη άφθονον πολεμικόν υ λικόν.— Σφοδράς βομβαρδισμός τής Πετρουπόλεως, Μόσχας καί Χαρκόφ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 5 Όκτωβρίου. Τό Ανώτατον Άρχηγεϊον τού Ιτρατοϋ ανακοινοί: Αί έπιχειρήσεις είς τό άνατολικόν μέτωπον συνε- χίζονται επιτυχώς. Κατά την εκκαθάρισιν τής με- σημβρινής Ούκρανίας, νο- τίως των έκβολών τοΰ Δνειστέρου καί 6λλων μι- κρών νήσων είς την Μαύ¬ ρην θάλασσαν, μεραρχίαι πεζικοΰ ήχμαλώτισαν πλέ όν των 12.000 Ρώσσων καί έκυριευσαν 34 τεθωρακι- σμένα ό,ρματα μάχης, 179 ττυροβόλα καί 472 μυδραλ- λιοβόλα. Είς μίαν τολμηράν έπί- θεσινϊακαπανέοι κατέλα¬ βον διά λέμβωνέξ έφόδου την νήσον Άμπούκα καί ήχμαλώτισαν την φρου¬ ράν αυτής. Τα Φιλλανδικά στρα¬ τεύματα συνεχίζουν επι¬ τυχώς τάς έπιχειρήσεΐς των είς την άνατολκήν Καρελίαν. Άδιάκοποι άε- ροπορικαί έττιθέσεις διε- νηργήθησαν την παρελ¬ θούσαν νύκτα εναντίον ση- μαντικοθ ΣοβιετικοΟ έρ- νοστασίου άρμάτων μά- χης νοτιοανατολικώς τοΰ Χαρκόφ, ώς καί στρατιω¬ τικάς έγκαταστάσεις τής Μόσχας καί Πετρουπόλε- ως. Είς την ανατολικήν καί νοτιοανατολικήν "Αγγλί¬ αν άεροπλάνα μας έβομ- βάρδισαν την νύκτα πρός την 5ην τρέχοντος έγκα- ταστάσεις υψίστης σπου¬ δαιότητος. Είς την βόρειον Άφρι ι κήν Γερμανικά Στούκας επετεθησαν εναντίον τό- πων έκφορτώσεως καί ά ποθηκών υλΐκοθ παρά τό Τομ τρούκ καί ΛΊάρσα Μα· τρουκ, μέ καλά άττοτελέ- σματι. Είς άερομαχίας κατερρίφθησαν 2 Βρεττα νικά καταδιω<τικά. 'Εχθρικαί πτήσεις ανω- ( θεν τοθ Ράϊχ δέν έλαβον χώρ-χν. ΤΙΜΑΙ Διαφόρων είδών τροφίμων ισχύουσαι είς τούς Νο¬ μούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου άττό 1.10.41. Ι. Σιτηρα Χονδρικώς Λιανικώς 1) Σίτος 35 — 2) Σμιγός 30 - 3) Κριθή 28 - 4) Χαρουπάλευρον 10 12 II- Άρτος 1) "Αρτος μέλας 30 2) » κρΐθινος 25 III. Όσπρια 1) Όρυζα 45 50 2) Φασόλες λευκές 80 . 88 3) Ψακές 60 66 ΙΥ. Χορταρικά 1) Πατάτες 35 40 2) Μπάμιες 30 3ί 3) Μελιτζάνες 30 36 4) Κολοκύθια 15 18 5) Λαχανικά 15 20 6) Κοκινογούλια 13 17 7) Φασολες 32 38 8) Φασολάκια 30 3<5 9) Κρεμύδια 17 22 10) Ντομάτες 17 22 Υ. Φροΰτα 1) Άχλάδια 25 30 2) Σταφύλια 12 15 3) ΣΟκα 25 30 4) Λεμόνια 39 35 ΥΙ. Διάφορα 1) Ζάχαρις 72 80 2) "Ελαιον φαγώσιμον Πρόβειον ( άγελαδι- νά γάλα 25 30 4) Γιαοϋρτι 34 5) Βούτυρο 220—240 ό") Αύγά κατά τεμάχιον 10 7) Άμύγδαλα (ψύχα) α) γλυκά 180—200 β) ττικρά 130—150 XII Κρέας καί Πουλερικά 1) Άμνοί μέχρις ενός έτους 90 110 2) Κριός 75 90 3) Μοσχάριον άνω ., τοθ 1 έτους . 90 110 4) Μοσχάριον μεγ. 75 90 5) Βόειον 75 90, 6) Γουρουνάκι δγδαρ- το δνω των 25 όκ. 70 85 7) Γουρουνάκι γδαρ- μένο 6νω των 25 όκ. 75 90 8) Γουρούνα δγδαρ- τη 55 65 9) Γουρούνα γδαρμ. 60 70 10) Κάαρος γδαρτός όΌ 70 11) Κόττες (ζωντανές 120 12) Γαλοπούλα (ζων τανές) 120 13) Γάλος 110 ΥΙΙΙ. Ψάρια 'Ανολόγως εϊδους καί μεγέοους άπό σ3 £ως 150 δρχ, IX. Τυριά 1) Τυρ6ς τού- λουμισιος 100 120 2) » κεφα- λΐσιος 160 180 3> » Γρα-
  βιέρα 183 200
  Χ. Μέλι
  1) Μέλι Α'. 100 115
  2) » Β'. 90 11ο
  XI.
  Σάπων
  Σαπούνι λευκόν 76 83 50
  » πράσινο 69 76 —
  XII
  Άνθρακες
  1) Λιχνίτης
  2) Ξυλάνθρσκες 9 10
  3) "Ανδρακες διά σιδηρουρ-
  γεΤα.
  ΑΙ τιμαί δι' ελαιον, σταΐρΤδες
  γαιάνθρακας, κάστανσ, χαρούπια,
  καί οΐνον είς φιάλας ή βαρελΐου
  ώς καί των δερμάτων εν γένει θά
  δημοσιευθοθν προσεχώς.
  Αί ανωτέρω τιμαί ίσχύουν διά
  τόν Νομόν Χανίων, διά τούς Νο¬
  μούς Ρεθύμνης καί Ηρακλείου
  έπιτρέπεται αύξησις ( ήλάττωσις
  των τιμών μέχρι 10 ο)ο (δέκα
  τοίς εκατόν).
  Χανιά 1 ΌκτωβρΙου 1?41
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Γενικάς Γραμματεύς
  Γενικής Διοικήσεως Κρήτης
  Αί ανωτέρω άναφερόμεσαι τι¬
  μαί ένεκρίθησαν.
  Άπαγορεύεται αυστηρώς ή υ¬
  περτίμησις καί πληρωμή είς τιμάς
  ανωτέρας.
  ΟΙ παραβάται τιμωροθνται αυ¬
  στηρώς.
  Χανιά 1 ΌκτωβρΙου 1?41
  ΦΛΕΜΤ-ΚΟΜΜΑΝΤΑΝΤΟΥΡ 606
  Δ)νσις ΈπιμελητεΙας
  Κατά Διαταγήν
  ΜΕΛΤΣΈΡ
  ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΣ
  ΚΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.-Γερ-
  μανικά τηλεβόλα, μεγάλου
  βεληνεκοΰς, έβομβάρδΐσαν
  Άγγλικά σκάφη πλησίον
  τοΰ Ντόβερ. Πολλά τούτων
  έπλήγησαν·
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΔ
  ΤΩΝ ΙΜΟΝ ΗΡΑΤΕΪΜΑΤΒΝ
  ΤΟΚΙΟ, δ.Τόπρακτορεΐον
  Ντομέϊ αγγέλλει δτι τα Ία-
  πωνικά στρατεύματα κατέ- |
  λαβον χθές τό Σίγκ—Σίγκ,
  σημαντικόν στρατιωτικόν
  σημείον έν Κίνα «αί ούτω
  εγένοντο κύρια τής σιδη-
  ροδρομικής γραμμής Πεκί-
  νού—Χανκόου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Περιήλθεν είς γνώσιν
  ημών δτι έν τη πόλει των
  Χανίων καί τη περιοχή
  ταύτης κατασκευάζονται
  καί ΠιατίΘενται είς την
  κατανάλωσιν ποτά παρά
  διαφόρων μή ποτοποιών
  έφοοΊασμένων διά τής νο·
  μ.ίμ.ου αδείας έξασκήβε-
  ως έπαγγέλματος ποτο-
  ποιοΰ καί Άτινα ποτά κα·
  ταοκευάζονται έκ σούμας
  καί κυκλοφορώαιν άνω-
  νυμως, πράγμ,α δπερ ρη- ]
  τώς άπαγορευεται υπό
  τοΰ Λίόμου.
  Καλοϋνται ούτοι δπως /
  έντός τεσσάρων ημερών
  άποσΰρωσι τα τοιαΰτα
  ποτά έκ τής καταναλώσεως
  άλλως θέλει ενεργηθή
  υπο της 'ί^.στυνοϊοχί'χς κα-
  τάσχεσις τούτων κ«ί πά- ;
  ρα?5ειγμ.ατική αυτών τι-
  μωρία. επί παραβάσει τοΰ
  Νόμου περί φορολογίας
  τοΰ οίνοπνεύμανος.
  Έν Χανίοις τή 68|βοΙου 941.
  Ό Νομάρχης Χανίων '
  ΕΡ. ΠΕΡΣΜΑΣΛΑΓΚΕΡ '
  Τό Γεωργικόν Ταμείον
  Νομοΰ Ρεθύμνης προκη-
  ρύσσει κατά την μεταπρο-
  σεχή Κυριακήν 12 τρέχον¬
  τος μηνός «αί ώραν 10—12
  π· μ. μειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν, έν τοίς γραφείοις αυ¬
  τού, διά την ενοικίασιν οί-
  κήματος ή οίκημάτων πρός
  στέγασιν τής Γεωργικής
  "Υπηρεσίας καί τοΰ Γεωρ-
  γι«οϋ Ταμείου Νομοΰ Ρε¬
  θύμνης.
  Οί δροι τής ανωτέρω δή
  μοπρασίας ευρίσκονται κα
  τατεθειμένοι είς τα Γρα-
  φεϊα τοΰ Γεωργικοΰ Τα¬
  μείου^ Ρεθύμνης, Ενύα οί
  βουλόμενοι δύνανται νά λά¬
  βωσιν γνώσιν.
  Έν Ρεθύμνη τή 3η Όκτω¬
  βρίου 1941
  Ό Διευθυντάς
  Ανδρέας Λελάκης
  ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΚΤΑΚΤΩΝΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
  Διά σχετικοθ έγγράφου
  αύτοθ πρός τον κ. Υπουρ¬
  γόν Γ. Δ. Κρήτης, τό Υ¬
  πουργείον Δημοσίας Ασφα¬
  λείας γνωρΐζει δτι διά κα·
  ταρτιζομένου Ν. Δ. λαμβάνε-
  ται πρόνοια μονιμοποιήσεως
  των π^^σληφθέντων έκτά-
  κτων Πυροσβεστών, πρός ε¬
  νίσχυσιν τής δυνάμεως των
  έν Κρήτη Πυροσβεστικών
  σταθμών καί τής καταβολής
  είς αύτούς των μηνιαΐων ά-
  ποδοχών των υπό τού Τα·
  μείου Πυροσβεστικής Υπηρε¬
  σίας, άφ' ής προσελήφθησαν
  καί ανέλαβον υπηρεσίαν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜειοδΌτικής δημοπρα-
  σίας διά την ενοικία¬
  σιν οίκήματος πρός
  στέγα-ϊΐν Γεωργικής
  Υπηρεσίας καί Γε¬
  ωργικοΰ Ταμείου
  Νομοΰ Ρεθύμνης
  Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΚ ΤΟΥ Α3ίΟΥ ΤΟ^ ΦΥΡΕΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6-.Ό λό·
  γος τού Φύρερ έπροξένησε
  ζωηράν εντύπωσιν είς όλον
  τόν κόσμον, διά την ειλι¬
  κρίνειάν καί τα άκαταμά·
  χητα έπιχειρήματά τού. Μό¬
  νον έν Άμερικη καί Αγ¬
  γλία ό τύπος, διερμηνεύων
  τάς γνώμας των δεσποτι-
  κών άρχόντων τού, άφήνει
  νά εννοηθή τό μίσος καί
  ή αντίδρασις.
  ΡΩΜΗ, 6.-Ό ελληνικάς
  τύπος, σχολιάζων τόν λόγον
  τοΰ Φύρερ, τονίζει την ει¬
  λικρίνειάν τού καί την πε-
  ποίθ.,σιν επί την τελικήν
  νίκην των Εύρωπαϊκών λα-
  ών. Τα «'Αθηναϊκά Νεα»
  δημοαιεύουν άρθρον, διά
  τοΰ όποίου έκφράζεται ή
  εύγνωμοσύνη των λαών τής
  Εύρώπης πρός τόν Χίτλερ.
  διότι ούτος πρώτος διέγνω-
  σε τόν Μπολσεβικικόν κίν»
  δυνον καί έλαβε την στερ-
  ράν απόφασιν νά τόν κα·
  ΑΠ£ΓΝΟΙΜ£ΝΑΙ ΑΝΤ£ΠΙ8£ΣΕΙΣ
  ΤΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.-ΤΟ η¬
  μιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον πληροφορεΐ
  ται έ« -Βουκουρεστίου δτι
  τό Σώμα Άλπινιστών υπέ¬
  στη σφοδράν άντεπίθεσιν
  των Μπολσεβίκων άνατ.
  τοΰ Δνιειστέρου πρός την
  Άζοφικήν θάλασσαν, πλήν
  δμως αυτή απεκρούσθη μέ
  βαρυτάτας απωλείας διά
  τόν εχθρόν είς άνδρας,
  τάνκ καί πυροβολικόν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται είς τούς
  κατοίκους Χανίων (άρρε¬
  νες καέ θήλεις άπό 17—
  ©Ο έτών), δτι ή προθε-
  σμία πρός χορήγησιν δελ
  τίων έργαοίας παρ* τοΰ
  Έργατικοΰ Κέντρου λή¬
  γει την ογδόην (Ηην)τρέ-
  χοντος μηνός καί δτι ού-
  δεμία παράτασις ταύτης
  πρόκειται νά δοθή. Συνι
  στάται ό έγκαιιρος έφοδια
  σμός των, διά των δελτί
  ών] τούτων, πρός άποφυ
  γήν των καθορισθεισών
  συνεπειών.
  Χανιά 1η »Οκ)βρίου
  1941.
  ('Κκ τοΰ Έργατικοΰ
  Κέντρου Χανίων)
  Ενοικιάσεως Λΐον
  βτηριακών Κτημάτων
  Προσφερθείσης μεΐζονος τι-
  μής τής τοΰ τελευταίου πλειο¬
  δότου διά την ενοικίασιν τοΰ
  μετοχίου ΚΟΡΔΡΛΙ Δσρμαρο-
  χωρίου έπαναλαμβάνεται ή δη-
  μοπραοία τής ενοικιάσεως την
  11 Όκτωβρίου 1941 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 11 π.μ. έν
  τοίς Γραφείοις τοϋ ΟΔΜΠ Χα¬
  νίων ·μέ πρώτην προσφοράν
  τοίς μετρητοϊς δραχ. 175000.
  Ό ΟΔΜΠ ουδεμίαν ευθύνην
  φέρει διά την κατάστασιν ε·1ς
  ήν εύρίσκεκαι τό μίσθιον κατά
  τάν χρόνον τής όριστικής κατα-
  κυρώσεως.
  ΟΙ δροι καϊ περισσότεραι λε¬
  πτομέρειαι είς τα Γραφεϊα τοϋ
  ΟΔΜΠ.
  Έν Χανίοις τί) 6 Όκτωβρίου
  (Τό Συμβούλιον τοϋ ΟΔ
  ΜΠ Χανίων)
  Παρελήφθη
  ρο« Μεσσαράς. Πωλεΐται
  είς τό Κατάστηυα Ζαχαρίου
  όδ^ς Κριώρη άρ θ_ι. 25
  τό Κο;λεκαπισί).
  ΜΑΓΕΙΡΟΣ πεπειραμένος, έξ
  Αθηνίον, γνωρίζων δριστα την
  Γαλλικήν καί έν μέρει την Γεό·
  μανικήν κουζίναν ζητεί εργασίαν
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΔΥΤΙΚΏΣ
  Χανιά, Τρίτι
  ΕΙΑΙΑΠΟΛΕΙΑ
  7 ΌκτωβρίσυΙΜΙ
  1
  ΣΠ
  ΤΟΝΡ1
  ΕΤΡΟΥ
  ΣΣ
  η
  ΒΝ
  ΛΕΩΣ
  ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ι ΦΥΡΕΡ 6 Όκτωβρίου.
  Αί έπι9ετκαί έπιχειρήσεις
  είς τό "Αν. μέτωπον εσημεί¬
  ωσαν καί χόες νέας επιτυ¬
  χίας.
  Δυτικώς τής Πετρουπόλε-
  ως απεκρούσθη αποτελε¬
  σματικώς υπό των Γερμανι·
  κων στρατευμάτων μ(α άπό-
  πειρα άποβάσεως, ήτις ύπε-
  στηριζετο υπό τοΰ πυροβο-
  λικού των όχυρών καί τής
  παραλίας τής Κροστανδης.
  Ό έχθρός έσχε μεγάλας
  καί αιματηράς απωλείας.
  Τα αποπειραθέντα την ά·
  πό3ασιν στρατεύματα έζε-
  μηδενίσθησαν ή ήχμαλωτί-
  σθησαν. Πλοϊα τοΰ έχθροΰ
  έμφορτα κατεβυθίσθησαν.
  22 τεθωρα<ισμένα άρματα, μεταξύ δέ αυτών 7 ΰπερ- 6αρέα, κατεσ Γράφη -)αν. Άεροπλάνα μας έβομ- βάρδισαν χθές τήν,' νύκτα, μέ επιτυχίαν, ένα λιμένα τοΰ Εύξεινου. 'Εβομβάρδι- σαν έπίσης έν σπουδαιότα τον κέντρον ουγκοινωνιών δυτικώς τής Μόσχας καί στρατιωτικάς έγκαταστά- σεις τής Πετρουπόλεως._ Είς τόν άγώνα κατά τής Αγγλίας άεροπλάνα μας κατεβύθισαν δυτικώς τού Μπρέστ, έν φορτηγόν 253Ρ τόννων καί έβομ3άρ5ισαν έγκατα^τάσεις μεγίιλης σπουδαιότητος των νήσω/ Χέλανδ. Είς Β. 'Αφρικήν Γερμα/κά Στούκας έοΌμβάρδισαν την πόλιν καΐ τόν λιμένα τού Τομ ιρούκώςκα! τόν λιμενο- βραχΐονα τοΰ Σουέζ. "εχθρΐ- κή επιχείρησις άνωθεν τού- Ράϊχ δέν έλαβε χώραν. ΚατάΑηψις οχυρων Γερμ. δυνάμεων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.—Είς τον τομέα τής Πέτρου- ' πόλεως έβομβαρδίσθη υπό τηλεβόλων μας, με¬ γάλου βεληνεκοΰς, εχ¬ θρικόν οχυρόν, όπερ καί κατελήφθη τελικώς υπό δυνάμεων μας. Ή έπιχειρηθείσα Μπολσε¬ βικική επίθεσις πρός ά- νακατάληψίν τού απέ¬ τυχεν. Την 4ην τρέχ. είς τόν τομέα τοΰτον κατερρί¬ φθησαν 84 Σοβιετικά ά¬ εροπλάνα, έξ ών τα 63 είς άερομαχίας, τα 12 υπό τοΰ άντιαεροπορι- κοΰ πυρός τα ετέρα δέ 9 κατεστράφησαν επί τού έδάφους. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6.-Γερ μανική Μεραρχία άρμά¬ των επετέθη είς τό νό¬ τιον τομέα κατά ισχυ¬ ρώς άμυνομένου έχ- θρικοϋ ερείσματος. Ά- ποτέλεσμα υπήρξεν τ κατάληψις τούτου υπό των ήμετέρων δυνάμε¬ ων κατόπιν σκληροϋ καί άποφαστικοΰ αγώνος. 'Εκυριεύσαμεν 24 τηλε- βόλα, έξ ών τα 14 μεγά¬ λου βεληνεκοΰς. Ό ΣτάΑιν ά Ζητεί άπό την Αγγλίαν νά γίνη άπόβασις είς Ήπειρ. Ευρώπην ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6-Θετι- καί πληροφορίαι άναφέρουν ότι ό Στάλιν, άπελπισμένος άπό τάς με'χρι σήμερον επι- χειρήσεις, εζήτησεν άπό την Αγγλίαν την διενέρ¬ γειαν άποβάσεως είς την Ήπειρωτικήν Ευρώπην, πρός άντιπερισπασμόν τής Γερμανίας, ήτις έχει ρίψει όλον τόν όγκον της κατά τής Ρωσσίας. Αί αύται πλη¬ ροφορίαι άναφέρουν δτι ή Αγγλία δέν στε'ργει είς την επιθυμίαν αυτήν τοϋ Στά¬ λιν, προφασιζομένη δ τι πε· ριφρουρεϊ την νήσον της άπό τυχόν εχθρικήν εισβο¬ λήν, ένω είς την πραγματι· κότητα ό έν τη Αγγλικη Νή σφ παραμένων στρατός χρησιμοποιεϊται κυρίωςδιά την εσωτερικήν τάξιν, διότι είς τάς αστικάς μάζας πα- ρΓ,τηρείται άνησυχία, ώς πρός την έλλειψιν τροφί- μων καί την κακήν διαβίω- σιν τοϋ Άγγλικοΰ λαοΰ. Ό Γερμανικός τύπος, ά- σχολούμενος μέ τ' άνωτε'ρω,. άναφέρει την πραγματικήν εσωτερικήν έν Αγγλία κα¬ τάστασιν καί τονίζει δτι με- τά την κατασυντριβήν τής Ρωσσίας, όλαι αί Γερμανι¬ και και συμμαχικαί δυνά¬ μεις θά στραφοΰν κατά τής Αγγλίας. Ίταλικά στρ)ματα ήχμαλώτισαν^ΙΟΌΟΟ Ρώσσους ΡΩΜΗ, 6.-ΤΟ πρακτο ρειον Στέφανι άγγε'λλει δτι τα Ίταλικά έν Ούκρανία στρατεύματα ήχμαλώΐισαν εν συνόλφ, κατά την «ατά- ΒΙΑΖΟΪΗ _ΙΜΙ||||« [ΛΑΪΚΑΣ ι ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6-. Τό πρα· κτορειον'Ασσόσιαν Πρές ανακοινοί δτι τό Αμερικα¬ νικόν Δικαστήριον πολέμου ηναγκάσθη νά δικάση 4 'Α- μερικανούς στρατιώτας, δι- τιέβίασαν Ίσλανδίδας γυ¬ ναίκας. ΕΙΊΑΝΑΔΗΠΓΙΚΗ ΛΗΜΟΠΡΑΣΙ' Ένοικιάοεως Μονχστη ώ Κτημάτων Προσφερθείσης μΓ'ζονος τι- μης της των τελευταίων πλειο- δοτων διά την ενοικίασιν των μετοχίων «"Αγιος Γεώργιος» Μεροκουρου κσιΐ Άφράτων Κισ- σ^ιμου, έπανα*αμβ(ίνετα, α 6η μοπρασία την προσέχη Πέυ.· πτην 9 Όκτωβρίου 1941 καΐ ώ¬ ραν 11-12 η. μ. είς τα Γραφεϊα τοθ Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων υπό τΙύ? Ιδιους 6ρους καί μέ πρώτην προσφοράν τοίς μετρητοίς τοθ μένμετοχίου «"Αγτος ΓεώρΥι. ος» δραχ. 593250, τοθ δέ μετ0. χ(ου «Άφράτα» δραχ. 106 000 ν αν01ςτίΙ 3 'Οτ)Ρί Ϊ ΤΛ τ «·ςιίΙ Οκτ)ΡΡί0" 1?4Ϊ Τό Συμβουλιον τοϋ Ο. Δ Μ π Νομοΰ Χανίων λήψιν τοϋ Πετροπροπε- τρόβσκ ΙΟχιλ.Μπολσεβίκους, εκυρίευσαν δέ άφθονον πο· λεμικόν υλικόν, ήτοι πυρο- βόλα, αύτόματα δπλα κ.λ.π, -______' ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΜΧυΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΡΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 6.—Είς μίαν έκδεσιν τοθ 'Ρουμανι- κού Στρατηγείου, περί των μέχρι τούδε πολεμικών έ- πιχειρήσεων, άναφέροντα ι τα εξής: Αί απώλειαι τού έχσροθ: ΉχμαλωτΜθησαν 60.000, ε¬ φονεύθησαν 70.000 καί' έ- τραυματίσδηοαν πεο! τούς 110.000. ΚατερρίφΘηοαν 353 άεροπλάνα. ΟΙ δέ Άλεξιητω τισταί τού, οΐτινες έρρίφθη- σαν δπισδεν των Ρουμανι- κών γραμμών καί εις την Ρουμανίαν ήχμαλωτΐσσησαν κατά 90ο)ο. ΑΊ ήμέτεραι απώλειαι: 20 000 νεκροί, 15.000 άγνοού- μενοι καί 76.000 τραυματίαι, έξ ών οί πλεΐστοι έχουν έλαφρά τραύματα. Άπωλέ- σαμεν έπίσης 120 άεροπλά¬ να. ΚΛΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΑΥΡΙΛΝΟΥΑΑΚΗ ΧίΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΛΟΝΤΙΑΙΡΟΙ * εργασίας 8_15{ _, ^ ^ 3_β